Tài liệu 111 câu đố vui tuổi học trò

 • Số trang: 11 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 516 |
 • Lượt tải: 0

Mô tả:

111 câu đố vui tuổi học trò
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 1 Daønh cho tuoåi hoïc troø NGUYEÃN NGOÏC KYÙ (Nhaø giaùo Öu tuù, Nhaø thô Vieät Nam ñaàu tieân vieát baèng chaân) NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN THÖÔNG HUYEÀN NGUYEÃN NGOÏC KYÙ  Cuoán saùch naøy cuûa: NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 4 - Ñaäu vaøng keát vôùi neáp thôm Laù laøm aùo maëc, roàng oâm phía ngoaøi Baùnh gì hình truï thuoân daøi 1 - Maët toâi boùng nhoaùng nhö göông Xöù Nam teát ñeán luoân baøy ñoùn xuaân? Khi toâi thöùc giaác yeâu thöông boài hoài Nhìn toâi naøo chæ thaáy toâi 5 - Choã naøo cao nhaát noù ngoài Thaáy bao chuyeän laï buoàn vui coõi ñôøi? Saùng thì ñen nhaùnh ngôøi ngôøi Hoa raâm tröa tôùi chieàu thôøi traéng phau? 2 - Chaúng ai ôû laïi nhaø naøy Nhöng luoân taáp naäp keû vaøo ngöôøi ra Bao nhieâu quaù khöù gaàn xa Ñeán ñaây baïn seõ nhaän ra toû töôøng? 3 - Baùnh gì vuoâng vöùc chöõ ñieàn AÙo maøu laù bieác ñai vieàn doïc ngang Höông xuaân vò teát noàng naøn AÊn roài nhôù maõi loøng chaøng Lang Lieâu? NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 6 - Muøa gì thôm ngaùt höông sen Caùnh hoa phöôïng thaém rôi treân saân tröôøng Nhaø ai vaûi chín ñoû vöôøn Tieáng con tu huù chaäp chôøn trong möa? 7 - Muøa gì eùn lieäng thoi ñöa Mai vaøng, ñaøo thaém say söa khoe mình? 8 - Muøa gì thaêm thaúm trôøi xanh Heo may thoaûng nheï vôøn quanh cuùc vaøng? 9 - Muøa gì run raåy non ngaøn Möa phuøn gioù baác, laù vaøng rôi rôi? 10 - Moãi khi muoán tính toaùn gì Cho tay vaøo tuùi töùc thì laáy ra Chaúng caàn giaáy buùt phieàn haø Chæ caàn baám nuùt theá laø ñöôïc ngay? 11 - Buùt gì laï vaäy baïn ôi Chöõ khoâng heà vieát laïi boâi cho môø? 12 - Môùi troâng ngôõ cuïc keïo goâm Hoïc haønh baïn vaãn sôùm hoâm caäy nhôø Choã naøo sai soùt, baån dô Moät khi gaëp noù baát ngôø bieán ngay? 13 - Sinh ra töø nuùi, töø khe Töø sau moãi traän möa heø quaù to Suoái hieàn ñang chaûy neân thô Boãng thaønh suoái döõ xoâ bôø quaën ñau? 14 - Cong cong töïa maûnh traêng non Coù raêng, coù löôõi maø moàm thì khoâng Naéng möa naøo coù quaûn coâng Suoát ñôøi giuùp vieäc nhaø noâng sôùm chieàu? NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 15 - Bao nhieâu saùch vôû ñoà duøng 20 - Chaân gì coù maø laïi khoâng Sôùm tröa noù môû heát loøng nhaän, trao Khoâng hình, khoâng löôïng, khoâng troâng thaáy gì? Mong ngöôøi chuû noù nhaéc nhau Ñöøng laøm noù baån, noù ñau, noù buoàn? 21 - Chaân gì ñoï söùc Thuûy Teà Ngaên doøng nöôùc luõ traøn bôø soâng queâ? 16 - Bao nhieâu tri thöùc, nghó suy Noù luoân giuùp baïn cheùp ghi ngaøy ngaøy 22 - Chaân gì cao ngaát löng trôøi Ai khoâng chaêm chæ hoïc baøi Cho ñaát ñoåi ñôøi baïn vôùi ngaøn maây? Laø loaøi “ngoãng”, “gaäy” keùo baày vaøo chôi? 23 - Chaân gì tung boït traéng ngôøi 17 - Tieáng vang daäy ñaát, daäy trôøi Ngaân nga baûn nhaïc muoân ñôøi bieån xanh? Hoâ möa, goïi gioù khaép nôi tuï veà? 24 - Chaân gì chaïy khaép quanh nhaø 18 - Caû gan raïch naùt baàu trôøi Heã maø thieáu noù, gioù oøa vaøo chôi? Baèng con dao löûa choùi ngôøi phuùt giaây? 25 - Chaân gì vöõng chaõi nhaát ñôøi 19 - Chaân gì khoâng chaïy khoâng ñi Maët trôøi thöùc giaác moãi khi ñeâm taøn? Ñöùng ñaâu chaéc ñoù giuùp ngöôøi naáu ñun? NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 26 - Chaân gì coù cöïa moïc ra Tìm moài bôùi ñaát xoâng pha keû thuø? 27 - Chaân gì giöõa ngoùn coù maøng Ñi khoâng ñaõ gioûi, bôi caøng gioûi hôn? 28 - Chaân gì nhaûy caãng khi vui Khi buoàn ñöùng laëng, bieát nôi ñi veà? 29 - Chaân gì vuoát saéc rôïn ngöôøi 10 Noåi danh chuùa teå nuùi ñoài oai linh? 30 - Chaân gì nhö boán coät ñình Böôùc ñi moãi böôùc giaät mình coû caây? 11 NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 31 - Haït gì tinh keát bieån trôøi Long lanh saéc naéng maën moøi laém thay? 32 - Haït gì thôm phöùc, vò cay Thaân ñen ñuûi töïa ñeâm daøy baïn ôi? 33 - Haït gì nhôù maõi vò buøi Sinh ngoaøi quaû môùi laï ñôøi xöa nay? 12 34 - Haït gì nhö buïi bay bay 13 Khi muøa xuaân ñeán hoa say ñoùn chaøo? 35 - Haït gì trong suoát nhö göông Ñaäu treân laù bieác khi maøn ñeâm buoâng? 36 - Haït gì laáp laùnh aùnh vaøng Xua boùng ñeâm taøn thaép saùng nôi nôi? 37 - Haït gì nuoâi soáng ngöôøi ngöôøi Chín roài vaøng röïc moät trôøi queâ höông? 38 - Haït gì da deû traéng trôn Taém trong nöôùc boûng thaønh côm nuoâi ngöôøi? NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 45 - Haït gì töøng baõi traéng, vaøng 39 - Haït gì ñen thuûi ñen thui Naáu cheø aên maùt vöøa buøi vöøa thôm? 40 - Haït gì trong traéng ngoaøi xanh Meï vaãn ñeå daønh laøm baùnh, ñoà xoâi? 41 - Haït gì theo nöôùc soâng troâi Laëng leõ xaây boài ñoàng baõi bao la? 14 42 - Haït gì loùng laùnh caàu voàng Sinh ra trong loøng loaøi vaät cuøng teân? 43 - Haït gì lôø löõng khoâng yeân Neáu bay vaøo maét chôù neân coi thöôøng? 44 - Haït gì ñen nhaùnh nhö than Giaáu trong loaïi quaû maét ñan quanh mình? Ñeå cho daõ traøng thích thuù xe chôi? 46 - Haït gì ñen ñuûi moät ñôøi Nguû trong loaïi quaû ñoû ngôøi nhö son? 47 - Haït gì nghìn nghòt vò buøi Thöùc aên tuyeät haûo suoát ñôøi soùc meâ? 48 - Haït ñen laïi nhuoäm maøu hoàng Môøi nhau caén chaét nhôù loøng An Tieâm? 49 - Haït gì nhaün thín, maøu son Beân ngoaøi voû gioáng da con coùc xuø? 50 - Haït gì ñen nhaùnh, troøn vo Sinh trong loaïi quaû thôm tho ngoït ngaøo? 15 NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 16 17 NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 54 - Nghe theo tieáng goïi Caàn Vöông Döïng côø khôûi nghóa vieát chöông söû hoàng 51 - Noåi danh vò töôùng nhaø Traàn Höông Kheâ non nöôùc moät vuøng Bieät taøi möu löôïc thuûy thaàn laäp coâng Vuï Quang chieán tích anh huøng coøn ñaây? Goùp phaàn ñaïi thaéng Nguyeân Moâng Baïch Ñaèng saùng maõi teân oâng ñôøi ñôøi? 52 - Leân ba chöa bieát mæm cöôøi Nghe tin giaëc döõ caát lôøi noùi ngay Thoaét thaønh traùng só ra tay 18 Giuùp daân cöùu nöôùc roài bay veà trôøi? 53 - Cöùu coâng chuùa, gieát maõng xaø Laïi veà vui vôùi goác ña xoù ngaøn Phaù giaëc döõ cöùu giang san Chæ baèng caây ñaøn chaúng suùng chaúng göôm? 19 NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 58 - Sinh thaønh nôi xöù mieàn Trung 55 - OÂng giaø Beán Ngöï toùc baïc phô Taám loøng yeâu nöôùc bieån khoân so Ñoâng Du chí lôùn coøn löu maõi Ngaøn doøng taâm huyeát moãi lôøi thô? 56 - Teân anh teân bieån lôùn Chí anh chí non cao Chaøng sinh vieân ngaøy aáy 20 Maõi maõi moät vì sao. Sôï anh gieo aùnh ñuoác Giaëc Myõ gieát anh roài Taám loøng anh yeâu nöôùc Muoân naêm coøn saùng ngôøi? 57 - Taây Hoà, ai nhæ, baïn ôi Duy Taân söï nghieäp troïn ñôøi oâng mô? Hy sinh giöõa ñaát anh huøng phöông Nam Nam Kyø Khôûi Nghóa - trang vaøng Raïng ngôøi teân chò muoân vaøn aùnh döông? 59 - Töø queâ Ñoàng Khôûi, döøa xanh Thaønh ngöôøi tö leänh noåi danh anh huøng Chieán coâng thaéng Myõ laãy löøng Teân baø maõi maõi saùng cuøng söû xanh? 60 - Ñöùc taøi, vaên voõ song toaøn Ñieän Bieân röïc rôõ trang vaøng teân oâng Moät trong möôøi vò töôùng huøng Naêm chaâu ngaøn thuûa söû hoàng löu danh? 61 - Queâ oâng ñaát Quaûng anh huøng Moät ñôøi vì nöôùc, moät loøng vì daân Laøm Thuû töôùng maáy möôi naêm Ñaûng tin, daân kính; chöõ taâm ngôøi ngôøi? 21
- Xem thêm -