Tài liệu Xây dựng quy trình phát hiện thịt trong thực phẩm chay bằng phương pháp pcr gen 16s ty thể

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 270 |
  • Lượt tải: 0