Tài liệu Chìa khóa tử vi

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 683 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Chìa khóa tử vi
Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Nhaø xuaát baûn Soáng Môùi xin traân troïng giôùi thieäu quyeån saùch “Chìa Khoùa Töû Vi” cuûa cuï Quaûn Xuaân Thònh. Moät quyeån saùch cöïc quyù. Coù moät khoâng hai, voâ tieàn khoaùng haäu. Xuaát baûn töø naêm 1952 taïi Haø Noäi, ñaát nghìn naêm vaên vaät, vôùi moät soá löôïng thaät haïn cheá. Traõi qua bao nhieâu naêm ly loaïn, töôûng nhö ñaõ thaát truyeàn. May maén thay ! Caû nöôùc Vieät Nam coøn soùt laïi ñöôïc moät quyeån duy nhaát. Taát caû nhöõng bí quyeát taâm huyeát cuûa Ñeä nhaát Danh Sö Töû Vi Vieät Nam : Cuï Quaûn Xuaân Thònh (moät ngoâi Sao Baéc Ñaåu veà lyù soá, Töû Vi cuûa nöôùc Nam ta) ñöôïc goùi gheùm troïn veïn trong saùch naøy. Quyeån saùch ñöôïc ñaët teân laø “Chìa Khoùa Töû Vi”. Nhaø xuaát baûn Soáng Môùi. HAÏN CUNG TYÙ Haïn ñi ñeán Cung Tyù gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy, thôøi thònh vöôïng, tieán taøi loäc : Thaát saùt, phaù quaân, tuoåi Quyù, Canh, Kyû thì toát. Cöï moân, Thieân cô, tuoåi Aát, Quyù thì toát. Thieân ñoàng, tuoåi Bính, Ñinh thì toát. Haïn ñi ñeán Cung Tyù, gaëp nhöõng Sao xaáu nhö sau naøy, thôøi phaûi taùn taøi, tai öông : Töû Vi taïi Tyù, tuoåi Bính, Maäu, Nhaâm thì xaáu. LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM TYÙ Thieân Cô, Thieân Ñoàng, Thaùi AÂm, Xöông Khuùc, Taû Höõu, Phaù Quaân, Thieân Töôùng, Tham Lang, Vuõ Khuùc, Thieân Phuû, Cöï Moân, Thaát Saùt. Taát caû caùc tuoåi gaëp, baát cöù ôû Cung naøo cuõng toát, neáu gaëp Lieâm Trinh, Töû Vi, Thieân Löông, Thaùi Döông, Hoùa Kî, Kình, Ñaø Thôøi xaáu. Neáu caùc Sao keå treân ñeàu haõm, gia theâm Linh, Hoûa toái nguy : tang thöông, taùn taøi, khaåu thieät, oám ñau. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG SÖÛU Haïn ñi ñeán Cung Söûu gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy, thôøi thònh vöôïng, tieán taøi loäc : Thieân cô taïi Söûu, tuoåi Bính, Taân thì toát Thieân töôùng taïi Söûu tuoåi Maäu thì toát Thaùi AÂm, Vuõ Khuùc taïi Söûu, tuoåi Bính, Maäu thì toát Thieân phuû, Lieâm Trinh taïi Söûu, tuoåi Maäu thì toát Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 2 Haïn ñi ñeán Cung Söûu, gaëp nhöõng Sao xaáu nhö sau naøy, thôøi phaù taùn, tai öông : Thaùi Döông taïi Söûu, tuoåi Giaùp, Kyû = xaáu Thieân cô taïi Söûu, tuoåi Quyù = xaáu Thieân ñoàng, Lieâm Trinh taïi Söûu, tuoåi Ñinh, Canh thì xaáu LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM SÖÛU Töû Vi, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaùi AÂm, Thieân Phuû, Lieâm Trinh, Phaù Quaân, Thieân Cô, Xöông Khuùc, Taû Höõu, Loäc Toàn, taát caû caùc tuoåi gaëp baát cöù ôû Cung naøo cuõng toát, neáu gaëp Thieân Ñoàng, Cöï Moân, Vuõ Khuùc, Tham Lang, Hoùa Kî, Thaùi Döông, Kình Ñaø thôøi xaáu, theâm Linh, Hoûa toái nguy. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG DAÀN Haïn ñi ñeán Cung Daàn gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy, thôøi thònh vöôïng, tieán taøi loäc : Töû Vi, Thaùi Döông, Vuõ Khuùc, Thieân Löông, Thaát Saùt taïi Daàn, tuoåi Giaùp, Canh, Ñinh, Kyû = toát. Haïn ñi ñeán Cung Daàn, gaëp nhieàu Sao haõm nhö sau naøy, thôøi taùn taøi, tai öông : Lieâm Trinh, Tham Lang, Phaù Quaân taïi Daàn, tuoåi Bính, Maäu quan tai, khaåu thieät, tuoåi Giaùp Tyù tang thöông. LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM DAÀN Töû Vi, Thieân Phuû, Thieân Cô, Thaùi AÂm, Vuõ Khuùc, Thaát Saùt, Thieân Ñoàng, Thieân Töôùng, Thaùi Döông, Cöï Moân, Thieân Löông, caùc tuoåi gaëp baát cöù ôû Cung naøo cuõng toát, neáu gaëp Tham Lang, Ñaø, Kî, thôøi xaáu. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG MAÕO Haïn ñi ñeán Cung Maõo gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy, thôøi thònh vöôïng, tieán taøi loäc : Töû Vi, Thieân Cô, Thaùi Döông, Thieân Töôùng, Thieân Phuû, Thieân Ñoàng, Vuõ Khuùc, tuoåi Aát, Taân : toát. Haïn ñi ñeán Cung Maõo, gaëp nhöõng Sao xaáu nhö sau naøy, thôøi taùn taøi, tai öông : Lieâm Trinh, tuoåi Giaùp, Bính hoaïnh phaùt, hoaïnh phaù, Thaùi AÂm tuoåi Giaùp, Kyû phaù taøi, tuoåi Canh, thôøi tai haïi cuûa. LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM MAÕO Thaùi AÂm, Thieân Löông, Töû Vi, Thieân Cô, Thieân Ñoàng, Thieân Phuû, Tham Lang, Cöï Moân, Thaát Saùt, caùc tuoåi gaëp baát cöù ôû Cung naøo cuõng toát, neáu Lieâm, Phaù, AÂm Töôùng ôû chung vôùi Kî, Kình thôøi xaáu. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 3 HAÏN CUNG THÌN Haïn naêm Thìn ñi ñeán Cung Thìn, gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy : Töû Vi, Tham Lang, Thaát Saùt, tuoåi Quyù, Giaùp = toát Thieân Cô, Thaùi Döông tuoåi Ñinh, Canh, Quyù = toát Thieân Ñoàng, tuoåi Maäu, Canh, Quyù thì moïi söï vöøa yù (toát vöøa). Cöï Moân, tuoåi Bính, Taân ñöôïc toïai yù (bình thöôøng). Haïn ñi ñeán Cung Thìn, gaëp nhöõng Sao xaáu haõm nhö sau naøy, thôøi taùn taøi, tai öông : Tham Lang, Vuõ Khuùc tuoåi Nhaâm, Quyù = xaáu Thieân Ñoàng, Cöï Moân tuoåi ñinh, Canh = xaáu Lieâm Trinh, tuoåi Nhaâm, Quyù = quaù xaáu AÂm, Döông, Thieân cô tuoåi Giaùp, Aát, Maäu, Kyû = xaáu LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM THÌN Thaùi Döông, Thieân cô, Thieân Löông, Thaát Saùt, Tham Lang, Vaên Xöông, Taû, Höõu caùc tuoåi gaëp, baát cöù ôû Cung naøo cuõng toát, neáu gaëp Töû Vi, Thieân Ñoàng, Lieâm Trinh, Thieân Phuû, Thaùi AÂm, Cöï Moân, Thieân Töôùng, Phaù Quaân vaø Kî Haõm, thôøi phaù taøi, tang cheá, khaåu thieät. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG TÎ Haïn ñi ñeán Cung Tî gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy : Töû Vi, Thieân Phuû, Thieân Ñoàng, Cöï Moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Phaù Quaân, tuoåi Bính, Maäu, Taân = toát Thaùi AÂm, Thieân Cô, tuoåi Ñinh, Nhaâm, Taân, Bính thì phaùt taøi Tham Lang, tuoåi Giaùp, Maäu = bình thöôøng Haïn ñi ñeán Cung Tî, gaëp nhieàu Sao xaáu haõm nhö sau naøy, thôøi taùn taøi, tai öông : Cöï Moân, Tham Lang, tuoåi Quí, Bính = khaåu thieät Thaùi AÂm, Phaù Quaân = nhieàu chuyeän raéc roái LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM TÎ Töû Vi, Thaùi Döông, Thieân Ñoàng, Thieân Phuû, Thieân Löông, Loäc toàn caùc tuoåi gaëp, baát cöù ôû Cung naøo cuõng toát, neáu gaëp Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh, Thaùi Tueá, Tham Lang, Cöï Moân, Thieân Töôùng, Phaù Quaân, Hoùa Kî = xaáu, bình thöôøng. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG NGOÏ Haïn ñi ñeán Cung Ngoï gaëp nhieàu Sao toát nhö sau ñaây : Töû Vi, Thaùi Döông, Vuõ Khuùc, Thieân Ñoàng, Thieân Löông, Lieâm Trinh, Thaát Saùt, Phaù Quaân, tuoåi Ñinh, Kyû, Giaùp, Quyù = tieán taøi, toaïi yù. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 4 Haïn ñi ñeán Cung Ngoï, gaëp nhieàu Sao xaáu haõm nhö sau naøy, thôøi taùn taøi, tai öông : Thieân Ñoàng, Thaùi AÂm, Tham Lang. LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM NGOÏ Töû Vi, Thieân Phuû, Thieân Cô, Thaùi Döông, Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh, Thieân Töôùng, Cöï Moân, Thieân Löông, Phaù Quaân, Loäc Toàn – caùc tuoåi gaëp baát cöù ôû Cung naøo cuõng toát, neáu gaëp Thaùi AÂm, Tham Lang, Thieân Ñoàng, Kình, Ñaø, Kî thôøi taøi phaù, vong gia (ñoàng AÂm taïi Ngoï caàn phöôïng, Giaûi, Kình thì toát). Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG MUØI Haïn ñi ñeán Cung Muøi, gaëp nhieàu Sao toát nhö sau ñaây : Haïn ñi ñeán Cung Muøi, gaëp nhieàu Sao xaáu nhö sau ñaây thôøi taùn taøi, vong gia : Thaùi Döông, tuoåi Giaùp Aát : ña öu (raéc roái nhieàu chuyeän) Thieân Ñoàng tuoåi Ñinh, Canh = ña tai naïn Vuõ Khuùc, tuoåi Nhaâm, Quyù = quan phi, taùn taøi LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM MUØI Töû Vi, Thieân Phuû, Lieâm Trinh, Thieân Cô, Phaù Quaân, Thieân Töôùng, caùc tuoåi gaëp baát cöù ôû Cung naøo cuõng toát, neáu gaëp Thaùi Döông, Thaùi AÂm, Vuõ Khuùc, Thieân Ñoàng, Tham Lang, Cöï Moân, Kình, Ñaø, Hoûa, Kî, moïi söï baát nhö yù, taùn taøi. Ñaøn baø thôøi oám ñau, khaåu thieät, ngöôøi tuoåi Moäc nhieàu tai öông. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG DAÄU Haïn ñi ñeán Cung Daäu gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy : Töû Vi, Thieân Löông, Thaùi AÂm, tuoåi Bính, Maäu, Aát, Taân ñöôïc tieán taøi, lôïi. Haïn ñi ñeán Cung Daäu, gaëp Sao xaáu haõm nhö sau naøy, thôøi tai hoïa : Thaùi Döông, Thieân Ñoàng, tuoåi Giaùp, Aát = baát lôïi taøi Vuõ Khuùc tuoåi Canh, Nhaâm = baát lôïi taøi Thieân Töôùng tuoåi Giaùp Canh = baát lôïi taøi Lieâm Trinh tuoåi Giaùp, Canh, Bính, Taân = baát lôïi taøi Thieân Phuû tuoåi Giaùp, Canh, Nhaâm = baát lôïi taøi LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM DAÄU Loäc Toàn, Thaùi Tueá, Töû Vi, Thieân Phuû, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, moïi söï toaïi yù, neáu gaëp Thieân cô, Cöï moân, Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh, Kình, Ñaø, Kî = taùn taøi, khaåu thieät, quan phi. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG TUAÁT Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 5 Haïn ñi ñeán Cung Tuaát gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy : Töû Vi, tuoåi Nhaâm, Giaùp, Ñinh, Kyû = tieán taøi Thaùi AÂm tuoåi Ñinh, Kyû = caùt khaùnh Vuõ Khuùc tuoåi Ñinh, Kyû, Giaùp, Canh = caùt khaùnh Thieân cô tuoåi Giaùp, Aát, Ñinh, Kyû = phaùt phuùc Cöï Moân tuoåi Ñinh, Kyû, Taân, Quyù = phaùt phuùc Thieân Ñoàng, Lieâm Trinh, Phaù Quaân, Thaát Saùt tuoåi Ñinh, Kyû, Giaùp = phaùt phuùc, taøi. Haïn ñi ñeán Cung Tuaát, gaëp caùc Sao xaáu haõm nhö sau : Tham Lang tuoåi Quyù = baát nghi Thieân Ñoàng tuoåi Canh = baát nghi Thieân Cô tuoåi Maäu = baát nghi Cöï Moân tuoåi Ñinh = baát nghi Thaùi Döông tuoåi Giaùp = baát nghi Lieâm Trinh tuoåi Binh = baát nghi Vuõ Khuùc tuoåi Nhaâm = baát nghi (Chöõ baát nghi coù nghóa laø “bình thöôøng vaø hôi xaáu”) LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM TUAÁT Thieân Cô, Thaùi AÂm, Thieân Löông, Thieân Phuû, Vuõ Khuùc, Thaát Saùt, Tham Lang, Taû, Höõu, Thieân Ñoàng : ñöôïc tieán taøi, lôïi ích, moïi söï nhö yù : neáu gaëp Cöï Moân, Thaùi Döông, Phaù Quaân, Töû Vi, Thieân Töôùng, Hoùa Kî thôøi tai hoïa, tang thöông, oám ñau, nöûa toát, nöûa xaáu. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. HAÏN CUNG HÔÏI Haïn ñi ñeán Cung Hôïi gaëp nhieàu Sao toát nhö sau naøy : Töû Vi, Thieân Ñoàng, Cöï Moân, Thieân Löông, tuoåi Nhaâm, Quyù, Maäu ñöôïc caùt khaùnh Thieân Cô tuoåi Nhaâm ñöôïc caùt myõ Thieân Töôùng, tuoåi Ñinh, Kyû vaø Bính, Maäu ñöôïc phaùt phuùc Thaùi AÂm, tuoåi Maäu, Kyû ñöôïc taøi quan song myõ Haïn ñi ñeán Cung Hôïi, gaëp Sao xaáu haõm nhö sau ñaây : Lieâm Trinh, tuoåi Bính, Nhaâm, Quyù = baát nghi Vuõ Khuùc, tuoåi Bính, Nhaâm = baát nghi Thaùi Döông, tuoåi Giaùp = baát nghi LUAÄN TOÁT XAÁU CHO 10 CHÖÕ HAØNG CAN, HAÏN NAÊM HÔÏI Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 6 Thieân Ñoàng, Thaùi AÂm, Thieân Löông, Töû Vi, Thieân Phuû, Xöông, Khuùc, Loäc Toàn = Nhaân taøi, tieán ích, kyû khí truøng truøng – caùc tuoåi gaëp baát cöù ôû Cung naøo cuõng ñöôïc toát, neáu gaëp Lieâm Trinh, Phaù Quaân, Thaát Saùt = tieàn taøi hao taùn, khaåu thieät, oám ñau. Xin xem theâm “Lôøi Baøn” ôû phía sau. LÔØI BAØN Veà haïn cuûa caùc Cung ñöôïc trình baøy ôû nhöõng trang vöøa qua, trong 12 naêm vaän haïn toát, xaáu tuøy lieäu maø ñoaùn ñònh. Thí duï : 1. Ñuùng caùch toát, laïi theâm Khoa, Quyeàn, Loäc, Khoâi, Vieät, Long, Phöôïng, Khuùc, Xöông – Thôøi toát theâm. 2. Ñuùng caùch xaáu, laïi theâm Linh, Hoa, Kieáp saùt, Khoâng kieáp thôøi xaáu theâm. 3. Giaùp, Ñinh, Kyû, Quyù, lôïi Töû, Phuû. Neáu Meänh coù Töû. Phuû haïn gaëp Töû, Phuû hoäi ña quyù tinh, thôøi boäi phaàn toát. 4. Tôùi naêm Kyû hoaëc Giaùp – Meänh coù Töû, Phuû nhöng haïn khoâng coù Töû, Phuû vaäy thaùng naøo gaëp Töû, Phuû thôøi thaùng aáy coù lôïi laïc, aûnh höôûng toát. 5. Tôùi naêm Kyû hoaëc Giaùp – Meänh khoâng coù Töû, Phuû, haïn khoâng coù Töû, Phuû, nhöng ñöôïc nhieàu quyù tinh ñeïp, cuõng ñeán thaùng coù Töû, Phuû môùi phaùt ñaït. 6. Caùc caùch “chìa khoùa” ñaõ keå roõ trong 12 naêm neáu toát maø gaëp Tuaát – khoâng ngay naêm ñoù cuõng bò giaûm, neáu xaáu maø gaëp Trieät loä ngay naêm ñoù cuõng ñôõ xaáu. LUAÄN PHUÙ, QUYÙ, BAÀN, TIEÄN, THOÏ, YEÅU CUÛA CAÙC VÒ TINH TUÙ THUÛ CHIEÁU THAÂN, MEÄNH 1. Töû Vi cö Ngoï voâ Hình, Kî, Giaùp, Ñinh, Kyû, Meänh chí coâng khanh. 2. Töû Vi nam Hôïi, Nöõ Daàn Cung, Nhaâm, Giaùp sinh nhaân phuù quyù ñoàng. 3. Töû Vi, Thieân Phuû toaøn y phuï, Baät chí coâng. 4. Töû, Phuû trieàu vieân hoaït Loäc phuøng, chung thaân phuùc haäu chí tam coâng. 5. Töû, Phuû, Nhaät, Nguyeät cö vöôïng ñòa, taát ñònh xuaát giai coâng khanh khí. 6. Töû Vi, cö Tyù, Ngoï, Khoa, Quyeàn, Loäc chieáu toái kyø. 7. Töû Vi cö Maõo, Daäu, Kieáp, Khoâng, töû saùt ña vi thoaùt tuïc chi taêng (ñi tu thôøi ñaït tieán). 8. Töû, Phuû ñoàng Cung voâ saùt taáu, Giaùp nhaân höôûng phuùc chung thaân. 9. Töû, Saùt ñoàng laâm Tî, hôïi nhaát trieàu phuù quyù song toaøn. 10. Töû, Phuû, Vuõ khuùc laâm taøi, Traïch caùnh khieâm Quyeàn, Loäc phuù ñoà oâng (coù phuù nhöng khoâng coù quyù). 11. Töû Vi, Phuï Baät ñoàng Cung nhaát hoâ baùch naëch cö thöôïng thaåm. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 7 12. Töû, Phuû, Kình Döông taïi cöï thöông (buoân baùn laøm giaøu). 13. Töû, Phuû, giaùp Meänh vi quyù caùch. 14. Töû, Loäc ñoàng Cung Nhaät, Nguyeät chieáu, quyù baát khaû ngoân. 15. Töû Vi, Xöông, Khuùc phuù quyù khaû kyø. 16. Töû Vi, Thaát saùt, Hoùa quyeàn phaûn taùc trình töông (ñieàm toát). 17. Töû Vi, Thaùi AÂm saùt dieäu phuøng, nhaát sinh taøo söû sinh anh huøng. 18. Töû Vi, Phaù quaân voâ Taû, Höõu, Voâ caùt dieäu (Sao toát) hung aùc teá töû chi ñoà (theo keû gian taø). 19. Töû Vi, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân hoäi Döông, Ñaø khi coâng hoïa loaïn chæ nghó kinh, thöông. 20. Töû Vi, Quyeàn, Loäc ngoä Döông, Ñaø tuy myõ caùt – nhi voâ ñaïo, vì nhaân taâm thuaät baát chính. 21. Töû Vi, Thaát saùt gia khoâng vong, hö danh thuï aám (nhôø boá meï) 22. Töû, Phaù Meänh laâm ö Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi taùi gia caùt dieäu phuù quyù thaäm kyø. 23. Töû, Phaù Thìn, Tuaát quaân thaàn baát nghóa (soá An Loäc Sôn thuôû tröùôc) Kyû muøi 7 – 7 giôø Tuaát. 24. Töû, Phaù, Tham Lang vi chí daâm, nam nöõ taø daâm. 25. Nöõ Meänh Töû Vi, Thaùi AÂm tinh, taûo ngoä hieàn phu tín khaû phuøng. 26. Thieân Phuû, Tuaát Cung voâ Saùt taáu, Giaùp, Kyû nhaân, yeâu kim höïu thaû phuù. 27. Thieân phuû, Thieân Töôùng, Thieân Löông ñoàng quaân thaàn khaùnh hoäi. 28. Thieân Phuû cö Ngoï, Tuaát, Thieân Töôùng lai trieàu, Giaùp nhaân nhaát phaåm chi quyù. 29. Phuû, Töôùng trieàu vieân, thieân chung thöïc loäc (giaøu). 30. Thieân Phuû, Loäc Toàn, Xöông, Khuùc cöï vaïn chi töù (giaøu sang). 31. Thieân phuû, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu cao ñeä aân vinh. 32. Thieân phuû, Vuõ Khuùc cö taøi, Traïch caùnh khieâm Quyeàn, Loäc phuù ñoâ oâng (phong löu). 33. Thieân Töôùng, Lieâm Trinh, Kình Döông giaùp ña chieâu binh tröôïng nan ñaøo (tuø toäi). 34. Thieân Töôùng chi tinh nöõ Meänh trieàn, taát Döông töû quyù caäp phu hieàn. 35. Höõu baät, Thieân Töôùng, Phuùc lai laâm. 36. Thieân löông, Nguyeät dieäu nöõ daâm baàn. 37. Thieân löông thuû chieáu, caùt töông phuøng, bình sinh phuùc thoï. 38. 39. Löông Ñoàng, Cô, Nguyeät, Daàn, Thaàn vò, nhaát sinh lôïi nghieäp thoâng minh. 40. Löông, Ñoàng, Tò, Hôïi nam ña laõng ñaõng, nöõ ña daâm. 41. Thieân löông, Thaùi Döông, Xöông, Loäc hoäi, loâ truyeàn ñeä nhaát danh (yù noùi goïi loa ñöôïc ñoã ñaäu). Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 8 42. Thieân löông, Vaên xöông cö mieáu vöôïng, vò chí ñaøi cöông. 43. Löông, Vuõ, AÂm, Linh nhi taùc ñoáng löông chi khaùch. 44. Löông tuù, Thaùi AÂm khöôùc taùc phieâu phuøng chi khaùch (phuøng coû söôùc yù noùi soá löu laïc giang hoà). 45. Thieân löông, Thieân maõ vi nhaân phieâu ñaõng phong löu. 46. Thieân löông gia caùc toïa Thieân Di (buoân baùn to, neáu gaëp Hình, Kî thôøi bình thöôøng). 47. Thieân ñoàng hoäi caùt thoï nguyeân thôøi (thoï caùch). 48. Ñoàng, Nguyeät haõm Cung gia saùt, troïng kyõ ngheä doanh hoaøng (laøm thôï thì ñaït). 49. Thieân Ñoàng, Tham, Döông, Ñaø cö Ngoï vò, Bính thìn chaán ngöï bieân cöông. 50. Thieân Ñoàng Tuaát Cung Hoùa Kî, Ñinh nhaân Meänh ngoä phaûn vi giai 51. Nöõ Meänh, Thieân Ñoàng taát thò hieàn … 52. Cô, Löông hoäi hôïp thieän ñaøm binh, cö Tuaát dieäc vi myõ luaän. 53. Cô, Löông thuû Meänh gia caùc dieäu phuù quí töø töôøng. 54. Cô, Löông ñoàng chieáu Meänh, Thaân khoâng bieân nghi taêng ñaïo. 55. Cô, Löông, Thaát Saùt, Phaù quaân xung Vuõ, Khaùch taêng löu Meänh sôû phuøng. 56. Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông taùc laïi nhaân. 57. Cô, Löông, Tham, Nguyeät, Ñoàng, Cô hoäi, moä daï kinh thöông voâ ñeå thuøy (buoân baùn ngöôïc xuoâi). 58. Thieân cô gia aùc saùt ñoàng Cung caàu thaân thöû thieát (aên troäm vaët). 59. Thieân cô, Tò Cung, Daäu phuøng haûo aåm, ly toâng gian giaûo trung. 60. Cöï haõm Thieân cô vi phaù caùch 61. Nhaät chieáu loâi moân, Tyù, Thìn, Maõo ñòa hoaïch sinh phuù quyù thanh Döông. 62. Thaùi Döông cö Ngoï, Canh, Taân, Ñinh, Kyû nhaân phuù quyù song toaøn. 63. Thaùi Döông, Vaên xöông taïi Quan loäc, Hoaøng dieän trieàu ban. 64. Thaùi Döông, Hoùa kî thò phi nhaät höõu muïc hoaøn thöông (cuõng coù ngaøy ñau maét). 65. Nhaät laïc Muøi, Thaân taïi Meänh vò, vi nhaân tieân caàn haäu laõn (hay choùng chaùn). 66. Nöõ Meänh ñoan chính Thaùi Döông, tính haûo phoá hieàn, phu tín khaû phuøng. 67. Thaùi AÂm cö Tyù, Bính Ñinh phuù quyù trung löông. 68. Thaùi Döông ñoàng Vaên Khuùc ö theâ Cung, thieàm Cung trieát queá. 69. Thaùi AÂm, Vuõ Khuùc, Loäc toàn ñoàng Taû, Höõu töông phuøng, phuù quyù oâng. 70. Thaùi AÂm, Döông, Ñaø taát chuû : nhaân ly, taøi taùn. 71. Nguyeät laõng thieân moân ö Hôïi ñòa, ñaêng vaên chöùc tröôûng ñaïi quyeàn. 72. Nguyeät dieäu, Thieân löông nöõ daâm baàn. 73. Thaùi Döông, Thaùi AÂm cuõng chieáu caùch. 74. Nhaät, Tî, Nguyeät Daäu, Söûu Cung Meänh, Boä thieàm Cung. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 9 75. Nhaät Maõo, Nguyeät Hôïi, an Meänh Muøi Cung, ña trieát queá. 76. Nhaät, Nguyeät, ñoàng Muøi, Meänh an Söûu, haàu baù chi taøi. 77. Nhaät, Nguyeät Meänh, Thaân cö Söûu, Muøi, tam phöông voâ caùt phaûn vi hung. 78. Nhaät, Nguyeät thuû Meänh, Baát nhö chieáu hôïp tònh minh. 79. Nhaät, Thìn, Nguyeät, Tuaát, tònh tranh quang quyeàn loäc phi taøn. 80. Nhaät, Nguyeät giaùp Meänh, giaùp Taøi gia caùt dieäu, baát quyeàn taéc phuù. 81. Nhaät, Nguyeät toái hieàm phaûn boái. 82. AÂm, Döông, Taû, Höõu hôïp vi giai. 83. Nhaät, Nguyeät, Döông, Ñaø ña khaéc thaân (phuï maãu). 84. Nhaät, Nguyeät haõm xung, phuøng aùc saùt, lao löïc, boân ba. 85. Nhaät, Nguyeät caùnh tu Tham, Saùt hoäi, nam ña gian ñaïo, nöõ ña daâm. 86. Nhaät, Nguyeät taät aùch, Meänh Cung khoâng yeâu ñaø muïc coå (quaùng gaø). 87. Vaên Xöông, Vuõ Khuùc vi nhaân, ña hoïc, ña naêng. 88. Vaên khoa cuûng chieáu, Giaû nghò nieân thieáu ñaêng khoa (quyù Maõo 10/3 giôø Maõo). 89. Taû phuø, Vaên xöông vi chí tam thai. 90. Vaên xöông, Vuõ Khuùc ö Thaân, Meänh vaên vuõ khieâm bò 91. Nhò khuùc trieàu vieân, phuøng Taû, Höõu töông ñöông chi taøi 92. Nhò khuùc vöôïng Cung, oai danh haùch dòch 93. Nhò khuùc, Tham Lang, Ngoï, Söûu haïn phoøng nòch thuûy chi öu (cheát ñuoái). 94. Xöông, Khuùc giaùp Meänh toái vi kyø. 95. Xöông, Khuùc laâm ö Söûu, Muøi thôøi, phuøng Maõo, Daäu caän thieân nhanh. 96. Xöông, Khuùc, Gò, Hôïi laâm baát quyù, töùc ñöông ñaïi phuù. 97. Xöông, Khuùc caùt tinh cö Phuùc ñöùc, vò chi ngoïc truïc thieân. 98. Xöông, Khuùc haõm Cung, hung saùt, Phaù, Hö döï chi long. 99. Xöông, Khuùc haõm ö Thieân thöông, Nhan hoài yeåu trieát. 100. Xöông, Khuùc Kyû, Taân, Nhaâm sinh nhaân, haïn phuøng Thìn, Tuaát löï (lo) ñaàu haø. 101. Xöông, Khuùc, Lieâm Trinh ö Tî, Hôïi phuøng Hình baát thieän, thaû hö khoa (khoù ñoã ñaït). 102. Xöông, Khuùc, Loäc Toàn do vi kyø thò. 103. Xöông, Phaù, Phaù Quaân laâm Hoå Mieâu Saùt Döông sung phaù boân ba. 104. Xöông, Khuùc, Taû, Höõu hoäi Döông, Ñaø Döông sinh dò chí. 105. Nöõ nhaân Xöông, Khuùc thoâng minh phuù quyù, chæ ña daâm. 106. Vuõ khuùc mieáu vieân oai danh haùch bieán. 107. Vuõ, Phuû, Töôùng, ngoä Xöông, Khuùc thoâng minh cô saûo ñònh voâ cuøng. 108. Vuõ Khuùc, Khoâi, Vieät cö mieáu vöôïng, taøi chöùc chi quan. 109. Vuõ Khuùc, Khoâi, Bieät cö mieáu vöôïng, taøi chöùc chi quan. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 10 110. Vuõ Khuùc, Thieân di cöï thöông cao maõi (buoân baùn giaøu). 111. Vuõ Khuùc, Tham Lang, Taøi, Traïch vò, hoaïch phaùt tö taûi. 112. Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh, Tham, Saùt caùnh taùc kinh thöông. 113. Vuõ Khuùc, Tham Lang, gia saùt Kî, kyõ ngheä chi nhaân (thôï kheùo). 114. Vuõ Khuùc, Phaù Quaân, phaù toå, phaù gia lao luïc (xuaát ngoaïi môù hay). 115. Vuõ Khuùc, Phaù, Trinh ö Maõo Ñòa, Moäc yeám loâi kinh. (seùt ñaùnh). 116. Vuõ Khuùc, Kieáp saùt hoäi Kình Döông, nhaân trì ñaïo (bò gieát). 117. Vuõ, Khuùc, Döông, Ñaø khieâm Hoûa tuù, taùng Meänh nhaân taøi (bò cöôùp). 118. Vuõ Khuùc chi linh vò Quaû tuù (Sao hieám con). 119. Tham Lang ngoä Linh, Hoûa, Töù moä Cung, haøo phuù gia töø haàu baù qui. 120. Tham Lang nhaäp Mieáu thoï nguyeân thôøi. 121. Tham Lang hoäi saùt voâ caùt dieäu, ñoà teå chi nhaân (moå lôïn). 122. Tham Lang, Tî, Ngoï, Maõo, Daäu thöû thieát caåu duï chæ boái, chung thaân baát naêng höõu vi (noùi khoaùc ruùt cuoäc khoâng laøm gì thaønh vieäc). 123. Tham Lang gia caùt toïa tröôøng sinh thoï khaûo vónh nhö Baønh Toå. 124. Tham Lang, Tî, Hôïi gia saùt, baát vi ñoà hoä dieäc taøo hình. 125. Tham Lang ñoàng haønh vaõn caûnh bieân di thaàn phuïc. 126. Tham, Vuõ tieàn baàn nhi haäu phuù. 127. Tham, Vuõ thaân Cung vi haï caùch. 128. Tham Lang gia saùt ñoàng höông, nöõ du höông, nhi nam thöû thieát. 129. Tham, Vuõ töù sinh, töù moä Cung, Phaù Quaân, Kî, Saùt, baùch coâng thoâng (laøm thôï). 130. Tham Lang, Vuõ Khuùc ñoàng thuû thaân voâ caùt Meänh, phaûn baát tröôøng. 131. Tham, Vuõ, Phaù quaân voâ caùc dieäu meâ luyeán töûu dó vong thaân. 132. Tham, Nguyeät, Ñoàng saùt hoäi, Cô, Löông, tham taøi voâ yeám taéc kinh thöông. 133. Tham Lang, Lieâm Trinh ñoàng ñoä nam ña laõng ñaõng, nöõ ña daâm. 134. Tham ngoä Döông, Ñaø cö Hôïi, Tyù, danh vi phieám thuûy ñaøo hoa, 135. Tham Lang, Ñaø La taïi Daàn Cung, hieäu vieát phong löu thaùi kyø (ñi haùt thì phong löu). 136. Nöõ Meänh Tham Lang ña taät ñoá (hay caõi nhau, ghen tuoâng), 137. Lieâm Trinh, Thaân, Muøi Cung voâ Saùt, phuù quyù thanh Döông chieám vieãn danh. 138. Lieâm Trinh, Maõo, Daäu Cung, gia saùt; coâng tö voâ dieän quan nhaân. 139. Lieâm Trinh AÂm cöï taøo söû laïi Tham phaûn (ngöôøi thaâm traàm) 140. Lieâm Trinh, Tham, Saùt, Phaù quaân phuøng Vuõ Khuùc, Thieân Di taùc kyø nhung. 141. Lieâm Trinh, Thaát Saùt cö Mieáu vöôïng, phaûn vi tích phuù chi nhaân. 142. Lieâm Trinh, Phaù, Hoûa cö haõm ñòa töï aûi ñaàu haø (reo soâng) 142bis. Lieâm Trinh, Thaát Saùt cö Tò, Hôïi löu ñaûng thieân nhai (löu laïc). Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 11 143. Troïng do oai maõnh Lieâm Trinh nhaäp mieáu hoäi Töôùng Quaân 144. Lieâm Trinh, Töù saùt taøo hình luïc (bò gieát). 145. Lieâm Trinh, Baïch Hoå hình tröôïng nan ñaøo khoù traùnh tuø toäi. 146. Lieâm Trinh, Phaù Saùt hoäi Thieân Di, töû ö ngoaïi ñaïo. 147. Lieâm Trinh, Döông, Saùt cö Quan Loäc, giaø toûa nan ñaøo (bò troùi tuø) 148. Lieâm Trinh, thanh baïch, caùch naêng töông thuû (phong löu trong saïch) 149. Cöï, Nhaät, Daàn Cung laäp Meänh, Thaân; tieân khu danh nhi thöïc loäc (danh tieáng) 150. Cöï, Nhaät, Meänh Cung Daàn, vò thöïc loäc trì danh. 151. Cöï Moân, Tyù, Ngoï, Khoa, Quyeàn, Loäc, thaïch trung aån ngoïc, phuùc höng long. 152. Cöï taïi Hôïi Cung, Nhaät Meänh tò, thöïc loäc trì danh. 153. Cöï taïi Tî Cung, Nhaät Meänh Hôïi, phaûn vi baát giai (khoâng toát) 154. Cöï, Nhaät cuûng chieáu dieäc vi kyø. 155. Cöï, Cô, Maõo, Aát, Taân, Kyû, Bính chí coâng khanh. 156. Cöï, Cô, Daäu thöôïng hoùa caùt, giaû tuùng höõu taøi quan daõ baát chung. 157. Cöï Moân, Thìn Cung, Hoùa Kî, Taân nhaân Meänh ngoä phaûn vi kyø. 158. Cöï, Cô, Söûu, Muøi vi haï caùch. 159. Cöï Moân, töù Saùt haõm, nhi hung. 160. Cöï, Hoûa, Döông, Ñaø phuøng aùc dieäu, phoøng aûi töû ñaàu haø. 161. Cöï Hoûa, Linh Tinh phuøng aùc haïn, töû ö ngoaïi ñaïo. 162. Cöï tuù, Thieân Cô vi phaù ñaûng. 163. Thaát Saùt, Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï, nhaát sinh töôùc loäc vinh xöông. 164. Thaát Saùt, Phaù Quaân, chuyeân y Döông, Linh chi hö. 165. Thaát Saùt, Lieâm Trinh ñoàng vò, loä thöôïng mai thi (cheát ñöôøng) 166. Thaát Saùt, Phaù Quaân nghi xuaát ngoaïi, chö ban thuû ngheä baát naêng tinh. 167. Thaát Saùt laâm Thaân, Meänh löu nieân Hình, Kî, tai thöông. 168. Saùt laâm tuyeät ñòa hoäi Döông, Ñaø, Nhan Hoài yeåu trieát. 169. Thaát Saùt truøng phuøng Töû Saùt; yeâu ñaø, hoái khuùc, traän chung vong. 170. Thaát Saùt, Hoûa, Döông baàn thaû tieäm, ñoà teå chi nhaân. 171. Thaát Saùt, Döông, Linh löu nieân Baïch Hoå, Hình luïc tai truaân. 172. Thaát Saùt Löu Döông nhò quan phuø, lî höông taûo phoái. 173. Thaát Saùt thuû chieáu, Tueá haïn Kình Döông Ngoï sinh nhaân, Meänh an Maõo, Daäu Cung chuû höng vong. 174. Thaát Saùt, traàm ngaâm, phuùc baát vinh. 175. Thaát Saùt laâm Thaân, chung thò yeåu. 176. Thaát Saùt ñôn cö Phuùc Ñöùc, nöõ nhaân thieát kî tieän voâ nghi. 177. Phaù Quaân, Tyù, Ngoï Cung voâ saùt, quan tö thanh hieån chí tam coâng. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 12 178. Phaù Quaân, Tham Lang phuøng Loäc, Maõ, nam ña laõng ñaõng, nöõ ña daâm. 179. Phaù Quaân haõm Cöï, Ñoàng höông, thuûy chung taùc traùc. 180. Phaù Quaân, Hoûa, Linh boân ba lao löïc. 181. Phaù Quaân nhaát dieäu tính nam nhi (tính hoà ñoà) 182. Phaù, Hao, Döông, Linh. Quan Loäc vò ñaùo xöù khaát caàu. 183. Kình Döông nhaäp mieáu, phuù quyù thanh danh. 184. Döông, Hoûa ñoàng Cung oai quyeàn yeåm chuùng 185. Döông, Ñaø, Linh, Hoûa, thuû thaân, Meänh yeâu ñaø boái khuùc chi nhaân. (Guø löng) 186. Kình, Döông, Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu, phi yeåu trieát, nhi hình thöông. 187. Kình Döông phuøng Löïc Só, Lyù Quaûng nan phong. 188. Döông, Ñaø, Hoûa, Linh phuøng caùt phaùt taøi, hung taéc kî. 189. Döông, Linh toïa Meänh, löu nieân Baïch Hoå tai thöông. 190. Kình Döông ñoái thuû taïi Daäu Cung, Tueá taáu Döông, Ñaø canh Meänh hung. 191. Döông, Ñaø giaùp Kî vi baïi cuïc. 192. Döông Ñaø löu nieân Linh, phaù; dieän töï baïn laõng nhaát Kình Döông Hoûa linh vi haï caùch (sa suùt ngheøo naøn) 193. Kình Döông truøng phuøng löu Döông, Taây Thi haïn quyeàn thaân. 194. Ñaø, La, Tò, Hôïi Daàn, Thaân phi yeåu trieát nhi hình thöông. 195. Hoûa, Linh töông ngoä danh chaán chö bang (anh huøng) 196. Hoûa, Linh giaùp Meänh, vi baïi cuïc (xaáu hay caûn trôû) 197. Hoûa, Linh vöôïng Cung, dieäc vi phuùc luaän. 198. Kình Döông, Hoûa Linh vi haï caùch (toái kî nöõ nhaân) 199. Khoâi, Vieät giaùp Meänh vi kyø caùch. 200. Khoâi, Vieät, Meänh, Thaân ña trieát queá. 201. Khoâi, Vieät, Xöông, Khuùc, Loäc Toàn phuø Hình, Saùt voâ sung, Thai Phuï quí. 202. Khoâi, Vieät, truøng phuøng Saùt, Taáu coá taät vöu ña (coù taät) 203. Khoâi, Vieät phuï tinh vi phuùc, thoï. 204. Taû, Höõu, Vaên Xöông, vò chí thai phuï. (Laøm neân söï nghieäp) 205. Taû, Höõu giaùp Meänh vi quyù caùch. 206. Höõu Baät, Taû phuø trung thaàn phuùc haäu. 207. Taû Höõu ñoàng Cung ba la y töû (aùo tía, yù noùi quyù caùch) 208. Taû, Höõu ñôn thuû chieáu Meänh Cung, ly toân thöù xuaát 209. Taû, Höõu Trinh, Döông taøo hình ñaïo; nhaát Taû, Höõu, Xöông khuùc, phuøng Döông, Ñaø löông sinh aùm chí (ngôù ngaån) 210. Taû, Höõu taøi Cung khieâm giaùp cuûng y loäc phong doanh. (phong löu) 211. Taû, Höõu, Khoâi Vieät vi phuùc thoï. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 13 212. Höõu Baät, Thieân Töôùng phuùc lai laâm. 213. Loäc Toàn thuû ö Taøi, Traïch, tích ngoïc ñoøi kim. 214. Loäc Toàn Tyù, Ngoï vi Thieân Di – Thaân, Meänh phuøng chi lôïi loäc nghi. 215. Song loäc Minh loäc, Aùm loäc. Vò chi coâng khanh 216. Song Loäc truøng phuøng chung thaân phuù quyù 217. Loäc phuøng sung phaù caùt daõ thaønh hung. 218. Song Loäc thuû Meänh, Laõ Haäu chuyeân quyeàn 219. Loäc Toàn haäu troïng ña y loäc 220. Loäc, Maõ toái hyû giao tri 221. Thieân Maõ töù sinh theâ cung phuù quyù hoaøn ñöông phong taëng 222. Maõ ngoä Khoâng Vong chung thaân boân taåu 223. Khoa, Quyeàn, Loäc hôïp phuù quyù song toaøn 224. Loäc, Quyeàn Meänh phuøng khieâm hôïp caùt, oai quyeàn yeám chuùng, töôùng vöông trieàu. 225. Quyeàn Loäc truøng phuøng taøi quan song myõ. 226. Khoa Meänh, Quyeàn trieàu, ñaêng dung giaùp ñeä. 227. Hoaït Loäc, Tyù, Ngoï vò Thieân Di, Phu töû vaên chöông quaùn theá. 228. Khoa, Quyeàn, Loäc giaùp vi quyù caùch. 229. Quyeàn, Loäc truøng phuøng saùt taáu hö döï chi long. 230. Khoa danh haõm ö hung thaàn mieâu nhi baát tuù (khoa danh laät ñaät) 231. Loäc chuû trieàn ö nòch ñòa Meänh baát chuû taøi. (Taùn taøi) 232. Quyeàn, Loäc thuû Taøi, Phuùc chi vò, söû theá vinh hoa. 233. Quyeàn, Loäc caùt tinh Noâ boäc vò tuùng nhieân quan quyù ña boân ba (giaøu sang nhöng khoù nhoïc môùi ñaït) 234. Kieáp, Khoâng laâm naïn, Sôû vöông taùng quoác luïc chu vong. 235. Sinh söù Kieáp, khoâng do nhö baùn thieân trieát caùnh. 236. Kieáp, Khoâng laâm Taøi, Phuùc chi höông, sinh lai baàn tieän. 237. Thieân thöông gia aùc dieäu, troïng – ni tuyeät löông – Ñaëng Thoâng vong. Chuù giaûi : 1. Gia theâm Hình hoaëc Kình Döông thôøi bình thöôøng. 2. Hoaëc nam nhaân Töû Vi ôû Daàn, nöõ nhaân ôû Hôïi thôøi bình thöôøng. 3. Töû, Phuû ñaéc Phuï, Baät Cung moät Cung theâm quyù tinh thôøi chung thaân phuù quyù. 4. Meänh taïi Daàn, Thaân gaëp Töû, Phuû theâm Caùt tinh ñöôïc ñaïi quyù. 5. Töû Vi cö Ngoï hoaëc Thieân phuû cö Tuaát an Meänh coù Hoùa Loäc phuø, neáu khoâng ngoä saùt tinh thôøi raát toát. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 14 6. Khoa, Quyeàn, Loäc tam phöông chieáu, vi dieän trieàu ñaåu caùch. 7. Töû Saùt laø 4 Sao Kình, Ñaø, Linh, Hoûa ñi tu laøm neân tôùi Hoøa Thöôïng. 8. Töû, Phuû taïi Daàn, Thaân phuø cho 6 tuoåi Giaùp laø thöôïng caùch : tuoåi Canh laø thöù caùch : neáu khoâng gaëp aùc saùt tinh. 10. Theâm Taû, Höõu, Loäc toàn môùi hay. 11. Vuõ khoâng ôû Meänh, nhöng ôû Taøi baïch hoaëc Quan Loäc cuõng toát. 12. Hoaëc Cung Thieân di gaëp Vuõ Khuùc thôøi buoân baùn giaøu sang. 13. Meänh cô, AÂm Daàn, Thaân, thôøi ñöôïc Töû, Phuû giaùp. 14. Neáu Meänh taïi Ngoï gaëp Töû Vi – thôøi Cung Töû Töùc coù Thaùi Döông nhö vaäy seõ giaøu sang vaø nhieàu con chaùu. 16. Soá nhö vaäy – ñöôøng ñôøi phaûi xoay chieàu, töùc laø phaûi quyeàn bieán môùi ñaït ñöôïc. 17. Töùc laø Meänh ôû Daàn, Thaân coù Vuõ, Töôùng – luïc hôïp coù Thaùi AÂm. 18. Cuõng töïa nhö caùch soá 16 – phaûi quyeàn bieán môùi ñaït, mieãn hoà ñaït ñöôïc lyù töôûng cuûa mình. 19. Neáu kinh doanh, thöông nghieäp thôøi ñaït – noùi ñuùng ra thôøi loaïn thì gaëp. 20. Cuõng töïa nhö caùc soá 16, 18 24. Daâm laø chuyeän thöôøng tình, hoaëc vaát vaû veà phu theâ, hoaëc goùa sôùm – gaëp ña quyù tinh vaãn phaùt ñaït sang giaøu, ngöôøi thích nghó veà ñaïo lyù sau khi chaùn caûnh tình duyeân. 25. Neáu thaùi Döông Haõm Ñòa, thôøi traùi laïi muoän choàng con tô tình dôû dang. 26. Neáu gia theâm Töù saùt (Kình, Ñaø, Linh, Hoûa) thì xaáu, ñi buoân thì hay. 29. Meänh Daàn, Thaân, Phuû, Töôùng taïi Taøi Baïch Cung coù loäc cuøng chieáu laø thöôïng caùch, ôû caùch bieät, töùc laø Loäc khoâng ôû cuøng vôùi Phuû, Töôùng laø thöù caùch. 33. Chung thaân khoâng ñöôïc toaïi yù, chæ neân ñi tu laø hôn, hoaëc bôùt tham voïng danh lôïi thôøi yeân thaân. 34. Nöõ Meänh tuoåi Kyû, Meänh an Tyù. Nöõ Meänh tuoåi Giaùp, Meänh an Ngoï Nöõ Meänh tuoåi Canh, Meänh an Thìn (thöôïng caùch). 35. Nöõ Meänh tuoåi Quyù, Meänh an Tyù Nöõ Meänh tuoåi Quyù, Meänh an Daàn Nöõ Meänh tuoåi Giaùp, Canh, Quyù, Meänh an Thaân (quí caùch). Neáu Meänh laäp taïi Söûu, Muøi, Hôïi thôøi baát quí Neáu Meänh laäp taïi Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu – ít phuùc ñöùc (phuù quyù khoâng beàn). 36. Daâm laø moät truyeän, neáu gia saùt tinh thôøi haï tieän – Löông ôû Tî, Hôïi, Thaùi AÂm ôû Daàn, Thaân. 38. Tuoåi Ñinh, Tî, Quyù môùi hôïp caùch. 40. Neáu gaëp Khoâi, Vieät – laïi caøng hay. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 15 44. Löông taïi Daäu, Nguyeät taïi Tî (ngöôøi giang hoà löu laïc). 46. Buoân baùn ñöôïc giaøu sang, neáu theâm Hình, Kî bình thöôøng. 48. Ñoàng, Nguyeät theâm saùt tinh thì töïa ñaùm coû maù moïc goác cau, che söông muoái muøa ñoâng cho cau khoûi ruïng. YÙ noùi : soá phong löu ñaàm aám, khoâng giaøu sang). 49. Töùc laø ñaàu ñôùi kieám, voõ caùch löøng danh (toùt cho tuoåi Bính thìn vaø Maäu thìn). 51. Nöõ Meänh tuoåi Tyù, Meänh an taïi Daàn. Nöõ Meänh tuoåi Taân Meänh an Maõo Nöõ Meänh tuoåi Ñinh Meänh an Tuaát (nhaäp phuù quyù caùch). Nöõ Meänh tuoåi Bính vaø Taân, Maäu an Tî, Hôïi tuy ñeïp nhöng ña tình. 52. Soá oâng Maïnh Töû, Canh thaân 1 – 3 giôø Tyù, ôû Tuaát coù Cô, Löông (ngöôøi cô möu thao löôïc). 53. Vöøa giaøu sang, vöøa coù thieän taâm, neáu theâm Hình, Kî, taêng daïo thì hay. 54. Cô, Ñoàng thuû Meänh – Baûn thaân ngoä Sao Khoâng vong. 55. Cô Ñoàng thuû Meänh theâm Thaùi Döông thôøi ñeïp. 56. Meänh laäp taïi Daàn, Thaân theâm quyù tinh thì hay, neáu gaëp ña aùc saùt tinh thì haï caùch. 57. Gaëp hung tinh thì boân ba cheát ôû thieân haï. 59. Thieân cô ôû Cung Tî, tuoåi Daäu gaëp, thích chôi bôøi, ly toå. 60. Nöõ Meänh taïi Daàn, Thaân, Maõo, Daäu daãu phuù quyù nhöng khoâng beàn. Neáu Meänh taïi Daàn, Thaân, Cöï, Cô haõm chieáu leân, thôøi ít phuùc ñöùc (giaøu sang nhöng khoâng beàn). 66. Thaùi Döông thuû Meänh haõm bình thöôøng, ö Maõo, Thìn, Tî, Ngoï khoâng gaëp Sao saùt, thôøi vöôïng phu ích töû. 71. Tuoåi Tyù – sinh veà ñeâm, thôøi toát nhaát, khoâng quyù thì phuù. 72. AÂm thì Daàn, Thaân Ngoä Sao saùt, thôøi daâm baàn, laøm leõ, naøng haàu, nhöôïc tham lang, Vaên Xöông, Vaên Khuùc ôû phu Cung – thì choàng sang. 78. Thuû Meänh gaëp theâm Sao toát thì hay, neáu nhieàu Sao saùt thì xaáu, dôû. 80. AÂm gaëp Döông, Ña thuû Meänh, hoaëc chieáu thì keùm toát. 81. Tuøy theo AÂm Döông maø ñoaùn ñònh, thí duï : AÂm ôû Tî, tuoåi AÂm ñeû giôø AÂm – hôïp caùch. Döông ôû Tuaát, tuoåi Döông ñeû ôû giôø Döông, hôïp Döông ôû Tuaát haõm neân ly höông, laäp nghieäp choã khaùc thì hay. 83. Döông laø cha, AÂm laø meï – AÂm Döông ngoä saùt tinh töùc laø cha meï khoâng thoï, nhöng vaãn phaûi nhìn Cung phuï maãu maø ñònh ñoaùn. 86. Nhaät, Nguyeät ôû Taät Aùch, ngoä saùt tinh, Meänh theâm Sao Khoâng Vong – thôøi hai maét hay ñau, hoaëc coù veát seïo ôû hai maét. 87. Vuõ Khuùc (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) vöôïng ñòa : Maõo, Daäu, Tî, Hôïi vaãn khoâng vöôïng ñòa : Thaân Meänh gaëp laïi theâm Khoa, Quyeàn, Loäc môùi hay. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 16 90. Soá OÂng Toâ Taàn, sinh Giaùp Thìn 5 – 9 giôø Daàn, Thoï 75 tuoåi. 91. Vuõ Khuùc ôû Tyù, Ngoï, Daäu vöôïng ñòa, Vuõ Khuùc ôû Töù Moä = môùi ñeïp. 92. Vuõ Khuùc ôû Tyù Cung ñeä nhaát ; Maõo, Daäu Cung ñeä nhò Vuõ Khuùc ôû Thìn Cung ñeä nhaát ; Söûu, Muøi Cung ñeä nhò. 94. Meänh taïi Söûu Cung coù Vuõ Khuùc, Cung Daàn coù Vaên Xöông. 95. Soá OÂng Giaû – Nghò sinh Quí Maõo 10 – 3 giôø Maõo – thoï 28 tuoåi. 97. Neáu Töû Vi cö Ngoï ôû Phuùc Ñöùc, ngoaïi chieáu Khuùc Xöông laø ñaïi ñöùc. 98. Xöông, Khuùc ngoä Xöông, Ñaø, Khoâng, Kieáp raát xaáu, phuùc baïc. 99. Meänh Nhan Hoài Ngoä Döông, Ñaø, giaùp Kî, Kieáp, haïn gaëp Thaát Saùt, Döông, Ñaø löu nieân, hôn nöõa Xöông, Khuùc gaëp Döông, Ñaø toái kî vaø Sao Xöông Khuùc giaùp coù Thöông Söù. Neáu Xöông, Khuùc ñi laãn vôùi Thöông, Söù, thôøi coù hoïc cuõng chaúng ñaït. Soá Nhan Hoài Taân Daäu 20 – 4 giôø Maõo thoï 32 tuoåi. 100. Haïn gieo mình xuoáng nöôùc – ñeà phoøng soâng nöôùc. 101. Gaëp nhieàu quyù tinh voâ ngaïi, nhöng ñöôøng ñôøi cuõng laém chuyeän raéc roái. 103. Haïn Phaù Quaân, Phaù Toaùi, Xöông, Khuùc ôû Daàn, Maõo ngoä aùc tinh phaûi löu laïc. 105. Neáu gaëp ñuû caùt tinh thì thoâng minh phuù quyù, coøn daâm laø moät chuyeän. 106. Tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi hôïp – neáu Meänh laïi ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thöû caùch – tieàn baàn haäu phuù. 107. Vuõ Khuùc hoaëc Thieân Töôùng phuøng Xöông Khuùc (ôû Tî, Hôïi, Vuõ phaù ñoàng Cung). 116. Caùc Sao keå treân : laø nhaân coù tieàn maø bò gieát. 117. Cuõng nhö caùch 116. 118. Sao Vuõ Khuùc laø Sao coâ ñoäc, hieám neáu theâm Hình, Kieáp Saùt laät ñaät phu theâ, töùc töùc (kî nöõ nhaân). 119. ÔÛ Thìn, Tuaát thöôïng caùch – Söûu, Muøi thöù caùch. 122. Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn Meänh ngoài Tyù gaëp Tham Lang. Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát, Meänh ngoài Ngoï gaëp Tham Lang. Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi Meänh ngoài Maõo gaëp Tham Lang. Tuoåi Tî, Daäu, Söûu Meänh ngoài Daäu gaëp Tham Lang. Ñoù laø caùch hôïp nhaát. 123. Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát vaø Hoûa Meänh, Meänh ngoài Cung Daàn (moäc, Thaân, Kim) ñoù laø caùch tröôøng thoï theâm Traøng Sinh ñöôïc phuùc thoï. 124. Gia aùc saùt tinh thì bình thöôøng. 125. Höôûng phuùc baát cöûu khoâng beàn. 126. Tam thaäp nieân veà sau môùi phaùt ñaït – Tham, Thìn Tuaát thuû Meänh thöôïng caùch – Söûu, Muøi laø thöù caùch. 127. Tuoåi Kyû gaëp theâm Xöông, Khuùc – Khoa, Quyeàn, Loäc thöôïng caùch. 128. Tham Lang, Hoùa Kî thôøi baàn haøn. 130. Meänh voâ caùt dieäu (khoâng coù Sao toát) Thaân höõu Tham, Vuõ thì coù baàn. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 17 131. Töûu saéc maø thieät maïng. 134. Nam Nöõ gaëp ñieàu phong tình maø hö thaân, neáu gaëp Sao toát thì hay. 136. Cuõng nhö caùch soá 134. 137. Gia aùc saùt tinh thôøi bình thöôøng. 140. Gaëp Sao toát ñaùnh giaëc gioûi – neáu gaëp Sao xaáu – ñi troäm cöôùp laøm giaëc. 141. Neáu Thaát Saùt cö Ngoï laø kyø caùch, nhöôïc haõm ñòa thôøi haï caùch. 142. Soá OÂng Trong ñaõ laøm Thöôïng Töôùng ; Ngöôøi tuoåi Giaùp Meänh an taïi Daàn hoaëc Thaân Ngöôøi tuoåi AÁt Meänh an taïi Hôïi Ngöôøi tuoåi Bính, Maäu an taïi Daäu Ngöôøi tuoåi Ñinh, Kyû an taïi Daàn Ngöôøi tuoåi Canh an taïi Tyù 144. Lieâm, Trinh, Thaát Saùt, Söûu, Muøi gaëp Kieáp, Khoâng, Linh, Hoûa – raát xaáu. 145. Hoaëc löu nieân, Baïch Hoå gaëp Lieâm Trinh cuõng xaáu. 148. Nöõ nhaân tuoåi Giaùp, Kyû, Canh, Quí Meänh taïi Thaân, Daäu, Hôïi, Tyù, Bính, Taân, Aát, Maäu, Daàn, Maõo, Tî, Ngoï – toát (caùc tuoåi keå treân Meänh ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi haï caùch – xaáu). 150. Tuoåi Taân, Quyù thöôïng caùch ; Ñinh, Kî thöù caùch : Bính, Maäu ñaøn oâng bình thöôøng. 153. Nhaät, Ngoï, Cöï, Tuaát môùi ñeïp. 154. – 155. Ngoä Song Hao – Uy quyeàn chính theá nhöng khoâng beàn. 155. Cô baûn ña höõu thoï, cöï phuù töùc yeåu vong (khoâng beàn). 161. Nöõ Meänh ôû Maõo, Daäu gaëp Cöï, Cô theâm Sao toát thì phuù quyù, nhöôïc ngoä saùt tinh thôøi daâm tieän. 164. Saùt, Lieâm, Söûu, Muøi gaëp Hình, Kî, Khoâng, Kieáp thôøi cheát ñöôøng. 166. Gaëp Töû Vi, Thieân, Töôùng, Loäc, Toàn, Khoù giaûi ñöôïc xaáu. 168. Theâm Linh, Hoaëc kieáp Khoâng, guø löng hoaëc cheát traän. 173. Nam nhaân höõu oai quyeàn, nöõ nhaân coâ. 174. Baûn Thaân ngoä Thaát saùt xaáu, veà giaø ngheøo khoå. 175. Tuoåi Giaùp quyù caùch, Ñinh, Kyû thöù caùch, Bính Maäu khoâng hay, neân ñeà phoøng hình nguïc. 178. Thuûy chung gian doái, hôøi hôït noùi cöôøi. 181. Caùc Sao keå treân ôû Quan Loäc raát xaáu (coù khi phaûi aên xin). 183. Tuoåi Thìn, Tuaát laø thöôïng caùch, tuoåi Söûu, Muøi laø thöù caùch. 185. ÔÛ Ngoï hung nhaát, ôû Maõo thöù nhì, ôû Tyù, Daàn thöù ba, goïi laø Maõ ñaàu ñôùi kieám, gaëp Sao caùt ñôõ xaáu. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 18 186. Tuoåi Giaùp Meänh ôû Maõo, tuoåi Bính Meänh ôû Ngoï, tuoåi Canh Meänh ôû Daäu, tuoåi Nhaâm Meänh ôû Tyù gaëp nhieàu Sao toát bình thöôøng, neáu gaëp Sao xaáu thì Kình Döông ôû ñoù toái hung. 188. Meänh coù Sao Kình, Linh, haïn löu nieân gaëp Baïch Hoå toái hung. 189. Tuoåi canh Meänh Daäu coù Kình Döông löu nieân, gaëp Kình Döông toái hung. 190. Thí duï, Meänh taïi Cung Thaân coù Kî giaùp Döông, Ñaø, khoâng coù caùt tinh phuø la toái hung … Vì Loäc Toàn phuøng Kî coâ baàn yeåu trieát. 192. Tueá haïn truøng phuøng, ngoä Döông, Ñaø, …. 193. Meänh ngoä Ñaø La, phaûi ly toå môù hay, toå nghieäp ñeå laïi giöõ khoâng beàn. 200. Neáu gaëp aùc saùt tinh thì giaûm keùm. 201. Khoâi, Vieät gaëp Döông, Linh, Khoâng, Kieáp raát xaáu. 207. Meänh voâ chính dieäu coù Taû, Höõu, Töû, Phuû chieáu raát ñeïp. 212. Loäc Toàn ôû Taøi Baïch – Thieân Di, Ñieàn Traïch thì toát, neáu ôû Meänh khoâng coù caùc tinh phuø, thì hoùa coâ ñôn xaáu. 213. Meänh moät Loäc, luïc hôïp moät Loäc (Meänh daàu coù Loäc, Cung Hôïi Luïc hôïp coù Loäc). 216. Loäc phuøng Cöï Moân, Quaû Tuù, hoaëc Loäc ngoä Kî, Kieáp. 217. Soá Baø La Haäu giaùp Daàn 7 – 3 giôø Daàn thoï 68 tuoåi. 218. Toái kî gaëp Kình Döông, Kieáp saùt vaø Trieät Loä, Linh, Hoûa haõm gaëp Ñaø La thaät hay. Maø ngoä Ñaø khoân ngoan, saûo traù. 219. Töù sinh laø Daàn, Thaân, Tî, Hôïi. 214b. Soá Ñöùc Khoång Töû Canh Tuaát 1 – 11 giôø Tyù, thoï 73 tuoåi. 227. Thí duï : Döông taïi Tuaát, AÂm taïi Maõo, Hoùa Khoa haõm, hoaëc gia theâm Döông, Ñaø, Khoâng, Kieáp. GIAÛI NGHÓA SOÁ 220 – Hi Di (Traàn Ñoaøn) tieân sinh vieát : Meänh gaëp Maõ goïi laø Dòch Maõ hoäi Loäc Toàn, Töû, Phuû, Khuùc, Xöông ñaïi phuù quí. Loäc Toàn gaëp Maõ goïi laø Moäc, Maõ giao trì, hoaëc laø Trieát tieân Ma (Ngöïa khoâng caàn phaûi roi) Töû, Phuû ñoàng Cung hoäi Maõ goïi laø phuø döïc Maõ (ngöïc keùo xe vaøng). Maõ ngoä Hình, Saùt goïi laø Phuø thi Maõ (ngöïa ñoäi xaùc traän) Maõ ngoä Hoûa tinh goïi laø chieán maõ (ngöïa ñi traän), Maõ ngoä Nhaät, Nguyeät goïi laø Thö huøng Maõ – Maõ gaëp Sao Töû Sao Tuyeät goïi laø Töû Maõ – Maõ ngoä Ñaø La goïi laø Trieát tuùc maõ (ngöïa queø). Maõ gaëp Trieät, Tuaàn, Töû, Tuyeät, baát nhaàm Maõ cö Hôïi laø Maõ cuøng ñoà. Maõ gaëp Trieät, Tuaàn, Tuyeät, baát kyø ôû Cung naøo cuõng goïi laø cuøng ñoà, ngöïa khoâng coù ñaát ñeå thi thoá kyø ôû Cung naøo cuõng goïi laø cuøng ñoà, ngöïa khoâng coù ñaát ñeå thi thoá taøi naêng (chæ söï boân ba, thaêng traàm cuoäc theá). 231. Thí duï : Meänh taïi Hôïi, Kieáp taïi Tyù, khoâng taïi Tuaát giaùp Hình, Kî toái ñoäc – Haïn ñi tôùi ñoù thì phaù taøi, hình thöông. 232. Soá oâng Haïng Vuõ, Ñinh Maõo 12 – 8 giôø Maõo – cheát naêm Kyû Muøi, thoï 32 tuoåi. 233. Baùn thaân trieát trieäu, yù noùi laø nöûa toát nöûa xaáu, cuoäc ñôøi thaêng giaùng baát thöôøng. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 19 234. Chôù neân caâu neä, Kieáp, Khoâng, Kình, Ñaø, Song Hao ôû Phuùc Ñöùc – Taøi Baïch maø khoâng gaëp chính tinh ôû ñaáy, thôøi goïi laø “Ñoäc thuû” vaãn hieån danh, nhöng khoâng beàn thoï. 235. Haïn Ñöùc Khoång Töû ñi ñeán Thieân Löông bò ñoùi khoå. TOÅNG LUAÄN MEÄNH CUNG 236. Tam giaùp Meänh hung, Luïc giaùp caùt. 237. Meänh voâ chính dieäu, nhò duyeân sinh. 238. Meänh phuøng caùt dieäu, tính baùch thanh tuù dó nan ñieàu. 239. Haïn phuøng hung dieäu, lieãu luïc ñaøo hoàng nhi dò taï (caây lieãu hoàng bò möa gaãy thoái). 240. Meänh suy, vaän nhöôïc nhö noän thaûo, nhi taøo söông (coû non gaëp söông muoái) 241. Meänh thöïc vaän sinh nhö taûo mieâu nhi ñaéc vuõ (luùa gaëp möa) 242. Meänh höõu caùt tinh, quan saùt truøng tung höõu taøi quan daõ taân khoå (aùc saùt nhieàu hôn caùt tinh, taân khoå cuoäc ñôøi) Chuù giaûi : 236. Tam giaùp Kieáp, Khoâng, Linh, Hoûa, Döông, Ñaø, Luïc giaùp – Töû, Phuû, Taû, Höõu, Khuùc, Xöông, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc – thaáy nhieàu hung thôøi thôøi xaáu – thaáy nhieàu caùt hôn hung thì toát. 237. Meänh khoâng coù chính tinh, nhöng ñöôïc nhieàu Sao toát chieáu, vaãn thoï vaø giaøu sang. 239. Meänh tuy xaáu, nhöng ñöôïc haïn toá tuaàn tieán ñaït, neáu haïn laïi xaáu nöõa thì toái hung. 240. Meänh suy, vaän cuøng taát phaûi tuyeät Meänh. 241. Meänh, Thaân bình thöôøng, gaëp haïn toát, khaùc naøo coû non gaëp möa. THAÂN CUNG 243. Tam giaùp Thaân hung, Luïc giaùp caùt. 244. Thaân, Meänh caâu caùt, phuù quyù song toaøn. 245. Thaân caùt, Meänh hung dieäc vi myõ luaän. 246. Meänh nhöôïc, thaân cöôøng taøi nguyeân baát tuï (hay taùn taøi) 247. Tham, Vuõ thuû Thaân, voâ caùt Meänh phaûn baát vi löông. Chuù giaûi : 243. Cuõng nhö caâu 236. 245. Thaân chæ 30 naêm veà sau – ñöôïc toát. Vaäy veà giaø ñöôïc thanh nhaøn. 247. Tham, Vuõ ôû baûn Thaân gaëp Sao xaáu – ñoù laø caùch xaáu, veà giaø keùm. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 20 NAÏP AÂM 248. Naïp aâm moä khoá khaùn haø Cung (caàn xem cung Meänh hôïp Sao) 249. Sinh phuøng baïi ñòa, phaùt daõ hö hoa. 250. Tuyeät söù phuøng sinh, hoa nhi baát baïi. Chuù giaûi : 248. Nhö Meänh Thuûy – Cung Meänh ôû Thìn (thoå), vaäy cuõng giaûm hay. 249. Thí duï : tuoåi Giaùp Thaân (thuûy) Meänh ngoài Tyù (thuûy) gaëp Sao Thaát saùt laø Kim, hôïp caùch. Neáu Meänh ngoài Ngoï (hoûa) ñoù laø baát hôïp caùch (thuûy hoûa töông khaéc, kim, hoïa töông Cung), duø coù phaùt cuõng khoâng beàn – tua nhö caùnh hoa sôùm nôû toái taøn. 250. Meänh thuûy ngoài Tî gaëp Ñòa Kieáp, ñoù laø tuyeät xöù Sao Kieáp, Khoâng (kim) Meänh laø Thuûy vaäy Kieáp sinh Meänh (kim sinh thuûy) thuûy cheá bôùt hoûa, vaäy Kieáp, Khoâng vaãn phaùt hoaïnh nhö thöôøng (hoa vaãn töôi). PHUÙ TRAÀN ÑOAØN, ÑÒNH TÍNH CHAÁT TOÁT, XAÁU CUÛA CAÙC VÒ TINH TUÙ TÖÛ VI NAM NHAÂN : Töû vi thieân trung ñeä nhaát tinh Meänh, Thaân töông ngoä Phuùc, Taøi höng Nhöôïc phuøng töôùng taù cung chung hoäi Phuù, quyù song toaøn baù leänh danh Töû vi thuû Meänh toái vi höông Nhò saùt phuøng chi thoï baát tröôøng Döông, Daø, Hoûa, Linh lai töông hoäi Chæ haûo khoâng moân leã phaïm vöông (ñi tu) Töû vi Thìn, Tuaát ngoä Phaù quaân Phuù nhi baát quyù höõu voâ danh Nhöôïc phuøng Tham Lang taïi Maõo, Daäu Vi thaàn baát nghóa, baát töông öng Hoûa, Linh, Döông, Ñaø lai töông hoäi Thaát Saùt ñoàng Cung ña baát quyù Tö nhaân coâ ñoäc caùnh hình thöông Nhöôïc thò khoâng moøn vi caùt lôïi TÖÛ VI NÖÕ NHAÂN Töû vi nöõ Meänh thuû thaân cung Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Thieân phuû toân tinh ñoàng ñaùo cung Caùnh ñaéc caùt tinh ñoàng chuû chieáu Kim quan phong taëng phuùc thao thao Töû vi nöõ Meänh thuû Phu cung Tam phöông caùt cuûng caùnh vi vinh Nhöôïc phuøng Saùt, Phaù lai sung phaù Y loäc doanh dö; daâm saûo dung (ña tình) TÖÛ VI NHAÄP HAÏN Tu vi vieân noâi caùt tinh laâm Nhi han töông phuøng Phuùc, Loäc hung; Thöôøng nhaân ñaéc ngoä ña taøi phuù Quan quyù phuøng chi chöùc vò thaêng Töû vi nhaäp haïn baûn vi töôøng Chæ khuûng (sôï) tam phöông Saùt, Phaù, Tham Quan vieân giaùng (caùch chöùc) höõu kinh thöông (sôï lo, tang thöông) THIEÂN CÔ NAM NHAÂN Cô, Nguyeät, Thieân Löông hôïp Thaùi Döông Thöôøng nhaân phuù tuùc chi ñieàn trang Quan vieân ñaéc ngoä Khoa, Quyeàn, Loäc Chöùc vò cao thieân dieän Ñeá Vöông Thieân Meänh Hoùa Kî laïc nhaøn cung Söûu Muøi Cô haõm Tuùng höõu Taøi cung dieäc baát chung Thoaùi taän gia taøi khieám thoï yeåu Phieâu phuøng taêng ñaïo truù sôn trang (laùnh ñi tu thì hay) THIEÂN CÔ NÖÕ NHAÂN Thieân Cô nöõ Meänh caùt tinh phuø Taùc söï phuø trì quaù tröôïng phu Quyeàn Loäc cung trung phuøng thuû chieáu Vinh phu haûo Meänh, quyù nhö haø Thieân Cô tinh döõ (cuøng) Thaùi AÂm ñoàng Nöõ Meänh phuøng chi taát saûo dung Y loäc phong nhieâu chung baát myõ www.tuviglobal.com 21 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Vi xöôùng (con haùt) vi thieáp (laøm leõ) chuû daâm phong THIEÂN CÔ NHAÄP HAÏN Nam nöõ nhò haïn tröïc Thieân Cô Loäc chuû Khoa, Quyeàn ñaïi höõu vi Xuaát nhaäp kinh doanh ña ngoä quyù Phaùt taøi, Phaùt phuùc, thieån nhaân tri? Thieân Cô chieáu haïn baát an ninh Gia söï phaân phaân ngoaïi söï ña Caùnh ngoä Döông, Ñaø tinh Cöï aùm Tu trí thöû tueá nhaäp Nam Kha (haïn cheát) THAÙI DÖÔNG NAM NHAÂN Meänh lyù Döông phuøng Phuùc, Thoï naêng (nhieàu phuùc) Caùnh kieâm Quyeàn, Loäc löôõng töông phuøng Khoâi, Xöông taû, Höõu lai töông taáu Phuù quyù song toaøn tæ Thaïch Suøng Nhaät, Nguyeät Söûu, Muøi Meänh truøng phuøng, Tam phöông voâ hoùa phuùc tuy phong; Caùnh höõu caùt tinh voâ baát Myõ Nhöôïc phuøng saùt taáu nhaát sinh cuøng Thaát haõm Thaùi Döông cö phaûn boái Hoùa kî phuøng chi ña taéc muoäi (môø aùm) Höïu taøo hoaønh söï phaù gia taøi Meänh cöôøng Hoùa Loäc daõ voâ haïi THAÙI DÖÔNG NÖÕ MEÄNH Thaùi Döông chính chieáu phuï nhaân Thaân Baø maïo thuø thöôøng tính caùch trinh; Caùnh ñaéc caùt tinh ñoàng thuû chieáu, Kim quan phong taëng taùc phu nhaân. Thaùi Döông an Meänh höõu kyø naêng, Haõm ñòa tu phoøng yeáu saùt laêng Taùc söï traàm ngaâm ña tieán thoaùi Taân caàn ñoä nhaät mieãn gia khuynh Thaùi Döông phaûn chieáu chuû taâm mang (roái trí) www.tuviglobal.com 22 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Y loäc bình thöôøng thoï baát tröôøng Khaéc quaù löông nhaân (choàng) hoaøn khaéc töû (khaéc con) Chæ nghi aám haï taùc bieân phoøng (laøm leõ) Nhò haïn bieân nghi kieát, Thaùi Döông, Thieân taøi, tieán nghieäp, Phuùc phi thöôøng; Hoân nhaân hoøa hôïp, thieâm tö tuïc (laáy vôï laáy choàng, sinh con caùi) Só giaû (quan chöùc) cao thieân toïa mieáu ñöôøng Thaùi Döông thuû haïn höõu ña baïn, Haõm ñòa tu phoøng aùc saùt saâm; Gia kî phuøng hung ña caùch treä. Hoaønh cöï, phaù taøi, gia leânh ñeânh. VUÕ KHUÙC NAM NHAÂN Vuõ Khuùc thuû Meänh phaù vi quyeàn, Caùt chieáu lai laâm. Phuùc, Thoï toaøn Chí khí tranh vanh ña xuaát chuùng Sieâu phaøm nhaäp thaùnh, höôùng nhaân tieàn (loãi laïc hôn ngöôøi) Vuõ khuùc chi tinh thuû Meänh cung, Caùt tinh thuû chieáu thuûy xöông vinh Nhöôïc gia Hao, Saùt lai xung phaù Nhieäm thò taøi ña, taát caùnh khoâng (khoâng beàn cuûa) VUÕ KHUÙC NÖÕ MEÄNH Nöõ nhaân Vuõ Khuùc Meänh trung phuøng, Thieân Phuû gia chi, trí khí huøng; Taû, Höõu, Loäc lai töông phuøng tuï; Song toaøn phuù, quyù myõ voâ cuøng, Töôùng tinh nhaát tuù toái cöông cöôøng, Nöõ Meänh phuøng chi tinh dò thöôøng; Y loäc thao thao chung höõu phaù, Baát nhieân thoï, yeåu chuû höng vong. VUÕ KHUÙC NHAÄP HAÏN Ñaïi, tieåu haïn phuøng Vuõ Khuùc tinh www.tuviglobal.com 23 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 24 Nhöôïc hoaøn nhaäp mieáu chuû taøi höng Caùnh gia Vaên, Xöông laâm Taû, Höõu. Phuùc, Loäc song toaøn ñaéc xöôùng taâm. Vuõ Khuùc laâm haïn Hoùa quyeàn tinh, Toái lôïi caàu moâi (hoûi vôï) söï höõu thaønh; Caùnh ngoä caùt tinh ñoàng hoäi hôïp Vaên nhaân danh hieån, thöù nhaân höng. Vuõ Khuùc chi tinh chuû quan nhaân. Coâng lai (laøm vieäc vaên) phuøng chi hình tröôïng lai (hình nguïc); Thöôøng thöù (ngöôøi thöôøng daân) phuøng chi hoaøn vuï traùi (vuï haïi) Quan vieân tröïc thöû höõu kính hoaøi (sôï haõi) Thieân ñoàng toïa Meänh tính oân löông Phuùc loäc du du thoï caùnh tröôøng Nhöôïc thi phuùc nhaân cö mieáu vöôïng Ñònh giao thöïc loäc döï truyeàn Döông Thieân Ñoàng nhöôïc döõ caùt tinh phuøng Tính caùch thoâng minh baùch söï thoâng; Nam töû ñònh nhieân thöïc thieân loäc. Nöõ nhaân taïc thuû, truù phoøng trung. Thieân Ñoàng thuû Meänh laïc nhaøn Cung (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) Hoûa, Ñaø, Saùt hôïp caùnh vi hung; Thieân Cô Löông, Nguyeät lai töông hoäi Chæ haûo khoâng moân (ñi tu) ñoä tuoåi trung. THIEÂN ÑOÀNG NÖÕ NHAÂN Thieân Ñoàng thuû Meänh phuï nhaân thaân, Tính caùch thoâng minh linh laïc nhaân, Xöông, Khuùc caùnh hoa töông hoäi xöù. Du du taøi loäc töï nhieân thaân (töï trôøi cho). Thieân Ñoàng nhöôïc döõ Thaùi AÂm ñoàng. Nöõ Meänh phuøng chi, daâm saûo dung. Y loäc tuy phong chung baát myõ Bieân phoøng töï thieáp du nhaân thoâng. THIEÂN ÑOÀNG NHAÄP HAÏN Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Nhaân sinh nhò haïn trò Thieân Ñoàng Hyû khí doanh moân vaïn söï vinh. Taøi loäc taêng thieâm nghi saùng taïo, Toøng kim gia ñaïo ñaéc phong long. Löu nieân nhò haïn trò Thieân Ñoàng Haõm Ñòa du phoøng aùc saùt xaâm. Taùc söï myõ trung, chung baát myõ. Duy phoøng quan phaù, caäp gia khuynh. LIEÂM TRINH NAM NHAÂN Lieâm trinh thuû Meänh dieäc phi thöôøng. Phuù tính nguy nguy chí khí cöôøng; Caùch coá (ñoåi cuõ) ñænh taân (thay môùi) quan ñaïi quyù. Vi quan danh hieån tính danh höông. Bình sinh haø dó ñaéc thung dung. Lieâm Trinh, Tò, Hôïi hieäu nhaøn cung, Baàn phaù Kình Döông, Hoûa caùnh trung. Tuùng höõu Taøi cung vi baát myõ Nöõ nhaân Thaân, Meänh trò Lieâm Trinh. Noäi chính thanh lieâm caùch cuïc taân. Chö caùt cuøng chieáu voâ Saùt phaù, Ñònh giao phong taëng taïi thanh xuaân. Lieâm Trinh, Tham, Phaù, Khuùc töông phuøng. Ñaø, Hoûa giao gia cöïc tieän dung (tính caùch ñeâ heøn); Ñònh chuû hình phu tinh khaéc töû (khaéc choàng con) Chæ baûo khoâng phoøng, xöôùng tuøy dung (xöôùng kyõ hoaëc leõ moïn). LIEÂM TRINH NHAÄP HAÏN Lieâm trinh nhaäp haïn vöôïng cung laâm, Hyû phuøng caùt chieáu phuùc bænh chaên (con ngöïa quyù) Taøi vaät töï nhieân ña suùc tích. Só nhaân ñaéc yù vò cao thaêng. Ñaïi, Tieåu nhò haïn ngoä Lieâm Trinh Caùnh höõu, Thieân hình, Kî, Saùt xaâm. Nuøng huyeát, hình tai ñaûo baát ñaéc. www.tuviglobal.com 25 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Phaù Quaân, Tham, Saùt phoù u–minh (tuyeät Meänh) THIEÂN PHUÛ NAM NHAÂN Thieân Phuû chi tinh thuû Meänh cung Gia chi Quyeàn, Loäc hyû töông phuøng. Khoâi, Xöông, taû, Höõu lai töông hoäi. Phuï phöôïng baït long (cöôõi phöôïng roàng) thöôïng cöûu truøng. Hoûa, Linh, Döông, Ñaø tam phöông hoäi. Vi nhaân gian traù ña lao löïc; Khoâng, Kieáp ñoàng vieân baát vi giai (ñeïp). Chæ taïi Khoâng Moân daõ haïnh phuùc. THIEÂN PHUÛ NÖÕ NHAÂN Nöõ nhaân Thieân Phuû Meänh, Thaân cung, Tính caùch thoâng minh hoa daïng dung; Caùnh ñaéc Töû vi tam hôïp chieáu. Kim quan chaán boä thuï hoaøng phong. Hoûa, Linh, Döông, Ñaø lai söông hoäi, Tính caùch dung thöôøng ña hoái treä (tính neát hay thay ñoåi) Luïc thaân (cha meï, choàng con, anh em) töông boái töû nan chieâu (khoù gaëp). Chæ baûo Khoâng–moân vi ni (ñi tu) keá. THIEÂN PHUÛ NHAÄP HAÏN Haïn laâm Thieân Phuû naêng tò loäc Só thöù phuøng chi ña phaùt phuùc. Thieàm taøi tieán hyû vónh voâ tai. Thaû daõ nhuaän Thaân, tinh nhuaän oác (cöûa nhaø vui töôi). Nam ñaåu toân tinh nhaäp haïn lai, Sôû vi möu söï söùng taâm hoaøi; Nhöôïc hoaøn höïu Hoùa, Khoa, Quyeàn, Loäc. Chæ nhaät (caøng ngaøy) haún nhieân trieån ñaïi taøi. www.tuviglobal.com 26 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh THAÙI AÂM NAM MEÄNH Thaùi AÂm nguyeân nhò thuûy chi tinh, Thaân, Meänh phuøng chi, Phuùc töï sinh. Daäu, Tuaát, Hôïi vieân vi ñaéc ñòa, Quang huy döông hieån tính danh hanh. Thaùi AÂm nhaäp mieáu hoùa quyeàn tinh. Thanh tuù thoâng minh ñaúng luaân; Baåm tính oân löông cung kieâm nhöôïng. Vi quan thanh hieån lieät trieàu thaân. Daàn thöôïng, Cô, Xöông, Khuùc, Nguyeät phuøng. Toøng nhieân caùt cuûng baát phong long. Nam vi boäc, toøng nöõ vi noâ (laøm ñaày tôù) Gia saùt sung phaù, ñaùo laõo cuøng. (1) Thaùi AÂm haõm ñòa aùc tinh trung. Ñaø, Hoûa töông phuøng ñònh khoán cuøng; Thöû Meänh chæ nghi Taêng döõ Ñaïo. Khoâng–moân xuaát nhaäp ñaéc thong dong. THAÙI AÂM NÖÕ MEÄNH Nguyeät hoäi ñoàng Döông taïi Meänh Cung Tam phöông caùc cuûng taát doanh phong Baát kieân cung saùt lai xaâm hoäi. Phuù quyù song toaøn baûo ñaùo trung. Thaùi AÂm haõm taïi Meänh tri Thaân Baát hyû tam phöông aùc saùt xaâm. Khaéc baïi phu quaân höïu yeåu thoï. Caùnh hö huyeát khí thieåu tinh thaàn. THAÙI AÂM HAÏN Thaùi AÂm tinh chieáu haïn trung phuøng. Taøi loäc phong doanh baùch söï thoâng; Gia thuù thaân ngheânh thieâm töï tuïc (laáy vôï tìm gioøng gioáng) Thöôøng nhaân ñaéc thöû vöôïng moân phong. Nhò haïn bieân nghi kieán Thaùi AÂm. Thieäm tieán taøi oác, Phuùc phi khinh (phuùc khoâng phaûi laø nhoû); www.tuviglobal.com 27 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Hoûa, Linh nhöôïc daõ lai töông taáu, Vò mieãn quan tai, beänh hoan laâm. Haïn chí Thaùi AÂm cö phaûn boái. Baát hyû Döông, Ñaø tam saùt hoäi. Hoûa, Linh nhò haïn toái vi hung. Nhöôïc baát quan tai, ña phaù hoái. THAM LANG NAM NHAÂN Töù moä cung trung phuùc khí nuøng, Ñeà binh chæ nhaäp laäp bieân coâng. Hoûa tinh cuûng hoäi thaønh vi quyù, Danh chaán chö di ñònh höõu phong (voõ coâng). Tham lang thuû Meänh Ñoàng Döông (Kình Döông) cung, Ñaø, Saùt giao gia taát khoán cuøng, Vuõ, Phaù, Lieâm Trinh, ñoàng Saùt, Kieáp, Baùch ngheä phoøng thaân ñoä tueá trung (laøm coâng ngheä). Töù moä Tham Lang mieáu vöôïng cung, Gia laâm Taû, Höõu phuù taøi oâng; Nhöôïc nhieân taùi Hoùa Khoa, Quyeàn, Loäc. Vaên vuõ taøi naêng hieån ñaïi coâng. THAM LANG NÖÕ MEÄNH Töù moä Cung trung ña caùt lôïi, Caùnh phuøng Taû, Höõu phöông vi quyù Loäc taøi phong phuù vöôïng phu quaân. Tính aùch cöông cöôøng ña chí khí. Tham Lang haõm ñòc nöõ phi töôøng Y loäc tuy phong, daõ baát löông Khaéc haïi löông nhaân, tinh nam nöõ Höïu giao coån traåm (ñeäm goái) thuû coâ xöông (coâ quaû goùa) THAM LANG NHAÄP HAÏN Baéc Ñaåu Tham Lang nhaäp haïn lai, Nhöôïc hoaøn nhaäp mieáu söï hoûa giai; Khoa, Quyeàn só loä ña thaøanh töïu (thi cöû ñoã ñaït) Taát chuû ñöông nhieân phaùt hoaïnh taøi. www.tuviglobal.com 28 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Tham Lang chuû haïn töù moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) laâm, Caùnh hyû nhaân sinh töù moä sinh (tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi); Nhöôïc kieán Hoûa tinh ñaù hoaïnh phaùt. Töï nhieân phuù quyù quaùn höông laân. Haïn chí Tham Lang haõm baát löông, Chæ nghi tieát duïc (phaãn uaát) töùc tai thöông, Chöû ñaêng phong löu, khöù (boû) taøi baûo. Caùt dieäu tam phöông khaû mieãn tai. Nöõ haïn Tham Lang söï baát löông, Nghi hoaøn luïc giaùp (6 tuoåi giaùp) oan tai naïn. Nhöôïc döõ caùt dieäu lai töông hoäi, Tu tri nhaát Meänh nhaäp tuyeàn höông (cheát). CÖÏ MOÂN NAM NHAÂN Cöï moân Tyù, Ngoï nhò Cung phuøng, Cuïc trung ñaéc ngoä dó vi vinh, Tam hôïp hoùa caùt Khoa, Quyeàn, Loäc, Quan cao cöïc phaåm, y töû baûo. Thöû tinh hoùa aùm baát nghi phuøng, Caùnh hoäi hung tinh döõ töù hung, Thaàn sæ (moâi raêng) höõu thöông kieâm tính maõnh, Nhöôïc nhieân nhaäp mieáu khaû hoøa bình. Cöï moân thuû Meänh ngoä Kình Döông, Linh, Hoûa phuøng chi söï baát töôøng, Vi nhaân tính caáp ña ñieân ñaûo, Baùch söï mang mang loaïn chuû tröông. CÖÏ MOÂN NÖÕ MEÄNH Cöï Moân vöôïng ñòa ña sinh caùt Taû, Höõu gia laâm thoï caùnh tröôøng, Nöõ nhaân ñaéc thöû thaønh vi quyù, Kieâm quyeån (cuoán reøm) traân chaâu, Toïa tuù phoûng (yù noùi giaøu sang). Cöï moân Meänh haõm chuû daâm xöông (daâm, goùa) Thò nöõ, bieân phoøng (vôï leõ) thuûy mieãn öông, www.tuviglobal.com 29 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Töôùng maïo thanh kyø ña caän long, Baát nhieân thoï yeåu chuû hung vong. CÖÏ MOÂN NHAÄP HAÏN Cöï Moân chuû haïn hoùa quyeàn tinh Toái huûy caáu möu ñaïi söï thaønh Tuy höõu quan tai tinh khaåu thieät, Hung vi caùt trieäu ñaéc an ninh. Cöï moân nhaäp haïn ñoäng nhaân bi. Nhöôïc ngoä Tang Moân söï baát chu, Só thöù phìng chi ña naëc tuïng (vu khoáng). Cöï quan thaát chöùc (maát chöùc vò) hoaëc ñinh öu Cöï Moân haïm aùm toái quai tröông, Voâ söï quan phi naùo nhaát tröôøng, Khoác khaáp tang lieân trung baát mieãn (tang thöông). Phaù taøi, khu khí, thuï theâ löông (buoàn thaûm). THIEÂN TÖÔÙNG NAM MEÄNH Thieân Töôùng tinh maïi nhaát ñaúng luaân, Chieáu, Thuû, Thaân, Meänh hyû voâ ngaàn Vi quan taát chuû cö nguyeân teå Tam hôïp töông phuøng phuùc baát khinh. Thieân Töôùng caùc tinh vi Meänh chuû Taát ñònh tö nhaân ña khaéc kyû Taøi quan loäc chuû vöôïng gia tö Quyeån yeåm ñöông thôøi thuûy baát myõ Thieân Töôùng chi tinh Phaù, Vuõ, Ñoàng. Döông, Ñaø, Hoûa, Linh caùnh vi hung, Hoaëc taùc kyõ thuaät, kinh thöông boái, Nhöôïc taïi Khoâng moân höôûng phuùc long. THIEÂN TÖÔÙNG NÖÕ MEÄNH Nöõ nhaân chi Meänh Thieân Töôùng tinh Tính caùch thoâng minh baùch söï ninh Y loäc phong doanh, taøi baïc tuùc, Vöôïng phu ích töû, hieån moân ñình www.tuviglobal.com 30 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Phaù quaân, Thaát saùt lai töông ngoä Haïn Döông, Ñaø, Hoûa, Linh toái sôû kî, Coâ hình khaéc haïi luïc thaân voâ (khoâng cha meï, choàng con, anh em) Chæ khaû bieân phoøng döõ thò tyø (leõ moïn, con ñoøi) Thieân Töôùng chi tinh quaû chuû taøi Chieáu laâm nhò haïn taát voâ tai Ñoäng taéc möu vi giai toaïi yù Öu du höôûng phuùc töï nhieân lai Thieân Töôùng chi binh höõu kyû ban, Tam phöông baát hyû aùc tinh trieàn, Döông, Ñaø, Khoâng Kieáp truøng töông hoäi Khaåu thieät quan tai hoïa dieäc lieân Haïn laâm Thieân Töôùng ngoä Kình Döông Taùc hoïa dö öông baát khaû ñöông, Caùnh höõu Hoûa, Linh chö saùt taáu, Tu giao nhaát Meänh (Meänh moät) Nhaäp tuyeàn höông (cheát) THIEÂN LÖÔNG NAM MEÄNH Thieân löông chi dieäu soá trung cöôøng, Hình thaàn aån troïng tính oân löông (hieàn hoøa, lieâm thanh) Taû, Höõu, Khuùc, Xöông lai hoäp hôïp, Quaûn giao phuù quyù lieät trieàu cöông, Thieân löông tinh tuù thoï tinh phuøng, Cô, Nhaät, Vaên Xöông, Taû, Höõu ñoàng, Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân vi nhaäp mieåu Quan tö thanh hieån chí tam coâng Thieân löông ngoä Hoûa luïc nhaøn Cung (Tî, Hôïi) Ñaø, Saùt truøng phuøng caùch thò hung. Coâ, Hình ñaùi taät, phaù gia taøi. Khoâng moân, kyõ ngheä khaû quan coâng, Thìn, Tuaát, Cô, Löông phi tieåu phuï, Phaù quaân Maõo, Daäu baát vi löông Nöõ nhaân ñaéc thöû vi coâ ñoäc www.tuviglobal.com 31 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Khaéc töû, hình phu, thuû laõnh phoøng (coâ ñôn, goùa). THIEÂN LÖÔNG NHAÄP HAÏN Thieân löông hoùa aåm caùt tinh hoøa Nhò haïn phuøng chi hoïa taát ña Nhöôïc gia caùt dieäu phuøng mieáu ñòa, Quí cöïc nhaát phaåm, boå (vaù, phuï) sôn haø. Haïn chí Thieân löông toái thò löông, Do nhö thu cuùc (hoa cuùc muøa thu) Thoå hinh (thôm) höông Gia quan tieán chöùc, ngheânh taân loäc, Thöôûng thöù phuøng chi daõ tuùc höông (ñuû aên) Thieân löông thuï haïn thoï dieân tröôøng, Taùc söï caàu möu caùnh caùt xöông, Nhöôïc ngoä Hoûa, Linh, Döông, Ñaø hôïp Tu phoøng nhaát aùch dó gia vong. THAÁT SAÙT NAM MEÄNH Thaát saùt, Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï Cung Taây ñi cuûng thuû phuïc anh huøng (yù noùi : rôï Taây ñi cuõng phaûi haøng) Khoâi, Vieät, taû, höõ, Vaên Xöông hoäi Khoa, Loäc danh cao thöïc vaïn chung (aên moät vaên hoäc löông) Cö haõm ñòa baát kham ngoân, Hung hoïa do nhö boïn hoå lang, Nhöôïc thò saùt cöôøng voâ cheá phuïc, Thieáu nieân aùc töû taïi hoaøng tuyeàn, Thaát saùt toïa Meänh laïc nhaøn Cung (Söûu, Muøi) Cöï, Tuù, Döông, Ñaø caùnh chieáu sung, Nhöôïc baát thöông chi (chaân tay taøn taät, da toån coát), Khoâng moân taêng ñaïo khaû höng long. THAÁT SAÙT NÖÕ MEÄNH Nöõ Meänh saàu phuøng Thaát saùt tinh Bình sinh taùc söï quaû thoâng minh Khí cao chí ñaïi voâ nam nöõ www.tuviglobal.com 32 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Baát mieãn hình phu, lòch (töøng traûi khoå taâm) Thaát saùt coâ tinh Tham tuù phuøng Hoûa, Ñaø taáu hôïp phi vi quyù, Nöõ nhaân ñaéc thöû tính baát löông, Chæ haûo thieân phoøng (leõ moïn) vi tieän tyø. THAÁT SAÙT NHAÄP HAÏN Nhò haïn tuy nhieân phuøng Thaát Saùt Thung dung hoøa hoaõn gia ñaïo phaùt, Ñoái Cung Thieân phuû chính lai trieàu, Só hoaïn phuøng chi danh hieån ñaït, Thaát Saùt chi tinh chuû thu lang (laïnh leõo) Taùc söï gian nan, hieän thaát (maát cuûa, taùn taøi) Caùnh gia caùt dieäu taïi haïn trung Chuû höõu quan tai, ña beänh taät PHAÙ QUAÂN NAM MEÄNH Phaù Quaân, Thaát Saùt, döõ Tham Lang Nhaäp mieáu anh huøng baát khaû ñöông, Quan vuõ Meänh phuøng vi thöôïng töôùng Thöù nhaân phuùc tuùc kyù ñieàn trang Phaù Quaân, Tyù, Ngoï hoäi Vaên Xöông Taû, Höõu song song nhaäp mieáu Taøi Baïch phong doanh ña khaúng khaùi Loäc quan chieâu tröù (theâu deät) taù quaân vöông. Phaù Quaân nhaát dieäu toái quyeàn ñöông, Hoùa, Loäc, Khoa, Quyeàn hyû dò thöôøng Nhöôïc hoaøn haõm ñòa nhöng gia saùt, Phaù toå, ly toân, xuaát vieãn höông. Phaù Quaân baát hyû taïi Thaân Cung, Lieâm Trinh, Hoûa, Döông, Ñaø hoäi hung Baát kieán thöông taøn, ñònh thoï yeåu, Chæ nghi taêng ñaïo ñoä bình sinh. PHAÙ QUAÂN NÖÕ MEÄNH Phaù Quaân, Tyù, Ngoï vi nhaäp mieáu www.tuviglobal.com 33 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Nöõ Meänh phuøng chi Phuùc, Thoï xöông Tính caùch höõu naêng bieân (voâ cuøng) xuaát chuùng, Vöôïng phu ích töû tính danh höông. Phaù quaân nöõ Meänh baát nghi phuøng, Kình Döông gia haõm caùnh vi hung, Khaéc haïi löông nhaân (saùt choàng) phi nhaát thöù, Tu giao bi khoác, ñoä trieàn hoân. PHAÙ QUAÂN NHAÄP HAÏN Phaù Quaân nhaäp haïn yeáu suy töôøng, Mieáu, Ñòa phöông tri Phuùc, Loäc, Xöông, Caùnh ngoä Vaên Xöông ñoàng Khoâi, Vieät Haïn laâm thöû ñòa cöïc phong quang Phaù Quaân nhaäp haïn yeáu suy töôøng Mieáu ñòa voâ hung thieåu toån thöông, Saùt taáu Phaù quaân phoøng phaù Hao (song Hao) Caùnh phoøng theâ töû töï thaân vong. Phaù Quaân chuû haïn ña nuøng huyeát Thaát thoaùt quai tröông, baát khaû thuyeát, Caùnh trò nöõ nhaân chuû hieáu phuïc Huyeát quang saûn naïn, tai öông tieát. VAÊN XÖÔNG NAM MEÄNH Vaên Xöông nam Meänh vöôïng Cung laâm, Chí ñaïi taøi cao ñeå (ñaùy) vaïn kim, Vaên ngheä tinh hoa taâm traùng ñaïi, Tu giao bình boä thöôïng thanh vaân, Vaên xöông thuû Meänh dieäc phi thöôøng, Haïn baát yeåu thöông Phuùc, Thoï tröôøng, Chæ phaï (sôï) haïn xung phuøng Hoûa, Kî Tu giao yeáu trieát ñôùi hình thöông. VAÊN XÖÔNG NÖÕ MEÄNH Nöõ nhaân Thaân, Meänh tröïc Vaên Xöông Tuù leä thanh kyø Phuùc caùnh tröôøng, Töû, Phuû ñoái xung tam hôïp chieáu www.tuviglobal.com 34 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 35 Quaûn giao phuù quyù tröû haø thöôøng Vaên Xöông nöõ Meänh ngoä Lieâm Quaân, Haõm Ñòa, Kình Döông, Hoûa, Kî tinh, Nhöôïc baát vi xöông (goùa) chung thoï yeåu Bieân phoøng (vôï leõ) do ñaéc chuû nhaân khinh VAÊN XÖÔNG NHAÄP HAÏN Vaên Xöông chi tinh toái vi thanh, Ñaåu soá chi trung ñeä nhò tinh, Nhöôïc ngoä Thaùi Tueá döõ nhò haïn, Só nhaân tröïc thöû chieáu khoa danh, Haïn ngoä Vaên Xöông baát ñaéc ñòa, Caùnh höõu Döông, Ñaø, Hoûa, Linh, Kî. Quan phi khaåu thieät phaù qua taøi, Vò mieãn hình thöông, ña hoái treä. VAÊN KHUÙC NAM MEÄNH Vaên Khuùc thuû Meänh toái vi löông, Töôùng maïo ñöôøng ñöôøng chí khí ngang, Só thöù phuøng chi öng Phuùc haäu, Tröôïng phu ñaéc thöû thuï kim chöông, Vaên Khuùc thuû vieân phuøng Hoûa, Kî, Baát hyû tam phöông aùc saùt tuï, Thöû nhaân tuy saûo khaåu naêng ngoân, Tuy taïi khoâng moân khaû ngoä quí. VAÊN KHUÙC NÖÕ MEÄNH Nöõ nhaân Meänh lyù phuøng Vaên Khuùc Töôùng maïo thanh kyø ña höõu phuùc Thoâng minh lanh lôïi baát taàm thöôøng Höõu saùt, bieân phoøng, daõ daâm duïc VAÊN KHUÙC NHAÄP HAÏN Nhò haïn töông phuøng Vaên Khuùc tinh, Só thöù kyø nieân tu phaùt phuùc, Caùnh thieâm Taû, Höõu hoäi Thieân Ñoàng, Taøi Loäc thao thao vi thöôïng cuïc Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Vaên Khuùc haïn ngoä Lieâm, Ñaø, Döông, Haõm Ñòa phi tai yù hoïa öông, Caùnh kieâm Meänh lyù tinh thaàn nhöôïc, Taû tri thöû tueá nhaäp tuyeàn höông. TAÛ PHUØ NAM MEÄNH Taû Phuø oân tính naêng giaùng phuùc, Phong löu huaân haäu thoâng kim coå, Töû, Phuû, Loäc, Quyeàn, Tham, Vuõ hoäi, Vaên quan, vuõ chöùc, ña thanh quí. Döông, Ñaø, Hoûa, Linh tam phöông chieáu Toøng höõu taøi Cung, phi caùt trieäu Lieâm Trinh, Phaù, Cöï caùnh lai sung Nhöôïc baát thöông taøn chung thò yeåu TAÛ PHUØ NÖÕ MEÄNH Nöõ phuøng Taû Phuø chuû hieàn haûo Naêng caùn, naêng vi, höïu khí cao, Caùnh döõ Töû Vi, Thieân phuû hôïp Kim quan phong taëng quaù thao thao Hoûa, Ñaø töông baát vi löông Thaát Saùt, Phaù Quaân thoï baát tröôøng Chuû khaû bieân phoøng phöông phuù tuùc, Thoâng minh ñaéc suûng quaù thôøi quang. TAÛ PHUØ NHAÄP HAÏN Taû Phuø haïn haønh phuùc khí thaâm (xaáu) Thöông nhaân phuù tuùc luõy thieân kim Quan vieân caùnh ñaéc Khoa, Quyeàn chieáu Chöùc vò cao di taù Thaùnh quaân, Taû phuû chi tinh nhaäp haïn laïi. Baát nghi saùt taáu chuû bi ai, Hoûa, Linh, Khoâng Kieáp lai töông xaáu Taøi phaù nhaân vong, söï söï suy. HÖÕU BAÄT NAM MEÄNH www.tuviglobal.com 36 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Höõu Baät, Thieân cô thöông teå tinh, Meänh phuøng troïng haäu toái thoâng minh, Nhöôïc voâ Hoûa, Kî, Döông, Ñaø Hoäi, Gia caùt taøi quan, quaùn theá nhaân, Höõu Baät toân tinh nhaäp Meänh Cung, Nhöôïc hoaøn saùt taáu chuû thöôøng dong, Döông, Ñaø, Khoâng Kieáp tam phöông taáu, Tu tri ñaùi taät oaùn tai hung. HÖÕU BAÄT NHAÄP HAÏN Höõu Baät nhaäp haïn toái vi vinh, Nhaân taøi höng vöôïng taát ña naêng, Quan vieân hieän chöôûng taêng ñaïo hyû, Sôû töû coâng tö taát hieån vinh, Höõu Baät chuû haïn ngoä hung tinh, Taûo taän (queùt saïch) ngia tö baùch baát thaønh, Só taøo, thöông baïi, noâ khi chuû (ñaày tôù löøa doái) Caùch giao gia phaù chuû leânh ñeânh LOÄC TOÀN NAM MEÄNH Nhaân sinh nhöôïc ngoä Loäc Toàn tinh, Töû, Phuû gia laâm baùch söï ninh, Caùnh ngoä Ñoàng, Trinh töông taáu hôïp Taát nguyeân chuû ñònh thò phu nhaân, Loäc Toàn nhaäp Meänh haõm Cung lai, Khoâng, Kieáp, Linh, Hoûa taát vò lai, Nhöôïc voâ caùt dieäu lai töông taáu, Phu theâ phaân ly, vónh baát haøi. LOÄC TOÀN NHAÄP HAÏN Loäc Toàn chuû haïn toái vi löông, Taùc söï caàu möu taän caùt töôøng, Só loäc phuøng chi ña chuyeån chöùc Thöù nhaân ngoä thöû ñònh tieàn löông Loäc Toàn chuû haïn thoï dieân tröôøng, Taéc söï doanh möu vaïn söï söông, www.tuviglobal.com 37 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 38 Caùnh, Höõu, Khoa, Quyeàn kieâm Taû, Höõu Ñònh tri thöû haïn phuù söông söông (kho ñaïn) Loäc Toàn, Loäc chuû ña phuù tuùc Hoân nhaân giaù thuù thieâm töï luïc (theâm gioøng gioáng) Caùnh khieâm Khoa, Loäc höïu ñoàng Cung Taát chuû vinh hoa höôûng haïnh phuùc Loäc Toàn giao trì haïn boä phuøng Toái phaï Kieáp, Khoâng töông ngoä ñoàng, Caùnh kieâm Thaùi Tueá aùc tinh xung, Haïn ñaùo kyø nieân, nhaäp moä trung Khoâi, Vieät nhaäp Meänh vaø Haïn Khoâi, Vieät Meänh, Thaân haïn ngoä Xöông Thöôøng nhaân ñaéc thöû tuùc tieán löông Quan vieân ngoä thöû cao thieân chöôûng (tay caàm quyeàn) Taát ñònh ñöông nieân dieän Ñeá Vöông. KÌNH DÖÔNG NAM MEÄNH Loäc tieàn nhaát vò an Kình Döông Thöôïng töôùng phuøng chi Phuùc, Loäc gia Caùnh ñaéc quí nhaân töông thuû chieáu, Binh quyeàn vaïn lyù traùng hoaøng gia Kình Döông thuû Meänh tính cöông cöôøng Töù moä sinh nhaân Phuùc, Thoï tröôøng (1) Nhöôïc ñaéc Töû, Phuû lai hoäi hôïp Tu tri taøi coác phuù xöông xöông, Kình Döông nhaát dieäu laïc nhaøn Cung (Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu) Ñaø, Hoûa sung heà tieän thò hung, Caùnh nhöôïc Thaân, Meänh ñoàng Kieáp saùt. Ñònh nhieân yeåu tuyeät taïi ñoà chung (cheát ñöôøng) Chuù giaûi : (1). Tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, Meänh laïi an 4 Cung naøy thì raát toát. KÌNH DÖÔNG NÖÕ MEÄNH Kình Döông thuû haïn teá suy töôøng, Töù moä sinh nhaân mieãn hoïa öông Nhöôïc ngoä Töû Vi, Xöông, Phuû hoäi Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Taøi Cung hieån ñaït phuùc du tröôøng Thieân La, Ñòa Voõng ngoä Kình Döông Nhò haïn xung heà hoïa hoaïn nhung (yù noùi tai hoïa nhö giaëc) Nhöôïc thò Meänh chung chuû tinh nhöôïc, Ñònh giao nhaát taät moäng hoaøng löông (phuù quí khoâng beàn) Kình Döông gia saùt toái vi hung, Nhò haïn löu giao laïc haõm cuøng, Khaéc töû, hình phu, maõi ñieàn oác, Ñoà löu (tuø toi) phieám phoái khöù toøng nhung (boû choàng) ÑAØ LA NAM MEÄNH Ñaø La Meänh noäi toïa trung Toàn, Meänh Ñaø, Thaân, Kình, (goïi laø Baù Loäc caùch) Caùnh hyû nhaân sinh töù moä chung, Taùi ñaéc Töû Vi, Xöông, Phuû hôïp Taøi loäc phong danh vieãn baù danh Ñaø La taïi haõm baát kham vaên (khoù nghe, khoù chòu) Khaåu thieät, quan phi nhaát theá xaâm Taøi taùn, nhaân ly nhaäp coâ ñoäc, Sôû vi, sôû taùc baát nhö taâm (baát toaïi yù) ÑAØ LA NÖÕ MEÄNH Ñaø La nhaát dieän nöõ nhaân phuøng Ngoä caùt gia laâm, daâm ñaõng dung Hung saùt tam phöông töông chieáu phaù, Tu phoøng töông bieät chuû nhaân oâng (yù noùi boû choàng). ÑAØ LA NHAÄP HAÏN Haïn ngoä Ñaø La söï dieäc ña, Taát nhieân nhaãn naïi yeáu khieâm hoøa (moïi söï phaûi oân hoøa) Nhöôïc voâ caùt chieáu ñoàng töông hoäi, Tu giao nhaát moäng nhaäp nam kha (haïn cheát). Giaùp Thaân, Giaùp Meänh höõu Ñaø, Döông Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp höïu lai thöông, Thieân loäc baát phuøng sinh vöôïng ñòa, Hình theâ, khaéc töû, baát vi löông (vaát vaû vôï con) www.tuviglobal.com 39 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 40 HOÛA TINH NHAÄP HAÏN Hoûa tinh ñaéc ñòa haïn Cung phoøng, Hyû khí doanh moân baùch söï thoâng, Thöôøng nhaân ñaéc thöû taøi phong long, Hoûa tinh nhaát tuù (ngoâi Sao) toái quai chöông (hung döõ) Voâ söï quan tai naùo nhaát tröôøng, Khaéc haïi luïc thaân öng baát mieàn (1) Phaù taøi gian khoå, mieãn huy hoaøng Chuù giaûi : (1) Luïc thaân – cha meï, anh em, vôï con – yù noùi Linh, Hoûa haõm ôû Meänh, thôøi ngöôøi aáy ñoái vôùi luïc thaân ñeàu vaát vaû, cô khoå. LINH TINH NHAÄP HAÏN Haïn chí linh tinh söï nhöôïc haø, Tham Lang töông Phuùc hoaøn ña, Caùnh gia nhaäp mieáu phuøng chö caùt, Phuù quí thanh danh xöù xöù ca Linh tinh nhaát tuù baát khaû Döông, Thuû laâm nhò haïn taát ñieân cuoàng, Nhöôïc voâ caùt dieäu lai töông chieáu, Vò mieãn chieâu tai, naëc hoïa öông. HOÛA LINH NAM MEÄNH Hoûa, Linh nhò chieáu cö mieáu ñòa, Tham Lang, Töû, Phuû nghi töông hoäi, Vi nhaân tính caáp, höõu uy quyeàn, Chaát yeåm höông bang chung höõu quyù (oai quyeàn löøng laãy) Hoûa, Linh taïi Meänh laïc nhaøn Cung (2) Taây, Baéc sinh nhaân taùc söï dong, Phaù hoaïnh gia taøi chung baát cöûu (khoâng beàn) Tu giao ñôùi taät, mieãn tai hung. Chuù giaûi : (2) Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát – Hoûa cuõng phaûi ôû 3 Cung naøy – môùi ñeïp. Thaân, Tyù, Thìn – Hoûa ôû ba Cung naøy – raát xaáu. Tî, Daäu, Söûu – Hoûa cuõng ôû ba Cung naøy – bình thöôøng. Hôïi, Maõo, Muøi – Hoûa ôû Cung Maõo, Muøi – raát toát. Toùm laïi : Toái kî ôû Hôïi, Tyù laø thuûy Cung, raát xaáu. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Toái kî ôû Thaân, Daäu laø Kim Cung, xaáu vöøa. HOÛA LINH NÖÕ MEÄNH Hoûa Linh chi tính nhaäp Meänh laïi Tham Lang töông hoäi ñaéc hoûa giai, Tam phöông voâ saùt chö ban myõ, Toïa thöû höông vaên ñaéc toaïi hoaøi. Hoûa, Linh nhò dieäu toái nan ñöông, Nöõ Meänh ñôn phuøng taát chuû thöông, Nhöôïc ngoä tam phöông gia saùt taáu, Tu phoøng muïc haï(muø) nhaäp tuyeàn höông. HOÛA LINH NHAÄP HAÏN Hoûa, chieáu nhò tinh söï nhöôïc haø Tham Lang töông hoäi phuùc hoaøn ña, Caùnh gia caùt dieäu, ña quyeàn bính, Phuù quyù thanh danh xöù xöù ca Hoûa, Linh haïn haõm huyeát nuøng xaâm (beänh veà maùu) Taàm thöôøng thaát thoaùt baát khaû taàm, Khaåu thieät quan tai, öng baát mieãn, Tu phoøng voâ voïng hoïa lai xaâm. ÑÒA KIEÁP NAM NHAÂN Ñòa kieáp toøng lai sinh phaùt taät, Meänh chung töông ngoä ña thu tuùc (khoù thôû) Nhöôïc ngoä Döông, Hoûa taïi kyû trung, Taân khoå trì dung phoøng noäi khoâng (hay khoå taâm). ÑÒA KIEÁP NHAÄP HAÏN Kieáp tinh nhò haïn ngoä töông phuøng, Vò mieãn ñöông nieân voâ hoïa nguy, Thaùi Tueá, saùt laâm ña taät aùch, Quan phuø tinh ngoä höõu quan phuø (quan tuïng) THIEÂN KHOÂNG NHAÄP MEÄNH Meänh toïa Thieân Khoâng, ñònh xuaát gia www.tuviglobal.com 41 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 42 Vaên Xöông, Thieân Töôùng thöïc tham Khoa (1) Nhöôïc phuøng töù saùt Ñoàng, Thaân, Meänh, Thuï aám, thöøa vinh, Phuùc khaû giai Chuù giaûi : (1) Sao Thieân Töôùng “khoâng sôï” Khoâng, Kieáp, Kình, Ñaø vaø Thieân Khoâng. Töû Vi – Thieân Phuû “Môùi sôï” töù saùt tinh naøy. THIEÂN KHOÂNG NHAÄP HAÏN Khoâng vong nhaäp haïn phaù ñieàn toøa, Theâ, Töû tu phoøng höõu toån thöông, Taøi baïch baát duy, ña baïi thaát Caùnh öu thoï Meänh, nhaäp tuyeàn höông Kieáp, Khoâng ñoàng nhaäp haïn Cöïc (Töû Vi) cö Maõo, Daäu, Kieáp, Khoâng laâm Vi taêng, vi ñaïo, Phuùc höng long Laïc höôûng sôn laâm höõu söï hieäu, Phuùc, Thoï xong toaøn ñaùo coå linh Kieáp, Khoâng nhò haïn toái quai tröông, Phu Töû (Ñöùc Khoång) taïi traàn ñaõ tuyeät löông (bò ñoùi) Haïng Vuõ anh huøng taêng taùng quoác, Loäc chaâu phuøng thöû truïy laâu vong (ngaõ cheát). THIEÂN THÖÔNG, THIEÂN SÖÙ NHAÄP HAÏN (1) Thieân hao thuû haïn, hieäu thieân thöông, Phu Töû taïi traàn ñaõ tuyeät löông, Thieân söù haïn laâm, nhaân coâng kî (ai ai cuõng gheùt) Thaïch suøng haøo phuù, phaù gia vong Chuù giaûi : (1) Thieân thöông goïi laø “hö hao thaàn” Thieân xöù goïi laø “truyeàn xöù thaàn” Hai Sao naøy chuû taùc hoïa, nhöng ôû nôi haõm môùi xaáu, taùc hoïa döõ doäi. Thieân thöông : Ngoï, Muøi, Thìn, Tyù, Maõo haõm Thieân söù : Maõo, Daäu, Tuaát, Söûu, Thìn haõm Saùu tuoåi Giaùp : gaëp Thöông hoaëc söù ôû Daàn xaáu Saùu tuoåi Canh : gaëp Thöông hoaëc söù ôû Thaân xaáu Saùu tuoåi Bính : gaëp Thöông hoaëc söù ôû Tî xaáu Taát caû caùc tuoåi gaëp thöông hoaëc söù ôû Hôïi bình thöôøng. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh THIEÂN MAÕ NHAÄP HAÏN Thieân Maõ laâm haïn toái vi löông Töû, Phuû, Loäc Toàn ngoä phi thöôøng, Quan haïn phuøng chi öng hieån ñaït, Só nhaân ngoä thöû phoù (ñeán) khoa tröôøng, Thieân Maõ thuû haïn baát ñaéc truù, Höïu phaï Kieáp, Khoâng lai töông ngoä, Caùnh kieâm Thaùi Tueá toïa Cung trung, Haïn ñaùo kyø nhaân taàm töû loä (cheát ñöôøng). HOÙA LOÄC NHAÄP MEÄNH Thaäp thieân hoùa loäc toái vi vinh, Nam Meänh phuøng chi Phuùc töï Thaân, Vuõ chöùc hieån danh bieân taéc thöôïng, Vaên nhaân danh döï maõn trieàu ñöôøng, Loäc chuû Thieân Ñoàng ngoä Thaùi Döông Thöôøng nhaân ñaïi phuù tuùc ñieàn trang, Tö taøi, luïc suùc giai (ñieàu) ninh vöôïng, Phaøm höõu thi vi taän caùt töôøng. HOÙA LOÄC NHAÄP HAÏN Haïn trung nhöôïc ngoä Phuùc lai laâm, Töôùc vò cao thieân taù thanh minh, Thöôøng thöû töông phuøng Döông ñaïi quyù, Töï nhieân saéc tích quaûng kim ngaân. HOÙA QUYEÀN NAM MEÄNH Quyeàn tinh toái hyû caùc tinh phuø, Söï nghieäp hieân ngang ñôûm khí sung, Caùnh trò Cöï moân kieâm Vuõ dieäu (Vuõ Khuùc) Tam bieân, chaán thuû tröôûng binh phuø QUYEÀN TINH NÖÕ MEÄNH Thöû tinh chuû haïn hyû phi thöôøng, Quan Loäc cao thaêng taù ñeá vöông, Taøi baïch phong thieâm nghi saùng nghieäp Phoøng kim gia ñaïo BAÛO AN KHANG www.tuviglobal.com 43 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Quyeàn tinh thöû ngoä Vuõ, Tham Laâm. Taùc söï caàu möu taän ñaéc thaønh Só töû danh cao, kieâm Phuùc, Loäc, Thöù nhaân ñaéc thöû, tích kim ngaân, Hoùa Quyeàn caùt dieäu hyû töông phuøng, Caùnh caùt gia laâm y loäc phong, Phuù quyù song toaøn, nhaân tính ngaïnh (tính böôùng) Ñoaït phu, quyeàn bính Phuùc höng long. KHOA TINH NAM MEÄNH Khoa tinh, Vaên tuù, toái vi kyø, Bao taøng mieâu tuù, myõ vaên chöông Nhaát ñöôïc vuõ moân long bieán hoùa Quaûn giaùo thanh ñaït döï trieàu ñöôøng, Khoa tinh nhaäp Meänh khôûi taàm thöôøng, Mieân tuù taøi hoa caåm mieáu höông, Caùnh ngoä Khuùc, Xöông, Khoâi vieät tuù, Long moân nhaát dieäu tính danh Döông KHOA TINH NÖÕ MEÄNH Hoùa Khoa nöõ Meänh thò löông tinh, Töù ñöùc kieâm toaøn, tính caùch thanh, Caùnh ngoä caùt tinh Quyeàn, Loäc taáu Phu vinh, töû quyù taùc phu nhaân. KHOA TINH NHAÄP HAÏN Khoa tinh nhò haïn ngoä Vaên Xöông Só töû phuøng chi tính danh höông, Taêng ñaïo, thöù nhaân ña phuù quyù, Baùch möu baùch toaïi söï anh Döông. HOÙA KÎ NAM MEÄNH Chö tinh Hoùa Kî baát nghi phuøng Caùnh hoäi hung inh, duõng tinh hung Nhöôïc ñaéc caùt tinh, lai trôï cöùu Tuùng nhieân baát quyù taát phong long www.tuviglobal.com 44 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Tham Lang, Phaù Quaân cö Haõm Ñòa, Ngoä caùt Hoaù Kî chung baát lôïi Nam vi ñaïo taëc, nöõ daâm xöông Gia saùt chieáu Meänh voâ mieân thuïy. HOÙA KÎ NÖÕ MEÄNH Nöõ nhaân Hoùa Kî baûn phi kyø Caùnh ngoä hung tinh, thò Hoùa Kî Thöïc gian truaân, baàn tieän thaäm Caùt tinh taáu hôïp giaûm tai nguy HOÙA KÎ NHAÄP HAÏN Kî tinh nhaäp mieáu phaûn vi giai (ñeïp) Tuùng höõu quan tai dieäc baát thöôøng, Nhaát tieán, nhaát thoaùi danh baát toaïi Caùnh thieàm ngoä caùt baûo an khang Nhò haïn Khoâng trung kieán Kî tinh Chí tai vi hoïa taát gia khuynh Vi quan thoaùi chöùc, thieâm hö ñaïo Söû saát tu phoøng, caám tröôïng hónh Kî tinh laïc haõm taïi nhaøn Cung AÙc saùt gia laâm taùc hoïa hung Taøi taùn nhaân ly ña taät khoå Thöông quan thoaùi chöùc, hieáu truøng phuøng (1) Chuù giaûi : (1) Loäc hoäi Loäc Toàn phuù quyù Quyeàn hoäi Cöï, Vuõ anh Döông Khoa hoäi Khoâi, Vieät quyù hieån Kî hoäi Thaân Meänh chieåu thò phi Tyù Cung Loäc, Quyeàn haõm – Kî tinh khoâng hung Söûu Cung Khoa, Quyeàn, Loäc bình – Kî tinh khoâng hung Daàn Cung Khoa, Quyeàn, Loäc bình – Kî tinh khoâng ñeïp Maõo Cung Khoa, Quyeàn, Loäc bình – Kî ñaéc ñòa Thìn Cung Khoa, Loäc bình – Kî tinh khoâng hung (voâ duïng) Tî Cung Khoa, Loäc bình – Kî tinh hung Ngoï Cung Khoa toát – Loäc bình – Quyeàn, Kî bình thöôøng Muøi Cung Khoa, Quyeàn bình – Kî khoâng hung (voâ duïng) www.tuviglobal.com 45 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 46 Thaân Cung Khoa, Loäc toát – Quyeàn, Kî bình thöôøng Daäu Cung Khoa, Loäc bình – Quyeàn, Kî bình Tuaát Cung Khoa, Quyeàn, Loäc, Kî – bình thöôøng Hôïi Cung Hoùa Kî khoâng toát. Chuù yù : Caùc caùch treân ñaây theo saùch Taøu : nhöng khoâng neân caâu neä “ñaéc, haõm”. Neân chuù troïng veà “ñöôïc vieäc” hoaëc “khoâng ñöôïc vieäc”. Thí duï : Quyeàn cö Tyù haõm, nhöng Quan Loäc ôû ñoù laø “ñöôïc vieäc”, neáu giaûi aùch ôû ñoù laø “khoâng ñöôïc vieäc” hoaëc Khoa, Quyeàn, Loäc ñaéc ñòa maø gaëp aùc saùt tinh nhö Kieáp, Khoâng, Linh, Hoûa, Tuaàn, Trieät cuõng giaûm hay. LUAÄN KHOA, QUYEÀN, LOÄC Loäc höõu ñoái dieän taïi Thieân Di, Tyù, Ngoï phuøng chi lôïi loäc nghi, Ñöùc hôïp caùc nhöông nhaân kính troïng, Song toaøn phuù quyù phuùc hi kyø. Loäc, Quyeàn Chu Boät Meänh trung phuøng (1) Nhaäp töôùng vöông trieàu taùn thaønh coâng, Ngheânh hôïp quyeàn tinh kieâm caùt dieäu, Nguy nguy phuù quyù lieät tam coâng, Chuù giaûi : (1) Soá Chu Boät, Ñinh Tî 12 – 1 giôø Daàn thoï 69 tuoåi. LUAÄN TAÛ, HÖÕU Thieân tinh Taû, Höõi toái cao ninh Nhöôïc taïi tam phöông loäc vi höng, Vuõ chöùc cao taêng öng hieån taù Vaên nhaân danh cöû lieät coâng khanh LUAÄN VAÊN, VUÕ CAÙCH (Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc nhaäp Meänh) Caùch danh Vaên, Vuõ thieåu nhaân tri, Ngoä thöû tu giao baùch söï thoâng, Caùnh trò Meänh Cung voâ Saùt, Phaù Thao thao vinh hieån thò anh huøng (2) Ghi chuù : (2) Soá Quan Coâng, Canh Tuaát 8 – 3 giôø Tyù, thoï 48 tuoåi. LUAÄN VAÊN TINH TRIEÀU MEÄNH CAÙCH Vaên Xöông, Vaên Khuùc toái vinh hoa, Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 47 Trò thöû tu tri phuù quyù gia, Caùnh ñaéc tam – phöông töôøng chieáu cuûng, Khöôùc nhö caåm thöôïng höïu thieâm hoa LUAÄN THAÏCH TRUNG AÅN NGOÏC CAÙCH Cöï Moân Tyù, Ngoï nhò Cung phuøng, Thaân, Meänh phuøng chi taát quyù vinh, Caùch ñaéc tam phöông khoa loäc cuûng, Thaïch trung aån ngoïc thò phong long LUAÄN THAM LANG NGOÄ HOÛA Hoûa ngoä Tham Lang chieáu Meänh Cung, Phong haàu thöïc ñoäc thò anh huøng Tam phöông thöôïng nhöôïc voâ hung saùt Ñaùo laõo öng chi Phuùc, Thoï long LUAÄN THÖÔNG MAÏI, COÂNG NGHEÄ, NOÂNG NGHIEÄP, CHI MEÄNH Tham, Nguyeät, Ñoàng, Saùt hoäi Cô Löông Nhaân taøi keá lôïi taùc kinh thöông, Tu tri moä daïng voâ mieân thuïy, Hoà haûi doanh doanh töï taåu mang (kinh doanh to taùt). Kinh thöông Töû, Phuû ngoä Kình Döông Vuõ Khuùc, Thieân Di lôïi thò tröôøng, Saùt, Phaù, Lieâm Trinh ñoàng Taû, Höõu Döông, Linh, Hoûa tuù vieãn truyeàn döông (buoân baùn to) Nhaøn Cung (Hôïi) Tham Lang haø sinh nghieäp (1) Baát thò ñoà nhaân (moå lôïn) tu ñính thieát (loø reøn) Chö ban saûo ngheä caùnh naêng tinh, Tinh hieáu du ñieàn (caøy ruoäng) tinh hoä lieäp (ñi saên baén). Phaù, Vuõ, Muøi Cung ña saûo ngheä Tî, Hôïi an Meänh chính töông nghi Phaù Quaân, Lieâm Trinh cö Maõo, Daäu Teá Sao tình nhaân ñònh ngheä kyø Thieân Cô, Thieân Töôùng Meänh, Thaân trung Ñeá ñònh taøi tinh nhaäp moä Cung (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) Thieân Phuû nhöôïc cö thieân ñoäng vò, Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 48 Bình sinh ñoäng vò taùc kyø coâng. Chuù giaûi : (1) Neáu gaëp nhieàu Sao quyù, laøm thôï roài cuõng coù ngaøy laøm oâng chuû thôï. LUAÄN XUAÁT GIA TAÊNG ÑAÏO CHI MEÄNH (1) Cöïc (Töû Vi) cö Maõo, Daäu ngoä Kieáp, Khoâng Thaäp phaân chi Meänh cöûu nhaân taêng, Ñaïo thích, nham tuyeàn giai höõu phaän, Thanh nhaøn, u tónh ñoä bình sinh. Meänh toïa Khoâng höông ñònh xuaát gia (Meänh ngoä Khoâng Vong) Vaên tinh töông hoäi thöïc Tham, Khoa Nhöôïc hoaøn Vaên Khuùc laâm Thaân, Meänh Thuï aám thanh nhaøn Phuùc khaû gia Thieân cô, Thaát saùt, Phaù, Lieâm ñoàng Vuõ Khuùc taêng löu Meänh sôû phuøng Caùnh nhöôïc Thaùi Döông kieâm Ñeá toïa, Leânh ñeânh coâ khaéc Meänh phöông trung Chuù giaûi : (2) Daãu chaúng phaùt toùc vaøo ôû chuøa, nhöng laø ngöôøi yeám theá, hoaëc thích nghieân cöùu hoaëc thuaät, taâm tính thích tónh nhaøn. LUAÄN THOÏ YEÅU DAÂM ÑAÕNG Tham Lang nhaäp mieáu toái cao cöôøng (1) Nam cöïc tinh ñoàng thoï Meänh tröôøng, Baéc Ñaåu ñeá tinh voâ aùc saùt Mieân mieân laõo taän dieân sinh töôøng Thaát saùt laâm thaân chung thò yeåu Tham Lang nhaäp mieáu ñònh vi xöông (goùa) Tieàn thò tam hôïp töông laâm chieáu Giaõ hoïc, haøn cö khí thieát höông – YÙ noùi : coâ ñôn, laïnh leõo Thaân, Meänh löôõng Cung caâu höõu saùt Tham hoa, bieán töûu, hoïa do thaâm, Bình sinh nhò haïn lai phuø hoäi Ñaéc yù chi trung khöôùc höïu traàm LUAÄN ÑÒNH NHAÂN TAØN TAÄT (2) Meänh Cung Döông, Ñaø, Saùt, Thuû, Thaân Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 49 Hoûa, Linh toïa chieáu Phuùc vi khinh (Phuùc baïc) Bình sinh nhöôïc baát thöôøng vieân ngoaïi Daõ taéc, Ñaø yeâu, khuùc boái nhaân (guø löng) Chuù giaûi : (2) Soá Quí Hôïi 24 – 10 giôø Thìn – 1946 (Bính Tuaát) bò ñaïn cuït chaân. (1) NAM ÑAÅU BAÉC ÑAÅU Thieân Cô (moäc) Lieâm Trinh (hoûa) Thieân Ñoàng (thuûy, kim) Vuõ Khuùc (kim) Thieân Töôùng (thuûy) Tham Lang (moäc) Thieân Löông (thoå, moäc) Cöï Moân (thuûy) Thaát Saùt (hoûa kim) Phaù Quaân (thuûy) AÂm tueá öùng tröôùc Döông tueá öùng tröôùc 5 naêm 5 thaùng 5 naêm 5 thaùng NAM VAØ BAÉC ÑAÅU TINH Töû Vi (thoå) Thieân Phuû (thoå, thuûy) Thaùi Döông (hoûa) Thaùi AÂm (thuûy) Loäc Toàn (thoå, kim) LUAÄN ÑÒNH NHAÂN PHAÙ TÖÔÙNG Töôùng maïo chi trung phuøng Saùt chieáu Caùnh gia tam hôïp höïu phuøng Hình, Taät Aùch, Kình Döông phuøng Hao söù Trieát thöông chi coát (gaõy, queø) baát hoøa bình LUAÄN ÑÒNH NHAÂN THOÂNG MINH Vaên Khuùc, Thieân Töôùng, Phaù quaân tinh, Keá saùch bieân ñai, tính caùch linh, Caùnh nhöôïc tam phöông Xöông, Khuùc hoäi, Nhaát sinh saûo ngheä, hieäu thanh danh LUAÄN ÑÒNH NHAÂN PHUÙ TUÙC Thaùi AÂm nhaäp mieáu höõu quang huy Taøi nhaäp, taøi höông phaân ngoaïi kyø Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Phaù, Hao hung tinh giai baát phaïm Ñoâi kim, tích ngoïc phuù haøo nhi LUAÄN ÑÒNH NHAÂN BAÀN TIEÀN Meänh chung caùch chieáu baát lai saâm Hoûa, Kî, Döông, Ñaø töù chính saâm Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh, Cöï, Phaù hoäi Nhaát sinh baïo noä, höïu thaân baàn LUAÄN ÑÒNH NHAÂN TAÙC ÑAÏO TAËC (troäm cöôùp) Meänh phuøng Phaù, Hao döõ Tham, Trinh Thaát saùt tam phöông chieáu caäp Thaân Vuõ Khuùc caùnh cö thieân ñoäng vò (ôû khoâng phaûi choã haõm) Nhaát sinh dieän boái kích löông taân, LUAÄN ÑÒNH NHAÂN, NHAÁT THAÂN (coâ ñôn) Caùt chieáu töông phu, hung chieáu laâm Baùch ban saûo ngheä, baát thoâng hanh Nhöôïc phuøng Thaân, Meänh ngoä aùc chieáu Chæ toå ñoà ngöu, teå maõ nhaân (ñoà teå, moå thòt) NHAÄP NHÒ CUNG CHI TINH ÑAÉC ÑÒA HÔÏP CAÙCH TYÙ AN MEÄNH Tyù Cung Tham Lang, Saùt, AÂm tinh Cô, Löông töông cuûng Phuùc höng long, Canh, Taân, Aát, Quí tuùc phong vinh SÖÛU AN MEÄNH Söûu Cung laäp Meänh, Nhaät, Nguyeät chieàu Bính, Maäu sinh nhaân Phuùc, Loäc nhieâu (nhieàu), Chính toïa bình thöôøng trung cuïc luaän, Ñoái chieáu phuù quyù, hoïa giai tieâu (hoïa ñeàu tieâu taùn) DAÀN AN MEÄNH Daàn Cung Cöï, Nhaät tuùc phong long Thaát Saùt, Thieân löông baùch söï thoâng, Giaùp, Kyû, Canh, nhaân giai vi caùt, www.tuviglobal.com 50 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh Nam töû vi quan, nöõ thuï phong. MAÕO AN MEÄNH Maõo Cung Cô, Cöï, Vuõ Khuùc phuøng Taân, Aát sinh nhaân Phuùc khí long, Nam töû vi ñöông ma laåm loäc Nöõ nhaân höôûng Phuùc, phuï bao phong. THÌN AN MEÄNH Thìn vò Cô, Löông toïa Meänh Cung Thieân Phuû, Tuaát Ñòa, toái doanh phong, Yeâu kim y töû chaân vinh hieån, Phuù hoa quí dieäu trò ñaùo chung. TÎ AN MEÄNH Tî vò Thieân Cô, Thieân Töôùng laâm, Töû, Phuû trieàu vieân Phuùc caùnh thaâm, Maäu, Taân, Nhaâm, Bính, giai vi quí, Nhaát sinh thuaän toaïi thieåm tai taâm (ít tai naïn) NGOÏ AN MEÄNH Ngoï Cung Töû, Phuø, Thaùi Döông ñoàng Cô, Löông, Phaù, Saùt, hyû töông phuøng Giaùp, Ñinh, Kyû, Quyù, sinh nhaân Phuùc Nhaát theá phong quang laãm loäc phong MUØI AN MEÄNH Muøi Cung Töû, Vuõ Lieâm – trinh Ñoàng Nhaät, Nguyeät, Cöï moân hyû töông phuøng Nöõ nhaân trò thöû toaøn Phuùc thoï Nam töû phuøng nhò vò tam coâng THAÂN AN MEÄNH Thaân Cung Töû ñeá, Trinh, Löông ñoàng Vuõ Khuùc, Cöï Moân, Hyû töông phuøng Giaùp Canh, Quyù nhaân nö ñaéc kyû Nhaát sinh phuù quyù, sinh anh huøng DAÄU AN MEÄNH Daäu Cung toái hyû Thaùi AÂm phuøng, Cöï, Nhaät höïu phuøng ñöông dieän sang, Taân, Aát sinh nhaân vi quyù caùch, www.tuviglobal.com 51 Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 52 Nhaát sinh Phuùc, Loäc vónh hanh thoâng. TUAÁT AN MEÄNH Tuaát Cung Töû Vi ñoái sung Thìn, Phuù nhi baát quyù höõu voâ danh, Caùnh gia caùt dieäu ña quyeàn loäc, Chæ lôïi quan tröôøng maäu dò nhaân (yù noùi : khoù mua ñöôïc haïng ngöôøi aáy) HÔÏI AN MEÄNH Hôïi Cung toái hyû Thaùi AÂm phuøng Nhöôïc nhaân trò thöû Phuùc, Loäc long, Nam nöõ phuøng chi giai toaïi yù Phuù quyù vinh hoa tröïc ñaùo chung (yù noùi : giaøu sang suoát ñôøi). THAÄP NHÒ CUNG CHÖ TINH THAÁT HAÕM, PHAÙ CAÙCH TYÙ, SÖÛU AN MEÄNH Tyù, Ngoï, Thieân cô, Söûu, Cöï, Linh Höû tinh laïc haõm quaù vi chaân, Tuùng nhieân hoùa caùt caùnh vi myõ Nhieân ñòa phuù quyù baát thanh minh (1) Chuù giaûi : (1) Caùc caùch treân tuy goïi laø haõm, nhöng Quyeàn, Loäc vaø ña quyù tinh danh vang, phuù quyù, nhöng cuoäc ñôøi phaûi leân xuoáng thaát thöôøng. DAÄU AN MEÄNH Daàn thöôïng Cô, Xöông, Phuùc, Nguyeät phuøng Tuy nhieân caùt cuûng baát phong long, Nam vi baïn boäc, nöõ xöôùng tyø Nhöôïc phi yeåu trieát, töùc baàn cuøng, MAÕO, THÌN AN MEÄNH Maõo thöôïng Thaùi AÂm, Kình Döông phuøng Thìn Cung cöï hæ, Töû Vi, Ñoàng Tuy nhieân hoùa caùt, phi hoaøn myõ Nhöôïc phi gia Saùt, ñaùo ñaàu hung TÎ AN MEÄNH Tî Cung, Vuõ, Nguyeät, Thieân Löông, cöï Tham tuù, Lieâm Trinh coäng ñaøo rieâu (raén = Cung Tî) Tam phöông caùt dieäu giai baát qui Haï tieän baàn cuøng ñoä tueá hoa Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 53 NGOÏ AN MEÄNH Ngoï Cung Tham, cöï, Nguyeät, Xöông toøng Döông nhaân (Kình Döông) tam hôïp toái hieàm saâm, Tuy nhieân hoùa caùt cöï vi lo, Hoaïnh phaùt, hoaïnh thaønh, ñaùo lao cuøng. MUØI AN MEÄNH Muøi Cung cöï tuù Thaùi Döông hieàm, Tuùng thieåu, tai nguy höõu khaéc, thöông, Lao löïc, boân ba quan sö chi, Tuøy dieân haï tieän ñoä thôøi quan. THAÂN DAÄU AN MEÄNH Thaân Cung Co, Cöï vi phaù caùch Nam nhaân laõng ñaõng, nöõ nhaân baàn Nhò Cung nhöôïc chieáu ñaøo hoa kieán Nam nöõ phuøng hci toång baát vinh TUAÁT AN MEÄNH Tuaát thöông Töû, Phaù nhöôïc töông phuøng Thieân Ñoàng, Thaùi Döông giai (ñeàu) chuû hung, Nhöôïc hoaøn coâ quaû caùnh yeåu trieát, Tuøy duyeân baàn khoå, mieãn baàn cuøng. HÔÏI AN MEÄNH Hôïi Cung Tham, Hoûa, Thieân Löông Ñoàng, Phieân ñaøng, laõng töû, toáng taây ñoâng, Nhöôïc hoaøn phuù quyù ña nieân hoùa, Baát nhieân heä boäc döõ baàn cuøng. ÑÒNH PHUÙ CUÏC TAØI AÁM, GIAÙP AÁN Meänh Taøi, Ñieàn gaëp Thieân Töôùng, Thieân Löông, Vuõ Khuùc hoaëc chieáu vaø giaùp coù Quoác Aán. Thí duï : Tuoåi Kyû, Söûu, Meänh, Taøi, Ñieàn cö Söûu gaëp Thieân Löông, töùc laø Cung Söûu giaùp Töôùng, Aán. (AÁm = teân tuïc cuûa Sao Thieân Löông). NHAÄT, NGUYEÄT GIAÙP TAØI Cung Taøi ôû Söûu, Muøi giaùp coù Thaùi Döông, Thaùi AÂm vaø Baûn Thaân cuõng ôû ñaáy laø toái quyù. Meänh ôû Söûu, tuoåi Nhaâm, Aát laø thöôïng caùch. Meänh ôû Söûu, tuoåi Bính, Maäu, Taân thöôïng caùch. TAØI LOÄC GIAÙP MAÕ Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 54 Thieân Maõ ngoä Ñaø La thuû Meänh, giaùp Loäc Toàn vaø Vuõ Khuùc, toái quyù (Meänh cö Daàn, Thaân, Tî, Hôïi). Phuù ñoaùn – Maõ ngoä Ñaø, khoân ngoan saûo traù. AÁM, AÁN CUÛNG THAÂN Meänh hoaëc Thaân, hoaëc Ñieàn, Taøi gaëp Löông vaø Quoác Aán. Quaân. Thí duï : tuoåi Canh : Meänh, Thaân, Taøi, Ñieàn laäp taïi Cung Tyù gaëp Thieân Löông, Töôùng Vaäy cuõng ñoù laø : Löông, Töôùng toïa (ngoài), Quoác Aán ôû Thìn chieáu xuoáng. Hoaëc Meänh, Thaân, Taøi, Ñieàn ôû Cung Thìn, thôøi Löông, Töôùng ôû Cung Tyù chieáu leân phuø cho Quoác Aán. NHAÄT NGUYEÄT CHIEÁU BÍCH Cung Ñieàn traïch ôû Töù Moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) coù Sao AÂm, Döông toïa chieáu. KIM LAÕNG QUANG HUY Thaùi Döông cö Ngoï thuû Meänh hoaëc Taøi. ÑÒNH QUYÙ CUÏC NHAÄT, NGUYEÄT GIAÙP MEÄNH Meänh an taïi Söûu, Muøi giaùp AÂm, Döông nhöng phaûi coù Quyeàn, Loäc, Xöông, Khuùc phuû chieáu môùi ñeïp. NHAÄT XUAÁT PHUØ TANG Thaùi Döông taïi Maõo, an Meänh vaø Quan Loäc toái quyù – nhöng ñöøng vöôùng phaûi saùt tinh vaø Khoâng Vong. Nguyeät laïc Hôïi Cung hoaëc goïi laø nguyeät laõng thieân moân Meänh, Quan, Taøi taïi Hôïi gaëp Thaùi AÂm. Nguyeät sinh söông haûi (gaëp söông maët traêng muø ngoaøi bieån) Ñieàn traïch taïi Tyù gaëp AÂm, Ñoàng. Phuø, Baät cuûng chuû – Töû Vi thuû Meänh, gaëp Taû, Höõu giaùp hoaëc chieáu. Quaân, Thaân khaùnh hoäi – Töû Vi thuû Meänh gaëp Taû, Höõu, Phöôïng, Long. Taøi, Aán giaùp Loäc – Hoùa Loäc thuû Meänh, Löông, Töôùng giaùp (Töôùng, Quan) hoaëc Taøi Cung coù caùch naøy. Loäc, Maõ boäi Aán (ñeo aán, töùc laø Loäc, Maõ, Töôùng, Aán caùch) nhöng theâm Hoùa Loäc ôû vôùi Maõ laïi caøng ñeïp neáu gaëp Tuaàn, Trieät thaønh voâ vò. Toïa Khoâi höôùng quí – Meänh coù Sao Thieân Khoâi – ngoaøi coù Sao Thieân Vieät chieáu. Ngöôøi tuoåi Giaùp, Maäu Meänh taïi Söûu Ngöôøi tuoåi Aát, Kyû, Maäu Meänh taïi Thìn thôøi ñöôïc caùch giaùp Khoâi, Vieät. Maõ ñaàu ñôùi kieám (kieám treo coå ngöôøi – ñöøng nhaàm Kình Döông taïi Ngoï Cung) Ngöôøi tuoåi Quyù Daäu, Quyù Tî, Quyù Söûu : Meänh an taïi Muøi, töùc laø Maõ, Kình, Ñaø chieáu leân Meänh, tuoåi Quyù Söûu laø thöôïng caùch, Quyù Daäu, Quyù Tî laø thöù caùch. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 55 Tuoåi Kyû Muøi, Kyû Maõo, Kyû Giôïi, Meänh taïi Söûu Tuoåi Kyû Muøi, laø thöôïng caùch, Maõo, Hôïi thöù caùch Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn : Thieân Maõ taïi Thaân Saùu tuoåi keå treân, Meänh laäp taïi Daàn hoaëc Thaân, theâm Sao Thieân Hình toïa, hoaëc chieáu raát toát. Tuoåi Bính, Maäu gaëp Thieân Ñoàng, Tham Lang ngoä Kình toái quyù (soá oâng Haùn Quang Vu tuoåi Bính Thìn 1 – 6 giôø Söûu, thoá tuoåi). Xin nhôù : Thieân Hình maø ngoä Tuaàn, Trieät ñoù laø thanh kieám gaõy toái kî. Thaát Saùt chieåu ñaåu – Thaát Saùt taïi Daàn, Thaân an taïi Meänh. Nhaät, Nguyeät tònh minh – Thaùi Döông cö Maõo, Thaùi AÂm cö Hôïi, An Thaân, Meänh, Quan, Taøi, toái quyù. Minh Chaâu xuaát haûi – Thaùi AÂm cö Tyù Nhaät, Nguyeät ñoàng laâm – AÂm, Döông ñoàng Cung Söûu, Muøi Hình tuø giaùp Aán – Thieân Hình, Lieâm Trinh ôû Meänh, Thaân laø ngöôøi vuõ maïnh. Hoaëc Meänh ngoài giöõa, moät beân Thieân Hình, moät beân Quoác Aán ñoù laø caùch tieàn Hình, haäu Aán. Khoa, Quyeàn, Loäc cuûng – Moät Hoùa ôû Meänh, hai Hoùa chieáu. Tham, Hoûa töông phuøng – Tham Lang, Hoûa Tinh ñoàng Cung taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi an Meänh. Vuõ Khuùc thuû vieân – Vuõ Khuùc taïo Maõo Cung thuû Meänh. Phuû, Töôùng trieàu vieân – Thieân Phuû, Thieân Töôùng chieáu Meänh. Töû, Phuû trieàu vieân – Meänh, Söûu, Muøi : Töû, Phuû chieáu. Hoaëc Meänh Daàn, Thaân coù Cô, AÂm töùc laø Giaùp Töû, Phuû cuõng toát. Vaên tinh aùm cuûng – Meänh, Quan, Taøi, Di gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc, Khuùc, Xöông (soá Maõi Nghò Quyù Maõo 10 – 3 giôø Maõo, thoï 28 tuoåi). Quyeàn, Loäc sinh phuøng – hai Sao thuû Meänh ñaéc ñòa. Kình Döông nhaäp Mieáu – Tuoåi Thìn, Söûu, Muøi : Kình Döông ñoùng ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi Cung laø hôïp caùch. Cöï, Cô cö Maõo – Gaëp Song Hao uy quyeàn chính theá, gaëp Loäc phuù caùch. Minh Loäc aùm Loäc – Meänh moät Loäc, Cung luïc hôïp moät Loäc. Thí duï : Meänh, Daàn moät Loäc, Cung töû töùc taïi Hôïi moät Loäc. Khoa minh Aùm Loäc – Meänh coù Hoùa Khoa, Cung luïc hôïp coù Hoùa Loäc, hoaëc Loäc Toàn. Kim Dö Phuø Giaù – (xe vaøng taùn tía phuø Vua) Töû Vi thuû Meänh, gaëp chieáu Taû, Höõu, Quyønh, Loäc hoaëc Thieáu Döông, Thieáu AÂm. ÑÒNH BAÀN TIEÄN CUÏC Sinh baát phuøng thôøi – Meänh gaëp Lieâm Trinh ngoä Khoâng Vong. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 56 Loäc phuøng löôõng saùt – Meänh coù Loäc gaëp Khoâng Vong vaø Khoâng Kieáp. Maõ Laïc Khoâng Vong – Soá Loäc, Maõ, Töôùng, Aán nhöng ngoä Tuaàn Trieät. Nhaät, Nguyeät taøng huy – Meänh taïi Thìn gaëp Cöï Moân, Thaùi Döông Tyù chieáu leân. Meänh taïi Söûu gaëp Thieân Phuû töùc laø giaùp AÂm, Döông haõm caùch. Taøi döõ tuø cöøu – Vuõ, Lieâm cuøng ôû Meänh, Thaân gaëp Sao saùt (Kieáp, Khoâng, Linh, Hoûa). Nhaát sinh cô baàn – Phaù Quaân, Daàn, Thaân thuû Meänh theâm ao saùt hoäi hôïp. Quaân töû taïi giaõ – (ngöôøi quaân töû soáng nôi thoân giaõ coâ laäu) Meänh, Thaân gaëp Kieáp, Khoâng, Linh, Hoûa haõm ñòa. Löôõng truøng hoa caùi – Löôõng Loäc thuû chieáu Thaân, Meänh ngoä Khoâng, Kieáp. ÑÒNH TAÏP CUÏC Phong vaân teá hoäi – Meänh Taân tuy xaáu, nhöng ñaïi tieåu haïn gaëp Loäc, Maõ. Caåm thöôïng theâm hoa – Haïn gaëp aùc tinh, nhöng ñaéc ñòa (song hao, Hình, Saùt ñaéc caùch) Loäc suy maø khoán – Haïn Thaát Saùt, Loäc, Maõ gaëp Khoâng Vong. Y caåm phuøng höông – Tieàn vaän 40 naêm vaát vaû, veà gia sung söôùng, töïa nhö ngöôøi maëc aùo gaám veà thaêm laøng cuõ. Boä soá voâ y – Tieàn, haäu vaän lieân mieân gaëp xaáu. Heát gaëp Tuaàn, laïi gaëp phaûi Trieät (nghóa boùng laø : ngöôøi khoâng aùo maëc). Thuûy thöôïng giaù tinh – (ngoâi sao soáng treân maët nöôùc laïnh), yù noùi : vaän xaáu, khoâng ñi ñeán, moät naêm toát, moät naêm xaáu. Caùt hung töông baùn – cuõng töïa nhö nghóa caâu treân, hoïc nieân haïn nöûa toát, nöûa xaáu. Khoâ moäc phuøng xuaân – (caây khoâ gaëp ñöôïc möa xuaân) Meänh xaáu nhöng gaëp toát. TOÅNG LUAÄN PHUÙ, QUYÙ, BAÀN TIEÄN, THOÏ, YEÅU CAÙCH Phuùc thoï Thieân Ñoàng, Thieân Löông, Töû Vi, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân, Tham Lang toïa Meänh vöôïng Cung, chuû Phuùc thoï (soá Canh Tuaát 18 – 3 giôø Tyù). Thoâng minh Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Thieân Töôùng, Thieân Phuû, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân, Tam Thai, Baùt Toïa, Taû Phuø, Höõu Baät, tam hôïp cuûng chieáu, ngöôøi cöïc thoâng minh (soá Taân Hôïi 11 – 11 giôø Ngoï). Oai Maønh Vuõ Khuùc, Vaên Xöông, Kình Döông, Thaát Saùt toïa Meänh Cung ñaéc Quyeàn, Loäc, Taû, Höõu, ngöôøi anh huøng oai maõnh (Quí Muøi 8 – 5 giôø Hôïi). Vaên chöùc Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 57 Vaên Xöông, Vuõ Khuùc, Taû, Höõu, Khoâi, Vieät toïa Meänh, tam phöông töù chính gia Khoa, Quyeàn, Loäc vi vaên quan (soá Nhaâm Tyù 18 – 5 giôø Hôïi). Vuõ chöùc Vuõ Khuùc, Thaát Saùt toïa Meänh, gia Khoâi, Vieät, Quyeàn, Loäc, Thai, Toïa vi Vuõ chöùc (soá Nhaâm Thìn 7 –3 giôø Thìn). Hình danh (Soá phi thöôøng) Kình, Ñaø, Hình, Hoûa, Linh, Vuõ, Khuùc, Phaù Quaân, Thaát Saùt ñaéc caùch, hoäi Quyeàn Loäc, Ñaøo, Hoàng, Khoâi, Vieät (soá Taân Maõo 6 – 6 giôø Maõo). Phuù quyù Töû Vi, Thieân Phuû, Thuyeân Töôùng, Loäc, Quyeàn, Khoa, AÂm, Döông, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, Khoâi, Vieät ñaïi phuù quyù (soá Quyù Söûu 23 – 9 giôø Daàn). Baàn tieän Kình, Ñaø, Lieâm Trinh, Thaát Saùt, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân, Khoâng, Kieáp, Kî Haõm Ñòa (soá Nhaâm Tuaát 4 – 6 giôø Daäu). Daâm ñaõng Tham Lang, Lieâm Trinh, Kình, Ñaø Khoâng, Kieáp, Linh, Hoûa, Kî Haõm Ñòa (soá Kyû Muøi 11 – 5 giôø Daäu, AÂm nöõ). Taêng ñaïo Thieân cô, Thieân Löông, Thaát Saùt, Phaù Quaân, Khoâng, Kieáp hoaëc Töû Vi ngoä Hao, Saùt (soá Kyû Maõo 12 – 12 giôø Tuaát). TRAÀN ÑOAØN PHUÙ Baøi phuù naøy, do Traàn Ñoaøn vieát, sau caùc hoïc troø vaø con chaùu cuûa Ngaøi, kinh nghieäm vaø boå tuùc theâm vaøo. Trong phuù chuyeân chuù ñoaùn vaän haïn vaø phuùc ñöùc cuûa ñôøi ngöôøi. Coù theå noùi raèng : “neáu thuoäc vaø hieåu heát yù nghóa trong baøi, töùc laø ñaõ khaùm phaù ñöôïc ít nhieàu veà moân ñaïi soá hoïc Töû Vi vaäy ?”. 1. Töû, Phuû ñoàng Cung toái vi phuùc haäu. Saùt, Hình toïa, cuûng, lieâm tröïc voâ tö. 2. Vuõ phuøng Phaù dieän, nan bi nghieäp, Phuû döõ Vuõ Khuùc ñoàng ñoä tích ngoïc ñoøi kim. 3. Cöï phuøng Toàn tuù, caùc xöù toaøn hung, öu nhaäp töû Cung, voâ nhi toáng laõo. Queá söù, Hoa Thöông, tí hieåm giao ngoä, muïc phuøng saùt dieän, ña khoå, tai öông. 4. AÂm taøng, hoàng, Nhaän, Kî, Rieâu, taùn lieâm haøm tieáu, Haïn phuøng Xöông, Vuõ, ñem töù xuaân tình lieân xuaát phaùt. Töôùng ngoä Caùi, Ñaøo, Khuùc, Moäc, thuaàn töôùc daâm phong, haïn ngoä Cô, Rieâu, voâ phu nan töï khôûi coâ nieân. 5. Tam phöông xung saùt, haïch trieät khaû baèng. Töù chính giao phuøng kî tuaán khoâng tröïc ñoái. 6. Hung tinh ñaéc ñòa phaùt giaõ nhö loâi, nhöôïc phuøng Ñeá töôïng danh ñaêng töù haûi. Caùt tinh ñaéc ñòa phaùt ñi taàm thöôøng, lai nhaäp Vaên tinh lieân chieám khoâi khoa. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 58 7. Haïng Vuõ anh huøng, haïn ngoä Thieân Khoâng nhi taùng quoác, Thaïch Suøng cöï phuù, vaän phuøng Ñòa Kieáp dó vong gia. 8. Phuï, Baät aùi nhaäp Moä Cung, nhöôïc phuøng Ñeá töôïng, Vaên ñoaøn, Vuõ Caùch, caùnh phaùt, taøi danh. Trieät ñaùo kim Cung, Tuøng laâm Hoûa ñòa, baát kî saùt tinh, baïi dieäu, tai öông sôû taùc. 9. Tan nhaân toái aùi Cöï Moân, Löông haïn ñaùo Truùc La, Gia Laâm Phuï, Baät, ñaêng vaân nhaát boä. 10. Ñoàng AÂm taïi Tyù, Nguyeät laêng thieân moân, dung nhan myõ aùi. Hoå, Khoác, Rieâu, Tang xaâm nhaäp, chung thaân ña leä phoái duyeân. 11. Löông, Nhaät, Maõo Cung, Nhaät xuaát phuø tang, dung maïo phöông vieân (maët trôøi ra khoûi ñaùm maây). Hö, Kình, Tueá, Khaùch, gia laâm, maõn theá ña phuøng tang söï (suoát ñôøi buoàn raàu, ñaøn baø laáy choàng phaûi cöôùi chaïy tang). 12. Nguyeät phuøng Ñaø, Kî, Hoå, Tang ; thaân maãu traàn traùi naïn tan thoï Meänh (Haïn meï cheát). Nhaät ngoä Kieáp, Hoàng, Bình, Khoác, thaân phuï taän nieân thoï höôûng ai thöông (boá veà giaø khoå môùi cheát). 13. Vaän hoäi Cô, Thö gia laâm Kieáp, Tueá, baùi töôùng ñaêng ñaøn, ñaéc quaân suûng aùi (haïn Toâ Taàn lónh aáu saùu nöôùc caàm quaân). Haïn phuøng Phuû, Töôùng kieâm höõu Vieät, Linh tu phoøng loä khoån, öùng thi ñaït cao (Ñi xa neân ñeà phoøng, nhöng ñi thi thôøi ñoã). 14. Laõ Baát Vi, thöông chi nhaân, haïn Phuøng, Phaù, Töôùng, Töû, Tham, Quyeàn, Aán, Hoàng, Hình, Phuï, Baät quyeàn nhieáp Taán trieàu chi tieám Ñeá. Cô Thuïc Aùi giang hoà chi nöõ, haïn phuøng Hoàng, Khoâi, Ñoàng, Nguyeät, Cô, Thö, Khuùc, Xöông, Phuùc, Hyû, hueä moâng Thuïc Ñeá chi lai Cung. 15. Saùt, Kình taïi Ngoï, maõ ñaàu ñôùi kieám, töông giao saùt dieäu ö Bính, Maäu nhaân, Meänh vò nan toaøn. Hình, Hoå cö Daàn, Hoå ñôùi kieám huøng, töông phuøng Ñeá caùch, ö giaùp Kyû nhaân, vuï uy chaán ñoäng. 16. A Man xuaát theá, do höu Cöï, Kî, Khoác, Kình, Thìn, Tuaát. Trieäu Töû Haùn phuø thò ö Hình, Quyeàn, Töôùng, An, Söûu, Muøi. 17. Taây nöông töû aùp ñaûo Ngoï, Trieàu do höõu Ñaøo, Hoàng, Cô, Cöï, Song Hao, Quyeàn, Aán : Phu Cung (soá Taây Thi). Löu Huyeàn Ñöùc ñaït thöøa Haùn nghieäp, thi ö Töû, Phuû, Khoa, Quyeàn, Hình, AÁn, Hoàng, Khoâi, Thaân Meänh (soá Löu Bò). 18. Meänh ñaéc Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng haïn ñaùo Thieân La, Töû, Tuyeät, Cöï Ñoàn, dieäu lai xaâm Ngoï ñòa sa traøng, Quan. Quan Haàu taùng Meänh (haïn Quang Coâng ngoä naïn ôû baûn Ñoâng Ngoâ). Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 59 Thaân phuøng Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, haïn laâm Ñòa Voõng, Hình, Khoâi, saùt dieäu Kî, Ñaø xaâm nhaäp, Thuïc gia tröôùng noäi, Duïc Ñöùc Meänh vong (haïn Tröông phi bò aùm saùt). 19. Phöôïng haøm thö, nhi phuøng Nhaät, Nguyeät, Tam Kyø lai nhaäp Töû, Sinh nam taát uùy baù quyeàn danh, nöõ taát danh ñaêng, söôùng vui. Maõ ngoä Khoác nhi phuøng Hình, Quyeàn, Loäc, AÁn taïi Quan Cung soá taát thaêng ban ñeä nhaát, vaên hoäi chuyeån ñaït tam coâng. 20. Töû, Phuû ñoàng Cung, Tuaàn, Khoâng AÂm nhaäp, Ñeá voâ quyeàn sôû, nan giaûi hung tinh haïn ngoä. Saùt tinh, Baïi dieä, Tuaàn Trieät cö lai : baát caäp a haønh, nan phuøng tai aùch vaän lai. 21. Giaùp, Kyû nhaân, Ñeá caùch hoan phuøng, kieâm Höõu Hoàng, Xöông, Thö, Nhaân Kình Döông haïn phuøng, taøi taêng phuùc tieán. Aát, Taân tueá Vaên Ñaøn hyû ngoä, gia höõu Hö, Kình, Tueá, Khaùch haïn laâm hoaïnh ñaït voõ coâng. 22. Song hao Maõo, Daäu truùng thuûy trieàu ñoâng, toái hieàm Hoùa Loäc, aùi ngoä Cöï Cô. Cöï, Nhaät, Daàn, Thaân, thieân Moân Nhaät laõng, kî, ngoä Loäc Toàn, giao Quyeàn, Phöôïng. 23. Ngu Vò lai Hoùa Cung, Minh chaâu xuaát haûi, tu caàn Quyeàn, Kî, Khuùc, Xöông haïn ñaùo. Nhaät cö Ly (Ngoï, Nhaät leä chung theâin, aùi ngoä hình, Tang, Hoå, Khoác vaän laâm). 24. Tieâu, Töôùng (Töôùng Quaân hoaëc Thieân Töôùng), Moäc, Kình, Khoa, Saùt ö laõo haïn, dó taùc daâm loaøn Voõ Haäu (daâm ñaõng soá 1). Khuùc, Xöông, Nhaät, Nguyeät song Long, taïi chung nieân vò hoaønh meâ saéc Döông Phi. 25. Tham cö Ñoaøi (Daäu), Chaán (Maõo) thoaùt tuïc vi taêng, Kieáp, Kî lai saâm : traàn hoaøn ña traùi. Khoác, Kình, Hình, Hoå, Taân, Quyù haïn phuøng ; töû nghieäp Meänh chung; Khoa, Löông vò giaûi. 26. Phaù toïa Khaûm (Tyù), Ly (Ngoï) coâ thaân ñoäc aûnh, Baät, Kình toïa cuõng döï thuû danh gia. Hao, Saùt (kieáp saùt), Hoàng, Ñaøo; Aát, Taân haïn ñaùo, ña phuøng phaûn phuùc : Khoa, Phuù haïnh caàu. 27. Nhaät, Nguyeät Söûu, Muøi, aùi ngoä Tuaàn khoâng : Quyù, Aân, Xöông, Khuùc ngoaïi trieàu, vaên taát thöông caùch, ñöôøng quan xuaát chính. Tueá, Xöông, Thìn, Tuaát hyû phuøng Saùt, Phaù, Taû, Höõu, Moä, Khoa lai cuûng : Voõ taát ñaït cao quyeàn bính quaân gia. 28. Hôïi Cung Töû, Saùt gia kieâm hình, Aán, Khoâi, Khoa, lai nhaäp Quan Cung : cö vaên hoaùn vuõ, xuaát thuû kyø coâng ña ñaït, duy haõm Trieät cöï pheá caùch. Daàn moäc Phu, Vi höõu hoäi Tam – Kyø, Kình, Baät cö lai Thaân, Meänh : Xuaát voõ do vaên, quyeàn haønh quy phuïc chuùng nhaân, maïc phuøng, Khoâng, Kieáp hö voâ. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh 29. www.tuviglobal.com 60 Phaù quaân Thìn, Tuaát nhi ngoä Khoa, Tuaàn, caûi aùc vi löông ; cö Maäu, Quyù nhaân, ña hoaïch danh taøi hôïp tuoåi Maäu vaø Quyù). Tham Lang, Hôïi, Tyù Haïnh phuøng Quyeàn, Vöôïng bieán hö thaønh thöïc, ö Giaùp, Kyû tueá, phuù danh vieân maõn (hôïp tuoåi Giaùp vaø Quyù). 30. Cöï, Nhaät, Meänh, Vieân haïn ñaùo Saùt (Kieáp Saùt), Hình, Kieáp, Kî, tu phoøng tam pheá, kieâm Thieân Maõ hoäi, haøm taät töù chi ñöùc haïnh song Hao khaû giaûi. Cô AÂm : Thaân söù, vaän phuøng Lieâm, Hoå, Linh, Rieâu, nan baûo thai nhi, hia Kieáp, Hình saâm, lao tuø öu khoa, haïnh phuøng Khoa, Phöôïng naïn tieâu (Nghieäm thaáy Cô, AÂm Daàn, Thaân, nam nöõ ñeàu bò laät ñaät, oan traùi). 31. Ñeá toïa ly (Ngoï) Cung, Tam Kyø Hình, Aán, Khoâi, Xöông, Hoàng, Baät : Myõ maïo taøi huøng, haïn höõu Cöï, Saùt, Ñaø, Linh : Chu Du cam haïn Meänh vong. Töôùng (Thieân Töôùng laøm Chaán ñòa Maõo, Sinh, Vöôïng, Ñaøo, Hoàng, Taû, Höõu, Quyeàn, Xöông, dòn hoa vuõ baù, vaän phuøng Phaù, Ñaø, Kình, Kieáp : Laõ Boá do ñaøm maõn kieáp). 32. Khoâng, Kieáp haø hieàm Tî, Hôïi : Maõ, Töông ñoàng cö nhi hoäi Khoa tinh loaïn theá phuøng quaân chi caùch (loaïn theá gaëp böùôc). Linh, Hoûa khaû Tî (troán traùnh) Söûu, Muøi, Vieät, Tham öu ngoä, Lai phuøng Kieáp dieäu : ñao binh dò taùc tai thöông, ôû Ñieàn Traïch maát nhaø. 33. Töû, Saùt, Toán Cung (Tî) Ñeà hueà (mang, giaét) baûo kieám. Hoûa, Tuyeät nhaäp saâm (?) ña saùt chi nhaân, haïnh hoäi Hoàng, Khoa, Aán, Maõ, Baät, Sinh : dò laäp chieán coâng vi ñaïi töôùng. 33b. Tham, Lieâm Caøn (Hôïi) thöôïng, vaên laäp voâ phong (maây ñöùng khoâng coù gioù). Tuyeät, Linh öu nhaäp, vi nhaøn baàn khoå, naõi phuøng Döông nhaän (Kình), Kieáp, Khoâng, Hö, Maõa chung thaân phi yeåu taát coâ baàn. (1). 34. Lieâm taïi Caán, Khoân (Daàn, Thaân) nöõ Meänh trích leä thöông phu, nhöôïc laïi Coâ, Quaû, Khoâng Moân tieän aán, nam nhaân taát ña truaân tai aùch ö löông theâ (nam, nöõ ñeàu laâm vaøo caûnh goùa buïa). Saùt cöï Ly, Khaûm (Tyù, Ngoï) nam nhaân : theâ hieàn ña hoäi, maïc ngoä Kieáp, Rieâu, oá phuï aùi coâ thaân (gheùt ñaøn baø), nöõ Meänh ai oan traùi hoàng nhan nan töï chuû. (muoán döùt ñöôøng tình aùi, nhöng vaãn phaûi vöông luïy). 35. Ñeá tinh taïi Thuûy (Tyù), nan giaûi tai öông, haïn höõu saùt tinh Thìn, Tuaát, hình lao khoân vò thoaùt, Meänh naõi Döông, Ñaø gia Kieáp vi thaønh thoï giaûm. Töû, Phaù moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) Cung voâ öu hoïa aùch, vaän lai Phuï, Baät thoå Cung, nguyeän voïng ñaéc nhö caàu. Thaân kieám Hoàng, Loäc, Hoùa Khoa, Khaùnh hoäi long vaân. 36. Thìn Cung thöôïng khôûi Cô Döông Giaùp, Nhaâm, Döông nöõ : lôïi töû thöông phu (nhieàu con nhöng goùa), Aát, Quyù, AÂm nam do phuù thaønh vinh, duy theâ khaéc haïi (giaøu sang nhöng goùa vôï). Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 61 Tuaát ñòa haïn haønh Töû, Töôùng, Taân Aát AÂm nam : theâ vinh phuù hoaïn Giaùp Canh, Döông Nöõ thöông phu khaéc töû, hoaïnh ñaït töï thaân. 37. Maõo, Daäu, Cöï, Cô, Aát, Taân nam nöõ : ích töû vöôïng phu, baát kieán Trieät, Tuaàn ña taøi thao löôïc. Tyù, Ngoï, Tha, Ñaøo Aát, Kyû AÂm nam : laäp nghieäp do theâ, kieâm naêng saùt dieäu, haønh söï dung theâ (nhôø vôï maø coù danh). 38. Ñeá toïa Thieân La, Thaân cö Trieät söù (?), ö, Giaùp, Kyû nhaân : chung nieân nan toaïi chí, ña traùi theâ nhi, (coâng danh, vôï con ñeàu laän ñaän). Phuû cö Ñòa Voõng, nhöôïng haõm Tuaàn khoâng ö Nhaâm, Ñinh Tueá : Maõn theá söï bao hoaøi, nan phuøng vaän loä (suoát ñôøi khoân ñaït, muoän). 39. Daàn, Thaân, Hoùa, Phaù, Vieät laâm ö Taân, Ñinh tueá : Cô saûo taøi haønh (maùy moùc gioûi) haïn löu Maõ, Tuyeät, saùt tinh, töù chi nan baûo. Tî, Hôïi Töôùng, Binh Aán nhaäp ö Bính, Nhaâm nhaân : quyeàn haønh chaán ñoäng, vaän höõu Loäc, Quyeàn, Hao dieäu, taøi saûn vöôïng taêng. 40. Lieâm, Saùt, Söûu, Muøi, Aát, Kyû AÂm nam : Khí huøng, trí duõng, Tuaàn, Trieät voâ xaâm, kieâm höõu Khoa, Sinh haïn ñaùo, danh taøi, loäc phaùt. Vuõ, Tham, Thìn, Tuaát, Maäu, Canh, Döông nöõ, voâ haïnh (khoâng gaëp may) höõu taøi, Kieáp, Khoâng hung kieán, höïu phuøng Haø (Löu Haø), nhaân vaän laâm : Meänh vò nan toaøn. 41. Ñoàng AÂm, Ngoï ñòa, Bính, Aát tueá cö, phuùc taêng taøi hoaïnh, gia haõm Long trì, tu phoøng muïc taät, nhöôïc Maäu, Quyù nhaân, chung thaân baàn quaû. Phuû, Vuõ Tî Cung, Giaùp, Ñinh nhaân toïa, phuùc vöôïng danh ba, hung lai Tuaàn, Kieáp, danh suù, nhaân khi (danh xaáu, ngöôøi khinh), ö Canh, Nhaân tueá, Taøi Phuùc, Tröôøng haønh. 42. Phuï, Caùo aùi giao Aán, Töôùng : oá kî, Cöï, Ñoàng, nhi Ngoä, Khoâi, Xöông, cöû khoa ngaïo ñaàu taát chieám (ñoã ñaàu). Ñoàng Löông vieân ngoä Khoâi, Quyeàn taêng phuøng Linh, Kî, giao lai song Loäc. Doanh thöông dò ñaït phuù cöôøng. 43. Tham, Löông kî ngoä saùt tinh, öu xaâm Hoa, Kieáp, vaán naïn phuù thoï nan toaøn töôùng (giaøu cheát non, ngheøo thôøi thoï). Phaù saùt khuûng (sôï) phuøng Hao, Hoûa, maïc ngoä Vieät, Hình : laõo haïn qui thaân hoa nghieäp lai (veà giaø gaëp tai naïn roài môùi cheát). 44. AÂm, Döông, Thìn, Tuaát, Nhaät, Nguyeät bích cuûng, nhöôïc voâ minh daõ, khoâng dieäu tu caàn, song ñaéc giao huy, nhi phuøng Xöông, Tueá, Loäc, Quyeàn, Phuï, Caùo, Taû, Höõu ; nhaát cöû thaønh danh chuùng nhaân toân phuïc. Nhaät, Nguyeät, Söûu, Muøi, AÂm, Döông hoãn hôïp, töï giaûi quang huy, kî phuøng Kieáp, Trieät, nhöôïc lai vaên dieäu dieäc kieán Quyù, Aân, Khoâng tinh, Thai, Toïa, Khoâi, Hoàng : vaên nguïy lyù, xuaát söû ñaït coâng. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh 45. www.tuviglobal.com 62 Nhaät taïi Tî Cung, Nhaät myõ huy thieân, Kieâm lai Loäc Maõ, traøng ; Toàn, Phuï, Baät theá söï thanh bình vi ñaïi phuù ; nhö kieâm töôùng, Aán, Binh, Hình, voâ lai Tuaàn, Trieät ; loaïn theá coâng thaønh toaïi. Nhaät cö Hôïi ñòa, nhaät traàm haûi noäi, ngoaïi cuûng Tam Kyø Taû, Höõu, Hoàng, Khoâi, kyø coâng quoác loaïn dò vieân thaønh, hoan ngoä Phöôïng, Long, Caùi hoå, baát kieán saùt tinh, theá thònh phaùt taøi. 46. Meänh, Khoâng, Thaân, Kieáp, lai hoäi song Hao, ö nhaân Meänh voâ chính dieäu, thieåu hoïc ña thaønh, maïc ngoä Phuùc AÁm (Ñoàng, Löông), Hao tinh (Phaù Quaân) Thaân, Meänh ; nieân thoï naõi caàu vöôïng höôûng. Meänh, Kieáp, Thaân Khoâng nhi giao Hoàng, Nhaän, ö tueá, Meänh laïc chính tinh, tieàn ñoà ña khoå, nhi höõu AÂm, Döông, Ñeá dieän Meänh, Thaân ; chung nieân Phuùc hoaïnh sinh taøi. 47. Meänh, Trieät, Thaân Tuaàn tu caàn voâ höõu chính tinh van nieân vaïn söï hoaøn thaønh khaû ñaõi (soá trôû veà giaø môùi hay). Meänh Tuaàn, Thaân Trieät, hoan ñaéc Vaên ñoaøn höõu thuû : phuï quyù danh taøi caùnh phaùt chung nieân. 48. Thaân Meänh ñoàng Cung, toái hieàm nhaäp Moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) hoaëc ö Tuyeät xöù (Cung Hôïi) baát kieán chính tinh, tu caàu Taû, Höõu, Vöôïng, Sinh hoïa nhaäp, bieán hung thaønh caùt : chung thaân vöôïng höôûng phuùc taøi. Meänh, Thaân ñoàng toïa, nhö taïi Hoûa Cung (Tî, Ngoï) hoaëc laâm Hôïi Ñòa, ñoàng voâ chính dieäu, khuûng (sôï) kieán Maõ, Hình, Linh, Kieáp thöû chung hoa khai ngoä vuõ (hoa vöøa nôû ñaõ bò möa) maõn theá phi baàn taéc yeåu (coù Loäc thì giaøu nhöng yeåu, khoâng loäc thì ngheøo nhöng thoï). 49. Thaân taïi Di Cung, Trieät, Tuaàn haõm nhaäp, vaên tueá hoài höông, phöông tuùc aùt : Kieâm kieán saùt tinh, söï nghieäp vieân thaønh ö ngoaïi xöù. Thaân cö theâ vò, Tuaàn, Trieät lai xaâm, thieáu nieân ai leä naõi thaát tình, gia laâm caùt tuù, löông duyeân maõn kieáp nöõ phuï nhaân. 50. Thaân cö taøi baïch, lai kieán song Hao, Loäc Quyeàn, Kieáp, Hoûa, taát thaønh thöông nghieäp, kî maõi mieân ñôn (boâng) nguõ coác, hoûa hoaïn tu phoøng, nhöôïc phuøng Binh, Nhaän gia laâm. Thaân taïi Taøi Cung, hyû thaønh Ñeá töôïng, voõ caùch, vaên ñoaøn haäu phuù tieàn vinh : maïc vi giang haûi ngö gia, nan ñeà thuûy aùch, lai kieán kieáp, Haø haïn ñaùo. 51. Thaân cö Quan Loäc, nhöôïc kieán Trieät, Tuaàn, Kieáp, Kî nam nhaân phong vaân vò teá (gioù maây chöa gaëp) höïu phuøng caùt dieäu, vuõ loä thöøa aân (ôn möa moùc), khaû ñaùo trung tuaàn dó haäu (ngoaøi 40 tuoåi môùi hay). Thaân taïi Quan Cung, gia caùc dieäu Trieät, Tuaàn : nöõ Meänh, nan baûo thaân danh, gia kieán Baïch, Tang coâ thaân trích aûnh, nghi gia vaên tueá taát thaønh. 52. Thaân cö Phuùc Ñöùc, voâ höõu chính tinh, toái kî Kieáp, Kình, Trieät, Saùt (Kieáp Saùt) cö xaâm, hoan ngoä Ñaø, Khoâng thò vi cöùu caùnh chi Tinh. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 63 Thaân taïi Phuùc Cung, nhi voâ chính dieäu, aùi giao Nhaät, Nguyeät, Phöôïng Long trieàu cuûng, cö chung Loäc, Maõ taát thò chung thaân Phuùc haûo. 53. Phuù, Thoï, Quyù, Vinh, Baàn, Yeåu, Ai, Khoå : do ö Phuùc traïch caùt hung. Thöông, Tang, Hình, Khoån, Haïnh, Laïc, Hyû, Hoan : thò laïi vaän hanh hung caùt. 54. Phuùc voâ chính dieäu, tu caàn khoâng tuù, kî ngoä Trieät tinh, nhi phuøng Sinh, Vieät, Kî, Kình vi nhaân tieàu tröôûng (ngheà ñoán cuûi, hoaëc buoân goã). Hoûa khoác nhaäp xaâm, ñoàng thieát di thaønh chaân nghieäp (thôï ñuùc ñoàng hoaëc buoân baùn kim khí). Phuùc höõu chính tinh, Kî ngoä Trieät, Tuaàn hoaëc gia saùt dieäu lai ngoä Löu, Kieáp, Cöï, Ñoàng : thuûy ních töû oan (cheát ñuoái), Phöôïng, Löông hoan ngoä : chung thaân du töû hö voâ (coù taøi nhöng khoâng gaëp thôøi, chung thaân lang thang, chæ ñi laøm toát cho ngöôøi, coøn mình vaãn cam chòu ngheøo khoå, töïa nhö thaân theá cuï Taû Ao vaäy). Chuù giaûi : 1. Meänh coù Töû Phuû trung haäu, Meänh gaëp Saùt Hình ñaéc caùch, coâng baèng, lieâm chính. 2. Vuõ, Phaù ôû Tî, Hôïi, Meänh vaø Ñieàn Traïch ôû ñoù, khoù giöõ ñöôïc cô nghieäp cuûa cha meï. Phuû, Vuõ ñoàng Cung ôû Meänh, Taøi gaëp nhieàu Sao toát, giaøu sang – neáu gaëp Sao xaáu, laøm ngheà thuû ngaân laø hôïp (caissier). 3. Cöï Moân gaëp Loäc Toàn ñoàng Cung raát xaáu, ôû töû töùc khoâng coù con Sao Xöông, Khuùc ôû Cung Noâ, Aùch, töùc laø gaëp Thöông, Söù raát xaáu, neáu Thìn cö ôû Thieân Di maø haïn ñi ñeán Thieân di neân ñeà phoøng tai naïn. 4. Haïn gaëp 5 Sao keå treân, töïa nhö boâng sen heù nôû, Haïn gaëp Xöông, Khuùc thôøi ñoäng loøng xuaân (haïn töôûng ñeán chuyeän trai gaùi). Haïn gaëp 5 Sao keå treân, töïa nhö con thuaàn töôùc (chim chìa voâi) ñoäng côõn. Haïn ñaøn baø gaëp Cô, Rieâu khoù nguû ñöôïc moät mình (toùm laïi laø haïng daâm). 5. Haïn gaëp nhieàu Sao xaáu chieáu, nhöng baûn Cung ngoä Trieät thôøi voâ ngaïi. Haïn gaëp nhieàu Sao toát chieáu, nhöng baûn Cung ngoä Tuaàn thôøi caûn caùi toát ñi. 6. Ñeá töôïng – Boä töû, Phuû maø gaëp hung tinh ñaéc ñòa, thôøi danh vang boán bieån. Boä caùt tinh : Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông ñaéc ñòa thôøi phaùt chaäm, nhöng gaëp nhieàu vaên tinh ñaéc caùch : ñoã ñaït danh cao. 7. Haïn Thieân Khoâng raát xaáu, töùc ví nhö Haïng Vuõ tan vôõ söï nghieäp, Haïn Ñòa Kieáp, maø giaøu nhö Thaïch Suøng cuõng phaûi traéng tay. 8. Ñeá töôïng laø Boä Töû, Phuû, Vaên ñoaøn laø boä Cô, Nguyeät, Vuõ caùch laø Boä Saùt, Phaù, Tham, Sao Taû, Höõu ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi (Moä Cung). Gaëp Moä trung taâm trong caùc boä keå treân, thôøi laø ngöôøi taøi caùn gioûi giang. Trieät ôû Thaân, Daäu, Tuaát ôû Thìn, Tî, Ngoï, Muøi nhöng Cung ñoù neáu coù tuïi Linh, Hoûa, Khoâng, Kieáp, Kình, Ñaø, Kî, Kieáp Saùt, Song hao, Tang, Hoå, Khoác, Hö thì voâ ngaïi, töùc laø Sao Tuaàn, Trieät coù ñuû naêng löïc aùp ñaûo ñöôïc luõ saùt tinh keå treân. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 64 9. Tuoåi Taân gaëp Cöï, Ñoàng, Taû, Höõu ôû Töù Moä thôøi toát. Caùc tuoåi khaùc thì xaáu. Tuoåi, Kyû, Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông thuû Meänh gaëp haïn Saùt, Phaù, Tham, Taû, Höõu thôøi moä trung taâm böùôc giaøu sang. 10. Ñoàng, AÂm taïi Tyù, töùc laø maët traêng soi saùng giöõa Trôøi (maët maøy ñeïp ñeõ). Ñaøn baø gaëp 4 Sao keå treân, ôû Meänh, Thaân, Phu Cung : suoát ñôøi haän tình hoaëc goùa. 14. Laõ Baát Vi laùi buoân vaøng ngoïc, coù taøi xem töôùng, gaëp boá cuûa Taàn Thuûy Hoaøng ñöông bò phaûi laøm con tin, bieát veà sau cuõng sinh quyù töû lieàn ñem aùi thieáp cuûa mình gaû cho. Veà sau ngöôøi Thieáp naøy sinh ra Taàn Thuûy Hoaøng – töùc laø Vi laø boá döôïng cuûa Taàn Thuûy Hoaøng (ñôøi sau goïi Vi laø anh coù taøi buoân Vua). Cô Thuïc Aùi gaùi giang hoà haïn gaëp caùc Sao keå treân, ñöôïc Thuïc Ñeá vôøi vaøo Cung. 15. Tuoåi Bính, Maäu gaëp nhö vaäy raát ñoäc, nhöng gaëp Phöôïng caùc, Giaûi Thaàn voâ ngaïi. Tuoåi Giaùp, Kyû gaëp nhö vaäy, khaùc naøo Hoå ñeo Baûo kieám (anh huøng). 18. Haïn Taøo Thaùo ra gaùnh vaùc vieäc döùt soá Trieäu Töû Long. 19. Cung Töû Töùc coù Phöôïng Caùc, Taáu Thö, Nhaät, Nguyeät vaø Tam Hoùa, sinh con trai taøi gioûi, sinh con gaùi ca haùt noåi danh. Cung Quan Loäc : Maõ, Khoác, Loäc, Aán laø vaên, Maõ, Khoác, Hình, Quyeàn laø voõ. 20. Töû, Phuû ñoàng Cung gaëp Tuaàn, Trieät laø Ñeá voõ quyeàn, bò heát oai löïc, haïn xaáu cuõng chaúng giaûi ñöôïc xaáu, hoaëc Töû Vi haõm ñòa taïi Tyù cuõng theá. Traùi laïi, haïn gaëp luïc saùt tinh, luïc haïi tinh maø gaëp Tuaàn, Trieät ngay baûn Cung, thì laø saùt, baïi tinh kia cuõng khoâng theå quaáy roái mình ñöôïc. 21. Tuoåi Giaùp vaø Kyû gaëp caùc Sao keå treân, neân tai naïn caùch (Ñeá caùch laø boä Töû, Phuû) Tuoåi Aát vaø Taân gaëp caùc Sao keå treân neân taïi voõ caùch vaên ñoaøn laø boä Cô, Nguyeät. 22. Song Hao ôû Cung Maõo, Daäu gaëp Cô, Cöï laø hay, neáu coù Hoùa toát theâm Cöï Moân toái kî gaëp Loäc Toàn neáu gaëp Hoùa Loäc laïi caøng hay. 23. Neân ñeå yù hai caâu naøy : hình gaëp Thaùi Döông vaø Thaùi AÂm gaëp Kî raát ñeïp veà ñöôøng coâng danh. Nhöng haïn naøy Thaùi AÂm laø Meï taát oám ñau, Döông laø cha taát luûng cuûng. 24. Veà giaø coøn gaëp caùc Sao keå treân thôøi loøng xuaân chöa heát, trung nieân gaëp haïn naøy thôøi taøi saéc ñaùng nghìn vaøng, gaït ra khoâng heát nhöõng khaùch si tình, “Ñaøi göông soi tôùi daáu beøo”. 25. Töû, Tham, Maõo, Daäu laø soá tu haønh hoaëc thích veà Ñaïo Lyù, nhöng gaëp theâm kieáp, Kî duø coù muoán ruõ saïch traàn duyeân, nhöng cuõng coøn nhieàu oan traùi (phaù giôùi). Tuoåi Taân vaø quyù haïn gaëp caùc Sao keå treân raát xaáu, nhöng gaëp Hoùa Khoa, Thieân Löông khaû giaûi. 26. Theâm Coâ, Quaû hoaëc Ñaåu, chæ coù moät mình, hoaëc Cung ñoù laø Baøo Cung, daàu nhieàu anh em, traùi laïi thaân mình vaãn leû loi ñoäc truï, nhöng Meänh laø ngöôøi coù taøi caùn. Tuoåi Aát, Taân haïn gaëp caùc Sao keå treân thôøi ñeà phoøng boäi phaïn, gaëp Khoa vaø Thieân Phuû thôøi voâ ngaïi, xem nhö vaäy Aát, Taân raát kî gaëp Kieáp Saùt. Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh 27. www.tuviglobal.com 65 AÂm, Döông, Söûu, Muøi goïi laø Nhaät, Nguyeät ñoàng tranh, nhöng gaëp Tuaàn khoâng thôøi AÂm, Döông ñieàu hoøa, traùi laïi laø toát. Xöông, Khuùc ôû La Voõng laø xaáu nhöng gaëp Thaùi Tueá thôøi raát toát. Neáu gaëp Linh, Hoûa thôøi toái ñoäc. 28. Soá nhö vaäy laø : Döông laâm baùn, Hoùa Lieâm voâ (tham möu), nhöng gaëp Trieät (?) laøm coá vaán, giaùo sö thôøi hôn. Caàm quaân xuaát traän thì xaáu. Soá vaên taøi, nhöng gaëp thôøi loaïn phaûi tham döï vieäc quaân, töïa nhö hoaøn caûnh Khoång Minh, nhöng gaëp Trieät ñi tu thôøi hay, hoaëc vieát saùch laøm giaùo sö, coá vaán quaân söï thôøi hôïp. 29. Phaù Quaân, Thìn, Tuaát goïi laø soá aùc, nhöng coù Khoa, tuaàn laø ngöôøi thieän, Tham Lang Hôïi, Tyù goïi laø soá ña traù, nhöng coù Quyeàn, Traøng Sinh, Ñeá Vöôïng laø ngöôøi trung haäu giöõ lôøi höùa. 30. Haún ñau tim, hoaëc teâ lieät, Thaùi Döông thuoäc Hoûa laø tim, Cöï Moân thuoäc Thuûy laø phoåi, Thieân Cô thuoäc Moäc laø baøo thai, cô trôøi, maây trôøi. Haïn ñeû non, hoaëc tuø toäi (soá hay ñeû non Taân hôïi AÂm nöõ, 10 – 5 giôø Tuaát). 31. Soá vaø haïn cuûa Chu Du Soá vaø haïn cuûa Laõ Boá. 32. Soá laøm Ñaïi Töôùng nhöng ña saùt, neáu gaëp Tuaàn, trieät baûn öng laøm ñoà teå thì hôïp hoaëc ñao phuû thuû. 33. Tham, Lieâm, Tò, Hôïi nhöng gaëp Tam Hoùa, traùi laïi, laø ngöôøi uyeân baùc, trung tröïc, khoâng thay ñoåi chí höôùng (soá aên maøy, Aát Tî, 21 – 4 giôø Maõo, AÂm nam, Meänh Lieâm Trinh taïi Daàn). 1. Kieáp, Khoâng ñoùi raùch voâ cuøng, Hoûa, Linh bieån laän khoân ñöôøng thuûy chung. Tham, Lieâm, Khoâng, Kieáp keå chi, bôûi hung xaáu soá phaûi laàn aên xin. Tham ngoä Ñaø : Ñaø, Tham töûu saéc chôi bôøi (Meänh) Tham ngoä Ñaø : loaïn daâm (noâ boäc) Tham Lang Tî, Hôïi ngoä Loäc Toàn, töùc laø giaùp Kình, Ñaø soá Khaát caùi, coù Hoùa Loäc khaû giaûi. Tham Lang ngoä Kình Döông coù khi ngoä saùt hoaëc bò ngoä saùt. Tham Lang ngoä Kî gaëp theâm Sao xaáu thôøi bieån laän. Tham Lang ngoä Hoûa thôøi taùo taän, gan goác. 35. Töû Vi ôû Tyù thuû Meänh, maø haïn ñi ñeán La Voïng gaëp Sao xaáu, thôøi Ñeá tinh cuõng chaû coù hieäu löïc gì cöùu gôõ, hoaëc naêm tröôùc gaëp naïn, naêm sau tieáp ñeán La Voõng cuõng haõy coøn bò xaáu, chöù chöa gaëp may. Neáu Töû Vi ñaõ bò haõm taïi Tyù maø gaëp Döông, Ñaø thôøi yeåu baàn. 40. Kyû : Löu Haø ôû Ngoï Canh : Löu Haø ôû Maõo Taân : Löu Haø ôû Thìn Vaø Sao Khoâi, Vieät Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 66 Giaùp, Maäu : Khoâi ôû Söûu, Vieät ôû Muøi Taân, Canh : Khoâi ôû Ngoï, Vieät ôû Daàn Vì Sao Thieân truø cuoán ñi Tuoåi Bính ôû Tyù Tuoåi Quyù ôû Hôïi 49. Thaân cö Thieân Di, gaëp Tieät, Tuaàn, khi giaø neân veà queâ ôû thì hay, neáu gaëp saùt tinh thôøi suoát ñôøi phaûi ly höông, laäp nghieäp ngoaïi xöù thì hay. Thaân cö theâ, gaëp Trieät, Tuaàn vaø Saùt Tinh, thôøi saùt vôï hoaëc ñau ñôùn veà tình, neáu coù nhieàu Sao toát, veà giaø keát duyeân cuøng ngöôøi cuøng hoaøn caûnh ngang traùi nhö mình thôøi hôïp, ñöøng neân maøng töôûng ñeán ngöôøi vôï ít tuoåi. 50. Thaân cö Taøi Baïch, gaëp caùc Sao keå treân, buoân baùn giaøu coù, nhöng gaëp Phuïc Bình, Kình Döông thôøi khoâng neân buoân boâng vaø thoùc gaïo, neân ñeà phoøng löûa chaùy. Soá nhö vaäy neân laøm ngheà ñi soâng nöôùc, hoaëc ngheà ñaùnh caù, neáu coù theâm Sao Löu Haø, Ñòa Kieáp. 51. Thaân cö Quan Loäc, gaëp Trieät, Tuaàn, Kieáp, Kî veà giaø môùi gaëp phöôùc. Ñaøn baø neáu laáy choàng sôùm, hay bò trôû ngaïi, thieáu nieân taân khoå. 52. Thaân cö Phuùc Ñöùc, khoâng coù chính tinh, laïi gaëp Kieáp, Kình, Trieät, Saùt thôøi raát xaáu, nhöng gaëp Ñaø La, laø Ña La ñoäc thuû ; hoaëc gaëp Tuaàn thì hay, laø vì Sao Tuaàn Khoâng, töïa nhö taám bình phong che caùc Sao xaáu ôû ngoaøi chieáu vaøo. Traùi laïi, gaëp Trieät thì toái nguy, töïa nhö caùi cöûa chaén caû ngoaøi laãn trong. Beân trong coù gaëp Sao toát cuõng bò Trieät laøm heát uy löïc. Thaân cö Phuùc Ñöùc, khoâng coù chính tinh, maø gaëp Nhaät, Nguyeät, Phöôïng, Long thì raát toát : ñoù laø caùch Nhaät, Nguyeät chieáu hö Khoâng – maët Traêng, maët Trôøi chieáu vaøo khoang Khoâng trung, khoâng vöôùng caûn gì caû. Kình Döông cö Phuùc Ñöùc (Sao Vuõ, khoûe) caàn coù Hình, Maõ, Aán, khaùc vôùi Ñaø La Vaên Tinh, caàn loaïi Sao vaên chieáu nhö : AÂm, Döông, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät chieáu. 54. Phuùc Ñöùc khoâng coù chính tinh, laø töôïng tröng moät söï khoâng ñöôïc höôûng phuùc cuûa toå phuï ñeå laïi, nhöng Phuùc coù chính tinh maø laãn Sao xaáu, thôøi ñaõa khoâng ñöôïc höôûng Phuùc, traùi laïi, thaân mình coøn mang hoïa nghieäp. CUNG TYÙ 55. Phuùc taïi Khaûm Cung, Töû (Sao Töû), Kieáp, Ñoàng, AÂm, Trieät, Tuaàn xaâm nhaäp : höõu hoïc voâ löông, yeåu baàn chi caùch. Phuùc cö Tyù Thuûy, Kieáp, Kình, Ñeá, Cöï, Suy, Trieät gia laâm : aùc nhaân ñaõng töû, maõn kieáp nan toaøn (ñaõ cheát cuõng khoâng yeân ; thí duï : cheát laïi coøn bò moå xeû, …) Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 67 CUNG NGOÏ 56. Phuùc cö Ly (Hoûa), Ñeá caùch tu phuøng, nhöôïc gia Saùt dieäu, Baïi tinh, Tuyeàn, Trieät : chung thaân hyû baát caäp thôøi, hoan giao tam hoùa : ñieàn vieân tuùc höôûng voâ tai (coù taøi maø khoâng gaëp, nhöng tam Hoùa ôû Phuùc ñöùc, aûnh höôûng vaøo Theâ Cung, neân vôï taøi ñôûm thao löôïc, taám thaân an nhaøn). Phuùc taïi Ngoï Cung, Töû, Ñoàng, Kình, Phöôïng, kieâm ngoä Tang, Hình, Maõ, Khoác, Loäc, Quyeàn : tieàn ñoà heà vi thaønh söï, hyû ngoä Baät, Khoa : haäu tueá dò thaønh nghieäp chuû (thieáu nieân laän ñaän, veà giaø ñaéc yù nguyeän). CUNG MAÕO 57. Phuùc thoï Chaán Cung, Ñeá, Tham, Töôùng, Phuû, haïnh phuøng caùt tuù, tam Hoùa giao laâm, Phuùc thaêng baát tuyeät, höïu kieán Trieät, Tuaàn, Töù Saùt, Moä tinh, taát höõu ñaùo thöông chi aùch – Döông moä laïc di (moä ñaøn oâng bò thaát laïc). Phuùc cö Ñoâng (Maõo), Cô, Cöï, Ñoàng, Löông, ngoaïi cuûng Phöôïng, Long, Loäc, Hao lai toïa, hoaïnh phaùt phuù cöôøng, giao lai Hình, Aán, Quyeàn, Khoa, Hoàng dieäu, vi thaønh phaùp chính tö quyeàn (coi veà vieäc hình aùn) AÂm phaàn haûo tuï (moä ñaøn baø phaùt). CUNG DAÄU 58. Phuùc cö Ñoaøi söù, löôõng Töôùng, Hình, Quyeàn, Hoå, Khoác, Sinh, Maõ giao lai, voõ caùch phaùt lieân haàu baù, öu kieán Kî, Linh, Khuùc, Vieät taát höõu töû thöông traän ñòa. Phuùc toïa Daäu Cung, Tam Khoâng, Ñaø, Trieät, Kieáp, Kình, Löu, Ñaøo toïa cuûng, taùn gia baïi saûn vong höông, höïu phuøng Toàn, Cöï, Hình, Linh : vi nhaân khaát caùi boân haønh (lang thang aên xin). CUNG THAÂN 59. Khoân Cung Phuùc toïa, nhi phuøng Töû, Phuû, Ñoàng, Löông, Cô, Nguyeät tu kieán Hoå, Hình, tam Hoùa ; phuøng thôøi loaïn theá, thanh bình khaùnh hieån, nhöôïc kieán : Khoâng tinh, Saùt dieäu, phuø traàm aûo aûnh, nhaân söï nhaøn lai chi phuùc haïnh (Khoâng bon chen, thôøi ñaéc phuùc). Thaân söù phuùc cö, maïc kieám Tham, Xöông, Töôùng, Hoûa, Khoâi, Hình, lai laâm Ñaø, Saùt, Kieáp, Khoâng, yeám theá öu thôøi, kyø töû khoân toaøn, haïnh gia Long, Phöôïng, Khoa, Quyeàn chung thaân baát ñaéc chi bình, maïc voâ khieám daät khaû an ninh (baèng loøng chòu thieáu thoán thì yeân thaân). CUNG DAÀN 60. Caán ñòa phuùc cö, toái hyû Tam kyø Ñeá caùch, Phöôïng, Long, Phuï, Baät, thò phaùt voõ coâng haàu töôùc, maïc phuøng Trieät, Kî, Maõ, Hình, Xöông, Khuùc ; hieån thaân ngoaïi xöù, öu hieàm ñinh töû (hieám con). Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 68 Daàn Cung phuùc toïa, toái hieàm Luïc baïi, Phaù, Lieâm, Döông nhaän, Vieät, Linh : dò sinh ñöùc toàn taïi suy, nhöôïc kieán AÂm, Döông, Tham, Vuõ, Loäc, Quyeàn, thöøa ñaït dinh taøi, hyû ñaéc voâ tai. CUNG HÔÏI 61. Phuùc toïa Hôïi Cung, toái hyû AÂm, Döông, töû, Phuû, Ñoàng, Löông, Cô, Cöï : kieâm höõu Khuùc, Xöông, Long, Phöôïng, Baät, Quyeàn, töù ñaïi hieån vinh, vaên khoa di ñaït, nhöôïc cö Saùt, Phaù, Lieâm, Tham tu ñaéc Khoa, Hình, Khoâng, Kieáp Traøng, toàn ; Baïch thuû thaønh danh voõ caùch, duy hieàm chieâu phaùt moä suy (saùng phaùt chieàu suy, yù noùi khoâng beàn). Phuùc cö Caøn ñòa, hieàm cö Toàn, Cöï, Tham, Lieâm, Tuyeät, Kieáp, Maõ, Hình giao lai Tang, Tueá, Taû, Khoa, Aán, Loäc, vinh thaân voâ töï (giaøu sang, khoâng con), nan taùc thieân löông (aùc), haïnh kieán Tam khoâng ñoàng toïa, caàn ö baát kieán chính tinh, baïi dieäu : dò thaân thoaùt tuïc thieän nhaân (ñi tu) haïnh phaùt hyû haøi vónh cöûu. CUNG TÎ 62. Phuùc cö Toán (Hoûa), nhöôïc kieán Trieät cö, Tham, Lieâm, AÂm, Cöï, nam baát thieän nhaân, gia hoäi Ñaøo, Hoàng, Coâ, Kî, Kieáp, Rieâu ; ñoäc phuï chi nhaân (ñaøn baø thaâm loäc); haõn phuøng Ñeá dieäu, Döông, Cô, Töôùng, Maõ, Vuõ, Quyeàn, Khoa, Tuyeät (tuyeät laâm hoûa ñòa) : nöõ taát vinh phu lôïi töû, nam taøi vaên voõ, xuaát söû danh baï. Phuùc taïi Tî Cung, haïnh laâm Tuaàn ngöï, Töôùng, Aán, Töû, Löông ; nöõ taøi thao löôïc, giao lai Khoâi, Vieät, Khoa, Hoàng, Loäc, Quaû, só phu chi töï ; Nhöôïc ngoä Trieät tinh, Hao, Saùt, Tuyeät, Löông, Hoûa, Vieät, Kieáp, Hoàng : nam thaønh oá höõu phaûn sö, nöõ taát daâm oâ, höõu taøi voâ haïnh. CUNG SÖÛU 63. Phuùc cö Quyù (Söûu) höông, nhöôïc lai Nhaät, Nguyeät, tu kieán Khoâng Tinh, Long, Kieáp, Kình xaâm, nam nhaân saùt baïi ; nhöôïc Vieät, Khoa, Hoå, Khoác : nöõ nhaân toaïi höôûng phuùc töôøng vinh phuù. Phuùc taïi Söûu Cung, cö toïa Vuõ, Tham, dieäc caàu Taû, Höõu, Phöôïng, Long, Moä toïa ; nam hieån danh taøi hoaëc lai tam Hoùa, Hoå, Rieâu, nöõ taát giang hoà hieån haùch danh gia. CUNG MUØI 64. Phuùc cö Muøi ñòa, AÂm, Döông hoãn hôïp Khoâng tinh, nhöôïc nhaân sinh töï thö thôøi (ban ngaøy) kieâm hoäi vaên tinh Quyeàn, Loäc, ña phaùt baûng khoa. Nhöôïc hoäi Kình, Ñaø, Hình, Aán, hieån ñaït voõ coâng Hoàng, Kieáp lai saâm, tueá thoï nan tröôøng. 65. Phuùc toïa Dinh sôn (Dinh sôn Quyù höôùng) Töù Saùt (Töû, Phaù hoaëc Lieâm, Saùt) ñoàng cö Moä dieäu, lai kyû nhaân (ngöôøi naøo) sinh moä daï, cö trieàu saùt dieäu, Kî, Löu giang Chìa Khoùa Töû Vi – Quaûn Xuaân Thònh www.tuviglobal.com 69 hoà ngoä saùt ; haïnh kieâm Sinh, Vöôïng, Long, Khoa hieån taøi ngö phuû, (ñi thuûy binh hoaëc ñaùnh caù), Quyeàn, Hình, toïa cuûng, thöôøng haønh aùn phaùp. CUNG TUAÁT 66. Phuùc cö Ñòa Voïng, haïnh phuøng Phuï, Baät, Hoàng, Quyeàn, Töû, Phuû moä tinh vi toái haûo, AÂm, coâng hoaïnh phaùt, kieán coâng laäp nghieäp dò thaønh ; khuûng kieán Cöï. Ñoàng, Kieáp, Tuyeät, Xöông, Linh ; moä phaàn ña phaùt taät nguyeàn, baàn caùch voâ moân khaû ñaûo. CUNG THÌN Phuùc toïa Thieân La, öu kieán Saùt, Ñaø, Kình, Phaù, Hoûa, Tang, Töû (Sao Töû) Kieáp thì nhöôïc suy, soát taùn, taøi hao, xuaát ngoaïi nan thaønh, nhöôïc ñaõi Moä Tinh Phuùc Ñöùc Töû Toân ñôøi ñôøi vinh hieån. ------------------ HEÁT ------------------
- Xem thêm -