Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại 100 quẻ xâm quan thánh...

Tài liệu 100 quẻ xâm quan thánh

.DOC
212
12098
132

Mô tả:

xâm quan thánh  SỐ 01: GIÁP GIÁP - ĐẠI KHIẾT Xăm chữ hán Nguy nguy độc bộ bạch vân gian Ngọc điện thiên quan đệ nhất ban Phú quí vinh hoa thiên phó nhữ Phước như Đông hải thọ như san Việt Dịch Bước cao vòi vọi giữa mây tuôn Điện ngọc ngàn quan thãy kính tôn Phú quý vinh hoa trời đã định Phước tầy biễn cã thọ tầy non Thánh ý : Công danh toại , phúc lộc toàn , kiện đắc lý , bệnh mâu mạnh , hôn nhân đặng hạp, thai sanh nam, hạnh nhân chậm về, Chiêm Nghiêm: Có người học trò đi thi đặng quẻ xâm này, sau thi đậu được, hai khoa làm quan ngồi hoài một chổ, chớ không đi xa. CÔ NHÂN: HƠN CAO TÔ NHẬP QUAN TRUNG TRANH VỚI HẠNG VÕ. Xâm này tích ông hơn bái Công tên Lưu bang đến đất quant rung tranh thiên hạ với ông hạng võ khi thắng đặng hạng võ thì lên ngôi hớn vương đến đời sau được tuy tặng hớn Cao Tổ. LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH : thi đậu cao làm quan tột phẩm, giầu sang hơn người xâm quan thánh VIỆC THÀNH LỢI : Buôn bán đại lợi, tiền vô nhiều, nợ nần thiên hạ điều trang trãi. VIỆC KIỆN THƯA : Kiện được đắc lý, mình xin việc gì cũng được. VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh gặp thầy gặp thuốc mau mạnh. VIỆC RUỘNG VƯƠN: Ruộng vường được tươi, được trúng mùa, hoa lợi thâu nhiều. VIỆC HÔN NHÂN : Phải duyên phải nợ cưới hỏi xong xuô, chồng vợ ở đời với nhau. VIỆC THAI SANH : sanh sản bình an, mẹ tròn con vuông VIỆC ĐI ĐƯƠNG : kẻ đi đường bình an, đi đến nơi về đến chố, nhưng hơi chậm về VIỆC MƯU VỌNG : Mỗi việc phải cư xử cho công bình, cứ việc phải mà làm, thì tránh được đều tội lỗi LỜI BÀN CỦA DỊCH GIÃ Người có phước đức. được làm quan hoặc anh học trò xin được xâm này, thì tốt. Người thường nhơn chiếm được xâm này, nếu cầu danh thì được, còn cầu tài thì không có tài.  Số 02 GIÁP ẤT – THƯỢNG – KIẾT HÁN DỊCH Dinh hư tiêu tức tổng thiên thời Tự thử quân đương tự sự nghi Nhược vấn tiền trình qui túc địa Cánh tu phương thốn khả tu vi xâm quan thánh VIỆCDịch Nên hư còn mất bởi trời xanh Trăm việc từ đây đặng xứng tình Nếu muốn hỏi thăm nơi họa phước Dặn lòng mỗi việc mỗi làm lành Thánh ý : Kiện nên hòa , bịnh phải cầu đảo, công danh có, cầu tài ít hôn nhân tốt, thai sanh gái CHIÊM NGHIÊM: Một người thiếu niên bịnh hoạn, chiếm được xâm này, rồi đau tới chết. CỔ NHÂN: TRƯƠNG TỬ PHÒNG ĐI CHƠI NƠI XÍCH TÒNG. Xâm này tích ông Trương Tử Phòng là ông Trương Lương đã dày công giúp vua Hán dựng nên cơ nghiệp, ông biết vua Hán hay nghị kỵ quần thần e lien lụy tới ngài, nên ngài giã chước đi theo ông xích Tòng Tử để học phép tiên. LỜI GIẢI: VIỆC KIỆN THƯA : Phải giải hòa, chẳn nên kêu nài, chẳn nên sanh sự VIỆC BINH HOẠN : Bịnh mắt lời vái, phải lo trả lễ và phải cần cầu đão VIỆC CÔNG DANH : Công danh ắt có VIỆC MƯU VONG : muốn định làm việc gì, nên chậm rãi, chẳng nên nóng nảy VIỆC TÀI LỢI : Cuộc làm ăn bình thường VIỆC HÔN NHÂN : Vợ chồng gặp nha, cưới hỏi xong VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo bình an, vợ chồng con cháu mạnh giỏi xâm quan thánh VIỆC XẨY ĐẾN : Mỗi việc mỗi làm lành, chẳn nên sanh sự, phải giữ mình cho lắm, chẳng gánh vác việc của ai, phải tùy thời mà ở hết bỉ tới thời. LỜI BÀN CỦA DỊCH GIẢ Tuy xâm thượng khiết chớ không tốt, người chiếm được quẻ xâm này phải tích đức tu nhân, còn muốn làm việc gì phải chậm rãi, chớ lật đật, sự giầu sang tại trời, phải làm lành mới được, như việc mình làm có đức thì trời mới cho mình được việc, còn việc làm tổn đức thì nên từ bỏ đi.  SỐ 03 : GIÁP BÍNH – TRUNG KIẾT HÁN DỊCH Y thực tự nhiên sanh xứ hữu Khuyến quân bất dụng khổ lao tâm Đản năng hiếu đệ tồn trung tín Phúc lộc lai thời họa bất xâm VIỆT Dịch cơm áo đâu đau có tự nhiên Khuyên người chớ chọc lòng phiền Một niền thảo thuận và ngay thẳng Phước lộc theo mình họa khỏi lo Thánh ý : Hỏi danh lợi , ít cười phải hòa thì tốt, bịnh chậm mạnh tài bình bình, hôn nhân phải cẩn thận thì sau khỏi lo xâm quan thánh CHIÊM NGHIÊM: Một người chiếm quẻ xâm này đi thi nghề nghiệp, đem cái tài nghệ của mình ra tranh đấu thì được việc, đem lộc tài xứ mình ra tranh đấu thi được việc và y lộc tại xứ mình, chẳn cần phải lo lắng nhiều. CỔ NHÂN: ÔNG GIÃ NGHI GẶP VUA HÁN- VĂN ĐẾ Xâm này, tích ông Giã Nghi gặp vua Hán Văn Đế, phong cho người làm chức đại phu, đến sau ông Giã nghi can gián vua nhiều việc, vụa giận hạ chức ông,rồi sai ông ra làm thái thú tại đất Trường Sa. LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH: Việc công danh cũng có, nhưng phải chấm nhận phải chờ thời cơ. VIỆC TÀI LỢI : Việc làm ăn nên chậm rãi, phải chờ đợi thời vận , phải giữ việc công bình, chẳng nên xảo trá. VIỆC KIỆN THƯA : Phải tính giải hòa cho êm, chẳng nên kêu nài, chẳng nên sanh sư, nên cầu hòa đặng thì tốt VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh dây dưa lâu mạnh VIỆC HÔN NHÂN : Phải giữ gìn bổn phận, chẳn nên biết tới việc của ai chẳng nên mưu sự thì bị gặp họa VIỆC GIA ĐẠO : Mỗi việc cứ giữ điều phải mà làm, trên thì phải hiếu thảo với cha xâm quan thánh mẹ, dưới thì hòa thuận với vợ con và xóm giềng, đặng như vậy thì trời đất thánh thần phò hộ, có thời không bỉ LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIÃ Xâm này Trung kiết chớ không tố, ý xâm biểu phải an phận; tùy duyên mình có cầu lo hết sức, rồi xũng vô ích, giàu sang trời định, trước có cầu cũng không được, bằng cầu quá chỉ them rầu phiền, cứ làm theo lẻ trời, thì mới giúp cho mình tự nhiên họa phải đi.  Số 4 Hán Dịch Khứ niên bá sự pha tương nghi Nhược giảo kim niên thời vận suy Hảo bả biện hương cáo thần phật Mạc giáo phước tạ hối vô truy Việt Dịch Năm trước trăm điều đặng tiện nghi Năm nay thời vận lại suy vi Nén hương khấn vái nơi thần phật Ý thế chắc mình phải hiểm nguy Thánh ý : Công danh không dạng ,Tài lộc ít , hôn nhân khó thành, kiện thất bịnh khó mạnh, đi đàng ít may. Muốn cầu kiết thì ngải khấn nguyện với trời phật Chiêm Nghiêm: Một người bệnh nhẹ hứa đi nguyện hương mà chưa đi sau đau nặng chiếm được quẻ xâm này, rồi chưa kịp cúng hương kế chết. xâm quan thánh CỔ NHÂN: TIỂU TẦN VƯƠNG BA LẦN QUA SÔNG. Xâm này thích sài quế, lành chức tiểu Tần vương, có chổ kêu la là tiểu lương vương, ra giữa trường võ, dành chức trạng nguyên với ông nhạc phi, lúc thi nhảy qua ba cái sài quế lại xin thi các môn khác với ông nhạc phi , Bị ông Nhạc Phi đâm chết giữa trường thi LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH : Công danh không có thi rớt VIỆC TÀI LỢI : Làm ăn lôi thôi không ra chi tiết VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa bị thất, bị thiệt hại VIỆC HÔN NHÂN : Không thành chồng vợ, bị lời gièm xiếm VIỆC BỆNH HOẠN : Bệnh khó mạnh VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường ra ngoài gặp việc phải trở về, đi không đến nơi, đến chốn VIỆC TIÊN TRÌNH : Việc quan sẽ đến, mang lời ăn tiếng nói, thời vận suy vi sẽ biij tai họa VIỆC GIA ĐẠO : Trong nhà không yên, làm ăn trắc trở, phải khấn vái Thánh Thần, cho lắm mới được bình an LỜI BÌNH CỦA DỊCH GIẢ Ý xâm biểu mình phải thối, muốn lo việc gì phải làm đi, chớ để sau rồi ăn năn không kịp, nếu không lo xa tránh trước, đến sau thì mới có tiền hung hậu khiết.  SỐ 05 :GIÁP - MẬU TRUNG - BÌNH xâm quan thánh DỊCH HÁN Tử hữu tam ban bất tự do Môn đình tiêu sách lảnh như thu Nhược phùng ngưu thử giao thừa nhật Vạn sự hồi xuân bất dụng ưu VIỆT Dịch Người có ba điều chẳn được tự do Cửa nhà buồn bã lạnh như thu Đến khi gặp đặng ngày trâu chuột Muôn việc về xuân chẳn chúc lo Thánh ý : Tài hao công danh chậm, kiện thưa tiền, hung hậu kiết bệnh gặp thầy, hôn nhân phải xét đi xét lại, hành nhân vẫn về gặp ngày tý ngày sửu, xấu hóa tốt, làm quan có điều đổi chổ, ý thức có văn động, qua đầu mùa xuân thì tốt. CHIÊM NGHIÊM: Một người học trò đi thi hội, chiếm quẻ xâm này, đi thi ba lần, ba nơi mới thi đậu, nhằm ngày giáp tý hay là sửu CỔ NHÂN: LỮ MỘNG CHÁNH THƯ KHƠN Xâm này tích ông ông Lữ mộng chánh tả người học trò giỏi bị thời vận xấu , thi không đổ trong nhà nghèo lắm, lại bị vợ bất hiền, phần thị bị nợ nần bó buộc, nhưng ông cố trì chí thủ phận, trâu nhồi kinh sử, đến năm 40 tuổi mới thi đậu, sau làm quan tột phẩm. LỜI GIẢI VIỆC TIỀN TÀI : Tiền tài hao tổn , của cầm không đặng xâm quan thánh VIỆC CÔNG DANH : Công danh chậm lắm VIỆC KIỆN THƯA : Việc kiện thưa ruốt cuộc mới đăng lý VIỆC BỆNH HOẠN : bệnh gặp thầy, gặp thuốc, ít ngày sẽ mạnh VIỆC HÔN NHÂN : Phải xét đi xét lại cho kỹ càng, hấp tấp không được VIỆC ĐI ĐƯỜNG : người đi đường bình yên gần về VIỆC GIA ĐẠO : Trong nhà đạo không được đặng tốt, không đặng bình an VIỆC VẬN THỜI : Mọi việc nên chậm rải, cứ ăn ngay ở thật, cứ giữ việc làm lành như gặp đặng năm, tháng ngày tý hay sửu, sẽ có việc tốt, cũng như cây khô gặp mùa xuân thì tươi tốt lại. LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIẢ Ý xâm biếu đừng bôn chon, lật đật không đặng, vì tại mạng của mình, phải đợi thời thì trăm việc cũng đặng tôt, khi vận tới thì được hành thong, chừng thời vận tới đỏ và phát không cầu cũng đặng, như việc làm không hợp ý mình thì thôi phải nhẫn nại nhịn thua, nhịn thiệt, rồi sau mới tốt và có nhiều điều lợi, nếu gặp nhầm ngày hoặc tháng tý hay sữu thì đặng hanh thong.  SỐ 06 : GIÁP - KỸ HẠ - HẠ HÁN DỊCH Hà lao cổ sắc cánh suy sanh Thốn bộ như đăng vạn lý trình Bỉ thử hoài nghi bất tương tín Hưu tương tư ý ý nồng tình xâm quan thánh VIỆT DỊCH Cần chi phải nhọc giọng cầm sinh Tấc bước như lện mấy vận trình Đậy đó nghi ngờ lòng chẳng tín Đừng đem tu ý ghẹo chân tình THÁNH Ý: Công danh không có , tài hao, bệnh khó mạnh, sanh sản có lo sợ, hôn nhân khó thành, kiện còn lâu phải hòa người đi đường chậm về. CHIÊM NGHIÊM: Công danh thì nhiều việc không bằng lòng, không vừa ý muốn làm việc gì cũng bị trắc trở CỐ NHÂN: lẠN HƯƠNG NHƯ HƯỜN BÍCH QUI TRIỆU Xâm này tích nước Tần thâu đoạt của nước Triệu hết năm thành vua nước Triệu sai ông lặn Tương đem ngọc bích qua nước Tần đặng chuộc năm thành ấy lại, vua Tần Thủy Hoàng đem lòng tham, đã không chịu trả năm thành lại cho nước Triệu mà còn muốn đoạt luôn ngọc bích nữa Ong Lang Tương Như liều mạng lập kế hoạch đoạt lại ngọc bích đem về trả lại cho vua nước triệu. LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH : Công danh không đặng, đừng trong đợi vô ích VIỆC TÀI LỢI : Của cải tiêu tan hết, bổng lộc bị mất VIỆC BỆNH HOẠN : Bệnh nặng lắm khó mạnh VIỆC HÔN NHÂN : Không thành vợ chồng VIỆC KIỆN THƯA : Công việc lôi thôi dây dưa lâu lắm xâm quan thánh VIỆC THAI SANH : Việc sanh sản phải bị tai nạn VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường có việc lâu trở về VIỆC VẬN THỜI : thời vận long dong đừng tham đứng trách LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIẢ Xâm xấu xin nhằm xâm này thì phải bất hết các việc đừng hỏi, đừng làm nữa mưu vong sử gì, cũng khó thành phải cực khổ nhiều, phải dè dặc cho lắm mới được, làm việc gì cũng phải cẩn thận kính đáo mới khỏi thất công, chiếm đặng xâm này thì ắt rớt trăm việc gì mình cũng đừng tin đừng nghe ai hết mình muốn hiệp mà nó không hiệp, mình muốn tròn mà nó không tròn, phải giữa mình luôn luôn, đừng tin gì nửa, phải tôi phải nghỉ.  Xâm số 07 Giáp canh - Đại Kiết Hán dịch Tiên phong đạo cốt bổn thiên sanh Hựu ngộ chơn tiên vi chủ manh Chỉ nhục đơn thành tọa nham cốc Nhứt triều dẫn lãnh hướng thiên hành. Việt dịch Tiên phong đạo cốt vốn trời sanh Lại gặp tiên gia chỉ dẫn rành Luyện thuốc trường sanh trong động đá Một mai nhẹ buớc tới mây xanh. Thánh ý: Công danh toại chí, cầu tài đặng tài, bịnh vô hại, hành nhơn về, cầu con đặng, xâm quan thánh kiện đặng. Thổ mộ ông bà yên tốt, hôn nhơn hạp. *Chiếu nghiệm: Đời vua Thái Tôn có hai tên Võ Sĩ và Đoàn Trọng Văn, chiếm xâm này thì sau thi đậu tới Thuợng Thơ. *Cổ nhân: Ông Lữ Đồng Tân luyện linh đơn thành tiên. Xâm này tích ông Lữ Đồng Tân, thi đỗ taasb sĩ đời nhà đường làm chức thái thú quân nNhương Dương ngài chán ngán cuộc đời, ngài từ chức, rùi theo ông đại tiên là Hán Chung lLy mà tu luyện phep tiên. VIỆC CÔNG DANH : Thi đậu cao, làm quan lớn VIỆC TÀI LỢI : Ruộng vườn trúng mùa rẫy cũng tốt, buôn bán tham lợi VIỆC KIỆN THƯA : Kiện đắc lý, xin việc gì cũng được VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh chẳn nặng ít ngày sẽ mạnh VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bình an ít ngày sẽ về VIỆC CẦU CON : Sẽ có con trai con gái VIỆC MỒ MÃ : Mồ mã yên và tốt VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân tốt phải duyên phải nợ Lời bàn của dịch giả Xâm tốt, hỏi về công danh phú quí thì tốt, có thần trợ lực, học trò thi thì chắc đậu, người buôn bán thì chắc có người hảo tâm dìu dắt xin đi tu thì tốt lắm, hỏi về bệnh thì khò, phải rước thầy giỏi mới trị được, người bệnh là người có nhiều phước đức mới qua khỏi, nội trong ba ngày gặp thầy giỏi thì mới mạnh được, bằng không ắt khó mạnh, không có sự xâm quan thánh huyền hoặc không chắc đâu, có quí nhơn giúp đỡ sợ cũng không được lâu dài. Xâm số 08  Giáp Tân - Thượng Thượng Hán dịch Niên lai canh giá khổ vô thâu Kim tuế điền thù định hữu thu Huống ngộ thái bình vô sự nhựt Sĩ nông công cổ bá vô ưu. Việt dịch Năm rồi cày cấy lúa không thâu Ruộng rẫy năm nay chắc đặng mùa Gặp hội thái bình rồi rãnh việc Sĩ nông công bố khỏi lo âu Thánh ý: Công danh toại chí, mùa thu đặng, kiện thì hòa, hành nhơn về, cầu con sẽ đặng con trai, việc chi cũng khá, qua mùa thu tốt, có việc mừng đến, gặp ngày hoặc tháng Dậu, Tuất, Hợi thì tốt nhưng không trọn lắm. *Chiếu nghiệm: Muốn làm việc gì để qua mùa, đến mùa thu thì tốt và đặng việc. *Cổ nhân: Ông Thuấn cày ruộng trên Lịch sơn trúng mùa. Xâm này tích ông Đại Thuấn làm ruộng tại núi Lịch Sơn vua Nghiệu thấy ngài chí hiếu bèn rướt ngài về mà gã hai nàng công chúa là Nga Hoàng và Nữ Anh cho ngài rồi nhường ngôi cho ngài làm vua. xâm quan thánh LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH : Ban đầu cực khổ lém, đến sau thì đậu bực cao, làm quan tột phẩm VIỆC RUỘNG VƯỜN : Ruộng vườn rẫy bái thì tốt lắm được mùa VIỆC TÀI LỢI : Buôn bán thịnh vượng, cho vây đâu đó được trã đủ VIỆC KIỆN THƯA : Việc kiện thưa quan giải hòa VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh không hề chi ít ngày sẽ khỏi VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bình an vô sự, ít ngày sẽ về tới VIỆC MƯU VỌNG : Nếu mưu vọng có nhân nghĩa thì việc chi cũng xong xuôi VIỆC VẬN THỜI : Nếu giữ việc hiếu thảo, việc nhân nghĩa, thì có phước lộc đến mình *Lời bàn của dịch giả Xâm này tiền hung hậu kiết, công danh và kiện thưa qua tới mùa thu mới được việc. Bấy lâu nay thời vận dỡ dang, nay gặp việc tốt, nhưng mình phải gìn giữ và thủ thành thì mới có khá, còn bệnh coi nặng nhưng trước lo sau mừng được yên. Xâm số 09 Giáp – Nhâm - Đại Kiết  Hán dịch Vọng cừ tiêu tức hướng Tràng An Thường bả lăng hoa tử tế khán Kiến thiết văn thơ tương nhập cảnh Kim chiêu hỉ sắc thượng my đoan. xâm quan thánh Việt dịch Mỏi trông tin tức ngóng Tràng An Hằng năm nhánh hoa xem kỷ càng Trông thấy văn thơ đã đến cửa Mặt mày vui vẻ rất hân hoan. Thánh ý: Danh lợi không đặng, kiện được, bệnh phải cầu khẩn, thai sanh trai, hôn nhơn hạp, hành nhơn trong 100 ngày mới về, làm việc gì trong ba ngày mới có tin tức. *Chiếu nghiệm: có người đàn bà muốn hỏi tin chồng chừng nào về, khi chiếm được quẻ xâm này trong ba ngày có tin về. *Cổ nhân: Tống Thái Tổ trần kiều tức vị. Xâm này tích ông Triệu dần lên ngôi hoàng đế tại xứ Trần Kiều, đến sau được phong là Tống Thái Tổ. LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH : Công danh không toại ý VIỆC TÀI LỢI : Buôn bán ít gặp may, ít lời VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh phải khẩn đão, gặp thầy gặp thuốc thì mạnh VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa đắc lý xin việc gì cũng đặng VIỆC SANH SẢN : Đẽ đặng con trai dõng mãnh VIỆC HÔN NHÂN : Phải duyên phải nợ, cần tính tới đừng lôi thôi VIỆC ĐI ĐƯỜNG : kẻ đi đường bình an sức khỏe, có tin về VIỆC XẨY ĐẾN : Cứ làm lành lánh giữ, ăn ở tử tế, thì chẳn có việc gì xẩy đến hết xâm quan thánh Lời bàn của dịch giả Tuy xâm đại kiết chớ thật không tốt, cầu danh không đặng, buôn bán không đặng, về ban đầu thì tốt, sau rốt là chuyện bất thành, hữu danh vi vô thực, có tiếng mà không thiệt, không chắc, như có cầu lắm thì phải cẩn thận mới được, mà mưu sự gì còn lâu mới gặp.. Học trò đi thi mà chiếm được xâm này thi không đậu. Xâm này chủ ý chỉ có một việc là hỏi thăm tin tức người đi xa thì trong ba ngày sẽ có tin về., còn làm một việc gì đã lâu rồi mà lòng hết sức mong đợi thì có tin mừng. Xâm số 10  Giáp quí - Hạ Hạ Hán dich Bệnh hoạn thời thời mạng kiểu suy Hà tu tỏa ngỏa cộng toản qui Trực giao tùng kiến nhựt dương phục Thi khải cầu thần tượng Phật trì. Việt dịch Bệnh hoạn liên miên mạng vận suy Nào cầu bói hỏi nữa làm chi Chờ qua Đông chí hay tin đến Cầu khẩn mới nhờ Phật hộ trì. Thánh ý: danh chưa toại, đừng tham cầu, tài lộc thất, kiện khó xong, hành nhơn chậm về, xâm quan thánh bệnh qua tháng 10 mới mạnh, còn không mạnh ắt khó sống phải cầu thần giúp. *Chiếu nghiệm: Một người học trò thi không đậu. *Cổ nhân: tên Nhiễm Bá Ngưu mang bệnh tật. Xâm này tích ông Nhiễm Bá Ngưu là người hiền đức, Ngài là học trò của Đức Khổng –Tử Ngài đứng bậc thập triết, Ngài mang bịnh Phung hủi, đức khổng tử có đến thăm viếng ngài nhiều lần, đến khi ngài mất đức khổng tử thương tiếc ngài vô cùng LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH : Thi không đậu, công danh chẳn ra chi, nhưng có công chút đỉnh, đâu cũng có ráng chữ cũng chẳn đặng vuông tròn VIỆC TÀI LỢI : Làm ruộng thất buôn bán lỗ, làm nghề gì cũng chẳn ra chi. VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh đang dây dưa, chạy thầy chạy thuốc tiền bạc tổn hao nhiều, phải khấn đảo mới mông mạnh đặng. VIỆC KIỆN THƯA : Công việc còn lòng dòng lâu ngày VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bị bịnh hoạn, hoặc bị việc trắc trở nên lâu về VIỆC HÔN NHÂN : Không thành chồng vợ. VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo chẳng đặng an, VIỆC MƯU VONG : Cứ giữ bổn phận, chẳng nên mưu s, chẳn nên tham lam của ai hết. Lời bàn của dịch giả xâm quan thánh Xâm xấu, chiếm được xâm này cứ việc cũ mà làm, đừng thay đổi chi hết, phải thủ cựu thì hay, vận mạng có nhiều sự rủi ro, bệnh tật liên miên, nên phải cẩn thận tỉnh táo cầu khẩn, phó thác cho trời Phật chờ qua mùa Đông thì mưu vọng mới đặng thành. Người ác nhơn hiểm độc, mưu kế gian tham nếu chiếm được xâm này thiò phải mau mau cải lỗi bằng không ắt có họa đến. Xâm số 11  Ất Giáp - Hạ Hạ Hán dịch Kim niên hảo sự nhứt phiên tân Phú quý vinh hoa cốt nhữ thân Thùy đạo cơ quan nan liệu sử Đáo đầu độc lập chuyển thương thần Việt dịch Mọi việc năm nay trước tốt tươi Vinh hoa phú quí hiển thân người Cơ trời xoay đổi nào ai biết Sau rốt khổ tâm cũng tại trời. Thánh ý: Công danh không đặng, tài lộc ít, kiện bất lợi, bệnh hung, hành nhơn trắc trở chưa về, việc chi cũng đừng bàn tính với ai, e phản phúc, hôn nhơn không đặng tốt, mạng vận dầu cò tốt cũng không vừa ý, có sự hung ẩn ở trong. xâm quan thánh *Chiếu nghiệm: Học trò đi thi mà chiếm được quẻ xâm này thì không đậu, trở về không có xe cộ nên phải đi bộ về nhà. *Cổ nhân: Hàn Tín công lao bất cữu Xâm này tích ông Hàn Tín có đại công giúp vua cao Hán Tổ đánh thắng hạng võ khi ông Hán bái công được nghiệp đế rồi thì phong cho hàn Tín làm tề Vương đến sau vua Hán cao tổ nghe lời gièm xém của bà lữ hậu nên Hàn Tín bị giết LỜI GIẢI VIỆC CÔNG DANH : Công danh trôi theo dong nước học có tài mà thi không đậu VIỆC THÀNH LỢI : Làm ăn tầm thường không đặng khá VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa khó lắm VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh nặng khó mạnh VIỆC MƯU VONG : tìm việc nào hư viếc ấy, không ra chi tiết VIỆC ĐI ĐƯỜNG : kẻ đi đường bị trắc trở nhiều việc VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân không thành VIỆC GIA ĐẠO : Trong gia đạo không yên ổn Lời bàn của dịch giả Xâm xấu, chiếm được xâm này thì phải dè dặt, cẩn thận việc chi xảy ra thì thấy họa, có được việc cũng khổ tâm mà không ích chi cho mình hết. Nếu như cố công làm việc ấy thì nữa đường ắt bị phế bỏ, vậy phải canh cải mới có tài lộc, và muốn làm gì thì đừng cho xâm quan thánh người khác biết công việc của mình làm, cầu công danh thì hưởng không được lâu dài. Xuất hành bất lợi, cầu bịnh không tốt.  Xâm số 12 Ất Ất - Trung bình Hán dịch Vinh quy kỳ vọng tại xuân tiền Thùy liệu thu lai hựu bất nhiên Trực ngộ thành gian quới công tử Nhứt sanh hoạt kế thỉ an toàn. Việt Dịch Mùa đông vọng tính việc vinh sang Ngờ lại thu sang chẳng vẹn toàn Băng gặp quý nhân người giúp đỡ Toan lo mới được trọn đời an. Thánh ý: Công danh chậm, tài chưa có, bịnh phải đổi thầy, kiện phải thôi, hành nhơn về, thai sinh trai, làm ăn buôn bán thì phải dùng người bán lân cận với mình, kiện thưa thì qua tới mùa thu mới thấy tin tức, chớ nghe kẻ nói xàm, có người quế nhơn ở giúp mình thì mới khá được, làm việc chi lớn phải đợi qua xuân tới. *Chiếu nghiệm: Một anh học trò hỏi việc trọn đời, chiếm được xâm này lâu rồi mà chưa được danh phận, sau qua quận Hoài thăm một ông quan kia mới gặp một người khách ở phương Tây nhà Đại Thanh dang tay giúp đỡ mới được công danh.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan