Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học khố...

Tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học khối kinh tế tại hà nội

.PDF
233
179
124

Mô tả:

12456789  7 55 8! """""""""""""""""""""""""""""""""  #$%5&4  6' () 24*+45,-7./. 45( 01 5 55 5225  3456778973:7.(*; &<=>:?@ABAAB  *C65 DE F F GHIJKLMINOHFPQOFRSTUFSVWXF4YZYZ4'[ \ \ 2  225]^_ `a`a 1 2346789 7 !"#$%&$#$%'&$($)*+,! -.$/0&12,2#3%0&&4562'$+$#7-+&! "#$%&$#$%'&$($) 89:;<=>?@ABCD<=@AA6 !"(53?@:A6'B+2C .4DE$$-&!$-FG$HI.J1E.<5' I 5$$ E.5&5K%!2L$$HIMN$O)P0 .<)IDG$P+GE.Q$$P+52+DK6 RST6UT;6V8W6XYZO[ '$G2\$0)Y+Y]^_K _`$+!a %bK !.4DE-E+-]c05G$-FZ12+DK($ N$GD! !2+.b$G3Yde$ 5$N$$3.5&OMOf N$Dg.$h3 !GL+!./012N$$Qih3 ! GL$$B+!)Gj.L$/II 5$#6$322+DK !2+.L kOF N$GbG$O$]]h3.<.l$e$ ..)O)B+,jK !\2$# +!LP$GYZZ5 ImN$P 5$$P+K6 no:8T6pA6.<65.Q2+D$ j3!]D.QYZ$HI .J j1EG+!)h3 _Kq`$' ]$r6+!O$I26oT=:67Ts;6 $-F$R@!.4$Qi5tL+CO)B+C0+- jL+# $3.<$HIt5$JN$H] 5$Y+,B+ EZ12+DK66 R=>6$$u2#v^_K _ w&xy$v^_K _ `$+!a l +!)w3^_K _`$+!azf ]$v^_K _zyq5$`$ _Kx54 q5$w _K`$+!azyqe$K !"2$+{.b$2Z6.<tDIDN$ O)P510$HIt)ID005B+,)K6 RST6UT;6.Q0!X2\$0).)6VA;6|};@6.&5z1"$$1$~ ()Y,.3$$.42+&5.L+O1+D2QG5L+2# O+!B+C0+ 5$Y+,#$3B+3K6 "+,e$-EY+Y]$3.Er60,{$G5 5$Y+,N$f$B+32+-5 jL+#$3.b2DI.< $P+G€ Q'/GLGDjGK66 6 ‚ƒ„…† ‡ˆ‰ Š„†ƒ  ‹Œ† ‹ƒŽ „ ƒ‰†‚ 111 234634 89 4 2 892 234634 3 ! "234#$ ! "234"%"& '"() (*+ 4",$-./012*134*546)87*89 ++/:;<=>?;;<@AB;CD>9 EFEFEFGHIJKLMIJN1OIMPQRNSTNUMMVTJ1WIJX1OIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFY EFEFZF[\IJ]QTIM^MIJN1OIMPQM^M_`QabWcdedfgchei`ceiHIJKLMIJN1OIMPQFFFFFFEZ EFEFj[\IJ]QTIM^MIJN1OIMPQklmnIJKoaNQ_`aRpXUIJqrSSsarSIJIJN1OI MPQXtiHIJKLMIJN1OIMPQRNSTNUMFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFZZ EFEFuFvNSWIJarbIJIJN1OIMPQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFZu EFEFwFx^MIH1mQIJIJN1OIMPQMVTKQyI^IFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFZz +{|C}~@>€C‚ƒ„ƒ…†‡;<ˆ‰;<}>Š;|;{‹ EFZFEF[NQ_`aRpXUIJMVTqrSSsFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFZz EFZFZFŒoaNQ_`eŽei\1‘’NH1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFjE -“”“#•AC–;@Ÿ@‰?@™Cˆ‰;<C|C ˆ ¡;<—˜A@™CŸ@•AŸA;@¢£ EFjFEF¤b1MWINJ1^Smn¥ei¦1NUMq1§a¨TsFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFju EFjFZF¨JN1OIMPQRNSTNU¥eŽche¥©¥eŽfªchei¦1NUMRNb1R1INa`FFFFFFFFFFFFFFFFFFjz /0$«/4",$-¢9 4",$¬.$ /"­®5¯°134*£± ¬“-“4²;CD³´€†µ;<œ¶@·;@;<@AB;CD>£± {{¸¹º–»¼½¾»¿º¼À¿¹D½££ ZFZFEFÁINdfgIJMVeÂdfÃcheÄ§ceÅÆcechÇÄeÈÇeÂdfÃcheÄ§IÉOIarSIJi`I iHIJKLMIJN1OIMPQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFuu ZFZFZFÁcdedfgIJMVTJ1^arÊÉOIIJSË1XËJ1^arÊÉOIarSIJi`ceiHIJKLMIJN1OI MPQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFuw ZFZFjFÁcdedfgIJMVTRpXUchei`ceiHIJKLMIJN1OIMPQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFuz ZFZFuFÁINdfgIJMVTINyIaNPMXtkLNÌarÍMVTa\MNP¥ei`ceiHIJKLMIJN1OI MPQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFuÎ 12 343454678 8  2  7 7!8"# 2$2%78 8 7 7!8"# &$7 ' ( 1) *444444444444444444+,3434.4678 8 1/ 10  7 ' ( 1) *1 2* 7 7!8"# &$44444444444444444444444444444444444444444444444444444444+33434,4678 8 4 56 / 7 7 ' ( 1) *44444444444444+389:;<=>88ƒD„Q…DHI†‡ˆHD‰PQDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDsGTUT8 ?@2AB6C.DE/EF0.A@B-AGH 34'656I66/6C  12 345689     +, +4 +4 =>? C+, ,HI  !"#$%&'%()* -./0123 +25"#126"(78"7 +25"#126"(9:(;< =#726"(@'A7:97B( DEF1G./0123 I!7J"7(;')KL()'M*")8"7 122 345689 5  !"#""$%&'()&*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,-. /0"1'2$3+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++45. /0"1'2$+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++46. //0"1'7"89:$3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4;. /<0"1'7"89:$+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=>. /?0"1'@ABC+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=D. /E0"1'"F"%B(GH"IJK1L"%+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=M. /N0"1' "F"O1BPBQL"%+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=-. /R0"1''STH"$%&@"1"C++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=,. /U0L"J7'8JV"W18QB3G1&@"'(&1G9STX+++++++++=4. <Y0"!08Z[\"C!K1']8J@"G++++++++++++++++++++++++5>. <Y0"!Q^"_"C"3 _"CB2_'S&LB3"%BPK1']8J@" `ab+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5D. </Ycd&":G]1"eGfT7"1K1"1'"$%&TX&] gBQh0i++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5=. <. <Ycd&7"l^"'SF~"1'7"l^""l]@"€'2" zfgBQjck@"i++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;M. <Ycd&@{ '2"'SF~K1 !"#""$%&G17BQ j?}}gBQh0B3jck@"i++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;5. </Ycd&8QT8J!"#""$%&gBQh0B3jck@"i+++++++;6. <?:;56@675AB:5565#3$%0000000000000000000000000012C3 D D 12 345689 6 56 !"#!!$%&'&()*)+,")$-.//$!0123456778 9:2;<=>?:+!"#!!$%&'&().@1?:&M&[\]^!OOP!+Q&!$%&'ZD8 9:C;2;_":!$%&'`8 9:a;2;bc\.def$.g_h1&ij)6kl8 9:a;<;bc\.def$m.b9M&1&ij)6kn8 9:a;C;bc\oRp&/?:&W"q&p1&ij)6&##rOP! stuvwZ8 9:a;a;bc\oRp&/?:&W"q&p1&ij)6&##rOP! xsy z{|w`8 1 23457894   !"#$%&'()*+*&,--.'&/-)01#23#45#617!#41!"#489-.:;-<=))'>?=9'@A AB&C-)':-.)DE)@)F:G).&EA'H-.F:E)@)'>%I#$J-.-.'&/-)0:K'>E'()LM'N-'9'D 4O4#!P)*+QJA?GAR)'04#$S1#I#8A-'&T:$C9'@AAB&C-'>%I#$J-.-.'&/-)0: AB>-.4O4#I !"#$%&'()LUJA?G!P)VW9'%!"#4O4#I !"#$%&'()A'X>KWAF:Y -.'&/-)0:K'>E'()LM@-ZJ4O4#45#[\.&@>]^4#$%&'(4#$_))>&<+-.:;-<=) -.'&/-)01#4`a!`b#cd)Z&,Ae$Jf#!"g.&Y-.*&/-<+QJAA'+-'9'S-F:E-AB(-.)DE 4O4#45#[\.&@>]^4#$%&'(4#h3#$i!"#h7f#Ij#617!#I(-.AB>-.*&,4#$%I#$_))@)Q^) A&/:)D7#45#[\.&@>]^)$i#klmn2opq#rsstub#cJf#!"g#.&Y-.*&/-.&v&)wA'CVxy]=-. $_)]E-'A&W-.F:G).&E*+F:G)AW)'>ZY!#Ìz!#h3#I !"#$%&'()LUJA-.:;-<=) !`#h{y)wA'C4i#IO4#$J!"#$O!"#|C$W-K'Y!}!"#Ì1#̀~I#$_)-'&T:?&-'*&/-eF: -.'&/-)0:*+'_€#$;!"#I#h8-)D7#I -.‚'E-.eƒ„1…†L ‡ˆ‰Š‹ˆŒŽŠŠ‘’Š“”Š“•–‹—˜ ™`fT1#|`a7#4%!`#4D7#4O4#2š#Ì1pWI#$J!"#2=4$_4#7#$fIm!"#›JI#!T!#h}!#̀mO# 4i#ÌC#|`œ!"#Ìa4`#̀_€#O€#^!"#\#4O4#!T!#h}!#̀mO#|`O4LM@)2š#Ì1pWI#$J!"#2=4#$_4# €`OI#IfC!#̀S1#̀WI#\#€`5!"#žzpq#4`D#pW1#\#Ÿm7# ¡#k¢u#h3#£!`‚'E-.eƒ„1…†LM@) 2š#Ì1pWI#4i#ÌC#$_4#=7#I¤!#4O4#¥Gf#4Y!`h}!#̀mO#€`5!"#žzp#-/-[¦#4i#›dI#̀%!#4`W# K'&O€#^!"#\!`§!"#!5f#|`O4#I¤!#ÌW#"fPf#kžf7!f[q#rss¨©ª>«?AX]Xe1¬¬¬©U)­X--E h3#4J!"#[=eƒ„1„†L®#̄$fT1#!3p#!¤!#|`f#!"`f¤!#401#4O4#2š#Ì1pWI#hT#$J!"#2=4#\#®f,I# °7›#4S!#ÌfWI#€`Yf#±o›#±²I#$dI#Im!"#¥Gf#4Y!`#h}!#`i7#®f,I#°7›#!if#4`1!.*+QH& I !"#h}!#`i7#4O4#I !"#$%f#`(4#\#®f,I#°7›#!if#f¤!"b#žm!"#!`§!"#Ì{€#|³#"S!# $zpq#[=#€`OI#IfC!#›%!`#4D7#4O4#!"`f¤!#401#$´#|`O›#€`O#4O4#pW1#IG#Y!`#̀\!"#$W!#[=# Ì7›#"f7#!"`f¤!#401#|`m7#`(4#4D7#"fY!"#hf¤!b#ŸS1#`WI#4O4#!"`f¤!#401#!3p#$_4#IfW!# '+!`#\#4O4#!P4#€`OI#IfC!#h3#›JI#[G#!P4#$7!"#€`OI#IfC!#4i#4O4#I !"#$%f#`(4# !"`f¤!#401#2P!#h3#I8I#!`f¤!#4`7#4i#4O4#I !"#$%f#̀(4#\#®f,I#°7›#k°"1po!q#µ¶rtub# Ÿ5!#!§7q#°"1po!#kµ¶rtu#4`m#·!"#|`œ!"#4i#›œ#̀¯!`#4`1!"#!3m#4i#ÌC#=#$mO!#̀md4# "fYf#Ìa4`#[=#Ì7›#"f7#!"`f¤!#401#4D7#4O4#"fY!"#hf¤!#h#̄[=#|`O4#¥f,I#hT#¥Gf#4Y!`#h3# h}!#̀i7b cJ!"#2=423#[=#4G#"¸!"#4D7#›JI#!" f#Im!"#$fT1#|f,!#!`1#4S1#4O#!`z!#$_4# Ìv7#›´!#klm¥¥f![q#rss¹ub#¢3#!`1#4S1#4D7#›ºf#4O#!`z!#23#|`O4#!`71q#Ì{›#4`a#!`1# 4S1#4D7#›JI#4O#!`z!#4g!"#|`O4#!`71#I»p#Ì1J4#h3m#I¼!"#̀m3!#4Y!`#h3#I¼!"#Ì f#$fC›# kŸ1›€`op[q#µ¶¶½ub#cfT1#Ì~4#$¾p#›JI#!" f#-+y4i#ÌC#|`œ!"#|`1pW!#|`a4`#!" f# 1 23456789 8 8     ! " 8# $8 % & '$ % ( )* +3, " % - . / 012348# # 56 78 %89 8 : ( ( ;9 ( <3= ( ; 7> ?