Tài liệu Vai trò của các tâm, bẫy và các khuyết tật trong vật liệu lân quang dài caal2o4 pha tạp các ion đất hiếm [tt]

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 845 |
  • Lượt tải: 0