Tài liệu Bông hồng cho tình đầu.pdf

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 483 |
  • Lượt tải: 82

Mô tả:

BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 1 MUÅC LUÅC Chûúng 1...............................................................................................................2 Chûúng 2.............................................................................................................15 Chûúng 3.............................................................................................................23 Chûúng 4.............................................................................................................32 Chûúng 5.............................................................................................................36 Chûúng 6.............................................................................................................44 Chûúng 7.............................................................................................................47 Chûúng 8.............................................................................................................52 Chûúng 9.............................................................................................................54 Chûúng 10...........................................................................................................64 Chûúng 11...........................................................................................................68 Chûúng 12...........................................................................................................72 Chûúng 13...........................................................................................................76 Chûúng 14...........................................................................................................80 http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 2 CHÛÚNG 1 Lúáp 12C1 cuãa Àoan nöíi tiïëng nhêët khöëi vaâ in àêåm trong tim thêìy cö nhúâ taâi quêåy siïu àùèng cuãa gêìn böën mûúi maái àêìu xanh... rïu. Nhêët laâ vaâo nhûäng buöíi sinh hoaåt hoùåc nghó tiïët àöåt xuêët. Búãi vêåy maâ chaã traách nùm ngoaái, lúáp Àoan bõ àöíi cö chuã nhiïåm túái hai lêìn. Cö Trinh dõu daâng, yïíu àiïåu nhû chiïëc laá thu mú àaä "guát bai" lúáp Àoan khöng möåt tiïëng taå tûâ. Àïën cö Mai, coá leä nhúâ cêìm tinh "chuáa tïí sún lêm" vaâ coá thûâa kinh nghiïåm "thöëng trõ" nïn múái thöëng lônh àûúåc bêìy "sa tùng" lúáp Àoan nûãa nùm coân laåi!... Nhûng chuyïån àoá àaä xûa lùæc tñ teâ. Vò àoá laâ chuyïån cuãa nùm ngoaái... Coân nùm nay? "Que sera sere?" Vò vêåy Àoan luön cêìu mong cho bêìy yïu tinh cuãa lúáp Àoan thêëy àûúåc giaá trõ cuãa viïåc hoåc, hay ñt ra cuäng "biïët àiïìu". Khöng hoåc thò àïí cho thiïn haå hoåc! Búãi nùm nay laâ nùm cuöëi cuâng àûúåc ngöìi "vùæt chên chûä nguä" trïn ghïë nhaâ trûúâng, coân àûúåc laâm keã àûáng thûá ba sau quyã vaâ ma, vaâ quan troång nhêët laâ nùm nay lúáp Àoan seä phaãi vaác lïìu choäng lïn àûúâng "lai kinh ûáng thñ"... àaåi hoåc. Àiïìu cêìu mong cuãa Àoan thûåc tïë vaâ ngoåt ngaâo nhû viïn keåo thúm trong miïång vaâ Àoan cuäng biïët chó coá thúâi gian múái traã lúâi àuáng choác moåi viïåc, moåi ûúác mú cuãa möîi con ngûúâi. Thaáng chñn, muâa thu, bao caánh bûúám trùæng thûúát tha laåi luä lûúåt bay vïì cöíng trûúâng vöi cuä. Nhûäng caái àêìu huái cua kiïíu Lam Trûúâng, àêìu àinh, àêìu "nùm nùm" cuãa Àan Trûúâng, àêìu teám toác cuãa caác àêëng "maây rêu nhùén nhuåi, aáo quêìn baãnh bao" cuäng ruåc rõch vai ba lö, tai thoåc tuái quêìn ò xeâo àïën lúáp. Àêìu nùm, chuyïån hoåc haânh cuãa lúáp Àoan yïn bònh tröi qua tûâng ngaây nhû nhûäng túâ lõch nheå nhaâng rúi. Coá leä dên quêåy coân "aán binh bêët àöång" hay "tõt ngoâi" hïët röìi cuäng nïn! - Ún trúâi! - Lúáp trûúãng Vên Anh móm cûúâi tinh nghõch. - Im ru baâ ruâ! Coi böå y hïåt nhû "nhûäng con chim êín mònh chúâ chïët"... Cêìu trúâi cho nhûäng con ma quêåy bõ "liïåt möìm", hïët "ngûáa ngaáy tay http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 3 chên" cho àïën ngaây têët caã àïìu ngêm cêu "Sô tûã lïn àûúâng vai àeo loå!..." Phen naây quyã àaä chõu tu. Dên "gaåo cöåi" mûâng thêìm. Nhûäng con sêu khöng coân laâm rêìu nöìi canh nûäa. Chim choác ca vang àoán chaâo bònh minh tûúi saáng cuãa lúáp 12C1! Ban caán sûå lúáp vui mûâng hñ hûãng trong loâng. Àoá laâ caác tay coá thaânh tñch hoåc têåp cûâ khöi, luön giûåt giaãi quaán quên tûâ trïn àïëm xuöëng. Àûáng àêìu ban chó huy lúáp laâ "lúáp chùçn" Vên Anh. Hai quên sû "quaåt maáy" cuãa Vên Anh laâ phoá hoåc têåp Nguyïåt Quï vaâ phoá vùn thïí Hûúng Trêìm. Caã ba àïìu "möîi ngûúâi möîi veã mûúâi phên veån... buâ". Moåi ngûúâi chõu hoåc, ban caán sûå lúáp khoaái tó tó. Coân Àoan Àoan cuäng mûâng hïët lúán! Àoan chó laâ möåt phêìn tûã nhoã xñu xñu cuãa lúáp, möåt "phoá thûúâng dên Nam Böå" nhû bao nhiïu phoá thûúâng dên nùçm trong höå khêíu 12C1. Nhûng kïí tûâ ngaây caái khiïëu viïët vùn chûúng thú phuá "trúâi cho" cuãa Àoan bõ thiïn haå phaát hiïån, Lï Nguyïîn Thuåc Àoan àaä bõ chuáng baån cöng kïnh lïn ghïë caán sûå vùn cuãa lúáp. "AÁc àaån" thay! Thïë laâ nghiïîm nhiïn Àoan cuäng coá chên trong thaânh phêìn ban "hûúng chûác höåi tïì" cuãa lúáp. Khöí thay Àoan laåi hiïìn khö múái chïët! Chûác vuå àoá lêu ngaây Àoan àaä tûå giaác quïn laäng luön cho thïm "pheã" thêëm thên. Trong lúáp, ai hoaåt àöång gò kïå ai. Àoan chó lo hoåc. Àoan ñt thñch tham gia tranh luêån hoùåc coá yá kiïën, yá coâ chi hïët. Àoan hiïìn queo, tñnh tònh àún giaãn, hay giuáp àúä baån beâ nïn ngûúâi thûúng Àoan rêët nhiïìu. Coân keã gheát Àoan, baão àaãm kiïëm àoã mùæt hoãng coá möåt tïn! Niïìm vui "thaái bònh thõnh trõ" chûa àêåu úã trong tim ngûúâi bao lêu thò àuâng möåt caái, cö Dung lúáp Àoan böîng àûúåc lïånh thuyïn chuyïín vïì quï cuãa cö maäi têån Àún Dûúng. Tin cö Dung chuyïín vïì quï böîng trúã thaânh àïì taâi "giêåt gên" cuãa lúáp. Nhûäng caái möìm nhiïìu chuyïån bùæt àêìu beáp xeáp vaâ nhûäng caánh tay "siïu quêåy" cuäng àûúåc dõp khuêëy àöång khöng khñ yïn öín trong lúáp lêu nay. Dên lyá sûå bùæt àêìu taán hûúu taán vûúån. Nhûäng böå trñ naäo chó thöng minh vïì nhûäng chuyïån têìm phaâo cuäng bùæt àêìu hoaåt àöång. Nhûng rêët ñt ngûúâi thùæc mùæc vò sao cö khöng chuyïín ài tûâ àêìu nùm hoåc, ngoaåi trûâ, lúáp phoá hoåc têåp Hûúng Trêìm, con nhoã http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 4 "nhang thúm" àaä veán maái toác àen mûúåt xoäa ngang vai cuãa Vên Anh thò thaâo vaâo tai ngûúâi ta cêu gò àoá. Vên Anh kheä nhïëch möi cûúâi laâm cho möåt luám àöìng tiïìn àöåc nhêët trïn maá traái cuãa noá loäm xuöëng tröng thêåt dïî ûa. - ÛÂ haá! Tao cuäng nghô nhû mi. Hoãng chûâng giêëy túâ thuyïn chuyïín cuãa cö bõ truåc trùåc vò lyá do kyä thuêåt gò àoá... nïn bõ chêåm àoá maâ! ÚÃ baân trïn con Nguyïåt Quïë cuäng bõ ngûáa miïång lêy: - Ï, theo tin cuãa àaâi khñ tûúång thuãy vùn nùm nay luä vïì súám. Daám cö súå luä "caân" vïì thaânh phöë Baác nïn cö döng vïì miïìn cao traánh luä súám àoá tuåi maây! Vên Anh che miïång cûúâi khuác khñch. Hûúng Trêìm liïëc xeáo Nguyïåt Quïë: - Àuáng laâ "sû tó" cuãa chuá Cuöåi cung trùng! Lúáp bùæt àêìu naáo nhiïåt y nhû phiïn "chúå tònh" úã miïåt Sapa. Tröëng àöíi giúâ àaánh thuâng thuâng coá hún nùm phuát röìi maâ cö Vên daåy Sûã cuäng chûa thêëy vaâo. ÚÃ daäy baân thûá tû, tiïëng Haånh "xuâ" reá lïn "múã haâng" cho cuöåc baân luêån taâo lao. - Sao bûäa nay cö Vên ài trïî quaá ta? - Tao biïët "lyá vo" cö Vên ài "chïî" dzöìi! - Nhoã Tuyïët luân vo vaãnh bùçng caái gioång sai chñnh taã khuãng khiïëp. Bïn daäy baân cuãa dên maây rêu coá gioång noái "trõch thûúång" cuãa möåt caái möìm cêët lïn: - Ai biïët àêu aâ? Noái thûã nghe chúi! Tuyïët "luân" àûáng nhoáng lïn. Búãi noá coá chiïìu cao rêët khiïm nhûng, ngoá vïì phña daäy baân phaát ra cêu noái vûâa röìi. Múá toác ngùæn khöng ra ngùæn, daâi khöng ra daâi cuãa model àúâ mi àûúåc noá buöåc tuám laåi bùçng möåt súåi dêy thun tröng giöëng nhû caái àuöi cuãa mêëy chuá gaâ con múái moåc löng àuöi. Khi Tuyïët luân àûáng lïn phö caái "àuöi gaâ", möåt söë gioång cûúâi bùæt àêìu reá lïn, trûúác beá sau to dêìn röìi lan ra caã lúáp. Thò ra khöng biïët tay töí nûä nhi naâo chúi khùm àaä gùæn vaâo caái àuöi gaâ con êëy möåt maãnh giêëy "kiss me, please!" töí böë. Töåi nghiïåp Tuyïët "luân" vêîn vö tû, khöng hïì biïët caái maãnh giêëy tai quaái kia àang "hiïån diïån" trïn maái toác àuöi gaâ cuãa mònh. Noá laåi caâng khöng biïët taåi sao khi noá nhoáng lïn tòm caái tïn ma àêìu http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 5 noái nùng trõch thûúång kia thò noá laåi bõ "phaáo kñch" bùçng möìm dûä vêåy? Phaát hiïån nguyïn nhên cuãa traâng cûúâi laâ troâ chúi àöåc àaáo trïn àêìu Tuyïët, Vên Anh ra hiïåu cho Àoan keáo nhoã Tuyïët ngöìi xuöëng röìi nhanh tay ruát ngay caái que kem coá daán maãnh giêëy ghi haâng chûä àöåc àõa trïn àêìu noá xuöëng. Nhúâ kheáo tay, Àoan ruát àûúåc cêy trêm trïn caái àuöi gaâ xûúác cuãa nhoã Tuyïët xuöëng ïm ru. Vên Anh chêån möåt tay lïn ngûåc thúã phaâo. - Huá höìn! Khöng kheáo seä coá möåt maân àaåi chiïën bùçng möìm rêët kõch liïåt, búãi Tuyïët "luân" tuy nhoã con nhêët lúáp nhûng noá laåi laâ àûáa röång miïång nhêët vaâ ñt khi naâo noá tha cho bêët cûá möåt tïn huái cua hay aáo daâi naâo lúä àuång nhêìm noá. Búãi rûáa mêëy tay trai traáng trong lúáp Àoan múái gaán thïm cho Tuyïët "luân" möåt "höîn danh" nghe rêët û àaä àaä laâ Tuyïët "löìi maâ luán"! Höìi múái nghe biïåt danh thûá hai cuãa Tuyïët, Àoan khöng hiïíu mö tï chi raáo. Àïën luác àûúåc con Hûúng Trêìm giaãi thñch tó mó rùçng "löìi maâ luán" noái ngûúåc laåi coá nghôa laâ "luân maâ löëi". Luác àoá Àoan múái bêåt ngûãa. Múái hay mêëy öng sa tùng lúáp Àoan "trùæng trúån" chûa tûâng thêëy trïn ài. Tuyïët "luân" ngöìi xuöëng ghïë. Buång noá vêîn coân tûác êëm aách chuyïån khöng dûng bõ laâm "bia cûúâi" cho thiïn haå. Röìi tûå nhiïn con nhoã Àoan keáo noá xuöëng. Noá nghô hònh nhû coá chuyïån quanh co gò chi àêy maâ moåi ngûúâi cöë tònh "diïëm" noá. Noá cöë gùæng lùæm múái nuöët nöíi cuåc giêån to àuâng xuöëng caái daå daây tröëng trún vaâ tûå an uãi mònh bùçng cêu "quên tûã traã thuâ mûúâi nùm cuäng chûa muöån". Noá lêìm bêìm: - Àûúåc röìi! Haäy àúåi tao! Ta khöng boã qua caái sûå dzö dziïn cuãa chuáng bêy àêu! Giaãi quyïët xong caái moán Tuyïët "luân", Vên Anh thêëy yïn buång möåt chuát. Nhûng tiïëng cûúâi vêîn coân hi hi, hñch hñch úã möåt vaâi núi. Vên Anh bûúác lïn buåc öín àõnh lúáp. - Caác baån úi, trêåt tûå ài! Töi xuöëng vùn phoâng xong lïn liïìn. Nïëu thêåt sûå cö Vên nghó thò mònh seä baân viïåc tiïîn cö Dung. - Hoan hö! Chñ lyá! Chñ lyá! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 6 - Ài nhanh lïn ài! Ài chêåm laâ tuåi naây quêåy aâ! Àoá laâ tñn hiïåu cuãa "chiïën tranh buâng nöí". Thùçng Tñn "àiïåu" xoám nhaâ laá cuäng laâ taác giaã cuãa cêu noái trõch thûúång choåc suâng Tuyïët "luân", àaä phaát quaã phaáo àêìu tiïn. Vên Anh bay xuöëng vùn phoâng khöng túái nùm phuát àaä vïì túái lúáp thúã phaâo höín hïín. Mùåt cö xanh leâ vò chaåy. Vên Anh lau möì höi traán bùçng chiïëc khùn tay trùæng bong coá thïu hai mêîu tûå V.A trïn goác khùn. Noá cûúâi thêåt tûúi. Caái luám àöìng tiïìn möåt bïn maá laåi loäm xuöëng xinh àaáo àïí. Vên Anh thöng baáo: - Bêy giúâ chuáng ta coá thïí baân vïì viïåc tiïîn cö Dung. Nhûng phaãi nhúá laâ cêìn giûä trêåt tûå nïëu khöng seä bõ "höët" hïët vïì vùn phoâng. Haånh "xuâ" hùng haái àûáng lïn. Noá àûúåc goåi laâ xuâ vò maái toác loùn xoùn buâng ra nhû möåt àöëng buâi nhuâi laâm cho caái àêìu cuãa noá thuâ luâ quaá khöí. - Lúáp trûúãng úi, baån coá hoãi vùn phoâng vò sao cö Dung xin chuyïín ài khöng? - Dïî eåt vêåy maâ cuäng hoãi. - Quang "quêåy" khïì khaâ. - Vêåy taåi sao cö chuyïín ài? Böå cö "úán" tuåi mònh röìi haã? Tiïëng Quyá "ruâa" cêët lïn. - Khöng úán cuäng khöng chaán gò raáo! Àún giaãn laâ cö ài "chöëng lêìy". - Quang "quêåy" khoa tay. Tñn "àiïåu" oang oang: - Hay quaá heá! Böå maây laâ "maá chöìng" cö sao maâ biïët raânh vêåy? Coá tiïëng cûúâi hñ hñ bïn phña con gaái: - "Ba chöìng" chûá sao "maá chöìng" àûúåc! Chùæc noá múái bõ phêîu thuêåt thay àöíi giúái tñnh röìi quaá! - Möåt khöng! - Thùçng Phaát mêåp coá caái miïång tuám ruåm, moám xoåm, khöng thêëy möi trïn, mùåt noá treåt leát nhû caái maây öëc nïn àûúåc gaán cho caái biïåt danh laâ "öëc maây" vûâa giúã gioång troång taâi. Möåt gioång ca eáo eáo cêët lïn cuâng vúái tiïëng goä baân laâm nhõp tröëng cuãa nhoám Quang "quêåy" vaâ Quy "ruâa": - "Em ài lêëy chöìng, vïì núi xûá xa, tñ tò ti, tñ tò taâ..." Vên Anh vöî baân àöåp àöåp. Bêìy quyã sûá cuäng giaã nai, vöî baân, àêåp ghïë, la heát oãm toãi. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 7 Àoan bõt hai tai laåi, chõu hïët nöíi vò caái êm thanh höîn taåp nhû möåt caái chúå "chöìm höím" úã möåt khu lao àöång búãi boån chuáng quaá hûng phêën trûúác tin cö chuã nhiïåm chuyïín trûúâng. Duâ cö chó múái daåy lúáp Àoan chûa àêìy möåt thaáng nhûng Àoan cuäng caãm thêëy möåt niïìm luyïën tiïëc thoaáng àêåu trong tim. Cö Dung hiïìn hêåu, giaãng baâi rêët sêu sùæc vúái àöi mùæt àen lêëp laánh vaâ maái toác daâi àen mûúåt. Cö àoåc thú rêët hay. Cö ài, Àoan cuäng thêëy buöìn. Tuy nhiïn tònh thêìy troâ giûäa Àoan vaâ cö chó múái nhen nhuám. Nïn niïìm luyïën tiïëc vïì cö vúái Àoan cuäng nheå nhaâng nhû nhûäng aáng mêy thu nheâ nheå tröi qua bêìu trúâi. Trïn kia Vên Anh àang cöë öín àõnh lúáp bùçng möåt tiïëng goä chaát chuáa lïn mùåt baân. - Caác baån im ài chûá! Cûá möîi ngûúâi möîi öìn laâm sao baân àûúåc viïåc chñnh? - Thò baån noái viïåc chñnh laâ viïåc gò ài chûá! - Tuyïët "luân" nhùæc nhúã. - Àuáng àoá! - Hûúng Trêìm thuác giuåc. - Vaâo àïì leå lïn ài àïí tuåi noá àêm bang maäi! Vên Anh doåa: - Nïëu caác baån coân tiïëp tuåc öìn, töi àïì nghõ múâi cö giaám thõ àïën ngay. Nhiïìu tiïëng xò xñ nöíi lïn phaãn àöëi "baåo lûåc". Nhûng àoân "huâ nhaát" cuãa Vên Anh coi böå coá "mûúâi thêìn cöng lûåc" nïn dên "queá" coá phêìn bõ tï liïåt dêy thêìn kinh chuát chuát. Chó coân nghe vaâi ba tiïëng nhoã xñu úã cuöëi lúáp. - "Nhaát ma" con ngûúâi ta hoaâi. Biïët àaä coá "eáp phï", Vên Anh lêåt àêåt "tuám" lêëy thúâi cú: - Caác baån úi, duâ lúáp mònh chó múái hoåc vúái cö Dung chûa àêìy möåt thaáng, nhûng àïí baây toã tònh caãm tri ên cuãa lúáp, töi àïì nghõ möîi baån boã ra möåt ñt tiïìn àïí laâm möåt bûäa tiïåc nhoã vaâ tùång cö möåt moán quaâ laâm kyã niïåm. - Möåt ñt tiïìn laâ "bi nhiïu"? http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 8 - Tui àöìng yá! Nhûng phaãi reã reã aâ nhe! Tui hïët tiïìn röìi àoá! Maá tui luác naây... thua söë àïì hoaâi nïn... hoãng coá "tùçng" cho tui! Möåt söë keã laåi cûúâi rêìn. Vên Anh nhaáy Nguyïåt Quïë vaâ Hûúng Trêìm giûäa lúáp. - Àïì nghõ hai ngaân ài! - Quy "ruâa" löåp chöåp phaá bônh. - Hai ngaân laâ nhiïìu àoá maây! Möåt ngaân thöi! Mònh laâm gò ra tiïìn? - Tñn "àiïåu" daâi möìm noái. Nguyïåt Quïë lûâ mùæt nhòn Tñn "àiïåu". Caái thùçng quyã coá maái toác luác naâo cuäng xõt keo boáng mûúåt vaâ aáo quêìn phùèng phiu khöng coá möåt nïëp nhùn. Noá chñnh laâ hiïån thên cuãa trûúâng phaái "veåo" cuãa lúáp Àoan. - Chuyïån naây khöng phaãi chuyïån àuâa àêu! Nïëu baån khöng coá tiïìn, töi coá thïí tùång baån phêìn tiïìn àoá. Coân coá mùåt hay khöng laâ tuây yá baån! Nhiïìu tiïëng vöî tay, àêåp baân laåi vang lïn: - Ö ha! Hoan hö möåt têm höìn cao thûúång! - Ui da! "Muöëi mùån" chûa em? - Nhaâo! Chïët dõch thùçng Tñn "àiïåu"! - Bõ röìi... "àiïåu" úi! Hûúng Trêìm nhanh choáng chïë ngûå ngay àaám öìn: - Àoá laâ têëm loâng cuãa Nguyïåt Quïë. Àïì nghõ chêëm dûát chuyïån cuãa baån Tñn. Múâi Vên Anh baân tiïëp! Àúåi lúáp yïn, Vên Anh nhûúáng maây: - Khi töi noái, yïu cêìu lúáp trêåt tûå lùæng nghe vaâ trònh baây yá kiïën nïëu coá. Àïì nghõ khöng baân chuyïån ngoaâi lïì àïí traánh laäng phñ thúâi gian vö ñch. - Àaão mùæt quan saát lúáp möåt voâng nhùçm doâ xeát tònh hònh, Vên Anh tiïëp: - Vò cêìn coá möåt moán quaâ tùång cö nïn töi àïì nghõ möîi baån goáp mûúâi ngaân. Ta seä töí chûác möåt buöíi tiïåc nhoã tiïîn cö. Caác baån àöìng yá chûá? Ngûúâi naây doâm ngûúâi noå. Keã noå ngoá keã kia. Lúáp yïn lùång chûa tûâng coá. Vên Anh thûâa biïët àoá laâ chiïu bêët àöìng yá cuãa tuåi noá. Tuy vêåy, vöën kiïn nhêîn vaâ vúái kinh nghiïåm tñch luäy tûâ bao nùm laâm "àêìu taâu", Vên Anh coá möåt biïåt taâi "àiïìu khiïín tûâ xa" rêët siïu àùèng. Cö naâng dõu daâng lïn tiïëng: http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 9 - Töi àïëm àïën ba, caã lúáp àûa tay lïn nheá. Vaâ Vên Anh doäng daåc àïëm: - Möåt... h... a... i!... Khi cö naâng sûãa soaån kheáp möi buöng ra tiïëng thûá ba thò möåt caánh tay thuåt thoâ àûa lïn haå xuöëng. Möåt gioång ngêåp ngûâng cêët lïn: - Àïì nghõ chñn ngaân ài! Tui bõ em tui "thuöíng" hïët möåt ngaân xúi "xu xoa" haåt lûåu röìi. Lêåp tûác möåt traâng cûúâi nöíi lïn loaån xõ. Keã hiïìn nhêët nhû Àoan cuäng khöng thïí naâo ngêåm miïång. Nhoã Vên Anh, Nguyïåt Quïë, Hûúng Trêìm cuäng tûác cûúâi, nhûng súå bõ tuåi quyã laâm lûâng, caã ba cöë gùæng nuöët tiïëng cûúâi vaâo buång búãi taác giaã phaát ngön kia chñnh laâ Tuêën khúâ, chaâng khúâ chñnh hiïåu "con nai vaâng ngú ngaác" cuãa lúáp. Vûâa noái xong sûå thêåt "möåt chùm phêìn chùm" àaä bõ caã lúáp cûúâi rêìn rêìn, Tuêën khúâ àoã mùåt tña tai, khöng biïët mònh àaä laâm gò quaái gúã àïí bõ lúáp cûúâi dûä vêåy. Tuêën thêëy quï hïët cúä! Anh chaâng cuái gùçm mùåt xuöëng àêët ngùæm maäi mêëy ngoán chên vö töåi chûá chùèng biïët noái gò hún cho àúä quï! Phûúác àûác thay, lúáp trûúãng thêëy vêåy beân gúä quï cho Tuêën khúâ: - Baån Tuêën coá bao nhiïu thò goáp bêëy nhiïu. Trûúâng húåp naây àùåc biïåt. Coân caác baån àöìng yá goáp mûúâi ngaân röìi chûá? Trûâ Tñn "àiïåu", noá coân cay cuá con nhoã Nguyïåt Quïë vuå mùåc caã ban naäy nïn noá ngöìi im möåt àöëng, mùåt maây chuâ uå, khöng theâm àûa tay. Coân laåi caã lúáp àïìu àöìng yá. Vên Anh hoãi nhoã hai naâng quên sû: - Ï, coân chuyïån ùn uöëng vaâ quaâ caáp seä hoåp vúái ban caán sûå lúáp sau. YÁ tuåi maây thïë naâo? - Baân luön vúái lúáp, khoãi mêët cöng triïåu têåp buöíi hoåp khaác vúái ban caán sûå. - Nguyïåt Quïë nhùn nhùn. - Tao thêëy mònh nïn cho lúáp baân tiïëp vïì thûác ùn vaâ quaâ. Nhûng chuã yïëu dûåa trïn yá kiïën chuã àaåo cuãa boån mònh. Vên Anh cûúâi toe: - Maây laâ chuáa tïí ùn haâng. Ra thûåc àún ài. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 10 Hûúng Trêìm liïëm möi: - Boâ taái me vaâ xöi gaâ. Vûâa goån vûâa ngon laåi vûâa dïî laâm. Uöëng thò chúi nûúác ngoåt, khöng àuã "tùçng" thò dûát àaá traâ! Vên Anh phuåc con nhoã baån coá têm höìn ùn uöëng quaá xaá cúä. Noá vúá liïìn viïn phêën ghi cêëp töëc lïn baãng hai moán ùn chuã lûåc cuãa buöíi tiïåc röìi thöng baáo: - Hai moán naây goån nheå vaâ ñt töën tiïìn. Hún nûäa chuã yïëu laâ tinh thêìn buöíi tiïåc. Do vêåy chuáng töi khöng thay àöíi thûåc àún nûäa. Àoan móm cûúâi khi bùæt gùåp aánh mùæt Vên Anh nhòn mònh. Cö naâng che têåp ngang maá, theâ lûúäi nhòn Vên Anh, "quaã laâ miïång lûúäi lúáp trûúãng"! Sau àoá Vên Anh chuyïín sang àïì taâi choån quaâ tùång cö. Thöi thò möîi ngûúâi möåt yá. Keã muöën tùång cö hoa. Ngûúâi thñch tùång quaâ. Lúáp laåi nhaáo nhaâo vïì vêën àïì hoa vaâ quaâ. - Tùång hoa mau taân, cö dïî cho vaâo soåt raác vaâ seä choáng quïn lúáp cho coi! - Àuáng àoá! Baâi dên ca Haái Hoa coá cêu "Hoa naâo heáo thò haái boã ài". - Chûá àïí laâm chi ûá û... hoa taân - Tuyïët "luân" haát ong oáng tónh bú. - Àuáng röìi àoá! Àûâng tùång hoa cho cö! Hoa tûúång trûng cho con gaái. Hoa laâ chuáa phaãn böåi nïn trúâi súám cho hoa taân! - Phaát bö bö caái miïång. - Hay! Hay! Hoan hö! Vêåy thò tùång cö quaâ! - Tùång quaâ gò hay hay àoá nghe! Tùång quaâ doãm cö cuäng hoãng coá theâm... doâm àêu! - Lúáp trûoãng úi, tùång cö möåt caái keåp toác ài! Tui thêëy toác cö daâi maâ cö... hoãng coá keåp àïí xaâi! - Àûâng tùång keåp! Beâo lùæm lúáp trûúãng! Tùång cö möåt àöi giaây cao goát ài! - Khuâng! Ai biïët àûúåc chên cö thïë naâo maâ mua giaây cho cö mêåy! - ÊËy thöi mònh mua cho cö caái cùåp höåp vaâ quyïín söí coá ghi tïn tûâng ngûúâi cuãa lúáp mònh ài. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 11 - Chi vêåy? Àïí cö "chûãi" haã? Khoãi cêìn ghi tïn maây cö cuäng nhúá àïí "gaâo" lïn röìi! Vên Anh laåi àêåp baân chaát chaát àïí öín àõnh laåi lúáp. - Laâm ún im lùång giuâm! Caác baån cûá caâ rúän khöng haâ. Bêy giúâ töi seä múâi möåt baån maâ töi nghô laâ seä dû sûác "tû duy" cho chuáng ta möåt moán quaâ rêët yá nghôa cho cö. - Vên Anh nhûúáng mùæt vïì hûúáng Àoan. - Múâi caán sûå vùn cho yá kiïën ài. Tiïëng vöî tay vang döåi. - Àuáng àoá! Noái ài caán sûå vùn! Giêëu nghïì hoaâi! Khöng thïí ngöìi ò àûúåc nûäa. "Nhoã Vên Anh naây lúåi haåi thêåt!" Àoan nghô thêìm vaâ chêåm raäi àûáng lïn. - YÁ kiïën cuãa töi nhû thïë naây, caác baån xem coá àûúåc khöng nheá! - "Khanh" cûá noái ài! "Trêîm" rêët thñch àûúåc nghe yá kiïën cuãa "khanh"! Laåi möåt traâng cûúâi rêìn. Laåi àêåp baân huyát saáo oãm toãi. Nguyïåt Quïë chöëng naånh: - Coá im nghe ngûúâi ta noái chûa! Mêëy öng mêët trêåt tûå quaá trúâi! Noái nhanh ài Àoan! - Töi nghô mònh coá thïí tùång cö möåt böå aáo daâi bùçng gêëm maâu múä gaâ. Theo töi, cö rêët thñch baâi thú "AÁo Luåa Haâ Àöng" cuãa Nguyïn Sa maâ cö thûúâng àoåc cho chuáng ta nghe. Qua baâi thú, töi thêëy cö cuäng thñch aáo luåa. Caác baån khöng thêëy cö ài daåy mùåc toaân aáo luåa sao? Coân maâu múä gaâ tûác maâu kem rêët húåp vúái nûúác da cuãa cö. Ngûâng laåi möåt giêy Àoan tiïëp: - Chuáng ta tùång aáo daâi cho cö laâ moán laâ vûâa têìm tay cuãa chuáng ta. Noá vûâa àún giaãn laåi vûâa coá yá nghôa. Cö ài daåy seä thûúâng sûã duång àïën noá vaâ nhû thïë maâ cö coá thïí nhúá àïën chuáng ta luön. - Hay! Cöng nhêån lúáp trûúãng mònh coá con mùæt nhaâ nghïì dïî súå khi choån caán sûå vùn... ùn noái! - Hoan hö caán sûå vùn! - Caán sûå vùn thöng minh nhêët nhi nûä! - Àïì nghõ caán sûå vùn laâm "lúáp chùng" luön ài! Coân "lúáp chùng" dòa vûúân ài! Xuêët ài! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 12 Phaát "öëc maây" phaát biïíu xong cêu àoá xoám nhaâ laá nhû bõ àiïån giûåt nhaãy tûãng tûãng nhû khó mùæc phong. Chuáng noá hoâ reo, oá reá um trúâi. Àûáa thò voâ àêìu thùçng Phaát "öëc maây", àûáa phêën khñch hún thò öm hun noá "choác, choác", búãi höm nay noá gan taân baåo, daám gheåo nûä hoaâng "Elizabert tai to" cuãa boån noá. Vên Anh giêån run. Noá xaách cêy thûúác baãng trïn baân giaáo viïn quyïët laâm Tïì thiïn möåt trêån. Coân Nguyïåt Quïë vaâ Hûúng Trêìm thò chúi chöíi löng gaâ vaâ chöíi taâu cau xung trêån. Chiïën trûúâng laâ xoám nhaâ laá. Buát chò, buát mûåc, thûúác keã, compa bay taá laã, cheáo cheáo nhû àaån phaáo. Caã lúáp bùæt àêìu naáo loaån. Bïn con gaái cuäng xöng vaâo yïím trúå cho Hai Baâ Trûng xuêët chinh àaánh àuöíi quên Nam Haán möåt trêån túi búâi öëng khoái! Bêët ngúâ thêìy Nhi daåy toaán nöíi tiïëng khoá nhû... öng keå àuâng àuâng xuêët hiïån trûúác lúáp. Thêìy Nhi nöí liïìn möåt traâng suáng liïn thanh: - Hay quaá heá! ÚÃ khöng quaánh löån haã? Giaâ àêìu lúán xaác röìi maâ coân ngu nhû con nñt múái vö lúáp saáu. Ai? Ai laâ keã chuã mûu? Caái traán hoái boáng lûúäng cuãa thêìy y nhû àûúâng bùng röång thïnh thang vùæng lùång cuãa möåt phi trûúâng luác maáy bay àaä "phi" hïët. Hai con mùæt thöì löå cuãa thêìy múã cûåc to vaâ àöi chên maây nhû hai con sêu. Luác àoá, Vên Anh múái thêëy mònh bêåy quaá. Caã bêìy con gaái vò bïnh vûåc lúáp trûúãng cuäng thaânh bêåy luön! Àuáng laâ giêån quaá mêët khön. Vên Anh àau khöí nhòn cêy thûúác baãng trïn tay mònh vaâ ngùæm cêy chöíi löng gaâ, "cuã" chöíi chaâ trong tay hai "quên sû" maâ muöën khoác. - Lúáp trûúãng àêu? - Thêìy hêìm hêìm heát tûúáng. - ... Caã lúáp im thin thñt. Moåi con mùæt àöí döìn vïì phña Vên Anh maâ khöng ai daám hoá heá tiïëng naâo. Bêët chúåt úã àêìu baân hai, bïn cûãa söí, Àoan àûáng lïn "röëp reãng": - Thûa thêìy... em laâ... lúáp trûúãng. Ba àûáa le lûúäi nhòn nhau lo súå cho "tñn maång" cuãa Àoan. Búãi noá daám "lêëy thên mònh lêëp löî chêu mai" cho Vên Anh. Noá daám qua mùåt öng thêìy "khoá hún öng trúâi". Búãi lúáp Àoan khöng hoåc toaán vúái http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 13 thêìy Nhi nïn Àoan tin chùæc dïî gò thêìy biïët ai laâ lúáp trûúãng "thûá thiïåt". - Em laâ lúáp trûúãng haã? Em coá bõ àiïëc hön maâ àïí tuåi noá laâm giùåc, em khöng nghe aâ? - Daå thûa thêìy... cho em xin löîi! Àaä lúä leo lïn lûng coåp Àoan beân tòm kïë àaánh laåc hûúáng thêìy Nhi: - Daå thûa thêìy, khöng phaãi lúáp em àaánh löån maâ vò... chuöåt trïn trêìn nhaâ rúát xuöëng böën nùm con nïn mêëy baån xuám nhau àêåp chïët àoá thêìy. Coá vaâi tiïëng cûúâi hñ hñ nöíi lïn. Vên Anh àaä tónh höìn. - Daå àuáng röìi àoá thêìy, tuåi em àêåp chuöåt. Öng thêìy vêîn nhûúáng cùåp mùæt "öëc bûúu": - Àêåp chuöåt gò maâ ngûúâi thò thûúác baãng, keã thò chöíi löng gaâ? Nguyïåt Quïë xaách cêy chöíi chöíi chaâ àûa lïn: - Daå coá chuöåt thiïåt àoá thêìy. Noá boâ lïn chên mêëy baån, mêëy baån la laâng, tuåi em phaãi chêån tûá phña múái àêåp chïët àûúåc böën con. Em múái queát boã vö gioã raác neâ thêìy! Coá vaâi caái àêìu cuái xuöëng cûúâi hñch hñch. Hai con sêu roåm trïn traán thêìy àaä giaän ra. Thêìy thúã caái khò laâm caã lúáp muöën àûáng tim. - Thöi, tha cho àoá! Lêìn sau maâ coân àêåp chuöåt öìn aâo nhû vêåy nûäa töi seä cho caác em... ùn hïët mêëy con chuöåt àoá! Luác naây caã lúáp múái nhao nhao: - Daå, caám ún thêìy! Vaâi caái cöí thêåp thoâ: - Thêìy aác thiïåt! Khi caái "sên phi trûúâng" àaä quay vïì lúáp, mêëy caái miïång laåi chñ choáe reo lïn: - Àöåi ún "cûáu tûã" cuãa thêìy! - Hoaâng a maä "xûác giaá" höìi cung. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 14 Böîng thuâng, thuâng, thuâng! Tröëng baáo giúâ giaãi lao vang lïn giaãi thoaát cho bêìy khó xöíng chuöìng. Vên Anh thúã phaâo phoáng qua chöî Thuåc Àoan, cûúâi tûúi nhû nùæng súám: - Ï, ài uöëng àaá me cho giaãi caãm! Öng thêìy laâm tao muöën... bõnh luön! Höíng nhúâ maây chùæc tuåi tao "laänh àaån" hïët röìi! Àoan cûúâi nheå: - Tao tröí taâi ba xaåo maâ run gêìn chïët! Thúâi may öíng khöng daåy lúáp mònh nïn höíng biïët gò raáo. Hûúng Trêìm cûúâi hñch hñch: - ÖÍng maâ phaát hiïån ra lúáp trûúãng giaã chùæc chùæn bõ giuä söí caã àaám! Nguyïåt Quïë cùåp cöí Thuåc Àoan: - Ài maây! Höm nay Vên Anh seä caãm kñch bao maây hai ly àaá me, uöëng àaä! Ba con nhoã kia cûúâi hò hò: - ÛÂ uöëng àaä röìi bõ "taâo thaáo rûúåt" cuäng àaä luön! Böën àûáa nùæm tay nhau ài vïì phña cùn tin, loâng hñ húãn vò vûâa traãi qua möåt cún "höìn vña lïn mêy". http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 15 CHÛÚNG 2 Buöíi tiïåc tiïîn cö Dung sau nhiïìu lêìn baân caäi, röët cuöåc àûúåc töí chûác úã vûúân nhaâ ngoaåi Àoan, thuöåc vuâng ngoaåi ö, caách thaânh phöë khöng àêìy nùm cêy söë. Khöng khñ núi àêy maát meã, thoaáng àaäng, thñch húåp cho möåt buöíi picnic ngoaâi trúâi. Nhêët laâ vö cuâng tiïån lúåi cho mêëy chuåc caái möìm thuöåc cúä "öëng taâ la hiïån àaåi." Khu vûúân röång mïnh möng thiïn àõa, tröìng toaân cêy ùn traái tha höì maâ "luäm", maâ nhai cho sûúáng miïång. Traái cêy muâa naâo thûá nêëy. Gheá àêy bêët ngúâ luác naâo cuäng coá thûá àïí ùn. Àoá laâ hai moán dûâa vaâ chuöëi, thûá traái cêy "thêm niïn" vûúân naâo cuäng coá, baâ ngoaåi tröìng àïí àoán khaách gheá bêët ngúâ. Tiïåc tuâng maâ töí chûác úã àêy thò quaã laâ saânh àiïåu hïët yá! Boån "khó mùæc phong" lúáp Àoan tha höì maâ nhaãy nhoát, la heát bïí laâng, quêåy... àuåc nûúác ao cuäng chùèng ai theâm noái! Hoåa chùng chó coá luä bûúám ong, chim choác, caá trong ao, cêy traái, hoa coã trong vûúân hïët höìn möåt bûäa maâ thöi! Baâ ngoaåi laåi cûng Àoan nhêët. Búãi úã caái tuöíi àúâi "thêët thêåp cöí lai hi" baâ múái coá möåt àûáa chaáu ngoaåi àöåc nhêët. Àoan laâ chaáu ngoaåi "àñt xoang" cuãa baâ. Khi Àoan dùæt luä lêu la gêìn böën chuåc maång "dòa" vûúân, baâ ngoaåi vui mûâng lùæm. Búãi haâng ngaây, kïí caã quanh nùm suöët thaáng baâ chó thêëy coá laá vaâ cêy. Cêåu múå Àoan cuäng böën öng "tûá quaái giao chó". Thónh thoaãng chuáng dêîn vïì ruã nhau àêëu vêåt ngoaâi vûúân laâm cêy cöëi sûát caânh àöí laá nïn baâ khöng khoaái chuáng! Höm nay àûáa chaáu cûng bêët ngúâ vïì thùm baâ, duâ noá coá caã bêìy baån phaá hún "quyã" baâ vêîn queát saåch nhaâ cûãa, vûúân tûúåc, cûúâi tûúi miïång trêìu moám meám, àoán chaáu thûúng yïu. Cö Thuây Dung vûâa laâ "chuã xõ" vûâa laâ khaách múâi vinh dûå cuãa buöíi tiïåc. Vên Anh khöng múâi thïm thêìy cö naâo khaác. Vò nhû thïë moåi tònh caãm lúáp daânh cho cö höm nay seä loaäng ài mêët. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 16 - Cêìn phaãi taåo cho cö caái êën tûúång vïì buöíi tiïåc naây! - Vên Anh baão vúái Àoan nhû thïë. Buöíi tiïåc tiïîn àûa cö höm nay seä àaánh dêëu möåt thûá tònh thêìy troâ coân àêåm àùåc hún acid sulfuric nöìng naân nhû hûúng hoa daå lyá... Noá seä "ngûå trõ" trong böå nhúá "siïu bïìn" cuãa cö bêy giúâ vaâ maäi maäi. Phuå traách moán ùn thûác uöëng àaä coá caác baân tay haâng ngaây chó biïët cêìm viïët, bêy giúâ laåi biïët cêìm... dao! Bïëp trûúãng laâ Nguyïåt Quïë vaâ Hûúng Trêìm. Möåt àûáa thuã viïåc nêëu. Àûáa kia lo viïåc nïëm. Con Hûúng Trêìm phuå traách viïåc nïëm thûác ùn cuäng phaãi lùæm. Vò noá saânh àuã caác hûúng võ àùåc trûng cuãa möîi moán ùn. Búãi noá luön coá mùåt úã caác xe boâ bña, goãi cuöën, khö boâ... àuã caác thûá trïn àúâi. Noá xûáng danh laâ chaáu chùæt möåt trùm àúâi cuãa öng töí "nghïì ùn" Thaåch Lam. Vaâ möîi lêìn noá nïëm thûá gò, noá chúi àêìy möåt "vaá" tuá huå! Trai traáng höm nay cuäng ngoan hïët biïët, öng naâo öng nêëy chùåt thuâng hïët sûác baãnh toãn. Ai nêëy coá mùåt àêìy àuã. "Bõ ùn maâ lõ"! Chûá coá phaãi hoåc àêu maâ lo! Quanh ài ngoaãnh laåi chó thiïëu Tuêën khúâ. Nghe àêu anh chaâng "tûå aái vùåt" búãi caái vuå con nhoã em ranh ma cuãa Tuêën àaä "thuöîn tay trïn" cuãa anh trong öëng heo hïët möåt ngaân baåc dûát "xu xoa" maâ! Moåi ngaây trong lúáp giúâ naây tröëng coân ò àuâng, nhùång xõ. Höm nay thûác ùn àêìy nhoác, laåi coá caã ngûúâi àeåp "traân trïì" tha höì maâ "moåc àuöi töm". Phaát "öëc maây", Quy "ruâa", Tñn "àiïåu", Quang "quêåy" tñu ta tñu tñt, lùng xùng röån rõp traãi böën chiïëc chiïëu ngoaâi vûúân dûúái nhûäng cêy bûúãi àu àûa quaã sai luác lóu. Nhoám khaác thò cùng baåt, ài àöën dûâa nûúác hoùåc haái traái cêy laâm moán "la seát"... àöng vui, naáo nhiïåt caã möåt goác vûúân. Ai "têm hú têm hêët" daám tûúãng nhaâ ngoaåi Àoan höm nay coá àaám cûúái cuäng nïn. Cö Dung thêëy trong loâng röån lïn möåt niïìm caãm xuác vö biïn. Duâ daåy lúáp naây chûa lêu, nhûng thaânh tñch cuãa chuáng cö àaä nghe qua rêët nhiïìu. Tuy nhiïn, möåt thaáng tröi qua cö chûa coá dõp kiïím tra thûåc tïë. Coá thïí boån chuáng coân "chûa xuêët àêìu löå diïån". Hay biïët àêu chûâng chuáng noá àaä chaán caái troâ choåc trúâi khuêëy... lúáp, vò ngay choác nùm thi?! Dêîu sao thò cuäng may vò cö chó múái nghe àöìn àaäi, möåt àöìn mûúâi. Vaâ cö cuäng chaán caái troâ laâm "quan toâa" bêët àùæc dô luön. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 17 Múã maân, lúáp trûúãng laâm möåt tùng "hoa laá caânh" vïì yá nghôa buöíi tiïåc tiïîn cö. Caã lúáp àuâng àuâng vêîy tay taán thûúãng. Cö Dung yá nhõ pha troâ: - Cha! Höm nay cö ài, caác em mûâng quaá heá? Tûác thò ba mûúi chñn caái "moã" àuã kñch cúä nhao nhao lïn: - Höíng coá àêu cö! Cö ài tuåi em "buöìn thêëy baâ" haâ cö! - Cö àûâng nghô oan cho tuåi em cö! - Cö ài, tuåi em nhû... rùæn mêët àêìu vêåy cö. - Em thûúng ba em nhêët, thûúng cö nhò àoá cö. - Àöì quyã maây! Àöì dõch! Noái vúái cö vêåy àoá haã? Tiïëng cûúâi khuác khñch nöíi lïn tûá phña búãi cêu khöi haâi cuãa Tñn "àiïåu". Cö cuäng buöìn cûúâi khöng theâm rêìy raâ caái àûáa hoåc troâ döët vùn nhêët lúáp vaâo caái ngaây cêìn cúãi múã têm tû nhû thïë naây. Cö dû sûác biïët chuáng noá xaåo, chuáng noá möìm meáp vúái cö. Chûá tònh caãm, tònh kiïët gò vúái múá thúâi gian khöng hún möåt thaáng?! Hún nûäa, hoåc troâ leám lónh, ranh ma... tuöíi àoá cö àaä traãi qua nïn cö Dung àaä raânh... saáu cêu!... Cö Dung móm cûúâi nhòn àaám hoåc troâ khöng thên, khöng gheát cuãa mònh, noái chung chung: - Nïëu cö khöng lêìm, trong lúáp caác em ai cuäng coá maáu... quêåy hïët phaãi hön? Ngoaåi trûâ lúáp trûúãng! Thùçng Quang khoa tay: - Höíng coá àêu cö. Lúáp trûúãng cuäng... quêåy aác lùæm cö! Cö Dung ngoá Vên Anh: - Àiïìu naây cö chûa thêëy, cö chûa thïí tin lúâi em Quang àûúåc! Bïn con gaái nhao nhao, Tuyïët "luân" hùng nhêët: - Àuáng àoá cö! Quang "quêåy" vua xaåo àoá cö! Thùçng Quang neám cho con nhoã Tuyïët "luân" möåt cuá liïëc mùæt rêët àa tònh. Búãi trong tim noá, noá thêìm "àïí yá" con nhoã naây àaä lêu maâ chûa ai hay biïët. - Cö úi, laâm hoåc troâ coá quêåy múái dzui chûá cö! - Phaát "öëc maây" leão meáp. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 18 - Nhû cö ài daåy àêu coá dzui, taåi vò àêu coá quêåy àûúåc. Hò, hò! Quy "ruâa" cuäng chen vaâo. - Cö úi cö, thùçng Quang "quêåy" noá coá saáng taác möåt baâi thú "khoaái quêåy" hay baá chaáy neâ cö. Cö móm cûúâi thöng caãm: - Vêåy sao? Em Quang cuäng biïët laâm thú nûäa aâ? Thïë thò töët quaá! Àoåc lïn cho caác baån nghe ài em! Bõ maách leão bêët ngúâ, Quang ta khöng tòm àûúåc caách àöëi phoá beân gaäi gaäi àêìu àûáng dêåy: - Daå thûa cö, em xin pheáp àoåc baâi thú cuãa em. Cêìu mong cho cö vaâ caã lúáp àûâng cûúâi em viïët dúã!... - Noá khöng quïn bùæn cho thùçng Tñn "àiïåu" chïët bêìm möåt cuá liïëc daâi... taám thûúác. Noá tùçng hùæng sûãa gioång röìi lùång thinh. - Sao vêåy? Àoåc ài em! Cö vaâ caác baån khöng cûúâi baâi thú cuãa em àêu! - Cö Dung dõu daâng noái vúái noá. Bònh thûúâng noá phaá nhû quyã. Vêåy maâ khi chuêín bõ àoåc lïn cho moåi ngûúâi nghe caái "sûå nghiïåp vùn thú àêìu tay" cuãa mònh, noá nghiïm nhû laâ chûa hïì biïët... quêåy. Vaâ noá bùæt àêìu àoåc: - Ài hoåc coá quêåy múái dzui Laâm troâ khöng quêåy thò... "cuâi" quaá tay! Quêåy ba, xúi gêåy daâi daâi Quêåy maá, maá àaåp seä bay ra àûúâng Quêåy öng, öng chùèng xoát thûúng Quêåy baâ, baâ àaá, vaách tûúâng dñnh vö Thöi àaânh vaâo lúáp quêåy cö, Höm naâo khöng quêåy... ö hö... laâ buöìn! - Daå hïët röìi aå. Baâi thú "Khoaái quêåy" cuãa thùçng Quang vûâa tung ra, caã lúáp möåt phen cûúâi ra nûúác mùæt. Con trai, con gaái àïìu boâ lùn trïn chiïëu maâ cûúâi. Nûúác mùæt, nûúác muäi raân ruåa. - Maá úi... hay thêëy trúâi luön! http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 19 Nhûäng lúâi bònh thú bêët àùæc dô cuãa nhiïìu caái miïång "sñnh" thú cûá tuön ra theo tiïëng cûúâi laâm chûä àûúåc chûä mêët. - "Beán" coân hún... Trêìn Tïë Xûúng. - Hi, hi! Baâi thú vûâa hay vûâa xaåo! - Haá haâ! ÛÂa, hay laâ úã caái chöî "xaåo" aá! - Maây cûúâi noá chûá maây coá laâm àûúåc cúä noá khöng? Tñn "àiïåu" phun caái pheâo húáp nûúác ngoåt noá vûâa chûåt nuöët vò buöìn cûúâi. - Tao laâm hay hún noá nhiïìu maây. Cö Dung lùæc àêìu cûúâi bêìy hoåc troâ quaá quùæt cuãa cö. Thúâi may cö xin thuyïn chuyïín vïì quï súám vò lyá do gia caãnh. Nïëu khöng, phaãi coá ba àêìu, saáu tay múái trõ nöíi àaám hoåc troâ "danh bêët hû truyïìn" naây. Cö Dung nhòn hïët tûâng gûúng mùåt, phên loaåi hoåc troâ cêëp töëc theo trñ nhúá cuãa cö. Cö thêëy àïën gêìn hai phêìn ba lúáp thuöåc loaåi khoaái àuâa. Coân laåi laâ nhûäng tay gaåo cöåi thuöåc haâng àaáng tin cêåy. Ban chó huy lúáp naây cuäng khaá "cûáng cûåa" vaâ cö caãm thêëy yïn têm khi dûát aáo khoaác ra ài àïí laåi möåt sûå nghiïåp nùång nïì cho thêìy Vônh àaãm nhêån. - Töët thöi! Thêìy Vônh duâ gò cuäng laâ àaân öng, dû sûác "khúáp moã" caác tûúáng trúâi! - Cö Dung nghô ngúåi. Böîng Quy "ruâa" nhiïìu chuyïån: - Cö úi, cö ài röìi cö coá nhúá tuåi em khöng cö? Cö Dung cûúâi thêåt dïî thûúng. Dûúâng nhû trûúác möîi cêu noái cuãa cö àïìu bùæt àêìu bùçng möåt nuå cûúâi: - Têët nhiïn laâ cö nhúá caác em röìi. - Nhúá em khöng cö? - Tñn "àiïåu" cûi rêët àiïåu. - Nhúá maây laâm chi? Maây "eåo" nhû con gaái thêëy maâ phaát úán. - Thöi ài em! Àûâng noái baån nhû vêåy, em khöng súå baån buöìn aâ?! Möåt söë baån ngûng àuäa lùæng nghe cêu noái cuãa cö. Lúâi noái cuãa cö Dung thêåt hiïìn tûâ, nhû lúâi meå khuyïn con. Vaâ àöi mùæt cuãa cö thêåt laâ êëm aáp. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 20 Nhiïìu àûáa chúåt ngêín ngú luyïën tiïëc. Tûâ nay chuáng seä khöng coân àûúåc nghe gioång noái diïåu hiïìn, aánh mùæt nhòn khuyïën khñch àoá nûäa. Sao chuáng khöng thêëy àiïìu àoá súám hún möåt chuát nhó? Ngûúâi khaác daåy thay cö, biïët coá thûúng chuáng noá bùçng cö khöng? Vên Anh êu yïëm xúát vaâo baát cö Dung möåt ñt xöi gaâ. Noá liïën thoùæng: - Cö ùn xöi gaâ ài cö! Moán naây baån Àoan laänh nhiïåm vuå xöi vaâ raán gaâ, coân baån Hûúng Trêìm laâ chuyïn viïn "ào lûúâng hûúng võ" thûác ùn bùçng võ giaác àoá cö! Cö Dung cûúâi thuá võ, mùæt cö múã to àen lay laáy nhòn Vên Anh: - Chuyïn viïn ào àaåc hûúng võ bùçng võ giaác àoá haã em? Vên Anh coá taâi duång chûä ghï nheá! Cö phong cho em laâ "naâng vùn veã" àoá! Caã lúáp vöî tay löåp böåp hûúãng ûáng danh hiïåu vinh dûå cö tùång cho Vên Anh. - Hay quaá, cö coá nhiïìu chûä quaá, cö phong danh hiïåu cho em vúái cö! Thùçng Quang àaä hïët quï vïì baâi thú "Khoaái quêåy" cuãa noá. Bêy giúâ noá àaä lêëy laåi tinh thêìn vaâ bùæt àêìu trúã laåi tû thïë "caâ tûng" cuãa mònh. - Em êëy aâ? - Cö Dung nhûúáng mùæt nhòn noá, möåt yá nghô tinh nghõch chúåt loáe lïn trong oác cö giaáo treã. - Cö phong cho em laâ "Khó khoåt àaåi tûúáng quên"! Laåi möåt traân cûúâi thoaãi maái laâm laá cêy giêåt mònh xaâo xaåc vaâ chim choác trong vûúân cuäng hïët höìn bay tuöët lïn mêy! Àaám con trai nöíi hûáng xuám laåi bï thùçng Quang lïn cao röìi heâ nhau quùng noá xuöëng uå rúm gêìn göëc mñt vaâ phaá lïn cûúâi. Laåi cûúâi, vúái boån nhoác hoåc troâ, duâ úã lúáp cuöëi cêëp chuáng vêîn nghõch nhû ranh. Vaâ höm nay caái ngaây quaái gò maâ boån chuáng àaä khiïën cho cö Dung nöíi tiïëng thuây mõ, nghiïm trang cuäng bõ "con ma cûúâi" laâm cho muöën vúä ruöåt. Quaã vêåy, cö Dung àaä gêåp ngûúâi laåi maâ cûúâi trûúác troâ tinh nghõch tai quaái cuãa boån hoåc troâ. Bõ quùng xuöëng àöëng rúm hïët höìn, may maâ chùèng bõ gaäy caái sûúân naâo, thùçng Quang lúáp ngúáp boâ dêåy phuãi mêëy coång rúm vûúáng http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 21 vaäi trïn quêìn aáo vaâ liïëc thêåt nhanh vïì chöî boån con gaái àang ngöìi xuám xñt quanh cö. - May quaá, Tuyïët "luân" khöng coá úã àêy. Vêåy laâ noá khöng hïì bõ chûáng kiïën caãnh mònh bõ "ào àêët". Thùçng Quang khoaái chñ nghô thêìm röìi chaåy toát vïì chöî mònh ngöìi ban naäy. Noá cûúâi toe toeát: - Cö úi cho haát ài cö. - Àuáng röìi cö! Haát ài cö! Cö Dung gêåt àêìu, gioång vui tûúi: - Phaãi àoá! Tiïîn cö ài, coá em naâo haát tùång cö khöng? Tuyïët "luân" bï ra hai àôa mñt to tûúáng löåt sùén ra tûâng muái vaâng ûúm tûúm àêìy mêåt tröng thêåt àaä mùæt, àùåt lïn chiïëu, xïëp caånh mêëy àôa nhaän "xuöìng" göëc Thaái Lan to raám nùæng. Noá hûúãng ûáng nhiïåt liïåt: - Hoan hö! Cho haát ài cö! Lúáp mònh nhiïìu öng haát àaä lùæm cö! - Em haát trûúác cho cö! - Em ài cö! - Em, cö! - Em neâ cö! Cö Dung phêët tay, tûâ töën: - Tûâ tûâ thöi! Lêìn lûúåt röìi em naâo cuäng àûúåc haát hïët. Viïåc naây cö giao laåi cho phoá vùn thïí nheá! Hûúng Trêìm àûáng dêåy: - Daå! Noá nhòn möåt loaåt caác "ca sô" khöng chuyïn àang hñ ha, hñ hûãng àûa tay lïn chúâ haát. Chúåt ngoán tay troã daâi thoâng cuãa noá "xó" truáng thùçng Tñn "àiïåu" laâ thùçng quaái khöng hïì àûa tay. Thùçng Tñn beän leän àûáng lïn. Gò chûá "moán haát" noá aái ngaåi lùæm. Búãi noá coá möåt chêët gioång "thiïn phuá" khi thò eo eáo, luác laåi öì öì võt àûåc. Nïn noá chaã bao giúâ daám trûng baây gioång haát coá möåt khöng hai naây cho ai nghe. Noá êm thêìm giêëu kñn nhû bûng. Vêåy maâ bûäa nay, baâ chõ "nhang thúm" núä naâo haåi noá. Noá ruã thêìm trong buång: - Quyã vêåt baâ! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 22 Tuy vêåy noá cuäng cöë sûãa daáng àiïåu muön thuúã cuãa noá laâ "eão" möåt caái vaâ thoâ möåt baân tay lïn maái toác àêìy "muát" boáng lûúäng cuãa noá vuöët nheâ nheå. - Thûa cö, em xin haát baâi "Súám mai tûúi höìng". - Baâi gò maâ kyâ vêåy? - Tao chûa bao giúâ nghe baâi haát coá tïn kiïíu àoá!... Thùçng Tñn êåm ûâ. Àuáng ra noá khöng biïët baâi noá sùæp haát tïn gò nûäa. Noá chó hoåc loãm baâi haát qua gioång ca thùçng em quêåy cuãa noá. Coá lêìn noá hoãi thùçng em tûåa baâi haát. Thùçng nhoác cûúâi nhe rùng suán. Baâi "Sunday morning" àoá anh hai! Nhûng höìi naäy tuåi baån laâm dûä quaá, noá quïn tuöët tûåa baâi, àùåt àaåi... tûåa múái. - Thöi àûúåc röìi, baâi gò cuäng àûúåc maâ. Haát ài em! Gioång cö Dung nheå tïnh àêìy khuyïën khñch. Thùçng Tñn vûäng loâng, cêët gioång võt xiïm: - "Súám mai tûúi höìng, meå cho nùm àöìng. Mònh giùæt vö quêìn laâm rúi mêët tiïu. Thöi chïët röìi, àaânh nhõn luön túái chiïìu... Maá kïu thùçng con vö quyâ. Nùçm trïn vaán, maá quêët cho thùçng con túi búâi. Tûâ àêy hïët, hïët, hïët daám caâ tûng trïn àûúâng. Àau quaá trúâi! Meå úi, con túãn röìi!..." Thùçng Tñn vûâa dûát tiïëng, noá thêëy trïn chiïëu khöng coân möåt moáng, keã boâ ra göëc cêy, ngûúâi ngûãa cöí xuöëng búâ ao, keã lïët ra búâ mña cûúâi nhû ai moác ruöåt... Cö Dung àûáng bïn göëc cam, tay che miïång bùçng chiïëc khùn muâi soa, mùåt cö àoã ûãng, vai cö run run vò nhûäng traân cûúâi khöng thïí kòm neán. Têët caã àïìu cûúâi no, cûúâi khöng nöíi. Cûúâi thiïëu àiïìu muöën liïåt dêy thêìn kinh miïång. Hûúng Trêìm àaä tónh cûúâi. Têët caã àïìu trúã laåi bïn chiïëu thûác ùn. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 23 CHÛÚNG 3 Saáng nay thúâi khoáa biïíu coá hai tiïët àêìu laâ giúâ Vùn. Àoan lêëy têåp ra ön laåi baâi cuä. Baâi hoåc naây höìi höm Àoan àaä hoåc kyä lùæm röìi, bêy giúâ ön laåi tñ xñu àaä xong. Baån beâ luåc tuåc keáo vaâo lúáp möîi luác caâng àöng keâm theo êm thanh naáo nhiïåt cuãa möåt chúå haâng quaâ. Tiïëng cûúâi noái, trïu gheåo nhau, tiïëng cheáp cheáp cuãa mêëy caái miïång nhai baánh, tiïëng huát nûúác mña, nûúác àaá trong bõch röåt röåt tröån lêîn vúái tiïëng keáo baân ghïë, tiïëng àêåp vúä trïn baân phuãi buåi vaâ tiïëng oá reá rêìn rêìn goåi nhau ñ úái loaån xõ... Vöën khöng ûa tiïëng àöång öìn aâo, Àoan boã ra ngoaâi haânh lang. Núi àêy Àoan coá thïí yïn thên möåt tñ, ngùæm caãnh nùæng àeåp maâ khöng bõ ai quêëy rêìy. Búãi têìm nhòn tûâ trong lúáp ra ngoaâi haânh lang, núi göëc cöåt Àoan àûáng àaä bõ caánh cûãa lúáp to àuâng che khuêët, liïëc vaâo trong thêëy moåi ngûúâi vêîn xñ xö, xñ xaâo vúái nhau, chùèng ai theâm àïëm xóa túái mònh. Àoan khoaái chñ móm cûúâi. Thúâi tiïët bêy giúâ laâ cuöëi thu, chuêín bõ bûúác sang àêìu àöng. Muâa thu chûâng nhû coân nuöëi tiïëc nhûäng ngaây cuöëi muâa quyá giaá nïn phuã lïn maâu nùæng súám mai möåt maâu vaâng traác tuyïåt, thûá maâu vaâng saánh nhû mêåt ong, àeåp quyá phaái nhû möåt taâ aáo luåa. Nùæng cuöëi thu àeåp thïë, bêìu trúâi cuöëi thu caâng àaáng yïu hún vúái maâu xanh phún phúát vaâ maâu mêy baâng baåc. Gioá thu se se maát rûúåi. Trúâi thu taånh raáo vaâ àaáng yïu biïët mêëy. Thaão naâo àaä coá thi sô àaä töën biïët bao nhiïu laâ giêëy mûåc àïí ca ngúåi vaâ thöín thûác vúái muâa thu!... - Öi, muâa thu dïî thûúng àïën chïët ngûúâi! Àoan buöåt miïång reo nho nhoã vaâ heá möåt nuå cûúâi nghõch vúái gioá thu. Böîng Àoan chúåt xòu xuöëng nhû möåt quaã boáng xò húi, hïët coân nhûäng niïìm phêën khñch ban àêìu. Búãi Àoan vûâa khaám phaá ra rùçng muâa thu dïî thûúng cuãa Àoan röìi cuäng seä ra ài theo möåt qui luêåt muön àúâi bêët di bêët dõch àïí nhûúâng bûúác cho möåt muâa múái, cuäng http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 24 nhû cö Dung àaáng yïu ngêìn êëy cuäng àaä ài röìi. Cö ài vaâo cuöëi muâa thu àïí laåi trong loâng Àoan möåt nöîi buöìn man maác. Röìi Àoan laåi móm cûúâi vu vú. - Höm àoá sao mònh khöng haát baâi "Buöìn taân thu" àïí tiïîn cö ài? Àoan chúåt nhúá lúâi cö ngaây àêìu nhêån lúáp. Cö chaâo caã lúáp bùçng hai cêu thú noái vïì muâa thu rêët tuyïåt. - "Höm nay coá phaãi laâ muâa thu? Mêy nùm xûa àaä phiïu du trúã vïì!..." Cö àïën vúái caác em vaâo muâa thu vaâ cö hy voång cö cuäng seä yïu mïën caác em nhû yïu mïën muâa thu... Höm àoá Àoan àaä buöåc miïång reo lïn: "Cö tuyïåt quaá!" Coá khi naâo búãi thïë maâ cö baão rùçng Àoan laäng maån chùng? Nhûäng caánh hoa me têy xoâe nhûäng súåi li ti phún phúát tñm rung rinh trong nùæng thu vaâng àang nghiïng caánh trïu Àoan laäng maån. Àoan xoâe loâng baân tay àoán lêëy böng hoa vaâ thò thêìm vúái noá: - Mi cuäng xinh lùæm! Nhûng laâm sao bùçng àûúåc muâa thu ngaâ ngoåc trong ta? Hai baân tay bûng maá, Àoan vêín vú nhòn xuöëng loâng phöë, tòm kiïëm bêng quú. Nhûäng luác mú möång thïë naây, Àoan chùèng bao giúâ àïí têm chuá yá àïën chung quanh. Nùæng vêîn raãi thaãm vaâng tûúi lïn khöng gian rûåc rúä. Gioá vêîn àuâa vúái àöi maá chúám höìng cuãa Àoan vaâ nghõch cho toác Àoan bay. Trong nùæng, Àoan thêëy coá möåt chuá bûúám vaâng, caánh chêëm huyïìn rûåc rúä. Chuá bûúám ve vaän bïn böng hoa me têy, àêåu trïn böng naây möåt tñ, vúâ hön hoa kia möåt xñu röìi laãng vaãng bay ài. Chuá bûúám laâm Àoan bêåt cûúâi khi nghô àïën bûúác chên laäng tûã cuãa tònh yïu trong baâi thú "AÁo luåa Haâ Àöng" thêåt dïî thûúng maâ cö Dung coá möåt lêìn àaä àoåc. "Em chúåt àïën chúåt ài, anh vêîn biïët Trúâi chúåt mûa, chúåt nùæng chùèng vò àêu...!" Àoan thñch doäi mùæt nhòn theo chuá bûúám. Chuá bûúám àa tònh thoùæt àêåu thoùæt bay nhû anh chaâng hay cö naâng naâo àoá trong baâi thú tònh yïu thêåt àeåp. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 25 Vaâ cö? Khöng biïët bêy giúâ cö àang laâm gò. Khöng biïët cö coá daânh möåt ngùn tim höìng beá nhoã àïí "nhöët" bêìy hoåc troâ tinh nghõch cuãa cö khöng? Sao cö khöng úã laåi tiïëp tuåc daåy boån Àoan hoåc haânh cho àïën núi àïën chöën? Hay cö laâ thi sô cuãa muâa thu? Búãi chó coá thi sô múái ra ài trong muâa thu àïí tòm caãm hûáng múái! Chùèng biïët trong loâng vui hay buöìn, Àoan bêåt ra tiïëng haát khe kheä: - "Em ra ài muâa thu, muâa thu khöng trúã laåi. Em ra ài muâa thu, sûúng múâ giùng ïm ru..." Bêët chúåt Àoan coá caãm giaác nhû coá ai nhòn mònh sau lûng vaâ phaát hiïån ra khöng gian chung quanh khöng coân naáo nhiïåt nûäa. Àoan quay phùæt laåi vaâ sûäng ngûúâi khi thêëy möåt chaâng tuöíi treã àang "khoanh tay rïë" nhòn Àoan khöng biïët tûå bao giúâ vaâ caã lúáp àang im ru möåt caách àaáng ngúâ hûúáng têìm nhòn vïì phña haânh lang. Coá keã laåi che tay cûúâi len leán. Liïëc vïì hûúáng baân giaáo viïn, Àoan hïët höìn hïët vña khi thêëy trïn baân luâ luâ möåt chiïëc cùåp höåp maâu àen. - Thöi chïët! Àoan "taá hoãa tam tinh" khi hiïíu ra keã bñ mêåt chiïm ngûúäng mònh tûâ sau lûng naäy giúâ maâ khöng theâm "àaánh thûác têìm xuên" laâ ai röìi! Vúái möåt phaãn ûáng tûå nhiïn khi coá àiïìu lo súå, Àoan ruåt cöí laåi röìi le lûúäi möåt caái, nhòn öng thêìy múái tröng rêët buöìn cûúâi röìi cuái àêìu xuöëng nhòn nïìn gaåch hoa di dñ mêëy ngoán chên, yïn lùång. Àoan chùèng daám nhòn öng thêìy "múái tinh khöi" nûäa duâ rêët muöën "boái" xem qua voác daáng bïn ngoaâi, tñnh tònh öng thêìy nhû thïë naâo. Àoá laâ möåt thoái quen bêët huã cuãa muön vaån hoåc troâ. Thïë nhûng, Àoan hoaân toaân khöng daám ngoá lïn. Thêìy giaáo veán aáo nhòn àöìng höì tay röìi móm cûúâi hoãi Àoan: - Mú möång thïë coá vûâa chûa nhó? Hïët mûúâi lùm phuát quyá baáu cuãa töi röìi àêëy! Caã lúáp cûúâi raâo lïn laâm Àoan quï quaá cúä, chó muöën àêët nûát ra nhanh àïí Àoan biïën ngay xuöëng àoá vaâ giêëu biïën sûå xêëu höí cuãa mònh. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 26 Àoan ngûúång chñn ngûúâi. Chùæc laâ maá Àoan bêy giúâ àoã lùæm àêëy! Búãi Àoan thêëy noá cûá noáng ran lïn laâm Àoan khoá chõu vö cuâng. Àoan muöën moåc caánh thaânh chuá bûúám vaâng khi naäy àïí bay ài cho khuêët mùæt öng thêìy "tai aác" vaâ luä baån àöåc möìm àang reo hoâ chïë giïîu Àoan möåt caách öìn aâo nhû soáng vöî. - Thöi àuã röìi nheá! Àïí höm naâo haäy mú möång tiïëp. Vaâi tiïëng cûúâi hinh hñch laåi nöíi lïn. Àoan ngûúång nghõu ài nhanh vïì chöî ngöìi vaâ tûå thêëy giêån töåi khinh suêët cuãa mònh ghï gúám. Vûâa ngöìi xuöëng, nhoã Hûúng Trêìm àaä múã "vö lum": - Ngoá ai ngoaâi àoá maâ quïn hïët chung quanh vêåy "chõ"? Àoan thò thaâo: - Tröëng àaánh höìi naâo, tao coá hay àêu! Nguyïåt Quïë che miïång cûúâi hi hñ: - Maá úi! Tröëng àaánh to vêåy maâ noá khöng hay! Kinh khuãng thêåt! - Chùæc bõ anh chaâng naâo úã dûúái ngoùæc xuöëng röìi chûá gò? Maây ngoá mùåt coi, xanh xao thêëy maâ thûúng aác àïë! - ÛÂa, búãi vêåy múái coá ngûúâi thûúng... Thêëy "ngûúâi ta" àûáng caã canh ngoaâi àoá maâ àêu daám "duäa"! - Nguyïåt Quïë nhaáy nhaáy vúái Hûúng Trêìm cûúâi tñ toeát. Hûúng Trêìm vúâ che tay lïn traán ngùæm Àoan möåt phaát röìi khen: - Chao ui, noá xinh quaá maây aâ! Mùåt thoaáng neát xanh xanh Pha lêîn tñ höìng höìng Chùæc laâ em mùæc cúä? Cö beá "cùæt keâ böng"!... - Hñ, hñ! "Cùæt keâ böng" mú möång! Duâ hiïìn nhû buåt, Àoan cuäng muöën àaåp cho hai con baån quaá quùæt möåt phaát khi nghe chuáng noá guåc xuöëng baân cûúâi luåc khuåc. May sao, Vên Anh àaä quay qua heát nhoã: - Suyåt!... Suyåt! Im ài! Thêìy nhòn kòa! http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 27 Àoan len leán nhòn lïn. Àuáng laâ öng thêìy àang chiïëu cöë àïën daäy baân cuãa Àoan, daáng rêët haâo hoa phong "nhó". Thêìy àônh àaåc phaán cuâng caã lúáp: - Höm nay laâ tiïët daåy àêìu tiïn cuãa töi úã trûúâng naây. Töi àõnh àïí ra möåt ñt thò giúâ àïí chuáng ta laâm quen vúái nhau. Nhûng àaä mêët hïët gêìn nûãa tiïëng àöìng höì phuâ du! Nhû thïë xem nhû chuáng ta thöng qua phêìn naây. Bêy giúâ trûúác khi vaâo tiïët hoåc, töi muöën coá vaâi yá kiïën vúái caác em. Àûúåc dõp caã lúáp nhao nhao lïn. Tñnh caâ khõa muön thuúã cuãa "thûá ba... hoåc troâ" bùæt àêìu. Möåt gioång "öng nöåi" cêët lïn keâm theo tiïëng vöî tay caái böëp: - Àuáng dzöìi! Coá gò cûá noái àaåi ài thêìy! - Thoaãi maái ài, àûâng ngaåi nguâng gò hïët thêìy! Cûá coi tuåi em nhû baån beâ, em uát cuãa thêìy vêåy àoá maâ! - "Cúãi múã" àaåi ài thêìy! Möåt caánh tay àûa lïn keâm theo tiïëng buáng tay caái "choác" vaâ möåt gioång noái cúä tay "anh chõ bûå" cêët lïn: - "Tûá haãi giai huynh àïå", böën bïí cuäng... laâ nhaâ maâ... heá thêìy! Caã chuåc caái miïång lùæm lúâi àûúåc dõp khua möi muáa meáp. Thêìy giaáo rúâi buåc giaãng tûâ tûâ tiïën vïì daäy baân àêìu cuãa lúáp. Tiïëng xön xao coá veã lùång dêìn búãi gûúng mùåt àeåp trai cuãa thêìy àang coá phêìn giöëng hïåt... Triïín Chiïu... àang thi haânh lïånh truy naä! Thêìy queát möåt tia nhòn bao quaát lúáp tûåa nhû tia saáng cuãa ngoån haãi àùng quay möåt voâng trïn mùåt biïín, khiïën caã lúáp kheáp miïång ngay lêåp tûác. Thêìy kheä móm cûúâi àïí khöng khñ búát cùng röìi tûå giúái thiïåu: - Töi laâ Lï Phuác Vônh, giaáo viïn phuå traách mön vùn úã trûúâng naây... Laåi tiïëng xò xaâo nho nhoã: - Chêåc! Tïn àeåp aác! - Tïn àeåp nhûng mùåt coá phêìn húi "hònh sûå". - Cúä Bao Thanh Thiïn trûúác giúâ hö "khai... àao...!" hò hò... - Öng thêìy tïn giöëng vua, coá loát chûä "Phuác" chùæc laâ "chñt taám àúâi" cuãa Baão Àaåi quaá. - Ï, öíng hoå Lï giöëng con Thuåc Àoan! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 28 - Chaâ! Chaâ! Sûå truâng húåp coá... àõnh mïånh chùng? Trïn kia thêìy tiïëp tuåc noái: - Kïí tûâ höm nay, töi chñnh thûác vûâa daåy vûâa chuã nhiïåm lúáp. Caác em... möîi ngûúâi coá möåt caá tñnh. Riïng töi, töi khöng thñch phaãi aáp chïë bêët cûá ai bùçng baåo lûåc. Töi cuäng khöng hïì thñch "phaåt vaå" ai bao giúâ. Tuy nhiïn töi cuäng seä chùèng boã quïn hay "soát" bêët cûá em naâo lûúâi biïëng, chïính maãng hoåc têåp, hoùåc cöë tònh quêåy phaá... - Cha, ghï aác! - Giöëng cöng an quaá! - Höíng daám àêu! Giöëng öng... töí trûúãng khu dên phöë thò coá! - Böå öng trûúãng khu dên phöë cuãa maây quêåy lùæm haã? - Ï, uáp mùåt xuöëng mau! ÖÍng doâm maây kòa! Hñc! Hñc! - ... Töi tñch cûåc giaãng daåy vò caác em thò töi nghô caác em cuäng cêìn àïí têm hoåc têåp vò chñnh caác em vaâ vò caã töi! - Gioång thêìy chùæc nõch. - Chuáng ta laâm viïåc phaãi coá möåt sûå raâng buöåc vúái nhau vïì traách nhiïåm thò múái àaåt àûúåc kïët quaã töët àeåp. Thêìy ngûâng laåi nhòn caã lúáp àïí kõp thúâi trêën aáp caác caái möìm nhiïìu chuyïån vaâ caác cùåp mùæt laáo liïn röìi tiïëp: - Töi khöng noái nhiïìu búãi töi nghô caác em seä hiïíu nhiïìu nhûäng gò töi muöën noái, vò caác em àaä trûúãng thaânh... Lúâi cuöëi töi muöën noái vúái caác em laâ töi rêët mong caác em àaåt kïët quaã hïët sûác töët àeåp úã hai kyâ thi lúán. Thêìy trúã vïì buåc giaãng. AÁnh mùæt trong saáng thoaáng möåt neát vui tûúi vaâ tònh caãm. - Caác em àöìng yá chûá?! - Daå, àöìng yá! - Töët. Bêy giúâ chuáng ta bùæt àêìu vaâo tiïët hoåc. Vò àêy laâ tiïët daåy àêìu tiïn cuãa töi nïn töi khöng kiïím tra baâi hoåc cuãa caác em. Tiïët hoåc sau, töi seä kiïím tra. AÂ, töi cuäng thñch kiïím tra àöåt xuêët lùæm nheá! Thêìy Vônh kheä nhïëch möi cûúâi nheå. Buöíi hoåc àêìu tiïn thêìy thêëy cêìn phaãi "giûä keä" möåt chuát vúái hoåc troâ. Búãi chuáng noá luön lúåi duång thúâi cú "treâo lïn àêìu, lïn cöí" nhûäng ngûúâi thêìy dïî tñnh, "yïëu cú" vúái chuáng kïí tûâ giúâ lïn lúáp àêìu tiïn. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 29 Bïn tai Àoan, loaáng thoaáng gioång khao khao cuãa nhoã Tuyïët "luân": - Thêìy "àeåp chai" hïët cang! Haånh "xuâ" goáp lúâi chï nho nhoã: - Àeåp "chai" maâ cùng thêëy súå! - Öng thêìy khoá quaá chùæc chùæn seä bõ "ïë" túái giaâ! - Hñ, hñ! ÏË haã? Àeåp "chai" laåi biïët "àeo dai" thò àêu coá ïë?! - Xaåo ài! Àeo ai? Àeo maây aâ? - Tao laâm gò coá "veá"! Con Àoan kòa! Chñnh noá múái laâm cho chaâng coá nhûäng êën tûúång àêìu tiïn! Hò! Hò! Àoan quay xuöëng baân dûúái tòm ra keã phaát ra cêu noái aác miïång kia vaâ phaát hiïån àoá laâ Tuyïët "luân", Àoan àõnh thoâ tay cho noá möåt caái "kñ" nhûng vûâa múái àûa tay lïn thò bõ thêìy "chiïëu tûúáng". Thêìy Vônh troân mùæt ngaåc nhiïn nhêån ra "cö beá mú möång" ngoaâi haânh lang. Thêìy hoãi: - Em muöën phaát biïíu gò cú? Àoan quï muöën chïët. Giêån mònh khöng ngoá trûúác ngoá sau nïn bõ thêìy... cho quï möåt lêìn nûäa. Möåt phêìn Àoan laåi ûác con nhoã Tuyïët "luân", mùæc gò maâ noá baão thêìy coá "êën tûúång" vúái mònh? Luác tûác ai, coá leä mùåt Àoan tröng giöëng "khó ùn úát" lùæm chùng. Nïn Àoan thêëy mùåt thêìy coá phêìn dõu laåi. Miïång thêìy muãm móm: - Coá gò cêìn noái khöng em? - Daå thûa thêìy, khöng! - Àoan êëp uáng. - Thïë maâ töi laåi thêëy em àûa tay lïn roä raâng àêëy chûá! - Lêìn àêìu tiïn gioång thêìy Vônh pha chuát dñ doãm. - Thöi àûúåc röìi! Nïëu khöng coá gò, em cûá ngöìi xuöëng. Lêìn sau àûâng nghõch nûäa àêëy nheá! Bêy giúâ ta vaâo baâi múái! Thêìy Vônh àïën bïn baân lêëy phêën. Thêìy viïët lïn baãng tûåa baâi: "Vùn hoåc Viïåt Nam tûâ caách maång thaáng 8-1945 àïën 1975". Neát chûä cuãa thêìy dõu daâng nhû nhûäng caánh bûúám chao nghiïng. Àaám hoåc troâ bïn dûúái hñt haâ: - Thêìy viïët àeåp kinh khuãng! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 30 - Hoãng àeåp thò sao laâm thêìy àûúåc aâ! - Coá ngûúâi viïët xêëu hún cuäng laâm thêìy àûúåc chûá böå. - Ai àêu? - Maây chûá ai? Tao boái rùçng maây lúán lïn seä laâm möåt "cö vaáo" àêëy! - Töët! Tao seä daåy con maây vaâ cho con maây "xúi" trûáng võt daâi daâi. Möåt cuá nheáo bêët ngúâ vaâo àuâi "baâ thêìy boái" laáo, laâm noá reá lïn àiïëc oác: - AÁi ui! Àau! Biïët coá sûå cöë "múã haâng". Thêìy Vônh ngûâng tay phêën ngoá vïì phña coá tiïëng la: - Caái gò khiïëp vêåy caác em? Moåi con mùæt ngaåc nhiïn àöí döìn vïì phña nhoã Hûúng Trêìm: - Lúáp phoá vùn thïí "quêåy" àoá thêìy! - Bïn con trai töë caáo. Hûúng Trêìm thiïëu àiïìu chïët àûáng vò caái nheáo àau àiïëng cuãa con Nguyïåt Quïë thò ñt maâ noá "haäi" vò thêìy thò nhiïìu. Noá lñnh quyánh tñnh kïë lêëy "vaãi thûa che mùæt thaánh". - Thûa thêìy, em thêëy möåt con chuöåt boâ lïn chên em nïn em bõ... hïët höìn!... Thêìy suy nghô möåt chuát röìi aâ lïn: - Lúáp caác em "ùn haâng" chùæc kinh lùæm nïn coá... öí chuöåt trong lúáp. Lúáp phoá lao àöång cêìn ruát kinh nghiïåm khêu vïå sinh nheá. Töi khöng thñch laâm baâi giaãng cuãa töi bõ giaán àoaån àêu. Hûúng Trêìm lñ nhñ: - Daå, em xin löîi thêìy! Möåt "öng maänh" thñch chúi ngöng, ngûáa miïång la lïn: - Thêìy coá löîi àêu maâ cho em? Thêìy Vônh boã phêën xuöëng, khoanh tay nhòn xuöëng lúáp, gioång rùæn àanh: - Caác em cöë tònh khöng hiïíu lúâi töi noái vúái lúáp ban naäy. Töi chó tiïëc trong suöët hai tiïët hoåc, caác em chûa hoåc àûúåc chûä naâo. Bêy http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 31 giúâ nïëu caác em khöng thñch hoåc, caác em cûá thoaãi maái chúi cho hïët giúâ. Vên Anh khöng giêëu àûúåc bûåc mònh. Naäy giúâ noá thêëy baån beâ quaá lùæm! Tûúãng sao, con Hûúng Trêìm, Nguyïåt Quïë cuäng "phaãn pheá", haânh àöång "dúã húi" y nhû mêëy thùçng cuöëi lúáp. Vên Anh cùçn nhùçn: - Laåi coá chuyïån nûäa röìi! Böîng, tuâng, tuâng, tuâng,... tiïëng tröëng baáo hiïåu giúâ giaãi lao vang döåi. Thêìy Vônh öm cùåp bûúác ra, khöng quïn àïí laåi möåt cêu àaáng nhúá: - Tiïët hoåc sau cuãa töi, hy voång caác em biïët suy nghô hún. Thêìy ài ra ngêíng cao àêìu, mùæt nhòn thùèng vïì phña trûúác. Nhiïìu tiïëng tùåc lûúäi vaâ xuyát xoa nho nhoã: - Thêìy khoá thêëy súå! - Àeåp trai nhûng khöng coá... ba gai! Tiïët hoåc àêìu tiïn cuãa thêìy giaáo chuã nhiïåm múái diïîn ra nhû thïë! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 32 CHÛÚNG 4 Vônh soaån laåi múá baâi kiïím tra têåp laâm vùn möåt tiïët cuãa lúáp röìi sùæp xïëp, phên loaåi theo thûá tûå gioãi, khaá, trung bònh, vaâ loaåi baâi dûúái àiïím nùm thaânh tûâng xêëp riïng biïåt àïí tiïån viïåc töíng kïët vaâ nïu ûu khuyïët àiïím cuå thïí khi traã baâi cho hoåc sinh. Anh caãm thêëy haâi loâng möåt chuát khi thêëy chó coá ba baâi bõ àiïím böën. Àêy laâ kïët quaã gêìn möåt thaáng trúâi reân luyïån nhû thïë, taác phong hoåc têåp nghiïm tuác cho hoåc sinh bùçng nhiïåt tònh giaãng daåy cuãa thêìy. Ba hoåc sinh àiïím yïëu naây, Vônh khöng thêëy ngaåi lùæm. Anh dû sûác nêng söë lûúång hoåc sinh yïëu naây lïn möåt bêåc. Búãi Vônh coá möåt phûúng caách àùåc biïåt riïng cuãa mònh trong phûúng phaáp àûáng lúáp. Nhêët laâ úã thïí loaåi phên tñch vaâ lyá luêån vùn hoåc. Nhúá laåi nhûäng ngaây àêìu múái nhêån lúáp, Vônh thêëy ngao ngaán laâm sao! Lúáp lang gò nhû möåt caái chúå. Thaânh phêìn nghõch phaá gêìn nhû àa söë. Kïí caã nam lêîn nûä. Tuy nhiïn chuáng chó quêåy bùçng möìm, nghõch trong giúâ hoåc bùçng caách noái leo, noái tïëu. Coân thaânh phêìn bêët haão nùång kyá hún nhû choaãng nhau hay lêåp bùng nhoám àaánh nhau thò khöng coá. Trong cöng taác chuã nhiïåm, Vônh luön chõu khoá tòm hiïíu hoaân caãnh tûâng àöëi tûúång àïí kõp thúâi uöën nùæn, sûãa chûäa tûâng hoåc sinh, nhêët laâ àöëi vúái thaânh phêìn caá biïåt. Laâ loaåi ngûúâi nùng nöí, xöëc vaác trong cöng taác vaâ vúái bêìu nhiïåt huyïët cuãa tuöíi thanh xuên, anh quyïët têm chónh àöën nïì nïëp lúáp, tòm hiïíu tñnh caách cuãa möîi hoåc sinh, sûã duång nguyïn tùæc vûâa nhu vûâa cûúng trong daåy hoåc vaâ trong chuã nhiïåm. Dêìn dêìn anh àaä thu phuåc nhên têm... chuáng búát phaá, toã veã thñch hoåc, thñch nghe anh giaãng hún nïn kïët quaã hoåc têåp tûúng àöëi khaã quan. Bùçng chûáng laâ nhûäng baâi kiïím tra naây. Vônh thêëy vui vui möåt chuát. Anh kheä núã nuå cûúâi. Laâ möåt giaáo viïn treã, ra trûúâng àûúåc böën nùm nay, Vônh luön thñch "ài bêët cûá núi àêu àêët nûúác cêìn". Hún nûäa, vúái anh, coá ài nhiïìu múái thêëy nhiïìu caãnh àeåp cuãa quï hûúng, goáp phêìn laâm sinh àöång cho baâi giaãng vaâ caâng phöí vaâo loâng hoåc sinh tònh yïu thiïn http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 33 nhiïn, yïu àêët nûúác vaâ yïu con ngûúâi tha thiïët. Tûâ àoá chuáng biïët caách söëng àeåp, thïí hiïån qua haânh àöång, biïët söëng "mònh vò moåi ngûúâi". Anh xem laåi xêëp baâi. Tònh cúâ anh cêìm lïn baâi kiïím tra xuêët sùæc nhêët cuãa möåt em vúái söë àiïím "maximum" - àiïím chñn. Baâi kiïím tra naây anh khöng nhúá tïn "taác giaã". Nhûng anh àaä àoåc ài àoåc laåi bao lêìn röìi maâ vêîn thñch àoåc thïm. Búãi baâi laâm thêåt saåch seä, neát chûä mïìm maåi, chên phûúng, yá tûá suác tñch phong phuá, lúâi leä khuác chiïët, vùn phong goån àeåp vúái nhiïìu dêîn chûáng xaác thûåc. Chó tiïëc laâ caã lúáp khöng coá baâi thûá hai laâm töët nhû vêåy! Anh toâ moâ nhòn lïn khung ghi tïn cuãa hoåc sinh. Taác giaã baâi laâ Lï Nguyïîn Thuåc Àoan. Vônh nhòn neát buát maâu mûåc tñm laäng maån trïn nïìn giêëy trùæng tinh thùèng nïëp, phaãng phêët muâi hûúng dòu dõu cuãa loaåi mûåc coá hûúng thúm röìi bêët chúåt móm cûúâi. - AÂ! Thò ra baâi laâm cuãa cö naâng naây àêëy! Trong trñ Vônh nhûäng hònh aãnh tûâ möåt thaáng trûúác, khi anh múái nhêån lúáp, vöåi vaä trúã vïì. Caái cö beá hoåc troâ nho nhoã khaá kyâ laå, möåt mònh... möåt thïë giúái möång mú ngoaâi haânh lang àêy maâ! - UÁi chaâ! Àaä mú möång maâ coân haát hoâ nho nhoã nûäa chûá! - Vônh cûúâi thuá võ. Vônh nhùæm mùæt laåi vêîn thêëy nhúá khaá àêìy àuã yá tûá baâi vùn. - Heân gò, cö naâng laâ caán sûå vùn cuãa lúáp! Vônh quyïët àõnh sau khi phên tñch xong ûu khuyïët àiïím cuãa tûâng baâi, anh seä cho hoåc sinh chuyïìn àoåc baâi vùn cuãa Àoan àïí caác em khaác seä ruát kinh nghiïåm cho mònh úã baâi sau. Lêåt túái lêåt lui túâ giêëy kiïím tra maâ khöng hïì chuã àõnh, theo möåt thoái quen khi àang suy nghô möåt àiïìu gò, Vônh kheä gêåt àêìu móm cûúâi khi nhúá lúâi möåt baâi thú khaá dïî thûúng: "Trang giêëy thúm beá giûä giuâm thêìy nheá Cêët yïn laânh nhûäng lúâi giaãng, dùån doâ Vò höm nay thêìy nhû caánh bûúám mú Bay xa maäi àïën núi naâo beá biïët?..." Vônh bêåt cûúâi tûå nhuã: "Anh chaâng thêìy giaáo naâo laäng maån thïë nhó?" http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 34 Vïì phûúng diïån tònh yïu, Vônh quan niïåm àoá laâ möåt tònh caãm hïët sûác tûå nhiïn, khöng cêìn phaãi vöåi vaâng nhû nhaâ thú Xuên Diïåu baão: "Mau vúái chûá, vöåi vaâng lïn vúái chûá! Em yïu úi, tònh non àaä giaâ röìi..." Búãi anh nghô rùçng vúái tònh yïu haäy àïí cho noá àïën thêåt tûå nhiïn vaâ nïëu cêìn thò àïí noá tûå nhiïn khi noá àïën. "Tònh yïu àïën, tònh yïu ài ai biïët! Trong gùåp gúä àaä coá mêìm ly biïåt..." Noái vïì tònh yïu möîi ngûúâi coá möåt quan niïåm riïng vaâ chùèng coá giêëy buát naâo àïí taã, noái hïët vïì tònh yïu cuãa con ngûúâi. Vïì phûúng diïån naây, dûúái mùæt möåt ngûúâi daåy vùn Vônh coá thïí diïîn àaåt hoùåc giaãi nghôa bùçng thi ca chûá coân kinh nghiïåm baãn thên, Vônh haäy coân "soát" lùæm! Thuúã coân ài hoåc, laâ hoåc sinh lúáp mûúâi hai vaâ thuúã laâ sinh viïn Vônh cuäng àaä coá lêìn thêëp thoaáng "tröng vúâi aáo tiïíu thú". Noái laâ "thêëp thoaáng" búãi vò anh chó mú maâng thêëy "tim rung àöång" chûá chûa hïì traãi qua möåt tònh yïu thêåt sûå naâo caã. Búãi vò anh húi khoá tñnh vaâ nghiïm troång chùng? Loay hoay cêët xêëp baâi vaâo cùåp, Vônh kheä gêåt guâ: - Anh chaâng thêìy trong baâi thú tröng coá veã diïîm phuác khi troâ chuyïån vúái ngûúâi yïu laâ cö beá nûä sinh. Coân Vônh thò sao? Coá leä traái tim anh àaä khö, chai mêët röìi chùng?! Búãi anh chó tòm àûúåc xuác caãm chên thêåt qua baâi giaãng. Coân nûä sinh lúáp mûúâi hai, anh vêîn thêëy chuáng... beá boãng laâm sao êëy! Dûúái mùæt anh, chuáng maäi maäi laâ hoåc troâ, laâ caác àïå tûã cuãa anh thöi! - Bêy giúâ mònh quan niïåm thïë, chûá mai sau... ai biïët àûúåc sûå àúâi?!... Vônh nghô ngúåi nhû thïë vaâ móm cûúâi vu vú. Anh trúã laåi baân viïët chuêín bõ saách vúã ài daåy. Trúâi àaä vaâo àöng, gioá heo may àem caái laånh se se thêåt dïî thûúng àïën vúái moåi ngûúâi. Buöíi saáng khöng khñ coá veã tröng àaáng yïu hún vò coá sûúng muâ baâng baåc bay qua keä laá, voâm cêy laâm cho khöng gian múâ aão nhû coá mêy múâ giùng kñn. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 35 Trúâi muâa àöng coá caái xinh àeåp riïng cuãa noá. Tiïët trúâi muâa àöng laâm Vônh cûá liïn tûúãng àïën lúâi möåt baâi haát noái vïì möåt phöë nuái cao nguyïn rêët laâ kyâ aão... "Phöë nuái cao, phöë nuái àêìy sûúng Phöë xaá cêy xanh, trúâi thêëp thêåt buöìn Anh khaách laå, ài lïn, ài xuöëng. May maâ coá em, àúâi coân dïî thûúng Em Pleiku, maá àoã möi höìng ÚÃ àêy buöíi chiïìu, quanh nùm muâa àöng Nïn toác em ûúát vaâ mùæt em ûúát Nïn em mïìm nhû mêy chiïìu trong..." Muâa àöng, phöë nuái Pleiku coá veã àeåp kyâ aão vúái phöë cêy xanh vaâ trúâi thêëp thêåt u buöìn. Caâng àeåp hún nûäa khi coá caác cö em "maá àoã möi höìng" laâm cho loâng ngûúâi ngú ngêín nhû say vò caái laånh vaâ caái àeåp. Anh chaâng khaách laå naâo àoá, àïën xûá laånh Pleiku chúåt dêng traân möåt nöîi buöìn xa caách. May maâ anh coân coá ngûúâi àïí caãm thêëy "àúâi coân dïî thûúng"... Muâa àöng, thaânh phöë núi Vônh àïën daåy hoåc cuäng khaá dïî thûúng vúái caác sùæc aáo len tö àiïím con phöë. Nhûng úã thaânh phöë naây, Vônh khöng coá ai "maá àoã, möi höìng" àïí laâm anh naáo nûác möång mú. Cho nïn àúâi anh vêîn bònh yïn nhû mùåt höì tônh lùång. Khöng coá ai laâm loâng anh vûúng vêën. Muâa àöng cuãa Vônh chó àún giaãn coá nhûäng caánh bûúám trùæng trong sên trûúâng khoaác aáo len àuã maâu ài hoåc, laâm vui mùæt anh thöi! Vônh nhòn laåi mònh, ngûúâi phong phanh möåt chiïëc aáo sú mi trùæng nïëp, lõch sûå. Khöng aáo êëm, aáo len, nghïnh ngang trong loâng phöë, têån hûúãng hûúng võ àêët trúâi vêîn thêëy muâa àöng àeåp ghï núi... http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 36 CHÛÚNG 5 - Ï, tuåi maây úi! Laåi àêy xem tao nhùåt àûúåc caái naây neâ! Tiïëng Nguyïåt Quïë la oai oaái khi noá lia chúi trong höåc baân chöî cuãa Àoan. - Gò àoá! Gò àoá! - Coá "kñ rò" quan troång hön maâ la dûä vêåy? - Nhanh lïn ài! Baão àaãm hêëp dêîn "baá chaáy" luön. Lêåp tûác mêëy caái chöíi bõ vûát xuöëng àêët. Ba caái àêìu chuåm laåi trïn möåt túâ giêëy têåp hoåc troâ gêëp laâm taám. Nguyïåt Quïë vûâa cûúâi hñ hñ vûâa múã túâ giêëy chiïën lúåi phêím baây ra trûúác mùåt Vên Anh vaâ Hûúng Trêìm. Noá laâm ra veã bñ mêåt. Mùæt noá laáo liïn hûúáng vïì cûãa lúáp. Dêìu trúâi coân súám, noá vêîn lo... bõ con mùæt cuãa keã thûá tû phaát hiïån. Búãi vò höm nay töí trûåc nhêåt thûá tû cuãa Nguyïåt Quïë àaä tònh cúâ khaám phaá ra möåt "bûác thû tònh muâa àöng" cuãa möåt "chaâng bñ mêåt" gúãi cho naâng Thuåc Àoan. Noá liïëc vïì cûãa lúáp ra lïånh: - Ï, túái cûãa söí àoåc cho saáng. Nhúá coi chûâng con nhoã Àoan túái! Hûúng Trêìm laáu lónh: - Àûúåc röìi! Àïí tao canh me noá cho! - Coá gò àêu! Noá vö thò àoåc cho noá nghe luön! - Vên Anh nheå nhaâng hún. - Àoåc leå ài àïí tuåi noá vö laâ "bïí"!... Saáu con mùæt laåi "thoâ" vö túâ giêëy, chúåt Hûúng Trêìm la lúán: - Ï, thúm quaá tuåi bêy úi! "Tûúáng" naây chúi ûúáp nûúác hoa vaâo bûác thû tònh cuãa hùæn àïí "húáp höìn" ngûúâi àeåp àêëy! Khaâ, khaâ! - Noá khõt muäi hñt haâ. - Thúm thuái gò kïå ngûúâi ta! Maây sao... "lu sú bu" quaá! Nguyïåt Quïë noáng naãy. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 37 Saáu con mùæt toâ moâ laåi "choä" vaâo túâ giêëy, höìi höåp nhû ùn vuång súå bõ bùæt quaã tang! Caã ba àïìu nñn thúã theo doäi nhûäng doâng chûä nùæn noát: "Thuåc Àoan thên mïën, Phaãi noái rùçng mònh rêët vui khi viïët cho Àoan mêëy chûä naây. Noá chûáng toã loâng mïën möå cuãa mònh vúái "chuã nhên" cuãa nhûäng baâi luêån vùn "quaá àaä" maâ thêìy vêîn thûúâng àoåc cho caã lúáp nghe... Mêëy nùm nay mònh thêëy mïën Àoan chuát chuát qua tñnh tònh nhu mò vaâ veã dõu daâng cuãa baån. Nhûng mònh àaânh "ngêåm tùm" vò quanh baån coá nhiïìu "nûä vïå sô" àùæc lûåc quaá nïn múá tònh caãm múái naãy sinh àoá àaânh chó laâ... phuâ vên thöi Àoan aå! Bêy giúâ mònh laåi viïët cho Àoan nhûäng doâng naây vò mònh thêëy tònh caãm cuãa mònh àöëi vúái Àoan bêëy lêu nay cuäng vêîn vêåy. Noá khöng chïët ài maâ noá vêîn tiïìm taâng ngaây möåt... nùång sêu. Nïëu Àoan tûâ chöëi, chùæc chùæn mònh seä khöng bao giúâ thi nöíi. Vò traái tim cuãa mònh luác naây noá cuäng thûúâng xuyïn "bõ lïn maáu" möîi khi Àoan vö tû, húâi húåt vúái mònh... Mònh khöng xûng tïn nhûng hy voång Àoan biïët mònh laâ ai khi àoåc kyä nhûäng doâng trïn àêy. Nïëu viïët cho mònh, Àoan cûá àïí ngay choác chöî Àoan nhêån thû naây laâ mònh seä nhêån àûúåc. Thöi mònh stop. Nhúá giûä "bñ mêåt quên sûå" trûúác caác "nûä vïå sô" cuãa Àoan... Thên aái, T.À." - YÁ cha meå úi! Thuúã àúâi viïët thû toã tònh maâ kyá tïn tùæt, ai maâ moâ ra tïn öng taác giaã! - Dïî eåt! Cûá doâ hïët mêëy tïn öng coá mêîu tûå TÀ laâ biïët chûá gò! Nguyïåt Quïë loä mùæt: - Ñ, sao laåi laâ "TÀ" haã maây? Ruãi "TÀ" laâ Thuåc Àoan röìi sao? - Àöì khuâng! Khöng leä noá ài gúãi thû toã tònh cho noá haã? Nguyïåt Quïë chúáp mùæt: - ÛÂa heá! Tao quïn! Vaâ noá laåi cùæn möi: http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 38 - Vêåy chûá "TÀ" laâ ai caâ? Hûúng Trêìm xoâe tay: - Lúáp mònh coá ba "öng thêìn" tïn coá mêîu tûå "TÀ", Thuêån Àûác neâ, Trñ Àaåo neâ, Tuêën Àùng neâ! Röìi àoá! Àêu tuåi maây thûã nghô xem ai laâ taác giaã bûác thû naây? - Böë tao cuäng khöng biïët nöíi! - Vêåy phaãi àiïìu tra cêëp töëc chûá sao? - Àiïìu tra bùçng caách naâo? - Khoá gò! Ùn cùæp cuãa möîi öng möåt quyïín têåp àïí àoå chûä vúái laá thû chûá sao! - Haâ haâ saáng trñ! Saáng trñ! Àaáng thûúãng cho möåt caái "kñ"! - Àûâng taâo lao nûäa! Àûáa naâo laänh nhiïåm vuå "ùn cùæp" têåp cuãa ba thùçng "TÀ"? Hûúng Trêìm cûúâi khoe haâm rùng trùæng noän: - "TÀ" hay laâ "Pï Àï"? - Bêåy baå! "TÀ" maây! "Pï Àï" úã àêu àêy? - Nguyïåt Quïë trïì möi. Vên Anh nhaáy mùæt: - Ï, coá vaâi àûáa vö lúáp röìi àoá! Queát lúáp leå lïn! Giúâ chúi baân tiïëp! - Àïí giúâ chúi noá... nguöåi! - Àuáng àoá, giúâ chúi mònh seä "haânh àöång", thûã taâi laâm "thaám tûã" àa... àa... Vên Anh laåi nhûúáng mùæt thò thaâo: - Ï, búát con khó ài! Giúâ chúi àûáa naâo laänh nhiïåm vuå "àaåo chñch"? - Maây chûá ai? - Xaåo ài! Tao khöng àûúåc. - Vên Anh giêåm chên bõch bõch. Tao... keám lùæm! - Vêåy chûá ai vö àêy? Hoãng leä tao? Hûúng Trêìm lyá sûå. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 39 Vên Anh che möåt baân tay lïn miïång. Caái luám àöìng tiïìn vö tû laåi luäm sêu vaâo maá khi cö naâng cûúâi noái vaâ con mùæt luáng liïëng cuãa noá laåi hûúáng vïì Nguyïåt Quïë: - Hoãng phaãi tao, cuäng hoãng phaãi maây. Vêåy thò "chõ" Nguyïåt Quïë chûá ai! Nguyïåt Quïë trúån mùæt: - Tuåi maây khön boã xûâ! Caái gò nùång nïì "khoá nhai" nhêët thò àïí daânh cho tao! Vên Anh vuöët noá: - ÊÅy! Trong ba àûáa, maây "kheáo tay" nhêët laåi thöng minh linh lúåi thêìn sêìu nïn tuåi tao àïì cûã maây laâ phaãi röìi. - Tao coác ngaán àûáa naâo! Nhûng tuåi bay phaãi höî trúå tao, canh tuåi noá cho kyä kyä keão mang tiïëng tao ùn cùæp... têåp. - ÊÅy! Chuyïån àoá maây khoãi lo. Cûá yïn têm haânh àöång, coá tuåi tao yïím trúå phña sau. Hûúng Trêìm ài deåp chöíi chúåt noá quay ngoùæt laåi chöî Vên Anh vaâ Nguyïåt Quïë àang luái huái traãi khùn baân vaâ doån bònh hoa. - Quïn nûäa! Coá baáo cho con Àoan biïët khöng? Vên Anh quyïët àõnh thêåt nhanh. Noá nhaáy mùæt cûúâi ruöìi: - Àïí tao "thuã" chuyïån àoá cho! Maây cûá lo canh me cho con Nguyïåt Quïë "laâm ùn" ngon laânh möåt chuát! Chúåt tuâng, tuâng, tuâng... tröëng baáo mûúâi lùm phuát àêìu giúâ vang döåi. Lúáp hoåc àaä saåch seä goån àeåp. Baân giaáo viïn saáng rûåc vúái bònh hoa cuác Nhêåt maâu vaâng nùæng thêåt dïî thûúng. Möåt ngoån gioá laånh tûâ cûãa thöíi thöëc vaâo laâm Vên Anh ruâng mònh duâ noá mùåc chiïëc aáo len höìng daây cöåm. Vên Anh xoáa baãng cho thêåt saåch röìi àûáng trïn buåc nhòn xuöëng lúáp. Baån beâ àaä vaâo àöng àuã. Nhoã Àoan höm nay mùåc aáo êëm vaâng maâu hoa cuác. Phêìn àöng con gaái àïìu mùåc aáo len ài hoåc muâa àöng. Ai cuäng co ro trong reát mûúát tröng thêåt dïî thûúng. Vên Anh nhòn vïì phña daäy baân hûúáng ngoaâi cûãa lúáp cuãa caác baån trai. Mêëy "öng tûúáng" khöng ai mùåc aáo êëm caã trûâ möåt vaâi anh chaâng hoå "àiïåu" khoaác aáo gioá àïí laâm duyïn, laâm mêët hïët caái chñ khñ nam nhi cuãa caác àêëng "trûúång phu toâng"! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 40 Vên Anh kheä liïëc vïì hûúáng Thuêån Àûác. Anh chaâng naây hoåc tûúng àöëi gioãi àïìu caác mön. Anh ta laåi àeåp trai, con nhaâ giaâu. Thuêån Àûác thûúâng ñt noái, ñt kïët baån vúái nhiïìu ngûúâi. Anh ta àang hñ hoaáy ghi ghi cheáp cheáp gò trïn giêëy. - Khöng leä anh chaâng naây! Vên Anh nghô ngúåi. Giûäa baân hai, Trñ Àaåo àang ngöìm ngoaâm nhai möåt öí baánh mò bûå tûúáng. Anh chaâng naây thò hoåc bònh thûúâng thöi, khöng coá gò àaáng noái. Cö lúáp trûúãng thöng minh loaåi boã khaã nùng Trñ Àaåo laâ taác giaã cuãa bûác thû. Ngûúâi cuöëi cuâng, tïn coá mêîu tûå "TÀ" laâ Tuêën Àùng. Öng naây coá gioång "tï no" öìm öìm nhû loa bïí, dïî laâm khiïëp vña mêëy "naâng" hay mú möång. Nhoã Thuåc Àoan súå öng naây nhêët búãi öng hay bêët ngúâ heát lïn möåt caái khi öng phaát biïíu, laâm cho noá muöën ruång tim! Öng naây gioãi toaán, khaá vùn. Khöng coá lyá öng "baái" con Àoan laâm "sû mêîu" vaâ àem loâng "yïu thûúng" cö naâng qua mêëy baâi vùn thêìy àoåc cho caã lúáp nghe?! Vên Anh cùæn möi suy nghô, thoái quen cöë hûäu cuãa cö naâng möîi khi suy nghô thêåt sêu möåt àiïìu gò. Nhúá túái nöåi dung bûác thû toã tònh coá chöî lêm ly, ûúát aát nhû àûúâng lïn "àónh phuâ vên", Vên Anh quïn mònh àang àûáng trûúác lúáp, bêåt cûúâi khuác khñch. Mêëy öng "thiïn böìng nguyïn soaái" bõ àoåa xuöëng trêìn thêëy "Tiïn Nga" cûúâi àeåp quaá, dïî thûúng quaá beân ngêín ngú hïët mêëy giêy. Nïëu khöng bõ gioång öì öì cuãa Tuêën Àùng "àaánh thûác" daám bõ "liïåt dêy doâm" hïët raáo. - Lúáp trûúãng úi! Saáng laånh muöën tï ngûúâi, coá gò vui maâ cûúâi... xinh thïë! Àaám con gaái quay ngoùæt laåi nhòn Tuêën Àùng nhû nhòn sao chöíi "Halley" xuêët hiïån giûäa ban ngaây. Àaám con trai thò àöìng loaåt reá lïn baây toã möåt sûå ngaåc nhiïn cûåc àöå. Búãi chuáng yïn trñ "öng tïn no" àang "thaã dï" lúáp trûúãng cuãa chuáng. - UÁy, cha meå úi! "Tï no" höm nay daám khen lúáp trûúãng mònh "xinh" giûäa ban ngaây ban mùåt nghe! Quyá võ thêëy sao quyá võ? - Tiïën böå quaá chúá sao! Àïì nghõ hoan hö "trai anh huâng" vúái "gaái thuyïìn quyïn" möåt phaát! http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 41 Bïn con trai laåi röå lïn "hoan hö!". Quang "quêåy" vaâ Tñn "àiïåu" phoáng lïn baân trïn xuám laåi voâ toác cuãa Àùng "tï no" laâm noá buâ xuâ nhû caái töí quaå. Vên Anh khöng ngúâ múái saáng àaä bõ sao "xuái quêíy" chiïëu mïånh. Àêìu tiïn mùåt cö naâng thoaáng ûãng höìng nhû àûúåc phïët lïn möåt lúáp phêën höìng thêåt àeåp. Nhûng chó ñt phuát sau, Vên Anh àaä lêëy laåi àûúåc phong àöå cûáng coãi vöën coá cuãa möåt keã "baãy àúâi" laâm lúáp trûúãng. Àúåi cho caã lúáp nhêët laâ bïn con trai búát "loaån", Vên Anh thong thaã bûúác lïn buåc: - Giaãi lao nhû thïë àuã chûa caác baån? Gêìn hïët mûúâi lùm phuát àêìu giúâ röìi! Chuáng ta nïn nhúá rùçng ai cuäng coá quyïìn àûúåc àuâa vui. Nhûng àuâa nhû thïë naâo àïí ngûúâi khaác khöng thêëy... ngaåi, vaâ nhêët laâ caác baån àûâng nïn quïn àïí daânh tiïëng cûúâi laânh maånh thoaãi maái cuãa chuáng ta luác nghe tin... chuáng ta vaâo àaåi hoåc. Lêìn naây thò con trai quï quaá, haá höëc miïång ra nhòn cö lúáp trûúãng duyïn daáng thöng minh àang "lïn lúáp" chuáng hïët sûác... ngoåt ngaâo, maâ chuáng khöng coá möåt lúâi naâo "àöëp" laåi. Con gaái thò kñn àaáo hún. Chuáng yá nhõ trao cho nhau nhûäng nuå cûúâi khoaái chñ. Trong buång caác nûä nhi àang khoaái tó tï vò boån maây rêu àaä bõ lúáp trûúãng tuyïåt vúâi cuãa chuáng quêåt cho möåt cuá nöëc ao... chñ maång! Mûúâi lùm phuát phuâ du tröi qua thêåt nhanh. Thêìy Vônh aâo vaâo lúáp nhû möåt cún gioá. Höm nay thêìy seä giaãng cho lúáp nghe baâi thú "Têy Tiïën" cuãa nhaâ thú Quang Duäng. Àoan chùm chuá lùæng nghe. Thêìy Vônh giaãng vïì thú rêët hay. Àoan thêëy khöng thïí so saánh thêìy vúái cö Dung àûúåc. Búãi möîi ngûúâi coá möåt phong caách thïí hiïån riïng, cuäng nhû möåt sûác caãm thuå vùn hoåc hay möåt xuác caãm vïì thi ca rêët khaác biïåt maâ Àoan khöng taâi naâo saánh àûúåc, nhû so saánh veã àeåp cuãa hai böng hoa cuâng möåt luác. Trong caác mön hoåc, Àoan thñch nhêët mön vùn. Trong khi Àoan biïët coá nhiïìu baån cuãa Àoan rêët chaán mön hoåc naây. Coá àûáa phaát biïíu mön Vùn thûúâng khiïën ngûúâi ta dïî bõ "möång du", cûá tûúãng mònh hiu hiu phiïu böìng trïn caác ngoån cêy, mön hoåc lú tú mú, ngaái nguã, chaán pheâo pheâo! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 42 Àoan thò laåi khaác. Tûâ khi biïët caãm nhêån caái àeåp, biïët yïu thiïn nhiïn, biïët say àùæm vúái caái àeåp cuãa àêët trúâi, cuãa hoa laá coã cêy, sûå mïìu dõu cuãa nhûäng caánh coâ bay laã, trïn nhûäng caánh àöìng ruöång xanh rò thùèng tùæp thúm hûúng cöëm, hûúng cheâ, cuãa nhûäng cêu ca dao tuyïåt àeåp... vùn chûúng àaä ùn sêu vaâo huyïët quaãn cuãa Àoan, biïíu hiïån thaânh möåt cöåi nguöìn dên töåc sêu xa. Bêy giúâ nghe lúâi thú löi cuöën cuãa thêìy, Àoan nhû àûúåc búi löåi trong doâng suöëi thi ca traác tuyïåt cuãa buöíi bònh minh, giûäa caãnh rûâng huâng traáng coá tiïëng chim muöng laâm nhaåc àïåm. Tiïëng giaãng thú cuãa thêìy coá sûác laâm cún nùæng giûäa ban trûa dõu laåi, khi ïm aái nhû lúâi baâ ru chaáu, khi mûúåt maâ nhû aánh trùng khuya laâm loâng Àoan chúåt chúi vúi nhû soáng biïín. Tiïëng thú cuãa thêìy coá sûác laâm tan húi laånh cuãa muâa àöng giaá reát. Trûúác mùæt Àoan, chên dung cuãa caác chiïën sô Têy Tiïën gêy êën tûúång sêu àêåm qua lúâi giaãng cuãa thêìy. Nhûng höm nay, Àoan caãm thêëy böå ba Vên Anh, Nguyïåt Quïë, Hûúng Trêìm coá gò laâm sao êëy! Mûác àöå têåp trung cuãa Àoan gêìn nhû bõ haån chïë búãi Hûúng Trêìm, Nguyïåt Quïë cûá thónh thoaãng ngoá ngoaái qua daäy baân nam nhû àïí tòm ai hoùåc doâ xeát möåt viïåc gò maâ Àoan khöng thïí naâo hiïíu nöîi! Bònh thûúâng ba con nhoã naây hoåc rêët chùm. Nguyïn cúá gò höm nay chuáng böîng trúã chûáng ngoá ngoaáy ngoå ngoaåy liïn tuåc? Àoan tûác töëi nghô buång, giúâ chúi seä hoãi boån noá cho ra leä! Böîng tûâ baân trïn, Nguyïåt Quïë "bùæn" xuöëng cho Àoan möåt túâ giêëy nhoã vo troân xïëp laåi nhû möåt viïn bi. Àoan luöëng cuöëng ngoá xuöëng chên. Viïn bi loåt tuöët vaâo trong giaây cuãa nhoã Haånh "xuâ". Àoan liïëc thêìy cêín thêån röìi thoâ chên "kheâo" chiïëc giaây cuãa Haånh laåi gêìn röìi bêët ngúâ thoâ àêìu xuöëng ngùn baân moác viïn bi thêåt kheáo. Vêîn liïëc chûâng thêìy Vônh, Àoan múã ra viïn bi chïët tiïåt thêåt nhanh. Thò ra àoá laâ möåt "töëi hêåu thû" cuãa naâng Nguyïåt Quïë. "Ï Àoan, Giúâ chúi tuåi tao seä baáo cho maây hay möåt tin "khöëc liïåt" cúä cún baäo Lin-Àa söë 5 höìi "nùém", baão àaãm hêëp dêîn nhû chuyïån ma caâ röìng, mùæc tûác cûúâi cúä chuyïån vua Khang Hy vi haânh, lêm ly muâi mêîn cúä chuyïån tònh trïn chuyïën taâu Titanic...hñc...hñc... http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 43 Búãi vêåy khi nghe tröëng àaánh caái "thuâng" möåt tiïëng, maây laâm ún phoáng theo con Vên Anh xuöëng göëc cêy phûúång giaâ dûúái sên trûúâng àúåi boån tao úã àoá... Trong khi chúâ àúåi, con Vên Anh seä cho maây biïët chuyïån gò... Nhúá mau chên, khöng àûúåc trïî naãi! (Thúâi giúâ laâ vaâng 9999 SJC). Coân bêy giúâ, tiïëp tuåc bònh thaãn theo chên öng Vônh... "Têy Tiïën". Àûâng coá "quaánh lö tö" trong buång, öíng biïët àûúåc thò bïí maánh hïët! NQ". Thêìy Vônh vêîn say sûa "quïn ài" trong nhõp thú trêìm huâng àùåc sùæc cuãa Quang Duäng. Nhûng Àoan khöng coân bònh tônh àïí nghe thêìy giaãng nûäa. Bûác "töëi hêåu thû" cuãa Nguyïåt Quïë àaä laâm Àoan bõ phên têm. Loaáng thoaáng bïn tai Àoan lúâi thêìy Vônh nhû húi gioá tiïëng mêët, tiïëng coân... "Têy tiïën ngûúâi ài khöng heån ûúác Àûúâng lïn thùm thùèm möåt chia phöi Ai lïn Têy tiïën muâa xuên êëy"... Tuâng! Tuâng! Tuâng!... chûa dûát möåt höìi tröëng, Vên Anh àaä bay laåi cùåp cöí Àoan phoáng tuöët ra göëc cêy phûúång giaâ. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 44 CHÛÚNG 6 Nïëu con nhoã Vên Anh gioãi nghïì "lúáp trûúãng" bao nhiïu thò chuyïån "bùæt coác ngûúâi töëng tiïìn" cuãa noá cuäng saânh àiïåu bêëy nhiïu! Àoan chaåy theo noá muöën trêåt quai guöëc múái túái göëc cêy àiïím heån. Chûa kõp lêëy húi thúã àiïìu hoâa, noá àaä nùæm tay Àoan nheát vaâo möåt túâ giêëy gêëp taám phaãng phêët hûúng thúm. Noá baão: - Bònh tônh, "võn" traái tim cuãa maây laåi maâ nghe tao noái: àêy laâ möåt bûác thû tònh "khöng chên dung" cuãa möåt chaâng "Tûâ Haãi thúâi àaåi" gúãi cho maây. Con Quïë lûúåm àûúåc úã chöî höåc baân cuãa maây. Búãi vò caái chöî "khöng chên dung" nïn boån tao múái phaãi "truy tòm thuã phaåm" giuáp maây, vò maây coân... khúâ khaåo quaá! - Noá hïính hïính muäi noái tiïëp. - Hai con Quïë, Trêìm àang úã trïn lúáp tòm caách "thuöîn" têåp cuãa caác chaâng trai ra àêy, àoå chûä hêìu truy tòm "ngûúâi yïu" cho maây. Sûå viïåc laâ vêåy! Àoåc thû ài röìi... hoåc cho thuöåc àïí laâm buâa... traánh ma... bùæt... quyã! Àoan daán mùæt vaâo bûác thû, àoåc lûúát nhanh vaâ chuá yá thêåt kyä tïn ngûúâi gúãi úã cuöëi thû. "TÀ". Cö naâng ngêîm nghô: "Laâ ai nhó?" Àoan xïëp bûác thû laåi loâng laånh tanh khöng chuát maãy may xuác àöång hay coá tñ röån raä naâo khi àûúåc ngûúâi taán tónh. Vên Anh doâ xeát tûâng chuyïín biïën trïn mùåt baån, tuãm tóm cûúâi: - Sao? - Sao trùng gò? Coá gò àêu maâ tuåi maây phaãi röån raâng cho mïåt! - Tim maây coá nhaãy "mùm bö" chûa? - "Lam ba àa" tao coân chûa ngaán nûäa laâ "mùm bö". - Bêy giúâ thò chûa... nhaãy, nhûng mai möët tim maây seä nhaãy! Àoan phò cûúâi. Àaám baån cuãa Àoan laâ vêåy. Noái chuyïån thò "quaái quaái" vêåy àoá. Nhûng boån chuáng rêët töët, rêët dïî thûúng. Àoan nhõp nhõp chên vêîn giûä nuå cûúâi móm trïn möi. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 45 - Vên Anh xinh tûúi nhû möåt traái taáo maâ noái chuyïån thò... "xñ ngêìu" khöng ai ngúâ! Böîng tûâ trïn haânh lang, Quïë, Trêìm lao aâo xuöëng chöî Vên Anh vaâ Àoan àang ngöìi. Hai con nhoã moác trong buång ra ba quyïín têåp quùèng caái phaåch trïn coã. Vên Anh gêåp ngûúâi laåi maâ cûúâi, thêìm "phuåc lùn" hai con nhoã baån ranh ma "xuêët chuáng". Nguyïåt Quïë laáu taáu: - Hai àûáa tao phaãi töën cúä hai lñt möì höi, "mûu trñ" lùæm múái rinh àûúåc chiïën lúåi phêím vïì àêy! - Thïë múái biïët laâm nghïì "àaåo chñch" cuäng mïåt boã bu! - Hûúng Trêìm cûúâi hò hò. Xen lêîn vúái tiïëng cûúâi hïí haã laâ tiïëng lêåt têåp loaåt xoaåt. Ba tuöìng chûä àûúåc phúi baây ra dûúái aánh mùåt trúâi bïn caånh bûác thû. Sau möåt höìi boã mùæt quan saát tûâng chûä, tûâng dêëu, ba con nhoã hùng haái nhêët àaä bùæt àêìu xòu nhû boáng xò húi. Nguyïåt Quïë rïn nghe thêåt naäo nuöåt: - Cöng cöëc! Hûúng Trêìm cuäng thúã daâi: - Ba tuöìng chûä khaác biïåt tuöìng chûä úã trong laá thû nhû ba ngûúâi khaác ba, khaác maá! Vên Anh khöng noái gò. Noá chó ngùæm trúâi mêy, nhûng thêåt ra àêìu oác thaám tûã cuãa noá hoaåt àöång dûä döåi. Noá lêím nhêím, lêìm bêìm. "Tï Àï... Tï Àï..." Chúåt noá chuåp lêëy bûác thû nhòn thêåt kyä tïn "taác giaã" viïët tùæt lêìn nûäa röìi "aâ" lïn khoaái chñ! - Ha, ha! Tao biïët tûúáng àoá laâ ai röìi! - Ai? - Ai? - Hai nhoã kia chöìm lïn. Vên Anh múã to mùæt troân àen nhû hai haåt nhaän. Miïång cö naâng múã hïët ga: - Quyã sûá... Tñn "àiïåu" chúá ai vö àêy! - Trúâi àêët! Sao maây biïët? Vên Anh laåi vaåch bûác thû ra: http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 46 - Àêy neâ, mêîu tûå "àï" noá àêu coá viïët hoa àêu?! Vêåy thò chó coá Tñn "àiïåu" chûá khöng coá Tuêën Àùng, Trñ Àaåo, Thuêån Àûác... khó khö gò caã! Hûúng Trêìm nhe rùng: - Sao maây khöng noái súám cho tuåi tao khoãi mêët cöng! Vên Anh cûúâi ruä rûúåi: - Súám sao àûúåc maâ súám! Thò tao chó múái phaát hiïån ra tûác thò thöi chûá böå! Teän toâ möåt giêy röìi caã boån cuâng ngaä lùn ra trïn coã maâ cûúâi. Chúåt Vên Anh boâ dêåy: - Ï, cêëp töëc ài traã têåp vïì chöî cuä cho mau, keão chuáng chûãi hïët caã àaám aâ! Hai "quên sû" cuãa Vên Anh löìm cöìm ngöìi dêåy, nheát vöåi ba quyïín têåp vaâo buång röìi thùng mêët! http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 47 CHÛÚNG 7 Tûúãng chuyïån bñ mêåt cuãa Àoan chó coá Tñn "àiïåu" vaâ ba con baån thên yïu cuãa Àoan biïët maâ thöi. Ai deâ!... Khöng biïët tûâ möåt löî moåt naâo maâ chuyïån àoá bõ... xò ra... Ban àêìu coân xò ra in ñt, cho àïën möåt ngaây... Möåt ngaây nhû moåi ngaây, thêìy Vônh nïån goát giaây löåp cöåp tûâ haânh lang vaâo lúáp. Thêìy àûáng thêåt nghiïm trïn buåc, àaão mùæt nhòn khùæp "hang cuâng, ngoä heåp" cuãa lúáp röìi múái ngöìi xuöëng ghïë vaâ giúã söí "sanh, tûã" ra doâ. Cêy buát trong tay thêìy chaåy lïn, chaåy xuöëng tûâ àêìu àïën cuöëi söí laâm nhûäng traái tim bï böëi khoác hu hu trong löìng ngûåc. Chúåt thêìy ngûâng laåi úã àêìu söí, doäng daåc: - Vên Anh! Thaái Thuåy Vên Anh! Vên Anh cêìm têåp lïn baân thêìy, rêët tûå tin ra daáng con nhaâ "lônh àaåo". - Em haäy àoåc khöí thú àêìu trong baâi thú "Têy tiïën". - "Söng Maä xa röìi Têy tiïën úi! Nhúá vïì rûâng nuái, nhúá chúi vúi Saâi Khao, sûúng lêëp àoaân quên moãi... ... Mai chêu muâa em cúm nïëp xöi..." - Töët! Bêy giúâ em cho thêìy biïë t vaâi neát vïì nöåi dung baâi thú? - Thûa thêìy baâi thú noái vïì chên dung caác chiïën sô Têy tiïën vaâ cuöåc haânh quên cuãa hoå! - Vên Anh rêët thuöåc baâi, thêìy ghi àiïím chñn! Cêy buát trong tay thêìy laåi tiïëp tuåc haânh quên vaâ ngûâng laåi úã tïn Lï Thõ Tuyïët. ÚÃ dûúái coá tiïëng reo: - Tuyïët "luân" dñnh àaån röìi! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 48 Tuyïët "luân" àuãng àónh ài lïn baân thêìy. Toác noá höm nay àûúåc teám goån geä hún, àöi guöëc cao baãy phên vêîn khöng laâm cho noá cao thïm mêëy tñ! Nhoã Tuyïët cûúâi duyïn vúái thêìy Vônh möåt caái lêëy hïn. Nhûng thêìy phúát lúâ. - Em cho töi biïët yá nghôa cuãa cêu thú "Söng Maä gêìm lïn khuác àöåc haânh". Tuyïët "luân" oãn eãn möåt chuát röìi xuåi lú. Búãi noá chó thuöåc loâng baâi thú chûá noá khöng hïì nghe thêìy Vônh giaãng baâi tuêìn trûúác vaâ noá cuäng àaä lúä khöng coi troång mön Vùn tûâ lêu. Thêìy giaáo neán giêån noái: - Caán sûå vùn àêu, em giuáp baån "gúä bñ" cêu naây xem naâo? May phûúác, Àoan àaä soaån baâi rêët kyä, duâ tuêìn trûúác coá lúä "lo ra" chuát àónh, Àoan vêîn súå thêìy chiïëu tûúáng bêët ngúâ nïn khöng daám lú mú. - Thûa thêìy yá nghôa cuãa cêu thú "Söng Maä gêìm lïn khuác àöåc haânh" laâ yá cêu thú muöën khùèng àõnh tñnh chêët bi huâng trong sûå hy sinh cuãa caác chiïën sô Têy tiïën. - Töët! Thêìy nhùæc thïm: - Caán sûå vùn nhúá giuáp àúä caác baån naâo coân yïëu mön vùn nheá! Àoan "daå" vaâ ngöìi xuöëng. Thêìy Vônh ghi àiïím nùm vaâo têåp Tuyïët "luân". - Lêìn sau em cöë gùæng hoåc baâi kyä hún vaâ chuá yá nghe giaãng nheá! Noá "daå" lêëy lïå röìi nguyát öng thêìy möåt caái trûúác khi vïì chöî. Thêìy Vônh laåi raâ cêy buát vaâ löi thïm möåt tïn: - Mai Trung Tñn. - Thêëy böë! - Tiïu tuâng... Tñn "àiïåu" röìi. Tuyïët "luân" kñn àaáo ngoá Tñn "àiïåu" thêåt nhanh. Noá thêìm "oaán" thêìy Vônh. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 49 Chaâng "àiïåu" nhoãng nhaãnh, oäng eåo lïn baân thêìy. Möåt tay mên mï, vuöët vuöët coång toác "àuöi ruâa" rêët quaái, àûúåc chûâa laåi khi húát toác vaâ eáp saát noá vaâ möåt bïn thaái dûúng. Moåi con mùæt àïìu àöí döìn vïì Tñn "àiïåu". Nhiïìu tiïëng xêìm xò to nhoã vaâ möåt vaâi aánh mùæt len leán hûúáng vïì phña Àoan laâm Àoan khöng khoãi bûåc mònh. Thêìy Vônh hoãi: - Cêu thú "Têy tiïën àoaân quên khöng moåc toác" coá yá nghôa nhû thïë naâo em? Tñn cûúâi thêìm "öì dïî quaá maâ!" Tûúãng thêìy bùæt àoåc thú thò noá thua. Búãi tuêìn trûúác àêìu oác noá bêån chuyïån "thaão" möåt bûác thû tònh cho "ngûúâi yïu dêëu" nïn möåt chûä trong baâi thú cuãa thêìy cuäng khöng loåt vaâo àêìu noá àûúåc. Coân chuyïån giaãng thú... thò noá dû sûác ài! "Àoaân quên khöng moåc toác laâ gò caâ?...AÂ, aâ!" Moåi ngûúâi thêëy noá ngoá trïn trêìn nhaâ tòm... thùçn lùçn, röìi laåi ngoá ra cûãa söí tòm chim. Chúåt mùåt Tñn cûúâi hún húán: - Thûa thêìy, "Àoaân quên khöng moåc toác" laâ àoaân quên naây... khöng coá... toác... aâ... aâ... coá nghôa laâ... àêy laâ möåt àoaân quên... xuêët chinh tûâ möåt ngöi chuâa aå. Caã lúáp cûúâi nghiïng ngûãa. Thêìy Vônh thêëy... ngao ngaán cho noá quaá beân quyïët àõnh cho Buâi Kiïåm gúä huïì cêu khaác goåi laâ chiïëu cöë con chaáu nhaâ hoå Buâi. Thêìy khoaác tay: - Thöi àûúåc röìi! Em cho töi biïët tûåa àïì cuãa baâi thú naây ài. Tñn laåi àûáng àûåc ra. Noá khöng daám nhòn Àoan, súå quï... hai chuåc cuåc! Len leán noá kheä àûa mùæt cêìu cûáu àaám baån chñ cöët, chñ tònh cuãa noá úã xoám nhaâ tranh. May thay Tñn thêëy Phaát "öëc maây" àaä nhêån àûúåc "tñn hiïåu S.O.S". Noá ra dêëu chó tay vïì hûúáng mùåt trúâi lùån vaâ troã vaâo thùçng Tiïën ngöìi bïn. Tñn múã cúâ trong buång: - Thûa thêìy, baâi thú coá tïn laâ "Àöng Tiïën" aå! Phaát "öëc maây" giêåm chên vò tûác. Caã lúáp laåi möåt phen cûúâi nûäa. Thêìy Vônh bùæt àêìu toã veã buöìn cho "söë kiïëp" cuãa "Buâi Tñn" phaãn àöång seä phaãi laänh möåt chûä "O" troân àoã cheát vaâo têåp. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 50 Sau naây thêëy caác thaânh phêìn caách biïåt coá nhiïìu chuyïín biïën töët, thêìy Vônh ñt khi raâ soaát chuáng. Búãi thêìy thûúâng nhùæc nhúã caã lúáp hoåc têåp tûå giaác laâ böín phêån cuãa möîi hoåc sinh. Bêy giúâ Vônh mong chuyïån Tñn "àiïåu" khöng thuöåc baâi chó laâ möåt hiïån tûúång chûá khöng phaãi laâ möåt baãn chêët cuãa noá nûäa. Böîng trong tiïëng öìn aâo löån xöån, thêìy Vônh nghe möåt thùçng phaát biïíu: - Hi hi! Nïëu thêìy bùæt noá àoåc baâi "Àoan tiïën" chùæc chùæn noá seä thuöåc laâu nhû chaáo chaãy. Hò, hò! - Maây noái àuáng àoá! "Àoan tiïën" chûá Têy tiïën, Àöng tiïën coá nghôa lyá gò. Kñn àaáo nhòn vïì cö beá hoåc troâ caán sûå vùn thöng minh, hoåc gioãi àang cuái àêìu bïn trang saách múã möåt caách chùm chuá vö tû, Vônh dêìn dêìn hiïíu chuyïån... Vônh khöng ghi àiïím vaâo têåp thùçng Tñn maâ cho noá núå laåi tuêìn sau. ÚÃ baân trïn, Nguyïåt Quïë thuã thó vaâo tai Hûúng Trêìm: - Chuyïån kñn nhû bûng maâ sao loåt túái tai tuåi noá vêåy maây? - Coá chuyïån gò khoá hiïíu àêu! Sao maây khöng nghô rùçng chuyïån bõ "xò" do chñnh miïång thùçng Tñn "àiïåu" tung ra. - ÚÂ haá! - Töåi nghiïåp con Àoan. - Sûác mêëy maâ noá theâm. - ÚÂ! "Àuäa moác maâ àoâi mêm son"! - "Àóa maâ àoâi àeo chên haåc" chûá maây! - Àuáng choác! Qua chuyïån khöng thuöåc baâi thú "Têy tiïën" cuãa thùçng Tñn, chuyïån Tñn cua Àoan àaä bõ bïí. Riïng Àoan chó nhòn vaâ nghe qua möåt söë cêu laâ Àoan àaä nùæm bùæt àûúåc sûå viïåc. Tuy nhiïn Àoan chùèng hïì hêën gò àêu. Búãi traái tim cuãa Àoan vûäng nhû thaânh, Àoan chó trao noá cho ngûúâi maâ Àoan mïën nhêët maâ thöi! Nhûng Vên Anh tinh tûúâng hún. Cö naâng khöng nhûäng nùæm bùæt tònh hònh thêåt nhanh maâ coân àang chùm chuá theo doäi thaái àöå http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 51 vaâ nhûäng diïîn biïën trïn mùåt Tuyïët "luân". Trong lúáp naây ai maâ khöng biïët Tuyïët "luân" thñch Tñn "àiïåu". Cho nïn mùåt cuãa Tuyïët "luân" "chuâ uå". Khi nghe boån con trai khaáo nhau, Tñn chó thuöåc baâi thú "Àoan tiïën". Tuyïët "luân" thêëy maáu noáng böëc lïn mùåt. Noá hêåm hûåc nhòn Àoan xem nhoã coá neát gò khaã aái maâ "cûúáp" àûúåc traái tim Tñn "àiïåu" cuãa noá. Cuäng vûâa luác àoá Tuyïët "luân" bùæt gùåp thêìy Vônh àang chùm chuá nhòn Àoan, cuäng laâ luác Àoan tûâ tûâ ngûúác lïn nhòn thêìy. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 52 CHÛÚNG 8 Chêëm baâi xong, Vônh thûúâng coá thoái quen thû giaän. Anh àûa tay choån möåt àôa nhaåc tiïìn chiïën vaâ bêåt nuát. Vônh ngaä ngûúâi trïn chiïëc ghïë cho doâng suöëi nhaåc dõu ïm len loãi vaâo tûâng súåi dêy thêìn kinh naäo. Vônh thêëy dïî chõu laâm sao. Vônh rêët yïu êm nhaåc vaâ thi ca. Búãi vêåy Vônh choån ngaânh sû phaåm àïí àûúåc truyïìn àaåt cho hoåc sinh cuãa mònh nhûäng tri thûác, nhûäng traâo lûu vùn hoåc àïí chuáng thïm yïu tiïëng meå àeã, laâm giaâu ngön ngûä söëng cuãa möåt dên töåc vaâ thïm thi võ cho cuöåc àúâi. Búãi vò anh quan niïåm êm nhaåc laâm tûúi maát têm höìn ngûúâi nhû cêy cöëi hoa laá àûúåc tùæm sûúng mûa. Coân thi ca, thú phuá laâm àeåp thïm cuöåc söëng cuãa con ngûúâi. Noá chùèng nhûäng laâm cho con ngûúâi hiïíu thïm vïì nguöìn cöåi cuãa hoå, maâ coân laâm cho ngûúâi ta thêëy haänh diïån khi àûúåc laâm ngûúâi. Vöën laâ möåt sinh vêåt cao cêëp nhêët trong muön loaâi. Tûâ àoá ngûúâi ta seä coá yá thûác töët vaâ haânh àöång àuáng àùæn phuâ húåp vúái àaåo lyá chên, thiïån, myä vöën laâ nïì nïëp àaåo àûác cùn baãn cuãa möîi ngûúâi dên Viïåt. Vônh chúåt nghô àïën hoåc sinh cuãa mònh. Nhòn chung, Vônh thêëy chuáng khaá töët. Con gaái coá nïì nïëp kyã cûúng hún con trai. Nhêët laâ ban chó huy lúáp. Anh àùåc biïåt haâi loâng vïì caách laâm viïåc linh hoaåt cuãa cö lúáp trûúãng. Tuy nhiïn, vïì phña con trai, Vônh thêëy coân möåt söë em chûa coá yá thûác hoåc têåp cao, àûúåc dõp laâ choåc phaá baån, chûa trao döìi àaåo àûác töët... Lúáp coân hiïån tûúång "cùåp àöi" vö böí, gêy xao nhaäng hoåc têåp cho mònh vaâ ngûúâi khaác. Duâ rùçng àoá laâ têm lyá tûå nhiïn cuãa tuöíi múái lúán. Nhûng anh seä àúåi dõp naâo àoá giuáp chuáng noá hiïíu möåt tònh yïu trong saáng laâ gò? ÚÃ tuöíi naâo thò coá tònh yïu àûúåc. Vúái cûúng võ möåt ngûúâi ài trûúác hay àuáng hún laâ möåt ngûúâi anh. Nhûng röìi Vônh laåi ngaåi, nùm thi. Vônh súå anh khöng coá dõp àïí troâ chuyïån thên mêåt vúái chuáng. Búãi thúâi gian cûá vuân vuåt tröi qua vaâ baâi vúã cöng viïåc cûá chêët chöìng, chúåt Vônh ngûâng suy nghô àïí lùæng tai nghe möåt doâng nhaåc ïm ru nhû lúâi thêìm thò tònh tûå tûâ mêëy doâng thú Quang Duäng: "Àöi mùæt ngûúâi Sún Têy - U uêín chiïìu tiïîn biïåt - Höìn viïîn xûá khön khuêy..." http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 53 Öi, baâi haát! Baâi haát maâ àaä quaá lêu vò cúm aáo àúâi thûúâng döìn dêåp Vônh tûúãng àaä laäng quïn. Baâi haát coá aãnh hûúãng sêu sùæc vúái anh. Noá laâm anh nhúá khön nguöi ngûúâi em gaái nhoã thûúng yïu nhêët cuãa anh àaä vônh viïîn nghòn thu an bònh úã möåt goác àöìi thöng mú möång, núi thaânh phöë sûúng muâ quï hûúng yïu dêëu cuãa anh, hai nùm trûúác. - Lï Phûúác Vônh An. Vônh thêìm goåi tïn cö em gaái nhoã cuãa mònh. Cö beá xinh xùæn, dõu daâng vaâ möåc maåc nhû möåt böng hoa suáng cuãa miïåt àöìng quï Nam böå. Cö em gaái nhoã caách Vônh àïën baãy tuöíi maâ Vônh àaä khoác loác àoâi meå lêëy nguyïn tïn mònh àïí àùåt cho em beá gaái. Luác àoá, meå Vônh - möåt ngûúâi àaân baâ coá hoåc thûác cuäng àaä suy ngêîm rêët kyä yá nghôa cuãa hai chûä "Vônh An" vaâ àöìng yá àùåt tïn cho con gaái vúái ûúác mú àúâi noá seä maäi maäi àûúåc hûúãng phûúác an vui. Nhûng aác nghiïåt thay, möåt cún baåo bïånh bêët ngúâ àaä cûúáp mêët Vônh An luác cö beá àang úã lûáa tuöíi troân trùng àêìy mú möång, àïí laåi möåt nöîi buöìn mïnh möng cho hai traái tim möåt treã, möåt giaâ! Búãi ba cuãa Vônh, öng Tuêën - möåt caán böå úã viïån nghiïn cûáu cêy xanh àaä mêët vò tai naån nghïì nghiïåp caách àoá saáu, baãy nùm röìi. Nhûäng chuöîi ngaây coân laåi tûâ sau nhûäng ngaây thaáng àau buöìn àoá Vônh quyïët ài thêåt xa àïí quïn búát nöîi buöìn, quïn ài àöi mùæt ngûúâi em gaái yïu thûúng mang nhiïìu daáng dêëp cuãa "àöi mùæt ngûúâi Sún Têy... u uêín chiïìu tiïîn biïåt." Nhûng khöng! Vônh seä maäi maäi khöng quïn àûúåc àöi mùæt êëy! Búãi vò Vônh àaä bùæt gùåp noá höm qua, trong lúáp cuãa chaâng! Vônh lùæc àêìu thêåt maånh vêîn thêëy hònh aãnh àöi mùæt cö hoåc troâ cuãa Vônh, möåt àöi mùæt troân àen lay laáy, phaãng phêët neát buöìn mú àaä àöi lêìn laâm tim anh xao xuyïën. Vônh àûa mùæt nhòn lïn khoaãng trúâi xanh thú möång, loâng dêng lïn möåt miïìn vui nho nhoã ngoåt ngaâo. Thïë laâ tûâ àêy, Vônh coá thïí gùåp laåi Vônh An - cö beá "nu" yïu mïën cuãa anh khi anh vaâo lúáp chuã nhiïåm cuãa mònh. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 54 CHÛÚNG 9 Thêëm thoaát thaáng mûúâi möåt laåi àïën thêåt nhanh. Thaáng mûúâi möåt dïî thûúng theo chu kyâ laåi vïì vúái caác cö cêåu hoåc troâ lûáa tuöíi ö mai àêìy mú möång. Thaáng mûúâi möåt luön àaáng yïu, luön laâm cho bao traái tim nhoã àúåi chúâ. Chuáng chó àúåi möåt ngaây duy nhêët trong thaáng. Àoá laâ ngaây 20/11 àïí baây toã loâng yïu mïën thêìy cö giaáo bùçng nhûäng moán quaâ nho nhoã. Nhûng noá chêët chûáa caã möåt têëm loâng nghôa ên. Caã trûúâng cuäng röån raâng khöng khñ àoán mûâng ngaây tïët nhaâ giaáo tûâ nhûäng ngaây trûúác. Caác lúáp tñu tñt bêån röån viïët viïët, veä veä trang hoaâng cho thêåt àeåp túâ baáo tûúâng chuã àïì "Nhúá ún thêìy cö". Ai cuäng mong túâ baáo cuãa mònh àoaåt giaãi nhêët àem vinh dûå vïì cho lúáp. Trong viïåc choån baâi cho baáo tûúâng cuãa lúáp, Àoan laänh nhiïåm vuå duyïåt choån baâi. Hûúng Trêìm vaâ Nguyïåt Quïë thay phiïn nhau viïët baâi lïn baáo vò hai nhoã àoá coá neát chûä àeåp nhêët. Khêu trang trñ daânh cho Tuêën Àùng vaâ Thuêån Àûác. Vên Anh thò lo cho mùåt töíng quaát. Trong viïåc choån baâi, Àoan thùèng thùæn choån caác baâi viïët töët coá nöåi dung hay vaâ nùçm trong chuã àïì "Nhúá ún thêìy cö". Vò thïë maâ cuäng coá möåt söë baâi bõ loaåi. Dõp naây Tuyïët "luân" cuäng goáp möåt baâi thú noái vïì möëi tònh "cay úát" cuãa mònh àöëi vúái Tñn "àiïåu". Vò vêåy maâ baâi thú "Tònh muâa àöng" cuãa noá bõ loaåi möåt caái röåt vò laåc àïì. Noá cay cuá Àoan dûä döåi, chó coân àúåi dõp àïí "chuâ" nhoã caán sûå vùn cho boã gheát chúi. Ngaây têåp trung caác túâ baáo tûúâng vïì treo taåi phoâng giaáo viïn àúåi chêëm giaãi, túâ baáo "Vïì nguöìn" cuãa lúáp 12C1 àûúåc moåi ngûúâi chuá yá nhêët búãi veã àeåp sùæc saão, baâi vúã phong phuá vaâ trònh baây àêìy oác saáng taåo, thêím myä. Nhúâ thïë túâ "Vïì nguöìn" àoaåt giaãi nhêët baáo tûúâng toaân khöëi lúáp mûúâi hai. Caã lúáp vui mûâng húán húã. Thêìy Vônh núã nang tûâng khuác ruöåt vïì thaânh tñch baáo chñ cuãa lúáp. Caác thêìy cö khaác cuäng thêåt sûå ngaåc nhiïn vaâ phêën khúãi trûúác thùæng lúåi xuêët sùæc cuãa lúáp nöíi tiïëng quêåy nhêët khöëi tûâ trûúác àïën giúâ. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 55 Túâ baáo tûúâng mûâng "Tïët nhaâ giaáo" àûúåc chêëm trûúác ngaây lïî chñnh thûác àuáng möåt tuêìn lïî. Niïìm vui "ùém" giaãi nhêët vûâa taåm lùæng xuöëng trong loâng caác hoåc sinh lúáp 12C1 thò ngaây 20/11 laåi àïën. Vên Anh gom goáp quyä lúáp mua hún chuåc caái hoa höìng nhoã àïí caâi aáo caác thêìy cö. Lïî caâi hoa trïn aáo caác thêìy cö àûúåc töí chûác toaân trûúâng dûúái sên cúâ. Sau khi vïì lúáp caác thêìy cö seä àûúåc hoåc sinh lúáp àoá caâi hoa thïm cho mònh möåt lêìn nûäa. Lïî caâi hoa dûúái sên cúâ long troång bao nhiïu thò úã lúáp laåi caâng caãm àöång bêëy nhiïu. Khi tiïëng tröëng chuyïín tiïët vang lïn, giaáo viïn bûúác vaâo nghiïm trang chaâo caã lúáp. Ba baån àaåi diïån lúáp bûúác lïn baân thêìy. Lúáp phoá vùn thïí kñnh cêín öm trûúác ngûåc möåt khay àûång nhûäng chiïëc hoa höìng àûúåc laâm bùçng möåt loaåi "vön" hoùåc "ren" maâu höìng nhaåt hoùåc kïët bùçng nhung àoã thùæm. Möîi caái hoa naây àûúåc àñnh úã cuöën möåt maãnh keo dñnh. Khi caâi lïn aáo chó cêìn löåt boã lúáp giêëy daán laáng mõn bïn ngoaâi, êën maãnh keo vaâo ngûåc aáo laâ xong thao taác caâi hoa. Lúáp phoá hoåc têåp àûúåc vinh dûå caâi hoa lïn aáo thêìy trong luác lúáp trûúãng thay mùåt caã lúáp chuác thêìy cö vaâ baây toã loâng biïët ún thêìy. Lúáp chùm chuá lùæng nghe vaâ yïn lùång àïí cuâng baây toã niïìm thaânh kñnh tri ên cuãa hoåc troâ àöëi vúái thêìy. Sau àoá thêìy noái lúâi caãm ún caã lúáp vaâ niïìm mong moãi hy voång cuãa thêìy vïì sûå thaânh àaåt cuãa hoåc troâ. Tinh thêìn "tön sû troång àaåo" cuãa ngûúâi Viïåt Nam àûúåc thïí hiïån roä rïåt nhêët trong ngaây tïët Nhaâ giaáo. Möîi nùm duâ chó coá möåt lêìn, nhûng noá noái lïn caái nïì nïëp àaåo àûác töët àeåp cuãa möåt dên töåc biïët troång àaåo laâm thêìy vaâ taåo cho hoåc troâ möåt êën tûúång sêu sùæc vïì loâng tri ên cuãa thêìy cö. Àoá laâ möåt neát àeåp truyïìn thöëng àêìy kiïu haänh. Nùm nay, lïî caâi hoa lïn aáo thêìy cö cuãa lúáp Àoan cuäng àûúåc töí chûác àêìy êën tûúång nhû thïë. Höm àoá, lúáp cuäng coá tiïët Vùn cuãa thêìy Vônh. Luác Vên Anh noái lúâi caãm ún thêìy, loâng Àoan röån lïn möåt niïìm caãm xuác. Àoá vûâa laâ möåt tònh caãm biïët ún vûâa laâ möåt niïìm yïu kñnh vö búâ vaâ caã möåt sûå ngûúäng möå sêu sùæc vïì taâi laänh àaåo lúáp cuãa thêìy nhêët laâ gioång giaãng baâi àêìy löi cuöën, hêëp dêîn ngûúâi nghe! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 56 Höm nay thêìy Vônh tröng thêåt nhaä trong böå aáo sú mi trùæng vaâ quêìn xaám nheå, cravate sêîm maâu hún tröng thêëy thêåt khaã kñnh. Duâ ùn mùåc nghiïm chónh thïë nhûng daáng àiïåu thêìy rêët thoaãi maái. Thêìy vui hún moåi ngaây, nhêët laâ tûâ khi lúáp àoaåt giaãi nhêët baáo tûúâng. Trûúác niïìm vui ngaây lïî, niïìm hên hoan cuãa hoåc sinh, thêìy Vônh ûu aái daânh riïng cho lúáp mònh chuã nhiïåm möåt àùåc biïåt: thêìy taåm ngûâng hai tiïët hoåc àoá àïí liïn hoan thên mêåt vúái lúáp. Búãi Vônh nghô àêy laâ möåt dõp àïí anh hiïíu thïm vïì hoåc sinh cuãa mònh. Sûå hûúãng ûáng nöìng nhiïåt vang lïn. Vônh thong thaã múã cùåp lêëy ra böën bõch keåo traái cêy baão Vên Anh chia àïìu cho caác töí. Höm nay cuäng coá möåt söë baån lïn tùång quaâ riïng cho thêìy. Ba àûáa baån cuãa Àoan cuäng löi tûâ trong cùåp ra möîi àûáa möåt höåp nhoã goái giêëy hoa, thùæt nú thêåt àeåp. Nguyïåt Quïë laáu taáu nhêët: - Tao tùång thêìy caái cravate soåc xaám àoã àïí thêìy àûúåc "ngêìu" thïm möåt tñ! Hûúng Trêìm theâ lûúäi trïu: - Ui da! Tïn naây "gên nheá"! Cravate chó àïí laâm quaâ cho nhûäng keã... yïu nhau maâ thöi! Vên Anh nhaáy mùæt thêìm thò: - Böå traái tim mi... coá vêën àïì vúái thêìy röìi hó? "Töåi" chïët nghe em! Thêìy laâ cha meå. Troâ laâ... àïå tûã... cuãa thêìy. Khöng àûúåc "iïu" bêåy baå. Nguyïåt Quïë húi xanh mùåt: - Höíng daám àêu! - Noá nhoã gioång. - Tao höíng coá "iïu" aâ nghe! - Hûúng Trêìm tùång thêìy "kñ gò" vêåy cûng? - Möåt höåp "choá coá laát" àêåu phoång cuãa dò hai tao múái gúãi vïì! Hai ba caái miïång tùæc lûúäi, hñt haâ: - Cha! Àaä! Chùæc laâ ngon lùæm! - Lúáp trûúãng, quaâ cuãa maây laâ gò? Baáo caáo xem. - Tao àún giaãn lùæm! Möåt "quyïín söí bòa àen" coá ghi tïn caã lúáp vaâ möåt cùåp buát paker thûá... xõn! Hò! Hò! http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 57 Tuåi noá tñu tñt nöëi àuöi nhau lïn baân thêìy tröng vûâa nghõch ngúåm vö tû vûâa liïëng thoùæng, dïî thûúng. Àoan kheä liïëc vaâo höåc baân. Àoan cuäng coá möåt moán quaâ tùång thêìy. Moán quaâ naây Àoan àaä chùm chuát caã thaáng nay, ngaây ngaây tóa laá, bùæt sêu mong cho noá núã àuáng ngaây, thêåt to, thêåt àeåp. Nhûng moán quaâ cuãa Àoan chó giuáp cho thêìy vui möåt chuát. Búãi noá seä taân. Noá khöng maäi hiïån hûäu nhû chiïëc cravate cuãa Nguyïåt Quïë, quyïín söí lûu niïåm cuãa Vên Anh... Noá chó àem àïën cho thêìy möåt chuát hûúng thúm tinh khiïët, röìi seä taân theo qui luêåt! Vêåy laâ thaáng sau, nùm sau vaâ maäi maäi vïì sau thêìy seä chùèng bao giúâ nhúá àïën moán quaâ têìm thûúâng cuãa Àoan nûäa! Moán quaâ maâ Àoan yïu nhêët, nêng niu nhêët seä khöng úã maäi cuâng thêìy... vaâ thêìy seä choáng quïn Àoan. Nghô àïën àoá Àoan nghe mùæt nùång nùång, cay cay muöën khoác. Àoan traách mònh sao khúâ khaåo quaá! Ai laåi ài tùång hoa cho thêìy. Duâ àoá laâ àoáa hoa höìng nhung àoã thùæm tuyïåt àeåp àûúng àöå haâm tiïëu maâ Àoan àaä cêët cöng chùm soác bêëy lêu. Àêy laâ ba böng hoa àêìu tiïn núi goác vûúân nhoã xñu cuãa Àoan vaâ Àoan "cûng" noá hún caã con Mimi nuäng nõu cuãa Àoan úã nhaâ. Saáng nay trûúác khi cùæt noá, Àoan àaä ngùæm noá thêåt lêu vaâ baão vúái ba àoáa hoa höìng haâm tiïëu rùçng: - Chõ cûng mi nhêët, nhûng ngaây mai Tïët thêìy cö giaáo, chõ chó coá cûng laâ quyá nhêët àïí laâm quaâ tùång thêìy Vônh maâ thöi! Haäy toãa hûúng thúm khùæp phoâng thêìy Vônh nheá! Àoan cùæt noá rúâi khoãi chêåu vaâ hön noá thêåt lêu trûúác khi boåc noá cêín thêån trong möåt túâ giêëy kñnh trong suöët tûåa pha lï. Ba àoáa höìng nhung thoang thoaãng àûa hûúng trong khöng khñ röån raâng naáo nhiïåt cuãa ngaây Tïët thêìy cö giaáo, Àoan chûa daám àem lïn liïìn vò tûå thêëy noá thêëp keám, àún sú hún bêët cûá möåt moán quaâ naâo. Àoan súå ba con nhoã baån kia seä chïë giïîu vò hoa höìng têìm thûúâng quaá! Àoan laåi ngaåi baån beâ chung quanh khaám phaá ra noá búãi thónh thoaãng noá laåi toãa hûúng thúm nheâ nheå. Sau hïët, Àoan súå thêìy Vônh chï moán quaâ cuãa mònh, nïn Àoan ngêåp ngûâng... Röìi, cuöëi cuâng quyïët àõnh seä bñ mêåt mang noá vïì nhaâ! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 58 Àoan laåi len leán nhòn vaâo höåc baân lêìn nûäa vaâ kheä thoâ tay àêíy noá xñch vaâo trong möåt tñ. Nhûng Àoan vöåi ruåt tay laåi vò bõ möåt caái gai nhoån àêm vaâo tay suyát chaãy maáu. Àoan nùæn ngoán tay àau ngêîm nghô "Trúâi sinh hoa höìng àeåp nhûng laåi sinh ra nhûäng caái gai êëy laâm gò?" Tùång quaâ cho thêìy Vônh xong, Vên Anh, Nguyïåt Quïë, Hûúng Trêìm tñu tñt vïì chöî. Luác naây chuáng múái nhúá ra àaä quïn ruã Àoan lïn tùång quaâ möåt lûúåt. Tuåi noá raâ laåi bïn Àoan: - Ï! Lïn tùång quaâ cho thêìy ài nhoã! - Maây tùång öng thêìy mònh caái gò vêåy? Àoan lùæc àêìu khöng noái: - Con nhoã naây laå ghï! Höm nay vui muöën "khuâng" maâ laåi buöìn hiu haâ! Vên Anh "àûúåc" nhêët. Noá an uãi Àoan: - Coá thiïëu gò àûáa khöng tùång quaâ cho thêìy chûá coá phaãi mònh maây àêu maâ buöìn! Thöi, quùèng caái "sêìu, uáa" cuãa maây ài, cûúâi lïn xem naâo! Nhûng ngoán tay vêîn coân àau, laåi súå ba àoáa höìng heáo ruä, Àoan cûúâi nhû mïëu! Ba àûáa "bêëm" nhau, ra hiïåu vïì chöî. Àoan húi yïn têm möåt chuát, chùæc chùæn ba àûáa noá khöng biïët Àoan coá chuêín bõ quaâ cho thêìy Vônh. Nïëu chuáng biïët Àoan tùång hoa cho thêìy, chuáng seä nghô sao? Böîng Àoan thêëy mònh ngöëc túån khi quyïët àõnh haái ba àoáa hoa höìng àeåp nhêët, àaáng cûng nhêët àem tùång thêìy. Búãi vò duâ coá àeåp àïën àêu ài nûäa, noá cuäng taân phai... Lúáp bùæt àêìu maân phoãng vêën tûå do vaâ àoâi thêìy kïí chuyïån. - Thêìy kïí chuyïån ài thêìy! - Chuyïån vui maâ nghe gò! Kïí chuyïån ma nghe àaä hún thêìy! - Thïë kyã 21 röìi maâ coân ma vúái quyã! Kïí chuyïån... tònh yïu ài thêìy! Vônh cûúâi xoâa, thaã möåt bûúác "doå dêîm": - Lúáp naây coá em naâo biïët yïu chûa maâ baây àùåt hoãi chuyïån... lùng nhùng. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 59 - Em chûa biïët yïu thêìy! - Em múái húi... biïët biïët... haâ thêìy! - Lúáp naây coá vaâi cùåp biïët yïu röìi àoá thêìy! Vônh cûúâi hoám hónh: - "Bêåt mñ" tñ xem naâo! Boån quyã lùæc àêìu quêìy quêåy: - Khöng daám àêu, thêìy úi! - Thêìy neá hoaâi, noái ài thêìy! Vônh mùæng yïu hoåc sinh: - Lúáp höm nay löån xöån quaá! Nhûng thöi, àïí chòu yá caác em möåt lêìn, thêìy taåm mûúån thú cuãa möåt söë thi sô "giaãng nghôa" cho caác em biïët tònh yïu laâ gò nheá! - Xa hö! Hoan hö thêìy! Thêìy Vônh cûúâi tuãm tóm vaâ àúåi lúáp lùæng dõu möåt chöëc múái thuãng thónh àoåc: "Laâm sao cùæt nghôa àûúåc tònh yïu? Coá nghôa gò àêu möîi buöíi chiïìu Noá chiïëm höìn ta bùçng nùæng nhaåt Bùçng mêy nheâ nheå gioá hiu hiu"... Lúáp vöî tay hoan nghïnh àoaån thú "cùæt nghôa tònh yïu" maâ Vônh vûâa àoåc dûä döåi. Möåt thùçng lïn gioång khuyïën khñch: - Hay quaá! Coân baâi naâo nûäa àoåc ài thêìy! Vônh tùçng hùæng chuêín bõ gioång nghiïm trang. Anh nghiïng nghiïng mùæt ngoá àaám hoåc troâ. - "Ai haäy laâm thinh chúá noái nhiïìu" - Suyåt! Thêìy baão mònh "laâm thinh" kòa! Tuyïët "luân" xñ xoån choåc: - "Laâm thinh" chi vêåy thêìy? Vônh laâm ra veã bñ mêåt: - "Àïí nghe dûúái àaáy nûúác höì reo"... - Cha... a... a...! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 60 - Im! Àïí nghe, maây! - "Àïí nghe tú liïîu rung trong gioá Vaâ àïí nghe trúâi giaãng nghôa yïu!" Àaám con trai hûáng chñ reo hoâ vöî tay taán thûúãng muöën bïí lúáp vaâ khöng heån maâ cuâng haát: - Dö! Dö! Dö! Haâ lïì, haâ lïë, haâ lï! Ghï! Ghï! Ghï! Haâ lïì, haâ lïë, ha lï! Vônh cuäng vui lêy vúái àaám hoåc troâ. Thûúâng ngaây lïn lúáp chuáng àaä quen vúái phong caách nghiïm trang cuãa thêìy. Höm nay àûúåc dõp chuáng tha höì la heát bïí trûúâng röìi mai laåi tiïëp tuåc "xïëp ve". Búãi thïë Vônh thêëy khöng cêìn öín àõnh lúáp, thaã cho chuáng "loaån chiïu" möåt bûäa. - Thêìy úi, thêìy coá ngûúâi yïu chûa thêìy? - Coá thùçng coân cùæc cúá hoãi. - Höìi àoá túái giúâ... thêìy coá... yïu ai chûa thêìy? - Coân thêìy, thêìy quan niïåm tònh yïu laâ gò? - Haånh "xuâ" àûa tay lïn hoãi trùæng trúån. Vônh laâm böå nhuán vai: - Töi êëy aâ! - Vônh laâm ra veã suy nghô. - "Yïu laâ chïët trong loâng möåt ñt. Vò mêëy khi yïu maâ chùæc àûúåc yïu..." Hûúng Trêìm so vai le lûúäi: - Sao kyâ vêåy thêìy! Vônh thêëy muöën trïu boån chuáng möåt phuát cho vui beân giaã ngöå: - Sao höm nay caác em "aác" thïë, cûá muöën "bùæt naåt" thêìy maäi? Nïëu thêìy chûa hïì biïët yïu ai thò noái thïë naâo cho caác em hiïíu àûúåc tònh yïu nhó! Vônh ngûúác mùæt nhòn xuöëng baân Àoan. Cö beá àang say sûa lùæng nghe anh noái. Mùæt Àoan nhòn anh tröng thêåt êëm aáp nöìng naân. Bùæt gùåp tia nhòn cuãa thêìy, Àoan luöëng cuöëng quay ài phña khaác, hai maá àoã bûâng. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 61 Bêët giaác, Vônh tûúãng chûâng nhû nhòn thêëy "beá Nu" hiïìu hêåu cuãa anh ngaây naâo. Chúåt möåt niïìm thûúng nhúá cö em gaái lai laáng traâo dêng... Vônh im lùång nhòn ra cûãa söí. Núi àoá chó coá nùæng gioá vö tû vaâ möåt nhaánh phûúång gêìy nghiïng mònh nhòn vaâo lúáp hoåc. Khöng dûng Vônh nghe loâng chúåt bêng khuêng vaâ coá chuát gò xao xuyïën. Àaám hoåc troâ khöng khoãi ngaåc nhiïn khi thêëy sûå thay àöíi àöåt ngöåt cuãa thêìy. Chùèng ai biïët àiïìu gò àaä xaãy ra trong loâng öng thêìy treã, khiïën thêìy tûâ traång thaái vui nhû tïët böîng chöëc u buöìn nhû vûúáng vêët sêìu tû?! Tuy vêåy, Vônh vêîn nghe rêët roä lúâi boån nhoã thò thaâo hoãi nhau: - Tuåi mònh laâm thêìy buöìn röìi kòa! - Chùæc... thêìy nhúá ngûúâi... "i...ï...u" quaá! - Taåi... tao nghe coá lêìn chõ tao noái, àang vui ò xeâo maâ tûå nhiïn lùång cêm nhû thoác... thò àñch thõ "nhú sùæc nhúá" ngûúâi "yïu quêëu" àêëy! Vônh chúåt tónh ngûúâi. Anh khöng khoãi buöìn cûúâi luä hoåc troâ vö tû cuãa anh. Nïëu chuáng biïët traái tim thêìy cuãa chuáng haäy coân "tröëng vùæng", chó múái vûúng vûúng chuát xñu tú trúâi, liïåu chuáng coá tin chùng? Vônh bêåt cûúâi thaânh tiïëng röìi êu yïëu hoãi hoåc troâ: - Sao, caác em coân thùæc mùæc gò nûäa khöng naâo? Tuyïët "luân" nhoäng nheäo: - Daå, thêìy chûa noái quan niïåm tònh yïu cuãa thêìy cho chuáng em nghe. Hûúng Trêìm "khïìu" Vên Anh noái nhoã: - Chaâ! Khöng biïët hoãi kyä "quan niïåm tònh yïu" cuãa thêìy àïí laâm chi vêåy caâ? Vônh nhòn caã thaãy hoåc troâ lêìn nûäa: - Thöi àûúåc röìi, caác em yïn lùång ài, thêìy seä noái cho caác em nghe àïí caác em coá nhûäng suy nghô chñn chùæn hún trong tònh yïu, traánh löëi söëng buöng thaã, xöëc nöíi cuãa lúáp thanh niïn thúâi àaåi múái! Nhòn lúáp möåt höìi lêu, Vônh tiïëp: http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 62 - Caác em nghe àïí coá chuát kinh nghiïåm cho baãn thên. Nhêët laâ àïí söëng cho àuáng àùæn, laâm cho tònh yïu ngaây caâng àeåp thïm, chûá àûâng biïën noá thaânh möåt niïìm höëi tiïëc, möåt sûå lúä lêìm tai haåi! Vônh àûáng tò tay lïn baân giaáo viïn, nhòn thên aái têët caã hoåc troâ. Anh chêåm raäi noái: - Theo thêìy nghô, tònh yïu laâ möåt thûá tònh caãm trong saåch, tinh khiïët xuêët phaát tûâ traái tim cuãa hai ngûúâi khaác phaái úã mûác àöå maänh liïåt, chñn muâi. Tònh yïu coá khi rêët àeåp, rêët thú, coá khi laâ möåt thûá traái àùæng! Noá àûúåc vñ nhû möåt ngoån soáng traâo dêng thaânh möåt thûá tònh caãm laäng maån... Búãi thïë trong tònh yïu thûúâng coá sûå "muâ quaáng" vò hai keã yïu nhau thûúâng quaá say sûa vúái chêët "mêåt ngoåt" nïn àöi khi dïî... buöng thaã. Cuäng lùæm khi nhûäng keã yïu nhau thûúâng chó thêëy nhûäng caái àeåp cuãa ngûúâi mònh yïu maâ khöng hïì thêëy nhûäng àiïím yïëu, àiïím xêëu... Trïn phûúng diïån naây, tònh yïu cuäng mang chêët muâ quaáng, khoá ûa... - Vônh cûúâi höìn nhiïn àïí giaãm búát tñnh cùng thùèng trong cêu noái cuãa anh. Vônh thêëy hoåc troâ cuãa anh höm nay ngoan hún moåi ngaây rêët nhiïìu. Chùèng qua höm nay chuáng àûúåc "thêìy àaäi" möåt àïì taâi hêëp dêîn nïn chuáng hêìu nhû "bêët àöång" vò quaá say sûa. Vônh noái tiïëp: - Vò vêåy ngûúâi ta cuäng quan niïåm "yïu nghôa laâ cho, laâ dêng hiïën têët caã traái tim, têëm loâng cho ngûúâi mònh yïu..." - Noái chung, thêìy chó diïîn giaãi noá trïn möåt phûúng diïån ngûä nghôa haån heåp úã möåt chûâng mûåc ngön ngûä, àuã àïí caác em nùæm bùæt, taåm coá nhêån thûác ban àêìu vïì yá nghôa cuãa tònh yïu, àïí caác em biïët àùæn ào suy nghô vaâ cên nhùæc trong haânh àöång. Khöng bõ "thêìn tònh aái" "duå khõ" dïî daâng. - Vônh cûúâi tinh nghõch. - Hiïån taåi, thêìy thêëy caác em cêìn phaãi "hoåc, hoåc nûäa, hoåc maäi" àïí taåo cho mònh möåt sûå nghiïåp, möåt tûúng lai vûäng chùæc. Sau àoá, caác em múái coá quyïìn "àûúåc yïu àûúng thoãa thñch"! Tûâ àoá, theo tuöíi àúâi, tònh yïu seä dêîn àïën hön nhên vûäng chùæc nhêët. Búãi vò luác êëy, caác em àaä coá nhûäng suy nghô chñn chùæn, vûäng vaâng. Vônh ngûâng noái, nhòn bao quaát lúáp. Khöng khñ yïn lùång bao truâm. Têët caã àïìu chùm chuá lùæng tai nghe. "Beá Nu" cuãa anh chaâng chùæc cuäng àang lùæng nghe anh noái bùçng têët caã têëm loâng. Vônh chó nghô thïë chûá khöng hïì daám nhòn "beá Nu". Búãi anh súå seä gieo vaâo http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 63 loâng bêët cûá möåt hoåc sinh naâo cuãa anh vûúåt giúái haån cuãa nghôa thêìy troâ. Trûúác mùæt anh, hoåc troâ cuãa anh haäy coân vö tû lùæm. Chuáng thaãy àïìu àaáng yïu, àaáng mïën nhû cö em gaái cuãa anh thöi. Vônh gêëp söí saách laåi cho ngay ngùæn röìi nhòn àöìng höì, coân khöng hún nùm phuát nûäa laâ hïët tiïët. Vônh caãm ún chung caã lúáp àaä daânh cho anh nhûäng tònh caãm quyá baáu trong ngaây Tïët nhaâ giaáo. Vaâ anh mong khöng riïng gò ngaây 20 thaáng 11, maâ tûâ àêy lúáp seä chùm hoåc hún àïí têët caã àïìu töët nghiïåp vaâ cuâng thi àêåu vaâo àaåi hoåc. Àoá laâ niïìm vui to lúán nhêët cuãa möåt ngûúâi thêìy hïët mûåc yïu thûúng troâ. Möåt tònh yïu cao caã cuãa möåt àúâi thêìy têån tuåy, söëng vaâ laâm viïåc theo àuáng phûúng chêm "Têët caã vò hoåc sinh thên yïu"... Tröëng hïët tiïët àöí döìn. Vônh rúâi lúáp vúái nhûäng bûúác chên vui vaâ möåt têm traång vö cuâng thoaãi maái. Trúâi xanh cao thêåt àeåp, vaâ caã nùæng nûäa, Vônh thêëy cuäng thêåt dïî thûúng... http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 64 CHÛÚNG 10 Àoan cùæm ba àoáa höìng nhung vaâo chiïëc bònh pha lï trong vùæt àïí bïn thaânh cûãa söí. Núi àêy noá seä hûáng sûúng àïm vaâ nùæng gioá àïí laâm àeåp thïm cho phoâng hoåc cuãa Àoan ñt lêu nûäa. Khi noá sùæp taân, Àoan seä eáp khö noá àïí ghi nhúá möåt ngaây traái tim Àoan coá nhûäng rung àöång àêìu àúâi... Ba böng hoa àaä thöi heáo ruä, trúã laåi veã e êëp xinh tûúi. Ba àoáa haâm tiïëu coân chuám chñm, caác caánh mõn maâng kheä chuám laåi nhû àöi möi nho nhoã tuyïåt xinh cuãa nhûäng ngûúâi con gaái àeåp. Àoan ngùæm noá say sûa úã caác goác àöå khaác nhau vêîn thêëy noá àeåp laâm nao loâng. Hûúng thúm cuãa noá phaãng phêët nheå lan toãa trong khöng khñ phoâng hoåc cho Àoan caãm giaác say say nhû uöëng phaãi möåt tñ rûúåu nheå. Noá quaá àeåp khiïën ngûúâi ta phaãi toã loâng mong muöën àûúåc aáp maá lïn caác caánh mõn ïm nhû möåt loaåi gêëm nhung tuyïåt haão. Noá khiïën ngûúâi ta phaãi ngêín ngú höìn trûúác veã àeåp kiïu sa löång lêîy, khiïën ngûúâi ta muöën nêng noá lïn möi hön vaâ têån hûúãng hûúng thúm nöìng naân àïën àöå ngêët ngêy. Nhûng tiïëc thay, ngûúâi ngùæm noá, thûúãng thûác veã àeåp cuãa noá laåi khöng phaãi laâ ngûúâi Àoan mú tûúãng. Leä ra giúâ naây nhûäng àoáa höìng xinh xùæn kia phaãi úã trïn baân hoåc cuãa thêìy Vônh, phaãi toãa hûúng cho thêìy say àùæm, phaãi phö sùæc cho thêìy ngêín ngú. Noá phaãi laâm cho khöng gian quanh thêìy rûåc rúä hún, phoâng laâm viïåc cuãa thêìy thúm ngaát hún. Àoan muöën nhûäng hûúng thúm vaâ sùæc àeåp kia thay vò úã bïn Àoan, noá phaãi úã cuâng thêìy. Ngûúâi àûúåc thûúãng thûác hûúng thúm, veã àeåp cuãa noá phaãi laâ thêìy maâ thöi! Nhûng sao noá laåi trúã vïì vúái chuã? Àoan àûa tay bûng cùçm röìi xuå mùåt. Chûa bao giúâ Àoan thêëy tûå gheát mònh nhû bêy giúâ. Àoan tûå hoãi khöng biïët tñnh nhuát nhaát cöë hûäu bao giúâ múái rúâi khoãi caá tñnh cuãa Àoan?! http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 65 Chúåt Àoan quay ra giêån... lêy thêìy. Chó cêìn möåt cêu cuãa thêìy hoãi thùm "Àoan coá quaâ gò cho thêìy khöng" laâ Àoan seä chùèng ngaåi nguâng mang noá lïn baân thêìy ngay. Thêìy phaãi hiïíu rùçng àoá laâ vêåt quñ nhêët cuãa Àoan vaâ chó coá moán quaâ cuãa Àoan múái xûáng àaáng nhêët, coá giaá trõ tinh thêìn nhêët so vúái caác moán quaâ khaác! Möîi lêìn hoåc giúâ thêìy Vônh, thêëy thêìy, Àoan laåi nhúá àïën mêëy böng hoa. Lúâi thú cuãa thêìy nhû gioá, nhû mêy, quyïån vaâo nhûäng àoáa höìng nhung trong trñ Àoan. Àoan nhòn thêìy cûá tûúãng nhû àang ngùæm mêëy àoáa hoa höìng. Thêìy giaãng baâi Àoan cûá ngúä thêìy àang troâ chuyïån cuâng Àoan. Àöi luác Àoan laåi bùæt gùåp thêìy nhòn Àoan rêët lêu, khöng biïët luác àoá thêìy nghô gò? Trong àïm, Àoan àöåc thoaåi vúái nhûäng àoáa höìng tûúãng nhû àûúåc cuâng thêìy troâ chuyïån. Thêìy gêìn Àoan trong giúâ hoåc nhûng cuäng thêåt xa vúâi nhû caánh bûúám nhung huyïìn bïn cûãa lúáp. Thêìy coá mùåt luác Àoan hoåc baâi, luác Àoan thú thêín trong sên vaâ caã trong giêëc mú cuãa Àoan. Àoan voâ möåt ngoån coã trong tay tûå hoãi: "Ngûúâi àêu gùåp gúä laâm chi...? Trùm nùm biïët coá duyïn gò hay khöng?" Ai baão thêìy àïën daåy lúáp Àoan laâm gò? Ai xui thêìy coá gioång thú quaá tuyïåt? Giaá maâ Àoan àûâng coá quaá nhiïìu caãm xuác àïí àïën nöîi, vúái Àoan caái gò cuäng àeåp, cuäng thú, höìn Àoan dïî rung àöång búãi möåt caánh bûúám, möåt haåt mûa, hay caã nhûäng cêu thú tuyïåt myä... Ai baão thêìy coá tiïëng thú mûúåt maâ lûu luyïën àïí cho Àoan cûá tröi nöíi böìng bïình nhû thuyïìn trïn biïín... "Thûúng nhúá ú húâ thûúng nhúá ai Söng xa tûâng lúáp, lúáp söng daâi... Mùæt kia em coá sêìu cö quaånh Möåt chúám thu vïì, möåt súám mai?..." Thêìy trñch dêîn thú tònh yïu cho caã lúáp nghe hay chó giaãng cho möåt mònh Àoan nghe? Nhûäng lêìn vui cûúâi, thêìy cûúâi vúái têët caã http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 66 hay chó gúãi Àoan nuå cûúâi àoá? Àoan àaä rêët nhiïìu lêìn tûå hoãi mònh nhû thïë röìi trêìm ngêm, xao xuyïën bêng khuêng... möåt mònh. Höm qua Àoan nghe rêët roä Hûúng Trêìm vaâ Nguyïåt Quïë noái chuyïån vúái nhau duâ rêët kheä: - Nhoã Àoan luác naây laâm sao êëy? Ngêín ngú xa vùæng nhû úã trïn mêy?! - Tao cuäng thêëy vêåy! Dûúâng nhû noá ñt noái chuyïån vúái boån mònh hún luác trûúác. Daåo naây noá hoåc húi keám hún höìi àêìu nùm maây aå! Giúâ chúi Àoan thûúâng tòm möåt goác baân vùæng hay möåt thaãm coã xanh khuêët löëi ài, ngöìi möåt mònh. Bònh thûúâng vöën khöng thñch öìn aâo, caâng ngaây Àoan laåi caâng trêìm tû xa vùæng. Ba àoáa höìng àaä àûúåc eáp khö gùæn vaâo möåt bòa sú mi trùæng cùæt tóa rêët àeåp. Möåt mùåt coá giêëy kñnh trong suöët coá thïí nhòn roä nhaánh hoa khö tûâ phña bïn ngoaâi. Dûúái caânh hoa laâ möåt doâng chûä bay bûúám viïët rêët nhoã nhû khöng muöën cho ngûúâi khaác àoåc: "...Vïì thêìy L.P.V 20/11". Nhaánh hoa khö àûúåc àùåt trong möåt phong bò luön theo Àoan vaâo lúáp. Coá nhûäng giúâ chúi ngöìi möåt mònh trong lúáp, Àoan laåi giúã noá ra xem. Baâ Mai phï söí liïn laåc cho con gaái àaä phaát hiïån trong viïåc hoåc coá phêìn "tuöåt döëc" cuãa Àoan. Baâ àõnh möåt ngaây röîi viïåc seä tòm gùåp ba àûáa baån thên cuãa con hoãi han chuyïån hoåc haânh cuãa noá. Baâ laâm viïåc úã möåt bïånh viïån lúán trong thaânh phöë nïn thûúâng vùæng mùåt suöët taám tiïëng àöìng höì möîi ngaây. Thónh thoaãng laåi gùåp ca àïm nïn hai meå con ñt gùåp nhau. Tuy thïë, baâ vêîn tin tûúãng thaânh tñch hoåc têåp cuãa Àoan. Búãi tûâ nhoã chõ em Àoan àaä coá möåt sûác tûå lûåc hoåc têåp rêët töët. Tñnh ra öng Têm àaä boã meå con baâ tûâ ngaây beá Mêîn, em gaái Àoan lïn ba maâ ài theo möåt tiïëng goåi khaác cuãa aái tònh. Tûâ àoá möåt mònh baâ Mai têìn taão nuöi hai con ùn hoåc bùçng àöìng lûúng chùæt moát cuãa möåt cöng nhên viïn ngaânh y. Duâ vêåy baâ Mai cuäng thêëy an loâng vò Àoan, Mêîn rêët ngoan vaâ hoåc töët. Nùm nay Àoan laåi phaãi thi töët nghiïåp. Baâ tûå nhuã phaãi hoãi gêëp Vên Anh. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 67 Buöíi hoåc saáng nay, Àoan bõ möåt cún àau buång muöën ruång rúâi. Àoan nhúá cún àau naây àaä xuêët hiïån möåt lêìn, caách àêy khöng lêu vaâ khöng "êìm ô" nïn Àoan khöng quan têm. Khöng ngúâ höm nay noá laåi böåc phaát dûä döåi. Àau àïën nöîi àûáng khöng muöën vûäng vaâ cûá phaãi cong ngûúâi laåi. Noá xuêët phaát tûâ phêìn buång bïn höng phaãi, chïëch röën möåt chuát. Noá maänh liïåt nhû möåt cún baäo laâm Àoan hoa caã mùæt, ngûúâi xuêët möì höi vaâ buãn ruãn chên tay. Noá àïën tûâng cún möåt, nhöìi eáp cú buång Àoan laâm thaânh möåt cún àau khuãng khiïëp hêët Àoan guåc xuöëng baân. Lúáp hoåc naáo àöång, nhöën nhaáo, xön xao. Àoan khöng biïët gò nûäa, chó thêëy mùæt töëi àen, cú thïí àau nhû bõ ai dêìn vò cún àau lan toãa khùæp ngûúâi. Trong cún hoaãng loaån, Àoan mú höì ngûãi thêëy muâi dêìu gioá nöìng cay. Baån beâ xuám laåi xoa dêìu, giûåt gioá vêîn khöng cùæt àûúåc cún àau xeá ruöåt. Cö Vên daåy sûã cuöëng quñt goåi Vên Anh vaâ Nguyïåt Quïë àûa Àoan xuöëng phoâng y tïë cuãa trûúâng. Taåi àêy cö y taá cho biïët Àoan bõ viïm ruöåt thûâa cêëp tñnh. Cö tûác töëc goåi xe chúã Àoan àïën bïånh viïån. Qua siïu êm, àuáng laâ Àoan bõ viïm ruöåt thûâa. Baác sô quyïët àõnh möí ngay höm àoá. Nhaâ trûúâng àaä baáo tin cho baâ Mai biïët. Tiïët cuöëi, Vên Anh lêåt àêåt soaån têåp vúã cuãa Àoan mang vïì nhaâ giuáp vaâ phên cöng hai cheáp baâi giuáp Àoan. Trong luác xöëc laåi chöìng vúã boã vaâo cùåp, thònh lònh möåt phong bò khöng daán rúi xuöëng àêët. Vên Anh nhùåt lïn. Möåt nhaánh hoa höìng eáp khö rúi ra ngoaâi. Thò ra àoá laâ möåt loaåi "carte postable" tûå laâm bùçng hoa khö. Nguyïåt Quïë toâ moâ: - Ai tùång noá ba àoáa höìng khö? - Khöng leä Tñn "àiïåu". Ba àûáa chuåm àêìu vaâo nhau, troân mùæt ngaåc nhiïn khi thêëy doâng chûä cuãa Àoan ghi bïn dûúái... "... vïì thêìy L.P.V 20/11". Caã ba nhòn nhau ngúä ngaâng. Duâ khöng ai noái vúái ai lúâi naâo nhûng trong "höåp nhúá" möîi àûáa àïìu nhêån ra rêët roä caãnh ngaây Tïët nhaâ giaáo... Àoan ngöìi buöìn hiu núi baân hoåc... Ba àûáa cuâng nhòn nhau ngêìm hiïíu... http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 68 CHÛÚNG 11 Àoan múã mùæt choaâng tónh, khöng khoãi ngaåc nhiïn thêëy mònh nùçm giûäa möåt núi hoaân toaân xa laå. Àoá laâ luác chêët thuöëc mï àaä hïët taác duång. Cö beá chúáp mùæt, àõnh thêìn nhòn kyä moåi vêåt chung quanh. Cùn phoâng röång lúán mang toaân möåt maâu trùæng laånh buöìn. Trong khöng khñ nöìng nùåc muâi ï te àùåc trûng cuãa bïånh viïån. Àoan àang nùçm trïn möåt chiïëc giûúâng nïåm traãi grap trùæng toaát. Trong phoâng cuäng coân nhiïìu chiïëc giûúâng nhû thïë coá ngûúâi nùçm vaâ coá chiïëc coân tröëng. Tûúâng vaâ trêìn àïìu sún maâu trùæng àuåc. Haâng àeân neáon toãa aánh saáng khùæp phoâng khöng coá chiïëc quaåt maáy naâo úã trïn trêìn. Nhûng khöng khñ bïn trong phoâng vêîn maát laånh. Dêìn dêìn Àoan nhêån biïët mònh àang nùçm trong phoâng laånh cuãa möåt bïånh viïån. Tuy nhiïn Àoan vêîn chûa hiïíu vò sao mònh coá mùåt úã núi naây. Chêët thuöëc mï laâm àêìu oác bïånh nhên "muå myå" ài khi coân chuát aãnh hûúãng cuãa noá trïn cú thïí. Chai dõch truyïìn treo trïn möåt giaá cao àang nhoã tûâng gioåt chêåm àïìu vaâo möåt öëng dêy nylon trong suöët, thöng qua möåt caái kim to xuyïn vaâo caánh tay cö beá vaâ núi buång phaãi haäy coân àau êm ó. Àoan lúâ múâ nhúá laåi cún àau taái ngûúâi trong giúâ hoåc, àûúåc àûa cêëp töëc vaâo bïånh viïån. Baác sô khaám bïånh baáo Àoan bõ viïm ruöåt thûâa phaãi möí... Àoan muöën xoay ngûúâi möåt tñ cho dïî chõu hún. Nhûng khöng daám nhuác nhñch caánh tay àang truyïìn dõch. Àoan lo lùæng, khöng biïët úã nhaâ meå vaâ em Mêîn coá hay Àoan nùçm viïån khöng? Giúâ naây khöng thêëy ai laâ ngûúâi thên coá mùåt bïn mònh, Àoan böîng thêëy tuãi thên. Böîng cûãa phoâng xõch múã, möåt cö y taá nhanh nheån àïën bïn giûúâng Àoan kheä reo lïn: - A, em àaä tónh röìi! Meå em naäy giúâ úã àêy. Nhûng em chûa tónh nïn chõ êëy vïì àïí sùæp xïëp chuyïån nhaâ. Chai dõch truyïìn coân tñ nûäa laâ hïët röìi àoá, em coá thêëy àúä chûa? Àoan noái thêåt nhoã vò haäy coân yïëu lùæm. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 69 - Em... khaát... nûúác! Cö y taá nhanh nheån àïën bïn chiïëc tuã caá nhên úã möîi giûng bïånh, bûng àïën cho Àoan möåt taách sûäa nhoã coân êëm. Cö baão: - Em uöëng sûäa nheá! Chõ Mai coá khuêëy sùén àêëy! Cö y taá àuát cho Àoan vaâi muöîng sûäa. Àoan coân mïåt nïn khöng uöëng àûúåc nhiïìu. Trûúác khi ra khoãi phoâng, cö y taá cùn dùån. - Em múái möí nïn coân úã phoâng laånh. ÚÃ phoâng laånh khöng cho ngûúâi ngoaâi vaâo nuöi nïn em khöng gùåp àûúåc ngûúâi nhaâ àêu. Thónh thoaãng chõ Mai seä vaâo thùm em. Bêy giúâ, em cûá yïn têm nguã ài cho khoãe naâo! Cö keáo mïìn àùæp lïn ngûåc Àoan röìi ruát chiïëc kim truyïìn dõch ra khoãi caánh tay Àoan. Àoan nhùæm mùæt laåi cöë nguã thïm tñ nûäa nhûng Àoan thêëy khoá nguã vö cuâng. Tiïëng maáy laånh chaåy xeâ xeâ möåt êm àiïåu buöìn baä cö àún. Phoâng laånh thêåt yïn lùång. Vaâi cö y taá ài laåi nheå nhaâng khöng hïì gêy möåt tiïëng àöång nhoã. Àoan nhúá túái meå vaâ em Mêîn. Meå thò coá thïí vaâo thùm Àoan àûúåc bêët cûá luác naâo vò meå laâ y sô úã bïånh viïån khoa nhi kïë bïn. Nhûng coân Mêîn, con beá lúáp mûúâi nghõch ngúåm, tñnh khñ nhû con trai, khöng biïët noá coá caãm thêëy buöìn khi Àoan nùçm viïån hay khöng? Nhúá möåt lêìn Mêîn bõ meå àeát cho ba roi vaâo möng vò töåi leo noác nhaâ haái mêån cho Àoan ùn, Àoan thêëy thûúng noá vö cuâng, cêy mêån trùæng àùåc ruöåt, cùæn vaâo möåt miïëng nûúác ngêåp ngoåt túái rùng vûâa xöëp vûâa gioân. Meå khöng cho chõ em Àoan treâo haái vò noá rêët cao. Khi haái phaãi treâo lïn noác nhaâ rêët nguy hiïím. Vêåy maâ con nhoác Mêîn àaä daám mang vúá vaâo chên leo lïn maái tön giûäa trûa nùæng muöën phoãng chên haái xuöëng möåt "buång" mêån. Hai chõ em "cheán" möåt bûäa no nï vaâ con nhoác phaãi laänh möåt trêån àoân àaáng nhúá... Hïët nghô túái em, Àoan laåi nhúá àïën baån beâ, lúáp hoåc. Böîng Àoan nhúá àïën ba àoáa höìng khö. Höm Àoan bïånh bêët ngúâ khöng biïët noá coá bõ "bêåt mñ" khöng. Àoan mong gùåp Mêîn àïí hoãi xem ai àem cùåp vïì cho Àoan vaâ nhêët laâ muöën Mêîn àem cùåp àïën bïånh viïån cho Àoan tûác khùæc. Vò àöëi vúái Àoan àoá laâ möåt vêåt "tuyïåt mêåt" chó coá mònh Àoan biïët maâ thöi! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 70 Àoan thêëy lo lùæng cho ba àoáa höìng khö, muöën vïì nhaâ ngay àïí giûä bñ mêåt tuyïåt àöëi cho moán quaâ khöng gûãi. Möåt tònh yïu àún phûúng tuyïåt àeåp khöng muöën "phúi baây ra aánh saáng"... Nhùæc àïën ba àoáa höìng, Àoan caâng nhúá thêìy Vônh thiïët tha. Chúåt cûãa phoâng laånh heá múã, baâ Mai têët taã àïën bïn giûúâng bïånh cuãa con. - Sao, khoãe khöng con? Con laâm meå lo quaá chûâng. Baâ vuöët toác Àoan röìi lêëy khùn ûúát lau mùåt cho Àoan. Àoan muöën öm cöí meå nuäng nõu nhû moåi ngaây. Nhûng moåi cûã àöång, Àoan laåi nghe àau nïn àaânh phaãi nùçm yïn. - Con bõ viïm ruöåt thûâa cêëp tñnh phaãi möí liïìn. Rêët may luác con lïn phoâng möí, meå àaä gúãi con cho baác sô Tuêën. Meå vûâa gùåp laåi baác êëy, baác baão ca möí cuãa con rêët töët. Con cûá yïn têm. Vêîn nhúá àïën ba àoáa höìng khö, Àoan liïëm àöi möi khö heáo, hoãi baâ Mai: - Meå aâ, höm àoá ai àem cùåp vúã vïì nhaâ cho con? - Vên Anh con aâ! Ba àûáa tuåi noá thay phiïn nhau cheáp baâi giuáp con àoá! Nghe noái Vên Anh, Àoan caãm thêëy yïn têm. Tuy nhiïn Àoan vêîn mong àûúåc gùåp baån beâ. Àoan thuã thó: - Chûâng naâo con múái àûúåc ra khoãi phoâng laånh? - Àuáng hai mûúi böën tiïëng àöìng höì. Trûa mai con seä àûúåc ra phoâng ngoaâi. Nùçm laåi khoaãng möåt tuêìn röìi vïì. Con àûâng lo lùæng gò caã. Em Mêîn àoâi vaâo thùm con àoá. - Ngaây mai, meå baão Mêîn àem cùåp vaâo cho con nheá! Baâ Mai tûúi cûúâi vuöët maá con gaái: - Cûá yïn têm dûúäng bïånh ài cö! Hïët bïånh múái hoåc àûúåc chûá! - Con nhúá lúáp lùæm! Con cuäng sùæp thi hoåc kyâ möåt röìi meå aå! - Thöi àûúåc, mai meå seä goåi em mang cùåp vúã vaâo cho con. Con uöëng sûäa tiïëp ài röìi nguã. Baâ Mai cho Àoan uöëng hïët taách sûäa, dùån doâ con thïm ñt àiïìu. Sau àoá baâ gúãi Àoan cho baác sô trûåc röìi múái trúã ra. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 71 Bïn ngoaâi coá leä laâ àïm. Àoan nhúá khöng ñt baån beâ, nhúá boån Vên Anh, nhúá ngûúâi thên, nhúá caã thêìy Vônh. Khöng biïët cho àïën höm nay thêìy coá hay Àoan nùçm viïån chûa nhó? Nïëu biïët, sao thêìy khöng vaâo thùm Àoan? Vaâ ba àoáa höìng khö cêìu mong cho àûâng ai khaám phaá ra noá... http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 72 CHÛÚNG 12 Thêëm thoaát Àoan ra phoâng laånh àaä àûúåc ba ngaây. Ngaây naâo Vên Anh, Nguyïåt Quïë, Hûúng Trêìm cuäng àïën thùm Àoan. Chuáng kïí chuyïån lúáp, chuyïån Quang "quêåy" nïån Tñn "àiïåu" möåt cuá ra troâ búãi vò Tñn "àiïåu" maâ Tuyïët "luân" khöng hïì ngoá ngaâng gò àïën noá; chuyïån thêìy Vônh phaåt lúáp suöët hai tiïët khöng theâm daåy vïì vuå "tònh tay ba" cuãa Quang, Tuyïët, Tñn àaä laâm aãnh hûúãng àïën thi àua cuãa lúáp vò Quang "quêåy" àaä nïån Tñn "àiïåu" úã giûäa sên trûúâng. Ngaây naâo khöng gùåp boån Vên Anh, Àoan buöìn lùæm cûá ngoáng ra ngoaâi cûãa phoâng chúâ àúåi nhûäng tiïëng chên quen thuöåc cuãa chuáng. Höm qua, Hûúng Trêìm àûa möåt söë baån úã lúáp vaâo thùm Àoan. Lêìn naây coá caã Tñn "àiïåu", Tuyïët "luân" vaâ mêëy "öng thêìn" xoám nhaâ laá... Àoan vui mûâng vò Tñn àaä khöng coân nhòn Àoan bùçng àöi mùæt chêët chûáa nöîi "u tònh" nûäa. Thaái àöå cuãa Tñn cuäng trong saáng hún, coá leä noá àaä laäng quïn chuyïån bûác thû toã tònh cuãa noá gúãi cho Àoan höm naâo. Hay tiïën böå hún, Tñn àaä biïët traái tim Àoan khöng cuâng möåt nhõp àiïåu vúái noá röìi chùng?! Tuyïët "luân" coá veã húåp vúái noá hún. Àoan nghô thïë vaâ mong Tñn àûâng nghô túái Àoan nûäa... Khi baån beâ ra vïì hïët, Àoan laåi trúã vïì vúái traång thaái cö àún. Ngûúâi Àoan vêîn hùçng mong cuäng chûa thêëy àïën thùm Àoan. Höm qua, Vên Anh coá noái vúái Àoan rùçng thêìy chuã nhiïåm coá hoãi thùm Àoan vaâ chuác Àoan mau bònh phuåc. Thïë röìi thöi, Àoan khöng nghe Vên Anh noái thïm cêu naâo nûäa vïì thêìy Vônh. Mêîn àaä mang cùåp àïën bïånh viïån cho Àoan. Têët nhiïn Àoan chó cêìn tòm gùåp àûúåc àiïìu "bñ mêåt" cuãa mònh nùçm trong êëy. Thêëy noá vêîn coân nùçm im trong ngùn cùåp. Àoan thúã phaâo nheå nhoäm. Möîi ngaây, Àoan laåi mang noá ra ngùæm nghña, troâ chuyïån thêìm thò vúái noá khi moåi ngûúâi àaä ra vïì caã. Bêy giúâ noá àang bònh yïn trïn http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 73 ngûåc Àoan, trong quyïín saách vùn hoåc lúáp 12 Àoan vêîn duâng laâm göëi àïí nùçm. Àoan tin tûúãng khi moán quaâ yïu thûúng nùçm dûúái göëi, Àoan seä yïn têm hún, giêëc mú cuãa Àoan seä àeåp hún vaâ Àoan seä luön gùåp ngûúâi Àoan yïu mïën. Bêy giúâ Àoan àêm ra thñch nguã. Coá khi nhûäng giêëc nguã trûa laâm cho Àoan búát ài nöîi cö àún vaâ àöi khi dùæt Àoan àïën gêìn thêìy hún. Trûa nay, khöng coá tiïët daåy, Vônh quyïët àõnh àïën bïånh viïån thùm Àoan. Mêëy bûäa nay, anh àaä nghe lúáp baáo caáo Àoan nghó hoåc vò nùçm viïån möí ruöåt thûâa. Vônh cuäng muöën àïën thùm Àoan ngay vúái tû caách laâ giaáo viïn chuã nhiïåm lúáp àïën thùm hoåc troâ nùçm viïån. Hún nûäa Vônh cuäng rêët "noáng ruöåt" khi tûúãng tûúång "beá Nu" cuãa anh àang bïånh nùång. Nhûng cöng viïåc lúáp döìn dêåp, Vônh chûa thïí ài thùm Àoan àûúåc. Mêëy bûäa nay vaâo lúáp, Vônh cuäng thêëy húi buöìn vò thiïëu hùèn àöi mùæt to àen cuãa cö em gaái. Vônh thêìm cêìu mong cho Àoan choáng bònh phuåc àïí ài hoåc laåi. Búãi vò khöng bao lêu nûäa laâ àïën thi hoåc kyâ möåt röìi! Buöíi trûa, bïånh viïån ïm vùæng, Vônh tòm àûúåc phoâng cuãa Àoan khöng mêëy khoá. Giúâ naây, trong phoâng lùång ngùæt. Moåi ngûúâi àang nghó trûa. Giûúâng cuãa Àoan nùçm bïn cûãa söí trong cuâng úã haânh lang bïn traái. Núi àêy khaá maát meã vò coá möåt boáng cêy trûáng caá to che maát caã möåt goác sên. Vônh tiïën laåi tûâng bûúác thêåt kheä àïën bïn giûúâng Àoan. Giúâ naây khöng coá ai úã laåi chùm soác cö beá. Àoan àang say nguã. Vônh lùång leä nhòn gûúng mùåt trùæng xanh trong bònh lùång. Maái toác àen nhaánh xoäa trïn nïìn göëi trùæng. Hai tay cö beá àùåt lïn ngûåc. Àöi möi húi keám höìng haâo hún thûúâng ngaây heá múã. Anh nheå nhaâng àùåt goái quaâ lïn baân. Àoan vêîn vö tû suy nghô khöng hïì hay coá ngûúâi àang àûáng bïn cûãa söí chúâ Àoan tónh dêåy. Vônh nhòn nhõp thúã phêåp phöìng lïn xuöëng núi ngûåc cö beá vaâ caãm thêëy yïn têm. Trong trñ Vônh caãnh Nu beá nhoã cuãa anh ngaây naâo laåi vuân vuåt trúã vïì. Àöi mùæt u buöìn nhòn ngûúâi anh trai yïu quyá maâ khöng noái nïn lúâi khi biïët mònh seä boã anh àïí maäi maäi ài xa vïì coäi vônh hùçng vò cùn bïånh ung thû maáu hiïím ngheâo. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 74 Vônh lùæc àêìu thêåt maånh cöë xua ài nhûäng hònh aãnh àau thûúng àaä àoång laåi thaânh kyã niïåm khoá phai múâ vïì ngûúâi em gaái yïu thûúng xêëu söë. Thêëy Àoan vêîn nguã say, Vônh boã ra sên möåt luác röìi laåi quay vaâo. Thêëy Vônh chúâ lêu cö gaái nùçm chung phoâng àõnh goåi Àoan dêåy. Nhûng Vônh ngùn laåi àïí Àoan nguã ngon giêëc. Chúåt mùæt Vônh chaåm vaâo quyïín saách Vùn hoåc lúáp 12 àang nùçm ngoan ngoaän bïn göëi Àoan. - "Chaâ, cö beá siïng àaáo àïí, tiïët kiïåm thúâi gian quaá nhó!" Anh cêìm quyïín saách lïn xem àïí àöët thò giúâ. Tònh cúâ möåt vêåt trong saách rúi ra. Thò ra àoá laâ möåt caánh thiïåp eáp hoa khö. Vônh ngùæm nghña thêåt kyä ba àoáa höìng khö, móm cûúâi lêím bêím "ba àoáa hoa höìng biïíu tûúång cuãa möåt lúâi toã tònh!" Anh nhûúáng maây thñch thuá khi tònh cúâ khaám phaá möåt bñ mêåt "A ha, cö beá àaä coá ngûúâi yïu!" Böîng Vônh toâ moâ nhòn haâng chûä nhoã xñu ghi bïn dûúái "Vïì thêìy L.P.V 20/11"... Anh giêåt mònh sûãng söët nhòn ba àoáa höìng khö, ngúä ngaâng, traái tim bùæt àêìu "loaån nhõp". Bïn trong caánh thiïåp coân nùæn noát böën doâng thú: "Em giêëu trong saách vúã Möåt chuát gò hùæt hiu Nhiïìu khi höìn búä ngúä Hònh nhû laâ... tònh yïu...!" Vônh nghe cú höì trúâi àêët chao nghiïng. Anh khöng tin vaâo nhûäng àiïìu mònh thêëy. Nhûng sûå thêåt vêîn súâ súâ trûúác mùæt. Anh ngú ngêín mêëy giêy röìi möåt caãm giaác vui sûúáng vò àûúåc yïu dêng lïn trong loâng Vônh nhû tûâng àúåt soáng traâo... Vônh khöng biïët phaãi vui hay buöìn. Búãi vò leä ra, Vônh phaãi àïí cho traái tim anh xuác caãm tûå nhiïn úã buöíi ban àêìu gùåp Àoan ngoaâi cûãa lúáp. Nhûng anh àaä àùåt cûúng võ möåt ngûúâi thêìy lïn trïn têët caã. Anh àaä tûå kòm chïë tònh caãm tûå nhiïn chên thêåt cuãa mònh, "laái" noá sang möåt chiïìu hûúáng khaác cao thûúång hún, àaåo àûác hún, maâ khöng coá àiïìu chi bùæt anh phaãi laâm nhû vêåy?! http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 75 Nïëu anh cûá àïí tònh caãm nêíy núã möåt caách tûå nhiïn thò giúâ àêy Vônh seä vö cuâng sung sûúáng khi biïët roä möëi tònh cuãa Àoan àöëi vúái mònh. Thïë maâ... ngûúåc ngaåo thay! Vônh nheå nhaâng àùåt quyïín vùn trúã laåi chöî cuä röìi lùång leä ra vïì. Anh rúâi bïånh viïån bùçng möåt traái tim xao àöång, chúi vúi... http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 76 CHÛÚNG 13 Thêëm thoaát Àoan nghó hoåc àaä gêìn möåt tuêìn lïî. Vaâo lúáp, vùæng Àoan böå ba Vên Anh, Nguyïåt Quïë, Hûúng Trêìm cuäng thêëy buöìn. Höìi naäy trong tiïët vùn cuãa thêìy Vônh, Nguyïåt Quïë quan saát thêìy kyä lùæm. Noá trao àöíi tin thúâi sûå vúái Vên Anh vaâ Hûúng Trêìm bùçng caách thaã thû tûâ baân trïn xuöëng baân dûúái rêët kheáo, rêët "saânh" maâ thêìy Vônh cuäng khöng taâi naâo bùæt àûúåc. Nïëu biïët àûúåc nöåi dung cuãa nhûäng túâ "thû bûúám" àoá, thêìy Vônh seä "mïëu" daâi daâi laâ caái chùæc! Höm nay Nguyïåt Quïë cuäng thaã "thû bûúám" xuöëng baân Vên Anh, nöåi dung nhû sau: - Tuåi maây úi, mêëy ngaây nay tao àïí yá thêìy mònh coi böå coá phêìn giaãng baâi "keám hay" bùçng nhûäng ngaây coá "em" Àoan trong lúáp. Thêìy coá veã buöìn buöìn nhû "nhûäng laá thu bay". ÖÍng giaãng baâi maâ coi böå "höìn lú àaäng möång ra ngoaâi cûãa lúáp" quaá chûâng! - Höíng biïët thêìy coá chia àöång tûâ "to love" con Àoan höng nûäa! Doâm mùåt öíng sao tao nghi ngúâ quaá! Con Àoan "húáp höìn" thêìy mònh mêët röìi! Hñc! Hñc! - Öi! Töåi nghiïåp thêìy mònh àaä biïët yïu röìi! "Yïu laâ chïët trong loâng möåt ñt!" àoá thêìy ui! ÖÍng raânh thú Xuên Diïåu quaá maâ sao öíng daám löån xöån vúái tònh yïu tuåi bêy heá?! - Tuåi maây thêëy tao "siïu êm" tim öng Vônh "oaách" hön? Coân "àiïån têm àöì" cuäng cho biïët öíng bõ "röëi loaån nhõp tim cêëp ba" do vi khuêín "I Love You" têën cöng aâo aåt. Hò! Hò! "Túâ bûúám" noå quùèng xuöëng baân dûúái. Khöng àêìy nùm phuát sau möåt "túâ bûúám" khaác lêåp tûác àûúåc thaãy lïn baân trïn. Con Nguyïåt Quïë chöåp nhanh luác thêìy Vônh xoay lûng lïn baãng. Túâ bûúám cuãa Vên Anh vaâ Hûúng Trêìm "phuác àaáp" thïë naây: - Hu hu! Boån tao "zûúng" öíng thò ñt maâ thûúng con Àoan thò nhiïìu. Búãi noá àaä ngu ngú, daåi döåt, múái mêëy tuöíi àêìu maâ baây àùåt chia àöång tûâ àoá laâm chi cho rùæc röëi cuöåc àúâi. http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 77 - Öi! Nhúá ba àoáa höìng khöng gúãi cuãa "eãm" maâ hai tao thêëy thûúng "eãm". Maá úi! Nïëu öng Vônh maâ biïët àûúåc ba àoáa höìng khö àoá laâ cuãa öíng thò öíng seä ra sao?! ÖÍng seä khuãng lïn vò àûúåc yïu hay öíng seä cho con Àoan "öëc võt" àiïím haånh kiïím vò caái töåi daám yïu thêìy! - Sao noá "ngu" thïë? Noá khöng biïët thêìy laâ cha meå, thêìy laâ vua, laâ Khang Hy àang vi haânh... hñc! Hñc! "Giúän mùåt vúái Khang Hy thò bõ cheám". "Giúän mùåt vúái thêìy thò bõ xûåc xirö". Àuâa vúái aái tònh thò bõ viïm ruöåt thûâa thêëy böë! Noá khúâ lùæm. Tuåi tao thûúng noá lùæm nhûng khöng biïët phaãi "naâm sao" bêy giúâ? - Tao vúái Hûúng Trêìm coá laâm baâi thú "Baån nghó hoåc" nhû sau. Maây àoåc coi hay hön? Àem àùng trong Mûåc Tñm àûúåc hön? Hò! Hò! "Saáng nay baån khöng àïën lúáp Trúâi buöìn trúã gioá heo may Caânh cêy saâ vaâo lúáp hoåc Xua ài caái reát hao gêìy Chiïëc ghïë cö àún lùæm lùæm! Höåc baân vùæng nhûäng xön xao Khi cö àoåc baâi cho cheáp Thiïëu möåt tiïëng buát rò raâo..." (Thêím Haå) - Taái buát: Àoåc xong "thû bûúám", "thuã tiïu" ngay lêåp tûác. Boã vö hoång nuöët cuäng àûúåc! Miïîn sao öíng àûâng bùæt àûúåc laâ töët! A.T. Naäy giúâ Vônh àaä chuá yá baân cuãa Vên Anh vaâ Nguyïåt Quïë coá nhûäng caánh tay thoùn thoùæt chuyïìn lïn, thaã xuöëng nhûäng túâ giêëy nhoã. Anh dû sûác biïët "tuåi nhoác" noái chuyïån bùçng giêëy. Nhûng Vônh chùèng hïì bùæt búá hay rêìy raâ chuáng laâm gò. Búãi vò ai trong tuöíi hoåc troâ maâ nghiïm tuác caã àêu?! Ngaây xûa anh cuäng vêåy! Coân bêy giúâ keã trïn buåc giaãng, ngûúâi dûúái baân hoåc anh àaä coá nhiïìu caãm thöng vúái lûáa tuöíi ö mai, nhñ nhöë àêìy thú möång naây. Cho nïn anh khöng buöìn nhòn mêëy caái àêìu chêu laåi àöi vai run lïn vò nhûäng trêån cûúâi vïì nöåi dung cuãa nhûäng túâ giêëy chuyïìn tay. Búãi khöng coân bao lêu nûäa chuáng seä rúâi trûúâng xa lúáp maäi maäi, tung caánh bay vaâo àúâi nhû anh bêy giúâ, http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 78 laâm gò tòm laåi àûúåc nhûäng phuát vö tû nghõch ngúåm cuãa tuöíi hoåc troâ! Chöî ngöìi cuãa Àoan vêîn tröëng. Vùæng möåt ngûúâi Vônh daåy cuäng mêët "hùng"! Hoåc troâ dûúái lúáp àang chùm chuá laâm baâi têåp laâm vùn. Vônh sùm soi cêy buát trong tay chúåt nhúá buöíi trûa anh vaâo thùm Àoan trong bïånh viïån. Vônh thêëy thûúng cö beá thêåt nhiïìu. Trong thêm têm Vônh cöë xem Àoan nhû em gaái nhoã cuãa mònh. Àaä bao lêìn anh àaä cöë dùån loâng phaãi àïí cho Àoan hoåc, haäy laâm möåt ngûúâi thêìy töët. Nhûng anh thêëy khoá quaá! Anh àaä phaãi àêëu tranh tû tûúãng dûä döåi àïí traái tim anh àûâng laåc àiïåu vu vú. Ngaây múái vïì trûúâng nhêån lúáp, Vônh àaä coá nhiïìu chuá yá vïì cö beá mú möång àïën quïn giúâ hoåc ngoaâi cûãa lúáp! Cö beá êëy laåi rêët dïî thûúng, nhu mò vaâ hoåc rêët gioãi mön anh phuå traách. Trong nhûäng giúâ lïn lúáp, nhòn xuöëng baân hoåc, Vônh chûa thêëy ai say mï, chùm chuá nghe thêìy giaãng baâi bùçng Àoan nïn trong thêm têm anh thêëy cuöåc àúâi daåy hoåc cuãa anh thêåt coá yá nghôa! Röìi möåt ngaây Vônh chúåt khaám phaá ra úã Àoan coá möåt neát rêët quen thuöåc. Chñnh neát quen thuöåc êëy àaä khiïën Vônh cöë gùæng kòm haäm tònh yïu trong saáng àaä böåc phaát hïët sûác tûå nhiïn trong loâng mònh àïí xûáng àaáng laâ möåt ngûúâi thêìy àuáng nghôa, àuáng chûác nùng. Àoá chñnh laâ "àöi mùæt"! Àöi mùæt cuãa beá Nu. Trong àúâi Vônh, beá Nu laâ em gaái nhoã maâ Vônh yïu thûúng nhêët àaä mêët. Bêy giúâ Vônh khöng muöën mêët beá Nu thïm möåt lêìn nûäa! Vônh àaä tònh cúâ tòm àûúåc beá Nu cuãa anh trong lúáp hoåc qua cö hoåc troâ dïî thûúng. Nhûng khöí thay sûå thêåt vêîn laâ sûå thêåt! Tûâ khi con tim coá nhûäng tònh caãm riïng, Vônh cöë gùæng àêëu tranh vúái lyá trñ. Búãi lyá trñ cuãa möåt ngûúâi thêìy khöng cho pheáp Vônh yïu Àoan nhûng traái tim cuãa Vônh cuäng coá nhûäng lyá leä riïng cuãa noá. Ba àoáa höìng mûâng 20/11 chûáng minh möëi tònh cuãa möåt hoåc troâ àöëi vúái thêìy. Vônh nghô àoá laâ möëi tònh àêìu cuãa Àoan. Vò chñnh Vônh cuäng àaä tûâng mùæt thêëy tai nghe chuyïån Tñn "àiïåu" vúái baâi thú "Àoan tiïën"! Vônh cûúâi buöìn vaâ suy nghô rêët möng lung. Bêy giúâ Àoan coân nhoã. Chuyïån thi cûã tûúng lai rêët laâ hïå troång. Mai sau, khi Àoan rúâi khoãi ghïë nhaâ trûúâng, duâ chó múái bûúác chên lïn àaåi hoåc. Nïëu traái http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 79 tim xûa coân cuâng nhõp àêåp vúái anh, Vônh seä múã röång voâng tay chúâ àoán ngûúâi anh yïu vúái têët caã têëm loâng. Chó súå rùçng... Vônh khöng daám nghô xa hún nûäa... Coân bêy giúâ lyá trñ cuãa ngûúâi thêìy luön baão vúái Vônh rùçng haäy xem Àoan nhû em gaái. Nhûng traái tim anh, sao noá cûáng àêìu kinh khuãng! Lyá trñ vaâ tònh caãm cûá giùçng co trong loâng Vônh gêy nïn nhûäng mêu thuêîn nhû nhûäng àúåt soáng ngêìm cuöën huát Vônh vaâo trong. Trïn nïìn trúâi xanh thêîm, nhûäng cuöån mêy trùæng nhúãn nhú bay. Vônh theâm àûúåc thaãnh thúi nhû nhûäng àaám mêy rong chúi àoá biïët chûâng naâo! Vên Anh baão ngaây möët Àoan xuêët viïån. Vônh quyïët àõnh seä thûåc hiïån moåi viïåc theo yá nghô cuãa mònh. http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 80 CHÛÚNG 14 Nùæng chiïìu nheâ nheå vûúng trïn nhûäng caânh laá mêån xanh tûúi. Àoan vûâa traãi qua möåt giêëc nguã daâi. Cö beá ùém con Mi Mi ra trûúác hiïn nhaâ. Chiïìu nay Mêîn vaâo trûúâng hoåc phuå àaåo chûa vïì. Baâ Mai thêëy Àoan xuêët viïån ba ngaây àaä khoãe nïn cuäng àaä ài laâm. Möåt mònh úã nhaâ nguã maäi cuäng chaán, Àoan àõnh chúi vúái con Mi Mi möåt laát röìi vaâo nhaâ soaån laåi saách vúã chuêín bõ mai ài hoåc. Nghó hoåc àaä lêu, Àoan nhúá lúáp vö cuâng, Àoan nhúá baån beâ, nhúá lúáp hoåc vúái chöî ngöìi thên yïu, nhúá cêy me têy vaâ sên trûúâng àêìy boáng maát, nhúá mön vùn hoåc àaä mûúâi ngaây nay khöng ai giaãng cho nghe! Àoan vuöët ve böå löng mõn maâng cuãa con Mi Mi, noái chuyïån vúái noá cho àúä buöìn: - Mi Mi úi! Mêëy ngaây chõ bïånh sao cûng khöng àïën bïånh viïån thùm chõ? Chuá meâo hïính hïính chiïëc muäi àoã höìng, kheä co böå löng mïìm vaâo loâng Àoan nuäng nõu. - ÚÃ nhaâ cûng coá nhúá chõ khöng? Àoan nhòn vaâo àöi mùæt trong veo cuãa noá. Con Mi Mi gûâ gûâ nhûäng tiïëng nhoã xñu trong cöí hoång toã veã thöng caãm vúái cö chuã nhoã cuãa noá. Àoan bïë noá lïn tay thêìm thò: - Nhûng coá möåt ngûúâi coân tïå hún cûng nûäa! Ngûúâi àoá khöng hïì nhúá túái chõ miu aâ! - ... - Miu biïët khöng, coá ngûúâi baão vúái chõ rùçng, möåt buöíi trûa coá möåt anh chaâng laâ laå vaâo thùm chõ, chõ coá thêëy möåt goái quaâ cuãa möåt ngûúâi naâo àoá àïí laåi, nhûng khöng thêëy àïì tïn. Con meâo "ngao ngao" traã lúâi cö chuã töåi nghiïåp. Böîng noá nhaãy phöëc xuöëng, nheå nhaâng lao ra cöíng. Àoan ài theo bùæt noá laåi, nhûng http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 81 noá àaä leãn ra haâng raâo mêët huát. Àoan múã cöíng raâo, loá àêìu ra ngoaâi tòm chuá meâo "löån xöån". Àoan cêët tiïëng: - Mi Mi! Mi Mi! - A! Hay quaá nïëu khöng nhúâ con meâo trùæng múái phoáng ra chùæc thêìy khöng tòm àûúåc nhaâ em röìi! Àoan hïët höìn khi nhêån ra thêìy Vônh. Tröëng ngûåc Àoan àêåp dûä döåi. Vûâa múái mong gùåp thêìy, bêy giúâ thêìy hiïån diïån trûúác mùæt Àoan trong gang têëc laâm Àoan vûâa böëi röëi, e theån, vûâa thêëy loâng nao nao. Têët caã laâm thaânh möåt thûá tònh caãm gò Àoan khöng thïí taã àûúåc. Vônh võn möåt tay lïn chiïëc xe "cuöåc" ngùæm cö hoåc troâ haäy coân xanh xao. Anh chó muöën mònh khöng phaãi laâ thêìy giaáo chuã nhiïåm cuãa Àoan àïí àûúåc baây toã tònh caãm àang dêng traâo nhû soáng. Nhûng khöng! Vônh àaä dùån loâng "phaãi vûäng", Àoan chó laâ hoåc troâ cuãa anh thöi. - Àoan khoãe chûa? Meå em coá úã nhaâ khöng? Àoan kheä lùæc àêìu, neáp vaâo cöíng. Vônh dùæt chiïëc xe cuöåc vaâo trong sên. Àoan ài rêët nheå vaâ chêåm. Baác sô baão phaãi cêín thêån khi ài àûáng vaâ laâm viïåc nheå àïí vïët möí thêåt laânh lùån. Vônh cuäng ài thêåt chêåm àïí chúâ Àoan vaâo nhaâ. Anh cöë xem Àoan laâ beá Nu cuãa anh ngaây naâo àïí thûåc hiïån àûúåc yá àõnh trong saåch cuãa mònh, àem laåi nhûäng àiïìu töët àeåp cho Àoan. Vônh chuã àöång múã röång cûãa ra vaâo vaâ tûå àöång keáo ghïë ngöìi sau khi àaä bêåt chiïëc ghïë xñch àu ra cho Àoan. Duâ lúán hún Àoan gêìn chuåc tuöíi, àaä tûâng giaãng baâi trûúác lúáp, duâ àaä tûâng dùån vúái loâng noái sao cho kheáo. Nhûng Vônh vêîn thêëy khoá vö cuâng. Anh tùçng hùæng mêëy lêìn, röìi àûáng lïn ài ài laåi laåi trong phoâng vêîn chûa biïët phaãi bùæt àêìu ra sao. Coân Àoan cûá àûa mùæt nhòn ra sên röìi laåi vên vï chiïëc keåp hònh bûúám trong suöët, thúâi gian khi thò nhû daâi ra, luác nhû lùæng àoång laåi, vêîn chûa nghe ai cêët tiïëng. Cuöëi cuâng Vônh laâ ngûúâi lïn tiïëng trûúác. - Chûâng naâo em ài hoåc laåi? Àoan traã lúâi nheå nhû tiïëng laá rúi: http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 82 - Thûa thêìy, coá leä ngaây mai aå! Vônh nhòn àöi mùæt anh yïu nhêët: - Em coá thêëy thêåt khoãe chûa? Àoan kheä gêåt àêìu. ÚÃ cö beá caái gò cuäng thêåt nheå, thêåt dõu nhû rêët dïî vúä, dïî rúi bêët cûá luác naâo. Vônh muöën àùåt tay lïn maái toác àen mûúåt àïí nghe caái caãm giaác maát ïm núi tay anh. Muöën ngùæm àöi mùæt àen thoãa loâng, muöën hön àöi möi xinh möåt chiïëc hön nöìng thùæm nhêët, nhûng anh khöng daám. Búãi chuáng coân trong trùæng ngêy thú quaá. Anh seä laâm chuáng vêîn àuåc mêët! Anh cöë gùæng tûå nhuã: - "Ngaây mai! Ngaây mai! Cuäng chùèng coân bao xa, Àoan seä vaâo àaåi hoåc." Bao nhiïu lúâi àõnh noái böîng theo gioá theo mêy bay mêët. Böîng chuöng àöìng höì thong thaã buöng böën tiïëng. Khöng coân bao lêu nûäa, moåi ngûúâi seä vïì, Vônh seä khöng coân dõp naâo töët hún. Nghô thïë, anh keáo ghïë àïën ngöìi àöëi diïån vúái Àoan, cöë noái bùçng gioång bònh thaãn nhêët: - Höm nay, thêìy àïën thùm em. Thêìy rêët mûâng khi thêëy em khoãe hùèn. Ngaây mai em seä ài hoåc laåi, tiïëp tuåc chùång cuöëi cuãa àúâi hoåc sinh thên yïu. Búãi khöng coân bao lêu nûäa, duâ muöën duâ khöng em cuäng seä rúâi trûúâng. Luác àoá thêìy seä vui mûâng biïët bao nïëu em àaåt kïët quaã myä maän, chûáng toã möåt thaânh tñch hoåc têåp xuêët sùæc, khöng xao laäng viïåc hoåc búãi bêët cûá möåt vêën àïì gò rêët vêín vú cuãa tuöíi hoåc troâ. Thêìy khöng muöën em bõ xao àöång têm höìn, búãi em rêët giöëng cö em gaái cuãa thêìy àaä mêët. Vaâ thêìy rêët thûúng cö em gaái àoá! Tuy nhiïn thêìy thaânh thêåt khuyïn em nïn búát laäng maån! Laâ hoåc troâ, àûúâng tûúng lai thïnh thang röång múã, thêìy nghô em seä thaânh cöng khöng mêëy khoá vúái möåt àiïìu kiïån duy nhêët laâ "Hoåc! Hoåc nûäa, hoåc maäi!" àûâng àïí têm trñ ài mïnh möng xa vúâi khi em chûa vaâo àaåi hoåc. Vônh ngûâng noái, anh thêëy neát mùåt Àoan thùæm tûúi hún. Cö beá coá veã hiïíu nhûäng lúâi thêìy nhùæn gúãi. Vônh mûâng ghï gúám. Anh nhòn sêu vaâo mùæt Àoan. - Bêy giúâ em coá hûáa vúái thêìy khöng àûúåc xao laäng viïåc hoåc bêët kïí vò möåt vêën àïì gò, tûâ bêy giúâ cho àïën ngaây em vaâo àaåi hoåc! Vônh thong thaã nhêën maånh: - Em coá hûáa vúái thêìy àûúåc khöng? http://ebooks.vdcmedia.com BÖNG HÖÌNG CHO TÒNH ÀÊÌU 83 Anh sung sûúáng röån raä trong loâng khi thêëy Àoan gêåt àêìu quaã quyïët, miïång nhoeãn cûúâi thêåt tûúi. Vônh àûáng laåi mêëy giêy röìi tiïën nhanh ra cöíng, xem nhû anh àaä thaânh cöng bûúác quan troång nhêët. Nhûäng ngaây kïë tiïëp coân daåy Àoan hoåc, coân gùåp nhau möîi ngaây Vônh phaãi laâm gûúng töët, taåo niïìm tin vûäng chùæc cho têët caã hoåc troâ cuãa mònh vaâ nhêët laâ àïí chûáng minh cho lúâi noái, viïåc laâm cuãa anh. Àiïìu àoá coân khoá hún gêëp böåi. Nhûng Vônh seä quyïët têm laâm àûúåc. Anh ra vïì loâng phúi phúái theo tûâng voâng baánh xe reo vui, Vônh nghe loâng nheå nhoäm thïnh thang nhû vûâa cêët ài gaánh nùång sêìu têm tû trong mònh suöët mêëy ngaây qua, tûâ khi bùæt gùåp ba àoáa höìng trong trang saách cuãa Àoan. Coân Àoan, cö beá cûá àûáng têìn ngêìn ngùæm maäi boáng thêìy khuêët sau caánh cöíng raâo to lúán. Àoan nhû bûâng tónh sau möåt giêëc nguã mï. Lúâi thêìy Vônh quaá roä vaâ Àoan àaä hûáa vúái thêìy seä àêåu vaâo àaåi hoåc. Àoan àïën bïn baân hoåc soaån têåp vúã cho vaâo cùåp. Cö beá khöng quïn mang "kyã vêåt thên yïu" cuãa mònh ra ngùæm möåt lêìn cuöëi cuâng. Chó möåt lêìn naây nûäa thöi, Àoan seä cêët noá vaâo dô vaäng, vaâo kyá ûác rêët sêu cuãa têm höìn. Búãi chuyïån trûúác mùæt cuãa Àoan laâ phaãi àêåu vaâo àaåi hoåc. Àoan seä àoáng cûãa ngùn tim höìng cuãa mònh laåi, tûúãng tûúång ra cöíng trûúâng àaåi hoåc thïnh thang seä múã röång cûãa àoán bûúác chên Àoan vúái àiïìu kiïån phaãi quïn ài "ba àoáa höìng"! Àoan àùåt möi hön ba àoáa höìng khö möåt lêìn cuöëi cuâng röìi lùèng lùång bêåt queåt, möåt aánh lûãa xanh loáe lïn liïëm vaâo haâng chûä "Vïì thêìy L.P.V 20/11" trûúác khi thiïu ruåi ba àoáa höìng yïu thûúng. Àoan nghe buöìn ngêín ngú dêng têån trong höìn. Nhûng nöîi buöìn àoá chó ngûå trõ trong loâng Àoan höm nay nûäa thöi. Búãi Àoan àaä xaác àõnh vúái chñnh mònh laâ phaãi àêåu vaâo àaåi hoåc. Coân thêìy Vônh, thêìy chó laâ möåt aáng mêy böng noaän laâm àeåp tuöíi hoåc troâ möång mú cuãa Àoan trong giêy phuát. Vò thêìy chó xem Àoan nhû möåt ngûúâi em gaái! *** Nùæng súám bûâng lïn trïn haâng cêy trûúác ngoä. Sau möåt giêëc nguã daâi chûa tûâng coá, Àoan àaä tónh taáo hún. Möëi tònh àún phûúng vúái thêìy àaä tröi theo boáng àïm tûâ buöíi töëi höm qua mêët röìi! http://ebooks.vdcmedia.com KHAÁNH NHÛ 84 Àoan öm cùåp bûúác ra ngoä. AÁnh nùæng àaâo non tûúi àang vúân taâ aáo luåa, vúâ hön lïn maá, lïn toác cö hoåc troâ mûúâi taám tuöíi. Àoan cûúâi vúái nùæng mai, chaâo gioá súám, bûúác tung tùng àïën trûúâng vö tû nhû chûa bao giúâ traãi qua möåt giêëc möång tònh yïu. Àoan naáo nûác kinh khuãng búãi sùæp túái cöíng trûúâng, sùæp thêëy cêy me têy giaâ nua vaâ khung cûãa söí quen thuöåc. Tûâ àêy àïën cuöëi nùm chùæc chùæn cö naâng seä khöng coân giêëu trong saách vúã möåt chuát gò hùæt hiu nûäa! Búãi tuöíi mûúâi taám coá nhiïìu àiïìu àïí nhúá vaâ cuäng rêët dïî quïn! Àoan bûúác chêåm laåi àïí lùæng nghe gioång möåt ca sô àang vang lïn baâi "Khaát Voång" maâ Àoan rêët thñch. Cö beá ngûãa mùåt nhòn bêìu trúâi xanh trong rêët cao rêët röång vaâ lêím nhêím haát "vaâ sao khöng laâ gioá, laâ mêy àïí thêëy trúâi bao la? Vaâ sao khöng laâ phuâ sa rûåc rúä cho maâu hoa...? Sao khöng laâ àaân chim goåi bònh minh thûác giêëc, sao khöng laâ mùåt trúâi gieo haåt nùæng vö tû..." Àoan nhoeãn miïång cûúâi thêåt tûúi vaâ bûúác nhanh vaâo cöíng trûúâng röång múã, núi àoá coá biïët bao baân tay nöìng êëm cuãa baån beâ thûúng yïu vaâ tri thûác vêîy goåi laâm chaáy bûâng trong Àoan bao khaát voång hoåc troâ vïì möåt tûúng lai tûúi saáng. Àoan seä söëng thêåt coá ñch cho àúâi, cho xaä höåi mai sau. Cö beá seä laâ phuâ sa maâu múä cho hoa thïm hûúng ngaát, laâ haåt giöëng xanh tûúi trïn àêët meå, laâ àaân chim goåi ngaây múái, laâ caã aánh mùåt trúâi rêët cêìn thiïët cho moåi ngûúâi, moåi vêåt. Phaãi röìi, Àoan seä laâ aánh mùåt trúâi gieo sùæc cho àúâi nhûäng haåt nùæng vaâng rêët àöîi vö tû. http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -