Tài liệu ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến cuộc sống của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0