Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại 312 câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án...

Tài liệu 312 câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án

.DOC
47
6962
143

Mô tả:

312 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN
313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN ĐÁP ÁN: 1.1/2.2/3.1/4.4/5.1/6.4/7.2/8.3/9.4/10.1/11.1/12.3/13.2/14.2/15.2/16.1/17.1/18.3/19.3/20.4/21.2/22.1/23.2/24. 2/25.1/26.1/27.2/28.1/29.1/30.1/31.1/32.1/33.2/34.2/35.1/36.1/37.1/38.2/39.8/40.2/41.2/42.2/43.2/44.2/45.2/ 46.2/47.2/48.2/49.1/50.3/51.2/52.2/53.3/54.2/55.1/56.2/57.3/58.1/59.3/60.5/61.3/ 62.3/63.1/64.5/65.2/66.2/67.2/68.1/69.2/70.3/71.2/72.1/73.6/74.2/75.1/76.7/77.3/78.2/79.2/80.4/81.2/82.2/83 .3/84.3/85.1/86.1/87.4/88.4/89.1/90.3/91.2/92.1/93.3/94..2/95.2/96.2/97.1/98.2/99.2/100.4/ 101.3/102.4/103.1/104.3/105.4/106.2/107.2/108.2/109.3/110.4/111.2/112.1/113.2/114.3/115.1/116.2/117.1/1 18.2/119.4/120.4/121.3/122.2/123.3/124.3/125.1/126.3/127.4/128.4/129.2/130.3/131.3/132.4/133.2/134.4/13 5.3/136.4/137.1/138.2/139.1/140.1/141.2/142.2/143.1/144.2/145.2/146.2/147.2/148.2/149.1/150.2/151.2/152 .3/153.2/154.1/155.2/156.2/157.2/158.3/159.4/160.4/161.4/162.4/163.3/164.4/165.4/166.4/167.3/168.4/169. 4/170.3/171.3/172.2/173.3/174.4/175.2/176.4/177.2/178.4/179.3/180.3/181.3/182.2/183.2/184.4/185.4/186.3 /187.3/188.2/189.2/190.2/191.4/192.2/193.3/194.4/195.2/196.1/197.1/198.3/199.3/200.2/201.1/202.2/203.1/ 204.4/205.4/206.4/207.3/208.4/209.4/210.4/211.2/212.1/213.4/214.4/215.4/216.4/217.4/218.2/219.4/220.4/2 21.4/222.3/223.1/224.4/225.4/226.4/227.4/228.4/229.4/230.4/231.4/232.4/233.1/234.1/235.4/236.3/237.2/23 8.1/239.1/240.4/241.2/242.4/243.1/244.1/245.2/246.4/247.1/248.2/249.1/250.3/251.4/252.3/253.1/254.2/255 .3/256.3/257..2/258.1/259.4/ 260.4/261.4/262.2/263.1/264..3/265.2/266.3/267.3/268.2/269.1/270.2/271.1/272.2/273.1/274.3/275.3/276.2/ 277.2/278.1/279.1/280.3/281.3/282.4/283.4/283.4/284.2/285.3/286.3/287.2/288.2/289.4/290.4/291.1/292.4/2 93.1/294.4/295.5/296.2/297.2/298.2/299.1/300.2/301.3/302..2/303.1/304.6/305.2/ 306.6/307.3/308.2/309.2/310.4/311.2/312.2/313.1. NỘI DUNG 313 CÂU HÓI VÀ CÁC ĐÁP ÁN ĐỀ XUẤT: 1/.Khi thực hiện thoái thu các khoản thu ngân sách đã được điều tiết cho các cấp ngân sách, thì: 1. Cơ quan Tài chính của cấp Ngân sách được hưởng ra quyết định hoàn trả. 2. Cơ quan Tài chính ở cấp cao nhất ra quyết định hoàn trả. 2/.Quỹ dự trữ Tài chính được quản lý tại KBNN và: 1. Được Kho bạc trả lại phần lãi TG quỹ DTTC mà NH trả cho KBNN. 2. Không được trả lãi. 3/. Số kết dư Ngân sách được trích 50% vào Quỹ dự trữ Tài chính, 50% vào thu Ngân sách của năm sau cho các cấp Ngân sách nào ? 1. Ngân sách TW, Tỉnh 2. Cả 4 cấp ngân sách. 3. Ngân sách TW, Tỉnh, Huyện 4/. Đối tượng tham gia thanh toán LKB là: 1. a- Tất cả các đơn vị, các nhân có TK tại KB-A chuyển tiền đến đối tượng được hưởng mở TK tại KB-B. 2. b- Đơn vị hưởng mở TK tại KB-B, đơn vị chuyển tiền không có TK ở KB-A. 3. c- Đơn vị chuyển tiền mở TK tại KB-A, đơn vị hưởng không có TK ở KB-B. 4. d- Cả a,b,c đều đúng. 5. e- Chỉ b,c đúng. Trang 1 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 5/. Mỗi TKTG tại Kho bạc của các đơn vị, cá nhân phải lập mấy bản giấy đề nghị mở Tài khoản. 1. 3 bản 2. 2 bản 3. 5 bản 6/. Giấy đề nghị mở TK tại Kho bạc chỉ làm lại khi: 1. Chủ TK đã được thay đổi 2. Tên đơn vị thay đổi. 3. Chủ TK đã được thay đổi,Tên đơn vị thay đổi, thay đổi tính chất hoạt động hoặc thay đổi quyền sở hữu cá nhân. 4. Tên đvị thay đổi, thay đổi mẫu dấu hoặc thay đổi quyền sở hữu tài khoản 7/. Kho bạc nhà nước có được quyền tự động trích TKTG của đơn vị, cá nhân để thực hiện các khoản phải nộp NSNN mà đơn vị, cá nhân chưa thực hiện ? 1. Đúng 2. Sai 8/. Hãy phát hiện câu sai trong " Đối tượng nộp thuế trực tiếp vào KBNN ": 1. Các DN trong và ngoài nước;các C.ty,XN,tổ chức KT có tư cách pháp nhân 2. Các tổ chức KT tập thể, cá thể có địa điểm KD cố định,DT lớn 3. Thuế SD đất nông nghiệp 9/ Phát hiện câu sai trong " Đối tượng được phép thu qua CQ thu ": 1. Các đối tượng KD không ổn định, không thường xuyên 2. Các hộ có thu nhập nhỏ không có điều kiện nộp trực tiếp 3. Thuế SD đất NN, các khoản thu ở xã, cưả khẩu xa trụ sở KBNN 4. Các C.ty TNHH 10/. Trong hình thức thu thuế, phí, lệ phí bằng Chuyển khoản- Đối tượng nộp phải lập mấy liên và KBNN sử dụng liên số mấy để hạch toán thu NSNN : 1. a- Lập 4 liên - KBNN sữ dụng Liên số 1 2. b- Lập 4 liên - KBNN sử dụng liên số 2 3. c- Lập 4 liên - KBNN sử dụng liên số 3 11/ Trong hình thức thu thuế, phí, lệ phí bằng Tiền mặt- Đối tượng nộp phải lập mấy liên GNT và KBNN sử dụng liên số mấy để hạch toán thu NSNN 1. a- Lập 3 liên - KBNN sử dụng Liên số 1 2. b- Lập 3 liên - KBNN sử dụng LIên số 2 3. c- Lập 3 liên - KBNN sử dụng Liên số 3 12/ Tìm sâu sai trong phát biểu sau: Đối với trường hợp hoàn trả các khoản thu NS- căn cứ vào quyết định của CQ tài chính, KBNN: 1. Hạch toán giảm thuNS hoặc hạch toán chi NS Trang 2 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 2. Thanh toán trực tiếp cho đối tượng được hưởng 3. Chi cho CQ thu để trả cho đối tượng được hưởng 13/ Chọn câu trả lời đúng trong phát biểu sau: Chương 014A " Bô Tư pháp " quy định hạch toán số thu, chi của: 1. Chỉ riêng cho CQ Bộ Tư pháp 2. Cho cả các Toà án ND Tỉnh, huyện 14/ . Chương 151A " Các đơn vị KT có 100% vốn nước ngoài " quy định hạch toán số thu, chi NS của : 1. Các đơn vị do TW quản lý 2. các đơn vị do TW và địa phương quản lý 15/ . Việc thu phí, lệ phí do Ban Tài chính phường (xã) thực hiện đối với những hộ cá nhân,tập thể thì hạch toán vào Chương: 1. 155D, 156D, 157D tương ứng 2. 160D 16/ . Các khoản thu, chi NSNN thuộc các thành phần KT tư nhân, KT tập thể, KT cá thể thuộc ĐP ( tỉnh, huyện, xã ) quản lý hạch toán vào chương nào? 1. 155B, 156B, 157B ( tương ứng ) 2. Chương và cấp tương ứng 17/ . Chi NSNN được thực hiện theo 2 phương thức nào? 1. Chi bằng dự toán KP và chi bằng LCT 2. Chi bằng TM và chi bằng CK 18/ . Cách xác định chênh lệch thu-chi NSTW bằng phương pháp: 1. (Có741-Nợ 741) - ( PS Nợ 301 - PS Có 301) 2. ( PS Nợ 701 - PS Có 741 ) - ( PS Nợ 301 - PS Có 301) 3. Dư Có 701 - Dư Nợ 301 19/ . Tìm câu sai trong các khoản thu điều tiết 100% NSTW: 1. Thuế TNDN đối với các đơn vị hạch toán toàn ngành ( 002.01 ) 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu ( 014.02,03 ) 3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt ( 015.04 ) 20/ Tìm câu sai trong các khoản thu điều tiết 100% cho NSTP: 1. Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu NN ( 028 ) 2. Thu quyền SD đất ( 009 ) 3. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước ( 023 ) 4. Thu hồi vốn DNNN ( 025 ) Trang 3 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 21/ Khi mua sắm tài sản, sửa chửa nhỏ ...; để được tạm ứng hoặc thanh toán đơn vị cần phải có : - QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc bảng giá dự thầu. - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ. - Hoá đơn bán hàng hoặc báo giá . 1. Đúng 2. Sai 22/ . Điều kiện cần thiết để được cấp phát thanh toán là: - Có trong dư toán được duyệt. - Chi đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định. - Được cơ quan TC, đơn vị sử dụng KP ra lệnh chuẩn chi. 1. Sai 2. Đúng 23/ . Trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng theo TT29/2003/TT-BTC ngoài việc được thanh toán chi phí lắp đặt thực tế ban đầu còn được trang bị máy tối đa là: 1. 250.000đ 2. 300.000đ 3. 3.000.000đ 24/ . Trong phương thức đấu thầu hạn chế được áp dụng đối với nhà thầu có đủ năng lực thì số lượng nhà thầu tham gia ít nhất là: 1. 2 nhà thầu 2. 3 nhà thầu 3. 4 nhà thầu 4. 5 nhà thầu 25/ . Sau khi cấp thanh toán trực tiếp và thanh toán tạm ứng, kế toán KBNN phải lưu toàn bộ hồ sơ, chứng từ vào hồ sơ kế toán kiểm soát chi ? 1. Sai 2. Đúng 26/ . Khi thanh toán tạm ứng các khoản chi thuộc KP thường xuyên, các đơn vị sử dụng KP nhà nước - căn cứ vào cbứng từ gốc của từng khoản chi để lập "bảng kê chứng từ thanh toán" gửi KBNN : 1. 2 liên 2. 3 liên 3. 1 liên 27/ . Đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tất cả các khoản chi kế toán KBNN thực hiện trích chuyển kinh phí theo đề nghị của chủ tài khoản - chủ tài khoản chịu trách nhiệm về quyết định chi tiêu của cơ quan mình? 1. Đúng Trang 4 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 2. Sai 28/ . Đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, kinh phí thừa cuối năm phải hoàn trả Ngân sách ? 1. Sai 2. Đúng 29/ . Đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính , KP tiết kiệm được từ các khoản chi hành chính, được phép chi bổ sung thu nhập của CBCC theo quy định: tiền lương tính cả ở mục chi lương (1 lần) : 1. Không vượt quá 1 lần so với mức lương tối thiểu do NN quy định 2. Không vượt quá 1,8 lần so với mức lương tối thiểu do NN quy định 3. Không hạn chế 30/ . Đối với đơn vị thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính, KP tiết kiệm được không chi hết trong năm, được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng? 1. Đúng 2. Sai 31/ . Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, khi Nhà nước thay đổi hoặc điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức lương tối thiểu - thì đơn vị? 1. Phải tự đảm bảo trang trải các khoản chi tăng thêm. 2. Được nhà nước cấp bù 32/ . Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, trường hợp nguồn thu bị giảm sút thì tiền lương của CBCC phải? 1. Được đảm bảo mức tiền lương tối thiểu. 2. Theo hiệu quả của đơn vị. 33/ . Đối với đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và sự nghiệp có thu thì người lao động đóng BHXH, BH y tế ? 1. Theo tiền lương thực tế 2. Theo quy định hiện hành 34/ . Đối với đơn vị sự nghiệp có thu, tiền lương của người lao động được trả không quá 3,5 lần tiền lương tối thiểu của nhà nước? 1. Đúng 2. Sai 35/ .Đối với đơn vị QP, các mục chi 101,102,105 trừ TM 03,99 (PLTT, tàu xe nghỉ phép, khác), 110,111 trừ TM 10(TTLL trừ sách báo, tạp chí),112,114,115,116 KBNN có phải kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ để cấp thanh toán , tạm ứng : 1. Có 2. Không Trang 5 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 36/ .HMKP của các đơn vị cấp 1,2 BQP chi quý nếu sử dụng không hết được chuyển sang tháng sau, quý sau. Đến 31/12 mà không sử dụng hết thì : 1. Hủy bỏ 2. Chuyển sang năm sau sử dụng 37/ .Đối với đơn vị dự toán cấp 3 thuộc BQP (TKTG đơn vị dự toán) đến cuối ngày 31/12 nếu còn số dư phải làm công văn giải trình chi tiết có xác nhận của đơn vị dự toán NS cấp trên trực tiếp gửi KBNN đề nghị chuyển số dư sang năm sau để sử dụng đồng gửi BQP để báo cáo : 1. Đúng 2. Sai 38/ .Đối với đon vị sự nghiệp có thu "Mức NSNN đảm bảo" được xác định: 1. Xác định lại hàng năm 2. Xác định lại sau thời hạn 3 năm 39/ .Tìm câu trả lời đúng : Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, trường hợp nguồn thu bị giảm sút, để đảm bảo tiền lương của người lao động ở mức tối thiểu theo quy định của Nhà nước, có thể sử dụng nguồn kinh phí sau : 1. Kinh phí NSNN cấp để thực hiện tinh giản biên chế 2. Kinh phí nghiên cứu khoa học 3. Chương trình mục tiêu quốc gia 4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất Nhà nước giao 5. Mua sắm sửa chữa được xác định trong phần thu để lại 6. Vốn đầu tư xây dựng CB, vốn đối ứng, việhn trợ, vốn vay 7. KP nhiệm vụ phải chuyển tiếp sang năm sau thực hiện 8. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 40/ .Đối với các đơn vị dự toán cấp 1,2 (BCA) các mục chi 100,102,103,108,113,119 KBNN 1. Thực hiện kiểm tra chi tiết nội dung 2. Không được k.tra, T.trưởng đvị chịu trách nhiệm về QĐ của mình. 41/ .Đối với các mục chi 118,119,145,147,148,149, Đơn vị sử dụng NS thuôc BCA : 1. Được phép điều chỉnh giữa các TM trong phạm vi một mục 2. Phải có ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp trước khi điều chỉnh 42/ .Trái phiếu chính phủ gồm : 1. Tín phiếu KB, Trái phiếu KB 2. Tín phiếu KB, Trái phiếu KB,Trái phiếu đầu tư 43/ .Phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ theo: 1. Quy chế phát hành trái phiếu CP thông thường Trang 6 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 2. Quy chế riêng 44/ . Tìm câu sai trong phát biểu sau: Trái phiếu KB 1. Dùng để bán, tặng , cho, thừa kế, cầm cố 2. Được dùng làm phương tiện thay thế tiền trong lưu thông 3. Được lưu ký hoặc gửi KBNN 4. Được niêm yết, giao dịch tại TTCK 45/ . Trái phiếu KB bị thất lạc, nếu chứng minh được quyền sở hữu và tờ trái phiếu chưa bị lợi dụng sẽ được giải quyết khi đến hạn : 1. Đúng 2. Sai 46/ .Trái phiếu ghi sổ gồm 2 liên : Liên 1 lưu tại KB phát hành, Liên 2 giao cho người mua, áp dụng cho đối tượng mua với số tiền : 1. 100 triệu đồng trở lên 2. 500 triệu đồng trở lên 3. 1 tỷ đồng trở lên 47/ . Tất cả các loại TPKB khi làm thủ tục cầm cố đều được KBNN ký xác nhận tên người sở hữu, số tiền : 1. Đúng 2. Sai 48/ . Tất cả các loại TPKB được chuyển giao (mua, bán, tặng cho, thừa kế) đều được làm thủ tục tại KBNN nơi phát hành : 1. Đúng 2. Sai 49/ .Mối liên quan giữa TK ngoại bảng 06 với TK trong bảng : 1. Khi TK trong bảng tăng thì TK ngoại bảng giảm 1 số tương ứng 2. Khi TK trong bảng tăng thì TK ngoại bảng tăng 1 số tương ứng 50/ . Đối với các khoản chi DTKP sai chế độ ai có quyền từ chối chi : 1. Kế toán viên 2. Kế toán trưởng (thông qua mẫu từ chối hoặc văn bản) 3. Lãnh đạo (thông qua mẫu từ chối hoặc văn bản) 51/ . Cấp thẩm quyền duyệt mua xe ôtô của các đơn vị HCSN ở TW: 1. BTC 2. Bộ chủ quản, CQ ngang bộ 52/ Cấp có thẩm quyền duyệt mua xe cho các đơn vị HCSN ở địa phương 1. Sở TC Trang 7 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 2. UBND Tỉnh 53/ .KT KBNN chỉ thực hiện hạch toán TK 40 ( cân đối thu-chi NS ) khi: 1. Kết thúc niên độ NS ( 31/12 ) 2. Kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán( đối với từng cấp NS ) 3. Khi có thông tri Quyết toán NS của cấp có thẩm quyền 54/ .Trên " giấy nộp tiền vào NS bằng TM", trách nhiệm ghi MLNS, thuộc: 1. Khách hàng 2. KBNN 55/ .Trên " Giấy nộp tiền vào NS bằng CK" trách nhiệm ghi MLNS thuộc: 1. Khách hàng 2. KBNN 56/ .Khi đã QTNSNN, căn cứ vào LCT (Lệnh cấp hoàn trả vào NS năm hiện hành) của CQ TC, KBNN hoàn trả cho các đối tượng, KT hạch toán: 1. Nợ 70,71,72 / Có 301.05,311.05,321.05 (chi tiết MLNS) 2. Nợ 301.04,311.04,321.04 (160a,b,c.10.10.132.TM)/ Có 50,51,93,94 57/ .Trường hợp thông báo nộp thuế ghi sai MLNS: nếu khách hàng nộp TM thì: 1. a/ KTV được phép gạch bỏ các yếu tố sai, viết lại MLNS đúng. 2. b/ KTV yêu cầu khách hàng tự sửa. 3. a/ đúng, b/ sai 58/ Trường hợp KB phát hiện GNT bằng CK ghi sai MLNS, thì: 1. KTV hạch toán sai lầm, tra soát CQ Thuế 2. KTV tự sửa và ghi thu NSNN. 3. KTV hạch toán vào TK 674.02 để trả lại đơn vị nộp 59/ .Trường hợp KBNN phát hiện GNT vào NS bằng CK qua NH ghi sai số tiền bằng số, bằng chữ, số tiền chi tiết sai với tổng số, sai mẫu GNT bằng CK, thiếu liên CT- thì: 1. a/ KTV hạch toán vào TK 674 .02 để chuyển trả cho đơn vị nộp 2. b/ KTV hạch toán vào TK 920 để tra soát đơn vị nộp 3. a/ đúng- b/ sai 60/ .Trong thời gian chỉnh lý QTNS các cấp theo quy định, KBNN chỉ được: 1. a/ Hạch toán điều chỉnh 2. b/ Thanh toán tạm ứng 3. c/HTnhững khoản thu chi NS phát sinh từ 31/12 trở về trước còn đi trên đường 4. d/ Có a đúng, b sai 5. Cả a,b,c đều đúng Trang 8 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 61/ .Việc đối chiếu số liệu với CQ Thuế : Toàn bộ số thu trên địa bàn vào NSNN, chỉ loại trừ: 1. Các khoản thu bán TP, thu thuế XN khẩu, thu trợ cấp 2. Các khoản nộp vào TK 920, 921, 945 3. Cả 2 đều đúng 62/ .Khi TPKB hư hỏng do lỗi in trong quá trình phát hành, phải được : 1. Gạch chéo, bảo quản riêng theo quy định 2. Cắt góc trên bên phải tờ TP, bảo quản riêng theo quy định 3. Gạch chéo, cắt góc trên bên phải tờ TP, bảo quản riêng theo quy định 63/ .Phát biểu sau đây, đúng hay sai: " TK 209 tạm ứng khác " - Bên Nợ: Số tiền tạm ứng - Bên Có : Số tiền hoàn trả tạm ứng - Dư Nợ: Số tiềm tạm ứng chưa thanh toán 1. Đúng 2. Sai 64/ .NSNN là : 1. Tổng các khoản thu , chi của NN trong dự toán đã được cq NN có thẩm quyền Qđ 2. Tổng các khoản thu , chi của NN đã được cq NN có thẩm quyền Qđ 3. Được thực hiện trong 1 năm để đảm bảo thực hiện được các c/năng , nhiệm vụ của NN 4. Cả câu 1+3 : đúng 5. Cả câu 2+3 : đúng 65/ .Các khoản thu NSNN và thu có tính chất NSNN được quản lý : 1. Phương thức riêng ( khác nhau ) 2. Giống nhau 66/ .Thu NSNN bao gồm cả các khoản vay do NN vay để bù đắp bội chi được đưa vào cân đối Ngân sách : 1. a- Đúng 2. b- Sai 67/ .NSNN bao gồm : NSTW và NS ĐF . NS ĐF bao gồm : 1. a- NS tỉnh , huyện xã 2. b- NS của các đơn vị hành chính các cấp có HĐND và UBND 68/ .% phân chia các khoản thu và số bổ sung cân đối từ NS cấp trên cho NS cấp dưới , được : 1. a- Ổn định từ 3 đến 5 năm 2. b- Được thay đổi khi có thay đổi về nguồn thu 3. c- Ổn định từ 3 đến 5 năm Trang 9 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 69/ .Cấp có thẩm quyền QĐ % phân chia giữa NSTW và NSĐP : 1. a- Quốc Hội 2. b- UBTvụ Qhội 3. c- Thủ tướng Chính phủ 4. d- Bộ Tài chính 70/ .Cấp có thẩm quyền QĐ % phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương đối với NS Địa phương : 1. a- Bộ Tài chính 2. b- UBND các cấp trình HĐND các cấp QĐ 3. c- HĐND Tỉnh 4. d- UBND Tỉnh 71/ .P/biểu sau đây : " Ngoài việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chi và bổ sung nguồn thu ( cân đối NS ) , được dùng NS cấp này để chi nhiệm vụ cho NS cấp khác " là : 1. a- Đúng 2. b- Sai 72/ .Năm Ngân sách : 1. a- Bắt đầu từ 01-01 và kết thúc vào ngày 31-12 dương lịch 2. b- Bắt đầu từ 01-01 và kết thúc vào ngày cuối của thời kỳ chỉnh lý Qtoán ( tương ứng với từng cấp ) 3. c- Bắt đầu từ ngày cuối của thời kỳ chỉnh lý Qtoán năm nay đến ngày mới của thời kỳ chỉnh lý Qtoán năm sau 73/ .Quỹ dự trữ TC : 1. a- Được CP và UBND cấp tỉnh lập từ các nguồn theo quy định . 2. b- Được CP và UBND các cấp lập từ các nguồn theo quy định . 3. c- Không khống chế mức tối đa 4. d- Chỉ được sd khi đã sd hết dự phòng NS , tối đa không quá 30% của quỹ . 5. e- Mức tối đa của mỗi cấp do CP quy định 6. f- a+d+e : đúng 7. g- b+c+d : đúng 74/ .Chứng từ thu - chi NSNN : 1. a- Do Bộ TC p/hành và quản lý 2. b- Được p/hành , sử dụng và quản lý theo quy định của BTC 3. c- Được p/hành , sử dụng và quản lý theo quy định của Thủ tướng CP . 75/ .Trường hợp Địa phương có nhu cầu đầu tư XD ctrình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi NSĐP thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch 5 năm DT , thì được phép huy động vốn trong nước và phải chủ động cân đối trả nợ hàng năm . Mức dư nợ không vượt quá 30% tổng chi đ.tư trong năm . Các cấp NS được vay : 1. a- NS cấp Tỉnh Trang 10 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 2. b- NS cấp Tỉnh , huyện 3. c- NS cấp Tỉnh , cấp xã 76/ .Cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức , chế độ chi NSNN : 1. a- Quốc hội , UBTV Qhội 2. b- Chính phủ , Bộ TC 3. c- HĐND tỉnh 4. d- Bộ chủ quản 5. e- a+b : đúng 6. f- b+c : đúng 7. g- b+c+d : đúng 77/ .Nếu các khoản chi không có định mức của cấp có thẩm quyền quy định , thì : 1. a- Chi theo Qđ của UBND Huyện 2. b- Chi theo Qđ của cơ quan TC 3. c- Chi theo dự toán được quyệt 78/ .Thời gian tối đa ( theo luật định ) các đơn vị sd NS phải được giao dự toán NSNN : 1. a- 20-12 năm trước 2. b- 31-12 năm trước 3. c- 15-01 năm nay 79/ .Đối với Dự toán NS bổ sung , nếu cơ quan tài chính có thể cân đối được từ nguồn thu tăng thêm trong năm có thể phê duyệt DTNS bổ sung cho đơn vị : 1. a- Đúng 2. b- Sai 80/ .Các cq nào dưới đây có thẩm quyền y/c Ngân hàng , KBNN trích TK của các tổ chức , cá nhân chậm nộp thuế , phí , lệ phí mà không được phép để nộp vào NSNN : 1. a- Cơ quan Thuế , cơ quan Hải quan 2. b- Cơ quan Tài chính 3. c- Cơ quan KBNN 4. d- a+b: đúng 5. e- Cả a+b+c: đúng 81/ .Tất cả các khoản chi NSNN nếu đủ 3 điều kiện sau đều được chi : - Đã có trong dự toán NSNN được giao - Đúng chế độ , têu chuẩn , định mức do cấp có thẩm quyền qđịnh . - Đã được Thủ trưởng đơn vị sd NS hoặc người được ủy quyền quyết định chi . 1. a- Đúng 2. b- Sai 82/ .Các khoản thu thuộc NS năm trước nộp trong năm nay phải được hạch toán vào thu NS : 1. Năm trước Trang 11 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 2. Năm nay 83/ .Tỷ lệ lập quỹ dự phòng ơ các cấp NS : 1. 2% 2. 3% 3. Từ 2% đến 5 % 84/ .Các khoản thu NSNN gồm các khoản : 1. Thuế , phí và lệ phí 2. Thuế , phí , lệ phí , tiền phạt và các khoản vay trong và ngoài nước . 3. Thuế , phí , lệ phí và các khoản thu khác được hạch toán theo đúng MLNS 85/ .Cơ quan thu bao gồm những cơ quan nào : 1. Thuế , Hải quan , Tài chính và các cơ quan khác được Chính phủ cho phép hoặc được BTC uỷ quyền thu NSNN . (*) 2. KBNN , Thuế , Hải quan và các cơ quan khác được Chính phủ cho phép hoặc được BTC uỷ quyền thu NSNN . 3. Thuế , Hải quan , Công an , KBNN và Tài chính . 86/ .Dự toán thu quý phải gởi KBNN vào thời gian nào dưới đây : 1. Ngày 20 cửa tháng cuối quý trước 2. Ngày 25 cửa tháng cuối quý trước 3. Ngày 10 cửa tháng cuối quý trước 87/ Số dư tài khoản 302.11  Chi ngân sách trung ương bằng DT kinh phí cuối ngày 31/12 được xử lý như sau: # Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 302.51 # Hủy bỏ số dư cuối ngày 31/12. # Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 303.51 # Tài khoản này đã quyết toán trong năm, không để số dư đến ngày 31/12. 88/ Số dư tài khoản 301.11  Chi ngân sách trung ương bằng DT kinh phí cuối ngày 31/12 được xử lý như sau: # Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 301.11 # Hủy bỏ số dư cuối ngày 31/12. # Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 303.11 # Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 302.11 89/ Số dư tài khoản 303.11  Chi ngân sách trung ương bằng DT kinh phí, cuối ngày 31/12 được xử lý như sau: # Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 301.11 # Hủy bỏ số dư cuối ngày 31/12. # Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 303.11 Trang 12 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN # Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 302.11 90/ Hồ sơ gửi Kho bạc để rút dự toán của đơn vị, kế toán viên phát hiện sai chế độ phải từ chối thanh toán, ai có thẩm quyền từ chối? # Kế toán viên # Kế toán trưởng #Thủ trưởng Kho bạc # Cơ quan tài chính 91/ Ai có quyền quyết định cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý mua xe ôtô con? # Chủ tịch UBND huyện. # Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương # Giám đốc Sở Tài chính. # Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách. 92/ Đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách khi mua xe ô tô lắp ráp trong nước phải thực hiện bằng hình thức nào? # Không cần đấu thầu. # Phải qua đấu thầu. # Chào hàng cạnh tranh # Trình cơ quan cấp trên quyết định. 93/ Kho bạc Nhà nước thực hiện việc cấp phát thanh toán kinh phí mua sắm ô tô đối với đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách trung ương cần có văn bản phê duyệt cuả cơ quan thẩm quyền nào? # Chủ tịch UBND tỉnh # Thủ tướng Chính phủ. # Bộ trưởng, thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ. # Mục 145 trong