Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại 42 câu hỏi và trả lời phần kiến thức chung ôn thi công chức (phần thi viết )...

Tài liệu 42 câu hỏi và trả lời phần kiến thức chung ôn thi công chức (phần thi viết )

.PDF
78
19427
93

Mô tả:

42 câu hỏi và trả lời phần kiến thức chung ôn thi công chức (phần thi viết )
Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com BÀI SO N T Câu 10: i u 2 Hi n Pháp 1992 xác   ngh a Vi t Nam là Nhà n quy n l c nhà n  CÂU 10- CÂU 16 nh Nhà n c C ng hòa xã h i ch c c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.T t c  c thu c v nhân dân mà n n t ng là liên minh gi a giai c p c p    công nhân v i gia c p nông dân và t ng l p trí th c (s a   i b sung t i Ngh quy t c a Qu c h i s 51/2001/QH 10 ngày 25   tháng 12 n m 2001) thay t ng l p trí th c =   i ng trí th c và b sung  Câu 11: Qu c h i là gì?Qu c h i có nhi m v và quy n h n .    Câu 12. Chính ph là gì ?Chính ph có nh ng nhi m v và quy n h n .    Câu 13: V n b n vi ph m pháp lu t và ph m vi ban hành v n b n vi ph m     pháp lu t c a H ND, UBND.  Câu 14: Trình t , th t c so n th o, ban hành Q , ch th c a UBND c p     huy n. Câu 15. Các khóa Qu c h i và Hi n pháp ! " Câu 16: Nhi m v , quy n h n c a H ND các c p    BÀI SO N Câu 10: i u 2 Hi n Pháp 1992 xác   ngh a Vi t Nam là Nhà n quy n l c nhà n  nh Nhà n c C ng hòa xã h i ch c c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.T t c  c thu c v nhân dân mà n n t ng là liên minh gi a giai c p c p    công nhân v i gia c p nông dân và t ng l p trí th c (s a   i b sung t i Ngh quy t c a Qu c h i s 51/2001/QH 10 ngày 25   tháng 12 n m 2001) thay t ng l p trí th c =  Quy n l c nhà n quan nhà n  i ng trí th c và b sung  c là th ng nh t, có s phân công và ph i h p gi a các c   # c trong vi c th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp, t pháp   ơ  Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com  Th hi n trên 5 n i dung : * B n ch t c a Nhà n   c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam.   Sau Cách m ng Tháng 8 thành công, Nhà n ra i. ó là Nhà n c dân ch nhân dân ki u m i, v b n ch t khác h n v i các ki u Nhà n   trùm chi ph i m i l nh v c t ch c và ho t  nhân dân c a Nhà n c.    dân. T t c quy n l c nhà n    quan nhà n ông Nam Á, là Nhà n   c là tính nh “ Nhà n c C ng   i ng trí th c “(HP 1992 là t ng l p trí    # ơ c trong vi c th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp, t pháp .   i s ng nhà n  * Nhân dân là ch th t i cao c a quy n l c nhà n D c là th ng nh t, có s phân công và ph i h p gi a các c c c trong l ch s . B n ch t bao ng c a c thu c v nhân dân mà n n t ng là liên minh giai th c) Quy n l c nhà n c c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân c p công nhân v i giai c p nông dân và    i u 2 Hi n pháp n m 1992 xác hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là Nhà n c Vi t Nam dân ch c ng hòa u tiên i s lãnh  oc a     ng, nhân dân ta ã ti n hành c. u tranh cách m ng,  tr i qua bao hy sinh gian kh làm nên Cách m ng Tháng Tám n m 1945 nhân dân  t mình l p nên Nhà n  nay là Nhà n c, Nhà n  c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam ngày  c do nhân dân mà nòng c t là lien minh công – nông – trí th c t t ch c tành, t mình   nh o t quy n l c c a nhà n   hi n quy n l c nhà n    Hi n pháp n m 1992 quy   c, th c c v i nhi u hình th c khác nhau. Hình th c c b n nh t là  nhân dân thông qua b u c l p ra các c quan  c. Nhân dân v i t cách là ch th t i cao c a quy n l c c a Nhà n  ơ ơ  i di n quy n l c c a mình. i u 6   nh “ Nhân dân s d ng quy n l c Nhà n    c thông qua  Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com Qu c h i và H i ng nhân dân là nh ng c quan ơ i di n cho ý chí và nguyên  v ng c a nhân dân, do nhân dân b u ra và ch u trách nhi m tr  * Nhà n  c nhân dân” . c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là Nhà n   cc at tc  các dân t c trên lãnh th Vi t Nam, là bi u hi n t p trung c a kh i     i oàn k t  dân t c . Tính dân t c c a Nhà n c Vi t Nam là v n ngu n g c s c m nh c a Nhà n   có truy n th ng lâu dài, là  c. Ngày nay, tính dân t c y l i  c t ng c # ng và nâng cao nh kh n ng k t h p gi a tính giai c p, tính nhân dân, tính dân t c và tính th i   # i. i u 5 Hi n pháp n m 1992 kh ng  “ Nhà n  nh : c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam là Nhà n Nhà n  c a dân t c cùng sinh s ng trên   tn c th ng nh t  c Vi t Nam” c th c hi n chính sách bình  ng, oàn k t, t  ng tr gi a các dân ơ # t c, nghiêm c m m i hành vi k th , chia r dân t c .   Các dân t c có quy n dùng ti ng n i, ch vi t, gi gìn b n s c dân t c và   phát huy nh ng phong t c, t p quán, truy n th ng và v n hóa t t  * Nhà n     c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam  ng trên c s nguyên t c bình ơ    p c a mình …” c t ch c và ho t ng trong m i quan h gi a Nhà n    c và công dân . Tr c ây, trong các ki u Nhà n là m i quan h l thu c ng  c c , quan h gi a nhà n  i dân b l thu c vào Nhà n  c. c và công dân  Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com Ngày nay, khi quy n l c nhà n n v cc a  lu t b o     ng th i ph i làm tròn ngh a v tr  m th c hi n trách nhi m hai chi u gi a Nhà n    c a công dân là ngh a v , trách nhi m c a Nhà n  quy n c a Nhà n  i, công dân có quy n t do dân ch trên t t c các l nh  i s ng xã h i, c thu c v nhân dân, thì quan h gi a nhà c và công dân ã thay  c Nhà n c. Pháp c và công dân: quy n  c, ngh a v c a công dân là  c. * Tính ch t dân ch r ng rãi c a Nhà n   c C ng hòa xã h i ch ngh a   Vi t Nam . Dân ch hóa th i i s ng Nhà n c và xã h i không ch là nhu c u b c thi t c a   i, mà còn là m t òi h i có tính nguyên t c n y sinh t b n ch t dân ch c a    c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam.  Th c ch t c a dân ch xã h i ch ngh a là thu hút nh ng ng   tham gia m t cách bình    i lao  ng c a b máy Nhà n ng ng và ngày càng r ng rãi vào qu n lý công vi c c a Nhà  hóa t ch c và ho t t c và c a xã h i. Vì v y, quá trình xây d ng nhà n  Nhà n n  c,  c ph i là quá trình dân ch  ng th i ph i c th hóa t  ng dân ch thành các quy n cua công dân, quy n dân s , chính tr c ng nh  quy n kinh t , xã h i và v n hóa. Phát huy   Nh ng  ngh a Vi t Nam # #   c. c C ng hòa xã h i ch     c nh m t cách ch t ch .  c mang b n ch t giai c p công nhân t pháp lu t, c ch , n t ch c ho t  c th hi n c th trong các ch c n ng, nhi m v c a Nhà n Tóm l i, Nhà n  c pháp lu t ch chính sách  c i m mang tính ch t nêu trên c a Nhà n  và c quy n dân ch c a nhân dân ngày # càng r ng rãi là ngu n s c m nh vô h n c a Nhà n  ng c a mình.   ng th i, Nhà n ơ c ó c ng mang   Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com tính dân t c tính nhân dân sâu s c. ó là Nhà n c c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân . Câu 11: Qu c h i là gì?Qu c h i có nhi m v và quy n h n .  i u 83: Qu c h i là c quan  l c Nhà n ơ   i bi u cao nh t c a nhân dân, c quan quy n  ơ  c cao nh t c a n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam.  Qu c h i là c quan duy nh t có quy n l p hi n và l p pháp . ơ Qu c h i quy t    ơ v t ch c và ho t   ng c a b máy Nhà n nh nh ng chính sách c b n v v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a    tn i n i và  i ngo i nhi m c, nh ng nguyên t c ch y u  c, v quan h xã h i và ho t   ng c a công dân. Qu c h i th c hi n quy n giám sát t i cao Nhà n   i v i tòan b ho t  ng c a c. i u 84: Qu c h i có 14 nhi m v và quy n h n sau ây .  1.Làm Hi n pháp và s a ch   i Hi n pháp; làm lu t và s a  i lu t; quy t  nh ng trình xây d ng, pháp l nh; ơ  2.Th c hi n quy n giám sát t i cao vi c tuân theo Hi n Pháp, lu t và ngh     quy t c a Qu c h i; xét báo cáo ho t   ng c a Ch t ch n  c, y ban th ng v Qu c h i, Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m soát nhân dân t i cao;  3.Quy t 4.Quy t sách Nhà n Nhà n     tn nh chính sách tài chính, ti n t qu c gia,quy t c và phân b ngân sách Nhà n c; quy nh k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a nh, s a    nh d tóan ngân c, phê chu n quy t tóan ngân sách i ho c b i b các th thu . c.    Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com 5. Quy t 6. Quy nh chính sách dân t c c a Nhà n nh t ch c và ho t   c ng c a Qu c h i, Ch t ch n  tòa án nhân dân, Vi t ki m soát nhân dân và chính quy n  7. B u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch n   a ph c, chính ph , ng. ơ c, Phó ch t ch n c, Ch t ch  Qu c h i, các Phó ch t ch Qu c h i và các t  y viên th ng v Qu c h i, Th ng chính ph , Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n tr  nhân dân t i cao, phê chu n  ngh c a Ch t ch n qu c phòng và an ninh; phê chu n      ng, B tr  ng ng Chính ph v vi c b ng vi n ki m soát c v vi c thành l p H i ngh c a Th t nhi m, mi n nhi m, cách ch c Phó Th t    ng và các thành viên khác c a Chính ph .  8. Quy t nh thành l p, bãi b các B và các c quan ngang B c a Chính ph ; thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh  thành l p ho c gi i th   ơ a gi i t nh, thành ph tr c thu c TW; n v hành chính – kinh t ơ  c bi t .   9. Bãi b các v n b n c a Ch t ch n ph , Th t   c, y ban th ng v Qu c h i, Chính  ng chính ph , Tòa án nhân dân t i cao và Vi n ki m soát nhân dân t i   cao trái v i Hi n pháp, lu t và ngh quy t c a Qu c h i.  10.Quy t 11.Quy nh  nh hàm, c p trong các l c l   và danh hi u vinh d Nhà n  12. Quy t c p, các bi n pháp 13.Quy t i u c qu c t  nh v n  ng v trang nhân dân, hàm, c p  nh huân ch chi n tranh và hòa bình; quy  c bi t kh c b o    ng, huy ch ơ ng nh v tình tr ng kh n  nh vi c tr ng c u dân ý . ơ  m Qu c phòng và an ninh qu c gia  # c khác; quy ã ký k t ho c tham gia theo c. ơ nh chính sách c b n v 14. Quy t i xá. ngo i giao và nh ng hàm, c p Nhà n  i ngo i; phê chu n ho c bãi b các   ngh c a Ch t ch n  c.  Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com Câu 12. Chính ph là gì ?Chính ph có nh ng nhi m v và quy n h n .    i u 109:Chính ph là c quan ch p hành c a Qu c h i, c quan hành chính Nhà n    ơ c cao nh t c a n ơ c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam .  Chinh ph th ng nh t vi c th c hi n các nhi m v chính tr , kinh t , v n   hóa, xã h i, qu c phòng an ninh và b máy Nhà n c t TW  i ngo i c a Nhà n  nc s ;b o ơ  c, b o  m hi u l c c a   m, vi c tôn tr ng và ch p hành Hi p   pháp và pháp lu t; phát huy quy n làm ch c a nhân dân trong s nghi p xây d ng  và b o v T qu c, b o   m n   nh và nâng cao  i s ng v t ch t và v n hóa c a   nhân dân . Chính ph ch u trách nhi m tr  c Qu c h i và báo cáo công tác tr c Qu c  h i, y ban th ng v Qu c h i, Ch t ch n  c. i u 112: Chính ph có 11 nhi m v và quy n h n sau ây :  1.Lãnh   o công tác c a B , các c quan ngang B và các c quan thu c ơ ơ Chính ph , y ban nhân dân các c p, xây d ng và ki n tòan h th ng nh t b máy  hành chính Nhà n  nc s ;h ơ   ng, s p x p và s d ng      i ng viên ch c Nhà n  ng d n, ki m tra; t o i u ki n ng nhân dân th c hi n nhi m v và quy n h n theo lu t d c t TW   H i nh, ào t o, b i c. 2. B o d m vi c thi hành Hi p Pháp và pháp lu t trong các c quan Nhà n  c, t ch c kinh t , t ch c xã h i,    ơ n v v trang và công dân; t ch c và lãnh ơ  o công tác tuyên truy n, giáo d c Hi n pháp và pháp lu t trong nhân dân .    3. Trình d án lu t, pháp l nh và các d án khác tr th  c Qu c h i và y ban ng v Qu c h i .  4.Th ng nh t qu n lý vi c xây d ng, phát tri n n n kinh t qu c dân; th c   hi n chính sách, ti n t qu c gia, qu n lý và b o      m s d ng có hi u qu thu c s   h u tòan dân, phát tri n v n hóa, giáo d c, y t , khoa h c và công ngh , th c hi n   k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách Nhà n   c.   Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com 5. Thi hành bi n pháp các quy n và l i ích h p pháp c a công dân, t o i u  # #   ki n cho công dân s d ng quy n và làm tròn ngh a v c a mình, b o v tài s n,  l i ích c a Nhà n #  c và c a xã h i, b o v môi tr 6. C ng c và t ng c     pháp c n thi t khác    tn   ng v trang #   c. o công tác ki m kê, th ng kê c a Nhà n thanh tra và ki m tra Nhà n   ng viên, l nh ban b tình tr ng kh n c p và m i bi n 7.T ch c và lãnh  b ov ng n n Qu c phòng tòan dân, an ninh nhân dân, b o nhân dân; thi hành l nh ng . m an ninh qu c gia và tr t t , an tòan xã h i; xây d ng các l c l n  c, công tác c, ch ng quan liêu, tham nh ng trong b máy nhà  c, công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân .    8. Th ng nh t qu n lý công tác  phê duy t i u  i ngo i c a Nhà n  c qu c t nhân danh Chính ph ; ch   c; ký k t, tham gia, o vi c th c hi n các i u    c qu c t mà C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t nam ký k t ho c tham gia; b o v  l i ích c a Nhà n #    c, l i ích chính áng c a t ch c và công dân Vi t Nam #   n c ngoài . 9. Th c hi n chính sách xã h i, chính sách dân t c, chính sách tôn giáo.  10. Quy t nh vi c i u ch nh  a gi i các ơ n v hành chính d c c p t nh,  thành ph tr c thu c TW .  11. Ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam, các òan th nhân dân trng khi #   th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình, t o i u ki n      các t ch c ó ho t  ng . Câu 13: V n b n vi ph m pháp lu t và ph m vi ban hành v n b n vi ph m     pháp lu t c a H ND, UBND.  i u 1. V n b n quy pháp pháp lu t c a H ND, UBND.    1.V n b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND là v n b n do H ND,     UBND ban hành theo th m quy n, trình t , th t c do lu t này quy   có nguyên t c x s chung, có hi u l c trong ph m vi    a ph ơ ng, nh, trong ó # c Nhà n c  Kho tài li u mi n phí c a di n àn Ketnooi.com b o h m th c hi n nh m i u ch nh các quan h xã h i    a ph ng theo ơ nh ng xã h i ch ngh a . 2. V n b n quy ph m pháp lu t c a H ND    ngh quy t. V n b n quy ph m pháp lu t c a BND quy t    c ban hành d # c ban hành d # i hình th c i hành th c nh, ch th . i u 2 : Ph m v ban hành v n b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND     . 1.H i tr ng nhân dân ban hành v n b n quy ph m pháp lu t trong nh ng   ng h p sau ây : # a/ Quy t nh nh ng ch tr  ng, chính sách, bi n pháp nh m b o ơ hành Hi n pháp, lu t, v n b n c a c quan nhà n  b/Quy t ninh a ph  ơ m thi c c p trên . nh k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, ngân sách, qu c phòng, an   ng . ơ c/Quy t nh bi n pháp nh m n  nh và nâng cao i s ng c a nhân dân,  hòan thành nhi m v c p trên giao cho . d/Quy t có tính ch t ph  nh ph m v , th m quy n  #     ơ   a ph /V n b n c a c quan nhà n c giao nh ng ch tr b n quy ph m pháp lu t c a c quan nhà n # ơ ng, bi n pháp c thù phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a ong nh m phát huy ti m n ng c a ơ ơ  a ng, nh ng không trái v i các v n c c p trên . c c p trên giao cho H ND quy  nh m t v n c th . 2. UBND ban hành v n b n quy ph m pháp lu t trong nh ung tr   ng h p # sau ây : a/ thi hành Hi n pháp, lu t, v n b n c a c quan nhà n   ơ c c p trên, ngh quy t c a H ND cùng c p v phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phòng, an ninh.    
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan