Tài liệu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh thái nguyên.

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 149

Mô tả:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGUYÊN KHANG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGUYÊN KHANG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG THỊ QUỲNH CHI Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong Luận văn này chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy, trung thực và rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Hoàng Nguyên Khang MỤC LỤC MỞ ĐẦU.............................................................................................................................. 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ............................................................................... 6 1.1. Khái quát chung về đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự.............................................................................. 6 1.2. Cơ cấu pháp luật của đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân ...……………………………………………..…….................... 9 1.3.Đặc điểm của đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự…………………………………………………………………………….... ..........19 1.4. Vai trò của đấu giá tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án ............21 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỰC TIẾN THI HÀNH TỈNH THÁI NGUYÊN....24 2.1. Thực trạng của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để đảm bảo thi hành án dân sự...........................................................................24 2.2. Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự ở Thái Nguyên ..................................................................................................49 2.3. Kết quả đạt được và hạn chế tồn tại.........................................................................55 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ .........................................................................................................67 3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật ........................................................................67 3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện ..........................................68 KẾT LUẬN .......................................................................................................................75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................76 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QSDĐ &TSGLTĐ : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất QSDĐ : Quyền sử dụng đất THADS : Thi hành án dân sự DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết quả thi hành án dân sự về việc ................................................................49 Bảng 2.2: Kết quả thi hành án dân sự về tiền.................................................................50 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp số liệu về việc bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án dân sự ..............................................................................................55 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp số liệu về tiền bán đấu giá QSDĐ và TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án dân sự ..............................................................................................56 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay hoạt động thi hành án dân sự là một trong những công việc có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa công dân, duy trì kỷ cương phép nước. Việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định không chỉ mình cơ quan thi hành án dân sự thi hành được, mà nó cần sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành án, với những trình tự, thủ tục nhất định. Trong việc tổ chức thi hành án biện pháp cuối cùng mà người phải thi hành án có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án, cơ quan thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo cho việc thi hành án. Một trong những biện pháp mà các Chấp hành viên của các cơ quan thi hành án dân sự thường áp dụng là kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của người phải thi hành án. Trong đó khâu xử lý tài sản kê biên là một trong những khâu quan trọng, đó chính là việc bán đấu giá các tài sản đã bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án. Việc bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ khi thực hiện được thành công sẽ đảm bảo cho quyền lợi ích hợp pháp của bên được thi hành án, sự nghiêm minh của pháp luật, cũng là một trong những điều kiện để giảm nợ xấu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng và đặc biệt là giải quyết được tình trạng án tồn đọng về việc, cũng như về tiền của các cơ quan thi hành án dân sự. Có thể thấy hoạt động bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ rất rộng, tài sản gắn liền với đất gồm các nhà cửa, công trình, kiến trúc ở trên mặt đất và các công trình ngầm, khoáng sản dưới lòng đất và các tài nguyên khác. Nhưng trên cơ sở nghiên cứu ở phạm vi hẹp nên học viên loại trừ nghiên cứu các tài sản gắn liền với đất ở ngầm dưới đất mà chỉ nghiên cứu về đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự. Trong quá trình thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự cũng phát sinh rất nhiều vấn đề, nhất là việc bảo đảm tính công khai, minh bạch, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bán đấu giá tài sản. Do vậy, để cho việc đấu giá tài sản trong lĩnh vực thi hành án dân sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, 1 chính đáng của các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thi hành án và cũng từ những kiến thức thu được trong quá trình học tập, nghiên cứu và từ thực tiễn công việc Học viên chọn đề tài: “Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên” để nghiên cứu và làm Luận văn tốt nghiệp Cao học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung và đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu sau: Đề tài “ Bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam” của tác giả Bùi Thị Hiền, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội ( 2014), tác giả đã phân tích tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản để thi hành án, từ đó đưa ra các phương hướng, giải pháp để hoàn thiện pháp luật. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, 2018 : “ Đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” của tác giả Trần Thị Lương, tác giả cũng đã có sự phân tích, đưa ra những vấn đề lý luận về đấu giá tài sản và đã có những phân tích đánh giá việc đấu giá để thi hành án tại một địa bàn cụ thể có số lượng về việc và tiền lớn của cả nước. Trên cơ sở đó đã đưa ra những quan điểm, giải pháp hoàn thiện việc đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án tại thành phố Hà Nội. Đề tài “ Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp thực hiện năm 2011[ 39, tr.3]. Đề tài này thuộc công trình cấp bộ, nghiên cứu toàn bộ pháp luật về bán đấu giá tại thời điểm nghiên cứu, từ đó có cơ sở đưa ra các biện pháp hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản. Ngoài ra còn có nhiều bài báo, tạp chí nghiên cứu về vấn đề bán đấu giá tài sản nói chung và bán đấu giá tài sản để thi hành án nói riêng. Có thể kể đến một số nghiên cứu sau: “ Những khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát việc bán đấu giá tài sản để thi hành án” của tác giả Nguyễn Hồng Sinh đăng trên tạp chí 2 Kiểm sát số 23, tháng 12/2011; “ Bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự vẫn còn là điểm nghẽn” của tác giả Nguyễn Quang Thái và Đào Thị Thúy Lan đăng trên http:// tcdcpl.moj.gov.vn; “ Một số vướng mắc về bán đấu giá tài sản để thi hành án” của Đinh Duy Bằng đăng trên tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên để tháng 02/2012; “ Nâng cao hiệu quả bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự” của tác giả Bùi Thị Thu Hiền đăng trên Tạp chí dân chủ và pháp luật, số chuyên đề tháng 7/2015. Có thể thấy các công trình nghiên cứu về đấu giá tài sản ở trên đã nghiên cứu nhiều về lĩnh vực đấu giá tài sản để thi hành án, đề cập đến những khó khăn bất cập trong bán đấu giá tài sản để thi hành án. Nhưng để nghiên cứu về bán đấu giá tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì chưa thấy có đề tài nào nghiên cứu cụ thể nào. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này nhằm đánh giá, phân tích tương đối một cách toàn diện về đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự từ thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên để từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện cho hoạt động bán đấu giá tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được hiệu quả cao. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài Nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự; qua đó góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có tài sản, cũng như bảo đảm cho người được thi hành án trong quá trình thi hành án. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để giải quyết được vấn đề luận văn có nhiệm vụ sau đây: - Phân tích các quy định của pháp luật về đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự. - Khảo sát đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 3 - Chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế tồn tại của pháp luật và thực thi pháp luật về bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự. - Phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế tồn tại của việc bán đấu giá QSDĐ &TSGLTĐ để thi hành án dân sự. - Đề xuất những phương hướng, giải pháp khắc phục hoàn thiện về bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về đấu giá tài sản nói chung và đấu giá QSDĐ &TSGLTĐ để thi hành án dân sự nói riêng. - Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành ở Việt Nam về đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự và thực tiễn thi hành pháp luật về đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong khoảng thời gian 05 năm từ 2014 đến 01/7/2018. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lê nin về phép biện chứng duy vật và duy vật lịch sử; vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân; chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tư pháp làm cơ sở cho việc nghiên cứu của mình. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, khảo sát thực tiễn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu khoa học của mình. Phương pháp phân tích được sử dụng trong trường hợp đánh giá phân tích các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất nói chung và đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ nói riêng. Phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp được sử dụng trong quá trình xem xét các quy định của pháp luật về đấu giá, cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản để thi hành án có những vấn đề gì mâu thuẫn hay có những vướng mắc gì không. 4 Phương pháp khảo sát thực tiễn được tác giả sử dụng trong quá trình đánh giá thực trạng về đấu giá tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ tại địa bàn cụ thể mà mình nghiên cứu. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn Luận văn là công trình là công trình nghiên cứu đầu tiên ở cấp độ Thạc sĩ về bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Luận văn đã đưa ra được cái nhìn tổng quát về việc bán đấu giá tài sản nói chung và bán đấu giá tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ nói riêng để thi hành án dân sự. Luận văn đã đưa ra được khái niệm, đặc điểm, đánh giá được vai trò, ý nghĩa của bán đấu QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án Luận văn đã chỉ ra được những kết quả đạt được, chỉ ra được các nguyên nhân hạn chế, có sự phân tích đánh giá kết quả đạt được và từ đó đưa ra được những giải pháp để hoàn thiện hơn việc bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự tại Thái Nguyên. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung kết cấu của luận văn gồm 03 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Những vấn đề chung và quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự. Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự. 5 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1. Khái quát chung về đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất và pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự 1.1.1. Khái niệm về đấu giá tài sản Trong lịch sử phát triển của việc mua bán, trao đổi giữa các chủ thể với nhau thì hình thức đấu giá sơ khai đã được áp dụng cho việc mua bán trao đổi hàng hóa giữa người mua và người bán. Ví dụ như thời kỳ chiếm hữu nô lệ, nô lệ đã được đưa ra chợ bán công khai như một hàng hóa và hình thức chủ yếu là bán cho ai trả giá cao nhất, đó chính là việc bán thông qua đấu giá. Nhưng từ khi việc trao đổi mua bán hàng hóa, lượng cung và cầu có sự khác biệt và chênh lệch thì đấu giá được sử dụng là một phương pháp thực sự hữu hiệu. Nó giúp cho người cần mua và người cần bán tìm đến được điểm chung, tạo điều kiện cho hàng hóa được trả ở mức cao nhất, đáp ứng được nhu cầu của mỗi bên. Đấu giá tài sản xem xét trên cơ sở góc độ về phương diện kinh tế thì đấu giá tài sản là phương pháp xác định giá trị của một hàng hóa cụ thể. Thông qua việc đấu giá, hàng hóa sẽ được mua và bán với giá trị gần đúng giá trị thực của nó hoặc cao hơn giá trị thực của nó [ 22, tr.7]. Việc xác định giá trị hàng hóa trong đấu giá tài sản có thể tự bên bán hoặc bên có tài sản định giá tài sản cần đưa ra bán đấu giá. Nhưng nhìn chung thì tài sản được xác định giá dựa trên nhu cầu của xã hội, dựa trên các yếu tố tạo nên sản phẩm, dựa trên giá trị thương hiệu của nó. Ngày nay, kinh tế học hiện đại xác định giá tài sản đã ngày càng bài bản và chuyên nghiệp hơn. Điều này đã làm cho việc xác định giá tài sản được chính xác hơn, gần với giá trị thực của tài sản hơn khi được đưa ra bán đấu giá. Xem xét, nhìn nhận đấu giá tài sản trong quan hệ pháp luật dân sự, bán đấu giá tài sản có thể hiểu là hình thức bán hàng đặc biệt để cho người mua tự trả giá, 6 không thấp hơn giá thấp nhất do người bán quy định. Người nào trả giá cao nhất sẽ là người mua được tài sản đấu giá. [ 22, tr.7]. Việc mua bán tài sản thông qua đấu giá cũng phải tuân theo các quy định được pháp luật dân sự quy định như về trách nhiệm của các bên mua và bán tài sản, hợp đồng về mua bán tài sản, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình bán đấu giá tài sản. Có thể nhận thấy, đấu giá tài sản chính là một quá trình mua và bán bằng cách đưa ra món hàng cần đấu giá, ra giá và sau đó bán món hàng cho người ra giá cao nhất. Món hàng mà cả bên bán và bên mua đều có sự quan tâm đến việc thực hiện mục đích của mình. Đó là bên bán sẽ muốn thu về khoản tiền càng nhiều càng tốt đối với tài sản của mình. Ngược lại, bên mua cũng muốn mua món hàng đó nhưng với mục đích là hàng hóa đáp ứng được nhu cầu của mình và càng rẻ càng tốt. Hàng hóa ở đây là một hàng hóa cụ thể mà cả bên mua và bên bán đều phải biết rõ và điều quan trọng nhất là món hàng sẽ được bán cho người trả giá cao nhất. Từ những cách hiểu về đấu giá tài sản trên những góc độ khác nhau, có thể đưa ra khái niệm về đấu giá tài sản như sau: “ Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đấu giá” [ 22, tr. 8]. Như vậy, có thể thấy khái niệm về đấu giá tài sản đã có từ lâu, tuy được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhưng xét về bản chất khái niệm về đấu giá tài sản cho đến ngày nay vẫn không có gì thay đổi, suy cho cùng đấu giá tài sản là việc bên bán có món hàng cần bán và bên mua với số lượng nhiều người có nhu cầu mua món hàng đó, cho nên việc đưa tài sản ra bán đấu giá cho người trả giá cao nhất là một điều tất yếu. Việc bán đấu giá tài sản với các trình tự, thủ tục theo quy định sẽ giúp cho nhiều người có nhu cầu biết được về tài sản mà mình có nhu cầu, để từ đó đăng ký tham gia đấu giá và việc đấu giá tài sản cũng giúp cho người có tài sản được hưởng những giá trị cao nhất mà tài sản đưa ra bán đấu giá mang lại cho mình. 1.1.2. Khái niệm về đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự 7 Trong hoạt động thi hành án dân sự đấu giá tài sản để thi hành án nói chung và đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án nói riêng là khâu cuối cùng trong chuỗi hoạt động của cơ quan thi hành án mà đại diện là Chấp hành viên trong quá trình xử lý tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án. Về khái niệm đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự bản chất cũng không khác nhiều so với khái niệm đấu giá nói chung, nó cũng có người mua, người bán theo trình tự, thủ tục nhất định. Nhưng bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự có sự khác biệt so với bán đấu giá tài sản thông thường. Đó là: Bán đấu giá tài sản để thi hành án là việc Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự tự mình hoặc thông qua các tổ chức bán đấu giá để bán công khai tài sản của người phải thi hành án đã bị kê biên theo trình tự, thủ tục pháp luật về thi hành án. So với bán đấu giá tài sản thông thường người có tài sản hay nói cách khác là chủ sở hữu của tài sản là người chủ động tự đưa tài sản của mình ra bán đấu giá hoặc thông qua tổ chức dịch vụ bán đấu giá tài sản để thực hiện việc bán đấu giá tài sản của mình. Nhưng trong trường hợp bán đấu giá tài sản để thi hành án hoặc bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án, người có tài sản tức người phải thi hành án bị hạn chế quyền của mình trong việc đưa tài sản ra bán. Ở đây, Chấp hành viên chính là người có quyền đưa tài sản bị kê biên của người phải thi hành án ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Quá trình để xử lý tài sản kê biên thông qua đấu giá phải trải qua những trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thi hành án. Việc đấu giá tài sản để thi hành án nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước ( trường hợp thi hành án chủ động), của tổ chức và cá nhân trong trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu. Cơ sở để thi hành án phải bắt buộc phải có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc trừ một số trường hợp khác và quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án thụ lý giải quyết vụ việc. Khi Chấp hành viên, người được phân công giải quyết hồ sơ thi hành án, căn cứ vào điều kiện thi hành án của người phải thi hành án trong quá trình xác minh điều kiện thi hành án, nếu đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà có điều kiện thi 8 hành thì căn cứ theo quy định của pháp luật sẽ tiến hành ra quyết định kê biên tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ, sau đó thực hiện việc kê biên, định giá tài sản kê biên và cuối cùng nếu người phải thi hành án vẫn chưa thi hành thì tiến hành bán tài sản kê biên thông qua đấu giá. Có thể thấy việc quy định Chấp hành viên có quyền đưa tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ của người phải thi hành án ra bán đấu giá là nhằm đảm bảo cho việc thi hành án khi mà người phải thi hành án có điều kiện nhưng không thi hành. Tài sản của người phải thi hành án ở đây là QSDĐ & TSGLTĐ, nó có thể là tài sản riêng của người phải thi hành án hoặc tài sản chung của người phải thi hành án. Trong việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì QSDĐ & TSGLTĐ là một tài sản lớn và có giá trị đối với người phải thi hành án. Do đó, trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật người phải thi hành án không còn tài sản nào khác để thi hành án, khi đó Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự mới tiến hành kê biên, xử lý tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ của người phải thi hành án để đảm bảo cho việc thi hành án. Tuy nhiên, QSDĐ & TSGLTĐ của người phải thi hành án không phải lúc nào cũng kê biên được. Theo quy định của Luật thi hành án dân sự, Chấp hành viên chỉ kê biên QSDĐ của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong trường hợp mà QSDĐ của người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó. 1.2. Cơ cấu pháp luật của đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự Theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản hiện nay để điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản đã có Luật đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17 /11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Luật đấu giá tài sản đã quy định 9 một cách cụ thể, chi tiết về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, làm rõ các khái niệm liên quan đến đấu giá tài sản, nêu các nguyên tắc về đấu giá tài sản. Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 không quy định cụ thể chi tiết về bán đấu giá tài sản mà chỉ quy định một cách chung nhất đó là quy định tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật [29]. Tuy không chỉ rõ khái niệm về bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ, nhưng Bộ luật dân sự đã quy định một cách chung nhất cho vấn đề về đấu giá tài sản. Trong Luật thi hành án dân sự không quy định cụ thể về bán đấu giá tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ, nhưng nó có quy định một cách chung nhất về đấu giá tài sản là bất động sản, cụ thể như sau: “ Việc bán đấu giá đối với tài sản kê biên là động sản có giá trị từ trên 10.000.000 đồng và bất động sản do tổ chức bán đấu giá thực hiện. Đương sự có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày định giá. Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá do đương sự thỏa thuận. Trường hợp đương sự không thỏa thuận được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản. Việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày định giá.” . Trong Luật đấu giá tài sản có thể thấy các quy định chủ yếu là các quy định về mặt hình thức của đấu giá tài sản, đó là các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá. Nên nội dung cốt lõi của Luật đấu giá tài sản là các điều về trình tự, thủ tục đấu giá. Ngoài ra, Luật đấu giá tài sản cũng quy định về tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, thù lao dịch vụ đấu giá, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Như vậy, có thể thấy điểm nổi bật của Luật đấu giá tài sản là các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá. Các quy định này vừa phải chặt chẽ nhằm bảo đảm hoạt động đấu giá công khai, minh bạch, thu hút nhiều người tham gia đấu giá, nhằm tối đa hóa giá trị của tài sản đấu giá nhưng đồng thời cũng có tính linh hoạt để khuyến khích tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức đấu giá trong việc xử lý tài sản của mình, hướng tới một thị trường đấu giá chuyên nghiệp theo đúng nghĩa. Do đó, khi đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự, trách nhiệm của Chấp hành viên là phải kiểm tra, xem xét việc bán đấu 10 giá QSDĐ & TSGLTĐ của các tổ chức đấu giá đã tuân thủ theo các quy định của Luật đấu giá tài sản chưa. Tại Nghị định 62/2015 NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án dân sự cũng đã có những quy định cụ thể chi tiết về bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án. Nghị định đã đưa ra được những quy định cụ thể, đặc trưng về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án và cách thức xử lý kết quả bán đấu giá tài sản để thi hành án. Cấu trúc pháp luật về đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự gồm có một số nội dung chủ yếu sau: Quy định về nguyên tắc đấu giá: Nguyên tắc trong đấu giá tài sản nói chung và đấu giá tài sản là QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự nói riêng là những điều cơ bản nhất được quy định trong Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật liên quan. Nguyên tắc trong đấu giá tài sản đòi hỏi các bên tham gia quá trình đấu giá phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu nguyên tắc không được chấp hành một cách nghiêm chỉnh thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả của việc đấu giá tài sản, làm giảm đi tính hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành án dân sự. Nguyên tắc về đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự cũng phải tuân thủ những quy định về nguyên tắc của đấu giá tài sản nói chung được quy định trong Luật đấu giá tài sản. Nguyên tắc về đấu giá QSDĐ &TSGLTĐ để thi hành án dân sự gồm có một số nguyên tắc cụ thể sau: - Thứ nhất, nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật: Điều này là rất quan trọng, vì trên cơ sở các quy định của pháp luật thì việc tổ chức bán đấu giá tài sản mới được thực hiện một cách bải bản, đúng trình tự, thủ tục, có giá trị pháp lý. - Thứ hai, nguyên tắc bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan [39, tr.14]. Tính độc lập trong bán đấu giá tài sản thể hiện ở quá trình bán đấu giá tài sản, các chủ thể trong bán đấu giá tài sản chỉ thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật chứ không chịu sự chi phối hay sức ép nào khác để làm trái các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 11 Tính trung thực thể hiện ở việc người có tài sản phải cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác về tình trạng của tài sản được đưa ra bán đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản phải cung cấp chính xác thông tin về việc bán đấu giá tài sản, ví dụ như phải cung cấp chính xác về thời gian đăng ký, điều kiện tham gia đối với người tham gia đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá… Nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan đó là việc tài sản bán đấu giá phải được thông báo rộng rãi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được niêm yết công khai tại địa điểm theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản để cho mọi người được biết. Tính minh bạch của đấu giá tài sản là việc thông tin về đấu giá được đưa ra là đúng, rõ ràng rành mạch, có độ tin cậy cao. Tính công bằng, khách quan của đấu giá tài sản thể hiện ở việc mọi đối tượng tham gia đấu giá nếu đủ điều kiện đều có quyền tham gia, không bị phân biệt đối xử khi tham gia đấu giá tài sản. - Thứ ba, nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên. Nguyên tắc này cũng rất quan trọng, điều này cho thấy nếu quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong đấu giá tài sản bị xâm hại thì sẽ được pháp luật bảo vệ và các tổ chức, cá nhân xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong đấu giá tài sản sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. - Thứ tư, cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện. Quy định này cho thấy vai trò, trách nhiệm của đấu giá viên trong tổ chức cuộc đấu giá là rất quan trọng. Vì nếu không quy định như vậy có thể sẽ dẫn đến việc điều hành cuộc đấu giá không đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Luật đấu giá tài sản cũng quy định rõ về quyền hạn và nghĩa vụ của đấu giá viên, trong đó có quyền trực tiếp điều hành cuộc đấu giá. Quy định về chủ thể đấu giá tài sản để thi hành án dân sự: Chủ thể trong đấu giá tài sản để thi hành án dân sự không được quy định một cách cụ thể chi tiết, mà nó cũng gồm các chủ thể như trong quy định chung của Luật 12 đấu giá tài sản. Các chủ thể trong đấu giá tài sản để thi hành án gồm các chủ thể sau: người có tài sản, tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá tài sản, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, vấn đề quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong đấu giá tài sản nói chung và đấu giá tài sản thi hành án nói riêng là rất quan trọng. Trên cơ sơ các quy định của pháp các chủ thể của đấu giá tài sản biết được mình có những quyền gì và những nghĩa vụ gì để từ đó có cách thức điều chỉnh sao cho phù hợp với vị trí của mình trong đấu giá tài sản. Trong đấu giá tài sản có nhiều chủ thể tham gia ở từng vị trí, tư cách khác nhau, về chủ thể đấu giá tài sản gồm có các thành phần cụ thể như sau: Người có tài sản đấu giá: Người có tài sản đấu giá để thi hành án dân sự có sự khác biệt với người có tài sản trong đấu giá thông thường. Vì người có tài sản đấu giá thông thường chính là chủ sở hữu của tài sản đó, họ có quyền tự mình hoặc ủy quyền bán đấu giá tài sản cho người khác bán đấu giá tài sản của mình. Nhưng đối với tài sản bị bán đấu giá để thi hành án dân sự thì Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự tuy không phải là chủ sở hữu của tài sản bị kê biên, xử lý bán đấu giá, nhưng lại là người có quyền đưa tài sản của người phải thi hành án bị kê biên ra bán đấu giá để đảm bảo cho việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá tài sản bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản . Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là đấu giá viên. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật liên quan [27, Điều 23]. 13 Tổ chức đấu giá tài sản trên cơ sở các quy định của pháp luật tham gia vào quá trình đấu giá thông qua sự ủy quyền của bên có tài sản đấu giá, ở đây tổ chức đấu giá tài sản với vai trò là trung gian của việc bán tài sản thông qua đấu giá. Khi tài sản bán được tổ chức đấu giá tài sản sẽ được hưởng thù lao cho việc bán tài sản theo sự thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể. Trong tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên là người giữ vai trò quan trọng, đấu giá viên là người được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định. Đấu giá viên chính là người trực tiếp điều hành cuộc đấu giá, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật đấu giá tài sản [27]. Trong việc bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự, tổ chức đấu giá tài sản là một trong những chủ thể quan trọng. Tổ chức đấu giá tài sản là bên trung gian được Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ về bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án dân sự. Tổ chức đấu giá tài sản có nhiệm vụ bán đấu giá tài sản theo như hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký với Chấp hành viên và được nhận thủ lao dịch vụ, chi phí hợp đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản cũng có nghĩa vụ phải phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành. Người tham gia đấu giá tài sản: Người tham gia đấu giá tài sản có thể là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia để đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. Đây là một chủ thể rất quan trọng quyết định việc đấu giá tài sản có tổ chức được hay không. Vì nếu không có người tham gia đấu giá tài sản, sẽ không có người mua tài sản và như vậy việc đấu giá tài sản là không thành. Điều kiện đối với người tham gia đấu giá tài sản được quy định trong từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, như trong đấu giá QSDĐ theo quy định của Luật đất đai 2013, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá QSDĐ phải có đủ các điều kiện như thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật đất đai đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. 14
- Xem thêm -