@A : 7 B C 532-D # /E B F '  C  @GA : 7 B C H - -D # /E  % &  ; ' I J K K L F ) MN9 1OPQRST %9 # /E 8U ;V '( W # 7> 7 X Y F 7 ( -Z 7> [ ( % \] : > . E '] : ^ B F _ M`aabc _ M`aabc / d -D # /EeB - 7> eB > 8# '( - ( e9 :7>  &8 '( S _ // MfggGc Z h # /E />8 7 X /> ;E Z i M) - c9 J M ; c9 7> ' B -j M5-; ;c ( > 7 / B ] $ 7 X8> F 8 8 9ki X8 7* L W 7> '% 'J  B F '  : 7 B j > l 6  : 7 B 5: % 8  7> ': J e: & ' B -j 7I m ( F - ( -j B F ' n / MfgggcC 8 8K eB K ( ] 9 # /E eB - 7> # /E eB > j ;E E  /> ] 9 [ ] 5: B F ' B F 7 # /E B F '  : 7 Bn) - Mfgo`c p / d m % ;E E 85 % & 23=2J > >$ 7 X9 m E +q3 5r2 % ': J E X 8# ()s )> tm ( :8 8 E ;V />8 7 X u E . 7> 2qv3+1w. ' L5 '% 'J . m  ': J 8j _L '(9 ( ;V % 8  7 ': J > > X8 7* 8j . ] - > : 8$ - Y /I K # % ) s- x  B E ] ( B F ( eK ': J 7i # /E t y 7> # ;E M`aa?c 7> x M`afac -D z'{ 7| '$ % ( )* )E ( # /E B F _L )W ] 9 > C I k-8 7> 8$ j )E ( # /E 8j 7i >8 d : e ] 9 z'{ 7|9 z5. X| 7> z ( -Z| } W ( # ] # /E t 7Y9 7 8L /d / Y % ;E ] -~ ->4 - . ( m ( ] 9 z'{ 7|9 z5. X| 7> z ( -Z| ] # /E B F €‚ƒ„…†‡ˆ‰‡Š‹‚Œ€Ž‚Œ‘‚‹‚’“Œ‚”•– 0Kq—qX+˜r™š347334q42›*552q+1345œ34+45343qv35F232r35+1234545 - Kq356752q6qX5343qv35F232r35ž733qX™6*5r™Uq4q: 7 B  > I5+3&3qX3Ÿ$ bG ̀afb xx¡n¢x Z3353]#ž7™6qX 9q6iq 4q: 7 B Kq35S£3q] /I54q42›* Kq355r—qX t8 J8 `aa? z53F5™#+ ¤9- Kq3 Z i34343qv35F ] J8 `O1O5=232: @a -34 1 2345679 2  5477 !"54# 5$%56 &45#'#()5*4"5+,#%&4-5.5"5/5014 !"42%0&4-54#3 7479523456&/06$%554-782!"5929:;54-"34&<7 =9 > 9- "5?@A#B#C"/45D5E=2F9G535H7IJ K >77L2M7N 2'#95$O5$%56&/+5-P?2'992N4 503 5+"5#% Q;;FBP$ &40104R@AS54,#N4%5$54#T50""U4:VWXYE%Z4-" K=[[\]^_`>]I_abc>[\]^d`>]IebI95 f 97E%g%1%BP4%hijkkl1/ k3jmn3E%A504o%hijkkl1/j31pn3E%Y5414TT4hijjpl1/j3kkn hq#Brs tI\]^duK 29R24v9`>9w 2![\]^aIx=`=yJ9=7v94kzk{| P05!2},#N"!+5~3A504o%€1{|GZ4-"q%;"5.5+04 /$@+{N,#N"!E%Z4-9K=[[\]^‚9 9 N E%ƒ$T#P3PN`} +{N,#N"!E%Z4-"q%; 5$kk@„zk+{NI9^I_`'P$&9[\]^… h†@m€p+{NI95 2v7v"S*k@jmj"044Z4-9‡95 c> >9l3 +{N"S*kp1m{/4{0$"34kjkp"3T5DVP05VˆB!#5*4"5$,#N"!K &~B"D5"U#{.53k"0495 c‰^^[Š=7‹N'i{/4"U0F T5Œ; 5$%56,#N"!#B"D3927 =2!]\>9[Žy`>9 ‹JN T54 JF"UF""5FT!#P$&974723456"U$ 5#&?57 =v92! "U"5!49I9[*"5/ 5$%56"U#{.5+{Ni_>9[`>‘ 9 @ A5’$(!T{23456E%Z4-"q%;“Yg h“4&’UP4"BY’U”$U;%’g’"U4Pl&•% +{N>y\^\]\]95 9=92 3ijk€ijkp"5.PN+{N,#N"!E=Ž3456 –#N4%A5/5T5N—C5Dg451/„p€p{/43Ž3456–#N4%—/q*41/1„p€{/43 Ž3456˜05O5$%—/q*9`>\d^_>95 f 92vŽ3456 45"!A5/5T5N—C ™ wx9 `>\‚e>9c>Ž3456O45"!–#N6š1/i„k{/4@O!",#/B"5FBU› 95 `œ c? 45"!3PNPT5Œ;+{N,#N"!G535!54R#P$&9747`œ &?7f 47 9?543 "5#~"@q52$PN"U5$"5FB&R 5$%56+545#&/54# 5$%564U4"3974795Ž3456Z4-"q%;;ž6Ÿ 7v  995 7479=92 3 7 ¡P$&9747"U$ 5#&?79 ‹92M 2= "¢"5~#@q54R#549572y7 ;45U|;N99Š=9w5 ?42=JF"54c>2*1?54#h5%6U%&/*P?ijkk£ 5’&/*P?3ijjz£A4!3ijjjl@¢"5:3524"5:54-"S2*1?%$ 9 ‘f!",#V54-#P#F"54#"N9 ¤ 2vI535!E%5$392*qO— "U1/(#F"T50""•"54!2*1?qO—3T54 2*9L9c9¥2345672= "54!2*1?"U$qO—2ž{4-""U$˜–A&/5$"5Fy74795Ž3456Z4-" K=[2=29554R#"505"5"U$,#0"U.5"4!2!Ž345672  54#3,#0"U.55*45~T5%&/,#N"!5%@ A#B5431¦6$/$6<"4&4-"54!2*1?54# 5$%5645# 1 2356789 787 5797 !5"#5$%&' ( )7&7*+9,-./901235475 678977$(89:;4 ;;$9<=>??@%A7B79 !53C5DE F(G7%9 77$(95%97B7 HI3C5/9)7 /9;JKLM6N97 O#5P953C2QR3!HI3C5/9)775 7.2S%& &97.2T3QUV3C2+97%9 77$(WXHY3C5Z39A 95%9&9.[ OS%A7 2T233CIQU\35/ 7$()7K(99 7"35]#3O 7$(89:3^_#`a3Cbcdefgh3C*H577B7i B7 53C535.E7.&%9 77$(953C2QR3!HI3C5/9)33C5ZU3! i !53C535.E7.&%9 777$( 95%9Xj8( L75 /595,/9%&97782 57 67OS8B77$(%O35A '9A9B ,k3+3353C"3Zl+7 93m3HY3Cm3CUQ23323H5 D7B77 W97O/%& E7 /%&959SBSXZ 97& 5QDi977B79 5303C535.E797 ' ()77$(953C2QR35/9)7nh3C3Zop33CQR3& %A%O 5A&90q9 8(7r23!35\Ps,k' S75Tm3CT!T54 6b5t & 9 33C5YnZl5F976 7X8uD959 677 ' 597@ %& )3C]oU3Tm3CT!T543U%+9'v 2 Si 67W7O w7 93x3byz{g5t'9to547B795 9 977;W9t%A%O35A&9 ,E8B D|89 }%A5.E7977$(7B795%923h3CZt W 57DE'B789 91(9 5303C535.E7787 %&7B7 / 597' ()7'B7& ) i97D|+3C53~6789 7j O 6 97aHR354(8&K&8 9X '9K&8 9.& (9 i ' ()2€3Zx3H4.+O 7$(753+n3mQ2S O 9Aa!HI3C5/9 )77; '7$(‚ ƒ9B ,k2353Y/Yx35 B„3€ocd?…XK&8 97j…„ <†„HI7.2S@ D?†=HI7.2S 753+7X791=X11‡ 7B7 HI3C/9)7q9 ˆo~`Y5Zn!CQ5.E(7)35A &997aU3‰Š!# 5 03C535.E797' ()77$(95%9/9)7'9'9 /9K&8 Q‹~ ŒŽ‘’“”•–’—˜™”•—’‘š– {kQRa$3CQR3aU3›!543!#a5303C5353CUE 3CQR3a$CQ53C2QR3HY3CY/53Cp3Clœa23!Y/53C 3CQR3aY)!nžEHR3PE323$!3]3#5uQŸYlQ 53opQHI3C2€3Z Q ˆo~`E23Y313CU2TUa2323€323YmP0 3CQR3a5H3l3#0HR3nUa23!3U3oH¡323$CQ53C2QR32A¢ 2)3Cb3QAoQ323Yl53]3gn¢2)3C23YY/53C3CQR3aY)P| o3C53313CT"303C3O543nCQ!H4$313CT"303C5Z5Q2+Q 1 23567589 58 9 5 66322262 5658326569582 89 58 9 532!58!"5!58#25869 526325656$6"5%%5869 56&6%'!582(58)*)2" 2326%'!585869 526%6+2632,-" * 5869 52.6/2322605632626%56* 5#/5612582$358!58 #25869 526%6+24%585678692326%'!58:5-;632<26%89 58 9 5=>?62695!$2@29 5 5869 52.9"56565658569 @ 2@6?ABCD EFGHIJKLJMNFGOMJPQRSJ TUVW)XYWZB[\VWC]"V^!XY[2 !XY[_XYWàX_CbWcBW+__B Y` 58 9 5!'`W+_d TeWfVVg`?Xh VhiWjXWXYWàX_C_f_]"CV) 566$k58!"5!XY[_XYWàX _CbWcBW+__BY` XY^àXd T>3568936_Vg'58!XY[_XYWàX_CbWcBW+_lmnop^qrmsU bWf_t^q_f_]"CV) 566$kXY!"5!XY[_XYWàX_CbWcBW+_lmnop^q rmsUbWf_t_BY` 58 9 5%58232$358!'`W+_bW)`bX̀WV"V'`Uqr d̀ ToCBb`?!u56(6v56 !35689332!XY_B_f_]"CV) 566$k58!"X !XY[_XYWàX_CbWcBW+_lmnop^qrmsUbWf_t_BY` 58 9 5!wCxV_f_ Wqh\_WyXWAf_W_WcXWqzC X[\_f__x{V'92322|*5* 5#/:65$}_^qV'`_f_ $358!'`W+_XW12582$358!XY[_XYWàX_CbWcBW+__BY` XY^àX^qY` /2326$}XYXYWàX_CV̀"{VW~cd €RJFGJMNFGOMJPQRSJ rW1hVW_W`5!$_h@_V̀aCXYWàX_C‚[CƒXfXA.6$}58!"XVjhb`"h_„C Vg [3`_WcXWXY_„CW…`XYWàX_CABCD T†\VWC]"VXqc{W‡W{^q[qhXXV 58!?XYW`aX_!XY[_XYW`aX _C_BY` XY^`aXVgcXYˆ)`_ XWXXYf̀c‰@2!'`W+2!582&569C_WC]?5!` kŠ`VrBhd Tmf_XW„XV)VWC__fXW„Xlb‹^+XYX[__fXW„X‚WVW)XYYf̀Vguh@_V̀aC‚XWC _ŒC_fXW„Xt^q_f_XW„XV)VWC_^ˆ)`_ XWV_W_VWiXYzCBXWƒXVW__fXW„XlA WVg_BV_W_VgcXYXYWàX_CbWcBW+2 586 @^qVgf_WXW`h_BY` XY^àX ^}956$3XY‚X`hV̀X^qcbW 525856ƒ5!$_{WŒ56$kXYt[`C_Z 566$k58!"X !XY[_XYWàX_C_BY` XY^àXŽ2! ^q_W`6$}XY 566$kXY_2658!"X !XY[_XYWàX_C_BY` 58 9 556$6"XqcŽ Tmf_]"CV)5932!58!"5!XY[_mnop_ZbWf_YjAc^}`_f_Wc'!XY rmsUbWf_Ž 1 2345679  999 4    !" # #   "$%&'()*+ ,-  . / 2% # 0 +1 1 +2 3 45 6758979:1;59  1<  + . !2 = / >?>?@ABC@DEFGHIGHJKLGIMNOI 2PQ5RS + 88RTU99 4  1 < UVQW7675XRYUP;< Z [\]\I^J_`IaKIGHJKLGIMNOI 2bc d ef   88RTU99 4  1< =1 %&'(+ 1;59 g%hi j k$ . !5XlUR, + 4 "7679c+ m UVQW9;< ;i+g Z 2bcY en" 4o9RS fo78lUQpQ9l; qrs12qrqrtn" uv745fo5XlUw7xyz{| 2bc}8~UUQpPQ5RS 1n+  j. !1 k79 QU€ 78‚WVQWƒ5XlU„…8V4 )2 3+2 =0 d1 p7675XRY 9; < ;i+g Q|PQ5RS 5† 4 + UVQW7675XRYU9;< Z ]\I‡Jˆ‰Š@‹Œ‰Š@ŠŒ@ŽKIM‘I’O“GI”GI •–—˜™š›œžš›œ›žŸœ ¡–¢£¤–¥¦–¥§¨©ª–– «¬( 4)5­ ,  5XR,79®‚58RY !; # wU V¯9 4 Zg  + 14$2 " ° ± #p²}³ <U´µ¶4 d·958¯87~UƒV¯9 4 Z¸2 " + n4 !" #1;59 . !2 + 1;59 g%hi +n4 !" + =¹ # #   "$ . !2 + # VQW78Rp7}Q8U8Q"$ . !2 Z 2() 2 9º78l584!²}³<U´»²o8RvU5Q"´ V¯²UQ65X0́}8~U78¼75679 = =±$+ ½ 9 U9k YQ99 4 |PQc¯‚7€U7U8…p»9 4 n±¾4"V¯9RS75wU 7RYU}8Q79k Y ! +Z(=1 ! b"5¿p7ÀR,79pUo865 =Á c 1< + 1dÂ79pU8Qc Á9*Q»9®‚„¯9QÁ$ !"59RS 5" n1, #UR, 5=Á = ,)T9²}³<U´„¯‚ . „¯75wUÃ49l6Vc9 4 Z 1 23456789    454!"7#45$% &' $() 4 *+ &,% &'- ./ 0 1231. 44526 (4748947363 ': ;$ <= 8)>  <=9=43?5 7=6@3(4A3BC7)DE @ 45 4!"7#45$% $F ;$ <==3G3H <=9=43?5 I(7=J=6@ 6 @5GCKLM24GN6 763 ;OP * * Q' $()4 *+ &,%R 345;S *T $5P ': #UP * ; * - V44)5=43?5 8W74 43BP ; PXS 4Y4)<@; * - V$5W74=4=43BZ84[45)8\=3]Z ^4!" _==43BZà<./ bc-bdOe=243=fH gh gi ;O- * jkclXS $m * Q!6n)<@; * - *@I#456n6 74o=9324J=@p84e3=37 qe * gr- q' g Q'. &BN47Z4s4!Zt36@3(4A3BC7)D uvwxyz{|}~z{|{~|€v‚ƒ„v„x…†v„‡ˆ‰Švv ‹ G=!3p4Œ4G447456 ( Q ;O- * $$ $Ž P j' t$ < L4774[5KJ==4B8a<‘3G7W,$ &' ’'- ;>- &' $$ dOe * ’>34[4“. ;i * $e * <=9=43?5 24774["7=3(=3?D 2L6 ("7=43?5 5947G456 (9p489 “ * 1>- <=947 =3( * &T ;O- * jkcl _=4e3Z4(36 7”)679 @g•[ *%S HŽ * 3B % &' * ;O4%R j & 9456 (9p–\G63B HH ;i * g( i *S g =43B)=43?5P Vf63B6 7[=7=Ka—3N8431P !4 – "7=3(= 3?577474[4o=Z4– ;˜=4[)7=) @ 26 (=43?5 "74[ @;R ’_=4e3t h Q' $$ BZ4GZ4“)”=774 454o==3G46? 7=83Z, 94J=47=3(=3?431 548:  *+ Qt977"7=4 =3G78=4=43?5 95 8–43;R ’@3t34”@HŽ * ;B6? *-'%S 7=#45– $h t=W™56 9š4 › 5=8)346>447=3( * &T 1 4[4 45$ !œ4 !4o=Z4– ;˜ * ;Ž * 5= Œ44 43B=43?5 DM7fGZ4– ;˜=6?=75343B794$ $h -f $ >˜)5$ 0 ;e=?24J=>- !$ <=9=43?5 8?45 6 (9p– P ;ž. 3B4G7=^ 57( ': 1>- !$ <=9=43?5 47=3(=3?D 2L4( i * *T $5 "7=3(=3?24G63B=3o74734\) 47>; <= Ka—35G47>; <=CKLM24G8\24J=G46>424n <=9=43?5 š 4) @474[$h <=9–Z4( ;Ot3?=3]Z4[;i * g( i * *T $5 24774[$ Vf63B6 7[=7=Ka—3N8=3]Z4[ * Ÿ * g( i * (4” 6“=3B95) › 5=8,41Ž o $$ P: 4483? 4    * : Z4>= QT P k¡d : $$ P: 4483? 4  ¢£W 9B8=43B. ;P 53G8ZD 1 23456869 6 9  !" #$ %& '4()*+4,%-./0126 #34" 5467879: #;6<=>#?@A , '()B?5/&989#$ C" ;6#D6#$ %&'4E +4FD4 %*,C566 G3<2HI@54 ** .C+4J ,C566 G2 , ' F? , K12L!)C!(MN5O>9;PQ36PQ,%-F'"!9R6 9AS , ' '4.64QOTU9V#@54W787KX /KYD*FZF4$ , ''4[J( \]^_`^aba^acd^efgh^ih^ ^ ) *7.CN#.4Y%S,j;6>436 j2F,YFk4Y6lY1C2* %!4C[,*72%26$14 %45686#A9TU6 mnOT 6 6Rj9 A;6 o p A;6 qor +4'49?@59A858B@54:C345D:;3000 EFEFEFEGHIJKLMNOPQNRJSTNJUONVWNJSXYNZ[MINMIJKLMNOPQNRJSTNJUONO\TNIK]MINVKLMG ^_`abacdefghijklimnolpqlnrlstukluvklwxlyizylni{y|}ln~nlyixly|i€yln‚ sivƒb„…_†b„b_‡…ˆ‚‰bbacŠlghijklimnol‹xlic…_†b„b_Œb„…a…_Žef…b_ab‘’“ _”lwxlsvl•{–}lwfb_Œb„ˆ‚a—‚˜…™_`……ašb›_`Ž_ˆ‚‰bŽœ‰…b_ab‘’“_”lwxlsvl•{–}l _c…_†b„…a…_Žbž_Ÿb_…_b_… b„—¡Ž_¢£e›_¤b„b„tb„™_`……ašyls¥€yln¦l§¨ …_Ž…a©b’“_”aª« “b¬ b„­ab_‘®¯°±²³´„_abŽ‚›_ ‰_mŽŽµ…_špv¶ŽŽ a— ˆ‚`…Ÿb_…Ÿd›a·d‘ˆ‚‰b¢`…e™_¸b…¹Ž_Ž`Žº»b„Ž_y|lpš™_`…_acb‰b_Œb„_aš‚ ºa·…d¼aefº½bŽ_‡…Ž`Ž_acylsv¶b„‘¢e˜…… b„…_·„a¼a…b_abe’“_”}ln¾y|lyivl efŽ`Žd†aˆ‚‰b_c„aŒ‰Ž_¿b„‘™_ÀŽeÀ¢…a·bº”Žœklnjyly|vƒaª« “b¬ b„­ab_‘ ®¯°±²³´„‚ž©ylÁÂylÃiÄy|lÅÆÇÈÉÊlpqlp¡yily|iËkly|i€yln‚›_ ‰_mŽ—ˆ‚`…Ÿb_ gÌ{kyl§~solicylsv¶b„b_»d™_`……ašb…a…_Žd¼ÍlÃiÎjlp¡yily|iËklyx–lnrlŠ”…¢† pšŠln¦lϽb¢‰‚dÀŽ…a‚Žœ‰b„_abŽ‚—™_`……ašb…a…_Žd¼aŽ_¹b_—d¨”b„ _aš‚ºa·…Žœ‰Ž_¿b„…‰efŽ`Žˆ‚ž—‚˜…Ž‚”Ž¢†y|ÐlgÃъolnœklpf…a›_ ‰_mŽ™_À…_‚”Ž e …¹b_d¼aŽœ‰…a…_Že…_¤b„…abÒ Ž¤b„…Ÿb_d‰b„—ÓÐlÌ{~ls¥zyilgÌ{kyl§~slicb sv¶y|olniÔyil‹xlÌ{~ls¥zyilsiŽ_acbŽ¤b„eacŽb„_abŽ‚… b|lprlÌ{–l‹{˜…d¼lpv¶Ž ’¸žÒb„e›ašdŽ_b„ҏ‰…bº»b„Ž_b„…_Ž…·³ Շ…›Öb„_abŽ‚_mŽ…_‚˜slyxjlpv¶Ž…Ó ‰º¨aŽ`Ž„a½b„eab„µ™™_Ñb…Ó ‰ …a…_Žd¼aefŽ`Žˆ‚ž—‚˜…_acylsv¶y|lpv¶Ž’×d—b„_abŽ‚›_ ‰_mŽŽœ‰„a½b„ eabªØ×¢Ùח—‘°1ÚÛÜÝ׍…™‚……‰‰›‘®¯¯Ú²³Þ¹ÒÀyivlpf’‚‡…b„_abŽ‚Žµ—abˆ‚‰b p·bd”…›_ ½b…a…¶yivlpf…ab„_abŽ‚›_ ‰_mŽŽ`ŽŽ‡ßlik–ln~nlniv¦y|ls¥zyi}l• `bÜd”…‡bº½ylpÂy|ls½a…b…Ó™Ž_¹Žµ™_½bºacb_ àŽ›_¤b„Žµ™_½bºacbܺ` Ž`  b„_abŽ‚Ü¢`Ž_Ž_‚žb›_½ ‘¢`Ž_„à ›_ ‰_ àŽ…_‰d„a‰ºab¢ Óbd”slniv¦y|l ¢`Ž_‘ºaea·……b…Ó™Ž_¹‘_”a…_½ ÜŽ`Ž¢`b„Ž_·‘¢½b™_ád_Œ{lÔniÐliv¼b„Òâb_mŽ eab‘b„_abŽ‚¢ab_b„_abŽ‚›_ ‰_mŽªØ×¢Ùח—‘°1Úۑ…¹Ž_Ý׍…™‚……‰‰›‘®¯¯Ú²³ ¬ Óslp”b„b„_abŽ‚›_ ‰_mŽŽœ‰„a½y|lw€ylpv¶nlãÎ¥sß{ssk¥khlÅÆÇÇäÊlp¡yily|iËkl‹xl º‡…›Ö_ Óslp”b„_mŽ…_‚˜…b d„a½b„eab…_Ž_acb›_a…a·b_b_b„_abŽ{lyivl u~nlp¡b_e‡ylpfb„_abŽ‚‘…_Ž_acb…Ÿd›a·d…a—ac‚‘…_‚…_˜™ÒŒ—ac‚‘™_¸b…¹Ž_Ҍ —ac‚_ àŽea·…º` Ž` ›_ ‰_mŽ³Ý‚˜b`bˆ‚ž·slp¡b_—‰Ž_mylp¡yily|iËklwf´Ø^¬ Žœklå¥Î§æ΋‹lÅÈçäèÊÍlÃiÎjlÌ{kylpšdbž‘éêëGìíGîïXYNZ[ðñGîUòGëîóôYNMWSNZõöòGëXïG÷øG 12 34575897 5 97 955 5!"#$%!&"'$%()* 975 9+,-75897 5 9./0123456789:89;5<9=>?2@ABCBC9DEB6FGH9=I 9J66KICDLBCMDEB6789:89:9DNO2P1QD6R69SB989F6TIGUVDW89X69DNO2YZY2@[8\D BC9DEB6FGH9=I9J6]VDDW^G;8_LB6R66`BC8aSB9BC9DEB6FG]VDDDW6R6b9R8cDB9O2hZY0i2jkZl2?mnO0o2p3q201QBCrsBTDB9MDEBBC9DEB 6FGH9=I9JYt2uvw2O0kxOi2?0yOj2?01zOji2@{2h|6R6B9\BC9DEB6FG67TX89|BCB9;8M\ 69JBT|}1~BC6`BC8aSB9H9=I9JY2@1~6^G;8_LO2O012}2?kxv2Y0€2@l2}1zBCHd8GL BC9DEB6FGH9=I9J6V8a=BCT|@‚267ƒG„D…M\†9IGcIB<1‡‡ˆ]‰IH9ID…<Š22Š] ‹=G8H=GT9DIBM\6ABCTX<Š22Œ]†5c=BrT M\6ABCTX<Š22WV‹ag69ŽGO02um1zBC ŽG5<Š21W.‘SM45<8R6CDL’XI69JB6R69=>?2@ABCBC9DEB6FGH9=I9J66KICDLBC 3kxO2@>D9J68aSB9_\58a=BC’G4BRBC“c9IDB97c9=>?2@ABCTIGVDW89X69DNO2YZY2@[ 8\DBC9DEB6FGH9=I9J6]VDDW^G;8_LB6R66`BC8aSB9BC9DEB6FGt2umlOj2@‚i20l>?2@ABC ^G;8_LB6`BC8aSB9BC9DEB6Fv2@1~68R69aDEBC89\B9^G;8_LB6R66`BC8aSB9G|68d M\^G;8_LO2YZY2YyOj2?mnO02?mlOj2O1Q6’\r=67TXH9R6_DN8’QBCDfI9ID9=>?2@ABC^G;8 _LO2Ow232@”6_DN8•‘DN8‰IcMDN6^G;8_LBG|68d@{Oj2Y–O2m;89>B69d.—9gB9MS 89d@:89G4B’~D69=MDN6BC9DEB6Fv2Y˜Oj2O0123kNY2@k[G8aI<’G4BRB69DI89\B99ID B97c9=>?2@ABCBC9DEB6FGH9=I9J66KICDLBCMDEB.‰97c89FB9;8’\9=>?2@ABC 6`BC_|G|68dV8>b69g<9AD89L=WM\B97c89F9ID’\6R69=>?2@ABC‰—™ŽH9R6_I= C“cU^G;8_LO2YZY2YyOj2?mnO02?mlOj2O1Q6V8>b69g<9AD89L=WM\MDN689X69DNO2YZY2@[8\D BC9DEB6FGH9=I9J66R66;b.‘DN6’XI69JO2Ow2Y˜Oj2@1~68R6CDL89|BCB9;88a=BC _LBC9šk2@k[v2?m{2@:B9;?2›vZO2@œO02Oj0{232ž0>cMD6KI‰—™ŽCDf{2YZY2@|k2?1~BC @1~6H9L=TR8. Ÿ Ÿ Ÿ ¡¢£!&"¤¥¦"¤§¨"©ª¦"©§"'£!&"¤¥¦"!&«ª¬!"¦­"®«¯°"«,¦"¦-°"&ª8!&"©ª¬! ±ZY2}²2?0vwd?23[2@AOj2}XY2YK{2YlO2Oj1zk2@³2@1~Y2?ń20k:v2P1Qk2j‚Y2O0nO2?µ ›v{O2@k:´2YK{2?¶´2}²2320O023kt2·œO02Oj0{2@AOj2}XY2}´2@k:´2¸v;?2ž0Z?2Y0l23kNY2 Bj0kxO2YFv2YZY2}²2?0vwd?2Owt2uvw2O0kxOi2YZY2O02Oj0kxO2YFv232O02?¶´2}²2¹0ZY2O0{v2@³2 YvOj2Y;ž2O0fOj2@œO02Oj0{2m;?2¹0ZY2O0{v23[2?0v4?2Ojf2OwtºkNY2}X{2Y0JO2́A?2@œO02Oj0{ ž0»20~ž2Y0l2Oj0kxO2YFv2}23kNY20d?2hFY2›v{O2?mJOji2O‚2›vwd?2@œO02@dO2YZY02?0FY2@l2}1zOj2 @AOj2}XYt2ºn2?0di2?ZY2jkL2h¼2?‚´2?½?232¾O2}v4O2́A?2h|2@œO02Oj0{23[2@AOj2}XY. ·AOj2}XY2O012}2´A?2?m>Oj2?0Zk2?¶´2?m€2¾xO2?mlOj2}´2Y0l2´A?2Oj1zk20O02¸¿2 ?0Àl2́A?2YZY02@:2@>?2@1~Y2YZY2́ÁY2?kxv2@”?2m{2VÂIc…T<Š211W.ÃOj2Y0l2mÄOj@AOj2}XY2}2 @k[v2?0ÅY2@ew2́A?2Oj1zk20O02@AOji2}²2Pl20O023kt2ÃOj2O‚k2?0x´2mÄOj2@AOj2}XY2¹0yOj2 ž0Lk2}2?0{l2?ÅOj - Xem thêm -

Tài liệu liên quan