Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Lớp 3 đề thi tiếng anh ioe lớp 3 vòng 26 đến 35 luyện thi cấp tỉnh...

Tài liệu đề thi tiếng anh ioe lớp 3 vòng 26 đến 35 luyện thi cấp tỉnh

.DOC
7
1990
124

Mô tả:

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TỈNH (Vòng 26 – 35) LỚP 3 - VÒNG 26 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Matching 1. pink telephone 2. two guitars 3. red car 4. two flowers 5. rose 6. four cows 7. two tigers 8. three oranges 9. four eggs 10. white rabbits a. 2 con hổ b. 4 con bò cái c. xe ô tô màu đỏ d. 4 cái trứng e. thỏ trắng f. 2 cây đàn ghi-ta g. 3 quả cam h. hoa hồng i. điện thoại màu hồng j. 2 cái hoa 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8……..……..9……...……10……………. Bài 2: Choose the correct answer 1. Choose the odd one out: a. its b. his c. she d. her 2. What is ……………………name ? He’s Simon. a. this b. her c. his d. that 3. Is this a square box ? – No, it isn’t. a. Not b. No c. Yes d. Yes, it is 4. How……………………students in your classroom ? a. much b. many c. old d. on Bài 3: Fill in the blank Close your school b_ _ , please. I _ _ fine thank you. And you ? Good mo_ _ ing children. Miss Lien is m _ new teacher. This _ _ my new school. How are you to _ _ y, Tom ? I’m fine, thanks. My cla _ _ room is small. Take _ ut your books, students. Have a n_ _ e day. Alice is v _ _ y pretty. LỚP 3 - VÒNG 27 – NĂM HỌC 2011 - 2012 1. pretty. very Mary is ________________________________________________________ 2. colour kite ? What that is ________________________________________________________ 3. on My pictures. the wall. are ________________________________________________________ 4. nice day. a Have ________________________________________________________ 5. Thu. Hello, my name’s ________________________________________________________ 6. is He my friend. Peter. That’s ________________________________________________________ 7. your hands, Tom. Wash ________________________________________________________ 8. That bicycle. my is ________________________________________________________ 9. is His name Tommy. ________________________________________________________ 10. big. is classroom My ________________________________________________________ 1 Bài 2: Matching 1. Penguin 2. four fish 3. pink robot 4. two clouds 5. shoes 6. Bell 7. yellow birds 8. two crayons 9. blue train 10. coffee a. chim màu vàng b. cà phê c. rô bót màu hồng d. xe lửa màu xanh da trời e. cái chuông f. 2 cây bút sáp g. giày h. 2 đám mây i. 4 con cá j. chim cánh cụt 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. Bài 3: Choose the correct answer 1. This is Ben. He ……………..my new friend. a. is b. are c. the d. a 2. Mary ha……… two birds. a. t b. x c. s d. z 3. I have f….ve dogs. a. u b. I c. e d. a 4. Hello, I’m Jenny. a. See you later b. Good night c. Hi, I’m Peter d. Bye 5. Nice…………….you. a. to meets b. meet c. meets d. to meet 6. I’m fine, ………………….you. a. thank you b. thanks c. thank d. thanks you LỚP 3 - VÒNG 27 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Reoder the words to make sentences 1. meet Nice , too. you to ________________________________________________________ 2. This bedroom. my is ________________________________________________________ 3. , please. teeth your Clean ________________________________________________________ 4. my teacher , too. She is ________________________________________________________ 5. , please. to the piccture the Point ________________________________________________________ 6. two These are pens. ________________________________________________________ 7. the to teachers Listen please. ________________________________________________________ 8. is My big. classroom ________________________________________________________ 9. my father. That is ________________________________________________________ 10. school bag your , Peter. Open ________________________________________________________ Bài 2: Matching 1. two clouds 2. bee 3. bread 4. coffee 5. black bear 6. mirror 7. drive a car 8. pink doll 9. butter 10. two flowers a. lái xe hơi b. 2 đám mây c. bánh mì d. gấu đen e. 2 cái hoa f. cái gương g. búp bê màu hồng h. con ong i. bơ j. cà phê 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. Bài 3: Choose the correct answer 2 1. Nice ………………..you. a. to meets b. meet c. to meet 2. This is …………………desk. a. he b. the c. his 3. There are ten des…s in my classroom. a. t b. k c. q 4. How …………..you ? Fine, thanks. a. are b. am c. is 5. Jenny has t _ o dolls. a. u b. n c. v 6. There a _ e two kites in the sky. a. t b. p c. r 7. How m _ ny pets do you have ? – I have one cat. a. u b. i c. a 8. ……………..are you ? – I’m fine. a. Who b. When c. What 9. Have ………..nice day ! a. a b. an c. the 10. I’m fine, thank you. ……………you ? a. you b. And you c. Are d. meets d. this d. p d. this d. w d. s d. e d. How d. this d. Bye LỚP 3 - VÒNG 28 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Fill in the blank 1. _ _ _ name is Mary. She’s my friend. 2. S _ _ down now and open your book. 3. Good bye. See you later, Tom. 4. Is your school big ? _ _ _ , it is. 5. That is Jane. _ _ _ is my friend. 6. Pi _ k up your ruler. 7. Look _ _ the map on the wall, Tom. 8. He _ _ o, my name’s Richard. 9. My na_ _ is Peter. 10. _ _ is my ruler. Bài 2: Matching 1. Penguin 2. black cat 3. bear 4. butterfly 5. kangaroo 6. Five stars 7. glass 8. peach 9. family 10. coffee a. cái ly b. chim cánh cụt c. gấu d. gia đình e. cà phê f. mèo đen g. quả đào h. thú túi i. con bướm j. 5 ngôi sao 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. Bài 3: Choose the correct answer 1. It i _ a pink book. a. i b. s c. b d. c 2. Good morning, John. a. Good morning, Jean b. Good night, Jean c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen 3. What is his name ? a. He’s name Peter b. His name’s Peter c. His name Peter d. Her name’s Sammy 4. That is a green de _ k. a. s b. i c. u d. o LỚP 3 - VÒNG 29 – NĂM HỌC 2011 - 2012 3 Bài 1: Fill in the blank There are five desk_ in the classroom. This is an era_ _ r. Dr_ w your house. These dolls a _ _ pink. Bài 2: Matching 1. Three spoons 2. jumprope 3. hands 4. raincoat 5. green hat 6. Fire 7. angry 8. butter 9. knife 10. green school bag a. bơ b. giận dữ c. nhảy dây d. bàn tay e. 3 cái muỗng f. lửa g. cái cặp xanh lá h. con dao i. áo mưa j. cái nón xanh lá 1…………….2…………….3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. Bài 3: Choose the correct answer 1. Be quite, ………………….. a. his b. this c. is d. please 2. How many erasers are there on the desk ? There is ………..eraser. a. one b. a c. two d. an 3. Choose the odd one out a. how b. fine c. what d. who 4. Is that ……..pen. Yes, it is my pen. a. you b. you’re c. your d. you’s 5. There are four people…………….my family. a. on b. in c. under d. out LỚP 3 - VÒNG 30 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Reoder the words to make sentences 1. May go out ? I ________________________________________________________ 2. Peter See you tomorrow, ________________________________________________________ 3. sing an English song. Let’s ________________________________________________________ 4. that bopy ? Who is ________________________________________________________ 5. Give notebooks. me your ________________________________________________________ 6. Her small. classroom is ________________________________________________________ 7. go to we This is school. the way ________________________________________________________ 8. is bicycle. my That ________________________________________________________ 9. day. nice Have a ________________________________________________________ 10. red. flowers Those are ________________________________________________________ Bài 2: Leave me out 1. doyll 2. booak 3. vaxse 4. icae cream 5. bedroovm 6. cajke 7. buqs 8. clekan 9. aslk 10. chalke Bài 3: Matching 1. swim 2. heart 3. blue star 4. noisy 5. pizza 6. flower vase 7. coffee 8. nose 9. green sneakers 10. eleven 4 a. lọ hoa b. ngôi sao xanh c. cái mũi d. ồn ào e. trái tim f. bánh của Ý g. cà phê h. bơi i. số 11 j. giày thể thao xanh lá 1……………..2…………….3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. LỚP 3 - VÒNG 31 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Matching 1. chalks 2. butter 3. eat 4. white plate 5. four cassettes 6. hamburger 7. park 8. coffee 9. penguin 10. grapes a. bánh ham bơ gơ b. ăn c. cà phê d. dĩa trắng e. quả nho f. chim cánh cụt g. 4 cuô ôn băng h. bơ i. phấn j. công viên 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. Bài 2: Leave me out 1. fiseh 2. Ameriwcan 3. pictvure 4. cloaud 5. fenet 6. wdhat 7. elewven 8. classroopm 9. sijt 10. pencyil Bài 3: Choose the correct answer 1. She ………. a cat. a. has b. have c. to have d. are 2. Choose the odd one out a. pen b. book c. how d. ruler 3. It……….a pencil. a. am b. are c. is d. you 4. Write……………the teacher says. a. but b. how c. and d. what 5. This is Daisy. ……….is my friend. a. They b. He c. We d. She 6. How old are you ?-……………………. a. I’m 11 years old b. She’s my sister c. I’m fine d. Goodbye 7. What’s this ? -……………………… a. His name’s Hien b. It’s a ruler c. It’s an ruler d. This is Mai 8. How are ……………., Sam ? - Fine, thanks. a. your b. you’re c. you d. and you 9. This is ………….living room. It’s big. a. his b. in c. and d. but 10. I’m fine, thank you. ………….? a. you b. And you c. Are d. Bye LỚP 3 - VÒNG 32 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Fill in the blank 1. I’m fine, th _ _ k you. 2. H _ _ many books are there ? – There are two books. 3. This is _ _ t my cat. It’s her cat. 4. Is this a chair ? – Y _ _ , it is. 5. Please dr_ _ a picture, children. 6. Goodbye. See you la _ _ r ! 7. Let’s ma _ _ a circle. 8. I like _ _ _ _ colour. 9. W _ _ she, Peter ? – She’s Alice. 10. This is my bother . H _ _ name is John. Bài 2: Matching 1. drink water 2. play the piano 3. yellow 4. bear 5. telephone 5 6. motorbike 7. blue 8. biscuits 9. green 10. write a letter a. chơi đà pi a nô b. bánh qui c. điê ôn thoại d. màu vàng e. màu xanh biển f. màu xanh lá g. uống nước h. xe mô tô i. viết thư j. con gấu 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. Bài 3: Fill in the blank 1.Th _ t is my school. It’s very big. 2. L _ _ k at the board, please. 3. Please be qu _ et. 4. Is that your eraser ? – No, it is _ _ _ . 1. C _ _ se your books, children. 2. How _ _ _ you today ? – Fine, thanks. 3. Wh _ is that ? – It’s Mary. 4. Gi _ e me the book, please. 5. _ _ _ name is Mary. 6. How m _ _ y crayons are there ? – There are six crayons. LỚP 3 - VÒNG 33 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Fill in the blank 1.Tom is my friend, t _ _ . 1. Gi _ e me the book, please. 2. Re _ _ er the sentences. 3. How _ _ e you ? – I’m fine, thanks. 4. Wh _ is that ? – It’s Mai. 5. W _ _ _ is that ? – It’s a robot. 6. Is t _ _ s a chair ? – No, it is not. 7. Sing wit _ me, please. 8. I go to school to st _ dy. 9. Bye. See you aga _ _ . 10. Let’s p _ ay with a yo-yo. 11. This is the way we go _ _ school. 12. This is _ _ t my cat. It’ her cat. Bài 2: Matching 1. three cars 2. kangaroo 3. yellow 4. gold fish 5. green bottles 6. corns 7. green 8. books 9. play the piano 10. duck a. con vịt b. thú túi c. sách d. màu vàng e. 3 chiếc xe ô tô f. xanh lá g. bắp h. chai xanh lá i. chơi đàn pi a nô j. cá vàng 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. Bài 3: Fill in the blank 1.Nice to m _ _ t you, too. 2. Is this a pencil ? _ _ , it isn’t. 3. This is a pu _ ple butterfly. 4. To _ _ h your desk. LỚP 3 - VÒNG 34 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Matching 1. pink house 2. bowl 3. puddle 4. mouth 5. cow 6. kangaroo 7. bottle 8. lamp 9. plate 10. play football a. cái bát b. ngôi nhà màu hồng c. bò cái d. cái dĩa e. thú túi f. đèn bàn g. chơi bóng đá h. vũng nước i. cái chai j. cái miệng 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. 6 Bài 2: Fill in the blank 1.………………See you later. 2. Sit d……….., Peter. 3. This is a pu _ ple bag. 4. I have two dolls a …….three balls. 5. There is a bird …………the tree. 6. How ………….is she ? – She’s seven years old. 7. G…..e me the crayon. 8. Is that yo..r pen ? – No, it isn’t. 9. Do you …ant pizza ? 10. This is the way I go …..o school. Bài 3: Choose the correct answer 1. What is the name …….your school ? a. on b. to c. for d. of 2. Is this your chair ? a. No, thanks b. Sure c. No, it is d. Yes, it is 3. What is this ? a. It an apple b. Is a apple c. It a apple d. It’s an apple 4. Who’s that ? That’s Miss Molly. ………….is my teacher. a. He b. Her c. She d. It 5. What is ………….name ? – His name is Tom. a. he b. she c. this d. his 6. Miss Lien is my ……….teacher. a. how b. new c. few d. now 7. I ……….like mouses. I like cats. a. do b. don’t c. does d. dont 8. ………..out your pencil case, Mary. a. Take’s b. Take c. Takes d. To take 9. Is …………..a green kite ? – Yes. That is a green kite. a. that b. that’s c. this d. those 10. How…………the weather today in Paris ?- It’s rainy today. a. is b. are c. am d. be LỚP 3 - VÒNG 35 – NĂM HỌC 2011 - 2012 Bài 1: Matching 1. ride a pony 2. tea 3. green bicycle 4. blue train 6. ant 7. four tigers 8. red umbrellas 9. motorbike a. trà b. xe lửa c. xe mô tô d. bảng đồ f. 4 con hổ g. xe đạp xanh lá h. cây dù màu đỏ i. cưỡi ngựa 1………….2…………..3………………4………………..5……………… 6……………..7…………..8…………..9…………10……………. Bài 2: Fill in the blank 1. Why is Kate happy ? - Because today is h _ _ birthday. 2. _ _ w old are you ? - I’m seven. 3. _ _ _ is she ? – She’s Lan. She’s my teacher. 4. Are these your dolls ? – Yes, th _ _ are. Bài 3: Leave me out 1. hanwd 2. bocwl 3. weathmer 4. puzzcle 5. sciszsors 6. mornving 7. sleerp 8. largde 9. spoozn 10. hqair 5. map 10. bicycle e. xe đạp j. con kiến 7
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan