Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Bộ tài liệu ôn thi công chức Kho bạc nhà nước...

Tài liệu Bộ tài liệu ôn thi công chức Kho bạc nhà nước

.PDF
133
2688
77

Mô tả:

Bộ tài liệu ôn thi công chức Kho bạc nhà nước
B TÀI LI U BAO G M 11 TÀI LI U:   1 – Danh m c gi i thích các t vi t t t trong ngành KBNN 2–S   t ch c b máy trong KBNN 3 – Nh ng quy nh chung 4 – Tài li u t p hu n chi NSNN qua KBNN   5 – Tài li u v T ch c b máy và Công tác t ch c cán b KBNN  6 – Nhi m v và quy n h n c a B tài chính   7 - Q 164/Q -KBNN quy   nh nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a    các phòng thu c KBNN t nh 8 - N 128/N - CP Quy  nh chi ti t và h  ư   c a Lu t K toán áp d ng trong l nh v c K toán nhà n  9 - Q 163 - Quy    i u c  qu n, huy n, th xã tr c thu c t nh  10 – Lu t K toán 11 – Lu t Cán b công ch c ư nh nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a KBNN  ng d n thi hành m t s  DANH M C GI I THÍCH CÁC T  VI T T T  - Theo ti ng Anh: Tên y  Vi t t t D ch ra ti ng Vi t Chart of Account COA Tax Collection System TCS K toán  D án hi n i hóa thu Ngân sách nhà n c   ư Treasury and budget management Information System TABMIS United States Dollar USD H th ng thông tin qu n lý ngân sách và Kho b c   ô la M - Theo ti ng Vi t:  Tên y  Vi t t t Kho b c Nhà n ư c KBNN Kho b c KB Ngân sách Nhà n ư c NSNN Ngân sách NS U ban nhân dân UBND Trung  ư ng ơ a ph ư TW ng ơ Thành ph TP  S giao d ch SGD Ngân hàng Nhà n ư c Ngân hàng ơ  Ban qu n lý Liên oàn  V BQL  NHNN NH nv Liên oàn lao P ng L L L  1 Tên y  Vi t t t Báo cáo tài chính Vi t Nam  BCTC ng VN Tài kho n TK Kinh phí u quy n KPUQ  M c l c ngân sách nhà n  c MLNSNN MLNS N i dung kinh t NDKT  ơ ư M c l c ngân sách  n v có quan h v i ngân sách   VQHNS S d ng ngân sách  SDNS  a bàn hành chính BHC Kinh t KT Kho n K Ti u m c TM  Ch ư ơ ng trình m c tiêu CTMT D án DA Tính ch t ngu n kinh phí TCNKP Quy t toán QT  Xây d ng c b n XDCB K ho ch KH ơ  Thanh toán v n  ut ư Kinh phí công oàn Trái phi u Chính ph TTV T KPC TPCP Công trái CT Trái phi u TP Phát hành PH Xây d ng T qu c XDTQ U nhi m chi UNC    ut ư  T 2 Tên y  K toán tr Vi t t t ng ư KTT Ki m soát thanh toán KSTT Thanh toán viên TTV K toán viên KTV Thanh toán bù tr t p trung TTBTTT Thanh toán bù tr TTBT  Thanh toán i n t TT T Thanh toán TT Liên kho b c LKB L nh thanh toán LTT L nh chuy n Có LCC L nh chuy n N LCN      Tài kho n ti n g i  TKTG Xu t nh p kh u XNK Ch ng minh nhân dân CMND H chi u HC S th t STT    Thu nh p cá nhân TNCN Giá tr gia t ng GTGT  3  Ban Tài v qu n tr           #   " ! " " i m Giao d ch  B ph n Kho qu B ph n K toán Phòng Tin h c % Phòng Hành chính, Tài v qu n tr n v s nghi p & KHO B C NHÀ N C QU N, HUY N Phòng T ch c cán b Trung tâm b i d ng nghi p v Phòng Ki m tra ki m soát Trung tâm tin h c và th ng kê ' Phòng Kho qu S Giao d ch  KHO B C NHÀ N C T NH, THÀNH PH V n phòng B ph n KHTH Ban T ch c cán b Phòng Thanh toán v n ut Ban Ki m tra ki m soát Phòng K toán Ban Kho qu ( Phòng K ho ch t ng h p Ban Huy ng v n Ban Thanh toán v n ut Ban K toán Ban K ho ch TH C KHO B C NHÀ N  T p chí qu n lý ngân qu qu c gia  $  PH N I QUI NH CHUNG 4                 i u 1. K toán NSNN và ho t ng nghi p v KBNN là công vi c thu th p, x lý, ki m tra, giám sát, phân tích và cung c p thông tin v tình hình thu, chi NSNN, các lo i tài s n do KBNN ang qu n lý và các ho t ng nghi p v KBNN; vi c thu th p và x lý thông tin c a k toán ph i m b o k p th i, y , chính xác, trung th c, liên t c và có h th ng. % & ! " # $ ' ( * # # $ # ) ! % * & ! + * ! * " * , - ! . ! + / $ # 0 KBNN các c p ch a tham gia h th ng TABMIS t ch c công tác k toán và b máy k toán theo quy nh c a Lu t NSNN ngày 16/12/2002, Lu t K toán ngày 17/6/2003, Lu t giao d ch i n t ngày 29/11/2005, các v n b n k toán này. pháp lu t khác và các quy nh c a Ch ( ư # 0 2 3 , " ! + % % , % ! # & 4 * , % ! + ! "  5 i u 2. it 0 ư 6 ng c a K toán NSNN và ho t + ! ng nghi p v KBNN: " # $ Bao g m: 7 1. Ti n và các kho n t ) * ư ng ơ ! ư ng ti n; ơ ) 2. Qu NSNN và các qu tài chính nhà n KBNN; 9 9 ư c khác qu n lý qua : * 3. Các kho n thanh toán trong và ngoài h th ng KBNN; * # 4. Ti n g i các ) 0 , & ! n v , t ch c, cá nhân t i KBNN; ơ 2 3 5. K t d NSNN các c p; ư ( 6. Các kho n tín d ng nhà n * $ 7. Các kho n * ! . ư c qu n lý qua KBNN; : * u t tài chính nhà n ư 8. Các tài s n nhà n * ư ư c : ! ư c qu n lý qua KBNN; : * c qu n lý t i KBNN. 6 *  i u 3. Nhi m v k toán NSNN và ho t # $ ! ng nghi p v KBNN: " # $ 1. Thu th p, x lý tình hình thu, chi NSNN các c p, các lo i tài s n do KBNN qu n lý và các ho t ng nghi p v KBNN, bao g m: % & ( * ! " # $ * 7 a) Các kho n thu, chi NSNN các c p; * ( , b) D toán kinh phí ngân sách c a các / + ! n v s d ng NSNN; ơ & $ c) Các kho n vay, tr n vay trong n c và n c ngoài c a nhà n c a các i t ng khác theo qui nh c a pháp lu t; * * 6 ư : ư : + ư : c và , + ! 0 ư 6 ! + % d) Các qu tài chính, ngu n v n có m c ích; ; 7 0 $ ! e) Ti n g i c a các t ch c, cá nhân ho c ) & + 2 3 < ! 3 ng tên cá nhân (n u có); f) Các lo i v n b ng ti n: ti n m t, ti n g i ngân hàng; 0 = ) ) < ) & 5 g) Các kho n t m ng, cho vay, thu h i v n vay và v n khác c a KBNN; * 3 7 0 0 + h) Các tài s n qu c gia, kim khí quí, á quí và các tài s n khác thu c trách nhi m qu n lý c a KBNN; * # 0 * ! * " + , i) Các ho t ! ng giao d ch, thanh toán trong và ngoài h th ng KBNN; " k) Các ho t # ! 0 ng nghi p v khác. " # $ 2. Ki m soát vi c ch p hành ch qu n lý tài chính, ch thanh toán và các ch , qui nh khác c a nhà n c liên quan n thu, chi NSNN và ho t ng nghi p v KBNN trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a KBNN. ' # ( ! " * ! " , ! ! " ! " # + ư : ! $ # $ ) + , 3. Ch p hành ch báo cáo k toán theo quy nh; Cung c p y , k p th i, chính xác các s li u, thông tin k toán c n thi t, theo quy ch trao i d li u và cung c p thông tin gi a các n v trong ngành Tài chính và v i các n v liên quan theo quy nh; Ph c v vi c qu n lý, i u hành, quy t toán NSNN và i u hành các ho t ng nghi p v c a h th ng KBNN. ( ! " ! ( ! . ! + , - 0 # .  , ! 2 # ( ! , : ! ơ , ơ ! ! $ ) $ ! # * " ! # $ ) + # 0  i u 4. Ph ng pháp ghi chép k toán là ph ng pháp ghi s kép. Ph ng pháp ghi s n c áp d ng trong t ng tr ng h p c th theo h ng d n c a T ng Giám c KBNN. ư ư ư ơ ơ 2 : + ! ơ ! ư 2 6 ! ư $ ơ 2 ư - 6 $ ' 0  5 , 5 i u 5. n v ti n t s d ng trong k toán là ng Vi t Nam (vi t t t là “ ” ho c “VN ”). K toán ngo i t ph i ghi theo nguyên t và quy i ra ng Vi t Nam theo t giá do B Tài chính qui nh t i th i i m h ch toán. n v hi n v t dùng trong k toán là n v o l ng chính th c c a nhà n c (kg, cái, con...). i v i các hi n v t có giá tr nh ng không tính c thành ti n thì giá tr ghi s c tính theo giá quy c là 01 VN cho 01 n v hi n v t làm n v tính. Tr ng h p c n thi t c s d ng thêm các n v o l ng ph theo quy nh trong công tác qu n lý. ơ ) # & $ 7 #  5 ! < # * # ! 2 , ! 7 # 5 " ! , - ơ # % ! ơ ! ư 5 ư ! ' , - 3 + , : 0 : # % ư ! , ư 6 5 ) 2 , ! ư 6 ư : ! ơ ! ơ , # % ! ơ ư , - 6 . ! ư 6 & $ , ! ư - $ ! * Ði u 6. Ch vi t, ch s và làm tròn s s d ng trong k toán 0 0 & $ 1. Ch vi t s d ng trong k toán là ti ng Vi t. Tr ng h p s d ng ti ng n c ngoài trên ch ng t k toán, s k toán và báo cáo tài chính Vi t Nam thì ph i s d ng ng th i ti ng Vi t và ti ng n c ngoài. Tr ng h p ch ng t k toán, tài li u k toán s d ng ti ng n c ngoài ph i có b n phiên d ch b ng ti ng Vi t có xác nh n c a c quan ch qu n ính kèm.  ư $ : 3 * 3 & & $ !   7 # 2 -  # - 6 & $  $ # # & ư ư ư : ư : * - 6 * , = # % + ơ + * ! 2. Ch s s d ng trong k toán là ch s R p: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau ch s hàng nghìn, tri u, t , nghìn t , tri u t , t t ph i t d u ch m (.); khi còn ghi ch s sau ch s hàng n v ph i t d u ph y (,) sau ch s hàng n v . 0 & $ 0 0 # % #  * ! < ( ( , 0 0 ! ơ * ! < ( , 0 ! ơ 3. Khi l p báo cáo tài chính ho c công khai báo cáo tài chính s d ng n v ti n t rút g n, n v k toán c làm tròn s b ng cách: ch s sau % < , ! ơ & $ , ) # ! ơ ! ư 6 0 = 0 6 , ch s n v ti n t rút g n n u b ng n m (5) tr lên thì c quy tròn t ng thêm s hàng li n k ng tr c; n u nh h n n m (5) thì không tính. 0 ! ơ ) 4 # 0  ) ) ! = = ư 4 : !  ơ ư 6 ! ' 4 4. Tr ng h p quy i t ngo i t ra VND theo t giá ngo i t k toán c làm tròn s b ng cách: ch s th p phân u tiên n u b ng n m (5) tr lên thì c quy tròn t ng thêm s hàng n v li n k ng tr c; n u nh h n n m (5) thì không tính (gi nguyên hàng n v li n k ng tr c). ư ! ư - 6 6 ! 0 2 # = 0 # % ! . = 4 , ! ư 6 ! ' 4 0 ! ơ ) ) ! = ư : , ơ 4 ! ơ ) ) ! = ư :  i u 7. K k toán g m: K k toán tháng, k k toán quý và k k toán  7    n m: 4 1. K k toán tháng là 01 tháng, tính t cùng c a tháng;  ! u ngày 01 . ! n h t ngày cu i  0 + 2. K k toán quý là 3 tháng, tính t h t ngày cu i cùng c a tháng cu i quý;  ! 0 + u ngày 01 c a tháng . + u quý . ! n 0 3. K k toán n m (niên k toán) là 12 tháng, tính t n h t ngày 31/12 n m d ng l ch. ! 4 ! " ! u ngày 01/01 . , !  4 ư ơ K k toán c áp d ng khóa s k toán và l p báo cáo tài chính này. T ng Giám c KBNN qui nh vi c khóa theo quy nh trong Ch s và l p báo cáo theo các k khác ph c v yêu c u qu n lý c th .  ! ư 6 $ ! ' 2 % , , ! 2 ! " 2 % ! $ 0 ! $ . * # $ '  i u 8. Ki m kê tài s n: ' * Ki m kê tài s n là vi c cân, ong, o, m s l ng; xác nh n và ánh giá ch t l ng, giá tr c a tài s n, ngu n v n hi n có t i th i i m ki m kê ki m tra, i chi u v i s li u trong s k toán. ' * # ! ! ! 0 ư 6 % ! , ( ư ' 6 ! + 0 * : 0 7 # 0 2 # - ! n v KBNN ph i ki m kê tài s n trong các tr ơ * ' - Cu i k k toán n m, tr 0  4 ư * ư ' 6 % % * ' ( 3 - X y ra h a ho n, l l t và các thi t h i b t th $ ! c khi l p báo cáo tài chính; : ( * ' ng h p sau: - - Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th , ch m d t ho t 6 ' , Các ! # ( 5 , - ánh giá l i tài s n theo quy t quy n; * ư ! " ng; ng khác; - nh c a c quan nhà n ! + ơ ư c có th m : ) , - Các tr ng h p khác theo quy c quan nhà n c có th m quy n. ư - ơ 6 ư : ! nh c a pháp lu t và theo yêu c u c a + % . + ) , Sau khi ki m kê tài s n, n v KBNN ph i l p báo cáo t ng h p k t qu ki m kê. Tr ng h p có chênh l ch gi a s li u th c t ki m kê v i s li u ghi trên s k toán, ph i xác nh nguyên nhân và ph i ph n ánh s chênh l ch và k t qu x lý vào s k toán tr c khi l p báo cáo tài chính. ' ' ư * - ! ơ * 6 # % 0 # 2 / ' 6 : * 0 # , 2 # * * ! & 2 * ư : * 0 % Vi c ki m kê ph i ph n ánh úng th c t tài s n, ngu n hình thành tài s n t i n v ; ng i l p và ký báo cáo t ng h p k t qu ki m kê ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m kê t i n v mình. # ' * * ! / * 7 , * ! , ơ ư - % 2 6 * ' * , # ) * ' ! ơ  i u 9. Ki m tra k toán: ' 7 , Giám c và K toán tr ng các n v KBNN ph i ch p hành nghiêm ch nh ch ki m tra k toán i v i n v c p d i và trong n i b nv ho c c a n v c p trên và các c quan có th m quy n c a nhà n c. ! 0 ư ! ơ * ( , ! " ' ! 0 : ! , ơ ( ư : " " ! ơ , < + ! ơ ( ơ ) + ư : , C quan có th m quy n ki m tra k toán ph i có quy t nh ki m tra k toán, trong ó ghi rõ n i dung ki m tra, th i h n ki m tra và có quy n yêu c u KBNN c ki m tra c ng i ph i h p, giúp oàn ki m tra trong th i gian ti n hành ki m tra. Tr ng oàn ki m tra k toán ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m tra và các k t lu n trong biên b n ki m tra. ơ ) ! . ' " ! ư 6 * ' ' & ư - - 0 ! ' ' 6 ) ! ' - , ) ' * ư ! ' ' % * * # ' , c ki m tra ph i cung Giám c và K toán tr ng các n v KBNN c p y các tài li u, ch ng t , s sách, s li u k toán c n thi t theo yêu c u c a oàn ki m tra và trong ph m vi n i dung ki m tra; ph i th c hi n hi n hành nghiêm ch nh các ki n ngh c a oàn ki m tra phù h p v i ch trong ph m vi trách nhi m c a mình. ! ( ! . . ! + 0 ư + # ! ! 3 ơ ! 2 0 ' # ư 6 ' * . " ' * / # , + # T ng Giám th ng KBNN. 2 ! ! 6 : ! " # + c KBNN h 0 ' ư ng d n ch :  ! ki m tra k toán trong H " ' # 0  i u 10. Tài li u k toán: # Tài li u k toán g m: ch ng t k toán, s k toán, báo cáo tài chính, báo cáo ho t ng nghi p v KBNN, báo cáo nhanh, báo cáo quy t toán, báo cáo ki m toán, báo cáo ki m tra k toán và các tài li u khác có liên quan n c b o qu n chu áo, an toàn t i n v k toán. Tài li u k toán ph i KBNN trong quá trình s d ng và l u tr . # ! 7 " 3 #  2 $ ' ' # ! , # * & ! ư 6 $ * * ! ! ơ ư K t thúc k k toán n m, sau khi quy t toán ngân sách c Qu c h i ( i v i NSNN), H i ng nhân dân ( i v i ngân sách a ph ng) phê chu n, tài li u k toán ph i c s p x p, phân lo i và a vào l u tr . Th i h n l u tr tài li u k toán theo quy nh t i i u 11 c a quy nh này.  4 ! ư 6 0 " , ! 0 : " # ! 7 ! * ! ư 6 0 :  ! , ư # ! ư ư ơ ư 5 - , ! ) + ! Tài li u k toán l u tr ch c a ra s d ng khi cs ng ý c a Giám c ho c K toán tr ng KBNN. Nghiêm c m m i tr ng h p cung c p tài li u k toán cho bên ngoài ho c mang tài li u k toán ra kh i n v KBNN mà không c phép c a Giám c KBNN b ng v n b n. # + ! ! 0 ư < ( ! # ư ư 6 ! ư & $ ! ư (  6 / ư < # ! 7 - 6 , ! ơ ! ư 6 + ! 0 = 4 *  i u 11. Th i h n l u tr tài li u k toán: - ư # 1. Th i h n l u tr t i thi u 5 n m - ư 0 ' 4 ! i v i các tài li u k toán sau: 0 : # , - Tài li u k toán dùng cho qu n lý, i u hành th ng xuyên c a n v k toán không s d ng tr c ti p ghi s k toán và l p báo cáo tài chính n l u tr c b ph n không i b ph n k n, nh : c ch ng t k o ok n n ng y, 10 y, ng. #  * & ư 3 $ /   ! ư ! ' ) ư 2 + ! ơ % " - %  * " %   ,     *    - Tài li u k toán khác dùng cho qu n lý, i u hành và các ch ng t k toán khác không tr c ti p ghi s k toán và l p báo cáo tài chính. # * / 2 ư 0 ' ) 3  % 2. Th i h n l u tr t i thi u 15 n m - ! 4 ! 0 i v i các lo i tài li u k toán sau: : # 8 - Ch ng t k n s d ng tr c ti p ghi s k toán và l p o o i nh tháng, quý; các b ng kê, b ng t ng h p chi ti t, các s k toán chi ti t, s k toán t ng h p; các o o i nh ng, quý; biên b n tiêu h y tài li u k toán l u tr và tài li u k toán khác có liên quan n ghi s k toán và l p báo cáo tài chính. 3   & $ / *  * ! ' 2 2 6 % 2    2 2 # 6  ư  #   *  ! + 2 % - Tài li u k toán có liên quan # ! * - Tài li u k toán và báo cáo quy t toán v n Ban qu n lý d án. # * , n thanh lý tài s n c  0 ! 0 nh. ! u t d án hoàn thành c a . ư / + / - Tài li u k toán có liên quan d t ho t ng c a n v k toán. # ! n thành l p, chia, tách, sáp nh p, ch m % % ( , 3 ! " + ! ơ - Tài li u, h s ki m toán c a c quan Ki m toán Nhà n # 7 ơ ' + ơ ' ư c. : - Tài li u k toán khác. # 3. Th i h n l u tr v nh vi n - ư ; ! i v i các lo i tài li u k toán sau: 0 : -S 2 i, o  ot i  nh n m, 4 ơ 0 - Tài li u k toán khác an ninh, qu c ng. # 0  o - H s , báo cáo quy t toán v n 7 #  ! . o quy t  & n n m. 4 u t XDCB d án thu c nhóm A ư / tính s li u,  #   a quan tr ng ; " ! n kinh t ,  Th i h n l u tr v nh vi n ph i là th i h n l u tr t 15 n m tr lên, cho n khi tài li u k toán b h y ho i t nhiên ho c c tiêu h y theo quy t nh c a ng i i di n theo pháp lu t c a n v k toán. - ư ; * - ư 4  , ! , ! # + / < ! ư 6 + , + ư - ! # % + ! ơ Khi h t th i h n l u tr 15 n m ph i làm th t c ánh giá tài li u k toán a vào l u tr v nh vi n theo úng ch qui nh. Nghiêm c m m i hành vi h y b tài li u k toán khi ch a h t th i h n l u tr . - ư 4 * + $ ! # , ! ' ! ư ư ; + ! # ư , 4. T ng Giám c KBNN quy áp d ng trong h th ng KBNN. 2 ! $ # 0 ! ! ! - ' ( ư nh c th ch $ " ! " l u tr tài li u k toán ư # 0  i u 12. ng d ng tin h c vào công tác k toán: $  ng d ng tin h c vào công tác k toán ph i m b o ch p hành nghiêm ch nh, y các nguyên t c và yêu c u c a công tác k toán, s d ng và cung c p các tài li u k toán d i d ng d li u i n t theo úng các quy nh c a pháp lu t. $ ! .  ! + . ( # * ư ! * * ( + : # ! # & & $ ! , ! + 5 % , nh k th c hi n vi c trao i d li u k toán v i các c quan trong ngành Tài chính, m b o ph c v cho vi c khai thác thông tin qu n lý ngân sách theo úng quy ch cung c p, trao i thông tin do B Tài chính quy nh. / # ! ! # * * ! $ 2 # $ ( : ơ # ! * 2 " , ! 9         i u 13. Ch ng t k toán là nh ng gi y t và v t mang tin, ph n ánh nghi p v kinh t , tài chính phát sinh và hoàn thành, làm c n c ghi s k toán. 3 # $  ( ! - % * 4 3 2  i u 14. Ch ng t k toán ph i có 3  * ! y . ! các n i dung ch y u sau ây: + " + ! - Tên và s hi u c a ch ng t k toán; 0 # + 3  - Ngày, tháng, n m l p và x lý ch ng t k toán; 4 % & 3  - Các mã hi u qu n lý NSNN và mã hi u nghi p v KBNN; # , - Tên, * # a ch , mã hi u (n u có) c a ! # + # $ , ! n v ho c cá nhân l p ch ng t k ơ < % 3  toán; , - Tên, k toán; ! , a ch , mã hi u (n u có) c a # + ! n v ho c cá nhân nh n ch ng t ơ < % 3  - N i dung nghi p v kinh t , tài chính phát sinh; " # $ - Các ch tiêu v s l ng, n giá và s ti n c a nghi p v kinh t , tài chính ghi b ng s ; t ng s ti n c a ch ng t k toán dùng thu, chi ti n ghi b ng s và b ng ch ; ) = = 0 0 0 ư 2 6 0 ! ) ơ 0 + 3 ) + #  ! $ ' ) = - Ch ký, h và tên c a ng i l p, ng i duy t và nh ng ng i có liên quan n ch ng t k toán; d u c a các n v có liên quan theo qui nh i v i t ng lo i ch ng t . + ư - % ư - # ư - , ! : 3  3 ( + ! , ơ ! ! 0 , Ngoài nh ng n i dung ch y u quy nh trên ây, ch ng t k toán có th b sung thêm nh ng n i dung khác theo quy nh c a T ng Giám c KBNN. " + ! ! 3  , ' 2 " ! + 2 ! 0  i u 15. M u ch ng t k toán t i ch này bao g m m u ch ng t k toán b t bu c và m u ch ng t k toán h ng d n. 3 "  3   ư ! " 7 : 3   , 1. M u ch ng t k toán b t bu c là m u ch ng t c bi t có giá tr nh ti n g m: séc, biên lai thu ti n, vé thu phí, l phí, trái phi u, tín phi u, công trái, các lo i hoá n bán hàng và m u ch ng t b t bu c khác. Bi u m u ch ng t k toán b t bu c do B Tài chính ho c n v c B Tài chính y quy n in và phát hành. n v k toán ph i th c hi n úng m u và n i dung ghi chép trên ch ng t . 3 )  " 7 3 ) ! ! < # # ơ 3 ư  " ' , 3  " " 5 < ) ơ 3 ! ơ ! ư 6 " + , * / # ! "  2. M u ch ng t k toán h ng d n là m u ch ng t k toán do B Tài chính và Kho B c Nhà n c c B Tài chính y quy n qui nh v bi u m u và n i dung ghi chép; các n v , cá nhân c phép l p ch ng t k toán trên máy vi tính nh ng ph i m b o úng m u qui nh 3  ư : 3  " , ư : ! ư 6 " + ) ! ) ' , " ! ơ ! ư 6 % 3  , ư * ! * * ! ! 10  i u 16. Ch ng t 3 i nt ! # & 1. KBNN c s d ng ch ng t i n t (g m có: ch ng t i n t c a KBNN, ch ng t i n t do ngân hàng và các c quan liên quan chuy n n) th c hi n thanh toán và h ch toán k toán theo các quy nh c a Chính ph , B Tài chính và T ng Giám c KBNN. ! ư 3 6 & ! $ # 3 ! # & 7 & 3 ! # & ơ + ' ! , ! ' / # + " 2 ! ! + 0 2. Ch ng t i n t c dùng làm ch ng t k toán khi có các n i dung quy nh cho ch ng t k toán và ã c mã hóa m b o an toàn d li u i n t trong quá trình x lý, truy n tin và l u tr . Ch ng t i n t c ch a trong các v t mang tin (b ng t , a t , các thi t b l u tr i n t , các lo i th thanh toán) c b o qu n, qu n lý nh tài li u k toán d ng nguyên b n và ph i có thi t b s d ng khi c n thi t. 3 ! # & ! ư 6 3  ! + " , ! # ! # 3  & ! & ! ư 6 ! ) * ư * 3 ! # & ! ư 6 , 3 % 4 ! ư 6 ! * ;  * * ư ư ! # # &  , * * ! + ! ' & $ .  , i u 17. Giá tr c a ch ng t + 3 i nt ! # & 1. Khi c n thi t, ch ng t i n t có th chuy n sang ch ng t gi y, nh ng ph i áp ng các i u ki n sau: . ư * ! 3 3 ! ! + ! # ) & ' " + 3 - Có ký hi u riêng xác nh n ã sang ch ng t gi y; # 3 % ! - Có ch ký và h tên c a ng sang ch ng t gi y. + ! ư i nt ; ! # & c chuy n 6 ' ! i t ch ng t 2 3 ư i th c hi n chuy n t ch ng t - / # ' 3 2. Khi c n thi t, ch ng t gi y có th chuy n sang ch ng t nh ng ph i áp ng các i u ki n sau: . * i nt ! # & i nt ! # & ( ư ( ( 3 3 # - Ph n ánh toàn v n n i dung c a ch ng t * ' ! 3 3 ! ( + ! ) ' ' 3 i nt , ! # & # - Ph n ánh toàn v n n i dung c a ch ng t gi y; * " + 3 - Có ký hi u riêng xác nh n ã ch ng t i n t ; # 3 ! # % + ! ! ư c chuy n t ch ng t gi y sang 6 ' 3 ( & - Có ch ký và h tên c a ng ch ng t i n t . 3 ! ( # ư i th c hi n chuy n t ch ng t gi y sang - / # ' 3 ( & 3. Khi m t ch ng t b ng gi y c chuy n thành ch ng t i n t giao d ch thanh toán thì ch ng t i n t s có giá tr th c hi n nghi p v thanh toán và khi ó ch ng t b ng gi y ch có giá tr l u tr theo dõi và ki m tra, không có hi u l c giao d ch, thanh toán. " 3 = ( ! ư 6 ' 3 , ! # & ! ' , 3 ! # & ! ' / # # $ , ! 3 = ( ư ! ' , ' # / 4. Khi m t ch ng t i n t ã th c hi n nghi p v kinh t , tài chính chuy n thành ch ng t b ng gi y thì ch ng t b ng gi y ó ch có giá tr l u gi ghi s k toán, theo dõi và ki m tra, không có hi u l c giao d ch, thanh toán. " 3 ! # & ! / # # $ , ' 3 = ( 3 = ( ! ư , ! ' 2 ' # / ! ' 5. Vi c chuy n i ch ng t b ng gi y thành ch ng t i n t ho c ng c l i c th c hi n theo quy nh v l p, s d ng, ki m soát, x lý, b o qu n và l u tr ch ng t i n t và ch ng t b ng gi y. # ' ! 2 3 = ( 3 ! # & < , ư * 6 ! ư ư 6 / # 3 ! ! # & ) 3 % & = $ ' & * ( 11 , 6. Ch ng t i n t ã tham gia giao d ch không tr ng h p i u ch nh sai l m trong thanh toán i n t th t i các ph n hành nghi p v . 3 ư - ! 6 ! # & ! ) ' . . ! # # ! & ư ! c phép h y, các c h ng d n c 6 ư + 6 ư : $ $ , 7. Ch ng t i n t ã h t th i h n l u tr theo quy nh, n u không có quy t nh khác c a c quan nhà n c có th m quy n thì c phép tiêu h y. Vi c tiêu h y ch ng t i n t không c làm nh h ng n tính toàn v n c a các ch ng t i n t ch a tiêu h y và ph i b o m s ho t ng bình th ng c a h th ng thông tin. 3 ! # & ! - ư ! , ! + # + + 3 3 ư - ơ ! # !  + ư # # : & & ) ! ư ư 6 ! * + ư * * ư 6 ! ! + *  / ! " 0  i u 18. Ch ký i n t : ! # & , 1. Ch ký i n t là khóa b o m t c xác nh riêng cho t ng cá nhân ch ng th c nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a ng i l p và nh ng ng i liên quan ch u trách nhi m v tính an toàn và chính xác c a ch ng t i n t ; ch ký i n t trên ch ng t i n t có giá tr nh ch ký tay trên ch ng t gi y; các cá nhân c c p ch ký i n t có trách nhi m b o m bí m t các thông tin v ch ký i n t c a mình, ch u trách nhi m v vi c làm l ch ký i n t c a mình. ! ! ' 3 # & / * # $ % ! ư 6 ! ) # + ư - % , ư - # ) + 3 , ! # & ! 3 # & 3 ( ! ư ! 6 # & ư ( ! # & # * ! * , % ) " ! # & ! # & + # ) # + 2. T ng Giám c KBNN h ng d n c th vi c l p, mã hóa, luân chuy n, l u tr ch ng t i n t và khai thác d li u i n t trong h th ng KBNN; quy nh ch trách nhi m c a t ng cá nhân trong vi c s d ng và b o qu n ch ng t i n t , ch ký i n t theo úng các quy nh c a Chính ph và c a B Tài chính. 2 ' ! ư 0 ư 3 ! # : $ ' & # # % ! # & # 0 , ! ! " # + # & $ , * * 3 + + ! # & ! # & ! ! + "  i u 19. L p ch ng t k toán. % 3  1. Ch ng t k toán n u c l p và in ra trên máy theo ph n m m k toán ph i m b o n i dung c a ch ng t k toán quy nh t i i u 17 c a Lu t K toán và quy nh c th i v i m i lo i ch ng t k toán trong các ch k toán hi n hành. n v k toán có th l p ch ng t k toán trên máy vi tính theo úng m u quy nh, tr các ch ng t k toán b t bu c ph i áp d ng úng m u in s n theo quy nh c a c p có th m quy n. 3  ! ư 6 % . , * ! * * " + 3  ) 5 ! ) + , % ! $ ' ! 0 5 ! " # : 3  , ơ ' % 3  , ! ! 3  " * , $ ! ! + ( ) 2. Ch ng t k toán b ng gi y 3  = ( a) M i nghi p v kinh t , tài chính phát sinh liên quan n ho t ng thu, chi NSNN và ho t ng nghi p v KBNN u ph i l p ch ng t k toán; ch ng t k toán ch l p 1 l n cho m t nghi p v kinh t , tài chính phát sinh; # $ ! 3 " #  ! % * ! . b) Trên ch ng t ph i ghi quy nh; 3 $ ! . y " ! + ) * # ! % 3 $ "  , rõ ràng, chính xác các n i dung theo " , ! c) Ch vi t trên ch ng t ph i cùng m t nét ch , ghi rõ ràng, th hi n y , úng n i dung ph n ánh, không c t y xoá; khi vi t ph i dùng cùng m t màu m c, lo i m c không phai; không vi t b ng m c ; ! . ! + ! " 3 " * / / * " ! ư ' 6  = / # * ! 12 d) V ghi s ti n b ng s và b ng ch trên ch ng t : S ti n vi t b ng ch ph i kh p úng v i s ti n vi t b ng s ; ch cái u tiên ph i vi t hoa, nh ng ch còn l i không c vi t b ng ch in hoa; ph i vi t sát u dòng, ch vi t và ch s ph i vi t liên t c không cách ng, ghi h t dòng m i xu ng dòng khác, không vi t chèn dòng, không vi t è lên ch in s n; ch tr ng ph i g ch chéo không th s a ch a, thêm s ho c thêm ch . Ch ng t b t y xoá, s a ch a u không có giá tr thanh toán và ghi s k toán. Khi vi t sai vào m u ch ng t in s n thì ph i h y b b ng cách g ch chéo ch ng t vi t sai; ) 0 * : ) = ! 0 : 0 ) ! 0 * = ư 3 6 =  0 ! ' 0 * ! ' ' & ! . : ! 0 , =   * * ! ) . = $ 0 0 < 3 , &  ! ) 3 2 * + = 3  e) Y u t ngày, tháng, n m c a ch ng t ph i vi t b ng s . Riêng các t séc thì ngày, tháng vi t b ng ch , n m vi t b ng s ; 0 4 + 3 = * 4  = = 0 - 0 c l p m t l n cho t t c f) Ch ng t l p theo b có nhi u liên ph i các liên theo cùng m t n i dung b ng máy vi tính, máy ch ho c vi t l ng b ng gi y than. Tr ng h p c bi t ph i l p nhi u liên nh ng không th vi t m t l n t t c các liên ch ng t thì có th vi t hai l n nh ng ph i m b o th ng nh t m i n i dung trên t t c các liên ch ng t ; 3 % " " = ( " ư . ( 0 " - 6 ! < ! ư 6 % " . ( < # 3 * % ) ' " * = * ( ) ( * 7 ư . 3 * ' ư * ! * * g) K toán viên không c nh n các ch ng t do khách hàng l p không úng qui nh, không h p pháp, h p l ; ng th i ph i h ng d n khách hàng l p l i b ch ng t khác theo úng quy nh; k toán không c ghi các y u t thu c trách nhi m ghi c a khách hàng trên ch ng t ; ! ư 6 % 3 % , ! ! 6 6 # ! 7 - * ư : , % " 0 3 ! " # ! ! + 3 ư 6  , i u 20. Qui nh v ký ch ng t k toán: ! ) 3  , 1. M i ch ng t k toán ph i có ch ký theo ch c danh qui nh trên ch ng t m i có giá tr th c hi n; riêng ch ng t i n t ph i có ch ký i n t theo quy nh c a Chính ph , B Tài chính và KBNN. T t c các ch ký trên ch ng t k toán u ph i ký vào t ng liên ch ng t b ng lo i m c không phai. Tuy t i không c ký l ng b ng gi y than, ký b ng m c , b ng bút chì. Ch ký trên ch ng t k toán c a m t ng i ph i th ng nh t và ph i gi ng v i ch ký ng ký theo quy nh. 3  * ! + 3 ! , 3 : / # 3 ! # & * ! # , & ! + 3 +  ! # ! ) " ( * 0 ! = 3 ư 6 7 3 =  * = / ( + = " ư - / * ! 0 ( , * 0 : ! ! 4 ! 2. T t c các ch ng t khách hàng l p và chuy n n KBNN u ph i có ch ký c a K toán tr ng/ ph trách k toán (ho c ng i c y quy n), th tr ng n v (ho c ng i u c y quy n) và d u c a n v ó. Tr ng h p c bi t i v i các n v ch a có ch c danh K toán tr ng thì ph i c ng i Ph trách k toán giao d ch v i KBNN, ch ký K toán tr ng c thay b ng ch ký c a ng i Ph trách k toán c a n v ó. Ng i Ph trách k toán ph i th c hi n úng nhi m v , trách nhi m và quy n h n quy nh cho K toán tr ng. Tr ng h p n v không có con d u thì giao d ch nh i v i cá nhân. Ch ký c a K toán tr ng các n v thu c l c l ng trang th c hi n theo quy nh riêng. ( * 3 + %  ư ' $  ! ! < ư - ! ư 6 ư ! * + , + ) ) , ơ < ư - ! 6 + ) ( + ! ơ ! ư - , 6 ! < # ! 0 : ! ơ ư 3 ư * & , ư - $ ! ' : ư ! ư 6 , = + ư - $ + ! ơ ! ư - $ , * / # ! # $ # ) ! , ư ư - 6 ! , ơ ( ư , ! 0 : + ư ! ơ " / ư 6 , / # ! 3. Ch ký c a khách hàng (t ch c và cá nhân) và d u óng trên ch ng t ph i phù h p v i m u d u và ch ký còn giá tr ng ký t i KBNN. Ch + 2 3 ( ! 3 , * 6 : ( ! ! 4 13 ký c a k toán viên trên ch ng t ph i gi ng ch ký tr ng. + ư 3 * 0 ! ! ng ký v i K toán 4 :  4. K toán tr ng/ ph trách k toán (ho c ng i c ký "th a y quy n" Giám c KBNN. Ng i c y quy n l i cho ng i khác. ! ư 6 ! ư 6 ư + + $  ) ! ) ư < ư 0 - ư ! - ư ! c y quy n) không c y quy n không 6 ư + 6 ) + ) - , 5. Các n v KBNN ph i m s ng ký m u ch ký c a ki m ngân, th qu , th kho, các nhân viên k toán, các cán b ki m soát thanh toán v n u t và ch ng trình m c tiêu, lãnh o (cán b ) ph trách thanh toán v n u t , K toán tr ng (và ng i c y quy n), Giám c Kho b c (và ng i c y quy n). S ng ký m u ch ký ph i ánh s trang, óng d u giáp lai do Giám c (ho c ng i c y quy n) qu n lý ti n ki m tra khi ng ký. c n thi t; m i ng i ph i ký ba ch ký m u trong s ! + ! . ! . 9 * ơ ! ư ư 6 ) ! ! ư 2 0 ư 6. Ng ã ghi y ư ! - - ! ư + - ! ư 0 $ ! * 6 + ! ) * 0 ) ư ' ' " 6 4 < + ! + ! . 4 " $ - ! ư ư 2 + ư ư ơ 0 * 2 0 ! ! ! ' # ( ' 4 i có trách nhi m ký ch ng t k toán ch c ký ch ng t khi n i dung thu c trách nhi m c a mình theo quy nh. - # 3  ! ư 6 3 , . ! + " " # + ! 7. Vi c phân c p ký trên ch ng t k toán do T ng Giám c KBNN quy nh phù h p v i lu t pháp, yêu c u qu n lý, m b o ki m soát ch t ch , an toàn tài s n. # ( 3  2 ! 0 , ! 6 : % . * ! * * ' < *  i u 21. Qu n lý con d u và óng d u trên ch ng t k toán: * ( ! ( 3 ,  , 1. Giám c các n v KBNN ph i có quy nh b ng v n b n và m s theo dõi giao vi c qu n lý con d u và óng d u trên ch ng t k toán cho nhân viên hành chính ( i v i d u "KHO B C NHÀ N C") ho c nhân viên k toán ( i v i d u "K TOÁN"). Khi thay i ng i qu n lý con d u ph i l p biên b n bàn giao có s ch ng ki n c a nh o n v . ! 0 ! # ơ * * ( ! ! 0 ! : 0 : ! = ( * 3 Ư ! 2 ư 2  ( ( 4 < - * ( , * % * / 3  + ! ! ơ 2. Ng i ký ch c danh "Giám c" ho c "K toán tr ng" trên ch ng t k toán không c gi b t k con d u nào (tr tr ng h p c bi t do T ng Giám c KBNN quy nh riêng). ư - 3 ! ư ! 6 ( 0 < ( ư ư - 3 6 ! < # 2 , ! 0 ! 3. Ng i qu n lý con d u có trách nhi m gi và b o qu n con d u an toàn, không m t mát, h h ng, th t l c ho c l i d ng con d u. Tr ng h p b m t con d u ph i báo cáo ngay c quan công an a ph ng và KBNN c p trên k p th i có bi n pháp x lý, ng th i l p biên b n xác nh trách nhi m i v i ng i m t con d u. ư - * ! ' ( ( # ư ( * < 6 * $ , ( ( * ơ ! ư - 6 ơ ( , , - 0 ư , ( ! ( : ư # - ! & ' ( ! 7 - % * ! # ( 4. Ph i ki m tra tính h p pháp, h p l c a ch ng t k toán tr c khi óng d u vào ch ng t . D u óng ph i úng v trí: rõ nét, không m , không nhoè, không làm bi n d ng ch ký trên ch ng t và ph i óng d u trên t ng liên ch ng t . * ' 6 6 # + 3  ư : , ! ( 3 ( ! * ! - 3 3 * ! (  5. Không c óng d u lên ch ng t ch a ghi n i dung ho c n i dung ghi ch a y , k c trong tr ng h p ã có ch ký. ! ư ! . ! ư 6 + ! ' ( * 3 ư - ư 6 " < " ! , 6. T t c các n v KBNN c s d ng d u “K TOÁN” th c hi n các nghi p v k toán, thanh toán trong h th ng KBNN và giao d ch v i ( * ! ơ ! ư 6 & $ ( ! ' / # , # $ # 0 : 14 , khách hàng; d u c óng vào v trí ch ký ch c danh cao nh t trên ch ng t . Riêng các ch ng t thanh toán qua ngân hàng có ch ký c a Giám c KBNN v i t cách ch tài kho n thì óng d u “KHO B C NHÀ N C”. ( ! ư 6 ! 3 : 3 ( + ư 3 + * ! ! Ư ( 0  i u 22. Trình t x lý ch ng t k toán: / & 3  1. M i ch ng t k toán ph i c ki m tra tr c khi ghi s k toán: T t c các ch ng t k toán do KBNN l p hay do bên ngoài chuy n n u ph i t p trung b ph n k toán, b ph n k toán ph i ki m tra m b o tính h p pháp, h p l c a ch ng t và th c hi n ghi s k toán. 3 * 3 " 6 ! ư 6 ' ư : 2 % % # *  %  + " 3 ' % /  * # 2 ' ! ! ( * ! ) * * 6 2. Tr ng h p th c hi n k toán trên m ng vi tính: B ph n ti p nh n và x lý ch ng t ch u trách nhi m ki m tra và nh p ch ng t vào ch ng trình; B ph n k toán có nhi m v t ng h p s li u k toán t các b ph n liên quan theo quy nh c th c a T ng Giám c KBNN. ư - 6 / # " % % , & 3 " # % # ' $ % 2 6 0 3 # ư  ơ " % , ! $ ' + 2 ! 0 3. Trình t x lý ch ng t k toán g m các b / & 3  7 ư c sau: : - L p, ti p nh n, phân lo i ch ng t k toán; % % 3  , - K toán viên ki m tra, vào ch quy nh; ' nh kho n, ghi s k toán (nh p máy), ký tên ! * 2 % , ! , - K toán tr ng ki m tra, ký vào ch quy nh vi c ghi s k toán; , ! ư # 2 nh trên ch ng t , quy t ! 3  - Trình nh theo quy nh); '  o ký ( ! ! i v i nh ng ch ng t c n có ch ký c a nh 0 : 3 .  + o ! , ! - S p x p, l u tr , b o qu n ch ng t k toán.  ư * * 3 4. T ng Giám c KBNN quy trong h th ng KBNN. 2 ! # 0  , nh c th trình t x lý ch ng t ! $ ' / & 3 i nt ! # & 0  i u 23. L u tr ch ng t k toán: ư 3  1. Ch ng t k toán th c hi n ph i c s p x p, phân lo i, b o qu n và l u tr theo qui nh t i i u 10, i u 11 c a Ch này và theo h ng d n c a T ng Giám c KBNN. 3  ! / , ư + 2 ) ! ! ư 6  ) +  * ! " ư : 0 ư - 6 ( 3  ! ) * , ư * 2. M i tr ng h p m t ch ng t k toán u ph i báo cáo v i K toán ng và th tr ng n v bi t có bi n pháp x lý k p th i. tr * 5 ! # 5 + ư ! : , ơ ! ' # & -  i u 24. N i dung ki m tra ch ng t k toán: " ' 3  1. Ki m tra tính h p pháp, h p l c a ch ng t và c a nghi p v kinh t tài chính phát sinh ghi trên ch ng t k toán; ' 6 6 # 3 2. Ki m tra tính rõ ràng, trên ch ng t k toán; ' 3 y . ! 3 + # $  ! + c a các ch tiêu, các n i dung ghi chép + + " 3. Ki m tra tính chính xác c a s li u, thông tin trên ch ng t k toán; ' + 0 # 3  4. Ki m tra qui trình luân chuy n, x lý, s d ng, b o qu n, l u tr ch ng t k toán. ' ' & & $ * * ư 3  15  , i u 25. Qui nh v s d ng và qu n lý bi u m u ch ng t k toán: ! ) & $ * , ' 3  , , 1. T t c các n v giao d ch trong h th ng KBNN và các n v KBNN u ph i áp d ng th ng nh t ch ch ng t k toán. Trong quá trình th c hi n, các n v không c s a i bi u m u ch ng t qui nh. ( ! * ! ) ơ * # $ 0 ( ! " 0 ! 3  , / # ! ơ , ơ ! ư 6 & ! 2 ' 3 ! ! 2. Ngoài nh ng ch ng t k toán ban hành trong Ch k toán này, các KBNN c s d ng các ch ng t k toán c ban hành các v n b n pháp qui khác liên quan n thu, chi NSNN và ho t ng nghi p v KBNN. 3 ! ư 6 &  $ 3 !  ! ư ! " 6 4  ! " # * $ 3. M u ch ng t in s n ph i c b o qu n c n th n, không c h c qu n lý nh ti n. h ng, m c nát; Séc, trái phi u và gi y t có giá ph i 3  * $ ! ư 6 * ( * % - * ! ư ! 6 ư 6 * ! ư ' ư )  i u 26. In và phát hành bi u m u ch ng t k toán: ' 3  1. Vi c phân c p in, qu n lý và phân ph i các ch ng t k toán th c hi n theo quy nh c a B Tài chính và T ng Giám c KBNN. # ( * 0 3  / # , ! + " 2 2. Các KBNN không ch ng t k toán trái v i qui 3  : ! ư ! 0 c t ng thay i n i dung các bi u m u nh trong ch này. 6 , ! / ! " ! ! 2 " ' "  i u 27. Nghiêm c m các hành vi: Gi m o, khai man, tho thu n ho c ép bu c ng i khác gi m o, khai man ch ng t k toán; s d ng ch ng t k toán không h p pháp, không h p l ; h p th c hoá ch ng t , xuyên t c ho c c ý làm sai l ch n i dung, b n ch t nghi p v kinh t , tài chính phát sinh; h y b ch ng t trái qui nh ho c ch a h t th i h n l u tr . ( " ư - * * 3 6 0 6 # * " # *  6 & 3 ( $ 3 # $ % < 3  <  , + 3 ! < ư - ư  i u 28. X lý các vi ph m: & M i hành vi vi ph m ch ch ng t k toán, tùy theo tính ch t và m c vi ph m, c x lý theo úng qui nh c a pháp lu t hi n hành. Tr ng h p vi ph m nghiêm tr ng gây th t thoát tài s n c a nhà n c có th b truy c u trách nhi m hình s .  ! " 3  ( 3 , ! " ! ư 6 & ! ! + % # ư - , 6 3 ( # * + ư : ' / (Danh m c và bi u m u ch ng t k toán quy    nh t i Ph n II) 16              i u 29. Khái ni m k toán # ! 7 K toán c a Ch k toán NSNN và ho t ng nghiêp v KBNN là m t h th ng g m 12 o n mã do B Tài chính quy nh ph c v cho vi c h ch toán k toán chi ti t các nghi p v kinh t phát sinh theo yêu c u qu n lý, i u hành Ngân sách và ho t ng nghi p v Kho b c Nhà n c. Riêng các n v KBNN ch a tham gia d án Tabmis s d ng mã tài kho n k toán, mã th ng kê theo nguyên t c qu n lý, ghi chép trên mã theo quy nh t i ch k toán này. ! 7 + ! " ! " $ , " # 0 7 ! " ! ! # ) ! $ $ $ # " . # $ ư * : , ! ơ ư / & $ * , 0 ! " * !  S l 0 ư ng ký t cho t ng o n mã 6 / ! ! ư , c quy 6 nh nh sau: ! ư Mã Mã Mã Mã Mã tài nv Mã Mã ch ng Mã Mã n i Mã a kho có ngu n ch ng ngành trình n Mã Mã Phân th ng dung c p bàn quan k và c p kinh m c KBNN chi o n qu kinh NS hành kê h v i NS toán qu n lý t tiêu, t chính d án NS ơ ơ  ư  ơ  ư      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 12 4 1 7 5 3 3 5 4 2 2 S ký t  i u 30. Nguyên t c xây d ng k toán /  ! 7 Các mã hi u chi ti t trong các o n mã COA (tr mã tài kho n k toán) c c p 1 l n và duy nh t trong h th ng (không c p l i mã hi u ã s d ng trong quá kh ) tr m t s tr ng h p c bi t theo quy nh c a c quan có th m quy n; # ! ư 6 ( ! . ( * # 0 ( # ! & $ , 3 " 0 ư - 6 ! < # ! + ơ ) Trong m i o n mã: các mã hi u chi ti t c s p x p theo th t t ng d n theo chi u d c, có phân kho ng phù h p v i phân lo i c a o n mã. Trong 1 o n mã có mã cha (mã t ng h p) và mã con (mã chi ti t) thu c 1 mã cha c th ; mã cha c s d ng t ng h p s li u t các mã con tr c thu c, không s d ng h ch toán; mã con c s d ng trong h ch toán chi ti t và là c s t ng h p s li u c a mã cha mà nó tr c thu c. ! . ) # * ! $ ! " & ơ $ ! ' ư 6 ! ' 2 & $ 0 ư 6  3 : + 6 ! ' # / 2 6 0 ư 6 # & 4 ! ! 6 ! 6 2 '  " / $ + / , " , Th m quy n quy nh, c p m i, b sung, s a i giá tr c a các o n mã c th c hi n theo quy nh c a B tr ng B Tài chính. ) ! ( : 2 & ! 2 + ! , ! ư 6 / # ! + " ư "  i u 31. Mã qu 9 17 , Mã qu dùng h ch toán các nghi p v thu, chi và giao d ch khác trong ph m vi c a t ng qu m b o tính cân i c a t ng qu c l p. 9 ! + ' # 9 ! * $ * ! 0 + 9 ! " % Mã qu g m 2 ký t c s p x p có phân kho ng cho t ng lo i qu ; các qu trong m i lo i qu phát sinh c mã hóa theo th t t ng d n. 9 7 / 9 ! ư 6  9 ! * ư 9 6 3 / 4 .  i u 30. Mã n i dung kinh t " Mã n i dung kinh t dùng h ch toán chi ti t các kho n thu, chi NSNN theo n i dung kinh t ph c v yêu c u phân b , qu n lý, k toán, quy t toán Ngân sách Nhà n c theo m c l c Ngân sách Nhà n c. " " ! ư $ ' $ : . $ * 2 * $ ư : c mã hóa theo th t t ng d n và Mã n i dung kinh t g m 4 ký t , có phân kho ng theo Nhóm, Ti u nhóm, M c, Ti u m c; m b o giá tr theo M c l c Ngân sách Nhà n c và có d phòng, m b o tính m c a h th ng. " 7 / ! ư 6 3 / 4 . , * $ ' $ $ ư : ' $ / ! ! * * * ! + * + # 0  i u 31. Mã c p ngân sách ( Mã c p ngân sách dùng h ch toán các kho n thu, chi ngân sách c a t ng c p ngân sách theo quy nh c a Lu t NSNN; ( ! ' * + , ( ! + % c s p x p th t các c p ngân sách, Mã c p ngân sách g m 1 ký t g m: Ngân sách trung ng, ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n, ngân sách c p xã. ( 7 7 ư / ! ư 6  ơ 3 / ( ( ( # (  i u 32. Mã , ! n v có quan h v i ngân sách ơ # : , h ch toán các kho n thu, Mã n v có quan h v i ngân sách dùng chi ngân sách phát sinh t i các n v có quan h v i ngân sách, g m: nv d toán, n v s d ng ngân sách, các d án u t xây d ng c b n và các n v khác có quan h v i ngân sách, k c n v không s d ng kinh phí ngân sách nh ng có quan h m tài kho n và giao d ch v i KBNN. ! ơ # : ! ' * , ! 5 ơ # : , 7 ơ , / ! ơ & $ / ! . ư , ! / ơ * , ơ # : ' * ! ơ & $ , ư # * : , Mã n v có quan h v i ngân sách g m 7 ký t , c mã hóa duy nh t theo chi u d c, liên t c theo th t t ng d n cho t ng lo i n v . M i n v có quan h v i ngân sách c c p m t mã duy nh t trong su t quá trình ho t ng t khi thành l p n khi k t thúc. ! ơ # : 7 / ! ư 6 ( , ) # ! " $ 3 : ! % ! ư / 6 4 . ( ! " ( , ơ ! ơ 0  i u 33. Mã , ! a bàn hành chính , Mã a bàn hành chính dùng ph n ánh các kho n thu, chi ngân sách c a m t a bàn hành chính t nh, huy n, xã. ! ! ' * * , + " ! # , Mã a bàn hành chính g m 5 ký t nh c a B Tài chính. ! , ! 7 + / ! ư 6 c th c hi n ghi chép theo quy / # "  i u 34. Mã ch ư ng ơ , Mã ch ng dùng h ch toán thu, chi ngân sách liên quan n v tr c thu c 1 c p chính quy n, nh ó xác nh tính trách nhi m c a n v ó i v i NSNN và i u ti t s thu NSNN cho t ng c p ngân sách theo ch quy nh. ư ơ ! ' ! ơ / , " : ( ) ! ) - 0 ! , ! # ( + ! ơ ! ! ! 0 " , ! 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan