Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên mầm non...

Tài liệu Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên mầm non

.PDF
149
3022
74

Mô tả:

Bộ đề và Đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên Mầm non
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ sở chuyên ngành bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết đối với giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chế độ tập sự của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức gồm những hành vi vi phạm pháp luật nào ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ- BDGĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm những tiêu chí nào ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỷ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ Bộ DGĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng quản lý lớp học bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ Bộ DGĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiêt bị đối với một nhóm trẻ độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 44/2010/TT/BGD&ĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ? (30 điểm). Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hình thức kỷ luật đối với viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tổ chuyên môn được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc tuyển dụng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 19 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1. Anh (hoặc chị) hãy trình bày những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các quy định đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non? (30 điểm) Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐBGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm).
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan