Tài liệu 115 đề tuyển sinh vào lớp 10 môn văn

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2586 |
  • Lượt tải: 53

Mô tả:

115 đề tuyển sinh vào lớp 10 môn văn
TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO 10 MỘT SỐ TỈNH + ĐỀ NGHỊ LUẬN XH ĐỀ 1: KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THANH HÓA NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi : VĂN Ngày thi: 1 tháng 7 năm 2009 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (1,5 điểm) a.Từ “Xuân trong câu thơ dưới đây được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. b. Xác định từ láy trong câu thơ sau: Buồn trông cửa biển chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? (Nguyễn Du , Truyện Kiều) Câu 2 (2,5 điểm) a. Tóm tắt đoạn trích truyện ngắn chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng (SGK ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2005) không quá 15 dòng. b. Nêu ngắn gọn chủ đề truyện ngắn Chiếc lược ngà. Câu 3 (2,0 điểm) Viết đoạn văn khoảng 10 đến 15 dòng trình bày suy nghĩ của em về mối quan hệ anh em ruột thịt trong gia đình. Bài 4 (4,0 điểm) Phân tích đoạn thơ dưới đây: Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc. (Thanh Hải, Mùa xuân nho nhỏ, SGK Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2005) ĐỀ 2: Kú thi tuyÓn sinh líp 10 THPT N¨m häc 2008-2009 M«n thi : ng÷ v¨n Thêi gian lµm bµi: 120 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò Ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2008 (buæi s¸ng) §Ò thi gåm: 01 trang PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (2.5 ®iÓm). ViÕt vµo tê giÊy thi ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái (chØ cÇn viÕt ch÷ A, B, C hoÆc D). 1) C©u MÆt trêi cña mÑ, em n»m trªn lng 6) Tõ nhá bÐ ë c©u th¬ trªn ®îc dïng ®Ó nãi trÝch vÒ: trong bµi th¬ nµo? A. ChÝ khÝ, niÒm tin B. Sù s¸ng A. Con cß B. Nãi víi con C. BÕp löa t¹o C. Sù hiÓu biÕt D. T×nh ®oµn D. Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng kÕt 7) Ngêi ®ång m×nh trong hai c©u th¬ trªn ®îc mÑ. hiÓu lµ: 2) T¸c gi¶ cña c©u th¬ trªn? A. Ngêi cïng lµng A. Huy CËn B.Ph¹m B. Ngêi cïng xW TiÕn DuËt C. Ngêi cïng nhµ C. NguyÔn Khoa §iÒm D.Y Ph¬ng D. Ngêi sèng cïng vïng ®Êt, quª h¬ng 3) Tõ mÆt trêi trong c©u trªn ®îc dïng theo 8) Nh©n vËt chÝnh trong truyÖn LÆng lÏ Sa Pa: nghÜa: A. NghÜa gèc B. NghÜa A. C« kü s B. B¸c l¸i xe chuyÓn C. «ng ho¹ sÜ D. Anh 4) Trong c©u trªn ý nghÜa nµo thÓ hiÖn qua thanh niªn tõ mÆt trêi? 9) Trong truyÖn LÆng lÏ Sa Pa anh thanh niªn A. Con vµ mÑ lu«n gÇn gòi, g¾n bã muèn ho¹ sÜ vÏ m×nh: A.§óng B.Sai B. Con lµ nguån h¹nh phóc Êm ¸p cña mÑ 10) Nh©n vËt «ng ho¹ sÜ trong truyÖn LÆng lÏ C. Con lµ t×nh yªu cña mÑ Sa Pa t×m thÊy c¶m høng s¸ng t¹o nghÖ thuËt D. Con lµ chç dùa tin cËy cña mÑ tõ nh©n vËt nµo? 5) ý th¬ Ngêi ®ång m×nh th« s¬ da thÞt A. Anh thanh niªn B. B¸c l¸i Ch¼ng mÊy ai nhá bÐ ®©u con ®îc nh¾c ®Õn mÊy lÇn trong bµi th¬ Nãi víi xe C. C« kü s D. C¶ con? A. 2 B. 3 C. 4 A,B,C D. 5 PhÇn II: Tù luËn (7.5 ®iÓm) C©u1: (1.5 ®iÓm). X¸c ®Þnh hai biÖn ph¸p tu tõ chÝnh trong ®o¹n v¨n sau vµ nªu t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ ®ã. GËy tre, ch«ng tre chèng l¹i s¾t thÐp cña qu©n thï. Tre xung phong vµo xe t¨ng, ®¹i b¸c. Tre gi÷ lµng, gi÷ nước, gi÷ m¸i nhµ tranh, gi÷ ®ång lóa chÝn. Tre hi sinh ®Ó b¶o vÖ con người. Tre, anh hïng trong lao ®éng! Tre, anh hïng trong chiÕn ®Êu! (ThÐp Míi, C©y tre ViÖt Nam, SGK Ng÷ v¨n 6, tËp 2, NXBGD-2006, trang 97 ) C©u 2: (6.0 ®iÓm) Mïa xu©n thiªn nhiªn, ®Êt níc vµ c¶m xóc cña Thanh H¶i trong ®o¹n th¬ sau: Mäc gi÷a dßng s«ng xanh Mét b«ng hoa tÝm biÕc ¥i con chim chiÒn chiÖn Hãt chi mµ vang trêi Tõng giät long lanh r¬i T«i ®ưa tay t«i høng. Mïa xu©n ngưêi cÇm sóng Léc gi¾t ®Çy quanh lưng Mïa xu©n người ra ®ång Léc tr¶i dµi nư¬ng m¹ TÊt c¶ như hèi h¶ TÊt c¶ như x«n xao… §Êt nưíc bèn ngµn n¨m VÊt v¶ vµ gian lao ®Êt nưíc như v× sao Cø ®i lªn phÝa trưíc. (Thanh H¶i, Mïa xu©n nho nhá, SGK Ng÷ v¨n 9, tËp 2, NXBGD-2006, trang 55, 56) Hä ------------------------------HÕt----------------------------tªn thÝ sinh: …………………………………...........Sè b¸o danh………………….