Tài liệu Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên mầm non

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25527 |
  • Lượt tải: 176

Mô tả:

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên mầm non
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau: 1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. (05 điểm) 3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: (10 điểm) a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2,5 điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2,5 điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; (2,5 điểm) d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. (2,5 điểm) 6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non, hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định như sau: 1. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non. (06 điểm) 2. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn. (06 điểm) 3. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ. (06 điểm) 4. Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định về giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. (06 điểm) 5. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng. (06 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kiến thức cơ sở chuyên ngành bao gồm các tiêu chí sau: a. Kiến thức về phát triển thể chất; (7,5 điểm) b. Kiến thức về hoạt động vui chơi; (7,5 điểm) c. Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học; (7,5 điểm) d. Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định như sau: 1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. (10 điểm) 2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương. (15 điểm) 3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. (15 điểm) Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định đối với giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định như sau: a) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em; (7,5 điểm) b) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khoẻ, theo dõi đánh giá trẻ; (7,5 điểm) c) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn; (7,5 điểm) d) Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. (7,5 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non nêu rõ mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau: 1. Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. (7,5 điểm) 2. Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. (7,5 điểm) 3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên mầm non hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non. (7,5 điểm) 4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức không được làm được quy định như sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (6,5 điểm) 2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật. (6,5 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. (6,5 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. (07 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (6,5 điểm) 6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan. (07 điểm) Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em gồm các nội dung như sau: 1. Kiểm tra định kỳ sức khoẻ trẻ em: hai lần trong một năm học. (10 điểm) 2. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ em: trẻ dưới 24 tháng tuổi một tháng cân trẻ một lần; trẻ trên 24 tháng tuổi một quý cân trẻ một lần. (10 điểm) 3. Đánh giá sự phát triển của trẻ em: căn cứ quy định về chuẩn phát triển trẻ em theo độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hoà nhập được đánh giá sự tiến bộ dựa vào mục tiêu kế hoạch giáo dục cá nhân. (10 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định việc chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động bao gồm các tiêu chí sau: a. Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường; (7,5 điểm) b. Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường; (7,5 điểm) c. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công; (7,5 điểm) d. Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 chế độ tập sự của viên chức được quy định như sau: 1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng. (15 điểm) 2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc. (15 điểm) 3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định nhiệm vụ của giáo viên như sau: 1. Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. (4,5 điểm) 2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. (07 điểm) 3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. (05 điểm) 4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em. (4,5 điểm) 5. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. (4,5 điểm) 6. Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng. (4,5 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí sau: a. Biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ; (7,5 điểm) b. Biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp; (7,5 điểm) c. Biết sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ; (7,5 điểm) d. Biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức thì các trường hợp xử lý kỷ luật được quy định như sau: 1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức; (10 điểm) 2. Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập; (10 điểm) 3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm) 4. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định quyền của giáo viên và nhân viên như sau: 1. Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. (06 điểm) 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. (06 điểm) 3. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. (06 điểm) 4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. (06 điểm) 5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí sau: a. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách; (7,5 điểm) b. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần; (7,5 điểm) c. Lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ; (7,5 điểm) d. Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức thì hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng; (06 điểm) 2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; (07 điểm) 3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập; (06 điểm) 4. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; (06 điểm) 5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch; (07 điểm) 6. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức. (08 điểm) Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy như sau: 1. Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định và được lập kế hoạch giáo dục cá nhân. (06 điểm) 2. Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. (06 điểm) 3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu. (06 điểm) 4. Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng. (06 điểm) 5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng bao gồm các tiêu chí sau: a. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; (7,5 điểm) b. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; (7,5 điểm) c. Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; (7,5 điểm) d. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định như sau: 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm) 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 diểm) 3. Tuân thủ qui trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xữ. (10 điểm) 4. Chịu sự thanh tra. Kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân. (10 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non nhiệm vụ của trẻ em được quy định như sau: 1. Đi học đều; Tham gia đầy đủ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ em; Thực hiện các quy định của nhà trường. (7,5 điểm) 2. Có lời nói, cử chỉ lễ phép, có thói quen vệ sinh văn minh phù hợp lứa tuổi. (7,5 điểm) 3. Trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi và học tập. (7,5 điểm) 4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ và nơi công cộng. (7,5 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ - BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định như sau: 1. Là cơ sở để xây dựng đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. (7,5 điểm) 2. Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (7,5 điểm) 3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên mầm non hàng năm theo quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non. (7,5 điểm) 4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp.(7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định như sau: 1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.(20 điểm) 2. Được hưởng tiền lương thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. (10 điểm) 3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của của đơn vị sự nghiệp công lập. (10 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non thì quyền của giáo viên và nhân viên được quy định như sau: 1. Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. (06 điểm) 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. (06 điểm) 3. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. (06 điểm) 4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. (06 điểm) 5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định như sau: 1. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; (7,5 điểm) 2. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; (7,5 điểm) 3. Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; (7,5 điểm) 4. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao. (08 điểm) 5.Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. (08 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non thì các hành vi giáo viên không được làm được quy định như sau: 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp. (05 điểm) 2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; (05 điểm) 3. Bỏ giờ, Bỏ buổi dạy; Tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; (05 điểm) 4. Đối xử không công bằng đối với trẻ em; (05 điểm) 5. Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; (05 điểm) 6. Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. (05 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định những kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non gồm các tiêu chí sau: 1. Có kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ (7,5 điểm) 2. Có kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm- xã hội và thẩm mỹ cho trẻ; (7,5 điểm) 3. Có kiến thức về phương pháp tổ chức các hoạt động chơi cho trẻ; (7,5 điểm) 4. Có kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ: (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức không được làm được quy định như sau: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (6,5 điểm) 2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật. (6,5 điểm) 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. (6,5 điểm) 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. (07 điểm) 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (6,5 điểm) 6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan. (07 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập được quy định như sau: 1. Có bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ ngồi (đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi); một bàn và hai ghế cho hai trẻ; Một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; kệ để đồ dùng, đồ chơi; thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt. nếu lớp bán trú, có ván hoặc gường nằm, chăn, gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngũ. (10 điểm) 2. Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ bao gồm; đồ chơi, đồ dùng và tài liệu cho hoạt động chơi và học có chủ đích. (05 điểm) 3. Đủ đồ dùng cá nhân cho mổi trẻ. (05 điểm) 4. Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; sổ theo dõi trẻ; sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ trong ngày; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ. (10 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định như sau: 1. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; (7,5 điểm) 2. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; (7,5 điểm) 3. Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; (7,5 điểm) 4. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định như sau: 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (10 điểm) 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 diểm) 3. Tuân thủ qui trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. (10 điểm) 4. Chịu sự thanh tra. Kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân. (10 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy định như sau: 1. Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định và được lập kế hoạch giáo dục cá nhân. (06 điểm) 2. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. (06 điểm) 3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu. (06 điểm) 4. Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng. (06 điểm) 5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ được quy định các tiêu chí như sau: 1. Biết tổ chức môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. (7,5 điểm) 2. Biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ. (7,5 điểm) 3. Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kỹ năng tự phục vụ; (7,5 điểm) 4. Biết phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12 CHỨC DANH: Giáo viên mầm non Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. (08 điểm) Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em được quy định như sau: 1. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non. (06 điểm) 2. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngũ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn. (06 điểm) 3. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ. (06 điểm) 4. Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định về giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. (06 điểm) 5. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng. (06 điểm) Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kỹ năng quản lý lớp học bao gồm các tiêu chí sau: 1. Đảm bảo an toàn cho trẻ. (7,5 điểm) 2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. (7,5 điểm) 3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm lớp. (7,5 điểm) 4. Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định của Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau: 1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và nhiệm vụ. (05 điểm) 3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: (10 điểm) a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân. (2,5 điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn. (2,5 điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân. (2,5 điểm) d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. (2,5 điểm) 6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (05 điểm) Câu 2: Theo quy đinh tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non các trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập được quy định như sau: 1. Có chiếu hoặc thảm cho trẻ ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ ngủ, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, giá để khăn và ca cốc cho trẻ, có đủ bô đi vệ sinh cho trẻ dùng; Một ghế cho giáo viên. (7,5 điểm) 2. Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ gồm: đồ chơi, đồ dùng và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích. (7,5 điểm) 3. Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ. (7,5 điểm) 4. Có đủ đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ, gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ. (7,5 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non các lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn giáo viên Mầm non được quy định như sau: 1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Chuẩn) gồm 3 lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm. Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu. (10 điểm) 2. Yêu cầu của Chuẩn là nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn đòi hỏi người giáo viên phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của giáo dục mầm non ở từng giai đoạn. Mỗi yêu cầu gồm có 4 tiêu chí được quy định cụ thể tại các Điều 5, 6, 7 của văn bản này. (10 điểm) 3. Tiêu chí của Chuẩn là nội dung cụ thể thuộc mỗi yêu cầu của Chuẩn, thể hiện một khía cạnh về năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định của Luật viên chức ngày 15/11/2010 Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau: 1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 3. Được đảm bảo trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. (06 điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao. (06 điểm) 5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao. (06 điểm) 6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật. (06 điểm) 7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. (06 điểm) Câu 2: Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐBGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 44/2010/TT/BGD&ĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập như sau: 1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. (3 điểm) 2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; Thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hàng năm tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản. (6 điểm) 3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. (3 điểm) 4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. (3 điểm) 5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn. (3 điểm) 6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. (3 điểm) 7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. (3 điểm) 8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định. (3 điểm) 9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. (3 điểm) Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non các nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được quy định như sau: a. Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước. (7,5 điểm) b. Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. (7,5 điểm) c. Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương (7,5 điểm) d. Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hoá, cộng đồng. (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định của Luật viên chức ngày 15/11/2010 trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo và bồi dưỡng được quy định như sau: 1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. (13 điểm) 2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương. (14 điểm) 3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. (13 điểm). Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non các Yêu cầu đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định như sau: 1. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không bị dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng và sắp xếp gọn gàng. Nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc bằng gỗ. (7,5 điểm) 2. Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ. Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ. (7,5 điểm) 3. Có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ, có phòng vệ sinh ít nhất 0,4 m2 cho một trẻ và phương tiện phù hợp với lứa tuổi và đủ phục vụ. (7,5 điểm) 4. Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; Đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện chế độ đăng kiểm thực phẩm. (7,5 điểm). Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động gồm các tiêu chí được quy định như sau: a. Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường. (7,5 điểm) b. Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường. (7,5 điểm) c. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công. (7,5 điểm) d. Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. (7,5 điểm)
- Xem thêm -