Tài liệu Chu dịch với dự đoán học

  • Số trang: 359 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 808 |
  • Lượt tải: 121

Mô tả:

Chu dịch với dự đoán học
CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 1 Lôøi noùi ñaàu Mao Traïch Ñoâng noùi: “Nhaân daân laø anh huøng chaân chính”, nhaân daân laø ngöôøi phaân bieät toát nhaát, thöïc tieãn laø tieâu chuaån duy nhaát ñeå kieåm nghieäm chaân lyù. Saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” cuûa toâi xuaát baûn thaùng 5 naêm 1990 ñeán nay ñaõ hôn boán naêm. Naêm ñoù boä saùch naøy raát noåi tieáng. Trong Hoäi chôï trieãn laõm saùch ôû Thöôïng Haûi thaùng 9 naêm 1990 ñeán nay ñaõ ñöôïc tröng baøy ôû gian haøng saùch giaùo duïc, gian haøng saùch cuûa tænh vaø ñaõ ñöôïc caùc chuyeân gia, hoïc giaû, ñoäc giaû roäng raõi trong vaø ngoaøi nöôùc ñaùnh giaù cao vaø löôïng tieâu thuï raát lôùn. Sau khi saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” phaùt haønh ñöôïc 38 ngaøy, Ñaøi truyeàn hình Trung öông töø 5 – 11/1991 ñaõ chính thöùc tuyeân truyeàn vaø ca ngôïi toâi ñaõ ñaït ñöôïc thaønh töïu to lôùn trong vieäc öùng duïng “Chu dòch” vaøo khoa hoïc döï ñoaùn hieän taïi. “Chu dòch laø vieân ngoïc saùng trong kho taøng khoa hoïc cuûa nöôùc ta, laø saùch maø baäc Ñeá Vöông caùc trieàu ñaïi caàn ñoïc, laø ñaïo trò quoác vaø phaùp baûo döïng nöôùc. Mao Traïch Ñoâng laø nhaø caùch maïng, nhaø tö töôûng, nhaø quaân söï vó ñaïi, Ngöôøi ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân Trung Quoác vöôït qua cuoäc ñaáu tranh gian khoå nhöng tuyeät vôøi, giaønh ñöôïc thaéng lôïi naøy ñeán thaéng lôïi khaùc. Ñoù khoâng nhöõng laø keát quaû cuûa söï keát hôïp giöõa chuû nghóa Maùc – Leânin vôùi thöïc tieãn caùch maïng Trung Quoác maø coøn laø söï suy nghó saâu xa, vaän duïng nhöõng möu löôïc quaân söï baét nguoàn töø “Chu dòch” cuûa “Binh phaùp toân töû” ñeå laáy yeáu thaéng maïnh. Veà ñieåm naøy moïi ngöôøi ñeàu thöøa nhaän. 1. Noäi dung cô baûn cuûa saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” laø saùch chuyeân ñeà Dòch hoïc öùng duïng ñaàu tieân cuûa hôn boán möôi naêm töø sau giaûi phoùng. Noù huøng hoàn neâu leân “Chu dòch” laø nguoàn goác vaø cô sôû cuûa khoa hoïc döï ñoaùn, khoa hoïc thoâng tin cuûa nöôùc ta, neân goïi laø öùng duïng khoa hoïc döï ñoaùn cuûa Kinh dòch vaøo khoa hoïc döï ñoaùn hieän ñaïi. Trong saùch chæ roõ “Chu dòch” ra ñôøi töø vuõ truï quan ñoái laäp thoáng nhaát, laø phöông phaùp luaän caûu chuû nghóa duy vaät bieän chöùng, noù chæ roõ quy luaät vaø quy taéc phaùt trieån, bieán hoaù cuûa caùc söï vaät trong vuõ truï. Trong saùch coâng boá phaùt minh duøng maøu saéc cuûa nguõ haønh ñeå bieåu thò hình veõ töôïng haøo cuûa 64 queû vaø duøng theå döï ñoaùn thoâng tin cuûa 6 haøo, boå sung nhöõng choõ coøn troáng trong Kinh dòch. Toång keát caùc daáu hieäu aâm döông baùt quaùi vaø töôïng queû, töôïng haøo cuûa 64 queû khoâng nhöõng laø tieâu chí maät maõ cuûa moïi söï vaät trong vuõ truï maø coøn laø caùi kho tröõ löôïng thoâng tin raát lôn, noù coù moät coâng naêng ñoäc ñaùo, coù theå döï ñoaùn vaø phaûn aùnh vöôït leân taát caû, treân do ñöôïc trôøi, döôùi ño ñöôïc ñaát, giöõa ño ñöôïc ngöôøi vaø söï vieäc … cho duø laø thoâng tin thuoäc vó moâ hay vi moâ, thôøi gian daøi hay ngaén, toaøn cuïc hay cuïc boä ñeàu coù theå ñoaùn ñöôïc. Khaû naêng döï ñoaùn vaø phaûn aûnh cuûa noù laø voâ cuøng thaàn kyø vaø ñoäc ñaùo, toác ñoä raát nhanh, ñoä chuaån xaùc cao, khoâng toán söùc ngöôøi, söùc cuûa vaø thôøi gian, khoâng coù maùy moùc hieän ñaïi naøo coù theå thay theá ñöôïc. 2. Saùch “Chu dòch vôùi khoa hoïc döï ñoaùn” coù maët khaép nöôùc vaø caû 5 chaâu Saùch “Chu dòch vôùi khoa hoïc döï ñoaùn” xuaát baûn laàn ñaàu vaøo thaùng 5 naêm 1990 do Nhaø xuaát baûn Vaên ngheä Hoa Sôn xuaát baûn. Maáy chuïc vaïn cuoán saùch chæ trong moät thaùng ñaõ baùn heát, ñieàu naøy raát hieám thaáy trong lòch söû phaùt haønh saùch cuûa Trung Quoác. Saùch cung khoâng ñuû caàu, daãn ñeán côn soát saùch. CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 2 Thaùng 6 naêm 1991, toâi töø nöôùc ngoaøi veà ñeán Baéc Kinh, moät vò laøm coâng taùc phaùt haønh saùch laâu naêm ñaõ noùi vôùi toâi: “Gaàn ñaây toâi ñi khaép trong nöôùc, töø thaønh thò ñeán noâng thoân, töø ñoàng baèng ñeán bieân giôùi, gaàn nhö choã naøo coù baøy saùch laø coù saùch oâng. Töø dieän phuû toaøn quoác vaø thôøi gian phaùt haønh maø noùi, soá löôïng phaùt haønh ñaõ vöôït qua 20 trieäu baûn, ñoù laø kyø tích (tröø taùc phaåm cuûa Mao Traïch Ñoâng vaø Ñaëng Tieåu Bình ra) trong lòch söû phaùt haønh saùch cuûa nöôùc ta, hôn nöõa laïi laø ñoäc giaû töï voû tieàn mua chöù khoâng phaûi tieàn cô quan” Saùch cuûa toâi ñöôïc hoan ngheânh nhö theá laø vì xaõ hoäi ñaõ thöøa nhaän giaù trò cuûa noù. Thaùng 12 naêm 1990 cuoán saùch naøy laïi ñöôïc xuaát baûn ôû Hoàng Koâng. Maëc duø trong nöôùc vöøa phaùt haønh vaãn khoâng gaây aûnh höôûng gì ñeán vieäc phaùt haønh sang Aùo Moân vaø caùc vuøng coù ngöôøi Hoa ôû Ñoâng Nam AÙ vaø treân theá giôùi. Löôïng saùch phaùt haønh ôû haûi ngoaïi cuõng vöôït qua vaát cöù taùc phaåm chuyeân ñeà naøo cuûa nöôïc ta (TQ). Ñieàu ñoù noùi leân boä saùch “Chu dòch vôùi khoa hoïc” laø boä saùch chuyeân ñeà tuyeân truyeàn veà khoa hoïc, noùi veà khoa hoïc, duøng khoa hoïc, laø moùn aên tinh thaàn coù giaù trò quyù veà khoa hoïc. Söï ra ñôøi cuûa cuoán saùch ñaõ gaây neân trong toaøn quoác moät cao traøo “khôi ñaù tìm vaøng”, ngöôøi ta tìm ñeán nhöõng cuoán saùch coå vaø caùc saùch môùi coù lieân quan vôùi thuaät soá. Noù khoâng nhöõng ñaõ laøm phoàn thònh theâm söï nghieäp xuaát baûn cuûa nöôùc ta maø quan troïng hôn laø laøm saùng toû neàn vaên hoùa coå ñaïi öu tuù cuûa nöôùc ta, ñaõ môû ra chaân trôøi môùi vaø con ñöôøng môùi cho vieäc vaän duïng khoa hoïc döï ñoaùn thoâng tin vaøo khoa hoïc döï ñoaùn hieän ñaïi cuûa nöôùc ta. Cuoán saùch thöù hai cuûa toâi “Giaûi caùc ví duï döï ñoaùn theo Chu dòch” ñöôïc vieát theo yeâu caàu thieát tha cuûa quaûng ñaïi ñoäc giaû, do Nhaø xuaát baûn Vaên ngheä Ñoân Hoaøng phaùt haønh, coù ñaày ñuû giaù trò hoïc thuaät vaø giaù trò thöïc teá. Cuoán saùch thöù ba laø “Döï ñoaùn theo töù truï” tröïc tieáp baøn ñeán vaän meänh cuûa con ngöôøi, laø cuoán saùch moïi ngöôøi raát quan taâm, raát muoán hoïc. Caû boä saùch naøy ñeàu ñaõ phaùt haønh trong vaø ngoaøi nöôùc, soá löôïng ñeàu ñöùng ñaàu baûng. 3. Ñoäc giaû cuûa cuoán saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” Ñoäc giaû cuûa cuoán saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” coù khaép toaøn quoác vaø nöôùc ngoaøi. Hoï bay ñi Taây An, ñeán Nhaø xuaát baûn, ñeán Taïp chí “Ngöôøi theá gian”, ñeán baát cöù ñôn vò naøo, nhaø giao sö naøo maø trong saùch coù ñeà caäp ñeán. Moãi böùc thö ñeàu toû lôøi ca ngôïi, caàu mong, coå vuõ, thænh giaùo cuûa ñuû caùc taàng lôùp nhaân só. Hoï thaáy coù moät theá giôùi môùi chöa heà bieát ñeán trong voøm trôøi khaùc cuûa Chu dòch, ñoù laø theá giöoùi döï ñoaùn coù quan heä chaët cheõ vôùi baûn thaân mình. Thö göûi ñeán bao goàm nhieàu caùn boä ôû caùc caáp, cuõng coù ngöôøi laø daân thöôøng; veà trình ñoä vaên hoùa coù ngöôøi laø trí thöùc cao caáp, coù ngöôøi laøm coâng taùc khoa hoïc, coù caû hoïc sinh, quaân ñoâi; veà tuoåi taùc coù hoïc giaû tuoåi ngoaïi taùm möôi, cuõng coù nhöõng em hoïc sinh môùi möôøi maáy tuoåi. Baøi baùo tuyeån ñaêng thö ñoäc giaû do nhaø vaên Tröông Chí Xuaân vieát ñaõ laáy tieàu ñeà laø “Thieäu Vó Hoa – ñaïi sö veà döï ñoaùn” laà moät ví duï. Trong soá ñoäc giaû coù moät vò laõnh ñaïo caáp tænh, thaùng 12 naêm 1990 sau khi hoïp Hoäi nghò trung öông veà ñaõ noùi: “Trong thôøi gian toâi hoïp ôû trung öông, raát nhieàu ñaïi bieåu, nhaát laø nhöõng ñoàng chí laõo thaønh cöù veà ñeán nhaø nghæ laø ñoïc saùch naøy, vaø thôøi gian giaûi lao ôû hoäi tröôøng hoï hay gaëp nhau ñeå trao ñoåi veà noù. Toâi giaû vôø toø moø hoûi noäi dung saùch, hoï ñeàu traû lôøi laø saùch noùi veà caùch döï ñoaùn soá meänh. Baây giôø toâi môùi tin coù chuyeän soá meänh vaø toâi cuõng meâ saùch luoân”. Thaùng 3 naêm 1991 moät vò caùn boä cao caáp khi nhìn thaáy toâi ñaõ phaán khôûi noù raèng: “Hoïc vieân tröôøng Ñaûng chuùng toâi haàu nhö moãi ngöôøi moät quyeån, ai cuõng ñoïc saùch anh, giaùo vieân cuõng ñoïc. Saùch cuûa anh cöù ñoïc laø thích, caàm leân roài laø ñoïc thaâu ñeâm suoát saùng, khoâng muoán boû ra, vieát thaät haáp daãn”. CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 3 4. Môû lôùp hoïc veà “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” Saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” ñöôïc vieát töø cuoán saùch “Baøi giaûng veà chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” cuûa toâi ñang duøng laøm taøi lieäu giaûng daïy trong caû nöôùc. Ñoù laø thaønh quaû vaø kinh nghieâm trong hoïc taäp vaø öùng duïng döï ñoaùn theo Kinh dòch cuûa toâi. Töø thaùng 10 naêm 1988 ñeán thaùng 9 naêm 1991 toâi ñaõ toå chöùc 25 lôùp hoïc ôû caùc tænh vaø thaønh phoá lôùn nhö Taây An, Nam Kinh, Khai Phong, Thöôïng Haûi, Thaâm Quyeán, Lieãu Chaâu, v. v. … vaø caùc buoåi baùo caùo hoïc thuaät, soá ngöôøi tham gia haøng vaïn trôû leân. Tröø Taây Taïng ra, caùc tænh thaønh vaø Khu töï trò keå caû Hoàng Koâng, Aùo Moân vaø Ñaøi Loan ñeàu göûi thö, cöû ngöôøi ñeán môøi toâi môû lôùp, trong ñoù coù raát nhieàu hoïc vieän lôùn, coøn coù caû hoïc vieän quaân söï. Nhöng moät mình toâi khoâng theå cuøng ñaùp öùng moïi nôi trong moät thôøi gian ngaén, hôn nöõa vieäc nghieân cöùu cuõng khoâng neân ñöùt quaõng neân ñaõ khoâng thoaû naõm ñöôïc mong moûi cuûa nhieàu nôi. Nhaân dòp naøy toâi xin chaân thaønh caûm ôn lôøi môøi ñaày nhieät tình vaø söï tin caäy cuûa moïi ngöôøi. Hoïc vieân cuûa toâi cuõng ñeán töø khaép nôi vaø ñuû moïi ngaønh ngheà. Trong hoïc vieân coù caùn boä laø caáp Cuïc, Sôû, Ty coøn coù caû Phoù tö leänh, Chính uyû Quaân khu, coù caùn boä ôû Vieän khoa hoïc. Tröôûng ban nghieân cöùu thuoäc Vieän khoa hoïc. Nhöõng caùn boä cao caáp naøy vaø caùc hoïc vieân khaùc ñeàu chaêm chæ laéng nghe, khieâm toán hoïc taäp vaø ñaõ ñöa ra nhieàu kieán nghò raát coù ích trong öùng duïng. Trong caùc hoäi thaûo veà hoïc thuaät cuõng coù nhieàu caùn boä laõnh ñaïo caáp tænh , tröôøng lôùn ñeán döï. Trong hoïc vieân coøn coù caû coâng an vaø nhöõng caùn boä laøm coâng taùc an ninh, hoï xuaát phaùt töø nhieäm vuï maø ñeán hoïc. Coù ngöôøi do tröôùc ñaây khoâng hieåu bieát veà khoa hoïc döï ñoaùn thoâng tin laønh, döõ, cho raèng ñoù laø meâ tín, sau khi nghe giaûng, bieát ñöôïc ñieàu toâi noùi laø döïa treân khoa hoïc, laø danh chính ngoân thuaän öùng duïng “Chu dòch” neân ñaõ chaêm chuù nghe, keát baïn vôùi toâi, xem toâi laø khaùc quyù. Cuõng coù nhöõng phoùng vieân baùo caáp tænh, noùi toâi ñaàu teâu meâ tín, ñònh vieát baøi pheâ bình. Toâi giaûi thích laïi: “Neáu toâi sôï pheâ phaùn thì toát nhaát tröôùc heát neân ñoïc xem noäi dung saùch laø khoa hoïc hay meâ tín, laø duy vaät hay duy taâm, trong saùch neâu ra bieát bao ví duï coù teân ngöôøi, teân hoï, coù thôøi gian, ñòa ñieåm cuï theå, vaø toâi ñaõ ñoaùn ñuùng söï vieäc ra sao, sau ñoù laïi pheâ bình cuõng chöa muoän. Neáu chöa laøm roõ ñaõ voäi pheâ bình, thì chaéc laø khoâng neân”. Keát quaû phoùng vieân ñoù khoâng nhöõng ñaõ nghe theo maø qua hoïc taäp, ñaõ trôû thaønh ñoäc giaû nhieät thaønh vaø tích cöïc uûng hoä. Coù ngöôøi ban ñaàu coøn phaûn ñoái maïnh meõ hôn, nhöng cuoái cuøng cuõng ñaõ xem toâi laø thaày giaùo. Saùch “ Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” coù maët khaép nôi, caùc coâng trình “Baùt quaùi vaø thoâng tin”, “Bieát töôïng thì ñaõ coù lyù ôû trong”, “Duøng baùt quaùi ño ñòa chaán” ñaõ coâng boá ôû nöôùc ngoaøi. Thaùng 3 naêm 1991 toâi ñöôïc môøi sang Singapore vaø Thaùi Lan giaûng baøi, ñoù laø laàn ñaàu xaûy ra trong lòch söû öùng duïng dòch hoïc cuûa nöôùc ta. Trong thôøi gian ôû Singapore, nhôø giaûng lyù luaän toát, döï ñoaùn ñuùng, sau khi coù söï giaùm ñònh cuûa caùc chuyeân gia höõu quan, hoï ñaõ phong toâi danh hieäu cao quyù “Ngoâi sao Baéc ñaåu Kinh dòch”. Ñieàu ñoù ñöa laïi vinh quang cho ñaát nöôùc, cho Kinh dòch. Ñoù cuõng laø söï khaúng ñònh vaø ñaùnh giaù cao cuûa nöôùc ngoaøi ñoái vôùi khoa hoïc döï ñoaùn thoâng tin theo “Chu dòch” cuûa nöôùc ta. 5. Thaønh quaû öùng duïng “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” Trong saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” cuûa toâi noùi: “Chæ khi naøo lyù luaän vaø phöông phaùp cuûa moät khoa hoïc, öùng duïng vaøo thöïc tieãn vaø taïo ra ñöôïc giaù trò tinh thaàn vaø vaät chaát thì lyù luaän vaø phöông phaùp ñoù môùi ñaùng ñöôïc goïi laø khoa hoïc”. Trong vöôøn hoa muoân maøu cuûa öùng duïng dòch hoïc, quyeån saùch naøy gioáng nhö moät trong nhöõng boâng hoa töôi ñeïp nhaát, söï ra ñôøi cuûa noù ñöa ñeán moät muøa xuaân röïc rôõ. Vieäc phaùt haønh noù ñaõ thuùc ñaåy cho vöôøn hoa öùng duïng dòch hoïc traêm hoa ñua nôû vaø tróu quaû CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 4 boäi thu khaép caùc ngaønh trong nöôùc. Duøng phöông phaùp döï ñoaùn thoâng tin theo Chu dòch ngaøy caøng ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong khoa hoïc hieän ñaïi vaø ñaõ coù coáng hieán to lôùn cho coâng cuoäc boán hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Coâng tích cuûa noù laø khoâng theå phuû nhaän ñöôïc. Döôùi ñaây chæ xin neâu maáy ví duï chöùng minh. Duøng baùt quaùi döï ñoaùn ñoäng ñaát ñaõ baùc boû ñöôïc keát luaän cuûa caùc nhaø khoa hoïc Myõ, ñieàu ñoù leõ naøo khoâng phaûi laø kyø tích trong lích söû dòch hoïc? (xem saùch “Caùc ví duï giaûi döï ñoaùn theo Chu dòch” trang 37 veà “Ngaøy 3 thaùng 2 naêm 1990 Nhaät seõ khoâng coù ñoäng ñaát”) Thaùng 10 naêm 1990, moät caùn boä chæ huy taùc chieán cao caáp cuûa moät boä tö leänh ôû nöôùc ta duøng phöông phaùp döï ñoaùn giôùi thieäu trong saùch, ñaõ döï ñoaùn ñuùng tröôùc ba thaùng cuoäc chieán tranh vuøng Vònh laøm chaán ñoäng caû theá giôùi seõ noå ra töø 5 ñeán 9 saùng ngaøy 17 thaùng gieâng naêm 1991. Ngaøy 13 thaùng gieâng naêm 1991 hoï ñaõ baùo caùo leân boä phaän chæ huy caáp treân veà vieäc naøy. Caáp treân ñaõ hoûi laïi hoïc: “Laøm sao caùc anh bieát ñöôïc maáy giôø ngaøy aáy seõ noå ra?” hoï traû lôøi laø “Duøng baùt quaùi tính ra”. Caáp treân khoâng chaáp nhaän vaø noùi: “Baùt quaùi coù theå tính ra ngaøy, giôø ñaùnh nhau thì caàn gì ñeán ban chæ huy chuùng toâi nöõa”. Ngaøy 17 thaùng gieâng, quaû nhieân trong thôøi gian döï ñoaùn ñaõ öùng nghieäm. Thaùng 2 naêm1992, coù moät hoïc vieân ôû Truøng Khaùnh ñaõ vaän duïng baùt quaùi ñoaùn ra ngaøy 22 thaùng 2 Veä Tinh Oâxtraâylia phoùng khoâng thaønh coâng, keát quaû ñuùng nhö theá. Ngaøy 9 thaùng 2 naêm 1993, moät ngöôøi phuï traùch xí nghieäp cuûa thaønh phoá Thaâm Quyeán môøi toâi ñoaùn muoán bieát ngöôøi khaùc coù moät ngaân phieáu trò giaù 50 trieäu ñoâla ñònh ñoåi laáy 500 trieäu nhaân daân teä xem coù neân ñoåi khoâng. Caên cöù vaøo queû gieo toâi noùi ngaân phieáu naøy giaû, khoâng neân ñoåi ñeå khoûi bò löøa. Sau ñoù qua kieåm tra quaû ñuùng laø ngaân phieáu giaû, traùnh ñöôïc toån thaát 500 trieäu cho Nhaø nöôùc. Thaùng 7 naêm 1993 töôùng Tröông Chaán Hoaøn göûi thö baûo toâi döï ñoaùn Trung Quoác xin ñaêng kyù AÙ vaän hoäi naêm 2000 coù ñöôïc khoâng? Toâi ñaõ ñoaùn vaø sau baùo vôùi oâng khoâng ñöôïc, keát quaû ñuùng. Duøng baùt quaùi ñoaùn thoâng tin, khoâng nhöõng ñaõ ñaït ñöôïc thaønh tích ñaùng möøng trong quaûn lyù xí nghieäp maø trong döï ñoaùn thoâng tin tieàn teä ñaõ toû roõ tính öu vieät ñaëc bieät cuûa noù. Moïi ngöôøi ñeàu bieát, thò tröôøng chöùng khoaùn ôû Trung Quoác ngoaøi quy luaät dao ñoäng chung ra, yeáu toá nhaân taïo khoâng theå baèng maùy tính hoaëc taâm lyù maø phaùn ñoaùn ñöôïc, nhöng duøng baùt quaùi thì laïi thaáy roõ thieân cô, ñieàu ñoù ñoái vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn, nôi maø yeáu toá nhaân taïo coù taùc duïng chi phoái chính thì neáu keát hôïp caû quy luaät chung vaø yeáu toá taâm lyù moät caùch höõu cô, ñoä chính xaùc cuûa döï ñoaùn raát cao. “Nhaät baùo Haûi Nam” thaùng 2 naêm nay (töùc naêm 1993) ñaõ ñöa tin duøng baùt quaùi döï ñoaùn bieán ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn, ñoä chính xaùc ñaït 98%. “Chu dòch” ñaõ toàn taïi maáy nghìn naêm, traûi qua thöû thaùch cuûa caùc trieàu ñaïi, söùc soáng maõnh lieät noù vaãn toàn taïi ñeán ngaøy nay vaø ñang tieáp tuïc coáng hieán cho nhaân loaïi. Ngaøy nay vieäc öùng duïng Chu dòch, thuaät soá khoâng nhöõng ñöôïc Nhaø nöôùc, Chính phuû coi troïng maø coøn ñöôïc Boä quoác phoøng coi troïng. Chính phuû ñaõ cho pheùp tö nhaân, taäp theå xin ñaêng kyù coâng khaùi môû dcòh vuï döï ñoaùn. Ví duï ôû Taây An coù ba vaên phoøng, Thaâm Quyeán: 2, Truøng Khaùnh: 2, Thöôïng Haûi: 1 … Caùc xí nghieäp trung öông, ñòa phöông ñeàu laäp toå chöùc döï ñoaùn thoâng tin, döï ñoaùn thieân tai vaø caùc daïng söï coá khaùc ñeå phoøng traùnh tai hoïa, giaûm bôùt toån thaát vaø an toaøn tính meänh, taøi saûn cho nhaân daân, ñaõ ñem laïi lôïi ích to lôùn. Moät cao traøo coù tính toaøn daân coi troïng coâng taùc döï ñoaùn, öùng duïng roäng raõi döï ñoaùn thoâng tin ñang hình thaønh. Ñoù khoâng nhöõng laø tieán boä cuûa vaên minh nhaân loaïi maø coøn laø quy luaät taát nhieân trong lích söû phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Ngaøy 16 thaùng 9 naêm 1993 ôû thaønh phoá An Döông Trrung Quoác ñaõ trieäu taäp cuoäc “Hoäi thaûo hoïc thuaät quoác teá laàn thöù 5 veà Chu dòch vaø hieän ñaïi hoaù”. Ñoù laø cuoäc hoäi CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 5 nghò mang taàm quoác teá ñeå toång kieåm duyeät, ñaïi toång keát, khôi daäy roäng raõi söï öùng duïng “Chu dòch”. Sau hoäi nghò naøy seõ nhen leân moät cao traøo môùi veà öùng duïng “Chu dòch”. 6. Côn soát “Chu dòch” laø söï taát nhieân cuûa phaùt trieån xaõ hoäi Sau cuoäc Hoäi thaûo hoïc thuaät Chu dòch quoác teá laàn thöù 4 hoïp ôû Teá Nam naêm 1987, trong toaøn quoác ñaõ aáy leân moät cao traøo hoïc taäp, nghieân cöùu “Chu dòch” mang tính quaàn chuùng roäng raõi. Thaùng 5 naêm 1990, cuoán “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” ra ñôøi, laïi hình thaønh ñieåm noùng cuûa cao traøo ñoù. Vieäc nhaø nöôùc ñaõ baét ñaàu coi troïng caùc côn soát öùng duïng “Chu dòch”, côn soát töôùng hoïc, phong thuûy, meänh lyù, khoâng nhöõng ñaõ xuaát baûn ñöôï raát nhieàu loaïi saùch öùng duïng, maø caùc chình quyeàn ñòa phöông coøn cho pheùp coâng khai môû dòch vuï. Nhöng treân thöïc teá vaãn toàn taïi hai khuynh höôùng khaùc nhau. Moät beân laø nhöõng lyù luaän gia, nhöõng nhaân só coù quan ñieåm cuû, ra söùc haï thaáp vaø coâng kích giaù trò öùng duïng cuûa “Chu dòch”. Coù caû nhöõng ngöôøi ñem baùt quaùi cuûa Chu dòch voán ra ñôøi tröôùc xaõ hoäi phong kieán maáy nghìn naêm pheâ thaønh “meâ tín phong kieán”, vôùi caùi muõ duy taâm voán khoâng theå giuùp saùng taïo ra vaät chaát vaø tinh thaàn chuïp leân ñaàu öùng duïng dòch hoïc. Ôû xaõ hoäi xa xöa, döôùi ñieàu kieän coâng nghieäp vaø khoa hoïc chöa phaùt trieån, döï ñoaùn theo “Chu dòch” laø khoa hoïc tieân tieán nhaát thôøi ñoù. Ngöôøi xöa duøng noù ñoaùn thôøi tieát, beänh taät, thu hoaïch muøa maøng, thieân tai, caùt hung, hoïa phuùc… duøng trí tueä khoa hoïc ñeå chieán thaéng thieân tai, thuùc ñaåy tieán boä xaõ hoäi. Maáy nghìn naêm sau, giaù trò thöïc teá cuûa noù toàn taïi töï nhieân vaø ngaøy caøng phaùt trieån, hoaøn thieän. Neáu phuû nhaän noù toaøn boä töùc laø phuû nhaän lòch söû, phuû nhaän khoa hoïc. Xaõ hoäi hieän ñaïi ñaõ böôùc vaøo thôøi ñaïi ñieän töû, nhöng ñeàu phaùt trieån töøng böôùc maø ñi leân. Queû ly trong baùt quaùi cuûa “Chu dòch” ra ñôøi caùch ñaây maáy nghìn naêm laø ñaïi bieåu cho ñieän, ngaøy nay khoa hoïc döï ñoaùn coù theå thay cho noù moät teân môùi nhöng vaãn coù theå laáy noù ñeå phuïc vuï xaõ hoäi hieän ñaïi. Khuynh höôùng thöù hai laø raát nhieàu caùn boä, keå caû caùn boä cao caáp, hoï kieán ñònh tin ôû döï ñoaùn thoâng tin, khoâng nhöõng hoïc taäp maø coøn coå vuõ baèng lôøi noùi, vieäc laøm, ñaûm nhieäm caùc chöùc vuï laõnh ñaïo Hoäi nghieân cöùu “Chu dòch”, môû roäng tuyeân truyeàn, coáng hieán cho coâng vieäc. Nhöng cuõng coù khoâng ít caùn boä trong loøng coøn do döï. Cuõng coù nhöõng ñoäc giaû sôï khi chính saùch Nhaø nöôùc thay ñoåi seõ bò pheâ bình. Ñoù laø vì hoï chöa hieåu ñöôïc tam nguyeân cöûu vaän maø thoâi. Nhöõng saùch “Chu dòch” veà döï ñoaùn thoâng tin ñaõ bò caám khoaûng 40 naêm nay. Sau khi caûi caùch môû cöûa laïi coøn coù ngöôøi luoân pheâ phaùn, chaâm bieám treân baùo chí. Vì sao laïi pheâ khoâng noåi? Thaäm chí ngay trong Ñaïi hoäi theå thao toaøn quoác laàn thöù 7 coøn tuyeân truyeàn moät caùch chính thöùc, phoâ ra moät caùch töï haøo tröôùc theá giôùi raèng tinh hoa cuûa daân toäc Trung Hoa laø hình baùt quaùi. Vì sao vaäy? Vì sao laïi noùi côn soát “Chu dòch”laø quy luaät taát yeáu cuûa söï phaùt trieån xaõ hoäi, hôn nöõa laø quy luaät baát khaû khaùng? Chæ caàn xem tam nguyeân cöûu vaän döôùi ñaây thì seõ roõ. Thieân can, ñòa chæ, aâm döông, nguõ haønh laø phaùt minh sôùm nhaát cuûa toå tieân ta ñaùng ñöôïc töï haøo cuûa nöôùc ta. Quy taéc laøm lòch cuûa Nhaø Haï cho ñeán nay vaãn coøn giaù trò to lôùn ñaõ chöùng minh ñieàu ñoù. Veà sau phoái hôïp laïi thaønh 60 hoa giaùp tí, sau moät thôøi gian daøi laïi phaùt minh ra tam nguyeân cöûu vaän. Tam nguyeân cöûu vaän baét ñaàu ñöôïc tính töø ñôøi Hoaøng ñeá (Hieân Vieân) hoa giaùp tí thöù 78. Moät hoa giaùp tí laø moät nguyeân, hoa giaùp thöù nhaát laø thöôïng nguyeân, hoa giaùp thöù hai laø trung nguyeân, hoa giaùp thöù ba laø haï nguyeân. Tam nguyeân coäng laïi laø 180 naêm. 180 naêm naøy theo 9 cung cuûa baùt quaùi, moãi cung quaûn 20 naêm. Töùc 1 – cung khaûm, 2 – cung khoân, 3 – cung chaán, 4 – cung toán, 5 – cung giöõa, 6 – cung caøn, 7 – cung ñoaøi, 8 – cung caán, 9 – cung ly, sau 1 voøng laïi laëp laïi. Voøng thöôïng nguyeân caän ñaïi naøy baét ñaàu töø naêm 1864. CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 1 – cung khaûm : töø naêm 1865 – 1883 2 – cung khoân : töø naêm 1884 – 1903 3 – cung chaán : töø naêm 1904 – 1923 Thöôïng nguyeân 4 – cung toán : töø naêm 1924 - 1943 5 – cung giöõa : töø naêm 1944 – 1963 6 – cung caøn : töø naêm 1964 – 1983 Trung nguyeân 7 – cung ñoaøi : töø naêm 1984 - 2003 8 – cung caán : töø naêm 2004 – 2023 9 – cung ly : töø naêm 2025 – 2043 Haï nguyeân 6 Xem baûng treân ta bieát ñöôïc, chuùng ta hieän nay ñang ôû vaøo cung thöù 7 cuûa tam nguyeân, töùc tam nguyeân thaát vaän, chuû vaän cung ñoaøi. Vaän naøy laø vaän cuûa y boác, khí coâng, nhöõng coâng naêng ñaëc bieät phaùt trieån maïnh. Do ñoù nöôùc ta vaø theá giôùi seõ thònh haønh caùc moân y boác, thuaät toaùn, meänh lyù, khí coâng vaø caùc coâng naêng ñaëc bieät. Ñoù cuõng laø keát quaû taát yeáu giöõa söï öùng thuaänc uûa quaû ñaát vaø toaøn vuõ truï. Cung thöù 8 laø caán, 9 ly, 1 khaûm, cho neân 80 naêm saép tôùi seõ laø thôøi kyø thuaät soá döï ñoaùn thònh haønh. 7. Phöông phaùp môùi döï ñoaùn theo kinh dòch. Vì döï ñoaùn thoâng tin theo dòch hoïc ñöôïc öùng duïng roäng raõi vaøo khoa hoïc hieän ñaïi, thaønh töïu cuûa noù ngaøy caøng ñöôïc nhieàu ngöôøi tieáp thu vaø thöøa nhaän, neân soá ngöôøi coù nguyeän voïng hoïc taäp döï ñoaùn hoïc theo Kinh dòch moät caùch heä thoáng raát nhieàu. Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ñoù, thaønh phoá An Döông tænh Haø Nam ñaõ thaønh laäp Hoïc vieän Kinh dòch, tuyeån sinh khaép trong vaø ngoaøi nöôùc vaø haøm thuï coù toaøn quoác ñeå boài döôõng nhaân taøi dòch hoïc cho caùc troïng ñieåm cuûa Nhaø nöôùc. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà giaùo trình, tröôøng Ñaïi hoïc nhaân daân Trung Quoác, tröôøng ñaûng trung öông,Trung taâm caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø Hoïc vieän Kinh dòch An Döông ñeàu nhaát trí kieán nghò laáy saùch “Chu dòch vaø döï ñoaùn hoïc” laøm giaùo taøi vaø muoán toâi ñoåi noù thaønh saùch “Giaûng nghóa Chu dòch döï ñoaùi hoïc”. Laàn naøy ñoåi saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” thaønh taøi lieäu giaûng daïy, thöù nhaát laø ñeå thoaû maõn nhu caàu daïy hoïc vaø roäng raõi ñoäc giaû; thöù hai laø coù nhieàu choã sai trong nguyeân baûn vaø trong baûn in laäu caàn ñöôïc hieäu ñính, boå sung ngay; thöù ba laø ñeå môû roïng nghieân cöùu öùng duïng moät caùch saâu roäng hôn. Cuoán “giaûng nghóa” xuaát baûn laàn naøy ñaõ boå sung theâm “Chöông vaän haïn cuûa cuoäc ñôøi” vaø hai tieát “Baøn veà nhaäp moä”, “Du hoàn, quy hoàn” trong cuoán cuõ chöa coù. Ñoàng thôøi vì moïi ngöôøi raát xem troïng aâm döông, phong thuûy cuûa nhaø ôû, ñaëc bieät laø khoâng bieát ñöôïc söï laønh, döõ veà xaây nhaø, mua nhaø, phaân nhaø, thueâ nhaø, thöông tröôøng, … cho neân trong cuoán “Giaûng nghóa” naøy ñaõ taêng theâm chöông döï ñoaùn veà laønh, döõ cuûa nhaø ôû. Sau khi xuaát baûn cuoán “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc”, ñoâng daûo ñoäc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc vôùi thaùi ñoä nhieät tình, thaønh khaån, quan taâm ñaõ neâu ra nhöõng sai soùt vaø nhöõng ñieàu coøn thieáu trong saùch, nhaân dòp naøy toâi xin göûi caùc ñoäc giaû ñoù lôùi caûm ôn chaân thaønh vaø raát mong muoán ñöôïc ñoäc giaû tieáp tuïc chæ ra nhöõng khieám khuyeát ñang coøn trong saùch. Ôû ñay, toâi muoán thoâng baùo moät tin vui vôùi ñoäc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc, ñeå ñaùp öùng nguyeän voïng töø laâu vaø yeâu caàu thieát tha cuûa ñoäc giaû, toâi ñang chuaån bò môû lôùp haøm thuï döï ñoaùn “Chu dòch”, Töù truï”. Thaùng 9 naêm nay queâ höông Hoà Baéc ñaõ thaønh laäp “Trung taâm döï ñoaùn thoâng tin Thieäu Vó Hoa – thaønh phoá Ngaïc Chaâu”, trung taâm CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 7 naøy ñöôïc Sôû Giaùo duïc thaønh phoá cho pheùp, vaø töø thaùng 8 naêm 1994 ñeán thaùng 6 naêm 1995 seõ toå chöùc lôùp haøm thuï cho toaøn quoác. Ai ñöôïc tin naøy, caàn hoïc xin baùo teân cho toâi. Lôùp döï ñoaùn theo “Chu dòch” thu hoïc phí 200 ñoàng (nhaân daân teä), lôùp “Töù truï” thu 350 ñoàng, ñoù laø hoïc phí cuûa moät ñôït hoïc. Hoïc phí naøy chæ baèng moät nöûa hoïc phí cuûa caùc lôùp haøm thuï bình thöôøng. Taát caû caùc chi phí cho: saùch hoïc, taøi lieäu, phuï ñaïo, giaûi ñaùp, chi phí böu ñieän, baèng toát nghieäp, phieáu döï ñoaùn, phí huy hieäu (hoïc vieân) v. v. … ñeàu göûu theo ñòa chæ : Thieäu Vó Hoa – Trung taâm döï ñoaùn, phoøng 402 nhaø soá 27, ñöôøng Nam Phoá, thaønh phoù Ngaïc Chaâu tænh Hoà Baéc, maõ soá böu ñieän 436.000 (Böu ñieän Ngaïc Chaâu seõ thay hoïc vieän tröïc tieáp baùo ghi teân ôû Trung taâm) Trong phieáu göûi tieàn caàn ghi roõ ñòa chæ vaø maõ soá böu ñieän ñeå Trung taâm tieän lieân laïc. Lôùp haøm thuï laáy töï hoïc laøm chính. Ñoái vôùi nhöõng tænh, thaønh phoá soá hoïc vieân nhieàu, toâi seõ ñích thaân ñeán giaûng 1 laàn. Cuoái naêm coù kieåm tra, ngöôøi ñaït yeâu caàu seõ caáp baèng. Trung taâm chuùng toâi ngoaøi môû lôùp haøm thuï ra, coøn môû lôùp nghieäp vuï Tö vaán döï ñoaùn thoâng tin. Ngoaøi ra, choã ngaøi Löông Dòch Minh coù ñuû caùc saùch dòch hoïc, huyeàn hoïc, ñòa chæ lieân heä laø Phoøng saùch baùo coâng ty xuaát baûn thoâng tin Quaûng Ñoâng – soá 2 nöûa phía taây nhaø soá 3, ñöôøng Ñoâng Vieân Hoaønh, thaønh phoá Quaûng Chaâu, tænh Quaûng Ñoâng, maõ soá böu ñieän : 510100. Ngaïc Chaâu, thaùng 10 naêm 1993 THIEÄU VÓ HOA MAO TRAÏCH ÑOÂNG RUÙT THEÛ Khi Mao Traïch Ñoâng ôû Haøng Chaâu ñeå khôûi thaûo söûa ñoåi boä hieán phaùp ñaàu tieân cuûa Trung Quoác, oâng thöôøng daïo chôi phong caûnh vaø leo nuùi. Moät ngaøy cuoái thaùng 2 naêm 1952, Mao Traïch Ñoâng leo leân nuùi Ngoïc Hoaøng, treân ñænh nuùi coù mieáu Phuùc Tinh. Hoâm ñoù trôøi möa daàm neân ít ngöôøi ñi leã. Mao Traïch Ñoâng xem qua ngoaøi mieáu roài tieán vaøo trong. Sau khi xem löôùt moät laàn, Mao Traïch Ñoâng döøng laïi beân baøn thôø ngöôøi ñi leã hay thaép höông vaø ruùt theû. Mao Traïch Ñoâng nhìn vaøo oáng ñöïng theû moät choùc, roài ñöa tay ra, do döï ruùt moät theû. Xem qua theû, Mao Traïch Ñoâng cöôøi, sau cöôøi thaønh tieáng. Thaáy theá, caùc vò laõnh ñaïo khaùc ñeàu ñeán vaây quanh. Mao Traïch Ñoâng vöøa cöôøi, vöøa ñöa theû cho La Thuïy Khanh (luùc ñoù La Thuïy Khanh laø ñaïi töôùng). Ñaøm Chaán Laâm xem qua cuõng cöôøi … cöù theá theû ñöôïc chuyeàn khaép löôït, sau ñoù traû veà laïi cho Mao Traïch Ñoâng. Mao Traïch Ñoâng khoâng xem vaø tieän tay vöùt xuoáng ñaát. Toâi (taùc giaû) toø moø, chôø cho caùc Thuû töôùng ra khoûi mieáu, voäi vaøng nhaët theû leân, xem qua thaáy chöõ phoàn theá, coù vaøi chöõ xem khoâng roõ neân boû vaøo tuùi. Veà khaùch saïn, laáy ra xem. Ñoù laø theû baèng goã, chöõ khaéc leân ñoù. Toâi coøn nhôù noäi dung ñaïi theå nhö sau: Meänh naøy uy quyeàn khoâng theå caûn, tía baøo ngoïc ñai ôû trieàu ñöôøng, coøn coù moät caâu laø ñang coù vôï thöù ba. Luùc ñoù toâi bieát Giang Thanh laø vôï thöù ba cuûa Mao Traïch Ñoâng neân caûm thaáy theû noùi raát ñuùng. Toâi ñaõ giöõ theû laïi, maõi cho ñeán khi rôøi khoûi Trung Nam Haûi chuyeån ñeán Taây Taïng, môùi ñaùnh maát theû trong “Ñaïi caùch maïng vaên hoùa”. (Trích töø Baùo “Vaên hoùa ngheä thuaät Thöôïng Haûi” CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 8 THAY LÔØI TÖÏA NHAØ HOÏC GIAÛ DUØNG BAÙT QUAÙI DÖÏ ÑOAÙN TÖÔNG LAI - Ghi cheùp veà Thieäu Vó Hoa vaø “Baùt quaùi vôùi thoâng tin” cuûa oâng LYÙ TRÌNH Möa xuaân thaám vaøo ñeâm. Vaïn vaät nhö chìm trong yeân laëng. Ñuùng luùc ñoù, phía sau cöûa soå phoøng hoïc ôû moät ngoâi tröông taïi thaønh phoá Quaûng Chaâu, aùnh ñeøn vaãn haét leân raát saùng. Trong lôùp, tuy hoïc vieân ñoâng ngoài chaát caû phoøng lôùn, nhöng vaãn im phaêng phaéc. Moïi ngöôøi ñang taäp trung laéng nghe moät vò hoïc giaû ñeo maét kính traïc tuoåi trung nieân, phong ñoä thoaûi maùi ñang giaûng baøi. Ngöôøi ñoù chính laø Thieäu Vó Hoa. Ngaøy 26 thaùng 5 naêm 1988, tôø “Baùo buoåi chieàu Trònh Chaâu” ñaêng treân trang nhaát moät baûn tin khoâng bình thöôøng: moät em trai hai tuoåi teân laø Thöôïng Hoå ôû nhaø treû cuûa moät coâng ty noï bò boïn gian baét coùc. Söï vieäc xaùy ra khoaûng 9h saùng ngaøy 27 thaùng 4. Hoâm ñoù vì trôøi noùng, coâ giaùo cho caùc em leân xe ñeå ñöa ra hoùng maùt. Luùc beù Hoå baûo coâ muoán ñi ngoaøi, coâ ñaõ cho chaùu töï ñi vaø queân khoâng ñoùng cöûa nhaø treû. Moät luùc sau, coâ giaùo khoâng thaáy beù Hoå ñaâu, lo cuoáng leân tìm kieám khaép nôi. Khoaûng 12h tröa, laõnh ñaïo môùi bieát vieäc naøy, lieàn ñoäng vieân caùn boä toaøn coâng ty ra ga taøu, beán xe vaø caùc ngaû ñöôøng tìm kieám, nhöng vaãn khoâng thaáy toâng tích em beù ôû ñaâu. Gaàn moät thaùng troâi qua, gia ñình vaø coâng ty tìm khaép tænh Haø Nam vaø ñaêng tin lieân tuïc, nhöng vaãn baët voâ aâm tín. Soá phaän ruûi ro cuûa Thöôïng Hoå laøm cho nhieàu ngöôøi xuùc ñoäng lo laéng. Raát nhieàu ñoäc giaû quan taâm ñeán chaùu, cung caáp nhieàu manh moái, nhöng vaãn chaúng ñeán ñaâu. Ñuùng thôøi gian ñoù, coù moät caùn boä ôû Hoäi lieân hieäp vaên xaõ Trònh Chaâu ñoäc ñöôïc tin naøy treân baùo, lieàn laáp töùc vieát thö cho Thieäu Vó Hoa noùi roõ ñaàu ñuoâi, nhôø oâng döï ñoaõn. Thieäu Vó Hoa raát nhanh döï ñoaùn: 1) Chaùu beù coøn soáng; 2) Ñang ôû phía taây nam; 3) Teân baét troäm ôû phía ñoâng baéc ñeán; 4) Noù treøo töôøng hoaëc vöôït raøo vaøo; 5) Coâ giaùo luùc ñoù ñang bò baán vaøo coâng vieäc; 6) Keû troäm cao 1m 66 trôû leân, ñoäi muõ; 7) Chaùu beù töø cuoái thaùng 5 aâm lòch trôû ñi vaø tröôc thaùng 6, 7 gì ñoù seõ trôû veà. Ñoaùn xong oâng lieàn baùo cho ngöôøi hoûi. Quaû nhieân, gia ñình chaùu theo lôøi ñoaùn cuûa oâng ñaõ tìm thaây chaùu ôû tænh Sôn Ñoâng vaøo ngaøy 30 thaùng 8 (töùc 19 thaùng 7 aâm lòch). Vieäc naøy nghe ra coù veû “huyeàn bí”, nhöng phöông phaùp döï ñoaùn cuûa Thieäu Vó Hoa quaû thaät laø töø nghieân cöùu “Chu dòch”ra. Quaùch Maïc Nhöôïc töøng noùi: “Chu dòch” laø moät cung ñieän thaàn bí. Noù sôû dó thaàn bí vì ñöôïc xaây baèng nhöõng vieân gaïch thaàn bí – ñoù laø baùt quaùi. Do ñoù maõi ñeán theá kyû 20 hieän ñaïi, cung ñieän naøy vaãn taùn phaùt ra nhöõng aùnh haøo quang thaàn bí. Vaäy Thieäu Vó Hoa ñaõ ñi vaøo cung ñieän thaàn bí naøy nhö theá naøo? Noùi ra thì, do ñuû moïi nguyeân nhaân, baûo vaät do toå tieân ta phaùt minh ra laïi thuoäc loaïi “hoa trong töôøng, thôm ngoaøi töôøng”. Ngöôøi nöôùc ngoaøi nghieân cöùu veà maët naøy ñaõ ñi tröôùc chung ta, coøn chuùng ta noùi ra theâm hoå theïn, tröôùc kia tuy coù ngöôøi nghieân cöùu, nhöng cuõng chæ laø xuaát phaùt töø quan ñieåm thuaàn trieát hoïc maø nghieân cöùu. Caùch ñaây maáy naêm, treân thò tröôøng saùch caên baûn khoâng theå tìm thaáy boùng daùng cuûa cuoán “Chu dòch” naøy. Thieäu Vó Hoa nghieân cöùu “Chu dòch” trong ñieàu kieän kinh teá raát khoù khaên, ghi cheùp treân giaáy loaïi, treân voû bao thuoác … khi oâng nghieân cöùu, ngöôøi ta baûo oâng dang laøm vieäc meâ tín phong kieán, môû hoäi nghò to, hoäi nghò nhoû pheâ oâng, noùi oâng laøm oâ nhieãm tinh thaàn. Naêm 1984 chænh Ñaûng, noùi caàn khai tröø oâng khoûi Ñaûng. Thaät laø khoù khaên choàng chaát. Nhöng oâng vaãn kieân trì khoâng thay ñoåi. Thaùng 9 naêm 1984, oâng laàn ñaàu tieân göûi keát quaû nghieân cöùu cuûa mình cho moät taïp chí. Trong moät tai lieäu löu haønh noäi boä, Phoù Chuû nhieäm Uyû ban coâng nghieäp quoác phoøng trung öông – CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 9 Tröông Chaán Hoaøn ñoïc thaønh quaû nghieân cöùu cuûa oâng, do ñoù, thaùng 2 naêm 1985 ñaõ gaëp rieâng oâng ôû Taây An. Tröông Chaán Hoaøn coå vuõ oâng, mong ong tieáp tuïc coá gaéng. Töø ñoù oâng caøng noã löïc ñi saâu nghieân cöùu. Thaùng 8 naêm 1988, oâng tham döï hoäi thaûo nghieân cöùu “Chu dòch” toaøn quoác hoïp ôû tænh Quyù Chaâu, vaø ñöôïc baàu vaøo Chuû tòch ñoaøn tham gia laõnh ñaïo hoäi nghò. Thieäu Vó Hoa nghieân cöùu “Chu dòch” chuû yeáu treân phöông dieän khoa hoïc töï nhieân nhö: döï baùo khí haäu, ñoäng ñaát, thieân tai, beänh dòch, söï coá coâng nghieäp. Döôùi ñaây cöû vaøi ví duï: Ngaøy 14 thaùng 9 naêm 1993 Thieäu Vó Hoa ñoaùn ngaøy 16 thaùng 9 ôû Thöôïng Haûi coù möa, khaúng ñònh Ñaïi hoäi theå thao toaøn quoác khoâng theû khai maïc ñuùng giôø. Quaû nhieân ngaøy 16 möa vaø Ñaïi hoäi phaûi hoaõn ñeán ngaøy 18 môùi khai maïc. Chieàu ngaøy 6 thaùng 4 naêm 1986, oâng Tröông Möu ôû ñôn vò oâng Hoa noùi nhaø bò maát caép, nhôø Thieäu Vó Hoa ñoaùn xem coù theå phaù aùn khoâng, ñoà ñaïc coù laáy laïi ñöôïc khoâng. Thieäu Vó Hoa baûo: “Thöù nhaát, nhöõng thöù raát coù giaù trò, caát ôû choã cao nhaát trong nhaø ñaõ bò maát caép; thöù hai: Sôû coâng an khoâng tìm ra ñöôøng daây naøo, vaø cuõng khoâng coù ai chæ giuùp; thöù ba: boïn troäm töø phía ñoâng nam ñeán; thöù tö: boïn troäm coù ba teân, hai nam moät nöõ, moät nam maët hôi ñen, 1 nam maët hôi vaøng, teân nöõ maët aùo ñoû. Toâi phaïm chính laø teân maët vaøng, ngöôøi gaày nhoû, maëc aùo lính, ñoäi muõ lính, cao 1m57; thöù naêm: chuùng troäm xong ñi ñeán goác caây phía taây baéc, sau ñoù ñi theo höôùng ñoâng nam; thöù sau: khoaûng thaùng ba aâm lòch naêm nay seõ phaù an, coù theå thu hoài ñöôïc moät phaàn taøi saûn”. Vieäc xong xuoâi, oâng Tröông noùi: “Baùt quaùi thaàn kyø quaù, thaùng ba ñaõ phaù an, toäi phaïm chính saéc maët vaøng, ngöôøi gaày nhoû, maëc aùo lính, ñoäi muõ lính, cao 1m57. Nhöõng caùi kaùhc khoâng sai gì lôøi oâng ñoaùn. Nhöng chuùng chæ thöøa nhaän coù hai nam, khoâng coù nöõ”. Thieäu Vó Hoa noùi: “Coù moät nöõ laø keû oa tröõ, chaúng qua khoâng xuaát hieän maø thoâi”. Thaùng 6 naêm 1985, luùc ñoù oâng Hoa oám naèm vieäc, oâng Thi naèm cuøng phoøng beänh vôùi oâng Hoa xin baùc só xuaát vieän, Thieäu Vó Hoaø khuyeân oâng khoâng neân ra vieän, hôn nöõa ngaøy chuû nhaät khoâng ñöôïc ñi ñaâu. Ñuùng hoâm chuû nhaät, oâng Thi ôû nhaø khoâng ñi ñaâu nhöng hôn boán giôø chieàu ñaõ vaøo vieän caáp cöùu. Baùc só hoûi Thieäu Vó Hoa: “Laøm sao oâng bieát oâng ta caáp bieán?” “Toâi tính toaùn ra”. Baùc só yeâu caàu oâng Hoa ñoaùn xem oâng Thi bò beänh gì, oâng Hoa ñoaùn ngay: “Beänh veà maùu”. Baùc só kinh ngaïc vaø ra hieäu phaûi bí maät. Thieäu Vó Hoa coøn ñeà nghò baùc só phaûi chuù yù nhöõng ngaøy naøo, chæ coù qua ñöôïc nhöõng ngaøy ñoù môùi bình yeân voâ söï. Veà sau quaû ñuùng nhö theá. Ba giôø chieàu ngaøy 31 thaùng 12 naêm 1985, Tröông Möu yeâu caàu Thieäu Vó Hoa döï ñoaùn xem keát quaû thi ñaáu cuûa ñoäi boùng chuyeàn nöõ Trung Quoác vôùi lieân ñoäi ngoâi sao theá giôùi ôû Thöôïng Haûi seõ ra sao… Oâng Hoa ñoaùn laø ñoäi Trung Quoác thaéng. Ñeán hieäp naêm, lieân ñoäi theá giôùi daãn 8 – 2, Tröông Möu noùi: “Chuù Thieäu laàn naøy ñoaùn sai roài! Thöû ñoaùn laïi xem”. Oâng Thieäu noùi: “Khoâng caàn ñoaùn laïi ñaâu, toâi ñaõ vieát roõ treân giaáy laø ñoäi ta chuyeån baïi thaønh thaéng cô maø!”. Veà sau quaû ñuùng nhö theá. Ngaøy 3 thaùng 12 naêm 1988 Tröông Chaán Hoaøn göûi thö cho Thieäu VÓ Hoa nhôø ñoaùn dòch vieâm gan ôû Thöôïng Haûi bao giôø thì ñôõ. Oâng Hoa ñoaùn xong göûi thö traû lôøi: Thaùng ba ñöôïc khoáng cheá laïi, thaùng 4 thaùng 5 thì seõ qau khoûi. Ít laâu sau ñoù Ñaøi phaùt thanh Trung öông ñöa tin laø dòch khoâng phaùt trieån nöõa. Ngaøy 26 thaùng 12 naêm 1986 Thieäu Vó Hoa ñoaùn ñaàu naêm sau coù haïn neân ñeà nghò Tænh uyû Thieåm Taây laøm thuyû lôïi vaø quan taâm saûn xuaát löông thöïc. Laõnh ñaïo tænh ñaõ nghe theo vaø ra söùc phoøng haïn. Ôû ñaây coù moät vieäc raát ñaùng neâu laø thaùng naêm 1989 ôû voøng ngoaøi tranh cuùp boùng ñaù theá giôùi, ñoäi Trung Quoác gaëp ñoäi Iran, Thieäu Vó Hoa ñaõ döï ñoaùn: Coäng hai traän laïi ñoäi Trung Quoác nhaát ñònh chuyeån baïi thaønh thaéng. Ñoäc giaû ai cuõng noùng loøng chôø ñôïi (Theo taùc giaû baøi baùo: Ñaàu naêm 1989 Thieäu Vó Hoa ñoaùn thì thaùng 3 taùc giaû coâng boá tin naøy treân baùo Nam Phong. Ba thaùng sau, keát quaû thi ñaáu cuûa hai ñoäi hoaøn toaøn khôùp vôùi döï ñoaùn. Nhaân vieäc ñoù raát nhieàu ñoäc giaû ñaõ göûØi thö ñeán chuùc CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 10 möøng Thieäu Vó Hoa. Vì Thieäu Vó Hoa khoâng theå caûm ôn töøng ñoäc giaû ñöôïc neân nhaân dòp naøy Ban bieân taäp saùch chuùng toâi thay oâng göûi lôøi caûm ôn ñeán caùc ñoäc giaû). Thieäu Vó Hoa ñaõ nhieàu laàn ñöôïc Tröông Chaân Hoaøn – Phoù chuû nhieäm Uyû ban khoa hoïc quoác phoøng Trung öông gaëp gôõ vaø quan taâm, ñöôïc caùc boä moân höõu quan cuûa Vieän khoa hoïc xaõ hoäi Trung Quoác coi troïng. Oâng laø coá vaán cuûa Hieäp hoäi khí coâng, lyù khí coâng phaùp cuûa tænh Thieåm Taây vaø laø Phoù thö kyù hoäi nghieân cöùu Kinh dòch cuûa tænh Quaûng Ñoâng, Phoù vaên phoøng Hoäi nghieân cöùu Kinh dòch tænh Quaûng Toâ, coá vaán Taïp chí Kinh dòch, ñaõ nhieàu laàn môû lôùp hoïc vaø baùo caùo hoïc thuaät veà Kinh dòch ôû Baéc Kinh, Taây An, Nam Kinh, Khai Phong, v. v. … Tröôùc maét ñang môû lôùp hoïc kyø II ôû tröôøng khí coâng Baûo Laâm Quaûng Chaâu vaø ñang chuaån bò môû hoïc kyø III. Ñaàu thaùng naøy (thaùng 7 – 1989). Oâng vöøa nhaän ñöôïc thö cuûa Hoäi nghieân cöùu Kinh dòch quoác teá, chuaån bò keát naïp oâng laøm hoäi vieân (Theo taùc giaû: Naêm 1989 oâng ñaõ chính thöùc gia nhaäp hoäi naøy; naêm 1990 oâng ñeán Quaûng Chaâu, Thaâm Quyeán giaûng baøi). Khi ñoaøn Ñaïi bieåu Nhaät Baûn ñem caùc taøi lieäu “Baùt quaùi – Vöông mieän cuûa khoa hoïc”, do Thieäu Vó Hoa soaïn ra ñeå quay thaønh phim truyeàn hình, oâng quaû thaät caûm thaáy Kinh dòch laø nieàm kieâu haõnh cuûa ngöôøi Trung Quoác, chuùng ta cuõng ñaùng laáy ñoù laøm nieàm töï haøo. (Nguyeân ñaêng ôû baùo Nam Phong soá 7 thaùng 3 – 1989) MUÏC LUÏC Môû ñaàu Phaàn moät “CHU DÒCH” VÔÙI KHOA HOÏC DÖÏ ÑOAÙN Chöông 1. KHAÙI QUAÙT VEÀ CHU DÒCH I. Tieân thieân baùt quaùi cuûa Phuïc Hy II. Haäu thieân baùt quaùi cuûa Vaên Vöông III. Haø ñoà, laïc ñoà IV. Nguoàn goác cuûa baùt quaùi V. Thôøi ñaïi Kinh dòch thaønh saùch VI. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Chu dòch Chöông 2. KHAÙI QUAÙT NGUYEÂN LYÙ CUÛA QUEÛ I. Söï saép xeáp cuûa 64 queû II. Töôïng queû III. Ngoâi cuûa queû IV. Thöôïng haøo, soá haøo V. Ngoâi haøo VI. Soá cuûa ñaïi dieän VII. Nguyeân, hanh, lôïi, trinh VIII. Caùt, laän, leä hoái, cöõu, hung Chöông 3. BAÙT QUAÙI VÔÙI KHOA HOÏC HIEÄN ÑAÏI I. Veà vaán ñeà “meâ tín phong kieán” cuûa baùt quaùi II. Baùt quaùi vaø khoa hoïc (1) III. Baùt quaùi vaø khoa hoïc (2) Chöông 4. BAÙT QUAÙI VAØ DÖÏ ÑOAÙN THOÂNG TIN CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa I. Cô theå vaø thoâng tin II. Hoïc thuyeát aâm döông III. Hoïc thuyeát nguõ haønh IV. Thieân can V. Ñòa chi VI. Baûng saùu möôi giaùp lyù vaø nhöõng vaán ñeà khaùc VII. Thaàn, saùt VIII. Moái quan heä giöõa aâm döông, nguõ haønh vaø cô theå Chöông 5. PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ ÑOAÙN THEO BAÙT QUAÙI I. Phöông phaùp döï ñoaùn vaø quaù trình phaùt trieån cuûa noù II. Phöông phaùp tính toaùn baùt quaùi III. Pheùp bieån ñoåi laãn nhau cuûa queû theá vaø queû duïng IV. Ví duï coå V. Thí duï ngaøy nay VI. 18 vieäc thöôøng döï ñoaùn Phaàn hai www.tuviglobal.com PHÖÔNG PHAÙP ÑOAÙN THEO SAÙU HAØO Chöông 6. NAÏP PHAÙP I. Phöông phaùp gieo queû II. Töôïng haøo cuûa 64 queû III. Ñaïi cuïc hoãn thieân giaùp lyù IV. Phöông phaùp xaùc ñònh haøo theá, haøo öùng V. Trì theá cuûa caùc haøo Chöông 7. CAÙCH ÖÙNG DUÏNG LUÏC THAÂN I. Caùch xaép xeáp luïc thaân II. Caùch choïn duøng phaùt ñoäng III. Luïc thaân phaùt ñoäng IV. Luïc thaân bieán hoaù V. Sau haøo ñoäng bieán VI. Thaäp can phoái luïc thaàn VII. Luïc thaàn phaùt ñoäng Chöông 8. BAØN VEÀ CAÙC THAÀN I. Duïng thaàn II. Nguyeân nhaân, kî thaàn cöøu thaàn III. Baøn veà nguyeân thaàn, kî thaàn IV. Tieán thaân, thoaùi thaàn V. Phi thaàn, phuïc thaàn VI. Duïng thaàn hieän 2 laàn Chöông 9. NGUÕ HAØNH SINH KHAÉC I. Nguõ haønh töông sinh cuûa haøo II. Nguõ haønh töông khaéc cuûa haøo III. Luïc hôïp cuûa haøo 11 CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 12 IV. Luïc xung cuûa haøo V. Sinh khaéc xung hôïp cuûa haøo VI. Tam hôïp hoùa cuïc cuûa haøo VII. Tam hình cuûa haøo Chöông 10. ÑOÄNG BIEÁN I. Sinh, khaéc cuûa quûe bieán II. Sinh, khaéc cuûa ñoäng, tónh III. Sinh, khaéc, xung, hôïp cuûa ñoäng bieán IV. Aùm ñoäng V. Ñoäc phaùt, ñoäc tính Chöông 11. SINH VÖÔÏNG CUÛA TÖÙ THÔØI I. Vöôïng töôùng cuûa töù thôøi II. Sinh, vöôïng, moä, tuyeät III. Baøn veà nhaäp moä IV. Quyeàn cuûa nguyeät kieán V. Nguyeät phaù VI. Leänh cuûa nhaät kieán VII. Tuaàn khoâng cuûa haøo Chöông 12. PHAÛN NGAÂM, PHUÏC NGAÂM, QUY HOÀN, DU HOÀN VAØ THAÂN QUEÛ I. Phaûn ngaâm cuûa haøo, cuûa caùc queû. II. Phuïc ngaâm cuûa haøo, cuûa queû III. Du hoàn, quy hoàn IV. Thaân queû Chöông 13. ÑOAÙN YÙ CUÛA NGÖÔØI ÑEÁN VAØ CAÙCH XAÙC ÑÒNH THÔØI GIAN ÖÙNG NGHIEÂM I. Ñoaùn yù cuûa ngöôøi ñeán xin ñoaùn II. Xaùc ñònh thôøi gian öùng nghieäm Chöông 14 CAÙC THOÂNG TIN VEÀ THEÁ GIÔÙI TÖÏ NHIEÂN I. Döï ñoaùn thôøi tieát II. Ñoaùn veà thôøi vaän trong naêm Chöông 15. VAÄN HAÏN CUOÄC ÑÔØI I. Laáy queû ngaøy giôø sinh ñeå ñoaùn cuoäc ñôøi II. Ñoaùn vaän haïn cuoäc ñôøi Chöông 16. HOÏC TAÄP SÖÏ NGHIEÄP I. Ñoaùn veà hoïc taäp, thi cöû II. Ñoaùn coâng danh Chöông 17. HOÂN NHAÂN I. Döï ñoaùn veà hoân nhaân II. Ñoaùn veà phöông keát hoân Chöông 18. CON GAÙI I. Döï ñoaùn caàu taøi II. Döï ñoaùn veà buoân baùn, kinh doanh Chöông 20. ÑOAÙN NGÖÔØI ÑI XA I. Ñoaùn höôùng ngöôøi ñi xa (phaàn 1) CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 13 II. Ñoaùn höôùng ngöôøi ñi xa (phaàn 2) III. Ñoaùn xuaát haønh Chöông 21. KIEÄN TUÏNG I. Döï ñoaùn veà kieän tuïng II. Ñoaùn veà maát cuûa Chöông 22. ÑOAÙN VEÀ BEÄNH TAÄT, BÒ THÖÔNG I. Döï ñoaùn beänh taät (phaàn 1) II. Döï ñoaùn beänh taät (phaàn 2) III. Döï ñoaùn tai naïn, bò thöông Chöông 23. ÑOAÙN VEÀ NHAØ CUÛA I. Caùc haøo luaän veà caùt hung cuûa nhaø cöûa II. Luïc thaân baøn veà caùt hung cuûa nhaø ôû III. Caên cöù vaøo töôïng cuûa haøo theá, haøo öùng ñeå baøn veà caùt, hung cuûa nhaø ôû IV. Caên cöù luïc thaân ñeå baøn veà caùt hung nhaø ôû V. Ví duï thöïc teá MÔÛ ÑAÀU “Chu dòch” laø boä saùch kinh ñieån laâu ñôøi nhaát, coù uy quyeàn nhaát, noåi tieáng nhaát ôû Trung Quoác, laø keát tinh trí tueä cuûa toå tieân daân toäc Trung Hoa. Trong doøng lòch söû haøng nghìn naêm, noù phaûi traûi qua bao gaäp gheành, thöû thaùch, coù khen, coù cheâ, luùc suy luùc thònh, song quaû thaät noù ñaõ aâm thaàm coáng hieán to lôùn cho neàn vaên hoùa cuûa Trung Quoác vaø nhaân loaïi. Boä “Chu dòch” naøy noùi veà lyù, töôïng soá, chieâm. Veà hình thöùc vaø phöông phaùp gioáng nhö laø taùc phaåm chuyeân noùi veà aâm döông baùt quaùi. Nhöng thöïc chaát laø noùi veà vaán ñeà coát loõi nhaát, laø vaän duïng thuyeát “moät phaân laøm hai”, phöông phaùp luaän vuõ truï quan ñoái laäp thoáng nhaát vaø phöông phaùp duy vaät bieän chöùng, neâu leân nhöõng quy luaät phaùt trieån vaø bieán hoaù cuûa vaïn vaät, nguyeân taéc ñoái laäp thoáng nhaát, ñoàng thôøi vaän duïng theá giôùi quan naøy, vaän duïng baùt quaùi ñeå döï ñoaùn caùc thoâng tin veà töï nhieân, xaõ hoäi vaø thaân theå con ngöôøi. Noäi dung cuûa “Chu dòch” raát phong phuù, phaïm vi ñeà caäp raát roäng, treân thieân vaên, döôùi baøn ñòa lyù, giöõa noùi veà ñeán con ngöôøi, ñeà caäp töø khoa hoïc töï nhieân ñeán khoa hoïc xaõ hoäi, töø neàn saûn xuaát ñeán cuoäc soáng, töø ñeá vöông, töôùng lónh phaûi trò nöôùc ra sao ñeán ngöôøi daân bình thöôøng soáng sao cho phaûi ñaïo, taát caû ñeàu noùi raát tæ mæ, thaät laø khaép trong trôøi ñaát, khoâng gì khoâng noùi tôùi. “Chu dòch” laø khôûi nguoàn vaø cô sôû cuûa döï ñoaùn hoïc vaø cuûa khoa hoïc thoâng tin nöôc ta. Lôøi queû (queû töø) vaø lôøi haøo (haøo töø) cuûa 64 queû trong “Chu dòch” khoâng nhöõng ñaõ ghi cheùp moät caùch heä thoáng khoa hoïc töï nhieân, khoa hoïc xaõ hoäi, khoa hoïc nhaân theå vaø y hoïc, phaûn aùnh ñöôïc nhöõng thoâng tin tieàm taøng trong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai maø coøn ghi laïi phöông phaùp quyù baùu veà döï ñoaùn thoâng tin. Trong “Chu dòch” vieäc phaùt minh ra caùch vaän duïng baùt quaùi ñeå döï ñoaùn thoâng tin chính laø trí thoâng minh vaø theá giôùi quan duy vaät cuûa nhaân daân Trung Quoác. Trong cuoäc soáng thöông ngaøy, khi gaëp vieäc khoù khaên, hoï ñaõ khoâng boù tay chôø may ruûi maø duøng phöông phaùp khoa hoïc, vaän duïng baùt quaùi ñeå döï ñoaùn thoâng tin, döï ñoaùn nhöng tin laønh, tin döõ cuûa töï nhieân vaø coøn ngöôøi, coá gaép ñeán möùc tieân löôïng ñöôïc söï vieäc, thöïc hieän phöông chaâm coù phoøng ngöøa coù ñôõ! Töø ñoù maø nhaän thöùc xaõ hoïi, caûi taïo xaõ hoäi ñöôïc nhieàu hôn, ñaåy xaõ hoäi tieán leân phía tröôùc. Cho neân noùi 64 queû trong “Chu dòch” haøm chöùa moät kho thoâng tin raát lôùn. CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 14 Ngaøy nay treân theá giôùi, “Chu dòch” ñöôïc goïi baèng nhöõng teân ñeïp ñeõ nhö “ñaïi soá hoïc vuõ truï”, “hoøn ngoïc cuûa vöông mieän khoa hoïc”. Noù khoâng phaûi laø “meâ tín phong kieán”, “Chuû nghóa duy taâm” maø laø coäi nguoàn cuûa chaân lyù. Chuû tòch Hoäi Kinh dòch hoïc quoác teá – Ngaøy Thaønh Trung Anh noùi: “Chu dòch” khoâng nhöõng laø cuûa Trung Quoác, maø coøn laø cuûa phöông Ñoâng, caøng laø cuûa theá giôùi, khoâng nhöõng laø coå ñaïi coøn laø hieän ñaïi, caøng laø cuûa töông lai. “Chu dòch” laø khao hoïc döï ñoaùn, laø khoa hoïc quyeát saùch”. Naêm 1984, caùc nhaø dòch hoïc nöôùc ta ñaõ trieäu taäp cuoäc hoäi thaûo hoïc thuaät veà Chu dòch laân thöù nhaát ôû Vuõ Haùn. Naêm 1987 ôû Teá Nam ñaõ tieán haønh Hoäi thaûo quoác teá veà hoïc thuaät dòch hoïc laàn thöù 4. Sau khi “Nhaân daân nhaät baùo” coâng boá vaø tuyeân truyeàn phöông chaâm phaùt trieån “Dòch lyù kieâm töôïng soá nghieân cöùu toång hôïp noù vao nhieàu moân khoa hoïc, nhieàu taàng baäc, nhieàu keânh, nhieàu goùc ñoä” thì ôû nöôùc ta treân nhieàu ngaønh, nhieàu boä moân ñaõ daàn daàn daáy leân moät phong traøo hoïc “Chu dòch”, nghieân cöùu “Chu dòch”, keát hôïp khoa hoïc hieän ñaïi vaøo trong nghieân cöùu, nhieàu coâng trình, keát quaû nghieân cöùu toát ñaõ ra ñôøi. Ñeå tieáp tuïc phaùt huy, khai thaùc di saûn vaên hoùa öu tuù cuûa toå tieân, ra söùc môû roäng vaø ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu vaø öùng duïng “Chu dòch”, laøm giaøu theâm söï nghieäp khoa hoïc cho toå quoác vaø ñeå thoaû maõn loøng yeâu thích “Chu dòch” cuûa moïi ngöôøi, yeâu caàu döï ñoaùn thoâng tin cuûa hoïc giaû, toâi ñaõ döïa treân nhöõng hieåu bieát coù haïn cuûa mình qua nhieàu naêm hoïc taäp vaø öùng duïng “Chu dòch” ñeå döï ñoaùn thoâng tin, treân cô sôû caùc baøi giaûng caùc nôi trong toaøn quoác, vieát ra cuoán saùch “Chu dòch vôùi döï ñoaùn hoïc” naøy. Saùch chia laøm hai phaàn. Phaàn ñaàu noùi veà phöông phaùp döï ñoaùn theo töôïng queû, baét ñaàu töø nhöõng kieán thöùc cô baûn nhaát vaø ñöôïc saép xeáp thaønh heä thoáng cho ñeán phöông phaùp gieo queû, phöông phaùp ñoaùn queû ñeàu ñöôïc baøn ñeán. Ñeå khaéc phuïc khuynh höôùng giôùi dòch hoïc nöôùc ta nghieân cöùu dòch lyù nhng khoâng hieàu phöông phaùp döï ñoaùn hoaëc nghieân cöùu döï ñoaùn thong tin nhöng khoâng bieát caùc tri thöùc cô baûn cuûa dòch hoïc, ôû phaàn ñaàu toâi coù giôùi thieäu khaùi quaùt veà dòch hoïc. Phaàn hai chuû yeáu noùi veà phöông phaùp döï ñoaùn theo “saùu haøo”. Lyù luaän phaàn hai sao vôùi phaàn ñaàu saâu vaø phöùc taïp hôn nhieàu, noäi dung döï ñoaùn raát roäng, söï vieäc ñoaùn cuõng raát cuï theå. Noù laø phöông phaùp döï ñoaùn thöông duøng nhaát, cuõng laø phöôùng phaùp döï ñoaùn quan troïng nhaát trong baùt quaùi. Toâi vieát saùch naøy vôùi thaùi ñoä khao hoïc, thöïc söï caàu thò, vöøa treân cô sôû toân troïng vaø keá thöøa kinh nghieäm quyù baùu cuûa ngöôøi tröôùc, giöõ ñuùng nguyeân taéc choïn loïc nhöõng caùi tinh tuyù, nhöõng caùi coù giaù trò, saùt vôùi thöïc teá. Ñoái vôùi nhöõng ñieàu chöa theå noùi ngay lyù leõ cuûa noù maø toát thì vaãn ñöa vaøo, nhöõng ñieàu qua kieåm nghieâm thöïc tieãn phaùt hieän coù choã sai thì coù uoán naén, chænh laïi. Saùch naøy khoâng nhöõng taäp hôïp ñöôïc kinh nghieäm coå kim veà phöông phaùp vaø kinh nghieäm ñoaùn queû maø coøn chöùa ñöïng keát quaû nghieân cöùu nhieàu naêm caûu baûn thaân toâi. Ví duï phöông phaùp duøng naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh cuûa moät ngöôøi ñeå gieo queû döï ñoaùn vaän haïn toát xaáu cuûa caû ñôøi ngöôøi, ñeàu ñoù ngaøy xöa chöa coù. Söï ra ñôøi cuûa phöông phaùp naøy ñaõ laøm thay ñoåi caùch laøm khoâng khoa hoïc tröôùc kia laø duøng nhieàu queû ñeå ñoaùn vaän haïn. Ngaøy xöa ñoaùn ñoäng ñaát chæ noùi chung chung, khoâng noùi roõ theo töøng chuyeân ñeà, cuõng khoâng coù phöông phaùp ñoaùn cuï theå. Toâi caên cöù vaøo kinh nghieäm cuûa mình, trong saùch ñöa ra nhöõng ñieàu coù tính thaêm doø, mong ñeå moïi ngöôøi duøng laøm tham khaûo. Coøn thieân tai, dòch beänh, tai naïn thöông taät trong saûn xuaát do coøn ñang trong chænh lyù neân chöa ñöa ra ñöôïc theo chuyeân ñeå. Chuyeân ñeà naøy mong moïi ngöôøi seõ ñi saâu theâm trong quaù trình döï ñoaùn. Caùc ví duï trong saùch ñeàu coù cuõ vaø môùi. Trong nhöõng ví duï hieän ñaïi, coù caùi laáy töø trong nöôùc, coù caùi töø ngoaøi. Ñoù laø moät phaàn quan troïng trong kinh nghieäm maø toâi ñaõ tích luyõ trong maáy naêm gaàn ñaây qua thöïc tieãn döï ñoaùn. Ñoïc saùch naøy, vôùi ngöôøi coù trình ñoä vaên hoùa caáp hai trôû leân vaø ngöôøi môùi hoïc saùch seõ coù söï hieåu bieát tröïc quan ñoái vôùi nguoàn goác vaø söï phaùt trieån cuûa “Chu dòch”. Hoïc theo caùc döï CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 15 ñoaùn ñöôïc ñöa ra trong saùch khoâng nhöõng coù theå khieán cho ngöôøi coù chí nghieân cöùu döï ñoaùn hoïc seõ nhaäp moân daàn daàn maø thoâng qua chò khoù nghieân cöùu, ñaøo saâu cuõng coù theå böôùc leân ñænh cao trong döï ñoaùn thoâng tin. Khi nghieân cöùu, vaän duïng “Chu dòch”, theo toâi neân chuù yù maáy ñieåm sau: Ñaàu tieân, muïc ñích hoïc “Chu dòch” laø ñeå öùng duïng, töùc laø ñeå xaây döïng ñaát nöôùc. Doâ ñoù choïn troïng ñieåm nghieân cöùu phaûi keát hôïp vôùi coâng vieäc trong cöông vò cuûa mình, hoaëc keát hôïp vôùi nhöõng vaán ñeà ñaïng toàn taïi trong saûn xuaát vaø thí nghieäm khoa hoïc. Ví duï, ngöôøi laøm coâng taùc y teá, coù theå duøng baùt quaùi vaøo y hoïc; ngöôøi laøm luaät hoïc, coù theå vaän duïng nguyeân lyù baùt quaùi chæ ñaïo nghieân cöùu phaùp hoïc; trong quaân ñoäi, coù theå duøng baùt quaùi ñeå nghieân cöùu chieán löôïc, chieán thuaät, v. v. … Thöù hai laø noã löïc hoïc taäp, chaêmc huù vaøo thöïc tieãn. Chuùng ta khoâng nhöõng phaûi hoïc taäp taùc phaåm “Chu dòch” maø coøn phaûi hoïc taäp caùc moân trieát hoïc khaùc, nhö saùch y hoïc “Hoaøng ñeá noäi kinh”, thieân vaên, ñòa lyù, phaùp hoïc, trieát hoïc … Hoïc ñeå duøng, duøng laø taäp thöïc haønh. Duøng coù theå baét ñaàu töø chính mình, ñeán ngöôøi nhaø, ngöôøi quen, vieäc quen, daàn daàn môû roäng ñeán ngöôøi khaùc, vieäc khaùc. Caàn ghi cheùp, tích luyõ tö lieäu, kòp thôøi toång keát baøi hoïc kinh nghieäm, khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä döï ñoaùn. Thöù ba laø chuù yù baûo maät. Baát keå laø döï ñoaùn cho ngöôøi hay thieân tai, ñeàu coù vaán ñeà baûo maät, caøng khoâng theå ñem caùi ñoaùn cho ngöôøi naøy ñi noùi vôùi ngöôøi khaùc hoaëc loan baùo cho moïi ngöôøi, neáu khoâng thì ít ra laø gaây maát ñoaøn keát hoaëc seõ daãn ñeán thieät haïi lôùn nhö: tính maïng, kieän tuïng. Cho neân mong ñoäc giaû phaûi giöõ gìn caån thaän. Toâi vaøo luùc nghieân cöùu khoù khaên nhaát ñaõ ñöôïc Chuû nhieäm Uyû ban coâng nghieäp quoác phoøng Tröông Chaán Hoaøn gaëp gôõ vaø quan taâm, ôû ñaây toâi xin göûi ñeán oâng lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát, ngaøi Maõ Trung Taân cuõng ñaõ chæ ñaïo toâi nhieät tình, ngaøi Ñöôøng Minh Bang, Hoäi tröôûng Hoäi nghieân cöùu “Chu dòch” Trung Quoác cuõng ñaõ vieát lôøi töïa cho cuoán saùch, toâi xin göûi ñeán caùc ngaøi lôøi caûm ôn saâu saéc. Do trình ñoä tö töôûng, vaên hoùa coù haïn, quaùi thuaät chöa cao, trong döï ñoaùn thoâng tin coøn coù nhieàu vaán ñeà chöa ñaït ñeán ngöôõng caàn thieát, neân nhöõng sai soùt trong saùch caøng khoù maø traùnh ñöôïc, mong ñöôïc yù kieán uoán naén cuûa caùc chuyeân gia dòch hoïc vaø roäng raõi ñoäc giaû. THIEÄU VÓ HOA Quaûng Chaâu, ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1989 Phaàn moät “CHU DÒCH” VÔÙI KHOA HOÏC DÖÏ ÑOAÙN chöông 1 KHAÙI QUAÙT VEÀ CHU DÒCH 1. TIEÂN THIEÂN BAÙT QUAÙI CUÛA PHUÏC HY Baùt quaùi laø phaùt minh cuûa toå tieân ta, laø baùu vaät voâ song treân theá giôùi. Vaäy baùt quaùi laø gì? Trong “Heä töø” coù noùi: “ Dòch coù thaùi cöïc, thaùi cöïc sinh löôõng nghi, löôõng nghi sinh töù töôïng, töù töôïng sinh baùt quaùi.” CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 16 Thaùi cöïc laø aâm döông chöa phaân, vuõ truï coøn thôøi kyù hoãn ñoän. Goïi laø thaùi cöïc vì bao la ñeán voâ cuøng, voâ taän. Ñeán cöïc ñieåm taát seõ thay ñoåi, ñeán thaùi cöïc taát seõ phaân hoùa thaønh aâm döông, hình thaønh trôøi ñaát, hoaëc laø baûn thaân thieân theå coù caû aâm, döông. Phaân aâm döông laø thaønh löôõng nghi. Löôõng nghi töùc laø trôøi vaø ñaùt. Laáy Döông ( ) thay cho trôøi, laáy aâm ( ) thay cho ñaát. Haøo aâm, haøo döông naøy chính laø kyù hieäu cô baûn nhaät laøm thaønh baùt quaùi. Con caù aâm döông trong hình baùt quaùi, caù maøu traéng laø döông, maøu ñen laø aâm. Coù ngöôøi so sanh hai con caù aâm döông laø maët trôøi vaø maët traêng, maët trôøi laø döông, maët traêng laø aâm. Aâm döôïng oâm boäc laáy nhau bieåu thò aâm döông giao nhau. Löôõng nghi sinh töù töôïng, töùc aâm döông truøng nhau, aâm döông giao nhau maø ñöa ñeán. Ví duï: haøo döông ( ) keát hôïp vôùi moät haøo döông ( ) laø thaùi döông; haøo döông ( ) keát hôïp vôùi haøo aâm ( ) laø thieáu aâm ( ); haøo aâm vôùi haøo döông keát hôïp thaønh thieáu döông ( ); haøo aâm vôùi haøo aâm keát hôïp thaønh thaùi aâm ( ). Cho neân thuaân döông laø thaùi döông, thuaàn aâm laø thaùi aâm, moät aâm treân moät döông laø thieáu aâm, moät döông treân moät aâm laø thieáu döông. Ngöôøi xöa laáy boán töôïng, töôïng tröng cho boán phöông, cuõng töôïng tröng cho boán muøa: xuaân, haï, thu, ñoâng trong moät naêm, töùc laø töù thôøi. Töù töôïng sinh baùt quaùi, thöïc teá vaãn laø aâm döông truøng hôïp maø thaønh. Trong “Chu giaûi Chu dòch ñaïi truyeän” Cao Hanh coù noùi: “Thieáu döông, laõo döông, thieáu aâm, laõo aâm vaãn töôïng tröng cho töù thôøi, baùt quaùi chính laø boán caùi ñoù taïo thaønh”. Ví duï: Haøo döông cuûa nghi phaân bieät keát hôïp vôùi thaùi CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 17 Hình phöông vò tieân thieân baùt quaùi coù boán ñaëc ñieåm: 1) Quaù trình tuaàn hoaøn cuûa hình tieân thieân baùt quaùi coù thuaän, nghòch. “Töø moät ñeán boán, ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà thöù töï laø boán queû: caøn, ñoaøi, ly, chaán. Caøn töôïng tröng cho trôøi ôû phía treân nhaát, cuõng töùc laø phöông nam. Töø naêm ñeán taùm, thuaän chieàu kim ñoàng hoà thöù töï laø boán queû: toán, khaûm, caán, khoân. Khoân töôïng tröng cho ñaát, thaáp nhaát, töùc laø phöông baéc” (Kinh dòch baïch thoaïi). 2) Queû ñöôïc vaïch thaønh caëp ñái nhau, “caøn ba vaïch döông, khoân ba vaïch aâm laø moät ñoâi, khaûm ôû giöõa ñaày vaø ly ôû giöõa roãng laø moät ñoâi, chaán vaïch ñaàu döông coøn ñoaøi vaïch cuoái aâm laø moät ñoâi, caïch ñuoâi caán laø döông coøn vaïch ñaàu toán laø aâm”. 3) Chuû sinh cuûa baùt quaùi tieân thieân laø “moäc cuûa chaán vaø toán cuøng moät khí, kim cuûa caøn sinh thuûy cuûa khaûm, thoå cuûa caán sinh kim cuûa ñoaøi, hoûa cuûa ly sinh thoå cuûa khoân”. (“Chu dòch thieån thuaät”). Chaán, toán trong nguõ haønh ñeàu thuoäc moäc, cho neân cuøng moät khí. Caøn laø kim, khaûm laø thuûy, cho neân kim cuûa caøn sinh thuûy cuûa khaûm. Caán laø thoå, ñoaøi laø kim, neân thoå cuûa caán sinh kim cuûa ñoaøi. Ly laø hoûa, khoâng laø thoå neân hoûa cuûa ly sinh thoå cuûa khoân. 4) Veà con ngöôøi thì giaø vôùi treû, treû vôùi treû thaønh ñoâi. Giaø nam vôùi giaø nöõ thaønh ñoâi, tröôûng nam vôùi tröôûng nöõ thaønh ñoâi, trung nam vôùi trung nöõ, thieáu nam vôùi thieáu nöõ. CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 18 II. HAÄU THIEÂN BAÙT QUAÙI CUÛA VAÊN VÖÔNG Thuyeát tieân thieân baùt quaùi vaø haäu thieân baùt quaùi töø sau ñôøi Toáng tranh luaän maõi khoâng thoâi, töùc laø tröôùc Toáng caên baûn khoâng toàn taïi tieân thieân. Tröôùc Toáng, ñôøi Haùn vaø Ñöôøng, khoâng theå chæ ra ñöôïc ai laø ngöôøi ñaõ ñeà ra “phöông vò tieân thieân”, ñeán ñôøi Toáng caùc ñaïo gia môùi ñöa ra “Hình tieân thieân”. “Hình phöông vò baùt quaùi cuûa Phuïc Hy” laø döïa theo hình tieân thieân cuûa Thieäu Ung, goïi laø “Phöông vò tieân thieân baùt quaùi”. Hình phöông vò baùt quaùi cuûa Vaên Vöông coøn goïi laø “Phöông vò haäu thieân baùt quaùi” nhö seõ thaáy ôû “Thuyeát quaùi” phaàn sau. Caùi goïi laø haäu thieân baùt quaùi thöïc teá laø döïa theo phöông vò cuûa caùc queû trong caâu “Ñeà xuaát hoà chaán (1), teà hoà toán (2), töông kieán hoà ly (30, chí dòch hoà khoân (4), thuyeát ngoân hoà ñoaøi (5), chieán hoà caøn (6), lao hoà khaûm (7), thaønh ngoân hoà caán (8)”. Trong tieân thieân baùt quaùi: caøn khoân ôû nam baéc, ly khaûm ôû ñoâng taây, coøn ôû haäu thieân baùt quaùi: ly khaûm ôû nam baéc, chaán ñoaøi ôû ñoâng taây. Cho neân soá cuûa haäu thieân baùt quaùi laø : khaûm (1), khoân (2), chaán (3) toán (4), trung (5), caøn (6), ñoaøi (7), caán (8), ly (9). “Quaù trình tuaàn hoaøn cuûa haäu thieân baùt quaùi haàu nhö chæ laø quaù trình thuaän, töùc moâ phoûng trôøi quay sang traùi”. Tieân thieân baùt quaùi laø giaø vôùi giaø, treû vôùi treû thaønh töøng ñoâi, haäu thieân baùt quaùi tröø khaûm vaø ly ra, nhöõng caùi khaùc ñeàu laø giaø thaønh ñoâi vôùi treû. Hình tieân thieân baùt quaùi maø ngaøy nay ta nhìn thaáy laø töø hình tieân thieân cuûa Thieäu Ung ñôøi Toáng maø ra. Coøn hình haäu thieân baùt quaùi laø töø “Thuyeát quaùi”, ngöôøi ñôøi Toáng cho laø do Vaên Vöông taïo ra. Ngaøy nay raát nhieàu hoïc giaû ñöa ra nhieàu caùch phoûng ñoaùn, vì sao Vaên Vöông ñaõ söûa tieân thieân baùt quaùi thaønh haäu thieân baùt quaùi. Hoï cho raèng: thôøi Nhaø Haï baêng tuyeát tan, nöôùc bieån daâng leân, ngaä chìm nhöõng khoaûng ñaát lôn, khaép nôi bò ngaäp nöôùc. Ñeán ñôøi Nhaø Chu, hoaøn caûnh töï nhieân thay ñoåi, vaän khí trôøi ñaát khoâng coøn thoáng nhaát vôùi tieân thieân baùt quaùi nöõa, cho neân Chu Vaên Vöông ñaõ söûa tieân thieân baùt quaùi thaønh haäu thieân baùt quaùi. Haäu thieân baùt quaùi laáy caøn, khoâng laøm cha, meï; chaán, khaûm, caán, toán, ly, ñoaøi laøm 6 queû con. Vì theá cho neân chaán tröôûng nam ñöôïc haøo ñaàu cuûa caøn, khaûm trung nam ñöôïc haøo giöõa cuûa can, caán CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 19 thieáu nam ñöôïc haøo treân cuûa caøn. Toán tröôûng nöõ ñöôïc haøo ñaàu cuûa khoân, ly trung nöõ ñöôïc haøo giöõa cuûa khoân, ñoaøi thieáu nöõ ñöôïc haøo treân cuûa khoân. Baùt quaùi laø do hai haøo aâm ( ) vaø döông ( ) maø hôïp thaønh, duøng hai haøo aâm döông ñeå bieåu thò vaïn vaät trong trôøi ñaät. Aâm döông laø hai maët maâu thuaãn cuûa vaïn vaät, vöøa ñoái laäp, vöa thoáng nhaát. Vaät gì, vieäc gì cuõng coù maâu thiaãn aâm döông vaø coù tính ñoàng nhaát. Ví duï: trôøi laø döông, ñaát laø aâm; nam laø döông, nöõ laø aâm; trong ñieän coù cöïc döông, cöïc aâm; toùm laïi vaïn vaät ñaâu ñaâu cuõng coù aâm döông. Kyù hieäu aâm döông khoâng chæ theå hieän vaät gì cuõng coù hai maët aâm döông maø coøn noùi roõ quan ñieåm duy vaät bieän chöùng trong moãi vaät, trong aâm coù döông, trong döông coù aâm. Ví duï noùi veà con ngöôøi, nam laø döông, nöõ laø aâm; noùi veà thaân theå: ñaàu laø döông, ngöôøi laø aâm; löng laø döông, ngöïc laø aâm, mu baøn tay laø döông, loøng baøn tay laø aâm, con caù aâm döông trong hình baùt quaùi, ñieåm traéng gioáng con maét trong con caù aâm laø döông, ñieåm ñen trong caù döông laø aâm, töùc theå hieän quan ñieåm trong moät vaät trong aâm coù döông, trong döông coù aâm. “Heä töø” coù caâu “ queû döông nhieàu aâm, queû aâm nhieàu döông laø côù laøm sao vaäy”? queû döông nhieàu aâm laø chæ caùc queû: chaán, khaûm, caán, moät döông maø haïi aâm; queû aâm nhieàu döông laø : toán, ly, ñoaøi, moät aâm maø hai döông. Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp naøy. “Heä töø” ñaõ giaûi ñaùp: “Döông moät quan hai daân, ñoù laø ñaïo cuûa quaân töû; aâm hai quan moät daân, ñoù laø ñaïo tieåu nhaân” vaäy. CHU DÒCH vôùi DÖÏ ÑOÙAN HOÏC – Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 20 Thuyeát minh: 1. Hình naøy nghe noùi do nhaø thieân vaên, ñaïi sö baùt quaùi, Thieäu Khang Tieát ñôøi Toáng laøm ra. 2. Khi döï ñoaùn, Thieäu Khang Tieát duøng hình haäu thieân baùt quaùi, coøn soá laø cuûa tieân thieân baùt quaùi, raát kyø dieäu. Nhöng vì sao Thieäu Khang Tieát laïi duøng hình cuûa haäu thieân baùt quaùi vaø soá cuûa tieân thieân ngaøy nay vaãn chöa roõ nguyeân do. Ngaøy nay khi gieo theo thôøi gian vaø döï ñoaùn theo “saùu haøo” thì ñeàu phoái hôïp hình naøy vôùi soá cuûa tieân thieân. 3. Trong hình, söï saép xeáp cuûa thieân can, ñòa chi vöøa laø tieàu hí cuûa phöông vò thôøi gian, khoâng gian, vöøa laø tieâu chí vöôïng suy vaø sinh khaùc cuûa aâm döông nguõ haønh.
- Xem thêm -