…………. Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ 1…………………………... ...........Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ 2………...……… ĐỀ 3: Kú thi tuyÓn sinh líp 10 THPT N¨m häc 2008-2009 M«n thi : ng÷ v¨n Thêi gian lµm bµi: 120 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò Ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2008 (buæi s¸ng) §Ò thi gåm: 01 trang PhÇn I : Tr¾c nghiÖm (2.5 ®iÓm) ViÕt vµo tê giÊy thi phư¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái (chØ cÇn viÕt ch÷ A, B, C hoÆc D). 1) Cho biÕt t¸c gi¶ cña c¸c c©u th¬: 6) TruyÖn ng¾n ChiÕc lưîc ngµ x©y dùng Dï ë gÇn con, h×nh tîng: Dï ë xa con, A. Ngưêi n«ng d©n trưíc c¸ch m¹ng Lªn rõng xuèng bÓ, B. Ngưêi lÝnh trong chiÕn tranh Cß sÏ t×m con, C. Ngưêi nghÖ sÜ say mª s¸ng t¹o Cß mZi yªu con. nghÖ thuËt A. NguyÔn Khoa §iÒm B .B»ng ViÖt D. Ngưêi trÝ thøc yªu khoa häc C. ChÕ Lan Viªn D. Thanh H¶i 7) Trong ChiÕc lưîc ngµ, bÐ Thu kh«ng 2) C¸c c©u th¬ trªn n»m trong bµi th¬ nµo? nhËn ba m×nh v× vÕt thÑo trªn m¸: A.Con cß B.Nãi víi con C.BÕp löa A. §óng B. Sai D.Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lưng mÑ. 8) NguyÖn ưíc cuèi cïng cña ngưêi cha 3) Dïng h×nh ¶nh con cß, ®o¹n th¬ trªn ngîi ca trong ChiÕc lưîc ngµ lµ g×? ®iÒu g×? A. GÆp l¹i con A. Lêi ru B. Cuéc ®êi B. NhËn ®ưîc tin cña con C.T×nh mÑ D. C¶ A vµ C C. Göi cho con chiÕc lưîc ngµ 4) Nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ nµo ®ưîc sö dông D. §ưîc con nhËn ra m×nh trong hai c©u th¬ sau: 9) NguyÖn ưíc ®ã ®W ®îc thùc hiÖn trưíc BiÓn cho ta c¸ nh lßng mÑ khi ngưêi cha hy sinh. Nu«i lín ®êi ta tù buæi nµo. A. §óng B. Sai A. Èn dô, ho¸n dô B. Ho¸n dô, nh©n ho¸ 10) C©u kÕt cña bµi th¬ Khóc h¸t ru nh÷ng C. Nh©n ho¸, so s¸nh D. Èn dô, so s¸nh em bÐ lín trªn lưng mÑ lµ : 5) BiÖn ph¸p tu tõ x¸c ®Þnh ®ưîc ë trªn thÓ hiÖn A .Mai sau con lín lµm ngưêi Tù do… ý nghÜa nµo? B .Mai sau con lín vung chµy lón A. Sù bao la cña biÓn s©n… B. Sù giµu cã cña biÓn C. Mai sau con lín ph¸t mưêi Ka-li… C. Sù yªn b×nh cña biÓn D. Tõ trong ®ãi khæ em vµo Trưêng D. BiÓn gÇn gòi vµ lµ nguån sèng dåi dµo S¬n PhÇn II: Tù luËn (7.5 ®iÓm) C©u1: (1.5 ®iÓm). ChÐp l¹i (theo trÝ nhí) 3 c©u cuèi trong bµi th¬ §ång chÝ cña ChÝnh H÷u vµ ph©n tÝch h×nh ¶nh §Çu sóng tr¨ng treo. C©u 2: (6.0 ®iÓm) VÎ ®Ñp cña biÓn c¶ vµ niÒm vui cña ngưêi lao ®éng trong ®o¹n th¬ sau: Sao mê, kÐo lưíi kÞp trêi s¸ng, Ta kÐo xo¨n tay chïm c¸ nÆng. VÈy b¹c ®u«i vµng loÐ r¹ng ®«ng, Lưíi xÕp buåm lªn ®ãn n¾ng hång. C©u h¸t c¨ng buåm víi giã kh¬i, §oµn thuyÒn ch¹y ®ua cïng mÆt trêi. MÆt trêi ®éi biÓn nh« mµu míi, M¾t c¸ huy hoµng mu«n dÆm ph¬i. (Huy CËn, §oµn thuyÒn ®¸nh c¸, SGK Ng÷ v¨n 9, tËp 1, NXBGD- 2006, trang 140) ------------------------------HÕt----------------------------Hä tªn thÝ sinh: ………………………………….....................Sè b¸o danh………………….………… Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ 1…………………………..................... Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ 2………...…… ĐỀ 4: §Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT N¨m häc 2008 -2009 ( Hµ TÜnh) Thêi gian: 120 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) C©u 1(2 ®iÓm) Suy nghÜ cña em vÒ nhan ®Ò bµi th¬ ¸nh tr¨ng cña NguyÔn Duy? C©u 2(3 ®iÓm) Trong Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh (Ph¹m TiÕn DuËt), t¸c gi¶ viÕt: Kh«ng cã kÝnh kh«ng ph¶i v× xe kh«ng cã kÝnh Bom giËt bom rung kÝnh vì ®i råi Ung dung buång l¸i ta ngåi Nh×n ®Êt, nh×n trêi, nh×n th¼ng. (Ng÷ v¨n 9, tËp mét, tr131, NXB Gi¸o dôc -2005) Em hWy viÕt mét ®o¹n v¨n (kho¶ng 10 dßng ) Trong ®ã cã sö dông phÐp thÕ (g¹ch ch©n tõ ng÷ cña phÐp thÕ) tr×nh bµy c¶m nhËn cña m×nh vÒ khæ th¬ trªn. C©u 3 ( 5 ®iÓm) VÒ gi¸ trÞ truyÖn ng¾n LÆng lÏ Sa Pa cña NguyÔn Thµnh Long, s¸ch gi¸o viªn Ng÷ v¨n 9, tËp mét, tr.204 nhËn ®Þnh: “Mét trong nh÷ng yÕu tè t¹o nªn søc hÊp dÉn vµ gãp vµo thµnh c«ng cña truyÖn ng¾n LÆng lÏ Sa Pa lµ chÊt tr÷ t×nh”. Em hWy lµm s¸ng tá ý kiÕn trªn ĐỀ 5: Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hưng yªn ®Ò Thi chÝnh thøc (§Ò thi cã 01 trang) kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt chuyªn N¨m häc 2009 – 2010 M«n: ng÷ v¨n (Dµnh cho líp chuyªn V¨n) Thêi gian lµm bµi: 150 phót C©u 1: (1,0.®iÓm) Nªu suy nghÜ cña em vÒ nhan ®Ò truyÖn ng¾n BÕn quª cña nhµ v¨n NguyÔn Minh Ch©u. C©u 2: (3,0.®iÓm) ViÕt bµi v¨n ng¾n (kh«ng qu¸ 01 trang giÊy thi) nªu c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau: “… Người ®ång m×nh th« s¬ da thÞt Ch¼ng mÊy ai nhá bÐ ®©u con Ngưêi ®ång m×nh tù ®ôc ®¸ kª cao quª hư¬ng Cßn quª hư¬ng th× lµm phong tôc…” (TrÝch Nãi víi con – Y Phư¬ng) C©u 3: (6,0.®iÓm) §¸nh gi¸ vÒ nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu, s¸ch Ng÷ v¨n líp 9 tËp 1(NXBGD 2007) cã viÕt: “Víi TruyÖn KiÒu, nghÖ thuËt tù sù ®@ cã bưíc ph¸t triÓn vưît bËc, tõ nghÖ thuËt dÉn chuyÖn ®Õn nghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn, kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch vµ miªu t¶ t©m lÝ con ngưêi”. Qua nh÷ng ®o¹n trÝch ®W häc, ®W ®äc, em hWy lµm næi bËt nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu. ------------ HÕt -----------ThÝ sinh kh«ng ®ưîc sö dông tµi liÖu. Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ĐỀ 6: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂN HỌC 2009-2010 Môn thi: Ngữ văn Đề chính thức Ngày thi: 01 tháng 07 năm 2009 ĐỀ A Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (1,5 điểm): a. Từ “xuân” trong câu thơ dưới đây được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Ngày xuân em hãy còn dài Xót tình máu mủ thay lời nước non (Nguyễn Du, Tuyện kiều) b. Xác định từ láy trong câu thơ sau: Tà tà bóng ngả về tây Chị em thơ thẩn dan tay ra về (Nguyễn Du, Tuyện kiều) Câu 2: (2,5 điểm): a. Tóm tắt đoạn trích truyện ngắn Làng của Kim Lân (SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2005) không quá 15 dòng. b. Nêu gắn gọn chủ đề truyện ngắn Làng Câu 3: (2,0 điểm): Viết đoạn văn khoảng 10 đến 15 dòng trình bày suy nghĩ của em về đạo làm con với cha mẹ. Câu 4: (4,0 điểm): Phân tích đoạn thơ dưới đây: Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về Sông được lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ Vắt nửa mình sang thu ( Hữu Thỉnh, Sang thu, SGK Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2005) ----------------------------------------------Hết------------------------------------------------------ ĐỀ 7: Khóa ngày 21 tháng 06 năm 2014 tại TPHCM Thời gian: 120 phút (không tính thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. (Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ) a.Phân tích hai trong số các phép liên kết về hình thức có trong đoạn văn trên. (1 b.Từ hiểu biết về đoạn văn trên, em hãy cho biết hình ảnh nào được Viễn Phương mượn ở thực tại để viết nên hai câu thơ sau? Ông muốn gửi gắm tình cảm gì qua hai câu thơ ấy? (1 điểm) Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân… (Viễn Phương, Viếng lăng Bác) Câu 2: (3 điểm) Việc quan sát và lắng nghe sẽ giúp ta rút ra nhiều bài học ý nghĩa. Nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt cha, những giọt mồ hôi thấm trên vai áo mẹ lo toan cho con cái, ta rút ra bài học về đức hi sinh. Cảm nhận những thay đổi của bản thân và thấy mình vững vàng, sống có ý thức, có trách nhiệm hơn, ta rút ra bài học về sự trưởng thành. Theo dõi tin tức về tình hình biển Đông và những hành động thiết thực của nhân dân hướng về Trường Sa, ta rút ra bài học về việc thể hiện lòng yêu nước một cách đúng đắn. Hãy viết bài văn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về một trong ba bài học trên. Câu 3: (5 điểm) Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa! ****************** Dẫu làm sau thì cha vẫn muốn Sống trên đá không chê đá gập ghềnh Sống trong thung không chê thung nghèo đói Sống như sông như suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhọc (Y Phương, Nói với con) (Bằng Việt, Bếp lửa) Cảm nhận về những phẩm chất tốt đẹp mà người bà nhóm lên trong cháu và người cha mong muốn ở con trong hai đoạn thơ trên. ĐỀ 8: KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 tại ĐÀ NẴNG NĂM 2014 Thời gian: 120 phút (không tính thời gian giao đề) Câu 1: (1 điểm) Trong hai câu sau, trường hợp nào muối được dùng như một thuật ngữ, trường hợp nào muối được dùng như một từ thông thường? a. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ (Tế Hanh, Quê hương) b. Muối là một hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc a-xit. (Từ điển tiếng Việt) Câu 2: (1 điểm) Tìm thành phần biệt lập trong câu sau và cho biết đó là thành phần gì? Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó . (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) Câu 3: (1 điểm) Một lát sau, em tôi đem đặt hai con búp bê về chỗ cũ. Chúng lại thân thiết quàng tay lên vai nhau và âu yếm ngước nhìn chúng tôi. (Khánh Hoài, Cuộc chia tay của những con búp bê) a. Tìm từ ngữ thực hiện phép liên kết câu và cho biết đó là phép liên kết gì? b. Xác định phép tu từ được sử dụng trong phần trích trên và cho biết phép tu từ đó được tạo ra bằng cách nào? Câu 4: (2 điểm) Cuốn sách tốt là người bạn giúp ta học tập, rèn luyện hằng ngày (Dẫn theo Ngữ văn 7, tập 2) Viết đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên. Câu 5 : (5 điểm) Em hãy phân tích ba khổ cuối bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy để làm rõ nhận xét sau: Vầng trăng ngời tỏ trên bầu trời kia gợi lại cả một thời trong quá khứ và đặc biệt làm cho tâm hồn thi nhân bừng tỉnh và trở về với chính mình (Tư liệu Ngữ Văn 9, NXB Giáo Dục Việt Nam) Thình lình đèn điện tắt Ngửa mặt lên nhìn mặt Trăng cứ tròn vành vạch phòng buyn-đinh tối om có cái gì rưng rưng kể chi người vô tình vội bật tung cửa sổ như là đồng là bể ánh trăng im phăng phắc đột ngột vầng trăng tròn như là sông là rừng đủ cho ta giật mình TP. Hồ Chí Minh, 1978 ĐỀ 9: PHÒNG GD-ĐT KIM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT( LẦN 1) THÀNH Môn: Ngữ văn 9 TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG Năm học: 2013-2014 Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu 1:( 2,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (…) Tôi là con gái Hà Nội.Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá.Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn.Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: " Cô có cái nhìn sao mà xa xăm." ( Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục) 1.Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả. 2.Xác định câu văn sử dụng cách dẫn trực tiếp trong đoạn văn. 3.Nhân vật xưng tôi trong đoạn văn là ai?Qua đoạn văn em cảm nhận được những vẻ đẹp gì ở nhân vật đó? Câu 2: (3,0 điểm) Facebook là một trang mạng xã hội thu hút nhiều người tham gia kết nối, giao lưu, chia sẻ, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều bạn trẻ đang mắc hội chứng nghiện Facebook, lãng phí thời gian, lơ là việc học tập, sống xa rời thực tế, ngộ nhận cuộc sống thường ngày qua thế giới ảo. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên. Câu 3( 5,0 điểm) Cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương trong đoạn thơ sau: (…) "Bác nằm trong giấc ngủ bình yên Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Mà sao nghe nhói ở trong tim Mai về miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này." ( Viễn Phương, Viếng lăng Bác, Ngữ văn 9, tập 2) ĐỀ 10: PHÒNG GD-ĐT KIM THÀNH TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT( LẦN 2) Môn: Ngữ văn 9 Năm học: 2014-2015 Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu 1:( 2,0 điểm) Cho đoạn văn sau : “ Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thể được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi: - Liệu có thật không hở bác ? Hay là chỉ lại ...” (SGK Ngữ văn 9, tập một ) a.Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? b. Đoạn văn viết về tâm trạng của ai?Tâm trạng đó diễn ra trong hoàn cảnh nào? c. Em hãy tìm và gọi tên thành phần biệt lập có trong đoạn văn trên. d. Dấu chấm lửng trong câu văn: “ Hay là chỉ lại ...” có tác dụng gì ? Câu 2( 3,0 điểm) Từ những tác phẩm viết về thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ mà em đã học cùng với hiểu biết về tình hình xã hội những ngày gần đây hãy viết bài nêu suy nghĩ của mình về tình yêu tổ quốc của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Câu 3( 5,0 điểm)"Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận đã khắc họa nhiều hình ảnh đẹp, tráng lệ thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ đối với đất nước và cuộc sống." ( SGK Ngữ văn 9, tập một- NXB GD Việt Nam) Em hãy phân tích làm sáng tỏ hình ảnh con người lao động được khắc họa trong bài thơ. ĐỀ 11: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU Thời gian ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015 : 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2, 0 điểm) Cho đoạn văn sau: Bước vào thế kỉ mới, muốn "sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới - nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của tác giả nào? b. Hãy viết một đoạn văn (1/2 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về nội dung đoạn văn trên. Câu 2. (3,0 điểm) . Viết một bài văn ngắn (khoảng một trang giấy thi) nêu những suy nghĩ của em về vấn đề sau: Cuộc sống mang lại cho ta nhiều thú vị, trong đó được cắp sách đến trường là một niềm hạnh phúc. Câu 3. (5,0 điểm) Phân tích hai khổ thơ sau trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận: Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi. ....................................................... Câu hát căng buồm với gió khơi, Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Mặt trời đội biển nhô màu mới, Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. (Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr. 139,140) ĐỀ 12: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn NGỮ VĂN (Dùng chung cho tất cả thí sinh) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,0 điểm) Cho đoạn thơ sau: Gần miền có một mụ nào, Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh. Hỏi tên, rằng: “Mã Giám Sinh”, Hỏi quê, rằng: “Huyện Lâm Thanh cũng gần”. (Truyện Kiều - Nguyễn Du) a. Tìm các từ Hán Việt trong đoạn thơ trên. Nêu ý nghĩa của việc sử dụng các từ Hán Việt đó. b. Lời nói của Mã Giám Sinh đã vi phạm những phương châm hội thoại nào? Sự vi phạm những phương châm hội thoại ấy hé mở những điều gì về tính cách của nhân vật? Câu 2: (3,0 điểm) Viết bài văn ngắn (khoảng 200 từ) bày tỏ suy nghĩ của em về câu tục ngữ Nga: Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học. (Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục, 2006) Câu 3: (5,0 điểm) Nghĩ về Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, có ý kiến: Sự độc đáo trong việc sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ, giọng điệu góp phần tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm. Em có đồng ý với nhận xét trên? Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ. ------------------------- Hết ------------------------ ĐỀ 13: KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) C©u1 (2 ®iểm): §äc kÜ ®o¹n th¬ sau vµ tr¶ lêi c©u hái: VÉn v÷ng lßng, bµ dÆn ch¸u ®inh ninh: " Bè ë chiÕn khu, bè cßn viÖc bè, Mµy cã viÕt th chí kÓ nµy, kÓ nä, Cø b¶o nhµ vÉn ®îc b×nh yªn !" a. §o¹n th¬ trªn trÝch trong bµi th¬ nµo, cña ai ? Nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬ ? b. Lêi nãi cña ngêi bµ ®W vi ph¹m ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo? V× sao ? c. Cho biÕt ®o¹n th¬ sö dông lêi dÉn nµo? Câu 2 (3 điểm): Chép lại bốn câu thơ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của Thúy Kiều đối với cha mẹ trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích – SGK Ngữ văn 9, Tập một. Từ đó em có suy nghĩ gì về chữ “hiếu” trong xã hội ngày nay? Câu 3 ( 5 điểm ) Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân là một người nông dân có tình yêu làng quê và tinh thần yêu nước sâu sắc Bằng sự hiểu biết của mình về tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân , em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. ĐỀ 14: THỜI GIAN : 120 phút Câu 1/. (08 điểm) Từ nội dung của hai bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật, em hãy viết một đoạn văn tổng hợp – phân tích – tổng hợp (khoảng 2/3 trang giấy thi) làm rõ nhận định sau: “Nhân dân Việt Nam vốn bình dị, hiền hòa nhưng khi Tổ quốc kêu gọi, mỗi con người luôn biết “hiến đời mình để làm một chiến công”. Câu 2/. (12 điểm) Dưới đây là một phần trong lệnh truyền của vua Quang Trung với quân lính: “Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị.(…) Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn.” (Trích Ngữ văn 9, tập một – NXB Giáo dục, 2012) 1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? 2. Nhà vua nói “…đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì? Hãy chép 02 câu trong bài thơ Sông núi nước Nam có nội dung tương tự. 3. Từ đoạn trích trên, với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng nửa trang giấy thi) về hình ảnh những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của dân tộc. ĐỀ 15: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Năm học 2010 - 2011 Môn thi: Ngữ văn Phần I (7 điểm) Cho đoạn trích: “Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: “Má! Má!”. Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy.” (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2009, tr.196) 1. Đoạn trích trên được rút từ tác phẩm nào, của ai? Kể tên hai nhân vật được người kể chuyện nhắc tới trong đoạn trích. 2. Xác định thành phần khởi ngữ trong câu: “Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy.” 3. Lẽ ra, cuộc gặp mặt sau tám năm xa cách sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhưng trong câu chuyện, cuộc gặp ấy lại khiến nhân vật “anh” “đau đớn”. Vì sao vậy? 4. Hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp làm rõ tình cảm sâu nặng của người cha đối với con trong tác phẩm trên, trong đoạn văn có sử dụng câu bị động và phép thế (gạch dưới câu bị động và những từ ngữ dung làm phép thế). Phần II (3 điểm) Bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt được mở đầu như sau: “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.” (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2009, tr.143) 1. Chỉ ra từ láy trong dòng thơ đầu. từ láy ấy giúp em hình dung gì về hình ảnh “bếp lửa” mà tác giả nhắc tới? 2. Ghi lại nhắn gọn cảm nhận của em về câu thơ: “Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.” 3. Tình cảm gia đình hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước là một đề tài quen thuộc của thơ ca. Hãy kể tên 2 bài thơ Việt nam hiện đại trong chương trình Ngữ Văn 9 viết về đề tài ấy và ghi rõ tên tác giả. ----------------------Hết---------------------- ĐỀ 16: NĂM HỌC: 2014 – 2015 Thời gian120 phút (không kể thời gian phát đề) Phần I (6 điểm) “ Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dang tay ra về, Bước dần theo ngọn tiếu khê, Lần xem phong cảnh có bể thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang”. (Nguyễn Du - Truyện Kiều) 1. Sáu câu thơ trên nằm ở phần nào trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du? Hãy nêu ngắn gọn nội dung của những câu thơ đó? 2. Chúng ta đều biết “nao nao ” là một từ láy diễn tả tâm trạng con người, vậy mà Nguyễn Du lại viết: “Nao nao dòng nước uốn quanh ” cách dùng từ như vậy mang lại ý nghĩa như thế nào cho câu thơ? 3. Trong “Truyện Kiều”, cách dùng từ tả tâm trạng người để tả cảnh vật không chỉ xuất hiện một lần. Hãy chép lại hai câu thơ liền nhau trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích "có cách dùng từ như vậy. 4. Viết đoạn văn theo cách lập luận tổng - phân - hợp khoảng 15 câu diễn tả cảm nhận của em vê khung cảnh thiên nhiên và tâm trạng con người trong sáu câu thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động và phép thể đế liên kết câu( Gạch chân câu bị động và các từ ngữ làm phép thế). Phần II (4điểm) “Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ”. (Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê). 1. Những câu văn trên viết về việc gì trong câu chuyện? 2. Nếu các câu trên viết là: “Tôi phá một quả bom trên đồi. Nho phải hai quả dưới lòng đường. Chị Thao phá một quả dưới chãn cải hầm ba-ri-e cũ Thì cấu trúc ngữ pháp của câu thay đổi như thế nào? Vậy, cách đặt câu như trong tác phẩm có tác dụng đối với việc diễn tả ý và gợi cảm xúc như thế nào? 3. Ba cô gái được giới thiệu trong đoạn văn trên họ là những con người dũng cảm tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng. Hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo lối lập luận diễn dịch để nêu suy nghĩ của em về lòng dũng cảm của tuổi trẻ hiện nay. ..................... Hết.................... ĐỀ 17: MÔN NGỮ VĂN THỜI GIAN : 120 phút Câu 1/. (08 điểm) Trong bài thơ “Một khúc ca”, Tố Hữu có viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Trình bày ý kiến về quan niệm sống nói trên. Câu 2/. (12 điểm) Trong những ngày qua, dư luận trong nước và quốc tế đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa- 90152 của ngư dân Đà Nẵng. Hành động vô nhân đạo này ngay sau đó được cả giới chức và truyền thông Trung Quốc lớn tiếng phủ nhận và trắng trợn bịa đặt là tàu cá Việt Nam đã tự lật, sau khi cố đâm vào giàn khoan Hải Dương 981. Cảnh tàu cá Việt Nam bị tàu khổng lồ của Trung Quốc đâm chìm. Những hình ảnh mới nhất do những ngư dân đánh cá của Việt Nam ghi lại tại thời điểm tàu cá ĐNa- 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm, sẽ là bằng chứng không thể chối cãi cho hành động vô nhân đạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam tại khu vực thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mười ngư dân Việt Nam trên tàu cá ĐNa- 90152 đã sống sót một cách hy hữu và trở về bình an với gia đình. Một ý kiến chia sẻ của cư dân mạng cho rằng: “Xem lại cảnh ngư dân của chúng ta bị tàu Trung Quốc đâm chìm thấy được sự hy sinh cao cả của ngư dân, mặc dù rất nguy hiểm nhưng họ vẫn quyết bám biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo”. 1. Từ sự việc trên, em hãy nêu suy nghĩ của mình về công việc và cuộc sống những ngư dân đang đánh bắt xa bờ trong tình hình hiện nay. 2. Phân tích các khổ thơ sau trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận để chứng minh điều đó: “Thuyền ta lái gió với buồm trăng Lướt giữa mây cao với biển bằng, Ra đậu dặm xa dò bụng biển, Dàn đan thế trận lưới vây giăng. …Ta hát bài ca gọi cá vào, Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao, Biển cho ta cá như lòng mẹ, Nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng, Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng, Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông, Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng” (Trích sách giáo khoa Ngữ văn 9 - tập I) ĐỀ 18: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH KỲ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (4,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Không có kính, rồi xe không có đèn, Không có mui xe, thùng xe có xước, Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: Chỉ cần trong xe có một trái tim.” (Phạm Tiến Duật, Bài thơ về tiểu đội xe không kính) Đoạn thơ trên nằm ở vị trí nào trong bài thơ. Đoạn thơ thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Những biện pháp nghệ thuật nào đã được sử dụng trong hai câu thơ đầu của đoạn thơ? Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó trong đoạn thơ. Từ ý thơ trên, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 - 200 từ) trình bày suy nghĩ của em về tinh thần vượt khó của lớp trẻ hiện nay. Câu 2: (6,0 điểm) Cảm nhận của em về vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. ---------------------------------------------------------------------------- ĐỀ 19: KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Năm học 2014-2015 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài: 150 phút- không kể thời gian giao đề Câu 1: (2 điểm) "Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ" (Viếng lăng Bác - Viễn Phương) a. Hãy phân tích ý nghĩa hình ảnh ẩn dụ "mặt trời trong lăng" ở câu thơ trên? b. Chép 2 câu thơ có hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong một bài thơ mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 (Ghi rõ tên và tác giả của bài thơ) Câu 2 (3 điểm): Bằng một bài văn nghị luận khoảng một trang giấy thi, em hãy nêu tầm quan trọng của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người. Câu 3 (5 điểm): Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu để chứng tỏ bài thơ đã diễn tả sâu sắc tình đồng chí cao quý của các anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp
- Xem thêm -