Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Y dược Câu hỏi trắc nghiệm sinh lý theo từng chương...

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm sinh lý theo từng chương

.DOCX
56
2595
80

Mô tả:

ch¬ng h« hÊp C©u hái ®óng sai C©u 1: (§) 1.1-khi thë ra cè c¬ øc ®ßn chòm co. 1.2-Khi PCO2 cao trong m¸u th× HbO2 t¨ng cêng ph©n ly. 1.3-HiÖn tîng Hamburger lµ sù t¨ng cêng ph©n ly HbO2 khi PCO2 cao trong m¸u. 1.4-PO2 tõ 80-100 mmHg th× Hb t¨ng cêng kÕt hîp víi O2. 1.5-pH m¸u t¨ng  HbO2 t¨ng ph©n ly. (S) C©u 2: 2.1-Khi thë ra cè c¬ thµnh bông co. 2.2-Ph¶n øng gi÷a Hb víi O2 x¶y ra nh sau Hb + O2 HbO2. 2.3-HiÖu øng Bohr lµ kh¶ n¨ng t¨ng ph©n ly HbO2  gi¶i phãng O2 khi PO2 cao. 2.4-PO2 tõ 80-100mmHg th× HbO2 t¨ng ph©n ly  Hb + O2. 2.5- pH m¸u gi¶m  ph©n ly HbO2 gi¶m. C©u 3: 3.1-Khi hÝt vµo cè ¸p lùc trong khoang phÕ m¹c cµng gi¶m h¬n. 3.2- Khi PCO2 cao th× Hb t¨ng cêng g¾n O2. 3.3- T¸c dông Haldane lµ kh¶ n¨ng t¨ng cêng ph©n ly HbO2  Hb + O2 khi PCO2 cao. 3.4- pH gi¶m th× HbO2 t¨ng cêng ph©n ly. 3.5- PCO2 m¸u t¨ng th× ®å thÞ Barcroft chuyÓn tr¸i. C©u4:. 4.1-PCO2 m¸u gi¶m th× ®å thÞ Barcroft chuyÓn tr¸i. 4.2-2,3 DPG kh«ng ¶nh hëng tíi sù ph©n ly HbO2. 4.3-Khi hÝt vµo cè ¸p lùc trong phÕ nang kh«ng thay ®æi. 4.4-Khi nhiÖt ®é c¬ thÓ cao th× sù ph©n ly HbO2 t¨ng. 4.5-T¸c dông Haldane lµ kh¶ n¨ng t¨ng cêng gi¶i phãng CO2 khi PO2 t¨ng. (§) (S) C©u 5: (§) (S) 5.1-Khi hÝt vµo cè ¸p lùc trong khoang phÕ m¹c cao h¬n ¸p lùc trong phÕ nang. 5.2-ChÊt 2,3 DPG t¨ng th× HbO2 t¨ng cêng ph©n ly. 5.3-Khi PO2 lµ 100mm Hg th× ®é b·o hoµ HbO2 lµ 100%. 5.4-Thë ra lµ ®éng t¸c chñ ®éng do c¸c c¬ hÝt vµo kh«ng co n÷a. 5.5-O2 khuÕch t¸n tõ phÕ nang vµo m¸u do PO2 trong phÕ nang thÊp h¬n PO2 m¸u. C©u 6: 6.1-Trung t©m h« hÊp ë b¸n cÇu n·o 6.2-pH m¸u gi¶m ph©n ly HbO2 t¨ng 6.3-IRV = Vt + IC 6.4-B×nh thêng PCO2 ë tæ chøc = 10mm Hg 6.5-Khi O2 g¾n víi Hb th× Fe++ kh«ng thay ®æi. (§) (S) C©u 7: 7.1-Trung t©m hÝt vµo, thë ra n»m ë cÇu n·o. 7.2-VC = FRC + Vt 7.3-IC = IRV + Vt 7.4-CO2 g¾n vµo Fe++ cña nhãm Hem trong Hb 7.5-NhiÖt ®é c¬ thÓ t¨ng th× sù ph©n ly HbO2 t¨ng (§) (S) C©u 8: 8,1-Trung t©m h« hÊp ë hµnh n·o lµ quan träng nhÊt 8.2-Khi hÝt vµo cè th× c¬ bông co 8.3-CO2 g¾n vµo nhãm NH2 cña globin trong Hb 8.4-Trong 100 ml m¸u ®éng m¹ch cã 15 ml O2 d¹ng kÕt hîp 8.5-TLC = VC + RV = IC + FRC (§) (S) C©u 10: (§) 10.1- Mµng h« hÊp cµng lín th× trao ®æi khÝ cµng t¨ng 10.2-Trung t©m h« hÊp ë b¸n cÇu n·o quan träng h¬n ë hµnh n·o 10.3- ERV = Vt + RV 10.4- CO2 vËn chuyÓn trong m¸u d¹ng muèi kiÒm lµ chñ yÕu 10.5- Nguyªn nh©n tiÕng khãc chµo ®êi cña trÎ lµ do PCO2 trong m¸u t¨ng  kÝch thÝch trung t©m h« hÊp (S) C©u 9: 9.1- Khi c¾t ngang gi÷a cÇu n·o vµ hµnh n·o th× h« hÊp ngõng 9.2- VC ë nam giíi trëng thµnh tõ 3,5-4,5 lÝt 9.3- CO2 d¹ng hoµ tan trong m¸u chõng 51ml% 9.4- PCO2 trong m¸u t¨ng, sù ph©n ly HbO2 t¨ng 9.5- Trao ®æi khÝ x¶y ra ë phÕ qu¶n vµ phÕ nang C©u hái lùa chän C©u 1: 1.1- Cuèi th× hÝt vµo b×nh thêng, ¸p lùc trong phÕ nang lµ +1mm Hg. 1.2- Cuèi th× hÝt vµo cè, ¸p lùc trong phÕ nang tõ -50  -80mm Hg. 1.3- Cuèi th× thë ra b×nh thêng ¸p lùc trong phÕ nang lµ -1mm Hg. 1.4- Cuèi th× thë ra cè ¸p lùc trong phÕ nang lµ +2mm Hg. 1.5- Cuèi th× thë ra b×nh thêng ¸p lùc trong phÕ nang lµ +100mm Hg. C©u 2: 2.1- Cuèi th× hÝt vµo b×nh thêng ¸p lùc khoang phÕ m¹c lµ +1mm Hg. 2.2- Cuèi th× hÝt vµo cè ¸p lùc trong khoang phÕ m¹c lµ -1mm Hg. 2.3- Cuèi th× hÝt vµo b×nh thêng ¸p lùc khoang phÕ m¹c lµ -6mm Hg. 2.4- Cuèi th× thë ra b×nh thêng ¸p lùc khoang phÕ m¹c lµ +1mm Hg. 2.5- Cuèi th× thë ra cè ¸p lùc khoang phÕ m¹c lµ +2mm Hg. C©u3: 3.1- Mµng h« hÊp dµy, diÖn tÝch mµng h« hÊp réng, O2 vµ CO2 khuÕch t¸n qua mµng h« hÊp t¨ng. 3.2- NhiÖt ®é c¬ thÓ thÊp, pH m¸u cao, O2 vµ CO2 khuÕch t¸n qua mµng h« hÊp t¨ng. 3.3- §é hoµ tan cña chÊt khÝ thÊp th× khuÕch t¸n qua mµng nhanh. 3.4- CO2 hoµ tan cao h¬n O2 20 lÇn, nªn CO2 khuÕch t¸n qua mµng nhanh h¬n O2. 3.5- §é chªnh lÖch ph©n ¸p O2 vµ CO2 qua mµng h« hÊp b»ng nhau. C©u 4: nguyªn nh©n nµo g©y ra ¸p suÊt ©m trong khoang mµng phæi? 4.1- Do ®éng t¸c h« hÊp g©y ra. 4.2- Do lång ngùc gi·n vµ trong khi l¸ thµnh l¸ t¹ng dÝnh nhau. 4.3- Do phæi kh«ng theo s¸t lång ngùc. 4.4- Do phæi cã tÝnh ®µn håi, cã xu híng co vÒ rèn phæi trong khi lång ngùc th× v÷ng ch¾c. 4.5- Do l¸ thµnh vµ l¸ t¹ng trît vµ ¸p s¸t nhau. C©u 5: nhËn xÐt nµo ®óng vÒ biÓu ®å Barcroft? 5.1- Lµ tuyÕn tÝnh (®êng th¼ng). 5.2- Dèc ë ®o¹n trªn vµ díi, ®i ngang ë ®o¹n gi÷a. 5.3- Cã d¹ng h×nh ch÷ S. 5.4- Dèc ë ®o¹n ®Çu, xiªn ngang ë ®o¹n gi÷a vµ qu·ng cuèi. 5.5- Lµ ®o¹n dèc tõ trªn xuèng díi vµ tõ tr¸i sang ph¶i C©u 6: 6.1- Vt : lµ lîng khÝ hÝt vµo hÕt søc sau khi hÝt vµo b×nh thêng. 6.2- ERV: lµ lîng khÝ hÝt vµo thë ra b×nh thêng. 6.3- IRV: lµ lîng khÝ thë ra cè sau khi thë ra b×nh thêng. 6.4- RV: lµ lîng khÝ hÝt vµo thë ra b×nh thêng. 6.5- IRV: lµ lîng khÝ hÝt vµo hÕt søc sau khi hÝt vµo b×nh thêng. C©u 7: 7.1- VC = Vt + IRV 7.2- IC = ERV + Vt 7.3- VC = Vt + IRV + ERV 7.4- FRC = IRV + RV 7.5- TLC = IRV + ERV + RV C©u 8: 8.1- O2 vËn chuyÓn d¹ng hoµ tan cao h¬n d¹ng kÕt hîp. 8.2- O2 vËn chuyÓn d¹ng kÕt hîp ë m¸u ®éng m¹ch lµ 15 ml O2/ 100ml m¸u. 8.3- O2 vËn chuyÓn d¹ng hoµ tan lµ 20ml O2/100ml m¸u. 8.4- O2 vËn chuyÓn d¹ng kÕt hîp víi Hb ë m¸u ®éng m¹ch chõng 20mlO2/100ml m¸u. 8.5- O2 vËn chuyÓn d¹ng hoµ tan b»ng d¹ng kÕt hîp. C©u 9: 9.1- CO2 vËn chuyÓn d¹ng hoµ tan chõng 2,5 ml CO2/100ml m¸u. 9.2- CO2 vËn chuyÓn d¹ng kÕt hîp víi Hb chõng 2,5 ml/100ml m¸u. 9.3- Tæng sè CO2 vËn chuyÓn trong m¸u lµ 20ml CO2 /100ml m¸u. 9.4- CO2 vËn chuyÓn d¹ng muèi kiÒm lµ Ýt nhÊt. 9.5- CO2 vËn chuyÓn d¹ng muèi kiÒm b»ng tæng CO2 vËn chuyÓn d¹ng hoµ tan vµ kÕt hîp víi Hb. C©u 10: 10.1- PO2 t¨ng trong m¸u g©y t¨ng h« hÊp. 10.2- PO2 gi¶m trong m¸u lµm thô c¶m thÓ ho¸ häc ë xoang c¶nh vµ quai ®éng m¹ch chñ bÞ kÝch thÝch g©y ph¶n x¹ t¨ng h« hÊp. 10.3- PO2 trong m¸u = 100mm Hg g©y ph¶n x¹ t¨ng thë. 10.4- PO2 gi¶m trong m¸u g©y ra øc chÕ h« hÊp. 10.5- P02 gi¶m trong m¸u kÝch thÝch trung khu h« hÊp t¨ng thë. §iÒn vµo chç trèng C©u 1: O2 vËn chuyÓn trong m¸u díi .... ( a).... d¹ng lµ ....(b) ............. C©u 2: O2 vËn chuyÓn trong m¸u d¹ng ....(a) ...lµ quan träng v× ....(b)... C©u 3: CO2 vËn chuyÓn trong m¸u díi ...(a).... d¹ng lµ ....(b).....vµ .....(c)... C©u 4: VËn chuyÓn O2 trong m¸u d¹ng hoµ tan kho¶ng (b) .... kho¶ng ....(c)...... . (a) , d¹ng kÕt hîp víi .... C©u 5: CO2 vËn chuyÓn trong m¸u d¹ng ...... (a)..... lµ nhiÒu nhÊt, kho¶ng...(b).... . C©u 6: PCO2 m¸u t¨ng g©y ra ....(a)..... h« hÊp. CO2 t¸c ®éng vµo ....(b).............. vµ ..... (c) ......... ë......(d)..... . C©u 7: Nång ®é ion H+ t¨ng g©y ra ....(a).... h« hÊp. H+ t¸c ®éng vµo....(b)... . C©u 8: PO2 gi¶m trong m¸u g©y ra ....(a).... h« hÊp. O2 t¸c ®éng vµo ...(b)........ ë .......(c).... C©u 9: Cho ®éng vËt ngöi NH3 th× h« hÊp......(a)..... .§©y lµ ph¶n x¹ ........ (b)........ kh«ng cho NH3 vµo trong phæi. C©u 10: Khi PO2 gi¶m trong m¸u th× thô c¶m thÓ ho¸ häc ë....(a)..... bÞ kÝch thÝch, xung ®éng ®îc truyÒn vÒ trung t©m h« hÊp theo ....(b).... g©y ra ph¶n x¹ ...(c)... . C©u hái tr¶ lêi ng¾n C©u 1: Nªu sù thay ®æi ®êng kÝnh lång ngùc trong th× hÝt vµo? C©u 2: Khi hÝt vµo th«ng thêng th× nh÷ng c¬ nµo co? C©u 3: Khi hÝt vµo cè th× cã thªm nh÷ng c¬ nµo co? C©u 4: T¹i sao thë ra lµ ®éng t¸c thô ®éng vµ diÔn biÕn? C©u 5: T¹i sai vßm hoµnh h¹ xuèng th× g©y ra ®éng t¸c hÝt vµo? C©u 6: T¹i sao O2 l¹i khuÕch t¸n tõ phÕ nang sang mao m¹ch phæi? C©u 7: T¹i sao CO2 l¹i khuÕch t¸n tõ m¸u mao m¹ch phæi sang phÕ nang? C©u 8: T¹i sao O2 khuÕch t¸n tõ m¸u mao ®éng m¹ch sang tæ chøc? C©u 9: T¹i sao CO2 khuÕch t¸n tõ tæ chøc sang m¸u? C©u 10: Nh÷ng yÕu tè nµo lµm t¨ng cêng ph©n ly HbO2  Hb + O2. C©u 11: Nªu hiÖu øng Bohr? C©u 12: Nªu t¸c dông Haldane? C©u 13: Nªu hiÖn tîng Hamburger? C©u 14: KÓ nh÷ng yÕu tè thÓ dÞch tham gia ®iÒu hoµ h« hÊp vµ hiÖu qu¶ cña nã? C©u 15: KÓ nh÷ng d¹ng thÇn kinh tham gia ®iÒu hoµ h« hÊp? C©u16: T¹i sao PO2 gi¶m trong m¸u l¹i g©y t¨ng thë? C©u 17: T¹i sao PCO2 t¨ng trong m¸u l¹i g©y t¨ng thë? ch¬ng m¸u C©u hái ®óng (§) sai (S) C©u1: 1.1- Hb gåm Hem vµ globulin. 1.2- Hb lµ s¾c tè mµu ®á. 1.3- O2 g¾n vµo Fe++ cña globulin. 1.4- Sè lîng hång cÇu t¨ng khi lao ®éng nÆng kÐo dµi. 1.5- Tû lÖ Rh(-) ë ngêi ViÖt nam lµ 15%. C©u 2: 2.1- Tû lÖ hång cÇu/huyÕt t¬ng kho¶ng 40/60 (40%). 2.2- Nhãm m¸u AB cã kh¸ng thÓ lµ  vµ . 2.3- B¹ch cÇu lµ tÕ bµo kh«ng cã nh©n. 2.4- C«ng thøc b¹ch cÇu lµ tû lÖ % tõng läai b¹ch cÇu. (§ / (S) 2.5- CO g¾n víi nhãm NH2 cña globulin. C©u 3: 3.1- M¸u cã chøc n¨ng vËn chuyÓn khÝ O2 vµ CO2. 3.2- Ca++ chØ tham gia t¹o promthrombinaza. 3.3- Fibrin ®¬n ph©n tù trïng hîp t¹o fibrin ®a ph©n. 3.4- Nhãm NH2 cã trong Hem. 3.5- B¹ch cÇu ¸i kiÒm cã kh¶ n¨ng vËn ®éng vµ thùc bµo. C©u4: 4.1- ë ngêi trëng thµnh cã HbF. 4.2- ë ngêi b×nh thêng trong 100 ml m¸u cã 9 gam Hb. 4.3- Nhãm m¸u O truyÒn ®îc cho nhãm m¸u A. 4.4- B¹ch cÇu h¹t cßn ®îc gäi lµ b¹ch cÇu ®¬n nh©n. 4.5- Nhãm m¸u Rh+ trªn mµng hång cÇu cã kh¸ng nguyªn Rh. C©u5: 5.1-YÕu tè XII, XI,VII tham gia vµo c¬ chÕ ngo¹i sinh t¹o prothrombinaza. 5.2- B¹ch cÇu E b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng miÔn dÞch thÓ dÞch. 5.3- Mµng hång cÇu cã kh¸ng nguyªn A, B trong huyÕt t¬ng cã kh¸ng thÓ , . 5.4- Nhãm m¸u A: mµng hång cÇu cã kh¸ng nguyªn A, trong huyÕt t¬ng cã kh¸ng thÓ . 5.5- Lympho T ®îc trëng thµnh ë tuyÕn øc. C©u 6: 6.1- Díi t¸c ®éng cña thrombin, fibrinogenfibrin ®¬n ph©n. 6.2- B¹ch cÇu N cã chøc n¨ng thùc bµo vµ miÔn dÞch. 6.3- Sè lîng hång cÇu ë ngêi trëng thµnh tõ 3,8-4,2 triÖu/mm3 m¸u. 6.4- Nhãm m¸u AB: trong huyÕt t¬ng cã kh¸ng thÓ  vµ . 6.5- Tèc ®é m¸u l¾ng ë giê ®Çu kho¶ng 5mm. C©u 7: 7.1- Prothrombinaza cã t¸c dông biÕn prothrombinthrombin khi cã ion Ca++. 7.2- Trong c«ng thøc b¹ch cÇu: N = 50%; E= 0,5%. 7.3- Heparin cã t¸c dông g©y ®«ng m¸u c¶ trong vµ ngoµi c¬ thÓ. 7.4- Ion Ca++ cã vai trß chèng ®«ng m¸u. 7.5- Nhãm m¸u O: mµng hång cÇu kh«ng cã kh¸ng nguyªn, trong huyÕt t¬ng kh«ng cã kh¸ng thÓ  vµ . C©u 8: 8.1- Hb gåm 1 Hem vµ globulin. 8.2- Trong Hem cã Fe++. O2 g¾n láng lÎo vµo Fe++ t¹o HbO2. 8.3- Khi thiÕu m¸u (thiÕu O2), tÕ bµo èng thËn tiÕt ra thrombopoietin kÝch thÝch tuû x¬ng s¶n xuÊt hång cÇu. 8.4- Lympho T cã vai trß trong miÔn dÞch tÕ bµo. 8.5- YÕu tè III, VII, X tham gia vµo c¬ chÕ néi sinh t¹o prothrombinaza. C©u 9: 9.1- S¾t vµ sinh tè B12 cã vai trß tham gia s¶n xuÊt hång cÇu. 9.2- Xitrat natri cã t¸c dông chèng ®«ng m¸u do øc chÕ thrombin. 9.3- Ngêi Rh(-) th× trªn mµng hång cÇu cã kh¸ng nguyªn Rh. 9.4- Ngêi trëng thµnh Hb cã tõ 13-14gam/100ml m¸u. 9.5- C¨n cø vµo kh¸ng nguyªn A, B, AB, O trªn mµng hång cÇu mµ chia ra 4 nhãm m¸u ë ngêi trong hÖ thèng nhãm m¸u ABO. C©u 10: 10.1- ¸p xuÊt thÈm thÊu cña m¸u lµ 1 at. 10.2- Protein huyÕt t¬ng cã vai trß t¹o ¸p lùc keo cña m¸u. 10.3- M¸u cã ®é pH tõ 6-7. 10.4- Ngêi ViÖt Nam hÇu hÕt cã nhãm m¸u Rh+. 10.5- Tû lÖ nhãm m¸u O chiÕm kho¶ng 47%. C©u hái lùa chän C©u 1: VÒ cÊu t¹o cña Hb. 1.1- Hb gåm globulin vµ 1 Hem. 1.2- Hb gåm globulin vµ Fe++. 1.3- Hb gåm globulin vµ 4 Hem. 1.4- Hb gåm globulin trong chøa Fe++ vµ Hem. 1.5- Hb gåm 1 vßng porphyrin. C©u 2: Nång ®é Hb cña m¸u ngêi ViÖt nam lµ: 2.1- Nam: 12 g vµ n÷ 11g/ 100ml m¸u. 2.2- Nam: 14,6g vµ n÷ 13,2 g/ 100ml m¸u. 2.3- Nam: 18g vµ n÷ 17g/ 100ml m¸u. 2.4- Nam: 12,5g vµ n÷ 11,5g/ 100ml m¸u. 2.5- Nam: 16g vµ n÷ 15g/ 100ml m¸u. C©u 3: H×nh d¹ng vµ kÝch thíc hång cÇu b×nh thêng: 3.1- H×nh cÇu, ®êng kÝnh 7 m. 3.2- H×nh ®Üa, ®êng kÝnh 7,5 m. 3.3- H×nh dÑt h¬i ph×nh ë gi÷a, ®êng kÝnh 7 m. 3.4- H×nh ®i· lâm 2 mÆt, ®êng kÝnh kho¶ng 7 m. 3.5- H×nh tr¨ng khuyÕt ®êng kÝnh 7 m. C©u 4: Sè lîng hång cÇu t¨ng trong trêng hîp sau: 4.1- Trong bÖnh suy tuû. 4.2- Khi uèng nhiÒu níc. 4.3- Khi lao ®éng nÆng kÐo dµi. 4.4- Khi sèng ë ®é cao. 4.5- Khi bÞ báng nÆng. C©u5: §Æc tÝnh vµ chøc n¨ng cña b¹ch cÇu N: 5.1- ChuyÓn ®éng kiÓu amip vµ thùc bµo. 5.2- Xuyªn m¹ch, b¸m m¹ch, thùc bµo. 5.3- Xuyªn m¹ch chuyÓn ®éng kiÓu amip, thùc bµo. 5.4- ChuyÓn ®éng kiÓu amip, xuyªn m¹ch, ho¸ øng, b¸m m¹ch vµ thùc bµo. 5.5- Ho¸ øng vµ thùc bµo. C©u 6: NhËn xÐt nµo ®óng vÒ nhãm m¸u thuéc hÖ ABO? 6.1- Nhãm m¸u A: mµng hång cÇu cã KN A, huyÕt t¬ng cã KT . 6.2- Nhãm m¸u B: mµng hång cÇu cã KN B, huyÕt t¬ng cã KT . 6.3- Nhãm m¸u AB: mµng hång cÇu kh«ng cã KN, trong huyÕt t¬ng cã KT:  vµ . 6.4- Nhãm m¸u O: mµng hång cÇu cã KN A vµ B; trong huyÕt t¬ng kh«ng cã KT  vµ . 6.5- Nhãm m¸u A: mµng hång cÇu cã KN A; huyÕt t¬ng kh«ng cã KT. C©u 7: NhËn xÐt nµo ®óng vÒ nhãm m¸u Rh. 7.1- Ngêi Rh+ th× mµng hång cÇu kh«ng cã KN Rh. 7.2- Ngêi Rh- th× mµng hång cÇu cã KN Rh. 7.3- Ngêi Rh+ th× mµng hång cÇu cã KN Rh. 7.4- Ngêi Rh- th× trong huyÕt t¬ng ®· cã s½n KT anti Rh. 7.5- Ngêi Rh+ th× trong huyÕt t¬ng cã KT anti Rh. C©u 8: Nh÷ng yÕu tè tham gia c¬ chÕ ngo¹i sinh t¹o prothrombinaza gåm: 8.1- YÕu tè XII, XI, IX, X, phospholipit tiÓu cÇu. 8.2- YÕu tè V, VIII, VII, IX. 8.3- YÕu tè III, II, IV, V. 8.4- YÕu tè III, VII, IV, V, X, phospholipit tæ chøc. 8.5- YÕu tè I, II, II, IV. C©u 9: Nh÷ng yÕu tè tham gia c¬ chÕ néi sinh t¹o prothrombinaza gåm: 9.1- YÕu tè I, II, V, VII, phospholipit tiÓu cÇu. 9.2- YÕu tè XII, XI, IX, VIII, IV, V, X. 9.3- YÕu tè XII, XI, VII, VIII, V. 9.4- YÕu tè I, II, V, VIII. 9.5- yÕu tè II, III, V, IV, X. C©u hái tr¶ lêi ng¾n C©u 1: Sè lîng hång cÇu t¨ng trong nh÷ng trêng hîp nµo? C©u 2: Nªu c«ng thøc b¹ch cÇu phæ th«ng? C©u 3: Qu¸ tr×nh dÞ ho¸ Hb diÔn ra nh thÕ nµo? C©u 4: Nªu chøc n¨ng cña Hb? C©u 5: H·y nªu nguyªn t¾c truyÒn m¸u c¬ b¶n? C©u 6: H·y nªu nguyªn t¾c truyÒn m¸u kh¸c nhãm? C©u 7: VÏ s¬ ®å truyÒn m¸u kh¸c nhãm. C©u 8: H·y nªu tªn kh¸ng nguyªn vµ kh¸ng thÓ cña c¸c nhãm m¸u thuéc hÖ thèng nhãm m¸u ABO. C©u 9: H·y nªu tû lÖ % c¸c nhãm m¸u thuéc hÖ thèng nhãm m¸u ABO cña ngêi ViÖt Nam . C©u 10:KÓ tªn c¸c ®Æc tÝnh- chøc n¨ng cu¶ b¹ch cÇu N. C©u 11: KÓ tªn 3 giai ®o¹n chÝnh cña qu¸ tr×nh ®«ng m¸u. C©u 12: H·y kÓ tªn c¸c lo¹i b¹ch cÇu. C©u 13: Nªu chøc n¨ng cña cña b¹ch cÇu lympho? C©u 14: Nh÷ng yÕu tè ®«ng m¸u nµo tham gia thµnh lËp prothrombinaza ngo¹i sinh? C©u 15: Nh÷ng yÕu tè ®«ng m¸u nµo tham gia thµnh lËp prthrrombinaza néi sinh? C©u 16: C¬ chÕ t¸c dông cña mét sè chÊt chèng ®«ng m¸u ngoµi c¬ thÓ. §iÒn vµo chç trèng C©u1: Hång cÇu lµ tÕ bµo........(a)..............h×nh..........(b).................... ®êng kÝnh tõ...........(c).................. C©u2: Trong hång cÇu cã chøa ..........(a)......... cã vai trß .....(b)............ O2 vµ CO2. O2 g¾n víi .......(c)........cña ......(d).......,CO2 g¾n víi (e).......cña ......(f)........... . ........ C©u 3: Trong 100ml m¸u cã kho¶ng (a) Hb, cã thÓ vËn chuyÓn tèi ®a .........(b) .......... ml O2. B×nh thêng, cø 100ml m¸u ®i qua tæ chøc, nhêng cho tæ chøc (c) O2 /ml m¸u. C©u 4: Trªn mµng hång cÇu cña m¸u thuéc hÖ ABO cã c¸c kh¸ng nguyªn ... (a)....... , trong huyÕt t¬ng cã c¸c kh¸ng thÓ ......(b)........... . Khi kh¸ng nguyªn......(c)...... gÆp kh¸ng nguyªn.....(d)..... , hoÆc KN...(e)..... gÆp KT ...... (f)...., th× hång cÇu sÏ bÞ ngng kÕt. C©u 5: Ngêi cã kh¸ng nguyªn Rh trªn mµng hång cÇu ®îc gäi lµ ngêi.....(a)............., ngêi kh«ng cã kh¸ng nguyªn Rh trªn mµng hång cÇu, th× gäi lµ ngêi ....(b)...... . C©u 6: Ngêi Rh+ truyÒn m¸u cho ngêi Rh- lÇn ®Çu, th× hång cÇu ....(a)... NÕu + , lÇn thø hai ngêi cã m¸u Rh l¹i nhËn m¸u Rh th× hång cÇu .......(b)... C©u 7: B¹ch cÇu ®îc chia lµm......(a)........ lo¹i lµ b¹ch cÇu ....(b).....vµ b¹ch cÇu ..... (c)........... B¹ch cÇu.......(d)............gåm 3 lo¹i lµ ...(e)........... C©u 8: B¹ch cÇu b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng (a) vµ (b) lympho B cã vai trß.....(c)........,lympho T cã vai trß ......(d)........ . B¹ch cÇu C©u 9: B¹ch cÇu M xuyªn m¹ch vµo tæ chøc biÕn thµnh ...(a)............ , chóng cã vai trß.........(b)........rÊt lín vµ hiÖu qu¶, cã thÓ nuèt ®îc c¶.....(b)........vµ......... (c)......... sèt rÐt. C©u 10: §«ng m¸u lµ qu¸ tr×nh chuyÓn (a) d¹ng hoµ tan thµnh ...(b)... kh«ng hoµ tan (d¹ng sîi) giam gi÷ c¸c .......(c)......cña m¸u, t¹o nªn....(d)..........bÞt kÝn vÕt th¬ng. C©u 11: Qu¸ tr×nh ®«ng m¸u diÔn ra qua .....(a) ........ giai ®o¹n: giai ®o¹n t¹o...... (b)....; giai ®o¹n t¹o.....(c)....... vµ giai ®o¹n t¹o ......(d)...... . C©u 12: Giai ®o¹n t¹o ra fibrin ..........(a)............. råi tù .......(b)............. t¹o fibrin ....(c).... Díi t¸c ®éng cña yÕu tè .....(d)...... fibrin ....(e)....trë nªn æn ®Þnh. C©u 13: Trong qu¸ tr×nh cÇm m¸u, giai ®o¹n .....(a)..... vµ giai ®o¹n ....... (b)........®îc gäi lµ giai ®o¹n cÇm m¸u s¬ bé, v× côc m¸u ....(c)..... vµ dÔ ..... (d)............ . C©u 14: Giai ®o¹n t¹o prothrombinaza diÔn ra theo 2 ®êng: .....(a) .... vµ........ (b)........... Thêi gian theo ®êng ......(c)...... trong vµi gi©y, theo ®êng.......(d)........ trong kho¶ng 7 phót. ch¬ng néi tiÕt C©u hái ®óng (§) sai (S) : C©u 1: 1.1- DÞch läc/ 24 giê: 170-180 lÝt. 1.2- ADH lµm t¨ng t¸i hÊp thu níc ë èng lîn gÇn. 1.1.3- Adosteron lµm t¨ng t¸i hÊp thu níc ë èng lîn xa vµ èng gãp. 1.4- K+ bÞ siªu läc ë tiÓu cÇu thËn. 1.5- Glucose bÞ bµi tiÕt ë èng lîn gÇn. C©u 2: 2.1- Níc tiÓu chÝnh thøc/24 giê: 1,200-1,500 lÝt. 2.2- ADH lµm t¨ng t¸i hÊp thu níc ë èng lîn xa vµ èng gãp. 2.3- DÞch siªu läc lµ ®¼ng tr¬ng. 2.4- HuyÕt ¸p ®éng m¹ch kh«ng cã ¶nh hëng ®Õn siªu läc. 2.5- ADH lµm t¨ng ®µo th¶i níc vµ Na+. C©u 3: 3.1- Quai Henle t¨ng t¸i hÊp thu K+. 3.2- Khi pH m¸u acid th× thËn t¨ng ®µo th¶i H+. 3.3- Lu lîng tuÇn hoµn qua thËn t¨ng lµm cho níc tiÓu t¨ng. 3.4- Gi·n ®éng m¹ch ®Õn lµm cho níc tiÓu gi¶m. 3.5- Co ®éng m¹ch ®i lµm cho níc tiÓu gi¶m. C©u 4: 4.1- ADH lµm t¨ng t¸i hÊp thu níc ë quai Henle. 4.2- Ph©n sè läc cña tiÓu cÇu thËn lµ 19%. 4.3- HÖ sè läc cña tiÓu cÇu thËn lµ 12,5ml/min.mm Hg-1. 4.4- ADH kh«ng cã vai trß g× trong viÖc t¸i hÊp thu níc ë thËn. 4.5- Aldosteron lµm t¨ng t¸i hÊp thu Na+ ë èng lîn gÇn. C©u 5: 5.1- ADH cã vai trß quan träng trong sù t¸i hÊp thu muèi ë thËn. 5.2- Møc läc cÇu thËn: 125ml/min. 5.3- Aldosteron cã vai trß quan träng trong sù t¸i hÊp thu níc ë thËn. 5.4- HuyÕt ¸p ®éng m¹ch cã ¶nh hëng tíi siªu läc. 5.5- ¸p lùc keo huyÕt t¬ng cã ¶nh hëng tíi siªu läc. C©u 6: 6.1- ¸p lùc keo huyÕt t¬ng kh«ng cã ¶nh hëng g× tíi siªu läc. 6.2- KÝch thÝch thÇn kinh giao c¶m lµm t¨ng qu¸ tr×nh siªu läc. 6.3- Aldosteron lµm t¨ng t¸i hÊp thu Na+ ë quai Henle. 6.4- Aldosteron kh«ng cã ¶nh hëng tíi hÊp thu Na+ ë èng lîn xa. 6.5- K+ ®îc t¸i hÊp thu hoµn toµn ë èng lîn gÇn. C©u 7: 7.1- K+ ®îc bµi tiÕt ë èng lîn xa. 7.2- Glucose bÞ siªu läc ë cÇu thËn. 7.3- ¸p lùc trong thËn cã ¶nh hëng tíi siªu läc. 7.4- KÝch thÝch thÇn kinh phã giao c¶m kh«ng lµm thay ®æi sè lîng níc tiÓu. 7.5- thÇn kinh thùc vËt kh«ng cã ¶nh hëng tíi siªu läc. C©u 8: 8.1- ThÇn kinh thùc vËt cã ¶nh hëng tíi siªu läc. 8.2- Vai trß cña vá n·o kh«ng cã ¶nh hëng tíi siªu läc. 8.3- K+ ®îc t¸i hÊp thu ë quai Henle. 8.4- Glucose ®îc t¸i hÊp thu ë èng lîn gÇn. 8.5- Níc tiÓu b¾t ®Çu vµo nh¸nh xuèng cña quai Henle lµ ®¼ng tr¬ng. C©u 9: 9.1- ADH vµ aldosteron cã t¸c dông t¨ng t¸i hÊp thu níc vµ Na+ ë èng lîng xa vµ èng gãp. 9.2- ADH lµm t¨ng bµi tiÕt K+. 9.3- Nh¸nh xuèng quai Henle t¨ng t¸i hÊp thu Na+. 9.4- Níc tiÓu ë chãp quai Henle lµ u tr¬ng. 9.5- K+ ®îc bµi tiÕt ë èng lîn xa. C©u 10: 10.1- Glucose ®îc bµi tiÕt ë èng lîn xa. 10.2- K+ ®îc bµi tiÕt ë quai Henle. 10.3- Níc tiÓu b¾t ®Çu vµo èng lîn xa lµ nhîc tr¬ng. 10.4- ADH vµ aldosteron øc chÕ t¸i hÊp thu níc vµ Na+ ë èng lîn xa, èng gãp. 10.5- Níc tiÓu chÝnh thøc th¶i ra ngoµi: u tr¬ng. C©u 11: 11.1- Glucose ®îc t¸i hÊp thu ë èng lîn xa. 11.2- Khi pH m¸u acid, thËn t¨ng t¸i hÊp thu HCO3-. 11.3- Khi pH m¸u kiÒm, thËn t¨ng bµi tiÕt H+. 11.4- Ra qu¸ nhiÒu må h«i lµm cho níc tiÓu t¨ng. 11.5- Viªm èng thËn cÊp cã thÓ g©y v« niÖu hoÆc thiÓu niÖu. C©u 12: 12.1- ADH vµ aldosteron lµm t¨ng bµi tiÕt K+, acid vµ NH3. 12.2- Nh¸nh lªn quai Henle t¸i hÊp thu tÝch cùc Na+. 12.3- Nh¸nh xuèng quai Henle t¸i hÊp thu thô ®éng níc. 12.4- pH m¸u acid thËn t¨ng tæng hîp vµ bµi tiÕt NH3. 12.5- pH m¸u kiÒm thËn t¨ng t¸i hÊp thu HCO3-. C©u 13: 13.1- pH m¸u acid: thËn t¨ng ®µo th¶i kiÒm vµ kh«ng ®µo th¶i acid. 13.2- pH m¸u kiÒm: thËn gi¶m ®µo th¶i acid vµ gi¶m t¸i hÊp thu kiÒm. 13.3- ¨n mÆn, uèng níc nhiÒu: níc tiÓu t¨ng. 13.4- N«n möa, Øa ch¶y: níc tiÓu Ýt. 13.5- Lu lîng tuÇn hoµn qua thËn t¨ng, níc tiÓu Ýt. C©u14: 14.1- MÊt m¸u, níc tiÓu nhiÒu. 14.2- BÞ báng, níc tiÓu Ýt. 14.3- Sái niÖu qu¶n, níc tiÓu Ýt. 14.4- Viªm cÇu thËn cÊp, níc tiÓu Ýt. 14.5- Suy thËn cÊp cã thÓ thiÓu niÖu hoÆc v« niÖu. C©u hái lùa chän C©u1: C¸c chÊt ®îc t¸i hÊp thu hoµn toµn ë èng lîn gÇn gåm: 1.1- Glucose, K+, acid amin, urª. 1.2- Glucose, K+, acid amin. 1.3- K+, ure, acid amin, HCO3-. 1.4- K+, HPO42-, HCO3-. 1.5- Glucose, ure, acid amin. C©u 2: Nh÷ng qu¸ tr×nh c¬ b¶n ë thËn ®Ó t¹o níc tiÓu lµ: 2.1- Siªu läc, t¸i hÊp thu. 2.2- Siªu läc, bµi tiÕt tÝch cùc. 2.3- Siªu läc, t¸i hÊp thu, bµi tiÕt tÝch cùc. 2.4- T¸i hÊp thu, bµi tiÕt tÝch cùc. 2.5- Siªu läc. C©u 3: Nh÷ng chÊt ®îc t¸i hÊp thu theo c¬ chÕ vËn chuyÓn tÝch cùc ë èng lîn gÇn gåm: 3.1- Glucose, K+, acid amin. 3.2- Glucose, HCO3-, ure. 3.3- Glucose, ure, acid amin. 3.4- Na+, Cl-, K+. 3.5- Glucose, Na+, ure. C©u 4: C¸c chÊt bµi tiÕt tÝch cùc ë èng lîn xa: 4.1- H+, NH3, K+. 4.2- Ure, Na+, K+. 4.3- Na+, K+, HCO3- . 4.4- H2PO4-, K+, ure. 4.5- HCO3-, K+, ure. C©u 5: ThËn ®iÒu hoµ c©n b»ng acid- base m¸u b»ng: 5.1- Bµi tiÕt H+. 5.2- Bµi tiÕt H+, tæng hîp vµ bµi tiÕt NH3. 5.3- Bµi tiÕt H+, t¸i hÊp thu HCO3-. 5.4- Bµi tiÕt H+, t¸i hÊp thu HCO3-, tæng hîp vµ bµi tiÕt NH3. 5.5- T¸i hÊp thu HCO3-, tæng hîp vµ bµi tiÕt NH3. C©u 6: Chøc n¨ng chÝnh cña quai Henle lµ: 6.1- Nh¸nh xuèng t¸i hÊp thu Na+, nh¸nh lªn t¸i hÊp thu H2O. 6.2- T¸i hÊp thu H2O ë c¶ hai nh¸nh. 6.3- T¸i hÊp thu Na+ ë c¶ hai nh¸nh. 6.4- Nh¸nh xuèng t¸i hÊp thu thô ®éng H2O, nh¸nh lªn t¸i hÊp thu thô ®éng Na+. 6.5- Nh¸nh xuèng t¸i hÊp thu thô ®éng H2O, nh¸nh lªn t¸i hÊp thu tÝch cùc Na+. C©u 7: Chøc n¨ng cña èng lîn xa lµ: 7.1- T¸i hÊp thu tÝch cùc Na+ vµ H2O. 7.2- T¸i hÊp thu tÝch cùc Na+ vµ H2O; bµi tiÕt acid. 7.3- T¸i hÊp thu H2O, bµi tiÕt K+ vµ acid. 7.4- T¸i hÊp thu H2O (nhê ADH) , t¸i hÊp thu Na+ vµ ®µo th¶i K+ (nhê aldosteron), bµi tiÕt aicd. 7.5- T¸i hÊp thu H2O (nhê ADH), t¸i hÊp thu Na+ vµ bµi tiÕt K+ (nhê aldosteron). C©u8: Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cña hiÖn tîng läc lµ: 8.1- ¸p lùc läc, mµng siªu läc. 8.2- HuyÕt ¸p ®éng m¹ch, ¸p lùc keo, ¸p lùc trong thËn. 8.3- HuyÕt ¸p ®éng m¹ch. 8.4- HuyÕt ¸p ®éng m¹ch, mµng siªu läc. 8.5- Lu lîng tuÇn hoµn qua thËn. C©u 9: Khi nµo trong níc tiÓu b¾t ®Çu xuÊt hiÖn cã glucose: 9.1- Glucose m¸u: 0,8-1,2g/l. 9.2- Glucose m¸u: <0,8g/l/ 9.3- Glucose m¸u: >1,2g/l 9.4- Glucose m¸u: 1,7g/l 9.5- Glucose m¸u: >1,7g/l C©u hái tr¶ lêi ng¾n C©u 1: ViÕt c«ng thøc ¸p lùc läc (pl), khi biÕt ¸p lùc mao m¹ch cuén m¹ch (pm), ¸p lùc keo huyÕt t¬ng (pk) vµ ¸p lùc trong thËn (pt). Cho biÕt c¸c gi¸ trÞ cô thÓ? C©u 2: KÓ tªn nh÷ng qu¸ tr×nh c¬ b¶n cña thËn trong sù t¹o thµnh níc tiÓu? Sè lîng níc tiÓu/24 giê, pH níc tiÓu, ¸p xuÊt thÈm thÊu níc tiÓu? C©u 3: VÒ chøc n¨ng, Nephron ®îc chia thµnh nh÷ng lo¹i g× ? KÓ tªn chøc n¨ng c¬ b¶n cña mçi lo¹i? C©u 4: Mµng siªu läc cã mÊy líp, lµ nh÷ng líp g×? C©u 5: KÓ tªn thËn ®iÒu hoµ c©n b»ng Acid-Base m¸u b»ng nh÷ng c¬ chÕ g×? C©u 6: Mçi thËn cã bao nhiªu èng sinh niÖu. KÓ tªn vµ nªu chøc n¨ng tæng qu¸t tõng phÇn cña èng sinh niÖu ? C©u 7: Nãi râ sù kh¸c nhau gi÷a bÝ ®¸i vµ v« niÖu? C©u 8: T¹i sao níc tiÓu chÝnh thøc cã pH acid vµ ¸p xuÊt thÈm thÊu cao h¬n m¸u? C©u 9: KÓ tªn nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña thËn? C©u 10: Qu¸ tr×nh t¸i hÊp thu ë èng lîn xa phô thuéc vµo nh÷ng hormon nµo? T¸c dông chÝnh cña c¸c hormon ®ã? C©u 11: ThËn ®îc ®iÒu hoµ chøc n¨ng b»ng nh÷ng c¬ chÕ g×? C¬ chÕ nµo quan träng h¬n, t¹i sao? §iÒn vµo chç trèng: C©u 1: ¸p xuÊt m¸u mao m¹ch cuén m¹ch lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tîng.........(a)..................ë tiÓu cÇu thËn, cßn ¸p suÊt mao m¹ch quanh èng lîn vµ quai Henle lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tîng........(b)...............ë èng thËn. C©u 2: Níc tiÓu b×nh thêng cã pH=.....(a)..... Níc tiÓu cã pH<....(b)......... khi pH m¸u acid vµ pH >.......(c).............. khi pH m¸u kiÒm. C©u 3: Nh¸nh lªn quai Henle t¸i hÊp thu tÝch cùc..(a)............, nh¸nh xuèng quai Henle t¸i hÊp thu thô ®éng.....(b)........ C©u 4: HuyÕt ¸p gi¶m lu lîng tuÇn hoµn qua thËn gi¶mphøc hÖ cËn tiÓu cÇu ........ (a).............. Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II ......(b) Aldosteron .........(c)....... C©u 5: O2 m¸u gi¶m Gan Globulin ......(a)....... erythrogenin .........(b)........... KÝch thÝch tuû x¬ng t¹o hång cÇu vµ chuyÓn nhanh hång cÇu nontrëng thµnh C©u 6: Na+ H2O Thô thÓ ThÈm thÊu ThÓ tÝch Hypothalamus ADH HÖ limbic ACTH C¶m gi¸c kh¸t Aldosteron Uèng níc ......(a)........ C©u 7: M¸u NaHCO3 Na+ HCO3- ...(b).......... TÕ bµo èng lîn Lßng èng lîn Na+ HCO3- H + AC Na+ H+ H2O+CO2 ..(b)....... C©u 8: M¸u NaHCO3 Na+ HCO3- NaHCO3 ..(a)........ CO2 H2O TÕ bµo èng lîn Lßng èng lîn Na+ HCO3- Na+ ..(a)... H+ NaHCO3 ..(b)........ H2O + CO2 AC H2CO3 C©u 9: M¸u TÕ bµo èng lîn Lßng èng lîn NaHCO3 Na+ HCO3- Na+ .(a)....... H + AC C©u 10: ...(a)....... ...(c)....... ..(d) ....... Na+ H+ NaCl Cl- H2O+CO2 H2CO3 Glutain khö NH2 NH3 NH4Cl . .(b).. TÕ bµo èng lîn ...(b)............... HCO3- H+ CO2+ H2O AC H2CO3 H+ ...(e)... C©u 11: pl = pm -(..(a).. + ..(b)..) = ..(c)... - (32 + 18) = ..(d)..... (mm Hg) C©u 12: ADH lµ hormon cña .........(a)............. dù tr÷ ë thuú......(b)........... cã t¸c dông lµm t¨ng t¸i hÊp thu ..(c)..... ë èng lîn xa vµ èng gãp. C©u 13: Aldosterol lµ hormon cña tuyÕn ....(a)....., cã t¸c dông lµm t¨ng t¸i hÊp thu ...(b)... vµ bµi tiÕt ...(c)... ë èng lîn xa vµ èng gãp. Ch¬ng sinh lý hÖ thÇn kinh T¦ C©u hái lùa chän. C©u 1: Chøc n¨ng cña hÖ thÇn kinh trung ¬ng? 1.1- §iÒu hoµ dinh dìng c¬ quan néi t¹ng 1.2- Lµm c¬ thÓ thÝch nghi víi ngo¹i c¶nh 1.3- Phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¬ quan néi t¹ng 1.4- §iÒu hoµ dinh dìng c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ vµ lµm c¬ thÓ ho¹t ®éng thèng nhÊt víi m«i trêng. 1.5- §iÒu hoµ ho¹t ®éng c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ, lµm c¬ thÓ ho¹t ®éng thèng nhÊt vµ thèng nhÊt víi m«i trêng. C©u 2: Nh÷ng nguyªn t¾c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña hÖ TKT¦? 2.1- Nguyªn t¾c hng phÊn vµ øc chÕ. 2.2- Nguyªn t¾c u thÕ vµ con ®êng chung cuèi cïng. 2.3- Nguyªn t¾c ph¶n x¹ vµ hng phÊn. 2.4- Nguyªn t¾c ph¶n x¹, u thÕ vµ con ®êng chung cuèi cïng. 2.5- Nguyªn t¾c hng phÊn, øc chÕ vµ u thÕ. C©u 3: C¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¬ b¶n cña hÖ TKT¦? 3.1- Qu¸ tr×nh hng phÊn vµ øc chÕ 3.2- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¶n x¹. 3.3- Qu¸ tr×nh thµnh lËp ®êng liªn hÖ t¹m thêi. 3.4- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh con ®êng chung cuèi cïng. 3.5- Qu¸ tr×nh hng phÊn. C©u 4: Ph¶n x¹ lµ g×? 4.1- Ph¶n x¹ lµ sù ®¸p øng cña c¬ thÓ ®èi víi c¸c kÝch thÝch. 4.2- Ph¶n x¹ lµ con ®êng ®i cña xung ®éng thÇn kinh tõ c¬ quan nhËn c¶m vµo trung khu thÇn kinh. 4.3-Ph¶n x¹ lµ sù ®¸p øng cña c¬ thÓ ®èi víi mäi kÝch thÝch bªn trong vµ bªn ngoµi th«ng qua hÖ TKT¦. 4.4- Ph¶n x¹ lµ sù ®¸p øng cña c¬ thÓ ®èi víi mäi kÝch thÝch th«ng qua d©y thÇn kinh ly t©m. 4.5- Ph¶n x¹ lµ sù chØ huy cña TKT¦ ®èi víi c¬ quan ®¸p øng. C©u5: Nh÷ng nguyªn t¾c dÉn truyÒn trªn sîi trôc? 5.1- DÉn truyÒn nhê chÊt trung gian ho¸ häc. 5.2- DÉn truyÒn hai chiÒu vµ ®iÖn thÕ gi¶m dÇn khi xa th©n n¬ron. 5.3- DÉn truyÒn mét chiÒu vµ ®iÖn thÕ gi¶m dÇn däc theo sîi trôc 5.4- DÉn truyÒn hai chiÒu vµ ®iÖn thÕ kh«ng hao hôt. 5.5- DÉn truyÒn mét chiÒu vµ ®iÖn thÕ kh«ng hao hôt. C©u 6: CÊu tróc c¬ b¶n cña mét xinap dÉn truyÒn nhê chÊt trung gian hãa häc. 6.1.C¸c tËn cïng thÇn kinh, mµng sau xinap vµ khe xinap. 6.2.C¸c tói nhá chøa chÊt TGHH vµ thô c¶m thÓ nhËn c¶m víi chÊt nµy. 6.3. Mµng tríc xinap, khe xinap vµ mµng sau xinap. 6.4. C¸c tËn cïng thÇn kinh, c¸c tói xinap vµ khe xinap. 6.5. TËn cïng thÇn kinh, tói xinap vµ mµng sau xinap. C©u 7: Sù dÉn truyÒn trªn d©y thÇn kinh vµ qua khe xinap. 7.1. DÉn truyÒn trªn d©y thÇn kinh vµ qua khe xinap ®Òu nhê chÊt TGHH. 7.2. DÉn truyÒn trªn d©y thÇn kinh vµ qua khe xinap ®Òu lµ dÉn truyÒn hai chiÒu vµ nhê chÊt TGHH. 7.3. Trªn d©y thÇn kinh dÉn truyÒn hai chiÒu, dÉn truyÒn qua xinap lµ mét chiÒu vµ nhê chÊt TGHH. 7.4. DÉn truyÒn qua xinap lµ mét chiÒu, trªn d©y thÇn kinh-hai chiÒu, nhê chÊt TGHH. 7.5. Trªn d©y thÇn kinh vµ qua xinap dÉn truyÒn kh«ng hao hôt. C©u 8: C¬ quan ph©n tÝch cã chøc n¨ng sau: 8.1. Ho¹t ho¸ vá n·o th«ng qua thÓ líi th©n n·o vµ c¸c nh©n cña thalamus. 8.2. Th«ng b¸o lªn trung khu cÊp I, cÊp II vµ ho¹t ho¸ toµn bé vá n·o th«ng qua thÓ líi. 8.3. Th«ng b¸o vµ ho¹t ho¸ vá n·o th«ng qua c¸c nh©n ®Æc hiÖu cña thalamus. 8.4. Th«ng b¸o lªn trung khu cÊp I, cÊp II qua c¸c nh©n ®Æc hiÖu cu¶ thalamus vµ ho¹t ho¸ vá n·o qua thÓ líi. 8.5. ChuyÓn c¸c tÝn hiÖu kÝch thÝch kh¸c nhau thµnh d¹ng xung ®éng thÇn kinh lªn vá n·o. C©u 9: C¶m gi¸c s©u kh«ng ý thøc cã ý nghÜa? 9.1. DÉn truyÒn xung ®éng tõ c¸c thô c¶m thÓ b¶n thÓ vÒ tuû sèng ®Ó ®iÒu hoµ tr¬ng lùc c¬. 9.2. DÉn truyÒn xung ®éng tõ c¸c thô c¶m thÓ vÒ c¸c trung khu díi vá ®Ó ®iÒu hoµ tr¬ng lùc c¬ vµ th¨ng b»ng c¬ thÓ. 9.3. Xung ®éng tõ c¸c thô c¶m thÓ b¶n thÓ theo hai bã Flechsig vµ Gower truyÒn vÒ tiÓu n·o ®Ó ®iÒu hoµ tr¬ng lùc c¬ vµ gi÷ th¨ng b»ng c¬ thÓ. 9.4. Xung ®éng theo bã Flechsig vµ Gower vÒ hµnh naâ ®Ó ®iÒu hoµ tr¬ng lùc c¬. 9.5. Xung ®éng theo 2 bã Flechsig vµ Gower vÒ vá n·o ®Ó ®iÒu tiÕt tr¬ng lùc c¬. C©u 10: C¶m gi¸c nãng, l¹nh, ®au cã thô c¶m thÓ (TCT) vµ ®êng dÉn truyÒn nµo? 10.1. TCT nãng: Ruffini, l¹nh, Krause, ®au: kh«ng ®Æc hiÖu; dÉn truyÒn theo bã cung tríc (bã Dejesin tríc). 10.2. TCT nãng: Ruffini, l¹nh, Krause, ®au: kh«ng ®Æc hiÖu; dÉn truyÒn theo bã cung sau (bã Dejesin sau). 10.3. TCT nãng: Ruffini, l¹nh, Krause, ®au: kh«ng ®Æc hiÖu; dÉn truyÒn theo bã cung sau. 10.4. TCT nãng: Ruffini, l¹nh, Krause, ®au: c¸c tËn cïng thÇn kinh, dÉn truyÒn theo 2 bã cung tríc. 10.5. TCT nãng: Ruffini, l¹nh, Krause, ®au: kh«ng ®Æc hiÖu; dÉn truyÒn theo bã Goll vµ Burdach. C©u 11: Kh¶ n¨ng nhËn c¶m cña tÕ bµo nãn, tÕ bµo gËy? 11.1. TÕ bµo nãn: ¸nh s¸ng ban ngµy TÕ bµo gËy: ¸nh s¸ng mµu, ¸nh s¸ng hoµng h«n. 11.2. TÕ bµo nãn: ¸nh s¸ng ban ngµy, ¸nh s¸ng mµu. TÕ bµo gËy: ¸nh s¸ng hoµng h«n. 11.3. TÕ bµo nãn: ¸nh s¸ng hoµng h«n TÕ bµo gËy: ¸nh s¸ng ban ngµy, ¸nh s¸ng mµu. 11.4. TÕ bµo nãn: ¸nh s¸ng hoµng h«n vµ ¸nh s¸ng ban ngµy. TÕ bµo gËy: ¸nh s¸ng mµu. 11.5. TÕ bµo gËy vµ tÕ bµo nãn cïng nhËn c¶m víi s¸ng s¸ng mµu. C©u 12: Khi nµo th× mÊt thÞ trêng hoµn toµn cña mét m¾t? 12.1. Tæn th¬ng d©y thÇn kinh thÞ gi¸c (d©y II). 12.2. Tæn th¬ng chÐo thÞ gi¸c phÝa ngoµi. 12.3. Tæn th¬ng gi¶i thÞ gi¸c. 12.4. Tæn th¬ng chÕo thÞ gi¸c phÝa trong. 12.5. Tæn th¬ng Tæn th¬ng vïng chÈm mét bªn b¸n cÇu ®¹i n·o. C©u 13: PhÇn nµo cña c¬ quan nhËn c¶m èc tai m· ho¸ ®îc ©m thanh cêng ®é m¹nh tÇn sè cao? 13.1. C¸c tÕ bµo thô c¶m líp trong ë phÇn ®Ønh èc tai. 13.2. C¸c tÕ bµo thô c¶m líp ngoµi ë phÇn ®Ønh èc tai. 13.3. C¸c tÕ bµo thô c¶m líp trong ë phÇn gi÷a èc tai. 13.4. C¸c tÕ bµo thô c¶m líp ngoµi ë phÇn gi÷a èc tai. 13.5. C¸c tÕ bµo thô c¶m líp trong ë ®o¹n ®Çu èc tai (gÇn cöa sæ bÇu dôc). C©u 14: BiÓu hiÖn nµo ®óng khi t¨ng cêng hng phÊn hÖ thÇn kinh giao c¶m? 14.1. T¨ng ho¹t ®éng cña tim, t¨ng nhu ®éng ruét, t¨ng tiÕt må h«i co ®ång tö. 14.2. T¨ng ho¹t ®éng cña tim, gi¶m nhu ®éng ruét, t¨ng tiÕt må h«i, gi·n ®ång tö. 14.3. Gi¶m ho¹t ®éng cña hÖ tuÇn hoµn, tiªu ho¸, gi¶m tiÕt må h«i, co ®ång tö. 14.4. Gi¶m ho¹t ®éng cña hÖ tuÇn hoµn, tiªu ho¸ gi¶m tiÕt må h«i, gi·n ®ång tö. 14.5. T¨ng ho¹t ®«ng cña tim, gi¶m nhu ®éng ruét, gi¶m tiÕt må h«i, gi·n ®ång tö. C©u 15: BiÓu hiÖn nµo ®óng khi kÝch thÝch d©y X? 15.1. Gi¶m ho¹t ®éng cña tim, gi¶m nhu ®éng ruét, co ®ång tö. 15.2. T¨ng ho¹t ®éng cña tim, t¨ng nhu ®éng ruét gi·n ®ång tö. 15.3. Gi¶m ho¹t ®éng cña tim, t¨ng nhu ®éng ruét, co ®ång tö. 15.4. Gi¶m ho¹t ®éng cña tim, t¨ng nhu ®éng ruét, gi·n ®ång tö. 15.5. Gi¶m ho¹t ®éng cña tim, gi¶m nhu ®éng ruét, gi·n ®ång tö. C©u hái ®óng (§)/ sai (S) (§) C©u 1: C¬ chÕ dÉn truyÒn trªn d©y thÇn kinh vµ qua xin¸p A. D©y thÇn kinh dÉn truyÒn hai chiÒu, xin¸p dÉn truyÒn mét chiÒu. B. D©y thÇn kinh dÉn truyÒn nhê chÊt trung gian ho¸ häc. C. ChÊt trung gian ho¸ häc khö cùc t¹i xinap hng phÊn. D. T¹i xinap øc chÕ chÊt trung gian ho¸ häc g©y t¨ng ph©n cùc. E. Thô c¶m thÓ nhËn c¶m víi chÊt trung gian ho¸ häc n»m ë mµng sau vµ mµng tríc xinap. C©u 2: A. DÉn truyÒn trªn sîi kh«ng myelin ®îc thùc hiÖn nhê sù khö cùc liªn tiÕp t¹i c¸c ®iÓm c¹nh ®iÓm hng phÊn. B. DÉn truyÒn trªn sîi cã myelin b»ng c¸ch khö cùc t¹i c¸c r·nh Ranvier. C. DÉn truyÒn qua xÜnp vµ trªn d©y thÇn kinh kh«ng hao hôt. D. Trªn d©y thÇn kinh cã myelin tèc ®é dÉn truyÒn nhanh, tèc ®é tèi ®a lµ 120m/gy. E. Trªn d©y thÇn kinh kh«ng cã myelin tèc ®é dÉn truyÒn chËm, tèc ®é tèi thiÓu: 5m/gy. C©u 3: DÉn truyÒn c¶m gi¸c: A. Bã Goll vµ Burdach dÉn truyÒn c¶m gi¸c s©u kh«ng ý thøc. B. Bã Flechsig vµ Gower dÉn truyÒn c¶m gi¸c s©u kh«ng ý thøc. C. Bã Dejerin tríc dÉn truyÒn c¶m gi¸c xóc gi¸c th« s¬ vµ tinh tÕ. D. Bã Dejerin tríc dÉn truyÒn c¶m gi¸c xóc gi¸c th« s¬. (S) E. Bã Dejerin tríc dÉn truyÒn c¶m gi¸c nãng, l¹nh, ®au. C©u 4: C¶m gi¸c nãng, l¹nh, ®au: A. C¶m gi¸c nãng cã thô c¶m thÓ (TCT) lµ Ruffini. B. C¶m gi¸c l¹nh cã TCT lµ Meisner. C. C¶m gi¸c ®au kh«ng ãc TCT ®Æc hiÖu. D. Sîi C dÉn truyÒn c¶m gi¸c ®au nhanh, ®au khu tró. E. C¶m gi¸c ®au t¹ng dÉn truyÒn theo s¬Þ A denta. C©u 5: C¶m gi¸c ¸nh s¸ng: A. TÕ bµo nãn cã ®é nhËy c¶m cao so víi tÕ bµo gËy vµ thu nhËn tèt ¸nh s¸ng ban ngµy. B. TÕ bµo gËy cã ®é nhËy c¶m cao h¬n tÕ bµo nãn vµ thu nhËn tèt ¸nh s¸ng hoµng h«n. C. TÕ bµo nãn tËp trung ë trung t©m vâng m¹c (®iÓm vµng), cã chøa s¾c tè Rodopsin. D. TÕ bµo gËy tËp trung ë ngo¹i vi cña vâng m¹c, cã s¾c tè Rodopsin. E. TÕ bµo nãn nhËy c¶m víi ¸nh s¸ng mµu. C©u 6: Rèi lo¹n khóc x¹ vµ rèi lo¹n dÉn truyÒn thÞ gi¸c. A. CËn thÞ lµ do trôc m¾t qu¸ ng¾n, tiªu cù cña vËt n»m sau vâng m¹c. B. ViÔn thÞ lµ do trôc m¾t qu¸ dµi. C. ViÔn thÞ tuæi giµ kh«ng ph¶i lµ do rèi lo¹n khóc x¹ m¾t, mµ do nh©n m¾t kÐm ®µn håi. D. Tæn th¬ng d©y thÇn kinh II g©y hiÖn tîng b¸n manh. E. Tæn th¬ng c¸c phÇn dÉn truyÒn sau chÐo thÞ gi¸c sÏ g©y hiÖn tîng b¸n m¹nh. C©u 7: C¶m gi¸c ©m thanh: A. Mµng nhÜ kh«ng cã chu kú giao ®éng riªng. B. Chuçi x¬ng trong tai gi÷a lµm nhiÖm vô truyÒn ®¹t vµ phãng ®¹i ©m thanh lªn 3 lÇn. C. C¬ quan corti n»m trong thang nhÜ. D. TÕ bµo thô c¶m cã lßng líp trong tiÕp nhËn ©m thanh cêng ®é m¹nh. E. Sù tiÕp nhËn ©m thanh cã tÇn sè kh¸c nhau phô thuéc vµo ®o¹n dÞch thÓ dao ®éng vµ mµng nÒn trong vá quan corti. C©u 8: C¶m gi¸c th¨ng b»ng: A. Trong xoan nang vµ cÇu nang cã thô c¶m thÓ nhËn c¶m vÒ sù thay ®æi tèc ®é chuyÓn ®éng vßng. B. Trong 3 vßng b¸n khuyªn cã thô c¶m thÓ nhËn c¶m vÒ sù thay ®æi tèc ®é chuyÓn ®éng th¼ng. C. Sù thay ®æi tèc ®é chuyÓn ®éng th¼ng lµm hng phÊn c¸c tÕ bµo thô c¶m thÓ n»m trong c¬ quan ®¸ tai. D. Ph¶n x¹ rung giËt nh·n cÇu lµ ®Æc trng cña ph¶n x¹ tiÒn ®×nh. E. Khi rèi lo¹n tiÒn ®×nh sÏ lµm rèi lo¹n tr¬ng lùc c¬ vµ th¨ng b»ng c¬ thÓ. C©u 9: ThÇn kinh thùc vËt. A. Trung khu thÇn kinh giao c¶m n»m r¶i r¸c ë nhiÒi n¬i.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng