Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiếng Anh đáp án 432 câu bài tập câu tường thuật (reported speech)...

Tài liệu đáp án 432 câu bài tập câu tường thuật (reported speech)

.PDF
42
11307
73

Mô tả:

GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Lý thuyết và 432 Bài tập về Câu gián tiếp CÂU TƯỜNG THUẬT (Reported speech) I- PHÂN BIỆT CÂU TRỰC TIẾP VÀ CÂU GIÁN TIẾP Câu trực tiếp Câu gián tiếp - Câu trực tiếp là câu nói của ai đó được trích dẫn lại nguyên văn và thường được để trong dấu ngoặc kép (“… ”). Ví dụ: + Mary said “ I don’t like ice-cream”. (Cô ấy nói rằng: “Tôi không thích kem”.) Ta thấy trong dấu ngoặc kép là lời nói trực tiếp của Mary và nó được trích dẫn lại một cách nguyên văn. - Câu gián tiếp là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật và ý nghĩa không thay đổi. Ví dụ: + Mary said that she didn’t like ice-cream. (Mary nói cô ấy không thích kem.) Ta thấy câu nói của Mary được tường thuật lại theo cách nói của người tường thuật và ý nghĩa thì vẫn giữ nguyên. II- CÁC CÁCH TƯỜNG THUẬT TỪ CÂU NÓI TRỰC TIẾP SANG CÂU NÓI GIÁN TIẾP Ta cần phân tích cấu trúc của câu trực tiếp và câu gián tiếp qua các ví dụ sau: - My mother said “I want you to study harder.” (Mẹ tôi nói “Mẹ muốn con học hành chăm chỉ hơn.) Ta có: - Động từ “said” được gọi là “Động từ giới thiệu” - Động từ “want” là động từ chính trong câu trực tiếp. - “I” là chủ ngữ trong câu trực tiếp - “you” là tân ngữ trong câu trực tiếp - My mother said / told me that she wanted me to study harder. (Mẹ tôi nó bà ấy muốn tôi học hành chăm chỉ hơn) Ta thấy các thành phần như “động từ giới thiệu”, động từ chính, các đại từ (I/you/…) trong câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp đều phải biến đổi. Vậy những thành phần nào cần biến đổi, và biến đổi như thế nào, ta sẽ đi vào từng loại câu cụ thể. 1. Các thành phần cần biến đổi trong câu gián tiếp: * Các đại từ: Ta cần thay đổi đại từ sao cho phù hợp với ngữ cảnh trong câu * Thay đổi thì của câu: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ Câu trực tiếp Câu gián tiếp Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn Hiện tại tiếp diễn -> Quá khứ tiếp diễn Hiện tại hoàn thành -> Quá khứ hoàn thành Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành Moon.vn - Học để khẳng định mình 1 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Quá khứ tiếp diễn -> Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Tương lai đơn: will/ shall -> would/ should Tương lai gần: be going to -> was/were going to * Thay đổi một số động từ khuyết thiếu: Trực tiếp Gián tiếp can could will would shall should must had to may might * Thay đổi Đại từ Các đại từ nhân xưng và đại sở hữu khi chuyển từ lời nóitr ực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như bả Đại từ Câu trực tiếp Đại từ nhân xưng I Đại từ sở hữu Đại từ chỉ định Câu gián tiếp he/she we they you they/I/he/her me him/her us them you them/me/him/her my her/his our their your them/my/his/her mine his/hers ours theirs yours theirs/mine/his/hers this that these those Moon.vn - Học để khẳng định mình 2 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang * Các trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian: Trực tiếp Here Now Today Ago Tomorrow The day after tomorrow Yesterday The day before yesterday Next week Last week Last year Gián tiếp There Then That day Before The next day / the following day In two day’s time / two days after The day before / the previous day Two day before The following week The previous week / the week before The previous year / the year before 2. Khi trong dấu ngoặc kép là một câu trần thuật (là một câu khẳng định và mang nghĩa kể lại, trần thuật lại điều gì đó). - Ta cần biến đổi các đại từ cho phù hợp với ý nghĩa của câu - Các động từ giới thiệu thường dùng là: say (that), tell sb (that) * Nếu động từ giới thiệu chia ở các thì hiện tại, hoặc tương lai: -> ta không cần lùi thì động từ chính trong câu gián tiếp Ví dụ: - She says “I don’t want to stay at home every day.” -> She says / tells me that she doesn’t want to stay at home every day. Ta thấy trong dấu ngoặc kép là một câu trần thuật, và động từ giới thiệu “says” chia thì hiện tại đơn nên động từ trong câu trực tiếp không lùi thì (giữ nguyên thì) trong câu gián tiếp. Các đại từ cần thay đổi cho phù hợp nghĩa là: I -> she * Nếu động từ giới thiệu chia ở các thì quá khứ: -> Ta cần lùi thì động từ chính trong câu gián tiếp Ví dụ: - She said “My father is travelling in America”. -> She said that her father was travelling in America. Ta thấy động từ giới thiệu “said” chia quá khứ đơn nên động từ trong câu trực tiếp (chia ở hiện tại tiếp diễn) phải lùi thì trong câu gián tiếp (thì quá khứ tiếp diễn). 3. Khi trong dấu ngoặc kép là câu hỏi. * Nếu trong dấu ngoặc kép là câu hỏi không có từ hỏi. -> Trong câu gián tiếp thêm “if” hoặc “whether” và mệnh đề theo sau biến đổi về dạng khẳng định. -> Động từ giới thiệu thường sử dụng: ask, wonder Ví dụ: - She said “Do you want to go with me?” -> She asked if I wanted to go with her. - Mary said “Do you go to school by bus, Peter?” -> Mary asked Peter whether he went to school by bus. * Nếu trong dấu ngoặc kép là câu hỏi có từ hỏi (what/where/when/how/who/…) Moon.vn - Học để khẳng định mình 3 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang -> Trong câu gián tiếp phải biến đổi mệnh đề sau từ hỏi về dạng khẳng định. -> Động từ giới thiệu thường sử dụng: ask, wonder, want to know Ví dụ: - He asked “what time will you come?” -> He asked what time I would come. 3. Khi trong dấu ngoặc kép là câu mệnh lệnh thức. -> Ta xét nghĩa của câu rồi sử dụng các cấu trúc cho phù hợp. * Khi câu mệnh lệnh thức trong dấu ngoặc kép mang nghĩa yêu cầu, đề nghị ai đó làm gì ta có thể sử dụng các cấu trúc sau: - tell/ ask/ require/ request/ demand + sb + to do st: Yêu cầu, đề nghị hay đòi hỏi ai làm gì. Ví dụ: - She said to me “close the door!” -> She asked me to close the door. * Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa ra lệnh ta sử dụng cấu trúc sau: - order sb to do st: ra lệnh cho ai làm gì. - He said to me angrily “go out!”. -> He ordered me to go out. 4. Các trường hợp khác: * Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa đề nghị làm gì cho ai ta sử dụng cấu trúc: - offer to do st: - He said “Shall I make you a cup of coffee?” -> He offered to make me a cup of coffee. *Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa khuyên bảo ta sử dụng cấu trúc sau: - advise sb to do st: khuyên ai đó nên làm gì. Ví dụ: - He said to me “You should go to bed early”. -> He advised me to go to bed early. * Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa mời mọc ta sử dụng cấu trúc sau: - invite sb to do st Ví dụ: - My friend said “Will you go the zoo with me?” -> My friend friend invited me to go to the zoo with her. * Khi trong dấu ngoặc kép là câu cảm thán ta sử dụng động từ “exclaim” Ví dụ: - She said “What an intelligent boy!” -> She exclaimed that the boy was intelligent. * Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa xin lỗi ta sử dụng cấu trúc: - apologize (to sb) for st/ for doing st: xin lỗi (ai) về điều gì/ vì đã làm gì Ví dụ: - She said "I'm sorry. I'm late." -> She apologized for being late. * Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa nhắc nhở ta sử dụng cấu trúc: - remind sb to do st: Nhắc nhở ai làm gì Ví dụ: - My mother said "Don't forget to bring your umbrella." -> My mother reminded me to bring my umbrella. Moon.vn - Học để khẳng định mình 4 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang * Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa buộc tội ai đó ta sử dụng cấu trúc: - accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì đã làm gì Ví dụ: - She said "No one else but you did it." -> She accused me of doing it. Moon.vn - Học để khẳng định mình 5 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang BÀI TẬP Bài 1: Viết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp. 1. “Open the door,” he said to them. -He told them................................................................... 2. “Where are you going?” he asked her. -He asked her where......................................................... 3. “Which way did they go?” he asked. -He asked... ...................................................................... 4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her. -I told... ............................................................................ 5. “Don’t try to open it now,” she said to us. -She told... ........................................................................ 6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her. -I asked her... .................................................................... 7. “He’s not at home”, she said. -She said that... ................................................................. 8. “Is the bus station far away?” the girl asked. -The girl wanted to know... .............................................. 9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said. -Tom told Ann... ............................................................... 10. “Please let me borrow your car,” he said to her. -He asked... ........................................................................ 11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked. -Thomas asked Jean..... 12. Don’t leave the window open, Mary”, I said. -I told Mary.... ................................................................... 13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said. She said that... 14. “I’ll pay him if I can” she said. -She said that... ................................................................... 15. “What are you going to do next summer?” she asked. - She asked us.... ................................................................... 16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack. -He told Jack that.... ............................................................. 17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked. -Tom asked Jean.... .............................................................. 18. “I want a camera for my birthday,” he said. -He said that.... ................................................................... 19. “Don’t keep the door locked,” he said to us. -He told us.... ................................................................... 20. “How long are you going to stay?” I asked him. Moon.vn - Học để khẳng định mình 6 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang -I asked him how long.... 21. “Are you going by train?” she asked me. -She wanted to know.... .................................................. 22. “Don’t use too much hot water,” she said to us. -She asked us.... .............................................................. 23. “Will you come to my party?” she said to me. -She invited me.... ............................................................ 24. “Don’t do it again,” she said to them. She told them.................................................................. 25. “ Did Mr Brown send the potatoes to you?” she asked. -She asked....................................................................... 26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said. -She told.......................................................................... 27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked. -Mary asked....................................................................... 28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter. - Peter asked if ....................................................................... 29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager. -The office manager wondered............................................................ 30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John. -John advised Elizabeth........................................................................ 31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John. -John accused....................................................................................... 32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary. -Mary accused...................................................................................... 33. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley. -The nurse asked Mrs. Bingley............................................................... 34. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said. -The doctor advised................................................................................ 35. “Will I find a job?”, Tim said to himself. -Tim wondered....................................................................................... 36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Susan. -Paul apologized..................................................................................... 37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked. - Martha asked Peter when..................................................................... 38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to her mother. -Anna asked............................................................................................ 39.. “Don’t leave the house until I get back, William”, his mother said. - William’s mother told.......................................................................... 40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers to her son. -Mrs. Rogers told....... ............................................................................. 41. “I’ve seen the film three times, Mary” said George. Moon.vn - Học để khẳng định mình 7 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang -George said............................................................................................ 42. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car. -Martin apologized.................................................................................. 43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us. -The landlady asked................................................................................ 44. “ John, please don’t tell anyone my new address,” said Mary. -Mary asked............................................................................................ 45. “Breakfast will not be served after 9. 30” said the notice. -The notice said that.............................................................................. 46. “Where is the best place to buy souvenirs?” -I asked.................................................................................................. 47. “Don’t forget to bring your passport with you tomorrow” - She reminded me ................................................................................ 48. “Do not write on the wall,” said the teacher to the boys. -The teacher told the boys……………………………………….......... 49. “How many jobs have you had since 2000?” the interviewer asked Mr. Simpson. - The interviewer asked ........................................................................... 50. “Why didn’t you report the incident to the police?” the officer asked the frightened witness. - The officer wanted to know................................................................... Bài 2: 1. "Where is my umbrella?" she asked. She asked............................................. ...................... 2. "How are you?" Martin asked us. Martin asked us................................................ ................... 3. He asked, "Do I have to do it?" He asked............................................. ...................... 4. "Where have you been?" the mother asked her daughter. The mother asked her daughter.......................................... ......................... 5. "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend. She asked her boyfriend......................................... .......................... 6. "What are they doing?" she asked. She wanted to know.............................................. ..................... 7. "Are you going to the cinema?" he asked me. He wanted to know.............................................. ..................... 8. The teacher asked, "Who speaks English?" The teacher wanted to know.............................................. ..................... 9. "How do you know that?" she asked me. She asked me................................................ ................... 10. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me. My friend asked me................................................ ................... Bài 3: Moon.vn - Học để khẳng định mình 8 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 1. "What's the time?" he asked. → He wanted to know .................................................. . 2. "When will we meet again?" she asked me. → She asked me .................................................. . 3. "Are you crazy?" she asked him. → She asked him .................................................. . 4. "Where did they live?" he asked. → He wanted to know .................................................. . 5. "Will you be at the party?" he asked her. → He asked her .................................................. . 6. "Can you meet me at the station?" she asked me. → She asked me .................................................. . 7. "Who knows the answer?" the teacher asked. → The teacher wanted to know .................................................. . 8. "Why don't you help me?" she asked him. → She wanted to know .................................................. . 9. "Did you see that car?" he asked me. → He asked me .................................................. . 10. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins. → The mother asked the twins .................................................. . Bài 4 1. "Stop talking, Joe," the teacher said. → The teacher told Joe .................................................. . 2. "Be patient," she said to him. → She told him .................................................. . 3. "Go to your room," her father said to her. → Her father told her .................................................. . 4. "Hurry up," she said to us. → She told us .................................................. . 5. "Give me the key," he told her. → He asked her .................................................. . 6. "Play it again, Sam," she said. → She asked Sam .................................................. . 7. "Sit down, Caron" he said. → He asked Caron .................................................. . 8. "Fill in the form, Sir," the receptionist said. → The receptionist asked the guest .................................................. . 9. "Take off your shoes," she told us. → She told us .................................................. . 10. "Mind your own business," she told him. Bài 5: 1. "Don't touch it," she said to him. → She told him .................................................. . 2. "Don't do that again," he said to me. → He told me .................................................. . Moon.vn - Học để khẳng định mình 9 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 3. "Don't talk to me like that," he said. → He told her .................................................. . 4. "Don't repair the computer yourself," she warned him. → She warned him .................................................. . 5. "Don't let him in," she said. → She told me .................................................. . 6. "Don't go out without me," he begged her. → He begged her .................................................. . 7. "Don't forget your bag," she told me. → She told me .................................................. . 8. "Don't eat in the lab," the chemistry teacher said. → The chemistry teacher told his students .................................................. . 9. "Don't give yourself up," he advised her. → He advised her .................................................. . 10. "Don't hurt yourselves, boys," she said. → She told the boys .................................................. . Bài 6: 1. She said, "Go upstairs." → She told me .................................................. . 2. "Close the door behind you," he told me. → He told me .................................................. . 3. "Don't be late," he advised us. → He advised us .................................................. . 4. "Stop staring at me," she said. → She told him .................................................. . 5. "Don't be angry with me," he said. → He asked her .................................................. . 6. "Leave me alone," she said. → She told me .................................................. . 7. "Don't drink and drive," she warned us. → She warned us .................................................. . 8. "John, stop smoking," she said. → She told John .................................................. . 9. "Don't worry about us," they said. → They told her .................................................. . 10. "Meet me at the cinema." he said. → He asked me .................................................. . Bài 7: 1. He said, "I like this song." → He said .................................................. . 2. "Where is your sister?" she asked me. → She asked me .................................................. . 3. "I don't speak Italian," she said. → She said .................................................. . Moon.vn - Học để khẳng định mình 10 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 4. "Say hello to Jim," they said. → They asked me .................................................. . 5. "The film began at seven o'clock," he said. → He said .................................................. . 6. "Don't play on the grass, boys," she said. → She told the boys .................................................. . 7. "Where have you spent your money?" she asked him. → She asked him .................................................. . 8. "I never make mistakes," he said. → He said .................................................. . 9. "Does she know Robert?" he wanted to know. → He wanted to know .................................................. . 10. "Don't try this at home," the stuntman told the audience. → The stuntman advised the audience .................................................. . Bài 8: 1. "I was very tired," she said. → She said .................................................. . 2. "Be careful, Ben," she said. → She told Ben .................................................. . 3. "I will get myself a drink," she says. → She says .................................................. . 4. "Why haven't you phoned me?" he asked me. → He wondered .................................................. . 5. "I cannot drive them home," he said. → He said .................................................. . 6. "Peter, do you prefer tea or coffee?" she says. → She asks Peter .................................................. . 7. "Where did you spend your holidays last year?" she asked me. → She asked me .................................................. . 8. He said, "Don't go too far." → He advised her .................................................. . 9. "Have you been shopping?" he asked us. → He wanted to know .................................................. . 10. "Don't make so much noise," he says. → He asks us…………………………………………… Bài 9: 1.”If I were you, I wouldn’t buy this car” He advised............................................................................................................. 2.”Shall I carry your suicase,Lan?”said Nam. Nam offered.............................................................................................................. 3.”Yes,all right, I’ll share the food with you, Dave.” Ann agreed................................................................................................................... 4.”Sue,can you remember to buy some bread?” Paul reminded....................................................................................................... 5.”Don’t touch anything in this room”, the man said to the children. The man ordered.................................................................................................................. Moon.vn - Học để khẳng định mình 11 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 6.”I must go home to make the dinner”, said Mary. Mary......................................................................................................................... 7.”Are you going to Ho Chi Minh City next week?” Tom asked me. Tom asked.............................................................................................................................. 8.”Have you finished your homework?” Mom asked. Mom asked if............................................................................................................ 9.She said to me: “I can’t do it by myself” She told me that.................................................................................................................... 10.”Does your brother live in London,Nam?”Lan asked. Lan wanted to know if........................................................................................................ 11.”Don’t repeat this mistake again.” his father warned him. His father warned him....................................................................................................... 12.”Give me a smile” The photographer said to me. The.......................................................................................................................... 13.”Don’t leave these book on the table” ,the librarian said to the students The librarian told the students........................................................................................... 14.”Have you travelled abroad much?” he asked me. He........................................................................................................................... 15.”Who has written this note?” the boss asked the secretary. The boss asked..................................................................................................................... 16.”I have just received a postcard from my sister,” my friend said to me. My friend told me.............................................................................................................. 17. “This story happened long ago” he said. He said......................................................................................................................... Bài 10: 1. "Don't repeat this mistake again!" the instructor warned the sportsman. ............................................................................................................................................. 2 "Leave your address with the secretary," the assistant said to me. ............................................................................................................................................ 3 "Phone to me for an answer tomorrow” the manager said to the client. ........................................................................................................................................... 4 "Don't be so silly," the father said to the kid. ........................................................................................................................................... 5 "Give a smile," the photographer said to me. ........................................................................................................................................ 6 "Please, help me to make a decision," Ann asked her friend. ............................................................................................................................................ 7 "Don't leave these books on the table, put them back on the shelf," the librarian said to the student. .......................................................................................................................................... 8 "Be a good girl and sit quietly for five minutes," the nurse said to the child. ............................................................................................................................................. 9 "Leave your things here," my companion advised me. ............................................................................................................................................. 10 "Don't discuss this question now," said the chairman to the participants. .......................................................................................................................................... Moon.vn - Học để khẳng định mình 12 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Bài 11: 1 "Will it be safe to stay in the mountains for the night if the weather doesn't change for the better?" we asked the guide. ........................................................................................................................................... 2 The porter said to me, "I'll wake you up, when the train arrives in Leeds." ............................................................................................................................................. 3 My wife said to me: "While you are away, I'll do the packing." .......................................................................................................................................... 4 "Don't leave until I phone you," he asked me. ........................................................................................................................................... 5 "After he leaves hospital, they'll take him to the South," the doctor said. .......................................................................................................................................... 6 "They'll wait for the fisherman to return until it gets dark," the local man explained to me. .......................................................................................................................................... 7 As soon as I hear from him, I'll let you know," my neighbor said to me. ............................................................................................................................................ 8 I’ll live in town till my husband returns from the expedition and when he returns, we'll go to the seaside together," she said. ............................................................................................................................. 9 The mother said to her son, ."Sit still, please." ............................................................................................................................... 10 John said to his friend, "Come and spend a week with us." .......................................................................................................................................... Bài 12: 1 Jane said to Bill, “When do you expect to finish your assignment?" 2 The man said to the boy: "Can you show me the way to the bank?" 3 Fred asked the postman: "Are there any letters for me today?" 4 Henry said to the librarian, "How many books can I borrow at a time?" 5 John asked his friend, "How did you manage to know my phone number?" 6 “These old buildings might have already disappeared by the time I am back next year?" he said 7 The boys said to the old woman: "What can we do to help you?" 8 The guests said to the doorman: "Where should we leave our coats?" 9 Tom asked his brother: "Why did you advise them to go sight-seeing on foot?" 10 I asked the children: "Who took away the magazines from my desk?" Bài 13: 1 Rose said, "I was just leaving the office when I came face to face with a stranger." 2 Ann asked her brother, "Do you expect to be admitted to the university?" 3 Richard asked Jane, "What are you planning to do tomorrow?" 4 She asked her boyfriend "Is it true that your father fought in the last war?" 5 Jane said to me, "Where have you been all this time?" 6 Mary said to her husband, "Did you see my handbag anywhere?" 7 The inspector said to the woman, "What were you doing at 7 o'clock yesterday evening?" 8 The passenger said to the taxi-driver: "Hurry up!" and he added "I must be at the station on time." 9 Tom said to himself: "Why I haven't thought of this before?" Moon.vn - Học để khẳng định mình 13 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 10 Father said: "The taxi is coming now. Is everyone ready?" Bài 14: 1 Helen said, "I think I'll have to find a better job. I can't make both ends meet."................................................................................................. 2 He said to her "Why are you so late? I've been waiting for half an hour already."................................................................................................. 3 She said to him: "Don't let them down. I'll be very embarrassed if you go back on your words."................................................................................................. 4 She said to her husband: "You'd better not drink top much. You may lose control of the car and have a bad accident."................................................................................................. 5 The boy said to his mother: "When shall we have lunch? I'm very hungry."................................................................................................. 6 He said, "I don't understand why she has refused to join us on the trip."................................................................................................. 7 She said to him, "I'm glad you've come. Sit down, please."................................................................................................. 8 Mr Brown said to his wife, "I don't feel like going out this evening.” Let's ask the Browns to come over for a chat."................................................................................................. 9 “It's raining too hard to go out. We'd better stay home tonight and watch TV instead." John said.................................................................................................. 10 "Could you ring up the station and find out when the train comes in?" said Tom Tom said to me.................................................................................................. Bài 15: 1 "Be careful. Don't go too near the edge of the cliff," she said to the boys 2 "Please, please come to help me with the assignment," my friend said to me "I wouldn't buy that sort of raincoat if I were you," my friend said to me 4 "Would you mind moving your bicycle?" said the janitor. "It's in the way." 5 "Could I take out another book, please," I said to the librarian. 6 "Remember to leave the window open when you're using the gas stove," my mother said to me. 7 "Wear your school badge or they won't let you into the classroom." my teacher said to me. 8 "Would you like to come over to my house for a slide show?" my friend said to me. 9 "Show me your driver's license, will you?" the policeman said to the drunken driver. 10 "Do come again next weekend," the host said to the visitor. Bài 16: 1. "Have you travelled abroad much?" he asked me ...................................................................................................................................... 2 "Who has written this note?" the boss asked the secretary ........................................................................................................................................ 3 "I've just received a postcard from my sister," my friend said to me ............................................................................................................................................ 4 "The students also took part in arranging the conference," the chairman said ............................................................................................................................................. 5 "Have you been here long?" the stranger asked me .............................................................................................................................................. 6 "Did you really see this happen with your own eyes?" the policeman asked the boy Moon.vn - Học để khẳng định mình 14 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang ............................................................................................................................................ 7 "I hope they will have taken a decision by the end of the meeting," she remarked ........................................................................................................................................... 8 "Did you watch the detective film on TV yesterday?" he asked her .............................................................................................................................................. 9 "This story happened long ago," he said, "and few people remember anything about it." ........................................................................................................................................ 10 "I haven't read so interesting a book since I don't remember when," she said ............................................................................................................................. Bài 17: 1 Tom said to the girl: "When did you have this picture taken?" 2 "Shall we go somewhere for a cup of coffee after class?" Tom said. 3 John said to Mary, "Why don't you wear your hair a little longer." 4 "Would you like another cup of tea?" the landlady said to the guest. 5 My sister said to me, "What about going to see Aunt Mary on Sunday?" 6 She asked me, "Have you ever seen a flying saucer?" 7 James said: "Do you want me to type this letter for you?" 8 Alfred said to John, "I didn't use your cassette player! Someone else did, not me." 9 Father said, "I was the superintendent while this school was being built." 10 The woman said, "If I had a gas stove, it would save me a lot of time." Bài 18: 1. “I’m going to Paris soon” she said. She said ……………………………………………………………………………….. 2. “The film will be interesting.” I thought ……………………………………………………………………………….. 3. “I can’t help you because I have too much to do,” she said. She said ……………………………………………………………………………….. 4. “Anna has bought the tickets.” I was told ……………………………………………………………………………….. 5. “I think it’s a stupid idea, and it won’t work,” said she. She said ……………………………………………………………………………….. 6. “Breakfast is served between 7.00 and 9.00.” The receptionist explained ……………………………………………………………… 7. “I went to Oxford University in the 1960s,” he said. He boasted ……………………………………………………………………………….. 8. “I’ve never been to America,” she said to me. She told ……………………………………………………………………………….. Bài 19: Moon.vn - Học để khẳng định mình 15 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 1. “Do you want to go out for a meal?” she asked. She asked me ………………………………………………………………………….. 2. “Why are you late?” they asked her. They wondered ………………………………………………………………………….. 3. “Can I use your phone?” asked he. He asked me …………………………………………………………………………….. 4. “Where have you come from?” the customs officer asked. The customs officer asked me ………………………………………………………… 5. “How long are you going to be on holiday?” she asked. She wanted to know ……………………………………………………………………… 6. “When do you have to go to work?” she asked. She asked me ……………………………………………………………………………… 7. “Did you post my letter?” Penny asked me. Penny wondered ………………………………………………………………………… 8. “Will you be back early?” he asked her. He asked her ……………………………………………………………………………….. Bài 20: 1. “Where are you going?” asked Tom. Tom asked ……………………………………………………………………………….. 2. “Where are you going to spend the holiday?” asked Mike. Mike asked ……………………………………………………………………………….. 3. “What will you do when you leave school?” said Jennifer. Jennifer asked ………………………………………………………………………….. 4. “How did you know my name?” the nurse asked the doctor. The nurse wanted to know ……………………………………………………………… 5. “Do you have an appointment?” said the clerk. The clerk asked ………………………………………………………………………….. 6. “Have you seen my car keys?” said Bernard to his wife. Bernard wondered ……………………………………………………………………… 7. “Why didn’t Isobel phone me?” asked her brother. Isobel’s brother wanted to know ………………………………………………………… 8. “Will you carry my briefcase for me please, James” said Richard. Richard asked ……………………………………………………………………….. 9. “When can I see the doctor?” Charles asked the receptionist. Moon.vn - Học để khẳng định mình 16 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang Charles asked……………………………………………………………………………… Bài 21: 1. He said to her, “ You are my friend.” ……………………………………………………………………………….. 2. John said ti his mother, “ I don’t know how to do this exercise.” ……………………………………………………………………………….. 3. “ Don’t come back before one o’clock”, advised my brother. ……………………………………………………………………………….. 4. “Cook it in butter”, Mrs. Brown said to her daughter. ……………………………………………………………………………….. 5. The students said, “Teacher, give us better marks, please.” ……………………………………………………………………………….. 6. “Pull as hard as you can”, she said to me. ……………………………………………………………………………….. 7. “Who put salt in my coffee?”, he asked. ……………………………………………………………………………….. 8. My friend said, “Are you going to leave tomorrow?” ……………………………………………………………………………….. 9. “Have you done your homework?”, said my mother. ……………………………………………………………………………….. 10. I asked Bill, “What time did you go to bed last night?” ……………………………………………………………………………….. 11. Paul said “I must go home now.” ……………………………………………………………………………….. 12. “There’s been an accident and the road is blocked”, said the policeman. ……………………………………………………………………………….. 13. “We are waiting for the school bus”, said the children. ……………………………………………………………………………….. 14. Mary said, “My father died a year ago.” ……………………………………………………………………………….. 15. “Must you go now?”, said Mr. Brown. ……………………………………………………………………………….. 16. “Whose bicycle did you borrow yesterday?”, his mother asked him. Moon.vn - Học để khẳng định mình 17 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang ……………………………………………………………………………….. 17. “It isn’t so foggy today as it was yesterday”, said the teacher. ……………………………………………………………………………….. 18. “Be modest if you are a good student”, said my father. ……………………………………………………………………………….. 19. “Shut the door but don’t lock it”, she said to us. ……………………………………………………………………………….. 20. Tom said, “New York is bigger than London.” ……………………………………………………………………………….. 21. “Please help us,” they said to us. ……………………………………………………………………………….. 22. “Don’t forget to send your parents my regards”, she said to me. ……………………………………………………………………………….. 23. The travellers asked, “How long does it take to get to London?” ……………………………………………………………………………….. 24. John said, “I have finished studying my lesson.” ……………………………………………………………………………….. 25. Mary said, “I cannot go to the movies with you, John.” ……………………………………………………………………………….. 26. He asked me, “Why didn’t you come to class yesterday?” ……………………………………………………………………………….. 27. “Did you phone me yesterday?”, Tom asked Mary. ……………………………………………………………………………….. 28. “Do you like it?” – “Yes” ……………………………………………………………………………….. 29. “I didn’t know them. Did you, Tom” she asked ……………………………………………………………………………….. 30. “Avoid the Marble Arch” said the policeman “There’s going to be a big demonstration here.” ……………………………………………………………………………….. 31. “Don’t take more than 2 of these at once”, said the doctor, handing me a bollle of pills. ……………………………………………………………………………….. 32. They said to me, “Let’s go to the zoo.” ……………………………………………………………………………….. 33. “I shouldn’t do that if I were you. Isn’t it very dangerous?”. He said. ……………………………………………………………………………….. Moon.vn - Học để khẳng định mình 18 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang 34. “When we’ve finished this game we’ll have supper.” They said to me. ……………………………………………………………………………….. 35. “Have you got any shampoo, Alice. I must wash my hair,” John asked. ……………………………………………………………………………….. 36. He said to me “Listen! Can you hear someone coming?” ……………………………………………………………………………….. 37. “Do as I tell you or you’ll be punished. I’ll teach you who is master in this house”, he said. ……………………………………………………………………………….. 38. “When you have cleaned the sitting room, will you please light the fire there? It’s rather chilly today”, my mother said to me. ……………………………………………………………………………….. 39. “I shall expect to see you next Wednesday.” Mary said to her friend. ……………………………………………………………………………….. 40. The teacher asked “Which book are you talking about , John?” ……………………………………………………………………………….. 41. I asked the policeman “Do you know how far it is to the station?” ……………………………………………………………………………….. 42. “What a dirty face you have!” Ann said to her son. ……………………………………………………………………………….. 43. “Don’t you know how to behave? There must be no talking in lessons”. The teacher told his students. ……………………………………………………………………………….. 44. “I wonder who is coming on the excursion tomorrow. I do hope it won’t rain.” She said. ……………………………………………………………………………….. 45. “Do as you are told. You are a naughty boy.” Mrs. Brown said. ……………………………………………………………………………….. 46. “It’s a very nice evening. Why don’t we go out for a walk?”, Jim suggested. ……………………………………………………………………………….. 47. “You must decide what you want to do”, she said to her daughter. ……………………………………………………………………………….. 48. Mary asked me “Can you tell me why you are so sad?” ……………………………………………………………………………….. 49. Jane said to John “Who will come to the pictures with me?” ……………………………………………………………………………….. 50. “Will you please find out when he last wrote to me?”, Jean said to her friend. Moon.vn - Học để khẳng định mình 19 Hotline: 0432 99 98 98 GV: Nguyễn Quỳnh Trang Facebook: lopcoquynhtrang ……………………………………………………………………………….. Bài 22: 1. Julia said that she ___________ there at noon. A. is going to be B. was going to be C. will be D. can be 2. He _______ that he was leaving way that afternoon. A. told me B. told to me C. said me D. says to me 3. She said to me that she __________ to me the Sunday before. A. wrote B. has written C. was writing D. had written 4. I _________ him to sell that old motorbike. A. said to B. suggested C. advised D. recommended 5. My parents reminded me ________ the flowers. A. remember to plant B. plant C. to plant D. planting 6. I asked Martha ______ to enter law school. A. are you planning B. is she planning C. was she planning D. if she was planning 7. Nam wanted to know what time ________. A. does the movie begin B. did the movie begin C. the movie begins D. the movie began 8. I wondered_______ the right thing. A. whether I was doing B. if I am doing C. was I doing D. am I doing 9. The scientist said the earth ________ the sun. A. goes round B. is going around C. went around D. was going around 10. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot. A. is – will travel B. were- would travel C. had been – would have travelled D. was – will travel 11. They said that they had been driving through the desert__________. A. the previous day B. yesterday C. the last day D. Sunday previously 12. He asked the children _________too much noise. A. not to make B. not making C. don’t make D. if they don’t make 13. The man said that money ___________ the passport to everything. A. will be B is C. was D. can be 14. The teacher said Columbus _________America in 1942. A. discovered B. had discovered C. was discovering D. would discover 15. John said he _________ her since they ________ school. Moon.vn - Học để khẳng định mình 20 Hotline: 0432 99 98 98
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan