Tài liệu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của công tác quản lý rừng thông qua cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng tỉnh bắc kạn – nghiên cứu trƣờng hợp huyện ba bể

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 628 |
  • Lượt tải: 0