Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo dục tiểu học có đáp án hay nhất...

Tài liệu 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo dục tiểu học có đáp án hay nhất

.PDF
143
68250
198

Mô tả:

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy đinh tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: lập được kế hoạch dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi mới trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của viên chức được quy đinh tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh đươc quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương” được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010?(40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) hãy trình bày cánh: “Đánh giá, xếp loại học sinh” được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết: “ Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn” được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không dược sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết: “Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp” được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) hãy trình bày : “Trường tiểu học được thành lập khi có đủ các điều kiện” được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết: “ Những yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống” được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không dược sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT–BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học ở khoản 2, Điều 10 được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm) Lưu ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11 CHỨC DANH : GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết nhiệm vụ của người giáo viên Tiểu học ở khoản 1 được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết thuộc lĩnh vực kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi được ban hành tại Quyết định 14/2007/TTBGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm) Lưu ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 CHỨC DANH : GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị ) hãy cho biết: “Các quyền khác của viên chức” được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Các hành vi giáo viên không được làm” được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm của người giáo viên Tiểu học- Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn thảo giáo án theo hướng đổi mới” được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tại Điều lệ trường Tiểu học kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền của giáo viên tiểu học như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học (yêu cầu 2) thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức quản lí được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trong Điều lệ trường Tiểu học kèm theo thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ giáo viên tiểu học như thế nào? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các hoạt động giáo dục đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 1(Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới) thuộc lĩnh vực Kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐCP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động) thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức quản lý được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp) thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 19 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về Chấp hành Quy chế của ngành, Quy định của nhà trường, kỷ luật lao động trong lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan