Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Bộ đề và đáp án thi tuyển chức danh viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất...

Tài liệu Bộ đề và đáp án thi tuyển chức danh viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất

.DOC
13
5633
75

Mô tả:

Bộ đề và đáp án thi tuyển chức danh viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền hạn của tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chức năng của tổ chức phát triển quỹ đất được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, anh (hoặc chị) hãy cho biết quyết định trưng dụng đất, văn bản xác nhận việc trưng dụng đất gồm các nội dung chủ yếu nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền hạn của tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết thời gian thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chức năng của tổ chức phát triển quỹ đất được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu hỏi 1: Theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, anh (hoặc chị) hãy cho biết việc sử dụng đất của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 được quy định như thế nào? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền hạn của tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu 1: Theo quy định tại Điều 5, Luật Viên chức ngày 15/11/2010, các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định như sau: 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm) 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 điểm) 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. (10 điểm) 4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân. (10 điểm) Câu 2: Theo Mục 3, Điều 68, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau: a) Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; (10 điểm) b) Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất; (10 điểm) c) Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. (10 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Mục 2, Điều 2, Thông tư liên tịch số 01/TTLTBTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất thì Tổ chức phát triển quỹ đất có các quyền hạn sau: a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao; (08 điểm) b) Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân; (08 điểm) c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; (07 điểm) d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. (07 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu 1: Theo Điều 16, Luật Viên chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như sau; 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. (08 điểm) Câu 2: Theo Mục 5, Điều 68, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau: a) Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; (07 điểm) b) Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất; (07 điểm) c) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; (07 điểm) d) Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. (07 điểm) Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. (02 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Mục 1, Điều 1, Thông tư liên tịch số 01/TTLTBTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất thì Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng: - Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; (03 điểm) - Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; (04 điểm) - Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (03 điểm) - Phát triển các khu tái định cư; (03 điểm) - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; (03 điểm) - Đấu giá quyền sử dụng đất; (03 điểm) - Đấu thầu dự án có sử dụng đất; (03 điểm) - Quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển (04 điểm) - Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. (04 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu 1: Theo Điều 17, Luật Viên chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau: 1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. (05 điểm) 3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (03 điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (03 điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; (02 điểm) d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. (02 điểm) 6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo quy định tại Mục 1, Điều 67, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, thì quyết định trưng dụng đất, văn bản xác nhận việc trưng dụng đất gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người quyết định trưng dụng đất; (05 điểm) b) Tên, địa chỉ của người có đất trưng dụng hoặc người đang quản lý, sử dụng đất trưng dụng; (05 điểm) c) Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của người được giao sử dụng đất trưng dụng; (05 điểm) d) Mục đích, thời hạn trưng dụng đất; (05 điểm) đ) Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất trưng dụng; (05 điểm) e) Thời gian bàn giao đất trưng dụng. (05 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Mục 2, Điều 2, Thông tư liên tịch số 01/TTLTBTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên-Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất thì Tổ chức phát triển quỹ đất có các quyền hạn sau: a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao; (08 điểm) b) Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân; (08 điểm) c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; (07 điểm) d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. (07 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu 1: Theo Điều 19, Luật Viên chức ngày 15/11/2010, những việc viên chức không được làm được quy định như sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (07 điểm) 2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật. (07 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. (07 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. (07 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (06 điểm) 6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan. (06 điểm) Câu 2: Theo Mục 1, Điều 61, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau: a) Giao đất, thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng; (15 điểm) b) Chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày. (15 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Mục 1, Điều 1, Thông tư liên tịch số 01/TTLTBTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất thì Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng: - Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; (03 điểm) - Tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; (04 điểm) - Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (03 điểm) - Phát triển các khu tái định cư; (03 điểm) - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; (03 điểm) - Đấu giá quyền sử dụng đất; (03 điểm) - Đấu thầu dự án có sử dụng đất; (03 điểm) - Quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển (04 điểm) - Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. (04 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Câu 1: Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau: 1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức; (10 điểm) 2. Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập; (10 điểm) 3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm) 4. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (10 điểm) Câu 2: Theo Điều 38, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, thì việc sử dụng đất của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 được quy định như sau: 1. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất ổn định lâu dài để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được tiếp tục sử dụng đất ổn định lâu dài. (15 điểm) 2. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không xác định thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất ổn định lâu dài. (15 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Mục 2, Điều 2, Thông tư liên tịch số 01/TTLTBTNMT-BNV-BTC của liên bộ Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Tài chính ngày 08/01/2010 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất thì Tổ chức phát triển quỹ đất có các quyền hạn sau: a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao; (08 điểm) b) Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân; (08 điểm) c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; (07 điểm) d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. (07 điểm)
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan