Tài liệu Bài tập tđh thủy khí trên máy công nghiệp

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1299 |
  • Lượt tải: 88

Mô tả:

Bài Tập TĐH thủy Khí Trên máy công nghiệp- Bài tập cơ bản về truyền động tự động hóa truyền động thủy khí trên máy công nghiệp
Bµi tËp 1: M«n T§H thuû khÝ trªn m¸y c«ng nghiÖp 1. Một bơm có lưu lượng 12 l/ph, làm việc với áp suất 200 bar. a. Hãy tính công suất thuỷ lực của bơm. b. Cho biết hiệu suất chung của bơm là 60%, hãy xác ñịnh công suất ñộng cơ ñiện quay bơm? 2. Một bơm có Qb=0.14 cm3/v quay n=1440 v/ph, áp suất làm việc 150 bar. Hiệu suất thể tích 0.9, Hiệu suất chung 0.8. a. Hãy xác ñịnh lưu lượng thực của bơm. b. Công suất vào trên trục bơm. c. Mô men xoắn trên trục bơm. 3. Moät xy lanh thuyû löïc khi tieán chòu moät löïc 100 kN, khi luøi chòu taûi 10kN Ta seõ xem xeùt hieäu quaû khi ña t van löu löôïng ôû caùc vò trí khaùc nhau.Trong caùc phöông aùn ñeàu laáy toác ñoä luøi nhanh nhö nhau laø 5m/phuùt söû duïng toaøn boä löu löôïng cuûa bôm. Giaû söû aùp suaát laøm vieäc cuûa bôm laø 160 bar vaø toån hao aùp suaát qua caùc linh kieän cuûa heä thoáng laø: .Boä loïc=3bar .Van phaân phoái=2 bar moãi chieàu .Van löu löôïng=10 bar .Van 1 chieàu=3bar. Haõy xaùc ñònh: a.Ñöôøng kính cuûa xy lanh? b.Löu löôïng vaø aùp suaát cuûa bôm? c.Hieäu suaát cuûa maïch?trong caùc tröôøng hôïp: -Tröôøng hôïp 1.Maïch khoâng duøng van löu löôïng . 1 -Tröôøng hôïp 2.Maïch ñaët van löu löôïng ôû ñöôøng daàu vaøo. 2 -Tröôøng hôïp 3.Maïch ñaët van löu löôïng ôû ñöôøng daàu ra. 4. Tính ñöôøng kính xy lanh chòu taûi troïng theo phöông ngang. 5. Cho moät xy lanh thuyû löïc coù D=125mm,d=70mm.Duøng naâng taûi m=2000kg theo phöông thaúng ñöùng.Toác ñoä naâng vaø haï v = 3m/s. khi naâng toác ñoä ñieàu chænh nhôø bôm ,khi haï nhôø van tieát löu. Taûi troïng chaäm daàn cho ñeán khi döøng haún trong quaõng ñöôøng giaûm chaán laø 50mm. Aùp suaát caøi ñaët cho van an toaøn laø 140 bar. Haõy xaùc ñònh aùp suaát giaûm chaán trung bình khi naâng vaø haï xy lanh ? 3 9. Một bơm cã lưu lượng 12 l/ph, làm việc với ¸p suất 200 bar. a.Hy tÝnh c«ng suÊt thuỷ lực của bơm. b.Cho biết hiệu suất chung của bơm là 60%, hy x¸c định c«ng suất động cơ điện quay bơm? 10. Một bơm cã Qp=0.14 cm3/v quay np=1440 v/ph, ¸p suất làm việc 150 bar. Hi ệu suất thể tÝch 0.9, hi ệu suất chung 0.8. a. Hy x¸c định lưu lượng thực của bơm. b. C«ng suất vào trªn trục bơm. c. M« men xoắn trªn trục bơm. 4 11. §Ó thùc hiÖn l−îng ch¹y dao cña m¸y tæ hîp, trong tr−êng hîp t¶i träng kh«ng ®æi, ng−êi ta dïng hÖ thèng thñy lùc nh− sau Sè liÖu cho tr−íc: Lùc ch¹y dao lín nhÊt: Fmax = 12000N. L−îng ch¹y dao nhá nhÊt: smin = vmin = 20 mm/ph. L−îng ch¹y dao lín nhÊt: smax = vmax = 500 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 4000 N. §©y lµ hÖ thèng thñy lùc ®iÒu chØnh b»ng tiÕt l−u. L−îng dÇu ch¶y qua hÖ thèng ®−îc ®iÒu chØnh b»ng van tiÕt l−u ®Æt ë ®−êng ra, vµ l−îng dÇu tèi thiÓu ch¶y qua van tiÕt l−u ta chän lµ Qmin = 0,1 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. 12. Trong tr−êng hîp t¶i träng cña m¸y thay ®æi, hoÆc dao ®éng víi tÇn sè thÊp; cÇn phai l¾p bé æn tèc. Ta xÐt tr−êng hîp l¾p bé æn tèc trªn ®−êng vµo cña hÖ thèng thñy lùc C¸c sè liÖu cho tr−íc: T¶i träng lín nhÊt: Fmax = 20000 N. L−îng ch¹y dao nhá nhÊt: smin = vmin = 20 mm/ph. L−îng ch¹y dao lín nhÊt: smax = vmax = 1000 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 5000 N. HÖ sè ma s¸t: f = 0,2 L−îng ch¹y dao cÇn thiÕt ®−îc ®iÒu chØnh b»ng van tiÕt l−u cña bé æn tèc vµ ta còng chän l−îng dÇu nhá nhÊt ch¶y qua van tiÕt l−u lµ: 5 Qmin = 0,1 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. 13. Trªn m¸y mµi, th−êng dïng hÖ thèng thñy lùc ®Ó thùc hiÖn chuyÓn ®éng th¼ng ®i vÒ cña bµn m¸y b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tiÕt l−u. C¸c sè liÖu cho tr−íc: T¶i träng lín nhÊt: Fmax = 800 N. VËn tèc nhá nhÊt cña bµn m¸y: vmin = 100 mm/ph. VËn tèc lín nhÊt cña bµn m¸y: vmax = 20000 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 3000 N. HÖ sè ma s¸t: f = 0,2 Ta chän l−îng dÇu tèi thiÓu qua van tiÕt l−u lµ: Qmin = 0,2 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. 14. ThiÕt kÕ hÖ thèng thñy lùc thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay víi c¸c sè liÖu cho tr−íc: M«men lín nhÊt: M = 20 Nm Sè vßng quay lín nhÊt: nmax = 500 v/ph Sè vßng quay nhá nhÊt: nmin = 5 v/ph L−u l−îng riªng cña ®éng c¬ dÇu: Q® = 0,03 l/ph M«men riªng cña ®éng c¬ dÇu: M® = 0,41 N/bar. 6
- Xem thêm -