Tài liệu Căn duyên tiền định phần 2

  • Số trang: 272 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1217 |
  • Lượt tải: 130

Mô tả:

Căn duyên tiền định_Phần 2
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 1 CAÊN DUYEÂN TIEÀN ÑÒNH Soaïn giaû : Döông Coâng Haàu Moät quyeån saùch xem tuoåi vôï choàng chæ daãn nhöõng vieäc buoàn, ly hieäp cuûa moãi ñoâi baïn treû quaù khöù vò lai. Moät quyeån saùch voâ cuøng giaù trò, ñaõ phaûi toán gaàn 6 naêm nghieân cöùu bieân soaïn. Moät quyeån saùch soaïn giaû coi nhö ñaéc yù nhaát chaéc chaén seõ thoaû loøng mong ñôïi cuûa quyù vò laâu nay. Quyù vò ñaõ töøng tìm hieåu trong “ DIEÃN CAÀM TAM THEÁ “ do toâi bieân soaïn . “ THIEÂN VAÊN VAÄN SOÁ “ do Döông Coâng Minh thaân phuï toâi bieân soaïn. Quyù vò khoâng theå boû qua quyeån “ CAÊN NGUYEÂN TIEÀN ÑÒNH “ seõ do nhaø xuaát baûn “ ÑUOÁC SAÙNG “ gôûi tôùi quyù vò nay mai. DÖÔNG COÂNG HAÀU LÔØI HOÀI SÔÛ BAÛN SAÙCH SOÁ Ngöôøi soaïn giaû : Danh töø Döông Coâng Haàu: Sö Hieäu (Khöông Ñöùc) Sanh naêm 1928 queâ höông ôû laøng Khaùnh Bình, Quaân Caø Mau, Tænh Baïc Lieâu. Thaân sinh toâi laø nhaø nho hoïc löu truyeàn, laïi theâm chuyeän luyeän khoa hoïc, moät baøn Saùch soá naøy nhieàu naêm kinh nghieäm thaïo thoâng, ñeå löu truyeàn töû toân keá nghieäp : Bôûi thaáy quaû thaät baûn Saùch Soá naøy noùi roõ tæ mæ chi tieát nhöõng vieäc dó vaõng khoâng sai. Laïi coøn thoâng hieåu nhöõng vieäc vò lai quaû quyeát, tieân tri, baù voâ nhaát thaát. Thaät laø moät baûn saùch Tröù Danh, hieäu “ Dieãn Caàm Tam Theá Töôùng Phaùp “ moät khoa hoïc tinh thoâng, ñeå dieãn luaän vaän maïng cuûa ngöôøi xem soá maïng cho treû haøi nhi môùi sanh nuoâi ñaëng soáng hay khoâng ? Laïi coøn xem ngöôøi lôùn tuoåi : Vaän maïng thoï phuù quyù, baàn tieän hoaï phöôùc ra sao? Ñoaùn quaû quyeát voâ ngoa, thaät laø baûn saùch soá naøy quyù voâ löôïng giaù. Bôûi theá cho neân, toâi ñaønh chia ngaøy giôø laàn löôït tìm caùch trích luïc Dieãn nghóa cho ñaëng thaønh toaøn baûn saùch naøy, ñeå giuùp ích cho vaän maïng cuûa chö vò, ñaëng tieân vieãn kieán thöùc nhöõng vieäc vò lai. Quyeån saùch naøy cuõng hieäp lyù vôùi boä maùy Huyeàn Cô, bôûi do theo nguõ haønh sanh khaéc môùi chuyeån bieán vaän maïng cuûa ngöôøi, bôûi ñoù phaùt sanh caùi ñieàu thaïnh, suy, bæ, thaùi, öùng bieán cho ngöôøi ñöôïc tieân tri nhöõng chuyeän vò laïi thaät laø tieän duïng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 2 Neân xem ñaëng baûn Saùch Soá naøy coù theå töôøng vi vaän maïng cuûa mình khoâng coøn lo ngaïi chuyeän chi khaùc nöõa. Neáu gaëp thaïnh thì taán haønh, gaëp suy thì thoaùi boä, gaëp bæ thì aån nhaãn, gaëp thaùi thì môû roäng, laáy ñoù maø so saùnh vôùi caùi vaän maïng, tuyø thôøi haønh söï, ba voâ nhaát thaát . LÔØI TRÖNG BAÈNG KEÁT LUAÄN Thaày Lieät Töû noùi raèng : Nieân ngoaït nhaät thôøi giai taùi ñònh Toan lai do maïng baát do nhôn : Maïng lyù höõu thôøi chung tö höõu : Maïng lyù höõu thôøi maït cöôïng caàu : Nghóa laø : Naêm thaùng ngaøy giôøi ñònh tröôùc. Tính laïi bôûi maïng chaúng bôûi ngöôøi. Maïng lyù coù thôøi sau tua coù, Maïng lyù khoâng thôøi chôù göôïng caàu. Theo theá thöôøng ai cuõng luaän vaäy, ñoù cuõng höõu lyù, tuy vaäy, cuõng coù hai caùi tröôøng hôïp ñaùng suy nghó. Giaû nhö : Moät böïc Ñeá Vöông coøn phaûi duøng Quaân Sö ñeå xem vaän maïng tuaàn kieán nhöõng ñieàu trò loaïn, höng vong, döôøng nhö chieác thuyeàn lôùn coù laùi ñeå cheá khieán ñi ngay môùi ñaëng. Coøn thöù nhôn cuõng coù caùi vaän maïng thaïnh, suy, bæ, thaùi, khi coù vieäc laøm theá naøo ñeå cöùu giuùp cho vaän maïng ñaëng tieân kieán, phoå cöùu nhôn thaân. Coù phaûi duøng baûn Saùch Soá naøy ñeå tìm ñieàu hoaï phöôùc thì ñaëng kieán thöùc tieân tri, laáy ñoù maø löøu löôït caùi söï phoå cöùu vaän maïng . Giaû nhö ngöôøi höõu söï phaûi ñi ñeâm toái, thì caây ñuoác daãn ñaøng môùi ñaëng saùng suoát. Coøn ngöôøi muoán laäp thaân, thì neân xem Saùch Soá naøy môùi töôøng tri vaän maïng : Ñaây cuõng do nôi caùi taâm trí vieãn töï cuûa chö vò löu yù ñoù thoâi. Ñöùc Phu Töû noùi raèng : Nhôn voâ vieãn töï taát höõu caän öu Nghóa laø : Ngöôøi khoâng lo xa aét coù lo gaàn. Neáu khoâng lo xa khi coù vieäc gaàn lo sao kòp. Lôøi Caùo Baïch 7 naêm ngoài taïi baøn haøng ngaøy luaän xem vaän maïng cho ngöôøi, ñaõ traûi qua thaáy nhöõng ñieàu hoaï phöôùc y nhö lôøi heïn khoâng sai, vì vaäy neân oâng quyeát ñònh dieãn nghóa. Ñoù cuõng laø nhôø gia giaùo löu truyeàn thieän ngheä, neân môùi daùm kænh buùt (Dieãn nghóa ) baûn soá saùch naøy. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 3 Lôøi Dieãn Keát Tröôùc khi quí khaùn giaû muoán xem baûn Saùch Soá naøy , neân tìm hieåu Thaäp Thieân Can, Thaäp Nhò Ñòa Chi raùp laïi thaønh tuoåi roài tìm mình maïng gì ? roài tìm mình ôû giaùp naøo ? Tìm tay tröôøng sanh mình nhaèm chöõ gì ? Roài bieân ra xem saùch môùi ñaëng. Pheùp Xem Soá Khi laáy Thieân Can hieäp thaùng sanh Khi laáy Ñòa Chi hieäp thaùng sanh Khi laáy Maïng hieäp thaùng sanh Khi laáy Maïng hieäp giôø sanh Khi laáy Muøa hieäp giôø sanh Khi xem choã baûn ñoà naøo phaûi coù yù nhìn tröôùc phía tay traùi , thaáy tuoåi hay maïng roài quay sang qua tay maët, gaëp thaùng sanh thì ngoù leân ñaàu haøng thaáy chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû sau baøi ñoù coù giaûi nghóa roõ cuûa mình kieát hung thì roõ. Baûn Saùch Soá naøy xem ñi xem laïi thì ñaëng hieåu yù, bôûi soaïn giaû, Dieãn Nghóa coù luaän raùp keát thuùc caùc ñieàu yeáu lyù goàm vaøo trong moãi baøi roài ñaõ quyeát ñoaùn roài, khoâng caàn nghieäm lo truùng traät chi nöõa caû, khoûi keøm theâm vieäc khaùc, cho khoûi sai laàm. Quyù khaùn giaû neân löu yù : Lôøi daën theâm Soá 1: Laø vaän khí cuûa trôøi trong 3 naêm thì coù nhuaàn moät thaùng, nhö coi veà thaùng sanh , sanh nhaàm thaùng nhuaàn thì laø 2 thaùng keå nhö moät thaùng . Giaû nhö : nhuaàn 2 thaùng gieâng, thaùng gieâng tröôùc, thaùng gieâng sau, cuõng keå thaùng gieâng maø thoâi, nhuaàn thaùng naøo cuõng ñieàu vaäy caû. Soá 2: Laø trong naêm coù 4 muøa : muøa Xuaân, muøa Haï, muøa Thu, muøa Ñoâng. Moãi muøa laø 3 thaùng nhöng phaûi neân löu yù coi trong lòch, trong boán muøa, ngaøy naøo laø laäp Xuaân, laäp Haï, laäp Thu, laäp Ñoâng, nhieàu khi tieát trôøi ñoåi sôùm hay treã hôn 5-10 ngaøy, neân khi phaân soá phaûi phaân muøa tuyeát cho kyõ môùi khoûi ñieàu sai laàm. Soá 2 : Baøi Thieân Can Vaø Baøi Ñòa Chi Baøn tay Thieân Can hieäp vôùi Ñòa Chi. Phaûi tìm tuoåi mình ôû nhaàm trong giaùp naøo roài khôûi thuaän haønh tôùi tuoåi mình nhaèm Thieân Can chöõ gì ? Vôùi caùi naêm laø Ñòa Chi , ñoù laø hoaëc Giaùp Tyù hay laø Aát Söûu… Baøi Thieân Can Giaùp, Aát , Bính , Ñinh, Maäu, Kyû, Canh , Taân, Nhaâm, Quyù. ( Baøi naøy phaûi hoïc thuoäc loøng ) . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 4 Baøi Ñòa Chi Tyù, Söûu , Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu,Tuaát , Hôïi ( Baøi naøy phaûi hoïc thuoäc loøng ) . Soá 3 : Muïc Luïc Soá Tuoåi Maáy möôi tuoåi laø tuoåi gì ? NEÂN XEM ÑAÂY TRÖÔÙC cho bieát mình tuoåi Tyù laø gì Tyù, tuoåi Söûu laø gì Söûu .v.v… CAÙCH TÍNH CHOÀNG TUOÅI MOÃI NAÊM Qua naêm môùi thì tính choàng leân moät tuoåi, tuoåi con giaùp laø tuoåi meï sanh mình trong naêm ñoù thì khoâng thay ñoåi. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Keå töø naêm 1969 trôû leân 1 tuoåi laø tuoåi Kyû Daäu 2 tuoåi laø tuoåi Maäu Thaân 3 tuoåi laø tuoåi Ñinh Muøi 4 tuoåi laø tuoåi Bính Ngoï 5 tuoåi laø tuoåi Aát Tî 6 tuoåi laø tuoåi Giaùp Thìn 7 tuoåi laø tuoåi Quyù Meïo 8 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Daàn 9 tuoåi laø tuoåi Taân Söûu 10 tuoåi laø tuoåi Canh Tyù 11 tuoåi laø tuoåi Kyû Hôïi 12 tuoåi laø tuoåi Maäu Tuaát 13 tuoåi laø tuoåi Ñinh Maäu 14 tuoåi laø tuoåi Bính Thaân 15 tuoài laø tuoåi Aát Muøi 16 tuoåi laø tuoåi Giaùp Ngoï 17 tuoåi laø tuoåi Quyù Tî 18 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Thìn 19 tuoåi laø tuoåi Taân Meïo 20 tuoåi laø tuoåi Canh Daàn 21 tuoåi laø tuoåi Kyû Söûu 22 tuoåi laø tuoåi Maäu Tyù 23 tuoåi laø tuoåi Ñinh Hôïi 24 tuoåi laø tuoåi Bính Tuaát 25 tuoåi laø tuoåi Aát Daäu 26 tuoåi laø tuoåi Giaùp Thaân 27 tuoåi laø tuoåi Quyù Muøi 28 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Ngoï 29 tuoåi laø tuoåi Taân Tî 30 tuoåi laø tuoåi Canh Thìn 31 tuoåi laø tuoåi Kyû Meïo 32 tuoåi laø tuoåi Maäu Daàn 33 tuoåi laø tuoåi Ñinh Söûu 34 tuoåi laø tuoåi Bính Tyù 35 tuoåi laø tuoåi Aát Hôïi 36 tuoåi laø tuoåi Giaùp Tuaát 37 tuoåi laø tuoåi Quyù Daäu 38 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Thìn 39 tuoåi laø tuoåi Taân Muøi 40 tuoåi laø tuoåi Canh Ngoï 41 tuoåi laø tuoåi Kyû Tî 42 tuoåi laø tuoåi Maäu Thìn 43 tuoåi laø tuoåi Ñinh Meïo 44 tuoåi laø tuoåi Bính Daàn 45 tuoåi laø tuoåi Aát Söûu 46 tuoåi laø tuoåi Giaùp Tyù 47 tuoåi laø tuoåi Quyù Hôïi 48 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Tuaát 49 tuoåi laø tuoåi Taân Daäu 50 tuoåi laø tuoåi Canh Thaân 51 tuoåi laø tuoåi Kyû Muøi 52 tuoåi laø tuoåi Maäu Ngoï 53 tuoåi laø tuoåi Dinh Tî 54 tuoåi laø tuoåi Bính Thìn 55 tuoåi laø tuoåi Aát Meïo 56 tuoåi laø tuoåi Giaùp daàn 57 tuoåi laø tuoåi Quyù Söûu 58 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Tyù 59 tuoåi laø tuoåi Taân Hôïi 60 tuoåi laø tuoåi Canh Tuaát 61 tuoåi laø tuoåi Kyû Daäu 62 tuoåi laø tuoåi Maäu Thaân 63 tuoåi laø tuoåi Ñinh Muøi 64 tuoåi laø tuoåi Bính Ngoï 65 tuoåi laø tuoåi Aát Tî 66 tuoåi laø tuoåi Giaùp Thìn 67 tuoåi laø tuoåi Quyù Meïo 68 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Daàn 69 tuoåi laø tuoåi Taân Söûu 70 tuoåi laø tuoåi Canh Tî 71 tuoåi laø tuoåi Kyû Hôïi 72 tuoåi laø tuoåi Maäu Tuaát 73 tuoåi laø tuoåi Ñinh Daäu 74 tuoåi laø tuoåi Bính Thaân 75 tuoåi laø tuoåi Aát Muøi 76 tuoåi laø tuoåi Giaùp Ngoï 5 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 77 tuoåi laø tuoåi Quyù Tî 78 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Thìn 79 tuoåi laø tuoåi Taân Meïo 80 tuoåi laø tuoåi Canh Daàn 81 tuoåi laø tuoåi Kyû Söûu 82 tuoåi laø tuoåi Maäu Tyù 83 tuoåi laø tuoåi Ñinh Hôïi 84 tuoåi laø tuoåi Bính Tuaát 85 tuoåi laø tuoåi Aát Daäu 86 tuoiå laø tuoåi Giaùp Thaân 87 tuoåi laø tuoåi Quyù Muøi 88 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Ngoï 89 tuoåi laø tuoåi Taân Tî 90 tuoåi laø tuoåi Canh Thìn 91 tuoåi laø tuoåi Kyû Meïo 92 tuoåi laø tuoåi Maäu Daàn 93 tuoåi laø tuoåi Ñinh Söûu 94 tuoåi laø tuoåi Bính Tyù 95 tuoåi laø tuoåi Aát Hôïi 96 tuoåi laø tuoåi Giaùp Tuaát 97 tuoåi laø tuoåi Quyù Daäu 98 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Thaân 99 tuoåi laø tuoåi Taân Muøi 100 tuoåi laø tuoåi Canh Ngoï Soá 4: Coi Tuoåi Gì, Nhaèm Maïng Gì ? Giaùp Tyù Bính Daàn Maäu Thìn Canh Ngoï Nhaâm Thaân Giaùp Tuaát Bính Tyù Maäu Daàn Canh Thìn Nhaâm Ngoï Giaùp Thaân Bính Tuaát Maäu Tyù Canh Daàn Aát Söûu Ñinh Meïo Kyû Tî Taân Muøi Quyù Daäu Aát Hôïi Ñinh Söûu Kyû Meïo Taân Kî Quyù Muøi Aát Daäu Ñinh Hôïi Kyû Söûu Taân Meïo maïng Kim maïng Hoûa maïng moäc maïng Thoå maïng Kim maïng Hoûa maïng Thuyû maïng Thoå maïng Kim maïng moäc maïng Thuyû maïng Thoå maïng Hoaû maïng moäc Vaøng döôùi bieån Löûu trong loø Caây röøng lôùn Ñaát ñöôøng loä Vaøng göôm nhoïn löûa treân nuùi nöôùi döôùi soâng ñaát ñaàu thaønh vaøng chöa ñeøn caây döông lieãu nöôùc trong gieáng ñaát noùc nhaø löûa saám chôùp caây toøng baù 6 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Nhaâm Thìn Giaùp Ngoï Bính Thaân Maäu Tuaát Canh Tyù Nhaâm Daàn Giaùp Thìn Bính Ngoï Maäu Thaân Canh Tuaát Nhaâm Tyù Giaùp Daàn Bính Thìn Maäu Ngoï Canh Thaân Nhaâm Tuaát Quyù Tî Aát Muøi Ñinh Daäu Kyû Hôïi Taân Söûu Quyù Meïo Aát Tî Ñinh Muøi Kyû Daäu Taân Hôïi Quyù Söûu Aát Meïo Ñinh Tî Kyû Muøi Taân Daäu Quyù Hôïi maïng Thuyû maïng Kim maïng Hoaû mang Moäc maïng Thoå maïng Kim maïng Hoûa maïng Thuyû maïng Thoå maïng Kim maïng Moäc maïng Thuyû maïng Thoå maïng Hoûa maïng Moäc maïng Thuyû www.tuviglobal.com nöôùc chaûy daøi vaøng trong caùt löûa döôùi nuùi caây ñaát baèng ñaát vaùch nhaø vaøng laù traéng löûa ngoïn ñeøn nöôùc treân trôøi ñaát neàn choøi vaøng ñeo tay caây daâu nöôùc khe lôùn ñaát trong caùt caây löïu ñaù caây löïu ñaù nöôùc bieån lôùn Soá 5 : Coi Theo Muøa Taàm Giôø Sanh Pheùp taàm giôø theo nhö döôùi ñaây THAÙNG GIEÂNG , THAÙNG 9 Giôø ban ngaøy 4 giôø 20 ñieåm, ñeán 6 giôø 19 ñieåm laø giôø Daàn 6 giôø 20 ñieåm , ñeán 8 giôø 19 ñieåm laø giôø Meïo 8 giôø 20 ñieåm , deán 12 giôø 19 ñieåm laø giôø Thìn 10 giôø 20 ñieåm , ñeán 12 giôø 19 ñieåm laø giôø Tî 12 giôø 20 ñieåm , ñeán 2 giôø 19 ñieåm laø giôø Ngoï 2 giôø 20 ñieåm , ñeán 4 giôø 19 ñieåm laø giôø Muøi Giôø ban ñeâm 4 giôø 20 ñieåm, ñeán 6 giôø 19 ñieåm laø giôø Thaân 6 giôø 20 ñieåm , ñeán 8 giôø 19 ñieåm laø giôø Daäu 8 giôø 20 ñieåm , ñeán 12 giôø 19 ñieåm laø giôø Tuaát 10 giôø 20 ñieåm , ñeán 12 giôø 19 ñieåm laø giôø Hôïi 12 giôø 20 ñieåm , ñeán 2 giôø 19 ñieåm laø giôø Tyù 2 giôø 20 ñieåm , ñeán 4 giôø 19 ñieåm laø giôø Söûu THAÙNG 2 , THAÙNG 8 Giôø ban ngaøy 4 giôø , ñeán 5 giôø 59 ñieåm laø giôø Daàn 7 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 6 giôø , ñeán 7 giôø 59 ñieåm laø giôø Meïo 8 giôø ,ñeán 9 giôø 59 ñieåm laø giôø Thìn 10 giôø , ñeán 11 giôø 59 ñieåm laø giôø Tî 12 giôø , ñeán 1 giôø 59 ñieåm laø giôø Ngoï 2 giôø , ñeán 3 giôø 59 ñieåm laø giôø Muøi Giôø ban ñeâm 4 giôø , ñeán 5 giôø 59 ñieåm laø giôø Thaân 6 giôø , ñeán 7 giôø 59 ñieåm laø giôø Daäu 8 giôø , ñeán 9 giôø 59 ñieåm laø giôø Tuaát 10 giôø , ñeán 11 giôø 59 ñieåm laø giôø Hôïi 12 giôø , ñeán 1 giôø 59 ñieåm laø giôø Tyù 2 giôø , ñeán 3 giôø 59 ñieåm laø giôø Söûu THAÙNG 3 , THAÙNG 7 Giôø ban ngaøy 4 giôø 30 ñieåm , ñeán 6 giôø 29 ñieåm laø giôø Daàn 6 giôø 30 ñieåm , ñeán 8 giôø 29 ñieåm laø giôø Meïo 8 giôø 30 ñieåm ,ñeán 10 giôø 29 ñieåm laø giôø Thìn 10 giôø 30 ñieåm , ñeán 12 giôø 29 ñieåm laø giôø Tî 12 giôø 30 ñieåm , ñeán 2 giôø 29 ñieåm laø giôø Ngoï 2 giôø 30 ñieåm , ñeán 4 giôø 29 ñieåm laø giôø Muøi Giôø ban ñeâm 4 giôø 30 ñieåm , ñeán 6 giôø 29 ñieåm laø giôø Thaân 6 giôø 30 ñieåm , ñeán 8 giôø 29 ñieåm laø giôø Daäu 8 giôø 30 ñieåm ,ñeán 10 giôø 29 ñieåm laø giôø Tuaát 10 giôø 30 ñieåm , ñeán 12 giôø 29 ñieåm laø giôø Hôïi 12 giôø 30 ñieåm , ñeán 2 giôø 29 ñieåm laø giôø Tî 2 giôø 30 ñieåm , ñeán 4 giôø 29 ñieåm laø giôø Söûu THAÙNG 4 , THAÙNG 6 Giôø ban ngaøy 4 giôø 40 ñieåm , ñeán 6 giôø 39 ñieåm laø giôø Daàn 6 giôø 40 ñieåm , ñeán 8 giôø 39 ñieåm laø giôø Meïo 8 giôø 40 ñieåm ,ñeán 10 giôø 39 ñieåm laø giôø Thìn 10 giôø 40 ñieåm , ñeán 12 giôø 39 ñieåm laø giôø Tî 12 giôø 40 ñieåm , ñeán 2 giôø 39 ñieåm laø giôø Ngoï 2 giôø 40 ñieåm , ñeán 4 giôø 39 ñieåm laø giôø Muøi Giôø ban ñeâm 4 giôø 40 ñieåm , ñeán 6 giôø 39 ñieåm laø giôø Thaân 8 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 6 giôø 40 ñieåm , ñeán 8 giôø 39 ñieåm laø giôø Daäu 8 giôø 40 ñieåm ,ñeán 10 giôø 39 ñieåm laø giôø Tuaát 10 giôø 40 ñieåm , ñeán 12 giôø 39 ñieåm laø giôø Hôïi 12 giôø 40 ñieåm , ñeán 2 giôø 39 ñieåm laø giôø Tyù 2 giôø 40 ñieåm , ñeán 4 giôø 39 ñieåm laø giôø Söûu THAÙNG 5 Giôø ban ngaøy 5 giôø 20 ñieåm , ñeán 7 giôø 19 ñieåm laø giôø Daàn 7 giôø 20 ñieåm , ñeán 9 giôø 19 ñieåm laø giôø Meïo 9 giôø 20 ñieåm ,ñeán 11 giôø 19 ñieåm laø giôø Thìn 11 giôø 20 ñieåm , ñeán 1 giôø 19 ñieåm laø giôø Tî 1 giôø 20 ñieåm , ñeán 3 giôø 19 ñieåm laø giôø Ngoï 3 giôø 20 ñieåm , ñeán 5 giôø 19 ñieåm laø giôø Muøi Giôø ban ñeâm 5 giôø 20 ñieåm , ñeán 7 giôø 19 ñieåm laø giôø Thaân 7 giôø 20 ñieåm , ñeán 9 giôø 19 ñieåm laø giôø Daäu 9 giôø 20 ñieåm ,ñeán 11 giôø 19 ñieåm laø giôø Tuaát 11 giôø 20 ñieåm , ñeán 1 giôø 19 ñieåm laø giôø Hôïi 1 giôø 20 ñieåm , ñeán 3 giôø 19 ñieåm laø giôø Tyù 3 giôø 20 ñieåm , ñeán 5 giôø 19 ñieåm laø giôø Söûu 9 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com THAÙNG 11 Giôø ban ngaøy 3 giôø 40 ñieåm , ñeán 5 giôø 39 ñieåm laø giôø Daàn 5 giôø 40 ñieåm , ñeán 7 giôø 39 ñieåm laø giôø Meïo 7 giôø 40 ñieåm ,ñeán 9 giôø 39 ñieåm laø giôø Thìn 9 giôø 40 ñieåm , ñeán 11 giôø 39 ñieåm laø giôø Tî 11 giôø 40 ñieåm , ñeán 1 giôø 39 ñieåm laø giôø Ngoï 1 giôø 40 ñieåm , ñeán 3 giôø 39 ñieåm laø giôø Muøi Giôø ban ñeâm 3 giôø 40 ñieåm , ñeán 5 giôø 39 ñieåm laø giôø Thaân 5 giôø 40 ñieåm , ñeán 7 giôø 39 ñieåm laø giôø Daäu 7 giôø 40 ñieåm ,ñeán 9 giôø 39 ñieåm laø giôø Tuaát 9 giôø 40 ñieåm , ñeán 11 giôø 39 ñieåm laø giôø Hôïi 11 giôø 40 ñieåm , ñeán 1 giôø 39 ñieåm laø giôø Tyù 1 giôø 40 ñieåm , ñeán 3 giôø 39 ñieåm laø giôø Söûu . THAÙNG 10, THAÙNG 12 Giôø ban ngaøy 4 giôø , ñeán 5 giôø 59 ñieåm laø giôø Daàn 6 giôø , ñeán 7 giôø 59 ñieåm laø giôø Meïo 8 giôø ,ñeán 9 giôø 59 ñieåm laø giôø Thìn 10 giôø , ñeán 11 giôø 59 ñieåm laø giôø Tî 12 giôø , ñeán 1 giôø 59 ñieåm laø giôø Ngoï 2 giôø , ñeán 3 giôø 59 ñieåm laø giôø Muøi Giôø ban ñeâm 4 giôø , ñeán 5 giôø 59 ñieåm laø giôø Thaân 6 giôø , ñeán 7 giôø 59 ñieåm laø giôø Daäu 8 giôø ,ñeán 9 giôø 59 ñieåm laø giôø Tuaát 10 giôø , ñeán 11 giôø 59 ñieåm laø giôø Hôïi 12 giôø , ñeán 1 giôø 59 ñieåm laø giôø Tyù 2 giôø , ñeán 3 giôø 59 ñieåm laø giôø Söûu . 10 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 11 Soá 6 : Coi con nít môùi sanh Maïng gì ? Kieát hung Maïng Kim Maïng Kim deã nuoâi nhöng maø noù ít nhoõng nheõo, roài nhaèm khi noù khoùc thì khoù doã laém. Maïng Moäc Maïng Moäc deã nuoâi, lôùn coù loäc trôøi cho aên maëc nhieàu, khoâng cheát yeåu, maïng ñaëng soáng laâu, deã laøm aên. Maïng Thuyû Maïng thuyû sanh ra caùi maët noù buoàn laém , noù hay khoùc daï ñeâm trong luùc ban ñeâm, töø 8 ngaøy saép leân 21 ngaøy thì khoûi söï khoùc, phaûi coù thaày yeám môùi ñaëng , roài phaûi cho baø con nuoâi hay ngöôøi quen nuoâi. Cha meï ñöøng nhìn ñeán naêm 3 tuoåi phaûi chuoäc veà nuoâi môùi ñaëng . Neáu ñeå cha meï nuoâi caùi maïng noù 10 keå coù 2 maø thoâi , khi noù lôùn coù tính hay buoàn trong luùc eâm tònh laém . Maïng Hoûa Maïng Hoûa hay khoùc daï ñeâm, sanh ra chöøng 8 ngaøy hoaëc 21 ngaøy thì noù khôûi söï khoùc nhieàu laém, vaäy phaûi kieám thaày phaùp gioûi eám noù môùi heát khoùc, roài môùi deã nuoâi. Con trai, gaùi môùi sanh nuoâi ñaëng khoâng ? 1. Coi soá coù trôøi ñaùnh hay khoâng ? Ñaây duøng Thieân Can naêm hieäp vôùi giôø sanh kieát hung. Naêm Giaùp, Naêm Aát sanh nhaèm giôø Ngoï (phaïm) Naêm Bính, Naêm Ñinh sanh nhaèm giôø Tyù (phaïm) Naêm Maäu, Naêm Kyû sanh nhaèm giôø Tuaát (phaïm) Naêm Can, Naêm Taân sanh nhaèm giôø Daàn(phaïm) Naêm Nhaâm, Naêm Quyùsanh nhaèm giôø Daäu (phaïm) Soá noùi treân sanh con nít phaïm nhaèm nuoâi khoâng ñaëng . Con nuoâi ñaëng thì ñeánlôùn bò trôøi ñaùnh . 2. Coi soá coù raén caén hay khoâng ? Naêm Giaùp, Naêm Aát sanh nhaèm giôø Tî , Daäu ,Söûu (phaïm) Naêm Bính, Naêm Ñinh sanh nhaèm giôø Thaân, Tyù ,Thìn (phaïm) Naêm Maäu, Naêm Kyû sanh nhaèm giôø Hôïi, Meïo ,Muøi(phaïm) Naêm Nhaâm, Naêm Quyùsanh nhaèm giôø Daàn, Ngoï , Tuaát (phaïm) Soá naøy 2 naêm phaïm 3 giôø, neáu coù phaïm giôø nhö treân ñaây, trong 3 tuoåi trôûi laïi thì nuoâi khoâng ñaëng . 3. Coi soá coù cheát yeåu hay khoâng ? Ñaây duøng thaùng sanh, duøn giôø sanh hieäp laïi bieát kieát hung. Sanh thaùng gieâng, thaùng 5, thaùng 9 giôø Thìn(phaïm ) Sanh thaùng 2, thaùng 6, thaùng 10 giôø Muøi (phaïm ) Sanh thaùng 3, thaùng 7, thaùng 11 giôø Tî (phaïm ) Sanh thaùng 4, thaùng 8, thaùng 12 giôø Daàn (phaïm ) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 12 Coi treân ñaây 3 thaùng coù phaïm 1 giôø kî. Neáu coù phaïm soá naøy thì khoù nuoâi ñeán 12 tuoåi hoaëc môùi sanh. 4. Coi soá nít nuoâi khoù, deã, trai vaø gaùi ? Sanh thaùng 2 giôø Daäu Kî Sanh thaùng 8 giôø Meïo Kî Sanh thaùng 3 giôø Tuaát Kî Sanh thaùng 9 giôø Thìn Kî Sanh thaùng 4 giôø Hôïi Kî Sanh thaùng 10 giôø Tî Kî Sanh thaùng 11 giôø Ngoï Kî Sanh thaùng 5 giôø Tyù Kî Sanh thaùng 6 giôø Söûu Kî Sanh thaùng 12 giôø Muøi Kî Sanh thaùng 7 giôø Daàn Kî Thuôû nhoû phaïm soá naøy thì khi lôùn tuoåi ñau veà beänh ho ra huyeát. Nhöùt thieát veà beänh maùu huyeát . 5. Coi soá nít coù teù soâng, teù gieáng hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng giôø Daàn Kî Sanh thaùng 7 giôø Thaân Kî Sanh thaùng 2 giôø Meïo Kî Sanh thaùng 8 giôø Daäu Kî Sanh thaùng 3 giôø Thìn Kî Sanh thaùng 9 giôø Tuaát Kî Sanh thaùng 4 giôø Tî Kî Sanh thaùng 10 giôø Hôïi Kî Sanh thaùng 5 giôø Ngoï Kî Sanh thaùng 11 giôø Tyù Kî Sanh thaùng 6 giôø Muùi Kî Sanh thaùng 12 giôø Söûu Kî 12 thaùng treân ñaây, neáu sanh con nít phaïm thaùng naøy, giôø naøy thì phaûi coi chöøng neù teù soâng, teù gieáng, neáu giöõ qua ñaëng 12 tuoåi thì ñaëng khoûi, ñeán lôùn phaûi coi chöøng chìm ghe. 6. Coi sanh boán muøa coù phaïm giôø khoùc hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Ngoï Kî Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Tyù Kî Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9, giôø Daäu Kî Sanh thaùng 10, thaùng 11, thaùng 12, giôø Meïo Kî Neáu sanh phaïm 3 thaùng nhaèm giôø naøy thì môùi sanh noù hay khoùc daï ñeâm. Duøng thaày phaùp gioûi eám heát. 7. Coi sanh con coù kî cha meï hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 7, giôø Tî , giôø Hôïi Kî Sanh thaùng 2, thaùng 8, giôø Tuaát , giôø Thìn Kî Sanh thaùng 3, thaùng 9, giôø Meïo , giôø Daäu Kî Sanh thaùng 4, thaùng 10, giôø Daàn , giôø Thaân Kî Sanh thaùng 5, thaùng 11, giôø Söûu , giôø Muøi Kî Sanh thaùng 6, thaùng 12, giôø Tyù , giôø Ngoï Kî Neáu sanh con nít phaïm thaùng naøy, thì moät laø khoù nuoâi ñeán lôùn, neáu nuoâi ñaëng thì cha meï phaûi phaân ly, neáu khoâng phaân ly thì noù lôùn bò cheát cheùm. 8. Coi soá con nít coù ñau gheû hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Thìn , giôø Tuaát Kî Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Söûu , giôø Muøi Kî Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Tuaát , giôø Hôïi Kî Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Söûu, giôø Daàn Kî Neáu sanh trong 3 thaùng naøy, gaëp nhaèm 2 giôø naøy thì hay sanh beänh gheû choùc luùc nhoû ñeán lôùn môùi heát . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 13 9. Coi soá con nít nuoâi ñaëng hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Söûu , giôø Muøi Kî Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Thìn , giôø Tuaát Kî Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Tyù , giôø Ngoï Kî Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Meïo , giôø Daäu Kî Sanh con nít trong 3 thaùng naøy gaëp phaûi giôø naøy neáu phaïm nhaèm thì nuoâi khoâng ñaëng, soá ñi chaàu Dieâm Vöông. 10. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Thìn , giôø Daäu Kî Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Tyù , giôø Meïo Kî Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Söûu , giôø Muøi Kî Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Tî , giôø Hôïi Kî Sanh con nít trong 3 thaùng naøy gaëp phaûi 2 giôø naøy thì laø noù nguû giaät mình, van vaùi môùi deã nuoâi tôùi lôùn : Tuoåi hay coù kî veà teân , ñaïn . 11. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ? Sanh naêm Tyù, giôø Daäu kî Sanh Tuaát , giôø Söûu, giôø Daàn, giôø Thaân , giôø Tî, giôø Meïo Kî Sanh naêm Hôïi , giôø Thìn Kî Neáu sanh nhaèm naêm naøy thì bò quyû baét khoù nuoâi, phaûi kieám thaày phaùp gioûi eám noù, ñeán lôùn tuoåi bò ma nhaùt thöôøng. 12. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ? Sanh naêm Giaùp, naêm Aát , giôø Daäu , giôø Thaân kî Sanh naêm Bính , naêm Ñinh , giôø Hôïi , giôø Tyù kî Sanh naêm Maäu , naêm Kyû , giôø Daàn , giôø Meïo, giôø Söûu kî Sanh naêm Canh , naêm Taân, giôø Tî , giôø Ngoï kî Sanh naêm Nhaâm , naêm Quyù , giôø Thìn , giôø Tuaát , giôø Söûu , giôø Muøi kî Neáu sanh con nít nhaèm naêm naøy,gaëp giôø naøy thì khoù nuoâi nhöng nuoâi ñaëng thì lôùn bò ñaùnh baèng caây maø cheát. 13. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Daäu Kî Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Tyù Kî Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Meïo Kî Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Ngoï Kî Sanh con nít trong 3 thaùng naøy gaëp phaûi giôø naøy thì laø hay ñau hoaëc laø coù taät. Neáu coù phöôùc ñöùc nhieàu, ñeán lôùn coù coâng danh, laøm aên phaùt ñaït, phoøng keû hung aùc noù cheùm leùn . 14. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Daäu Kî Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Tyù Kî Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Meïo Kî Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Ngoï Kî Sanh con nít trong 3 thaùng naøy gaëp phaûi giôø naøy thì laø hay ñau hoaëc laø coù taät. Neáu coù phöôùc ñöùc cuûa Oâng Baø nhieàu thì qua ñaëng , ñeán lôùn laøm aên ñaëng , coøn phöôùc ñöùc ít thì phaûi chòu ñi aên xin. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 14 15. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, giôø Tî, giôø Ngoï, giôø Thaân , giôø Daäu Kî Sanh thaùng 3, thaùng 6, thaùng 9, thaùng 12, giôø Tyù, giôø Hôïi , giôø Söûu, giôø Muøi Kî Sanh thaùng 4, thaùng 5, giôø Hôïi, giôø Tyù Kî Sanh thaùng 7, thaùng 8,giôø Daàn, giôø Meïo, giôø Tî , giôø Ngoï Kî Sanh thaùng 10, thaùng 11 , giôø Tyù, giôø Ngoï, giôø Thìn, giôø Meïo kî Sanh con nít trong maáy thaùng naøy gaëp phaûi giôø naøy thì laø hay ñau trong 100 ngaøy ,nuoâi döôõng raát khoå cöïc , phaûi caàn maãn thuoác thang nhieàu môùi ñaëng. Neáu qua ñaëng thì lôùn leân noù hay coù beänh laët vaët trong mình. 16. Coi soá con nít coù teù soâng, teù gieáng hay khoâng ? Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Meûo kî Sanh thaùng 4 ,thaùng 5, thaùng 6 , giôø Ngoï kî Sanh thaùng 7 ,thaùng 8, thaùng 9 , giôø Daäu kî Sanh thaùng 10 ,thaùng 11, thaùng 12 , giôø Tyù kî Sanh 3 thaùng kî moät giôø coi chöøng teù soâng, gieáng nhöng qua khoûi, ñeán khi lôùn tuoåi phaûi ñeà phoøng . 17. Coi soá con maét toû saùng hay khoâng ? Maïng Kim : sanh thaùng 1-4-5-10-11 (phaïm) Maïng Moäc : sanh thaùng 4-5-7-8 (phaïm) Maïng Thuûy: sanh thaùng 1-4-5-9 (phaïm) Maïng Hoûa : sanh thaùng 1-4-5 (phaïm) Maïng Thoå : sanh thaùng 1-4-5-10-11 (phaïm) Soá noùi treân ñaây ai maïng naøy sanh nhaèm thaùng naøy, phaûi ñeà phoøng con maét hay beänh, hay bò toái, muø. Cuõng neân laøm laønh vaø thi aân trôï khoå thì ñöôïc qua . 18. Coi soá coù ñau löng hay khoâng ? Maïng Kim : sanh thaùng 1-5-7-8 (phaïm) Maïng Moäc : sanh thaùng 4-5-7-8 (phaïm) Maïng Thuûy: sanh thaùng 1-2-4-5 (phaïm) Maïng Hoûa : sanh thaùng 4-5 –10-11(phaïm) Maïng Thoå : sanh thaùng 4-5-10-11 (phaïm) Soá noùi treân ñaây ai maïng naøy sanh nhaèm thaùng naøy hay ñau löng, taùnh thoâng minh. Gia ñaïo höng vöôïng, coù Phöôùc Loäc sanh. 19. Coi soá coù bò löûa chaùy hay khoâng ? Tuoåi Tyù Tuoåi Söûu Tuoåi Daàn Tuoåi Meïo Tuoåi Thìn Tuoåi Tî Tuoåi Ngoï Tuoåi Muøi Tuoåi Thaân Tuoåi Daäu Tuoåi Tuaát : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî : sanh thaùng 2 , thaùng 8 kî : sanh thaùng 3 , thaùng 9 kî : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî : sanh thaùng 5 , thaùng 11 kî : sanh thaùng 6 , thaùng 12 kî : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî : sanh thaùng 2 , thaùng 8 kî : sanh thaùng 3 , thaùng 9 kî : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî : sanh thaùng 5 , thaùng 11 kî DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 15 Tuoåi Hôïi : sanh thaùng 6 , thaùng 12 kî Vì toäi kieáp tröôùc khinh thaàn thaùnh neân sanh nhaèm thaùng kî , vaäy neân laøm ñieàu Aâm chaát thi aân boá ñöùc , ñöùc haïnh nhieàu thì qua. 20. Coi soá côõi traâu, côõi ngöïa kieát hung ? Tuoåi Tyù Tuoåi Söûu Tuoåi Daàn Tuoåi Meïo Tuoåi Thìn Tuoåi Tî Tuoåi Ngoï Tuoåi Muøi Tuoåi Thaân Tuoåi Daäu Tuoåi Tuaát Tuoåi Hôïi : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî : sanh thaùng 10 , thaùng 4 kî : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî Sanh nhaèm thaùng kî treân ñaây : Ñôøi xöa kî côõi ngöïa traâu ñôøi nay kî Côõi caùc loaïi xe neân phoøng ngöøa . 21. Soá bò raén caén vaø coïp aên? Tuoåi Tyù : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî Tuoåi Söûu : sanh thaùng 2 , thaùng 8 kî Tuoåi Daàn : sanh thaùng 3 , thaùng 9 kî Tuoåi Meïo : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî Tuoåi Thìn : sanh thaùng 5 , thaùng 11 kî Tuoåi Tî : sanh thaùng 6 , thaùng 12 kî Tuoåi Ngoï : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî Tuoåi Muøi : sanh thaùng 8 , thaùng 2 kî Tuoåi Thaân : sanh thaùng 9 , thaùng 3 kî Tuoåi Daäu : sanh thaùng 10 , thaùng 4 kî Tuoåi Tuaát : sanh thaùng 11 , thaùng 5 kî Tuoåi Hôïi : sanh thaùng 12 , thaùng 6 kî Treân ñaây moãi tuoãi kî hai thaùng neáu sanh nhaèm hai thaùng treân ñaây ôû ñaát baèng kî raén, coøn ôû röøng kî coïp döõ phaûi ñeà phoøng. 22. Soá kî teù caây, teù soâng gieáng ? Maïng Kim : sanh thaùng 5-7 kî Maïng Moäc : sanh thaùng 5-7 kî Maïng Thuûy: sanh thaùng 1-10 kî Maïng Hoûa : sanh thaùng 4-10 kî Maïng Thoå : sanh thaùng 4-10 kî Sanh taùng kî treân ñaây : treøo leo phoøng teù, qua möông caàu ñi suoái soâng neân giöõ mình kheùo teù naëng haïi thaân. 23. Soá naøy phoøng khi ñuû tuoåi maõn soá doïc ñaøng, khoâng coù nhaø ôû ? Tuoåi Tyù : sanh thaùng 7 –3-5 kî DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Tuoåi Söûu Tuoåi Daàn Tuoåi Meïo Tuoåi Thìn Tuoåi Tî Tuoåi Ngoï Tuoåi Muøi Tuoåi Thaân Tuoåi Daäu Tuoåi Tuaát Tuoåi Hôïi www.tuviglobal.com 16 : sanh thaùng 4-8-6 kî : sanh thaùng 5-9-7 kî : sanh thaùng 10-6-8 kî : sanh thaùng 7-11-9 kî : sanh thaùng 8-12-10 kî : sanh thaùng 1-9-11 kî : sanh thaùng 10-2-12 kî : sanh thaùng 11-3-1 kî : sanh thaùng 4-1-12 kî : sanh thaùng 1-5-3 kî : sanh thaùng 2-6-4 kî Soá 7 : Coi hoàn ñi ñaàu thai : qua 12 caàu Tröôùc heát phaûi bieát caùi maïng roài laáy thaùng sanh, ngoù leân coi Caàu thöù maáy roài tìm coi phía sau, kieám Caàu thöù maáy coi thì roõ vieäc kieát hung, maïng nam, maïng nöõ khaùc nhau. (Pheùp tìm caàu) Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Maïng Sanh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kim thaùng Maïng Sanh 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Moäc thaùng Maïng Sanh 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thuûy thaùng 11 12 Maïng Sanh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hoûa thaùng Maïng Sanh 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Thoå thaùng Maïng Sanh 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Kim thaùng Maïng Sanh 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Moäc thaùng Maïng Sanh 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Thuûy thaùng Ma ïng Hoûa Maïng Thoå Sanh 1 thaùng Sanh 7 thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 1) Soá naøy vôï choàng thay ñoãi 2, 3 ñôøi. Ñöùa con ñaàu khoù nuoâi, soá coøn phaàn tu nieäm thì toát vaø coù soá laøm giaøu . Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 2) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 17 Soá naøy vôï choàng thay ñoåi nhieàu ñôøi , haøo con cuõng loâi thoâi, soá löu laïc ñeán luùc lôùn tuoåi beà vôï choàng môùi an. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 3) Soá naøy lôùn tuoåi hay coù tai naïn laém , luùc tuoåi treû coù gian nan nhieàu, ñeán lôùn ñaëng qua coù tu thì ñaëng ba ñöùa con, baèng khoâng coù tu coù moät ñöùa maø thoâi. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 4) Soá naøy lôùn phaûi caàu khaån Trôøi Ñaát môøi coù con ñaëng moät ñöùa vaø coù Thaàn phoø hoä ñeán giaø thì ñaëng thong thaû caûnh muoän. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 5) Soá naøy lôùn tuoåi laøm aên phuù laém, nhaø cöûa, söï nghieäp kinh vinh, vôï choàng thuôû treû hay traéc trôû, tuoåi lôùn môùi ñaëng neân ñoâi. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 6) Soá naøy gaëp quyû söù baét cho neân ñöùa nhoû naèm nguû hay giaät mình, hay khoùc, phaûi kieám thaày phaùp gioûi eám noù môùi heát, roài cho ngöôøi ta laøm con nuoâi ñôõ moät thôøi gian coù nhö vaäy nuoâi môùi ñaëng . Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 7) Soá naøy hoàn ôû coõi treân, Phaät cho xuoáng ñaàu thai, taùnh hay cuùng kieán. Lôùn tuoåi laøm aên khaù laém : yù vui veû, cha meï ñaëng soáng laâu. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 8) Soá naøy lôùn tuoåi taùnh hay muoán ôû nuùi non, maïng lyù ñaëng an khoâng coù haïi, coù 3 ñöùa con, coù höôûng phuùc. Oâng baø cha meï deã laøm aên. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 9) Soá naøy môùi sanh hay giaät mình phaûi cho ngöôøi ta laøm con nuoâi môùi ñaëng maïnh gioûi : ngöôøi meï naêm sau coøn phaûi sanh ñöùa nöõa. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 10) Soá naøy con trai khoù nuoâi, con gaùi deã nuoâi, soá naøy phaûi chòu laøm con nuoâi ngöôøi ta môùi ñaëng maïnh gioûi, khi ñeán lôùn môùi deã laøm aên. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 11) Soá naøy khi meï coù thai thì hay ñau oám vaø hay coù hoaïn naïn thöôøng, sanh noù ra deã nuoâi, neáu meï maïnh gioûi thì sanh noù ra hay ñau oám vaø nhoõng nheõo laém. Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 12) Soá naøy cuõng nuoâi ñaëng ñeán lôùn nhöng maø luùc ñang nuoâi thuôû nhoû truïc traëc laém, cha meï neân caàn maãn nuoâi döôõng môùi ñaëng. Soá 8 : Coi 12 giôø sanh chia ra 36 giôø sang heøn Tìm coi giôø sanh thì phaûi laät trang soá 4 kieám thaùng sanh, kieám giôø sanh roài môùi coi ñaëng . Ñaây 1 giôø chia laøm 3: ñaàu giôø, giöõa giôø , sau giôø vaän soá khaùc nhau. Luaän soá 36 giôø Ñaàu giôø Tyù Khaéc meï : Laøm ngöôøi taùnh leï laøng, vôï choàng khaéc ñôøi thöù nhaát, khaéc con ñaàu loøng, anh em khoâng hoaø, tuoåi nhoû laøm aên khoâng khaù, tuoåi lôùn veà sau laøm aên khaù. Giöõa giôø Tyù DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 18 Cha meï song toaøn, laøm ngöôøi vui veû, aên maëc khoâng thieáu, anh em ñeàu coù phaän, sanh con ñaëng nhieàu, ñi khaùc xöù laøm aên khaù, soá coù quyeàn chöùc. Sau giôø Tyù Khaéc cha : tính roäng raõi, anh em khoâng khaù, sanh con khoù daïy, thuôû nhoû cöïc khoå, laøm vieäc gì coù ñaàu khoâng ñuoâi. Soá theo queâ vôï xa cha meï. Ñaàu giôø Söûu Cha meï song toaøn, tuoåi treû laøm aên trung bình , 20 tuoåi phaát leân laøm aên phaùt ñaït, taùnh thoâng minh, gaàn ngöôøi sang troïng, coù chöùc phaän, anh em khaù, haøo con toát. Giöõa giôø Söûu Khaéc cha : vieäc aên maëc trung bình, taùnh yù coâng bình, ñeán 36 tuoåi phaùt taøi, anh em khoâng hoaø, baø con baûn laõng, ñi xöù khaùc, hai baøn tay traéng laøm neân söï nghieäp. Sau giôø Söûu Khaéc meï : tuoåi nhoû chòu taâm khoå, laøm vieäc lôùn ra nhoû, khoâng nhôø anh em, haøo con phaùt ñaït khaù, ñeán 40 tuoåi laøm aên thònh vöôïng, lôùn tuoåi khaù theâm, tay coù ngheà nghieäp laøm aên. Ñaàu giôø Daàn Khaéc cha : soá gaàn ngöôøi sang troïng , vieäc hung hoaù hieàn, tuoåi nhoû cöïc khoå , 37 tuoåi phaát leân laøm aên khaù , coát nhuïc baûng laõng , coù nhôø con nuoâi luùc tuoåi giaø Giöõa giôø Daàn Cha meï ñaëng song toaøn , taùnh ngöôøi sieâng naêng , aên maëc khoâng thieáu , anh em khaù, coù con 2, 3 ñöùa taùnh toát, vaên chöông gioûi, söï nghieäp neân. Sau giôø Daàn Khaéc meï : khoâng nhôø anh em, con ñaàu loøng khoù nuoâi, tuoåi nhoû phieâu löu cöïc khoå. Ñeán 36 tuoåi phaùt taøi, laøm aên khaù, laøm vieäc gì hay tính tôùi tính lui, thöôøng coù ñau oám beänh taät. Ñaàu giôø Meïo Khaéc meï : laøm vieäc gì tröôùc coù sau khoâng, khoâng nhôø anh em, tuoåi nhoû boân ba, laën loäi, cöïc trí, soá khaéc con, con khoâng chöøng , vieäc aên maët tuyø thôøi coù thôøi khoâng . Giöõa giôø Meïo Cha meï song toaøn, trai sang , gaùi troïng , quí nhôn yeâu chuoäng , gaùi ít choàng , anh em khaù, con nhieàu aên maëc khoâng thieáu, söï nghieäp kinh vinh coát nhuïc hoaø, coù chöùc phaän. Sau giôø Meïo Khaéc cha : thuôû nhoû boân ba, lao khoå, khoâng nhôø anh em, ñeán 36 tuoåi saép leân deã laøm aên, chöøng aáy môùi ít ñi, laäp söï nghieäp ñaëng vöõng beàn. Ñaàu giôø Thìn Cha meï song toaøn, taùnh yù mau leï, anh em khaù, con ñaàu loøng nuoâi khoâng ñaëng , coát nhuïc baát hoaø, taùnh hieàn töø, tay coù ngheà nghieäp laøm aên , thuôû nhoû bình thöôøng, ñeán 12 tuoåi phaùt taøi. Giöõa giôø Thìn Khaéc cha : laøm ngöôøi coù taùnh coâng bình, leï laøng, quí nhôn hay giuùp ñôõ, ôû xa xöù laäp neân söï nghieäp, tuoåi treû khoù neân 44 tuoåi laøm aên phaùt ñaït, anh em khoâng hôïp yù Sau giôø Thìn Khaéc meï : coù taùnh thoâng minh, laøm aên thònh vöôïng, haøo con toát, anh em laøm aên kha,ù soá coù chöùc phaän, coù phöôùc loäc, höôûng ñaày ñu,û coù danh tieáng, sang rtoïng, moät ñôøi ñaëng thaûnh thôi DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 19 Ñaàu giôø Tî Khaéc meï : coù loäc aên maëc anh em khoâng ñaëng nhôø, con ñaàu loøng khoù nuoâi, khaéc haøo choàng vôï, tuoåi nhoû boân ba ñi nhieàu xöù , ñeán lôùn laøm aên phaùt ñaït, coù chöùc phaän, coù söï nghieäp Giöõa giôø Tî Cha meï song toaøn, gaàn ngöôøi sang troïng, aên maëc ñaày ñuû, anh em laøm ñaëng neân, haøo con ñaëng giaøu coù coâng danh. Taùnh haïnh khaúng khaùi, laøm aên khaù, ñi xöù laäp neân. Sau giôø Tî Khaéc cha : soá gaàn ngöôøi sang troïng, laøm aên khi thaønh khi baïi khoâng chöøng, tình anh em laït leõo, khoù nuoâi con, vôï choàng loâi thoâi, tuoåi nhoû soá löu laïc cöïc khoå, lôùn tuoåi laøm aên phaùt ñaït. Ñaàu giôø Ngoï Cha meï song toaøn, laøm ngöôøi tính tình lôïi haïi, gaàn ngöôøi sang, anh em hoaø, hai ba doøng con, aên maëc khoâng thieáu, soá coù chöùc coù quyeàn, vaän soá höng vöôïng. Giöõa giôø Ngoï Khaéc meï :tính ngöôøi leï laøng, khoâng nhôø anh em, con ñaàu loøng khoù nuoâi, taùnh thoâng minh , lanh lôïi, tuoåi nhoû cöïc khoå, ñeán lôùn tuoåi laøm aên phaùt ñaït, ñeán caûnh giaø cuõng trôû laïi cöïc khoå. Ñaàu giôø Muøi Cha meï song toaøn, soá ñaëng gaàn ngöôøi sang , troïn ñôøi yeân vui, anh em hôïp yù , soá coù chöùc troïng, gaùi thì coù quyeàn ñaëng sang troïng deã laøm aên, söï nghieäp kinh vinh. Giöõa giôø Muøi Khaéc cha : tính khí roäng raõi coù quí nhôn thöông, ñaëng nhôø anh em, thuôû nhoû laøm aên bình thöôøng, lo löôøng laëng loäi cöïc trí, vôï choàng khaéc ñôøi thöù nhaát, khaéc con, lôùn tuoåi laøm aên khaù. Sau giôø Muøi Khaéc meï : quí nhôn hay yeâu chuoäng , aên maëc bình thöôøng, tuoåi nhoû laøm aên khi hö khi neân, tuoåi treû cöïc khoå , anh em khoâng hoaø, sanh con cöùng coûi, lôùn tuoåi laøm aên khaù hôn thôøi tuoåi treû. Ñaàu giôø Thaân Cha meï song toaøn tính thoâng minh gaàn ngöôøi quí theá, ngheà vaên, nghieäp voõ ñieàu thoâng, baø con coù quyeàn töôùc, anh em laøm aên khaù haøo con, deã laøm aên, soá coù ruoäng ñaát, deã laäp gia ñình. Giöõa giôø Thaân Khaéc cha : baø con khoâng hoaø, anh em khoâng nhôø, boân ba cöïc khoå, coù vôï choàng sôùm, ôû ñôøi khoâng ñaëng coù vôï muoän toát laøm aên xa xöù khaù, laäp taïi xöù cha meï khoâng khaù. Sau giôø Thaân Khaéc meï : nhôn tình coát nhuïc laïnh leõo , thuôû nhoû cöïc khoå, hình voùc oám yeáu, haøo con loâi thoâi, ñeán 30 tuoåi vaän thôøi môùi bình, ñeán 40 tuoåi laøm aên môùi phaùt ñaït Ñaàu giôø Daäu Cha meï song toaøn , ñôøi sang troïng vaên voõ ñeàu thoâng, anh em phaân caùch, haøo con ít, taøi lôïi khaù, nhaø cöûa toát , coù quyeàn töôùc, taâm taùnh toát. Giöõa giôø Daäu Khaéc cha : tính roäng raõi, anh em baát hoaø, con ñaàu loøng khoù nuoâi, thuôû nhoû laøm aên khoâng haïp thôøi, trai khaéc vôï, gaùi khaéc choàng, ñi khaùc xöù khoâng ôû choã cuõ. Sau giôø Daäu DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 20 Khaéc meï : vieäc aên maëc bình thöôøng, khoâng nhôø anh em, thuôû nhoû khoå taâm, ñeán 37 tuoåi trôû leân thì phaùt taøi, vôï choàng khaéc nhau, trai thì chaäm treã, gaùi thì daâm loaïn, thaát haøo con. Ñaàu giôø Tuaát Khaéc meï : tính mau leï, loøng hieàn laønh, khoâng nhôø anh em, laøm vieäc gì ñeàu coù quyeàn, tuoåi thuôû nhoû bình thöôøng, cöïc khoå ñeán 37 tuoåi saép leân laøm aên phaùt ñaït, ngöôøi coù quí nhôn giuùp ñôõ. Giöõa giôø Tuaát Khaéc cha : anh em thaân toäc khoù nhôø, vôï choàng khoâng hoaø, con ñaàu loøng khoù nuoâi, thuôû nhoû khoâng ñaäu taøi, ñeán 42 tuoåi laøm aên phaùt ñaït, caûnh muoän khaù theâm, aên noùi khoâng chöøng. Sau giôø Tuaát Cha meï song toaøn tính mau leï, vaên voõ ñeàu thoâng, baø con anh em ñeàu khaù coù ngheä hoïc tinh xaûo, vôï choàng beàn laâu, soá ôû xa xöù môùi ñaëng. Ñaàu giôø Hôïi Cha meï song toaøn tính thoâng minh, mau leï, thaân toäc anh em hoaø thuaän, sanh con coù quyeàn töôùc, lôùn tuoåi söï nghieäp ñaëng neân, coù möu keá vaø coâng bình. Sau giôø Hôïi Khaéc cuûa : taùnh noùng maø coù yù hieàn , baø con anh em khoâng haïp yù, thuôû nhoû cöïc khoå, trai 2 ñôøi vôï, gaùi 3 ñôøi choàng, lôùn tuoåi khaù hôn nhoû, vieäc laøm aên raát nhoïc yù. Soá 9 : Coi ngaøy sanh sang heøn Phaøm coi ngaøy sanh ôû treân ñaàu haøng laø hieäu ngaøy, coi sanh ngaøy maáy, tìm thaáy ngaøy ôû döôùi, roài ngoù leân treân thaáy 3 chöõ gì , roài tìm ra tröông sau keå ñaây roài tìm 3 chöõ ñoù, coù baøi noùi soá toát, xaáu, quyù tieän theå naøo thì roõ khoâng sai, soá trai gaùi cuõng ñeàu coi chung. Pheùp taàm ngaøy Thaùi Döông Nhöït Ngaøy muøng 1 Ngaøy muøng 7 Thaùi Aâm Nhöït Ngaøy muøng 2 Ngaøy muøng 8 Thieân Phuï Nhöït Ngaøy muøng 3 Ngaøy muøng 9 13 19 25 14 20 26 15 21 27 Thieân Maãu Nhöït Ngaøy muøng 4 Ngaøy muøng 10 16 22 28 Thieân Ñeá Nhöït Ngaøy muøng 5 Ngaøy muøng11 17 23 29 Thieân Hoaøng Nhöït Ngaøy muøng 6 Ngaøy muøng12 18 24 30 Coi sanh ngaøy Thaùi Döông Nhöït Sanh nhaèm ngaøy Thaùi Döông Nhöït loøng saùng laùng, phöôùc loäc nhieàu, coù ngheà nghieäp, baèng khoâng coù ngheà nghieäp thì cha meï cheát sôùm . Coi sanh ngaøy Thaùi AÂm Nhöït Sanh nhaèm ngaøy Thaùi AÂm Nhöït ñi xa xöù coù nhieàu ngöôøi kính troïng quí nhôn thöông, 36 tuoåi saép leân vaän thôøi laøm aên phaùt ñaït. Coi sanh ngaøy Thieân Phuï Nhöït Sanh nhaèm ngaøy Thieân Phuï Nhöït lôùn tuoåi cuûa nhieàu, caàm ñaëng, soá ñaëng soáng laâu phaûi tu nieäm thì phaûi buoàn raàu . Coi sanh ngaøy Thieân Maãu Nhöït DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 21 Sanh nhaèm ngaøy Thieân Maãu Nhöït ñaëng vinh hoa toá , gaëp ñaëng ngaøy laøm giaøu vaø sang troïng, cuûa voâ ra khoâng chöøng. Coi sanh ngaøy Thieân Ñeá Nhöït Sanh nhaèm ngaøy Thieân Ñeá Nhöït hay chôi anh em baïn nhieàu, taùnh haïnh hieàn töø vaø vui veû, gaùi thì khaéc choàng. Coi sanh ngaøy Thieân Hoaøng Nhöït Sanh nhaèm ngaøy Thieân Hoaøng Nhöït khaéc cha meï, khaéc vôï choàng , khoâng ôû choã cha meï sanh, ñi tôùi xöù khaùc laäp thaân neân. Soá 10 : Coi soá sanh toång luaän nhieàu ñieàu Thoï thai thaùng 4, sanh thaùng gieâng Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc coù tu haønh vaø coù cöùu ngöôøi, cho neân kieáp naøy ñaëng loäc thaät ñaày ñuû, cuûa tieàn nhieàu, coù ñieàn vieân roäng, coù chöùc phaän sang troïng, ñaëng soáng laâu, ñi xa xöù khaù hôn, trong mình coù taät kín, vôï choàng buoåi ñaàu khoâng thaønh vaø con ñaàu loøng khoù baûo döôõng. Thoï thai thaùng 5, sanh thaùng 2 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc hay boá thí vaø in kinh phaùt cho ngöôøi tu, kieáp naøy laøm laønh ñaëng sang troïng, coù phaàn ñi xa xöù laøm aên, laäp neân söï nghieäp, ñieàn vieân coù, caùi tính cöùng maïnh, khoâng nhôø anh em, khoù nuoâi con, hay tieát kieäm, hay daïy ngöôøi. Thoï thai thaùng 6, sanh thaùng 3 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc taùnh öa baøi baïc laø caên nghieäp, kieáp naøy taùnh hay phaûn phuùc ngöôøi ôn, laøm vieäc gì thaáy neân roài thaáy hö khoâng chöøng, khoù laøm con cuûa cha meï, laøm vieäc gì tröôùc coù sau khoâng, aên maëc heïp thieáu, taâm taùnh thoâng minh, ñeán giaø môùi khaù. Thoï thai thaùng 7, sanh thaùng 4 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc thoâng minh khoân kheùo laém, kieáp naøy nhö sanh trong Muøa Xuaân, muøa Haï thì phaùt taøi, laøm aên thònh vöôïng, söï nghieäp laäp ñaëng neân, coù ñieàn vieân khaù, khaéc cha meï, vôï choàng buoåi ñaàu khoâng thaønh, con ñaàu loøng khoù baûo döôõng. Thoï thai thaùng 8, sanh thaùng 5 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc coù taùnh yû theá khinh ngöôøi, kieáp naøy hay say röôïu khaéc cha meï, anh em, vôï con ñi töù phöông, ñoà khoå, sau khi lôùn tuoåi aên maëc ñuû, laøm aên khaù, neáu bieát laøm laønh thì ñieàn vieân khaù. Thoï thai thaùng 9, sanh thaùng 6 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc taùnh can tröôøng roài sau bieát laøm laønh, kieáp naøy khaéc cha meï, anh em vôï choàng vaø con trong mình coù tieåu taät, coù laøm laønh thì ñaëng soáng laâu, phaùt taøi, coù chöùc phaän vaø minh maãn. Thoï thai thaùng 10, sanh thaùng 7 Soá nhö vaày : DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 22 Kieáp tröôùc coù taùnh hay baøn luaän ñieàu laønh, hay boá thí cho ngöôøi ngheøo heøn baèng tieàn gaïo, kieáp naøy ñi ñeán ñaâu thì ngöôøi ta kính troïng ñeán ñoù, thuôû nhoû laøm aên bình thöôøng, lôùn tuoåi laøm aên phaùt ñaït, coù chöùc phaän, vôï choàng buoåi ñaàu, con ñaàu loøng khoù baûo döôõng, coù ngheà lôùn, coù taät ñau löng hay taät chaân. Thoï thai thaùng 11, sanh thaùng 8 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc coù tu nieäm laønh, nhoû aùc, lôùn thieän luùc naøy luùc tuoåi ñang coøn traû quaû laøm aùc, thuôû nhoû phaûi chòu taøn khoå khaéc 3 ñôøi choàng vôï, ít con ñi nhieàu choã, khoâng nhôø anh em, luùc 36 tuoåi saép leân laøm aên phaùt ñaït, laäp neân söï nghieäp coù chöùc phaän, cha meï soáng khoâng laâu. Thoï thai thaùng 12, sanh thaùng 9 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc coù taùnh vui veû, trung tính roäng raõi, kieáp naøy ngöôøi hay yeâu chuoäng, anh em coù laøm qua khoâng ôû ñaëng gaàn nhau, soá dôøi choã ôû 3 laàn, coøn laøm chaúng laønh thì dôøi 5 laàn môùi ñaëng bình an, khaéc cha meï . Thoï thai thaùng gieâng, sanh thaùng 10 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc coù taùnh can ñaûm, töï taùc, töï thò, khoâng phuïc ngöôøi, kieáp naøy phaûi chòu coâ ñoäc moät mình, ñi löu laïc tha phöông taän khoå, ñeán lôùn 50 tuoåi laäp nghieäp môùi ñaëng phaùt taøi, dieän maïo ñaëng toát. Thoï thai thaùng 2, sanh thaùng 11 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc coù taùnh kieâu thaùi, khinh thò ngöôøi, kieáp naøy hay ñau traùi tim ñau nguõ taïng, traû quaû, khaéc cha meï, anh em, khoù nuoâi con, soá naøy phaûi laøm laønh cho nhieàu ñaëng giaûi oan thì ñeán 44 tuoåi laøm aên ñaëng phaùt taøi. Coù ñieàn vieân söï nghieäp coù chöùc phaän, phaûi neân söûa taùnh cho sôùm. Thoï thai thaùng 3, sanh thaùng 12 Soá nhö vaày : Kieáp tröôùc coù taùnh noùi tieân phaät, loøng coøn raén ñoäc, kieáp naøy aên maëc thieáu, hay ñau con maét, coâ theá moät mình, phaûi laøm laønh cho nhieàu ñaëng traû quaû xöa, ñaëng giaûi oan khieân, laønh coù dö thì trôøi phaät cho chuyeån hoaù ví phöôùc thì ñaëng töï laäp söï nghieäp trôû neân luùc caûnh giaø baèng khoâng aên naên thì chòu khoå tôùi giaø. Soá 11 : Coi laøm aên ngheà nghieäp gì thuaän soá Phaûi kieám coi cho heát môùi roõ ngheà cuûa mình, laøm traùi ngheà khoâng khaù. Nam nöõ coi chung Soá mua baùn : Maïng Kim : sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 8, thaùng 10 coù soá Maïng moäc : sanh thaùng 4, thaùng 6, thaùng 10, thaùng 12 coù soá Maïng Thuyû : sanh thaùng 4, thaùng 8, thaùng 12 coù soá Maïng Hoûa : sanh thaùng 5, thaùng 11 coù soá Maïng Thoå : sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 10 coù soá DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 23 Soá caâu, chaøi löôùi, ñaùy roï, mua thuyû lôïi Maïng Kim : sanh thaùng gieâng, thaùng 3, thaùng 9, thaùng 10 coù soá Maïng moäc : sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, thaùng 12 coù soá Maïng Thuyû : sanh thaùng 2, thaùng 4, thaùng 6, thaùng 9, thaùng 11 coù soá Maïng Hoûa : sanh thaùng 2, thaùng 6, thaùng 7, thaùng 11 coù soá Maïng Thoå : sanh thaùng gieâng, thaùng 2, thaùng 3, thaùng 6, thaùng 8, thaùng 9 coù soá Soá laøm thôï Maïng Kim : sanh thaùng 8 , thaùng 10 coù soá Maïng moäc : sanh thaùng 6, thaùng 10 coù soá Maïng Thuyû :sanh thaùng 7, thaùng 11, thaùng 12 coù soá Maïng Hoûa : sanh thaùng gieâng coù soá Maïng Thoå : sanh thaùng gieâng, thaùng 3, thaùng 7, thaùng 10 coù soá Soá 12 : Coi ngöôøi coát con gì ? Bieát sang heøn Phaøm coi tuoåi gì ngoù ngang qua tìm thaùng sanh, roài ngoù leân coi nhaèm con gì laø coát con ñoù. Roài tìm tröông sau, gaëp baøi noùi coát con ñoù, noùi roõ caùi soá sang heøn cuûa mình maø theá naøo khoâng sai. Ñaây laø tuoåi Tyù Söûu Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Muïc luïc tìm coát Thaùng Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát sanh Traâu Coïp Thoû Roàng Raén Ngöïa Deâ Khæ Gaø Choù Heo Chuoät Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 10 8 9 10 11 9 10 11 12 10 11 12 1 11 12 1 2 12 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 Coi coát Chuoät sang , heøn 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sanh nhaèm coát chuoät taâm tính khoâng can ñaûm, hay thuø nhoû moïn, hay coù taät beänh laët vaët trong mình thöôøng laém, hay buoàn raàu, ít vui, hay tranh luaän, aên maët nhö thöôøng Coi coát Traâu sang , heøn Sanh nhaèm coát Traâu laøm ngöôøi taùnh kheùo trí saùng, thaáy vieäc chi cuõng mau hieåu, taùnh ngay thaúng vôùi ngöôøi, soá ñi xa xöù coù anh em baïn töû teá, nhöõng vieäc laøm coù ích cho ñôøi khoâng ñeàn ôn maø vaãn laøm hoaøi. Coi coát Coïp sang , heøn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 24 Sanh nhaèm coát Coïp khoâng coù phaùt ñaït ôû xöù cha meï sanh, ñi xa xöù laøm aên khaù, soá ñaëng sang troïng, aên maëc ñaày ñuû, luaän möu chi thì coù ñaëng naáy, coù quyeàn haønh oai voõ, aên uoáng deã, baát luaän ngon dôû Coi coát Thoû sang , heøn Sanh nhaèm coát Thoû laøm vieäc gì ban ñaàu khôûi lôùn, luùc sau nhö khoâng coù nhö hoïc nhieàu bieát ít, coù soá ôû choã cha meï sanh ñaëng neân, daàn daàn ñeán khi lôùn tuoåi cuõng ñaëng khaù, yù vui veû maø coù taùnh nhaùt. Coi coát Roàng sang , heøn Sanh nhaèm coát Roàng ngöôøi ñaëng sang troïng laïi coù oai quyeàn taøi lôïi phaùt ñaït, laïi coù danh tieáng, ôû ñaëng yeân, taùnh ñaëng vui veû, khoâng muoán ñi xa xöù. Coi coát Ngöïa sang , heøn Sanh nhaèm coát Ngöïa soá ngöôøi ñaëng sang troïng, aên maëc ñaày ñuû, taùnh hay ñi xöù naøy, xöù kia, töôùng maïo toát, möu moâ gioûi, tay chaân lanh leï . Coi coát Deâ sang , heøn Sanh nhaèm coát Deâ soá ngöôøi lôùn tuoåi ñaëng thoâng thaû, ôû choã boá meï sanh khoâng ñaëng, soá hai baøn tay traéng, môùi laäp nghieäp ñaëng thaønh, daàu ôû töû teá bao nhieâu, loái xoùm cuõng hay gheùt, öu aên traùi caây nhieàu hôn . Coi coát Khæ sang , heøn Sanh nhaèm coát Khæ ngöôøi khoù caèm cuûa, öa ñi chôi, tay chaân boä töôùng leï laøng, coù taùnh thoâng minh öùng bieán, nhöng khoâng coù taùnh deø daët, khoâng chuù yù . Coi coát Gaø sang , heøn Sanh nhaèm coát Gaø soá ngöôøi ñaëng sang troïng, ñaëng gaàn ngöôøi quí nhôn, ñi ñaâu thì coù nha traõo boä haï nhieàu theo hoä veä, coù danh tieáng nhieàu, cuûa coù coâng môùi höôûng, khoâng coù coâng khoâng höôûng, taùnh sieâng naêng mau leï. Coi coát Choù sang , heøn Sanh nhaèm coát Choù ngöôøi coù taùnh khaúng khaùi laém, ít sôï ai, hay giuùp ñôõ vôùi ñôøi, ôû ñôøi hay coù loøng beânh vöïc anh em vaø trung tính, khoâng chòu lôøi noùi naëng lôøi, ít coù hoaïn naïn, tuoåi lôùn trôû neân söï nghieäp Coi coát Heo sang , heøn Sanh nhaèm coát Heo ngöôøi coù taùnh ngay thaúng, ñaëng sang troïng nhöng khoâng coù ôû xöù cha meï sanh, beà aên uoáng deã hay maïnh khoeû, ngöôøi töû teá öa yeâu chuoäng quí theå. Soá 13 : Coi Thieân – Can hieäp thaùng sanh tìm ngheà nghieäp Pheùp coi phaûi tìm 10 chöõ, roài tìm thaùng sanh maáy, gaëp roài ngoù leân ñaàu haøng, coi nhaèm 2 chöõ gì, roài tìm ra chöông sau, gaëp 2 chöõ ñoù coi, nam nöõ ñeàu coi chung, ñaây duøng Thieân - Can coi thaùng sanh maø thoâi . Tuù taøi Ñaõ theát Söï thoaùt Sanh quaân Am nhaïc Tieâm ñöôïc Taêng ñaïo Taøi phuøng Hoaøng quí Thuû taùc Thaùng 1 Truûng toå Thaùng sanh Giaùp Quang nhaân Ñaây laø thieân Muïc luïc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Aát Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quí Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 7 8 9 10 11 12 1 2 www.tuviglobal.com 7 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 4 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 11 12 1 2 3 4 5 6 11 12 1 2 3 4 5 6 7 25 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Quan Nhôn Soá naøy soá coù maïng laøm giaøu, hay aên cuûa boán phöông, hoïc taäp vaên chöông deã laáy khoaù, soá coù tieàn vaø luùa gaïo. Truûng Teà Soá naøy ngöôøi coù taùnh can cöôøng, coù soá laøm con nuoâi ngöôøi ta, khaù neân thaûo luyeän ngheà nghieäp ñeå hoä thaân ngaøy sau. Tuù Taøi Soá naøy coù soá veà vaên chöông ñaëng caäy nhôø veà sau, coâng ñöôøng raát thònh vöôïng, nam nöõ cuõng vaäy. Ñaõ Thieát Soá naøy coù soá laøm thôï reøn, hoaëc laøm thôï thieát, baèng khoâng thì cuõng coù ngheà laøm göôm giaùo, neáu khoâng thì anh em ôû caùch xöù Sö Thuaät Soá naøy coù soá laøm Thaày, nhö coù phöôùc nhieàu ñaëng laøm quan, trong ñôøi aên maëc ñaày ñuû, ngöôøi coù taøi vaø gaàn ngöôøi sang troïng . Sö Quan Soá naøy taùnh haïnh coù möu keá nhieàu, coù soá laøm thôï moäc, soá coù aên maëc ñaày ñuû, kheùo yù, kheùo tay laøm. Aâm Nhaïc Soá naøy coù taùnh thoâng minh coù ngheà ñôøn tinh thoâng, coù danh tieáng vaø vui veû, ñeán xöù naøo cuõng ñöôïc ngöôøi troïng haäu quí theå. Tieäm Döôïc Soá naøy coù soá laøm thaày thuoác vaø laäp tieäm thuoác, laøm thaày boùi, coù caùi phaàn laøm thaày, thuaän soá thì khaù . Taêng Ñaïo Soá naøy coù tu nieäm ñaëng ñaét quaû, neáu laäp gia ñình sau roài cuõng boû, duø laøm ngheà gì thì cuõng ñuû sanh nhai theá thoâi . Taøi Phuøng Soá naøy coù soá laøm thôï may, tay caàm keùo, kim chæ, neáu khoâng laøm thôï may thì tay phaûi coù taät, phaûi neân laøm ngheà . Hoaøng Quyù Soá naøy khoâng coù soá ôû theo laøng xoùm laøm aên, chæ coù caùi soá ôû theo choán coâng moân, laøm ngheà vaên chöông thì toát . 1 2 3 4 5 6 7 8 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 26 Thuû Taùt Soá naøy coù soá troàng raêng, nhoå raêng gioûi laém, laøm ngheà raêng ñaëng khaù laïi coù ngöôøi sang troïng yeâu chuoäng. Coi Thieân – Can hieäp vôùi thaùng sanh, coi tieáp 2 caùi baûng muïc luïc nöõa ôû chöông sau ñaây noùi veà soá may ruûi sang heøn. Coi Thieân – Can hieäp thaùng sanh toát xaáu Pheùp coi phaûi tìm 10 Thieân – Can tuoåi , coi nhaèm chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû choã naøy, roài tìm thaùng sanh maáy, gaëp roài ngoù leân ñaàu haøng, coi nhaèm 2 chöõ gì, roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ ñoù coi. Nam nöõ ñeàu coi chung. Ñaây duøng Thieân – Can tìm thaùng sanh maø thoâi. Neáu truøng 2, 3 thaùng cuõng laø cuûa mình. Ñaïi baïi Long h Baùt ñaïi Tieåu l Phi thieân l Phaù gia ùt Thieân hì h ùt Ñaïi hao Luïc haïp Quan saùt 1 9 11 12 12 3 3 3 6 6 8 5 8 11 11 5 5 11 2 8 2 2 9 12 12 9 12 6 11 11 6 6 6 11 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4 4 4 7 7 10 10 10 10 1 4 10 10 4 4 10 1 7 7 1 1 6 9 12 6 6 12 3 9 9 3 3 1 2 6 6 2 2 6 11 1 11 11 1 5 3 11 7 5 3 11 3 1 4 2 9 8 10 10 9 12 1 8 6 10 5 6 8 7 10 9 1 1 2 1 3 Ñaûn maïng saùt Quaû tuù Thaùng Thaùng Aát Thaùng Bính Thaùng Ñinh Thaùng Maäu Thaùng Kyû Thaùng Canh Thaùng Taân Thaùng Nhaâm Thaùng Quí Thaùng Coâ hoàn Giaùp Thaùng sanh Thieân Can Muïc luïc 12 4 2 4 12 2 7 3 1 3 7 5 7 3 6 6 10 7 10 6 8 6 10 9 1 9 10 9 1 11 1 3 3 4 12 11 10 9 8 7 5 Coâ Thaàn Soá phaän Coâ Thaàn, soá khaéc vôï choàng, khaéc con, laïi theâm phaän baïc, laïi coù anh em khoâng hoaø, moãi vieäc gì töï lieäu . Quaû Tuù Soá phaïm Quaû Tuù, soá khaéc vôï choàng , khaéc con, soá phaän baïc, gaùi gaëp soá naøy khoâng coù choàng con chi caû . Ñaïi Baïi Soá phaïm Ñaïi Baïi thì laäp gia ñình khoâng thaønh nhöng coù choã khaùc toát thì ñôõ nheï bôùt, baèng khoâng söï nghieäp phieâu löu. Lang Phaïm Soá naøy coù söï nghieäp ôû xöù khaùc thì toát, vaø coù ruoäng ñaát baèng nhö ôû xöù cha meï sanh thì thaát baïi . Baùt Baïi Soá phaïm Baùt Baïi thì gia ñình söï nghieäp laäp khoâng thaønh, trai ñi ñoâng taây, gaùi ñi nam baéc, soá löu laïc phong traàn. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 27 Tieåu Lang Phaïm . Soá phaïm Tieåu Lang Phaïm, trai thì laøm con nuoâi ngöôøi ta , baèng khoâng thì cuõng laøm boä haï, gaùi kî cha meï anh em,baø con. Phaù Gia Saùt Soá naøy ôû xöù cha meï sanh, laøm aên laäp nghieäp khoâng thaønh, coù soá ñi xöù khaùc, laøm aên laäp nghieäp ñaëng vöôïng. Tam Hình Saùt Soá phaïm Tam Hình Saùt thì trong ñôøi phaûi ngöøa keûo bò baét giam caàm, nhö coù phöôùc thì qua ñaëng thì khoâng . Ñaïi Hao Soá phaïm Ñaïi Hao thì trong ñôøi phaûi ngöøa söï laøm aên thaát baïi, vaø tieàn taøi caån thaän keûo hao bôùt thình lình, raén neân deø daët. Luïc Haïp Soá naøy ñaëng Luïc Haïp thì cha meï ,anh em, baø con, laøm aên cuõng ñeàu thuaän haïp caû, vieäc aên maëc roäng raõi. Quan Saùt Soá naøy ñaëng Quan Saùt thuôû nhoû khoù nuoâi, lôùn leân hay coù tai naïn, vaø hay coù beänh, baèng khoâng thì phaûi chòu taät . Ñaûn Maïng Saùt Soá phaïm Ñaûn Maïng Saùt, luùc cha meï môùi sanh khoù nuoâi, haïng 3 naêm vaø haïng 6 tuoåi , haïng 12 tuoåi neân qua khoûi thì ñeán naêm 21, 31 tuoåi neân ngöøa soá phaän ai bi . Coi Thieân – Can hieäp thaùng sanh sang heøn Pheùp coi phaûi tìm 10 Thieân – Can tuoåi , coi nhaèm chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû choã naøy, roài tìm thaùng sanh maáy, gaëp roài ngoù leân ñaàu haøng, coi nhaèm 2 chöõ gì, roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ ñoù coi. Nam nöõ ñeàu coi chung. Ñaây duøng Thieân – Can tìm thaùng sanh maø thoâi. Neáu truøng 2, 3 thaùng cuõng laø cuûa mình. Muïc luïc Thieân Can Giaùp Thaùng sanh Thaùng Aát Thaùng Bính Thaùng Ñinh Thaùng Maäu Thaùng Kyû Thaùng Thieân Aát 6 10 10 8 10 8 8 10 6 10 10 Phöôùc Tinh 1 Thieân Quan 8 12 Hieäp Loäc 1 Döông Vaän 2 3 Vaân Tinh 8 2 3 4 11 Kim O 1 11 4 5 6 12 11 10 5 6 7 10 7 2 4 7 6 2 6 1 5 1 7 1 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Canh Thaùng Taân Thaùng Nhaâm Thaùng Quí Thaùng 4 10 6 1 5 2 4 4 www.tuviglobal.com 28 5 5 7 8 9 5 4 4 8 9 10 4 5 5 10 10 12 5 4 4 11 11 1 4 Thieân Aát Soá naøy gaëp Thieân Aát soá ngöôøi ñaëng sang troïng vaø ñaëng raûnh rang, laøm ruoäng, nuoâi thuù vaät ñeàu thònh vöôïng. Phöôùc Tinh Soá naøy ñaëng Phöôùc Tinh soá ñaëng sang troïng , soá naøy soáng laâu coù hoïc thi deã laáy khoa, coøn laøm aên thì ñaëng saûn nghieäp lôùn . Thieân Quan Soá naøy ñaëng Thieân Quan thì coù chöùc phaän, choán trieàu ñình ñaëng soáng laâu theâm sang troïng. Hieäp Loäc Soá naøy ñaëng Hieäp Loäc thì ñaëng giaøu sang kinh vinh coù taùnh thoâng minh , thaân maïng khoâng tai hoïa , höôûng vinh hoa. Döông Vaän Soá naøy Döông Vaän thì anh em coát nhuïc khoâng hoøa, coù soá laøm thôï keùo, anh em ôû xa caùch khoâng nhôø. Kim O Soá naøy ñaëng Kim O taùnh thoâng minh hieåu vieäc, ñi xöù naøo cuõng coù taøi lôïi thònh vöôïng, söï nghieäp ñaëng an cö. Vaên Tinh Soá naøy ñaëng Vaên Tinh coù soá vaên chöông taán phaùt, laøm aên thònh vöôïng, phoøng coøn ngaøy sau ñi aên xin Coi Thieân – Can hieäp thaùng sanh sang heøn Pheùp coi phaûi tìm 10 Thieân – Can tuoåi , coi nhaèm chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû choã naøy, roài tìm thaùng sanh maáy, gaëp roài ngoù leân ñaàu haøng, coi nhaèm 2 chöõ gì, roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ ñoù coi. Nam nöõ ñeàu coi chung. Ñaây duøng Thieân – Can tìm thaùng sanh maø thoâi. Neáu truøng 2, 3 thaùng cuõng laø cuûa mình. Chính loäc Aùm loäc Taøi loäc Saùt loäc Thieân loäc Hao loäc Toaïi loäc Bòch loäc Vöôïng loäc Thaùng 1 Baát loäc Thaùng sanh Giaùp Khoån loäc Thieân can Höôûng loäc Muïc luïc 11 9 7 5 3 1 11 9 7 5 3 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Aát Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quí Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 www.tuviglobal.com 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 29 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Höôûng Loäc Soá naøy coù taøi loäc thònh vöôïng, coù ruoäng vöôøn, coù taùnh toát, vieäc aên maëc ñuû, gaëp hung hoaù hieàn, caàu quan coù quôùi nhaân ngöôøi kính troïng. Khoån Loäc Soá naøy phaïm Khoån Loäc, anh em baø con khoâng ñaëng gaàn, aên maëc thieáu maëc, taùnh can cöôøng, nhieàu ngöôøi gheùt, tuoåi nhoû ngheøo, tuoåi lôùn khaù. Boái Loäc Soá naøy pham ï Boái Loäc anh em ôû xa caùch, ñi bieät xöù khoâng veà, ñi ôû nhieàu xöù, ñoà lao cöïc khoå, maø khoâng khaù . Chaùnh Loäc Soá naøy phaïm Chaùnh Loäc taùnh caàn kieäm, ñi löu laïc xöù khaùc khi tuoåi lôùn laøm aên trôû neân söï nghieäp , vôï chong à con chaùu vui veû. Aùm Loäc Soá naøy phaïm Aùm Loäc aên maëc coù ít khoâng nhôø anh em, gaàn ngöôøi sang troïng, söï nghieäp ko ôû xöù cuõ, tuoåi lôùn aên ôû ñaëng yeân, laøm aên môùi khaù . Taøi Loäc Soá naøy phaïm Taøi Loäc laøm aên khaù söï nghieäp laäp neân, coù traâu ruoäng, toâi tôù ñuû duøng, trôû neân danh tieáng phuù gia . Saùt Loäc Soá naøy phaïm Saùt Loäc soá boân ba loäi laëc, möu sanh keá mò thöôøng, ñeå sanh nhai, ñeán tuoåi gaàn giaø laøm aên môùi khaù. Thieân Loäc Soá naøy phaïm Thieân Loäc coù soá laøm quan, laïi coù soá laøm giaøu, toâi tôùi nhieàu , vôï choàng hoøa thuaän, höôûng phöôùc loäc nhieàu Hao Loäc Soá naøy phaïm Hao Loäc taùnh hay aên dieän tieäc , hay keát nhôn tình, chôi gaàn ngöôøi sang troïng, söï nghieäp phaù tan, ñeán xöù khaùc môùi laäp an. Toaïi Loäc Soá naøy phaïm Toaïi Loäc taùnh haïnh nhieàu möu keá , coù taùnh tham, xaûo traù, anh em, vôï choàng con chaùu coù nhöhg khoâng hoøa hieäp. Bònh Loäc Soá naøy phaïm Bònh Loäc hay coù bònh hoaïn laém, khoâng ôû xöù cuõ tu haønh khoâng ñaëng, giöõ tieát kieäm, ñôøi cöïc khoå maø cuõng ngheøo . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 30 Vöôïng Loäc Soá naøy phaïm Vöôïng Loäc tieàn taøi höng vöôïng, saûn nghieäp laäp thaønh , taùnh hay chôi anh em baïn, trai coù vôï gaùi coù choàng gaëp ñaëng choã sang troïng. Coi ñòa – chi hieäp thaùng sang thaùng heøn Pheùp coi tìm tuoåi gì ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu tìm thaáy 2 chöõ gì ? roài tìm 2 chöõ ñoù ôû sau ñaây , coù noùi roõ sang heøn. Nam nöõ coi chung. Tuoåi Thaùng sanh Nhuït maõ Luïc haïi Hoa caùi Kieáp saùt Taøi saùt Thieân saùt Ñòa saùt Nieân saùt Ngoïai saùt Vong saùt Tuôùng linh Thieân an Muïc luïc Tyù Söûu Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nhöït Maõ Soá naøy ñaëng Nhöït Maõ taùnh hay ñi nhieàu laøm aên khaù, coù ñieàn ñòa, thaâu taøi lôïi nhieàu, gia truï ít lo, ra ñöôøng nhieàu troïng haäu. Luïc Haïi Soá naøy ñaëng Luïc Haïi khaéc cha meï, anh em , thaân toäc, beà vôï choàng con caùi cuõng xung khaéc , coù soá ñi tu thì ñaéc quaû. Hao Caùi Soá naøy ñaëng Hao Caùi thì ñaëng coù duyeân , nhieàu ngöôøi thöông coù phaùt 3 taøi gioûi, coù loäc thöïc nhieàu , ngöôøi thaùng hay kính troïng. Kieáp Saùt Soá naøy ñaëng Kieáp Saùt khaéc cha meï, khaéc vôï con, coù phöôùc thì qua, baèng khoâng thì ñi aê xin, soá gaùi thay ñoåi 3 ñôøi choàng. Tai Saùt Soá naøy ñaëng Tai Saùt nhôn thaân hay coù taât beänh, khoâng lìa vaø hay coù tai naïn thöôøng, hay khaéc à vaø con caùi. vôï chong Thieân Saùt DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 31 Soá naøy ñaëng Thieân Saùt soá trai khaéc cha meï vôï, soá con gaùi khaéc cha meï choàng, vôï khaéc choàng, ít con hay coù beänh ngaët, baèng khoâng thì luu laïc, moät mình tìm caùch sinh nhai. Ñòa Saùt Soá naøy ñaëng Ñòa Saùt thöôøng gaëp tai naïn, kî con, khaéc vôï choàng nhöng coù ngheà gioûi laøm aên no ñuû. Nieân Saùt Soá naøy ñaëng Nieân Saùt khoâng ôû choã cha meï laäp, ñi choã khaùc laøm aên khaù,töï laäp neân söï nghieäp khoâng nhôø anh em . Ngoïai Saùt Soá naøy ñaëng Ngoïai Saùt soá khoâng ôû xöù cha meï ñi ôû xöù khaùc laøm aên khaù.khaéc vôï choàng,khaéc con, tay traéng laäp neân söï nghieäp . Vong Thaàn Soá naøy ñaëng Vong Thaàn soá khaéc anh em , baø con , ñoåi choã ôû 3 laàn, kyø 3 laäp neân söï nghieäp ñieàn vieân toát. Töôùng Tinh Soá naøy ñaëng Töôùng Tinh soá coù quyeàn haønh, bænh caùn, tuoåi treû phaùt taøi, loäc sôùm, beà vôï choàng con chaùu sung tuùc raát vinh hoa. Thieân An Soá naøy ñaëng Thieân An, taùnh can tröôøng, taâm thoâng minh , coù oá tu nieäm ñaéc quaû, coù hoïc thi deã laáy khoa. Coi ñòa – chi hieäp thaùng sang thaùng heøn Pheùp coi tìm tuoåi gì ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu tìm thaáy 2 chöõ gì ? roài tìm 2 chöõ ñoù ôû sau ñaây , coù noùi roõ sang heøn. Nam nöõ coi chung. Tuoåi Thaùng sanh Phuïng hoøang Sö töû Kim keâ Heà saùt Yeán töø Hoàng cao Sôn loäc Khoång töôùc Baät cöu Chaâu töôùc Gaùc öng Baïch haït Muïc luïc Tyù Söûu Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 32 Phuïng Hoøang Soá naøy ñaëng Phuïng Hoøang taùnh hieàn laønh, coù chöùc phaän lôùn baèng khoâng thì cuõng phaùt taøi thònh vöôïng raát vinh hoa. Sö Töû Soá naøy ñaëng Sö Töû thì maïng ñaëng chöùc phaän lôùn, coù taùnh oân hoøa vôùi ñôøi , coù ngheà nghieäp lôùn laøm aên thònh vöôïng. Kim Keâ Soá naøy ñaëng Kim Keâ taùnh haïnh can ñaûm, vaên chöông gioûi , coù ngheà kheùo , coù danh tieáng loäc thöïc nhieàu . Heà Saét Soá naøy ñaëng Heà Saét coù taøi baèng ngöôøi , ngheà nghieäp raát tinh thoâng laøm quan cuõng toát, laøm õ coù taøi. daân cung Yeán Töø Soá naøy ñaëng Yeán Töø taâm taùnh kheùo, thaân hình ñi ñöùng nheï nhaøng, sieân naêng noùi chuyeän , ít buoàn raàu, ñaëng maïnh khoûe trong mình. Hoàng Cao Soá naøy ñaëng Hoàng Cao soá naøy hay lui toùi choán quan tröôøng, caùi maïng ñaëng höng vöôïng, loäc thöïc töï nhieân coù, moät ñôøi ñaëng vui veû. Sôn Loäc Soá naøy ñaëng Sôn Loäc thuôû nhoû caùch xa cha meï lo laøm aên, moãi vieäc chi cuõng chaúng ñuû, tuoåi lôùn ñaëng thònh vöôïng , vaøng baïc ñaày röông. Khoång Töôùc Soá naøy ñaëng Khoång Töôùc thì coù danh tieáng gaàn ngöôøi sang troïng , laøm aên coù chi lo lieäu, bieát töï laäp laáy thaân. Baät Cöûu Soá naøy ñaëng Baät Cöûu ôû ñôøi hay coù taùnh laøm laønh, y loäc khoâng thieáu, tuoåi nhoû chua khaù, ñeàn lôùn ñaëng vui veû thònh vöôïng . Chaâu Töôùc Soá naøy ñaëng Chaâu Töôùc taùnh haïnh ñaëng cao cöôøng, aên maëc khoâng thieáu, tieàn taøi thònh vöôïng ra ñöôøng nhieàu ngöôøi kính troïng . Baïch Haït Soá naøy ñaëng Baïch Haït soá naøy ñi mua baùn töù phöông coù tieàn luùa nhieàu , tuoåi lôùn laøm aên thònh vöôïng , ñaëng thong thaû . Soá 14 : Coi nuoâi thuù vaät ñaëng hay khoâng ? Coi soá coù tay nuoâi vaät ñaëng hay khoâng ? Pheùp coi tìm tuoåi gì ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau , tìm chuõ ñoù coi coù baøi giaõi nghóa roõ nuoâi ñaëng khoâng thì bieát. Nam nöõ coi chung. Muïc luïc Kieân Giai Giai Giai Khoâng Khoâng Phaù Hieäp Hieäp Hieäp Höôùng Höôùng 33 Thaùng sanh www.tuviglobal.com Tuoåi DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Tyù Söûu Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chöõ Kieân Soá naøy coù soá nuoâi traâu heo vaø caùc loøai thuù noù sanh ñeû nhieàu , nuoâi mau lôùn ñaëng thònh vöôïng , caùi hueâ lôïi lôùn aáy coøn laäp neân söï nghieäp vöõng beàn. Chöõ Giai Soá naøy khoâng coù soá nuoâi heo vaø caùc loøai thuù, neáu nuoâi hay cheát laém, neáu khoâng cheát thì khoâng sanh ñeû vaø nuoâi khoâng lôùn neân raát baát lôïi. Chöõ Khoâng Soá naøy khoâng coù soà nuoâi heo vaø caùc loøai thuù, neáu nuoâi thì hay sanh ra nhieàu traéc trôû laém, laïi theâm khoâng lôùn, khoâng sanh ñeû baát lôïi. Chöõ Phaù Soá naøy coù soá nuoâi traâu heo vaø caùc loøai thuù nhöng nuoâi 2, 3 löùa ñaàu coù hao toån loâi thoâi, roài sau ñaëng trôû neân thònh vöôïng laém. Chöõ Hieäp Soá naøy coù soá nuoâi traâu heo vaø caùc loøai thuù noù sanh ñeû nhieàu , nuoâi mau lôùn caùi hueâ lôïi aáy noù sanh theâm thònh vöôïng . Chöõ Höôùng Soá naøy coù soá nuoâi traâu heo vaø caùc loøai thuù noù sanh ñeû nhieàu , nuoâi mau lôùn caùi hueâ lôïi aáy noù sanh theâm thònh vöôïng . (soá nuoâi caùc loøai thuù tieân ñoùan khoâng sai ) Soá 15 : Coi ruoäng ñaát coù khoâng ? Pheùp coi phaûi tìm muïc luïc chöông soá 6 , coi maïng gì cho bieát , roài coi môùi ñaëng , tröôùc tìm maïng roài bieát mình sanh thaùng maáy , roài coi ngang ra gaëp thaùng sanh roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài coi tieáp theo sau ñaây tìm chöõ ñoù coi thì roõ . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 34 Muïc luïc Ñaây laø Thaùng maïng sanh Kim Thaùng Thaùng Moäc Thaùng Thaùng Thuûy Thaùng Thaùng Hoûa Thaùng Thaùng Thoå Thaùng Thaùng Khoâng Baïi Höôùng Kieân Giai Phaù 4 5 7 10 12 9 12 12 6 7 12 1 9 3 11 4 5 3 9 8 9 2 7 6 9 10 3 10 1 2 1 2 6 7 8 1 2 11 4 5 4 12 3 5 3 8 4 5 10 11 10 11 Hieäp 8 11 6 7 8 1 2 6 Chöõ Khoâng Soá naøy nham è Chöõ Khoâng daàu coù ruoäng cha meï cho, giöõ cuõng khoâng coøn, ñeán khi ngheøo coøn 2 baøn tay traéng, roài coù yù lo taïo, hay laø mua ñaëng ít nhieàu roài môùi môû ñaëng neân. Chöõ Baïi Soá naøy nham è Chöõ Baïi ruoäng ñaát cha meï cho hay laø mình taïo, ôû taïi choán quan sanh thì bò thaát baïi, neáu coù yù chí lôùn ñi xöù khaùc laäp ñieàn vieân, thì coù ñaëng chuùt ít . Chöõ Höôùng Soá naøy nham è Chöõ Höôùng daàu ruoäng ñaát cha meï cho cuõng khoâng caàn gìn giöõ ñi ñeán ñaâu thaáy ruïoâng ñaát cuõng khoâng ham bôûi theá cho neân, khoâng giöõ khoâng taïo ñaëng , lo aên maëc chôi bôøi ñoù thoâi . Chöõ Kieân Soá naøy nhaèm Chöõ Kieân cha meï cho ruoäng ñaát giöõ ñaëng hay töï taïo cuõng ñaëng thaønh, vaø ñaëng thònh vöôïng , laøm aên ngheà ruïoâng thöôøng gaëp ñaëng muøa beàb vöõng. Chöõ Giai Soá naøy nhaèm Chöõ Giai cha meï cho ruoäng ñaát giöõ khoâng ñöôïc laâu daøi, töï nhieân tay traéng taïo thaønh ruoäng ñaát ñieàn vieân, raát neân thònh vöôïng veà luùc tuoåi giaø. Chöõ Phaù Soá naøy nhaèm Chöõ Phaù du cha meï cho ruoäng ñaát cuõng heát, roài asu khi ñeàn xöù khaùc laäp laïi cuõng khoâng thaønh, taïi soá khaùc ñieàn ñòa , soá khoâng coù ruoäng. Chöõ Hieäp Soá naøy nhaèm Chöõ Hieäp cha meï cho ruoäng ñaát ñaëng giöõ gìn laïi coøn mua taïo theâm, cuõng ñeàu ñaëng toát, soá naøy coù ñieàn ñòa raát thònh vöôïng vöõng beàn. Lôøi luaän theâm Tích xöa hoài ñôøi Tam Quoác, coù lôøi cuûa Ñöùc Quan Ñeá Thaùnh Quaân. Ngaøi noùi raèng:”Höõu phöôùc thì höõu Ñieàn, voâ phöôùc thì voâ ñieàn,” ôûi chöõ phöôùc coù chöõ ñieàn Coøn noùi taâm lyù bôûi boä taâm sanh hieàn. Vaäy ngöôøi muoán coù ñieàn ñòa phaûi töï kieân taâm nghóa laø : Taâm Trung Taâm Chaùnh, Taâm – Thieän,, Taåm Töø, Taâm – Töø , Taâm- Hoøa , Taâm – Coâng Bình, Taâm – Coá – Gaéng lo phaän söï, töï nhieân caàm thieân ñaëng , cuõng coù theå beàn. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 35 Saùch coå coù caâu noùi raèng:”Phöôùc Ñöùc naêng thaéng soá”, daàu soá coù ñieàn maø khoâng coù ñöùc giöõ gìn cuõng khoâng ñaëng, muoán coù ñieàn tröôùc phaûi boài coâng tích ñöùc môùi ñaëng . Soá 14 : Coi hoïc gioûi dôû ? Phaøm khi coi soá hoïc phaûi coi tuoåi gì ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau coi chöõ ñoù thì hieåu hoïc gioûi dôû Nam nöõ coi chung. Tuoåi Thaùng sanh Tröïc Kieân Tröïc Giai Tröïc Giai Tröïc Giai Tröïc Khoâng Tröïc Khoâng Tröïc Phaù Tröïc Höôùng Tröïc Höôùng Tröïc Höôùng Tröïc Hieäp Tröïc Hieäp Muïc luïc Daàn Ngoï Tuaát Thaân Tyù Thìn Tî Daäu Söûu Hôïi Meïo Muøi Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 1 1 1 7 7 7 4 4 4 10 10 10 2 2 2 8 8 8 5 5 5 11 11 11 3 3 3 9 9 9 6 6 6 12 12 12 4 4 4 10 10 10 7 7 7 1 1 1 7 7 7 1 1 1 10 10 10 4 4 4 9 9 9 3 3 3 12 12 12 6 6 6 11 11 11 5 5 5 2 2 2 8 8 8 5 5 5 11 11 11 8 8 8 2 2 2 6 6 6 12 12 12 9 9 9 3 3 3 8 8 8 2 2 2 11 11 11 5 5 5 10 10 10 4 4 4 1 1 1 7 7 7 Tröïc Kieân Sanh nhaèm Tröïc Kieân thì hoïc raát thoâng minh , hoïc ít hieåu nhieàu, söï hoïc raát phaùt ñaït, daàu hoïc vaên hay hoïc voõ, cuõng ñeàu laáy khoa ñaëng deã daøng, khi laày khoa thì ñaëng khoa cao khoâng coù laáy nhoû. Tröïc Höôùng, Tröïc Hieäp Sanh nhaèm Tröïc Höôùng, Tröïc Hieäp thì söï hoïc ñaëng thoâng minh , hoïc ít hieåu nhieàu , khi ñi thi laây khoa ñaëng baäc trung maø thoâi, soá naøy heã taán thì Vi Quan, daàu coù thoâi cuõng Vi Sö , nghóa laø tôùi thì laøm quan, lui thì laøm thaày. Tröïc Phaù, Tröïc Giai, Tröïc Khoâng Sanh nhaèm Tröïc Phaù, Tröïc Giai , Tröïc Khoâng :caùi söï hoïc nhieàu vieäc thoâng hieån coù ít, cho neân caùi söï hoïc ngaøy sau ít sôû caäy veà söï hoïc. Baát dó laø hoïc cho bieát chöõ ñeå noùi chuyeän vôùi ñôøi ñoù thoâi khoù laáy khoa cho ñaëng . Soá 17 : Coi thi cöû laáy khoa ñaëng hay khoâng ? Phaøm khi coi thi kyø nhöùt laø coi ñaây Tröôùc phaûi tìm tuoåi gì ? ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ ñoù thi coù baøi noùi roõ khoa thi. Neáu khoâng coù noùi thi, khoâng noùi khoa, neáu truøng 2,3 thaùng cuõng laø cuûa mình. 12 12 12 6 6 6 3 3 3 9 9 9 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 36 Nam nöõ coi chung. Muïc luïc Tuoåi Thaùng Hö sanh Tuù Taâm Maõo Tinh Taâm Maõo Tuù Tuù Tuù Tuù Tuù Can Tuù Quyû Tuù Löu Tuù Nguu Tuù Tyù Söûu Daàn Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 1 5 9 7 11 3 10 2 6 4 8 12 1 5 9 4 8 12 10 2 6 7 1 3 4 8 12 7 11 3 1 5 9 10 2 6 10 2 6 1 5 9 7 11 3 4 8 12 7 11 3 10 2 6 4 8 12 1 5 9 7 11 3 1 5 9 4 8 12 10 2 6 4 8 12 1 5 9 7 11 3 10 2 6 7 11 3 4 8 12 10 2 6 1 5 9 1 2 6 7 11 3 4 8 12 1 5 6 7 11 3 10 2 6 1 3 9 4 8 12 Hö Tuù Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm naêm tyù, thi laáy phaän khoa laø phaàn keå chaéc , thì nhaèm naêm thìn thì cuõng laáy phaän khoa keå chaéc , coøn nhaèm naêm khaùc thì phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ? Taâm Tuù Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm naêm Daàn, naêm Meïo thì thi laáy phaän khoa keå chaéc, coøn nhaèm naêm khaùc thì phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ? Maõo Tuù Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm naêm Muøi thì thi laáy phaän khoa keå chaéc, coøn nhaèm naêm khaùc thì phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ? Tinh Tuù Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm naêm Ngoï thì thi laáy phaän khoa keå chaéc, coøn nhaèm naêm khaùc thì phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ? Can Tuù Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm thaùng 7, thaùng 8 thì thi laáy phaän khoa keå chaéc, coøn nhaèm naêm khaùc thì phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ? Quyû Tuù Soá naøy thi khoâng kî naêm thaùng chi caû, nhö hoïc gioûi sieâng naêng , ñeán khi thi deã laáy khoa ñaëng 2 chöõ coâng danh vaø hieån ñaït . Laâu Tuù Soá naøy hoïc sieâng naêng ñeán khi thi deã laày khoa tuy hoïc cöïc khoå quaù maëc daàu neân caàn naêng thì baûng ñeà choùi raïng , danh thôm. Ngöu Tuù Soá naøy tuy hoïc dôû maëc daàu nhöng maø haûi raùng caàn hoïc ñeán sau cuõng laáy khoa ngaøy sau cuõng coâng danh ñaëng . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 37 Coi thi cöû kyø nhì laáy khoa ñaëng hay khoâng ? Phaøm khi coi thi kyø nhì laø coi ñaây Tröôùc phaûi tìm tuoåi gì ? ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ ñoù thi coù baøi noùi roõ khoa thi. Neáu khoâng coù noùi thi, khoâng noùi khoa, neáu truøng 2,3 thaùng cuõng laø cuûa mình. Nam nöõ coi chung. Muïc luïc Tuoåi Thuûy Hoûa Thoå Thaùng Cung Thöôïng Giaùc Di Voõ Kim Moäc Voõ Thuûy Hoûa Thoå Cung Thöôïng Giaùc Di sanh Kim Moäc Tyù Söûu Daàn Thaùng 2 Thaùng 4 Thaùng 8 4 7 12 3 9 2 2 4 4 1 8 12 8 1 4 1 8 2 7 10 8 Meïo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 10 5 2 9 9 6 1 8 12 4 8 1 12 6 5 11 7 10 8 3 1 5 12 3 6 10 7 4 9 3 5 11 6 1 7 10 2 6 9 11 5 12 6 10 7 4 9 3 5 11 6 12 10 7 1 4 2 9 3 11 5 12 6 3 9 12 5 12 3 6 10 7 2 4 1 8 3 9 11 5 12 3 6 10 7 8 1 4 2 3 9 11 5 12 6 7 10 Cung Kim Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao raát vinh hieãn toân troïng ñaëng danh thôm Thöông Moäc Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng trung khoa , ñaëng hieån vinh toân nhöng khoâng coù truyeàn ñaëng cho con chaùu. Giaùc Thuûy Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao raát vinh hieån , quyeàn cao chöùc troïng Di Hoûa Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao vang danh Hueâ Haï röïc rôõ tieáng khen Voõ Thoå Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao laõnh quyeàn haønh raát oai nghi vinh hieån Kim Cung Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao roài sang laøm quan voõ coù oai voõ khoâng sai Moäc Thöông Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao roài sang laøm quan voõ coù oai voõ khoâng sai Thuûy Giaùc Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng tieåu khoa nhöng maø laøm vieäc vôùi thöôïng thaåm quan DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 38 Hoûa Di Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng tieåu khoa cuõng ñaëng sang troïng quyù theå Thoå Voõ Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng trung khoa roài sau leân chöùc ñaëng beàn laâu . Soá 18 : Coi soá coù ôû tuø hay khoâng ? Vaø coù phaïm nhieàu ñieàu haïi khaùc nöõa hay khoâng ? Keå döôùi ñaây : Ôû tuø, thoåi taøi, dòch lôïi, löûa chaùy, thay ñoåi vôï choàng phaù nhaø, quyû phaù haïi, haïi con phaù cuûa. Neáu phaïm soá naøy phaûi giöõ phaän : Tuoåi trai, tuoåi gaùi coi chung Tuoåi Giaùp Tyù sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc haïi Tuoåi Aát Söûu sanh thaùng 9 phaïm phaù nhaø baùc haïi Tuoåi Bính Daàn sanh thaùng 10 phaïm ôû tuø baùc haïi Tuoåi Maäu Thìn sanh thaùng 12 phaïm dòch leä baùc haïi Tuoåi Kyû Tî sanh thaùng 2 phaïm kî vôï choàng baùc haïi Tuoåi Canh Ngoï sanh thaùng 6 phaïm phaù cuûa baùc haïi Tuoåi Taân Muøi sanh thaùng 12 phaïm ít con baùc haïi Tuoåi Nhaâm Thaân sanh thaùng 3 phaïm ôû tuø baùc haïi Tuoåi Quyù Daäu sanh thaùng 9 phaïm thoái taøi baùc haïi Tuoåi Giaùp Tuaát sanh thaùng 9 phaïm phaù cuûa baùc haïi Tuoåi Aát Hôïi sanh thaùng 3 phaïm thoái taøi baùc haïi Tuoåi Bính Tyù sanh thaùng 3 phaïm thoái taøi baùc haïi Tuoåi Ñinh Söûu sanh thaùng 9 phaïm thoái taøi baùc haïi Tuoåi Maäu Daàn sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc haïi Tuoåi Kyû Meïo sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc haïi baùc haïi Tuoåi Canh Thìn sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù Tuoåi Taân Tî sanh thaùng 6 phaïm thoái taøi baùc haïi Tuoåi Nhaâm Ngoï sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc haïi Tuoåi Quyù Muøi sanh thaùng 2 phaïm thoái taøi baùc haïi Tuoåi Giaùp Thaân sanh thaùng 9 phaïm ôû tuø baùc haïi baùc haïi Tuoåi Aát Daäu sanh thaùng 9 phaïm ôû tuø baùc haïi Tuoåi Bính Tuaát sanh thaùng 3 phaïm thoái taøi Tuoåi Ñinh Hôïi sanh thaùng 3 phaïm phaù nhaø baùc haïi Tuoåi Maäu Tyù sanh thaùng 6 phaïm löûa chaùy baùc haïi sanh thaùng 9 phaïm löûa chaùy baùc taøi Tuoåi Kyû Söûu Tuoåi Canh Daàn sanh thaùng 12 phaïm ñoåi vôï choàng baùc taøi sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc taøi Tuoåi Taân Meïo Tuoåi Nhaâm Thìn sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc taøi sanh thaùng 6 phaïm ít taøi baùc taøi Tuoåi Quyù Tî Tuoåi Giaùp Ngoï sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc taøi DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Tuoåi Aát Muøi Tuoåi Bính Thaân Tuoåi Ñinh Daäu Tuoåi Maäu Tuaát Tuoåi Kyû Hôïi Tuoåi Canh Tyù Tuoåi Taân Söûu Tuoåi Nhaâm Daàn Tuoåi Quyù Meïo Tuoåi Giaùp Thìn Tuoåi Aát Tî Tuoåi Bính Ngoï Tuoåi Ñinh Muøi Tuoåi Maäu Thaân Tuoåi Kyû Daäu Tuoåi Canh Tuaát Tuoåi Taân Hôïi Tuoåi Nhaâm Tyù Tuoåi Quyù Söûu Tuoåi Giaùp Daàn Tuoåi Aát Meïo Tuoåi Bính Thìn Tuoåi Ñinh Tî Tuoåi Maäu Ngoï Tuoåi Kyû Muøi Tuoåi Canh Thaân Tuoåi Taân Daäu Tuoåi Nhaâm Tuaát Tuoåi Quyù Hôïi www.tuviglobal.com 39 sanh thaùng 3 phaïm hao con baùc taøi sanh thaùng 9 phaïm ít cuûa baùc taøi sanh thaùng 9 phaïm ít cuûa baùc taøi sanh thaùng 3 phaïm ít cuûa baùc taøi sanh thaùng 6 phaïm ít cuûa baùc taøi baùc taøi sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù sanh thaùng 9 phaïm ñoåi vôï choàng baùc taøi sanh thaùng 4 phaïm thoái taøi baùc taøi sanh thaùng 7 phaïm quyû phaù baùc taøi sanh thaùng 5 phaïm quyû phaù baùc taøi sanh thaùng 1 phaïm dòch leä baùc taøi sanh thaùng 12 phaïm ôû tuø baùc taøi sanh thaùng 10 phaïm phaù hoaïi baùc taøi sanh thaùng 3 phaïm thoái taøi baùc taøi sanh thaùng 9 phaïm phaù hoaïi baùc taøi sanh thaùng 3 phaïm ôû tuø baùc taøi sanh thaùng 3 phaïm dòch leä baùc taøi baùc taøi sanh thaùng 6 phaïm thoái taøi sanh thaùng 9 phaïm quyû phaù baùc taøi baùc taøi sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc taøi sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc taøi sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc taøi baùc taøi sanh thaùng 3 phaïm dòch leä sanh thaùng 3 phaïm dòch leä baùc taøi sanh thaùng 9 phaïm quyû phaù baùc taøi sanh thaùng 9 phaïm quyû phaù baùc taøi sanh thaùng 3 phaïm dòch leä baùc taøi sanh thaùng 2 phaïm quyû phaù baùc taøi Soá 19:Coi tuoåi con trai coù phaù saûn cuûa vôï hay khoâng ? Soá naøy neáu ai phaïm thì khi coù vôï phaù haïi cuûa cha meï vôï, vaø cuûa vôï. Daàu coù laõnh heát gia taøi cuõng phaù heát. Pheùp tìm coi : 3 tuoåi ñoàng chung soá phaän : Tuoåi Thaân Tuoåi Ty ù Tuoåi Thìn Tuoåi Tî Tuoåi Daäu Tuoåi Söûu sanh nhaèm thaùng gieâng phaù saûn cuûa vôï sanh nhaèm thaùng 9 phaù saûn cuûa vôï DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Tuoåi Daàn Tuoåi Ngoï Tuoåi Tuaát sanh nhaèm thaùng 9 phaù saûn cuûa vôï Tuoåi Hôïi Tuoåi Meïo Tuoåi Muøi sanh nhaèm thaùng 2 phaù saûn cuûa vôï www.tuviglobal.com 40 Neáu ai coù cha meï phaïm nhaèm thaùng nhö treân ñaây vôï vaø cha meï vôï bò phaù saûn. Soá naøy chöa cöôùi neân traùnh, cöôùi roài neáu thoâi maéc quaû baùo. Coi tuoåi con gaùi coù phaù saûn cuûa choàng hay khoâng ? Neáu soá naøy ai phaïm thì khi coù choàng phaù haïi cuûa cha meï choàng vaø cuûa choàng. Daàu coù laõnh caû gia taøi cuõng phaù heát. Pheùp tìm coi : 3 tuoåi ñoàng chung soá phaän : Tuoåi Thaân Tuoåi Tyù Tuoåi Thìn sanh nhaèm thaùng 12 phaù saûn cuûa choàng Tuoåi Tî Tuoåi Daäu Tuoåi Söûu sanh nhaèm thaùng 9 phaù saûn cuûa choàng Tuoåi Daàn Tuoåi Ngoï Tuoåi Tuaát sanh nhaèm thaùng 9 phaù saûn cuûa choàng Tuoåi Hôïi Tuoåi Meïo sanh nhaèm thaùng 8 phaù saûn cuûa choàng Tuoåi Muøi Neáu ai coù cha meï phaïm nhaèm thaùng nhö treân ñaây, choàng vaø cha meï choàng bò phaù saûn Soá naøy chöa cöôùi neân traùnh, cöôùi roài neáu thoâi maéc quaû baùo. Soá 20: Coi soá vôï choàng ôû ñôøi vôùi nhau coù ñaëng khoâng ? Phaøm laøm ngöôøi coù Can Tröôøng laø ñaïo troïng. Caàn nhöùt chuû tröông gia ñình laïi theâm trong khi sanh con noái nghieäp. Trai thì choïn löïa gaùi ñöùc, vaø soá maïng naêm, thaùng , ngaøy, giôø sanh toát môùi ñaëng yeân gia ñình vaø noái haäu. Con gaùi thì choïn löïa trai taøi, vaø soá maïng naêm, thaùng , ngaøy, giôø sanh toát môùi trao thaân phaän moät ñôøi ñaëng yeân. Cuoäc vôï choàng laø quan troïng nhaát, maø bôûi coù caùi tuïc xöa nay : nhöùt laø cao leã deã thöa, cuûa ñaøng trai, nhì thì ai chieàu chuoäng nhieàu thì ñaëng beàn, ñaøng gaùi khoâng nghó ñeán soá phaän veà sau. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 41 Pheùp duøng cuoäc vôï choàng , duy nhöùt laø caùi choã gaùi ñöùc , trai taøi so saùnh phuïng loan Tröôøng hôïp duy nhaát hôn nöõa, khi môø cuoäc keát cuoäc hoân nhaân, trai caàn phaûi xem soá maïng ñaøng gaùi. Coøn gaùi caàn phaûi hieåu soá maïng ñaøng trai, ñoù môùi laø hoïc thuaät . Caùi löông duyeân cuûa Oâng Chaâu Vaên Vöông saùnh duyeân vôùi baø Haäu Phi sau sanh con chaùu noái nghieäp ñaëng nhôø ñôû toát ñeïp ñoù coù phaûi laø nhôø 2 tröôøng hôïp quyù ñoù . Nhöùt laø trai taøi, nhì laø gaùi ñöùc ; nhöùt laø soá maïng toát nhì laø doøng doõi toát môùi keát duyeân. Coøn coù moät caùi thuû tuïc ñaõ laâu nay khi naøo hai hoï keát luaän cuoäc löông duyeân cuûa ñoâi treû thì chaïy theo loái xoùm kieám thaày, coi saùch Taân soaïn, Ngoïc Haïp, Löõ Taøi, Lòch Nhöït ñeå caäy coi tuoåi laøm sao thaáu ñaùo soá maïng vôï choàng cho ñaëng . Bôûi theá hoâm nay trong cuoäc vôï choàng , bò töû bieät, ngöôøi thì sanh ly . oâi thoâi caùi thaûm haïi aáy chaát ñaày non cuõng bôûi taïi thaày khoâng hoïc saùch soá : “Tam Theá vaø Saùch ” “Cao Ly Toaùn Soá ”, saùch “Thieân Vaên Vaïn Soá” vaø quaû ñaïi Vieät , saùch Baùt Traïch Minh Caûnh, bôûi theá cho neân laàm laïc raát nhieàu laøm cho oâng Tô baø Nguyeät raát buoàn. Vì vaäy cho neân toâi tìm kieám phöông phaùp sanh hoïc, luaän hoïc, khaûo hoïc ñeå kinh nghieäm coù nhieàu naêm cuûa “Toå Phuï “ laâu ñôøi. Toâi ra xuaát sö ñaõ coù nhieàu naêm ñeå quaû quyeát, saùch soá noùi khoâng sai, vaø coù cheá nghieäm theâm, coù saùch khaùc maø phuï boå theâm, ñeå coá taëng cho ñôøi, ñeå xem löông duyeân cho khoûi ñeàu raéc roái gia ñình cuûa ñôøi. Nhöõng lôøi noùi treân ñaây khoâng theå noùi heát lôøi, xin chö vò chuù yù : Pheùp coi soá vôï choàng chöông sau ñaây . Coi vôï choàng toát xaáu Phaøm laøm ngöôøi neân hieåu soá phaän gia ñình caàn yeáu vieäc vôï choàng trong cuoâc töông lai theá naøo, thì phaûi bieát mình tuoåi gì ? roài meï sanh thaùng maáy, soá trai ruõi phaän thaùng “Coâ Thaàn “ thì trong ñôøi mình phaûi chòu raéc roái, vôùi cuoäc löông duyeân treã chaày vaø thay ñoåi coù nhieàu vôï, phaûi khoå vôùi taâm saàu. Coøn soá gaùi phaûi bieát mình tuoåi gì ? Meï sanh nhaèm thaùng maáy ; coi coù nhaèm thaùng “Quaû Tuù” thì trong ñôøi mình phaûi chòu raéc roái , vôùi cuoäc löông duyeân treã chaày vaø thay ñoãi coù nhieàu ñôøi choàng , phaûi khoå vôùi taâm saàu. Soá trai , soá gaùi coi chung moät tuoåi , nhöng maù khaùc thaùng , neân chuù yù nghieäm xem. Chöa cöôùi thì thoâi, cöôùi roài maø boû mang quaû baùo. Muïc luïc Tuoåi Tyù - Tuoåi Söûu Tuoåi Daàn Tuoåi Meïo Tuoåi Thìn Tuoåi Tî Tuoåi Ngoï - Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 2, thaùng 8 thì phaïm Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 3, thaùng 9 thì phaïm Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 4, thaùng 10 thì phaïm Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 5, thaùng 11 thì phaïm Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 6, thaùng 12 thì phaïm Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 1, thaùng 7 thì phaïm Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Tuoåi Muøi Tuoåi Thaân Tuoåi Daäu - www.tuviglobal.com 42 Gaùi sanh thaùng 2, thaùng 8 thì phaïm Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 3, thaùng 9 thì phaïm Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 4, thaùng 10 thì phaïm Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 5, thaùng 11 thì phaïm Tuoåi Tuaát Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm Gaùi sanh thaùng 6, thaùng 12 thì phaïm Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm Tuoåi Hôïi Gaùi sanh thaùng 1, thaùng 7 thì phaïm soá noùi treân ñaây laø soá tuoåi coù sanh nhaèm thaùng ñoù laø phaïm, baèng tuoåi ñoù sanh nhaèm thaùng khaùc thì khoâng phaïm , thì ñaëng yeân bôùt cuûa löông duyeân Nam pham “Coâ Thaàn ”theâ ly bieät Nöõ truøng Quaû Tuù nöõ ñoäc phoøng trung Coi soá vôï choàng coù khoâng ? Baøi naøy coi naêm sanh hieäp vôùi giôø sanh, neáu khoâng phaïm soá naøy thì toát coøn nhö phaïm soá naøy thì vôï choàng sanh ñeàu khoâng toát, ngaøy sau coù traéc trôû, vieäc löông duyeân khoûi laáy thaùng laáy ngaøy laøm chi caû. Trai phaïm nhaèm tuoåi naøy , giôø naøy thì khoâng coù vôï Gaùi phaïm nhaèm tuoåi naøy , giôø naøy thì khoâng coù choàng. 3 tuoåi ñoàng chung soá phaän 2 giôø : Tuoåi Daàn Tuoåi Meïo Tuoåi Thìn giôø Tî, giôø Söûu phaïm Tuoåi Thaân Tuoåi Daäu Tuoåi Tuaát giôø Hôïi, giôø Tuaát phaïm Tuoåi Hôïi Tuoåi Tyùï Tuoåi Söûu giôø Daàn, giôø Tuaát phaïm Tuoåi Tî Tuoåi Tyù Tuoåi Muøi giôø Thaân, giôø Thìn phaïm Coi soá vôï choàng , nam nöõ coi chung. Phaøm khi coi thì phaûi tìm muïc luïc tröôùc ñaàu saùch, coi tuoåi gì ? nhaèm maïng gì ?hoaëc laø maïng Kim, Moäc , Thuyû, Hoûa , Thoå chi ñoù , roài seõ coi laïi chöông naøy, nhaèm maïng gì ? roài nhôù laïi meï sanh thaùng maáy, roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì? Roài tìm ra trang sau, kieám chöõ DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 43 ñoù thì caâu 8 caâu thô noùi roõ vieäc vôï choàng toát xaáu theá naøo quyeát ñoaùn khoâng sai chöa cöôùi thì thoâi, cöôùi roài boû bò quaû baùo . Coi maïng gì Tröôøng sanh Moäc duïc Quan ñaøi Laâm quan Ñeá vöông Suy Bònh Töû Moä Tuyeät Thai Döôõng Muïc luïc Kim Moäc Thuyû Hoûa Thoå 4 10 7 1 7 5 11 8 2 8 6 12 9 3 9 7 1 10 4 10 8 2 11 5 11 9 3 12 6 12 10 4 1 7 1 11 5 2 8 2 12 6 3 9 3 1 7 4 10 4 2 8 5 11 5 3 9 6 12 6 Tröôøng Sanh Meï cha tích ñöùc daøy coâng , Nay neân con höôûng phöôùc hoàng Tröôøng Sanh . Vôï choàng duyeân nôï ñaëng thaønh , Traêm naêm tô toùc yeán anh giao hoaø. Soáng laâu an höôûng moät nhaø, Troïn ñôøi coù moät ñaâu laø coù hai. Toâi trai, tôù gaùi haøng ngaøy, Soá naøy coù ñöùc haäu laïi ñaëng nhôø (soá naøy ñaëng troïn toát ) Moäc Duïc Chaúng may soá heà ôû trôøi, Sanh nhaèm Moäc Duïc ñoåi ñôøi caên duyeân , Hoân nhaân traéc trôû chôù phieàn , Moät ñôøi thöù nhöùt khoâng yeân gia ñình , Ñôøi sau vöông vaán linh ñình, Thöù ba hoaø hieäp chung tình traêm naêm Lo cho huynh ñeä nhöùt taâm , Vieäc roài keát oaùn thuø thaâm nôû ñaønh. (soá naøy tröôùc xaáu sau toát ) Quan Ñaøi Than oâi ! Trong caûnh phoøng loan , Sanh nhaèm Quan Ñaøi ñeo mang nôï tình Hai ñôøi phaûi chòu linh ñình Thình lình gaëp moái chung tình töù ba Ngaøy sau neân cöûa neân nhaø Ñeán giaø troïn ñaïo goïi laø phu theâ Trong beà gia ñaïo beà hueà Teà gia noäi trôï moïi beà ñaëng an. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Laâm Quan Hôûi thaân phaän baïc sau naøy Laâm Quan ruûi gaëp , noãi naøy ñôùn ñaâu Vôï choàng ai cuõng öôùc ao, Taïi sao coù baïn khaùc naøo nhö khoâng Caùc soâng, caùc nuùi vôï choàng Yù tình khoâng haïp loan phoøng quaïnh hiu Nhôù troâng buoàn tuoåi bao nhieâu Ñeán khi gaëp maët khoù yeâu tình chaøng (soá naøy phaûi chòu troïn ñôøi) Ñeá Vöôïng Khaù neân tích ñöùc thi coâng Sanh nhaèm Ñeá Vöôïng phöôùc hoàng töông giao Hoân nhaân gaëp choã sang giaøu Moät ñôøi thong thaû cuøng nhau phæ nguyeàn Thieân nhieân sôû ñònh löông duyeân Thöôïng hoaø haï luïc mieâng mieâng ñôøi ñôøi Soá naøy duyeân nôï chaúng dôøi Thaûnh thôi lo lieäu an nôi gia ñình . (soá naøy tröôùc sau troïn toát) Suy Thaûm thay caên soá voâ phaàn Gaëp duyeân baïc phaän sanh nhaèm chöõ Suy Maïng ai naáy tính khoâng tuyø Gaëp nhau hieàm tî khaùc gì tuø nhôn Ñoâi co nhieàu tieáng thòeât hôn Saâm thöông hai ngaõ nhö ñôøn thieáu giaây Hai ñôøi phaûi chòu ñoåi xaây Thöù ba nôùi ñaëng sum vaày nôï duyeân . (soá naøy tröôùc xaáu sau toát) Bònh Thaûm buoàn cho caûnh nôï duyeân, Sanh nhaèm chöõ Bònh luî lieân gia ñình Thôû than phieàn traùch phaän mình Roài ñaây thoï laõnh giöõ gìn lö höông Sanh ly töû bieät hai ñöôøng Daãu maø khoâng thaùc tang löông chia lìa Taùn tu nhôn ñöùc traâu tria, Thöù nhì môùi ñaëng ñoù ñaây sum vaày (soá naøy ñôøi thöù nhaát khoâng ñaëng, ñôøi thöù 2 môùi beàn) Töû : Caâu raèng phu phuï tình thaâm Phaïm nay Chöõ Töõ vöông nhaèm cho thaùng www.tuviglobal.com 44 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Vôï choàng khoâng ñaëng hieäp hoaø, Khoâng truøng duyeân nôï ñaâu maø bình an, Moät ñôøi thöù nhöùt lo toan , Khoâng lìa thì thaùc hai ñaøng bieät ly Ñôøi sau troïn nghóa troïn nghi, Keát nguyeàn tô toùc phaûi thì beàn laâu ( soánaøy tröôùc xaáu sau toát) Moä Vôï choàng nghóa naëng tình thaâm, Sanh nhaèm chöõ Moä vöông laâm cho chaøng, Caên duyeân muø mòt lôõ laøng Khi tan, khi hieäp ñoâi ñaøng môùi xong Tröôùc ñôøi xoùm kieán choøm ong Ñôøi sau qui hieäp böôûi hoàng ña ñoan , Vôï choàng môùi ñaëng bình an, Ñeán sau roài cuõng bình an moät mình (soá naøy vieäc vôï choàng loän xoän roài sau cuõng goaù) Tuyeät Vôï choàng duyeân nôï chaúng laønh, Sanh nhaèm chöõ Tuyeät bao ñaønh saàu ñau , Theâm saàu soá phaän quaûn bao , Xem trong duyeân nôï khaéc haøo phu theâ Maõng lo tranh ñaáu boän beà, Traûi qua bao ñoä gia teà môùi an. Bôûi do soá heä chôù than , Kyø ba trôøi ñònh môùi an gia ñình (soá naøy hai ñôøi khoâng beàn, ñôøi thöù ba môùi beàn) Thai Hoàng nhan coát caùch xanh töôi , Xueâ xoa aên maëc, tieáng cöôøi coù duyeân , Deø ñaâu tình nghóa öu phieàn , Löông duyeân thöù nhöùt veïn tuyeàn ñaëng ñaâu Cuûa tieàn hao toán ngoû haàu , Thöù nhì môùi ñaëng giao ñaàu phuïng loan , Phæ nguyeàn tình thieáp nghóa chaøng , Gia ñình phaùt ñaït ñaëng an moät nhaø (soá naøy thöù nhì môùi ñaëng vöõng beàn) Döôøng Soá naøy trôøi ñaát cho ta , Vôï choàng phoái ngaãu giao hoaø bình an, Phuïng loan keát caùnh baày ñoaøn Moät naêm sanh döôõng phoøng loan kòp kyø , Aên maëc ñaày ñuû soá ni , 45 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 46 Vôï choàng moät tuoåi vaäy thôøi giaøu sang . Chôù lo duyeân nôï lôõ laøng , Vôï choàng hoaø hieäp luaän baøn thaát gia. (soá naøy vôï choàng ñaëng ñoàng moät tuoåi vaø moät thaùng sanh thì ñaëng giaøu sang vaø trong moät naêm thì coù con mau choùng ). Coi soá vôï choàng maïng ngöôøi ñaøn oâng : Ñaây coi vôï choàng toát xaáu, phaøm khi coi phaûi tìm Muïc luïc tröôùc ñaàu saùch coi tuoåi gì ? Nhaèm maïng gì ? hoaëc laø maïng Kim, Moäc , Thuyû, Hoûa , Thoå chi ñoù roài nhôù laïi meï sanh thaùng maáy, roài ngoù leân ñaàu haøng ngoù xem nhaèm 2 chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau kieám chöõ ñoù xem, coù taùm caâu thô noùi roõ vieäc vôï choàng toát xaáu theá naøo ? quyeát ñoaùn khoâng sai . chöa cöôùi thì thoâi, cöôùi roài boû maéc quaû baùo. Muïc luïc Maïng ñaøn Hoaø Hieäp oâng Thaùng Kim 4 Moäc 10 Thuyû 7 Hoûa 1 Thoå 7 Thöông Löôïng Thaùng 5 11 8 1 7 Ngoã Nghòch Thaùng 6 12 9 3 8 Baûo Thuû Nhaäp Xaù Ly Theâ Thaùng 7 1 10 4 10 Thaùng 8 2 11 5 11 Thaùng 9 3 12 6 12 Hoøa Hieäp Soá naøy duyeân phaän trôøi cho , Laøm chi ñaëng naáy chôù lo öu phieàn , Chung tình vónh vieãn ñaëng yeân , Sôùm tröa chung höôûng phæ nguyeàn Traàn Chaâu , Trong ngoaøi trai gaùi tôù haàu , Gia ñình saép ñaët nôi ñaâu chænh teà , Phu theâ loan laïc moät beà , Tröôøng sanh thoï höôûng chôù beà lo chi. (soá naøy thuaän thaûolaøm aên khaù ) Hoøa Hieäp Caùm ôn nguyeät laõo tô hoàng , Kheùo se duyeân moái chæ vôï choàng thöông nhau , Ngaøy ñeâm lo lieäu laøm giaøu , Cuøng nhau baøn baïc thanh tao cang traøng , Gia ñình höng vöôïng bình an , Trong ngoaøi taøi vaät nghing ngang boán beà , Trong thaân phieàn traùch cöôøi cheâ , Soá naøy baïc phaän nhöõng beà anh em . (soá naøy vôï choàng laøm aên khaù khoâng nhôø anh em ) Ngoã Nghòch Tô hoàng, nguyeät laõo hôûi oâng . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 47 Côù sao duyeân nôï boâng loâng theá naøy , Ñeøn ngaøy noùi chuyeän sanh raày , Hai ñôøi caùch trôû ñoåi thay vôï choàng , Thöù ba môùi coù tô hoàng , Thình lình gaëp ñaëng vôï choàng traêm naêm , Taâm ñaàu yù hieäp chaúng laàm , Saéc caàm haøo hieäp ñoàng taâm troïn ñôøi . (soá naøy hai ñôøi tröôùc chia lìa, thöù ba môùi beàn) Baûo Thuû Soá naøy nguyeät laõo kheùo se , Traêm naêm tô toùc chôù e chi phieàn Löông duyeân chung thuyû ñaëng yeân , Cuûa tieàn giöõ gìn phæ nguyeàn öôùc mô , Xoùm gieàng ai naáy cuõng nhôø , Vôï choàng vónh vieãn phuïng thôø toå tieân , Gaàn nhau baùn chuyeän ít nhieàu , Cuûa tieàn thaâu nhaäp luoân phieân ñeå daønh. (soá naøy vôï choàng ñoàng loøng, laøm aên khaù ) Nhaäp Xaù Löông duyeân cöôùi gaõ toát thay , Mai nhôn noùi giuùp hai beân vöøa loøng , Tröôùc thôøi aên noùi ñaëng xong , Sau thôøi aên noùi böôùm ong roän raøng , Hai ñaøng lôõ vôõ raõ tan , Thöù nhì hoaø hieäp baø con gia ñình , Taùnh tình tin caäy giöõ gìn , Cuøng nhau troïn ñaïo chung tình phu theâ . (soá naøy thöù nhöùt khoâng beàn , thöù hai ñaëng beàn ) Ly Theâ Soá thaùng baïc phaän quaù chöøng , Vôï choàng gaëp maët laãy löøng muoán gaây , Laøm cho eùn nhaïn laïc baày , Keû nam ngöôøi baéc ngoài ñaây ñôïi chaøng , Thaûm thay traùch phaän lôõ laøng , Vôï choàng caùch trôû gia ñaøng quaïnh hiu , Nhôù troâng hình daïng maáy chieàu , Khoå maø vui troïn veà ñieàu nôï duyeân . (soá naøy vôï choàng gaëp nhau thì gaây , xa thì nhôù ) Coi soá vôï choàng maïng ngöôøi ñaøn baø : Ñaây coi vôï choàng toát xaáu, phaøm khi coi phaûi tìm Muïc luïc tröôùc ñaàu saùch coi tuoåi gì ? Nhaèm maïng gì ? hoaëc laø maïng Kim, Moäc , Thuyû, Hoûa , Thoå chi ñoù roài nhôù laïi meï sanh thaùng maáy, roài ngoù leân ñaàu haøng ngoù xem nhaèm 2 chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau kieám chöõ ñoù xem, coù taùm caâu DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 48 thô noùi roõ vieäc vôï choàng toát xaáu theá naøo ? quyeát ñoaùn khoâng sai . chöa cöôùi thì thoâi, cöôùi roài boû maéc quaû baùo. Maïng ñaøn Truøng Phu baø Thaùng Kim 10 Moäc 4 Thuyû 1 Hoûa 7 Thoå 1 Truøng Theâ Khaéc Töû Thaùng 11 5 2 8 2 Thaùng 12 6 3 9 3 Töông Hieàm Thaùng 1 7 4 10 4 Truøng Phu Phu theâ giöõ gìn chöõ tuøng , Can thöôøng ñaïo troïng giaây duøn nöông nhau , Neáu maø caêng thaúng khaùc naøo , Moái tô yeáu ôùt laøm sao cho beàn , Kieáp tröôùc thaát höùa hai beân , Kieáp naøy traû quaû hieäp neân vôï choàng , Raày raø xung khaéc chaúng ñoàng , Thöù nhì môùi ñaëng tô hoàng se saên (soá naøy phaûi traû quaû xong , sau môùi neân) Truøng Theâ Soá naøy choàng vôï nöông nhau , Xem trong caên nôï xoân xao boän beà , Soá naøy ai nôû cöôøi cheâ , Löông duyeân thöù nhöùt khueâ phoøng ñôïi troâng , Tô hoàng nguyeät laõo hôõi oâng , Giuùp cho ñoâi treû loan phoøng coù ñoâi , Ñôøi sao ñaëng hieäp giao boâi , Vöõng beàn tô toùc an ngoâi gia ñình . (soá naøy thöù nhöùt khoâng xong, thöù nhì ñaëng) Khaéc Töû Can tröôøng gaëp gôõ cuøng nhau , Yù tình hoaø hieäp laøm giaøu khoâng con Vôï choàng lo lieäu moûi moøn , Cuûa tieàn coù saün khoâng con noái doøng , Ñieàn vieân coù saûn nghieäp lo xong , Soá khoâng sanh döôõng loøng troâng ñôïi hoaøi , Thaùng neân tích ñöùc haäu lai , Xin con nuoâi ñôõ mong ngaøy trôøi cho . (soá naøy vôï choàng laøm aên khaù maø khoâng con) Töông Hieàm Vôï choàng gaëpmaët chaúng öa , Caùch Sôn Caàu Töû Thaùng 2 8 5 11 5 Thaùng 3 9 6 12 6 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 49 Gaëp nhau kieáp chuyeän noùi thöøa theâm gaây , Buoåi ñaàu gaëp gôõ vuøa khuaây , Ñeán sau raày loän tao maøy seõ xa , Thieân thai soá ñònh ñoù laø , Hai ñaèng kieáp tröôùc chaúng qua lôõ nguyeàn , Kieáp naøy khoâng ñaëng phi duyeân , Khaù tu nhôn ñöùc môùi neân cöûa nhaø (soá naøy laø soá traû nôï tieàn kieáp khoâng neân boû nhau ) Caùch Sôn Soá thaùng caùch trôû vôï choàng , Neáu maø thuôû traû tô hoàng seõ lôi , Traûi qua moät ñoä ñoåi ñôøi , Thöù nhì môùi ñaëng ôû ñôøi traêm naêm , Caùch soâng caùch nuùi xa xaêm , Soá trôøi chuyeån ñònh phöôùc taâm phæ nguyeàn , Khuyeân chaøng giaûm bôùt öu phieàn , Caên duyeân haûo hieäp baïn hieàn trôøi cho. (soá naøy ñôøi thöù nhöùt caùch trôû, ñôøi thöù nhì beàn laâu ). Caàu Töû Soá naøy choàng vôï quaïnh hiu , Ñoâi ñaøng thô thaån maáy chieàu troâng con , Ñeâm naèm lolieäu hao moøn , Sôùm tröa caàu khaån thon von thaùng ngaøy , Laïy trôøi, laïy phaät caàu con , May sao trôøi phaät cho con noái doøng , Yù tình aên ôû cuõng xong , Vôï choàng hoaø hôïp taác loøng meán thöông (soá naøy yù tình haïp maø khoâng con ). Soá 21 : Coi tay tröôøng sanh nhaèm chöõ gì ? Phaøm khi coi tay Tröôøng Sanh tröôùc phaûi tìm chöõ gì ? nhaèm maïng gì ? roài môùi khôûi vaøo tay thuaän haønh Maïng naøo khôûi theo choå aáy , cuõng ñeàu thuaän haønh ñieåm ñeán tuoåi mình nhaèm chöõ gì laø chöõ ñoù . Ban ñaàu khôûi : Tröôøng Sanh , Moäc Duïc, Quan Ñaùi , cöù ñeám ñeán tuoåi mình nhaèm chöõ gì laø laáy chöõ ñoù ñeå xem con nhieàu hay ít . Phaûi ñoïc baøi Tröôøng Sanh cho thuoäc loøng . Tröôøng Sanh , Moäc Duïc, Quan Ñaùi, Laâm Quan, Ñeá Vöôïng , Suy, Bònh , Töû, Moä, Tuyeät, Thai, Döôõng . Maïng Kim khôûi Tröôøng Sanh taïi Cung Tî thuaän haønh . Maïng Moäc khôûi Tröôøng Sanh taïi Cung Hôïi thuaän haønh . Maïng Thuyû khôûi Tröôøng Sanh taïi Cung Thaân thuaän haønh . Maïng Thoå Maïng Hoûa khôûi Tröôøng Sanh taïi Cung Daàn thuaän haønh . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 50 Pheùp khôûi vaø tay Tröôøng Sanh nhö vaäy Khi khôûi Tröôøng Sanh roài ñoïc tôùi, coøn ngoùn tay traùi chæ moãi vò trí, moã cung . chöøng naøo ñeán tuoåi cuûa mình, nhaèm vì sao naøo thì laø vì sao ñoù laø cuûa mình. Tay tröôøng sanh naøy ñeå coi haøo con nhieàu hay ít . Soá 22 : Coi nuoâi con ñaëng nhieàu hay ít Pheùp coi con ñaëng nhieàu ít, tröôùc phaûi ñoïc cho thuoäc baøn tay Tröôøng Sanh ôû tröôùc baøi 21, môùi bieát coi tuoåi mình nhaèm tuoåi gì ? roài môùi tìm coi choã naøy tính laïi coi nhaèm chöõ choã naøo môùi hieåu ñaëng . Soá ñònh con : Tröôøng Sanh sanh con nuoâi ñaëng phaân nöûa . Moäc Duïc sanh con nuoâi ñaëng 2 ñöùa . Quan Ñaùi sanh con nuoâi ñaëng 3 ñöùa. Laâm Quan sanh con nuoâi ñaëng 3 ñöùa . Ñeá Vöôïng sanh con nuoâi ñaëng 5 ñöùa . Suy sanh con nuoâi ñaëng 3 ñöùa . Bònh sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa . Töû sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa . Con gaùi hoaëc lo nuoâi con nuoâi Moä sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa . Tuyeät sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa . Thai sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa . Döôõng sanh con nuoâi ñaëng 3 ñöùa . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 51 Lôøi giaûi luaän : Ñaây laø luaän haøo con trai, neáu phöôùc ñöùc toå tieân nhieàu thì y ñöùa con trai. Coøn phöôùc ñöùc ít thì ñoåi sang con gaùi, coøn soá naøy cuûa ngöôøi choàng thì coi nhö vaäy, coøn soá con cuûa ngöôøi vôï nöõa, hay ñaøng hieäp laïi cuoäc sanh döôõng con cuûa choàng, phaàn con cuûa vôï , coäng chung laïi laø khaùc hôn soá ñònh tröôùc ñaây . Coù yù nhö vaày : neáu con ñöùa naøo noù öa cha hôn, thì laø con cuûa cha noù, coøn ñöùa naøo öa meï hôn thì laø con cuûa meï noù, ñoù laø caùi quaû tieàn khieân nhö vaäy, môùi keát tình Phuï töû, Maåu töû tình thaâm . Ñaây laø lôøi giaûi luaän theâm cho deã hieåu, nhôû kinh nghieäm nhieàu naêm môùi roõ ñaëng , qua chaéc nhö vaäy khoâng sai . Coøn vôï choàng sanh con dö soá ñònh thì ñoù laø quaû baùo tieàn kieáp , bôûi theá cho neân trong soá ñònh thì noù coù hieáu, coøn sanh dö trong soá ñònh thì noù baát hieáu, ñaõ baát hieáu maø laïi haïi cha meï , ñeå söï buoàn raàu laø khaùc nöõa. Trong tay Maåu Taâm Töû coù 6 ñöùa con, con ngöôøi vaø con ta ñoù laø con cuûa mình , coøn con trôøi, con ñaát, con phaät, con ma ñoù laø con ñi baùo quaû, ñaõ khoâng coù hieáu, laïi coøn haïi cha meï quaû thaät chaúng sai . Soá 23 : Xem haøo anh em kieát hung . Phaûi bieát mình maïng gì ? ? hoaëc laø maïng Kim, Moäc , Thuyû, Hoûa , Thoå chi ñoù roài xem trong khuaân soá, tìm gaëp maïng mình roài xem ngang qua haøng soá thaùng sanh, gaëp soá thaùng sanh roài, ngoù leân ñaàu haøng, thaày nhaèm chöõ gì , roài xem chöông sau, coù baøi giaûi chöõ ñoù noùi roõ haøo anh em kieát hung ñöôïc taän töôøng thuyû chung . Nam nöõ xem chung . Tröôøng Sanh May thay soá phaän Tröôøng Sanh , Meán thöông coát nhuïc phöôùc laønh ñuû ñoâng , Anh em khoù ñaëng moät doøng , Hoaëc khaùc cha meï ôû trong soá naøy , Anh em caùch trôû ñoâng taây , Moät nhaø chung ôû sanh raày vôùi nhau , Thöông thì giuùp ñôõ tröôùc sau , Phaûi ñeàu rieâng ôû môùi mau neân nhaø. Moäc Duïc Döôõng Kim 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Moäc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Thuyû 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Hoûa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thoå 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Phaûi xem taùm caâu thô ôû chöông sau môùi bieát roõ chuyeän soá phaän anh em . Thai Tuyeät Moä Töû Bònh Suy Ñeá vöông Laâm quan Quan ñaøi Moäc duïc Tröôøng sanh Coi maïng gì Pheùp tìm sao 2 8 5 11 5 3 9 6 12 6 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Ñoaùn xem moäc duïc soá naøy Giuùp lo huynh ñeä loøng naøy theâm thöông , Vieäc ta töï lieäu lo löôøng , Nghó thaàm toan tính khoù nöông caäy nhôø , Caàm thöông leân ngöïa buoân cöông , Ñoâng xoâng taây ñuïc töù phöông lo löôøng , Ñoaùn thöông soá phaän vaán vöông , Moät mình töï laäp gia ñình trôû neân . Quan Ñaùi : Neân xem quan ñaùi soá ta, Anh em coát nhuïc moät nhaø hoan vui Daàu cha xa caùch buoåi ñaàu Roài sau quy hieäp coù ñaâu xa ñöôøng , Ñeä huynh hoaø hieäp veän toaøn , Gia ñaøn taïo laäp bình an vui vaày Noài ai naáy naáu ñuû ñaày , Ñöùng möøng trong hoï sum vaày ñeä huynh. Laâm Quan Soá ta sanh gaëp laøm quan , Anh em sung tuùc hieån vang nhö laø , Moät goác sanh ñaëng ñoâi ba , Moãi ngöôøi moãi yù voâ ra lo löôøng , Coá tính chieáu mang thaûm thöông , Phaûi chòu coâ quaïnh moät ñöôøng rieâng lo , Ñôøi sanh gaëp noãi gaây go , Hai ba boán nhaùnh toan lo nhieàu beà. Ñeá Vöôïng Xem haøo huynh ñeä töông taøn May nhaèm Ñeá Vöôïng phöôùc nhaèm trôøi ban Baøn tính khoân kheùo lo toan , Ñaáu taøi thua trí laø ñaønh laäp neân Soá naøy huynh ñeä ñoâi beân Hoaëc khaùc cha meï döôùi treân thuaän hoaø, Soá ta duø caùch xöù xa , Ñeán khi giaùn caûnh moät nhaø ñoaøn vieân . Suy Than oâi soá gaëp chöõ Suy Khoâng coøn coát nhuïc chia ly ñoâi ñaøng , Haøo huynh ñeä khoâng toaøn veïn , Tai aùch taät beänh phaøn naøn thaân sô , Neáu maø coù phöôùc höôûng nhôø , Moät ngöôøi chòu taät chòu khôø cho ta , Ñeán khi trong luùc tuoåi giaø , Hai ngöôøi thaáy maët loøng maø meán thöông . 52 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Bònh Vöông mang chöõ bònh soá ta , Ñeä huynh baát haïp sanh ra tî hieàm , Anh thôøi chaúng ñaëng trang nghieâm , Em thôøi voâ leã loãi nieäm ñeä huynh , Chaúng coøn huynh ñeä chi tình , Thaø khoâng coát nhuïc moät mình deã hôn , Caûm phieàn suy nghó xöa ôn , Taïi vì caên soá daï hôøn laøm chi . Töû Luaän xem chöõ töû soá naøy , Khaùt haøo huynh ñeä ñoåi xaây nghóa tình , Anh khoâng ñaïo nghóa phaân minh , Em chaúng nhôn tình chòu nhòn cho an , Oai huøm laøm giöõ ngang taøng , Ngoaïi nhôn thaân thích nghòch haøng ñeä huynh , Soá naøy khoâng troïn nghóa tình , Ñeán khi buoàn giaän choán kình laïi nhau. Moä Soá phaàn gaëp moä linh ñình Bô vô lôït laït nghóa tình laø ñaây , Cha meï sanh döôõng ngoõ haàu , Ñoâi ba coát nhuïc moät maøu hoaù sanh , Moãi ngöôøi taùnh cuõng khoân laønh , Ñeàu rieâng taâm yù caïnh tranh baát hoaø , Moät mình lo tính gaàn xa , Ñeán xa neân ñaëng thaát gia höôûng nhôø . Tuyeät Sanh nhaèm chöõ tuyeät chaúng may , Hao huynh toán ñeä khoù naøi ñuû ñoâng , Daàu maø coøn ñuû khoù troâng , Anh em töù xöù khoûi mong phuïc hoài , Naèm ngoài daï nhôù boâng long , Ñeán khi giaûn caûnh chôù hoøng caäy ai , Ñeán nay môùi bieát toû baøy , Thieân thai soá ñònh ngaøy mai caûm phieàn . Thai Chaúng may gaëp vò thai tính , Trong mình sanh beänh thaân mình ña ñoan, Xieát than huyenh ñeä khoâng taøn , Baøn lui tính tôùi chaúng an moät beà , Chôù heà baøn luaän ñeà hueà , Noùi naêng töû teá bò cheâ theâm phieàn , Kieáp tröôùc laøm chuyeän voâ duyeân , 53 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 54 Kieáp naøy traû quaû tieàn khieân cuûa mình . Döôõng Sanh nhaèm chöõ döôõng soá naøy Nhöõng ñieàu hung kieát xem ñaây toû töôøng , Trong nhaø anh chò ít thöông , Ra ñöôøng treân döôùi kính nhöôøng röôùc ñöa , Boán phöông danh tieáng ngöôøi öa , Coát nhuïc khoâng nghó boû chöøa uoång thay , Moät mình xa caùch naøo hay, Caùc ö kyø phaän ngaøy nay roõ raøng . Soá 24 : Coi tuoåi oâng Huyønh Ñeá boán muøa sang heøn Phaøm soá ngöôøi sanh thaùng maáy, ôû nhaèm choã naøo trong mình oâng Huyønh Ñeá ,coi giaøu ngheøo, sang heøn, lôïi haïi ,soá ngöôøi ra sao . Muïc luïc : Muøa Xuaân Sanh thaùng gieâng, thaùng 2, thaùng 3 muøa xuaân Sanh nhaèm muøa xuaân thì laø 12 tuoåi , tuoåi naøo cuõng ñeàu coi ñaây caû, kieám coi tuoåi mình ôû choã naøo roài tím ra chöông sau coi baøi ñoù,coù taùm caâu thô noùi roõ soá cuûa mình, phuù quyù hay baàn tieän . Tuoåi taàm choã Tuoåi Tyù Tuoåi Daàn Tuoåi Thìn Tuoåi Ngoï Tuoåi Thaân Tuoåi Tuaát ôû taïi ñaàu ôû taïi chaân ôû taïi ñaàu goái ôû taïi buïng ôû taïi chaân ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Söûu Tuoåi Meïo Tuoåi Tî Tuoåi Muøi Tuoåi Daäu Tuoåi Hôïi Muïc luïc : Muøa Haï ôû taïi hoâng ôû taïi vai ôû taïi baøn tay ôû taïi baøn tay ôû taïi vai ôû taïi hoâng Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6 muøa haï Sanh nhaèm muøa haï thì laø 12 tuoåi , tuoåi naøo cuõng ñeàu coi ñaây caû, kieám coi tuoåi mình ôû choã naøo roài tím ra chöông sau coi baøi ñoù,coù taùm caâu thô noùi roõ soá cuûa mình, phuù quyù hay baàn tieän . Tuoåi taàm choã Tuoåi Tyù Tuoåi Daàn Tuoåi Thìn Tuoåi Ngoï Tuoåi Thaân Tuoåi Tuaát ôû taïi buïng ôû taïi chaân ôû taïi ñaàu goái ôû taïi ñaàu ôû taïi chaân ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Söûu Tuoåi Meïo Tuoåi Tî Tuoåi Muøi Tuoåi Daäu Tuoåi Hôïi ôû taïi tay ôû taïi vai ôû taïi baøn tay ôû taïi hoâng ôû taïi vai ôû taïi hoâng Muïc luïc : Muøa Thu Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 muøa thu Sanh nhaèm muøa thu thì laø 12 tuoåi , tuoåi naøo cuõng ñeàu coi ñaây caû, kieám coi tuoåi mình ôû choã naøo roài tím ra chöông sau coi baøi ñoù,coù taùm caâu thô noùi roõ soá cuûa mình, phuù quyù hay baàn tieän . Tuoåi taàm choã Tuoåi Tyù ôû taïi vai Tuoåi Söûu ôû taïi baøn tay DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Tuoåi Daàn Tuoåi Thìn Tuoåi Ngoï Tuoåi Thaân Tuoåi Tuaát ôû taïi ñaàu goái ôû taïi chaân ôû taïi vai ôû taïi buïng ôû taïi chaân Tuoåi Meïo Tuoåi Tî Tuoåi Muøi Tuoåi Daäu Tuoåi Hôïi www.tuviglobal.com 55 ôû taïi hoâng ôû taïi baøn tay ôû taïi hoâng ôû taïi ñaàu goái ôû taïi ñaàu Muïc luïc : Muøa ñoâng Sanh thaùng 10, thaùng 11, thaùng 12 muøa xuaân Sanh nhaèm muøa ñoâng thì laø 12 tuoåi , tuoåi naøo cuõng ñeàu coi ñaây caû, kieám coi tuoåi mình ôû choã naøo roài tím ra chöông sau coi baøi ñoù,coù taùm caâu thô noùi roõ soá cuûa mình, phuù quyù hay baàn tieän . Tuoåi taàm choã Tuoåi Tyù ôû taïi buïng Tuoåi Söûu ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Daàn ôû taïi hoâng Tuoåi Meïo ôû taïi vai Tuoåi Thìn ôû taïi chaân Tuoåi Tî ôû taïi ñaàu Tuoåi Ngoï ôû taïi baøn tay Tuoåi Muøi ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Thaân ôû taïi hoâng Tuoåi Daäu ôû taïi vai Tuoåi Tuaát ôû taïi chaân Tuoåi Hôïi ôû taïi baøn tay . Luaän soá maïng moãi ngöôøi ôû chaâu thaân oâng Huyønh Ñeá, tieáp theo boán muøa, tuoåi naøo ôû choã quí tieän, daàu tuoåi naøo cuõng ôû trong baøi thô naøy . Baøi thô ôû treân ñaàu oâng Huyønh Ñeá Sanh taïi treân ñaàu oâng Huyønh Ñeá , Trong ñôøi vui veû khoûi ñôøi nhoïc lo Raûnh rang phuù quí trôøi cho , Cao löông myõ vò aên no thieáu gì , Coâng danh phuù quí lo chi , Töï nhieân danh giaù moät khi ñaëng nhôø , Soá naøy daàu giaù ñaøo thô , Gaëp caûnh duyeân nôï ñaëng nhôø naøo phu , Saùnh duyeân cuøng vôùi danh phu , Daàu cho nam nöõ coâng phu kòp kyø. (soá naøy nam nöõ cuõng ñeàu toát caû ) Baøi thô ôû treân vai oâng Huyønh Ñeá Sanh nhieàu choã ôû treân vai , Tuoåi xuaân cöïc khoå naøo hay vaän thôøi , Ba möôi gaëp vaän thôùi lai , Saép leân lôùn tuoåi tieàn taøi thieáu chi , Chöøng aáy traâu ruoäng thieáu gì Soá trôøi ñaõ ñònh phaûi thì thua ai , Anh em soá phaän tieàn taøi , Chuyeän mình mình lieäu khoù beà caäy nöông . (soá naøy nhoû cöïc lôùn khaù ,khoâng nhôø anh em ) Baøi thô ôû hoâng oâng Huyønh Ñeá Sanh nhaèm Huyønh Ñeá ôû hoâng, Phöôùc hoàng thì ñaëng chôø troâng laøm giaøu , DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Thi thô kinh saùch thoâng thaïo , Soá coù khoa muïc ñaëng haøo coâng danh, Löông duyeân tô toùc ñaëng thaønh, Traêm naêm chung höôûng phöôùc sanh an hoaø , Laøm aên gaëp ñaëng soá neân , Vôï choàng lo tính vaäy maø ñaëng neân . (soá naøy laøm aên khaù, ñaëng khaù coâng danh ) Baøi thô ôû taïi buïng oâng Huyønh Ñeá May sanh nhaèm buïng oâng vua , Cuûa tieàn aên maëc thua ai ñaâu laø , Chaúng vaên thì voõ soá ta , Hai beân chaàu chöïc xöôùng ca vui möøng , Nöõa ñôøi sung söôùng quaù chöøng , Trong ngoaøi cuûa caûi laãy löøng thieáu chi , Soá naøy chung thuûy khaû vi Daàu khoâng chöùc phaän höôùng thì giaøu sang (soá naøy deã laøm aên laém, coù quyeàn chöùc, gaùi coù choàng giaøu sang ) Baøi thô ôû taïi tay oâng Huyønh Ñeá Ôû tay Huyønh Ñeá toát thay , Phöôùc maø ta ñaëng tieàn taøi thieáu chi , Ra ñi nhieàu keû yeâu vì , Trong nhaø traêm vieäc thieáu cho vaät duøng , Lao taâm tuoåi nhoû chaúng cuøng , Ñeán khi lôùn tuoåi thung dung veïn toaøn , Boán phöông lui tôùi luaän baøn , Cuûa tieàn taøi vaät muoân ñaøn thieáu chi (soá naøy tuoåi nhoû trung bình ñeán 35 tuoåi saép leân phaùt ñaït laém ) Baøi thô ôû taïi ñaàu goái oâng Huyønh Ñeá Ôû nôi ñaàu goái khoå oâi ! Thuôû treû cöïc khoå loâi thoâi traêm beà , Ñi nhieàu chaân chaúng muoán veà , Xieát bao lao khoå chôù heà ngoài khoâng . Gia ñaøng treå naûi khoâng xong , Ñeán boán möôi taùm tuoåi môùi hoøng ngoài an , Chöøng aáy lo lieäu gia ñaøng , Trong ngoaøi ñeán ñoù vöõng vaøng laäp neân . (soá naøy tuoåi treû ñi ñöùng nhieàu , 48 tuoåi môùi neân ) Baøi thô ôû chaân oâng Huyønh Ñeá Soá naøy sanh ôû taïi chaân , Tu haønh ñaéc quaû coù hôn ngöôøi thöôøng , Bieát ñôøi neân iguùp nghóa thöông , Khaù tu nhôn ñöùc lo löôøng ngaøy sau , Choã cha meï ôû ñaëng naøo , Vôï choàng thöù nhöùt khaéc haøo , 56 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 57 Ñôøi sau môùi ñaëng veïn beà , Gia ñình khaùc xöù môùi heà laäp neân . (soá naøy tu ñaéc quaû, vôï choàng thay ñoåi moät laàn môùi neân) Soá 25 : Coi tuoåi , con cuûa naêm oâng Huyønh Ñeá sang heøn Con vua Thanh Ñeá Tuoåi Daàn, tuoåi Meïo : taùnh öa chôi baàu baïn, baäu baïn hay phaûn , coù trí ñoä, coù baø con ñoâng, con chaùu nhieàu neân ñeà phoøng hoaû hoaïn, Neân thôø vua Thanh Ñeá , ôû ñôøi neân nhaãn naïi môùi an . Con vua Xích Ñeá Tuoåi Tî , tuoåi Ngoï : taùnh noùng naûy leï laøng, gaàn ngöôøi sang troïng con chaùu ít , coù taøi loäc vaø coù tieåu taät . Neân thôø vua Xích Ñeá taùnh nhaãn naïi môùi yeân . Con vua Baïch Ñeá Tuoåi Thaân , tuoåi Hôïi : taùnh haïnh can cöôøng , coù taât hoaëc coù theïo , hay öa dao buùa, öa chieán traøng , coù taøi loäc hay hoaïn naïn . Con vua Haéc Ñeá Tuoåi Tyù , tuoåi Hôïi : taùnh thoâng minh coù taøi loäc, coâng bình, öa troàng tæa, khoâng khieáp sôï, hay ñi löu thoâng nhieàu . Neân thôø oâng vua Haéc Ñeá neân laøm laønh aên chay thôø phaät môùi neân. Con vua Huyønh Ñeá Tuoåi Thìn , tuoåi Tuaát , tuoåi Söûu, tuoåi Muøi : taùnh cöùng maïnh hay coù cuûa hoaïch taøi, öa troàng tæa hay bao goàm cô maät. Neân thôø Thoå Ñòa, Thieân Thaàn phaûi tu taâm thôø phaät môùi neân Soá 26 : Coi soá coù nhaø hay khoâng ? Pheùp coi tröôùc phaûi tìm mình laø tuoåi gì ? roài nhôù thaùng meï sanh nhaèm vaøo thaùng maáy roài ngoù ngan ra , tìm gaëp thaùng sanh cuûa mình, roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau chöõ ñoù roài roõ . Tuoåi Thaùng sanh Khoâng gia Vong gia Baïi gia Höôùng nghieäp Hieäp gia Höôùng gia Kieân gia Kieân ñòa Höôùng gia Ñaïi gia Phaù gia Khoâng gia Muïc luïc Tyù Söûu Daàn Meïo Thìn Tî Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 7 4 10 7 4 1 8 5 11 8 5 2 9 6 12 9 6 3 10 7 1 10 7 4 11 8 2 11 8 5 12 9 3 12 9 6 1 10 4 1 10 7 2 11 5 2 11 8 3 12 6 3 12 9 4 1 7 4 1 10 5 2 8 5 2 11 6 3 9 6 3 12 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng 10 7 1 4 1 10 11 8 2 5 2 11 12 9 3 6 3 12 1 10 4 7 4 1 www.tuviglobal.com 2 11 5 8 5 2 3 12 6 9 6 3 4 1 7 10 7 4 5 2 8 11 8 5 6 3 9 12 9 6 7 4 10 1 10 7 58 8 5 11 2 11 8 Soá khoâng gia vaø vong gia Phaøm nhaèm soá khoâng gia vaø vong gia, khi caát nhaø ôû trong nhaø, ngöôøi ñaøn baø hay ñau beänh maùu huyeát thöôøng ngöôøi ñaøn oâng hay ñau toán cuûa tieàn thöôøng, nhöng ôû ñaëng laâu daøi. Soá phaù gia vaø baïi gia Phaøm nhaèm soá phaù gia vaø baïi gia khoâng ô ûnhaø cha meï ñaëng phaûi ñoåi dôøi choã khaùc, môùi laäp ñaëng thaønh nghieäp , neáu ôû nhaø cuûa cha meï thì boân ba cöïc khoå laém . Soá höôùng gia May ñaëng gaëp soá höôûng gia : ôû nhaø cha meï ñaëng ñeå môû roäng vieäc laøm aên vaø coù soá taïo laäp nghieäp khaùc cuõng ñaëng thaïnh vöôïng laøm aên phaùt ñaït . Soá hieäp gia Soá naøy ñaëng soá Hieäp gia : nhaø cöûa laäp ñaëng nguy nga toát ñeïp, ngöôøi aên noùi ñaëng thoâng minh , môû mang, tuoåi lôùn 50 saép leân thì thaáy gia nghieäp toát, cuûa tieàn luùa gaïo nhieàu Soá kieân gia Soá naøy ñaëng soá Kieân gia : soá naøy laäp gia nghieäp môùi thì laøm aên khaù laém, coøn ôû nhaø cuõ cha meï , hay mua nhaø cuõ söûa laïi thì phaûi chòu ñau oám hoaøi . Soá ñaïi gia Soá naøy ñaëng soá Ñaïi gia : soá naøy ôû nhaø cuûa cha meï khoâng ñaëng hay sanh ñeàu hao toán, tai naïn, coù soá ñi ôû laøng khaùc, taïo gia nghieäp ñaëng toát, deã laøm aên hôn choã cuõ . Phaøm soá ngöôøi ôû choã queâ höông laäp ñaëng , neáu ñi xöù khaùc taïo khoâng thaønh, coøn soá ngöôøi coù löu laïc xöù khaùc laäp neân gia nghieäp ; neáu ôû laïi queâ höông thì laïi khoâng thaønh Soá 27 : Coi soá maïng tuoåi coù 30 caâu thô vaø ñoaùn roõ vaän thôøi , moãi naêm, moãi thaùng , moãi ngaøy kieát hung Lôøi giaûi luaän : Phaøm khi coi vaän thôøi haõy xem baøi giaûi tröôùc ñaây môùi ñaëng hieåu roõ caùch thöùc ñeå xem . Trong ñaây moãi tuoåi naøo ôû chöông tröôùc ñeàu coù ñeå roõ : ngöôøi ñaøn oâng tôø oâng gì ñoä maïng , ngöôøi ñaøn baø thôø baø gì ñoä maïng tuyø theo tuoåi maø thôø vaø moãi tuoåi ñeàu coù ñieàu luaän 30 caâu thô ñeå ngaâm cònh veà soá maïng trong ñôøi cuûa mình, ñaëng höôûng söï sang heøn giaøu sang, may ruûi, vôï choàng , anh em , con chaùu ra theá naøo , mình ñaëng bieát roõ soá maïng cuûa mình, thaät quaû khoâng sai roài keá ñoù quyeát ñoaùn vaän thôøi trong moãi naêm thònh suy vaø trong moãi naêm coù 12 thaùng may ruûi vaø trong moãi thaùng coù ñoaùn roõ ngaøy kî haïp cuûa mình. Pheùp coi neân chuù yù tìm vaø xem cho thöôøng thì seõ roõ vaän thôøi naêm, thaùng , ngaøy saép ñeán thaïnh, suy may ruûi cuûa mình laøm ngöôøi neân hieåu vaän thôøi laø ñieàu quyù hôn caû . Pheùp coi vaän thôøi moãi naêm Nhö coi vaän thôøi ngöôøi ñaøn oâng maáy möôi tuoåi , thì coi haøng soá tuoåi ñaøn oâng ôû haøng treân, coøn nhö coi vaän thôøi cuûa ngöôøi ñaøn baø maáy möôi tuoåi thì coi haøng soá tuoåi ñaøn baø ôû haøng döôùi 9 6 12 3 12 9 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 59 nhö tìm soá tuoåi cuûa mình gaëp ôû taïi choã thaùng naøo thì laáy choã thaùng ñoù laøm caùi vaän thôøi moät naêm , coøn muoán xem thaùng naøo thì kieám thaùng ñoù xem thì bieát kieát hung . Pheùp coi vaän thôøi moãi thaùng Ñaøn oâng , ñaøn baø coi chung , nhö muoán xem vaän thôøi may ruûi thaùng gieâng thì tìm thaùng gieâng maø coi ,nhö muoán xem vaän thôøi may ruûi thaùng 2 thì tìm thaùng 2 maø coi , coù ñuû 12 thaùng vaän thôøi may ruûi , nhöõng ñieàu kî haïp quyeát ñoaùn roõ raøng,moãi naêm naøo cuõng coi troïn 12 thaùng ñoù , nhö coi heát thaùng chaïp thì trôû laïi coi thaùng gieâng. Khi coi vaän thôøi phaûi coi caùi naêm tröôùc, coi kî naëng hay kî nheï , roài seõ coi vaän thôøi moãi thaùng , nhö coi vaän thôøi gaëp naêm kî naëng, thì phaûi neân chuù ñeà phoøng vaø caàu nguyeän trôøi phaät phuø hoä cho ñaëng nheï qua. Pheùp coi vaän thôøi moãi ngaøy Ñaøn oâng , ñaøn baø coi chung , tröôùc khi muoán xem vaän thôøi ngaøy kî, ngaøy haïp thì phaûi coi trong lòch Nhöït Thaàn laø ngaøy gì ? Hoaëc laø ngaøy Tyù, ngaøy Söûu, ngaøy Daàn chi ñoù tính coi nhaèm ngaøy maáy ôû ngoaøi hoaëc laø muøng 1, muøng 2, muøng 3 chi ñoù, roài seõ coi trong thaùng ngaøy kî haïp trong moãi thaùng quyeát ñoaùn khoâng sai. Lôøi giaûi luaän neân löu yù Coi vaän thôøi gaëp naêm kî, thaùng kî laø kî naëng phaûi neân ñeà phoøng Coi vaän thôøi gaëp naêm haïp vaø gaëp thaùng kî laø kî nheï, coù vieäc kî ñaëng nheï. Coi vaän thôøi gaëp naêm haïp vaø thaùng haïp laø haïp troïn toát , ñaëng may vui veû. Naêm haïp coù thaùng kî , thaùng haïp coù ngaøy kî , ngaøy haïp coù giôø kî xin chuù yù . Lôøi phuï caäp Kính trình chö ñoäc giaû xin chuù yù ñieàu naøy laøm goác, bôûi söï hoïa phöôùc ruûi may do nôi phaän thôøi khieán sanh cho ta laø moät leõ phaûi, khoâng theå troán traùnh nôi ñaâu cho khoûi nhöng coù moät leõ laø hoaï phöôùc töï tay ta laøm, neân trong saùch coù caâu :” hoïa phöôùc nhö aûnh tuyø hình” nghóa laø :”ñieàu hoaï phöôùc nhö boùng theo hình”nhö laøm ñieàu aùc thì coù tai hoaï ngaycho neân luùc ñaëng bí thôøi suy ta ñaëng bieát tröôùc ta neân aån daät vaø chuù yù ñeà phoøng thì chaéc coù phaàn ñaëng nheï vaø nhôù tröôùc ngaøy ta coù laøm ñieàu laønh neân luùc kî laáy ñoù maø mua chuoäc söï suy bæ tai hoaï ñaëng qua . Lôøi giaûi luaän treân ñaây xin trình chö ñoïc giaû ñaëng theâm yù kieán taâm lyù cuûa khoa soá maïng vaän thôøi . TUOÅI: GIAÙP TYÙ Maïng:HAÛi Trung Kim Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ:Thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá phaän nhö laø , Giaùp tyù maïng kim maïng soá ta nhö vaày, Maïng kim tuoåi thuyû theá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raøy . Trung nieân phaùt ñaït tieàn taøi , Gia ñình no ñuû trong ngoaøi ñaêng an . Soá ta khoâng ñaëng veïn toaøn Tin ngöôøi giuùp ñôõ laø ñaøng voâ aân . Taùnh hay lo tính caøn phaân , Tính cao lo thaáp aân caàn sieâng naêng , Baûi buoân loã mieäng khoan hoaèn , DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 60 Giaän hay noùi coïc taùnh haèng thoâng minh , Soá naøy ñaëng chöõ hieån vinh , Coù maïng quyeàn töôùc thaân tình ngöôøi sang . Laøm aên lôùn vieäc khoâng toaøn , Baát caâu vieäc nhoû bình an ñaéc thaønh . Soá naøy tuoåi treû xuaân xanh , Ñaéng cay moät luùc phaûi ñaønh gian truaân Caùch xa xöù xôû troâng chöøng , Khaéc haøo phu phuï ñaõ töøng soá nhieàu, Löông duyeân ñôøi ñoåi vaäy thì , Khoù troøn ñoâi baïn haàu bi soá phaàn . Sanh nhaèm thieân quyù giai nhaân , Taùnh saùng thanh khieát töï taân nghieäp ngheà . Lo cho huynh ñeä nhieàu beà , Anh em thieáu söùc chôù heà boû qua. Hay lo hay tính yù ta , Hoïc nhieàu bieát ít khaù maø taøi hay . Ta neân chöôûng ñöùc nhieàu ngaøy, Mai sau an höôûng haäu lai an laønh. Tuoåi ñaøn oâng: 3,15,27,39,51,63,75,87 Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 11,23,35,47,59,71,83,95 Ñieàu haïp :laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn , caàn vieäc quan coù ngöôøi quyù nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî : coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choå, phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng , ngöôøi keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 4,16,28,40,52,64,76,88 Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 10,22,3,46,58,70,82,94 Ñieàu haïp: Laøm aên thònh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn , vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát , gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc phaûi kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: Phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït , vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc raày raø chuùt ít. Tuoåi ñaøn oâng : 6,18,30,42,54,66,78,90 Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 9,21,33,45,57,69,81,93 Ñieàu haïp : Laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo tính vieäc chi giöõ böùc trung laø toát ,coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: Phoøng coù vieäc ñoäng quan laøng , coù tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu ,soùng lôùn giöõ mình keûo bò teù. Tuoåi ñaøn oâng: 6,18,30,42,54,66,78,90 Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 8,20,32,44,56,68,80,92 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 61 Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn,lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: Coù beänh ñau trong ình khoâng ñaëng an,phoøng troäm caép hao taøi,coù beänh ñau neân caàu nguyeän trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp phaän may veà chöùc phaän caàn vieäc quan coù ngöôøi quyù nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi , coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi ñôøi vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau hoaëc coù beänh ñau chuùt ít sanh vieäc xung yù than buoàn. 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suaát gia ñaïo ñaëng sö an vui Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc . Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quyù nhôn giuùp ñôõ . Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc thay dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc bi ai hoaëcd tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñôõ nheï . Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58,70,82, 94 Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát , coù vieäc cuõng kî chuùt ít , ñeà phoøng ñaëng cuõng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vôï choàng , coù vieäc buoàn giaân chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø hoaëc phoøng troäm caép maát ñoà . 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83,95 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39,, 51, 63, 75, 87 Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï . Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït , chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi , cuûa á kî ñi soâng saâu , soùng lôùn vaø giöõ mình keûo bò teù . tieàn coù hao ton, Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 62 Ñieàu kî: coù beänh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh d9au neân caàu nguyeän trôøi phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi , ngöøa keû tieåu nhôn phaû, coù beänh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui . Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc . Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Giaùp Tyù Ngaøy Tyù - haïp : quôùi nhaân vaên thô, ñôn töø , nhaäp hoïc - Kî : nghe lôøi can thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn . Ngaøy Söûu - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû - Kî : raày raø, gaùi hôøn choàng, nhöùc moûi, lo vieäc cho phoøng thaát voïng Ngaøy Daàn - haïp : vaên thô, ñôn töø, nhaäp nhoïc, ñi ñöôøng - Kî : trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát. Ngaøy Meïo - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn - Kî : phaùpluaät raày raø, beänh hoaïn, gaùi hôøn choàng. Ngaøy Thìn - haïp : coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhaân giuùp ñôõ - Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng bò teù, choù döõ. Ngaøy Tî - haïp : moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïng - Kî : bònh hoaïn, troâm caép, gian tham, hung döõ, phaù hoaïi. Ngaøy Ngoï - haïp : quôùi nhaân hoä trôï - Kî : nghe lôøi , huøn haïp, choàng hôøn vôï, xung buoàn ñi nhieàu. Ngaøy Muøi - haïp : caàu taøi, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát. - Kî : pheùp luaät, tranh raày,lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi. Ngaøy Thaân - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng - Kî : raày raø ñaøo ñaát, trao hôøn vôï . Ngaøy Daäu - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn - Kî : gian tham, phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng. Ngaøy Tuaát - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng, - Kî : ñöa tieàn ra caàu taøi, quan söï, nghe lôøi can thieäp, xung buoàn . Ngaøy Hôïi - haïp : lo lieäu hôïp lyù, caàu tieân baø giuùp bònh - Kî : beänh hoaïn, cöôùp troäm ,phaù hö hao (ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy ) Tuoåi : Aát Söûu DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 63 Maïng : Haûi Trung Kim Nam : Thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Nhaân ñoä maïng Nöõ : Thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Aát Söûu Kim maïng soá ta nhö vaày Tuoåi thoå kim maïng soá naøy Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh Phöôùc ñöùc chieáu maïng ñaëng laønh Coù tay caàm cuûa loäc daønh veà sau Löông duyeân cay ñaéng bieát bao Khaéc xung choàng vôï deã naøo ñaëng an Tuoåi xuaân dôøi ñoåi ñoâi phaàn Caûnh gia ñình moät lo toan gia ñình Soá ta phaûi raùng giöõ gìn Phaïm vaøo nôi choán toäi tình tuø lao Khoâng phaàn giuùp ñôõ quaûn bao Buoåi ñaàu töû teá ñeán sau phaûn loøng Ngoaïinhô döôøng aáy laø xong Coøn trong thaân toäc chaúng mong vui gì Baø con laõm ñaïm vaäy thì Soá ta töï laäp ñaëng khi sang giaøu Coù bònh choã kín khoûi mau Phaûi mang tieåu taät veà sau thoï töôøng Tính ngöôøi khaúng khaùilo löôøng Thaáy vieäc ham hoïc laø ngöôøi khoân ngoan Tuoåi xuaân khoâng ñaëng veïn toaøn Caùch nôi cha meï xa ñaøng laøm aên Ôû nôi xöù xuõ khoù khaên Vöông mang taät bònh laêng xaêng toån taøi Aáu nieân thôøi vaän ñaéng cay Vaõng nieân phaùt ñaït höôûng raøy veà sau Thi aân boá ñöùc doài daøo Ngaøy sau ñaëng höôûng phöôùc haøo thaûnh thôi . Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: vôï choàng coù giaân hôøn vôùi nhau vaø trong mình coù nhöùc moûi chuùt ít Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 64 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 2 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ . Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi ñöôøng xa, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng nöôùc soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi ñôøi, neân deà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng tröøng phaït, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Tuoåi ñaøn oâng: 8,20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 6,12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , hoaëc ñoåi dôøi choã ôû vaø phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong ngöôøi lo tính nhieàu vieäc hoaëc vôï choàng coù vieäc giaân nhau chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Ñieàu haïp:laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép, hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau vaø trong mình coù chuùt nhöùc moûi. Tuoåi ñaøn oâng: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 2 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ . Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi ñöôøng xa, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng nöôùc soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi ñôøi, neân deà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: Tuoåi ñaøn baø: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 65 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng , vôï choàng coù vieäc giaän nhau chuùt ít. Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , hoaëc ñoåi dôøi choã ôû vaø phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong ngöôøi lo tính nhieàu vieäc hoaëc vôï choàng coù vieäc giaân nhau chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , gaùi thì caûnh duyeân nôï vaàn vöông. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép, hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn . Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Aát Söûu Ngaøy Tyù - haïp : caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng , ñaøo ñaát, dôøi choã ôû. - Kî : hay lo nhieàu , phoøng beänh hoaïn . Ngaøy Söûu - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng , coù ngöôøi quôùi nhaân trôï - Kî : nghe , troäm caép ñöa ra tieàn, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, than buoàn. Ngaøy Daàn - haïp : caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát - Kî : lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï Ngaøy Meïo - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng , coù ngöôøi quôùi nhaân trôï - Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi nhieàu kî teù. Ngaøy Thìn - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc gaëp hung hoaù hieàn - Kî : phaùp luaät, bònh hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng. Ngaøy Tî - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng - Kî : ñaøo ñaát, buoàn yù, quan söï kî teù Ngaøy Ngoï - haïp : keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieân baø ñoä - Kî : lo nhieàu laøm chi phoøng thaát voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï. Ngaøy Muøi - haïp : khoâng coù - Kî : nghe lôøi, cöôùp troäm, can thieäp, huøn haïp, than buoàn Ngaøy Thaân - haïp : caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát - Kî : lo nhieàu laøm chi phoøng thaát voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï. Ngaøy Daäu - haïp : thaàn linh ñoä maïng , quôùi nhaân giuùp ñôõ , haïp thô töø - Kî : ñöa tieàn ra , caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, buoàn phieàn, quan söï Ngaøy Tuaát - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc gaëp hung hoaù hieàn, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Ngaøy Hôïi www.tuviglobal.com - Kî : raày raø phaùp luaät, khoå taâm lo nhieàu, gaùi hôøn choàng. - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng - Kî : ñaøo ñaát, ñoåi ñôøi, kî teù, quan söï buoàn phieàn. (ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy ) Tuoåi : Bính Daàn Maïng : Lö Trung Hoa Nam : Thôø caäu taøi, caäu quyù ñoä maïng Nöõ : Thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Bính daàn maïng hoûa soá ta nhö vaày Tuoåi Moäc maïng hoûa soá naøy Tuoåi cuøng vôùi maïng hay ñaây khaéc raày Queâ höông xa caùch chaúng may Tay khoù caàm cuûa tieàn taøi ñaày vôi Boân ba lo tính nhieàu nôi Laøm thôøi khoâng thònh tính thôøi boû qua Chôù tin loøng daï ngöôøi ta Huøn haïp tin caäy vieäc maø xong ñaâu Vôï choàng caùch trôû buoåi ñaàu Ñôøi sau hoaø hieäp ngoõ haàu xa phöông Töï taâm lieäu tính lo löôøng Trung nieân tieàn cuûa taàm thöôøng baäc trung Taùnh ngöôøi cöùng coûi khoâng cuøng To gan lôùn maät töï tung moät mình Coù soá gaàn ñaëng ngöôøi vinh Hoaëc coù quyeàn töôùc thaân tình ngöôøi sang Ñeâm naèm lo tính khoâng an Chöa tay ñi ñöùng ngoõ toan xa ñöôøng Phuø traàm soá phaïm baát löông Soâng sau soùng lôùn bò thöông moät laàn Maïng sanh nhôø coù giaûi Thaàn Ruûi thì gaëp naïn ñaëng thì nheï qua Soá naøy xa caùch meï cha Cuøng laø huynh ñeä ruoät raø phaân chia Höõu phöôùc thì khoûi chia lìa Laøm aên xa xöù trôû veà queâ höông Soá naøy khoâng troïn kieát töôøng Neân laøm aâm chaát an khöông gia ñình . Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 66 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Thaùng gieâng www.tuviglobal.com 67 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 2 phaàn, caàu coù vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ . Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toàn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn hoaëc coù beänh ñau chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung yù ñaâu buoàn. Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình coù nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít . 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, cuûa tieàn coù hao toán, neân deà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hình phaït,vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc . Tuoåi ñaøn oâng: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù vieäc ruûi . Tuoåi ñaøn oâng: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, coù vieäc tranh phaûn raày raø, coù ñau beänh neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nhe. ï 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , caàu coù vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ . Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu ,hoaëc ñoåi dôøi choã ô’,chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi ,cuûa tieàn coù hao toån, kî ñi soâng nöôùc soùng lôùn, hoaëc coù bònh chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 68 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: phoøngtroäm caép, hao taøi, coù ñoäng vieäc quan laøng vaø trong mình coù nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít . Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân deà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: Phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau vaø coù tieàng thò phi raày raø, trong loøng lo laéng tính nhieàu vieäc . 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Ñieàu haïp: : laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keûo teù, phoøng coù vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi ñôøi . 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, coù keû tranh phaûn raày raø, phoøng troäm caép hao taøi. Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Bính Daàn Ngaøy Tyù Ngaøy Söûu Ngaøy Daàn Ngaøy Meïo Ngaøy Thìn Ngaøy Tî Ngaøy Ngoï Ngaøy Muøi - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng , coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ . - Kî : nghe lôøi, ñöa tieàn ra , caàu taøi quan söï, ñi nhieàu, kî teù, ñi soâng - haïp : caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh. - Kî : bònh, hoaïn naïn, phaù hoaïi, gian tham, raày raø. - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng - Kî : nghe lôøi, ñöa tieàn ra , caàu taøi, soâng saâu ñi nhieàu. - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoaù hieàn - Kî : cöôùp troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng - haïp : khoâng coù - Kî : buoàn raàu, kî teù, ngöôøi quen phaûn, choù döõ. - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn . - Kî : phaùp luaät raày raø , lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng. - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhaân hoã trôï. - Kî : quan söï, ñi teù, raày raø,ñaøo ñaát, phoøng tai hoaï. - haïp : keát hoân vui veû, hôïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh. - Kî : bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng haïp, than buoàn. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Ngaøy Thaân - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng . - Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi ñi nhieàu , ñoåi ñôøi. Ngaøy Daäu - haïp : caàu taøi, ñaøo ñaát . - Kî : caép troäm, luaät phaùp, lo nhieàu, ngöôøi noùi laùo, trai hôøn vôï . Ngaøy Tuaát - haïp : quôùi nhaân hoã trôï . - Kî : ngöôøi thaân phaûn, quan söï buoàn phieàn. Ngaøy Hôïi - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn . - Kî : phaùp luaät, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng,trai hôøn vôï. (ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy ) Tuoåi : Ñinh Meïo Maïng : Lö Trung Hoûa Nam : Thôø caäu taøi, Caäu Quyù ñoä maïng Nöõ : Thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Ñinh Meïo maïng hoûa soá ta nhö vaày Khoù nuoâi thuôû nhoû maïng naøy oám ñau Coù soá phaïm choán tuø lao . Neân laøm Aâm chaát phöôùc haøo ñaëng qua , Thò phi sanh tieáng raày raø Thöôøng maïng khaåu thieät sanh ra buoàn phieàn Soá naøy duyeân nôï khoù tìm Caên duyeân nhieàu chôû öu phieàn ñoåi xaây Khoù nuoâi con kieán soá naøy Hao toán tieàn cuûa coøn ñaày phöôùc phaàn Gia ñình taïo laäp nhieàu laàn Ñaëng neân cô nghieäp ñeán gaàn tuoåi cao Ñoaùn raèng thieân phaù laâm vaøo Daàu cuûa cha meï deã naøo caàm laâu Ñeâm naèm lo tính cao saâu Tay laøm ra cuûa ngoõ haàu troâng mang Mieäng löôõi lanh lôïi saùng thoâng Coù duyeân ñi ñöùng phöôùc hoàng xöù xa Tay chaân mau leï yù ta Taùnh ngöôøi vui veû, mieäng maø baûi buoâi Öa nôi yeân tænh loøng vui Vieäc laøm khoâng troïn ñaàu ñuoâi vieäc gì Aên maëc chaèng thieáu soá ni Cuûa tieàn thöôøng coù vaäy thì vaøo ra Ñeán khi gaëp vaän töï ta laäp thaønh Khaù neân tích ñöùc laøm laønh Mong sau phaùt ñaït phöôùc sanh gia ñình . 69 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 70 Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, coù ñau beänh neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nhe. Ï Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp vaø tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù beänh ñau chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung yù than buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Ñieàu haïp: laøm thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc Tuoåi ñaøn oâng: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn, caàu coù vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ . Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, neân deà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97 Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng, hình phaït, vôï choàng coù buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø . Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn , gaùi coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï . Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toån, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng sau soáng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy hoaëc coù sanh tieáng thò phi raày raø. Coù ñau bònh neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 71 Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp vaø tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi ñôøi, phoøng troäm caép maát ñoà , hoaëc coù beänh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít , trong loøng lo tính nhieàu vieäc . Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , chôù neân ñi xa , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, neân deà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Ñieàu haïp: : laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít vaø coù tieáng thò phi raày raø. 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï . Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu, soáng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Ñinh Meïo Ngaøy Tyù Ngaøy Söûu Ngaøy Daàn Ngaøy Meïo Ngaøy Thìn Ngaøy Tî - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân , gaëp hung hoaù hieàn . - Kî : phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng . - Kî : ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra , caàu taøi, ñi soâng nghe lôøi . - haïp : moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh. - Kî : bònh hoaïn . - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäphoïc, quôùi nhaân phuø trôï . - Kî : than buoàn , nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát. - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát. - Kî : nhöùc moûi, lo nhieàu, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng . - haïp : thô töø, ñôn töø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng. - Kî : gian tham, ñaøo ñaát, ngöôøi quen phaûn, trai hôøn vôï . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Ngaøy Ngoï www.tuviglobal.com - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân , gaëp hung hoaù hieàn . - Kî : phaùp luaät bònh hoaïn, thò phi . Ngaøy Muøi - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhaân hoä trôï . - Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi,quan söï, ñi soâng, ñi teù, than buoàn . Ngaøy Thaân - haïp : moãi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh . - Kî : bònh hoaïn . Ngaøy Daäu - haïp : coù quôùi nhaân hoä trôï . - Kî : nghe lôøi keû gian tham, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn . Ngaøy Tuaát - haïp : caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui . - Kî : phaùp luaät, raày raø, lo nhieàu, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng . Ngaøy Hôïi - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng . - Kî : trai hôøn vôï, ñaøo ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn . (ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy ) Tuoåi : Maäu Thìn Maïng : Ñaïi Laâm Moäc Nam : Thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ : Thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Maäu Thìn maïng Moäc soá ta nhö vaày Tuoåi Thoå maïng Moäc soá naøy Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh Khoù nuoâi thuôû nhoû chaúng laønh Giaûi Thaàn ñoä maïng phöôùc daønh veà sau Phuø traàm soá maïng khoûi naøo Soâng saâu soùng lôùn phaïm vaøo moät phen Chôù tin loøng daï ngöôøi quen Ngaøy sau trôû laïi baïc ñen phaûn loøng Cuûa tieàn khoù giöõ cho xong Laøm ra coù cuûa chòu voøng toån hao Coâng danh coù soá phöôùc naøo Coù maïng quyeàn töôùc ñöùng vaøo coâng moân Vôï choàng xung khaéc ngöõ ngoân Laáy söï nhaãn naïi baûo toàn veà sau Ñeä huynh xa caùch ngoõ haàu Thöông nhau ñeå daï coù thaâm tình Taùnh ngöôøi cöùng coûi khoâng tin Thaùnh Thaàn khoâng töông choáng kình quyû ma Mieäng Phaät loøng raén ñoù laø Ñoà möu thieát keá cao xa loã lôøi Buoåi ñaàu tính lôùn vaäy thôøi Ñeán sau tính nhoû ñoåi dôøi boû qua Laøm nôi noùi ngaõ vaäy maø Xung cha khaéc meï töï ta lo löôøng 72 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 73 Hao taøi cuõng ñaëng taàm thöôøng Trung nieân taïo laäp gia ñöôøng hieån vang Soá naøy neân chöù taâm khoan Ngoû haàu höôûng ñaëng phöôùc ban gia ñình. Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ . Ñieàu kî: coù vieäc ñi nhieàu, hoaëc dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc . Coù ñau bònh neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï . Tuoåi ñaøn oâng: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Ñieàu haïp: laøm thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, caàu coù vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ . Ñieàu kî: chôù neân can thieäp vaø tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn hoaëc coù beänh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít . Tuoåi ñaøn oâng: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97 Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, chôù neân ñi xa ñöôøng , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù tieàn cuûa hao toàn , kî ñi soâng saâu soùng lôùn , neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï . Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng hình phaït , vaø coù keû tranh phaûn raày raø, ngöøa troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít . 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 74 Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ôû phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát . Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi10 ñaëng 3 phaàn , lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu, soùng lôùn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung yù than buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: vôï choàng vieäc buoàn giaän chuùt ít vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Ñieàu haïp: : laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù tieàn cuûa hao toàn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ñoäng quan laøng, ngöøa troäm caép maát ñoà, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau . Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Maäu Thìn Ngaøy Tyù Ngaøy Söûu Ngaøy Daàn Ngaøy Meïo Ngaøy Thìn - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä, quôùi nhaân trôï . - Kî : ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn. - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn . - Kî : gian tham, phaùp luaät, tranh raày , gaùi hôøn choàng . - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng . - Kî : ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn . - haïp : caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh . - Kî : bònh hoaïn lo nhieàu. - haïp : coù quôùi nhaân hoä trôï . - Kî : nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, aùc nhôn, möu haïi. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Ngaøy Tî Ngaøy Ngoï www.tuviglobal.com - haïp : caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû,ñaøo ñaát. - Kî : trai hôøn vôï, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát baïi - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhaân hoä trôï . - Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, aùc nhôn, gaùi hôøn choàng . Ngaøy Muøi Ngaøy Thaân - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng . - Kî : ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát . Ngaøy Daäu - haïp : yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh . - Kî : bònh hoaïn, nhöùc moûi , trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng . Ngaøy Tuaát - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng . - Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn . Ngaøy Hôïi - haïp : caàu taøi, keát hoân, an vui , ñaøo ñaát. - Kî : nhöùc moûi, lo chi thaát voïng, trai hôøn vôï . (ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy ) Tuoåi : Kyû Tî Maïng : Ñaïi Laâm Moäc Nam : Thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ : Thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Kyû Tî maïng Moäc soá ta nhö vaày Maïng Moäc tuoåi cao hoûa löûa khaéc caây Sôùm sanh coù bònh ñuû ñaày thuoác thang Ñieáu khaùch chieáu maïng chaúng an Phaûi phoøng teù naêng vöông maïng taät raày Soá naøy duyeân nôï ñoåi thay Caên duyeân nhieàu choã ñaéng cay nôï tình Ñeán khi Loan Phuïng hoaø minh Neáu chöùa phöôùc ñöùc ñinh ninh ôû ñôøi Ngöôøi coù taùnh nhaùt vaäy thôøi Vaên chöông ham hoïc trong ñôøi saùng thoâng Taâm linh bieát tröôùc ôû loøng Soá ngöôøi laïi coù vaøo coâng danh Coù tay thöông maõi tai laønh Soá coù traâu ruoäng loäc daønh veà sau Tính toan lo lieäu quaûn ban Vieäc laøm kyû löôõng muoán mau vöøa loøng Sanh nhaèm chöõ bònh long ñong Hay coù bònh taät noù hoàng vaàn vöông Roài lo roän trí laïi thöôøng Tính cao lo thaáp töông tö gia ñình Tröông ngöôøi trôï giuùp ñinh ninh Khoâng phaàn chôi baïn phuï tình khoâng ôn 75 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 76 Ngöôøi coù chí khí khoâng sôøn Khoâng chòu nhô bôïn ñeå hôøn cho ai Soá naøy daàu gaùi hay trai Neân traùo taønh ñöùc laâu ngaøy veà sau Höôûng ñaëng söï nghieäp sang giaøu Gia ñình yeân oån ñaëng haøo hieån vang . Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït , vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc . Tuoåi ñaøn oâng: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97 Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ô, phoøng troäm caép maát ñoà, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, vaø giöõ mình keûo bò teù. Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Ñieàu haïp: laøm thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, hoaëc coù vieäc lo buoàn chuùt ít. Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ . Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ô, phoøng troäm caép maát ñoà, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu , soùng lôùn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít , chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, vaø sanh vieäc xung yù than buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï . Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn giöõ mình keûo bò teù , neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: Tuoåi ñaøn baø: www.tuviglobal.com 77 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï . Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau vaø coù tieáng thò phi raày raø . 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï . Ñieàu kî: phoøng troäm caép hao taøi, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù . Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi10 ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, coù ñau bònh neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ô, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu , soùng lôùn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít , chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, vaø sanh vieäc xung yù than buoàn . Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Ñieàu haïp: : laøm aên gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui . Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít. 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn oâng: Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15. 27. 39. 52. 64. 76. 89 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông . Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï . Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Kyû Tî Ngaøy Tyù Ngaøy Söûu Ngaøy Daàn Ngaøy Meïo - haïp : caàu taøi, ñaøo ñaát . - Kî : phaùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng . - haïp : coù quôùi nhaân hoä trôï . - Kî : ngöôøi thaân phaûn, quan söï, gian tham, ai bi . - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn . - Kî : phaùp luaät, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu . - haïp : coù quôùi nhaân phoø hoä . DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com - Kî : ñi teù, gian tham, quan söï, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu . Ngaøy Thìn - haïp : caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh . - Kî : bònh hoaïn,tranh raày . Ngaøy Tî - haïp : vaên thô ,ñôn töø , nhaäp hoïc . ñi ñöôøng , thaàn linh ñoä maïng . - Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn , ñi soâng . Ngaøy Ngoï - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát . - Kî : raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi , gaùi hôøn choàng . Ngaøy Muøi - haïp : khoâng coù . - Kî : ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù . Ngaøy Thaân - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn . - Kî : phaùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng . Ngaøy Daäu - haïp : vaên thô ,ñôn töø , nhaäp hoïc . ñi ñöôøng , thaàn linh ñoä maïng . - Kî : quan söï, keû tham lam, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng . Ngaøy Tuaát - haïp : yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh . - Kî : raày raø, bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng . Ngaøy Hôïi - haïp :vaên thô ,ñôn töø , nhaäp hoïc . thaàn linh ñoä maïng . - Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu . (ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy ) Tuoåi : Canh Ngoï Maïng : Loä Baøn Thoå Nam : Thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng Nöõ : Thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Canh Ngoï maïng Thoå soá ta nhö vaày Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh Soá ngöôøi ñaëng coù quyeàn haønh Ngöôøi sang troïng ñaõi phöôùc sanh yeâu vì Taùnh ngöôøi khoâng ñoäc vaäy thì Giaän ngöôøi noùi giöõ chaúng ghi vaøo loøng Taùnh öa hoa nguyeät long dong Y toan daâm duïc ñaëng mong vui vaày Gia ñình coù soá ñoåi xaây Ñoâi laàn môùi ñaëng döïng gaày laäp neân Taâm trí lo tính khoâng beàn Lo ñoân lo ñaùo khoâng neân vieäc gì Tin ngöôøi giuùp ñôõ sau thì phaûn taâm Maïng sanh thieän phöôùc chieáu laâm Taâm linh bieát tröôùc ngoõ taàm saùng thoâng Taùnh ngöôøi roäng raõi khoan hoàng Ra nôi coâng chuùng phaàn ñoâng vöõng vaøng Cuûa tieán loäc thöïc trôøi ban Ñuû aên, ñuû maëc ñaëng an ñoù laø 78 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 79 Soá naøy xa caùch meï cha Cuøng huynh ñeä soá ta khoâng gaàn Töï taâm lieäu tính aân caàn Khoâng nhôø coát nhuïc laïi phaàn khoâng nhau Vôï choàng dôøi ñoåi ñôøi sau Môùi laø sum hieäp ñôøi sau ôû ñôøi Soá naøy nam nöõ vaäy thôøi Neân laøm aâm ñöùc höôûng nôi caûnh giaø . Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87 Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94. Ñieàu haïp: Laøm aên thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: Phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89,. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: Laøm aên caån thaän 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: Chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92. Ñieàu haïp: Laøm aên caån thaän, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù beänh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troâm caép hao taøi, coù beänh ñau neân caàu nguyeän trôøi phaät phoø hoä cho ñaêng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: Laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôïc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù beänh ñaâu chuùt ít sanh vieäc xung yù than buoàn. Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 6, 28, 30, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 80 Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày ra, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94. Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít hoaëc troäm caëp maát ñoà. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng:11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95. Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù vaø cuûa tieàn coù hao toán. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù beänh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép hao taøi, coù beänh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, hoaëc coù beänh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp dieäp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 haàn, vaø coù caønh vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Ngoï NGAØY TYÙ … vôï, xung buoàn haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 81 NGAØY SÖÛU … haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, kî: phaùp luaät, tranh raày, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng. NGAØY DAÀN … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoàn than. NGAØY MEÏO … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, kî: phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng. NGAØY THÌN … haïp: coù thaàn hoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï nghe lôøi, ñi soáng. NGAØY TÎ … haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, keû gian tham. NGAØY NGOÏ … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn. NGAØY MUØI … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, kî: tranh raày nhöùc moûi quen phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï. NGAØY THAÂN … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: ngöôøi quen phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï NGAØY DAÄU … haïp; caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn kî: phaùp luaät, keû gian tham, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng. NGAØY TUAÁT … haïp coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, quan söï, than buoàn, ñi soâng. NGAØY HÔI … haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, laøm aên trung bình, kî: keû gian tham, bònh hoaïn. (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) TUOÅI: TAÂN MUØI Maïng: Loä Baøn Thoå Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùi Töû ñoâ maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Tuoåi Muøi maïng thoå soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng thoå soá naøy, Tuoåi cuøng soá maïng ñaëng vaày töông sanh Phöôùc ñöùc chieáu soá ñaëng laønh Tieàn taøi phaùt ñaït taïo thaønh gia cö. Taùnh ngöôøi mau leï lo tö, Uoáng aên cuõng deã khoâng töø moùn chi Tuø lao soá phaïm vaäy thì, Baét buoäc hình phaït soá ni co raøy Phu theâ soá phaän ñaéng cay Quaû Tuù chieáu maïng hoâm nay treã chaày, Ñeán sau loan Phuïng hieäp baày, Ñoâi daøng khaùc xöù xum vaày nôï duyeân Yù tinh khoâng haïp sanh phieàn Laáy söï nhaãn naïi bình yeân ôû ñôøi DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 82 Ñoái ngöôøi töû teá vaäy thôøi Sau ngaøy tranh phaûn tieáng lôøi vaøo ra Ñeâm thanh lo tính vaäy maø Chöa ñi nhieãu choã soá ta ñôøi ñôøi Queâ höông toå phuï caùch nôi Taïo laäp khaùc söù vaäy thôøi ñaëng neân Baø con laõnh ñaïm ñoâi beân Khoâng nhôø thaân toäc töï eân lo löôøng Taâm taùnh roäng raõi oân löông Ñaàu loøng sanh gaùi an khöông gia ñình Caûnh giaø soá ôû moät mình Töï quyeàn laøm chuû gia ñình laøm aên Ta neân tích ñöùc loøng haèng Nheï Ñieàu khaéc kî mong raèng thaûnh thôi Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø; 9, 21, 33, 45, 57, 60, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh diyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc phaän caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn hao toán, ñeà phoøng keû tieåu nhôn phaûn, vaø kî ñi soâng saâu, soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng:7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø; 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng:8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92. Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôù. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc laøng, vaø giuõ mình keûo bò teù, sanh vieäc buoàn lo Thang 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieäu kî: coù bònh ñaâu trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 83 Tuoåi ñaøn baø:4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi coù caûnh duyeânh nôï vaán vöông. Ñieàu kî: chôù neân can theäip tin caäy ngöôøi, phoøng troâm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung yù than buoàn. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95. Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôïc gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng:1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chòu giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ minh keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thang 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông. Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù binh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi lo ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieáp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù binh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taân Muøi NGAØY TYÙ … haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng trai hôøn vôï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 84 NGAØY SÖÛU … haïp: (khoâng coù) (kî: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn, huøn haïp.) NGAØY DAÀN … haïp:caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, Kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng. NGAØY MEÏO … haïp:vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan sö) NGAØY THÌN … haïp caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, kî: phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu. NGAØY TÎ … haùp:vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, than buoàn, ñaøo ñaát. NGAØY NGOÏ … haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, ñaøo ñaùt, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, lo nhieàu) NGAØY MUØI … haïp:coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, kî : ñöa tieàn ra caàu taøi, nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi. NGAØY THAÂN … haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaùt, (kî: nhöùc moûi lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï. NGAØY DAÂU … haïpcoù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, kî: ñöa tieàn ra caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, ñi soâng, ñi nhieàu. NGAØY TUAÁT … haïp:caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, raày raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàn. NGAØY HÔÏI … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: taïo choã ôû, quan söï, ñi teù, than buoàn. (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc1 ngaøy) Tuoåi : Nhaâm Thaân Maïng: Kieám Phong Kim Nam: thôø Oàn Töû vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Nhaâm Thaân Kim maïng soá ta nhö vaày. Tuoåi Kim maïng Kim soá naøy, Khoù nuoâi thuôû nhoû ñuû ñaày thuoác thang Thöôøng hay bònh hoaïn vöông maïng Giaûi thaàn ñoä maïng nheï an thaân hình. Phuø Traàm soá maïng giöõ gìn, Soâng saâu soùng lôùn höõu kinh moät laàn. Thöôøng hay ñi ñöùng phaân vaân, Gia ñinh khaùc söù laäp thaân ñaëng thaønh. Huyeát vaän chieáu maïng chaúng laønh. Tay khoù caàm cuûa phaûi ñaønh toån hao. Laøm aên töï tin chôù naøo, Tin ngöôøi huøn haïp ngaøy sau khoâng troøn. Thoâng minh cô bieát loøng son, Cô möu leùo laét laïi coøn saùng thoâng DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 85 Quôùi nhôn trong ñaõi phöôùc hoàng, Ra vaøo nôi choán pheùp coâng yeâu vì. Coù tay taøi ngheä vaäy thì, Taùnh ngöôøn caàn kieäm soá ni laäp thaønh. Ñeä huynh xung khaéc chaúng laønh, Coát nhuïc tuy coù roõ raøng nhö khoâng Soá trai khaéc haïi con ñoâng Soá gaùi phaïm aáy phaûi phoøng khaéc phu Traùi yù noùi coäc phoâng phuø, Ngöôøi gheùt boä mieäng coâng phu nhoïc loøng. Coá soá Tu nieäm phöôùc hoàng, Gia ñình tieàn cuûa trong voøng böïc trung Ta neân tính ñöùc boài vun, Haäu nhöït an höôûng ngoõ cuøng thaûnh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toàn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92. Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng troäm caëp maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù quôùi nhôi giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vaø nöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94. Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thang 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95. Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veâ chöùc phaän, caàu vieäc quan coù quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi vaø giöõ minh keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 86 Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaêng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raøy raø, coù binh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù binh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng troâm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo laéng vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, phoøng coù vieäc ñoäng quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc Thaùng11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81. 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc gaëp vieäc may veâc chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñoõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình khoûi bò teù, hoaëc ñau chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù binh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm cöïp maát ñoá Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Thaân NGAØY TÍ … söï, than buoàn) haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quoùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, quan DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 87 NGAØY SÖÛU … haïp: keát hoàn, caàu tieàn baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, gian tham, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn. NGAØY MEÏO … haïp: caàu taøi, taøo choã ôû, ñaøo ñaát, kî: phaùp luaät, gian tham, nhöùc moûi, lo phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï. NGAØY THÌN … haïp:coù quôùi nhôn hoä trôï, kî: quan söï, ngöôøi thaân phaûn, than buoàn nhieàu NGAØY TÎ … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng. NGAØY NGOÏ … haïp: coù thaàn ñoä mang, quôùi nhôn hoä trôï, kî ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, quan söï , ñi soâng, ñi nhieàu. NGAØY MUØI … haïp: caàu taøi, taøo choã ôû, keát hoân, caàu tieàn baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, raày raø. NGAØY THAÂN … haïp:vaên, thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn. NGAØY DAÂU … haïp:caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, kî: keû gian tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng. NGAØY TUAÁT … haïp: (khoâng coù) kî: ñi teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than buoàn.ö NGAØY HÔÏI …haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng ( Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng tröôùc say 1 ngaøy) Tuoåi : Quí Daäu Maïng : Kieám Phong Kim Nam: thôø Oâng Töû vi ñoä maïng Nöõ: thôø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. Ñoaùn xem soá mang nhö laø Quùi Daäu kim maïng kim khaêc hieàm, Taùnh ngöôøi cöùng coûi laäp ngheâm beà ngoaøi Soá phaàn duyeân nôï ñoåi thay, Quaû Tuù chieáu, maïng ñaéng cay nôï tình Coù duyeân saéc ñeïp ba sinh, Nhieàu nôi tính laïi chung tình khoù xong Thieân Ñöùc chieáu maïng phöôùc hoâng Soá ngöôøi tröôøng thoï taám loøng trung cang Taâm taùnh cöùng coûi vöõng vaøng Mieäng thôøi hay noùi chaúng maøng sôï ai Boä nieäng khoâng kín hoâm nay, Coù vieäc vui mieäng noùi raøy laäu ra Tieàn taøi y loäc soá ta, Cuõng laø ñuû duïng ñaïo nhaø aám no Taùnh hay vui veû truyeän troø DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 88 Thoâng minh taùnh saùng soá ño vieäc laøm Baø con laõnh ñaïm ñaønh cam Khoâng nhôø thaân toäc tay laøm chaéc aên Vaõng caûnh phaùt ñaït vöôïng taêng. Ñeán khi lôùn tuoåi nhö traêng ñeâm raèm Ta neân tích ñöùc noi taâm, Phaûi phoøng coù soá phaïm nhaèm tuø lao Coù duyeân ñi ñöùng ra vaøo Vieäc khoù hoùa deã chuyeän naøo cuõng xong Maïng naøy co soá quyeàn coâng, Cuõng laø taøi ngheä trong loøng baøn tay. Ta neân tích ñöùc haäu lai, Mong nhôø vaõng caûnh höôûng raøy vinh vang. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù binh ñau trong tí ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94. Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieáp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc dôøi ñoåi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95. Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäch chi cuõng ñaïng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieân taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, choù neân ñi xa ñöôøng, vaø phoøng troäm caép hao taøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeàn Trôøi Phaät phoø hoï cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù tieâng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vôïi choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 89 Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc hi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, hoaëc coù vieäc buoàn lo chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vaän may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan cô ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caëp hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung yù than buoàn. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieân taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø vaø trong mình möùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi chôõ ôû, phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nahu, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quí Daäu NGAØY TÍ … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoâng, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 90 NGYØ SÖÛU … haïp: coù thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï bò teù, ñi soáng, raàu buoàn. NGAØY DAÀN … haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn. NGAØY MEÏO … haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôn vôï, than buoàn. NGAØY THÌN … haïp:caàu taøi, ñaøo ñaùt, taïo choã ôû, kî: phaùp luaät, raày raø, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng. NGAØY TÎ … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: keû gian tham, ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï. NGAØY NGOÏ … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoàn, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät raày raø, gaùi hôøn choàng. NGAØY MUØI … haïp: coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi huøn haïp, ñi teù, ñi soâng, quan söï. NGAØY THAÂN … haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, NGAØY DAÄU … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, huøn haïp, gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn. NGAØY TUAÁT … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoàn, ñaøo ñaát, kî: raày raø, nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng. NGAØY HÔÏI … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: keû gian tham, ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, trai hôøn vôï. ( Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Giaùp Tuaát Maïng : Sôn Ñaàu Hoûa Nam: thôø Oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieàn Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Giaùp Tuaát maïng Hoûa soá ta nhö raày Tuoåi Thoå maïng Hoûa soá naøy, Sôùm sanh coù bònh ñuû ñaày thuoác thang. Maët troøn taùnh saùng dung nhan, Coù duyeân ñi ñöùng ngöôøi toan yeâu vì. Loøng hay lo laéng vaäy thì Ñeâm lo ngaøy lieäu gaén ghi gia ñình. Phaù toái chieáu maïng giöõ gìn, Coù soá maât cuûa thình lình chaúng hay. Taùnh ngöôøi khoâng ñoäc loøng naøy, Giaàn ngöôøi thì noùi giaän raày boû qua. Ñôøi sanh cöïc khoå soá ta, Daãu maø coù cuûa cuõng laø khoå taâm. Trong tay ngheà nghieäp töï taâm, Tay kheùo saûo bieån phöôùc laâm leï taøng. Khi naøo gaëp vieäc khoù toan, Trong ngaøy trong buoåi tình caøng mau thoâng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 91 Daãu maø coù hoïc toán coâng, Hoïc nhieàu bieát ít trong loøng laûng sao. Vôï choàng hoøa hieäp sô giao, Traêm naêm tô toùc taâm baøo vaày vui. Haøo con phaùt ñaït Trôøi xui, Ña sanh dò döôõng deã nuoâi con baày. Cuûa tieàn loäc thöïc soá naøy, Giaù ñaøng sung tuùc ñuû ñaày vinh quang Taùnh hay giöõ phaän ngaøy ñaøng, Khoâng chòu nhô bôïn khoâng can vieäc ngöôøi. Ta neân tích ñöùc veïn ngöôøi, Ngoû haàu phaùt ñaït toát töôi gia ñình. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phong coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn. Lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caëp maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, va trong mình nhöc moûi chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng caø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc dôøi choã ôû vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù beänh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, coù vieäc kî, ñeà phoøng cuõng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhaân phaûn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc than buoàn. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñao ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeø phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, duø coù vieäc kî chuùt ít ñeø phoøng cung ñaëng nheï Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng troäm caép maát ñoà . Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Tuaát NGAØY TYÙ … haïp: coù thaàn hoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi phaûn, ñi soâng, ñi teù, than buoàn. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 93 NGAØY SÖÛU … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, keû gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng. NGAØY DAÀN … haïp; vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, kî: quan söï, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, kî teù, than buoàn. NGAØY MEÏO … haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, kî: keû gian tham, bònh hoaïn lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï. NGAØY THÌN … haïp: coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi huøn haïp, ñi soâng, than buoàn. NGAØY TÎ … haïp; caàu taøi, keát hoân, tao choã ôû, kî: nhöc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï. NGAØY NGOÏ … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôk, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï NGAØY MUØI … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî; phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng. NGAØY THAÂN … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: quan sö ñi teù, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát than buoàn. NGAØY DAÄU … haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, keû gian tham hay lo nhieàu. NGAØY TUAÁT … haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, hay xung buoàn. NGAØY HÔÏI … haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, kî: nhöùc moûi trai hôøn vôï, lo cho phoøng thaát voïng. (Ñieàu haïp, kî ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) tuoåi : Aát Hôïi Maïng : Sôn Ñaàu Hoûa Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Aát Hôïi maïng hoûa soá ta nhö vaây. Tuoåi Thuyû maïng hoûa soá naøy, Maïng cuøng vôùi tuoåi hai ñaây khaùc raøy Trong mình bònh gheû chaúng may, Hoaëc thieáu maùu huyeát hoâm nay thaân hình. Ngöôøi coù taùnh saùng loøng linh, Chöa tôùi bieát tröôùc yù tình mau thoâng Coù duyeân taùnh kheùo ôû loøng, Ngöôøi laïi thaàm gheùt baát ñoàng yù ta. Tuoåi nhoû soá khaéc meï cha, Hoaëc cha cuøng meï chòu raøy gian nan. Tuoåi xuaân nhieàu vieäc tai naïn. Khaéc haøo phu phu khoâng toaøn caên duyeân. Lôõ duyeân buoåi tröôùc öu phieàn, Ñôøi sau hoïi hieäp veïn tuyeàn traêm naêm Trung nieân vaõng caûnh taøi laâm, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Thaùng Gieâng www.tuviglobal.com 94 Nöûa ñôøi phaùt ñaït cuõng caàm thieáu chi. Thöôøng hay mang tieáng thò phi, Ra vaøo mieäng löôõi vaäy thì saøm ngoân, Taùnh ngöôøi döôùi troïng treân toân, Thieân Thoï chieáu maïng baûo toàn soáng laâu Soá naøy con khaån con caàu, Môùi laø nuoâi ñaëng ngoõ haàu veà sau. Ñeâm naèm giaác moäng chieâm bao, Thaáy thaân ñaëng nheï bay mau löøng mình. Maïng naøy deã laäp gia ñình, Coù tay caàm cuûa giöõ gìn ñaëng laâu. Ta neân tích ñöùc roäng saâu, Laäp neân cô nghieäp ngoõ haàu thaûnh thôi. Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieân taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc hôøn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: giöõ mình keûo teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hoaëc cuûa tieàn hao toán Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn tai 10 phaàn ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø chuùt ít. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù ñau bònh chuùt ít sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, gia ñaïo ñaëng söï an vui Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caáp hao taøi, neân ñeà phoøng caø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: chôù neân can thieáp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø chuùt tí coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa troâm caép hao taøi, vaø coù keû tieåu nhôn phaûn, giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng caø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 96 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Hôïi NGAØY TYÙ … haïp: caàu taøi, phoø hoä, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU … haïp: (khoäng coù) kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, than buoàn. NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, phoø hoä, (kî: phaùp luaät, tieáng thò phi, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn) NGAØY THÌN ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, ( kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, ( kî: Phaùp luaät, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham, quan söï, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, chöùc phaän, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phaùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, kyù teù, quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn ñoä maïng (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, than buoàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Bính Tyù Maïng :giang Haï Thuûy Nam: thôø Caäu Taøi, Caäu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø baø Chuùa Ngoïc Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Bính tyù maïng Thuyû soá ta nhö vaày Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khoâng toaøn Ñieàu Khaùch chieáu maïng chaúng an Moät laàn teù naëng phaûi mang taät raày. Hoaëc teù soâng gieáng hoâm nay, Soâng saâu soùng lôùn naïn tai phaûi phoøng Cuûa tieàn khoù giöõ cho xong Tay laøm ra cuûa kho mong giöõ troøn Thieáu nieân taøi loäc hao moøn, Trung nieân phaùt ñaït laïi coøn vinh quang Soá naøy tay coù quyeàn ban, Cuøng laø chöùc töôùc gaàn haøng quôùi nhôn Ñôøi sanh thanh khieát khoâng sôøn DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 97 Giaàn hôøn ñeå daï caêm hôøn nhôù dai. Mieäng noùi nhôn nghóa ai hay, Loøng thôøi lo vaén lo daøi khoù phaàn. To gan lôùn maät chaúng caàn, Ñeán khi noùi coïc khoâng phaân treû giaø. Khoâng phaàn chôi baïn soá ta. Can thieäptin caây vieäc maø xong ñaâu. Phu theâ hoäi hieäp daùo ñaàu, Lôõ duyeân buoåi tröôùc ngoõ haàu ñôøi sau Thoâng minh chí khí phöôùc haøo, Moät ñôøi thanh khieát sang giaøu baäc trung. Laøm aên nhöõng vieäc khoâng cuøng, Vieäc nhoû neân ñaëng lôùn duøng chaúng xong. Ta neân tích ñöùc ôû loøng, Mong nhôø ai höôûng trong voøng vaõng nieân. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an. Phoøng troäm caëp hao taøi, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi tuoåi coù gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 98 Ñieàu kî: chôù neân can thieáp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, hoaëc coù bònh ñau ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn. Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc vaø trong mình coù nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn daëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít, ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc ñeà phoøng troäm caép maát ñoà Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toàn, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daâu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 99 Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Tyù NGAØY TYÙ ... haïp: quôùi nhôn, vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: raày raø, gaùi hôøn choàng, nhöùc moûi, lo vieäc chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, ( kî: trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn (kî: phaùp luaät, raày raø, bònh hoaïn gaùi hôøn choàng) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn hoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, ñí teù, choù döõ0 NGAØY TÎ ... haïp: moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïng, (kî:bònh hoaïn, caép troäm gian tham, hung döõ, phaù hoaïi) NGAØY NGOÏ ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, choàng hôøn vôï, xung buoàn, ñi nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: phaùp luaät, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: raày raø, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî gian tham, phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh hoä maïng, ( kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, nghe lôøi, can thieäp, xung buoàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: lo lieäu haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn cöôùp troäm, phaù hö hao) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Ñinh Söûu Maïng: Giang Haï Thuûy Nam: thôø Caäu Taøi, Caäu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông ñoä maïng Ñaùon xem soá maïng nhö laø Ñinh Söûu maïng Thuûy soá ta nhö vaày Tuoåi Thoå maïng Thuûy soá naøy, Coù taät bònh kín coù vaày tröôøng sanh. Thaùu Döông chieáu maïng khoân lanh. Taùnh saùng mau hieåu taøi laønh taâm linh, Veû vui göông dieän yù tình, Chieâm bao thöôøng thaáy meï mình bay ñi Long Thaàn chieáu maïng phoø trì Tay laøm ra cuûa vaäy thì nhö chôi. Soá naøy taïo laäp neân ñôøi, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Thaùng Gieâng www.tuviglobal.com 100 Gia ñình phuù tuùc choùi ngôøi thònh danh. Coù duyeân ñaëng chöõ tam sanh, Nôï duyeân deã taïo deã thaønh nguyeät hoa. Moät ñôøi khoù troïn ñoù laø, Ôû ñaëng beàn vöõng ñoù laø phöôùc sanh, Ñeä huynh coát nhuïc chaúng laønh, Nhôn tình aám laïnh daï daønh laõng sao. Khoù nuoâi con kieán deã naøo, Toán hao tieàn cuûa phöôùc haøo ñaëng neân. Soá ôû moät choã khoâng beàn, Ñoåi ñôøi khaùc xöù laäp neân gia ñình. Caùch nôi cha meï döôõng sinh, Aáy laø thuaän soá kieát tinh ñoä raøy. Soá naøy ít coù naïn tai, Kieát tinh ña chieáu hoâm nay vöõng vaøng. Coù ñau mau huyeát chaúng an, Thöôøng khi nhöùc moûi hoaëc sang gheû raøy. Ta neân chöôûng Ñöùc laâu ngaøy, Gia ñình an höôûng tieàn taøi vöôïng taêng. Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp nhieàu vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi10 phaàn ñaëng 8 phaàn, caø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng cuûa tieàn hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laàm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít, ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 101 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo laéng vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung buoàn. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: ñeà phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng cuûa coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít, ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaêng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù binh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 102 Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troâm caëp hao taøi, hoaëc coù binh ñau chuùt ít, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn. Sanh vieäc xung buoàn. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Ñinh Söûu NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, ( kî: hay lo nhieàu phoøng bònh hoaïn) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh hoä maïng, coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï (kî: nghe lôøi, troäm caép, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, than buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu tìa, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát (kî:lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï) NGAØY MEÏO ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi nhieàu, kî teù) NGAØY THÌN ... haïp: caàu tìa, chöùc phaän, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phaùp luaät, bònh hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, buoàn yù, quan söï, ñi teù) NGAØY NGOÏ ... haïp: keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieân baø ñoä, (kî: lo nhieàu, lo chi phoøng thaât voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, troäm caëp, can thieäp huøn haïp, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, haïp thô tôø (kî:ñöa tieàn ra, caàu taøi, chöùc phaän, ngöôøi thaân phaûn, buoàn phieàn, quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, chöùc phaän, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:raày raø, phaùp luaät, kî teù, quan söï, buoàn phieàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Maäu Daàn Maïng : Thaønh Ñaàu Thoå Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Maäu Daàn maïng Thoå soá ta nhö vaày Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Soá naøy ta coù quyeàn haønh, Ngöôøi sang troïng ñaõi coâng danh choùi ngôøi Ñi ñeán xöù khaùc nôi nôi Noùi rieâng ít tieáng laï thôøi nhö quen Taùnh ngöôøi roäng raõi loøng beøn Ton gan lôùn maät sang heøn khoâng phaân Taâm ngöôøi khoâng ñoäc giai nhaân, Giaän ngöôøi khoâng coá taùnh gaàn tröôïng phu Ta neân döôõng taùnh tu taâm, Cuûa tieàn nhö theå ñeøn lu caïn daàn DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 103 Giaøu ngheøo ta khoù lo aâu, Nhieàu phen ñôøi ñoåi sanh saàu soá ta, Phu theâ xung khaéc baát hoaø, Ñoåi dôøi duyeân nôï gaãm maø ñaéng cay Ñeï huynh coát nhuùc chaân tay, Anh em khaùc xöù ôû raøy phöông xa. Khoâng nhôø thaân toäc khoù nöông, Töï tay taïo laäp lo löôøng ñaëng neân. Boãng thaân ta giöõ cho beàn Moät laàn teù naëng chòu neân taät raày Hình yeáu ñuoái laïi coù taøi, Thoâng minh taùnh saùng ai taøi khoân lanh. Haøo con ta chaúng ñaëng laønh, Khoâng troâng nhôø caäy daï ñaønh laõng xao Ta neân tích ñöùc veà sau. Nhò Ñieàu khaéc kî ñaëng haøo thaûnh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hoa toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troâm caëp hao taøi, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tinh vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn daëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc giaän vôùi nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, coù tieâng thò phi raày raø, trong mình lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn daëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 104 Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaân tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc kî ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù vieäc chuùt ít sanh vieäc buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naï, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø coù vieäc ñoäng quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát,coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong mình lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, hoaëc phoøng troäm caép maát ñoà. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 105 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu Daàn NGAØY TYÙ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi nhieàu, kyù teù, ñi soâng. NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaùt, caøu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn gian tham, phaù hoaïi, raày raø. NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, soâng saâu, ñi nhieàu. NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, haëp hung hoùa hieàn, kî: cöôùp troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng NGAØY THÌN ... haïp: ( khoâng coù), kî : buoàn raàu, ngöôøi quen phaûn, kî teù, choù döõ NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî : phaùp luaät, raày raø, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàngl NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, kî: quan sö, ñi teù, ñaøo ñaát, phoøng tai naï. NGAØY MUØI ... haïp: keát hoân, vui veû, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng. NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coâ thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi nhieàu, ñoåi dôøi. NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, kî: troäm caép, luaât phaùp, lo nhieàu ngöôøi noùi laùo, trai hôn vôï. NGAØY TUAÁT ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, kî: ngöôøi thaân phaûn, quan söï, buoàn phieàn. NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, kî: phaùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choâng. (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Kyû Meïo Maïng : Thaønh Ñaàu Thoå Nam: thôû Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoùan xem soá maïng nhö laø Kyû Meïo maïng Thoå soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh Khoù nuoâi thuôû nhoû chaúng laønh, Cöïc khoå cha meï thöôøng sanh beänh raøy Soá ta y loäc tieàn taøi, Töï nhieân lo ñuû ngaøy ngaøy thaûnh thôi Ngao du vui veû aên chôi Ngöôøi khoâng khoå tri trong ñôøi raûnh rang. Soâ naøy tay coù quyeàn baøn. Coâng danh chöùc phaän ngöôøi sang yeâu vì Khoâng phaàn chôi baïn soá ni. Tin phaàn can thieäp deã chi ñaëng troøn. Ñoái ngöôøi trong hau loøng son. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 106 Ngaøy sau trôû maët lai coøn phaûn taâm. Than loäc laõnh thaûm buoàn thaàm Cuøng laø huynh ñeä khoù loøng thôø nhau. Vôï choàng ñaëng hieäp muoân sau, Môùi laø ñaëng toát phöôùc haøo beàn laâu. Ngöôøi hay tín ngöôõng nhieäm maøu, Yeâu laønh chuoäng phaûi ngoõ haàu thieän taâm. Cuûa phuï aám ta khoù caàm, Daàu coù aûnh taøm ñöôøng hao ra. Ñeâm thanh ngôù ngaån loøng ta, Ngó suy buoàn tuoåi vaäy maø queâ xöa. Khoâng chòu khi thò chaúng öa, Ai maø khinh bæ ta chöøa ngöôøi xa. Ta neân tích ñöùc ñoù laø, Ngoõ haàu phaùt ñaït cöûa nhaø vinh quang. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù binh ñau trong ít ngaøy, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên coù veû gaëp may thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng vieäc coù ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc giaän buoàn nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép maát ñoà, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 107 Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: cuûa tieàn hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, coù vieäc ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaân nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép maát ñoà, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít. Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn. Lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 108 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Kyû Meïo NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phaùp luaät raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, nghe lôøi) NGAØY DAÀN ... haïp: moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (Kî: than buoàn, nghe loi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát) ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát. (Kî: nhöùc moûi, lo NGAØY THÌN nhieàu, traønh raày, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: thô tôø, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng,(Kî: gian tham, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phaùp luaät, bònh hoaïn thò phi) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, nhaäp hoïc, hoä trôï, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: moïi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh, (Kî: bònh hoaïn) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, keû gian tham, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui, (kî: phaùp luaät, raày raø, lo nhieàu, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (kî:trai hôøn vôï, ñaøo ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Canh Thìn Maïng: Baïch Laïp Kim Nam: thôø oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng Nöõ: thôø baø Chuùa Tieàn Nöông Nöông ñoä maïng. Ñoaùn xem soá maïng nhö laø Canh Thìn Kim maïng soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå Kim maïng soá naøy, Tuoûi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raày. Bònh phuø chieáu maïng chaúng may, Thaân hình yeáu duoái bònh hoaøi khoâng an Lo hay lo tính ña ñoan, Khoå taâm öu löï gia ñaøng laøm aên. Ngöôøi coù möu trí loøng baêng. Tính cao lo thaáp khoan hoaèng môû mang. Taùnh öu kinh saùch luaän baøn, Ham nghe nghóa lyù laø ñaøng saùng thoâng. Soá ta tieàn cuûa phöôùc hoàng, Ñuû aên ñuû maëc ngoû mong ñaäu taøi. Gia ñình coù soá ñoåi thay, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 109 Ñoâi laàn môùi ñaëng hoâm nay taïo thaønh. Vôï choàng hoøa hieäp raønh raønh, Moät ñôøi beàn vöõng chôù sanh ñoåi dôøi. Soá ta chaúng ñaëng thaûnh thôi, Khi aên khoâng heát khi thôøi ngoài khoâng. Taùnh ngöôøi khoâng ñaëng beàn loøng, Buoåi ñaàu tính lôùn sau hoøng nhoû thay. Giaän ngöôøi ñeå daï hoâm nay, Ôn ngöôøi ra phaûi cöùu maïng. Mong ngaøy traû nghóa veïn toaøn môùi vui. Ngöôøi sang troïng ñaõi baõi buoâi, Coù duyeân ñi ñöùng khieán xui thöông tình. Ta neân tích ñöùc giöõ gìn, Bieán hung vi keát gia ñình laäp neân. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñoôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôø choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau vaø trong mính nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôùn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 110 Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng troäm caép maát ñoà vaø coù tranh phaûn raày raø. Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñoôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôø choã ôû, vaø phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau toûng ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính vieäc nhieàu vieäc, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøngvaø caàu nguyeän Trôøi phaät phoø hoä. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Thìn NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä, coù quôùi nhôn hoä tröïo, (kî: ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: gian tham, phaùp luaät, tranh raày, gaùi hôøn choàng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 111 NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thôn, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caâu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû,, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh hoaïn, lo nhieàu) NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî:nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, aùc nhôn möu haïi) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî:trai hôøn vôï, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY NGOÏ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caøu taøi, ñi soâng, aùc nhôn phaûn, ñi nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû gian tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî:ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát) NGAØY DAÄU ... haïp: yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî:ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, an vui, ñaøo ñaát, (kî:nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Taân Tî Maïng: Baïch Laïp Kim Nam: thôø oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng Nö: thôø baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Taân Tî Kim maïng soá ta nhö vaøy. Tuoåi Hoûa Kim maïng soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hi ñaây khöùc raày, Thuôû nhoû ñau ñeû chaúng may, Hoaëc thieáu maùu huyeát hoâm nay nhöùc mình, Thaùi Döông chieáu maïng taâm linh, Chöa tôùi bieát tröôùc yù tinh saùng thoâng. Long thaàn chieáu coá phöôùc hoàng, Cuûa tieàn phaät ñaït raày mong sang giaøu. Ta laøm ra cuûa bieát bao, Gia ñình taïo laäp ñaëng haøo vinh quang. Soá ta choàng vôï chaúng toaøn, Ñoåi ñôøi caùch trôû ñoâi ñaøng reû phaân. Ñôøi sau sum hieäp nghóa aân, Cuõng laø khaéc yù laø phaàn soá ta. Coù möu leùo laét vaäy maø, Chí khí cöùng coûi daùm qua maët ngöôøi. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 112 Coù duyeân ñi ñöùng toát töôi, Quôùi nhôn giuùp ñôõ khoù möôøi cuõng xong. Taùnh ngöôøi sau tröôùc chaúng ñoâng, Vui loøng thöông voäi buoàn loøng gheùt mau. Loøng lo nhieàu vieäc lao xao, Thaáy Ñieàu traùi yù can vaøo noùi ra. Laøm aên ngöôøi gheùt tính ra, Daàu maø coù gheùt cuõng laø khoâng sao. Coù tay thöông maõi veà sau, Ñoù laø thuaän soá phöôùc haøo ñaëng neân. Ta taâm döôùng taùnh cho beàn, Gia ñình phaùt ñaït tuoåi teân choùi ngôøi Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, coù tieáng thò phi, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hình phaït, trong loøng lo tính nhieàu vieäc Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù vieäc ñoäng quan laøng, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, caø coù vieäc tranh phaûn raày raø. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû , chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vaø coù tieáng thò phi raày raø hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 113 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaànd daëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng troäm caêp hao taøi, vaø coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöù mình keûo bò teù. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaøn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù deà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép maát ñoà, neân ñeà phoøng caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Ngaøy haïp, kî cuûa tuoåi Taân Tî NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (ky: pheùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, gian tham, ai bi) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 114 NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, hay lo nhieàu) NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, gian tham, quan söï, nghe lôùi, huøn haïp, ñi nhieàu_ NGAØY THÌN ... haïp: caøu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, tranh raày) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn linh ñoä maïng( Kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn, ñi soâng) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, lo chi, phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng) NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî:ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù,) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, haëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, keû gian tham, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng) NGAØY TUAÁT ... haïp: yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: raày raø, bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôn, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, ( kî; ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Nhaâm Ngoï Maïng: Döông Lieãu Moäc Nam: thôø oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoùan xem soá maïng nhö laø, Nhaâm Ngoï maïng Moäc soá ta nhö vaày. Tuoåi Hoûa maïng Moäc soá naøy, Ñieàu khaùch chieáu maïng chaúng may, Phaûi phoøng teù naëng chòu raøy taät thaân. Chìm ghe teù gieáng moät laàn, Phaûi phoøng soâng gieáng laø phaàn kî ta. Taùnh öa troàng tæa ñoù laø Taám loøng roäng raõi ham maø thieân taâm. Caûu tieàn ta khoù giöõ caàm, Laøm ra coù cuûa laïi taàm ñöôøng ho. Soá khaéc cha meï deã naøo, Laøm cho phuï maãu lao ñao thöông hình. Taùnh ngöôøi caàn kieäm giöõ gìn, Tuoåi xuaân laän ñaän gia ñình khoù neân. Trung nieân vaõn caûnh vöõng beàn, Lôùn tuoåi taïo laäp ñaëng neân gia ñình. Soá ta gaàn ñaëng ngöôøi vinh, Hoaëc coù quyeàn töôùc thaân tình ngöôøi sang. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 115 Vôï choàng sum hieäp veïn toaøn, Treân hoaø döôøi thuaän ñoâi ñaøng yeâu thöông. Haøo con cuõng ñaëng kieát töôøng, Sanh nhieàu nuoâi deã an khöông thaïnh haønh. Thoâng linh loøng daï hieàn laønh, Ra nôi coâng chuùng ñaëng raønh trí lo. Tuoåi xuaân khoå nhoïc laàn doø, Nhieàu Ñieàu tai aùch nhö ñoø ñi soâng. Khaù neân döôõng ñöùc beàn loøng, Ngaøy sau ñaëng höôûng phöôùc hoàng thaûnh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, va coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 116 Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc coù troäm caëp hao taøi. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troâm caëp hao taøi, coù bònh ñau, neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Ngoï NGAØY TYÙ ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï ( Kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, xung buoàn) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 117 NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát (kî: pheùp luaät, tranh raày, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoàn than) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, nghe lôøi, NGAØY THÌN ñi soâng) NGAØY TÎ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh hoaïn, keû gian tham) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôøn, nhaäp hoïc, quôùi nhöon hoä trôï (kî: nghe lôøi, huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: tranh raày, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöông, (kî: ngöôøi quen phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû gian tham, gaùi hôøn choàng, bònh hoaïn) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, quan söï, than buoàn, ñi soâng) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, laøm aên trung bình (kî: keû gian tham, bònh hoaïn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Quí Muøi Maïng: Döông Lieãu Moäc Nam: thôø oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Quí Muøi maïng Moäc soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoåi maïng Moäc soá naøy, Tuoûi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Thaùi Döông chieáu maïng khoân lanh, Trí saùng mau hieåu taøi laønh taâm linh. Long thaàn ñoä maïng keát linh, Cuûa tieàn phaùt ñaït giöõ gìn trong tay. Khoâng chòu noùi doái vôùi ai, Noùi sao coù vaäy vieäc raøy ñinh ninh. Chaún chòu noùi phaïm ñeán mình, Naëng lôøi nhieàu tieáng nghóa tình döùt xa. Löông duyeân caùch trôû soá ta. Nhieàu nôi duyeân nôï vaäy maøkhoù song. Ñeán sau loan phuïng chung phoøng, Gaëp nôi haøo phuù phöôùc hoàng beàn laâu. Roäng loøng vui veû ngoõ haàu, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 118 Cöùu ngöôøi roài laïi ñaùo ñaàu khoâng ôn. Cöûa nhaø dôøi ñoåi nguoàn côn, Caùch xöû cha meï dôøi chôn xöù ngöôøi. Môùi laø taïo laäp toát töôi, Ñaëng neân cô nghieäp vui cöôøi vinh quang. Soá coù ñau gheû chaúng an, Hoaëc thieáu maùu huyeát thöôøng mang nhöùc mình. Baø con laõnh daïm nhôn tình, Khoù nöông nhôø caäy töï mình laäp neân. Vieäc laøm chaúng ñònh tröôùc beàn, Muoán laøm laøm ñaïi hö neân quaûn gì. Neân laøm Aâm ñöùc vaäy thì, Gia ñình phaùt ñaït maïng tuyø ñöùc sanh. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên cso gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònhd dau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 119 Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø phoøng troäm caëp hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chut ít, sanh vieäc xing buoàn. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi. Neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeø phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø phoøng troäm caëp hao taøi, hoaëc coù bònh ñau ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 120 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quùi Muøi NGAØY TYÙ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn, huøn haïp) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôùn hoä trôï, (kî:ñöa tieàn ra, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tô, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: kî teù, quan söï, dôûi choã ôû, than buoàn, ñaøo ñaát) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh hoaïn, lo nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caøu taøi, nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taøo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÄU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, ngöôøi quen phaûn, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng ñi nhieàu) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: taïo choã ôû, quan söï, ñi teù, than buoàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi: Giaùp Thaân Maïng: Tuyeàn Trung Thuûy Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Giaùp Thaân maïng Thuûy soá ta nhö vaày. Tuoåi Kim maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaøy töông sanh. Soá ngöôøi ñaëng höôûng tu haønh, Ít khi cöïc khoå phöôùc laønh thaûnh thôi. Mieäng linh noøi tröôùc nhöõng lôøi, Nhöõng Ñieàu hung kieát noùi thôøi chaúng sai. Soá coù quyeàn töôùc trong tay. Gaàn ngöôøi sang troïng yù raøy meán thöông. Giöõ thaân soá phaän baát löông, Moät laàn teù naëng bò thöông taät raøy. Soá ta y loäc tieàn taøi, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 121 Gia ñình no ñuû hoâm nay an toaøn. Taùnh tình hoøa thuaän taâm khoan, Oân nhu meàm moûng laø ñaøng thieän löông Tuoåi xanh vaän tô gioù söông, Ngöõa nghieâng ñoâi ñoä laø ñöôøng khoå taâm. Trung nieân vaõng caûnh taøi laâm, Lôùn tuoåi phaùt ñaït cuûa caàm beàn laâu. Khoâng phaàn chô baïn ngoõ haàu, Tin caäy töû teá ñaùo ñaàu phaûn taâm Ñeä huynh coát nhuïc tình thaâm, Nghóa tình aám laïnh coù caàm nhö khoâng. Soá trai coù khaéc con doøng, Baèng maø soá gaùi phaûi phoøng khaéc phu. Maïng naøy lôùn tuoåi ñi tu. Xuaát gia ñaàu Phaät ngao du cöûa thuyeàn. Ta neân tieän taùnh taâm kieân, Nheï Ñieàu khaéc kî ñaëng yeân gia ñìng. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. ` Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn daëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaêng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaøn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cung ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 122 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñöïng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn daëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình khoû bò teù, hoaëc ñau chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 123 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Thaân NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, quan söï, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöù bònh, (kî:bònh hoaïn raày raø, gian tham, lo chi phoøng thaát voïng)( NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát,(kî: pheùp luaät, gian tham, nhöùc moûi, lo phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï.) NGAØY THÌN ... haïp: cô quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, ngöôøi thaân phaûn, than buoàn nhieàu) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä mang, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, quan söï, ñi soâng, ñi nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû gian tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TUAÁT ... haïp: khoâng coù (kî: ñi teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than buoàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, ( kî: pheùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi: Aát Daäu Maïng: Tuyeàn Trung Thuûy Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Aát Daäu maïng Thuyû soá ta nhö vaäy. Tuoåi Kim maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raøy. Sôùm sanh coù bònh chaúng may, Khoù nuoâi thuôû nhoû thöôøng ngaøy oâm ñau. To gan lôùn maät lôùn taâm cao, Soá ngöôøi tröôøng thoï phöôùc haøo soáng laâu. Chí khí cöùng coûi cao saâu, Vui mieäng hay noùi ñöïng caâu chuîeân vui, Gia ñình taïo laäp xong xuoâi, Tieàn taøi y loäc duø nuoâi ñuû duøng. Anh em tuy coù chaúng cuøng, Ñeàu moät theáu söùc khoù tuøng laäp neân. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 124 Vieäc chi ta töï lieäu eân, Tin huøn can thieäp chôù neân vieäc gia ñaïo ñaëng söï an vui. Khoâng caàn chôi baïn soá ni, Vì tính baèng höõu sau thì buoàn than. Löông duyeân vôï choàng khoâng toaøn, Ñôøi sau hoäi hieäp ñaëng an gia ñình. Coù duyeân gaàn ñaëng ngöôøi vinh, Hoaëc coù chöùc phaän troïng tính ngöôøi sang. Baø con thaân toäc hoøa an, Meán thöông thuaän thaûo veïn toaøn nghóa aân, Taùnh ngöôøi cöùng coûi khoâng vaân, Chaúng chòu coù uoán laø phaàn nghòch ta. Ñoaùn xem soá maïng phaân qua, Khoå taâm nhieâu thuôû môùi laø vöõng neân. Ta taâm döôõng taùnh cho beàn, Nheï Ñieàu khaéc kî ñaëng neân cöûa nhaø. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau vaø phoøng troäm caëp hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï/ Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, neân ñeå yù ñeà phoøng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 125 Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc trong minh nhöùc moûi chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caëp hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoân. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöông tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong minh nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 126 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Daäu NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaát, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi teù, ñi soâng, raàu buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, ( pheùp luaät, raày raø, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng ) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi teù, ñi soâng, quan söï) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh hoaïn) NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï (kî: nghe lôøi, huøn haïp, gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choâng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, trai hôøn vôï) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi: Bính Tuaát Maïng: Oác Thöôïng Thoå Nam: thôø Caäu Taøi Caäu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Bính Tuaát maïng Thoå soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng Thoå soá naøy, Tuoûi cuøng vôùi maïng hieäp vaày tröôøng sanh. Khoù nuoâi thuôû nhoû chaúng laønh, Oâm ñau keå thaùc nhoïc nhaèn meï cha. Traèm Phuø chieáu maïng cho ta, Teù soâng cuøng gieáng vaäy maøn phoøng aâu. Taùnh ngöôøi kheùo leùo ñuoâi ñaàu, Vaäy vieäc laøm kyõ löôõng ngoõ haàu xöng taâm. Cuûa tieàn ta khoù giöõ caøm, Sôùm voâ cöûa tröôùc toái taàm cöûa sau. Ñoái ngöôøi töû teá döôøng naøo, Trôû loøng phaûn yù bieát bao nhieàu laàn. Thieáu tinh nhoû maät laø phaàn, Taùnh hieàn yù nhaéc roõ phaân thieän hoaø. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 127 Ngöôøi sanh yeâu chuoäng troïng ta, Keû nhoû ñem daï vaäy maø phaûn taâm. Höôûng nôi taøi ngheä aám thaân ñoù laø, Ngöôøi coù taùnh saùng hieåu xa, Gaëp nhöõng vieäc khoù tính sau mau thaønh. Boån thaân ta khaù giöõ laønh, Moät laàn teù naëng chò ñaønh taät thaân. Gia ñình dôøi ñoåi ñoâi laàn, Môùi laø ñaëng vöõng töï taâm laäp thaønh. Löông duyeân choàng vôï chaúng laønh, Ñôøi sau khaùc xöù töông sanh ôû ñôøi. Thi aân boå ñöùc nhieàu nôi, Höôûng nhôø haäu vaäy thaûnh thôi gia ñình. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù binh trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình lo tính nhieàu vieäc, coù bònh neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaân ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thanh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 128 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 9 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caëp hao taøi, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc than buoàn. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp may thanh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cung ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, hoaëc coù troäm caëp maát ñoà. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Tuaát NGAØY TYÙ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi phaûn, ñi soâng, ñi teù, than buoàn) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 129 NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, (kî : quan söï, taïo choã ôû, ñi teù, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh hoaïn, keû gian tham, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi huøn haïp, ñi soâng, than buoàn0 NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ta, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan sö) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: quan söï, ñi teù, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh hoaïn, keû gian tham, hay lo nhieàu) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trô, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, hay xung buoàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Ñinh Hôïi Maïng: Oác Thöôïng Thoå Nam: thôø Caâu Taøi Caäu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Ñinh Hôïi maïng Thoå soá ta nhö vaày, Tuoåi Thuûy maïng Thoå soá naøy, Tuoûi cuøng vôùi maïng hai ñay khaéc raøy. Beänh phuø chieáu maïng chaúng hay, Vaán vöông bònh hoaïn thöôøng ngaøy boå thaân. Taùnh ngöôøi vui veû laø phaàn, Baûi buoâi troïng ñaõi nghóa aân ngoït ngaøo. Ñoái ngöôøi töû teá döôøng naøo, Phuïc nôi ngoaøi maät taâm baøo phaûn khi. Cuûa tieàn y loäc soá ni, Cuõng laø ñaëng höôûng vaäy thì böïc trung. Quaûn baøo thôøi giaän khoâng cung, Ngöûa nghieâng ñoâi ñoä thung dung môùi laø. Nôï duyeân deã taïo soá ta, Moät ñôøi beà vöõng raày raø khaéc nhau. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 130 Thoâng minh taùnh kheùo leï mau, Thöoïng toân haï troïng phöôùc haøo thieän taâm. Soá ta höôûng thoï laâu naêm, Taâm thaønh thieän söï phöôùc laâm an toaøn. Haøo con khaéc ñöùa ñaàu haøng, Muoân thôøi nuoâi deã sôm toaøn ñaëng ñaâu. Töï at taïo laäp môùi maàu, Khoù nöông nhôø höôûng trong baàu ñôïi huynh. Taïo neân cô nghieäp gia ñình, Khaùc xöù cha meï kinh ñinh cöûa nhaø. Khoâng gaàn thaân toäc soá ta, Moät mình toan lieäu cao xa loã lôøi. Khaù neân tích thieän ôû ñôøi, Gia ñình phong tuùc höôûng nôi an phaàn. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc cuûa tieàn coù hao toán chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 131 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caëp hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng tính nhieàu vieäc. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi, coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø chuùt ít. Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, neân tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn hay bò teù, caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Ñinh Hôïi NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 132 NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (Kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, than buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, (kî: pheùp luaït, tieáng thò phi, lo nhieàu, traøi hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn) NGAØY THÌN ... haïp: keát hon, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn.) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, gian tham, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham, quan söï, than buoàn nhieàu) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, kî teù, hoøng quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø,) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, than buoàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Maäu Tyù Maïng : Thích Lòch Hoûa Nam:thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng. Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Maäu Tyù maïng Hoûa soá ta nhö vaày. Tuoåi Thuûy maïng Hoûa soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Nhaát sanh nhaát töû chaúng may, Keá thaùc thuôû nhoû phöôùc raøy ñaëng qua. Vaän hay dôøi ñoåi baân ba, Thöôøng hay ñi ñöùng cöûa nhaø phieân löu. Daàu ta roäng trí saâu möu, Cuõng laø ñuû duïng phieàn öu vaän thôøi. Vôï choàng thay ñoåi nhieàu nôi, Khoå taâm choàng vôï tieáng lôøi khoâng an. Ngöôøi coù möu keá ña ñoan, Khoù ai qua maët vöõng vaøng phaàn ñoâng. Ngöôøi sang thöôøng meán phöôùc hoàng, Nhôn tính töû teá ñoái loøng ñôõ nöng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 133 Tieåu nhôn keû nhoû khoâng chöøng. Phaûn taâm choïi yù ñaõ töøng nhieàu khi. Thoâng minh taùnh saùng vaày thì, Tính toaùn keá chöôùc deã gì thua ai. Ñôøi danh tay coù ngheä taøi, Höõu taøi voõ maïng khoù raøy ñaëng neân. Haøo con khoâng ñaëng troïn beân, Sanh ña döôõng thieáu töï eân lo löôøng. Laøm aên khôûi lôùn baát töôøng, Nhoû thôøi neân vieäc ñaëng thöôøng böïc trung. Taùnh ngöôøi ngay thaúng chaúng cuøng, Soâ naøy nam nöõ ñeàu truøng löông duyeân. Ta neân tích ñöùc taùm kieân, Nheï Ñieàu khaéc kî vöõng yeân gia ñình. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøn, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caë hao taøi, coù bònh neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 134 Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, hoaëc coù bònhd ñau ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aê coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaêng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, hoaëc coù troâm caëp maát ñoà. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng cuûa tieàn hao toán ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh ñao neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù binh ñao chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 135 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu Tyù NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn.) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, dôøi choã ôû, (Kî: raày raø, gaùi hôøn choàng, nhöùc moûi, lo vieäc chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (Kî: trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, choù döõ) NGAØY TÎ ... haïp: moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïng, (kî: bònh hoaïn, caép troäm, gian tham, hung döõ, phaù haïi) NGAØY NGOÏ ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, choàng hôøn vôï, ñi nhieàu, xung buoàn0 NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát (kî: pheùp luaät, raày raø, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (kî: raày raø, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi caàu phöôùc, keát hung, haëp hung hoùa hieàn, (kî: gian tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, nghe lôøi, can thieäp, xung buoàn.) NGAØY HÔÏI ... haïp: lo lieäu haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, cöôùp troäm, phaù hö hao) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi: Kyû Söûu Maïng: Thòch Lòch Hoûa Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Kyû Söûu maïng Hoûa soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng Hoûa soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông xanh, Göông ñieän saùng laùng khoân lanh, Boån thaân coù bònh thöôøng sanh ñau hoaøi. Soá tay loäc tieàn taøi, Cuûa tieàn phaùt ñaït ngaøy raøy aám thaân. Ñôøi sanh ta ít khoå thaân, Khoå taâm hôn heát nhieàu phaàn öu tö, Nôï duyeân nhieàu choã baáy chöø, Trung minh hueä chuùc neân hö môùi töôøng. Vôï choàng caùch trôû ñoâi phöông, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 136 Ñôøi sau ñaëng vöõng gia ñöôøng laäp neân. Taùnh ngay vui mieäng loøng beàn, Taøi naêng ngheä thuaät tuoåi teân neân raøy. Trong mình coù bònh thöôøng ngaøy, Tieåu taät tieå bònh coù raøy soáng laâu. Coù duyeân ñi ñöùng ngoõ haàu, Ngöôøi ñeàu tieáp ñaõi baát caâu xa gaàn. Coù tay thöông maõi ñaëng phaàn, Soá ngöôøi coù loä ta caàn theâm hay, Vieäc chi ta tính mau tai, Ta laøm chaäm treã vieäc raøy khoù mau. Muoá nheï taät bònh ngaøy sau, Caùch nôi cha meï phöôùc haøo ñaëng an. Ñeä huynh cuõng ñaëng thuaän haøo, Cuõng laø con chaùu ñaëng haøng böïc trung. Khaù neân tích ñöïc boài vun, Gia ñình phaùt ñaït höôûng cuøng ngaøy sau. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaêng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chut ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 137 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa troäm caëp hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, coù tieáng thò phi raày raø, sanh vieäc xung buoàn Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, vieäc laøm giöõ baâc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 138 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoàn. Ngay kî, haïp cuûa tuoåi Kyû Söûu NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: hay lo nhieàu, phoøng bònh hoaïn) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn hoä trôï (kî: nghe lôøi, troäm caép, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, than buoàn.) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï) NGAØY MEÏO ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi nhieàu, kî teù) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöùôc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, bònh hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, buoàn yù, quan söï, kî teù) NGAØY NGOÏ ... haïp: keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieàn baø ñoä, (kî: lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, cöôùp troäm, can thieäp, huøn haïp, than buoàn) ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo phoøng thaát NGAØY THAÂN voïng, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, buoàn phieàn, quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöùôc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: raày raø, pheùp luaät, khoå taàm, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, ñoåi dôøi, kî teù, quan söï, buoàn phieàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Canh Daàn Maïng: Toøng Baù Moäc Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieàn Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Canh Daàn maïng Moäc soá ta nhö vaày, Tuoåi Moäc maïng Moäc soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raøy. Thaùi Döông chieáu maïng ñaëng may, Thoâng minh taùnh saùng thaáy raøy mau thoâng. Coù duyeân nôn choán phaøn ñoâng, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 139 Ngöôøi sang troïng ñaõi phöùôc hoàng meán thöông. Soá ta xa caùch queân höông, Ñoåi dôøi nhieàu choã gia ñöôøng khoâng an. Chaân tay ñi ñöùng leân ñaøng, Lo ñoùn lo ñaùo chaúng an trong loøng. Mieäng huøm gan söùa khoù ñoøng, Boä mieäng khoâng kín khoù mong daáu raøy. Öa ai heát cuûa chaúng hay, Gheùt ai heát tieáng cheâ bai khinh cöôøi. Phaûn phuùc voâ haäu taùnh ngöôøi, Tröôùc thôøi töû teá buoàn cöôøi ngaøy sau. Cuûa tieàn nhu theå chieâm bao, Ñuû aên ñuû maëc sôùm vaøo toái ra. Khoù nhôø coát nhuïc soá ta, Moät mình lo lieäu vaäy maø ñaëng neân. Vôï choàng caùch trôû khoâng beàn, Ñôøi sau hoäi hieäp yeân nôi gia ñình. Soá ngöôøi tay coù taøi tính, Ngheà nghieäp saün coù trong mình toát hôùn. Cuûa tieàn hao hôùt nhieàu côn, Tay laøm ra cuûa chi sôøn toán hao. Tu taâm döôõng taùnh ngaøy sau, Nheï Ñieàu khaéc kî ñaëng haøo thaûnh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieâc xung yù than buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thònh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 140 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù vieäc xung yù chuùt ít. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 141 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, ngöøa troäm caëp maát ñoà. Thaùng 12 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Daàn NGAØY TYÙ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi nhieàu, ñi teù, ñi soâng) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh hoaïn, gian tham, phaù haïi, raày raø,) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi nhieàu) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: cöôùp troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY THÌN ... haïp: (khoâng coù), Kî: buoàn raàu, ngöôøi quen phaûn, kî teù, choù döõ) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät raày raø, lo nhieàu trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî quan söï, ñi teù, ñaøo ñaát, phoøng tai naïn) NGAØY MUØI ... haïp: keát hoân, vui veû, haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî:ñöa tieàn raø, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi nhieàu, ñoåi dôøi) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (kî: troâm caép, luaât pheùp, lo nhieàu, ngöôøi noùi lao, trai hôøn vôï) NGAØY TUAÁT ... haïp: quôùi nhôn trôï, (kî:ngöôøi thaân phaûn, quan söï, buoàn phieàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Taân Meïo Maïng: Toøng Baù Moäc Nam: thôø Oâng An Bình Thaùnh Töû ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Taân Meïo maïng Moäc soá ta nhö vaøy. Coù duyeân vui veû toát thay, Maët trôøi ñaàm thaám ít hay duyeân taø. Taâm tö thieän taùnh yù hoaø, Giaän noùi cho bieát boû qua khoâng hôøn. Soá ta caùch trôû caên ñôn, Nhieàu nôi duyeân nôï keo sôn khoâng beàn, Sau daàu coù ñaëng hieäp neân, Cuõng coù khaéc ñoâi beân baát hoaø. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 142 Tieàn taøi y loäc soá ta, Cuûa tieàn phaùt ñaït cöûa nhaø aám no. Noùi ngaøy thaúng chòu noùi co, Ngöôøi coù chi khí loøng lo vöõng vaøng. Thaân ta thì ñaëng raûnh rang, Trí ta chaúng raûnh laïi caøng khoå taâm. Töï tay laäp nghieäp taøi laém, Baø con thieáu söùc khoù taàm nhôø nhau. Coù taøi thöông maõi phöôùc haøo, Trai thôøi coù loäc, gaùi vaøo nguyeät hoa. Thöông hay sanh tieáng raày raø, Phaûi phoøng hình phaït soá ta coù raøy. Khoâng phaàn höôûng cuûa gia taøi, Daàu maø coù höôûng phaù raøy tieâu hao. Naêm canh giaác moäng chieâm bao, Töôùng tinh xuaát hieän chaïy mau nheï mình. Khaù neân boá ñöùc xem kinh, Khöông ninh an höôûng gia ñình vöông taêng. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaøn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh trong ngöôøi khoâng ñaëng an, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, coù bònh ñao neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, xanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít. Trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau. Ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caëp hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 143 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thi phi raày raø. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, ngöøa troâm caép maát ñoàn, hoaëc coù binh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieâc. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troâm caëp hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 144 Ñieàu kî: kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taâm Meïo NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hung, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, ( kî: ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, nghe lôøi) NGAØY DAÀN ... haïp: moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: than buoàn, nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo nhieàu, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn) ... haïp: caàu taøi caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: NGAØY NGOÏ pheùpluaät, bònh hoaïn, thò phi) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: moãi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (Kî: nghe lôøi, keû gian tham, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui, (kî: pheùp luaät raày raø, lo nhieàu, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: trai hôøn vôï, ñaøo ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Nhaâm Thìn Maïng: Tröôøng Löu Thuûy Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ:thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Nhaâm Thìn maïng Thuûy soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng Thuyû soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Khoù nuoâi thuôû nhoû chaúng may, Ñau oám keá thaùc naïn tai buoåi ñaàu. Phuø traàm chieáu maïng phoøng aâu, Teù soâng teù gieáng ngoõ haàu moät khi. Soá coù quyeàn töôùc vaäy thì, Cuõng laø chöùc phaän kòp kyø coâng moân. Ngöôøi sang troïng ñaõi kính toân, Ra tay trôï giuùp baûo toàn nghóa aân. Keû nhoû phaûn yù khoù phaân, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 145 Chôù neân tin ban sau laàn phaûn taâm. Cuûa tieàn ta khoù giöõ caàm, Tay laøm ra cuûa taàm ñöôøng toån hao. Taùnhkhoâng ñònh tröôùc vieäc naøo, Muoán laøm laøm ñaïi tay mau kheùo ngheà. Sieâng naêng caàn kieäm gia teà, Tay chaân chaúng nghó nhieàu beà tính lo. Tuoåi xuaân roäng tri laàn doø, Lôn leân cuõng ñaëng aám no gia ñình. Vôï choàng sum hieäp ñinh ninh, Haøo con thaïnh vöôïng hieån vinh thay laø. Mieäng hieàn loøng döõ taùnh ta, Thöông thôøi ñeå daï gheùt maø ñeå taâm. Cô möu kheùo leùo saùng taàm, Khaù xem hoaï phöôùc tuyø hình, Laøm nhieàu Ñieàu thieän an ninh vöõng beàn. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, giöõ mình keûo bò teù, vaø coù ñoäng vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung than buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thanh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 146 Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa döoøng, ngöøk, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheïu. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít vaø phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù keû tranh phaûn raày raø. Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình khoûi bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aê töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieâc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieâc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: phoøng troâm caép hao taøi, ngöøa coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù vieäc tranh phaûn raøy raø, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 147 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Thìn NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoùc, coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:gian tham, pheùp luaát, tranh raày, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn0 ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu binh, (kî: bònh NGAØY MEÏO hoaïn, lo nhieàu) ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, aùc NGAØY THÌN nhôn möu haïi) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: trai hôøn vôï, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY NGOÏ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, aùc nhôn phaûn, ñi nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:keû gian tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaât) NGAØY DAÄU ... haïp: yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn.) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, an vui, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Quí Tî Maïng: Tröôøng Löu Thuûy Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Quí Tî maïng Thuûy soá ta nhö vaày. Tuoåi Hoûa maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Sôùm sanh coù bònh chaúng may, Trong mình yeáu ñuoái hoaëc raøy taät thaân. Göông dieän vui veû laø phaàn, Taùnh hieàn yù deã khoâng phaân sang heøn. Caïnh tranh ngoân ngöõ nhieàu phen. Khoâng nhòn lôøi noùi thöôøng beøn caõi nhau. Taùnh muoán mua gaép xoân sao. Loøng ngöoài khoâng ñoäc noùi aøo boû qua. Yù ham haùt xöôùng ñôøn Super Ca, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 148 Ít hay lo tính chuyeän xa laâu daøi. Luaän xem duyeân nôï hoâm nay, Vôï choàng caùch trôû ñoåi thay nhieàu laàn. Khoå taâm choàng vôï phaân vaân, Ñeán sau keát nghóa Chaâu Traàn beàn laâu. Cuûa tieàn tay taïo daõi daàu, Haøo taøi khoù giöõ ngoõ haàu vaøo ra. Thoâng minh lanh lôïi thaáy xa, Gaàn ngöôøi sang troïng xem qua thöông raøy. Cöûa nhaø dôøi ñoåi nhieàu thay, Gaàn ñaëng huynh ñeä hoâm nay phöôùc phaàn. Haøo con khoâng troïn khoù phaân, Sanh ña döôõng thieåu vaéng phaàn veà sau. Ñeä huînh xung khaéc ñoàng baøo, Ít khi haïp yù nhôø nhau coù phaàn. Khaù neân döôõng taùnh tu taâm, Höôûng nhôø haäu vaän thaân thoï tröôøng. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, giöõ mình keûo bò teù, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 149 Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daãu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng troäm caép hao taøi, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy. Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieác xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 150 Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quí Tî NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, gian tham, ai bi) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, hay lo nhieàu) NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, giam tham, quan söï, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: binh hoaïn, tranh raày) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn, ñi soâng) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng) NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), Kî: ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù. NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (Kî: pheùp luaát, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, keû gian tham, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng NGAØY TUAÁT ... haïp: yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: raày ra, bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Giaùp Ngoï Maïng: Sa Trung Kim Nam: thôø Oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng. Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Giaùp Ngoï Kim maïng soá ta nhö vaày. Tuoåi Hoûa Kim maïng soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Sôùm sanh boån maïng chaúng may, Khoù nuoâi keá thaùc naïn tai tuoåi ñaàu. Gia ñình dôøi ñoåi lo aâu, Boân ba ñi ñöùng ngoõ haàu nhieàu khi. Taùnh öa baèng höõu yeân vì, Troïng ñaõi chuùng baïn vaäy thì vui chôi. Ñoái loøng töû teá vaäy thôøi, Sau bò ngöôøi phaûn ñoái dôøi nhôn taâm. Cuûa tieàn tai loäc tay caàm, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 151 Cuõng laø no aám taøi laâm trung bình. Muoán cho ñaëng veïn khöông minh, Coù quyeàn coù sôû giöõ gìn laäp neân. Löông duyeân chaäm treã khoâng beàn, Ñoåi dôøi xung khaéc ñoâi beân baát hoaø. Loøng khoâng ñònh tröôùc vaäy maø, Muoán laøm laøm ñaïi taùnh ta toát môø. Anh em khoù ñaëng vaäy nhôø, Ñieàu laø thieáu söùc bao giôø troøn nhau. Taùnh linh bieát tröôùc taâm cao, Hoà nghi trong truïng ñeán sau nhö lôøi. Haøo con sung tuùc thaûnh thôi, Toát haøo con kieán xaáu nôi vôï choàng. Ñeâm naèm giaác moät thaáy soâng, Nheï mình bay boång bieån soâng qua raøy. Thi aân boá ñöùc nhieàu ngaøy, Gia ñình yeân vöõng tieàn taøi loäc taêng. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: phoøng cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 152 Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieâc. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng troäm caép maát ñoà. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 153 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, hoaëc coù bònh ñau ít ngaøy sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû traûnh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Ngoï NGAØY TYÙ ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, xung buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, tranh raày, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoàn than) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, quan söï, ñi soâng) NGAØY TÎ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, keû gian tham) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tô, nhaäp hoïc, quôùi nhôn trôï, (kî: nghe lôøi huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: tranh raày, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng,(kî: ngöôøi quen phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû gian tham, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù quan söï, than buoàn, ñi soâng) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, laøm aên trung bình (kî:keû gian tham, bònh hoaïn) Tuoåi : Aát Muøi Maïng: Sa Trung Kim Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ:thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Aát Muøi Kim maïng soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå Kim maïng soá naøy, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 154 Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Taâm taùnh saùng laùng khoâng lanh, Maèt troøn vui veû phöôùc sanh duyeân phaàn. Bònh phuø chieáu maïng ôû thaân, Mình coù tieåu bònh khoù khaên döùt raøy. Loøng hay lo tính ñeâm ngaøy, Khoå taâm öu löï trong ngoaøi lam ön. Tuoåi xuaân caàn kieäm sieâng naêng, Cuõng laø ñuû dungj chöa baèng vaên nieân. Nöûa ñôøi phaùt ñaït cuûa tieàn, Lôùn tuoåi an höôûng bình yeân caûnh giaø. Anh em thieáu söùc ñoùlaø, Ai lo phaän naáy khoù maø nhôù nhau. Gia ñình dôøi ñoåi khoûi naøo, Laäp nôi khaùc xöù khaéc haøo meï cha. Phu theâ hoäi hieäp giao haøo, Lôõ duyeân buoåi tröôùc sau laø ñaëng neân. Haøo con cuõng ñaëng vöõng beàn, Cuõng laø ñeàu ñuû töï neân coù phaàn. Taâm khoâng ñònh tröôùc caân phaân, Thaáy thôøi laøm ñaïi khoâng caàn tính toaùn. Coù duyeân ñi ñöùng xa ñaøng, Ngöôøi ñeàu töû teá nhö haøng ngöôøi quen. Chieâm bao ngoù thaáy khoâng heøn, Nheï mình bay boång qua mieàn nuùi soâng. Khaù neân cöùu giuùp thi coâng, Gia ñình phaùt ñaùt phöôùc hoàng thaønh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 155 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaân, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaéc ñoåi dôøi, neàn ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 156 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, neân ñeå yù ñeàphoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù bònhd ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Muøi NGAØY TYÙ ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh hoaïn nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (Kî: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn huøn haïp) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát,(kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî:ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî:ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, than buoàn, ñaøo ñaát) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu binh, (kî: bònh hoaïn, lo nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, phong giam tham, aùc nhôn haïi) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, ñi soâng, ñi nhieàu) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: taïo choã ôû, quan NGAØY HÔÏI söï, ñi teù) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 157 Tuoåi : Bính Thaân Maïng: Sôn Haï Hoûa Nam: thôø Caàu Taøi, Caäu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Bính thaân maïng Hoûa soá ta nhö vaày. Tuoåi Kim maïng Hoûa soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc ray. Taùnh can ñaåm loøng laïi ngay, Thaùnh thaàn khoâng töôûng loøng naày khoâng tin. Ta maø khoâng sôï choáng kình, Ngöôøi coù chí khí yù tin coäc thay. Thaùi Döông chieáu maïng ñaëng mai, Thaáy vieäc mau hieåu loøng raøy saùng thoâng. Tay laøm mau leï, lôùn roøng nhö chôi. Tuy raèng tieàn cuûa ñaày vôi, Ñeán sau phaùt ñaït vaäy thôøi aám no. Löông duyeân choàng vôï khoù doø, Ñoåi dôøi caách trôû nhö ñoø ñöa soâng. Soá trai laïi khaéc côn doøng, Baèng maø soá gaùi loan phoøng chít ñoâi. Coù tay thöông maõi taøi boài, Mua baùn ñoåi chaùc trao doài laäp neân. Vieäc hi ta töï lieäu eân, Aáu nieân laän ñaän khoù beàn vieäc chi. Ñeä huînh baèng höõu vaày thì, Nhôn tình laïc leõo quaûn gì nghóa aân. Trong mình thöôøng nhöùc moûi gaân, Phaûi phoøng soá maïng moät laàn tuø lao. Coù soá tu nieäm veà sau, Caûi taø quy chaùnh böôùc vaøo thuyeàn moân. Ta neân tích thieän löu toàn, Nheï Ñieàu khaéc kî höôûng doàn ngaøy sau. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taïi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 158 Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc cuûa tieàn coù hao toán. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, phoøng coù vieäc tranh phaûn raày raø, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 159 Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng , daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neàn ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaêng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaêng qua. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Thaân NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc quôùi nhôn trôï, (kî: ñi teù, quan söï, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: keát hoân, caàu tieàn baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, gian tham, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, gian tham, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, ngöôøi thaân phaûn, than buoàn nhieàu) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, quan söï, ñi soâng nhieàu) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 160 NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh hoaïn, raày raø) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaän ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû gian tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TUAÁT ... haïp: (khoâng coù), (kî: ñi teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than buoàn.) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Ñinh Maäu Maïng: Sôn Haï Hoûa Nam: thôø Caäu Taøi, Caäu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng. Ñoaùn xeùm soá maïng nhö laø, Ñinh Maäu maïng Hoûa soá ta nhö vaøy. Tuoåi Kim maïng Hoûa soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Taùnh nhaùt hay sôï hoâm nay, Nghe vieäc ñoäng tònh lo hoaøi khoâng an. Taâm linh bieát tröôùc roõ raøng, Hoà nghi thì coù ñaøng hoaøn chaúng sai. Thò phi mang tieáng thöôøng hoaøi, Nhieàu lôøi tieáng ôû ngaøi deøm pha. Tuoåi xuaân thôø vaïn boân ba, Ngöõa nghieâng cöïc nhoïc soá ta ñoåi dôøi. Nöûa ñôøi ñaëng höôûng thaûnh thôi, Cuûa tieàn phaùt ñaït vaäy thôøi ñaëng neân. Löông duyeân traéc trôû ñoâi beân, Ñôøi sau hoäi hieäp vöõng beàn vôùi nahu. Taùnh hay vui veû baøo hao, Thöông ngöôøi troïng nghóa quaûn bao nhôn tình. Yù ngöôøi cöùng coûi moät mình, Chaúng chòu eo uoán chôù bình luaän ai. Haøo con khoâng troïn hoâm nay, Sanh ra töôûng thieåu noåi raày toán hao. Thieân Ñöùc chieáu maïng phöôùc haøo, Nheï Ñieàu tai naïn xaâm vaøo boån thaân. Nhö phong hình toäi moät laàn, Hoaëc coù tieåu bònh laø phaàn soá ta. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 161 Maïng khoâng ngheøo khoå vaäy maø, Daãu maø thieân phöôùc cuõng laø aám no. Khaù neân boá ñöùc giuùp cho, Gia ñình haïnh phuùc bôûi do hieàn laønh. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít, coù bònh ñau caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , hoaëc coù bònh ñau trong mình ít ngaøy sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát , daãu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaäng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, cuûa tieàn hao toán chuùt ít, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 162 Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, cso bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thònh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daãu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Ñinh Maäu NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi teù, ñi soâng, raàu buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu tieàn baø cöùu bònh, ( Kî: bònh hoaïn) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 163 NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, (kî: pheùp luaät, raày raø, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi teù, ñi soâng, quan söï) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh hoaïn,0 NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát,(kî: raày raø, nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, trai hôøn vôï) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Maäu Tuaát Maïng: Bình Ñòa Moäc Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: trôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Maäu Tuaát maïng Moäc soá ta nhö vaày. Tuoåi thoå maïng Moäc soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raày. Loøng ngöôøi khoâng ñoäc hoâm nay, Giaän ngöôøi noù döõ beà ngoaøi haønh hung. Taùnh hay hoa nguyeät khoâng cuøng, Yù öa hoa hoa nguyeät taâm trung vui vaày. Loïc xung hcieáu maïng soá naøy, Taùnh noùng hay noùi sanh raày vôùi nhau. Tuoåi xuaân thôøi vaän lao ñao, Ñaûo ñieân tieàn cuûa sôùm vaøo toái ra. Ñeán khi lôùn tuoåi vaäy maø, Cuõng laø no aám töï tay ta laøm. Ñeä huînh xa caùch ñaønh cam, Cuøng laø thaân toäc chôù ham caäy nhôø. Töï taâm lo lieäu thì mô, Huøn haïp giuùp ñôõ sau giôø phaûn taâm. Ngöôøi sang troïng ñaõi phöôùc laâm, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 164 Môû lôøi ngöôøi giuùp laï caàm nhö quen. Thoâng minh taùnh saùng ñaùng khen, Khi gaëp vieäc khoù tính beøn mau thoâng. Chaúng may duyeân nôï vôï choàng, Xung khaéc caùch trôû baát ñoàng yù nhau. Soá ta taøi ngheä phöôùc haøo, Ta coù ngheà nghieäp ngaøy sau höôûng nhôø. Hoïc nhieàu bieát ít ñôn sô, Laøm maø neen ñaëng laø nhôø maïng caên. Ta neân tích ñöùc khoa haèng, Mong sau an höôûng phöôùc haèng aám no. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thònh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 165 Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, hoaëc coù tieáng thò phi, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng6 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc than buoàn. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp dòp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neàn ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 166 Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, ngöøa keû tranh phaûn raày raø, maát ñoà. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu Tuaát NGAØY TYÙ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi phaûn, ñi teù, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choâng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, (kî: quan söï, tao choã ôû, ñi teù, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: keû gian tham, bònh hoan, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi soâng, than buoàn) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, (kî:nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï,(kî: ñöa tieàn raø, caàu taøi ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: quan söï, ñi teù, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh( Kî: bònh hoaïn, keû gian tham, hay lo nhieàu) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù quôù nhôn hoä trôï, (kî : nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, hay xung buoàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Kyû Hôïi Maïng: Bình Ñòa Moäc Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng. Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Kyû Hôïi maïng Moäc soá ta nhö vaày. Tuoûi Thuûy maïng Moäc soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Xuyeân taâm chieáu maïng chaúng may, Hay lo hay tính thöôøng ngaøy khoå taâm. Taùnh yù mau leï saùng taâm, Chuoäng sôï aên uoáng khoâng caàn dôû ngon. Chaúng may duyeân nôï khoâng troøn, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 167 Ñoåi ñôøi xung khaéc laïi coøn khoù nöông. Ta neân nhaãn naïi nhòn nhöôøng, Coù soá haäu nhöït gia ñöôøng chít ñoâi. Tieàn taøi y loäc an ngoâi, Aám thaân ñuû duïng taøi voài böïc trung. Ñeä huînh thieáu söùc khoâng cuøng, Baø con laõnh ñaïm khoù tuøng nhôø nhau. Soá ngöôøi tröôøng thoï phöôùc haøo, Oân löông hoaø nhaõ taâm baøo hieàn löông. Taùnh hay toân troïng kính nhöôøng, Khi buoàn khaùch ñeán tìm phöông vui cöôøi. Coù tay thöông maõi veïn möôøi, Coù loäc mua baùn soá ngöôøi ñaëng neân. Khaéc haøo trônöûg töû khoâng beàn, Ñaàu loøng sanh gaùi chaúng neân khaéc raøy. Tam hình chieáu maïng chaúng may, Phaûi phoøng tuø toäi naïn tai moät laân. Lanh lôïi keá kheùo aân caàn, Cuûa tieàn loäc thöïc ñaëng phaàn aám no. Th\ích thieän döôùng taùnh khaù lo, Gia ñình phaùt ñaït Trôøi cho höôûng nhôø. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc coù tieáng thòphi raày raø. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc cuûa tieàn coù hao toán chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 168 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöông tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, vaø coù ñoäng vieäc quan laøng, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø chuùt ít. Thaùng 10Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kîk, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 169 Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: trong mình nhöùc môû ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaä chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caëp hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neàn ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Ngaøy kî, haïp cuûa Tuoåi Ñinh Hôïi NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), Kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, than buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, (kî: pheùp luaát, tieáng thò phi, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn) NGAØY THÌN ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaøn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham, phoøng quan söï, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaát, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, kî teù, phoøng quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieàn baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng,( kî ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi huøn haïp, than buoàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi: Canh Tyù Maïng: Bích Thöôïng Thoå Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 170 Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Canh Tyù maïng Thoå soá ta nhö vaày. Tuoåi Thuûy maïng Thoå soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raày. Sôùm sanh coù bònh chaúng may, Khoù nuoâi keå thaùc naïn tai tuoåi ñaàu. Luïc xung chieáu maïng giaûi daàu, Taùnh noùng lo tính ngoõ haàu khoå taâm. Yù cöùng maïnh ngöôøi gheùt thaàm, Tieåu nhôn troïng ñaõi coù duyeân ñi ñöôøng. Gia ñình dôøi ñoåi nhieàu phöông, Môû maïng nhieàu choã lo löôøng nhoïc taâm. Tuoåi xuaân gioù traùi söông daàm, Bô vô coâi cuùt lo thaàm tính eân. Löông duyeân soá heä chaúng beàn, Ñoåi dôøi xung khaéc ñoâi beân baát hoøa. Ñeä huynh tính nghóa caùch xa, Khoù nöông nhôø caäy töï ta taïo thaønh. Ñôøi sanh trong saïch khoân lanh, Gaëp Ñieàu nguy bieán hoaù thaønh vieäc may. Ñôøi sanh vieäc lôùn chaúng may, Vieäc nhoû laøm ñaëng lôùn raøy khoâng xong. Tieàn taøi nhö nöôùc lôùn roøng, Phaùt ñaït mau leï tay khoâng caáp kyø. Khoâng phaàn chôi baïn coá tri, Giuùp ñôõ tin caäy sau thì phaûn taâm. Khoan hoàng chöôûng ñöùc nhieàu naêm, Ngaøy sau môùi ñaëng phöôùc sanh thaïnh thôøi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù kî chuùt ít cuõng qua. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 171 Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , hoaëc coù bònh ñau trong ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mính nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , phoøng troäm caép maát ñoà, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 172 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, neân ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, neân ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn tai 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Ngaøy ky, haïp cuûa tuoåi Canh Tyù NGAØY TYÙ ... haïp: quôùi nhôn, vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn) ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: raày raø, gaùi NGAØY SÖÛU hôøn choàng, nhöùc moûi, lo vieäc chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn, (Kî: pheùp luaät , raày raø, gaùi hôøn choàng, bònh hoaïn) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi teù, ñi soâng, choù döõ) NGAØY TÎ ... haïp: moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïg,(kî:caép troäm, bònh hoaïn, gian tham, hung döõ, phaù haïi) NGAØY NGOÏ ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, choàng hôøn vôï ñi nhieàu, xung buoàn) NGAØY MUØI ... haïp: caøu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: pheùp luaät, tranh raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (kî: raày raø, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 173 NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: gian tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, nghe lôøi, can thieäp, xung buoàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: lo lieäu, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, cöôùp troäm, phaù hö hao) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Taân Söûu Maïng: Bích Thöôïng Thoå Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng Nöõ: thôø Ba Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Taân Söûu maïng Thoå soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Sôùm sanh coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, Sôùm sanh coù bònh chaúng laønh, Boån maïng keå thaùc chòu ñaønh naïn tai. Phaûi phoøng soäng gieáng hoâm nay, Soá teù soâng gieáng phaïm raày moät phen. Chôù tin loøng daï ngöôøi quen, Guíp ñôõ roài laïi baïc ñen phaûn loøng. Quôùi nhôn troïng ñaõi phöôùc hoàng, Soá coù quyeàn töôùc trong voøng coâng danh. Cuûa tieàn y loâcj ñaønh raønh, Ra vaøo thöôøng tyyù©y khoù thaønh ñaëng laâu. Haøo taøi döôøng aáy maëc daàu, Nhöng ñaëng phaùt ñaït bôûi haàu phöôùc sanh. Xem haøo huynh ñeä chaúng laønh, Ñeàu laø thieáu söùc khoù thaønh gia cöù. Gia ñình dôøi ñoåi öu tö, Ñoâi laàn môùi ñaëng vöõng töø ñeán sau. Tuoåi xuaân thôøi vaän lao ñao, Caùch xöù cha meï ñaëng haøo neân thaân. Coù tieåu taät bònh laø phaàn, Trong mình ñaëng coù höôûng phaàn soáng laâu. Coù tay thöông maõi lôïi caàu, Mua baùn cuõng ñaëng Coâng Haàu cuõng neân. Vôï choàng caùch trôû ñoâi beân, Hai ñaøng khaùc xöù hieäp beàn vöõng laâu. Tích thieän höôûng ñöùc laøm ñaàu, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 174 Höôûng nôi phaùt ñaït ngoõ haàu an khang. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trrong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa troäm caëp hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, coù tieáng thò phi raày raø, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 175 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaànd ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng quan. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaäng 7 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng troäm caép hao taøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau trong ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taân Söûu NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: hay lo nhieàu, phoøng bònh hoaïn.) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, côù quôùi nhôn trôï, (kî: nghe lôøi, troäm caép, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, than buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 176 NGAØY MEÏO ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi nhieàu kî teù) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, bònh hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng,(Ky: ñaøo ñaát, buoàn yù, quan söï, ñi teù) NGAØY NGOÏ ... haïp: keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: lo nhieàu, bònh hoaïn, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù ), (kî: nghe lôøi, troäm caép, can thieäp, huøn haïp, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi ngöôøi than phaûn, buoàn phieàn, quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: raày raø, pheùp luaät, khoå taâm, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng) ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, ñoåi dôøi, NGAØY HÔÏI kî teù, quan söï buoàn phieàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Nhaâm Daàn Maïng: Kim Baïc Kim Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Nhaâm Daàn Kim maïng soá ta nhö vaày. Tuoåi Moäc Kim maïng soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy, Ñieáu khaùch chieáu maïng chaúng may. Moät laàn teù naëng bònh raøy taät thaân. Taùnh khoù khoâng ñoäc laø phaàn, Ñôøi sanh cay ñaéng nhieàu phaàn gian truaân. Boân baø ñi ñöùng khoâng ngöøng, Chön ñi nhieàu choã ñaõ töøng lo toan, Soá coù chöùc töôùc quyeàn ban, Nhieàu ngöôøi yeâu chuoäng gaàn haøng quôùi nhôn. Hao taøi tan nhoùm nguoàn con, Cuõng laø ñuû duïng chí sôøn lôùn lao. Vieäc laøm buïng tính lao xao, Khoù daëng kyø quyeát vieäc naøo cho xong. Vieäc chi ta chôù tin loøng, Tin caäy giuùp ñôõ khoù troâng troøn. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 177 Mieäng vui hay noùi loøng son. Thoâng minh taùnh saùng laïi coøn trí möu. Vôï choàng xung khaéc saàu öu, Hoaëc laø caùch trôû hoaøi cöu baát hoaø. Soâng saâu soùng lôùn kî ta, Chìm ghe teù gieáng phaïm maø moät phen. Taùnh hay tìm hieåu vieäc heøn, Chí khí cöùng coûi sang heøn khoâng phaân. Ñôøi sanh nhieàu noãi toan taân. Ñaëng ngöôøi troïng theå, ñaëng phaàn aám no. Ta neân döôûng ñöùc khaù lo, Mong ngaøy phaùt ñaït Trôøi cho höôùng phaàn. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, xanh vieäc xung buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít ngaøy, vôï choàng coù buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daâu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn tai 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 178 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaäng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng thò phi raày raøchuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù traønh phaûn raày raø, phoøng troäm caép maát ñoà. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Daàn DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 179 NGAØY TYÙ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hôï trôï, (kî: nghe lôøi, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi nhieàu, ñi teù, ñi soâng) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh,(kî: bònh hoan, gian tham, raày raø) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi nhieàu ) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: cöôùp troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY THÌN ... haïp: (khoâng coù), (kî:buoàn raàu, ngöôøi quen phaûn, kî teù, choù döõ) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùahieàn, (Kî: pheùp luaát, raày raø, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, ñi teù, ñaøo ñaát, phoøng tai naïn) NGAØY MUØI ... haïp: keát hoân, vui veû, haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên, thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi nhieàu, ñoåi dôøi) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (kî: troäm caáp, luaät pheùp, lo nhieàu, ngöôøi noùi laùo, trai hôøn vôï) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, quan söï, buoân phieàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Quí Meïo Mgaïng: Kim Baïc Kim Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Quí Meïo Kim maïng soá ta nhö vaày. Tuoåi Moäc Kim maïng soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy, Boån thaân coù bònh chaúng may, Hoaëc thieáu maùu huyeát hoâm nay nhöùc mình, Thaùi Döông chieáu maïng thoâng minh, Taùnh saùng mau hieåu yù tình kheùo khoân. Taâm linh bieát tröôùc tieân ngoân, Nghi Ñieàu hung kieát taâm hoàn chaúng sai. Ngöôøi la gheùt yù hoâm nay, Thöôøng bò keû phaûn caïnh raày khí am. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 180 Taùnh hay roän trí lo thaàm, Lo toan ñeå daï ai taàm hieåu ta. Tieàn taøi y loäc xem qua, Thieáu nieân tan nhoùm vaäy maø khoù ngaên. Trung nieân vaõng caûnh loäc taêng, Long Ñöùc chieáu maïng cuûa haèng caàm tay. Cuûa cha meï khoâng höôûng raøy, Daàu maø ñaëng höôûng phí xaøi tieân tan. Coù ngheà hoaëc coù quyeàn ban, Môùi laø ñaëng vöõng mong ñaøng laäp neân. Vôï choàng dôøi ñoåi ñoâi beân. Daàu trai hay gaùi khoâng beàn nôï duyeân. Coù loäc aên uoáng an nhieân, Moùn aên chaúng thieáu ñaëng yeân maïng raøy. Gia ñình coù soá ñoåi thay, Ñoâi laàn môùi ñaëng hoâm nay laäp thaønh. Ta neân boá ñöùc laøm laønh, Haäu nhöït phaùt ñaït phöôùc sanh höôûng nhôø. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 181 Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép maát ñoà, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, trong loøng sanh vieäc lo buoàn coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù maát ñoà hoaëc coù bònh ñau ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaân ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 182 Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi10 phaàn ñaëng 5 phaàn. Lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: kî ñi soâng saâu soùng lôùn, cuûa tieàn coù hao toán, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quí Meïo NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, nghe lôøi) NGAØY DAÀN ... haïp: moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (Kî: nhöùc moûi, lo nhieàu, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: thô tôø, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (Kî: gian tham, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, ngöôi quen phaûn) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phep luaät, thò phi, bònh hoaïn) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï ñi soâng, ñi teù, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: moãi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh, ( bònh hoaïn,) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, keû gian tham, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui, (kî: pheùp luaät, raày raø, lo nhieàu, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: trai hôøn vôï, ñaøo ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Giaùp Thìn Maïng: Phuùc Ñaêng Hoûa Nam: thôø Oàng Quaân Ñeá Thaùn Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá ta nhö laø, Giaùp Thìn Maïng Hoûa soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå Maïng Hoûa soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 183 Tuoåi nhoû coù bònh chaúng laønh, Phaûi mang tröôøng bònh chòu ñaønh trong thaân. Khoù khaên yù töù möôøi phaàn, Khoù ngöøa taùnh neát khoù caên loøng ngöôøi. Giaän ñeå trong daï ngoaøi cöôøi, Ñeàn ôn traû oaùn veïn möôøi keá möu, Trong ñôøi xung yù saàu öu, Thöôøng hay lo tính ít vui trong loøng. Haøo taøi ta khoù giöõ xong. Tay laø ra cuûa chuïi voøng toán hao. Khoâng phaàn chôi baïn veà sau, Tin huøn giuùp ñôõ ñeán sau phaûn loøng. Soá ta nhôø chuùt phöôùc hoàng, Tay coù ngheà nghieäp môùi mong vöõng beàn. Hoaëc laø quan chöùc cuõng neân, Tieåu phöôïng ta coù ñaëng neàn aám thaân. Raûnh rang soá ñaëng höôûng phaàn, Ít ra khoå cöïc taám thaân ñoá laø. Ñeä huînh coát nhuïc cuûa ta, Cuõng laø no aám maø ta khoù gaàn. Vôï choàng hoaø hieäp aùi aân, Traêm naêm tô toùc chaâu traàn beà laâu, Haøo con sung tuùc ngoõ haàu, Cuõng laø neân ñaëng ñaùo ñaàu cuõng vinh. Ta neân tích ñöùc xem kinh Höôûng nôi vaõng caûnh gia ñình an khöông. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: lam ø aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn tai 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 184 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn tai 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 185 Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên coù thaïnh vöôïng tieàn tai 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Thìn NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoï, coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (Kî: gian tham, pheùp luaät, tranh raày, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, lo nhieàu) NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, aùc nhôn möu haïi) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (Kî: trai hôøn vôï, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY NGOÏ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, aùc nhôn phaûn, ñi nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùahieàn, (Kî: keû gian tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát,) NGAØY DAÄU ... haïp: yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 186 NGAØY HÔÏI ... haïp: caâu taøi, keát hoân, an vui, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Aát Tî Maïng: Phuùc Ñaêng Hoûa Nam: thôø Oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Aát Tî maïng Hoûa soá ta nhö vaày. Tuoåi Hoûa Maïng Hoûa soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raày. Phöôùc ñöùc chieáu maïng ñaëng may. Haøo taøi thaïnh vöôïng coù tay caàm tieàn. Taùnh öa trang dieåm töï nhieân, Aên ôû saïch seõ loøng hieàn vui thay. Loøng roäng raõi yù laïi ngay, Ban ñeâm giaác moäng thaáy bay löøng mình. Phu theâ khoâng troïn chung tình, Hieäp tan ñoâi ñoä nghóa tình laõng xao. Vôï choàng chaúng ñaëng vui naøo. Laáy söï nhaãn naïi ñaëng hao beàn laâu. Tuø lao soá phaïm lo aâu, Phaûi phoøng hình phaït ngoû haàu moät khi. Thoâng minh taùnh saùng vaäy thì, Thaáy vieäc mau hieåu laøm thì kheùo khoân. Ngöôøi chí khí chaúng boân choân, Khoa danh hieån ñaït ngöôøi toân yeâu vì. Anh em caùch trôû vaäy thì, Moät ngöôøi moät xöù deã chi ñaëng gaàn. Gia ñình dôøi ñoåi ñoâi laàn. Môùi laø taïo ñaëng phaàn beàn laâu, Thò phi lôøi tieáng nhieàu caâu, Cöùu ngöôøi khoâng nghóa ngöôøi aâu haïi thaàm. Ñaàu loøng sanh gaùi khoù caàm, Muoän maø sanh ñaëng traùi caám quí thay. Khaù neân tích ñöùc haäu lai, Ngaøy sau ñaëng höôûng tieàn taøi thaûnh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: lam ø aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 187 Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 188 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng troäm caép hao taøi, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu haïp: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán,, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong mình nhöùc moûi chuùt ít ngaøy, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù troäm caép maát ñoà, neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Tî NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phong thaát voïng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, gian tham, ai bi) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, hay lo nhieàu) NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, gian tham, quan söï, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, tranh raày) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn, ñi soâng) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 189 NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng) NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn ñoä, quôùi nhôn trôï, (kî: quan söï keû gian tham, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng) NGAØY TUAÁT ... haïp: yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: raày raø, bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Bính Ngoï Maïng: Thieân Haø Thuûy Nam:thôø Caâu Tai Caâu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Bính Ngoï maïng Thuûy soâ ta nhö vaày. Tuoåi Hoûa maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Sôùm sanh coù bònh chaúng may, Thöôøng khi ñau oám hoâm nay trong mình. Ñôøi sanh xung yù buoàn tình, Raàu lo nhieàu ñoaïn gia ñình quanh naêm. Laït loøng taùnh roäng trong taâm, Khoâng ñeå thuø oaùn haïi thaàm moät ai. Soá coù quyeàn töôùc trong tay, Quôùi nhôn troïng ñaõi ngöôøi raøy meán thöông. Haøo taøi cuõng ñaëng bình thöôøng, Ñuû aên ñuû maëc gia ñöôøng aám no. Lieân can chieáu maïng raùng doø, Tin caäy giuùp ñôõ ngöôøi lo phaûn loøng. Anh em caùch trôû taây ñoâng, Ñeàu rieâng gia thaát khoù mong ñaëng gaàn. Vôï choàng caùch trôû ñoâi laàn, Ñôøi sau khaùc xöù ñaëng phaàn beà laâu. Taâm linh bieát tröôùc ngoõ haâu, Nhöõng Ñieàu hung kieát noùi aâu coù raøy. Tay coù ngheàø nghieäp toát thay, Hoaëc laø thöông maõi tieàn taøi aám no. Tuoåi xuaân tieàn cuûa nhoïc lo, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 190 Ñeán khi vaõng caûnh khoeû lo gia ñaøn. Haøo con khoâng ñaëng veïn toaøn, Ñaàu loøng sanh gaùi soá caøng ít trai. Ta neân tích ñöùc haäu lai, Mong nhôø vaõng caûnh höôûng raøy thaûnh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân giöõ mình keûo bò teù, cuûa tieàn coù hao toán, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi khaùc, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaêng qua. Ñieàu kî: coù vieâc tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 191 Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeå yù ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaêng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaä chuùt ít, hoaêc coù bònh ít ngaøy. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Ngoï NGAØY TYÙ ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, xung buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, tranh raày, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 192 NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (Kî: ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoàn than) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, (kî: pheùp luaát, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, quan söï, ñi soâng) NGAØY TÎ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, keû gian tham) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn trôï, (Kî: nghe lôøi, huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: tranh raày, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ngöôøi thaân phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï,) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû gian tham, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, quan söï, than buoàn, ñi soâng) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu tieàn baø cöùu bònh, laøm aên trung bình, (kî: keû gian tham, bònh hoaïn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Ñinh Muøi Maïng: Thieân Haø Thuûy Nam:thôø Caâu Taøi Caäu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Ñinh Muøi maïng Thuûy soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Sôùm sanh keå thaùc chaúng may, Oám ñau laän ñaän naän tai nhieàu laàn. Maïng sanh nhôø coù Giaûi Thaàn, Ñôõ che phuø hoä ñaëng phaàn nheï qua. Traàm Phuø phaïm soá cuûa ta, Soâng saâu soùng lôùn ruûi maø thieät thaân. Loøng hieàn taùnh chaúng tham saân, Loøng nay tin töôûng laïi phaàn laït taâm. Haøo taøi ta khoù giöõ caàm, Laøm ra coù cuûa taàm ñöôøng toå hao. Khoâng phaàn chôi baïn quaûn bao, Phaûn taâm doåi taùnh deã naøo ñaëng laâu. Taùnh ngöôøi khoù ñònh vui raàu, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 193 Khi möøng khi giaän khi raàu soá caên. Anh em thaân toäc coù raèng, Caùch xa laõnh ñaïm, khoù haèng caày nöông. Vôï choàng caùch trôû ñoâi phöông, Ñôøi sau hoäi hieäp an khöông laâu daøi. Haøo con chaäm treã muoän thay, Sanh nhieàu nuoâi ít khoù raøy ñuû ñoâng. Soá ta nhôø chuùt phöôùc hoàng, Soá coù quyeàn töôùc hoaëc trong nghieäp ngheà. Gia ñình dôøi doåi nhieàu beà, Chön ñi nhieàu chôù khoù heà moät nôi. Khaù neân tích ñöùc ôû ñôøi, Nheï ñeàu khaéc kî, thaûnh thôi caûnh giaø. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 194 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, gia ñaïo ñaëng sö bình an lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, hoaëc coù bònh chuùt ít sanh vieäc xung yù buoàn. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöoøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöông tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù bònh trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 195 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Ñinh Muøi NGAØY TYÙ ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn, huøn haïp,) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phong thaát voïng) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn,(kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, than buoàn, ñaøo ñaát) NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, ñi soâng, ñi nhieàu) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: taïo choã ôû, quan söï, ñi teù, than buoàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Maäu Thaân Maïng: Ñaïi Dòch Thoå Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Maäu Thaân maïng Thoå soá ta nhö vaày. Tuoåi Kim maïng Thoå soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Taùnh öa kinh dieån loøng laønh, Coù soá tu nieäm hoïc haønh saùng thoâng. Coù möu kheùo leùo nôi loøng, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 196 Taâm linh bieát tröôùc trong voøng kieát hung. Vieäc lmaø mau leï khoâng cuøng, Moät lôøi cay ñaéng taâm trung khoå raøy. Soá coù quyeàn töôùc trong tay, Quôùi nhôn troïng ñaõi ngöôøi hay yeân vì. Ñieáu khaùch chieám maïng vaày thì, Phaûi phoøng teù naëng moät khi taät raøy. Trong mình thöôøng coù bònh hoaøi, Khi ñau khi maïnh ñaéng cay thaân hình. Vôï choàng xung khaéc buoàn tình, Ñoâi laàn dôøi ñoåi gia ñình môùi an. Anh em caùch trôû xa nhau, Moät ngöôøi moät xöù gia ñaøng laøm aên. Haøo taøi ñuû duïng thöôøng haèng, Gia ñình no aám goïi raèng böïc trung. Yù ham loøng khoù ñònh cuøng, Muoán thôøi cho gaëp, naõo nuøng boû mau. Haøo con tuy coù lao xao, Ñeán ngaøy haäu nhöït deã naøo caäy nöông. Soâ ta khoâng troïng kieát töôøng, Xuaát gia ñaàu Phaät an khöông tuoåi giaø. Khaù neân tích thieän ñoù laø, Mong sau an höôûng ñôøi ta an laønh. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 197 Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau , hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keåo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 198 Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc coù chuyeän thò phi raày raø. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau ít ngaøy, hoaëc coù troäm caép maát ñoà. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu Thaân NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (Kî: ñi teù, quan söï, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, gian tham, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, gian tham, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, ngöôøi thaân phaûn, than buoàn nhieàu) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn raï, caàu taøi, nghe lôøi, quan söï, ñi soâng, ñi nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (Ky: bònh hoan, raày raø) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû gian tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TUAÁT ... haïp: (khoâng coù ), (kî: ñí teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than buoàn.) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 199 NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Kyû Daäu Maïng: Ñaïi Dòch Thoå Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoùan xem soá maïng nhö laø, Kyû Daäu maïng Thoå soá ta nhö vaày. Tuoåi Kim maïng Thoå soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Thaùi Döông chieáu maïng khoân lanh, Thoâng minh taùnh saùng taøi laønh taâm linh. Ñòa giaûi ñoä maïng an nhinh, Ít gaëp tai naïn thaân mình ñaëng an. Haøo taøi laøm ñaëng deã daøng, Cuûa tieàn phaùt ñaït nhoùm tan khoâng chöøng. Taùnh cöùng coûi hay töï xöng, Ngöôøi gheùt loã mieäng chaúng bô ngöôøi. Tính cao lo thaáp veïn möôøi, Thaâm taâm chaúng raûnh khieán ngöôøi boân choân. Yù ngöôøi ít chòu kænh toân, Thaân toäc khoâng caäy daïi khoâng moät mình. Giuùp ngöôøi ngöôøi laïi phaûn tình, Caïnh tranh phaûn leùn choáng kình khí taâm. Löông duyeân choàng vôï traêm naêm, Khaéc haøo khaåu thieät buoàn thaàm yù nhau. Trong mình ít coù bònh ñau, Nhöng thöôøng nhöùc moûi sanh vaøo trong thaân. Coù tay thöông maõi ñaëng phaàn, Sanh taøi thuaän lôïi aân caàn laäp neân. Soá ngöôøi tröôøng thoï soáng beàn, Taøi naêng lo keá töï eân lo löôøng. Haøo con soá ñaëng kieán töôøng, Sôùm maø sanh gaùi an khöông con baày. Tu taâm döôõng taùnh soá naøy, Mong höôûng vaõng caûnh ñuû ñaày thaûnh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 200 Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn taøi hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 201 Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caëp hao taøi hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng coù hao taøi neân ñeàphoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Kyû Daäu NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaát, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi teù, ñi soâng, raàu buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn,) NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, (kî: pheùp luaät, raày raø, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tô, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 202 NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi teù, ñi soâng, quan söï) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn) NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tô, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, gian tham, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, traøi hôøn vôï) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Canh Tuaát Maïng: Ngaïi Xuyeán Kim Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng. Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Canh Tuaát Kim maïng soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå Kim maïng soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Loøng roäng raõi öa Ñieàu lanh, Ham Ñieàu troàng tæa chöôûng canh caáy caøy. Ñieáu khaùch chieáu maïng chaúng may. Soá phaïm teù naëng chòu raøy taät thaân. Nôi taâm lo lieäu 10 phaàn, Hay raàu lo tính soù phaàn nghó suy. Soá ta dôøi ñoåi nhieàu khi, Muoän sau môùi ñaëng vaày thì laäp neân. Neân hö may ruûi lo yeân, Khoâng nhôø thaân toäc ñoâi beân quaûn gì. Soá coù gnheà nghieäp vaày thì. Taøi naêng ngheä thuaät buïng suy ta laøm. Yù ngöôøi ngay thaúng khoâng tham, Ngöôøi sang troïng ñaõi soá laøm coâng moân. Ñoaùn haøo choàng vôï hieäp hoân, Traêm naêm tô toùc kænh toân yeâu vì. Haøo con thaïnh vöôïng vaäy thì, Sanh döôõng sung tuùc soá ni con baày. Soá ta coù loäc laøm thaày. Vieäc laøm möu keá trôû xoay leï laøng. Coù phaàn gaàn ñaëng ngöôøi sang, Boán phöông ngheà nghieäp soáng saün saøng trong tay, Soâ ta coù loïc höôûng hoaøi, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 203 Heát roài coù nöõa khoù raøy coù dö. Ta neân tích thieän taâm tö, Ñeán ngaøy vaõng caûnh phöôùc dö höôûng hoaøi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn., Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, vieäc laøm aên giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieâc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 204 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép maát ñoà, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, cso vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù keû tranh phaûn raày raø hoaëc maát ñoà Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Tuaát NGAØY TYÙ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi phaûn, ñi soâng, ñi teù, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, (Kî: quan söï, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, ñi teù, than buoàn) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 205 NGAØY MEÏO ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: keû gian tham, bònh hoan, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi soâng, than buoàn) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï.) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: quan söï, ñi teù, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, keû gian tham, hay lo) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, hay xung buoàn0 NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Taân Hôïi Maïng: Ngaïi Xuyeán Kim Nam: thôø oâng Quan Bình Thaùnh Töû doä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Taân Hôïi Kim maïng soâ ta nhö vaày. Tuoåi Thuûy Kim maïng soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Thaùi Döông chieáu maïng khoân lanh, Thaáy vieäc mau hieåu taøi tình tam linh. Lôøi noùi chaéc thieät ñinh ninh, Khoâng chòu thay ñoåi yù tình saâu xa. Chaúng ñeå thoát ñoäng ñeán ta, Thaát yù baát haïp thôøi ta chaúng gaàn. Tay laøm ra cuûa nhieàu laàn, Thaát baïi nhieàu ñoä ñaëng phaàn aám no. Taùnh ngöôøi hay tính hay lo, Ñòa giaûi ñoä maïng ruûi ro nheï raøy. Coù duyeân ñi ñöùng ñaëng may, Ngöôøi ñeàu töû teá hay giao tình, Soá ta duyeân nôï linh ñinh, Ñoâi ba caùch trôû gia ñình môùi an. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 206 Cöûa nhaø dôøi ñoåi nhieàu phen. Laäp coù nhieàu ñoä môùi toaøn beà laâu. Aânh em caùch xöù ngoõ haàu, Moät ngöôøi moät choã tö aâu lo löôøng. Soá ta coù loäc maõi thöông, Coù tay mua baùn laø ñöôøng laäp neân. Yù ngöôøi thöông nhoû kính treân, Soá ngöôøi tröôøng thoï ñaëng beàn soâng saâu. Tuoåi xuaân taøi chaúng ñaùo daàu, Ñeán khi vaõng caûnh ngoõ haàu vinh hueâ. Khaù neân chöôûng ñöùc döïa keà, Mong nhôø haäu vaän gia teà phong vinh. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng vaø cuûa tieàn coù hao toán. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieâch tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 207 Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï,. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, trong mình nhöùc moûi ít ngaøy hoaêc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 208 Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caép maát ñoà, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taân Hôi NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù. Thanbuoàn.) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, (kî: pheùp luaät, tieáng thò phi, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY MEÏO ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn) NGAØY THÌN ... haïp: keát hoân, caàu tieàn baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, nhöùc moûi, lo chi phong thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham, quan söï, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, kî teù, phoøng quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôi, huøn haïp, than buoàn.) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Nhaâm Tyù Maïng: Tang Ñoá Moäc Nam: thôø oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Nhaâm Tyù maïng Moäc soá ta nhö vaày. Tuoåi Thuûy maïng Moäc soá naøy, Tuoåi cung vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Soâ ngöôøi coù tieáng coù danh, Mieäng lanh hay noùi vieäc laønh kieát hung. Phöôùc ñöùc chieáu maïng thung dung, Haøo taøi thaïnh vöôïng gia trung vui vaày. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 209 Luaän xem duyeân nôï soá naøy, Khaéc haøo choàng vôï ñoåi xaây nhieàu laàn. Tình duyeân hoa nguyeät phaân vaân, Muoän sau môùi gaëp ñaëng phaàn beàn laâu. Tam hình soá phaïm giöõ aâu, Phaûi phoøng tuø toäi coù haàu moät khi. Soâ ta taâm khoå vaïy thì, Thaân thôøi ñaëng raûnh quaûn gì khoå taâm. Baø con laõnh ñaïm buoàn thaàm, Anh em thieáu söùc coù caàm nhö khoâng. Soá ta nhôø ñaëng phöôùc hoàng, Ñaëng phaàn sang soá trong voøng hieån vang. Laøm aên lôùn vieäc khoâng toaøn, Nhoû thôøi neân vieäc deã daøng ñaëng neân. Thöôøng sanh lôn tieáng khoâng eâm, Raày raø theâu deät bôùt theâm thöôøng hoaøi. Ngöôøi coù taùnh saùng toát thay, Thaáy vieïc mau hieåu yù raøy thoâng minh. Haøo con thaïnh vöôïng hieån vinh, Sanh trai hai ñöa gia ñình laäp neân. Tu taâm döôõng taùnh cho beàn. Höôûng nôi vaéng caûnh ñaëng beàn thaûnh thôi. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. ø aên thanh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán Ñieàu haïp: lan vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 210 Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an vaø phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieâc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôn, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäckî cuõng ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 211 Ñieàu kî: coù bònh ñao trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, coù vieäc xung buoàn. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Tyù NGAØY TYÙ ... haïp: quôùi nhôn, vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (ky: raày raø, gaùi hôøn choàng, nhöùc moûi, lo vieäc chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, choù döõ) NGAØY TÎ ... haïp: moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïng, (ky: bònh hoaïn, caép troäm, gian tham, hung döõ, phaù haïi) NGAØY NGOÏ ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, (ky: nghe lôøi, huøn haïp, choàng hôøn vôï, ñi nhieàu, xung buoàn) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi , keát hoân, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: pheùp luaät, tranh raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: raày raø, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: gian tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, nghe lôøi, can thieäp, xung buoàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: lo lieäu haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn, cöôùp troäm, phaù hö hao) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Quí Söûu DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 212 Maïng: Tang Ñoá Moäc Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Quí Söûu maïng Moäc soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng Moäc soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Coù duyeân ñi ñöùng khoân lanh, Ngöôøi ñeàu yeâu chuoäng phöôùc laønh meán thöông. Bònh phuø chieáu maïng höõu thöông, Coù tieåu taät bònh ôû thöôøng trong thaân. Soá ta cha meï phaân vaân, Hoaëc laø caùch trôû hoaëc phaàn moà coâi. Luaän xem tieàn cuûa taøi boài, Tay laøm thònh vöôïng voâ roài hao ra. Ñôøi sanh khoå trí ñoù laø, Roái lo roän tính khoù maø raûnh rang. Taùnh ngöôøi lôùn maät to gan. Soá ta tröôøng thoï,taâm khoang vui vaày, Soá ta duyeân nôï ñoåi xaây, Caùch ñôøi thöù nhöùt sum vaày ñôøi sau. Anh em thieáu söùc quaûn bao, Ngheøo nhieàu giaøu ít deã naøo laäp neân. Taùnh hay trong döôùi kænh treân, Thò phi chaúng chòu noùi theâm noùi thöøa. Soá ta caùch xöù queâ xöa, Khaùc xöù cha meï môùi vöøa laäp neân. Haøo con coù muoän môùi beàn. Baèng maø coù sôùm chaúng neân ñaâu maø, Tay coù taøi ngheä vaäy maø, Soá ta dôøi ñoåi cöûa nhaø ñoâi phen. Tích thieän boá ñöùc loøng beàn, Höôûng ngaøy haäu nhöït nhö ñeøn theâm du. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 213 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù haøo toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít,. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 214 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gia ñaïo ñaëng söï an vui, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoàn. Ngay haïp, kî cuûa tuoåi Kyû Söûu NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: hay lo nhieàu, phoøng bònh hoaïn) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, troäm caép, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï) NGAØY MEÏO ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi nhieàu, kîteù) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, bònh hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, buoàn yù, quan söï, ñi teù) NGAØY NGOÏ ... haïp: keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, troäm cöôùp, can thieäp, huøn haïp, than buoàn) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 215 NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, haïp thô tôø, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, buoàn phieàn, quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: raày raø, pheùp luaät, khoå taàm, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, ñoåi dôøi, kî teù, quan söï, buoàn phieàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Giaùp Daàn Maïng : Ñaïi Khueâ Thuûy Nam: thôø Oâng Quan Thaùnh Ñeá Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Giaùp Daàn maïng Thuûy soá ta nhö vaày. Tuoåi Moäc maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raày. Sôùm sanh tai naïn chaênngr may, Ñau oám keå thaùc bao ngaøy khoù nuoâi. Ngöôøi lôùn coù taùnh kheùo keá möu, To gan lôùn maät,, veû vui beà ngoaøi. Khoâng phaàn chô baïn hoâm nay, Ngöôøi quen phaûn yù, döôùi tay phaûn tính. Soá ta coù töôùc Trieàu Ñình, Hoaëc laø lai voâ danh thình trong ñôøi. Luaän xem tieàn cuûa ñaày vôi, Ta laøm ra cuûa vaây thôøi thaáy mau. Laïi loøng coù taùnh baøo hao, Laøm nguy nhieàu ñoä ñeán sau an phaàn. Meï cha caùch trôû nhieàu laàn, Khaéc haøo phuï maãu töï loøng lo toan, Soá ta trung vaän môùi an, Cöûa nhaø yeân oån, gia ñaøng aám no. Soá trai taøi ngheä nhieàu phoøng troäm caép hao taøi,, Soá giaù duyeân nôï lo aâu ñoåi dôøi. Haøo con thònh vöôïng vaäy thôøi, Sanh ñaëng nuoâi deã noái dôøi hieån vang. Ñeä huînh khaéc yù haïi phaûn, Khoâng ñaëng hoaø thuaän giañaøng lo eân. Tay coù chöùc nghieäp môùi neân, Gia ñình taïo laäp vöõng beàn veà sau. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 216 Khaù neân tích thieän taâm baøo, Ñeán ngaøy haäu nhöït ñaëng haøo an khöông. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keoû bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keoû bò teù, hoaêc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 217 Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, sanh vieäc lo buoàn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau caø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keoû bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, hoaëc phoøng troäm caép maát ñoà. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Daàn NGAØY TYÙ ... haïp: thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi nhieàu, ñi soâng) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, gian tham, phaù hoaïi, raày raø. NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, soâng saâu, ñi nhieàu NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát gaëp hung hoùa hieàn, kî: cöôùp troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 218 NGAØY THÌN ... haïp: (khoâng coù), kî: buoàn raàu, ngöôøi quen phaûn, kî teù, choù döõ NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: pheùp luaät, raày raø, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, kî: quan söï, ñi teù, ñaøo ñaát, phoøng taøi naïn. NGAØY MUØI ... haïp: keát hoân, vui veû, haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng. NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi nhieàu, ñoåi dôøi. NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, kî: troäm caép, luaât pheùp, lo nhieàu, ngöôøi noùi laùo, trai hôøn vôï, NGAØY TUAÁT ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, kî: ngöôøi thaàn phaûn, quan söï, buoàn phieàn. NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï gaùi hôøn choàng (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Aát Meïo Maïng : Ñaïi Kheâ Thuûy Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Aát Meïo maïng Thuûy soá ta nhö vaày. Tuoåi Moäc maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raøy. Taùnh ngöôøi meàm moûng toát thay, Kính ngöôøi troïng nghóa taùnh hay giöõ mình. Bònh phuø chieáu maïng hung tinh, Coù tieåu taät bònh thaân bình thöôøng khi. Coù duyeân ñi ñöùng vaày thì, Quôùi nhôn yeâu chuoäng ngöôøi ni thöông tình. Ngöôøi coù möu keá thoâng minh, Vaên hay voâ bieát gia ñình nhieàu nôi. Soá ta nhaø cöûa ñoåi dôøi, Nghieäp ngheà traùo chaùt tay thôøi môû maïng. Luaän xem haøo cuûa hieâpj tan, Tay khoù caàm cuûa gia ñình ñuû no. Vôï choàng caùch trôû aâu lo, Ñôøi sau hoäi hieäp aám no yeân hoaø. Khaéc xung coát nhuïc soá ta, Hoaëc laø xöù khaùc gaàn maø böôøn nhau. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 219 Soá ta thaønh baïi lao ñao, Khaù leân ngheøo xuoáng ñaõ bao nhieâu laàn. Cuûa phuï aám khoù höôûng phaàn, Töï tay laøm ñaëng laäp thaân môùi beàn. Soá ta coù töôùc quyeàn neân, Trong voøng chöùc phaän keà beân haïp raày. Ñôøi sanh khoå trò laém thay, Höõu phöôùc trung vaän töông lai gia ñaøn. Soá naøy khoâng troïn ven toaøn, Tích thieän chöôûng ñöùc trôøi ba caûnh giaø. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn hoaëc coù bònhd ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raøy raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, ít ngaøy. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 220 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keoû bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, chuùt ít. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc coù maát ñoà hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít hoaëc coù bònh ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï/ Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø,. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keoû bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Meïo DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 221 NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöùôc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, Kî: ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, nghe lôøi) NGAØY DAÀN ... haïp: moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh. (kî: bònh hoaïn) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: than buoàn, nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, ñao ñaát) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (ky: nhöùc moûi, lo nhieàu, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng ) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: gian tham, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, bònh hoaïn, thò phi) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn, hoä trôï, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, than buoàn) NGAØY THAÂN ... haïp: moïi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï (kî: nghe lôøi, keû gian tham, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui, (kî: pheùp luaät, raày raø, lo nhieàu, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: trai hôøn vôï, ñaøo ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Bính Thìn Maïng: Sa Trung Thoå Nam:thôø Caäu Taøi Caäu Qui ñoä maïng NöõL thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Bính Thìn maïng Thoå soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng Thoå soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Ngöôøi coù möu keá khoân lanh, Taùnh yù gay gaét tung hoaønh töï taâm. Giaän ngöôøi ñeå daï nhôù thaâm, Oaùn thôø lo traû ôn taàm ñeàn ôn. Soá ta ñi ñöùng nguoàn côn, Boân ba nhieàu choã chì sôøn lo toan. Ñieåu khaùch chieáu maïng chaúng an. Phaûi phoøng teù naëng vöông mang taät raøy. Luaän xem y loäc tieàn taøi, Cuõng laø ñuû duïng ñoåi thay trung bình. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 222 Taùnh hay lo tính töï mình, Möu thaàm trong buïng ít tin loøng ngöôøi. Vaên xöông chieáu maïng toát töôi, Saùng yù mau hieåu vui cöôøi baïn thaân. Ñoaûn haøo choàng vôï Chaâu Traàn, Löông duyeân dôøi ñoåi hai laàn môùi neân. Ñôøi sau caùch xöû ñaëng beàn, Haøo con nam nöõ ñoâi beân trung bình. Ñeä huynh thaân toäc nghóa tình, Ñoåi loøng laõnh ñaïm töï mình lo toan. Aáu nieân thôøi vaän quanh co. Nöûa ñôøi phaùt ñaït nhö ñoà ñeán nôi, Laøm aên tính lôùn vaäy thôøi. Daàn laøm quan chöùc trong ñôøi hieån vinh, Ta neân tích thieän xem kinh, Mong höông haäu vaän gia ñình an khöông. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Lo tính vieäc chi neân ñeâ yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keoû bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 223 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng troäm caëp maát ñoà hoaëc coù vieäc tranh phaûn raày raø. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keoû bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, vieäc laøm aên giöõ böùc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 224 Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Thìn NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä, coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: gian tham, pheùp luaät, tranh raày, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, keât hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, lo nhieàu) NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, aùc nhôn möu haïi) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: trai hôøn vôï, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY NGOÏ ... haïp: thaân linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, aùc nhôn phaûn, ñi nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû gian tham, pheùp luaát, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát) NGAØY DAÄU ... haïp: yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, an vui, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Ñinh Tî Maïng: Sa Trung Thoå Nam: thôø Caâu Taøi Caäu Quí ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Ñinh Tî maïng Thoå soá ta nhö vaày. Tuoåi Hoûa maïng Thoå soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai beân haïp raøy. Thaùi Döông chieáu maïng ñaëng may, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 225 Taâm linh tính saùng taøi ngheä tinh thoâng. Coù duyeân ngöôøi troïng taám loøng, Vieäc chi lo tính taâm ñoàng ñôõ nöng. Thieân coå chieáu maïng thöôøng töøng, Trong mình nhöùc moûi gheû söng coù hoaøi. Soá ta y loäc tieáp taøi, Gia ñình phaùt ñaït höôûng raøy aám no. Long Ñöùc aám loäc Trôøi cho, Maïng khoâng ngheøo khoå chôù lo öu phieàn. Luaän xem choàng vôï caên duyeân, Ñoåi dôøi ngoâi moä môùi yeân gia ñình. Taâm taùnh cöùng coûi choáng kình, Can cöôøng taùnh noùng töï mình lo toan. Ñeä huynh hoaø thuaän vöõng vaøng, Thaân toäc söng töùc hoï haøng meán thöông. Vieäc laøm kyõ löôõng moïi ñöôøng, Ham Ñieàu kheùo toát vaên chöông choäm raøy. Sanh con xung khaéc chaúng may, Hao tieàn toán cuûa bao naøy khoù nuoâi. Thò phi mieäng löôõi khoâng vui, Raày raø lôøi tieáng ngöôïc xuoâi thöông haoøi. Ñôøi sanh ñaëng nheï naïn tai, Ñòa giaûi ñoä maïng qua raøy ruûi ro. Thi aân boá ñöùc raùn lo, Ngaøy sau ta höôûng aám no an nhaøn. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hoaëc coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø giöõ mình keoû bò teù, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 226 Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi chuùt ít,, trong loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù tieáng thò phi raày raø,. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieâc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keoû bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng quan. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù tieáng thò phi raày raø,. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, phoøng troäm caép hao taøi, vaø giöõ mình keoû bò teù. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, coù vieäc tranh phaûn raày raø. Thaùng 10Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 227 Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Ngaøy haïp, kî cuûa tuoåi Ñinh Tî NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (ky: pheùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaàn phaûn, qna söï, gian tham, ai bi) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn (kî: pheùp luaät, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, hay lo nhieàu) NGAØY MEÏO ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, gian tham, quan söï, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, tranh raày) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn linh ñoä maïng, (kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn, ñi soâng) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng) NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn trôï, (kî: quan söï, keû gian tham, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng) ... haïp: yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: raày raø, bònh NGAØY TUAÁT hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Maäu Ngoï DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 228 Maïng: Thieân Thöôïng Hoûa Nam:thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng. Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Maäu Ngoï maïng Hoûa soá ta nhö vaày. Tuoåi Hoûa maïng Hoûa soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Loøng hay roái raém lo hoaøi. Lo ñoân lo ñaùo baøo ngaøy roän taâm. Soá ta keû kænh ngöôøi khaâm. Ngöôøi ñeàu öa chuoäng phöôùc laøm duyeân phaàn, Tam hình chaùnh chieáu boån thaät, Lao tuø soá phaïm moät laàn khoâng sai. Luaän haøo choàng vôï hoâm nay, Nguyeät hoa ong böôùm soá raøy cuûa ta. Phu theâ xung yù baát hoaø, Ñoåi dôøi ñoâi ñoä khoù maø moät neân. Taùnh hay thöông döôùi kính treân, Quaûn bao roäng raõi tuoåi teân neâu raøy. Phöôùc ñöùc chieáu maïng vöôïng taøi, Gia ñình sung tuùc trong tay taïo thaønh. Ñeä huynh caûch trôû chaúng laønh, Khoù maø neân ñaëng hoaëc sanh taät raøy. Gian nan bieán ñoåi bao naøy khoå taâm. Taâm linh taùnh saùng töï taâm, Töï tay taïo laäp phöôùc laâm ñaëng laønh. Xung khaéc cha meï cam ñaønh, Khoù ôû gaàn ñaëng hoaëc sanh taät raày. Haøo con khoâng ñaëng ñuû ñoâng, Sanh nhieàu nuoâi ít khoù troâng caäy nhôø. Khaù neân chöôûng ñöùc ñöøng ngôø, Taâm haønh thieän söï höôûng nhôø ngaøy sau. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 229 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keoû bò teù, coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu kî: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaänchuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc coù troäm caép maát ñoà. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 230 Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keoû bò teù. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép hao taøi, neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu ngoï NGAØY TYÙ ... haïp: coù quôi nhôn hoä trôï, (ky: huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, xung buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (ky: pheùp luaät, tranh raày, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoøn than) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, nghe lôøi, ñi soâng) NGAØY TÎ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn, keû gian tham) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: tranh raày, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 231 NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ngöôøi quen phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï) NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû gian tham, gaùi hôøn choàng, bònh hoaïn) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôi nhôn hoä trôï, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, quan söï, than buoàn, ñi soâng) ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, laøm aên trung bình (ky: keû gian NGAØY HÔÏI tham, bònh hoaïn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Kyû Muøi Maïng: Thieân Thöôïng Hoûa Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Kyû Muøi maïng Hoûa soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng Hoûa soá naøy, Tuoåi cung vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh. Ngöôøi coù thieän taùnh loøng laønh, Thöông ngöôøi giuùp ñôõ chaúng ñaønh haïi ai. Bònh phuø chieáu maïng chaúng may, Thöôøng khi coù bònhôû raøy trong thaân. Loøng hay lo tính phaân vaân, Roái loøng roän trí ít phaàn raûnh taâm. Haøo taøi ta coù tay caàm, Ñaëng phaàn lo aám phöôùc laâm höôûng phaàn. Luaän xem duyeân nôï ña ñoan, Tô tình nhieàu choã hieäp ta ñoâi laàn. Taùnh hay hoaø thuaän thaân laân, Yeâu chuoäng baèng höõu veïn phaàn nghóa nhôn. Coù soá thöông maõi thì hôn, Coù loäc quan chöùc cuõng höôûng phaàn raûnh rang. Soá ta dôøi ñoåi gia ñaøng, Khaùc xöù cha meï veïn toaøn laäp neân. Baø con laõnh ñaïm ñoâi beân, Nghóa tình laït leõo töï yeân lo löôøng. Vieäc laøm yù chaúng chuû tröông, Muoán thôøi laøm ñaïi taùnh thöôøng ñoåi thay. Mieäng vui loøng chòu vieäc ngaøy, Taùnh saùng mau hieåu soá raøy soáng laâu. Haïn ba möôi saùu lo aâu, Qua khoûi naïn aáy ngoõ haàu bình an. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 232 Thi aân boá ñöùc tam khoan, Höôûng ngaøy haäu nhöt gia ñaèng khöông minh. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít,. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, vieäc laøm aên giöõ möùc trung bình laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phaûn kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, xanh vieäc xung buoàn. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 233 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi. Neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, vieäc kî nheï cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø phoøng troäm caép hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Kyû Muøi NGAØY TYÙ ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (ky: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn, huøn haïp) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 234 NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôi nhôn hoä trôï(ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choøng, lo nhieàu) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaoø ñaát) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn, lo nhieàu) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát,(ky: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÄU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï,(ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, ñi soâng, ñi nhieàu) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: taïo choã ôû, quan söï, ñi teù, than buoàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Canh Thaân Maïng : Thaïch Löïu Moäc Nam: thôø oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Canh Thaân maïng Moäc soá ta nhö vaày. Tuoåi Kim maïng Moäc soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Sôùm sanh boån maïng chaúng may, Khoù nuoâi keå thaùc naïn tai tuoåi ñaàu. Ñôøi sanh coù taùnh buoàn raàu, Khoâng phaàn chôi baïn ngoõ aâu phaûn loøng. Taâm taùnh khoâng ñònh tröôùc phoøng, Muoán laøm laøm ñaïi yù khong ngaên ngöøa. Ngheà kheùo moùn toát chuoäng öa, Taäp laøm cho ñaëng môùi vöøa loøng ñaây. Trai thôø khaéc töû soá naøy, Gaùi thôøi soá phaïm nhö vaày khaéc phu. Soá ta haäu nhöït soá tu, Xuaát gia ñaàu phaät ngao du cuûa thuyeàn, Ta ñaëng nhö vaäy môùi yeân, Thaân toäc laõnh ñaïm veïn tuyeàn ñaëng ñaâu. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 235 Haøo taøi no aám ngoõ haàu, Tay laøm ra cuûa ñaùo ñaàu khoù dö Soá phaïm teù naëng phoøng tö, Hoaëc ñeå taät bònh toån hö trong mình. Ñoåi dôøi nhieàu choã gia ñình, Khoâng nhôø cha meï töï mình lo toan. Tay chön mau maén leï laøng, Hay laøm coâng vieäc laø ñaøng sieâng naêng. Ta coù thieän taùnh coâng baèng, Cöùu ngöôøi khoâng nghóa coù baèng nhieàu khi. Cuõng neân boá ñöùc thi aân, Höôûng ngaøy haäu nhöït ñaëng thì an khöông. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vaø ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 236 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, vaø giöõ mình keûo bò teù phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 237 Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngay. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Thaân NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, quan söï, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïnh, raày rf, gian tham, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, kî: pheùp luaät, gian tham, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, kî: quan söï, ngöôøi thaàn phaûn, than buoàn nhieàu) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: pheùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøng choàng NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, quan söï, ñi soâng, ñi nhieàu. NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu binh, kî: bònh hoaïn, raày raø. NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn. NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, kî: keû gian tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng. NGAØY TUAÁT ... haïp: (khoâng coù), kî: ñi teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than buoàn. NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: pheùp luaät, lo nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng. (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Taân Daäu Maïng: Thaïch Löïu Moäc Nam: thôø Oâng Quan Bình Thanh Töû ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng Ñoaùn xem soá maïng nhö laø, Taàn Daäu maïng Moäc soá ta nhö vaày. Tuoåi Kim maïng Moäc soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây baát hoaø. Bònh phuø chieáu maïng cuûa ta, Thöôøng sanh nhöùc moûi vaäy maø nhieàu khi. Taùnh mau leï hay xeùt suy, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 238 Giaän cuøng toái daï loøng thì hieàn löông. Yù öa ca xöôùng laïi thöôøng, Veõ vui taùnh neát khoâng ñöôøng ngaïo kieâu. Luaän xem tieàn cuûa ñaëng nhieàu, Höôûng söï no aám ít nhieàu böïc trung. Mieäng hay vui noùi chaúng cuøng, Ngöôøi ñeàu thöông meán bao dung taám loøng. Soá ta duyeân nôï vôï choàng, Caùch ñoâi thöù nhöùt phöôùc hoàng ñôøi sau. Ít hay noùi vieäc haøo hoa, Thaáy vieäc môùi chaéc noùi naøo chaúng tin. Xem haøo thaân toäc ñeä huynh. Khoâng ñaëng haøo thuaän yù tình thoâ sô. Coù loäc mua baùn caäy nhôø, Hoaëc laø coâng ngheä troâng chôø caäy neân. Anh em khaùc xöù lo eân, Môùi laø neân ñaëng tuoåi teân vôùi ñôøi. Haøo con khoù döôùng vaäy thoâi, Ñau oâm traèn troïc phöôùc Trôøi môùi qua. Choán chieán ñaáu haïp yù ta, Vieäc ngöôøi phaûi quaáy vaäy maø luaän phaân. Ta neân tích thieän thi aân, Mong ngaøy vaõng caûnh höôûng phaàn khöông minh. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 239 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieâc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng quan. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc coù vieäc roän lo chuùt ít. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 240 Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taân Daäu NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp luaät, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi teù, ñi soâng, raàu buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn) NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, (Ky: pheùp luaät, raày raø, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng) NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi teù, ñi soâng, quan söï) NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn) NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaùt, (ky: raày raø, nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: keû gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, trai hôøn vôï) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Nhaâm Tuaát Maïng: Ñaïi Haûi Thuûy Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 241 Ñoùan xem soá maïng nhö laø, Nhaâm Tuaát maïng Thuûy soá ta nhö vaày. Tuoåi Thoå maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Sôùm sanh keå thaùc chaúng may, Khoù nuoâi ñau oâm naïn tai tuoåi ñaàu. Traàm Phuø chieáu maïng aâu lo, Phaûi phoøng teù gieáng soâng saâu kî raøy. Khoâng phaàn chôi baïn laâu ngaøy, Buoåi ñaàu töû teá haäu lai phaûn tình. Soá ta ñaëng chöõ hieån gvinh, Töôùc quyeàn chöùc phaän danh thính thieät laø. Taùnh yù meàm moûng taâm hoaø, Kính treân thöông döôùi taùnh ta coâng bình. Luaän xem tieàn cuûa gia ñình, Thieáu nieân ñuû duøng an ninh qua ngaøy. Trung nieân vaõng caûnh ñaäu tai, An laønh töï toaïi höôûng raøy thaûnh thôi. Tay coù coâng ngheä vaäy thôøi, Hoaëc laøm thaày thôï trong ñôøi aám thaân. Tay kheùo taùnh saùng töï taân, Boán phöông ngheà soáng veïn phaàn trôû xaây. Phu theâ sum hieäp soá naøy, Traêm naêm choàng vôï vui vaày thaát gia. Soá gaùi khaéc phu ñoù laø, Haøo con sanh döôõng ñaëng maø böïc trung. Chieâm bao thöôøng thaáy töï tung, Bay löøng loäi laëng thung dung leï laøng. Ñôøi sanh neân chöùa taâm khoan, Cöùu nhaân tích ñöùc höôûng ñaëng haäu lai. Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, xanh vieäc xung buoàn. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, vieäc laøm aên giöõ böùc trung laø toát. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 242 Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaøn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, vieäc laø aên giöõ böïc trung laø toát. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caép hao taøi, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 243 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc than buoàn. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, phoøng troäm caép maát ñoà. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Tuaát NGAØY TYÙ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöøôi phaûn, ñi soâng, ñi teù, than buoàn) NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, (kî: quan söï, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, ñi teù, than buoân) NGAØY MEÏO ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: keû gian tham, bònh hoaïn, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi soâng, than buoàn) NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï) NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp luaät, raày ra, gaùi hôøn choàng) NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: quan söï, ñi teù, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 244 NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn, keû gian tham, hay lo nhieàu) NGAØY TUAÁT ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, hay xung buoàn.) NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Tuoåi : Quí Hôïi Maïng: Ñaïi Haûi Thuûy Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng Ñoùan xem soâ maïng nhö laø, Quí Hôïi maïng Thuûy soá ta nhö vaày. Tuoåi Thuûy maïng Thuûy soá naøy, Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy. Soá phaïm teù naëng chaúng may, Phaûi phoøng khi ruûi chòu raøy toån thaân. Kî soâng gieáng aâu giöõ phaàn, Thuôû nhoû ñau oâm nhieàu laàn khoâng an. Soá ta tay coù quyeàn ban, Chöùc töôùc danh phaän laø ñaøng laäp neân. Loøng hay thöông döôùi kính treân, Taâm hieàn nhaân ñaïo chi beàn thaúng ngaøy. Luaän xem y loäc tieàn taøi, Ñuû aên ñuû maëc dö raøy hao ra. Ñaëng haøo sang soá cuûa ta, Thaát hoa tieàn cuûa khoù maø töông ñöông. Ñoaùn xem phu phuï toû töôøng, Khaéc haøo choàng vôï sanh ñöôøng ñoåi thay. Lanh lôïi khoân kheùo ngheä taøi. Soá höôûng tröôøng thoï naïn tai nheï phaàn, Soá ta töï taïo laäp thaân, Ñeä huynh thaân toäc khoù gaàn caäy nöông. Gia ñình dôøi ñoåi tha höông, Khaùc xöù cha meï tìm ñöôøng laøm neân. Vaõng nieân thôøi vaän vöõng beàn, Gia ñình höng vöôïng tuoåi teân choùi ngôøi. Ñeâm naèm öùng moäng vaäy thôøi, Nheï mình bay boång ñi chôi tung hoaønh. Khaù trau taâm nieäm ñeå daønh, Höôûng ñeàu phaùt ñaït phöôùc sang thoï tröôøng. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 245 Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng cuûa tieàn coù hao toán. Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø. Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi vaøi ngaøy. Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 246 Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91. Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng. Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90. Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui. Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø. Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93. Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ. Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn. Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88. Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua. Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc. Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï. Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï. Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quí Hôïi NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng) NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù) , (kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, than buoàn) NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, (ky: pheùp luaât, tieáng thò phi, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn) DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 247 NGAØY THÌN ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng) NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn) NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî; pheùp luaät, gian tham, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï) NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï (ky: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham, quan söï, than buoàn nhieàu0 NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng) NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (ky: nghe lôøi, huøn haïp, kî teù, phoøng quan söï) NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø,) ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng, NGAØY HÔÏI (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, than buoàn) (Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy) Soá 28. Coi sao moãi naêm kieát – hung Phaøm khi ñeán ñaàu naêm neân coi naêm nay mình maáy möôøi tuoåi roài kieám trong soá naøy ngoù thaáy roài ngoù ngaøy leân tieàm coi nhaèm vì sao gì? Roài tìm tröông keá ñaây tìm vì sao ñoù coi coù baøi giaûng noùi roõ nhöõng Ñieàu kieát hung trong moät naêm, moãi naêm ñeán ngaøy 9 thaùng gieâng neân cuõng sao hoäi. Pheùp tìm sao cuûa ñaøn oâng Thaùi Hoûa Keá Thaùi Moäc TEÂN La Thoå Thuûy Kim Ñoä Aâm Tinh SAO Haàu Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh 5 6 7 8 9 Maáy 1 2 3 4 möôi Maáy 10 11 12 13 14 15 16 17 18 möôi Maáy 19 20 21 22 23 24 25 26 27 möôi Maáy 28 29 30 31 32 33 34 35 36 möôi Maáy 37 38 39 40 41 42 43 44 45 möôi Maáy 46 47 48 49 50 51 52 53 54 möôi Maáy 55 56 57 58 59 60 61 62 63 möôi 68 69 70 71 72 Maáy 64 65 66 67 möôi DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Maáy möôi Maây möôi Maáy möôi www.tuviglobal.com 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Pheùp tìm sao cuûa ñaøn baø 11 tuoåi Hoûa Tinh 36 tuoåi Thuyû Tinh 12 Tuoåi Moäc Tinh 37 tuoåi Keá Ñoâ 13 tuoåi Thaùi Aâm38 tuoåi Hoûa Tinh 14 tuoåi Thoå Aâm 39 tuoåi Moäc Tinh 15 tuoåi La Haàu 40 tuoåi Thaùi AÂm 16 tuoåi Thaùi Döông 41 tuoåi Thoå Tinh 17 tuoåi Kim Tinh 42 tuoåi La Haàu 18 tuoåi Thuyû Tinh 43 tuoåi Thaùi Döông 19 tuoåi Keá Ñoâ 44 tuoåi Kim Tinh 20 tuoåi Hoûa Tinh 45 tuoåi Thuûy Tinh 21 tuoåi Moäc Tinh 44 tuoåi Keá Ñoâ 22 tuoåi Thaùi AÂm 47 tuoåi Keá Ñoâ 23 tuoåi Thoå Tinh 48 tuoåi Moäc Tinh 24 tuoåi La Haàu 49 tuoåi Thaùi Döông 25 tuoåi Thaùi Döông 50 tuoåi Thoå Tinh 26 tuoåi Kim Tinh 51 tuoåi La Haàu 27 tuoåi Thuûy Tinh 52 tuoåi Thaùi Döông 28 tuoåi Keá Ñoâ 53 tuoåi Kim Tinh 29 tuoåi Hoûa Tinh 54 tuoåi Thuûy Tinh 30 tuoåi Moäc Tinh 55 tuoåi Keá Ñoâ 31 tuoåi Thaùi AÂm 56 tuoåi Hoûa Tinh 32 tuoåi Thoå Tinh 57 tuoåi Moäc Tinh 33 tuoåi La Haàu 58 tuoåi Thaùi AÂm 34 tuoåi Thaùi Döông 59 tuoåi Thoå Tinh 35 tuoåi Kim Tinh 60 tuoåi La Haàu 61 tuoåi Thaùi Döông 76 tuoåi Thaùi AÂm 62 tuoåi Thuûy Tinh 77 tuoåi Thoå Tinh 63 tuoåi Thuûy Tinh 78 tuoåi La Haàu 64 tuoåi Keá Ñoâ 79 tuoåi Thaùi Döông 65 tuoåi Hoûa Tinh 80 tuoåi Kim Tinh 66 tuoåi Moäc Tinh 81 tuoåi Thuûy Tinh 67 tuoåi Thaùi AÂm 82 tuoåi Keá Ñoâ 68 tuoåi Thoå Tinh 83 tuoåi Hoûa Tinh 248 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 249 69 tuoåi La Haàu 84 tuoåi Moäc Tinh 70 tuoåi Thaùi Döông 85 tuoåi Thaùi AÂm 71 tuoåi Kim Tinh 86 tuoåi Thoå Tinh 72 tuoåi Thuûy Tinh 87 tuoåi La Haàu 73 tuoåi Keá Ñoâ 88 tuoåi Thaùi Döông 74 tuoåi Hoûa Tinh 89 tuoåi Kim Tinh 75 tuoåi Moäc Tinh 90 tuoåi Thuûy Tinh Sao La Haàu Vì sao naøy hung tinh, nam thì ngöøa quan söï, sanh raày raø, nhieàu ñoaïn öu saàu, nöõ hay coù vieäc raàu buoàn, ñau maùu, sanh döôõng coù bònh, kî thaùng gieâng, thaùng 7, kî ñaøn oâng nhieàu, kî ñaøn baø ít, moãi thaùng ngaøy 8 giaùng haï, cuùng 9 ngoïn ñeøn, 9 cheùn nöôùc, 3 caây nhan, duøng giaáy vaøng vieá baøi vò laïy veà höôùng Baéc, neân cuùng ñaëng toát. Sao Thoå Tinh Vì sao naøy hung tinh, ñi ñaâu cuõng khoâng thuaän yù, ñeà phoøng keû tieåu nhôn, gia ñaïo khoâng an, hay coù chieâm bao moäng mò, kî nuoâi thuù, kî thaùng 4, thaùng 8, coù vieäc lo buoàn, ñan oâng ñaøn baø ñeàu cuõng vaäy, moãi thaùng ngaøy 19 giaùng haï, cuõng 5 ngoïn ñeøn, 5 cheùn nöôùc, 3 caây nhang, duøng giaáy vaøng vieát baøi vò, laïy veà höôùng Baéc, neân cuùng ñaëng toá. Saøo Thuûy Tinh Vì sao naøy coù kieát coù hung, ñaøn oâng ñi laøm aên khaù, ñi xa coù taøi lôïi, ñaøn baø hay coù tai naïn, kî ñi soâng saâu, kî thaùng 4, thaùng 8, moãi thaùng ngaøy 21 giaùng haï, cuùng 7 ngoøn ñeøn,7 cheùn nöôùc, 3 caây nhang, duøng giaáy vaøng vieát baøi vò, laïy veà höôùng Baéc, neân cuùng ñaëng toát. Sao Kim Tinh Vì sao naøy coù kieát, coù hung, ñaøn oâng hay raàu lo roài ñaëng khaù coù quôùi nhôn giuùp ñôõ, ñaøn baø hay oám, vôï choàng hay tranh caïnh, ngöøa keû tieåu nhôn, kî thaùng 5, moãi thaùng ngaøy 15 giaùng haï, cuùng 8 ngoïn ñeøn, 8 cheùn nöôùc, 3 caây nhang, duøng giaáy traéng vieát baøi vò, laïy veà höôùng Taây, neân cuùng ñaëng toá. Sao Thaùi Döông Vì sao naøy coù kieát, coù hung, ñaøn oâng laøm aên ñaëng saùng suoát, ñi xa coù taøi lôïi ñaëng an khöông, ñaøn baø laøm aên hay toái taêm, thaùng 6, thaùng 10 toát coù taøi lôïi, moãi thaùng ngaøy 2 giaùng haï, cuùng 12 ngoïn ñeøn, 12 cheùn nöôùc, 3 caây nhang, duøng giaáy vaøng vieát baøi vò, laïy veà höôùng Ñoâng, neân cuùng ñaëng toát. Sao Hoûa Tinh Vì sao naøy hung tinh, ñaøn oâng phoøng quan söï, aên noùi neân löïa lôøi, nuoâi thuù vaät baát lôïi, ñaøn baø hay ñay maùu huyeát, kî sanh ñöôøng, kî thaùng 2, thaùng 8, moãi vieäc neân ñeà phoøng, moãi thaùng ngaøy 29 giaùng haï, cuùng 15 ngoïn ñeøn, 15 cheùn nöôùc, 3caày nhang, duøng giaáy ñoû vieát vaøi vò, laïy veà höôùng Nam, neân cuùng ñaëng toát. Sao Keá Ñoâ Vì sao naøy hung tinh, ñaøn oâng laøm aên bình thöôøng, ñi xa coù taøi lôïi, ngöôøi ñaøn baø coù xaûy ra vieäc raày raø, sanh tieáng thò phi, kîthaùng 3, thaùng 9, hoaëc coù vieäc ai bi, moãi DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 250 thaùng ngaøy 1 giaùng haï, cuõng 20 ngoïn ñeøn, 20 cheùn nöôùc, 3 caây nhang, duøng giaáy vaøng vieát baøi vò, laïy veà höôùng Taây, neân cuùng ñaëng toát. Sao Thaùi Aâm Vì sao naøy kieát tinh, ñaøn oâng laøm aên vieäc chi cuõng ñaëng vöøa yù, caàu danh toát, caàu taøi coù taøi lôïi, ñaøn baø hay ñau maùu chuùt ít, thaùng 9 laøm aên phaùt taøi, thaùng 11 kî, ñaøn baø sanh ñeû, moãi thaùng ngaøy 26 giaùng haï, cuõng 7 ngoïn ñeøn, 7 cheùn nöôùc, 3 caày nhang, duøng giaáy vaøng vieát baøi vò, laïy veà höôùng Taây, neân cuùng ñaëng toát. Saoi Moäc Tinh Vì sao naøy kieát tinh, ñaøn oâng hay ñau con maét, cöôùi gaû toát, aên noùi bình an, coù taøi lôïi, ñaøn baø hay ñau maùu chuùt ít, thaùng chaïp laøm aên phaùt taøi lôïi khaù, moãi thaùng ngaøy 25 giaùng haï, cuùng 20 caày ñeøn, 20 cheùn nöôùc, 3 caây nhang, duøng giaáy xanh vieát baøi vò, laïy veà höôùng Ñoâng, neân cuùng ñaëng toát. Soá 29. Coi haïn moãi naêm Kieát Hung Sao haïn haønh nieân trong moät naêm thì ñoåi, pheùp coi phaûi tìm mình maáy möôøi tuoåi, roài ngoù leân ñaàu coi mhaèm haïn gì? Roài phaûi tìm ra trong tröông sau maø kieám gaëpë haïn ñoù roài coi baøi giaûi coù noùi roõ kieát hung trong moät naêm, ñaây laø haïn cuøng moät löôït vôù sao ôû chöông tröôùc. Taêng Moân Thaùi Aâm Quan Phuø Töû Phuø Taõ Phoù Long Ñöùc Baïch Hoå Phöôùc Ñöùc Ñieáu Khaùch Bònh Phuø Maáy tuoåi Möôøi maáy Maáy möôi Maáy möôi Maáy möôi Maáy möôi Maáy möôi Thaùi Döông HAÏN Thaùi Tueá Pheùp tìm Haïn: Nam Nöõ coi chung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 70 80 81 82 83 84 Haïn Thaùi Teá: Haïn Thaùi Teá hay sanh Ñieàu tai haïi vaø buoàn raàu, moã vieäc neân ñeà phoøng, hay xaûy ra vieäc chaúng laønh, hoaëc coù vieäc bi ai, laøm aên khoâng yeân trí. Haïn Thaùi Döông DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 251 Haïn Thaùi Döông naêm nay laøm aên khaù, moãi vieäc ñeàu ñöôïc bình an, gia ñaïo an laønh, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gaëp hung hoùa hieàn. Haïn Tang Moân Haïn Tang Moân naêm nay phoøng coù vieäc bi ai, tang phuïc, hao taøi, toán cuûa, hoaëc coù ñau oám, hay xaûy ra vieäc raàu muoän, moãi vieäc neân ñeà phoøng. Haïn Thaùi Aâm Haïn Thaùi Aâm naêm naøy laøm aên khaù, coù quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng deã. Haïn Quan Phuø Haïn Quan Phuø naêm naày laøm aên coù Ñieàu caûn trôû, hao taøi toán cuûa, khoâng ñaëng yeân trí, phoøng vieäc quan, lôøi noùi hay ruûi ro, sanh vieäc raày raø, neân nhaãn naïi. Haïn Töû Phuø Haïn Töû Phuø naêm naøy laøm aên khoâng khaù, phoøng vieäc bi ai trong nhaø, hoaëc Ñieàu tang phuïc, khoâng ñaëng an vui, neân caàu khaån. Haïn Teá Phaù Haïn Teá Phaù naêm naøy laøm aên khoâng khaù, nuoâi thuù vaät baát lôi, moãi vieäc phaûi ñeà phoøng, khoâng thuaän yù, hay caûn trôû vieäc laøm aên, hay hao toán voâ côù. Haïn Long Ñöùc Haïn Long Ñöùc naêm nay laøm aên khaù laém, moãi vieäc ñeàu thuaän yù, deã laøm aên ñi ñöôøng cuõng toát, mua baùn thuaän lôïi, neân môû vieäc laøm aên. Haïn Baïch Hoå Haïn Baïch Hoå naêm nay phong ø boån thaân baát lôïi, vaø ñoäng vieäc tang phuïc, hao taøi toán cuûa, hoaëc sanh bònh hoaïn, nhieàu vieäc lo buoàn, neân ngöøa chuùng ñaùnh. Haïn Phöôùc Ñöùc: Haïn Phöôùc Ñöùc naêm nay laøm aên khaù laém, moãi vieäc ñaëng bình an, ñaëng vui möøng, ñöïng maïnh gioûi, lôøi noùi ñaëng phaùt ñaït, gaëp vieäc may coù taøi. Haïn Ñieáu Khaùch: Haïn Ñieáu Khaùch naêm naøy ñi soâng, ghe, bôø, caàu, leo treøo giöõ mình keûo bò teù phoøng vieäc raày raø, vaø coù ñoäng vieäc quan, aên noùi phaûi löïa Ñieàu, sanh vieäc loâi thoâi. Haïn Bònh Phuø Haïn Bònh Phuø naêm naøy hay sanh bònh hoaïn, sanh vieäc than buoàn, moãi vieäc neân caån thaän, gia ñaïo ñaëng söï an, hoaëc laø trong nhaø coù ngöôøi khaùc ñau, mình nuoâi döôõng toán hao. Soá 30. Leã caàu tieân baø cöùu bònh Treân ñaây laø baøi vò kieåu vieát nhö vaày caëm treân baøn ñeå cuùng. HÌNH TRANG 335 Lôøi daën Ai coù bònh traàm troïng uoáng thuoác khoâng maïnh. Neân voïng baøn nöông ñaëng traø quaû, doïn ra ngoaøi Trôøi hình kieåu nhö treân ñaây, lôøi caàu khaån nhö döôùi ñaây. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 252 Cung thænh Thaùi Aâm, Nguyeát Ñöùc Tieân Baø giaùng haï taï vò, chöùng höôûng höông ñaëng traø quaû loäc phaåm chi nghi. Nay con ôû tænh … Quaän … Laøng … Hoï … Teân … Tuoåi … ñau bònh gì … traàm troïng ñaõ laâu, thuoác thang khoâng maïnh. Nay con caàu Baø cöùu ñoä cho con beänh taät tieâu tröø, thaân hình ñöôc maïnh khoeû. Cuùng taøn höông môùi thoâi. Nhö bònh gaáp, nhaèm luùc khoâng coù traêng, cuõng cöù vieäc voïng baøn duøng leã phaån khaån caàu. Ngaøy Nguyeät Ñöùc giaùng haï ñoä nhôn, xem qua trang sau ñaây, tuoåi naøo theo tuoåi naáy, moãi tuoåi coù Baø ñoâï hai ngaøy. Ngaøy caàu Tieân Baø cöùu binh Tuoåi Tyù: ngaøy Tî, ngaøy Hôïi, neân caàu. Tuoåi Söûu: ngaøy Tyù, ngaøy Ngoï, neân caàu. Tuoåi Daàn: ngaøy Söûu, ngaøy Muøi, neân caàu. Tuoåi Meïo: ngaøy Daàn, ngaøy Thaân, neân caàu. Tuoåi Thìn : ngaøy Meïo, ngaøy Daäu, neân caàu. Tuoåi Tî: ngaøy Thìn, ngaøy Tuaát, neân caàu. Tuoåi Ngoï: ngaøy Tî, ngaøy Hôïi, neân caàu. Tuoåi Muøi : ngaøy Ngoï, ngaøy Tyù, neân caàu. Tuoåi Thaân: ngaøy Söûu, ngaøy Muøi, neân caàu. Tuoåi Daäu: ngaøy Daàn, ngaøy Thaân, neân caàu. Tuoåi Tuaát: ngaøy Meïo, ngaøy Daäu, neân caàu. Tuoåi Hôïi: ngaøy Thìn, ngaøy Tuaát, neân caàu. Maáy ngaøy ôû treân ñaây laø ngaøy cuûa Tieân Baø ôû nôi cung traêng giaùng haï ñoä tuoåi naøo theo ngaøy aáy. Khi cuùng ñoä toái coù traêng thì toát, neáu bònh gaáp ruùt laém thì vieát baøi vò cöù vieäc khaån caàu, khi maïnh cuùng cuõng toát. Daàu bònh chæ trong loøng thaønh taâm caàu nguyeän thì bònh aáy cuõng ñöôïc giaûi tröø ñöôc. Ñaây laø moät dòp may cuûa nhôn gian. Xin löu yù. Soá 31. Coi Vua Dieâm Vöông ñònh Soá soáng laâu mau. Phaøm nhö muoán coi soá soáng laâu mau thì phaûi duøng maïng, roài nhôù meï sanh thaùng maáy, roài coi döôùi haøng soá thaùng, thaáy ñònh soá maáy möôi thì roõ, coù tieåu soá laø ít, nhö qua ñaëng thì thoï höôûng ñaïi soá ñaëng soáng laâu, coù khi laøm laønh coù dö, laøm aùc coù thieáu. Pheùp taàm soá: Maïng Kim Maïng Thaùng Tieåu soá Ñaïi soá Thaùng Tieåu soá 1 45 67 1 15 2 68 73 2 68 3 27 63 3 39 4 51 81 4 25 5 39 76 5 36 6 25 61 6 49 7 30 59 7 26 8 45 81 8 61 9 59 72 9 31 10 45 66 10 41 11 12 35 43 59 67 11 12 32 35 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu Moäc Maïng Thuûy Maïng Hoûa Maïng Thoå Ñaïi soá Thaùng Tieåu soá Ñaïi soá Thaùng Tieåu soá Ñaïi soá Thaùng Tieåu soá Ñaïi soá 74 1 56 81 1 49 79 1 39 77 76 2 26 72 2 36 72 2 47 59 59 3 36 90 3 13 65 3 15 72 72 4 45 62 4 29 59 4 37 68 www.tuviglobal.com 83 5 62 75 5 28 64 5 46 59 82 6 46 82 6 51 96 6 59 67 75 7 66 62 7 29 59 7 13 49 77 8 49 64 8 16 26 8 51 66 73 9 31 73 9 23 87 9 15 67 72 10 35 69 10 36 59 10 15 64 61 11 49 81 11 20 71 11 51 76 253 76 12 36 79 12 36 79 12 80 91 Laøm vieäc phaûiû coù coâng bình vaø coù taùnh hieàn, hay cöùu ngöôøi thì vua Dieâm Vöông cho theâm tuoåi, coøn laøm lôïi mình, vöøa yù mình ñeå ngöôøi chòu haïi vaø laøm nhieàu vieäc aùc caûm thì Vua Dieâm Vöông giaûm bôùt tuoå. Soá 32. Coi khi cheát coù hoøm hay khoâng, vaø trong cuoäc chung söï con, vaø nhaïc leã thaày coù khoâng, cheát caùch naøo Pheùp choi khi chung söï, tröôùc phaûi tìm maïng gi? Roài meï sanh nhaèm thaùng maáy, roài ngoù leân ñaàu haøng nhaèm chöõ gì? Roài tìm ra tröôøng sau gaëp chöõ ñoù thì coù baøi giaûi roõ vieäc chung söï theå naøo, ñaây ñuùng maïng tìm thaùng sanh, roài laáy theo baøi tröôøng sanh nhaèm chöõ gì? Laø chöõ ñoù. Quan Ñaùi Laâm Quan Ñeá Vöông Suy Bònh Töû Hoä Tuyeät Thaùi döôõng Maïng Kim Maïng Moäc Maïng Thuûy Maïng Hoûa Maïng Thoå Moäc Duïc Maïng Thaùng sanh Tröôøng sanh Pheùp tìm maïng hieäp thaùng sanh, ngoù leân nhaèm chöù gì? Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Baøi Tröôøng Sanh Soâ naøy ñeán khi chung söï ñau hai ngaøy thì maõn soá, ngaøy aáy trôøi noùng, hoøm röông saün, con trai hai ngöôøi, con gaùi hai ngöôøi, coù haïn 45 – 46 tuoåi nhö ñaëng qua thì höôûng thoï ñeán 67 tuoåi thì ñuû soá, coù thaày chuøa ñöa linh. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 254 Baøi Moäc Duïc Soá naøy ñeán khi ñau bònh maø maõn soá, luùc aáy trôøi toái, haïn 17, 18, 19 tuoåi khaéc kî laém, qua ñaëng thì höôûng thoï ñeán 72 tuoåi, môùi maõn soá, thaáy maëng moät ñöùa con trai, hai ñöùa con gaùi ñöa linh, soá khoâng coù thaày chuøa. Baøi Ñaùi Quan: Soá naøy ñeân khi ñau bònh maø maõn soá, haïn 33, 34 tuoåi khaéc kî nhö qua ñaëng thì höôûng thoï ñeán 64 tuoåi, maõn luùc muøa ñoâng tuyeát trôøi laïnh coù hoøm saét, coù ngöôøi con trai, hai ñöùa con gaùi ñaëng thaáy maët, coù thaày chuøa ñöa linh. Baøi Laâm Quan: Soá naøy thoï bònh 2, 3 ngaøy maõn soá luùc chieàu toái, coù hoøm röông saün, coù ngöôøi con trai, moät ngöôøi con gaùi ñaëng thaáy maët, coù thaày chuøa ñöa linh. Baøi Ñeá Vöôïng: Soá naøy thoï bònh nguû meâ 5 ngaøy roài maõn, coù con trai vaø con gaùi 5 ngöôøi ñaëng thaáy maët, coù hoøm röôøng saün, coù thaày chuøa ñöa linh. Baøi Suy: Soá naøy khi maõn trong muøa ñoâng, coù trôøi möa, khi choân chôi trong, coù hoøm röông ñuû, coù hoøm tì, con trai hai ngöôøi, gaùi baø ngöôøi ñaëng thaáy maët, coù thaày chuøa ñöa linh. Baøi Bònh: Soá naøy ñeán khi cheát ñau bònh maø maõn soá, cheát ñi soâng laïi 1, 2 ngaøy maõn luoân, khi maõn nhaèm muøa Ñoâng trôøi lanh, coù hoøm röông saün, hoøm coù tì nöùt khoâng lieàn, coù con trai 1 ngöôøi, con gaùi hai ngöôø ñaëng thaáy maët, coù thaày chuøa ñöalinh. Baøi Töû: Soá naøy ñeán khi maø maõn soá, nhaèm muøa haï, ngaøy maõn coù trôøi möa, soá coù moät ngöøôi con gaùi, vaø moät ngöôøi reã ñaëng thaáy maët, coù hoøm röông saün, baø con ít, khoâng coù thaày chuøa ñöa linh. Baøi Moä: Soá naøy khi maõn trong muøa Thu coù hoøm röông saün, coù moät ngöôøi con trai, moät ngöôøi con gaùi keâu reã lo an taùng, coù nhaïc leã, coù baø con ñoâng, coù thaày ñöa linh. Baøi Thai: Soá naøy ñeánkhi cheát ñau bònh maø maõn soá, coù hai ngöôøi con trai, moät ngöôøi con gaùi thaáy maët, nhöng nhaèm luùc con ngheo laém, phaûi möôïn hoøm ñem veà choân, khoâng coù thaày chuøa ñöa linh. Baøi döôõng: Soá nay ñeá khi cheát, sôùm coøn ñi chôi choã ñoâng ngöôøi lo noùi chuyeän baøn caõi, roài veà nhaø toái maõn, nhaèm muøa Ñoâng, ngaøy choân coù trôøi möa, coù hai ngöôøi con trai, moät ngöôøi con gaùi, ñaëng thaáy maët, coù hoøm röông saün, coù nhaïc leã, coù thaày chuøa ñöa linh, baø con tôùi ñoâng ñöa raát troïng. Cuoäc maõn soá coi ñaây roài phaûi coi theâm baøi ñònh soá saâu ñaây roài môùi bieát roõ, bôûi khi maõn soá, coù hai caùch maõn, chaúng phaûi moät caùch. Coi khi cheát coù hoøm khoâng? DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 255 Pheùp coi phaûi bieát maïng gì? Sanh nhaèm thaùng maáy, coi nhaèm choã naøo coi choã ñoù thì roõ. Ñaây phaûi tìm noäi dung trong 12 baøi naøy thì gaëp soá ngöôøi coù hai caùch ngöôøi nhaèm soá tröôùc, ngöôøi nhaèm soá naøy neân coi hai caùch môùi roõ. Soá 1 Maïng Kim sanh thaùng 1 Maïng Moäc sanh thaùng 2 Maïng Thuûy sanh thaùng 3 Maïng Hoûa sanh thaùng 4 Maïng Thoå sinh thaùng 5 Theo maïng naøy maø sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn coù ñaëng 3 ngöôøi con lo vieäc, coù hoøm, coù ngöôøi thaân nhôn vaø luaän lyù ñeán nhieàu, vaø coù thaày chuøa ñöa linh. Soá 2 Maïng Kim sanh thaùng 2 Maïng Moäc sanh thaùng 3 Maïng Thuûy sanh thaùng 4 Maïng Hoûa sanh thaùng 5 Maïng Thoå sinh thaùng 6 Theo maïng naøy maø sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi naõm coù 2 ngöôøi con trai, 1 ngöôøi con gaùi, baø con thaân nhôn ñeá nhieàu, roøm röông saün, coù thaày chuøa ñöa linh. Soá 3 Maïng Kim sanh thaùng 3 Maïng Moäc sanh thaùng 4 Maïng Thuûy sanh thaùng 5 Maïng Hoûa sanh thaùng 6 Maïng Thoå sinh thaùng 7 Theo maïng naøy maø sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn coù 3 ngöôøi con trai, hai ngöôøi con gaùi, coù hoøm sôn ñen, ñau sôùm mai ñeán chieàu maõn, coù thaày chuøa ñöa linh. Soá 4 Maïng Kim sanh thaùng 4 Maïng Moäc sanh thaùng 5 Maïng Thuûy sanh thaùng 6 Maïng Hoûa sanh thaùng 7 Maïng Thoå sinh thaùng 8 Theo maïng naøy maø sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn trong muøa Haï, coù hai ngöôøi con trai, moät ngöôøi con gaùi, coù hoøm sôn ñen, thaày chuøa ñöa linh. Soá 5 Maïng Kim sanh thaùng 5 Maïng Moäc sanh thaùng 6 Maïng Thuûy sanh thaùng 7 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 256 Maïng Hoûa sanh thaùng 8 Maïng Thoå sinh thaùng 9 Theo maïng naøy maø sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn khoâng coù hoøm, khoâng vôï, khoâng con chaùu, khoâng thaân nhôn, bôûi soá ñi aên xin, ñeán khi cheát ôû ngoaøi ñöôøng, thi haøi phaûi chòu quaïnh hiu, thi haøi baàn baïc laøng choân, ( neân kieân taâm tu nieäm môùi khoûi) Soá 6 Maïng Kim sanh thaùng 6 Maïng Moäc sanh thaùng 7 Maïng Thuûy sanh thaùng 8 Maïng Hoûa sanh thaùng 9 Maïng Thoå sinh thaùng 10 Theo maïng naøy sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn ñi caàu lôïi xöù xa khoâng ôû nhaø cho neân vôï con khoâng hay, neân phaûi chòu moà hoang nôi ñaát khaùch, coù hoøm khoâng coù thaày chuøa. (neân chöôûng ñöùc, laøm laønh, tu taâm, chaùnh tröïc môùi qua soá löu laïc) Soá 7 Maïng Kim sanh thaùng 7 Maïng Moäc sanh thaùng 8 Maïng Thuûy sanh thaùng 9 Maïng Hoûa sanh thaùng 10 Maïng Thoå sinh thaùng 11 Theo maïng naøy maø sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn trong muøa Thu, coù hai ñöùa con hieáu ñaäng thaáy maët, coù ñaïi tieân oâng hoaù hình thaày chuøa tuïng nieäm ñoä vaõng taây phöông, hoàn veà cöïc laïc, coù hoøm ñen. (Bôûi ai coù caên tu nhieàu kieáp môùi ñaëng soá naøy neáu muoán nhö vaày phaûi tu nieâm.) Soá 8 Maïng Kim sanh thaùng 8 Maïng Moäc sanh thaùng 9 Maïng Thuûy sanh thaùng 10 Maïng Hoûa sanh thaùng 11 Maïng Thoå sinh thaùng 12 Theo maïng naøy maø sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn mua vaùn keâu thôï ñoùng hoøm, coù con gaùi lo vieäc, coù thaày chuøa, coù troáng keøn ñöa linh. Soá 9 Maïng Kim sanh thaùng 9 Maïng Moäc sanh thaùng 10 Maïng Thuûy sanh thaùng 11 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 257 Maïng Hoûa sanh thaùng 12 Maïng Thoå sinh thaùng 1 Theo maïng naøy sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn coù hoøm ñen, ñaëng tröôøng tho, khi naõm trong muøa Haï, coù moät ngöôøi con gaùi ñaëng thaáy maët, coù thaày chuøa ñöa linh. Soá 10 Maïng Kim sanh thaùng 10 Maïng Moäc sanh thaùng 11 Maïng Thuûy sanh thaùng 12 Maïng Hoûa sanh thaùng 1 Maïng Thoå sinh thaùng 2 Theo maïng naøy maø sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn coù moät ñöùa con nuoâi ñaëng thaáy maët, cuoái muøa Thu maõn coù hoøm, coù oâng Loã Ban ñöa linh Soá 11 Maïng Kim sanh thaùng 11 Maïng Moäc sanh thaùng 12 Maïng Thuûy sanh thaùng 1 Maïng Hoûa sanh thaùng 2 Maïng Thoå sinh thaùng 3 Theo maïng naøy sanh nhaèm thaùng naøy, ñeán khi maõn coù moät ñöùa con gaùi lôùn, hai ñöùa con trai nhoû ñaëng thaáy maët, maõn trong muøa Ñoâng, coù hoøm ñen, coù thaày chuøa ñöa linh. Soá 12 Maïng Kim sanh thaùng 12 Maïng Moäc sanh thaùng 1 Maïng Thuûy sanh thaùng 2 Maïng Hoûa sanh thaùng 3 Maïng Thoå sinh thaùng 4 Theo maïng naøy sanh nhaèm thaùng naøy, ñeá khi maõn coù boán ñöùa con hieáu töû ñaëng thaáy maët, coù hoøm sôn traéng, coù haàm ñòa cuoäc lo an taùng xa nhaø, khoâng coù thaày chuøa. Soá 33. Baøn tay Thaäp Nhò Hình Long: Coi cha meï cheát naêm kieát hung. Toâi cheùp phuï theâm, ñeå giuùp cho ñôøi xem, khi cha meï qua vaõng, cho bieát con chaùu sang heøn theá naøo, ñaëng giöõ boån phaän. Khi cha meï cheát nhaèm naêm con chaùu sang heøn, ñaây laø voán coù moät baøn tay maø thoâi, nhöng paûi chia ra laøm boán baøn tay cho deã tìm. Pheùp chia Ñaây laø tuoåi cuûa ngöôøi cheát Tuoåi Thaân, tuoåi Tyù, tuoåi Thìn, coi baøn tay soá 1 Tuoåi Hôïi, tuoåi Meïo, tuoåi Muøi, coi baøn tay soá 2 Tuoåi Daàn, Tuoåi Ngoï, tuoåi Tuaát, coi baøn tay soá 3 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 258 Tuoåi Tî, tuoåi Daäu, tuoåi Söûu, coi baøn tay soá4 Chöõ thaàn – laø caùi moâi roàng, khieán chaúng laønh sanh Ñieàu tranh caïnh. Chöõ teà –laø caùi ruùn roàng, anh em ôû gom moät choã. Chöõ muïc – laø con maét roàng, phaù nhaø, daâm duïc, gian tham Chöõ vi – laø caùi ñuoâi roàng, ca haùt, boùng chaøn, ñui muø, bònh hoaïn, xin aên Chöõ Taûn – laø caùi traùn roàng, con chaùu trôû neân vaø hay laøm ñaàu trong xoùm laøng. Chöõ Tyû – laø caùi loã muõi roàng, con chaùu phaùt quan. Chöõ Giaùc- laø caùi söøng roàng, khieán aên noùi chaúng laønh, sanh Ñieàu tranh canh. Chöõ Nhæ – laø loã tai roàng, anh em ôû gom moät choã Chöõ Yeâu – laø caùi löng roàng, phaù nhaø, daâm duïc, gian tham. Chöõ Tuùc – laø caùi chön roàng, ca haùt, boùng chaøn, ñui muø, bònh hoaïn, xin aên. Chöõ Phuùc- laø caùi buïng roàng, con chaùu trôû neân, vaø hay laøm ñaàu trong xoùm laøng. Chöõ Tröôøng – laø caùi ruoät roàng, con chaùu phaùt quan. Tröôùc phaûi ñoïc baøi naøy cho thuoäc loøng. Thaàn, Teà, Muïc, Vi, Taûn, Tyû, Giaùc, Nhó, Yeâu, Tuùc, Phuùc, Tröôøng. Sau phaûi ñoïc 6 caâu thô naøy cho thuoäc. Thaàn Giaùc – chi nieân söï baát töôøng. Nhó Teà – thaát ñònh chuû hoài höông. Muïc Yeâu – phaù gia daâm gian ñaûng. Vi Tuùc – ca vu coã laïy phöông Taûn Phuùc – töû toân höng xöông an. Tyû Tröôøng – hoát kieâm ngoõ coâng xanh. Baøn tay soâ (1) Tuoåi Thaân, tuoåi Tyù, tuoåi Thìn, ñeàu khôûi tai cung Thìn heát caû, khôûi chöõ Thaàn taïi Thìn, chöõ Teà taïi Tî, chöõ Muïc taøi Ngoï, cöù ñieåm thuaän haønh, heã tôùi naêm cuûa ngöôøi cheát laø naêm gì? Coi nhaèm chöõ gì? Thì coi choã hình theå oâng roàng thì bieát kieát hung. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 259 Lôøi daën: Tuoåi gì? Cheát nhaèm naêm gì? Heã ñieåm ñeán ñoù nhaèm chöõ gì laø phaûi ñoù. Baøn tay soá (2) Tuoåi Hôïi, tuoåi Meïo, tuoåi Muøi, ñeàu khôû tai cung Muøi heát caû, khôû chöõ Thaàn taïi Muøi, chöõ teà Thaân, chöõ Muïc taïi Daäu, cöù ñieåm thuaàn haønh, heã tôûi naêm cuûa ngöôøi cheát laø naêm gì? Coi nhaèm chöõ gì? Thì coi choã hình theå oâng roàng thì bieát kieát hung DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 260 Lôøi daën: Tuoåi gì? Cheát nhaèm naêm gì? Heã ñieåm ñeán ñoù nhaèm chöõ gì laø phaûi ñoù. Baøn tay soá (3) Tuoåi Daàn, tuoåi Ngoï, tuoåi Tuaát, ñeàu khôû tai cung heát caû, khôûi chöõ Thaàn taøi Tuaát, chöõ Teà taøi Hôïi, chöõ Muïc taøi Tyù, cöù ñieåm thuaàn haønh, heã tôûi naêm cuûa ngöôøi cheát laø naêm gì? Coi nhaèm chöõ gì? Thì coi choã hình theå oâng roàng thì bieát kieát hung DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 261 Lôøi daën: Tuoåi gì? Cheát nhaèm naêm gì? Heã ñieåm ñeán ñoù nhaèm chöõ gì laø phaûi ñoù. Baøn tay soá (4) Tuoåi Tî, tuoåi Daäu, tuoåi Söûu, ñeàu khôû taøi cung Söûu heát caû, khôûi chöõ Thaàn taïi Söûu, chöõ Teà taøi Daàn, chöõ Muïc taïi Meïo, cöù ñieåm thuaàn haønh, heã tôûi naêm cuûa ngöôøi cheát laø naêm gì? Coi nhaèm chöõ gì? Thì coi choã hình theå oâng roàng thì bieát kieát hung DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 262 Lôøi daën: Tuoåi gì? Cheát nhaèm naêm gì? Heã ñieåm ñeán ñoù nhaèm chöõ gì laø phaûi ñoù. Soá 34: Giaûi Giaùc hoàng traàn Luùc taâm thaàn bình tóng bieän baïch ñoâi lôøi “ coå ngöõ” löu truyeàn. Coù lôøi cuûa Ñöùc Phaät toåi tuø toân noùi raèng, tieân giaùc nhi haäu giaùc tha. Nghóa: Bieát tröôùc cho ngöôøi khaùc bieát sau, Ñôøi nhaø Hôùn: coù oâng Haøn Coâng noùi raèng, Bieát maø khoâng noùi, thì ñaïi baát nhôn. Noùi khoâng ñuû lôøi laø ñaïi baát nghóa. Vì vaïy maø xeùt phaän hoã thaàm neân toâi gaéng coâng tìm soaïn trích luïc ñaïo trong choán hoàng traàn, xin keát döôùi ñaây. Cuoäc Tam Hoaøng Xuaát Theá, Treân môùi coù ñöùc Thieân Hoaøng Thöôïng Ñeá. Döôùi moùi coù ñöùc Thieân Hoaøng Haï Ñeá. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 263 Döôùi nöõa coù Ñöùc nhôn Hoaøng Haï Ñeá. Trôøi coù Nhöït, nguyeät Tinh. Ñaát coù Thuûy Hoûa Phong, Ngöôøi coù Tính Khí thaàn. Lôøi keát luaän Trôøi coù Döông Khí, ñaát coù Aâm Khí, Aâm döông töông hieäp môùi ñöôïc hoùa sanh. Chöøng aáy môùi hoùa töôïng thaønh khi nguû thaùi. Nhöùt, khí thaùi duyeät sanh thuûy, Nhì, khí thaùi sô sanh hoûa, Tam, khí thaùi thuûy sanh moäc, Töù, kí thaùi toá sanh kim, Nguõ, khí thaùi cöïc sanh thoå, Chöøng aáy phuø tam ngöôn kyø cöïc. Keát thaønh tam böûu, nguõ haønh thieân can, ñòa chi, cöûu tinh, nhì thaäp baùt tuù. Ñoàng thoï maïng lònh cuûa Ñöùc Thieân Hoaøng taï traán boán phöông taùm höôùng. Laïi con khaép caû theá gian coù naêm vò: Ñoâng phöông: Thanh Ñeá thuoäc moäc, saéc xanh, Nam phöông: Xích ñeá thuoäc hoûa, saéc ñoû, Taây phöông: Baïch ñeá thuoäc kim, saéc traéng, Baéc phöông: Haéc ñeá thuoäc thuûy, saéc ñen. Trung phöông: Huyønh ñeá thuoäc thoå, saéc vaøng. Ôû trong theá giôù coù naêm vò traán khaép caû nguõ phöông. Laïi coøn Thaäp Thieän Can, töùc laø möôøi vò thaàn. Hai möôi taùm vò tinh tuù, traán thuû khaép caû caøng khoâng. Con noäi trong trung öông theâm coù thaàn naêm, thaàn thaùnh, thaàn ngaøy, thaàn giôø, haønh söï chuyeån khieán cho ngöôøi ôû theá gian, hoaï phöôùc baùo öùng, theo vaän maïng vaø öùng hieän cho nhôn theå. Trong nhôn theå coù phuø tam, ñöôïng Tính Khí Thaàn. Nghóa: Tinh laø trai caät, thuoäc laø thuûy tinh. Khí laø hôi thôû, thuoäc moäc laø khí. Thaàn laø hoàn, traùi tim thuoäc hoûa laø thaàn. Trong nhôn theå cuûa ngöôøi nhôø 3 vò thaàn hoàn, môùi soáng ñöôïc, trong nhôn theå coù nguõ haønh, töùc laø nguõ taïng. Boä taâm thuoäc hoûa Boä cang thuoäc Moäc Boä tyù thuoäc thoå Boä pheá thuoäc kim Boä phaän thuoäc thuyû Nhôn theå coù ñuû nguõ haønh, neáu khoâng bieát xöû trí, thì noù hoaù thaønh nguõ quyû. Coù luïc phuû, khoâng bieát xöû trò, thì noù hoùa thaønh luïc taëc. Coù thaát tinh, khoâng thoâng bieán, thì noù hoùa thaønh thaát tình, Cöùu tinh, khoâng thoâng duïng, thì noù hoùa thaønh trí ñoä. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu ñaït. www.tuviglobal.com 264 Coù thaäp nieân cang, khoâng môû ñöôøng thoâng hueä, thì noù hoaù thaønh maát ñöôøng hieån Coù thaäp nhò ñòa chi, khoâng luyeän taäp chí khí, thì noù hoùa thaønh voâ thaàn khieáp nhöôïc. Ñaây laø boä maùy huyeàn cô cuûa hoùa chuyeån ñoäng loøng trôøi ñaát bieát tröôùc roài. Ngaøy nhöõng ñeâm phaûi duøng caùi pheùp bình taâm, tònh trí suy xeùt ñeå choáng trò caùc phaùi voâ löông, trong loøng coù môùi sanh bieán, neân dieät tröø caùc loaïn thaàn trong nhôn theå, phaûi giöõ daï voâ tö, ñöøng cho boïn nguõ quyû, hieäp vôùi boïn luïc taëc, laøm Ñieàu loäng laïc, tung hoaønh, neáu ñeå vaäy laâu ngaøy coù thaønh taùnh roài noù haønh söï nhö sau ñaây, kieáp ñaâu ñeå chò luaân hoài ñeàn toäi cho ñuû. ù moät traêm ba möôi moát Ñieàu toâi keå sau ñaây. Sôùm söûa taùnh, ñeå tranh Boä Khaåu Taïi caøi mieäng aên noùi chaúng laønh, Caên Naøo _ Quaû Naáy Kinh Thieân, Thò Ñòa: Baù hoaï giaûng öông, Kinh Thaùnh, Thò Thaàn: Caàu nguyeän voâ linh, Maéng gioù chöûi möa: Ngaøy cuoàng ñeàn toäi, Thôø Phaät laáy danh: Phi tai lai vaûng, Boäi nghòch meï cha: Haäu kieáp moà coâi, Khi thò thaân toäc: Baø con xa caùch, Hoån aåu anh em: Coâ ñoäc moät minh, Boä nghòch luaân lyù: Hoaï sanh nan cöùu, Cheâ ngöôøi raùch laïnh: Chuyeån kieáp cô haøn, Kieâu caùch khi ngöôøi: Chòu kieáp voâ duyeân, Sanh con khoâng daïy: Hoaï hoïa truøng lai, Bieát maø khoâng noùi: Bò ñeàu laàm laïc, Duøng linh caûm hoaëc: Maéc möu lieân luî, Giaû oai hieáp ngöôøi: Con chaùu khieáp nhöôïc, Chæ ñöôøng laïc neûo: Nhaûn muïc voâ quang, Lôøi noùi chaúng laønh: Nhaù hoïa lieân sanh, Gaït gaùi boû gaùi: Vôï boû thình linh, Löôøng trai boû trai: Choàng boû baát ngôø, Ñaëng thôø cheâ thaát theá: Suy suït nan caàu, Ñöôïc sanh cheâ heøn: Ñaùo ñaàu baàn baïc, Ñöôïc maïnh cheâ yeáu: Chòu ñôøi suy nhöôïc, Ñöôïc khoân cheâ khôø: Laûn taâm maát trí, Xuùi con hieáp ngöôøi:Chòu ñôøi thaùt theá, Xuùi kieän thöa ngöôøi: Con chaùu baát hoaø, Xuùi vôï choàng tan raõ: Gia ñaïo linh ñinh, Cheâ ngöôøi cöïc khoå: Chuyeån phuù hoùa baàn, Thò chuùng hieáp coâ: Hoïa sanh nan giaûi, Coá yù aên löôøng: Chòu Ñieàu thua laën, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Theøo leûo chuyeän ngöôøi: Toå tieân phieàn giaän, Mieäng hay noùi laùo: Khoù laäp thaân danh, Ñaët chuyeàn thình lình: Ngoïng lieäu líu lo, Gaït ngöôøi laáy cuûa: Chuyeån kieáp thua löôøng, Huyû hoaïi vôï choàng: Kieáp sau leû baïn, Truyeàn khoân baát chaùnh: Traû quaû loaïn taâm, Phaân vaân ngaïo bieán: Baèng höõu khinh thöông, Theà maø khoâng nhôù: Oan öông ñeàn toäi, Cheâ thì ngöôøi phöôøng: Con chaùu oan öông, Khinh bæ nhôn tình: Voâ gian baïc phaän, Cheâ thò queâ höông: Ñoåi ñôøi nhieàu xöù, Nhôø ngöôøi gaït ngöôøi: Chòu ñôøi thaát theá, Ngoïng lieäu ñieân cuoàng, Hoà ñoà hoåm aåu: Aên khoâng ñoä moùn: Bieán sanh bònh hoaïn, Noùi khoâng ñoä lôøi: Tai hoïa thöôøng sanh, Boä Taâm Taïi sanh tam Ñieàu chaúng laønh, Caên Naøo – Quaû Naáy. Boû moà ly loaïn: Ba ñôøi löu laït, Huûy hoaïi luùa gaïo: Thieáu aên thieáu maëc, Em coâi anh boû: Giaûn caûnh thaát thôøi, Thoï aân baùo oaùn: Con chaùu thaát thôøi, Taùnh hay gheùt ngöôøi: Con chaùu voâ duyeân, Huûy hoaïi cuûa tieàn: Giaûn caûnh baàn haøn, Ñoát nhaø phaù cuûa: Hoang ñaøng löu xöù, Saùt sanh caàu thoï: Aùc lai quaû baùo, Saùt sanh caàu lôïi: Laõo lai thoï khoán, Nuoâi thuù baùn con: Con chaùu phaân ly, Gieát meï baét con: Chuyeån kieáp moà coâi, Thieán con löôïm tröùng: Tuyeät töû voâ toân, Möu moâ phaûn baïn: Baèng höõu baát trung, Boäi ôn baïc nghóa: sanh con ngoå nghòch, Gieát ngöôøi ñoaït cuûa: Laøm heo chín kieáp, Giöõ cuûa loøng tham: Laøm choù moät ñôøi, Haïi daân khuaáy chuùng: Caâm ñuoâi dieät cuøi, Laøm aên baát löông: Con chaùu cô haøn, Quen ngöôøi ñoaït vôï: Nguïc gia nghieäp chöôùng, Tieàn daâm haäu thuù: Sanh con baát hieáu, Duøng löûa haïi ngöôøi: Loaïn taâm loaïn trí, Chöùa keû gian tham: Nguïc hình queâ nguïc, Phaù caàu ñaøo loä: Oan gia nghieäp chöôùng, Raøo ñöôøng laáp ngoõ: Lo vieäc khoâng thaønh, 265 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Boû ngöôøi hoaïn naïn: Caàu phöôùc voâ linh, Lôïi mình haïi ngöôøi:Taøi tan khoù giöõ, Gian coâng löôøn cuûa: Chòu ñôøi laàm laïc, Giaû ngheä ñaït taøi: Tai öông quaû baùo, Ôn boû oaùn nhôø: Phöôùc ít hoaï nhieàu, Thuoác hay khoâng cöùu: Coù bònh oan gia, Oan gia cheát yeåu, Thuoác ñoäc haïi ngöôøi: Löông y giaû trò: Baùo quaû ba lôøi, Ño gian ñong thieáu: Luaân hoài thieáu huït, Binh ngöôøi ñaëng theá: Chuyeån kieáp nhaát thôøi, Mua laän baùn löôøng: Tieàn taøi naïn thuû, Duøng söùc loaøi vaät: Chuyeån kieáp lao suyeãn Haønh khoå toâi tôù: Con chaùu suy toài, Löôøng coâng ñoat cuûa: Con chaùu boài thöôøng, Möu keá saâu ñoäc: Caêm khuøng ñeàn toäi, Con chaùu phaù tan, Tranh Ñieàun ñoaït thoå: Thoï thai boû choàng: con nghòch vôùi cha, Thoï thai laøm aùc: Con chòu haøm oaøn, Coá ñaâm eùp ngöôøi: Theâ loaïn höõu quyeàn, Gaùi khoâng trung tieát: Chuyeån kieáp ghen töông, Khoe toát ñoaït taøi: Maét möu maát cuûa, Tröôùc thaân sau phaûn: Voâ duyeân baát tính, Ñaùnh hieáp ngöôøi hieàn: Thöôøng sanh tai bieán, Taùnh tình kieâu thaùi: Taïo laäp khoâng thaønh, Tranh danh ñoaït lôïi: Ngöôøi lìa cuûa tan, Haïi laøng phaù xoùm: Phieâu löu ñaát khaùch, Ngheà hay khoâng daïy: Con chaùu baát taøi, Duøng taø ma haïi ngöôøi: Ñau oan traùi bònh, Ñöôïc giaøu phuï khoù: Giöõ cuûa khoâng beàn, Laøm ngheà loät da: Raùch laïnh ñôn phöông, Laøm ngheà caét hoïng: Töù saùt huyû mình, Töï gian laøm loaïn: Tai hoïa an khieân, Boä Can: Taïi gan maät muoán laøm Ñieàu chaúng laønh, Caên Naøo – Quaû Naáy Yû mình söùc maïnh: Coù ngaøy chuùng ñaùnh, Gaàn ngöôøi hung döõ:Laây hoïa lieân can, Vaøo röøng saên baén: Tai hoïa thình lình, Taùnh giaän quaù ñoä: Hö gan sanh bònh, Haønh hung laøm giöõ:Tai hoaï khoâng chöøng, Gieát ngöôøi ñôõ giaän: Chung thaân thoï khoå, Boä Tyø: 266 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 267 Taïi hoà khaåu aên noùi chaúng laønh, Caên Naøo – Quaû Naáy Phaïm toäi Ñaát Ñòa: Bònh suy tuyø vò, Aên vaät phong ñoäc: Tyø vò sanh truøng, Aên no quaù ñoä: Tyø vò hö treä, Aên nhaêm vaät kî: Tuyø suy baïc soá, Boä Pheá: Taïi hoà khaåu aên noùi chaúng laønh, Caên Naøo – Quaû Naáy Khinh thò kim ngaân:Bò suy laù phoåi La reù naït noä: Hao hôi yeáu phoå, Aên uoáng thieät cay: Naùm khoâ laù phoå, Voã ngöïc xung hoâ: Phoåi ñoäng sanh ung, Boä Thaän: Taïi hoà khaåu aên noùi chaúng laønh, Caên Naøo – Quaû Naáy Thaùo nöôùc laáp gieáng: Thaän suy beá taéc, Nöôùc coù khoâng cho: Thuûy khoâng kyù teá, Daâm duïc quaù ñoä: Thaän keùm sanh lao, Aên vaät noùng naûy: Thaän suy khoâ keùm. Boä Nhó Taïi caùi nghe neân taâm taùnh chaúng laønh, Caên Naøo – Quaû Naáy Chaúng nghe lôøi laønh: Con chaùu hung aùc, Khoâng nghe thaáy daïy: Con chaùu ngoã nghòch, Nghe lôøi chaúng laønh: Con chaùu ngu ngoan, Nghe reân khoâng trôï: Caàu phöôùc khoâng laønh, Tìm nghe maät söï: Cô möu thaát baïi, Boä Nhaõn: ñaây. Taïi maét thaáy, taâm sanh yù chaúng laønh, Caên Naøo – Quaû Naáy Vaän thanh phi tieàu, Thaáy neân loøng gheùt: Thaáy hö cheâ cöôi: Khoù noåi, laäp thaân, Laâm naïn coâ theá, Thaáy ñaùnh khoâng can: Thaáy saéc coá ñaâm: Vôï con taâm laïng, Thaáy cuûa gian tham: Quaùn maïnh baùo quaû, Thoï ôn khoâng ñeàn: Laøm aên thaát theá, Ngöôøi ôû choán hoàng traàn, toát vieäc ñôøi roài. Khoâng thoaùt khoûi cuoäc luaân hoài keå döôûi “Phuù Quyù” Baàn Tieàn, Taät Aùch goïi laø luïc ñaïo laän laän hoài, chuyeån kieáp, bôûi choán hoàng traàn naøy ngöôøi laøm phöôùc ít, laøm toäi raát nhieàu, nhö toäi keå tröôùc ñaây. Neáu muoán giaûi thoaùt choán luaân hoài ñaøy ñoaï, thì phaûi bình taâm thieän taùnh laïi, tìm caùch söûa ñoåi caùi taát loøng laïi. Ñöøng: quaù ham, quaù vu, quaù saàu, quaù giaän, quaù gheùt, qua thöông, quaù ham, quaù oaùn, quaù thuø, quaù duïc ñoäng, quaù nghe lôøi. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 268 Taùc giaû vi coâng bình vì thuø. Nghóa: Laøm vieäc chi, laáy coâng bình laøm ñaàu. Taâm phaûi bình tònh hoûa höôøn, haøng ngaøy giöõ loøng ñöôïc nhö vaäy, thì thoaùt khoûi boán cöûa luaân hoài ñoà khoå, laïi ñöôïc ñaït loä tieâu dieâu töï taïi, an thaân. Trong baûn yeáu thieát chôn kinh cuûa nhaø ñaïo Thieân Laâm coù noùi caên naøo quaû naáy. Trong baûn saùch soá Dieãn Caàm Tam Theá, cuûa Ñöùc Boà Ñeà laõo Toå noùi raèng, cuoäc luaân hoài baùo quaû, coù chuyeån kieáp hieän chaéc quaû thieät coù. Trong saùch soá Tam Theá noùi raèng: Phaät ñaïo töø bi, quyû ñaïo gian, Nhôn ñaïo hoøa ñoàng, söùc ñaïo saøm, Duy Höõu tu la naêng chuû söï, Quyû suùc chi nhôn quaùi laãn tham. Chuù giaûi: Ñem caùi boä taâm ñeân choã thöông nhôn vaät, laø taâm thaønh phaät ñaïo. Ñem caùi boä taâm ñeân choã haïi nhôn vaät, laø taâm thaønh quyû ñaïo. Ñem caùi boä taâm ñeân choã hoøa ñoäng, laø taâm thaønh nhaân ñaïo. Ñem caùi boä taâm ñeân choã khinh ngaïo, laø taâm thaønh suùc ñaïo. Ñem caùi boä taâm ñeân choã laøm troøn boån phaän, laø taâm thaønh coâng ñaïo. Ñem caùi boä taâm ñeân choã gian nònh, laø taâm thaønh gian ñaïo Neáu xem xeùt caùi taâm chí haøng ngaøy ñeàu söûa trò caùi baûn taâm, cho bình tònh an thaàn, bieát giaùc ngoä, töï tænh phaûi khuyeán doã boïn luïc lang ôû taâm, cho noù bieát töï hoøa thuaän, roài môùi tìm ñöôøng ñöôïc giaûi giaùc hoàng traàn thaáy thoâng ñöôøng ñaïc loä. Lôøi: Tröng baèng hoä chöùng Tìm kieám ñieån tích cuûa nhaø phaät ñaïo, vaø söï tích cuûa caùc chuû ñaïi Tieân oâng, cheâm ñaïo nho caùc vò thaát thaäp nhò hieàn. Hoäi Tam Giaùo ñeàu coù nhaän raèng: Trong nhôn quaû phaûi coù quaû baùo, laïi theâm ñaïo Thieân Chuùa Giaùo coù nhaân cuoäc baùo quaû. Neáu ngöôøi coù löu taâm hueä coá trong theá söï, thì hieän thaáy cuoäc baùo quaû nhaõn tieàn taïi theá. Coøn cuoäc luaân hoài, nhôø coù kinh saùch coù ghi cheùp söï tích truyeàn laïi cho haäu theá, chuyeän coù roõ raøng. Trong saùch Ma Y Thaàn töôùng cuûa oâng Traàn Hi Di Tieân Sanh ôû Hoa Sôn, oâng noùi raèng: loøng ngöôøi chaùnh thì hình daïng chænh teà, loøng ngöôøi taø thì hình daïng ñi thaáy boä töôùng xao xuyeán khoâng an tònh. Nhö trong loøng taø chaùnh, coøn xuaát hieän ra ngoaøi nhôn theå, haø taát chi cuoäc thieän aùc ñaùo ñaàu khoâng keát quaû sao ñöôïc. Phaân Giaûi Haïn Kyø Baùo Quaû Vì leõ gì ngöôøi ñau laøm laønh? Taïi sao coù hoaïn naïn khoâng an? Ñoa laø caùi oan khieân nghieäp chöôùng cuûa oâng baø, hoaëc cuûa cha meï, hoaëc tröôùc mình taïo aùc, chöa kòp ñeán, hoaëc ñeán chöa roài, kieáp naøy ñang coøn traû quaû tieàn khieân, vaäy khaù neân vui loøng lo ñeàn traû. Coøn ñang laøm Ñieàu thieän söï hieän thôøi thì cöù vieäc laøm, DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 269 ñeå lo ñeàn caùi aùc quaû cho ñuû roài, neáu mình coøn soáng, thì ñöôïc höôûng caùi thieän quaû, trong luùc caûnh giaø. Hoaëc laøm laøm vöøa roài keá maõn soá, thì caùi thieân quaû ñeå laïi cho con chaùu höôûng, vaø kieáp sau mình chuyeån kieáp trôû laïi traàn gian, thì ñöôïc höôûng caùi coâng laø Ñieàu thieän quaû. Coøn taïi sao laøm Ñieàu voâ löông? Maø ñöïôc giaøu sang, bôûi oâng baø hoaëc cha meï, hay kieáp tröôùc cuûa mình laøm Ñieàu thieän töï coù thi aân hueä nhieàu. Cho neân kieáp naøy ñöôïc höôûng giaøu sang. Neáu bieát laøm Ñieàu thieän quaû nöûa thì coù noái truyeàn duyeân phöôùc nöõa. Neáu sanh taâm baát chaùnh taâm ñeàu voâ löông, thì höôûng caùi thieän quaû xöa kia heát roài, thì ñaùo ñaàu trôû laïi chòu cô haøn, ñoà khoå, thaân sô, baøn baïc. Chöøng aáy ngöôøi coù maõn soá roài, thì ñeå caùc aùc quaû truyeàn ñaït cho con chaùu, phaûi chòu gian truaân baøn baïc, thaân sô thaát sôû, ñeå truû quaû voâ löông oâng baø taïo ñeå laïi ñoù, coøn kieáp sau mình chuyeån kieáp trôû laïi traàn gian phaûi chòu traû quaû voâ löông, kieáp tröôùc cuûa mình. Lôøi Tröng baèng thí duï: Troàng caây thì laâu ngaøy coù traùi, ñöôïc no. Troàng khoai mau ngaøy coù cuû, ñöôïc no Troàng luùa mau ngaøy coù gaïo, ñöôïc no. Neáu khoâng troàng thì khoâng traùi cuû, thì bò nhòn ñoùi. Coøn caû gan lôùn maät phaù huyû laáy aên khoâng cuûa ngöôøi thì bò toäi tình, laáy ñoù maø suy xeùt trong cuoäc luaân hoài baùo quaû. Baøi: An Thaàn Töï Tinh Caùi baûn taâm mình bieát söû duïng noù thaønh taâm thaàn. Neáu khoâng bieát söû duïng noù thaønh taø taâm. Daàu thaàn hay laø taø, cuõng töï mình giaùo döôõng noù hieän hình, mình khoâng xem nghieäm quan saùt, ñeå cho noù ñöôïc troïn quyeàn ruõ nhau ñoàng laøm Ñieàu phaïm toäi, thì caùi toäi cuûa noù laøm roài roát chuyeän, caùi hoïa khoå cuûa noù, noù ñeå cho caùi nhôn theå thaân hình chòu ñaùnh ñaäp, cho tan da naùt thòt ñaøy ñoïa khoå hình Vaây phaûi coù anh taâm laøm, anh Thaân chòu khoå naïn. Vaäy mình quang minh roài, phaûi can thieäp chi kòp thì keûo ñeå anh Thaân, vì anh Taâm maø chòu ñaïi hoïa khoå hình. Vaäy mình phaûi bieát caûm hoùa anh Taâm cho bieát tænh ngoä, ñöøng cho anh Taâm laøm Ñieàu loäng laïc tung hoaønh, phaûi khuyeán thieän cho aûnh bieát ñaïo lyù coâng bình chaùnh kyõ, toàn tam huyù, cö xöû ta tö, bieát tìm ñöôøng töù nghieäp, bieát phaán khôûi giaùc tha, moãi ngaøy öu tam tinh, nhöït nhöït thöôøng nieäm, maïc vong taâm. Ñöôïc nhö vaäy, thì môùi thaáy ñöôïc lôïi loä hoaèng khai. Ñoâi chuyeän trôù treâu Taïi sao ngöôøi laøm laønh, taùnh chí trung löông an hoøa, luaän lyù, hieáu ñaïo teà gia, laäp thaân chaùnh kyõ. Taïi sao sanh con, raát huøng cöôøng, laïi coù taùnh saùt nhôn, laøm Ñieàu hung tôïn. Taïi sao ngöôøi laøm aùc, taùnh tình baïc haäu, nghòch thöôøng phi lyù, ngoã nghòch tung hoaønh, hung aùc laäp oan. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 270 Taïi sao sanh con raát hieàn haäu, laïi coù taùnh kình nhöôøng laøm Ñieàu nhaãn naïi. Chuù giaûi: Laáy Ñieàu suy coå nghieäm kim, thì nhaän thaáy maáy vò phuï maãu cuûa Hoaøng Thaùi Toå, vaø maáy vò maãu nghi, voán ngöôøi trung löông bieát laäp chí, laøm Ñieàu thieän söï, coù taùnh an hoaø khoan hoàng thaùi ñoä. Cha thì coù taùnh trung löông, meï thì gìn giöõ töù ñöùc, laïi theâm bieát giaùo döôõng thai nhi, laøm ñieàu hoùa. Boûi theá cho neân sanh con coù caùi chí lôùn, daùm ñem thaân ra boài ñaép non soâng, gieát keû loaïn, cöùu an baù taùnh, gieát quaân xaâm laêng, giöõ bieân cöông, traêm hoï ñöôïc an cö. Coù phaûi laø cha meï hieàn, sanh con hung ñöõ xem coi coù phaûi vaäy chaêng? Xöa nay nhöõng ngöôøi boäi thieân nghòch ñòa, boäi lyù, nghòch thöôøng, vong aân, baïc nghóa, can cöôøng boû pheùp coâng bình, hung haêng, hoà ñoà, baùt thoï, giaùo huaán, gian traù, phi thöôøng, laïi theâm khoâng bieát caùch luyeän taäp thai sanh, ñeå laøm aùc söï. Neân sanh con noù coù caùi taùnh baát trung, baát hieáu, baát töø, ñeán khi ñaùo ñaàu nhaäp nguïc roài, noù bò ñaùnh ñaäp, khoâng choáng kình laïi, bò maéng, chöûi cuõng nhaãn naïi, laøm thinh, daàu hình haøi taám thaân ñeán noãi tan da naùt thòt, cuõng chaúng noùi ñoâi co chi nöõa, chöøng aáy môùi coù taùnh an hoaø nhaãn naïi, hieàn haäu, suy nghó coi coù phaûi vaäy chaêng? Kính taëng chö ñoïc giaû, coù caâu naøo dö thieáu xin löôïng thöù, toâi raát caùm ôn. KHÖÔNG ÑÖÙC Kính taëng. Ñoâi haøng kính taëng Kính trình Lieât vò khaùn quan, Daøy coâng dieãn nghóa veïn toaøn quyeån ni. Hieäu saùch Tam Theá vaäy thì, Coi laø thöôøng söï deã chi hieåu raønh, Ñoaùn naêm, thaùng, ngaøy, giôø sanh. Coi bieát caên kieáp ñaønh raèng chaúng sai. Ñeán ngaøy nhuî nôû hoa khai, Cha meï nuoâi döôõng bieát raøy ñaëng khoâng. Ruûi may ai khoûi trong voøng, Ngaøy sanh thaùng ñeû khoâng ñoàng vôùi nhau. Coi khi lôn tuoåi ra sao, Hoïc haønh thi cöû xem vaøo chaúng sai. Coi soá duyeân nôï hoâm nay, Vôïc hoàng thay ñoåi hoaëc raøy hieäp tan. Bieát con nhieàu ít roõ raøng, Nöông nhôø caäy ñaëng hoaëc hoan nghòch raøy. Sang heøn coâ quaû cho hay, Mình ñaëng töï bieát chaúng sai ñaâu laø. Loäc trôøi nhieàu ít cho ta, Aên maëc ñeå thieáu gaàm maø soá caên. DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com Ruoäng vöôøn taøi vaät lo haèng, Coù khoâng töï soá, chôù haèng töï ta. Coâng danh chöùc phaän ñoù laø, Coù khoâng cao thaäp xem qua bieát raøy. Nghieäp ngheà sanh soáng ôû tay, Thuaän ngheà môùi ñaëng coù ngaøy laäp neân. Muoán hieåu nhaø cöûa vöõng beàn, Hai laø ñaäu baïc, caát leân ñoåi dôøi. Töï xem tieàn cuûa ñaày vôi, Giaøu ngheøo tieàn ñònh trong ñôøi cuûa ta. Quyeån naøy ñaëng coù trong nhaø, Aáy laø thaày saün chæ laø kieát hung. Moãi tuoåi ñoaùn roõ thuyû chung, Moãi naêm thôøi vaän haïp xung chæ raønh. Moãi thaùng may ruûi phaùt sanh, Moãi ngaøy kî haïp döõ laønh tieân tri. Thuoác hay cöùu bònh vaäy thì, Saùch naøy ñeå cöù bæ suy cho ngöôøi. Bieát ñeán soáng ñaëng maáy möôi, Caûnh giaø cöïc khoå vui töôi theá naøo. Ñeán ngaøy chung maõn caùch naøo, Nghieäp gì maø thaùc ôû vaøo nôi ñaâu. Gôûi thaân xöù cuõ ngoõ haàu. Hoaëc laø xöù khaùc ngoõ aâu ñeâm ngaøy, Thaáy maët con chaùu hoâm nay. Thaân toäc quen thuoäc coù raøy hay khoâng, Töø khi sanh döôõng trong voøng, Ñeán ngaøy nhaém maét ñuû trong quyeån naøy. Ñôn sô nôi vaän nôi ñaây, Kính chö ñoäc giaû giaûi khuaây côn saàu. Xem qua töï hieåu ñuoâi ñaàu, Chôù neân than traùch buoàn raàu soá caên. Baáy laâu nghe hieäu noùi raèng, Dieãn Caàm Tam Theá thaät haèng saùch hay. Daøy coâng dieãn nghóa toû baøy, Taêng chö Lieät vò noái hoaøi xem chung. Thi Döông danh cheùp gôûi ñeå truyeàn ñôøi Coâng saép neân baøy raïng khaép nôi, Haàu taêng khaùn quan chö ñoäc giaû, Hieäu nghieäm töông lai roõ vaän thôøi, 271 DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 272 Khöông ninh suy bæ ñeàu bieát tröôùc, Ñöùc thaéng taøi sô chaúng veïn lôøi, Soaïn thaáy soùt thöa mong söûa ñoåi, Giaû ôn ñoàng chuûng nghóa vôi vôi. Khöông Ñöùc ***HEÁT***
- Xem thêm -