Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Thể loại khác Chưa phân loại Danh mục tài liệu thi tuyển công chức các chuyên ngành...

Tài liệu Danh mục tài liệu thi tuyển công chức các chuyên ngành

.PDF
91
3485
62

Mô tả:

Danh mục tài liệu thi tuyển công chức các chuyên ngành
1. V n phòng 2. Giáo d c và ào t o 3. K ho ch và u t 4. Tài chính 5. Thanh tra 6. Công ngh thông tin 7. V n hóa 8. Th d c và Th thao 9. Du l ch 10. Lao ng Th ng binh và Xã h i 11. T pháp 12. Qu n lý t ai 13. Qu n lý – B o v môi tr ng 14. Khoa h c và Công ngh 15. Xây d ng 16. T ch c nhà n c 17. V n th l u tr 18. Công nghi p 19. Th ng m i – Qu n lý th tr ng 20. Giao thông v n t i 21. Ch m sóc s c kh e và Y t d phòng 22. D c 23. An toàn VSTP 24. Phát tri n nông thôn 25. Tr ng tr t – Lâm nghi p 26. Th y s n 27. Th y l i                        DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Văn phòng 1 STT Nghị định Luật Tên loại văn bản 110/2004/NĐ-CP 91/2006/NĐ-CP 31/2004/QH11 Số/ Ký hiệu 8/4/2004 6/9/2006 14/12/2004 Ngày ban hành Về công tác văn thư. Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân (Điều 12 bị hủy bỏ bởi NĐ 16/2013/NĐ-CP ngày 02/6/2013). Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 2 Nghị định 8/2/2010 19/1/2011 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (Hết hiệu lực 1 phần bởi TT 25/2011/TTBTP ngày 27/12/2011). Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Trích yếu nội dung 3 09/2010/NĐ-CP 01/2011/TT-BNV 28/01/2011 6/5/2005 Nghị định Thông tư Thông tư liên 55/2005/TTLT-BNVtịch VPCP 4 5 6 7 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Lưu trữ Luật Lưu trữ 3/1/2013 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 11/11/2011 Số: 01/2013/NĐ-CP 04/4/2014 Thông tư liên 02/2011/TTLT-VPCPtịch BNV Luật số: 01/2011/QH13 Nghị định 24/2014/NĐ-CP Luật 9 Nghị định 8 10 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 07/3/2012 17/10/2005 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 14/2012/NĐ-CP 130/2005/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định Nghị định 117/2012/NĐ-CP 11 12 Nghị định Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 13 Page 1 19 18 17 16 15 14 Thông tư Thông tư Thông tư Thông tư Nghị định Nghị định 26/2014/TT-BKHCN 06/2014/TT-TTCP 07/2014/TT-TTCP 25/2011/TT-BTP 18/2010/NĐ-CP 64/2014/NĐ-CP 10/10/2014 31/10/2014 31/10/2014 27/12/2011 5/3/2010 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quy định quy trình Tiếp công dân. Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. 23 22 21 Nghị định Thông tư Thông tư Thông tư 23/2015/NĐ-CP 16/2013/NĐ-CP 09/2014/TT-BNV 11/2014/TT-BNV 13/2014/TT-BNV 16/02/2015 06/02/2013 01/10/2014 9/10/2014 31/10/2014 21/8/2014 Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch Về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hướng dẫn và quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp vào lưu trữ lịch sử. Thông tư liên 01/2014/TTLT-BNVtịch BXD 24 Nghị định 20 25 Page 2 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Giáo dục và Đào tạo 1 Luật Tên loại văn bản Luật 115/2010/NÐ-CP 44/2009/QH12 38/2005/QH11 19/3/2008 24/12/2010 25/11/2009 Ngày ban hành 14/6/2005 Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Gi¸o dôc- §µo t¹o Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc LuËt Gi¸o dôc 2005 Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 2 Nghị định 32/2008/NÐ-CP 8/5/2009 19 18 17 16 15 12 11 10 9 Quyết định Thông tư Nghị định Thông tư Quyết định Thông tư Thông tư Thông tư Quyết định Thông tư 74/2014/QH13 Số 05/VBHN-BGDĐT Số 01/VBHN-BGDĐT 19/9/2013 Số 03/VBHN-BGDĐT 22/01/2014 48/2011/TT-BGDĐT 35/2006/TTLTBGD&ĐT-BNV 28/2009/TT-BGD&ĐT 01/2007 /QĐ BGD&ĐT 12/2011/TT-BGD&ĐT 13/02/2014 54/2012/TT-BGDĐT 21/12/2012 1324/2013 /QĐ UBND 27/11/2014 15/7/2013 25/10/2011 23/8/2006 21/10/2009 2/1/2007 28/3/2011 Luật Giáo dục Nghề nghiệp Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục (hết hiệu lực 1 phần) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Ban hành Điều lệ Trường tiểu học Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Thông tư số 54/2012/TT-BGD7ĐT bãi bỏ Điểm a, Khoản 2, Điều 11) Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trích yếu nội dung 3 Nghị định 11/2009/TT-BGD&ĐT Số/ Ký hiệu 4 Thông tư STT 5 Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non b¸n c«ng sang c¬ së gi¸o dôc mÇm non d©n lËp; c¬ së gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng b¸n c«ng sang c¬ së gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng c«ng lËp. 1 Luật Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non (Thông tư số 54/2012/TT-BGD7ĐT bãi bỏ Điểm a, Khoản 2, Điều 11). Về việc ban hành Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Hải Phòng; 2 1 5 4 3 Thông tư Thông tư Thông tư TT 31/2014/TTBGDĐT 11/2015/TTLTBGDĐT-BNV 06/2015/TTLTBGDĐT-BNV 16/09/2014 29/5/2015 16/3/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã. Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 2 3 4 10 8 7 6 5 4 3 2 Luật Quyết định Nghị định Thông tư liên tịch Nghị định Thông tư Nghị định Quyết định Nghị định Thông tư 67/2014/QH13 49/2014/QH13 363/2013/QĐ-UBND 99/2006/NĐ-CP 05/2009/TTLTBKHĐT-BNV 04/2008/NĐ-CP 05/2013/TT-BKH 05/2013/NĐ-CP 92/2006/NĐ-CP 1797/2010/QĐUBND 03/2009/TT-BKH 108/2006/NĐ-CP 11/26/2014 11/26/2014 6/18/2014 07/02/2013 01/11/2008 31/10/2013 09/01/2013 07/9/2006 16/4/2009 Ngày ban hành 22/9/2006 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Luật Doanh nghiệp (Hiệu lực thi hành: 01/7/2015) Luật Đầu tư (Hiệu lực thi hành: 01/7/2015) Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quy định về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng Luật Đầu tư công Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Kế hoạch và Đầu tư Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 11 Luật 68/2014/QH13 26/6/2014 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 15/9/2006 05/8/2009 Trích yếu nội dung 12 Luật 63/2014/NĐ-CP 14/02/2015 Luật Đấu thầu Số/ Ký hiệu 13 Nghị định 15/2015/NĐ-CP 26/11/2013 ST Tên loại văn T bản 1 Nghị định 14 Nghị định 43/2013/QH13 26/10/2010 15 Luật 9 16 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Thông tư Thông tư Luật Luật Nghị định Nghị định Nghị định Luật Luật Quyết định Luật 06/2013/TT-TTCP 05/2013/TT-TTCP 04/2013/TT-TTCP 27/2012/QH13 01/2007/QH12 86/2011/NĐ-CP 76/2012/NĐ-CP 75/2012/NĐ-CP 03/2011/QH13 02/2011/QH13 1399/QĐ-UBND 55/2005/QH11 56/2010/QH12 08/8/2012 30/9/2013 29/7/2013 29/7/2013 22/9/2011 Quy định quy trình giải quyết tố cáo Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 03/10/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 11/11/2011 Luật tố cáo 11/11/2011 Luật Khiếu nại 22/7/2009 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 23/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng 04/8/2007 Về minh bạch tài sản, thu nhập 29/11/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng Ngày ban hành 15/11/2010 Luật Thanh tra DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thanh tra Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 12 Thông tư 90/2013/NĐ-CP 17/7/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng. Trích yếu nội dung 13 Nghị định 78/2013/NĐ-CP 17/6/2013 Số/ Ký hiệu 14 Nghị định 59/2013/NĐ-CP Tên loại văn STT bản Luật 15 Nghị định 1 16 6 5 4 3 2 1 STT Nghị định Quyết định Nghị định Nghị định Nghị định Nghị định Luật Tên loại văn bản 174/2013/NĐ-CP 1994/2008/QĐUBND 154/2013/NĐ-CP 43/2011/NĐ-CP 102/2009/NĐ-CP 64/2007/NÐ-CP 71/2007/NÐ-CP 67/2006/QH11 Số/ Ký hiệu 13/11/2013 08/11/2013 25/12/2008 13/06/2011 6/11/2009 10/4/2007 3/5/2007 12/7/2006 Ngày ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Quy định về khu công nghiệp thông tin tập trung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về Công nghiệp công nghệ thông tin; (Chương III sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2014 khi Nghị định 154/2013/NĐCP ngày 08/11/2013 có hiệu lực) Luật Công nghệ thông tin DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Công nghệ thông tin Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 7 Nghị định Trích yếu nội dung 8 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 STT Nghị định Nghị định Nghị định Nghị định Nghị định Thông tư Nghị định Nghị định Luật Quyết định Quyết định Nghị định Nghị định Luật Luật Tên loại văn bản 131/2013/NĐ-CP 158/2013/NĐ-CP 181/2013/NĐ-CP 113/2013/NĐ-CP 79/2012/NĐ-CP 01/2012/NĐ-CP 04/2011/TT-BVHTTDL 70/2012/NĐ-CP 79/2012/NĐ-CP 16/2012/QH13 184/2009/QĐ-UBND 137/2007/QĐ-UBND 103/2009/NĐ-CP 98/2010/NĐ-CP 32/2009/QH12 28/2001/QH10 Số/ Ký hiệu 16/10/2013 12/11/2013 14/11/2013 02/10/2013 05/10/2012 04/01/2012 21/01/2011 18/9/2012 05/10/2012 21/6/2012 21/01/2009 24/01/2007 6/11/2009 21/9/2010 18/6/2009 29/6/2001 Ngày ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Quyền tác giả, Quyền liên quan Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo (thay thế Nghị định 75/2010/NĐ-CP) Luật quảng cáo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy định thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại thành phố Hải Phòng Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi bổ sung Luật Di sản văn hoá Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá Luật Di sản văn hoá DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Văn hóa Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 15 Nghị định Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Về hoạt động mỹ thuật; (Thay thế, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo Trích yếu nội dung 16 1 19 18 17 Luật Luật Nghị định Nghị định 31/2009/QH12 62/2006/QH11 54/2010/NĐ-CP 85/2011/NĐ-CP 18/6/2009 29/6/2006 21/5/2010 20/9/2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện ảnh Luật điện ảnh Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ –CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều điều của Luật điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009 20 2 3 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thể dục, thể thao 4 3 2 1 STT Nghị định Thông tư Quyết định Nghị định Luật Tên loại văn bản 09/2012/TT-BVHTTDL 158/2013/NĐ-CP 08/2012/TT-BVHTTDL 184/2009/QĐ-UBND 112/2007/NĐ-CP 77/2006/QH11 Số/ Ký hiệu 19 /11/2012 12/11/2013 10/9/2012 21/01/2009 26/6/2007 29/11/2006 Ngày ban hành Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Qui định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục thể thao Luật Thể dục thể thao (Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014) 5 Thông tư Trích yếu nội dung 6 Số/ Ký hiệu Ngày ban hành DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Du lịch Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 Tên loại văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 17/2010/TTBVHTTDL; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL; có hiệu lực từ ngày 10/02/2015 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch (Hết hiệu lực 1 phần) Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực 1 phần) Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, thôn văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa và tương đương Sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 (thay thế Nghị định 16/2012/NĐ-CP) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trích yếu nội dung STT Luật Du lịch 21/01/2009 14/6/2005 184/2009/QĐ-UBND 30/12/2008 44/2005/QH11 Quyết định 88/2008/TT-BVHTTDL 04/01/2012 Luật 4 Thông tư 01/2012/NĐ-CP 12/4/2010 1 5 Nghị định 47/2010/TT-BTC 12/4/2010 1/6/2007 6 Thông tư 48/2010/TT-BTC 07/6/2011 92/2007/NĐ-CP 7 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL 10/10/2011 Nghị định 8 Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL 02/5/2012 2 9 Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL 05/10/2012 31/12/2008 10 Thông tư 79/2012/NĐ-CP 12/11/2013 89/2008/TT-BVHTTDL 11 Nghị định 158/2013/NĐ-CP 08/12/2014 Thông tư 12 Nghị định 19/2014/TT-BVHTTDL 3 13 Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch (Hết hiệu lực 1 phần) Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch 14 1 16 15 STT Quyết định Thông tư Văn bản hợp nhất Tên loại văn bản 5905/QĐ-BVHTTDL 05/2012/TT-BVHTTDL 4778/VBHN-BVHTTDL Số/ Ký hiệu 27/12/2012 2/5/2012 29/12/2014 Ngày ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch; có hiệu lực từ ngày 10/02/2015 Trích yếu nội dung Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư 07/2011/TTBVHTTDL, Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT; có hiệu lực từ ngày 15/6/2012 17 2 3 4 Ngày ban hành Luật bảo hiểm xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Lao động Thương binh và Xã hội (Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014) Số/ Ký hiệu 29/6/2006 10 9 8 7 6 5 4 3 Nghị định Luật Thông tư Nghị định Thông tư liên tịch Pháp lệnh Nghị định Thông tư Thông tư 73/2006/QH11 71/2011/NĐ-CP 25/2004/QH11 04/2011/TTBLĐTBXH 13/2010/NĐ-CP 10/2008/TTLTBLĐTBXH-BNV 04/6/2008 29/11/2006 22/02/2011 15/6/2004 25/02/2011 27/02/2011 10/7/2008 Luật Bình đẳng giới Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội Trích yếu nội dung 71/2006/QH11 22/12/2006 11 Luật 70/2008/NĐ-CP 22/4/2009 Tên loại văn STT bản Luật Bảo 1 hiểm xã hội Nghị định 12 Nghị định 688/2009/QĐ-UBND 2 13 Quyết định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sát nhập, giải thể Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề 127/2008/NĐ-CP 26/2005/PLUBTVQH11 24/2011/TTBLĐTBXH 29/2011/TTBLĐTBXH 12/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về Chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội Ưu đãi Người có công 24/10/2011 21/9/2011 29/6/2005 23/9/2008 30/01/2007 14 Thông tư 152/2006/NĐ-CP 03/2007/TTBLĐTBXH Hướng dẫn một số điều của Bộ luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 15 Thông tư 19/2008/TTBLĐTBXH 16 1
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan