Tài liệu Bài tập sap 2000

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 599 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

bài tập sap 2000
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP SAP2000 Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -1- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ Heä truïc toïa ñoä toång theå vaø heä toïa ñoä phuï z y Z Heä toïa ñoä phuï x Y Heä toïa ñoä toång theå X Heä truïc toïa ñoä ñòa phöông Nuùt Caùc truïc toïa ñoä ñòa phöông ñöôïc ñaùnh daáu baèng soá thöù töï laø 1, 2, 3. Vôùi maøu saét quy öôùc: 1 – ñoû; 2 – traéng; 3 – xanh. 3 2 Z Heä toïa ñoä ñòa phöông cuûa nuùt 1 Y Heä toïa ñoä toång theå X Phaàn töû frame * Truïc 1 naèm doïc theo chieàu daøi phaàn töû * Maët phaúng 1-2 luoân thaúng ñuùng * Truïc 3 luoân naèm ngang Z 1 3 2 2 1 3 Y Heä toïa ñoä toång theå X Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -2- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN 1 BAØI TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU TRONG SAP2000 Böôùc 1: Böôùc 2: Böôùc 3: Böôùc 4: Böôùc 5: Böôùc 6: Böôùc 7: Böôùc 8: Böôùc 9: Böôùc 10: Böôùc 11: Böôùc 12: Böôùc 13: Choïn ñôn vò tính toaùn. Taïo moâ hình. Ñònh nghóa vaät lieäu. Ñònh nghóa ñaët tröng maët caét tieát dieän. Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng. Gaùn ñieàu kieän bieân. Gaùn ñaët tröng maët caét cho phaàn töû. Gaùn löïc taùc duïng leân phaàn töû. Chia nhoû phaàn töû. Choïn baät töï do cho keát caáu. Löu vaø giaûi baøi toaùn. Xem vaø xuaát keát quaû noäi löïc, chuyeån vò. Moâñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng M« ®un ®µn håi ban ®Çu cña bª t«ng khi nÐn vµ kÐo, Eb× 106, KN/m2 CaÁp ñoä beàn В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 Beâ toâng E 21,0 23,0 27,0 30,0 32,5 34,5 36,0 37,5 39,0 39,5 40,0 1MPa = 1N/mm2 = 103 KN/m2 Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -3- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG B¶ng 11 - chuyÓn ®æi ®¬n vÞ kü thuËt cò sang hÖ ®¬n vÞ SI §¹i l−îng Lùc M«men §¬n vÞ kü thuËt cò kG T (tÊn) kGm Tm HÖ ®¬n vÞ Si Quan hÖ chuyÓn ®æi Tªn gäi Ký hiÖu Niut¬n N kil« Niut¬n kN mªga Niut¬n MN Niut¬n mÐt kil« Niut¬n mÐt 1 kG = 9,81 N ≈ 10 N 1 kN = 1 000 N 1 T = 9,81 kN ≈ 10 kN 1 MN = 1 000 000 N Nm 1 kGm = 9,81 Nm ≈ 10 Nm kNm 1 Tm = 9,81 kNm ≈ 10 kNm kgf=9,81N ≈ 10N=1kg.m/s2 1daN/m2 =1kgf/m2= 10N/m2 1 Pa = 1 N/m2 ≈ 0,1 kG/m2 1 kPa = 1 000 Pa = 1 000 N/m2 = 100 kG/m2 øng suÊt; kG/mm2 C−êng ®é; kG/cm2 M« ®un ®µn håi T/m2 Niut¬n/mm2 N/mm2 Pascan Mªga Pascan Pa MPa 1 MPa = 1 000 000 Pa = 1000kPa ≈ 100 000 kG/m2 =10 kG/cm2 1 MPa = 1 N/mm2 1 kG/mm2 = 9,81 N/mm2 1 kG/cm2 = 9,81 × 104 N/m2 ≈ 0,1MN/m2 = 0,1 MPa 1 kG/ m2 = 9,81 N/m2 = 9,81 Pa ≈ 10 N/m2 =1daN/m2 Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -4- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TOAÙN DAÀM BAØI TAÄP 1 500 1KN/m 4m 350 Vôùi soá lieäu baøi toaùn nhö sau : Vaät lieäu laø beâ toâng B20 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 27e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Yeâu caàu: Xaùc ñònh bieåu ñoà noäi löïc. Xaùc ñònh giaù trò Mmax, Qmax. Xaùc ñònh phaûn löïc taïi goái. Böôùc 1: Choïn ñôn vò tính toaùn. Böôùc 2: Taïo moâ hình. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -5- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 3: Ñònh nghóa vaät lieäu. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -6- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 4: Ñònh nghóa ñaët tröng maët caét tieát dieän. Böôùc 5: Böôùc 6: Böôùc 7: Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng. Gaùn ñieàu kieän bieân. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -7- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Choïn nuùt… Böôùc 8: Gaùn ñaët tröng maët caét cho phaàn töû. Choïn phaàn töû … Böôùc 9: Gaùn löïc taùc duïng leân phaàn töû. Choïn phaàn töû … Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -8- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 10: Chia nhoû phaàn töû. Böôùc 11: Choïn baät töï do cho keát caáu. Böôùc 12: Löu vaø giaûi baøi toaùn. (F5) Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU -9- TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 13: Xem vaø xuaát keát quaû noäi löïc, chuyeån vò Xem chuyeån vò Xem lực cắt Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 10 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Xem moment phaûn löïc taïi goái Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 11 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Xem chuyển vị tải giữa dầm Chèm thêm nút vào giữa dầm Hiển thị nút… Giải lại bài toán Đưa chuột đến nút muốn xem chuyển vị U1 = yx = 0 U2 = yy = 0 U3 = yz = -0.002 R1 = ϕ x = 0 Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 12 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG R2 = ϕ y = 1.592E-20 R3= ϕ z = 0 BAØI TAÄP 2 10KN 400 5KN/m 2m 4m 2m 200 Vôùi soá lieäu baøi toaùn nhö sau : Vaät lieäu laø beâ toâng B30 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 32.5e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Yeâu caàu: Xaùc ñònh bieåu ñoà noäi löïc. Xaùc ñònh giaù trò Mmax, Qmax. Xaùc ñònh phaûn löïc taïi goái B, C Xaùc ñònh chuyeån vò taïi A. Böôùc 1: Choïn ñôn vò tính toaùn. Böôùc 2: Taïo moâ hình. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 13 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 14 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 3: Ñònh nghóa vaät lieäu. Böôùc 4: Ñònh nghóa ñaët tröng maët caét tieát dieän. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 15 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 5: Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Böôùc 6: Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng. Böôùc 7: Gaùn ñieàu kieän bieân. Choïn nuùt… Böôùc 8: Gaùn ñaët tröng maët caét cho phaàn töû. Choïn phaàn töû … Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 16 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 9: Gaùn löïc taùc duïng leân phaàn töû. Gaùn löïc phaân boá Choïn phaàn töû … Gaùn löïc taäp trung Choïn nuùt… Böôùc 10: Chia nhoû phaàn töû. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 17 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 11: Choïn baät töï do cho keát caáu. Böôùc 12: Löu vaø giaûi baøi toaùn. (F5) Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 18 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 13: Xem vaø xuaát keát quaû noäi löïc, chuyeån vò Xem chuyeån vò taïi A. Xem lực cắt Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 19 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Xem moment phaûn löïc taïi goái Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 20 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP 3 2m 25KN/m 4m 350 350 500 2KN.m 120 Cho 1 daàm chöõ T coù sô ñoà taûi trong nhö hình veõ : 350 Vaät lieäu laø beâ toâng B30 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 32e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Yeâu caàu: Xaùc ñònh bieåu ñoà noäi löïc. Xaùc ñònh giaù trò Mmax, Qmax. Xaùc ñònh phaûn löïc taïi goái. Böôùc 1: Choïn ñôn vò tính toaùn. Böôùc 2: Taïo moâ hình. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 21 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 22 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 3: Ñònh nghóa vaät lieäu. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 23 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 4: Ñònh nghóa ñaët tröng maët caét tieát dieän. t3 tf t2 tw Böôùc 5: Böôùc 6: Böôùc 7: Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng. Gaùn ñieàu kieän bieân. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 24 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Choïn nuùt… Böôùc 8: Gaùn ñaët tröng maët caét cho phaàn töû. Choïn phaàn töû … Böôùc 9: Gaùn löïc taùc duïng leân phaàn töû. Gaùn löïc phaân boá Choïn phaàn töû … Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 25 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Gaùn moment taäp trung Choïn nuùt… Chuù yù:Trong maët phaúng, momet quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà → nhaäp giaù trò” +” vaø ngöôïc laïi Böôùc 10: Chia nhoû phaàn töû. Böôùc 11: Choïn baät töï do cho keát caáu. Böôùc 12: Löu vaø giaûi baøi toaùn. (F5) Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 26 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 13: Xem vaø xuaát keát quaû noäi löïc, chuyeån vò Xem lực cắt Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 27 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Xem moment Muoán xem chi tieát noäi löïc, click chuoät phaûi vaøo thanh Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 28 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG phaûn löïc taïi goái Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 29 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP 4 Cho 1 daàm tieát dieän hình xuyeán coù sô ñoà taûi trong nhö hình veõ : 5KN/m A B 1.5m 2m 5m 1.5m 250 500 Vôùi soá lieäu baøi toaùn nhö sau : Vaät lieäu laø beâ toâng B30 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 32e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Yeâu caàu: Xaùc ñònh bieåu ñoà noäi löïc. Giaù trò Mmax, Qmax. Chuyeån vò taïi B. Phaûn löïc taïi A Böôùc 1: Choïn ñôn vò tính toaùn. Böôùc 2: Taïo moâ hình. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 30 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 3: Ñònh nghóa vaät lieäu. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 31 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG tw Ñònh nghóa ñaët tröng maët caét tieát dieän daïng hình xuyeán (vaønh khaên) t3 Böôùc 4: Böôùc 5: Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Böôùc 6: Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng. Böôùc 7: Gaùn ñieàu kieän bieân. Choïn nuùt… Böôùc 8: Gaùn ñaët tröng maët caét cho phaàn töû. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 32 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Choïn phaàn töû … Böôùc 9: Gaùn löïc taùc duïng leân phaàn töû. Gaùn löïc phaân boá Choïn phaàn töû … Böôùc 10: Chia nhoû phaàn töû. Böôùc 11: Choïn baät töï do cho keát caáu. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 33 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 12: Löu vaø giaûi baøi toaùn. (F5) Böôùc 13: Xem keát quaû noäi löïc Xem chuyeån vò taïi B. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 34 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Xem lực cắt Xem moment Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 35 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG phaûn löïc taïi goái Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 36 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP 5 10KN B A 5m C 2.5m 2.5m Vôùi soá lieäu baøi toaùn nhö sau : Troïng löôïng baûn thaân daàm ABC baèng 0. Yeâu caàu: Xaùc ñònh bieåu ñoà noäi löïc. (so saùnh vôùi keát quaû bieåu ñoà noäi löïc giaûi baèng phöông phaùp söùc beàn vaät lieäu). Baøi laøm Böôùc 1: Choïn ñôn vò tính toaùn. Böôùc 2: Taïo moâ hình. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 37 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 3: Ñònh nghóa vaät lieäu. Böôùc 4: Ñònh nghóa ñaët tröng maët caét tieát dieän. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 38 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 5: Böôùc 6: Böôùc 7: Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng. Gaùn ñieàu kieän bieân. Gaùn lieân keát nuùt giöõa daàm Chia ñoâi phaàn töû Choïn phaàn töû Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 39 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Choïn phaàn töû … Giaûi phoùng moment M3-3 cho nuùt (xem heä toïa ñoä ñòa phöông daàm) Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 40 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 8: Gaùn ñaët tröng maët caét cho phaàn töû. Choïn phaàn töû … Böôùc 9: Gaùn löïc taùc duïng leân phaàn töû. Choïn phaàn töû … Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 41 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 10: Chia nhoû phaàn töû. Böôùc 11: Choïn baät töï do cho keát caáu. Böôùc 12: Löu vaø giaûi baøi toaùn. (F5) Böôùc 13: Xem vaø keát quaû noäi löïc,. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 42 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Bieåu ñoà moment Bieåu ñoà löïc caét BAØI TAÄP 6 3.5m Vôùi soá lieäu baøi toaùn nhö sau : Tænh taûi: g = 15KN/m ( Chöa tính troïng löôïng baûn thaân daàm) Hoaït taûi: p = 15KN/m Vaät lieäu laø beâ toâng B20 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 27e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Tieát dieän daàm bxh = 200x400. Yeâu caàu: Tính noäi löïc cho daàm Baøi laøm Böôùc 1: Choïn ñôn vò tính toaùn. Böôùc 2: Taïo moâ hình. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 43 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 44 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 3: Ñònh nghóa vaät lieäu. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 45 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 4: Ñònh nghóa ñaët tröng maët caét tieát dieän. Böôùc 5: Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 46 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 6: Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng. TH1 = TT+ HTCN1 TH2 = TT+ HTCN2 TH3 = TT+ HTLN1 TH4 = TT+ HTLN2 TH5 = TT+ HTCN1+HTCN2 1;0,9;0,9 THBAO=envel(TH1, TH2, TH3, TH4, TH5) Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 47 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 7: Gaùn ñieàu kieän bieân. Choïn nuùt… Böôùc 8: Gaùn ñaët tröng maët caét cho phaàn töû. Choïn phaàn töû… Böôùc 9: Gaùn löïc taùc duïng leân phaàn töû. Chuù yù: Choïn phaàn töû muoán gaùn taûi tröôùc Tænh taûi Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 48 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Hoaït taûi caùch nhòp 1 Hoaït taûi caùch nhòp 2 Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 49 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Hoaït taûi lieàn nhòp 1 Hoaït taûi lieàn nhòp 2 Choïn soá maët caét xuaát keát quaû: Ñoái vôùi daàm, thoâng thöôøng xuaát ra 3 maët caét (ñaàu, giöõa, cuoái) Choïn phaàn töû… Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 50 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 10: Chia nhoû phaàn töû. Böôùc 11: Choïn baät töï do cho keát caáu. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 51 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 12: Löu vaø giaûi baøi toaùn. Böôùc 13: Xem vaø xuaát keát quaû noäi löïc, chuyeån vò. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 52 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Xuaát keát quaû daïng exel Choïn phaàn töû muoán xuaát keát quaû Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 53 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP 7 3m Vôùi soá lieäu baøi toaùn nhö sau : Tænh taûi: g = 10KN/m ( Chöa tính troïng löôïng baûn thaân daàm) Hoaït taûi: p = 12KN/m Vaät lieäu laø beâ toâng B15 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 23e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Tieát dieän daàm bxh = 250x450. Yeâu caàu: Tính noäi löïc cho daàm Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 54 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP 8 3500 C 3000 B A 1 4000 2 5000 3 6000 4 3500 5 Vôùi soá lieäu baøi toaùn nhö sau : Tænh taûi saøn: g = 3.3KN/m2 ( Ñaõ tính troïng löôïng baûn thaân saøn) Hoaït taûi saøn: p = 2KN/m2, np =1.2 Treân daàm coù xaây töôøng daøy 100 vôùi γ t = 18KN/m3 Chieàu cao nhaø laø 3.3m. Vaät lieäu laø beâ toâng B15 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 23e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Tieát dieän daàm bxh = 250x450. Yeâu caàu: Tính noäi löïc cho daàm truïc B. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 55 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP KHUNG PHAÚNG BAØI TAÄP 9 Cho sô ñoà khung nhö sau: 50kN 20kNm 35kNm 50kN 20kN 20kN 10kNm 15kNm 20kN 20kN 20kN 15kNm 20kN 3m 50kN 3m 35kNm 15kNm 20kN 10kNm 15kNm 20kN 5m 3.5m 1m 5m Sô ñoà tónh taûi chaát ñaày 3.5m 1m 15kNm 20kN 5m Sô ñoà hoaït taûi Leû 15 KN/m 20kN 20kN 10kNm 3.5m 13 KN/m 7 KN/m 3.5m 5m 1m Gioù traùi 1m 15 KN/m 8 KN/m 11 KN/m 20kN Sô ñoà hoaït taûi chaún 9 KN/m 13 KN/m 15kNm 3m 50kN 50kN 20kNm 20kN 4m 35kNm 50kN 50kN 50kN 35kNm 20kNm 4m 50kN 35kNm 50kN 3m 50kN 35kNm 4m 3m 3m 50kN 11 KN/m 3.5m 5m 1m Gioù phaûi Toå hôïp taûi troïng gioù: TH1 = TT+HTL 1:1 TH2 = TT+HTC 1:1 TH3 = TT+HTL+GIOÙ TRAÙI 1:0,9:0,9 TH4 = TT+HTL+GIOÙ PHAÛI 1:0,9:0,9 TH5 = TT+HTC+GIOÙ TRAÙI 1:0,9:0,9 TH6 = TT+HTC+GIOÙ PHAÛI 1:0,9:0,9 BAO=EVEL(TH1, TH2, TH2, TH4, TH5, TH6) Boû qua troïng löôïng töôøng xaây. Vaät lieäu laø beâ toâng B15 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 23e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Tieát dieän daàm bxh = 250x450; tieát dieän coät 300x300 Yeâu caàu: Tính noäi löïc cho khung. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 56 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Giaûi Böôùc 1: Choïn ñôn vò tính toaùn. KN,m,C Böôùc 2:Taïo moâ hình. Vaøo file/new model… Xuaát hieän hoïp thoaïi Choïn Grid Only Nhaäp thoâng soá nhö hình vaø choïn Edit Grid… Nhaäp thoâng soá nhö hình vaø choïn OK Chuù yù: choïn Ordinates hay Spacing Choïn maët phaúng nhìn laø X-Z Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 57 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 3:Ñònh nghóa vaät lieäu. Choïn Conc hoaëc Add New material…. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 58 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 4:Ñònh nghóa ñaët tröng maët caét tieát dieän. Böôùc 5: Xaây döïng moâ hình Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 59 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Hieån thò thoâng tin daàm coät Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 60 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 5:Ñònh nghóa caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 61 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 6:Ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 62 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 7:Gaùn ñieàu kieän bieân. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 63 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 8:Gaùn ñaët tröng maët caét cho phaàn töû. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 64 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 9:Gaùn löïc taùc duïng leân phaàn töû. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 65 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 66 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 67 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 68 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 69 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 70 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 71 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 72 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 10:Chia nhoû phaàn töû. Hieån thò soá thöù töï phaàn töû Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 73 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 74 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 75 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 11:Choïn baät töï do cho keát caáu. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 76 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 12:Löu vaø giaûi baøi toaùn. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 77 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Böôùc 13:Xem vaø xuaát keát quaû noäi löïc, chuyeån vò. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 78 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 79 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 80 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 81 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 82 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 83 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP 10 3500 C 1200 Cho moät coâng trình nhaø daân duïng coù maët baèng nhö hình veõ, xaây töôøng daøy 100 treân taát caû daàm. Coâng trình goàm 1 taàng treät vaø 4 taàng laàu, chieàu cao taàng nhaø laø 3.5m. Vôùi soá lieäu taûi troïng nhö sau : Tænh taûi saøn: g = 3.3 KN/m2 ( Ñaõ tính troïng löôïng baûn thaân saøn) Hoaït taûi saøn: p = 3.5 KN/m2, np =1.15. Vaät lieäu laø beâ toâng B25 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 29e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. A 1200 3000 B 1200 1 4000 2 5000 3 6000 4 3500 1200 5 Yeâu caàu: 1. Xaùc ñònh sô boä tieát dieän daàm vaø coät. 2. Xaùc ñònh taûi troïng treân khung. 3. Xaùc ñònh khung ngang coù noäi löïc nguy hieåm nhaát. 4. Tính noäi löïc cho khung truïc 3. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 84 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP KHUNG KHOÂNG GIAN BAØI TAÄP 11 Cho coâng trình coù sô ñoà khung nhö sau: Böôùc coät theo 2 phöông laø 4m. Chieàu cao taàng laø 3.3m. Vôùi soá lieäu taûi troïng vaø vaät lieäu nhö sau : Hoaït taûi saøn: p = 3.0 KN/m2, np =1.05. Vaät lieäu laø beâ toâng B25 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 29e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Yeâu caàu: 1. Döïng moâ hình tính toaùn baèng khung khoâng gian. 2. Xaùc ñònh sô boä tieát dieän saøn, daàm vaø coät. 3. Xaùc ñònh noäi löïc. 4. Xuaát keát quaû noäi löïc. BAØI TAÄP 12 Söû duïng soá lieäu ví duï 10. Yeâu caàu: 1. Döïng moâ hình tính toaùn baèng khung khoâng gian. 2. Xaùc ñònh sô boä tieát dieän saøn, daàm vaø coät. 3. Xaùc ñònh noäi löïc. 4. Xuaát keát quaû noäi löïc khung truïc 3. 5. So saùnh keát quaû noäi löïc khung truïc 3 trong ví duï 12 vaø ví duï 10. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 85 - TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP CAÀU THANG Cho caàu thang coù kieán truùc nhö hình veõ 2 3 A 200 200 2 3300 +1820 750 4600 +2570 0.000 1200 1 1 1500 1200 29 1500 3 B 12x150=1800 17 . 300 1500 12 +4370 A MAËT BAÈNG CAÀU THANG 4350 2 120 1 200 12x150=1800 4000 150x5=750 . 1 300x12=3600 4600 B MAË T CAÉT 1-1 Vôùi soá lieäu taûi troïng vaø vaät lieäu nhö sau : Hoaït taûi saøn: p = 3.0 KN/m2, np =1.05. Vaät lieäu laø beâ toâng B25 vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 29e6 KN/ m2 Heä soá Poisson v = 0.2. Yeâu caàu 1. Xaùc ñònh sô boä tieát dieän baûn thang vaø daàm chieáu nghæ. 2. Xaùc ñònh sô ñoà tính cho caùc caáu kieän. 3.Xaùc ñònh noäi löïc. 3. Xuaát keát quaû noäi löïc. Baøi taäp tieàn ñeà SAP2000 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 86 -
- Xem thêm -