Dự toán có đủ số dư để thanh toán. 94/ Trường hợp có các khoản chi NS huyện ngoài dự toán được duyệt nhưng không thể trì hoãn được (thiên tai, hỏa hoạn,…), việc cấp phát thanh toán được thực hiện sau khi: # Có văn bản đồng ý của Kho bạc Nhà nước cấp trên. # Có văn bản chấp thuận của Ủy nhân dân huyện. # Không thể thực hiện được. # Phải bổ sung dự toán mới được chi. 95/ Trong quá trình cấp phát thanh toán chi ngân sách nhà nước, các khoản chi sai KBNN phải: # Điều chỉnh huỷ bỏ # Thu hồi nếu trong thời gian chỉnh lý hoặc nộp NS nếu hết thời gian chỉnh lý # Trừ vào Kinh phí năm sau # Thu vào tài khoản tiền gửi của cơ quan tài chính Trang 13 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN 96/ Đối với các khoản chi do cơ quan tài chính kiểm soát và thanh toán trực tiếp cho đơn vị thụ hưởng thì chứng từ chi là: # Giấy rút dự toán kinh phí của đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. # Lệnh chi tiền của cơ quan tài chính. # Sec rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. # Thông báo hạn mức kinh phí được duyệt. 97/ Đối với các khoản chi đã có DT được duyệt, thì chứng từ chi là: # Giấy rút DT kinh phí của đơn vị sử dụng kinh phí NSNN # Lệnh chi tiền của cơ quan tài chính. # Sec rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 98/ Mức cấp phát thanh toán cho các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không được vượt quá chỉ tiêu nào? # Quyết định chi của đơn vị sử dụng kinh phí # phạm vi dự toán năm được duyệt. 99/ Đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện muốn điều chỉnh DT kinh phí từ nhóm mục này sang nhóm mục khác, thì lập giấy đề nghị điều chỉnh gửi: # Ủy ban nhân dân huyện. # Phòng Tài chính. # Kho Bạc Nhà Nước huyện. # Đơn vị sử dụng ngân sách tự thực hiện điều chỉnh. 100/ Khi thực hiện thu hồi khoản chi ngân sách huyện không được quyết toán, căn cứ vào Giấy nộp trả kinh phí kế toán hạch toán: # Nợ TK 501.01 / Có TK 921.01 # Nợ TK 501.01 / Có TK 933.01 # Nợ TK 501.01 / Có TK 311.01 # Nợ TK 501.01 / Có TK 321.01 101/ Ngày 31/03/2006 đơn vị A lập Giấy nộp trả kinh phí nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước để phục hồi khoản chi thuộc NS tỉnh năm trước, kế toán xử lý và hạch toán: # Nợ TK 501.01 / Có TK 741.01 (chi tiết mục 062.02) # Nợ TK 501.01 / Có TK 742.01 (chi tiết mục 062.02) # Nợ TK 501.01 / Có TK 312.01 (chi tiết mục lục ngân sách đã chi) # Nợ TK 501.01 / Có TK 322.01 (chi tiết mục lục ngân sách đã chi) 102/ Ngày 15/02/2006 đơn vị A lập Giấy nộp trả kinh phí nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước để phục hồi khoản chi thuộc NS huyện năm trước, kế toán xử lý và hạch toán: # Nợ TK 501.01 / Có TK 741.01 (chi tiết mục 062.02) # Nợ TK 501.01 / Có TK 742.01 (chi tiết mục 062.02) # Nợ TK 501.01 / Có TK 312.01 (chi tiết mục lục ngân sách đã chi) Trang 14 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN # Nợ TK 501.01 / Có TK 322.01 (chi tiết mục lục ngân sách đã chi) 103/ Ngày 31/03/2006 đơn vị A lập Giấy nộp trả kinh phí nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước để phục hồi khoản chi thuộc NS huyện năm trước, kế toán xử lý và hạch toán: # Nợ TK 501.01 / Có TK 741.01 (chi tiết mục 062.02) # Nợ TK 501.01 / Có TK 742.01 (chi tiết mục 062.02) # Nợ TK 501.01 / Có TK 312.01 (chi tiết mục lục ngân sách đã chi) # Nợ TK 501.01 / Có TK 322.01 (chi tiết mục lục ngân sách đã chi) 104/ Mua xe moto, otô SX, lắp ráp trong nước; thiết bị SX trong nước có đăng ký bản quyền và có giá bán thống nhất trong cả nước được thực hiện bằng hình thức: # Chào hàng cạnh tranh. # Mua sắm trực tiếp # Không đấu thầu # Đấu thầu hạn chế 105/ Mua sắm hàng hoá theo hình thức đấu thầu rộng rãi thì số lượng nhà thầu tối thiểu là: # 02 nhà thầu. # 03 nhà thầu. # 04 nhà thầu. # 05 nhà thầu. 106/ Mua sắm H. hoá theo hình thức đấu thầu hạn chế, thì số lượng nhà thầu tham dự tối thiểu là: # 02 nhà thầu. # 03 nhà thầu. # 05 nhà thầu. 107/ Mua sắm H. hoá theo hình thức chào hàng cạnh tranh, mỗi gói thầu phải có ít nhất: # 2 hồ sơ chào hàng của 2 nhà thầu khác nhau. # 3 hồ sơ chào hàng của 3 nhà thầu khác nhau. # 4 hồ sơ chào hàng của 4 nhà thầu khác nhau. # 5 hồ sơ chào hàng của 5 nhà thầu khác nhau. 108/ Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách cấp huyện: # Hết ngày 31 tháng 01 năm sau # Hết ngày 28 tháng 02 năm sau # Hết ngày 31 tháng 03 năm sau # Cả 3 đều sai 109/ Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách cấp tỉnh: # Hết ngày 31 tháng 01 năm sau # Hết ngày 28 tháng 02 năm sau # Hết ngày 31 tháng 03 năm sau Trang 15 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN # Cả 3 đều sai 110/ Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách trung ương: # Hết ngày 31 tháng 01 năm sau # Hết ngày 28 tháng 02 năm sau # Hết ngày 31 tháng 03 năm sau # Hết ngày 31 tháng 05 năm sau 111/ Số dư có tài khoản 312- Chi ngân sách tỉnh: # Phản ánh số chi ngân sách tỉnh năm nay chưa quyết toán. # Phản ánh số chi ngân sách tỉnh năm trước chưa quyết toán. # Phản ánh số chi ngân sách tỉnh chưa quyết toán. # Cả 3 đều sai. 112/ Trong các tài khoản sau đây, tài khoản nào theo dõi nhập, xuất dự toán kinh phí chi ngân sách trung ương: # Tài khoản 060. # Tài khoản 061. # Tài khoản 062. 113/ Trong các tài khoản sau đây, tài khoản nào theo dõi nhập, xuất dự toán kinh phí chi ngân sách Thành phố: # Tài khoản 060 # Tài khoản 061 # Tài khoản 062 # Tài khoản 060 114/ Trong các tài khoản sau đây, tài khoản nào theo dõi nhập, xuất dự toán kinh phí chi ngân sách Huyện: # Tài khoản 060 # Tài khoản 061 # Tài khoản 062 # Tài khoản 063 115/ Đối với cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ TC, cuối năm các khoản kinh phí được khoán nếu tiết kiệm được: # Được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. # Nộp trả Ngân sách Nhà nước # Hủy bỏ hạn mức kinh phí # Trừ vào dự toán năm sau 116/ Cáùc đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh: # Kho bạc Nhà nước không kiểm soát khi thanh toán. Trang 16 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN # Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán theo chế độ hiện hành, trừ các khoản chi phải giữ bí mật. # Kiểm soát thanh toán theo chế độ như đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. # Cả 3 đều sai. 117/ Khi nhận được dự toán kinh phí của đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương, kế toán ghi: #Nhập tài khoản 060 (Chi tiết theo MLNS) # Nhập tài khoản 061 (Chi tiết theo MLNS) # Xuất tài khoản 060 (Chi tiết theo MLNS) # Xuất tài khoản 061 (Chi tiết theo MLNS) 118/ Căn cứ vào Giấy rút dự toán kinh phí bằng tiền mặt của đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh đã được lãnh đạo Kho bạc ký duyệt thực chi, kế toán hạch toán: # Nợ TK 301.01 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501.01 # Nợ TK 311.01 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501.01 # Nợ TK 301.11 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501.01 # Nợ TK 311.11 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501.01 119/ Căn cứ vào Giấy rút dự toán kinh phí bằng tiền mặt của đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh đã được lãnh đạo Kho bạc chấp thuận cho tạm ứng, kế toán hạch toán: # Nợ TK 301.01 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501.01 # Nợ TK 311.01 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501.01 # Nợ TK 301.11 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501.01 # Nợ TK 311.11 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501.01 120/ Căn cứ vào Giấy rút dự toán kinh phí bằng tiền mặt của đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách huyện đã được lãnh đạo Kho bạc chấp thuận cho tạm ứng, kế toán hạch toán: # Nợ TK 311.01 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501 # Nợ TK 311.11 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501 # Nợ TK 321.01 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501 # Nợ TK 321.11 (Chi tiết theo MLNS) / Có TK 501 121/ Căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, bảng kê chứng từ chi của đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách huyện đã được lãnh đạo KBNN ký duyệt, kế toán hạch toán: # Nợ TK 311.11 / Có TK 311.01 (Chi tiết theo MLNS) # Nợ TK 311.01 / Có TK 311.11 (Chi tiết theo MLNS) # Nợ TK 321.01 / Có TK 321.11 (Chi tiết theo MLNS) # Nợ TK 321.11 / Có TK 321.01 (Chi tiết theo MLNS) 122/ Cấp phát NSNN bằng “Lệnh chi tiền” thuộc NS cấp thành phố. Trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung tính chất của từng khoản chi bảo đảm các điều kiện theo qui định thuộc về: # Kho bạc Nhà nước. Trang 17 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN # Cơ quan tài chính cùng cấp. # Đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. # Ủy ban nhân dân cùng cấp. 123/ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kinh phí NS các khoản chi thường xuyên (Mẫu số C206/NS) là chứng từ do: # Cơ quan cấp phát kinh phí lập # Cơ quan Tài chính lập # Đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước lập # Kho bạc Nhà nước lập 124/ Giấy nộp trả kinh phí bằng TM (Mẫu số C2-07/NS) là chứng từ do: # Cơ quan cấp phát kinh phí lập # Cơ quan Tài chính lập # Đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước lập # Kho bạc Nhà nước lập 125/ Cơ quan nào quyết định phân bổ DT thuộc ngân sách Huyện # Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện # Hội đồng nhân dân Huyện # Phòng Tài chính Huyện # Sở Tài chính vật giá 126/ Tài khoản 40 - Cân đối thu, chi ngân sách chỉ được hạch toán khi: # Có văn bản của cơ quan tài chính. # Có văn bản của Kho bạc Nhà nước cấp trên. # Có văn bản phê duyệt quyết toán ngân sách của cấp có thẩm quyền. # Có văn bản phê duyệt quyết toán của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. 127/ Tài khoản 60 - Ghi thu, ghi chi ngân sách # Cuối tháng tất toán số dư # Cuối năm tất toán số dư # Số dư chuyển sang năm sau # Tất toán số dư theo từng nghiệp vụ ghi thu, ghi chi 128/ Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định dự toán năm đối với ngân sách cấp Xã. # Cơ quan tài chính Huyện # Chủ tịch Uûy ban nhân dân Huyện # Chủ tịch Uûy ban nhân dân Xã # Hội đồng nhân dân Xã 129/ Tạm ứng chi ngân sách thường xuyên ngân sách Xã được hạch toán vào mục chi: # Mục chi 902 # Mục chi 901 Trang 18 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN # Tất cả các mục chi trong MLNS Xã # Không thực hiện chi tạm ứng 130/ Chứng từ rút kinh phí thường xuyên ngân sách Xã được sử dụng là: # Séc, Uûy nhiệm chi # Giấy rút hạn mức kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản) # Lệnh chi tiền # Tất cả đều đúng 131/ Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách Xã đến hết ngày: # 15 tháng 01 năm sau # 20 tháng 01 năm sau # 31 tháng 01 năm sau # 28 tháng 02 năm sau 131/ Chọn mệnh đề đúng về thời hạn chỉnh lý quyết toán các cấp ngân sách sau : # Đến hết ngày 15 tháng 01 năm sau đối với ngân sách cấp xã # Đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau đối với ngân sách cấp Huyện #Đến hết ngày 31 tháng 03 năm sau đối với ngân sách cấp Tỉnh # Đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch cho các cấp NS 132/ Các nội dung chi sau đây, nội dung nào khi kiểm soát thanh toán thì Kho bạc Nhà nước hạch toán vào mục 117 “Chi sửa chữa thường xuyên”: # Thanh toán tiền trợ cấp xa thành phố. # Mua két sắt đựng tiền. # Mua dụng cụ văn phòng phục vụ chuyên môn. # Sửa chữa máy in. 133/ Nội dung “Chi trả tiền điện, nước tháng 08/2006” khi kiểm soát thanh toán thì Kho bạc Nhà nước hạch toán vào mục chi nào? # Mục chi 110 # Mục chi 109 # Mục chi 102 # Mục chi 108 134/ Nội dung “Chi tiếp khách” khi kiểm soát thanh toán thì Kho bạc Nhà nước hạch toán vào mục chi nào? # Mục chi 110. # Mục chi 112. # Mục chi 119. # Mục chi 134. 135/ Nội dung “ Chi làm thêm giờ phòng kế toán” khi kiểm soát thanh toán thì Kho bạc Nhà nước hạch toán vào mục chi nào? Trang 19 313 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC KÈM ĐÁN ÁN # Mục chi 104 # Mục chi 106 # Mục chi 102 # Mục chi 134 136/ Để quản lý tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐCP, đơn vị sự nghiệp có thu được sử dụng nguồn kinh phí nào sau đây để trả tiền lương tăng thêm cho người lao động: # Kinh phí NSNN cấp để thực hiện tinh giản biên chế. # Kinh phí nghiên cứu khoa học đề tài cấp bộ, ngành. # Chương trình mục tiêu Quốc gia. # Cả 3 đều sai. 137/ . Thông tư 79/2003/TT-BTC ngày 13/08/2003 của BTC được áp dụng đối với: a/ Chi thường xuyên, chi SNKT,chương trình mục tiêu, chi KPUQ,chi khác của NSNN b/ Chi NS xã. c/ Chi ĐTXDCB & sự nghiệp có tính chất đầu tư. d/ Chi đặc biệt về an ninh, quốc phòng. 138/ Đối tượng áp dụng thông tư 79/2003/TT-BTC là:tất cả các đơn vị sử dụng NSNN. a/ Đúng b/ Sai 139/ . KBNN thực hiện thu hồi giảm chi vào NSNN khi có: a/ QĐ của cơ quan tài chính hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền b/ QĐ của Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách c/ Cả a, b đúng 140/ . Trách nhiệm của cơ quan tài chính là: a/ Thẩm tra việc phân bổ dự toán , bố trí nguồn đáp ứng chi , kiểm tra giám sát việc chi tiêu của đơn vị. b/ Thẩm tra việc phân bổ dự toán , bố trí nguồn đáp ứng chi, phê duyệt quyết toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách. c/ Thẩm tra việc phân bổ dự toán, kiểm tra , giám sát việc chi tiêu, phê duyệt quyết toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách. 141/ . Trách nhiệm đơn vị sử dụng NSNN hoặc các tổ chức được NSNN hỗ trợ thường xuyên phải mở tài khoản tại KBNN; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính, KBNN trong quá trình thực hiện dự toán NSNN được giao. a/ Đúng b/ Sai 142/ . Thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm sau: -QĐ chi theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong phạm vi chi NSNN được cấp có thẩm quyền giao. Trang 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan