Tài liệu Dự đoán theo tứ trụ

  • Số trang: 346 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 847 |
  • Lượt tải: 91

Mô tả:

Dự đoán theo tứ trụ
DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 1 LÔØI NOÙI ÑAÀU Chu dòch noäi dung raát quaûng baùc nhöng cuõng raát tinh thaâm, song khoâng phaûi laø sieâu bình thöôøng khoâng theå naém ñöôïc. Chu dòch ñöôïc meänh danh laø boä saùch kinh ñieån quyù cuûa theá giôùi. Noù dieãn ñaït vaïn vaät trong vuõ truï, chæ roõ quy luaät vaän ñoäng, bieán hoùa cuûa vaïn vaät töø vó moâ ñeán vi moâ, töø höõu hình ñeán voâ hình, duøng caùc kyù hieäu baùt quaùi, vaät töôïng, thieân can, ñòa chi, quy luaät khaéc, cheá hoùa cuûa aâm döông, nguõ haønh laøm phöông tieän ñeå truyeàn thoâng tin. Töù truï laø duøng thieân can, ñòa chi cuûa naêm, thaùng , ngaøy, giôø sinh ñeå bieåu thò quy luaät khaùc nhau cuûa sinh meänh con ngöôøi do töø tröôøng quaû ñaát, löïc haáp daãn vaø caùc loaïi tröôøng caûm öùng khaùc gaây neân. Vì vaäy moãi con ngöôøi coù moät quy luaät rieâng. Sinh, beänh , laõo, töû cuûa con ngöôøi cuõng gioáng nhö quy luaät phoå bieán boán muøa thay nhau hoaëc quy luaät toát töôi, taøn luïi cuûa vaïn vaät. Töù truï döï ñoaùn hoïc vôùi tö caùch laø moät nhaùnh phaùi sinh cuûa Chu dòch, noù laø moân hoïc vaán xeùt veà söï caân baèng toång theå cuûa nguõ haønh trong Töù truï ñeå noùi leân quy luaät vaän meänh cuûa con ngöôøi. Gioáng nhö caùc moân döï ñoaùn khaùc, Töù truï coù theå ño löôøng ñöôïc. Cuøng vôùi söï tieán boä vaø phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa xaõ hoäi, vieäc nghieân cöùu Töù truï chaéc chaén seõ keùo daøi maõi maõi. Trong nghieân cöùu öùng duïng Chu dòch cuûa Thieäu Vó Hoa. Chaéc chaén seõ coù ngöôøi hoûi raèng : Chu dòch vì sao coù theå döï ñoaùn ñöôïc? Chu dòch vôùi ñoaùn meänh, xem töôùng thöïc chaát coù phaûi laø nhö nhau khoâng? Giöõa ñoaùn meänh vaø xem töôùng, beân naøo ñoä tin caäy cao hôn? Vì sao ngaøy giôø sinh laïi hình thaønh caùt hung, hoaï phuùc cuûa cuoäc ñôøi? Bieát ñöôïc meänh vaän thì toát hay khoâng bieát thì toát? Khi döï ñoaùn thaáy hoân nhaân khoâng toát thì laøm theá naøo ? Ñoaùn thaáy tai hoïa thì caùch ñeà phoøng ra sao, laøm sao ñeå gaëp hung hoùa caùt ? v..v.. Nhöõng caâu hoûi coù quan heä thieát thaân ñeán cuoäc soáng naøy cuõng chính laø nguyeän voïng cuûa nhieàu ñoäc giaû muoán tìm con ñöôøng ñeå tieáp caän ñeán Chu dòch – cung ñieän thaàn bí. Laàn taùi baûn boä saùch “ Döï ñoaùn theo Töù truï” naøy goàm noäi dung cuûa hai cuoán saùch ñaõ xuaát baûn tröôùc ñaây: “Nhaäp moân döï ñoaùn theo Töù truï”, “ Döï ñoaùn theo Töù truï”, ñoàng thôøi coù boå sung “Caùch tính ñoâ vöôïng, suy cuûa nhaät can theo baûng ñieåm”, moät soá caùch cuïc ñaëc bieät vaø moät soá “ Ví duï thöïc teá coù giaûi” ñeå cung caáp cho ñoäc giaû moät phöông phaùp chonï duïng thaàn chính xaùc, caùch giaûi toaøn dieän moät Töù truï. Trong giao löu döï ñoaùn maáy naêm qua, toâi thaáy raát nhieàu ñoäc giaû cöù thaáy saùch laø mua, ñoïc nhaøu caû saùch maø chöa bieát neân baét ñaàu töø ñaâu. Laøm sao ñeå coù theá ñoaùn ra caùt hung cuûa nhöõng vieäc lôùn. Phaàn nhaäp moân khoâng coù hi voïng laøm ñöôïc taát caû nhöõng ñieàu ñoù maø chæ mong thoâng qua trình töï töøng böôùc, ñi theo moät con ñöôøng nhaát quaùn ñeå trình baøy, ñoàng thôøi gaïn loïc, vöôït qua nhöõng vaán ñeà phöùc taïp, roái raém trong saùch coå, ít nhieàu chaéc seõ coù nhöõng gôïi yù boå ích cho ñoäc giaû. Neáu ñaõ qua böôùc nhaäp moân chaéc ñoäc giaû khoâng nhöõng coù khaû naêng ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc maø coøn coù theå caûm nhaân noù, naém vöõng noù, vaø cöù theá töøng böôùc tieán leân ñeå chieám lónh nhöõng kieán thöùc cao hôn, saâu hôn. Phaàn “Nhaäp moân döï ñoaùn theo Töù truï” chính laø ñoùng vai troø daãn daét “ ñaõi caùt tìm vaøng” ñoù. Coøn nhö duøng phöông phaùp cuï theå naøo ñeå ñaït ñöôïc ñieàu toát, traùnh ñöôïc ñieàu xaáu, qua hoïc taäp vaø coâng taùc beân caïnh thaày Thieäu Vó Hoa, toâi ñaõ hoïc ñöôïc moät soá kinh nghieäm veà quy luaät döï ñoaùn vaø öùng duïng thöïc tieãn, nhöõng baøi hoïc ñoù cuõng seõ ñöôïc phaûn aùnh ôû ñaây. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 2 Phaàn “Nhaäp moân döï ñoaùn theo Töù truï” ñöôïc vieát ñeå phoái hôïp vôùi cuoán “Döï ñoaùn theo Töù truï” cuûa Thaày Thieäu Vó Hoa. Noäi dung saùch seõ giôùi thieäu nhöõng kieán thöùc chuû yeáu veà Töù truï vaø con ñöôøng ngaén nhaát ñeå tieáp caän vôùi Töù truï cho ngöôøi môùi hoïc. Ñaëc ñieåm cuûa phaàn naøy laø : 1. Baùm saùt töøng böôùc cuûa quaù trình hoïc taäp, caùc noäi dung seõ vieát töø thaáp ñeán cao, laàn löôït giôùi thieäu nhöõng kieán thöùc cô baûn vaø caùc yeáu lónh trong döï ñoaùn caàn phaûi naém ñöôïc ñeå quy naïp vaán ñeà moät caùch heä thoáng, coù tính quy luaät. Trong saùch duøng nhieàu hình veõ ñeå giôùi thieäu veà caùch nhôù caùc quy luaät moät caùch toùm taét, vôùi yù ñoà nhìn vaøo hình laø naém ñöôïc vaán ñeà. 2. Cung caáp cho ñoäc giaû caùc loaïi baûng, hình veõ, baøi ca truyeàn mieäng moät caùch hoøan chænh vaø phong phuù ñeå giuùp ñoäc giaû deã nhôù, deã tra tìm. 3. Ñoái vôùi nhöõng thaéc maéc cuûa ñoäc giaû ñeàu ñöôïc duøng nhöõng ví duï thöïc teá ñeå giaûi thích roõ raøng, coá gaéng, coá gaéng ñaït ñeán muïc ñích naém ñöôïc vaán ñeà moät caùch toát hôn. 4. Trong phöông phaùp döï ñoaùn suy naïp, coá gaéng giôùi thieäu tæ mæ caùc yeáu lónh ñoaùn söï vieäc 5. Caùc ví duï ñöôïc choïn loïc, vöøa coù tinh tieâu bieåu, vöøa coù tính thöï tieãn, ñaëc bieät laø nhöng ví duï veà phöông phaùp choïn duïng thaàn ñeàu ñöôïc laáy nhöõng ví duï ñieån hình cuûa thaày Thieäu Vó Hoa. Tuy phaàn nay ñaõ ñöôïc thaày Thieäu Vó Hoa thaåm ñònh, nhöng vì trình ñoä hoïc thuaät baûn thaân coù haïn neân mong caùc chuyeân gia vaø giôùi Dòch hoïc pheâ bình, chæ giaùo. Cuoái cuøng nhaân dòp naøy toâi xin göûi ñeán thaày Thieäu vó Hoa – ngöôøi thaày toân kính vaø cao caû cuûa mình – lôøi caûm ôn chaân thaønh vaø saâu saéc nhaát. Traàn Vieân. Thaùng 4 naêm 1994. CHÖÔNG 1. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN. Tröôùc khi hoïc döï ñoaùn theo Töù truï, phaàn naøy vôùi phong caùc vieát ñôn giaûn, deã hieåu seõ giuùp baïn khoâng ñeán noãi sa ñaø, laïc loái, ñaëc bieät chöông trình naøy vôùi lyù luaän cao, seõ giôùi thieäu vôùi caùc baïn nhöõng nhaän thöùc vaø theå nghieäm theá giôùi cuûa ngöôøi Trung Quoác coå, trong ñoù laáy kyõ thuaät döï ñoaùn Trung Quoác coå laøm laøm bieåu töôïng. Ñoàng thôøi treân cô sôû so saùnh vôùi khoa hoïc hieän ñaïi, phaàn naøy ñöôïc ñaët thaønh moät chöông ñoäc laäp nhaèm giaûi toaû nhöõng baên khoaên , maëc caûm cuûa nhieàu ñoäc giaû ñeå moïi ngöôøi coù moät nhaân thöùc môùi trong hoïc taäp, nhöõng choã chöa noùi ñöôïc thaáu trieät vaán ñeà cuõng hi voïng seõ coù taùc duïng “ ñaõi caùt tìm vaøng”. Chöông naøy tham khaûo caùc saùch: “ Thieân nhaân töôïng aâm döông, nguõ haønh hoïc thuyeát söû ñaïo luaän,” “Chu dòch döï trung y hoïc”. I. NHAÄN THÖÙC ÑOÁI VÔÙI MEÄNH VAÄN. 1. Meänh vaän voán coù trong vuõ truï. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 3 Thieân, ñòa, nhaân laø söï theå nghieäm vuõ truï trong heä thoáng lôùn. Vôùi tö caùc laø moät hieän töôïng, vaên hoùa keát tinh cao ñoä söï theå nghieäm cuûa ngöôøi saùng taïo vaên hoùa. Noù laø söï khaùi quaùt vaø toång keát veà theá giôùi nhaân theå ñaày sinh meänh. Theå nghieäm laø gì? Khi ta noùi “Toâi ñau khoå”, “Toâi sung söôùng” thì ñieàu muoán dieãn ñaït laø moät caûm giaùc coù thaät, cuõng laø dieãn ñaït moät loaïi theå nghieäm, traàn thuaät laïi moät loaïi theå nghieäm. Coøn voâ soá ñieàu khoù maø dieãn ñaït ñöôïc baèng lôøi, chaúng haïn nhö “ Chieâm bao” laø söï traàm tích töø ñaùy loøng veà moät theá giôùi ña daïng, nhieàu saéc thaùi, ñaày saùng taïo. Moãi vuøng, moãi ñaát nöôùc ñeàu coù neàn vaên hoùa vôùi nhöõng haït nhaân khaùc nhau. “Trôøi” coù theå noùi laø haït nhaân cuûa vaên hoùa Trung Hoa . Khoâng bieát “ Trôøi” thì cuõng khoâng theå hieåu, hoaëc khoâng caûm nhaän ñöôïc söï theå nghieäm naøy. Nhöng ñaây laø khaùi nieäm “Trôøi” coù lòch söû. Söï ra ñôøi cuûa Vaên hoùa nhaø Chu giöõa giao thôøi Aân – Chu, haït nhaân cuûa noù laø “Laáy Trôøi laøm treân heát, laáy ñöùc laøm goác”. Noù ñöôïc hun ñuùc qua caùc thôøi Chieán Quoác, Taàn Haùn vaø ñaõ coù nhöõng bieán ñoåi to lôùn. Neáu noùi Trôøi cuûa ngöôøi ñôøi Chu ñöôïc hieän ra thaønh heä thoáng lôùn thieân haï thì Trôøi ôû thôøi Chieân Quoác, Taàn Haùn laïi hieän thaønh heä thoáng lôùn thieân, ñòa, nhaân. Toaøn boä söï hieån hieän cuûa theå nghieäm naøy laø söï tieâu giaûm, taêng tröôûng cuûa aâm döông, töôïng vaän haønh cuûa naêm khí. Ñaïo gia goïi ñoa laø “ Ñaïo”, lyù hoïc goïi ñoù “Lyù”, Ñoàng Troïng Thö goïi ñoù laø “ Trôøi”. Ñöông nhieân ñaïo, lyù, Trôøi ñeàu laø suï xaï aûnh, moâ phoûng, töôïng tröng ra beân ngoaøi cuûa söï theå nghieäm vuõ truï ñoù. Coøn aâm döông, nguõ haønh laø heä thoáng coâng cuï ñeå bieãu dieãn söï theå nghieäm ñoù. Aâm döông vaø nguõ haønh ñeàu khôûi nguoàn töø söï theå nghieäm sinh meänh ñöôïc tuoân traøo ra töø taâm linh cuûa ngöôøi Trung Quoác coå. Khaùc vôùi söï theå nghieäm chaân thöïc, ôû ñaây laø söï theå nghieäm moâ phoûng, töôïng tröng aån duï. Nhö moäng, theo daïng ñaëc bieät naøy maø noùi: moäng caûnh laø töôïng, moäng yù laø theå nghieäm. Veà caên baûn maø noùi: söï theå nghieäm bò con ngöôøi ngaøy nay xem laø “ thaàn bí” ñoù khoâng theå duøng lôøi noùi vaø logic ñeå truyeàn laïi maø chæ coù theå töï mình “ caûm nhaän”. Nhöng traûi qua söï theå nghieäm trôøi, ñaát, vaïn vaät hoøa quyeän vôùi nhau laøm moät vaø khi söï theå nghieäm ñoù ñaõ “phaùt hieän” ñöôïc caùch bieåu ñaït thích hôïp thì töï nhieân noù ñöôïc giaûi thích baèng lôøi, baèng vaên moät caùch sinh ñoäng. Saùng taïo laø “thieân tích” ( trôøi cho), töùc laø töø “töôïng” maø toaùt thaønh lôøi. Gioáng nhö ngheä thuaät taïo hình laø phöông thöùc theå nghieäm khoâng dieãn ñaït ñöôïc thaønh lôøi coøn nhieàu, coøn phong phuù hôn caû nhöõng caùi ñaõ ñöôïc dieãn ñaït baèng lôøi. Chöõ Haùn khoâng coù söï laëp laïi moät caùch maùy moùc nhö caùc loaïi chöõ khaùc maø öu taïo hình cuûa noù chính laø keát tinh cuûa phöông thöùc bieåu ñaït söï keát hôïp giöõa söï theå nghieäm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi theá giôùi chung quanh coäng theâm ngoân ngöõ. Aâm döông, nguõ haønh ñaõ möôïn caùi coâng naêng vöôït khoûi ngoân ngöõ trong Haùn töï, noù laø heä thoáng ngoân ngöõ ñeå bieåu dieãn söï theå nghieäm veà vuõ truï, song noù vaãn chöa dieãn ñaït heát nhöõng yù caûnh khoâng noùi ñöôïc baèng lôøi ñoù. Neáu noùi aâm döông, nguõ haønh laø caùi giaù, caùi khuynh, vaäy thì chæ coù xuyeân qua noù môùi coù theå ngaàm hieåu ñöôïc theá giôùi aån taøng trong ñoù, môùi coù theå naém ñöôïc caùi theá giôùi maø ngöôøi xöa soáng trong ñoù. Cho neân noùi, ta muoán thoâng qua aâm döông, nguõ haønh ñeå hoïc caùc daïng kyõ thuaät, thuaät soá thì tröôùc heát phaûi hieåu roõ tính chaát cuûa : kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå maø ngöôøi ñôøi xöa ñaõ theå nghieäm. Töùc laø duøng moät heä thoáng khaùi nieäm vaø moät töï tính toaùn toái giaûn ñeå coá gaéng dieãn ñaït moät tö töôûng heát söùc hoøan chænh vaø phong phuù. Quan nieäm veà aâm döông vaø nguõ haønh ñöôïc baét nguoàn khoâng phaûi töø vaên hoaù ñôøi Chu. Töø thôøi Taàn Haùn, hoïc thuyeát aâm döông, nguõ haønh ñaõ baét ñaàu trôû thaønh heä thoáng bieåu dieãn ñöôïc quaùn trieät trong moïi laõnh vöïc . “Laõ thò xuaân thu” ñöôïc hình thaønh ôû mieàn ñaát phía Taàn ñaõ cuï theå hoaù moät böôùc thuyeát aâm döông , nguõ haønh voán DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 4 ñaõ ñöôïc löu truyeàn raát roäng raõi, raát thònh haønh thôøi ñoù. Trong “ Thaäp nhò kyû” ñaõ mieâu taû trong moät naêm, caùc thieân töôïng, khí töôïng, vaät töôïng töông öùng vôùi söï vaän ñoäng cuûa naêm khí vaø laáy ñoù laøm caên cöù ñeå cheá dònh ra luaät leänh vuõ truï cuûa möôøi hai thaùng trong moät naêm. “Leänh thaùng” laø duøng nguõ haønh vaø aâm döông ñeå mieâu taû laïi söï caûm thuï ñoái vôùi söï thay ñoåi thôøi tieát cuûa caùc muøa. Ñeán giöõa ñôøi Taây Haùn hai hoïc thuyeát aâm döông vaø nguõ haønh ñaõ keát hôïp laïi vôùi nhau vaø daàn daàn ñöôïc thöøa nhaän laø moät heä thoáng bieãu dieãn chung. Trong heä thoáng khaùi nieäm maø hoïc thuyeát aâm döông nguõ haønh bieåu dieãn naøy, vuõ truï laø moät böùc tranh trong ñoù trôøi ñaát, vaïn vaät hoøa quyeän vôùi nhau, caûm öùng laãn nhau, xaâm nhaäp laãn nhau “khieán cho con ngöôøi vöøa bò raøng buoäc, vöøa sôï haõi”. Con ngöôøi soáng trong theá giôùi ñoù “thuaän theo thì toát, neáu laøm ngöôïc laïi, khoâng cheát thì cuõng gaëp tai hoaï”. Ngöôøi hoøan thaønh cuoái cuøng cuûa heä thoáng bieåu dieãn naøy laø “Chuaån nam töû” vaø Ñoång Troïng Thö. Hoï tuy phaân bieät ñaïi bieåu cho hai truyeàn thoáng lôùn laø Ñaïo gia vaø Nho gia, nhöng cuøng ñöa ra moät heä thoáng quan nieâm, cuøng söû duïng moät heä bieåu dieãn ( aâm döông, nguõ haønh), cuøng coù moät phaåm chaát tinh thaàn nhö nhau. Trong heä thoáng vaên hoùa Trung Quoác coå, tuy hai ngöôøi ôû nhöõng taàng thö vaø lónh vöïc khaùc nhau, nhöng laïi xaùc laäp cho nhau, boå trôï cho nhau, thoáng nhaát laøm moät. Neàn vaên hoùa Trung Quoác luoân laáy “heä thoáng lôùn” laøm ñaïo. Ñaïo naøy khoâng phaûi laø “heä thoáng lôùn thieân haï” goàm hai chieàu khoâng gian maø caùc nhaø Nho, Phaùp ñôøi Taàn tröôùc ñaây truy tìm maø laø “ Heä thoáng lôùn: coå, kim, thieân, ñòa, nhaân”, laäp theå vaø thôøi gian goàm boán chieàu laáy aâm döông vaø nguõ haønh laøm bieåu töôïng. Nho, Ñaïo, Maëc, Danh, Phaùp gia ñeàu tìm thaáy vò trí cuûa mình trong heä thoáng naøy. Aâm döông, nguõ haønh laø töø thôøi Taàn Haùn veà sau, ngöôøi Trung Quoác soáng trong theá giôùi laäp phaùp cheá ñònh ra, laø nhaân toá thoáng trieät trong moïi lónh vöïc vaên hoùa khaùc vaø hình thaønh neân vaên hoaù Trung Quoác ngaøy nay. “Ngöôøi” laø con ngöôøi coù goác ôû trôøi. Veà baûn chaát Trôøi laø caùi gì ñoù khoâng theå noùi ñöôïc baèng lôøi, nhöng trôøi thoâng qua aâm döông vaø nguõ haønh ñeå theå hieän. Con ngöôøi thoâng qua hieåu roõ aâm döông, phaân bieät nguõ haønh ñeå coù theå hieåu ñöôïc chí trôøi, ñaïo trôøi. Thöïc teá laø con ngöôøi laáy aâm döông, nguõ haønh ñeå mieâu taû laïi söï theå nghieäm ñoái vôùi trôøi. Ngöôøi laø con ngöôøi coù goác ôû trôøi. Ñoång Troïng Thö qua “Thaùi cöïc ñoà thuyeát” noùi roõ: aâm döông, nguõ haønh ñeàu ra ñôøi töø Thaùi cöïc. Thaùi cöïc laø chæ “naêm khí phaân boá”, “hai khí giao caûm”, töùc laø muoán noùi aâm döông, nguõ haønh ñeàu laø khí. Con ngöôøi laø tuù khí cuûa aâm döông nguõ haønh neân cao quyù nhaát trong vaïn vaät. Con ngöôøi laø vaät quyù nhaát trong vuõ truï, vì hình theå cuûa con ngöôøi laø do thieân soá hoùa thaønh ; khí huyeát cuûa con ngöôøi laø do thieân khí hoùa thaønh ; ñöùc haïnh cuûa con ngöôøi”. Vì trôøi laø toå cuûa vaïn vaät, con ngöôøi ñöôïc thuï meänh cuûa Trôøi trong heä thoáng lôùn, do ñoù con ngöôøi phaûi haønh ñoäng thuaän vôùi leõ trôøi, khoâng ñöôïc laøm ngöôïc laïi. Con ngöôøi vì sao laïi coù meänh vaän? Caùi quan troïng nhaát cuûa con ngöôøi laø meänh vaän. Ñieàu maø con ngöôøi theå nghieäm saâu saéc nhaát laø meänh vaän. Caùi khoù nhaát, mô hoà nhaát cuûa con ngöôøi theå nghieäm veà theá giôùi cuõng laø meänh vaän. Meänh vaän maø chuùng ta noùi khoâng phaûi laø moät löïc löôïng sieâu töï nhieân , sieâu nhaân naøo khaùc naèm beân ngoaøi hoaëc töø beân ngoaøi ñeán, maø thöïc chaát laø moät loaïi theå nghieäm. Caùi goïi laø . “thaàn cuaû meänh vaän”, “ löïc cuûa meänh vaän” chaúng qua laø saûn vaät ñöôïc theå hieän ra beân ngoaøi cuûa söï theå nghieäm veà meänh vaän. Meänh vaän toàn taïi khaép moïi nôi, moïi luùc. Taát caû moïi caûm thuï, moïi hoaït ñoäng, moïi söï saùng taïo cuûa con ngöôøi ñeàu laáp laùnh aùnh saùng cuûa söï theå nghieäm veà vaän meänh. Meänh vaän vôùi tö caùch laø moät daïng theå nghieäm, raát khoù noùi baèng lôøi, caên baûn khoâng theå tìm ra ñöôïc moät ñònh nghóa ngaén goïn thích hôïp. Meâïnh vaän tuy coù theå bieát ñöôïc, nhöng laø voâ hình, muoán noùi roõ veà noù thì tröôùc heá phaûi theå hieän noù DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 5 baèng hình töôïng. Söï theå nghieäm heä thoáng lôùn thieân, ñòa, nhaân laø laáy töôïng aâm döông, nguõ haønh ñeå dieãn ñaït . Söï bieán ñoåi cuûa thieân töôïng laø ôû söï bieán ñoåi cuûa aâm döông nguõ haønh. Söï bieán ñoåi cuûa aâm döông, nguõ haønh baét nguoàn ôû söï bieán maát cuûa ngöôøi hay söï vieäc. Cho neân noùi: söï bieán maát cuûa ngöôøi hay söï vieäc vaø söï bieán ñoåi cuûa thieân töôïng laø ñeàu do caûm öùng cuûa aâm döông, nguõ haønh maø ra. Meänh cuûa con ngöôøi theå hieän söï “bieán ñoåi” cuûa vuõ truï, cuõng töùc laø söï theå nghieäm moät traïng thaùi nhaát ñònh naøo ñoù trong quaù trình bieán dòch cuûa vuõ truï. Con ngöôøi taøng chöùa toaøn boä “thoâng tinh” cuûa nhöõng traïng thaùi naøy. Ñieàu ñoù ñöôïc goïi laø “baåm sinh”. Nhöõng “thoâng tin” cuûa traïng thaùi vuõ truï ñöôïc bieåu töôïng bôûi aâm döông, nguõ haønh. Ngöôøi ta duøng can, chi ñeå bieåu thò noù. Nhöng söï bieán ñoåi khaùc nhau cuûa vuõ truï, meänh seõ bieåu hieän thaønh nhöõng vaän khaùc nhau. Vì vaäy môùi coù töø goïi laø meänh vaän. Meänh laø moät traïng thaùi vuõ truï nhaát ñònh naøo ñoù coá keát laïi, coøn vaän laø nhöõng caûnh ngoä gaëp phaûi trong traïng thaùi vuõ truï khong ngöøng löu bieán. Aâm döông, nguõ haønh laø khí. Meänh vaän maø noù bieåu hieän ñöôïc hieån hieän thaønh nhöõng khí coù caáu thaønh bôûi caùc “thaønh phaàn” khaùc nhau. Ñoái vôùi moãi ngöôøi maø noùi, vì phaân löôïng khoù baåm sinh thuï ñaéc khaùc nhau neân coù söï cheânh leäch nhau. Ngöôøi haáp thuï ñöôïc khí trong, thuaàn khieát, ñaày ñaën thì baåm sinh toát, ngöôøi haáp thu ñöôïc khí ñuïc, taïp, khoâ , moûng thì baåm sinh khoâng toát. Con ngöôøi soáng giöõa trôøi ñaát. Moät traïng thaùi khí nhaát ñònh naøo ñoù cuûa vuõ truï ñeàu naèm trong söï bieán ñoåi khoâng ngöøng cuûa vuõ truï. Khi ta ñaõ hieåu roõ töôïng cuûa aâm öông, nguõ haønh thì seõ ngaàm hieåu ñöôïc theá giôùi “ vaïn vaät vôùi ta laøm moät”. Trong theá giôùi naøy, moät söï vaät duø to hay nhoû, ñeàu tuaân theo quy luaät “ ñoàng thanh töông öùng , ñoàng khí töông caàu”, giao caûm laãn nhau, taùc ñoäng laãn nhau. Do ñoù theá giôùi naøy laø “theá giôùi thoâng tinh” maø aâm döông , nguõ haønh laø bieåu töôïng cuûa caùc thoâng tin ñoù. Meänh vaän cuûa töøng caù theå voán coù trong vuõ truï. Ñoù chính laø yù nghóa cô baûn cuûa trò meänh. “Tri meänh thì khoâng lo”, ñoù thöïc söï laø chaân trôøi cao caû. “MEÂ TÍNH” VAØ “ KHOA HOÏC” “Meâ tính” hay “ khoa hoïc” ñeàu laø moät söï bình phaåm. Trong ngoân ngöõ hieän ñaïi, töø ñoái laäp nhaát vôùi “meâ tính laø “ khoa hoïc” . Caû hai töø treân moät khía caïnh naøo ñoù ñeàu chæ chung moät “söï thaät”, coøn trong ña soá tröôøng hôïp ñeàu cuøng chæ chung moät “söï thaät” , coøn trong ña soá tröôøng hôïp ñeàu cuøng theå hieän söï bình phaåm. Maø ñaõ laø bình phaåm thì luoân gaén vôùi nhöõng hình thaùi quyeàn löïc khaùc nhau. Khi ñaùnh giaù vaán ñeà ngöôøi ta thöôøng söû duïng töø khoa hoïc. Hieän nay ngöôøi ta thöôøng gaén vaên hoùa vaät chaát phöông taây vôùi khoa hoïc vaø kyõ thuaät ( hình thaùi ñöôïc vaät chaát phöông taây vôùi khoa hoïc kyõ thuaät ( hình thaùi ñöôïc vaät chaát hoùa cuûa khoa hoïc) vaøo laøm moät. Do ñoù khoa hoïc beøn trôû thaønh bình phaåm coù giaù trò cao nhaát. Khi ngöôøi ta muoán ñöa moät söï vieäc hay söï vaät leân giaù trò cao, ñaùng ñöôïc toân troïng nhaát thì ngöôøi ta gaén cho noù caùi “ muõ” khoa hoïc, hoaëc laø ñaõ ñöôïc “khoa hoïc chöùng minh”. Moät soá hoïc giaû gaàn ñaây, tuy ít thì muoán neâu cao tö töôûng tinh hoa cuûa nho gia, nhöng ngöôïc laïi cho hoïc thuyeát aâm döông, nguõ haønh laø caën baõ. Hoï goïi aâm döông, nguõ haønh – moät hoïc thuyeát ñaõ töøng thoáng trò trong caùc lónh vöïc thuaät soá nhö thieân vaên, nguõ haønh, hình phaùp ( phong thuyû, töôùng thuaät), ñoaùn meänh, y thuaät, voïng khí, v.v.. laø “meâ tính”. Ñoù roõ raøng laø ñöùng treân quan ñieåm theå nghieäm theá giôùi theo vaên hoùa phöông Taây ñeå bình phaåm nhöõng hieän töôïng cuûa vaên hoaù Trung Quoác coå. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 6 Xem qua lòch söû Trung Quoác caän ñaïi, ñoù laø moät boä lòch söû hoaëc laø vôùi thaùi ñoä duøng phöông thöùc truyeàn thoáng cuûa Trung Quoác ñeå choáng laïi, baøi xích vaên hoùa phöông Taây, hoaëc vôùi thaùi ñoä lôïi duïng vaên hoùa phöông Taây moät caùch coù choïn loïc, hoaëc vôùi thaùi ñoä cam taâm tình nguyeän tieáp thu toaøn boä vaên hoùa phöông Taây laøm cho lòch söû trieät tieâu laãn nhau. Töø sau khi vaên hoùa phöông Taây duøng nöôùc thaùnh, thuoác phieän, phaùo haïm môû roäng caùnh cöûa vaøo Trung Quoác, ngöôøi ta baét ñaàu so saùnh hai neàn vaên hoùa döôùi nhöõng goùc ñoä khaùc nhau vaø cuoái cuøng ruùt ra keát luaän phoå bieán laø: phöông Taây “tieân tieán” coøn Trung Quoác “laïc haäu”. Vaên hoùa cuûa Trung Quoác chæ coù theå so saùnh vôùi moät giai ñoaïn naøo ñoù trong quaù khöù cuûa phöông Taây. Söï bieán ñoåi caùc hình thaùi vaø thöù lôùp cuûa vaên hoùa phöông Taây beøn trôû thaønh moâ hình duy nhaát, con ñöôøng duy nhaát ñeå phaùt trieån vaên hoùa cuûa nhaân loaïi. Hoï coù nhöõng caùi maø ta khoâng coù nhö cheá ñoï “daân chuû”, theå cheá chính trò – kinh teá, phöông phaùp quaûn lyù khoa hoïc kyõ thuaät, neàn coâng nghieäp hieän ñaïi, giaùo duïc, v..v.. ñeàu laø nhöõng caùi maø chuùng ta ñang laïc haäu vaø laø nhöõng ñieàu kieän ñuû ñeå trôû thaønh tieân tieán. Coøn caùi maø ta coù, hoï khoâng coù thì laïi trôû thaønh nguyeân nhaân laïc haäu cuûa ta, thaønh nhaân toá haïn cheá, laøm trôû ngaïi coù söï tieán leân, thaønh gaùnh naëng lòch söû. Töø ñoù maø vöùt boû heát “ truyeàn thoáng”, daáy leân phong traøo tìm kieám “chaân lyù” trong vaên hoùa phöông Taây. Ngöôøi ta hy voïng töø trong “ coâng nghieäp cöùu quoác”, “ khoa hoïc kyõ thuaät cöùu quoác”, “giaùo duïc cöùu quoác” ñeå tìm ñöôïc “thuaän vôùi traøo löu theá giôùi”, cho ñoù laø “cöùu quoác baûo troïng”. Trong quaù trình phaù boû traät töï cuõ, aâm döông, nguõ haønh beøn trôû thaønh ñoái töôïng bò ñaû phaù ñaàu tieân, cho duø treân moät yù nghóa naøo ñoù, ñaáy chæ laø söï phaù boû hình thaùi beà ngoaøi. Moät ví duï ñaày kòch tính nhaát laø söï thay ñoåi trong ñaùnh giaù veà Trung y – moät trong nhöõng thuaät y hoïc coå ñaïi cuûa Trung Quoác. Trong phong traøo vaên hoaù môùi, trung y cuõng gioáng nhö caùc phöông thuaät khaùc ñaõ töøng bò xem laø meâ tín. Aâm döông, nguõ haønh laø ñaïi baûn doanh cuûa meâ tính. Keát luaän laø : “caùi cheát coù lieân quan ñeán söï soáng cheát cuûa oâng cha ta ñeàu laø saûn phaåm cuûa quan nieäm aâm döông nguõ haønh naøy”. Vôùi chi phoái cuûa caùch ñaùnh giaù ñoù, trung y ñaõ töøng bò coi laø moät tai aùch. Nhöng veà sau, ñaëc bieät laø maáy chuïc naêm gaàn ñaây, tình hình naøy ñaõ coù söï thay ñoåi caên baûn. “Meâ tín” nhaûy voït thaønh “khoa hoïc”. Trung y vôùi tö caùch laø moät söï thaät, baûn thaân noù khoâng heà thay ñoåi, maø thay ñoåi laø söï ñaùnh giaù. ÔÛ ñaây roõ raøng meâ tính hay khoa hoïc chaúng qua chæ laø söï ñaùnh giaù. Thuaät soá laøm moät trong nhöõng hình thaùi quan troïng cuûa vaên hoùa Trung Quoác coå ñaïi. Sau nhaø Ñöôøng vaø Nguõ ñaïi, thuaäp soá ñoaùn meänh ñöôïc löu haønh hôn 1000 naêm, cao nhaát laø vua cho chí thöôøng daân ñeàu thaønh taâm tin töôûng. Maáy chuïc naêm laïi ñaây ngöôïc laïi bò xem laø meâ tín. Sôû dó noùi ñoù chæ laø moät söï bình phaåm vì Trung y vaø thuaät ñoaùn meänh ñeàu cuøng moät heä thoáng, cuøng coù saéc thaùi nhö nhau, theá maø y hoïc thì laïi ñöôïc xem laø khoa hoïc. Cho neân “meâ tín” laø moät söï bình phaåm mang thieân kieán. “Meâ tín” vaø “khoa hoïc” ñeàu chæ laø moät tín ngöôõng. Ñoái vôùi meâ tín thöôøng ñöôïc ñònh nghóa laø: “söï tín ngöôõng thieáu baûn chaát lyù tính, chæ thuaàn tín ngöôõng hoaëc taäp tuïc”. Vì tröôùc heát noù laø moät tính ngöôõng, sau nöõa laø “thieáu baûn chaát lyù tính”. Song trong ngoân ngöõ hieän ñaïi, töø ñoái laäp vôùi meâ tín laø khoa hoïc thì laïi chính laø ñöôïc xaây döïng treân cô sôû cuûa söï tín ngöôõng. Ñoù laø söï tín ngöôõng ñoái vôùi “coâng lyù” ( theo Baùch khoa toaøn thö). Sistot cho raèng , coâng lyù laø nguyeân lyù thöù nhaát khoâng theå chöùng minh ñöôïc. Taát caû moïi khoa hoïc coù tính chöùng minh ñeàu baét ñaàu töø nguyeân lyù thöù nhaát naøy. Moãi moân khoa hoïc ñeàu coù nguyeân lyù thöù nhaát cuûa noù. Nhö hình hoïc giaûi tích – moân bieåu hieän roõ nhaát “tinh thaàn lyù tính” cuûa Hy laïp laø ñöôïc xaây döïng treân moät soá tieân ñeà – caùi phaûi töï thöøa nhaän chöù khoâng chöùng minh ñöôïc. Caùi phaûi töï thöøa nhaän maø khoâng theå chöùng minh ñöôïc chính laø döïa treân tín ngöôõng. Chæ coù thöøa nhaän nhöõng nguyeân lyù thöù nhaát ñoù thì loaøi ngöôøi môùi coù theå thu ñöôïc tri thöùc. Do ñoù “ DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 7 Kinh thaùnh” tuyeân boá “ maàm moáng vaø tinh hoa cuûa tín ngöôõng ñeàu laø môû ñaàu cuûa tri thöùc”. Baát luaän laø coâng lyù hay maàm moáng tinh hoa cuûa tín ngöôõng ñeàu laø söï theå nghieäm, ñeàu laø chaân lyù töï hieåu, khoâng chöùng minh. Loaïi söï thöïc maø khoâng theå duøng lyù tính hoaëc logic suy ñoaùn ñeå chöùng minh thì ñoù laø söï bieåu hieän cuûa tín ngöôõng. Loaïi tín ngöôõng naøy khoâng coù “baûn chaát lyù tính”. Khoa hoïc ngaøy nay ñöôïc xem laø vaïn naêng, do ñoù noù cuõng laø moät loaïi tín ngöôõng. Moïi ngöôøi , boa goàm caû haøng vaïn nhaø khoa hoïc ñeàu suøng baùi khoa hoïc, thöïc chaát ñoù laø moät haønh vi tín ngöôõng. Khoa hoïc hieän ñaïi laø bieåu töôïng cuûa vuõ truï cô hoïc. Trong theá giôùi theå nghieäm veà söï vaän ñoäng cô hoïc thì giöõa toâi vaø vaät taùch rôøi nhau. Ta laø ngöôøi ñöùng rieâng ra ñeå nghieân cöùu, chæ quan saùt, moâ phoûng ( ví duï nhö thí nghieäm, laäp moâ hình toaùn hoïc, v.v.) . Söï vaän ñoäng cuûa vaät chaát laø moät toàn taïi khaùch quan. Döôùi söï so saùnh, tham chieáu caùc hieän töôïng cuûa vuõ truï cô hoïc thì theá giôùi “vaïn vaät coù trong toâi”, khi ñoù “vaïn vaät vôùi toâi laøm moät” töï nhieân bò xem laø chuû nghóa thaàn bí. Ñoù chính laø hai söï tín ngöôõng khaùc bieät nhau, do moät beân “ khoa hoïc” xem vaät taùch khoûi toâi vaø moät beân “ meâ tín” cho toâi vaø vaïn vaät hoøa laøm moät, do caùi bieåu töôïng cuûa hai theá giôùi theå nghieäm khaùc nhau taïo neân. Khoa hoïc hieän ñaïi ngaøy nay chæ laø söï moâ phoûng vuõ truï cô hoïc. Caùc moân khoa hoïc hieän ñaïi ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc tín ngöôõng thöïc chaát laø söï moâ phoûng theo vaät lyù hoïc, laø söï moâ phoûng theo caùc hieän töôïng cuûa vuõ truï cô hoïc. Theo lôøi söû gia khoa hoïc ngöôøi Anh - Tapi maø noùi: “ Khoa hoïc coù theå goïi laø nhöõng tri thöùc coù ñaàu coù ñuoâi veà caùc hieän töôïng töï nhieân, cuõng coù theå goïi laø söï nghieân cöùu lyù tính giöõa caùc loaïi quan nieäm dieãn ñaït caùc hieän töôïng töï nhieân”. Nhöõng nghieân cöùu naøy , nhöõng kieán thöùc naøy ñeàu tieán haønh vaø thu ñöôïc theo söï chi phoái cuûa quan nieäm vuõ truï cô hoïc. Ñaëc tröng cô baûn nhaát cuûa vuõ truï cô hoïc laø söï vaän ñoäng cô hoïc veà soá löôïng vaø khoái löôïng. Vaät lyù hoïc beøn trôû thaønh moâ hình kinh ñieån cuûa bieåu töôïng vuõ truï naøy, söû gia khoa hoïc ngöôøi Anh noùi: “Nhöõng ngöôøi töï xöng laø “nhaø khoa hoïc” trong nhöõng lónh vöïc naøy luoân luoân thöøa nhaän raèng mình ñaõ tuaân theo phöông phaùp kinh nghieäm cuûa vaät lyù, giam mình trong phoøng thí nghieäm vaät lyù hieän ñaïi, phaân tích theá giôùi qua caùc con soá . Hoï khoâng bieát raèng phöông phaùp maø hoï coá tuaân theo khoâng nhöõng khoâng coù hieäu quaû maø cuõng laø phöông phaùp khoâng laøm cho vaät lyù hoïc thaønh coâng.” (A.F. Charmosse: “Khoa hoïc thöïc chaát laø gì”) Vaät chaát vaø maùy moùc laø caùc hình thaùi vaên hoùa beà maët, laø hình töôïng cuûa yù thöùc, laø vaät duïng. Baûn thaân khoa hoïc kyõ thuaät vaø ñoái töôïng cuûa noù ñeàu laø vaät chaát. Khi con ngöôøi goïi chung chính trò, heä thoáng quaûn lyù laø khoa hoïc vaø duøng kyõ thuaät ñeå xöû lyù noù thì neàn vaên hoùa phöông Taây vôùi danh nghóa laø chuû nghóa nhaân ñaïo, ñeà cao caùi toâi leân haøng ñaàu, cuõng ñaõ ñoàng thôøi ñem con ngöôøi ñaët ngang vôùi vaät chaát. Ñaùng tieác laø loaïi vaät chaát naøy laïi trôû thaønh ñoái töôïng cho con ngöôøi suøng baùi , trôû thaønh muïc tieâu tìm kieám. Söï doác taâm löïc vaøo vieäc cheá taùc ra loaïi vaät chaát naøy laïi trôû thaønh ñoái töôïng cho con ngöôøi suøng baùi, trôû thaønh muïc tieâu tìm kieám. Söï doác taâm löïc vaøo vieäc cheá taùc ra loaïi vaät chaát naøy chöùng toû xu höôùng tìm ñeán kyõ thuaät cuûa neân vaên hoùa phöông Taây. Khoa hoïc ngaøy nay chaúng qua laø moät heä thoáng tröøu töôïng cuûa theá giôùi vaät lyù. Cho neân neáu cöù khaêng khaêng tìm kieám kyõ thuaät töùc laø chæ lo tìm hình töôïng maø khoâng chuù yù ñeán baûn chaát, nhö theá taát nhieân seõ daãn ñeán haäu quaû bi kòch laø chæ naém kyõ thuaät, boû qua ñaïo lyù. Nhöõng nhaø saùng taïo thuoäc theá heä môùi ôû phöông Taây ñaõ nhaïy caûm hôn chuùng ta nhieàu khi caûm thaáy neàn vaên hoùa cuûa hoï ñang ñöùng tröôùc nhöõng nguy cô bao goàm caû nhöõng hieän töôïng beà maët nhö oâ nhieãm moâi tröôøng, maát caân baèng sinh thaùi, nguy cô khuûng hoûang naêng löôïng, vaán ñeà daân soá, v..v. keå caû nguy cô tín ngöôõng. Trong khi chuùng ta, nhöõng ngöôøi ôû khu vöïc phi vaên hoùa phöông Taây ñang coá tìm kieám kyõ thuaät phöông Taây thì moät soá nhaø trieát hoïc phöông Taây ñaõ sôùm baét ñaàu tìm phöông cöùu theá töø beân ngoaøi vaên hoaù phöông Taây. Ñieàu ñoù chöùng toû vaên hoùa phöông Taây ñang maát daàn vò theá DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 8 thoáng trò hôn 100 naêm nay. Hình thaùi vaên hoùa phöông Taây laø laáy kyõ thuaät laøm bieåu töôïng daãn ñaàu. Coøn caùc nhaân só vaên hoùa phöông Ñoâng cuûa chuùng ta khi söû duïng kyõ thuaät cuûa phöông Taây laïi khoâng hieåu ñöôïc ñaïo lyù cuûa bieåu töôïng ñoù, töùc laø duøng kyõ thuaät maø boû queân ñaïo lyù. Nhö thì laøm sao maø thoaùt khoûi ñöôïc nhöõng beá taéc cuûa ñaùm buïi traàn do lòch söû tích tuï laïi. YÙ roõ, ñaïo saùng ñeå theå hieän theá giôùi. Söï khaùc nhau giöõa khoa hoïc hieän ñaïi vôùi “ meâ tín daïng Trung Quoác” chæ laø ôû choã: caùi tröôùc theå nghieäm theá giôùi theo caùc: con ngöôøi taùch khoûi xung quanh, coøn caùi sau theå nghieäm theá giôùi theo caùch: con ngöôøi vaø xung quanh, coøn caùi sau theå nghieäm theá giôùi theo caùch: con ngöôøi vaø xung quanh hoøa laøm moät. Aâm döông nguõ haønh, caùi bò goïi laø ñaïi baûn doanh cuûa meâ tín chính laø theá giôùi quan töï nhieân hay trieát hoïc töï nhieân cuûa ngöôøi Trung Quoác coå ñaïi chöù khoâng phaûi ngöôøi ngaøy nay khieân cöôõng , phuï hoïa ra. Vì trong söï theå nghieäm cuûa ngöôøi Trung Quoác coå ñaïi khoâng coù thieân nhieân ñoái laäp vôùi con ngöôøi, trôøi ñaát ñoái laäp vôùi baûn thaân ta. Aâm döông, nguõ haønh thoáng trieät trong taát caû moïi thöù nghieäm. Noù laø bieåu töôïng toaøn boä thoâng tin giöõa vuõ truï vôùi cuoäc soáng con ngöôøi. Thuaät toaùn maø ngaøy nay bò xem laø “meâ tín” , ngaøy xöa voán chieám moät vò trí raát cao. Giaù trò vò trí cuûa noù coøn cao hôn caû khoa hoïc ngaøy nay, vì khoâng nhöõng noù laø bieåu töôïng maø con laø moâ phongr theá giôùi theå nghieäm; laø moâ hình baàu trôøi ( hay ñaïo). YÙ nghóa cuûa noù voâ cuøng to lôùn. Aâm döông nguõ haønh laø bieåu töôïng, trong bieåu töôïng noù bao goàm caû yù nghóa; thuaät soá laø kyõ thuaät , nhöng trong kyõ thuaät ñoù ñaõ coù ñaïo. Roõ ñöôïc ñieàu ñoù töùc laø yù roõ , ñaïo saùng. Neàn vaên hoùa chaân chính laø söï hoøa quyeän khoâng chæ giöõa bieåu töôïng vôùi vaät theå maø coøn laø ôû yù vaø ñaïo. Söï dung hôïp neàn vaên hoùa môùi khoâng chæ laáy kyõ thuaät laøm troïng maø phaûi laø moät quaù trình “ñoàng hoùa” roäng raõi hôn, to lôùn hôn, tinh hoa hôn, saâu saéc hôn trong ñoù laáy söï theå nghieäm theá giôùi laøm coát loõi. Hieåu roõ raøng vaø saâu saéc yù nghóa taän cuøng cuûa vaên hoùa Trung Quoác chính laø ôû choã naøy. II. MEÄNH VAÄN VÌ SAO COÙ THEÅ DÖÏ ÑOAÙN ÑÖÔÏC. 1. Döï ñoaùn meänh vaän laø moân hoïc vaán Veà quy luaät sinh meänh cuûa con ngöôøi. Töø xöa y hoïc vaø dòch hoïc ñaõ thoâng thöông laïi vôùi nhau. “ Noäi kinh” cuûa Trung y vaø “Chu dòch” ñeàu cho raèng: vuõ truï laø vónh haèng. Vaän ñoäng saûn sinh ra sinh meänh. Vaän ñoäng laø vónh haèng. Vaän ñoàn saûn sinh ra sinh meänh. Vaän ñoäng laø vónh haèng. Vaän ñoäng saûn sinh ra sinh meänh. Vaän ñoäng ngöøng thì sinh meänh cuõng keát thuùc. Ñoù laø yù nghóa quan troïng cuûa theá giôùi quan vaïn vaät laø moät chænh theå , caân baèng trong vaän ñoäng. Noùi moät theå thoáng nhaát coù nghóa laø beân trong vaø beân ngoaøi cô theå lieân quan vôùi nhau, thoáng nhaát vôùi nhau; noùi vaän ñoäng laø chæ söï bieán hoùa, thay ñoåi; noùi caân baèng laø chæ giöõa caùc noäi taïng phuû trong cô theå , giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng ñeàu phaûi ñaûm baûo söï caân baèng nhaát ñònh. Khí aâm döông, nguõ haønh maø giôø sinh thuï ñaéc ñöôïc chính laø möùc ñoä phaân löôïng vaø tính chaát : kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå ñöôïc bieåu thò baèng caùc chi. Can chi cuûa naêm thaùng ngaøy giôø sinh ñaïi bieåu cho aâm döông, nguõ haønh ñeå töôïng tröng moâ hình vaø phaûn aùnh keát caáu noäi boä trong cô theå. Cô theå coù caân baèng ñöôïc vôùi moâi tröôøng xung quanh hay khoâng seõ laø caên cöù ñeå giaûi thích vì sao caùc taïng phuû trong moät ngöôøi ra ñôøi cuøng moät luùc, nhöng coù caùi bò beänh, coøn nhöõng caùi khaùc laïi khoâng ; ñoàng thôøi cuõng caét nghóa ñöôïc nguyeân nhaân vì sao moïi ngöôøi ñeàu soáng treân traùi ñaát, nhöng ngöôøi naøy giaøu sang, coøn ngöôøi kia laïi ngheøo heøn. Duy trì söï caân baèng cuûa aâm döông, nguõ haønh laø khaâu quan troïng cuûa chöùc naêng sinh meänh. “Aâm döông bình oån, gaén boù thì tinh thaàn coøn, aâm döông taùch rôøi nhau thì tinh thaàn heát”. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 9 Trung y cho raèng beänh taät phaùt sinh laø do söï ñieàu hoøa aâm döông cuûa caùc taïng phuû bò phaù hoaïi. Saùch “Toá vaán, chí chaân yeáu ñaïi luaän” noùi: uoán naén, ñieàu chænh aâm döông khi thònh quaù hay suy quaù seõ ñaït ñöôïc muïc ñích ñieàu hoøa aâm döông. Döï ñoaùn meänh vaän cho con ngöôøi cuõng mang muïc ñích nhö theá. Döï ñoaùn vaø ñeà phoøng beänh taät chæ laø moät maët cuûa vaán ñeà. Trong vuõ truï, bao goàm caû con ngöôøi ñeàu vaän ñoàn theo quy luaät phoå bieán, tuaàn hoaøn theo voøng troøn. Nhöng ñoù khoâng phaûi laø söï laëp laïi ñôn giaûn maø laø tuaàn hoøan theo moät caáp ñoä cao hôn. Söï vaän ñoäng thaêng giaùng cuûa caùc khí nguõ haønh, aâm döông trong ciö theå, söï tuaàn hoaøn cuûa caùc kinh laïc, tuaàn hoaøn cuûa caùc doanh veä theo Trung y ñeàu laø söï tuaàn hoaøn theo quy luaät voøng troøn treân traùi ñaát, trong vuõ truï ñeàu lieân quan vôùi nhau. Ñieàu ñoù chöùng toû vuõ truï vaø con ngöôøi laø moät chænh theå lieân quan maät thieát vôùi nhau. So vôùi vuõ truï to lôùn thì con ngöôøi chæ laø moät heä thoáng nhoû, chòu aûnh höôûng to lôùn cuûa theá giôùi töï nhieân. Chieâm boác chuù troïng khaùch quan, nhaán maïnh caùt hung. Hoïa phuùc cuûa con ngöôøi laø do aûnh höôûng cuûa hoaøn caûnh khaùch quan, bao goàm söï raøng buoäc cuûa thôøi gian, khoâng gian vaø caùc ñieàu kieän cuï theå khaùc. Tìm ra ñöôïc ñieåm maát caân baèng cuûa khí baåm sinh giôø sinh laø nhieäm vuï cuûa döï ñoaùn. Gioáng nhö muoán ñoaùn meänh ñaàu tieân cuõng phaûi tìm ra caên nguyeân beänh, muoán ñoaùn meänh ñaàu tieân cuõng phaûi tìm ra caên nguyeân hoïa phuùc cuûa meänh. Caên nguyeân naøy khoâng nhöõng phuï thuoäc vaøo söï bieán ñoåi naêm khí aâm döông trong vuõ truï gaây ra lôïi, haïi cho mình theå hieän ôû söùc khoeû toát hay xaáu, maø coøn phaûn aûnh mình rôi vaøo hoaøn caûnh töï nhieân, xaõ hoäi toát hay xaáu, thaäm chí coøn aûnh höôûng ñeán caùc thaønh vieân trong gia ñình. Duøng can chi ñaïi bieåu cho aâm döông, nguõ haønh vaø möôøi thaàn, töôïng tröng cho caùc toå hôïp khí baåm sinh trong, ñuïc cuûa caù nhaân, qua tính toaùn vaø caân baèng theo quy luaät ñeå nhaän bieát ñöôïc söï phuù quyù, thoï yeåu taøng aån trong ñoù, ñoù chính laø söï phaûn aùng ra meänh. Thoâng qua quaù trình thuaän, nghòch cuûa cuoäc ñôøi, chæ ra moái quan heä giöõa hoaøn caûnh soáng caù nhaân vôùi söï bieán ñoåi cuûa vuõ truï coù caân baèng hay khoâng, phaûn aùnh ñöôïc caùt hung, hoïa phuùc cuûa töøng giai ñoaïn cuï theå, ñoù chính laø phaûn aùnh ra vaän. Nguõ haønh ñaày ñuû, sinh khaéc vöôïng suy hôïp lyù, ñoù laø meänh toát. Nguõ haønh leäch nhieàu hoaëc coù beänh, neáu trong meänh coù thuoác töùc laø caùc vaän coù söï nhaát trí vôùi tuaàn hoaøn bieán hoùa cuûa vuõ truï thì meänh ñoù coù cöùu, cuõng ñöôïc xem laø meänh toát. Ngöôïc laïi trong meänh nguõ haønh thieân khoâ (töùc trong töù truï caùc toå hôïp xaáu nhieàu hôn toå hôïp toát), maát caân baèng nhieàu laïi khoâng coù thuoác cöùu, caùc vaän luoân ngöôïc laïi vôùi khoù tuaàn hoaøn cuûa vuõ truï, ñeå tìm ñöôïc söï yeân oån trong theá giôùi bieán ñoåi naøy. Döï ñoaùn meänh vaän laø söï toång keát kinh nghieäm veà quy luaät sinh meänh cuaå nhaân daân Trung Quoác, laø moät trong nhöõng maûng vaên hoùa coå ñieån öu tuù nhaát. Chuùng ta, nhöõng ngöôøi haäu theá khoâng nhöõng caàn thöøa di saûn vaên hoùa öu tuù ñoù maø coøn neân phaùt trieån hôn nöõa. 2. THUAÄN VÔÙI QUY LUAÄT TÖÏ NHIEÂN LAØ XU THEÁ LÔÙN CAÀN HÖÔÙNG TÔÙI. Caùch ñaây khoâng laâu, toâi ñoïc ñöôïc ñieàu naøy trong moät cuoán saùch : “ Treân theá giôùi naøy coù raát nhieàu vaät kyø laï vaø nhöõng caâu ñoá khoâng giaûi thích ñöôïc, ñoù laø söï thaät toàn taïi moät caùch khaùch quan...Nhöõng quaùi dò ñoù ñaõ ñoàng haønh cuøng vôùi lòch söû nhaän thöùc cuûa nhaân loaïi, noù nhö coù duyeân gaén lieàn vôùi khoa hoïc. Chæ khi chaân töôùng töøng söï vieäc ñöôïc khoa hoïc laàn löôït phaùt hieän thì môùi khieán cho vieäc ñoù daàn daàn thoaùt khoûi maøu saéc thaàn bí, ñoùng vai troø thuùc ñaåy nhaân loaïi tieán leân.”. Ñoù laø cuoán saùch nhoû giaûi phaåu meâ tín. Toaøn saùch ñeàu baøn veà nhöõng vaán ñeà ñeán nay theá giôùi coøn ñang nghieân cöùu vaø chaéc coøn tranh luaän maõi chöa döøng. Cuoán saùch giôùi thieäu DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 10 nhöõng hieän töôïng khoâng giaûi thích noåi vaø theá giôùi sieâu thöïc. Taùc giaû ñaõ boû nhieàu coâng söùc söu taäp nhöõng tö lieäu coù theå ñöôïc veà caùc keát luaän phuû ñònh vaø nhöõng “söï thaät”, laáy ñoù laøm choã döïa ñeå chöùng minh baûn thaân taùc giaû laø ngöôøi duy vaät chaân chính. Cho maõi ñeán khi ñoïc ñeán lôøi keát cuoán saùch, toâi môùi tìm thaáy ñoaïn vaên ñöôïc trích ôû treân. Ñoù môùi laø lôøi noùi thaät. Ñaõ daønh thöøa nhaän raèng, treân theá giôùi naøy coù raát nhieàu söï vaät kyø laï vaø nhieàu caâu ñoá khoâng giaûi noåi laø moät söï thaät khaùch quan thì haø taát phaûi bòt kín khoâng cho moïi ngöôøi ñi khaùm phaù nhöõng hieän töôïng kyø laï ñoù laøm gì. Nhieàu ngöôøi thöôùng ñoùng vai voâ thaàn, laø ngöôøi duy vaät nhöng laïi khoâng chòu thöøa nhaän nhöõng ñieàu troâng thaáy, theá thì laøm sao coù theå tin ñöôïc laø hoï noùi thaät. Coù phaûi phuû ñònh nhöõng caâu noùi naøy thì “vaán ñeà” seõ khoâng coøn nöõa khoâng? Khí aâm döông nguõ haønh khoâng ño löôøng ñöôïc, khoâng thaáy ñöôïc thì ngöôøi ta khoâng thôû nöõa chaêng? Khoâng bieát löông thöïc laø hôïp chaát cuûa cacbon vaø nöôùc thì ngöôøi ta khoâng aên nöõa chaêng? Ñaõ ñaønh laø döï ñoaùn hoïc cuûa Trung Quoác coù nhieàu phaùi vaø thuaät soá raát phöùc taïp thì vì sao laïi khoâng boû coâng phu nghieân cöùu noù, ñem nhöõng trí tueä naøy keát tinh laïi ñeå taïo ra haïnh phuùc cho xaõ hoäi, giuùp moïi ngöôøi höôùng ñeán caùi toát, traùnh xa caùi ruûi. Thuaät soá Trung Quoác laø moät boä phaän vaên hoùa thaàn bí phöông Ñoâng maø vaên minh phöông Taây ñang höôùng tôùi. Raát nhieàu caâu ñoá treân theá giôùi ñöôïc giaûi thích nhôø thuaät soá ñoù. Cuøng vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa hieän ñaïi hoùa, ngaøy nay tuy ñaõ cheá taïo ñöôïc veä tinh, raña, v.v.. , ñuû caùc loaïi maùy tieân tieán vaø kyõ thuaät ño löôøng, ñieàu khieån töø xa, nhöng cuõng chæ laø nhöõng coâng cuï naëng veà vaät lyù. Khoa hoïc ngaøy nay chöa phaùt trieån ñeán möùc caûm truyeàn ñöôïc giöõa sinh vaät vaø vaät lyù, do ñoù naêng löïc döï ñoaùn coøn bò haïn cheá. Theá giôùi ngaøy nay vöøa phaûi öùng duïng nhöõng kyõ thuaät tieân tieán nhaát, nhöng cuõng khoâng theå xem nheï nhöõng phöông phaùp coå. Coù nhöõng vaán ñeà coù theå maùy ño hieän ñaïi chöa ño ñöôïc nhöng duøng phöông phaùp coå thì laïi thaønh coâng, vì ngaøy xöa khoâng coù maùy moùc tieân tieán ñeå maø döï ñoaùn, neân môùi böùc ngöôøi ta phaûi coù ñuû caùc daïng baûn lónh döï ñoaùn,trong ñoù bao goàm caû caùc nhaø trieát lyù khoa hoïc. Coù theå ngaøy nay con ngöôøi ñaõ thoaùi hoùa veà naêng löïc ñoù. Chæ ra nhöõng bí aûo naøy roài laáy caùc thieát bò hieän ñaïi ñeå vuõ trang, nhö theá thì tieân ñoà cuûa döï ñoaùn hieän ñaïi seõ raát roäng lôùn. Caùc hoïc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ öùng duïng döï ñoaùn theo “ Chu dòch” vaø giaønh ñöôïc nhöõng thaønh töïu kieät xuaát treân caùc maët thieân vaên, hoùa hoïc, sinh hoïc. Leõ naøo trong döï ñoaùn veà ñòa chaát, khí töôïng, beänt taät, nhaân söï laïi khoâng theå coù söï phaùt trieån to lôùn. Cuøng vôùi nhöõng khaùm phaù bí maät veà khoa hoïc nhaân theå, toâi tin töôûng raèng nhaát ñònh trong caùc lónh vöïc ñoù khoa hoïc döï ñoaùn cuõng seõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích töông xöùng . Ngaøi Thieäu Vó Hoa – hoïc giaû veà öùng duïng döï ñoaùn theo “Chu dòch” noåi tieáng cuûa Trung Quoác – chính laø ngöôøi ñaõ ñi tieân phong treân caùc maët naøy. Oâng khoâng nhöõng ñaõ xeù tan caùi voû meâ tín hôn 40 naêm nay veà öùng duïng “ Chu dòch” ñaûo ngöôïc vò trí cho noù maø con giôùi thieäu moät löôïng lôùn caùc kinh nghieäm ñaõ ñöôïc theå nghieäm trong thöïc teá veà quy luaät döï ñoaùn theo Baùt quaùi vaø döï ñoaùn meänh vaän theo Töù truï cho roäng raõi ñoäc giaû nhöõng ngöôøi khaùt khao muoán naém quyeàn chuû ñoäng veà thoâng tin – vaø ñöa laïi söùc soáng maïn meõ cho moân thuaät soá cuûa Trung Quoác khi noù ñaõ laâm vaøo caûnh gaàn nhö bò boû rôi. Thaày Thieäu Vó Hoa ñaõ khoâng ngöøng tìm kieám, khaùm phaù , choïn loïc khieán cho nhöõng thaønh tích nghieân cöùu “ Chu dòch” cuûa oàng tröôùc ñoù bao goàm caû caùc maët nhö töôùng phaùp, töôùng tay trôû thaønh nhöõng coáng hieán cho söï hieåu bieát veà baûn thaân con ngöôøi, veà meänh vaän. Söï tö duy gaén vôùi nhòp thôû cuûa thôøi ñaïi, keát hôïp di saûn vaên hoùa coå ñaïi vôùi vieäc öùng duïng vaøo caùc lónh vöïc kinh doanh, quaûn lyù hieän ñaïi, thuaän vôùi vaän khí tam nguyeân cuûa theá giôùi, thuaän vôùi traøo löu cuûa lòch söû nhaát ñònh seõ ñöôïc söï thöøa nhaân vaø hoan ngheânh roäng raõi. Con ñöôøng öùng duïng döï ñoaùn caøng ñi caøng roäng môû, ñoù laø xu theá taát yeáu cuûa söï phaùt trieån lòch söû. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 11 CHÖÔNG 2 AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH I. NGUÕ HAØNH SINH KHAÉC Giöõa thieân vaên caän ñaïi phöông Taây vôùi thieân vaên coå ñaïi Trung Quoác toàn taïi söï khaùc bieät raát caên baûn. Cho duø maët trôøi moïc leân hay laën xuoáng, traêng ñaày roài khuyeát hay laø söï vaän ñoäng cuûa caùc ngoâi sao ñeàu laø nhöõng hieän töôïng töï nhieân maø maét thöôøng ai cuõng thaáy, nhöng ngöôïc laïi laø hai bieåu töôïng theå nghieäm theá giôùi hoaøn toaøn khaùc nhau cuûa hai neàn thieân vaên ñoù. Caû hai bieåu töôïng naøy ñeàu coù moät yù nghóa chaân thöïc laø do söï theå nghieäm theá giôùi cuûa hai neàn thieân vaên ñoù tìm ra. “ Thieân quaùn thö” laø sach ghi cheùp laïi moät caùch chaân thöïc veà nhöõng “ quan traéc khoa hoïc”. Saùch ñoù ñaõ chi tieát caùc thieân töôïng aâm döông nguõ haønh ñaïi yù nhö sau: Quan saùt söï vaän ñoäng cuûa maët traêng, maët trôøi laø döïa vaøo söï thuaän nghòch cuûa Moäc tinh. Neân noùi phöông Ñoâng moäc, chuû veà muøa xuaân, giaùp aát. Ngöôøi thaát nghóa bò phaït khi gaëp tueá tinh ( moäc tinh). Quan saùt cöông khí döïa vaøo Hoûa tinh. Neân noùi, phöông Nam hoûa, chuû muøa haï, bính ñinh. Ngöôøi thaát leã bò phaït khi gaëp hoûa tinh. Xem caùc sao laáy vò trí Thoå tinh laøm caên cöù. Neân noùi thoå ôû trung öông, chuû muøa haï, maäu, kyû. Ñoù laø töôïng cuûa Hoaøng ñeá, oâng chuû hay baø chuû. Quan saùt söï dòch chuyeån cuûa ngaøy laáy vò trí Kim tinh laøm caên cöù . Neân noùi, phöông Taây muøa thu, canh taân. Noù chuû veà saùt, thaát saùt. Ngöôøi coù thaát saùt seõ bò phaït khi gaëp thaùi baïch. Quan saùt giôø caên cöù vaøo vò trí cuûa Thuûy tinh. Neân noùi, phöông Baéc thuûy laø tinh cuûa Thaùi aâm, chuû veà muøa ñoâng, nhaâm quyù. Ngöôøi thaát hình bò phaït khi gaëp sao giôø sinh. Saùch “ Toá vaán khí giao bieán ñaïi luaän” cuõng ñaõ ghi cheùp laïi caùch quan saùt nguõ tinh ñeå ñoaùn hoaï phuùc. Saùch ñoù coù noùi: .. . nguõ haønh: kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå vöøa toát vöøa xaáu. Duøng noù ñeå bieát sinh töû hay thaønh baïi”. Ngöôøi ta coù theå caên cöù vaøo ñoä saùng, ñöôøng ñi, vò trí xa gaàn, toác ñoä cuûa Hoûa tinh, Thoå tinh, Kim tinh ( sao Thaùi Baïch), Thuûy tinh ñeå bieát ñöôïc tai hoaï hay may maén. Ñoái vôùi xaõ hoäi loaøi ngöôøi maø noùi, vieäc maát caân baèng coøn heä troïng hôn nhieàu so vôùi söï vaän ñoäng bình thöôøng. Söï thay ñoåi cuûa trôøi ñaát tuy laø ñieàm döï baùo phuùc hoaï trong nhaân gian, nhöng nguoàn goác sau xa cuûa phuùc hoaï laïi naèm chính trong haønh vi cuûa con ngöôøi. Laáy aâm döông nguõ haønh töùc laø nhöõng caùi bieåu thò söï caân baèng hay maát caân baèng giöõa caùc can chi trong Töù truï ñeå ñoaùn bieát caùt hung, hoaï phuùc cuûa con ngöôøi , ñoù laø keát tinh söï theå nghieäm quyù baùu cuûa con ngöôøi Trung Quoác coå ñaïi. Laáy söï sinh khaéc, cheá hoaù cuûa nguõ haønh ñeå giaûm söï maát caân baèng cuûa meänh, ñaëng töø ñoù höôùng ñeán ñieàu toát, laùnh xa ñieàu xaáu môùi laø yù nghóa laøm chuû vaän meänh cuûa mình moät caùch chaân chính. NGUÕ HAØNH SINH, KHAÉC. Giöõa caùc nguõ haønh toàn taïi quy luaät töông sinh, töông khaéc. Gioáng nhö aâm döông, töông sinh, töông khaéc laø hai maët gaén lieàn vôùi nhau cuûa söï vaät. Khoâng coù sinh thì söï vaät khoâng theå phaùt sinh vaø phaùt trieån: khoâng coù khaéc thì khoâng theå duy trì söï caân baèng vaø ñieàu hoaø cuûa söï vaät trong quaù trình phaùt trieån vaø bieán hoùa. Trong nguõ haønh sinh, khaéc coù moái quan heä töông sinh DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 12 hai maët: caùi sinh ra toâi vaø caùi toâi sinh ra; moái quan heä töông khaéc cuõng coù hai maët : caùi khaéc toâi vaø caùi toâi khaéc. Nguõ haønh töông sinh laø : moäc sinh hoûa, hoûa sinh thoå, thoå sinh kim, kim sinh thuyû, thuyû sinh moäc. Nguõ haønh töông sinh coù nghóa laø: - Moäc sinh hoûa: vì moäc tính oân, aám aùp töùc hoûa aån phuïc beân trong , xuyeân thuûng moäc seõ sinh ra hoûa. Vì vaäy maø noùi moäc sinh hoûa. - Hoûa sinh thoå: vì hoûa noùng cho neân ñoát chaùy moäc. Chaùy heát bieán thaønh tro töùc laø thoå. Cho neân noùi hoûa sinh thoå. - Thoå sinh kim: vì kim aån taøng, vuøi laáp trong ñaù, trong nuùi. Coù nuùi taát coù ñaù, vì vaäy noùi hoûa sinh thoå. - Kim sinh thuûy: vì khí cuûa thieáu aâm ( khí cuûa kim) chaûy ngaàm trong nuùi töùc kim sinh ra thuyû. Vì vaäy laøm noùng chaûy kim seõ bieán thaønh thuyû, neân noùi kim sinh thuyû. - Thuyû sinh moäc: nhôø thuyû oân nhuaän laøm cho caây coái sinh tröôûng, neân noùi thuûy sinh moäc. Nguõ haønh töông khaéc. Moäc khaéc thoå, thoå khaéc thuyû, thuyû khaéc hoûa, hoaû khaéc kim, kim khaéc moäc. YÙ nghóa cuûa nguõ haønh töông khaéc. Nguõ haønh töông khaéc laãn nhau ñoù laø baûn tính cuûa trôøi ñaát : thuûy khaéc hoûa, hoûa khaéc kim ; kim khaéc moäc ; moäc khaéc thoå ; thoå khaéc thuyû. Moái quan heä sinh, khaéc cuûa nguõ haønh. Nguõ haønh töông sinh theo quan heä tuaàn hoaøn ; töông khaéc theo quan heä khaéc caùch ngoâi. H.veõ tr. 23 Ñieàu neân vaø ñieàu kî cuûa nguõ haønh sinh khaéc, cheá hoùa. Nguõ haønh khoâng nhöõng coù sinh, coù khaéc, boå trôï cho nhau maø con khoáng cheá laãn nhau. Ngoaøi ra coøn coù maët thaùi qua vaø maët baát caäp. Ñieàu ñoù laøm cho vieäc döï ñoaùn trôû neân phöùc taïp. Trong quaù trình hoïc taäp muoán naém vöõng moái quan heä ñoái laäp thoáng nhaát naøy thì caàn phaûi naém vöõng nhöõng ñieàu neân vaø nhöõng ñieàu kî ñeå linh hoaït vaän duïng. Kim : Kim vöôïng gaëp hoûa seõ trôû thaønh vuõ khí coù ích. Kim coù theå sinh thuyû, nhöng thuyû nhieàu thì kim chìm; kim tuy cöùng nhöng cuõng coù theå bò thuyû duõa cuøn. Kim coù theå khaéc moäc. Nhöng moäc cöùng thì kim bò meû; moäc yeáu gaëp kim taát seõ bò chaët ñöùt. Kim nhôø thoå sinh, nhöng thoå nhieàu thì kim bò vuøi laáp ; thoå coù theå sinh kim nhöng kim nhieàu thì thoå bieán thaønh ít. Hoûa : Hoûa vöôïng gaëp thuyû thì trôû thaønh öùng cöùu cho nhau. Hoûa coù theå sinh thoå, nhöng thoå nhieàu thì hoûa aùm; hoûa maïnh gaëp thoå seõ bò daäp taét. Hoûa coù theå khaéc kim, nhöng kim nhieàu thì hoaû taét; kim yeáu gaëp hoûa taát seõ noùng chaûy. Hoûa nhôø moäc sinh, moäc nhieàu thì ngoïn löûa maïnh ; tuy moäc coù theå sinh hoûa nhöng hoûa nhieàu thì moäc bò ñoát chaùy. Thuyû : Thuyû vöôïng gaëp thoå seõ thaønh ao hoà. Thuyû coù theå sinh moäc, nhöng moäc nhieàu thì thuûy co laïi; thuyû maïnh khi gaëp moäc thì khí theá cuûa thuyû yeáu ñi. Thuyû coù theå khaéc hoûa, nhöng hoûa nhieàu thuyû khoâ; hoûa nhöôïc gaëp thuyû raát bò daäp taét. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 13 Thuûy nhôø kim sinh, nhöng kim nhieàu thì thuûy ñuïc ; kim coù theå sinh thuyû nhöng khi thuyû nhieàu thì kim laïi bò chuøn xuoáng. Thoå: thoå vöôïng gaëp moäc thì vieäc hanh thoâng. Thoå coù theå sinh kim nhöng kim nhieàu thì thoå trôû thaønh ít; thoå maïnh gaëp kim thì seõ khoáng cheá ñöôïc thoå uøn thaønh ñoáng. Thoå coù theå khaéc thuyû nhöng thuûy nhieàu thì thoå bò troâi ; thuyû nhöôïc maø gaëp thoå taát seõ bò chaén laïi. Moäc: Moäc vöôïng gaëp kim seõ trôû thaønh röôøng coät. Moäc sinh hoûa, nhöng hoûa nhieàu thì moäc bò ñoát ; moäc maïnh gaëp hoûa thì moäc trôû thaønh yeáu. Moäc khaéc thoå, nhöng thoå nhieàu thì moäc bò laán aùt ; thoå yeáu gaëp moäc thì seõ trôû thaønh khoâ caèn nöùt neû. Moäc nhôø thuyû sinh, nhöng thuyû nhieàu thì moäc bò daït troâi ; thuyû coù theå sinh moäc ; nhöng moäc nhieàu thì thuûy bò co laïi. QUAN HEÄ GIÖÕA NGUÕ HAØNH VÔÙI CON NGÖÔØI. “Chu dòch” noùi: moïi vieäc, moïi vaät trong theá gian ñeàu thoáng nhaát ôû thaùi cöïc. Kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå naêm nguõ haønh naøy laø söï theå hieän roõ nhaát, lôùn nhaát cuûa vaïn vaät. Cho neân moïi vieäc, moïi vaät ñeàu thoáng nhaát ôû aâm döông, nguõ haønh. Con ngöôøi laø moät trong vaïn vaät, taát nhieân noù phaûi tham gia vaøo söï vaän ñoäng khoâng ngöøng cuûa vuõ truï. Töù truï döï ñoaùn hoïc vôùi tö caùch laø söï giaûi thích toaøn dieän veà cuoäc soáng con ngöôøi – tieåu thieän ñòa, neân ñoù laø moân hoïc veà quy luaät sinh meänh cuûa con ngöôøi. Noù vaän duïng quy luaät nguõ haønh ñeå giaûi thích moái quan heä giöõa con ngöôøi vaø trôøi ñaát. II. BAÛN TÍNH CUÛA NGUÕ HAØNH. Baûn tính cuûa con ngöôøi laø noùi phaåm chaát baåm sinh voán coù. Caùi goïi laø tính tình töùc laø chæ söï möøng, giaän, buoàn , yeâu, gheùt vaø nhaân, nghóa, leã, trí, tín luoân coù moái quan heä gaén chaët vôùi kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå. Tuy baûn tính con ngöôøi tuyø theo aûnh höôûng cuûa haäu thieân nhieân nhö hoaøn caûnh gia ñình, moâi tröôøng giaùo duïc maø thay ñoåi, song caên cöù vaøo söï vöôïng suy vaø sinh khaéc cuûa aâm döông, nguõ haønh ñaõ ñöôïc theå hieän trong Töù truï thì veà caên baûn, thieân tính cuûa con ngöôøi laø khoâng deã thay ñoåi. Nhöõng caùi maø nguõ haønh ñaïi bieåu nhö tính tình, maøu saéc, muøi vò, nhaân theå, boán muøa, phöông vò ñeàu laø nhöõng ñaëc tính caên baûn. Nguõ haønh trong Töù truï coù maët thieân leäch veà vöôïng , laïi cuõng coù maët thieân leäch veà nhöôïc. Maët vöôïng laø chæ nhöõng ñaëc tính loä roõ, troäi noåi ; maët nhöôïc chæ laø nhöõng tính chìm aån hoaëc yeáu ôn. Nhöõng maët thieáu khuyeát trong Töù truï coù theå ñöôïc boå sung töông öùng ñeå höôùng tôùi caùi toát, traùnh ñöôïc caùi xaáu. Ví duï: ngöôøi moäc vöôïng thoâng qua söï caân baèng toång hôïp cuûa Töù truï coù theå theå hieän ra tính moäc. Neáu moäc khoâng ñuû hay khuyeát moäc hoaëc moäc bò khaéc thì khoâng nhöõng coù theå thoâng qua voùc ngöôøi, caù tính, töôùng maïo, söùc khoûe ñeå nhình thaáy maø coøn coù theå ñoaùn bieát ngöôøi ñoù haøng ngaøy aên uoáng thöôøng nghieän thöùc aên chua. Thích chua chính laø söï boå sung baûn naêng veà maët sinh lyù. Nhö vaäy ta coù theå thoâng qua söï boå sung lyù tính hoaëc qua söï löïa choïn coù lôïi cho söï nghieäp, tieàn ñoà hoân nhaân, taøi phuù, quan loäc, phuùc thoï, luïc thaân, söùc khoûe, ngheà nghieäp ñeå caân baèng toång hôïp cho Töù truï. Töùc laø ta ñaõ choïn söï boå sung coù lôïi, khoâng coù haïi. Chæ rieâng moät chöõ “boå” ñöôïc gôïi yù töø saùch vôû cuõng ñaõ giuùp cho ta moät phöông chaâm ñeå ñieàu chænh quy luaät vaän ñoäng sinh meänh cuûa cuoäc DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 14 soáng. Chöông 2 cuûa cuoán saùch naøy moïi noäi dung ñeàu xoay quanh “boå”, coi ñoù laø chìa khoùa vaøng cho Nhaäp moân döï ñoaùn theo Töù truï. Hy voïng nhöõng ngöôøi môùi hoïc naém vöõng ñöôïc noù ñeå môû ñöôïc caùnh cöûa cuûa kho baùu veà thuaät soá dòch hoïc. “Boå” nhö theá naøo ? Ñoù laø boå khí. Ngöôøi ta thöôøng noùi: ngöôøi soáng nhôø thôû khoù. Hoïc thuyeát aâm döông nguõ haønh töø xöa ñeán nay ñoái vôùi con ngöôøi thôû khí trôøi ñaát ñeå soáng maø noùi ñoù chính laø boå khí: kim, moäc, thuyû, hoùa, thoå. Khí cuûa aâm döông nguõ haønh bao haøm khaùi nieäm khoâng gian vaø thôøi gian cuûa vuõ truï. “Khí cuûa trôøi ñaát” chính laø khí trong ñuïc cuûa nguõ tinh vaän ñoäng trong thieân theå maø ngöôøi ñoù nhaän ñöôïc taïi thôøi ñieåm vaø ñòa ñieåm luùc sinh ra. Töø meänh lyù coù theå ñoaùn bieát ñöôïc baåm tính cuûa con ngöôøi cuõng nhö coù theå ñoaùn ra ñöôïc dieän maïo, voùc daùng, noùi naêng, cöû chæ, thieän aùc. Thoâng thöôøng söï döï ñoaùn cao caáp, nhieàu taàng khoâng theå chæ duøng moät Töù truï maø phaûi döï ñoaùn toång hôïp caû caùc maët meänh lyù, dieän töôùng, coát töôùng, vaân tay, trong ñoù laáy meänh cuïc laøm chuû, caùc töôùng phaùp laøm boå trôï, tham khaûo, boå sung. Ñoä chính xaùc cuûa caùch döï ñoaùn ñoù chaéc chaén seõ cao vì ñaõ thoaùt ra khoûi caùch döï ñoaùn chæ döïa vaøo moät mình Töù truï. Caùch ñoaùn ñoù ñaõ taäp hôïp ñöôïc caùc maët loä ra veà aâm ñöùc, phong thuûy, nhaø cöûa, di truyeàn, nguõ haønh cuûa ngöôøi ñoù, töùc laø ñaõ toång hôïp ñöôïc caùc nhaân toá khaùc nhau ñeå ruùt ra keát luaän döï ñoaùn. TÍNH TÍNH CON NGÖÔØI ÖÙNG VÔÙI CAÙC KHÍ CUÛA NGUÕ HAØNH TRONG VUÕ TRUÏ. Moäc chuû veà nhaân, tính thaúng, bình oân hoaø. Ngöôøi moäc thònh thì taàm voùc cao, chaân tay daøi, phong caùch ñeïp, khoeù mieäng töôi, saéc maët traéng xanh. Coù loøng baùc aùi thöông ngöôøi, thanh cao khaûng khaùi, chaát phaùc, khoâng giaû doái. Ngöôøi moäc suy thì voùc ngöôøi gaày, toùc thöa, tính caùch heïp hoøi, ñoá kò, baát nhaân. Ngöôøi maø moäc khí töû tuyeät thì loâng maøy khoâng ngay ngaén, coå daøi, yeát haàu loài, da thòt khoâ, hay löøa doái, bieån laän. Hoûa chuû veà leã , tính noùng nhöng tình caûm leã ñoä. Ngöôøi maø hoûa thònh thì ñaàu nhoû chaân daøi, voùc ngöôøi treân nhoïn döôùi nôû, maøy raäm, tai nhoû, tinh thaàn hoaït baùt , cung kính leã ñoä vôùi moïi ngöôøi, tính noùng gaáp. Ngöôøi maø hoûa suy thì daùng ngöôøi goùc nhoïn gaày vaøng, noùi naêng eà aø, doái traù, cay ñoäc, laøm vieäc coù ñaàu, khoâng coù ñuoâi.. Thoå chuû veà tín, tính tình ñoân haäu. Ngöôøi thoå thònh thì thaét löng troøng, muõi nôû, loâng maøy thanh tuù, maét ñeïp, tieáng noùi vang vaø löu loaùt, trung hieáu, chaân thaønh, ñoä löôïng, giöõ lôøi höùa, haønh ñoäng chaéc chaén, keát quaû. Ngöôøi maø thoå maïnh quaù thì ñaàu oùc cöùng nhaéc, hieåu bieát chaäm, tính tình höôùng noäi, thích traàm tónh. Ngöôøi maø thoå khí khoâng ñuû thì saéc maët uû ruõ, maët moûng, muõi ngaén , loøng daï aùc ñoäc, baát tín, voâ tình. Kim chuû veà nghóa, tính tình cöông tröïc, maõnh lieät. Ngöôøi maø kim thònh laø ngöôøi khoâng beùo khoâng gaày, maët traéng treûo, loâng maøy cao, maét saâu, söùc khoûe toát, tinh thaàn minh maãn, taùc phong quyeát ñoaùn, troïng nghóa khinh taøi, töï troïng. Ngöôøi maø kim maïnh quaù thì höõu duõng voâ möu, tham muoán , baát nhaân. Ngöôøi maø kim khoâng ñuû thì voùc ngöôøi gaày nhoû, tö caùch voâ tình, coù khi nham hieåm, ham daâm, haùo saùt, bieån laän, tham lam. Thuûy chuû veà trí, thoâng minh hieàn laønh. Ngöôøi maø thuyû vöôïng saéc maët hôi ñen, noùi naêng nheï nhaøng, raønh roït,hay lo cho ngöôøi khaùc, tuùc trí ña möu, hoïc nhanh hôn ngöôøi. Ngöôøi maø thuûy maïnh qua thì hay caõi coï,tính tình linh tinh. Ngöôøi maø thuyû khoâng ñuû thì voùc ngöôøi thaáp beù , tính tình baát thöôøng, nhaùt gan, voâ möu haønh ñoäng khoâng coù thöù töï. NGUÕ HAØNH CUÛA TÖÙ TRUÏ HÔÏP VÔÙI DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 15 NGAØNH NGHEÀ VAØ PHÖÔNG VÒ. Thuoäc moäc. Hôïp vôùi phöông Ñoâng. Coù theå laøm ngheà moäc, ngheà giaáy, ngheà troàng caây, troàng hoa, chaêm soùc caây non hay caùc phaåm vaät teá leã, höông lieäu hoaëc caùc ngheà kinh doanh veà caùc maët haøng ñoù. Thuoäc hoûa. Hôïp vôùi phöông Nam. Coù theå laøm caùc ngheà chieáu saùng, quang hoïc, nhieät ñoä cao, caùc dung dòch noùng, caùc chaát deã chaùy, caùc loaïi daàu, röôïu, thöïc phaåm, thöùc aên noùng, ngheà caét toùc hay caùc ñoà hoaù trang, ñoà trang söùc, coâng taùc vaên ngheä, vaên hoïc, vaên phoøng phaåm, vaên hoùa, vaên nhaân, nhaø saùng taùc, bieân soaïn, ngheà giaùo vieân, thö kyù, xuaát baûn, coâng vuï vaø coâng vieäc kinh doanh veà nhöõng maët ñoù. Thuoäc thoå. Hôïp vôùi vuøng giöõa, hay ôû ngay vuøng ñoù. Coù theå laøm caùc ngheà veà thoå saûn, ñaát ñai, ôû noâng thoân, chaên nuoâi caùc loaïi gia caàm, laøm veà vaûi voùc ,trang phuïc, theâu deát, veà ñaù, veà than, veà vuøng nuùi, veà xi maêng, kieán truùc, mua baùn nhaø ôû, aùo ñi möa, oâ duø ; ñaép ñaäp, saûn xuaát caùc loaïi bình loï, thuøng chöùa nöôùc, laøm ngöôøi trung gian, moâi giôùi, ngheà luaät sö, ngheà quaûn lyù nghóa trang, taêng ni vaø nhöõng coâng vieäc, kinh doan lieân quan ñeán caùc maët ñoù. Thuoäc thuûy. Hôïp vôùi phöông Baéc. Coù theå theo caùc ngheà haøng haûi, buoân baùn nhöõng dung dòch khoâng chaùy , nöôùc ñaù, caùc loaïi caù, thuyû saûn, thuûy lôïi, nhöõng ñoà öôùp laïnh, ñaùnh löôùi, choã nöôùc chaûy, caûng vònh, beå bôi, ao hoà,beå taém. Ngöôøi ñoù thöôøng hay phieâu baït boân ba, löu thoâng, hay thay ñoåi. Tính thuyû,thanh khieát, laø nhöõng chaát hoùa hoïc khoâng bò boác chaùy, laøm ngheà treân bieån, di ñoäng, coù kyõ naêng kheùo leùo, bieát daãn ñaïo, du lòch, ñoà chôi, aûo thuaät, laø kyù giaû, trinh saùt, du khaùch, laø nhöõng coâng cuï daäp taét löûa, caâu caù, ngheà chöõa beänh hoaëc kinh doanh döôïc lieäu, laøm thaày thuoác, y taù, ngheà chieâm boác. Thuoäc kim. Hôïp vôùi phöông Taây. Coù theå theo ñuoåi caùc ngheà hoaëc kinh doanh coù lieân quan vôùi vaät lieäu kim loaïi, tính caùch cöùng raén, quyeát ñoaùn, bieát voõ thuaät, giaùm ñònh, laø quan thanh lieâm, toång quaûn ; laøm caùc ngheà oâ toâ, giao thoâng, kim hoaøn, coâng trình, troàng caây ; khai thaùc moû, khai thaùc goã, ngheà cô khí. NGUÕ HAØNH SINH, KHAÉC TRONG TÖÙ TRUÏ TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI CAÙC BOÄ PHAÄN VAØ TAÏNG PHUÛ TRONG CÔ THEÅ CAÀN ÑÖÔÏC BOÅ TRÔÏ. Moäc : töông öùng vôùi gan vaø maät, gaân coát vaø töù chi. Moäc qua vöôïng hay qua suy deã maéc beänh veà gan, maät, coå, töù chi, khôùp, gaân, maét, thaàn kin. Hoûa: töông öùng vôùi caùc taïng phuû tim vaø ruoät non. Thuoäc maïch maùu vaø caùc heä thoáng tuaàn hoaøn. Hoûa vöôïng hay quaù suy deã maéc caùc beänh veà ruoät non, tim, vai, dòch maùu, phaàn maët, raêng, buïng , löôõi. Thoå: töông öùng vôùi laù laùch vaø daï daøy. Thuoäc ruoät vaø caû heä thoáng tieâu hoùa. Thoå quaù vöôïng hay qua suy deã maéc caùc beänh laù laùch, daï daøy, söôøn, vuøng buïng, löng, ngöïc, phoåi. Kim: töông öùng vôùi phoåi vaø ruoät giaø. Thuoäc khí quaûn vaø caû heä thoáng hoâ haáp. Kim quaù vöôïng hay quaù suy deã maéc caùc beänh veà ñaïi traøng, phoåi, vuøng roáng, ho ñôøm, gan, da, tró, muõi, khí quaûn. Thuyû: töông öùng vôùi thaän vaø baøng quang. Thuoäc naõo vaø heä thoáng tieát nieäu. Thuyû quaù vöôïng hay quaù suy deã maéc caùc beänh veà thaän, baøng quang, baép ñuøi, chaân, ñaàu , gan, tieát nieäu, aâm boä, phaàn thaét löng, tai, töû cung. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 16 III. CAN, CHI , NGUÕ HAØNH CAN , CHI Saùch “ Nguõ haønh ñaïi nghóa” noùi: can, chi laø do Ñaïi Saøo phaùt hieän . Ñaïi Saøo “ Laáy tình cuûa nguõ haønh ñeå duøng giaùp, aát, .... laøm teân ngaøy goïi laø can; duøng tí, söûu,... laøm teân thaùng goïi laø chi. Coù vieäc lieân quan ñeán trôøi thì duøng ngaøy , coù lieân quan ñeán ñaát thì duøng thaùng. Vì aâm döông coù söï khaùc nhau neân coù teân can , chi”. Möôøi thieân can: Giaùp , aát, bính, ñinh, maäu , kyû, canh, taân, nhaâm , quyù. Möôøi hai ñòa chi: Tí, söûu, daàn, maõo , thìn, tî , ngoï, muøi, thaân, daäu, tuaát , hôïi. YÙ NGHÓA CUÛA CAN CHI. Saùch “ Quaàn thö thaûo dò” noùi: Giaùp coù nghóa laø môû, töùc chæ daáu hieäu vaïn vaät taùch ra. Aát coù nghóa laø keùo, töùc chæ vaïn vaät luùc ban ñaàu ñöôïc keùo leân. Bính coù nghóa laø ñoät nhieân, chæ vaïn vaät ñoät nhieân loä ra. Ñinh coù nghóa laø maïnh, töùc laø chæ vaïn vaät baét ñaàu maïnh leân. Maäu coù nghóa laø raäm raïp, töùc chæ vaïn vaät töùc chæ vaïn vaät xum xueâ. Kyû coù nghóa laø ghi nhôù, töùc chæ vaïn vaät baét ñaàu coù hình ñeå phaân bieät. Canh coù nghóa laø chaüc laïi, töùc chæ vaïn vaät ñeàu coù söï thu hoaïch. Nhaâm coù nghóa laø gaùnh vaùc, töùc chæ döông khí chòu vieäc nuoâi döôõng vaïn vaät. Quyù coù nghóa laø ño, ñoaùn ñöôïc , chæ söï vaät ñaõ coù theå ño löôøng ñöôïc. Do ñoù coù theå thaáy roõ möôøi thieân can khoâng coù lieân quan gì vôùi maët trôøi moïc, laên maø chæ coù chu kyø tuaàn hoaøn cuûa maët trôøi môùi coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï sinh tröôûng cuûa vaïn vaät. Möôøi hai ñòa chò laø ñeå mieâu taû chu kyø vaän ñoäng cuûa maët traêng. Saùch “ Quaàn thö khaûo dò” noùi: Tí coù nghóa laø tö boå nuoâi döôõng, töùc laø maàm moáng cuûa vaïn vaät ñöôïc naûy nôû nhôø döông khoù. Söûu coù nghóa laø keát laïi, töùc laø caùc maàm non tieáp tuïc lôùn leân. Daàn coù nghóa laø ñoåi dôøi, daãn daét, töùc laø chæ maàm vöøa môùi nöùt ñaõ vöôn leân khoûi maët ñaát. Maõo coù nghóa laø ñoäi, töùc laø vaïn vaät ñoäi ñaát maø leân. Thìn coù nghóa laø chaán ñoäng, töùc moïi vaät qua chaán ñoäng maø lôùn leân. Tò coù nghóa laø baét ñaàu, töùc chæ vaïn vaät ñeán ñaây ñaõ coù söï baét ñaàu. Ngoï coù nghóa laø aùm muoäi, töùc chæ aâm khí ñaõ baét ñaàu coù, vaïn vaät hôi suy giaûm. Thaân coù nghóa laø thaân theå, töùc chæ thaân theå vaïn vaät ñeàu ñaõ tröôûng thaønh. Daäu coù nghóa laø giaø, töùc chæ vaïn vaät ñaõ giaø daën, thaønh thuïc. Tuaát coù nghóa laø dieät, töùc chæ vaïn vaät ñeàu suy dieät. Hôïi coù nghóa laø haït, töùc chæ vaïn vaät thu taøng veà thaønh haït cöùng. Do ñoù coù theå thaáy möôøi hai ñòa chi coù lieân quan vôùi söï tieâu tröôûng aâm döông cuûa maët traêng. Chu kyø tuaàn hoaøn cuûa maët traêng cuõng coù söï aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï sinh saûn cuûa vaïn vaät. Vì möôøi thieân can vaø möôøi hai ñòa chi ñöôïc xaây döïng töø söï nhaän thöùc ñaëc ñieåm hoaït cuûa maët trôøi vaø maët traêng, ñaát laøm aâm. Do ñoù raát töï nhieân ngöôøi ta ñaõ laáy möôøi thieân can phoái vôùi trôøi, möôøi hai ñòa chi phoái vôùi ñaát, vì theá môùi coù teân goïi “ thieân can, ñòa chi” . DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 17 YÙ NGHÓA CUÛA THIEÂN CAN VÔÙI CON NGÖÔØI Trong döï ñoaùn vaän meänh, thieân can voâ cuøng quan troïng. Ngaøy sinh cuûa moãi con ngöôøi, truï ngaøy do can ngaøy vaø chi ngaøy hôïp thaønh. Can ngaøy vöôïng töôùng, khoâng bò khaéc haïi thì baûn tính cuûa can ngaøy caøng roõ raøng, coù theå duøng noù laøm tieâu chí ñeå döï ñoaùn tính tình ngöôøi aáy. Giaùp (moäc) thuoäc döông. Noùi chung laø ñeå chæ caây to ôû ñaïi ngaøn, tính chaát cöôøng traùng. Giaùp moäc laø baäc ñaøn anh trong caùc loaøi moäc, coøn coù nghóa laø cöông tröïc, coù yù thöùc kyû luaät. Aát (moäc) thuoäc aâm. Chæ nhöõng caây nhoû, caây coû, tính chaát meàm yeáu. Aát moäc laø baäc em gaùi trong caùc loaøi moäc, coøn coù nghóa laø caån thaän, coá chaáp. Bính (hoûa) thuoäc döông. Chæ maët trôøi, noùng vaø raát saùng. Bính hoûa laø anh caû cuûa hoûa, coù nghóa laø höøng höïc, boàng boät, nhieät tình, hoaø phoùng. Coøn coù nghóa laø hôïp vôùi nhöõng hoaït ñoäng xaõ giao, nhöng cuõng deã bò hieåu laàm laø thích phoùng ñaïi, hieáu danh. Ñinh (hoûa) thuoäc aâm. Coù nghóa laø löûa cuûa ngoïn ñeøn, cuûa loø beáp. Theá cuûa ngoïn löûa khoâng oån ñònh, gaëp thôøi thì löûa maïnh, khoâng gaëp thôøi thì löûa yeáu. Ñinh hoûa laø em gaùi cuûa hoûa, coù tính caùch beân ngoaøi traàm tónh, beân trong soâi noåi. Maäu (thoå) thuoäc döông. Chæ ñaát ôû vuøng ñaát roäng, ñaát daøy , phì nhieâu. Coøn chæ ñaát ôû ñeâ ñaäp, coù söùc ngaên caûn nöôùc luõ cuûa soâng. Maäu thoå laø anh caû cuûa thoå, coù nghóa coi troïng beà ngoaøi, gioûi giao thieäp, coù naêng löïc xaõ giao. Nhöng cuõng deã bò maát chính kieán maø thöôøng chìm laãn trong soá ñoâng. Kæ (thoå) thuoäc aâm. Chæ ñaát ruoäng vöôøn, khoâng ñöôïc phaúng roäng vaø phì nhieâu nhö maäu thoå nhöng thuaän lôïi cho troàng troït. Kyû thoå laø em gaùi cuûa thoå, noùi chung tính caùnh chi tieát, caån thaän, laøm vieäc coù traät töï ñaàu ñuoâi, nhöng ít ñoä löôïng. Canh (kim) thuoäc döông. Noùi chung chæ saét theùp, dao kieám, khoaùng saûn, tính chaát cöùng raén. Canh kim laø anh caû cuûa kim, coù nghóa neáu laø ngöôøi coù taøi veà veà vaên hoïc, neáu laø vaät thì coù ích. Coù taøi laøm kinh teá. Taân ( kim ) thuoäc aâm. Chæ ngoïc chaâu, ñaù quyù, vaøng caùm. Taân kim laø em giaù cuûa kim, noù coù theå maøy moø khaéc phuïc moïi khoù khaên ñeå hoaøn thaønh moïi vieäc lôùn, ñoàng thôøi cuõng coù nghóa laø ngoan coá. Nhaâm (thuyû) thuoäc döông. Chæ thuûy cuûa bieån caû. Nhaâm thuûy laø anh cuûa thuyû, noù coù nghóa laø xanh trong, khoan dung, hoaø phoùng, coù khaû naêng ñuøm boïc vaø bao dung , nhöng ngöôïc laïi cuõng coù tính yû laïi hoaëc chaäm chaïp, khoâng lo laéng. Quyù (thuûy) thuoäc aâm. chæ nöôùc cuûa möa, coøn coù nghóa laø oâm aáp, maàm moáng beân trong. Quyù thuûy laø em gaùi cuûa thuûy, coù tính caùch chính tröïc, caàn maãn, duø gaëp hoaøn caûnh khoù khaên cuõng coá gaéng môû ñöôøng thoaùt khoûi. Ñòa chi cuûa Töù truï laø yeáu toá coù vai troø gioáng nhö thieân can trong döï ñoaùn. Ñeå khi döï ñoaùn deã nhôù moái quan heä hình xung khaéc haïi cuûa caùc hôïp cuïc cuûa ñòa chi, ngöôøi ta ghi nhôù möôøi hai ñòa chi treân caùc cò trí cuûa hình baøn tay. Nhö theá giuùp ta deã nhôù quy luaät caùc ñòa chi theo moät hình töôïng cuï theå. Caùc moái quan heä ñoù ôû phía döôùi seõ ñöôïc baøn ñeán moät caùch tæ mæ. Döôùi ñaây giôùi thieäu hình baøn tay ñeå ghi nhôù ñòa chi. H.veõ tr. 32 AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH CUÛA CAN, CHI. Can chi ñöôïc chia thaønh aâm döông. Trong “Dòch truyeän” noùi: Thaùi cöïc sinh löôõng nghi. Tính cuûa nguõ haønh: kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå laø caùc vaät cô baûn caáu thaønh vaïn vaät. Nguoàn goác cuûa noù cuõng laø thaùi cöïc. Vì vaäy: DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 18 Giaùp , aát cuøng thuoäc moäc. Giaùp laø can döông, aát laø can aâm. Bính, ñinh cuøng thuoäc hoûa. Bính laø can döông, ñinh laø can aâm. Maäu, kyû cuøng thuoäc thoå. Maäu laø can döông, kæ laø can aâm. Canh, taân cuøng thuoäc kim. Canh laø can döông, taân laø can aâm. Nhaâm, quyù cuøng thuoäc thuûy. Nhaâm laø can döông, quyù laø can aâm. Daàn, maõo cuøng thuoäc moäc. Daàn laø chi döông, maõo laø chi aâm. Tí , ngoï cuøng thuoäc hoûa . Ngoï laø chi döông, tò laø chi aâm. Thaân, daäu cuøng thuoäc kim. Thaân laø chi döông, daäu laø chi aâm. Hôïi,tí cuøng thuoäc thuûy. Tí laø chi döông, hôïi laø chi aâm. Thoå ôû boán cuoái, töùc laø caùc thaùng cuoái cuûa boán quyù cho neân thìn, tuaát , söûu , muøi cuøng laø thuoäc thoå, thìn , tuaát ñeàu laø chi döông, söûu muøi ñeàu laø chi aâm. BAÛNG AÂM DÖÔNG CUÛA CAN, CHI. Can döông Can aâm Chi döông Chi aâm Giaùp Aát Tí Söûu Bính Ñinh Daàn Maõo Maäu Kæ Thìn Tò Canh Taân Ngoï Muøi Nhaâm Quyù Thaân Daäu Tuaát Hôïi PHÖÔNG VÒ CUÛA CAN, CHI. Phöông cuûa möôøi can. Giaùp ,aát phöông ñoâng, moäc ; bính, ñinh phöông nam , hoûa ; maäu, kyû ôû giöõa , thoå ; canh, taân phöông taây, kim; nhaâm, quyù phöông baéc, thuûy. Phöông cuûa möôøi hai chi. Daàn , maõo phöông ñoâng moäc ; tò, ngoï phöông nam, hoûa ; thaân, daäu phöông taây, kim ; hôïi tí phöông baéc, thuyû, thìn, tuaát , söûu, muøi ôû giöõa, laø thoå cuûa boán muøa. Phöông vò cuûa can, chi laø do caùc nhaø thieân vaên hoïc coå xöa cuûa Trung Quoác quan traéc söï vaän ñoäng cuûa maët trôøi, maët traêng vaø nguõ tinh trong baàu trôøi maø xaùc ñònh neân. Hai beân cuûa daûi hoaøng ñaïo vaø xích ñaïo voøng quanh baàu trôøi moät voøng ñöôïc chia thaønh hai möôi taùm quan tinh ( quan tinh töùc laø chia moät soá ngoâi sao thaønh moät toå, moãi toå laïi duøng teân cuûa moät söï vaät naøo ñoù treân quaû ñaát ñeå goïi, moät toå nhö theá ñöôïc goïi laø moät quan tinh), laáy ñoù laøm tieâu chí ñeå quan traéc, thoâng thöôøng coøn goïi laø “ hai möôi taùm tuù” . Ngöôøi ta laïi chia hai möôi taùm tuù thaønh boán nhoùm, moãi nhoùm coù baûy tuù ; ngöôøi ta laïi phoái boán phöông ñoâng , nam, taây, baéc vôùi boán loaïi ñoäng vaät laø thanh long, baïch hoå, chu töôùc, huyeàn vuõ, goïi laø “boán töôïng”, “boán phöông”. TAØNG CHÖÙA CUÛA CAN, CHI. Trong döï ñoaùn theo Töù truï cho duø can chi cuûa meänh cuïc hay can chi cuûa ñaïi vaän, can cuûa tueá vaän hoaëc chi cuûa tueá vaän hoaëc löu nieân ñeàu laø moät chænh theå höõu cô, töùc giöõa chuùng coù moái quan heä vôùi nhau. Ñoù laø thieân can ñòa chi, ñòa chi taøng chöùa thieân can. Ví duï giaùp aát hoaëc aát laø can cuûa Töù truï ( trong chöông 4 seõ noùi chi tieát ) töùc laø caùi maø nguõ haønh laøm chuû meänh . Laáy can ngaøy ñeå xem qua caùc can chi khaùc maïnh hay yeáu laø raát quan troïng. Neáu ñòa chi coù daàn, maõo trôï giuùp, hôïi tyù töông sinh ñeå chöùa giaùp hoaëc aát thì coù theå khieán cho baûn thaân sinh vöôïng ; raát kieâng gaëp phaûi chöùa thaân, daäu vì nhö theá seõ bò khaéc toån thöông. Ngöôïc laïi neáu trong meänh ñoù coù ñòa chi daàn hoaëc maõo laø raát quan troïng thì giaùp aát hoaëc nhaâm quyù chính laø DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 19 thieân can ñeå chôû che, khieán cho daàn hoaëc maõo sinh vöôïng ; neáu gaëp phaûi thieân can laø canh taân che truøm hay phaûi gaùnh vaùc coù theå khieân cho moät nguõ haønh naøo ñoù maïnh leân hoaëc yeáu ñi. Thöù hai laø caùc thieân can vaø ñòa chi cuøng loaïi nguõ haønh thì lieân quan goác reã vôùi nhau. Thieân can thoâng goác ôû ñòa chi: giaùp coù trong daàn, khí goác cuûa giaùp moäc laø reã seõ ñöôïc sinh phuø, nhö theá goác cuûa thieân can seõ beàn chaët. Khi giaùp moäc gaëp chi maõo, vì trong maõo coù taøng aån cuøng loaïi aát moäc, cho neân söùc beàn chaët cuûa goác keùm hôn giaùp moäc trong daàn. Ñòa chi neáu gaëp xung khaéc thì goác cuûa thieân can deã bò nhoå baät. Ngöôïc laïi, khi ñòa chi ñöôïc söï trôï giuùp ngaàm cuûa thieân can, neáu thieân can gaëp sinh phuø thì ñòa chi ñöôïc söï hoã trôï ngaàm neân caøng maïnh. Neáu thieân can bò xung khaéc thì ñòa chi nhaän ñöôïc söï giuùp ngaàm suy yeáu. Moái quan heä che chôû ñoái vôùi söï caân baèng chung cuûa Töù truï coù moät vai troø voâ cuøng quan troïng. Vì vaäy ngöôøi môùi hoïc khoâng ñöôïc coi nheï ñieàu cô baûn naøy. MUØA VÖÔÏNG CUÛA NAÊM KHÍ CAN CHI. Söï baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa vaïn vaät trong vuõ truï cuõng töùc laø quaù trình “ laàn löôït chuyeån ñoåi vaät naøy thaønh vaät khaùc” cuûa naêm khí. Cho neân moãi khí ñeàu coù caùc thôøi kyø : sinh, thònh, suy, töû. Thôøi kyø thònh töùc laø thôøi kyø “ naém leänh” . Laáy can chi laøm bieåu töôïng thì ñoù laø : giaùp , aát, daàn, maõo moäc vöôïng ôû muøa xuaân ; bính , ñinh, tî, ngoï hoûa vöôïng ôû muøa haï ; canh , taân, thaân, daäu, kim vöôïng ôû muøa thu ; nhaâm , quyù , hôïi, tyù, hôïi, tyù, thuûy vöôïng ôû muøa ñoâng; maäu , kyû, thìn, tuaát, söûu, muøi vöôïng ôû boán muøa. BAÛNG MUØA VÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG VÒ CUÛA CAÙC CAN CHI. Can chi Phöông vò Ñoâng Nam Ôû giöõa Taây Baéc Muøa vöôïng Xuaân Haï Thaùng cuoái 4 muøa Thu Ñoâng Thieân can Ñòa chi Giaùp aát Bính, ñinh Maäu, kyû Canh, taân Nhaâm, quyù Daàn maõo Tò, ngoï Thìn, tuaát, söûu, muøi Thaân, daäu Hôïi, tyù IV. SINH, VÖÔÏNG, TÖÛ, TUYEÄT CUÛA NGUÕ HAØNH. Söï ra ñôøi aâm döông cuûa can chi laø töø nguõ haønh, söï maïnh yeáu, thònh suy cuûa kim, moäc, thuyû, hoûa, thoå gaén lieàn vôùi söï vaän haønh cuûa caùc thieân theå. Ñoù laø theá giôùi thoáng nhaát giöõa xaõ hoäi, lòch söû vaø töï nhieân. Trong döï ñoaùn vaän meänh, ngöôøi xöa ñaõ toång keá ra nhieàu phöông phaùp suy ñoaùn khoa hoïc ñeå coá gaéng aên khôùp vôùi quy luaät vaän haønh cuûa caùc thieân theå. Ñoù laø thoâng qua aâm döông, nguõ haønh cuûa thieân can ngaøy giôø sinh ngöôøi ñoù ñoái vôùi traïng khí baåm sinh cuûa trôøi ñaát – thuaän nghòch, suy vöôïng, daøy moûng cuûa thaùng sinh ñeå ñoaùn ra vaän meänh cuûa caû cuoäc ñôøi. Ví duï sinh ngaøy giaùp thaùng tí, töùc can ngaøy laø giaùp moäc, sinh vaøo sau laäp xuaân, tröôùc kinh traäp, nhö theá DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 20 giaùp ñöôïc thieân thôøi ñòa lôïi, baåm khí töï nhieân daøy daën, neân goïi laø “laâm quan”. Neáu sinh vaøo thaùng thaân, thuoäc tröôùc baïch loäc, ñuùng vaøo luùc caây coái thaát thôøi thaát theá, caây giaø vöøa cheát, caây non chöa hình thaønh, cho neân moäc “tuîeät” ôû thaân. Nhöõng thaùng khaùc cuõng taøng aån nhöõng tin töùc veà vaän meänh, cho neân cuõng coù theå laàn löôït theo caùch ñoù maø ñoaùn bieát. “Laâm quan”, “tuyeät”.... goàm möôøi hai giai ñoaïn töôïng tröng cho khí cuûa möôøi hai thaùng trong moät naêm. Thöù töï cuûa chuùng laø: tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng, suy, beänh, töû, moä, tuyeät, thai, döôõng. Möôøi hai giai ñoaïn ñoù bieåu thò traïng thaùi cuûa nguõ haønh theå hieän trong möôøi hai chi. MÖÔØI CAN ÖÙNG VÔÙI MÖÔØI HAI CUNG. Aâm döông Can 12 cung Tröôøng sinh Moäc duïc Quan ñaùi Laâm quan Ñeá vöôïng Suy Beänh Töû Moä Tuyeät Thai Döôõng Can döông ( thuaän ) Can aâm (ngöôïc ) Giaùp Bính Maäu Canh Nhaâm Aát Ñinh kyû Taân Quyù Hôïi Daàn Tò Thaân Ngoï Daäu Tí Maõo Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Hôïi Hôïi Tuaát Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Daàn Daàn Söûu Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Tò Tò Thìn. Tröôøng sinh - gioáng nhö ngöôøi vöøa sinh ra hoaëc laø giai ñoaïn giaùng sinh, töùc laø chæ luùc vaïn vaät vöøa moïc maàm. Moäc duïc - laø treû sô sinh ñöôïc taém röûa ñeå tröø ueá baån, töùc chæ vaïn vaät vöøa sinh ra ñaõ ñöôïc trôøi ñaát taém goäi. Quan ñaùi - laø treû em ñaõ coù theå maëc aùo, ñoäi muõ, töùc laø chæ vaïn vaät ñaõ daàn daàn maïnh leân. Laâm quan – nhö ngöôøi ñaõ tröôûng thaønh cöôøng traùng, coù theå laøm quan, laõnh ñaïo daãn daét ngöôøi khaùc, töùc laø chæ söï vaät ñaõ tröôûng thaønh. Ñeá vöôïng - töôïng tröng cho ngöôøi ñaõ maïnh meõ ñeán cöïc ñieåm, coù theå giuùp vua laøm nhöõng vieäc lôùn, töùc laø chæ söï vaïn vaät ñaõ thaønh thuïc. Suy – laø chæ vì ñaõ cöïc thònh neân khí baét ñaàu suy, töùc vaïn vaät baét ñaàu phaùt sinh suy bieán. Beänh - nhö ngöôøi bò beänh taät, töùc laø chæ vaïn vaät khoán ñoán. Töû - laø ngöôøi khí ñaõ heát, thaân xaùc ñaõ cheát, hay vaïn vaät ñaõ bò dieät. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 21 Moä - coøn goïi laø “kho” , nhö ngöôøi sau khi cheát nhaäp moä hay chæ vaïn vaät sau khi thaønh coâng quy veà kho. Tuyeät – nhö theå xaùc con ngöôøi ñaõ bò tan raõ trôû thaønh ñaát hay chæ vaïn vaät khi tröôùc ñaõ tuyeät, khí tieáp sau coøn chöa ñeán, chöa coù hình haøi gì ôû trong ñaát. Thai - nhö con ngöôøi nhôø khí cuûa cha meï keát tuï thaønh thai hay laø chæ luùc khí cuûa trôøi ñaát giao nhau, sau ñoù khí ñöôïc keát thaønh thai. Döôõng – gioáng nhö thai ngöôøi ñöôïc meï nuoâi trong buïng, sau ñoù ñöôïc sinh ra, hay chæ vaïn vaät ñöôïc hình thaønh trong ñaát, sau ñoù phaùt maàm. Cöù nhö theá, moïi vaät ñeàu traûi qua quaù trình tuaàn hoaøn sinh sinh, dieät dieät khoâng ngöøng. Baét ñaàu töø tröôøng sinh laàn löôït qua möôøi hai giai ñoaïn töùc laø töø nhoû yeáu ñeán lôùn maïnh, töø cöïc thònh ñeán suy baïi, cöù theá laëp ñò laëp laïi, ñoù laø nguyeân nhaân cuûa boán muøa thay nhau bieán ñoåi, khí cuûa haønh laàn löôït phaân boá, thoå kí sinh ôû daàn laø vì daàn laø maïnh xuaân thaùng gieâng. Khi ñoù khí trôøi giaùng xuoáng, khí ñaát daâng leân, trôøi ñaát hoøa ñoàng, coû caây vì theá maø naûy maàm. Cho neân thoå ñöôïc xem laø sinh ôû daàn cuõng laø vì thuaän theo traät töï nguõ haønh töông sinh. Ngoaøi ra khi maø can döông cheát thì ñuùng luùc can aâm sinh. Caùc can döông tính thuaän theo möôøi hai cung, caùc can aâm ñöôïc tính ngöôïc laïi, ñoù laø vì hai khí aâm döông khaùc nhau, phuø hôïp vôùi nguyeân lí “ ñaïo trôøi quay theo chieàu traùi ñaát, ñaïo ñaát quay theo chieàu phaûi”. Can döông laâm quan thì can aâm laø ñeá vöôïng, can aâm laâm quan thì can döông laø ñeá vöôïng, ñoù laø theo boán muøa. Coøn coù caùch noùi thôøi kyø moäc duïc laø baïi ñòa, toâi cho raèng caùch noùi ñoù ngöôïc vôùi leõ töï nhieân. Vì treû sô sinh laïi ñöôïc taém goäi laø ñöôïc giaûi tröø ueá baån, do ñoù caùc noùi treân khoâng coù söùc thuyeát phuïc, hôn nöõa ôû thôøi kyø giao thôøi cuûa vaïn vaät töø haït sang naûy maàm laø hôïp vôùi leõ töï nhieân, ngoaøi ra töø tröôøng sinh ñeán ñeá vöôïng laø giai ñoaïn vaïn vaät lôùn maïnh daàn. Vì vaäy neáu ñoù laø quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng laø giai ñoaïn höng vöôïng daàn leân. Ngöôøi xöa ñoái vôùi thieân can phaân thaønh aâm döông , coøn khi noùi veà nguõ haønh thì khoâng chia thaønh aâm döông maø chæ chia thaønh thuaän, nghòch vaø phaân , hôïp. Ñieàu ñoù laø hôïp vôùi leõ töï nhieân vaø raát kyø dieäu. Qua thöïc tieãn kieåm nghieäm ta thaáy cho duø laø döông can tính xuoâi, aâm can tính ngöôïc hay moäc duïc laø ñaát sinh vöôïng cuûa can ngaøy ñeàu chöùng toû laø chính xaùc. Ñoäc giaû coù theå töï kieåm nghieäm. Ghi nhôù möôøi can phoái hôïp vôùi söï vöôïng suy cuûa möôøi hai cung laø voâ cuøng quan troïng. Trong döï ñoaùn, baát kyø luùc naøo cuõng phaûi duøng ñeán noù. Caùch nhôù laø döïa vaøo hình baøn tay. Neáu can ngaøy sinh thuoäc moät trong naêm can döông thì can ngaøy sinh baét ñaàu töø tröôøng sinh ñeám thuaän theo thöù töï: tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan,..... moä, tuyeät ; coøn can ngaøy sinh laø can aâm thì baét ñaàu töø can ngaøy sinh laø tröôøng sinh ñeám ngöôïc leân. Nhö vaäy chæ caàn nhôù ñöôïc naêm can döông laø: giaùp , bính, maäu, canh, nhaâm öùng vôùi tröôøng sinh cuûa chính cuûa chuùng laø hôïi, daàn, tò, thaân ñeám thuaän theo voøng tay ñeán thaùng muoán bieát laø seõ ñöôïc nô ôû vaøo cung naøo ; ñoái vôùi tröôøng sinh cuûa naêm can aâm: aát, ñinh, tò, taân, quí öùng vôùi ngoï, daäu, tí, maõo, ñeám ngöôïc möôøi hai cung ñeán thaùng muoán bieát thì seõ bieát ñöôïc noù ôû vaøo cung naøo. Baïn ñoïc coù theå keát hôïp baûng treân vôùi hình baøn tay döôùi ñaây ñeå hieåu vaø ruùt ra phöông phaùp ghi nhôù. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 22 CHÖÔNG 3 ÑAËC TRÖNG CUÛA TÖÙ TRUÏ I. CAÙCH XEÁP TRUÏ NAÊM VAØ NAÏP AÂM Truï naêm töùc laø naêm sinh aâm lòch cuûa ngöôøi ñoù duøng can chi ñeå bieåu thò. Neáu ngöôøi ñoù caàm tinh con traâu thì coù theå laø naêm 1949 ; can chi laø kyû söûu, naêm 1961 can chi laø taân söûu ; naêm 1973 can chi laø quyù söûu. Coù nghóa laø trong voøng 12 naêm, chi khoâng thay ñoåi, chæ coù can thay ñoåi. Möôøi thieân can vaø möôøi hai ñòa chi thuaän theo thöù töï phoái thaønh caëp, moät voøng tuaàn hoaøn saùu möôi laàn vöøa heát. Ví duï: giaùp tí, aát söûu, bính daàn.... ñeán naêm quí hôïi laø vöøa chaün moät voøng. Vì can giaùp vaø chi tí phoái thaønh naêm thöù nhaát cho neân coøn goïi laø saùu möôi giaùp tí. Saùu möôi naêm aâm lòch goïi laø moät hoa giaùp. Sau moät hoa giaùp, thieân can ñòa chi laïi trôû laïi töø ñaàu, cöù theá laëp ñi laëp laïi maõi. Trong kyû nieân hieän ñaïi, 60 naêm keå töø naêm 1923 veà tröôùc laø thöôïng nguyeân, töø 1924 ñeán 1983 laø trung nguyeân, 60 naêm keå töø 1984 trôû veà sau goïi laø haï nguyeân. Nhö vaäy laø coù theå bieát ñöôïc can chi cuûa naêm sinh thuoäc nguyeân naøo. Ranh giôùi ñeå phaân chia giöõa naêm tröôùc vaø naêm sau laø thôøi ñieåm laäp xuaân. Raát nhieàu ngöôøi hieåu nhaàm laáy ngaøy moàng 1 thaùng gieâng cuûa naêm sau laøm ranh giôùi. Nhaän thöùc sai ñoù seõ daãn ñeán söï saép xeáp sai naêm vaø thaùng cuûa Töù truï cuõng töùc laø sai toaøn boä vaän meänh cuûa cuoäc ñôøi. Thuoäc ñöôïc thöù töï cuûa 10 thieân can vaø 12 ñòa chi treân baøn tay cuøng vôùi nhöõng caàm tinh töông öùng cuûa noù, seõ raát tieän lôïi trong döï ñoaùn. Ví duï coù ngöôøi noùi vôùi anh naêm nay tuoåi muï anh ta laø bao nhieâu tuoåi, anh coù theå laäp töùc tính ra anh ta caàm tinh con gì maø thaäm chí coøn bieát ñöôïc can chi cuûa naêm sinh laà gì. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 23 Neáu ngöôøi ñoù chæ cho anh bieát caàm tinh thì anh cuõng raát nhan tìm ñöôïc naêm nay anh ta bao nhieâu tuoåi. Döôùi ñaây giôùi thieäu vôùi moïi ngöôøi caùch tính caàm tinh, tính tuoåi, tính can naêm sinh qua hình veõ baøn tay. I. CAÙCH TÍNH CAÀM TINH THEO BAØN TAY. Neáu coù ngöôøi noùi naêm nay tuoåi muï laø 47 tuoåi vaø naêm nay laø naêm 1994, töùc laø naêm giaùp tuaát. Theo thoùi quen ngöôøi ta thöôøng tính vöøa sinh ra ñaõ laø moät tuoåi. Döôùi ñaây xin giôùi thieäu caùch tính thuaän theo chieàu kim ñoàng hoà töøng 10 naêm moät. Ngaû baøn tay traùi ra, ôû choã tuaát ñeám laø moät tuoåi, theo chieàu kim ñoàng hoà caùch moät ngoâi laø ngoâi tí ñeám laø 11 tuoåi, laïi caùc moät ngoâi laø ngoâi daân ñeám laø 21 tuoåi, cöù ñeám caùch ngoâi nhö theá ta laàn löôït 31 tuoåi, cuoái cuøng ôû ngoâi ngoï laø 41 tuoåi. Sau ñoù ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ñeám daàn ñeán soá tuoåi muï cuûa naêm nay, töùc tuoåi muï 42 ôû ngoâi tò, 43 ôû ngoâi thìn, 44 ôû ngoâi maõo, 45 ôû ngoâi daàn, 46 ôû ngoâi söûu, 47 ôû ngoâi tí. Ngöôøi naøy sinh vaøo naêm tí, caàm tinh con chuoät. Neáu muoán bieát döông lòch laø naêm naøo thì laáy döông lòch naêm nay tröø ñi soá tuoåi chaün ( 1994 – 46 = 1948 ) töùc ngöôøi ñoù sinh naêm 1948. ÔÛ ñaây caàn nhôù raèng, cöù caùch ngoâi 10 tuoåi khi ñeám theo chieàu thuaän neân ñeám ñeán tröôùc tuoåi muï cuûa naêm nay ( tuoåi muï 47 thì ñeám ñeán ngoâi ngoï laø 41 ), sau ñoù laïi ñeám daàn töøng soá moät ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà maõi ñeán ngoâi tí töông öùng vôùi tuoåi muï 47 thì seõ bieát ñöôïc caàm tinh con gì. Neáu naêm 1955 laø naêm aát hôïi thì baét ñaàu töø ngoâi hôïi ñeám laø moät tuoåi muï. 3. TÍNH SOÁ TUOÅI TREÂN BAØN TAY. Neáu coù ngöôøi noùi caàm tinh con chuoät thì xem ngöôïc leân 40 tuoåi, cuoái cuøng ñeán boán maáy tuoåi thì phaûi baét ñaàu ñeám ngöôïc ? Phöông phaùp tính cuõng nhö treân. Töø naêm nay laø naêm 1994 ( giaùp tuaát), baét ñaàu töø ngoâi tuaát ñeám moät tuoåi muï, thuaän chieàu kim ñoàng hoà, caùch ngoâi sang tí ñeám laø 11 tuoåi, sang daàn laø 21, sang thìn laø 31, sang ngoï laø 41, sau ñoù ñeám töøng soá moät ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, ñeán tí laø 47, töùc naêm nay ngöôøi ñoù 47 tuoåi muï. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 24 4. PHÖÔNG PHAÙP TÌM CAN NAÊM TREÂN BAØN TAY. Caùch thöù nhaát ôû treân laø tìm ra ñòa chi naêm sinh cuûa moät ngöôøi naøo ñoù, töùc caàm tinh con gì. Baây giôø giôùi thieäu caùch tìm can naêm sinh cuûa ngöôøi ñoù : vaãn laáy ngoùn tay caùi cuûa tay traùi baám leân ngoâi tuaát treân ngoùn tay uùt, ñeám giaùp moät tuoåi, thuaän chieàu kim ñoàng hoà ñeám caùch ngoâi sang tí laø 11 tuoåi, treân daàn ñeám laø giaùp 21 tuoåi, thìn laø giaùp 31 tuoåi, ngoï laø giaùp 41 tuoåi, treân daàn ñeám laø giaùp 51 tuoåi ( töùc ñeám ñeán naêm giaùp phía sau 47 tuoåi). Sau ñoù duøng ngoùn troû cuûa tay phaûi ñaët leân ngoâi ôû phía giaùp ( giaùp 51 tuoåi) theo thieân can thuaän theo chieàu kim ñoàng hoà laàn löôït ñeán aát 50 , bính 49, ñinh 48, maäu 47. Ngöôøi coù tuoåi muï 47, can cuûa naêm sinh laø maäu. Hôïp can naêm vôùi can chi ta ñöôïc naêm sinh ngöôøi ñoù laø maäu tí. Muoán vaän duïng thaønh thaïo thì tröôùc heát phaûi bieát caàm tinh con gì, soá tuoåi vaø naêm sinh aâm lòch. 4. CAÙCH NHÔÙ NAÏP AÂM Aâm döông nguõ haønh laø khí, ñoái vôùi moät ngöôøi maø noùi laø khaù tröøu töôïng, cho neân ngöôøi xöa ñaõ möôïn nhöõng hình thaùi raát roõ raøng cuûa vaïn vaät ñeå ví. Trong kieán thöùc veà laøm lòch, moïi ngöôøi ñeàu bieát coù naêm meänh cuûa naïp aâm saùu möôi giaùp tí. Ví duï tuoåi giaùp tí vaø aát söûu ñeàu coù meänh thuoäc “ kim ñaùy bieån” , tuoåi bính daàn vaø ñinh maõo ñeàu coù meänh thuoäc “ löûa trong loø”.... nghóa laø cöù hai naêm laøm thaønh moät naêm meänh thuoäc “löûa trong loø”.... nghóa laø cöù hai naêm laøm thaønh moät naêm meänh, laáy 24 nguõ haønh coù teân khaùc nhau ñeå laøm teân naêm meänh. Nhöõng naêm meänh naøy toát ra thì lieân quan vôùi söï höng suy, möa thuaän gioù hoøa cuûa ñaát nöôùc, nhoû ra thì ñeàu hieän roõ caùt hung hoïa phuùc cuûa vaän meänh con ngöôøi. Chæ rieâng quan heä giöõa vaø ngöôøi maø noùi, thì quan heä cha meï vôï choàng ra sao, quan heä cha con meï con, con caùi ra sao, tröôøng khí giöõa moïi ngöôøi laø töông sinh, töông hôïp hay töông khaéc töông xung ñeàu coù theå thoâng qua ñoù maø thaáy roõ. Caùi khoù cuûa noù laø khoù naém ñöôïc chính xaùc möùc ñoä nguõ haønh maïnh yeáu vaø sinh khaéc ñeán ñaâu. Cuï theå hôn xin xem ôû tieát 6 chöông 4 cuûa taùc phaåm “Chu dòch vaø döï ñoaùn hoïc cuûa Thieäu Vó Hoa”. (Baûng naïp aâm giôùi thieäu ôû phaàn “ Döï ñoaùn theo Töù truï”) . Khi ñoäc giaû söû duïng thì caàn tham khaûo caùch toå hôïp saép xeáp cuûa baûng ñoù. 1. Nguõ haønh coù quy luaät, coù theå xaùc ñònh ñöôïc . Caùch saép xeáp theo thöù töï : kim – thuûy – hoûa – thoå – moäc. Moãi toå treân döôùi laø moät loaïi nguõ haønh. Ví duï toå thöù nhaát toaøn laø ngöôøi meänh kim, toå thöù hai toaøn laø ngöôøi meänh thuûy, toå thöù ba toaøn laø ngöôøi meänh hoûa, toå thöù tö toaøn laø ngöôøi meänh thoå, toå thöù naêm toaøn laø ngöôøi meänh moäc. 2. Ñòa chi cuõng coù quy luaät laëp ñi laëp laïi. Quy luaät theo haøng ngang laø haøng treân vaø haøng döôùi hôïp thaønh moät toå, khoâng nhöõng toå hôïp theo thöù töï töø tí ñeán hôïi maø moãi toå treân döôùi ñeàu caùch saùu ngoâi, coù quy luaät luïc xung. Quy luaät theo coät ñöùng laø caùc ñòa chi ôû coät traùi ñeàu laø tí, söûu, ngoï, muøi, hoaëc tí, ngoï, söûu muøi. Caùc ñòa chi ôû coät giöõa ñeàu laø daàn, maõo, thaân, daäu hoaëc daàn, thaân, maõo, daäu, caùc ñòa chi ôû coät beân phaûi ñeàu laø thìn, tò, tuaát, hôïi hoaëc thìn, tuaát, tò, hôïi. 3. Thieân can cuõng coù quy luaät saép xeáp. Thöù nhaát thieân can moãi toå gioáng nhau, thöù hai laø theo thöù töï kim, thuûy,hoûa, moäc, thoå töông öùng vôùi thöù töï cuûa caùc can döông giaùp, bính, maäu, canh, nhaâm cuûa coät traùi. Caùc can giaùp cuûa coät giöõa ( giaùp daàn, giaùp thaân) ñeàu baét ñaàu töø toå hai, can nhaâm ( nhaâm daàn, nhaâm thaân) thì ôû laïi toå moät. Thöù töï giaùp – bính – maäu – canh – nhaâm phaûi nhôù theo thöù töï thuûy – hoûa – thoå – moäc – kim . Can giaùp cuûa coät phaûi ( giaùp thìn, giaùp tuaát ) baét ñaàu toå ba, can nhaâm ( nhaâm thìn, nhaâm thaân) ôû toå thöù hai,can canh ( canh thìn, can DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 25 tuaát) ôû toå thöù nhaát. Thöù töï giaùp – bính – maäu – canh – nhaâm thì nhôù theo hoûa – thoå – moäc – kim – thuûy. Chính vì caùch naïp aâm cuûa nguõ haønh kim – thuûy – hoûa – thoå – moäc laø coù quy luaät, cho neân chæ caàn nhôù ñöôïc can giaùp ôû coät traùi toå thöù nhaát , coät giöõa baét ñaàu töø toå hai, coät phaûi baét ñaàu töø toå ba laø coù theå coù caùch ñeå laäp ñöôïc baûng treân khi duøng. Ngoaøi ra trong baûng ñoái chieáu caùc naêm döông lòch ( töø 1924 ñeán 1983 ) vôùi 60 naêm cuûa Trung nguyeân, quy luaät cuûa noù laø toå treân vaø toå döôùi cheânh nhau 30 naêm. Ví duï naêm 1924 laø giaùp tí, ñeán naêm giaùp ngoï theâm 30 naêm thaønh naêm 1954. Nam giaùp thìn laø 1964, naêm giaùp tuaát laø 1934. Ví duï öùng duïng baûng naïp aâm 60 giaùp tí. Ví duï ngöôøi sinh naêm kyû daäu, naêm meänh laø thoå baõi roäng, muoán bieát quan heä giöõa ngöôøi sinh naêm giaùp thìn vôùi mình ra sao, thì ñaàu tieân phaûi xem naêm meänh cuûa hai ngöôøi coù töông sinh hay töông khaéc, töông sinh thì coù lôïi, töông khaéc thì khoâng coù lôïi, neáu hai naêm meänh gioáng nhau thì keùm hôn töông sinh. Caùch nhôù theo quy luaät : thìn - tò – tuaát - hôïi ôû coät beân phaûi cuûa baûng, can giaùp baét ñaàu töø toå ba, theo thöù töï kim – thuûy – hoûa – thoå – moäc laø meänh hoûa ( hoûa ngoïn neán). Mình laø meänh thoå, theo nguõ haønh sinh khaéc maø noùi, hoûa sinh thoå cho neân ñoái phöông sinh cho mình, neân mình coù lôïi, quan heä cuûa hai ngöôøi seõ toát. Neáu laø baïn nam hoaëc choàng thì seõ raát yeâu mình. Neáu töø goùc ñoä hoân nhaân maø xeùt thì hai thieân can giaùp kyû töông hôïp, ñòa chi thìn daäu cuõng töông hôïp, naêm meänh hoûa thoå töông sinh töùc laø söï hoân yù hôïp taâm ñaàu. II. CAÙCH XEÁP TRUÏ THAÙNG. Truï thaùng töùc laø duøng can chi aâm lòch ñeå bieåu thò tieát leänh cuûa thaùng sinh. Ví duï ngöôøi sinh ngaøy moàng 1 thaùng 9 aâm lòch, naêm 1973, töùc laø ngaøy sinh ñaõ quaù tieát baïch loä cho neân naèm trong tieát leänh cuûa thaùng 8, töø Lòch vaïn nieân coù theå tra ñöôïc thaùng sinh laø taân daäu . Cho duø aâm lòch hoaëc thaùng nhuaän laø thaùng naøo thì aâm chi cuûa thaùng cuõng laáy tieát leänh thaùng sau. Neáu sinh vaøo luùc ngaøy giao tieát thì phaûi tra xem giao tieát luùc maáy giôø ñeå laáy truï thaùng cho chính xaùc. Moät naêm coù 12 thaùng, naêm naêm vöøa ñuùng moät voøng hoa giaùp. Ñòa chi cuûa truï thaùng, moãi naêm coá ñònh khoâng ñoåi, baét ñaàu töø thaùng daàn ñeán thaùng söûu keát thuùc. Ranh giôùi giöõa caùc thaùng caên cöù vaøo tieát leänh ñeå xaùc ñònh. Thaùng 1 : daàn Thaùng 2 : maõo Thaùng 3 : thìn Thaùng 4 : tò Thaùng 5: ngoï Thaùng 6 : muøi Thaùng 7: thaân Thaùng 8: daäu Thaùng 9: tuaát Thaùng 10: hôïi Thaùng 11 : tí Thaùng 12 : söûu Laäp xuaân ñeán Kinh traäp Kinh traäp ñeán Thanh minh Thanh minh ñeán Laäp haï Laäp haï ñeán Mang chuûng Mang chuûng ñeán Tieåu thöû Tieåu thöû ñeán Laäp thu Laäp thu ñeán Baïch Loä Baïch loä ñeán Haøn loä Haøn loä ñeán Laäp ñoâng Laäp ñoâng ñeán Ñaïi tuyeát Ñaïi tuyeát ñeán Tieåu haøn Tieåu haøn ñeán Laäp xuaân. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 26 HAØM NGHÓA CUÛA TIEÁT LEÄNH. Thaùng gieâng Laäp xuaân. “Laäp” coù nghóa laø baét ñaàu, bieåu thò vaïn vaät gaëp muøa xuaân laø baét ñaàu moät chu kyø môùi. Khí trôøi trôû laïi aám aùp , vaïn vaät ñoåi môùi, laø tieâu chí ñeå baét ñaàu moïi hoaït ñoäng noâng nghieäp. Laäp xuaân vaøo ngaøy 4 hoaëc 5 thaùng 2 döông lòch. Thaùng 2 Kinh traäp. Saám muøa xuaân baét ñaàu keâu vang, thöùc tænh coân truøng vaø caùc ñoäng vaät nhoû qua giaác nguû ñoâng. Nhöõng loaïi coân truøng qua muøa ñoâng saép nôû thaønh böôùm. Tieát khí trôøi ñaõ aám aùp, coû caây naûy maàm, trôøi ñaát xuaát hieän caûnh töôïng trong sanh, saùng suûa. Thanh minh laø ngaøy 5 hoaëc ngaøy 6 thaùng 4 döông lòch. Thaùng 4 Laäp haï. Tieát khí naøy bieåu thò muøa haï baét ñaàu, khí trôøi saép söûa noùng böùc. Coâng vieäc ngheà noâng ñaõ baän roän. Laäp haï laø ngaøy 6 hoaëc ngaøy 7 thaùng 5 döông lòch. Thaùng 5 Mang chuûng. “Mang” laø chæ lôùp loâng nhoû ñaàu voû nhoïn caùc haït nguõ coác. ÔÛ phöông Baéc laø luùc thu hoaïch luùa mì, cuõng laø muøa caøy böøa baän roän nhaát. Mang chuûng laø ngaøy 6 hoaëc ngaøy 7 thaùng 6 döông lòch. Thaùng 6 Tieåu thöû. Tieát khí naøy bieåu thò ñaõ vaøo saâu muøa haï, trôøi noùng böùc cöïc ñoä. Tieåu thöû laø ngaøy 7 hoaë ngaøy 8 thaùng 7 döông lòch. Thaùng 7 Laäp thu. Tieát khí naøy bieåu thò noùng böùc muøa haï saép troâi qua, trôøi cao, khí trôøi töôi saùng, muøa thu baét ñaàu . Laäp thu laø ngaøy 8 hoaëc 9 thaùng 8 döông lòch. Thaùng 8 Baïch loä. Tieát khí naøy bieåu thò trôøi ñaõ maùt hôn. Ban ñeâm hôi nöôùc trong khoâng khí thöôøng ñoïng thaønh gioït söông nhö haït ngoïc maøu traéng treo ñaàu laù caây, ngoïn coû. Baïch loä laø ngaøy 8 hoaëc 9 thaùng 9 döông lòch. Thaùng 9 Haøn loä. Tieát khí naøy bieåu thò muøa ñoâng baét ñaàu. Möùc ñoä maùt laïnh cuûa khí trôøi baét ñaàu. Laäp ñoâng laø ngaøy 7 hoaëc 8 thaùng 11 döông lòch. Thaùng 10 Laäp ñoâng. Tieát khí naøy bieåu thò söï maùt meû cuûa muøa thu saép heát , muøa ñoâng laïnh leõo ñaõ baét ñaàu. Laäp ñoâng laø ngaøy 7 hoaëc ngaøy 8 thaùng 11 döông lòch. Thaùng 11 Ñaïi tuyeát. Tieát khí naøy bieåu thò ñaõ vaøo muøa ñoâng, trôøi laïnh buoát, coù baêng. Tieåu haøn laø ngaøy 5 hoaëc ngaøy 6 thaùng 12 döông lòch. Thaùng 12 Tieåu haøn. Tieát khí naøy bieåu thò ñaõ vaøo saâu muøa ñoâng, trôøi laïnh buoát, coù baêng. Tieåu haøn laø ngaøy 5 hoaëc 6 thaùng gieâng döông lòch. Trong Töù truï, thieân can cuûa moãi thaùng khaùc nhau, coøn ñòa chi moãi thaùng laø coá ñònh. Nhöng ta vaãn coù theå tìm ñöôïc thieân can theo quy luaät. Teân thieân can cuûa thaùng ñaàu naêm ñöôïc quyeát ñònh bôûi teân can cuûa naêm ñoù ( xem baûng laáy thaùng theo naêm). Nguoàn goác lí leõ cuûa noù laø vì khí chaát aâm döông lieân quan vôùi can chi cuûa thaùng. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 27 KHÍ CHAÁT AÂM DÖÔNG CUÛA CAN CHI. Trong vuõ truï voán chæ coù aâm. Vì coù söï chuyeån ñoäng cho neân phaân thaønh aâm döông. Coù giaø treû neân coù töù töôïng ; coù töù töôïng töùc laø khí cuûa nguõ haønh ñaõ haøm chöùa trong ñoù. Coù aâm döông neân sinh ra nguõ haønh, trong nguõ haønh laïi coù aâm döông. Ví duï laáy moäc maø noùi, giaùp laø döông moäc, aát laø aâm moäc. Giaùp laø khí cuûa aát, aát laø chaát cuûa giaùp, laø haønh cuûa trôøi, laø moäc cuûa aâm döông. Daàn maõo cuõng phaân thaønh aâm döông, daàn laø döông moäc, maõo laø aâm moäc, laø moäc phaân thaønh aâm döông trong ñaát. Giaùp ,aát, daàn, maõo moãi caùi naém quyeàn löïc cuûa moät thaùng. Giaùp aát ôû treân trôøi, do ñoù ñoäng chöù khoâng coá ñònh. Thaùng kieán daàn khoâng nhaát ñònh laø töông phoái thaønh giaùp daàn, thaùng kieán maõo cuõng khoâng nhaát ñònh laø aát maõo. Coøn daàn maõo ôû treân ñaát, do ñoù yeân tónh khoâng bieán ñoåi. Giaùp tuy ñoåi dôøi, nhöng thaùng gieâng nhaát ñònh laø kieán daàn (thaùng daàn). Aát tuy ñoåi dôøi, nhöng thaùng 2 thì nhaát ñònh laø kieán maõo (thaùng maõo). Laáy khí maø noùi, giaùp vöôïng ôû aát ; laáy giaùp laøm moäc cuûa röøng xanh, raäm raïp vaø neân chaët phaù ñi ; laáy aát laøm maàm non, khoâng neân laøm toån thöông ñeán noù. Nhö theá laø hieåu khoâng ñuùng veà ñaïo lyù aâm döông. Caên cöù vaøo caùch lyù luaän ôû treân cuûa moäc, ta cuõng coù theå suy ra ñaïo lyù veà kim, hoûa, thuyû, thoå vôùi tö caùch laø xung khí cuûa moäc , hoûa , kim, thuyû do ño noù vöôïng ôû thaùng cuoái cuøng cuûa boán muøa vaø cuõng coù khí chaát aâm döông . Coøn moäc, hoûa, kim, thuûy laø söï ngöng keát cuûa xung khí maø thaønh, cho neân ñöông nhieân ñeàu coù khí chaát aâm döông. Caùch tra baûng: moãi laàn gaëp can naêm laø giaùp, kyû thì tieát leänh thaùng gieâng laø bính daàn, thaùng 2 laø ñinh maõo.... cöù theá tính tieáp. Ví duï naêm 1994 laø naêm giaùp tuaát, can naêm laø giaùp ; naêm 1989 laø naêm kyû tò, can naêm laø kyû. Thaùng gieâng hai naêm ñoù ñeàu laáy bính daàn. Nhöõng naêm khaùc cuõng theo phöông phaùp töông töï. Ta coù theå nhôù theo baøi ca truyeàn mieäng sau: Giaùp, kæ laáy bính laøm ñaàu, Aát, canh laáy maäu ñeå laøm thaùng gieâng. Bính, taân tìm ñeán canh daàn, Ñinh, nhaâm phaûi laáy nhaâm daàn trôû ñi. Qua baøi treân, keát hôïp vôùi baûng laáy thaùng theo naêm, ta coù theå thaáy roõ : gaëp naêm giaùp, naêm kyû, hoaëc naêm aát, naêm canh.... thì caùch laáy can thaùng ñaàu naêm gioáng nhau ñeàu coù quy luaät laø thieân can luïc hôïp. Khi muoán tìm can chi cuûa thaùng thuoäc naêm naøo ñoù theo hình baøn tay, neáu thuoäc ñöôïc baøi ca treân thì seõ raát deã daøng. Ví duï muoán bieát can chi thaùng 3 aâm lòch cuûa naêm taân muøi töùc naêm 1991, vì 12 ñòa chi ñaõ ñöôïc coá ñònh treân baøn tay neân chæ caàn tìm ra can thaùng, sau ñoù hôïp can vaø chi laïi xong. Theo caâu “Bính, taân tìm ñeán canh daàn” ta coù theå bieát ñöôïc can naêm laø taân, ñòa chi thaùng gieâng laø daàn ôû treân ñoát thöù nhaát cuûa ngoùn tay troû. Giô baøn tay traùi ra, ñaët ñaàu ngoùn caùi vaøo ngoâi daàn, can chi thaùng gieâng laø canh daàn neân ñaàu ngoùn caùi treân ngoâi daàn ñoïc laø canh, sau ñoù thuaän ñeám theo maõo thaùng 2 ñoïc laø taân, thaùng 3 ngoâi thìn ñoïc laø nhaâm. Thaùng 3 chính laø thaùng ta muoán bieát, töùc laø thaùng nhaâm thìn. BAÛNG TRA THAÙNG THEO NAÊM DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ Naêm Thaùng Thaùng 1 Thaùng 2 Thaùng 3 Thaùng 4 Thaùng 5 Thaùng 6 Thaùng 7 Thaùng 8 Thaùng 9 Thaùng 10 Thaùng 11 Thaùng 12 Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com Giaùp, Kyû Bính daàn Aát, Canh Maäu Daàn Bính, Taân Canh Daàn Ñinh, Nhaâm Nhaâm Daàn Ñinh maõo Kyû Maõo Taân Maõo Quyù Maõo Maäu thìn Kyû tò Canh ngoï Taân muøi Nhaâm thaân Quyù daäu Giaùp tuaát Aát hôïi Bính tí Ñinh söûu Canh Thìn Taân Tò Nhaâm Ngoï Quyù Muøi Giaùp Thaân Aát Daäu Bính Tuaát Ñinh Hôïi Maäu Tí Nhaâm Thìn Quyù Tò Giaùp Ngoï Aát Muøi Bính Thaân Ñinh Daäu Maäu Tuaát Kyû Hôïi Canh Tí Giaùp Thìn Aát Tò Bính Ngoï Ñinh Muøi Maäu Thaân Kyû Daäu Canh Tuaát Taân Hôïi Nhaâm Tí Bính thìn Ñinh Tò Maäu Ngoï Kyû Muøi Canh Thaân Taân Daäu Nhaâm Tuaát Quyù Hôïi Giaùp Tí Kyû söûu Taân söûu Quyù söûu Aát söûu 28 Maäu Quyù Giaùp Daàn Aát Maõo CAÙCH XEÁP TRUÏ NGAØY Truï ngaøy töùc ngaøy ngöôøi ñoù sinh ra theo can chi aâm lòch. Can chi ngaøy cuõng coù voøng tuaàn hoaøn theo 60 ngaøy. Vì coù thaùng ñuû, thaùng thieáu vaø thaùng nhuaän, neân muoán tìm can chi ngaøy phaûi tra trong lòch vaïn nieân. Trong daân gian, ngöôøi muø thöôøng duøng baøi ca truyeàn mieäng ñôn giaûn ñeå tìm ra can ngaøy khi ñoaùn meänh. Trong cuoán saùch “Nhaäp moân Chu dòch döï ñoaùn hoïc”, toâi cuõng ñaõ töøng giôùi thieäu baûng tra can chi ngaøy theo ngaøy giaùp tí vaø caùch laáy soá tuoåi cuûa ñaïi vaän. Ngoaøi ra coøn coù moät soá phöông phaùp khaùc. Vì coù lieân quan ñeán naêm nhuaän, neân nhöõng ngöôøi môùi hoïc khoâng neân maát thôøi gian ñeå ghi nhôù maø neân tra saùch thì nhanh hôn. Truï ngaøy trong meänh hoïc laáy giôø tí baét ñaàu, tính thuaän chieàu kim ñoàng hoà ñeán giôø hôïi, töùc moät ngaøy chia laøm 12 giôø, moãi giôø hai tieáng ñoàng hoà. Phaân giôùi giöõa ngaøy tröôùc vaø ngaøy DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 29 sau ñöôïc laáy theo giôø tí, noùi chung ñeå ñôn giaûn thöôøng tính giôø tí baét ñaàu töø 11 giôø ñeâm. Tröôùc 11 giôø ñeâm laø giôø hôïi ngaøy hoâm tröôùc, sau 11 giôø ñeâm laø giôø tí cuûa ngaøy hoâm sau. Trong döï ñoaùn phaûi ñaëc bieät chuù yù laäp chính xaùc giôø sinh ôû ranh giôùi cuûa ngaøy. Raát nhieàu ngöôøi sinh ñeâm ñoù, nhöng vì khoâng chuù yù ñaõ sang giôø tí hay chöa, neân khoâng quyeát ñònh ñöôïc thuoäc ngaøy hoâm tröôùc hay ngaøy hoâm sau. Ngoaøi ra cuõng coù moät soá ngöôøi do khoâng hieåu neân cöù laáy ranh giôùi giöõa hai ngaøy laø 12 giôø ñeâm. Nhö theá neân khi sinh tröôùc 12 giôø ñeâm laïi tính nhaàm ngaøy hoâm tröôùc. Söï sai laàm ñoù quaû thaät laø “sai moät ly ñi moät daëm” , khieán cho Töù truï khoâng coøn laø cuûa ngöôøi ñoù. Toå hôïp cuûa Töù truï khoâng gioáng nhau, keát quaû söï caân baèng cuõng khoâng coøn ñuùng nöõa. Ñieàu ñoù daãn ñeán döï ñoaùn khoâng chuaån do laáy thôøi gian sai. Döï ñoaùn voán laø ñeå tim ñieàu toát maø höôùng tôùi, nhöng khi laáy sai ngaøy thì laøm sao baûo ñaûm cho lôøi noùi cuûa minh ñoái vôùi ngöôøi muoán ñoaùn ñöôïc . Tuy nhieân ñoái vôùi ngöôøi coù kyõ thuaät ñoaùn cao, coù theå thoâng qua ñoaùn quaù khöù cuûa ngöôøi ñoù ñeå thöû, xaùc ñònh laïi ngaøy giôø sinh cho chuaån, nhöng ñoù laïi laø vieäc raát maát thôøi gian vaø taâm löïc. Neáu ñoaùn khoâng toát laïi coøn aûnh höôûng ñeán caû danh döï cuûa mình. Cho neân neáu ñaõ ñoaùn thì ngöôøi muoán ñoaùn caàn coá gaéng cung caáp chính xaùc nhöõng thoâng tin veà ngaøy sinh thaùng ñeû. Ngaøy nay ngaøy sinh noùi chung ghi theo döông lòch. Ta coù theå tra Lòch vaïn nieân ñeå tìm ra can chi ngaøy aâm lòch. Lòch vaïn nieân maáy naêm veà tröôùc laáy 10 ngaøy laøm moät tuaàn. Ví duï ngaøy 1 laø ngaøy giaùp daàn, ngaøy 11 laø ngaøy giaùp tyù, ngaøy 21 laø ngaøy giaùp tuaát. Neáu sinh ngaøy 4 thì caùch tính laø giaùp daàn, aát maõo, bính thìn vaø ñinh maõo. Maáy naêm laïi ñaây, tra Lòch vaïn nieân khoâng nhöõng coù theå tra ñöôïc can chi naêm, can chi thaùng maø coøn coù caû can chi ngaøy. Trong ñieàu kieän khoâng coù Lòch vaïn nieân thì vaãn phaûi coá gaéng naém ñöôïc phöông phaùp tính treân baøn tay keát hôïp vôùi caùc baøi ca truyeàn mieäng. IV. CAÙCH XEÁP TRUÏ GIÔØ Truï giôø laø can chi aâm lòch bieåu thò giôø sinh cuûa ngöôøi ñoù. Caùch tính truï giôø cuõng laáy theo 60 giaùp tí. Noù khaùc vôùi caùch tra thaùng theo naêm ôû choã: thieân can giaùp kyû, aát canh, bính taân, nhaâm ñinh, maäu quyù laø laáy can ngaøy chöù khoâng laáy theo can naêm ñeå ñònh. Ñòa chi thì laáy giôø tí laøm khôûi ñaàu chöù khoâng phaûi laø daàn. Cuï theå hôn xin xem baûng laáy giôø theo ngaøy. Trong muïc treân ñaõ noùi vieäc tính giôø cuûa moãi ngaøy laø laáy giôø tí töùc 23 giôø laøm ranh giôùi. Moãi giôø trong aâm lòch goàm hai tieáng ñoàng hoà, neân moät ngaøy chæ coù 12 giôø. Ñaïi theå nhö sau: Giôø tí 23 giôø – tröôùc 1 giôø; : Giôø söûu 1 giôø – tröôùc 3 giôø; : Giôø daàn 3 giôø – tröôùc 5 giôø; : Giôø maõo : 5 giôø – tröôùc 7 giôø; Giôø thìn 7 giôø – tröôùc 9 giôø; : Giôø tò 9 giôø – tröôùc 11 giôø; : Giôø ngoï 11 giôø – tröôùc 13 giôø; : Giôø muøi 13 giôø – tröôùc 15 giôø; : Giôø thaân 15 giôø – tröôùc 17 giôø; : Giôø daäu 17 giôø – tröôùc 19 giôø; : Giôø tuaát : 19 giôø – tröôùc 21 giôø; Giôø hôïi : 21 giôø – tröôùc 23 giôø; DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 30 Phöông phaùp tra baûng laáy giôø theo ngaøy , keát hôïp vôùi giôø ñoàng hoà seõ tìm ra can chi cuûa giôø. Caùch tra laø: moãi laàn gaëp can ngaøy sinh laø ngaøy giaùp, ngaøy kæ, neáu sinh töø 23 giôø ñeán 1 giôø thì ñoù laø giôø tí, can chi giôø laø giôø tí. Ta coù baøi ca truyeàn mieäng nhö sau: Giaùp, kyû coøn theâm giaùp ; aát canh bính laøm ñaàu. Bính, taân tính töø maäu; ñinh nhaâm tính töø canh. Maäu quí tính töø nhaâm tí. Ví duï muoán tính ngaøy kæ söûu can chi giôø maõo laø gì, ta cöù caên cöù caâu “ Giaùp, kyû coøn theâm giaùp” thì coù theå bieát ñöôïc ngaøy kæ, giôø tí laø giaùp tí. Khi tính duøng ngoùn tay caùi cuûa baøn tay traùi ñaët leân ngoâi tí, ñoïc laø giaùp tí, thuaän ñeám ñeán söûu laø aát söûu, daàn laø bính daàn, maõo laø bính maõo. Ñinh maõo chính laø can chi giôø cuûa ngaøy kyû söûu. BAÛNG LAÁY GIÔØ THEO NGAØY. Ngaøy Giôø Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tî Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Giaùp, Kyû Giaùp tí Aát söûu Bính daàn Ñinh maõo Maäu thìn Kyû tò Canh ngoï Taân muøi Nhaâm thaân Quyù daäu Giaùp tuaát Aát hôïi Aát, Canh Bính tí Ñinh söûu Maäu daàn Kyû maõo Canh thìn Taân tò Nhaâm ngoï Quyù muøi Giaùp thaân Aát daäu Bính tuaát Ñinh hôïi Bính, Taân Maäu tí Kæ söûu Canh daàn Taân maõo Nhaâm thìn Quyù tò Giaùp ngoï Aát muøi Bính thaân Ñinh daäu Maäu tuaát Kyû hôïi Ñinh, Nhaâm Canh tí Taân söûu Nhaâm daàn Quyù maõo Giaùp thìn Aát tò Bính ngoï Ñinh muøi Maäu thaân Kyû daäu Canh tuaát Taân hôïi Maäu Quyù Nhaâm tí Quyù söûu Giaùp daàn Aát maõo Bính thìn Ñinh tò Maäu ngoï Kæ muøi Canh thaân Taân daäu Nhaâm tuaátf Quyù hôïi V. CAÙCH SAÉP XEÁP TÖÙ TRUÏ Sau khi ñaõ naém ñöôïc phöông phaùp xaùc ñònh truï naêm, truï thaùng, truï ngaøy, truï giôø vaø nhôù ñöôïc quy luaät cuûa noù laø ta coù theå saép xeáp ñöôïc Töù truï moät caùch chính xaùc. Töù truï laø tieâu chí vaän meänh cuûa caû cuoäc ñôøi. Saép xeáp Töù truï ñuùng môùi ñöôïc coi laø böôùc thöù nhaát cuûa quaù trình döï ñoaùn theo Töù truï. Döôùi ñaây cöû moät ví duï Ngaøy 1 thaùng 10 naêm 1949 laø ngaøy thaønh laäp nöôùc Coäng hoøa nhaân daân Trung Hoa. Ngaøy ñoù ñöông nhieân laø ngaøy hoaøng ñaïo, raát toát. Tröôùc heát ta ñoåi döông lòch thaønh aâm lòch, töùc giôø thaân ngaøy 10 thaùng 8 naêm kyû söûu. Theo caùch saép xeáp truï naêm ta coù theå bieát naêm 1949 tieát leänh cuûa thaùng taùm naèm giöõa Baïch loä vaø Haøn loä neân truï thaùng laø quyù daäu. Tra Lòch vaïn nieân ta ñöôïc ngaøy 10 thaùng 8 laø ngaøy giaùp tí. Laïi thoâng qua caâu “Giaùp , kyû coøn theâm giaùp” ta ñöôïc giôø thaân, töùc nhaâm thaân. Do ñoù Töù truï laø: Giôø nhaâm thaân – ngaøy giaùp tí – thaùng quyù daäu – naêm kyû söûu . Neâu moät ví duï khaùc thöôøng deã saép sai: Ví duï saép xeáp Töù truï cuûa ngöôøi sinh tröôùc Laäp xuaân naêm 1966. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 31 Ngaøy 2 thaùng gieâng naêm 1966 raát nhieàu ngöôøi cho raèng ñaõ sang ngaøy 1 thaùng gieâng töùc laø qua naêm môùi. Ñieàu ñoù khoâng ñuùng, vì laäp xuaân cuûa naêm ñoù laø ngaøy 15 thaùng gieâng. Ngaøy 2 thaùng gieâng laø sinh tröôùc Laäp xuaân, cho neân can chi naêm vaãn laáy theo aát tò laø can chi naêm tröôùc, ngöôøi ñoù caàm tinh con raén, khoâng phaûi caàm tinh con ngöïa. Thaùng ñoù naèm giöõa Tieåu haøn vaø Laäp xuaân, töùc laø thuoäc tieát leänh cuûa thaùng 12 neân can chi thaùng phaûi laø thaùng kyû söûu cuûa naêm tröôùc. Töø Lòch vaïn nieân tra ñöôïc can chi ngaøy laø taân tò. Neáu sinh vaøo buoåi tröa thì theo caùch saép xeáp truï giôø, can ngaøy bính taân gaëp giôø ngoï ta coù giôø laø giaùp ngoï. Nhö vaäy Töù truï ngöôøi ñoù laø: giôø giaùp ngoï – ngaøy taân tò – thaùng kyû söûu – naêm aát tò. CHÖÔNG 4 TAM NGUYEÂN CUÛA TÖÙ TRUÏ I. NHAÄT NGUYEÂN VAØ MÖÔØI THAÀN Moãi ngöôøi soáng treân ñôøi naøy vì giôø sinh ôû vaøo caùc traïng thaùi khaùc nhau cuûa vuõ truï neân ñöôïc höôûng khí aâm döông baåm sinh trong ñuïc, vöôïng suy khaùc nhau. Töù truï laáy söï vöôïng suy cuûa can ngaøy trong Töù truï laøm trung taâm, coøn nhöõng can chi khaùc seõ sinh khaéc, phuø trôï hay haïn cheá can chi ngaøy sinh ñeå caáu taïo thaønh moät heä thoáng. Toå hôïp cuûa can ngaøy sinh vôùi caùc can chi khaùc trong Töù truï laø bieåu töôïng cuûa aâm döông nguõ haønh caáu taïo thaønh ñaëc ñieåm cuûa moät con ngöôøi cuï theå. Phuù quyù, phuùc hoaï cuûa con ngöôøi ñeàu xuaát phaùt töø can ngaøy sinh vaø thoâng qua noù ñeå theå hieän traïng thaùi ñöôïc chung keát laïi cuûa ngöôøi ñoù trong vuõ truï. Do ñoù can ngaøy sinh ñöôïc goïi laø “ nhaät nguyeân” hoaëc “nhaät chuû”, hoaëc “thaân”. NHAÄT CHUÛ XAÙC ÑINH 10 THAÀN. Nhaät chuû laø toâi, laø thaân mình. Quan heä giöõa tính nguõ haønh nhaät vôùi chuû tính nguõ haønh cuûa caùc can chi khaùc trong Töù truï khoâng ngoaøi : chính, thieân vaø sinh khaéc. Can ngaøy döông gaëp caùc can döông khaùc laø söï gaëp gôõ ñoàng tính, laø thieân ; can ngaøy döông gaëp caùc can aâm khaùc laø söï gaëp gôõ dò tính, laø chính. Cuõng gioáng nhö theá, can ngaøy aâm gaëp caùc aâm khaùc laø söï gaëp gôõ ñoàng tính, laø thieân ; laø can aâm gaëp caùc can döông khaùc laø söï gaëp gôõ dò tính, laø chính. Caùc can khaùc vôùi nhaät chuû coøn coù naêm moái quan heä: “sinh toâi”, “toâi sinh”, khaéc toâi”, “toâi khaéc”, “ngang vai”. BAÛNG 10 THAÀN CUÛA THIEÂN CAN. Thieân can Möôøi thaàn Giaùp Aát Bính Ñinh Maäu Ngang vai Kieáp Kieáp taøi Ngang Thöïc Thöông Thieân thaàn quan taøi Thöông Thöïc Chính Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù Chính taøi Thieân Thaát saùt Chính Chính quan Thaát Thieân aát Chính Chính aán Thieân Nh.chuû Giaùp Aát DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù taøi Thieân aán Chính aán Thaát saùt Chính quan Thieân taøi Chính taøi Thöïc thaàn Thöông quan vai Chính aán Thieân aán Chính quan Thaát saùt Chính taøi Thieân taøi Thöông quan Thöïc thaàn quan Ngang vai Kieáp taøi Thieân aán Chính aán Thaát saùt Chính quan Thieân taøi Chính quan Thieäu Vó Hoa thaàn Kieáp taøi Ngang vai Chính aán Thieân aán Chính quan Thaát saùt Chính taøi Thieân taøi taøi Thöïc thaàn Thöông quan Ngang vai Kieáp taøi Thieân aán Chính aán Thaát saùt Chính quan www.tuviglobal.com taøi Thöông quan Thöïc thaàn Kieáp taøi Ngang vai Chính aán Thieân aán Chính quan Thaát saùt quan Thieân taøi Chính taøi Thöïc thaàn Thöông quan Ngang vai Kieáp taøi Thieân aán Chính aán saùt Chính taøi Thieân taøi Thöông quan Thöïc thaàn Kieáp taøi Ngang vai Chính aán Thieân aán 32 aán Thaát saùt Chính quan Thieân taøi Chính taøi Thöïc thaàn Thöông quan Ngang vai Kieáp taøi Caùi sinh ra toâi laø cha meï, neân coù teân laø aán thuï. Aán töùc laø aâm, thuï töùc laø ñöôïc. Ví duï cha meï coù aân ñöùc thì che chôû cho con chaùu, töùc con chaùu ñöôïc phuùc cuûa cha meï. Nhaø nöôùc cho laøm quan, phong cho chöùc töôùc laø ñöôïc nhaän quyeàn aán, quyeàn quaûn lyù trong tay. Quan khoâng coù aán laø khoâng coù choã döïa cuõng nhö ngöôøi ta khoâng ñöôïc nöông töïa vaøo cha meï. Caùi toâi sinh ra laø con caùi, neân coù teân laø thöïc thaàn. Coân truøng aên hoa quaû laøm toån thöông caây coái, coøn con ngöôøi aên cuûa caûi thì taïo ra cuûa caûi. Caùi khaéc toâi laø toâi bò khoáng cheá, raøng buoäc, neân coù teân quan saùt. Nhaø nöôùc phong quan cho mình töùc mình thuoäc ngöôøi cuûa Nhaø nöôùc, phaûi phuïc vuï maõi ñeán giaø môùi thoâi. Nhö theá goïi laø vöøa ñöôïc chöùc quan, nhöng laïi vöøa bò raøng buoäc. Caùi toâi khaéc laø caùi bò toâi khoáng cheá, raøng buoäc neân coù teân laø theâ taøi. Nhö ngöôøi ta laáy vôï laïi ñöôïc cuûa hoài moân laø gia trang ñieàn thoå, taøi saån caáp cho toâi duøng töùc vôï ñaõi cho toâi. Toâi ñöôïc vôï laøm noäi trôï trong nhaø ñôõ bôùt khoù khaên. Caùi ngang toâi laø anh em, neân coù teân laø ngang vai. Trong caùc moái quan heä khaéc, cheá, hoùa ôû treân, khi nhaät chuû cuûa toâi laø can döông gaëp can aâm khaùc cuûa Töù truï thì goïi laø chính, can döông gaëp can döông goïi laø thieân. Ví duï can döông nhaät chuû gaëp can aâm cuûa truï khaùc sinh ra toâi laø chính aán , laø meï ñeû ; neáu gaëp can döông cuûa nhaät chuû can döông cuûa truï khaùc sinh ra toâi thì goïi laø thieân aán, töùc laø meï keá hoaëc meï nuoâi. Cho neân ngoaøi naêm moái quan heä ra coøn coù söï phaân chia thaønh möôøi phaàn. Caùi sinh toâi laø cha meï. Can aâm sinh toâi döông, can döông sinh toâi aâm laø chính aán , can döông sinh toâi döông, can aâm sinh toâi aâm laø thieân aán. Caùi toâi sinh laø con caùi. Toâi aâm sinh can döông, toâi döông sinh can aâm laø thöông quan ; toâi aâm sinh can aâm, toâi döông sinh can döông laø thöïc thaàn. Caùi khaéc toâi laø quan saùt. Can aâm khaéc toâi döông, can döông khaéc toâi laø aâm laø chính quan ; can aâm khaéc toâi aâm, can döông khaéc toâi döông laø thaát saùt. Caùi toâi khaéc laø theâ taøi. Toâi aâm khaéc can döông, toâi döông khaéc can aâm laø chính taøi ; toâi aâm khaéc can aâm, toâi döông khaéc can döông laø thieân taøi. aán Chính quan Thaát saùt Chính taøi Thieân taøi Thöông quan Thöïc thaàn Kieáp taøi Ngang vai DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 33 Caùi ngang toâi laø anh em. Can aâm gaëp toâi döông, can döông gaëp toâi aâm laø kieáp taøi ; can aâm gaëp toâi aâm, can döông gaëp toâi döông laø ngang vai. Töø treân ta thaáy roõ, toâi laø nhaät chuû. Khaéc toâi, khoáng cheá toâi laø quan saùt: Ñoàng tính : thieân quan Dò tính : chính quan Sinh toâi, phuø trôï toâi laø aán tinh: Ñoàng tính : thieân aán Dò tính : chính aán Ngang toâi, giuùp toâi laø tæ kieáp: Ñoàng tính : ngang vai Dò tính : chính aán Toâi sinh , xì hôi toâi laø thöïc thöông: Ñoàng tính : thöïc thaàn Dò tính : thöông quan Toâi khaéc, laøm hao moøn toâi laø taøi tinh: Ñoàng tính : thieân taøi Dò tính : chính taøi. Caùch tra möôøi thaàn cuûa thieân can nhö sau: ví duï nhaät chuû laø giaùp, can khaùc cuûa Töù truï gaëp giaùp laø ngang vai, gaëp aát laø kieáp taøi, gaëp bính laø thöïc thaàn..... nhöõng caùi khaéc ñeàu suy theo caùch töông töï. III. THIEÂN NGUYEÂN. Caùc can vaø chi trong Töù truï töôïng tröng cho khí aâm döông, trong ñuïc cuûa trôøi ñaát. Thieân can chuû veà loäc, laø thieân nguyeân. Ñòa chi chuû veà thaân, laø ñòa nguyeân. Con ngöôøi laø vaät trong trôøi ñaát, trong ñòa chi voán ñaõ taøng chöùa khí trung hoøa baåm sinh cuûa aâm döông nguõ haønh, laø chuû meänh, laø nguyeân nhaân. Söï phaùn ñoaùn toång hôïp tam nguyeân ( thieân, ñòa, nhaân ) laø moät theå thoáng nhaát trong meänh lí hoïc coù moät yù nghóa voâ cuøng quan troïng. Thoâng qua söï khaûo saùt tam nguyeân : thieân , ñòa, nhaân cuaå moät ngöôøi laø coù theå chæ ra toaøn boä tieàn ñoà, caùt hung, hoaï phuùc, thuaän nghòch cuûa caû ñôøi ngöôøi. Cho neân noùi: “Baûn meänh cuûa con ngöôøi voán gaén chaët vôùi tam nguyeân, ñoù laø söï toång hôïp cuûa moïi phaùp taéc.” Taát caû moïi söï suy ñoaùn ñeàu laáy tam nguyeân laøm cô sôû, neáu keát hôïp vôùi töôùng tay vaø töôùng maët thì coù theå ñaït ñeán söï chính xaùc, chi tieát ñeán dieäu kyø. Thieân nguyeân töùc laø can giôø, can ngaøy, can thaùng, can naêm trong Töù truï. Söï suy ñoaùn veà thieân nguyeân chuû yeáu thoâng qua söï hoùa hôïp sinh khaéc cuûa nguõ haønh giöõa can ngaøy vôùi ba can coøn laïi cuøng vôùi söï öôùc ñoaùn cuûa möôøi phaàn, cuõng nhö söï phaùn ñoaùn veà ñoä maïnh yeáu, toån haïi hay coù ích cuûa söï vieäc maø can ngaøy laøm chuû loä ra trong Töù truï. THIEÂN CAN THAÁU RA Töø trong thieân töôïng coù theå thaáy ñöôïc möùc ñoä trong saùng, naëng nheï cuûa khí baåm sinh con ngöôøi . Trong möôøi thaàn loä ra, döôùi ñieàu kieän tieân quyeát laø söï maïnh nhöôïc, vöôïng suy cuûa Töù truï khoâng bò phaù vôõ thì toå hôïp trong saùng cuûa Töù truï seõ loä ra laø: thöïc ( thöông ) sinh taøi, taøi sinh quan (saùt), quan (saùt) sinh aán, thöïc thaàn cheá saùt, thöông quan hôïp saùt, thöông quan ( thöïc DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 34 thaàn) mang aán..., ñoù thöông laø moät trong nhöõng yeáu toá cuûa meänh phuù quyù. Nhöõng toå hôïp coøn laïi thì caàn phaûi caên cöù vaøo tình hình khaùc nhau maø keát luaän. Thieân can loä ra töùc laø treân thieân can cuûa Töù truï loä ra möôøi thaàn. Ví duï 1. sinh giôø tuaát ngaøy 14 thaùng 2 aâm lòch naêm 1993. Quan Aán Nhaät Thöïc Quyù daäu Aát maõo Bính tuaát Maäu tuaát. Tröôùc heát xem moái quan heä sinh khaéc giöõa nhaät nguyeân vôùi caùc can khaùc loä ra nhö theá naøo : nhaät nguyeân laø bính hoûa , can naêm ñoái vôùi bính maø noùi, laø quyù thuyû khaéc bính hoûa. Can aâm khaéc can döông toâi, aâm gaëp döông chính, cho neân treân can quyù cuûa naêm loä ra chính quan. Can thaùng aát moäc ñoái vôùi bính hoûa maø noùi, laø aát moäc sinh toâi bính hoûa, can aâm sinh toâi can döông, aâm gaëp döông laø chính neân phía can aát cuûa thaùng loä ra chính aán. Can giôø maäu thoå vôùi bính hoûa maø noùi, laø toâi bính hoûa sinh maäu thoå, toâi can döông sinh can döông, döông gaëp döông laø thieân, neân phía treân can maäu cuûa giôø loä ra thöïc thaàn. Ví duï 2. Sinh giôø thìn ngaøy 27 thaùng 2 aâm lòch naêm 1993. Thöông Tæ Taøi Nhaät Giaùp daàn Canh Ngoï Canh thìn. Quyù maõo Nhaät nguyeân laø canh. Nhaät nguyeân laø canh. Can naêm quyù thuyû ñoái vôùi canh kim maø noùi, laø toâi canh kim sinh quyù thuyû, toâi can döông sinh can aâm, döông gaëp aâm laø chính cho neân treân can quyù cuûa naêm loä ra thöông quan. Can thaùng giaùp moäc ñoái vôi canh kim maø noùi, laø toâi canh kim khaéc moäc, toâi can döông khaéc can döông, döông gaëp döông laø thieân nieân treân can thaùng loä ra thieân taøi. Can giôø canh kim ñoái vôùi canh kim maø noùi laø cuøng loaïi nguõ haønh, döông gaëp döông cho neân treân can cuûa giôø loä ra tæ. Ví duï 3 . Sinh ngaøy 25 thaùng 2 aâm lòch naêm 1993. Saùt Kieâu Nhaät Taøi Quyù daäu Aát maõo Ñinh daäu Canh tuaát Can naêm quyù laø thuûy, ñoái vôùi ñinh laø hoûa maø noùi, laø quyù thuûy khaéc toâi ñinh hoûa, can aâm khaéc toâi can aâm, aâm gaëp aâm laø thieân neân treân can naêm loä ra thaát saùt. Can thaùng aát moäc ñoái vôùi ñinh hoûa maø noùi, laø aát moäc sinh toâi ñinh hoûa, can aâm sinh can aâm neân laø thieân, cho neân treân can thaùng loä ra kieâu thaàn ( töùc Thieân aán ). Can giôø canh kim ñoái vôùi ñinh hoaû maø noùi, laø toâi ñinh hoaû khaéc kim, toâi can aâm khaéc döông , aâm gaëp döông laø chính neân can giôø loä ra chính taøi. NGUÕ HÔÏP CUÛA THIEÂN CAN Giaùp hôïp vôùi kæ , töùc hôïp vôùi ngöôøi hay söï vieäc laø söï hôïp trung chính. Aát hôïp vôùi canh, töùc hôïp vôùi ngöôøi hay söï vieäc laø hôïp nhaân nghóa. Bính hôïp vôùi taân, töùc hôïp vôùi ngöôøi hay söï vieäc laø söï hôïp coù uy löïc ñeå cheá ngöï. Ñinh hôïp vôùi nhaâm, töùc hôïp vôùi ngöôøi hay söï vieäc laø söï hôïp daâm loaïn. Maäu hôïp vôùi quyù, töùc hôïp vôùi ngöôøi hay söï vieäc laø söï hôïp voâ tình. Nguõ hôïp cuûa thieân can laø söï hôïp aâm döông, nhö nam nöõ töông hôïp nhau maø thaønh ñaïo vôï choàng. Cho neân kinh Dòch noùi: “ Moät aâm moät döông goïi laø ñaïo, thieân döông thieân döông goïi laø taät:. Söï keát hôïp giöõa ngöôøi hay vieäc coù nguoàn goác töø baûn tính cuûa aâm döông nguõ haønh. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 35 Thieân can hôïp vôùi nhau hoùa thaønh nguõ haønh: Giaùp hôïp vôùi kyû hoaù thaønh thoå. Aát hôïp vôùi canh hoùa thaønh kim. Bính hôïp vôùi taân hoùa thaønh thuûy Ñinh hôïp vôùi nhaâm hoùa thaønh moäc. Maäu hôïp vôùi quyù hoùa thaønh hoûa. Thieân can moät aâm hôïp moät döông maø hoùa ra nguõ haønh, ñoái vôùi söï maïnh yeáu vöôïng suy cuûa nhaät nguyeân coù vai troø quan troïng laøm taêng theâm söï sinh phuø hay khaéc cheá cho nhaät nguyeân. II. ÑÒA NGUYEÂN. Caùc ñòa chi trong Töù truï laø ñòa nguyeân. Söï hình, xung ,haïi hôïp cuûa caùc ñòa chi coù aûnh höôûng raát lôùn vôùi nhaät nguyeân. Leänh thaùng ( chi thaùng) trong ñòa nguyeân ñoái vôùi söï vöôïng suy hoaëc coù ñaéc ñòa hay khoâng cuûa nhaät nguyeân coù moät vai troø raát quyeát ñònh. Caùc ñòa chi tieàm taøng töø caùc ñòa töôïng coù moät söï aån duï ñoái vôùi ngöôøi vaø söï vieäc. Giöõa caùc ñòa chi vôùi nhau chæ noùi ñeán söï xung khaéc hoøa hôïp maø khoâng noùi ñeán söï töông sinh ( ví duï: tí thuûy vöøa xung laøi vöøa khaéc hoûa, thìn thoå vôùi daäu kim chæ noùi ñeán quan heä hoøa hôïp maø khoâng noùi ñeán quan heä töông sinh). LUÏC HÔÏP CUÛA ÑÒA CHI Tí hôïp vôùi söûu ; daàn hôïp vôùi hôïi ; maõo hôïp vôùi tuaát ; Thìn hôïp vôùi daäu ; tò hôïp vôùi thaân ; ngoï hôïp vôùi muøi. Ñòa chi hoùa hôïp vôùi nhau thaønh nguõ haønh. Tí hôïp vôùi söûu thaønh thoå. Ngoï hôïp vôùi muøi thaønh thoå Daàn hôïp vôùi hôïi thaønh moäc Maõo hôïp vôùi tuaát thaønh hoûa Thìn hôïp vôùi daäu thaønh kim Tò hôïp vôùi thaân thaønh thuûy Caùc nguõ haønh do caùc ñòa chi hôïp hoùa thaønh ñoái vôùi söï maïnh yeáu, vöôïng hay suy cuûa nhaät nguyeân coù vai troø laøm taêng theâm hoaëc gaây toån haïi. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 36 ÑÒA CHI TAM HÔÏP HOÙA THAØNH NGUÕ HAØNH Moät aâm vôùi moät döông laø ñaïo töï nhieân , coøn ba caùi thì hoùa, ñoù laø ñaïo lyù ba caùi thì sinh ra vaïn vaät. Ba ñòa chi thaønh tam hôïp cuïc, laàn löôït rôi vaøo ba tröôøng hôïp: tröôøng sinh, ñeá vöôïng vaø moä kho cuûa nhaät nguyeân. Thaân tí thìn hôïp thaønh thuûy cuïc ; hôïi maõo muøi hôïp thaønh moäc cuïc. Daàn ngoï tuaát hôïp thaønh hoûa cuïc ; tí daäu söûu hôïp thaønh kim cuïc Khi giöõa caùc ñòa chi trong Töù truï coù luïc hôïp hoaëc tam hôïp cuïc laø chuû veà ngöôøi ñoù coù dung nhan ñeïp, tính caùch thanh lòch, thaàn khí oån ñònh, yeâu cuoäc soáng loøng daï thaúng thaén, linh lôïi thoâng minh hoaït baùt. Hôïp cuïc laø caùt thaân thì toát, hôïp cuïc laø hung thaàn thì xaáu. Hôïp thaønh töông sinh thì toát nhaát , hôïp thaønh töông khaéc thì khoâng toát, hôïp thaønh töû tuyeät thì suoát ñôøi soáng baát ñaéc chí. Trong tam hôïp hoùa cuïc, hoaù caùt laø toát, hoaù hung laø xaáu. ÑÒA CHI TAM HOÄI HOÙA THAØNH NGUÕ HAØNH. Caùc ñòa chi trong Töù truï hoäi laïi thaønh moät nguõ haønh. Daàn maõo thìn tam hoäi laø phöông ñoâng moäc; Tò ngoï muøi tam hoäi laø phöông nam hoûa; Thaân daäu tuaát tam hoäi laø phöông taây kim ; Hôïi tí söûu tam hoäi laø phöông baéc thuûy. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 37 Tam hoäi cuïc seõ hoäi tuï thaønh vöôïng khí cuûa moät phöông, khí nguõ haønh aâm döông cuûa noù vöôïng nhaát, sau ñoù môùi ñeán tam hôïp cuïc, roài ñeán luïc hôïp. LUÏC XUNG CUÛA ÑÒA CHI Ngöôøi xöa laáy soá 7 giaûi thích laø soá taän cuøng cuûa trôøi ñaát, laø khí cöïc cuûa aâm döông. Vò trí cuûa möôøi hai ñòa chi ñoái ñòch vôùi nhau neân nguõ haønh töông xung. Xung coù nghóa laø baát hoøa. Ví duï döông gaëp döông, hai döông seõ caïnh tranh nhau töùc laø khaéc, aâm gaëp aâm, hai aâm laø thieáu, cuõng laø khaéc. Ñaïo lyù naøy cuõng gioáng nhö noùi beänh taät maéc phaûi laø do thieân caû veà aâm hoaëc thieân caû veà döông. Tí ngoï töông xung ; Söûu muøi töông xung; Daàn thaân töông xung ; Maõo daäu töông xung ; Thìn tuaát töông xung ; Tò hôïi töông xung . Trong ñoù tí ngoï, tò hôïi laø söï xung khaéc cuûa thuyû hoûa. Daàn thaân, maõo daäu laø söï xung khaéc cuûa kim moäc. Duy chæ coù thìn tuaát söûu muøi laø gioáng nhau veà nguõ haønh, chæ noùi ñeán xung khoâng noùi ñeán khaéc. TÖÔNG HAÏI CUÛA CHI Tí muøi töông haïi, söûu ngoï töông haïi, daàn tò töông haïi. Maõo thìn töông haïi, taân hôïp töông hai, daäu tuaát töông haïi. Tí muøi töông haïi laø vì tí hôïp vôùi söûu, muøi ñeán xung tan, neân tí muøi töông haïi. Söûu hôïp vôùi tí, ngoï ñeán xung tan, neân söûu ngoï töông haïi. Daàn hôïp vôùi hôïi , tò ï ñeán xung tan, neân daàn tò töông haïi. Maõo hôïp vôùi tuaát , thìn ñeán xung tan, neân maõo thìn töông haïi. Tò hôïp vôùi thaân daàn ñeán xung tan, neân tî daàn töông haïi. Muøi hôïp vôùi ngo,ï tí ñeán xung tan, neân muøi vaø tí töông haïi. Thaân hôïp vôùi tò, hôïi ñeán xung tan, neân thaân vaø hôïi töông haïi. Daäu hôïp vôùi thìn , tuaát ñeán xung tan, neân daäu vaø tuaát töông haïi. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 38 Tuaát hôïp vôùi maõo, daäu ñeán xung tan, neân tuaát daäu töông haïi. Daàn hôïp vôùi hôïi, thaân ñeán xung tan, neân hôïi vaø thaân töông haïi. TÖÔNG HÌNH CUÛA ÑÒA CHI Aân sinh ra haïi, haïi sinh ra aân, tam hình sinh ra töø tam hôïp, gioáng nhö luïc haïo sinh ta töø luïc hôïp. Ñoái vôùi ngöôøi hay söï vieäc thì ví nhö vôï choàng voán laø töông hôïp, nhöng khi phaûn laïi nhau thaønh ra haïi nhau. Theo ñaïo trôøi maø noùi tam hình laø soá cöïc, töùc laø khi toäi aùc ñaõ ñaày trôøi thì seõ daãn ñeán söï ñoå saäp. Cho neân: Tí hình maõo, maõo hình tí laø hình phaït do voâ leã daãn ñeán. Daàn hình tò , tò hình thaân, thaân hình tò laø hình phaït do ñaëc quyeàn ñaëc lôïi daãn ñeán. Thìn ngoï daäu hôïi hình phaït laãn nhau laø töï hình. BAÛNG HÔÏP, XUNG , HÌNH, HAÏI CUÛA CAÙC ÑÒA CHI ÑÒ A CHI TÍ TÍ SÖÛU SÖÛU DAÀN MAÕO THÌN TÒ hôïp hình Tam hôïp DAÀN MAÕO hình THÌN Tam hôïp Haïi NGO Xung Haïi MUØI Haïi THAÂN Tam hôïp Tam hôïp TUAÁT Hình Tam hôïp Hình xung Tam hôïp Hình xung Tam hôïp Tam hôïp hôïp Xung Hôïp Tam hôïp Hôïp Xung Hôïp Tam hôïi hôïp Tam hôïp Xung Tam hôïp Xung Tam hôïp Hôïp Hôïp Tam hôïp hình Xung hôïp Tam hôïp Hôïp hình hình Hình Hình xung Tam hôïp Tam hôïp Hình haïi Tam hôïp Hình xung DAÄU HÔÏI Haïi Haïi Tam hôïp TÒ Xung Haïi Tam hôïp Hình haïi hôïp NGOÏ MUØI THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI Hình Hôïp hình Tam hôïp Tam hôïp Haïi Hình Tam hôïi Xung IV. NHAÂN NGUYEN Â Hình Tam hôïp Haïi Haïi Haïi Hình DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 39 ÑIA CHI TAØNG ÑOÄN Caùi maø ñòa chi taøng ñoän goïi laø nhaân nguyeân , laøm chuû veà meänh neân coøn goïi laø thaàn naém söï vieäc. Möôøi hai ñòa chi theo 12 thaùng, moãi ñòa chi ñeàu taøng ñoän nguõ haønh goïi laø nguyeân nhaân nguyeân. Soá löôïng caùc thieân can maø möôøi hai ñòa chi taøng ñoän khoâng gioáng nhau. Coù ñòa chi chæ taøng ñoän moät can, coù ñòa chi taøng ñoän hai can, hoaëc ba can. Möôøi hai ñòa chi Tí Söûu Can taøng ñoän trong chi quyù Kyû Maõo AÁt maäu kyû giaùp bính quyù Kyû aát aát bính canh ñinh maäu Thaân ñinh canh nhaâm maäu Tuaát maäu maäu Tò Muøi Daäu taân quyù Thìn Ngoï Ñinh taân Daàn Hôïi taân nhaâm giaùp khi ñòa chi chæ taøng ñoän moät can thì can ñoù laø baûn khí nguõ haønh cuûa noù ; khi taøng ñoän hai hoaëc ba can thì ñöôïc phaân bieät laø : can maø coù khí nguõ haønh gioáng vôùi ñòa chi laø baûn khí , can thöù hai hôi thaáp hôn laø trung khí, can thöù ba laø khí thöøa. Ví duï: trong ví duï tröôùc ta coù. Saùt kieâu nhaät taøi Quyù daäu aát maõo ñinh daäu canh tuaát Taân aát taân maäu taân ñinh Taøi kieâu taøi aán taøi tæ Trong truï naêm, daäu kim taøng taân kim, nhaät nguyeân ñinh hoûa khaéc aâm laø thieân taøi. Trong truï thaùng maõo moäc taøng aát moäc, aát moäc sinh toâi ñinh hoûa, aâm sinh aâm laø kieâu. Trong chi giôø coù ba taøng ñoän, maäu laø baûn khí cuûa tuaát, khí cuûa noù noàng ñaäm nhaát, taân kim keùm hôn, ñinh hoûa keùm hôn nöõa. Can ngaøy toâi ñinh hoûa sinh maäu thoå, aâm sinh döông laø chính aán. Toâi khaéc taân kim, aâm khaéc aâm laø thieân taøi. Ñinh hoûa vaø ñinh hoûa cuøng loaïi laø tæ (ngang vai) . Nhö vaäy laø ñaõ saép xeáp ñöôïc nhaân nguyeân ñòa chi. THÖÙ TÖÏ CAÙC ÑÒA CHI TAØNG CAN DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 40 Xöa nay nhaân nguyeân taøng can ñeàu khoù trình baøy ñöôïc thaønh chöông muïc. Nay xin noùi roõ nhö sau: Theo baûn khí maø noùi, baûn khí cuûa daàn maõo laø giaùp moäc, aát moäc ; baûn khí cuûa tò ngoï laø bính hoûa, ñinh hoûa ; baûn khí cuûa thaân daäu laø canh kim, taân kim, baûn khí cuûa hôïi tí laø nhaâm thuyû, quyù thuyû; baûn khí cuûa thìn tuaát laø maäu thoå, baûn khí cuûa söûu muøi laø kæ thoå. Ví duï hôïi taøng giaùp, daàn taøng bính, tò taøng canh, thaân taøng nhaâm, ñoù laø vì leõ : thoå sinh kim thuûy, muøi taøng aát, tuaát taøng ñinh, söûu taøng taân, thìn taøng quyù vaø aát, muøi coøn taøng ñinh, tuaát coøn taøng taân, thìn taøng quyù vaø aát, muøi coøn taøng ñinh, tuaát coøn taøng taân, söûu coøn taøng quyù, ñoù laø vì leõ : khí dö cuûa moäc hoûa kim thuyû. Daàn, tò coøn taøng maäu, ngoï coøn taøng kæ, ñoù laø vì leõ: thoå ñöôïc sinh vöôïng nhôø meï hoûa. Toùm laïi neáu chæ coù khí cuûa noù thì khoâng theå phaân caùc vò trí cuûa ñòa chi maø moãi ñòa chi ñöôïc phaân phoái vaøo trong moät vaøi nhaät can ñeå chuû quaûn caùc vieäc, vì noù coù dö khí. Cho neân trong döï ñoaùn phaûi tham khaûo theâm caùc khí dö ñoù. Ñeå cho ngöôøi môùi hoïc deã tra cöùu, vaän duïng, ôû phía treân chuùng toâi ñaõ giôùi thieäu baûng caùc ñòa chi taøng möôøi thaàn cuûa thieân can. Khi tra duøng, ví duï ñòa chi laø tí, can noù taøng laø quyù, can ngaøy laø giaùp, laø quyù thuyû sinh giaùp moäc, töùc aâm gaëp döông laø chính neân laø chính aán. Nhöõng tröôøng hôïp khaùc cuõng duøng caùch suy luaän töông töï. ÑÒA CHI CUÛA NHAÄT CHUÛ TAØNG CAÙC CAN THEÅ HIEÄN MÖÔØI THAÀN Ñòa chi Taøng can Tí Quyù Kyû Söûu Quyù Taân Giaùp Daàn Bính Maäu Maõo Aát Maäu Thìn Aát Quyù Tî Bính Canh Nhaät can Giaùp Chính aán Chính taøi Chính aán Chính quan Ngang vai Thöïc thaàn Thieân aán Kieáp taøi Thieân taøi Kieáp taøi Chính aán Thöïc thaàn Thieân quan aát Thieân aán Thieân taøi Thieân aán Thieân quan Kieáp taøi Thöôn g quan Chính taøi Ngang vai Chính taøi Ngang vai Thieân aán Thöôn g quan Chính quan Bính Chính quan Thöông quan Chính quan Chính taøi Thieân aán Ngang vai Thöïc thaàn Chính aán Thöïc thaàn Chính aán Chính quan Ngang vai Thieân taøi Ñinh Thieân quan Thöïc thaàn Thieân quan Thieân taøi Chính aán Kieáp taøi Thöông quan Thieân aán Thöông quan Thieân aán Thieân quan Kieáp taøi Chính taøi Maäu Chính taøi Kieáp taøi Chính taøi Thöông quan Thieân quan Thieân aán Ngang vai Chính quan Ngang vai Chính quan Chính taøi Thieân aán Thöïc thaàn Kyû Thieân taøi Ngang vai Thieân taøi Thöïc thaàn Chính quan Chính aán Kieáp taøi Thieân quan Kieáp taøi Thieân quan Thieân taøi Chính aán Thöông quan Canh Thöông quan Chính aán Thöông quan Kieáp taøi Thieân taøi Thieân quan Thieân aán Chính taøi Thieân aán Chính taøi Thöông quan Thieân quan Ngang vai Taân Thöïc thaàn Thieân aán Thöïc thaàn Ngang vai Chính taøi Chính quan Chính aán Thieân taøi Chính aán Thieân taøi Thöïc thaàn Chính quan Kieáp taøi Nhaâm Kieáp taøi Chính quan Kieáp taøi Chính aán Thöïc thaàn Thieân taøi Thieân quan Thöông quan Thieân quan Thöông quan Kieáp taøi Thieân taøi Thieân aán Quyù Ngang vai Thieân quan Ngang vai Thieân aán Thöông quan Chính taøi Chính quan Thöïc thaàn Chính quan Thöïc thaàn Chính taøi Chính taøi Chính aán DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ Maäu Ngoï Ñinh Kyû Kyû Muøi Ñinh AÁt Canh Thaân Maäu Nhaâm Daäu Taân Maäu Tuaát Taân Ñinh Hôïi ï Nhaâm Giaùp Thieân taøi Thöông quan Chính taøi Chính taøi Thöông quan Kieáp taøi Thieân quan Thieân taøi Thieân aán Chính quan Thieân taøi Chính quan Thöông quan Thieân aán Ngang vai Chính taøi Thöïc thaàn Thieân taøi Thieân taøi Thöïc thaàn Ngang vai Chính quan Chính taøi Chính aán Thieân quan Chính taøi Thieân quan Thöïc thaàn Chính aán Kieáp taøi Thöïc thaàn Kieáp taøi Thöông quan Thöông quan Kieáp taøi Chính aán Thieân taøi Thöïc thaàn Thieân quan Chính taøi Thöïc thaàn Chính taøi Kieáp taøi Thieân quan Thieân aán Thieäu Vó Hoa Thöông quan Ngang vai Thöïc thaàn Thöïc thaàn Ngang Vai Thieân aán Chính taøi Thöông quan Chính quan Thieân taøi Thöông quan Thieân taøi Ngang Vai Chính quan Chính aán Ngang vai Chính aán Kieáp taøi Kieáp taøi Chính aán Chính quan Thöïc thaàn Ngang Vai Thieân taøi Thöông quan Ngang vai Thöông quan Chính aán Thieân taøi Thieân quan www.tuviglobal.com Kieáp taøi Thieân aán Ngang vai Ngang vai Thieân aán Thieân quan Thöông quan Kieáp taøi Chính taøi Thöïc thaàn Kieáp taøi Thöïc thaàn Thieân aán Chính taøi Chính quan Thieân aán Chính quan Chính aán Chính aán Chính quang Chính taøi Ngang vai Thieân aán Thöïc thaàn Kieáp taøi Thieân aán Kieáp taøi Chính quan Thöïc thaàn Thieân taøi Chính aán Thieân quan Thieân aán Thieân aán Thieân quan Thieân taøi Kieáp taøi Chính aán Thöông quan Ngang vai Chính aán Ngang vai Thieân quan Thöông quan Chính taøi Thieân quan Chính taøi Chính quan Chính quan Chính taøi Thöông quan Thieân aán Thieân quan Ngang vai Chính aán Thieân quan Chính aán Chính taøi Ngang vai Thöïc thaàn 41 Chính quan Thieân taøi Thieân quan Thieân quan Thieân taøi Thöïc thaàn Chính aán Chính quang Kieáp taøi Thieân aán Chính quang Thieân aán Thieân quan Kieáp taøi Thöông quan V. THEO TAM NGUYEÂN ÑEÅ LUAÄN SÖÏ VIEÄC 1. QUY TAÉC HÔÏP HOÙA Ñaàu tieân laø can chi hôïp hoaù. Coù söï phaân bieät giöõa hôïp hoùa vaø chæ hôïp maø khoâng hoùa. Thieân can coù hôïp hoùa ñöôïc hay khoâng, phaûi laáy can ngaøy laøm chuû. Can thaùng hoaëc can giôø laø hai can keà beân can ngaøy laø hôïp, coøn chi thaùng neáu laø nguõ haønh gioáng nhau thì môùi goïi laø hôïp hoùa. Ví duï giaùp hôïp hoùa vôùi kyû thoå, phaûi can ngaøy laø giaùp, coøn can thaùng hoaëc can giôø laø kyû ; neáu can ngaøy laø kæ, can thaùng hoaëc can giôø laø giaùp maø chi thaùng sinh laø thìn tuaát söûu muøi, töùc thaùng thoå vì nguõ haønh ñeàu laø thoå gioáng nhau neân laø söï hôïp coù hoaù. Coøn coù hai tröôøng hôïp cuõng coù theå hôïp hoùa: moät laø thieân can cuûa naêm vaø thaùng cuøng hôïp, chi naêm vì cuøng coù goác vôùi nguõ haønh hôïp hoùa neân ñöôïc hoùa. Ví duï: naêm canh thaùng aát hôïp thaønh kim, chi naêm laø thaân kim. Hai laø can ngaøy hôïp vôùi can thaùng hoaëc can ngaøy hôïp vôùi can giôø, chi thaùng khoâng hoùa, nhöng nguõ haønh maø noù hoùa ôû trong ba chi coøn laïi hôïp thaønh cuïc boä hoaëc hoäi cuïc thì cuõng coù theå noùi ñeán söï hoøa hôïp coù hoùa. Ví duï ngaøy canh vaø thaùng aát hôïp kim, chi thaùng khoâng phaûi laø thaùng thaân hoaëc thaùng daäu nhöng ba chi cuûa naêm ngaøy giôø hôïp thaønh thaân tí thìn hoaëc thaân daäu tuaát thì söï hôïp ñoù coù hoùa. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 42 Ñòa chi coù hôïp hoùa ñöôïc hay khoâng, laø do hai keà saùt beân, hôn nöõa thieân can phaûi loä ra ñòa chi thuoäc nguõ haønh hôïp hoùa thì söï hôïp ñoù môùi coù theå hoùa. Ví duï maõo hôïp vôùi tuaát hoùa hoûa, thieân can loä ra bính hoûa hoaëc ñinh hoûa, cuøng vôùi ñòa chi coù cuøng nguõ haønh thì söï hôïp ñoù môùi coù hoùa. Söï hôïp vôùi nhöõng ñòa chi khoâng phaûi naèm saùt ngay beân caïnh thì goïi laø söï hôïp xa. Löïc hôïp ñoù raát yeáu, khoâng ñuû ñeå thaønh khí; söï hôïp vôùi ñòa chi ôû ngay beân caïnh nhöng khoâng hoùa thì goïi laø hôïp maø khoâng hoùa. Hôn nöõa, phaøm laø thieân hôïp, ñòa hôïp, sau khi hôïp hoùa, laáy nguõ haønh ñöôïc hoùa thaønh ñoù ñeå baøn thì ta thaáy nguõ haønh ban ñaàu ñaõ maát ñi taùc duïng cuûa noù. Ñoái vôùi söï hôïp maø khoâng hoùa thì nguõ haønh ñöùng ñoäc laäp, noù seõ khoâng coù söï sinh khaéc hoaëc hình xung ñoái vôùi nhöõng can chi khaùc. Nhöng khi ñeán ñaïi vaän hay löu nieân naøo ñoù laïi xuaát hieän nguõ haønh ñoù thì löïc hôïp cuûa noù ñöôïc taêng leân. 2. CAÙC QUY TAÉC VEÀ SINH, KHAÉC CUÛA THIEÂN CAN. Thieân can töông sinh Söï töông sinh vôùi can beân caïnh, löïc maïnh hôn vôùi can caùch xa. Söï töông sinh ñoàng tính löïc maïnh hôn vôùi can khaùc tính. Can sinh thì khí bò giaûm, can ñöôïc sinh khí maïnh theâm. Thieân can töông khaéc. Hai caùt thaàn töông khaéc laø hung, hai hung thaàn töông khaéc laø caùt. Hai can töông khaéc ñeàu bò toån thöông, can bò khaéc toån thöông lôùn hôn. Khaéc caùch can maø can ôû giöõa hoùa khaéc thì khoâng coøn goïi laø khaéc nöõa. Ví duï bính hoûa khaéc can canh kim, can ôû giöõa laø thoå, vì thoå xì hôi hoûa sinh ra kim khí, lieân tuïc töông sinh neân goïi laø sinh chöù khoâng goïi laø khaéc. Trong khaéc coù hôïp,hôïp maát söï khaéc thì khoâng coøn khaéc nöõa . Ví duï bính hoûa khaéc kim nhöng trong töù truï coù taân, bính taân hôïp thuyû, thuûy khaéc hoûa neân bính hoûa khaéc khoâng noåi canh kim cho neân khoâng goïi laø khaéc nöõa. Can ngaøy bò can khaùc khaéc, can khaéc ñoù laïi bò moät can khaùc cheá ngöï, nhö vaäy khoâng goïi laø can ngaøy bò khaéc nöõa. Ví duï can ngaøy laø canh, bò can thaùng bính khaéc, can thaùng binhs laïi bò can naêm nhaâm cheá phuïc nhö vaäy khoâng goïi laø bính canh khaéc nhau maø goïi laø nhaâm bính khaéc nhau. 3. THIEÂN CAN HÔÏP HOÙA CHUÛ VEÀ CAÙC VIEÄC Thieân can hoùa laø hoùa thaät, Töù truï ñöôïc nhö theá thì ngöôøi ñoù phuù quyù ñeán baäc coâng haàu khanh töôùng. Neáu hôïp hoùa laø hoùa giaûi thì ngöôøi ñoù hoaëc moà coâi, hoaëc cuoäc ñôøi laø taêng ni theo ñaïo . Can maø hôïp laø ñieàm hoân nhaân sôùm. Döôùi ñaây ñeå tieän cho baïn ñoïc tham khaûo, kieåm nghieäm, xin giôùi thieäu moät soá tröôøng hôïp hôïp hoùa cuûa thieân can. Tuy nhieân vì soá Töù truï khaûo saùt chöa ñöôïc nhieàu, chöa ñuû ñeå khaùi quaùt, hôn nöõa coå nhaân ñoái vôùi vaán ñeà naøy noùi raát phöùc taïp, neân coøn caàn qua thöïc tieân ñeå kieåm nghieäm chöùng minh theâm. Ñaây chæ laø tham khaûo. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 43 Giaùp hôïp kæ hoùa thoå. Laø söï hôïp trung chính. Chuû veà yeân phaän thuû thöôøng, troïng chöõ tính. Neáu trong meänh cuïc khoâng coù thoå maø coù thaát saùt thì ñoù laø ngöôøi thieáu tình nghóa, gian giaûo nhieàu, khoâng bieát lieâm sæ, tính thoâ thieån. Can ngaøy giaùp hôïp kyû: neáu gaëp aát moäc thì theâ taøi ngaàm hao toån ; neáu gaëp ñinh hoûa thì ñöôïc loäc cuõng khoâng ; neáu gaëp taân kim thì cao sang, nhaø cao cöûa roäng ; neáu gaëp maäu thoå thì nhaø cuûa loäng laãy giaøu sang ; neáu gaëp quyù thuyû thì cuoäc ñôøi daàn daàn haïnh phuùc ; neáu gaëp canh kim thì nhaø höng thònh ; neáu gaëp bính hoûa thì höôûng loäc doài daøo. Can ngaøy kyû hôïp giaùp : neáu gaëp ñinh hoûa thì bò ngöôøi khaùc laêng nhuïc ; neáu gaëp aát moäc thì töï mình gaëp naïn ; neáu gaëp taân kim thì giaøu sang cöï phuù ; neáu gaëp canh kim thì coâ ñôn ngheøo khoå ; neáu gaëp quyù thuûy thì quan cao chöùc troïng. Aát hôïp canh hoùa kim. Ñoù laø söï hôïp chuû veà nhaân nghóa. Ngöôøi ñoù cöông nhu ñeàu coù, troïng nhaân nghóa. Neáu trong Töù truï coù thieân quan, hoaëc vaän keùm, töû tuyeät thì tính tình coá chaáp, khoâng nhaân nghóa. Can ngaøy aát hôïp canh : neáu gaëp bính hoûa thì cuoäc soáng khoù khaên ; neáu gaëp nhaâm thuyû thì vinh hoùa ; neáu gaëp ñinh hoûa thì cuoäc soáng vui veû, töôi ñeïp nhö muøa xuan, neáu gaëp kyû thoå thì vaøng baïc ñaày nhaø, neáu gaëp taân kim thì cuoäc ñôøi nhö coû muøa thu gaëp söông gioù, neáu gaëp giaùp moäc thì luùa gaïo ñaày kho. Can ngaøy canh hôïp aát: neáu gaëp kim seõ bò hao moøn daàn ; neáu gaëp binh hoûa thì oâm nhau ; neáu gaëp ñinh hoûa thì nhö roàng gaëp maây ; neáu gaëp quyù thuyû thì ruoäng vöôøn troâi noåi ; neáu gaëp nhaâm thuûy thì taøi loäc ngaøy caøng thaêng tieán ; neáu gaëp maäu thoå khoâng giaøu sang noåi tieáng ; gaëp quyù thuûy seõ laø ngöôøi soáng thoï. Bính hôïp taân hoùa thuyû . laø söï hôïp uy nghieâm, ngöôøi nhö theá nghieâm trang, trí löïc doài daøo. Neáu trong Töù truï coù thaát saùt hoaëc gaëp töû tuyeät thì tính tình thoâ baïo, voâ tình. Can ngaøy hôïp taân: neáu gaëp maäu thoå thì coâng thaønh danh toaïi ; neáu gaëp aát moäc thì quyeàn cao chöùc troïng ; neáu gaëp quyù thuûy, kæ thoå thì cöûa nhaø noåi tieáng ; neáu gaëp nhaâm thuûy, thìn thoå thì tai hoïa ñaïi baïi. Can ngaøy taân hôïp vôùi bính : neáu gaëp maäu thoå, canh kim thì coâng thaønh danh toaïi. Ñinh hôïp nhaâm hoùa moäc. Ñoù laø söï hôïp chuû veà nhaân nghóa vaø thoï, ngöôøi nhö theá tính hieàn töø, tuoåi thoï cao. Phuï nöõ, neáu trong meänh thuûy cuïc vöôïng quaù laøm xì hôi moäc thì ñoù laø söï hôïp daâm loaïn. Neáu ñoùng ôû töû tuyeät thì ñoù laø ngöôøi phaù nhaø vì töûu saéc. Can ngaøy ñinh hôïp vôùi nhaâm: neáu gaëp bính hoûa thì haøng naêm nhaøn nhaõ ; neáu gaëp taân kim thì cuoäc ñôøi gaëp may, phuù quyù song toaøn ; neáu gaëp maäu thoå thì cuoäc soáng an nhaøn ; neáu gaëp quyù thuûy thì leû loi nôi chaân trôøi goùc bieån ; neáu aát moäc truøng truøng thì caû ñôøi khoâng coù taøi loäc, trong tuï nhieàu canh kim thì cuoäc ñôøi khoâng coù danh voïng. Khi gaëp giaùp hoaëc thìn thì chöùc loäc doài daøo ; gaëp kyû cuøng daäu chöùc veïn toaøn. Can ngaøy nhaâm hôïp vôùi ñinh : neáu gaëp giaùp moäc thì thöôøng hay thaát baïi ; neáu gaëp taân kim thì ñieàn trang baùt ngaùt ; neáu gaëp bính hoûa thì trôû thaønh anh huøng haøo kieät ; neáu gaëp quyù thuyû thì buoân baùn vaát vaû ; neáu gaëp kyû thoå thì coù chöùc coù quyeàn ; neáu gaëp maäu thoå thì boàng beành troâi noåi ; neáu gaëp canh kim thì moïi vieäc khoâng thaønh ; neáu gaëp aát moäc thì cheát yeåu. Maäu hôïp quyù hoaù hoûa. Ñoù laø söï voâ tình gioáng nhö ngöôøi dieän maïo tuaán tuù nhöng trong loøng khoâng coù tình nghóa. Nam giôùi thöôøng hay lang thang chôi bôøi, nöõ giôùi thöôøng laáy ñöôïc choàng ñeïp. Can ngaøy maäu hôïp vôùi quyù : neáu gaëp aát moäc thì cuoái ñôøi coù theå thaønh ñaït ; neáu gaëp nhaâm thuyû thì töï laäp laøm giaøu ; neáu gaëp bính hoûa thì khoù coù phuùc loäc ; neáu gaëp canh kim thì DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 44 thöôøng gaëp suoân seû ; neáu gaëp kyû thoå thì vôï con bò toån haïi ; neáu gaëp taân kim laø ngöôøi möu löôïc nhieàu. Can ngaøy quyù hôïp vôùi maäu : neáu gaëp bính taân thì cuoäc ñôøi nhieàu thaønh ñaït maø cuõng nhieàu thaát baïi ; neáu gaëp giaùp kyû thì suoát ñôøi vaát vaû , lao taâm lao löïc ; neáu gaëp ñinh hoûa thì kho taøng ñaày aép ; neáu gaëp canh kim thì nhieàu ruoäng vöôøn cuûa caûi ; neáu gaëp aát moäc thì chöùc cao , quyeàn quyù ; neáu gaëp nhaâm thuyû thì taøi loäc song toaøn ; neáu gaëp taân kim thì taøi loäc luùc ñöôïc luùc maát ; neáu gaëp kyû thoå thì tieàn ñoà hoïc haønh taêng tieán. 4. ÑÒA CHI LUÏC XUNG CHUÛ VEÀ CAÙC VIEÄC Kî thaàn bò xung laø toát, hæ thaàn bò xung laø xaáu. Tí ngoï töông xung thì thaân theå khoâng yeân oån. Maõo daäu töông xung thì thaát tín boäi öôùc, lo buoàn nhieàu, tình caûm bò chia reõ. Daàn thaân töông xung laø ngöôøi ña tình vaø hay quaûn nhöõng vieäc khoâng ñaâu. Tò hôïi töông xung laø ngöôøi ham laøm, ham giuùp ñôõ ngöôøi khaùc. Thìn tuaát töông xung laø khaéc ngöôøi thaân, laøm toån haïi con caùi, ñoaûn thoï. Söûu muøi töông xung thì vieäc gì cuõng hay gaëp traéc trôû. Chi naêm xung chi thaùng laø ngöôøi rôøi xa ñaát toå queâ höông. Chi naêm xung chi ngaøy laø ngöôøi baát hoøa vôùi ngöôøi thaân. Chi naêm xung chi giôø laø ngöôøi baát hoøa vôùi con caùi. Chi naêm xung chi thaùng, chi ngaøy, chi giôø laø ngöôøi tính thoâ baïo hoaëc hay beänh taät. Chi ngaøy xung chi thaùng laø ngöôøi hay xuùc phaïm cha meï anh em. Töù truï gaëp xung phaàn nhieàu laø ngöôøi khoâng ôû nhaø cuûa cha meï Tí ngoï maõo daäu töông xung laø ngöôøi hay ñoåi choã ôû, coøn ngheà nghieäp vaãn nhö cuõ. Daàn thaân tò hôïi töông xung laø xung ngheà nghieäp, choã ôû vaø ngheà ñeàu thay ñoåi. Thìn tuaát söûu muøi töông xung laø xung veà ngheà nghieäp, choã ôû khoâng thay ñoåi nhöng ngheà thay ñoåi. 5. ÑÒA CHI TÖÔNG HÌNH Daàn hình tò, tò hình thaân, thaân hình daàn laø hình phaït do vong aân. Nhöõng ngöôøi trong Töù truï coù töông hình, hoaëc gaëp tueá vaän töông hình thì tính tình laõnh ñaïm, khoâ khan, baïc nghóa hoaëc bò ngöôøi laøm haïi hoaëc gaëp vieäc xaáu. Neáu laïi ñoùng vaøo caùc cung töû tuyeät thì caøng naëng theâm. Ñoái vôùi nöõ gaëp loaïi töông hình naøy thöôøng saåy thai. Muøi hình söûu, söûu hình tuaát, tuaát hình muøi laø hình phaït do ñaëc quyeàn ñaëc theá gaây neân. Ngöôøi Töù truï coù loaï töông hình naøy laø ngöôøi thöôøng caäy quyeàn theá maø laøm quaù ñi neân deã bò thaát baïi. Neáu rôi vaøo cung tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng thì tinh thaàn cöông nghò. Neáu trong truï coù töû tuyeät thì ñoù laø ngöôøi thaáp heøn hoaëc giaûo quyeät, thöôøng gaëp beänh taät hoaëc chuoác laáy tai hoaï. Ñoái vôùi nöõ cuoäc ñôøi thöôøng coâ ñoäc. Tí hình maõo, maõo hình tí laø hình phaït do voâ leã. Trong Töù truï coù töông hình naøy thì ngöôøi ñoù thöôøng thieáu tính ñoäc laäp töï chuû, haønh ñoäng coù ñaàu khoâng coù ñuoâi, coá chaáp, thaønh kieán, thöôøng rôi vaøo hoøan caûnh khoù khaên, dung maïo xaáu xí, noäi taâm aùc ñoä . Neáu gaëp töû tuyeät thì suy nghó noâng caïn, ngöôøi naëng thì coù theå bò beänh taät. Ngaøy sinh gaëp töông hình naøy laø vôï hoaëc choàng coù beänh, giôø sinh gaëp töông hình naøy DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 45 thì con caùi beänh taät yeáu ñuoái. Trong Töù truï neáu coù hai loaïi töông hình thì ñieàm xaáu caøng naëng, neáu meänh cuûa Töù truï toát thì ngöôïc laïi caøng theâm toát. 6. ÑÒA CHI TÖÔNG HAÏI CHUÛ VEÀ CAÙC VIEÄC Tí muøi töông haïi thì da thòt khoâ khan. Söûu ngoï, maõo thìn töông haïi thì thöôøng hay giaän döõ, tính ít kieân nhaãn, neáu ñoùng ôû nhöõng cung xaáu thì e raøng deã bò taøn taät. Daàn tò töông haïi: neáu trong Töù truï nhieàu kim thì beänh taät ñaày thaân. Daäu tuaát töông haïi : neáu naëng thì bò caâm ñieác, hoaëc maët nhieàu nhoït ñoäc. Chi thaùng bò töông haïi thì ngöôøi ñoù coâ ñoäc, baïc meänh. Nöõ thì caøng bò naëng hôn. Chi ngaøy, chi giôø töông haïi thì veà giaø thöôøng bò taøn taät. VI. BAØN VEÀ QUY TAÉC CHUNG CUÛA HOÄI CUÏC HÔÏP XUNG Thieân can hoùa hôïp laø khí toát. Ñòa chi hôïp cuïc laø phuùc ñöùc. Can hôïp chi hôïp laø hoøa thuaän haøi hoøa, noùi chung toát nhieàu hôn xaáu. Töù truï coù hình, haïi, xung laø bieåu hieän can chi cuûa meänh cuïc khoâng hoaø thuaän, xaáu nhieàu hôn toát. Ñi vaøo cuï theå thì caàn phaûi phaân tích söï hôïp ñoù laø toát hay coù haïi cho duïng thaàn, hình, haïi, xung laø coù ích hay laøm thöông toån duïng thaàn. Trong caùc caùch cuïc, tam hình vaø luïc haïi gaëp hôïp khoâng nhieàu. Noùi chung, hình, haïi, xung chæ coù theå laø töøng caëp moät,hoaëc moät caùi hoaëc xung hoaëc haïi ñoái vôùi ba caùi, ôû ñaây chæ giôùi thieäu nguyeân taéc döï ñoaùng ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp trong caùch cuïc xuaát hieän tam hoäi, tam hôïp cuïc, luïc xung vaø luïc hôïp. Noùi chung löïc cuûa tam hoäi cuïc lôùn hôn löïc cuûa nhöõng caùi khaùc, vì tam hoäi seõ hình thaønh khí cuûa cuøng moät phöông. Sau ñoù ñeán tam hôïp cuïc. Chæ caàn ba chi cuûa hoäi cuï hoaëc hôïp cuïc ñeàu ñaày ñuû thì chi coøn laïi khoâng theå coù aûnh höôûng trôû ngaïi gì ñoái vôùi chuùng. Khi tam hoäi gaëp luïc xung thì vaãn ñöôïc xem laø hoäi cuïc maïnh hôn. Khi tam hôïp cuïc gaëp luïc xung thì tröôøng hôïp tí,ngoï, maõo ,daäu trong tröôøng hôïp cuïc bò chi lieàn ñoù xung phaù ra, coøn nhöõng tröôøng hôïp khaùc cuõng ñeàu ñöôïc xem laø hôïp. Caùc chi cuûa tam hôïp cuïc vöôïng, hôïp laïi vôùi nhau thì ñöôïc xem laø tröôøng sinh ñeù vöôïng, ( hôïi baùn hôïp vôùi muøi thì haàu nhö laø khoâng hôïp ). Khi chi vöôïng baùn hôïp vôùi chi lieàn caïnh, nhöng laïi gaëp chi vöôïng beân caïnh xungn, nhöng xung khoâng ñoäng thì cuõng ñöôïc xem laø baùn hôïp. Baùn hôïp gaëp chi caùch ngoâi xung thì bò xem laø xung. Trong baùn hôïp caùch ngoâi, neáu chi ôû giöõa khoâng quan trong, nguõ haønh maø baùn hôïp thaáu ra ( nhö trong baùn hôïp hôïi maõo, chi khaùc ôû giöõa laø chi khoâng quan troïng thì baùn hôïp ñoù voâ duïng, nhöng tam hôïp cuïc laø hoùa moäc, neáu can thaáu giaùp hoaëc thaáu aát thì coù theå ñöôïc ) laø coù ích thì baùn hôïp ñoù ñöôïc xem laø coù ích, ngöôïc laïi laø baùn hôïp voâ duïng. Baùn hôïp maø chi vöôïng laëp luïc hôïp thì laáy baùn hôïp laøm chính. Luïc xung gaëp luïc hôïp, tröø khi luïc hôïp coù löïc ra, neáu khoâng thì vaãn ñöôïc xem laø xung ( nhö naêm muøi, thaùng ngoï, ngaøy tí, ngoï muøi hôïp thoå muøi coù löïc thì khoâng ñöôïc xem laø tí ngoï xung ). Khi trong caùc chi xung coù tí ngoï maõo daäu laø söï xung cuûa khí goác, tí xung ngoï, tí laø chuû khaéc, ngoï bò khaéc, maõo xung daäu, daäu chuû khaéc, maõo bò khaéc, töùc laø söï xung ñoù coù nghóa töông tranh, raát kòch lieät. Löïc xung cuûa daàn thaân tò hôïi yeáu hôn. Söï xung cuûa thìn tuaát, söûu muøi laø söï xung khí goác cuûa thoå, vì ñöôïc kích leân maø vöôïng neân noù coù nghóa laø xung chöù khoâng khaéc. Song trong ñoù moái quan heä giöõa khí vaø dö khí cuûa can taøng thì ñöôïc xem laø sinh hoaëc khaéc. Söï xung caùch ngoâi laø xung khoâng coù löïc neân khoâng ñaùng keå. Nguyeân taéc laø : löïc tam hoäi cuïc lôùn hôn löïc tam hôïp cuïc ; löïc tam hôïp cuïc lôùn hôn baùn hôïp vöôïng ; baùn hôïp DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 46 vöôïng lôùn hôn baùn hôïp khoâng vöôïng. Toùm laïi khi hôïp cuï coù lôïi cho Töù truï thì ñöôïc xem laø hæ, ngöôïc laïi laø kî, khi xung coù lôïi cho Töù truï thì ñöôïc xem laø hæ, ngöôïc laïi laø kî. CHÖÔNG 5 NHAÄT NGUYEÂN CUÛA TÖÙ TRUÏ Trong meänh lyù cho duø laø can ngaøy voán ñaõ yeáu laïi khoâng ñöôïc phuø trôï, hay can ngaøy voán ñaõ vöôïng laïi coøn ñöôïc phuø trôï, ñeàu chöùng toû ñoù laø nguoàn beänh. Töù truï ñoù coù ñöôïc boå cöùu hay khoâng coøn phaûi xem kyõ duïng thaàn. Khi can ngaøy yeáu, neân ñöôïc sinh phuø,hoaëc can ngaøy maïnh, neân bò khoáng cheá,hao tan, xì hôi. Nhöng Töù truï chæ coù taùm chöõ, gioáng nhö moät caùi caân, beân naøy naëng thì beân kia ngoùc leân, hoaëc beân kia nheï thì beân naøy chuùi xuoáng. Moät hình töôïng roõ hôn laø nhö caùi gaùnh. Beân yeáu laø beân nheï, beân vöôïng laø beân naëng. Duïng thaàn chính laø caùi duøng ñeå bôùt beân naëng ñi, buø vaøo beân nheï. Vaän toá laø luùc duïng thaàn ñeán mang laïi ñuû vaän khí ñeå caân baèng ( ñoù laø ñoái vôùi Töù truï bò maát caân baèng lôùn) cuõng töùc nhö ñoøn gaùnh laøm cho gaùnh naëng ñöôïc caân baèng, oån ñònh ( ñoù laø noùi ñoái vôùi Töù truï maát caân baèng khoâng lôùn ). Luùc gaëp ñöôïc duïng thaàn nhö theá, goïi laø meänh cuïc gaëp ñöôïc duïng thaàn ñaéc löïc, vaän trình ñoù laø thôøi kyø toát nhaát cuûa cuoäc ñôøi. Trong meänh coù duïng thaàn thì vaän meänh gaëp nhieàu thuaän lôïi. Duïng thaân coù löïc thì cuoäc soáng nheï nhaøng, duïng thaàn yeáu thì cuoäc soáng vaát vaû hôn. Duïng thaàn bò phaù toån thöông thì gian nan caøng nhieàu. Duïng thaàn ñaõ yeáu laïi coøn bò khaéc thì cuõng chaúng khaùc gì khoâng coù duïng thaàn, luùc ñoù phaûi nhôø duïng thaàn töøng vaän ñeå boå cöùu. Duïng thaàn laø caên cöù vaøo can ngaøy vöôïng hay yeáu ñeå ñònh ñoaït. Can ngaøy vöôïng töùc thaân vöôïng, hoaëc ngöôïc laïi laø yeáu. Söï phaùn ñoaùn thaân vöôïng hay thaân nhöôïc laïi laø böôùc môû ñaàu quan troïng ñeå tieáp tuïc tieán leân döï ñoaùn ôû nhöõng böôùc sau: Söï phaùn ñoaùn caùt hung hoïa phuùc cuûa caû cuoäc ñôøi ñöôïc baét ñaàu töø ñaây. I. SÖÏ VÖÔÏNG , SUY CUÛA CAN NGAØY Can ngaøy vöôïng bao goàm boán maët: ñöôïc leänh, ñaéc ñòa, ñöôïc sinh vaø ñöôïc trôï giuùp ( moät soá saùch goïi laø ñöôïc leänh, ñöôïc thôøi, ñöôïc theá ). Ñöôïc theá. Can ngaøy vöôïng khi chi thaùng rôi vaøo caùc cung : tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng, goïi laø ñöôïc leänh. Ñaéc ñòa. Can ngaøy gaëp ñöôïc caùc chi coøn laïi tröôøng sinh ( can ngaøy phaûi döông ), gaëp loäc, kình döông ( khí goác cuûa can taøng trong chi laø tæ hay kieáp ) hoaëc gaëp moä kho ( can ngaøy döông gaëp moä kho goïi laø coù goác, can ngaøy aâm voâ khí goïi laø khoâng coù goác). Ñöôïc sinh. Can ngaøy ñöôïc chính aán hay thieân aán cuûa caùc can chi khaùc trong Töù truï töông sinh thì goïi laø ñöôïc sinh. Ñöôïc trôï giuùp. Can ngaøy vaø caùc can khaùc trong Töù truï cuøng loaïi goïi laø gaëp ngang vai hay kieáp taøi trôï giuùp baûn thaân mình, nhö theá goïi laø ñöôïc trôï giuùp. Trong meänh cuïc cuûa Töù truï, muoán bieát can ngaøy vöôïng hay khoâng, treân möùc ñoä raát lôn laø phaûi xem leän thaùng ñoái vôùi can ngaøy ôû traïng thaùi nhö theá naøo. Can ngaøy sinh ôû thaùng vöôïng laø ñöôïc leänh, nhöng neáu khoâng ñaéc ñòa, khoâng ñöôïc sinh, khoâng ñöôïc trôï giuùp thì taát seõ bò khaéc cho xì hôi, söï hao toån lôùn hôn phaàn ñöôïc trôï giuùp cho neân khoâng ñöôïc xem laø vöôïng nöõa. Tuy DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 47 nhieân neáu can ngaøy rôi vaøo thaùng suy , töùc laø khoâng ñöôïc leänh thaùng song laïi nhaän ñöôïc söï sinh trôï nhieàøu maø vöôïng thì can ngaøy seõ khoâng coøn laø nhöôïc nöõa. Ñieàu kieän ñeå ñoaùn thaân vöôïng nhö sau: toâi qua nhieàu saùch coå vaø qua nhieàu thöïc tieãn phaùt hieän thaáy: Ñaàu tieân can ngaøy ñöôïc leänh, ñoù laø ñieàu quan troïng nhaát ñeå phaùn ñoaùn thaân vöôïng. Thöù hai, döôùi tieàn ñeà can ngaøy ñöôïc leänh thaùng, coøn ñöôïc moät trong ba ñieàu: ñaéc ñòa, ñöôïc sinh, ñöôïc trôï giuùp thì coù theå khaúng ñònh laø thaân vöôïng. Neáu ñöôïc hai trong ba ñieàu thì goïi laø raát vöôïng ; neáu ñöôïc caû ba ñieàu thì goïi laø quaù vöôïng hay vöôïng ñeán cöïc ñoä. Thöù ba, trong tröôøng hôïp can ngaøy tuy khoâng ñöôïc leänh thaùng, nhöng laïi coù ñöôïc hai ñieàu trôû leân trong soá ba ñieàu : ñaéc ñòa, ñöôïc sinh, ñöôïc trôï giuùp, nhöõng ñieàu ñoù laïi maïnh, giuùp ích nhieàu thì cuõng ñöôïc xem laø thaân vöôïng hoaëc raát vöôïng. Boán laø trong tröôøng hôïp tuy can ngaøy khoâng ñöôïc leänh thaùng vaø noù cuõng chæ coù ñöôïc moät trong ba ñieàu: ñaéc ñòa, ñöôïc sinh, ñöôïc trôï giuùp, nhöng tam hôïp cuïc hoaëc tam hoäi cuïc trong Töù truï laø aán cuïc sinh thaân, hoaëc laø tæ cuïc trôï giuùp cho can ngaøy thì nhö theá cuõng ñöôïc xem laø thaân vöôïng. Naêm laø, trong tröôøng höïp tuy can ngaøy khoâng ñöôïc leänh thaùng nhöng laïi coù ñöôïc hai trong ba ñieàu : ñaéc ñòa, ñöôïc sinh, ñöôïc trôï giuùp maø hai ñieàu ñoù löïc laïi raát maïnh thì vaãn ñöôïc xem laø thaân vöôïng. Nhöng neáu trong ñaéc ñòa, thaønh phaàn tröôøng sinh, loäc, kình döông, moä chieám ít thì thaønh phaàn ñòa chi khaéc toâi, laøm hao taùn, xì hôi toâi seõ nhieàu. Can ngaøy seõ rôi vaøo tình traïng nöûa vöôïng, nöûa nhöôïc caân baèng nhau, khoâng deã quyeát ñònh ñöôïc söï vöôïng suy, nhö theá raát khoù tìm duïng thaàn, vaän naøo toát xaáu cuõng khoù maø ñoaùn ñöôïc . Trong tröôøng hôïp nhö theá : a) Neáu caùc nguõ haønh hôïp hoùa cuûa thieân can hoaëc caùc nguõ haønh hôïp hoùa cuûa ñòa chi laø sinh cho mình, trôï giuùp mình thì môùi ñöôïc xem laø thaân vöôïng ; neáu khaéc cheá mình , laøm hao taùn mình hoaëc xì hôi mình thì coi laø thaân nhöôïc. b) Neáu baùn hôïp hay baùn hoäi cuûa ñòa chi, sinh cho hoaëc trôï giuùp cho nguõ haønh cuûa mình thì cuõng ñöôïc xem laø thaân vöôïng, ngöôïc laïi laø thaân nhöôïc. c) Neáu nhöõng khí khaéc mình, laøm hao taùn mình hoaëc xì hôi ôû vaøo nhöôïc ñòa ( töùc laø khoâng ñöôïc leänh ) coøn nhöõng khí sinh cho mình, trôï giuùp mình laïi ôû vöôïng ñòa thì goïi laø thaân vöôïng, ngöôïc laïi laø thaân nhöôïc. d) Caùc can chi khaéc mình laøm hao taùn hoaëc xì hôi mình gaëp xung hoaëc bò cheá phuïc, bò hôïp maát, hoaëc caùch xa thì vaãn ñöôïc xem laø thaân vöôïng, ngöôïc laïi laø thaân nhöôïc. Ñoái vôùi thaønh phaàn caùc can chi ñöôïc sinh nhieàu hay ít cuõng theo caùch giaûi lí giaûi töông töï. Ví duï can ngaøy giaùp thaân nhöôïc, ñaéc ñòa ôû chi hôïi, tí, ñöôïc can nhaâm quyù sinh cho nhau nhieàu, trong ñoù chæ coù moät vaøi caùi sinh cho nhaät can thì phaûi so saùnh möùc ñoä giöõa ñöôïc sinh vaø bò khaéc môùi coù theå keát luaän can ngaøy nhöôïc hay vöôïng. Soá thaønh phaân thieân can ñöôïc trôï giuùp laø bao nhieâu cuõng ñöôïc hieåu theo nguyeân lyù ôû treân. Ví duï can ngaøy laø giaùp, thaân nhöôïc, ñöôïc caùc thieân can giaùp khaùc laø ngang hoøa, hay aát kieáp taøi trôï giuùp thaân thì cuõng ñöôïc xem laø coù trôï giuùp, möùc ñoä ñöôïc trôï giuùp bao nhieâu laø phaûi xem noù bò hôïp maát hay ñöôïc taêng, töùc laø cuõng xem söï taêng giaûm ñeå xaùc ñònh thaân vöôïng hay thaân nhöôïc. Neáu laø hôïp maát thì thaønh phaàn trôï giuùp bò giaûm löïc. Ví duï ngaøy sinh laø giaùp, caùc thieân can khaùc coù aát hôïp vôùi canh kim thì khoâng nhöõng ñaõ hôïp maát aát moäc trôï giuùp giaùp maø coøn thaønh khí khaéc moäc, cho neân roõ raøng laø thaønh phaàn trôï giuùp ñaõ bò giaûm yeáu. Laïi ví duï ngaøy sinh laø canh, trong Töù truï caùc thieân can khaùc coù aát hôïp vôùi canh kim thì khoâng nhöõng ñaõ DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 48 hôïp maát aát moäc laø yeáu toá laøm giaûm canh kim maø coøn laø trôï giuùp theâm kim cuûa baûn thaân, do ñoù khieán cho löïc trôï giuùp ban ñaàu tuy khoâng lôùn nhöng nay ñaõ ñöôïc taêng theâm. Ñieàu kieän ñeå phaùn ñoaùn thaân nhöôïc laø sau khi ñaõ coù baûn lónh veà phaùn ñoaùn thaân vöôïng, treân cô sôû ñoù maø hieåu ngöôïc laïi. Söï naém vöõng phaùn ñoaùn thaân nhöôïc hay thaân vöôïng laø khaâu ñaàu tieân coù tính then choát nhaát trong vieäc ñoaùn meänh. Söï phöùc taïp cuûa vaán ñeà laø ôû choã ngoaøi söï phaùn ñoaùn ñoái vôùi can ngaøy ra, coøn phuï thuoäc söï phaùn ñoaùn toång hôïp veà söùc maïnh yeáu, xa gaàn, sinh khaéc, xung hôïp cuûa caùc can chi khaùc coù chuaån xaùc hay khoâng. Baûn lónh ñoaùn meänh cao hay thaáp, ñoaùn vieäc ñuùng hay sai ñeàu döïa vaøo cô sôû naøy. Ñaäy laø ñieàu raát khoù giaûi, khoù truyeàn thuï, hôn nöõa cuõng coøn tuyø thuoäc vaøo söï lónh hoäi vaø caûm nhaän cuûa ngöôøi hoïc. Ví duï. Töù truï cuûa moät nam giôùi nhö sau: Thöïc aán Nhaät Saùt Quyù maõo Maäu ngoï Taân söûu Ñinh muøi Aát Ñinh, kyû kæ, taân, quyù kæ, aát, ñinh Taøi saùt, kieâu kieâu, tæ, thöïc kieâu, taøi, saùt Can ngaøy laø taân kim. Sinh ôû thaùng ngoï laø ñaát beänh neân khoâng ñöôïc leänh. Ta laïi thaáy can phía beân traùi laø maäu töùc laø aán sinh thaân, ôû ñaát ñeá vöôïng neân laø sinh. Ngay ñoùng ôû söûu thoå, kyû thoå trong söûu laø baûn khí, kæ thoå cuûa thaùng ngoï laø laâm quan vöôïng ñòa, laïi coøn theâm baûn khí trong muøi thoå cuõng laø kyû thoå ôû quan ñaùi vöôïng ñòa cho neân laïi cuõng ñöôïc sinh. Can giôø beân phaûi truï ngaøy laø ñinh hoûa thaát saùt, ñinh sinh vaøo thaùng ngoï cuõng laø laâm quan vöôïng ñòa, saùt vöôïng. Quyù thuyû thöïc thaàn cuûa truï naêm ôû caùch xa nhaät nguyeân rôi vaøo tuyeät ñòa, laø nhöôïc. Chi naêm ñoùng döôùi can naêm taøng ñoän aát, aát tröôøng sinh ôû ngoï neân taøi vöôïng. Taân kim tröôøng sinh ôû tí, nhöng trong Töù truï khoâng coù tí, caùc thieân can loä ra baûn khí cuûa noù laïi khoâng coù tæ, kieáp ; taân kim trong söûu khoâng phaûi laø goác cuûa moä cho neân khoâng ñaéc ñòa. Caùc thieân can khoâng coù tæ, kieáp vaø cuõng khoâng trôï giuùp. Treân ñaây laø lieät keâ ra söï vöôïng suy cuûa caùc nguõ haønh vaø söï vöôïng suy cuûa möôøi thaàn. Tieáp theo laø ta so saùnh söï maïnh yeáu cuûa can ngaøy. Khoâng ñöôïc leänh , khoâng ñaéc ñòa laïi khoâng ñöôïc trôï giuùp maø chæ coù vöôïng sinh thì baûn thaân vaãn laø nhöôïc. Thaát saùt vöøa coù theå laø caùt thaàn sinh aán thuï ñeå laøm cho vöôïng thaân, nhöng cuõng coù theå laø saùt tinh khaéc thaân. Giôø khaéc thaân laø luùc gaëp tueá vaän taøi tinh, luùc ñoù aán thuï bò cheá ngöï, coøn taøi laïi bò sinh saùt,saùt sinh khoâng ñöôïc aán neân khaéc thaân. Hôn nöõa ñòa chi ngoï muøi laø baùn hoäi saùt khieán cho saùt caøng maïnh. Muoán bieát coù ñöôïc cöùu hay khoâng thì phaûi xem trong Töù truï saùt tinh gaëp kò thaàn hay hæ thaàn ( ngoï vaø muøi vì khoâng phaûi laø luïc hôïp lieàn keà beân caïnh cho neân cho duø coù thoå loä ra hoùa xuaát , cuõng khoâng theå ñöôïc coi laø hoùa ). Duïng thaàn laø chính aán, kò thaàn laø thieân taøi ( xin xem cuï theå ôû ví duï chính aán duïng thaàn ôû chöông 13). ÔÛ phaàn naøy ñang baøn ñeán nhöõng vaán ñeà maø caùc chöông, muïc phía sau seõ baøn chi tieát. Caùc hoïc vieân coù theå ñoái chieáu so saùnh ñeå giuùp cho söï hieåu bieát ñöôïc saâu saéc hôn. Ñöa ra ví duï treâ laø muoán ñeå ñoäc giaû hieåu ñöôïc trong döï ñoaùn veà meänh lyù, naêm can döông tính theo chieàu thuaanj, naêm can aâm tính theo chieàu nghòch cuûa 12 cung. Vì trong moät soá saùch phuû ñònh naêm can aâm khoâng tính theo chieàu nghòch cuûa möôøi hai cung, ñoù laø ñieàu khoâng ñuùng. Nhö ta ñaõ thaáy neáu taân kim laø can aâm, khoâng tính theo chieàu nghòch maø vaãn tính theo chieàu thuaän thì tröôøng sinh thaân, thaát saùt coøn ñöôïc aán thuï hoùa laø hæ chöù khoâng phaûi laø kò thì laøm sao thaân nhöôïc saùt vöôïng, gaëp naêm taøi, nhöng laïi luoân luoân gaëp taïi hoaï. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 49 Thöïc chaát laø vì thaân nhöôïc gaëp taøi neân gaùnh khoâng noåi, maø sinh saùt laïi khaéc thaân neân nguyeân nhaân tai hoaï laø ôû choã thaân nhöôïc. Nhöng vì baûn khí cuûa naêm can aâm vaø naêm can döông ôû laâm quan ñeá vöôïng ñeàu rôi vaøo vöôïng ñòa, laø loäc, kình döông, cho neân nguõ haønh vöôïng ôû baûn khí laø ñieàu tröôùc sau khoâng thay ñoåi. Cuøng moät nguõ haønh , neáu naêm can aâm vaø naêm can döông phaân bieät ôû ñaát tröôøng sinh vaø suy nhöôïc, naêm can aâm vaø naêm can döông laïi rôi vaøo leänh thaùng thì roõ raøng seõ ngöôïc nhau hoaøn toaøn. Söï khaùc bieät ñoù seõ daãn ñeán söï phaùn ñoaùn sai laàm veà thaân nhöôïc vaø thaân vöôïng, duïng thaàn laáy sai thì toaøn boä ñeàu sai. Ñieàu ñoù khoâng nhöõng söï döï ñoaùn seõ giuùp cho ngöôøi ta höôùng ñeán caùi toát, traùnh xa caùi xaáu, maø seõ coù taùc duïng ngöôïc laïi. Cho neân hoïc vieân nhaát ñònh phaûi naém vöõng ñieàu maáu choát naøy. II. ÑIEÀU NEÂN VAØ KHOÂNG NEÂN KHI CHOÏN DUÏNG THAÀN THEO NGUÕ HAØNH CUÛA CAN NGAØY SINH Ñoái vôùi meänh cuïc khaùc nhau, phaûi coù söï phaân tích cuï theå : quyeån saùch naøy muoán hy voïng noùi roõ nhöõng nguyeân taéc neân vaø khoâng neân khi choïn duïng thaàn theo caùc tính chaát cuûa möôøi can. Bôûi vì nhieàu saùch coå noùi veà vaán ñeà naøy raát phöùc taïp , vì vaäy neáu khoâng naém ñöôïc yeáu lón thì seõ raát deã duøng sai. Ôû ñaây chæ baøn moät caùch toång quaùt nhöõng ñieàu neân vaø caám kî cuûa nguõ haønh sinh khaéc cheá hoaù – nhöõng ñieàu coát tuyû cuûa meänh lí hoïc. Ñoäc giaû sau khi ñaõ naém vöõng vaø phaân bieät ñöôïc söùc maïnh cuûa caùc nguõ haønh, ño ñöôïc söï thònh suy maïnh yeáu cuûa can ngaøy sinh ñeå laáy duïng thaàn moät caùch hôïp lyù, töùc laø ñaõ naüm vöõng ñöôïc maïch chính cuûa meänh, nhö theá môùi mong döï ñoaùn ñöôïc chính xaùc. Phaøm ngöôøi can ngaøy sinh thuoäc moäc, nhaát ñònh phaûi laøm roõ theá thinh suy cuûa moäc. Neáu moäc maïnh maø thuyû cuõng nhieàu laø theá moäc thònh, neân laáy kim thích ñaùng ñeå laøm yeáu moäc. Neáu kim ít qua thì laáy thoå cuõng ñöôïc. Tröôøng hôïp moäc yeáu maø kim raát maïnh thì theá moäc seõ suy baïi, neân duøng hoûa ñeå cheá ngöï kim ; neáu hoûa yeáu qua thì laáy moäc cuõng ñöôïc. Tröôøng hôïp thuyû maïnh qua, moäc seõ bò troâi daït, duïng thaàn neân laáy thoå laø toát, thöù nöõa coù theå duøng hoûa. Thoå maïnh quaù moäc seõ bieán thaønh suy nhöôïc, luùc ñoù duïng thaàn neân laáy moäc laø toát nhaát, thöù nöõa laø laáy thuyû. Tröôøng hôïp hoûa maïnh quaù, moäc seõ bò ñoát thieâu, duïng thaàn neân choïn thuyû laø toát nhaát, thöù nöõa laø choïn kim laøm duïng thaàn. Phaøm ngöôøi can ngaøy sinh thuoäc hoaû, nhaát ñònh phaûi laøm roõ löïc cuûa hoûa laø dö thöøa hay thieáu. Neáu cheá cuûa hoaû maïnh, laïi theâm moäc nhieàu, ñoù laø dö thöøa, duïng thaàn neân choïn thuyû maïnh, laïi theâm moäc nhieàu, ñoù laø dö thöøa. Duïng thaàn neân choïn thuyû ñeå khoáng cheá bôùt hoûa. Neáu thuyû yeáu thì choïn kim ñöôïc. Tröôøng hôïp theá hoûa yeáu , theá thuûy laïi vöôïng, ñoù laø hoaû thieáu, duïng thaàn neân choïn thoå ñeå cheá ngöï moäc, neáu thoå suy nhöôïc choïn hoûa cuõng ñöôïc. Tröôøng hôïp moäc nhieàu, hoûa seõ caøng noùng, duïng thaàn neân laáy thuyû ñeå khoáng cheá laø toát nhaát, thöù nöõa laáy kim cuõng ñöôïc. Kim quaù nhieàu, hoûa seõ bò taét, duïng thaàn neân laáy hoûa laø toát, thöù nöõa laø duøng moäc. Thoå quaù nhieàu thì hoûa seõ bò môø toái, duïng thaàn neân laáy moäc laø toát, thöù nöõa laø duøng thuyû. Phaøm ngöôøi can ngaøy sinh thuoäc thoå, nhaát ñònh phaûi laøm roõ tính chaát cuûa thoå laø daøy hay moûng. Neáu thoå keát naëng maø thuyû laïi ít töùc laø thoå daøy, duïng thaàn neân laáy moäc ñeå laøm thöa rôøi thoå, neáu moäc quaù yeáu thì laáy thuûy cuõng ñöôïc. Neáu chaát thoå maø nheï, hôn nöõa moäc thònh qua thì ñoù laø thoå moûng, duïng thaàn neân laáy kim ñeå cheá ngöï moäc ; neáu kim yeáu quaù thì laáy thoå cuõng ñöôïc . Neáu hoûa quaù maïnh , thoå seõ bò thieâu ñoát, duïng thaàn neân choïn thuyû ñeå cheá ngöï hoûa laø toát, thöù nöõa laø duøng kim. Neáu thuyû quaù nhieàu thì thoå seõ bò troâi, duïng thaàn laáy thoå laø toát nhaát, DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 50 thöù nöõa laø duøng hoaû. Kim nhieàu thoå seõ suy nhöôïc, duïng thaân laáy hoaû laø toát nhaát, thöù nöõa laø duøng moäc. Phaøm ngöôøi can ngaøy sinh thuoäc kim, nhaát ñònh phaûi laøm roõ tính chaát cuûa kim laø cöng hay meàm. Neáu kim nhieàu maø thoå laïi daøy, ñoù laø kim cöùng, duïng thaàn neân laáy hoûa, ñeå luyeän kim, neáu hoûa yeáu quaù thì laáy moäc cuõng ñöôïc. Tröôøng hôïp moäc raát naëng, kim laïi nheï, ñoù laø kim meàm, duïng thaàn neân choïn thoå ñeå sinh kim ; neáu thoå yeáu qua thì laáy kim cuõng ñöôïc. Tröôøng hôïp ñoù duïng thaàn laáy thoå laø toát nhaát, thöù nöõa laø duøng hoûa. Hoaû maïnh seõ noùng, laøm cho kim bò toån thöông, tröôøng hôïp ñoù neân choïn duïng thaàn laø toát nhaát, thöù nöõa laø kim. Phaøm ngöôøi can ngaøy sinh thuoäc thuûy, phaûi laøm roõ theá cuûa thuyû maïnh hay yeáu. Thuyû nhieàu, kim laïi naëng laø thuyû maïnh, khi ñoù neân duïng thaàn laø thoå ñeå phoøng ngöï vaø khoáng cheá thuûy ; neáu thoå yeáu qua thì duøng hoûa cuõng ñöôïc. Neáu thuyû raát yeáu, thoå laïi nhieàu laø theá thuûy yeáu, duïng thaàn neân choïn moäc ñeå cheá ngöï thoå, khi moäc yeáu qua thì laáy thuyû cuõng ñöôïc. Tröôøng hôïp kim maïnh quaù, thuûy seõ bieán thaønh ñuïc, duïng thaàn neân choïn hoûa laø toát nhaát, thöù nöõa laø duøng moäc. Hoaû maïnh quaù thì noùng, thuyû bò ñoát khoâ, duïng thaàn choïn thuyû laø toát nhaát, thöù nöõa laø choïn kim. Moäc nhieàu quaù , thuûy bò doàn laïi, doøng chaûy khoâng thoâng, duïng thaàn laáy kim laø toát nhaát, thöù nöõa laø duïng thoå. BAØN CHI TIEÁT VEÀ CAÙC LAÁY DUÏNG THAÀN THEO NGUÕ HAØNH CUÛA CAN NGAØY SINH ÔÛ muïc treân, caên cöù vaøo söï so saùnh löïc löôïng cuûa nguõ haønh : kim, moäc, thuyû, hoûa, thoå cuûa can ngaøy sinh vôùi caùc nguõ haønh khaùc vaø noùi leân nhöõng ñieàu neân, khoâng neân ñeå giôùi thieäu phöông phaùp choïn duïng thaàn hôïp lyù. Coøn ôû muïc naøy seõ döïa vaøo cô sôû ñoù trieån khai theâm, baøn veà caùch laáy duïng thaàn theo goùc ñoä khí baåm sinh cuûa boán muøa cuûa ngaøy sinh. Mong giuùp moïi ngöôøi hieåu roõ hôn ñeå deã naém vöõng. ÑIEÀU NEÂN VAØ KHOÂNG NEÂN CUÛA MOÄC THUOÄC BOÁN MUØA Saùch “ Cuøng thoâng baûo giaùm” noùi: moäc muøa xuaân coøn mang khí laïnh dö thöøa, neáu gaëp ñöôïc hoûa ñeå laøm aâm laïi môùi coù theå traùnh ñöôïc nhöõng tai hoaï caây caønh bò cong queo. Neáu gaëp ñöôïc thuûy ñeå töôùi nhuaän seõ caûm thaáy thoaûi maùi, töôi toát. Nhöng neáu thuyû nhieàu quaù , caây seõ bò aåm öôùt, daàm naùt, thuyû ít quaù caây seõ bò khoâ heùo. Do ñoù caàn thuyû hoûa thích hôïp môùi laø toát nhaát. Neáu thoû quaù nhieàu seõ laøm toån hao noäi löïc cuûa caây, cuõng laø ñieàu ñaùng lo ngaïi ; neáu thoå moûng, loûng leûo thì caây deã xum xueâ. Neáu moäc gaëp kim thì seõ bieán thaønh cöùng caùp, khi ñoù neáu gaëp hoûa seõ khoâng ñeán noãi bò toån thöông. Giaû thieát moäc ñaõ raát cöôøng traùng thì coù gaëp kim cuõng khoâng coøn ñaùng sôï, vaãn tieáp tuïc lôùn leân nhö thöôøng. Moäc cuûa muøa haï reã vaø laø ñeàu raát khoâ. Caây baét ñaàu töø cong queo bieán thaønh thaúng, caønh taùn vöôn ra. Mong gaëp ñöôïc nöôùc nhieàu ñeå töôùi taém, kò hoûa nhieàu ñoát noù ; neân ñöôïc sinh tröôûng ôû choã thoå moûng, khoâng neân thoå daøy. Thoå daøy quaù ñoái vôùi moäc laø tai naïn. Neáu kim maïnh quaù laø khoâng hay maø chæ neân kim yeáu, vì kim taàng lôùp lôùp, caønh laù xum xueâ chaúng maáy choác thaønh röøng, hoa nôû truøng truøng ñieäp ñieäp nhöng cuoái cuøng khoâng coù quaû. Nhö theá goïi laø : “gaëp moäc truøng truøng saép thaønh röøng raäm, hoa nôû khaép nôi nhöng khoâng keát quaû”. Moäc muøa thu, ñaàu thu trôøi coøn noùng, mong gaëp ñöôïc thuyû, thoå ñeå nuoâi döôõng phaùt trieån Vaøo giöõa thu, quaû ñaõ hình thaønh, mong gaëp ñöôïc kim cöùng ñeå laøm ruïng noù. Sau söông giaùng khoâng neân gaëp thuyû tinh, vì thuyû thònh qua moäc bò troâi ñi. Tröôùc haøn loä neân gaëp hoûa maïnh ñeå DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 51 ñoát noùng, coù nhö theá moäc môùi chaéc, beàn. Moäc nhieàu thì nguyeân lieäu toát ; thoå nhieàu, moäc quaù daøy , thì moäc khoâng theå sinh tröôûng toát töôi ñöôïc. Moäc muøa ñoâng mong gaëp thoå nhieàu ñeå nuoâi döôõng, sôï thuyû nhieàu dìm laáp. Kim cho duø nhieàu moäc vaãn khoâng bò toån haïi. Neáu luùc ñoù hoûa laïi xuaát hieän laàn nöõa, seõ coù taùc duïng söôûi aám cho moäc. Khi laù ruïng veà coäi laø theá moäc suy yeáu khoâng theå traùnh khoûi. Luùc ñoù chæ sôï gaëp töû tuyeät laø gay go, neáu gaëp cung sinh tröôûng thì seõ soáng. ÑIEÀU NEÂN VAØ KHOÂNG NEÂN CUÛA HOÛA THUOÄC BOÁN MUØA Hoûa muøa xuaân, moäc laø meï hoûa ( moäc sinh hoûa ), moäc hoûa cuøng vöôïng , theá löïc song song, mong gaëp ñöôïc ñeå phuø trôï, nhöng moäc khoâng neân vöôïng quaù, moäc vöôïng quaù hoûa seõ trôû neân chaùy boûng, neáu theá mong coù thuyû ñeå hoøa nhaõ, nhöng thuûy cuõng khoâng neân nhieàu vì thuyû quaù nhieàu hoûa seõ bò daäp taét. Thoå nhieàu thì hoûa seõ bieán thaønh aâm æ khoâng saùng, hoûa vöôïng qua thì seõ boác leân maõnh lieät. Neáu gaëp ñöôïc kim coù theå môû roäng uy theá cuûa hoûa, cho kim raát nhieàu cuõng vaãn toát. Hoûa muøa haï, chính laø luùc ñang coù khí theá. Neáu gaëp thuûy ñeå cheá ngöï noù thì seõ traùnh ñöôïc tai naïn töï ñoát minh. Neáu gaëp ñöôïc moâïc ñeå phuø trôï thì nhaát ñònh seõ traùnh ñöôïc moái lo cheát yeåu. Neáu gaëp ñöôïc kim seõ caøng phaùt ñaït ; gaëp ñöôïc thoå cuõng toát. Song gaëp kim , thoå tuy coù lôïi nhöng neáu khoâng coù nöôùc thì kim seõ khoâ khan, thoå bò ñoát noùng, neáu ñöôïc theâm hoûa nöõa thì theá maïnh quaù deã daãn ñeán toån haïi. Hoûa muøa thu tính chaát ñaõ traàm laëng, thaân theå nhaø nhaõ. Neáu gaëp ñöôïc moäc ñeå phuø trôï thì seõ coù ñieàu toát ñöôïc saùng theâm laàn nöõa. Neáu gaëp thuyû xung khaéc thì khoù traùnh khoûi bò daäp taét. Thoå quaù nhieàu seõ bò che laáp laøm cho môø toái. Kim quaù nhieàu seõ cöôùp ñi uy theá cuûa hoaû. Hoûa gaëp hoaû seõ laøm taêng theâm ñoä saùng , do ñoù duø gaëp hoûa nhieàu cuõng coù lôïi. Hoûa muøa ñoâng, hình theå ñaõ tuyeät dieät, hoa moøn. Mong gaëp moäc ñeå phuø trôï theâm söùc. Neáu gaëp thuûy xung khaéc seõ khoù traùnh khoûi tai öông, luùc ñoù hy voïng gaëp thoå ñeå khoáng cheá bôùt. Hoûa gaëp ñöôïc hoûa seõ taêng theâm söùc löïc, coù lôïi cho vieäc sinh toàn. Hoûa muøa ñoâng gaëp kim thì khoù khaéc ñöôïc kim, neáu khoâng coù kim thì cuõng khoâng bò toån thaát. ÑIEÀU NEÂN VAØ KHOÂNG NEÂN CUÛA BOÁN MUØA Thoå muøa xuaân, theá löïc raát coâ ñôn yeáu ôùt, neân mong gaëp hoûa ñeå phuø trôï, sôï nhaát gaëp moäc khaéc. Mong gaëp thoå ñeå cuøng saùnh vai chung söùc, sôï gaëp thuûy cuoán troâi ñi maát. Luùc naøy neáu gaëp ñöôïc kim ñeå khoáng cheá moäc thì thoå seõ trôû thaønh coù söùc, nhöng neáu kim vöôïng quaù laïi seõ laøm xì hôi cuûa thoå. Thoå muøa haï, tính caùch cuûa noù raát khoâ khan. Gaëp ñöôïc ñaïi thuyû ñeå töôùi nhuaän laø toát nhaát. Neáu gaëp phaûi vöôïng hoûa thì caøng khoâ khan hôn neân khoù traùnh khoûi toån haïi. Moäc coù theå phuø trôï theá cuûa hoûa, cho neân moäc vaø hoûa ñeàu khoâng thích hôïp thoå ôû tröôøng sinh. Kim coù theå sinh thuyû, thuyû ñaày ñuû seõ khieán cho thoå muøa haï maïnh meõ, luùc ñoù neáu gaëp ñöôïc thoå ñeå saùnh vai chung söùc thì thoå caøng theâm maïnh, ngöôïc laïi thì bò traéc trôû, trì treä khoâng thoâng. Do ñoù neáu thoå maïnh quaù thì neân gaëp moäc ñeå khoáng cheá. Thoå muøa thu (thoå sinh kim), thoå vaø kim laø meï suy con vöôïng, kim nhieàu qua seõ xì hôi cuûa thoå. Neáu moäc thònh seõ khoáng cheá thoå. Hoaû duø thònh cuõng khoâng ñaùng sôï , chæ sôï thuyû maïnh thì khoâng toát. Neáu thoå gaëp thoå ñeå saùnh vai chung söùc thì seõ laøm cho thoå maïnh leân. Ñeán tieát söông giaùng thì duø khoâng gaëp thoå ñeå saùnh vai chung söùc cuõng khoâng coøn gì ñaùng ngaïi. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 52 Thoå muøa ñoâng, beà ngoaøi giaù laïnh, beân trong oân aám. Gaëp ñöôïc thuyû maïnh, thoå seõ caøng toát. Neáu kim nhieàu quaù, thoå seõ trôû thaøn phuù quyù. Neáu hoûa thònh quaù seõ laøm cho thoå theâm phoàn vinh ; moäc nhieàu cuõng khoâng coù gì trôû ngaïi. Luùc nay neáu thoå gaëp thoå thì caøng theâm toát töùc laø thaân theå ñaõ cöôøng traùng laïi caøng theâm thoï. ÑIEÀU NEÂN VAØ KHOÂNG NEÂN CUÛA BOÁN MUØA. Kim muøa xuaân, treân thaân coøn taøn dö cuûa khí laïnh chöa heát. Neáu gaëp hoûa ñeå laøm cho kim theâm lôùn maïnh, phoàn vinh laø raát quyù. Kim muøa xuaân thaân theå coøn yeáu, tính caùch meàm maïi, hy voïng ñöôïc thoå trôï giuùp môùi toát. Neáu gaëp thuyû quaù nhieàu kim seõ trôû neân haøn laïnh, voán laø coù ích laïi trôû thaønh voâ duïng. Neáu gaëp moäc quaù maïnh, kim deã bò gaõy vuïn, voán laø cöùng laïi trôû thaønh meàm. Kim gaëp ñeå saùnh vai chung söùc laø ñieàu toát nhaát, song neáu khoâng coù hoaû thì cuõng khoâng phaûi laø toát laém. Kim muøa haï caøng theâm yeáu meàm, hình theå vaø phaåm chaát chöa tröôûng thaønh ñaày ñuû, luùc ñoù raát sôï thaân theå bieán thanh yeáu ñuoái. Thuyû maïnh ñoái vôi kim muøa haï laø toát nhaát, coøn hoûa nhieàu thì xaáu. Kim gaëp kim ñeå hoå trôï laãn nhau thì caøng theâm maïnh. Neáu gaëp phaûi moäc laø taêng ñieàu coù haïi cho baûn thaân. Thoû daøy quaù seõ laäp vuøi kim, thoå moûng thì coù lôïi cho kim sinh tröôûng. Kim muøa thu, laø luùc khí theá ñang maïnh. Gaëp hoûa ñeå tu luyeän kim thì môùi trôû thaønh nhöõng vaät coù ích nhö chuoâng, ñænh, vaïc. Kim gaëp thoå ñeå thoå tö döôõng kim tröôûng thaønh laø toát, neáu khoâng gaëp thoå thì kim seõ ñuïc, khoâng hay. Neáu kim gaëp thuyû thì tinh thaàn caøng theâm töôi ñeïp. Kim gaëp moäc thì seõ coù nhöõng vaät ñieâu khaéc coù giaù trò neân raát toát. Neáu kim gaëp kim thì caøng trôû neân cöôøng traùng. Ñieàu caàn chuù yù laø neáu cöôøng traùng quaù seõ bò beû gaãy. Kim muøa ñoâng, hình theå haøn laïnh, tính chaát cuõng laïnh giaù. neáu gaëp moäc nhieàu thì cuõng khoù laøm thaønh rìu buùa. Gaëp thuyû vöôïng quaù thì khoù traùnh khoûi tai naïn bò chìm. Gaëp thoå coù theå cheá phuïc thuyû cho neân gaëp thoå coù theå laøm cho thaân theå cuûa kim khoâng ñeán noåi giaù laïnh. Gaëp hoûa ñeå sinh thoå ( meï vaø con) thì caû hai ñeàu toát vôùi kim. Neáu kim gaëp kim ñeå cuøng hoå trôï, laïi coøn gaëp quan aán ñeå oân döôõng thì seõ caøng dieäu kyø. ÑIEÀU NEÂN VAØ KHOÂNG NEÂN CUÛA BOÁN MUØA Thuyû muøa xuaân tính chaát daàm deà öôùt aùt. Neáu gaëp thoå ñeå cheá ngöï thì noù coù theå traùnh ñöôïc tai hoaï loang chaûy lung tung. Neáu gaëp thuyû ñeå hoå trôï cho nhau thì coù theå daãn ñeán nguy hieåm nöùt bôø, vôõ ñeâ. Neân gaëp kim ñeå phuø trôï, nhöng khoâng neân kim nhieàu quaù. Mong gaëp hoaû ñeå khoáng cheá, nhöng hoaû khoâng neân maïnh quaù. Gaëp ñöôïc moäc thì moäc ñöôïc töôùi nhuaän, xum xueâ. Neáu khoâng coù thoå caûn laïi thì thuûy seõ taûn maùt chaûy ñi. Thuyû muøa haï beà ngoaøi “thöïc”, beân trong “hö”. Ñaây chính laø luùc ñang khoâ cho neân hy voïng gaëp ñöôïc thuyû ñeå saùnh vai chung söùc. Neáu gaëp ñöôïc kim ñeå phuø trôï thaân minh cuõng toát. Sôï nhaát laø gaëp vöôïng hoûa. Moäc vöôïng quaù seõ laøm xì hôi cuûa thuûy ; thoå vöôïng quaù, naëng quaù seõ khaéc maát nguoàn cuûa thuyû. Thuyû muøa thu, kim vaø thuyû hai meï con cuøng vöôïng. Gaëp ñöôïc kim töông trôï thuyû thì thuyû caøng trong , tinh khieát. Gaëp vöôïng thoå thuyû trôû thaønh ñuïc. Hoûa nhieàu seõ coù lôïi nhieàu cho thuyû, nhöng khoâng neân hoûa nhieàu quaù, quaù maïnh. Moäc nhieàu cuõng coù theå khieán cho thuyû töï mình phoàn vinh, nhöng cuõng chæ neân moäc vöøa phaûi môùi thích hôïp. Neáu gaëp thuyû qua nhieàu thì seõ taêng moái lo veà söï traøn treà leânh laùng, luùc ñoù neân gaëp thoå truøng truøng ñeå ngaên thuyû laïi thì môùi mong coù thanh bình. Nhö theá goïi laø: “gaëp thuûy truøng truøng, taêng theâm moái lo, gaëp thoå truøng DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 53 truøng môùi bình taâm ñöôïc”. Thuûy muøa ñoâng chính laø luùc ñang coù khí theá. Gaëp ñöôïc hoûa thì môùi mong tröø ñöôïc moái lo haøn khí ñaày mình. Gaëp ñöôïc thoå thì seõ doàn thuyû veà heïp laïi. Gaëp kim nhieàu thì thuyû khoâng coøn coù nghóa. Gaëp moäc nhieàu laø thuyû höõu tình ( vì thuyû sinh moäc) . Thuyû muøa ñoâng nhoû yeáu neân mong ñöôïc gaëp thuyû trôï söùc, neáu thuyû maïnh quaù thì mong gaëp thoå nhieàu ñeå laøm ñeâ chaén giöõ. CHÖÔNG 6 TÍNH CHAÁT CUÛA MÖÔØI THAÀN I. SINH, KHAÉC CUÛA MÖÔØI THAÀN Möôøi thaàn laø chæ nhö taøi, quan , aán tinh .... cuûa möôøi can loä ra, trong ñoù bao goàm caû caùc can taøng trong ñòa chi. Moái quan heä sinh khaéc giöõa chuùng cuõng töùc laø quan heä sinh khaéc cuûa nguõ haønh. Möôøi thaàn nghieâng veà phaân tích ngöôøi vaø söï vieäc, nguõ haønh nghieâng veà phaûn aùnh möùc ñoä khí baåm sinh cuûa con ngöôøi. Caû hai caùi boå sung cho nhau, khoâng ñöôïc xem nheï beân naøo. Chöông naøy chuyeân baøn veà nhöõng tính chaát baåm sinh cuûa con ngöôøi. Caû hai caùi boå sung cho nhau, khoâng ñöôïc xem nheï beân naøo. Chöông naøy chuyeân baøn veà nhöõng tính chaát coù lieân quan vôùi möôøi thaàn, coøn nhöõng chöông sau , coù luùc baøn rieâng, coù luùc baøn chung, mong ñoäc giaû qua ñoù thaáy ñöôïc moâi lieân quan maät thieát giöõa hai caùi. Töông sinh cuûa möôøi thaàn: chính taøi, thieân taøi sinh quan saùt, quan saùt sinh aán kieâu, aán kieâu sinh kieáp tæ cuûa chuû nhaät chuû, kieáp tæ sinh thöông thöïc, thöông thöïc sinh chính thieân taøi. Töông khaéc cuûa möôøi thaàn: chính, thieân taøi khaéc aán kieâu, aán kieâu khaéc thöông thöïc, thöông thöïc khaéc quan saùt, quan saùt khaéc kieáp tæ cuûa nhaät chuû, kieáp tæ khaéc chính, thieân taøi. Sinh hoaëc khaéc cuûa möôøi thaàn, khoâng phaûi heã thaáy sinh laø toát, thaáy khaéc laø xaáu. Meänh toát hay xaáu cuõng khoâng phaûi laáy sinh vaø khaéc maø ñeå baøn. Ví duï ôû treân noùi thöïc thaàn sinh taøi laø meänh toát, thöïc thaàn cheá ( khaéc ) saùt vaãn laø meänh toát, ñoù laø khi baøn veà söï vieäc cuï theå maø noùi, chöù khoâng phaûi muoán so saùnh moät caùch ñôn giaûn giöõa sinh vaø khaéc. Vì vaäy tröôùc khi hoïc saâu theâm caàn nhôù roõ khoâng phaûi heã cöù thaáy “khaéc” laø lo sôï. Phaøm sinh hay khaéc, cho duï laø aâm döông hay nguõ haønh ñeàu coù theå sinh, coù theå khaéc. Ví duï giaùp moäc coù theå khaéc maäu thoå, cuõng coù theå khaéc kyû thoå, giaùp moäc coù theå sinh bính hoaû, cuõng coù theå sinh ñinh hoûa. Nhöng giaùp khaéc maäu, giaùp sinh bính laø döông khaéc döông, döông sinh döông. Töông sinh hoaëc khaéc ñoàng tính thì löïc lôùn. Phaøm baøn veà meänh, khi noùi ñeán sinh khaéc theo möôøi thaàn loä ra, löïc sinh khaéc cuûa chuùng lôùn hay nhoû laø caên cöù vaøo söï sinh khaéc, hôïp, hoùa cuûa caùc thieân can vaø nguõ haønh ñeå ñònh ñoaït (coøn phaûi can ê cöù vaøo söï luaän ñoaùn toång hôïp giöõa ñòa nguyeân vaø nhaân nguyeân). Giöõa caùc thieân can khoâng baøn ñeán xung. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 54 Söï sinh khaéc cuûa möôøi thaàn cuõng coù quy taéc gioáng nhö sinh khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh : quan heä töông sinh theo tuaàn hoaøn, quan heä töông khaéc theo caùch ngoâi. Quan heä ñoù ñöôïc bieåu dieãn nhö hình veõ treân. ÑIEÀU NEÂN VAØ KHOÂNG NEÂN CUÛA SINH, KHAÉC MÖÔØI THAÀN Gioáng nhö sinh khaéc cuûa nguõ haønh, möôøi thaàn vöøa coù töông sinh , vöøa coù töông khaéc. Ngoaøi ra khi moät thaàn naøo quaù maïnh hoaëc quaù yeáu thì cuõng tuaân theo quy luaät : vaät ñeán cöïc taát quay trôû laïi, töùc laø caùi voán sinh thì ngöôïc laïi khoâng theå sinh, caùi voán khaéc trôû thaønh bò khaéc. II. VÖÔÏNG, SUY CUÛA MÖÔØI THAÀN. Quy taéc ñoaùn vöôïng suy cuûa möôøi thaàn. Tieát naøy noùi veà söï vöôïng suy cuûa möôøi thaàn loä ra trong Töù truï, trong ñoù bao goàm möôøi thaàn cuûa caùc can taøng trong ñòa chi. Sau khi ñaõ xaùc ñònh roõ can ngaøy ñaéc khí, ñaéc ñòa, ñöôïc trôï giuùp, ñöôïc sinh hay khoâng thì thaân vöôïng hay thaân nhöôïc ñaõ hieän roõ. Nhöng thöïc chaát vöôïng hay nhöôïc ñeán möùc ñoä naøo, döôùi ñaây seõ baøn ñeán. 1. XEM BEÂN TRAÙI BEÂN PHAÛI CUÛA CAN NGAØY Ngoaøi vieäc phaûi xem xeùt nhöõng ñieàu kieän ôû treân, coøn phaûi xem döôùi can ngaøy ñoùng nhöõng ñòa chi gì, töùc laø chi ngaøy lieàn saùt can ngaøy ñöôïc xem can thaùng, can giôø laø hæ hay kò. Neáu laø hæ thì ñoù laø vöôïng hay laø nhöôïc, nhö theá môùi coù theå ño löôøng ñöôïc möùc trôï giuùp coù ích cho can ngaøy laø bao nhieâu. Neáu laø kî, cuõng coù söï öôùc löôïng töông öùng. Sau ñoù laïi tieáp tuïc xem söï hæ ñoù neáu ñöôïc taäp hôïp laø sinh hæ hay hôïp nhaát laø hæ, hoaëc bò thieân khaéc hay ñòa xung,hay khoáng cheá hay hình haïi. Cuoái cuøng môùi xeùt ñeán nhöõng can chi khaùc ôû xa hôn coù hæ, kî nhö theá naøo ñoái vôùi can ngaøy roài coäng theâm vaøo hoaëc tröø ñi söï hæ kî cuûa nhöõng can chi beân caïnh ôû treân. 2. TRA XEM MÖÙC ÑOÄ VÖÔÏNG, SUY CUÛA CAÙC CAN CHI KHAÙC NHAU ÑEÁN ÑAÂU Laàn löôït xem xeùt can naêm, can thaùng, can giôø trong thaùng ñoù rôi vaøo traïng thaùi vöôïng hay suy. Xong xem caùc can chi khaùc ñoùng phía döôùi beân phaûi, beân traùi can ñoù laø hæ thaàn hay kò DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 55 thaàn. Cuoái cuøng toång hôïp möùc ñoä vöôïng suy cuûa taøi quan, aán quan, möùc ñoä maïnh yeáu cuûa duïng thaàn, hoaëc möùc ñoä phuø trôï hay bò kî aùp cheá bao nhieâu. 3. XEM XEÙT MOÁI QUAN HEÄ TOÅNG HÔÏP Neáu can naêm loä ra taøi, coù quan heä laøm hao toån thaân ñoái vôùi nhaät can, can thaùng loä ra quan coù quan heä aùp cheá thaân ñoái vôùi nhaät can, maø taøi vaø quan laïi töông sinh cho nhau, coøn theá cuûa nhaät can ñôn baïc thì roõ raøng laø thaân nhöôïc, ôû phaàn treân ñaõ noùi chi tieát veà söï vöôïng suy cuûa nhaät can cuõng nhö möùc ñoä vöôïng suy cuûa taøi vaø quan. Moái quan heä cuûa taøi vaø quan laø töông sinh, thöïc löïc cuûa quan laø maïnh, do coù söùc khaéc nhaät can taêng leân moät ít, öôùc löôïng xem möùc chòu ñöïng cuûa nhaät can taêng leân nhö theá naøo. Treân cô sôû ñoù laø ta ñaõ coù theå xaùc ñònh ñöôïc söï thònh suy, cöôøng nhöôïc cuûa nhaät can ñeå suy ñoaùn. Phöông phaùp naém vöõng söï vöôïng suy cuûa nhaät can trong saùch coå baøn raát nhieàu . Khi meänh cuïc bieán hoaù thì trong voøng 60 giaùp tí ñaõ coù ñeán 52 vaïn tröôøng hôïp khaùc nhau cuûa Töù truï. Ñoái vôùi ngöôøi môùi hoïc maø noùi, ñaàu tieân phaûi naém ñöôïc yeáu lónh cô baûn, phaûi naém baét ñöôïc maâu thuaãn chuû yeáu thì muïc ñích döï ñoaùn môùi coù theå ñaït ñöôïc. ÔÛ ñaây chuùng toâi khoâng neâu ra taát caû moïi tröôøng hôïp, vì nhö theá seõ laøm roái söï nhaän thöùc, moïi ngöôøi khoù hieåu. Yeâu caàu laø ñoäc giaû phaûi naém ñöôïc kyõ thuaät cô baûn veà phöông phaùp choïn duïng thaàn theo moái quan heä sinh phuø, aùp cheá , ñieàu haàu ñeå caân baèng cho Töù truï. Trong ñoù söï sinh khaéc, hình hôïp, hoäi xung, phaù haïi... cuûa caùc can chi ñöùng xa hay gaàn vaø söï vöôïng suy cuûa chuùng aûnh höôûng ñeán nhaät can nhö theá naøo ñeå ruùt ra söï luaän ñoaùn chính xaùc. III. COÂNG NAÊNG CUÛA MÖÔØI THAÀN 1. COÂNG NAÊNG CUÛA CHÍNH QUAN Moái quan heä giöõa chính quan vôùi nhaät can : chính quan laø caùi khaéc cheá toâi ( nhaät can ). Can döông gaëp can aâm, hoaëc can aâm gaëp can döông laø khaéc. Chöùc naêng cuûa chính quan laø quaûn nhöõng ñieàu toát, ví duï ñoái vôùi con ngöôøi phaûi tuaân theo nhaø nöôùc vaø söï raøng buoäc cuûa phaùp luaät. Chính quan noùi chung ñöôïc coi laø caùt thaàn. Naêng löïc phuø trôï hay aùp cheá cuûa chính quan laø baûo veä taøi, sinh aán, aùp cheá thaân, khaéc cheá kieáp. Thaân cöôøng taøi nhöôïc thì toát nhaát laø coù chính quan ñeå baûo veä taøi. Thaân cöôøng aán nhöôïc thì chính quan seõ sinh aán. Nhaät can thònh vöôïng, chính quan seõ haïn cheá. Thaân can vöôïng, kieáp nhieàu thì chính quan seõ khaéc cheá kieáp. 2. COÂNG NAÊNG CUÛA THAÁT SAÙT Moái quan heä giöõa thaát saùt vôùi nhaät can : thaát saùt laø caùi khaéc cheá toâi ( nhaät can ). Döông gaëp döông hoaëc aâm gaëp aâm thì khaéc. Chöùc naêng cuûa thaát saéc : thaát saùc chuyeân taán coâng laïi nhaät can. Neáu voâ leã thì bò khaéc cheá neân nhaät can bò toån thöông . Vì vaäy coù khaéc cheá ( töùc laø coù thöïc thaàn, thöông quan khaéc cheá ) thì goïi laø thieân quan, khi khoâng coù khaéc cheá thì goïi laø thaát saùt. Thaát saùt noùi chung ñöôïc coi laø hung thaàn. Naêng löïc phuø trôï hay aùp cheá cuûa thaát saùt : laøm toån hao taøi, sinh aán, coâng phaù thaân, khaéc cheá kieáp. Nhaät can maïnh maø taøi yeáu thì thaát saùt laøm hao taøi. Nhaät can maïnh maø aán quan yeáu thì thaát saùt sinh aán quan. Aán quan yeáu, taøi maïnh thì thaát saùt coâng phaù thaân. Nhaät can maïnh maø kieáp yeáu thì thaát saùt khaéc cheá kieáp. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 56 3. COÂNG NAÊNG CUÛA CHÍNH TAØI, THIEÂN TAØI Moái quan heä giöõa thieân taøi, chính taøi vôùi nhaät can : chính, thieân taøi laø caùi khaéc cheá toâi ( nhaät can ). Chính taøi laø can döông maø gaëp nhaät can laø can aâm hoaëc can aâm gaëp can döông laø khaéc ; thieân taøi laø döông gaëp döông, hoaëc aâm gaëp aâm laø khaéc. Chöùc naêng cuûa chính taøi, thieân taøi : laø vaät döôõng meänh, ngöôøi ngöôøi caàn coù, nhöng khoâng phaûi ai ai cuõng coù ñöôïc, xöa nay ñeàu nhö theá. Chính, thieân taøi noùi chung ñöôïc xem laø caùt thaàn. Naêng löïc phuø trôï hay aùp cheá cuûa taøi tinh : sinh quan saùt, laøm xì hôi thöïc thöông, aùp cheá kieâu thaàn, laøm haïi chính aán. Nhaät can vöôïng maø quan saùt nhöôïc thì taøi sinh quan saùt. Nhaät can vöôïng maø taøi nhöôïc thì taøi laøm xì hôi thöïc thöông. Nhaät can vöôïng vaø kieâu thaàn vöôïng thì thieân taøi cheá aùp kieâu thaàn. Nhaät can vöôïng vaø chính aán vöôïng thì chính taøi laøm hoûng chính aán. 4. COÂNG NAÊNG CUÛA CHÍNH AÁN, THIEÂN AÁN Moái quan heä giöõa chính, thieân aán vôùi nhaät can : chính, thieân aán laø caùi sinh toâi ( nhaät can ). Chính aán laø can döông gaëp can aâm, hoaëc can aâm gaëp can döông thì sinh. Thieân aán laø döông gaëp döông, hoaëc aâm gaëp aâm thì sinh. Chöùc naêng naêng cuûa chính, thieân aán : laø nguoàn khí cuûa toâi, nhö cha meï sinh ra toâi. Chính aán noùi chung laø caùt thaàn, thieân aán noùi chung laø hung thaàn. Thieân aán gaëp thöïc thaàn thì seõ cöôùp ñoaït neân goïi laø kieâu thaàn. Naêng löïc phuø trôï hay aùp cheá cuûa chính, thieân aán : sinh thaàn, laøm xì hôi quan saùt, choáng laïi thöïc, thöông. Nhaät can yeáu maø quan saùt maïnh thì aán tinh laøm xì hôi quan saùt vaø sinh thaân. Nhaät can yeáu maø thöïc thöông maïnh thì chính aán choáng laïi thöông , thöïc. 5. COÂNG NAÊNG CUÛA THÖÔNG QUAN, THÖÏC THAÀN. Moái quan heä giöõa thöông quan, thöïc thaàn vôùi nhaät can : thöông, thöïc laø caùi toâi ( nhaät can ) sinh ra. Thöông quan laø döông gaëp aâm, hoaëc aâm gaëp döông thì sinh ; thöïc thaàn laø döông gaëp döông thì sinh. Chöùc naêng cuûa thöông quan, thöïc thaàn : thöông gaëp quan thì khaéc, ngoaøi tröôøng hôïp nhaät can thuaän theo luaät phaùp ra, noùi chung ñöôïc coi laø hung thaàn. Thöïc thaàn gaëp saùt thì coù theå cheá phuïc laøm cho nhaät can ñöôïc yeân oån khoâng coù tai hoaï, neân noùi chung ñöôïc xem laø caùt thaàn. Naêng löïc phuø trôï hay aùp cheá cuûa thöôïng quan, thöïc thaàn : laøm xì hôi thaân, sinh taøi, ñoái ñòch vôùi thaát saùt, laøm toån thöông quan. Thaân vöôïng maø taøi quan nhöôïc thì thöông quan, thöïc thaàn laøm xì hôi cuûa thaân. Thaân vöôïng maø taøi nhöôïc thì thöông quan, thöïc thaàn sinh taøi. Thaân nhöôïc maø quan saùt maïnh thì thöông quan, thöïc thaàn seõ ñoái ñòch vôùi thaát saùt laøm toån haïi quan. 6. COÂNG NAÊNG CUÛA TÆ, KIEÁP Moái quan heä giöõa tæ, kieáp vôùi nhaät can : tæ, kieáp laø cuøng vai vôùi toâi ( nhaät can ). Kieáp taøi laø döông gaëp aâm, hoaëc aâm gaëp döông laø cuøng loaïi. Ngang vai (tæ ) laø döông gaëp döông, aâm gaëp aâm thì cuøng loaïi. Chöùc naêng cuûa tæ, kieáp : laø ñoái ñòch cuûa taøi. Nhaät can vöôïng noùi chung ñöôïc coi laø hung thaàn. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 57 Naêng löïc phuø hôïp hay aùp cheá cuûa tæ, kieáp : giuùp thaân, phuø trôï quan saùt, hoùa xì hôi, ñoaït cöôùp taøi. Nhaät can nhöôïc maø coù tæ kieáp thì thaân ñöôïc giuùp, nhaät can nhöôïc maø coù tæ kieáp thì quan saùt ñöôïc phuø trôï, nhaät can maø coù tæ kieáp thì khoâng sôï hoùa xì hôi, nhaät can vöôïng nhôø coù tæ kieáp ñeå ñoaït ñöôïc taøi. IV. TAÂM TÍNH CUÛA MÖÔØI THAÀN Caùc thieân can thaáu ra möôøi thaàn, trong döï ñoaùn coøn ñöôïc hieåu laø thieân tính loä ra gioáng nhö caùc tính chaát cuûa nguõ hanh, ñaïi bieåu cho tính tình cuûa con ngöôøi. Caùc taøi tinh, quan tinh, aán tinh loä ra trong thieân can hoaëc caùc can taøng trong ñòa chi ñeàu laø nhöõng tieâu chí veà söï sihnh, khaéc cuûa söï vieäc ( caùc ñòa chi ñeàu laø nhöõng tieâu chí veà söï sinh, khaéc cuûa söï vieäc ( caùc ñòa chi taøng ñoän thì ñöôïc coi laø aån chöù khoâng loä ra ). Trong meänh cuïc cuûa Töù truï, toâi ñaõ khaéc ñöôïc anh thì anh khoâng coøn löïc ñeå khaéc noù, neân “ noù” seõ xuaát hieän. “Noù” naøy ñaïi bieåu cho taâm tính xuaát hieän sau khi “anh” ñaõ bò phaù haïi. “Noù” trong Töù truï ñoùng vai troø gì ? Coù theå laø nhaät can, cuõng coù theå laø caùc thieân can khaùc. ÔÛ ñaây baøn veà “taâm tính cuûa noù” khoâng phaûi töø yù ñoà muoán baûo veä cho taâm tính cuûa nhaät can maø chæ laø khi söï caân baèng cuûa Töù truï xuaát hieän beân naøy khaéc beân khaùc, beân khaùc vì theá khoâng coù löïc ñeå khaéc beân thöù ba, neân trong Töù truï hieän roõ taâm tính cuûa ngöôøi ñoù ( töùc beân thöù ba ). Roõ raøng laø beân thöù ba ñaõ ñöôïc sinh thoaùt ra neân trong söï caân baèng cuûa Töù truï, noù phaûi laø beân coù söùc soáng . Ví duï thöông quan vì bò phaù haïi neân khoâng khaéc noåi chính quan, do ñoù chính quan coù cô hoäi ñeå xuaát hieän. Caùi khaéc thöông quan ngoaøi hình hôïp xung haïi ra thì chuû yeáu laø chính aán khaéc thöông quan. Chính quan sau khi nhôø thöông quan khoâng bò khaéc cheá maø xuaát hieän, moái quan heä phuø trôï hoaëc aùp cheá cuûa noù ñoái vôi nhaät can taát nhieân seõ ñoùng goùp moät vai troø raát quan troïng. Noù giaùn tieáp hoaëc tröïc tieáp quyeát ñònh ñeán söï vöôïng suy cuûa nhaät can. Thoâng thöôøng noù coù vai troø chuû ñaïo toát hay xaáu treân cô sôû caùc caùch hoaëc baïi caùch cuûa Töù truï. Moái quan heä taâm tính cuûa möôøi thaàn laø “phaù thì laäp” : aán khaéc thöông, thöông khoâng khaéc ñöôïc quan, taâm tính chính quan xuaát hieän. Kieâu ñoaït thöïc, thöïc khoâng cheá ngöï ñöôïc saùt, taâm tính thaát saùt xuaát hieän. Kieáp tranh taøi, taøi khoâng laøm toån thaát ñöôïc aán, taâm tính chính aán xuaát hieän. Tæ ñoaït taøi, taøi khoâng khaéc ñöôïc kieâu, taâm tính kieâu thaàn xuaát hieän. Thöông khaéc quan, quan khoâng cheá ngöï ñöôïc kieáp, taâm tính kieáp taøi xuaát hieän. Thöïc aùp cheá saùt, saùt khoâng cheá ngöï ñöôïc ngang vai, taâm tính ngang vai xuaát hieän. Taøi toån aán, aán khoâng khaéc ñöôïc thöông, taâm tính thöông quan xuaát hieän. Taøi aùp cheá kieâu, kieâu khoâng ñoaït thöïc, taâm tính thöïc thaàn xuaát hieän. Quan khaéc kieáp, kieáp khoâng phaù ñöôïc taøi, taâm tính chính taøi xuaát hieän. Saùt aùp cheá ngang vai, ngang vai khoâng kieáp ñöôïc taøi, taâm tính thieân taøi xuaát hieän. Neáu nhaät can vöôïng, can naêm laø taøi, can thaùng laø aán, can giôø laø thöông, taøi coù löïc khaù maïnh neân khaéc cheá ñöôïc aán, aán khoâng coù löïc ñeå khaéc thöông, thöông khoâng nhöõng baûn thaân vöôïng maø coøn khoâng bò khaéc cheá, cho neân taâm tính cuûa thöông quan loä roõ laø ñieàu chaéc chaén. Ngöôøi thöông quan loä roõ taâm tính thanh cao hieân ngang, daùm chöûi maéng caû quyû thaàn. Nhaät can vöôïng thì laïi caøng hung haêng hôn, loaïi ngöôøi naøy tính xaáu. Nhöõng ngöôøi beà treân cuõng khoâng daùm ñuïng ñeán noù, keû tieåu nhaân thì caøng sôï maø laùnh xa. Thöông quan trong meänh cuïc cuûa Töù truï naøy möøng nhôø coù thaân nhöôïc thì seõ ra sao ? ngöôøi thaân nhöôïc thì tính tình vaãn laø tính tình cuûa thöông quan, chæ coù ñieàu khoâng ñeán noãi gheâ gôùm nhö theá, ít giaän döõ hôn, nhöng khi ñaõ giaän döõ thì ngöôøi non gan phaûi cheát khieáp. Coù ngöôøi khi tuoåi coøn nhoû ñaõ coù baûn lónh kinh doanh baåm sinh, cho duø khoâng coù vaên hoùa nhöng tính toaùn raát nhanh, raát chuaån laøm cho moïi ngöôøi phaûi khaâm phuïc. Loaïi ngöôøi ñoù DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 58 trong cuïc meänh luoân roõ taâm tính cuûa chính taøi. Theo meänh lí maø noùi, taøi vöôïng khaéc aán, aán chuû veà vaên, neân taøi vöôïng thì vaên hoùa ít. Loaïi ngöôøi naøy khoâng ham ñoïc saùch, ñi laøm raát sôùm. Ñoù laø vì quy luaät noùi chung cuûa taøi khaéc aán laø chæ ngöôøi thaân nhöôïc. Ngöôøi thaân vöôïng coù theå thaéng taøi, neáu thaân vöôïng taøi ít thì khoâng buoân baùn ñöôïc, nhöng aán vöôïng thì hoïc gioûi neân hi voïng khaéc aán ñeå traùnh khoûi kieáp taøi. Taøi thaáu coù yù laø khaûng khaùi, taøi nhieàu taøi vöôïng coù yù laø coù duyeân vôùi con gaùi neân khaûng khaùi phong löu nhöng hay tieâu phí tieàn. Noùi chung thaân vaø taøi ngang nhau thì taøi laø duïng thaàn. Ñoái vôùi ñoäc giaû neân quan saùt theâm hieän töôïng naøy trong cuoäc soáng ñeå kieåm nghieäm trong quaù trình döï ñoaùn. TAÂM TÍNH CUÛA MÖÔØI THAÀN Chính quan. Ñaïi bieåu cho chöùc quan, chöùc vuï, thi cöû , baàu cöû, hoïc vò, danh döï, ñòa vò. Phuï nöõ thì ñaïi bieåu cho tình caûm vôùi choàng vaø ñöôøng con caùi. Nam giôùi ñaïi bieåu cho ñöôøng tình caûm vôùi vôï. Taâm tính cuûa chính quan : chính tröïc, coù tinh thaàn traùch nhieäm ñoan trang, nghieâm tuùc, laøm vieäc coù thöù töï ñaàu ñuoâi. Nhöng deã baûo thuû cöùng nhaéc, thaäm chí laø ngöôøi khoâng kieân nghò. Thieân quan. Ñaïi bieåu chöùc vuï veà quaân caûnh hoaëc ngheà tö phaùp, thi cöû, baàu cöû. Nöõ giôùi laø tình caûm vôùi choàng, vôùi con caùi, nam giôùi ñaïi bieåu cho tình caûm vôùi con caùi. Taâm tính cuûa thieân quan : haøo hieäp, naêng ñoäng, coù chí tieán thuû, uy nghieâm, nhanh nheïn. Nhöng deã bò kích ñoäng, thaäm chí trôû thaønh ngöôøi ngang ngöôïc, truî laïc. Chính aán. Ñaïi bieåu cho chöùc vuï, quyeàn lôïi, hoïc haønh ngheà nghieäp, hoïc thuaät, söï nghieäp, danh döï, ñòa vò, phuùc thoï. Coøn ñaïi bieåu cho tình meï. Taâm tính cuûa chính aán : thoâng minh, nhaân töø, khoâng tham danh lôïi, chòu ñöïng. Nhöng ít tieán thuû, thaäm chí chaäm chaïp, trì treä. Thieân aán. Ñaïi bieåu cho quyeàn uy trong ngheà nghieäp, nhö ngheä thuaät, dieãn xuaát, y hoïc, luaät sö, toân giaùo, kyõ thuaät, ngheà töï do, nhöõng thaønh tích trong dòch vuï. Coøn ñaïi bieåu cho tình dì gheû. Taâm tính cuûa Thieân aán : tinh thoâng tay ngheà, phaûn öùng nhanh nhaïy, nhieàu taøi ngheä, nhöng deã coâ ñoäc, thieáu tính ngöôøi, thaäm chí ích kyû, gheû laïnh. Ngang vai. Ñaïi bieåu cho tay chaân caáp döôùi, baïn beø , ñoàng nghieäp, cuøng phe phaùi, tranh lôïi ñoaït taøi, khaéc vôï khaéc cha, v.v.. Nöõ ñaïi bieåu cho tình chò em, nam ñaïi bieåu cho tình anh em. Taâm tính cuûa ngang vai : chaéc chaén, cöông nghò, maïo hieåm, duõng caûm, coù chí tieán thuû, nhöng deã coâ ñoäc, ít hoaø nhaäp, thaäm chí coâ laäp, ñôn coâi. Kieáp taøi . Ñaïi bieåu cho tay chaân caáp döôùi, baïn beø, v.v...Coøn ñaïi bieåu cho hao toån taøi, bò ñoaït taøi, bò ñoaït vôï, khaéc cha, tranh giaønh quyeàn lôïi, lang thang. Nöõ ñaïi bieåu cho tình anh em, nam bieåu cho tình chò em. Taâm tính cuûa kieáp taøi : nhieät thaønh, thaúng thaén, yù chí kieân nhaãn, phaán ñaáu baát khuaát, nhöng deã thieân veà muø quaùng, thieáu lyù trí, thaäm chí manh ñoäng, lieàu lónh. Thöïc thaàn. Ñaïi bieåu cho phuùc thoï, ngöôøi beùo, veà höu, coù loäc. Nöõ ñaïi bieåu cho tình caûm vôùi con gaùi, nam ñaïi bieåu cho tình caûm vôùi con trai. Taâm tính thöïc thaàn : oân hoøa, roäng raõi vôùi moïi ngöôøi, hieàn laønh, thaân maät, nhöng deã beà ngoaøi khoâng thaät buïng, thaäm chí nhuùt nhaùt, giaû taïo. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 59 Thöông quan . Khoâng lôïi cho ngöôøi nhaø, cho choàng, bò maát chöùc, boû hoïc, thoâi hoïc, maát quyeàn, maát ngoâi, khoâng truùng tuyeån, khoâng thi ñoã. Nöõ ñaïi bieåu cho tình caûm vôùi con trai, nam ñaïi bieåu cho tình caûm vôùi con gaùi. Taâm tính cuûa thöông quan : thoâng minh, hoaït baùt, taøi hoa doài daøo, hieáu thaéng, nhöng deã tuyø tieän, thieáu söï kieàm cheá raøng buoäc, thaäm chí töï do voâ chính phuû. Chính taøi. Ñaïi bieåu cho taøi loäc, saûn nghieäp, taøi vaän, tieàn löông, tình caûm vôùi vôï. Taâm tính cuûa chính taøi : caàn cuø, tieát kieäm, chaéc chaén, thaät thaø, nhöng deã thieân veà caåu thaû, thieáu tính tieán thuû, thaäm chí trôû thaønh nhu nhöôïc, khoâng coù taøi naêng. Thieân taøi . Ñaïi bieåu cuûa rieâng, truùng thöôûng, phaùt taøi nhanh, ñaùnh baïc, tình caûm vôùi cha, Nam ñaïi bieåu cho tình caûm vôùi vôï leõ. Taâm tính cuûa thieân taøi : khaûng khaùi, troïng tình, thoâng minh, nhaïy beùn, laïc quan, phoùng khoaùng, nhöng deã thieân beà ba hoa, beà ngoaøi, thieáu söï keàm cheá, thaäm chí laø ngöôøi phuø phieám. Treân ñaây laø baøn veà moái quan heä “phaù thì laäp” coøn coù moät loaïi tröôøng hôïp “ khoâng phaù cuõng laäp” töùc moät thieân can naøo ñoù vöôïng nhöng khoâng bò phaù haïi, nhö thaät nguyeân toaøn laø tæ kieáp nhöng trong meänh khoâng coù quan tinh laø thuoäc loaïi khoâng bò khaéc. Song taâm tính cuûa ngang vai vaãn loä roõ laø khoâng bò toån thaát. Tröôøng hôïp naøy tuy khoâng toàn taïi moái quan heä bò khaéc ( phaù )song vaãn coù tính chaát vöøa ñoäc vöôïng, vöøa ñöôïc laäp. V. SÖÏ VÖÔÏNG, SUY CUÛA MÖÔØI THAÀN CHUÛ VEÀ CAÙC VIEÄC Treân ñaây ñaõ giôùi thieäu moät soá tröôøng hôïp cô baûn cuûa möôøi thaàn vaø quan heä sinh khaéc cuûa chuùng. ÔÛ tieát naøy seõ tieáp tuïc giôùi thieäu söï suy vöôïng cuûa möôøi thaàn vaø caùc vieäc maø noù laøm chuû trong Töù truï. 1. VÖÔÏNG, SUY CUÛA CHÍNH QUAN Chính quan laø quan tinh khaéc toâi. Chính coù nghóa laø quang minh chính ñaïi, quan töùc laø quaûn, töùc laø raøng buoäc mình ñeå laøm ñieàu toát. Chính quan thaáu ra khoâng coù thieân quan ( thaát saùt ) goïi laø thanh cao tinh tuyù. Khi ñoù neáu thaân vöôïng thì raát toát. Neáu chính quan quaù nhieàu laø söï khaéc cheá quaù nhieàu, troùi buoäc maïnh meõ thì trôû thaønh nhu nhöôïc, khoâng coù naêng löïc. Hôn nöõa quan nhieàu laø bò saùt, chuû veà cuoäc soáng gia ñình khoâng ñaày ñuû, tieàn ñoà hoïc taäp nhieàu traéc trôû, neáu khoâng coù aán kieâu hoùa giaûi hoaëc cöùu trôï ( quan sinh aán, quan khí xì hôi ôû aán, aán coù theå sinh thaân) thì caøng coù haïi. Chính quan sôï nhaát laø gaëp thöông quan, laø hoïa baát ngôø traêm ñöôøng aäp ñeán. Nhöng cuõng coù tröôøng hôïp chính quan nhieàu möøng gaëp ñöôïc thöông quan thì ñoù laø vaán ñeà seõ ñöôïc giaûi thích ôû choã khaùc. Quan tinh gaëp leänh thaùng : tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng, laïi khoâng bò hình xung khoâng phaù thì caáp quan seõ cao, thích hôïp cho nhöõng ngöôøi coâng chöùc. Quan tinh gaëp leänh thaùng : suy, beänh, töû, moä, tuyeät thì raát keùm, gaëp thaùng thai döôõng thì coøn ñôõ hôn. Ngöôøi coâng chöùc khoâng neân gaëp nhö theá. Chính quan xuaát hieän treân truï naêm : ngöôøi meänh cuïc truï naêm gaëp chính quan laø ñöôïc nhôø aâm ñöùc toå tieân lôùn. Truï naêm chæ luùc tuoåi nhoû ñaõ coù yù chí, con ñöôøng hoïc haønh toát. Ñoù coù nghóa laø nhaân toá tieân thieân toát. Song coøn phaûi phoái hôïp vôùi söï coá gaéng cuûa caùc vaän trình veà sau ñeå toång hôïp, phaùn ñoaùn. Neáu tieân thieân laø ngöôøi coù khaû naêng hoïc taäp, nhöng vaän khí khoâng toát thì con ñöôøng hoïc taäp, thi cöû bò traéc trôû. Ngöôøi nhö theá thöôøng ñeán tuoåi trung nieân, thaäm chí DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 60 tuoåi ñaõ cao môùi coù cô hoäi ñoã ñaït, thaønh ñaït. Can chi cuûa truï naêm ñeàu laø chính quan neáu khoâng bò hôïp maát hoaëc khoâng gaëp kî laø bieåu thò ngöôøi ñoù xuaát thaân trong moät gia ñình töông ñoái, ví duï laø gia ñình quan chöùc hoaëc coù ñòa vò trong vuøng. Ñoàng thôøi cuõng bieåu thò baûn thaân ngöôøi ñoù coù coâng danh ñòa vò. Chính quan xuaát hieän treân truï thaùng : can thaùng hoaëc chi thaùng möøng gaëp ñöôïc quan tinh xuaát hieän, ñoù laø ngöôøi con uùt ñöôïc cha meï nuoâng chieàu, cuoäc ñôøi khoâng khoù nhoïc. Laø ngöôøi chính tröïc, coù tinh thaàn traùch nhieäm vôùi ngöôøi khaùc, troïng chöõ tín nghóa, hoïc haønh coâng danh coù thaønh tích. Truï thaùng coù cung phuï maãu laø ngöôøi coù anh chò em vaø anh chò em ñoù coù coâng danh phuùc loäc. Chính quan xuaát hieän treân truï ngaøy: quan tinh ñoùng ôû truï ngaøy chuû veà thoâng minh, möu löôïc, öùng bieán. Thaân vöôïng gaëp ñöôïc taøi vaän thì phaùt ñaïi phuùc. Ñoái vôùi nam thì ñòa chi truï ngaøy laø vôï, gaëp ñöôïc hæ quan thì toát, vôï ñoan trang hieàn haäu, noäi trôï gioûi. Ñoái vôùi nöõ truï ngaøy coù hæ quan laø gaëp ñöôïc choàng phuù quyù. Chính quan xuaát hieän treân truï giôø : can giôø laø con trai, chi giôø laø con gaùi. Truï giôø coù chính quan chuû veà con caùi hieáu thaûo, baûn thaân cuoái ñôøi ñöôïc höôûng haïnh phuùc. Hæ quan ôû ñaây laø chæ thaân vaø quan tinh töông ñöông, khoâng ñeán noãi bò khaéc hay aùp cheá, nhö theá thaân coù theå thaéng quan, quan laø loäc neân thaân coù coâng danh, thaønh ñaït. Trong meänh lí hoïc ñaàu tieân phaûi laøm roõ hæ vaø kî, neáu khoâng thì luùc döï ñoaùn khoâng traùnh khoûi “ raâu oâng noï caém caèm baø kia”, raát deã ñoaùn sai.. 2. VÖÔÏNG, SUY CUÛA THIEÂN QUAN. Thieân coù nghóa laø khoâng chính hoaëc khoâng phaûi laø chính thoáng, quan coù nghóa laø quaûn. Phaàn treân ñaõ noùi trong meänh cuïc coù thöïc thaàn vaø thöông quan cheá khaéc laø thieân quan. Khoâng coù cheá goïi laø thaát saùt. Ñeå saép xeáp Töù truï ñöôïc roõ raøng, thoâng thöôøng coù cheá hay khoâng coù cheá ñeàu ñöôïc xem laø saùt. Ñaõ gaëp thieân quan thì khoâng gaëp chính quan. Ngöôøi coù thöïc thaàn, thöông quan cheá ngöï chuû veà tuùc trí ña möu, coù quyeàn uy. Thöïc thaàn cheá saùt, thöông quan khaéc saùt, hôïp saùt khoâng neân nhieàu vì nhieàu thì khoâng coøn laø quyù maø trôû thaønh thaáp heøn. Cho neân Töù truï coù thaát saùt thì chæ khi thaân, saùt töông ñöông nhau laïi coù cheá môùi toát. Thaân vöôïng, saùt nhöôïc, taøi tinh vöôïng môi laø meänh toát. Ngöôïc laïi thaân nhöôïc, saùt vöôïng laïi coøn gaëp taøi tinh thì ngheøo ñoùi vaø nhieàu tai aùch, traàm troïng hôn coù theå gaëp tai hoaï saùt thaân. Ñaõ coù thieân quan thì khoâng neân coù chính quan, neáu khoâng seõ trôû thaønh quan saùt hoãn taïp, deã phaïm tai hoaï lao tuø hoaëc kieän tuïng, nghòch nhieàu thuaän ít, moïi vieäc khoù thaønh hoaëc trôû thaønh keû tieåu nhaân. Vì vaäy toát nhaát laø thöïc thaàn, thöông quan hoaëc ñöôïc cheá ngöï, hoaëc hôïp maát moät quan, hoaëc gaëp moät saùt ñeå giaûm bôùt ñieàu xaáu. Thaân nhöôïc,saùt vöôïng thì phaûi döïa vaøo aán quan ñeå hoùa giaûi. Neáu trong Töù truï thaân vaø saùt töông ñöông nhau, saùt aán töông sinh laø chuû veà coâng danh hieån ñaït, söï nghieäp phaùt trieån, vaên voõ song toaøn quyeàn uy noåi tieáng. Coù saùt maø khoâng coù aán laø coù löïc maø khoâng oai phong, trung haäu ña tình, ít vui. Saùt hoaëc quan nhieàu quaù khaéc truï ngaøy thì khoâng toát, chuû veà tính caùch nhu nhöôïc, khoâng coù naêng löïc, vöøa keùm coûi ít noùi, laïi deã manh ñoäng. Ngöôøi coù taøi tinh khoâng gaëp tai naïn thì cheát yeåu, hoaëc cô theå, tay chaân coù taøn taät. Thieân quan gaëp tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng thì vinh hoa phuù quyù. Thieân quan gaëp töû, moä, tuyeät thì tieàn ñoà hoïc haønh traéc trôû, quan loäc toån thaát. Thieân quan xuaát hieän ôû truï naêm : con ñaàu neáu khoâng phaûi laø trai thì noù cuõng ñaõ coù anh hoaëc chò, xuaát thaân gia ñình ngheøo ñoùi. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 61 Thieân quan ôû truï naêm coù cheá thì ngöôøi ñoù voõ chöùc noåi tieùng. Thaân nhöôïc khoâng coù cheá laø ngöôøi xuaát thaân trong gia ñình ngheøo ñoùi. Thieân quan xuaát hieän ôû truï thaùng : can naêm vaø can giôø coù thöïc thaàn, thöông quan ñeå cheá ngöï thì meänh ñoù quyù. Thieân quan xuaát hieän ôû chi ngaøy : ngöôøi ñoù phaàn nhieàu laáy ñöôïc vôï ( hoaëc choàng ) cöông nghò, quaät cöôøng, tieát thaùo. Neáu khoâng coù thöïc thaàn cheá ngöï thì vôï choàng khoâng hoøa thuaän, neáu gaëp xung thì phaàn nhieàu gaëp tai hoïa hoaëc beänh taät. Khi coù thöïc thaàn cheá ngöï hoaëc gaëp ñöôïc hôïp taùc ñeå bieán khaùc ñi thì töùc laø coù söï hoùa giaûi. Thieân quan xuaát hieän ôû truï giôø : laø kò thaàn, phaàn nhieàu con caùi khoâng hieàn thaûo. Trong Töù truï coù ñöôïc cheá ngöï thì laïi sinh ñöôïc con phuù quyù. Can giôø cheá ngöï thieân quan, nhaät nguyeân laïi vöôïng vaø coù taøi tinh, aán tinh, khoâng bò xung, ñoù laø meänh ñaïi phuù quyù, phaàn nhieàu laø quan caáp töôùng traán aûi bieân cöông, hoaëc laø ngöôøi uy danh noåi tieáng khaép xa gaàn. 3. VÖÔÏNG, SUY CUÛA CHÍNH AÁN Aán coù nghóa laø con daáu, ñaïi bieåu cho quyeàn lôïi, ñòa vò, söï nghieäp, hoïc vò, v.v.. Chính aán laø sao thuoäc veà hoïc thuaät. Truï ngaøy yeáu, quan saùt vöôïng möøng gaëp ñöôïc chính aán ñeå xì hôi quan, sinh phuø cho thaân mình ñang yeáu. Aán laø nguoàn khí cuûa toâi, laø sao sinh ra toâi, phuø trôï cho toâi, goïi taét laø aán. Truï ngaøy vöôïng, aán nhieàu, laïi khoâng bò cheá laø ñaït quaù cöïc ñænh, ñoù laø meänh coâ haøn hình khaéc. Chính aán quaù vöôïng laø ngöôøi bieån laän, ít con caùi, coù gaëp tinh môùi coù con. Chính aán laâm tröôøng sinh laø chuû veà meï ñoan chính, nhaân töø tröôøng thoï, laâm moäc duïc laø chæ ngheà nghieäp ngöôøi ñoù nhieàu bieán ñoåi, laâm quan ñaùi laø ngöôøi xuaát thaân ôû gia ñình danh tieáng, cuoäc ñôøi hieån ñaït. Chính aán vöôïng ôû laâm quan laø ngöôøi coù theå ñöùng ñaàu moät vuøng. Chính aán laâm suy laø ngöôøi cuoäc ñôøi bình thöôøng, gia phong coù neà neáp. Chính aán laâm: beänh, töû, moä, tuyeät chuû veà tình meï ñaïm baïc hoaëc xuaát thaân ôû gia ñình taàm thöôøng. Chính aán xuaát hieän ôû truï naêm : neáu trong Töù truï gaëp hæ aán laø ngöôøi ñoù sinh trong gia ñình phuù quyù, tieàn ñoà hoïc haønh toát. Chính aán xuaát hieän ôû truï thaùng : ngöôøi ñoù nhaân töø, hieàn haäu, thoâng minh, khoûe maïnh. Cuoäc ñôøi ít beänh, an toaøn. Ngöôøi trong Töù truï coù thieân quan, chính quan coù theå sinh aán quan laø ngöôøi phuùc haäu. Töù truï khoâng coù thieân taøi thì aán khoâng bò khaéc, con ñöôøng khoa cöû thaønh coâng. Neáu chi thaùng coù chính aán , vaø chi ngaøy xung thì chuû veà gia ñình cha meï sa cô, suy baïi. Chính aán xuaát hieän ôû chi ngaøy : laáy ñöôïc vôï ( hoaëc choàng ) nhaân haäu, hieàn töø , thoâng minh, ñoân haäu, trong meänh coù hæ aán laø ngöôøi ñöôïc vôï ( hoaëc choàng ) trôï giuùp ñaéc löïc. Chính aán xuaát hieän ôû truï giôø : ñoù laø hæ aán, chuû veà con caùi nhaân töø, thoâng minh, hieáu thaûo. 4. VÖÔÏNG, SUY CUÛA THIEÂN AÁN Thieân laø khoâng chính hoaëc laø phi chính thoáng. Thieân aán khoâng gaëp thöïc thaàn thì goïi ngöôïc laø thöïc, thieân aán gaëp thöïc thaàn goïi laø kieâu thaàn ñoaït thöïc, goïi taét laø kieâu. Meänh coù thieân aán coù theå phuø trôï cho thaân nhöôïc. Nhöng gaëp thöïc thaàn laø meänh lao dòch vaát vaû. Thaân vöôïng laáy thöïc thaàn ñeå xì hôi. Trong meänh coù theå gaëp caû kieâu thaàn vaø thöông quan cuõng ñöôïc. Thieân aán quaù nhieàu maø khoâng ñöôïc giaûi thì ñoù laø ngöôøi phuùc baïc, baát haïnh, taät beänh hoaëc con caùi khoù khaên. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 62 Duy chæ coù thieân taøi môùi coù theå giaûi ñöôïc caùc tai aùch ñoù. Chính aán, thieân taøi ñeàu xuaát hieän laø ngöôøi coù nhieàu ngheà. Ngöôøi trong Töù truï thaân vöôïng coøn coù kieâu thaàn vaø taøi quan taát laø ngöôøi phuù quyù. Meänh coù thieân aát laïi coøn gaëp quan saùt hoãn taïp laø ngöôøi thaéng lôïi nhieàu maø thaát baïi cuõng laém. Thieân aán laâm tröôøng sinh laø ngöôøi ít gaén boù vôùi meï ñeû, laâm moäc duïc laø ngöôøi nhieàu ngheà nhöng tieàn cuûa bò meï keá tieâu heát. Laâm quan ñaùi, ñeá vöôïng laø ngöôøi ít gaén boù vôùi meï ñeû nhöng laïi thaønh ñaït trong ngheà phuï. Thieân aán laâm suy, beänh, töû, tuyeät : laø ngöôøi boân taåu boán phöông ñeå kieám soáng, ít gaén boù vôùi cha meï. Laâm moä laø ngöôøi ñaàu voi ñuoâi chuoät, laøm vieäc gì coù ñaàu khoâng ñuoâi, laâm thai laø ngöôøi môùi ra ñôøi thì ñaõ xa meï. Thieân aán xuaát hieän ôû truï naêm : laø kî thaàn phaù baïi toå nghieäp, laøm maát thanh danh gia ñình, khoâng coù gia giaùo. Thieân aán xuaát hieän ôû truï thaùng : thích hôïp vôùi phaùt trieån caùc ngheà nhö y hoïc, ngheä thuaät, dieãn xuaát, ngheà töï do, ngheà dòch vuï. Neáu treân truï thaùng cuøng xuaát hieän thieân ñöùc, nguyeät ñöùc thì ngöôøi coù meänh toát, tính neát oân hoøa. Thieân aán xuaát hieän ôû chi ngaøy : khi laø kî thaàn thì nam khoâng laáy ñöôïc vôï toát, nöõ khoâng laáy ñöôïc choàng toát. Thieân aán xuaát hieän ôû truï giôø : khi laø kò thaàn thì khoâng lôïi cho con caùi. Con khoù thaønh taøi, khoù nuoâi daïy. 5. VÖÔÏNG SUY CUÛA NGANG VAI Ngang vai laø ngang toâi, giuùp toâi. Noù coù theå giuùp ñôõ thaân khi truï ngaøy suy nhöôïc, goïi taét laø tæ. Töù truï ngang vai nhieàu maø khoâng coù cheá ngöï laø tay chaân, caáp döôùi hoaø thuaän, hoaëc keát hoân muoän, tính tình thoâ baïo, khoâng hoøa hôïp vôùi coäng ñoàng, cöùng nhaéc, coá chaáp, khaéc cha , khaéc phoái hoân, laøm nhieàu maø khoâng gaëp cuûa, tính tình nhieàu ñoá kî. Can ngaøy nhöôïc möøng gaëp ñöôïc ngang vai ñeå trôï giuùp thaân, taøi quan nhieàu nhôø ngang vai giuùp cho thaân ñeå khoûi maát cuûa. Can ngaøy vöôïng trong truï coù ngang vai, möøng gaëp ñöôïc quan saùt, thöïc thöông, taøi tinh ñeå giaûm bôùt söï hao taùn, xì hôi, khoâng coù quan tinh thì ít con caùi. Ngang vai laâm vöôïng ñòa thì anh chò em nhieàu, hieáu thaéng, khoâng cuùi ñaàu tröôùc caáp treân. Nhöng khoâng coù lôïi cho hoân nhaân, cho cha. Ngang vai laâm töû , moä, tuyeät laø tuy coù anh em nhöng sôùm soáng xa nhau. Ngang vai xuaát hieän ôû truï naêm : coù anh chò em hoaëc laø con nuoâi, coù höôùng soáng ñoäc laäp,nhaø ngheøo, vaát vaû töø beù. Ngang vai xuaát hieän ôû truï thaùng : coù anh chò em hoaëc laø con nuoâi, coù xu höôùng soáng ñoäc laäp, muoán naém cuûa caûi hoaëc coù tính lí taøi. Ngang vai xuaát hieän ôû chi ngaøy : hoân nhaân deã thay ñoåi, hoân nhaân muoän hoaëc taùi hoân. Khaéc phoái hoân, hay caõi coï laém lôøi. Ngöôøi gaëp xung thì khoâng lôïi cho vôï ( hoaëc choàng ), khoâng lôïi cho ñi xa, deã cheát nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi. Ngang vai xuaát hieän ôû truï giôø : laø con nuoâi, ít con caùi. 6. VÖÔÏNG, SUY CUÛA KIEÁP TAØI Taøi laø maõ, kieáp taøi töùc laø khaéc taøi, cho neân goïi laø ñuoåi thaàn maõ, hoaëc laø baïi taøi, goïi taét laø kieáp. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 63 Töù truï kieáp taøi nhieàu quaù, nam thì khaéc vôï, cöôùp theâ taøi, vôï nhieàu beänh ; nöõ thì maát choàng, tranh choàng hoaëc hao toån taøi, khoù coù cuûa, anh em khoâng hoøa thuaän, chuoác laáy söï phaûn boäi, söï phæ baùng. Tính tình soáng söôïng, ngoan coá, khoâng phaân bieät phaûi traùi, thöôøng chuoác laáy söï caêm gheùt ñoái ñòch. Can chi ñoàng haønh laø tæ kieáp, khaéc cha, khaéc hoân phoái. Kieáp taøi vaø thieân taøi cuøng moät truï khoâng coù lôïi cho cha, taùi hoân. Trong meänh hæ taøi neáu bò kieáp taøi khaéc phaù laø chuû veà con caùi phaàn nhieàu ngoã ngöôïc hoaëc con caùi deã gaëp tai aùch. Traïng thaùi vöôïng suy cuûa kieáp taøi chuû veà caùc vieäc gioáng nhö söï vöôïng suy cuûa ngang vai. Kieáp taøi xuaát hieän ôû truï naêm : laø coù anh em trai, ngöôøi haùm taøi, coi nheï nghóa khí, hoân nhaân hay thay ñoåi hoaëc coù caáp döôùi khaùc buïng. Kieáp taøi xuaát hieän ôû truï thaùng : khoù coù cuûa, ham côø baïc, ñaàu cô, tính töï cao, ham trang ñieåm beà ngoaøi hay baát bình hay maéng ngöôøi. Kieáp taøi xuaát hieän ôû chi ngaøy : hoân nhaân chaäm, hoân nhaân hay thay ñoåi hoaëc taùi hoân, nam ñoaït theâ taøi. Kieáp taøi xuaát hieän ôû truï giôø : ñöôøng con caùi khoù khaên, thöôøng hay bò thöông quan, toån haïi con caùi. 7. VÖÔÏNG, SUY CUÛA THÖÏC THAÀN Thöïc thaàn coù teân laø töôùc tinh, coøn goïi laø thoï tinh, goïi taét laø thöïc. Taùc duïng laø laøm xì hôi thaân, sinh, taøi, aùp cheá quan saùt. Thöïc thaàn ñoùng ôû chính quan cuûa truï ngaøy thì phuù quyù. Can chi ñeàu coù thöïc thaàn thì phuùc loäc doài daøo, nhöng khoâng thích hôïp cho ngöôøi coâng chöùc maø thích hôïp vôùi nhöõng ngöôøi laøm vieäc coâng coäng. Meänh nöõ coù thöïc thaàn laø hay khinh reû choàng. Thöïc nhieàu laø thöông toån, deã thöông toån con caùi, khaéc choàng. Töù truï thöïc thaàn nhieàu thì ngheøo khoù, thaân theå yeáu, nöõ thì sa cô, phong traàn, chæ coù thieân aán môùi coù theå cöùu giaûi. Thöïc nhieàu, thieân quan ít thì khoâng coù con. Thöïc vaø saùt cuøng moät truï laø ngöôøi coù dòp naém quyeàn bính nhöng deã bò vaát vaû, lao khoå, tai aùch vaø ít con. Can coù thöïc thaàn , chi coù kieáp taøi laø chuû veà ngöôøi phuùc ñöùc giaøu coù,khi gaëp ñieàu xaáu vaãn coù lôïi. Thöïc thaàn coù caû kieáp taøi, thieân aán ñi keøm laø ngöôøi ñoaûn thoï. Ngöôøi taøi nhieàu thì dieãm phuùc ít. Thöïc thaàn laâm tröôøng sinh vöôïng ñòa hoaëc caùt thaàn thì phuùc loäc nhieàu, phaàn nhieàu laø ngöôøi phuùc loäc thoï toaøn dieän. Thöïc thaàn laâm töû, tuyeät, beänh, baïi thì phuùc ñöùc ít, baïc meänh. Thöïc thaàn laâm moä laø ngöôøi cheát yeåu. Thöïc thaàn xuaát hieän ôû truï naêm : laø ñöôïc aâm phuùc toå tieân, söï nghieäp phaùt trieån, cuoäc soáng yeân oån, phuùc loäc. Thöïc thaàn xuaát hieän ôû truï thaùng : can thaùng laø thöïc, chi thaùng laø quan thì ñoù laø ngöôøi phaùt ñaït, neáu laø coâng chöùc thì caøng toosts. Chi thaùng laø thöïc thaàn laø ngöôøi beùo khoeû, oân hoøa. Thöïc thaàn xuaát hieän ôû chi ngaøy : laø laáy ñöôïc vôï (hoaëc choàng ) to beùo, tính neát oân hoøa, cuoäc soáng ñaày ñuû. Thöïc thaàn xuaát hieän ôû truï giôø : cuoái ñôøi coù phuùc. Nhöng thöïc thaàn vaø thieân aán cuøng moät truï laø chuû veà ngöôøi coâ ñôn, phoøng khoâng. 8. VÖÔÏNG, SUY CUÛA CHÍNH TAØI Taøi laø sao khaéc laøm cho mình hao toån, taøi laø nguoàn nuoâi soáng. Ngöôøi taøi nhieàu thì sôï thaân nhöôïc. Ngöôøi thaân maïnh coù theå thaéng ñöôïc taøi, nhöng thaân maïnh laïi sôï khoâng coù taøi. Chæ coù thaàn vaø taøi caân baèng meänh môùi toát. Ngöôøi trong Töù truï coù taøi thì duø taøi vöôïng hay suy ñeàu DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 64 laø ngöôøi öa nhaøn nhaõ, khoâng thích lao ñoäng, muoán cuûa nhieàu nhöng laøm ít, phaàn nhieàu khoâng ham hoïc. Ngöôøi nhaät can vöôïng, taøi vöôïng laø baäc phuù oâng trong thieân haï, neáu coù caû chính quan laø phuù quyù song toaøn, nam thì ñöôïc vôï hieàn noäi trôï toát. Ngöôïc laïi ngöôøi thaân nhöôïc taøi vöôïng thì khoâng nhöõng ngheøo maø caàu taøi cuõng khoù khaên, trong nhaø vôï naém quyeàn haønh. Töù truï nhieàu chính taøi laø tình phaù taøi. Taøi nhieàu khaéc aán khoâng coù lôïi cho meï. Taøi nhieàu maø khoâng thuaàn khieát thì khoâng lôïi cho ñöôøng hoïc taäp, ngöôøi doát naùt. Ñòa chi taøng taøi laø taøi phong phuù, taøi thaáu ra laø ngöôøi ngöôøi khaûng khaùi nhöng khoâng coù cuûa. Taøi coù taøi kho ( neáu aát laø taøi thì kho laø moäc ) khi gaëp xung taát seõ phaùt taøi, ñoái vôùi nam thì thöïc thaàn laø ñöôïc vôï hieàn giuùp ñôõ. Chính taøi vaø kieáp taøi cuøng xuaát hieän laø trong cuoäc ñôøi deã gaëp phaûi tieåu nhaân neân taøi bò toån thaát. Chính taøi gaëp vöôïng quan, vöôïng saùt laø vôï hay laán aùt choàng. Chính taøi laâm vöôïng ñòa, neáu nhaät vöôïng thì giaøu to, ngöôïc laïi thì khoâng ngheøo thì cuõng gaëp tai naïn. Chính taøi laâm phi ñòa laø cuûa ít. Chính taøi ôû truï naêm : thaân vöôïng laø oâng cha giaøu coù, nguyeät thaáu quan tinh laø xuaát thaân trong gia ñình phuù quyù. Chính taøi ôû truï thaùng : thaân vöôïng laø oâng cha giaøu coù, nguyeät thaáu quan tinh laø xuaát thaân trong gia ñình phuù quyù. Chính taøi ôû chi ngaøy : laø ñöôïc vôï giuùp thaønh giaøu , gaëp hình xung khaéc haïi thì vôï choàng baát hoøa. Chính taøi ôû truï giôø : laø con caùi giaøu coù. 9. VÖÔÏNG, SUY CUÛA THIEÂN TAØI Baát luaän laø chính taøi hay thieân taøi ñeàu laø nguoàn nuoâi soáng. Thieân taøi chæ cha hoaëc vôï leõ hoaëc nguoàn cuûa caûi baèng ngheà phu, goïi taét laø taøi. Thaân vöôïng, taøi vöôïng, quan vöôïng thì danh lôïi ñeàu coù, phuù quyù song toaøn. Thaân vöôïng coù thieân taøi, khoâng coù hình xung, tæ kieáp laø baäc phuù oâng trong thieân haï vaø soáng laâu. Thieân taøi thaáu thieân can thì kî nhaát laø coù tæ kieáp, vì nhö theá vöøa khaéc cha, laïi laøm toån haïi vôï. Can chi ñeàu coù thieân taøi laø ngöôøi xa queâ tay khoâng laäp nghieäp trôû neân giaøu coù, tình duyeân toát ñeïp, cuûa caûi toát. Nöõ thaân nhöôïc thì kò gaëp taøi vì nhö theá phaàn nhieàu lieân luî, phieàn phöùc ñeán cha ñeû. Thieân taøi laâm tröôøng sinh, vöôïng ñòa laø cha con hoaëc theâ thieáp hoøa thuaän, ñöôïc cuûa nhôø cha, nhôø vôï. Cha vaø vôï ñeàu soáng laâu vinh hieån. Thieân taøi laâm moäc duïc : laø ngöôøi haùo saéc phong löu. Thieân taøi laâm moä ñòa : laø cha hoaëc vôï cheát sôùm. Thieân taøi laâm töû, tuyeät, hình, xung : cha hoaëc vôï suy khoán, thaäm chí gaëp naïn. Thieân taøi truï ôû naêm : can naêm coù thieân taøi laø ngöôøi xa queâ höông, ñôøi laän ñaän. Can chi ñeàu coù thieân taøi thì tuoåi treû ñaõ laøm con nuoâi. Can naêm coù thieân taøi, chi naêm coù tæ kieáp laø cha rôøi xa queâ höông, cheát nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi. Thieân taøi truï ôû thaùng :can naêm, can thaùng ñeàu coù thieân taøi laø ngöôøi cha naém quyeàn trong nhaø hoaëc mình töø beù laø con nuoâi. Truï thaùng coù thieân taøi, truï giôø coù tæ kieáp laø tröôùc giaøu sau ngheøo. Chi giôø coù thieân taøi laø vôï leõ cöôùp quyeàn vôï caû, hoaëc choàng thieân leäch vôï leõ. Thieân taøi truï ôû giôø : truï ngaøy, truï giôø coù thieân taøi, khoâng bò hình xung tæ kieáp laø ngöôøi trung nieân vaø cuoái ñôøi phaùt ñaït. CHÖÔNG 7 DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 65 BOÅ CÖÙU CHO TÖÙ TRUÏ (CAÙCH CHOÏN DUÏNG THAÀN ) I. HÆ, KÎ CUÛA DUÏNG THAÀN Meänh cuïc cuûa Töù truï laáy duïng thaàn laøm haït nhaân. Duïng thaàn kieän toaøn, coù löïc hay khoâng aûnh höôûng ñeán caû cuoäc ñôøi. Duïng thaàn coù taùc duïng thaàn khoâng nhöõng khoâng theå bò toån thöông maø con phaûi ñöôïc sinh trôï môùi toát. Khi duïng thaàn khoâng ñuû, trong Töù truï coù caùi sinh trôï cho duïng thaàn. Ñoái vôùi nhöõng Töù truï seõ coù taùc duïng nhö caây khoâ gaëp muøa xuaân, maàm non ñöôïc töôùi taém. Moái quan heä cöùu öùng chaët cheõ nhö moâi vôùi raêng, noù coù vai troø boå trôï vaø cöùu öùng cho duïng thaàn. Ñoái vôùi nhöng Töù truï maø nguõ haønh cuûa meänh cuïc sinh vöôïng, duïng thaàn coù löïc thì ngöôøi ñoù seõ phuù quyù ñeàu ñeàu laø chaéc chaén, cho duø chöùc cao cuõng khoâng bò hoïa lôùn, ñöôøng thanh vaân baèng phaúng ñi leân. Ñoù laø meänh quyù chaân chính. Coù ngöôøi tuy söï phuù quyù khoâng ñeán möùc töôùng soaùi nhöng cuõng laø baäc phuù haøo, hoaëc quan ñöùng ñaàu moät vuøng, cuoäc ñôøi baèng phaúng, khoâng gaëp nhöng thaát baïi lôùn. Song loaïi Töù truï naøy ít gaëp. Cho neân, vieäc tìm ñuùng duïng cho Töù truï laø raát quan troïng. Tìm ñöôïc duïng thaàn thì hæ thaàn cuõng nhaän ra. Coøn muoán bieát möùc ñoä duïng thaàn sinh phuø hay khaéc cheá hung thaàn ñöôïc bao nhieâu thì coøn phaûi xem duïng thaàn coù löïc hay khoâng. Nhöõng meänh cuïc khoâng coù duïng thaàn. Song söùc ñaûm ñöông cuûa noù yeáu hôn so vôùi duïng thaàn trong troïng traùch caân baèng cho Töù truï. Ngoaøi ra coøn phaûi duøng ñeán söï boå cöùu cuûa tueá vaän ñeå boå sung. Hung thaàn seõ laø kî thaàn khi noù hình xung khaéc haïi hoaëc hôïp maát duïng thaàn, hoaëc laøm toån haïi hæ thaàn. Kò thaàn trong meänh cuïc gaây tai hoïa caøng lôùn khi gaëp tueá vaän, ñoàng thôøi duïng thaàn tuy xuaát hieän nhöng voâ löïc. Neáu kî thaàn trong meänh cuïc xuaát hieän coù söï khaéc haïi cuûa noù ñoái vôùi duïng thaàn coøn lôùn gaáp boäi. Töù truï nhö theá khoâng toát. Hæ, kî cuûa duïng thaàn chuû veà caùc vieäc. Chính quan hoaëc thieân quan laø hæ cuûa duïng thaàn : ñöôïc quyù nhaân caát nhaéc, thaêng quan tieán chöùc, thi ñoã ñaït, truùng tuyeån baàu cöû, uy quyeàn taêng roõ reät. Chính quan hoaëc thieân quan laø kî thaàn : hình khaéc quan phuø, deã bò tuø nguïc, danh döï toån thaát, bò khoáng cheá, lieân luî. Chính hoaëc thieân aán laø hæ cuûa duïng thaàn : coâng thaønh danh toaïi, leân chöùc ñöôïc quyeàn, hoïc thuaät tieán boä, thi cöû ñoã ñaït. Chính aán hoaëc thieän aán laø kî thaàn : thaân theå meät moûi, maát chöùc quyeàn, danh döï toån thaát, thi hoûng, v..v.. Ngang vai hoaëc kieáp taøi laø hæ thaàn cuûa duïng thaàn : ñöôïc lôïi, ñöôïc cuûa, ñöôïc tay chaân giuùp söùc, ñöôøng tình duyeân hoân nhaân toát ñeïp, beänh taät mau laønh. Laø kî thaàn : coù toån thaát veà theâ taøi, khoâng coù lôïi cho tình phuï töû, anh em baát hoøa, baïn beø gaây caûn trôû. Thöïc thaàn hoaëc thöông quan laø hæ cuûa duïng thaàn : gaëp tin möøng, theâm con chaùu, theâm tuoåi thoï, chaùu con vinh hieån, taøi hoa phaùt trieån, chöùc loäc ñeàu ñaït. Laø kî thaàn : con chaùu gaây lieân luî, caûn trôû, thaân nhöôïc, beänh nhieàu, giaùng chöùc, maát chöùc, hoïc haønh dôû dang, thaát nghieäp. Chính taøi hoaëc thieân taøi laø hæ cuûa duïng thaàn : hoân nhaân thuaän lôïi, taøi lôïi ñeàu ñöôïc, ñöôïc höôûng aâm ñöùc cha meï oâng baø, vôï con giuùp ñôõ, söï nghieäp môû mang. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 66 Laø kî thaàn : taøi nhieàu thaân nhöôïc, khoâng ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa cha meï vôï con, laøm aên quaãn böùc, ñöôïc khoâng baèng maát. Trong Töù truï chính quan, chính aán, chính taøi, thöïc thaàn laø caùt thaàn. Nhöng neáu toå hôïp khoâng toát hoaëc gaëp suy, beänh, töû, tuyeät .... thì cuõng khoâng toát. Ngöôïc laïi thöông quan, thieân aán, thieân taøi, thaát saùt, tæ kieáp laø thaàn phaù haïi, nhöng neáu toå hôïp ñöôïc toát thì coù theå boå cöùu nhöõng choã xaáu neân vaãn laø toát. Cho neân hæ thaàn, kò thaàn laø caên cöù vaøo toå hôïp. Töù truï moãi ngöôøi khaùc nhau ñeå maø xaùc ñònh. Duïng thaàn laø then choát ñeå trung hoøa, caân baèng cho meänh cuïc, laø chuaån taéc ñeå phaùn ñoaùn caùt hung, hoaï phuùc cuûa Töù truï. Chöùc naêng cuûa noù laø haïn cheá, xì hôi, hao taùn, nguõ haønh yeáu ñöôïc sinh phuø, laøm cho söï maïnh yeáu, vöôïng suy, haøn oân cuûa caùc nguõ haønh höôùng tôùi trung hoøa, caân baèng, laøm cho chuùng khoâng bò thaùi quaù hoaëc baát caäp. Phöông phaùp choïn duïng thaàn cho Töù truï khoâng ngoaøi ba nguyeân taéc: sinh phuø, hoaëc aùp cheá ; laøm cho thoâng suoát ( thoâng quan) ; ñieàu haàu. 1. SINH PHUØ, AÙP CHEÁ Nhaät can laø moät trong möôøi thaàn. Truï ngaøy laáy trung hoøa, caân baèng laøm chính, neáu thaùi quaù hay baát caäp ñeàu laø meänh cuïc khoâng toát. Phuø trôï töùc laø caùi sinh ra toâi, laø aán tinh phuø trôï cho toâi vaø tæ kieáp cuûa toâi phuø trôï toâi. Meänh cuïc nhö theá laø höôùng tôùi söï bình hoaø, aùp cheá laø noùi quan tinh khaéc toâi, aùp cheá toâi, thöïc thaàn laøm xì hôi toâi, taøi tinh laøm hao toån toâi. Truï ngaøy suy nhöôïc thì meänh cuïc caàn ñöôïc phuø trôï. Caên cöù vaøo coù bao nhieâu kî thaàn ñeå choïn duïng thaàn. Töù truï nhaät can nhöôïc, nhieàu quan saùt : laáy aán tinh laøm duïng thaàn ñeå xì hôi quan saùt, sinh thaàn cho toâi. Neáu khoâng coù aán tinh laøm duïng thaàn, laøm hao toån taøi ñeå sinh thaân cho toâi. Töù truï nhaät can nhöôïc, nhieàu taøi tinh : laáy tæ kieáp laøm duïng thaàn ñeå aùp cheá thöïc thöông , sinh thaân cho toâi. Neáu khoâng coù aán tinh thì laáy tæ kieáp laøm duïng thaàn ñeå trôï thaân boå cöùu bò xì hôi. Truï ngaøy cöôøng vöôïng, khi meänh cuïc caàn aùp cheá laøm hao toån, laøm xì hôi cuõng caên cöù kò thaàn bao nhieâu ñeå choïn duïng thaàn. Truï ngaøy vöôïng, nhieàu aán tinh : laáy taøi tinh laøm duïng thaàn ñeå aùp cheá aán tinh, laøm hao toån thaân. Neáu khoâng coù taøi tinh thì quan saùt laøm duïng thaàn, aùp cheá thaân ; hoaëc laáy thöïc thöông laøm duïng thaàn ñeå xì hôi baûn thaân, laøm hao toån aán. Truï ngaøy vöôïng, nhieàu tæ kieáp : laáy quan saùt laøm duïng thaàn, aùp cheá tæ kieáp, aùp cheá thaân vöôïng. Neáu khoâng coù quan saùt thì laáy thöïc thöông laøm duïng thaàn ñeå xì hôi tæ kieáp, xì hôi thaân vöôïng. Neáu khoâng coù caû hai thì laáy taøi tinh laøm duïng thaàn ñeå laøm hao toån tæ kieáp, hao toån thaân vöôïng. 2. LAØM SAO CHO THOÂNG SUOÁT ( THOÂNG QUAN ) Khi hai loaïi nguõ haønh trong meänh cuï ñoái laäp nhau, theá löïc ñoái ñòch ngang nhau thì hai caùi ñeàu toån thaát, ñoù cuõng laø meänh cuïc coù beänh. Choïn moät nguõ haønh khaùc ñeå khieán cho hai nguõ haønh ñoù sinh hoùa bình thöôøng cho nhau thì khí theá cuûa meänh cuïc ñöôïc löu thoâng , nhö theá goïi laø laøm cho thoâng suoát. Hoûa kim töông tranh, laáy thoå laøm duïng thaàn ñeå thoâng quan. Moäc thoå töông tranh, laáy hoûa laøm duïng thaàn ñeå thoâng quan DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 67 Kim moäc töông tranh, laáy hoûa laøm duïng thaàn ñeå thoâng quan Thoå thuûy töông tranh, laáy hoûa laøm duïng thaàn ñeå thoâng quan Ví duï: thuyû vaø hoûa khoâng dung hoaø nhau thì laáy moäc laøm duïng thaàn. Moäc seõ laøm xì hôi thuûy, sinh hoûa, tính lieân tuïc cuûa nguõ haønh ñöôïc baûo ñaûm neân töông sinh, coøn bò caùch ngoâi laø töông khaéc. Nay hoaù söï voâ tình thaønh höõu tinh, hoùa söï ñoái ñòch thaønh baïn höõu, vaãn laø nhôø coâng cuûa duïng thaàn maø ñöôïc. 3. ÑIEÀU HAÀU. Ñaïo trôøi coù aám laïnh, ñaïo ñaát coù khoâ aåm, ngöôøi laø khí cuûa trôøi ñaát neân chòu aûnh höôûng roõ raøng cuûa quy luaät aáy. Ngöôøi laáy ngaøy sinh laøm chuû, leänh thaùng laøm ñeà cöông. Döïa vaøo nguõ haønh cuûa nhaät can vaø chi thaùng ñeå baøn ñeán söï aám laïnh, khoâ aåm cuûa meänh cuïc. Laïnh quaù thì duøng thuoác nhieät, noùng quaù thì duøng thuoác haøn, khieán cho noù thích hôïp goïi laø ñieàu haàu. Ngöôøi sinh thaùng haï, cho duø nguõ haønh can ngaøy laø gì, vì aâm quaù neân taùo ( khoâ) nhieàu, Töù truï khoâng traùnh khoûi phaûi duøng haøn thaáp laø haønh thuyû ñeå ñieàu haàu. Ngöôøi sinh thaùng ñoâng, cho duø nguõ haønh can ngaøy laø gì vaãn bò haøn thaáp maïnh, neân Töù truï khoâng khoûi phaûi ñieàu haàu baèng oân taùo laø haønh hoûa. Ngöôøi sinh vaøo muøa xuaân hoaëc muøa thu thì haøn oân, taùo thaáp vöøa phaûi, neân khoâng nhaát ñònh phaûi ñieàu haàu baèng thuûy hoûa, maø chæ caàn xeùt söï sinh khaéc cheá hoùa giöõa caùc nguõ haønh trong Töù truï laø ñöôïc. Ví duï : can ngaøy laø canh kim, sinh vaøo thaùng ñoâng, khoâng coù hoûa aám thì seõ rôi vaøo kim haøn, thuûy laïnh. Canh chuû veà gaân coát, gaân coát ôû töû ñòa, khí huyeát khoâng thoâng maø sinh beänh taät, thaäm chí daãn ñeán taøn taät. Neáu trong Töù truï khoâng coù hoûa laø thieáu ñieàu haàu. Thieáu thì phaûi boå. Neáu boå cöùu ñöôïc thì vaãn hanh thoâng, ñeán ñaát hoaû phöông nam laø ngöôøi ñoù ñöôïc boå cöùu, khoâng nhöõng coù lôïi cho thaân theå maø ñoái vôi vaän meänh cuõng seõ toát hôn. Ñoù laø moät caùch giaûi naïn. Ngöôøi sinh vaøo boán muøa cuõng coù söï phaân bieät veà haøn, oân, taùo, thaáp. Söï höng thinh cuûa nguõ haønh laø coù thôøi gian nhaát ñònh. Chæ caàn thoå ôû trung öông quaùn xuyeán caû taùm phöông, khoâng coá ñònh ôû moät phöông naøo, ñoù laø tröôùc laäp xuaân, laäp haï, laäp thu, laäp ñoâng, moãi haønh vöôïng möôøi taùm ngaøy. Muïc döôùi ñaây seõ giôùi thieäu tæ mæ veà söï öùng duïng boå cöùu cuûa duïng thaàn treân cô sôû söï sinh khaéc cheá hoùa cuûa caùc nguõ haønh vaø cuûa möôøi thaàn. II. DUÏNG THAÀN SINH PHUØ – BOÅ CÖÙU MOÄT Döôùi ñaây baøn chi tieát veà sinh, khaéc, cheá, hoùa cuûa nguõ haønh duïng thaàn. 1. NHAÄT CAN NHÖÔÏC, QUAN SAÙT NHIEÀU, DUÏNG THAÀN CHOÏN LAØ AÁN TINH Tröôùc heát duïng thaàn aán tinh coù vai troø laøm xì hôi quan saùt, sau ñoù môùi laø hoùa ñòch thaønh baïn laø ñeå coù ích cho mình. Xì hôi trong nguõ haønh coù nghóa laø : kim maïnh gaëp thuyû, thuyû duõa tuø muõi saéc cuûa kim, hoûa maïnh gaëp thoå, thoå seõ laøm yeáu ngoïn löûa cuûa hoûa ; thuyû maïnh gaëp moäc, moäc seõ laøm giaûm khí theá cuûa thuyû ; thoå maïnh gaëp kim, kim seõ cheá aùp thoå, moäc maïnh gaëp hoûa, hoûa seõ laøm yeáu tính ngoan cöôøng cuûa moäc ( xem theâm muïc II cuûa chöông 2). DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 68 Ñaàu tieân duõa cuøn khí saéc cuûa noù, laøm tieâu giaûm ngoïn löûa cuûa noù, laøm xeïp khí theá cuûa noù thì môùi coù theå goïi laø bieán ñoåi noù ñeå sinh thaân. Theo lyù maø noùi : kim coù theå sinh thuyû, nhöng thuyû nhieàu thì kim chìm, thuyû coù theå sinh moäc, nhöng moäc nhieàu thuyû seõ bò doàn co laïi, moäc coù sinh hoûa, nhöng hoaû nhieàu moäc seõ bò ñoát chaùy, hoûa coù theå sinh thoå, nhöng thoå nhieàu thì hoaû bò aâm æ môø aùm. Thoå coù theå sinh kim, nhöng kim nhieàu laøm cho thoå bieán yeáu. Ñoù laø quy luaät : vaät ñeán cöïc ñænh taát quay trôû laïi. Nhöng nhaät can ñaõ raát yeáu laïi coøn bò nhieàu quan saùt khaéc mình thì chæ laøm xeïp beänh khí chöa ñuû ñeå laøm cho mình maïnh leân maø coøn caàn ñöôïc ñaïi boå. Khoâng nhöõng thuyû khoâng laøm chìm kim, moäc khoâng doàn co thuyû, hoûa khoâng ñoát chaùy moäc... maø coøn coù theå laøm cho kim thuyû ñuøm boïc laãn nhau, thuyû moäc töông sinh, moäc hoûa thoâng suoát. Nhö theá goïi laø uoán naén söï vöôïng quaù laïi cho vöøa möùc. Cho neân nhaät can nhöôïc laø thuyû, thoå laø caùi khaéc toâi, khoâng nhöõng phaûi laáy kim ñeå cheá aùp thoå maø coøn duøng kim ñeå sinh cho thaân toâi. Nhaät can nhöôïc laø hoûa, thuyû laø caùi khaéc toâi, khoâng nhöõng phaûi laáy moäc ñeå laøm xeïp khí theá cuûa thuyû maø coøn phaûi laáy moäc ñeå sinh thaân cho toâi. Nhaät can nhöôïc laø thoå, moäc laø caùi khaéc cuûa toâi, khoâng nhöõng phaûi laáy hoûa ñeå laøm bieán hoùa tính ngoan coá cuûa moäc maø coøn duøng hoûa ñeå sinh thaân cho toâi. Nhaät can nhöôïc laø kim, hoûa laø caùi khaéc toâi, khoâng nhöõng phaûi laáy thoå ñeå giaûm ngoïn löûa cuûa hoûa maø coøn duøng thoå ñeå sin thaân cho toâi. Nhaät can nhöôïc laø moäc, kim laø khaéc toâi, laïi coøn bò aâm hö. Maâu thuaãn ñoù khoâng deã giaûi quyeát , neân laáy saâm ñeå vöøa coù theå laøm xì hôi cuûa hoûa laïi vöøa coù theå tö döôõng aâm hö. Töø ñoù maø ñieàu hoøa ñöôïc maâu thuaãn. Nguyeân lyù laøm cho meänh lyù thoâng suoát naøy ñuùng laø theo phöông phaùp coi beänh boác thuoác, beänh naëng duøng thuoác maïnh, töùc laø nhaät can yeáu laïi coøn nhieàu quan saùt thì duøng bieän phaùp hoùa giaûi laø toát nhaát. Bieän phaùp naøy khoâng nhöõng laøm cho thoâi beänh maø con laøm cho thaân theå khoeû theâm. Nhaät can nhöôïc laïi nhieàu quan saùt, trong tröôøng hôïp duøng bieän phaùp hoùa ñòch thaønh baïn khoâng höõu hieäu thì ñoù laø Töù truï thieáu duïng thaàn. Phaûi tìm con ñöôøng khaùc môùi coù theå ngaên chaän ñöôïc nhieàu muõi teân ñang baén vaøo mình. Khi ñoù duïng thaàn thöù hai laø tæ kieáp. Tæ kieáp gioáng nhö laù chaén daøy chaéc coù theå vöøa chaén ñöôïc nhöõng sao khaéc mình, laïi vöøa hoä thaân cho mình. Phaøm nhaät can nhöôïc laïi bò nhieàu quan saùt khaéc, taøi hao, thöïc thöông xì hôi ñeàu laø bieåu hieän cuûa duïng thaàn yeáu. Neáu gaëp ñöôïc söï sinh khaéc hoùa hôïp cuûa möôøi thaàn coù toå hôïp toát, töùc laø meänh cuïc coù cöùu. Neáu khoâng coù nhöõng caùi ñoù thì ñaønh phaûi troâng nhôø vaøo hæ thaàn ñeå thay theá duïng thaàn, cuoái cuøng nöõa laø phaûi döïa vaøo vaän ñeå boå cöùu Nhaät can nhöôïc laø moäc khoâng chòu ñöïng noåi söï chaët phaù moäc nhieàu thaønh röøng taát seõ chòu ñöôïc. Nhaät can nhöôïc laø kim khoâng thaéng noåi söï reøn duõa, hôïp kim cöùng seõ trôû thaønh theùp chòu ñöïng ñöôïc. Nhaät can nhöôïc laø hoûa khoâng chòu ñöôïc söï daäp taét thì hoaû chaùy khaép caùnh ñoàng seõ khoù maø daäp taét. Nhaät can nhöôïc laø thuyû khoâng thaéng ñöôïc söï taéc ngheõn, doøng nöôùc chaûy xieát seõ ñaåy troâi moïi aùch taéc. Nhaät can nhöôïc laø thoå khoâng thaéng ñöôïc caây daøy, thoå ñaát baèng thì seõ thaéng ñöôïc . Trong Töù truï nhaät can nhöôïc, quan saùt vöôïng thì duïng thaàn tæ kieáp keùm hôn duïng thaàn laø aán tinh. Theo vaän trình maø noùi, ñeán vaän aán kieâu laø haønh vaän duïng thaàn, töùc laø gaëp ñöôïc duïng thaàn maø coøn thieáu cuûa Töù truï, cho neân ñoù laø vaän toát nhaát. Coøn vaän tæ kieáp chæ laø vaän trình toát loaïi hai. 2. NHAÄT CAN NHÖÔÏC, TAØI TINH NHIEÀU, DUÏNG THAÀN ÑAÀU TIEÂN PHAÛI CHOÏN TÆ KIEÁP} Nhaät can nhöôïc, taøi tinh nhieàu gioáng nhö ngöôøi tham cuûa, chaâu baùu mang ñaày mình nhöng ñaùng tieác thaân theå laïi oám yeáu khoâng giöõ ñöôïc chaâu baùu ñoù. Khi bò maát cöôùp muoán laáy laïi, phaûi nhôø ngöôøi ñi ñöôøng hoaëc baïn beø giuùp ñôõ. Neáu muoán töï laáy laïi thì baûn thaân phaûi ra söùc vaät loän vaø khoâng ñeán noåi bò toån thöông, neáu khoâng thì nheï ra laø maát cuûa, naëng ra laø coøn mang DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 69 vaï vaøo thaân, rôi vaøo tình caûnh maát caû chì laãn chaøi. Cho neân tæ kieáp, kieáp taøi coù theå boå cöùu cho choã coøn thieáu cuûa thaân nhöôïc maø taøi nhieàu. Qua ñoù ta thaáy taøi vaø tæ kieáp laø moät caëp töông khaéc laãn nhau. Vaäy taïi sao laïi ñöa ra moät ví duï coù veû khoâng hay nhö theá ? Chæ vì thaân nhöôïc taøi nhieàu thì khoâng nhöõng khoâng gaùnh noåi taøi, caàu taøi gian lao vaát vaû vaø hôn nöõa thöôøng khi cuûa caùi ñeán tay thì ñoù laø maàm moáng tai hoaï. Ñoái vôùi caùc loaïi meänh cuïc nhö theá, cuûa caûi laø nguoàn goác cuûa tai hoaï. Töø nhieàu döï ñoaùn thöïc teá cho thaáy, khi ñeán vaän taøi vöôïng sinh taøi, neáu meänh cuïc toå hôïp ñöôïc toát thì veà nhaân phaåm khoâng coù vaán ñeà gì, maø veà ñöôøng taøi loäc cuõng phaùt trieån deã daøng, coù ngöôøi laïi coøn coù baûn lónh kinh doanh. Nhöng luùc baét ñaàu ñöôïc cuûa thì cuõng laø luùc ngöôøi bò ngaõ xe, hoaëc xe haøng bò ñoå, cuoái cuøng tieàn cuûa ñoù laïi doàn vaøo vieäc boài thöôøng maø heát. Neáu meänh cuïc toå hôïp khoâng toát thì ngöôøi ñoù deã trôû thaønh teân côø baïc. Khi giaønh ñöôïc tieàn nhieàu treân chieáu baïc thì cuõng laø luùc maát heát caû voán laãn lôøi, thaäm chí coøn tan naùt gia ñình. Ngöôøi maø thaân nhöôïc taøi nhieàu, toùm laïi laø vì cuûa caûi maø sinh söï, bao goàm caû theâ taøi. Phuï nöõ coù meänh cuïc nhö theá ñöôøng tình duyeân keû ñoùn ngöôøi ñöa, nhöng vì theá maø phaûi traû giaù raát ñaét, thaäm chí coøn coù theå bò ngoài tuø. Vaäy ñeán khi naøo môùi thaéng ñöôïc taøi ? Chæ khi naøo haønh vaän kieáp thì môùi thaéng ñöôïc taøi. Nhaät can nhöôïc laø hoûa, kim laø vöôïng taøi, phaûi duøng hoûa vöôïng ñeå luyeän kim. Nhaät can nhöôïc laø thuyû, hoûa laø vöôïng tai, phaûi duøng thuyû nhieàu ñeå töông teá. Nhaät can nhöôïc laø thoå, thuyû laø vöôïng taøi, phaûi duøng thoå nhieàu ñeå vaây chaën thuûy. Nhaät can nhöôïc laø moäc, thoå laø vöôïng taøi, phaûi duøng moäc nhieàu thaønh röøng xanh ñeå laán aùt thoå. Nhaät can nhöôïc laø kim, moäc laø vöôïng taøi, phaûi duøng kieám saéc ñeå ñeõo goït moäc. Haønh vaän tæ kieáp laø luùc khoâng nhöõng töï mình thaêng quan phaùt taøi, maø anh chò em cuõng ñöôïc lôïi loäc. Thöù nöõa laø haønh vaän aán kieâu. Nhaät nhöôïc taøi nhieàu, neáu trong meänh khoâng coù tæ kieáp thì aán tinh laø duïng thaàn thöù hai ñeå thay theá cho duïng thaàn thöù nhaát. Luùc ñoù aán tinh vaønhaät can coù quan heä töông sinh. Cho neân tröôùc heát aán tinh coù taùc duïng sinh thaân. Nhaät can yeáu qua laïi gaëp kî thaàn taøi tinh thì ñaõ yeáu caøng theâm yeáu , gioáng nhö trôøi ñaõ tuyeát laïi coøn theâm söông, nhaø doät laïi gaëp möa laâu. Muoán laøm cho Töù truï ñaït ñöôïc caân baèng thì ñuùng nhö treân kia ñaõ noùi, khoâng theå khoâng naén söï vöôïng quaù cho vöøa möùc laïi, ôû ñaây baøn veà caùc tröôøng hôïp choïn duïng thaàn laø ñeàu xuaát phaùt töø leõ ñoù. Choïn aán tinh laøm duïng thaàn cho tröôøng hôïp nhaät can nhöôïc, taøi nhieàu coøn coù taùc duïng laøm cho hao taøi . Taøi khaéc aán cuõng gioáng nhö duøng ngöôøi naøy ñaùnh ngöôøi kia, caû hai ngöôøi ñeàu toån thöông, khoâng baèng laø duøng tæ kieáp ñeå giuùp ñôõ thaân mình ñaùnh thaéng. Töùc laø noùi, neáu mình cöôøng traùng thì khoâng caàn phaûi nhôø ñeán ngöôøi khaùc lieân luî vì mình. Cho neân aán tinh chæ coù theå choïn laøm duïng thaàn thöù hai. Löïc cuûa noù keùm hôn löïc cuûa duïng thaàn tæ kieáp coù trong meänh cuïc. Trong caùc vaän trình thì vaän trình vaän kieáp laø toát nhaát. Trong vaän trình ñoù coù theå trôû thaønh giaøu coù, moïi vieäc thuaän lôïi. Haønh vaän aán kieâu laø vaän toát loaïi hai, khoâng nhöõng toát cho ñöôøng tieàn cuûa maø con coù lôïi cho ñöôøng vaên khoa. Nhaät can nhöôïc laø kim, moäc laø taøi thònh, coù theå laáy thoå aán tinh laøm duïng thaàn ñeå sinh thaân, hao taøi. Nhaät can nhöôïc laø moäc, thoå laø taøi thònh, coù theå laáy thuyû aán tinh laøm duïng thaàn ñeå sinh thaân , hao taøi. Nhaät can nhöôïc laø thoå, thuyû laø taøi thònh, coù theå laáy hoûa aán tinh laøm duïng thaàn ñeå sinh thaân, hao taøi. Nhaät can nhöôïc laø thuûy, hoûa laø taøi thònh, coù theå laáy kim aán tinh laøm duïng thaàn ñeå sinh thaân, hao tai. Nhaät can nhöôïc laø hoûa, kim laø taøi thònh, coù theå laáy moäc aán tinh laøm duïng thaàn ñeå sinh thaân hao taøi. 3. NHAÄT NHÖÔÏC, THÖÏC THÖÔNG NHIEÀU, ÑAÀU TIEÂN LAÁY AÁN TINH LAØM DUÏNG THAÀN DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 70 Aán tinh vöøa sinh thaân, ñoàng thôøi laïi khaéc cheá kò thaàn thöông thöïc, töùc laø phuø nhöôïc laïi vöøa choáng xì hôi. Ñieàu ñoù gioáng nhö ñau buïng tieâu chaûy chæ ñi ngoaøi chöa ñuû vì nguyeân khí ñaõ bò toån thöông, neân coøn caàn boài boå theâm môùi ñöôïc. Cho neân aán tinh coù tö caùch nhaát ñeå ñöôïc choïn laøm duïng thaàn. Ví duï : nhaät can nhöôïc laø kim, thuyû nhieàu laø thöông thöïc. Vì thaân xì hôi qua nhieàu neân thöïc thöông thoå nhieàu. Vì thaân quaù xì hôi neân laáy moäc aán tinh ñeå cheá aùp thoå,sinh thaân. Nhaät can nhöôïc laø moäc, thöïc thöông hoûa nhieàu, vì thaân xì hôi nhieàu neân laáy thuyû aán tinh ñeå cheá aùp hoûa, sinh . Nhaät can nhöôïc laø thoå, thöïc thöông kim nhieàu, vì thaân xì hôi nhieàu neân laáy hoûa aán tinh ñeå aùp cheá kim, sinh thaân. Nhaät can nhöôïc laø thuyû, thöïc thöông moäc nhieàu laø thaân bò xì hôi quaù, neân laáy kim aán tinh ñeå cheá aùp moäc, sinh thaân. Neáu trong meänh cuïc khoâng coù aán tinh, ñaønh phaûi luøi laïi ñeå tìm duïng thaàn thöù hai laø tæ kieáp. Chöa noùi ñeán tæ kieáp coù theå haïn cheá thöïc thöông laø bao nhieâu, nhöng toái thieåu choã yeáu cuûa baûn thaân seõ ñöôïc buø ñaép. Ví duï : Nhaät can nhöôïc laø kim, thöïc thöông thuûy nhieàu, möøng coù kim tæ kieáp ñeán ñeå giuùp thaân. Nhaät can nhöôïc laø hoûa, thöông thöïc thoå nhieàu, möøng coù hoûa laø tæ kieáp giuùp thaân. Nhaät can nhöôïc laø moäc, thöông thöïc hoûa nhieàu, möøng coù tæ kieáp ñeán giuùp thaân. Nhaät can nhöôïc laø thoå, thöông thöïc kim nhieàu, möøng coù thoå tæ kieáp ñeán giuùp thaân. Nhaät can nhöôïc laø thuyû, thöông thöïc moäc nhieàu, möøng coù tæ kieáp thuyû ñeán giuùp thaân. Treân ñaây ñaõ chuyeân baøn veà caùc tröôøng hôïp Nhaät can nhöôïc laïi gaëp khaéc, hao taùn, xì hôi vaø duïng thaàn caàn phaûi choïn. Ngöôïc laïi nhaät can vöôïng laïi coøn gaëp ñöôïc sinh thaân, giuùp thaân neân laïi caøng vöôïng qua. Moïi ngöôøi ñeàu bieát vaøng roøng vì nguyeân chaát quaù neân caøng meàm, nöôùc ñeán mieäng coác ñaày quaù thì traøn. Ngöôøi maø nhaät can quaù nhöôïc thì khí khoâng ñuû, veà tính caùch ñoù laø ngöôøi khoâng thích noùi nhieàu, tính tình höôùng noäi, veà ñöôøng con caùi thì vì khí huyeát khoâng ñuû, aâm döông khoâng caân baèng neân khoù coù con. Ngöôïc laïi ngöôøi thaân vöôïng,khí thònh thì hay tranh giaønh, hieáu thaéng. Trong Töù truï, truï naêm vöôïng laïi khoâng bò xung khaéc laø ngöôøi cha meï maïnh khoeû, anh chò em thöôøng ñoâng. Ñoái vôi ngöôøi thaân vöôïng, nguyeân lyù cuõng nhö theá. Meänh cuïc maø nhaät can vöôïng thì phaûi choïn duïng thaàn ñeå aùp cheá, laøm hao taùn, xì hôi cho giaûm xuoáng. 4. NHAÄT CAN CÖÔØNG VÖÔÏNG, AÁN TINH NHIEÀU, CHOÏN TAØI TINH LAØM DUÏNG THAÀN THÖÙ NHAÁT Duïng thaàn taøi tinh vöøa coù taùc duïng gaùnh ñöôïc taøi, caàu ñöôïc taøi, laïi vöøa coù taùc duïng aùp cheá nguyeân thaàn cuûa nhaät can (nguyeân nhaân ôû ñaây laø chæ aán tinh cuûa nhaät can), laøm cho noù khoâng ñeán noåi sinh thaân quaù möùc maø gaây ra kieáp taøi. Giöõa nhaät can vaø taøi tinh coù moái quan heä töông khaéc. Ví duï: nhaät can ñaõ vöôïng laïi ñöôïc aán tinh sinh thaân, laøm cho theâm cöôøng vöôïng thì taøi tinh seõ yeáu quaù. Kim nhöôïc gaëp hoûa taát seõ bò chaûy tan, hoûa nhöôïc gaëp thuyû taát seõ bò daäp taét. Thuyû nhöôïc gaëp thoå taát seõ bò taéc ngheõn. Thoå nhöôïc gaëp moäc taát seõ bò khoâ caèn. Moäc nhöôïc gaëp kim taát seõ bò chaët gaõy. Cho neân nhaät can vöôïng laø hoûa laïi ñöôïc moäc aán tinh sinh thaân neân caøng vöôïng, duïng thaàn seõ phaûi choïn laø kim taøi ñeå coù theå cheá aùp aán moäc vaø laøm hao toån thaân cöôøng vöôïng. Nhaät can vöôïng laø thuûy laïi ñöôïc aán kim sinh thaân neân caøng cöôøng vöôïng, duïng thaàn phaûi choï laø hoûa taøi, vöøa coù theå cheá aùp aán kim, vöøa coù theå laøm hao taùn söï cöôøng vöôïng cuûa nhaät can. Nhaät can vöôïng laø thoå, laïi ñöôïc aán tinh hoûa sinh thaân vöôïng, duïng thaàn laáy thuyû taøi vöøa cheá aùp aán hoûa, vöøa laøm hao toån thaân cuûa nhaät vöôïng. Nhaät can vöôïng laø moäc laïi ñöôïc aán tinh thuyû sinh neân caøng vöôïng, duïng thaàn laáy thoå taøi vöøa coù theå cheá aùp aán thuyû,vöøa coù theå hao thaân cuûa nhaät cöôøng. Nhaät can vöôïng laø kim laïi ñöôïc aán tinh thoå tinh thaân neân caøng vöôïng, duïng thaàn laáy moäc taøi vöøa coù theå cheá aùp aán thoå vöøa hao thaân cuûa nhaät cöôøng. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 71 Nhaät can cöôøng vöôïng, nhieàu aán tinh maø laïi khoâng coù taøi thì meänh cuïc thieáu duïng thaàn. Duïng thaàn thöù hai coù theå laáy laø quan saùt, noù coù theå khaéc cheá ñöôïc thaân cöôøng vöôïng. Thöïc ra chæ trong tröôøng hôïp aán tinh khoâng vöôïng môùi laáy quan saùt, neáu aán tinh quaù vöôïng thì taùc duïng sinh thaân cuûa quan sinh aán seõ vöôït quaù taùc duïng quan khaéc thaân neân luùc ñoù kò thaàn ñaõ laøm thay roài. Caùch duøng linh hoaït naøy seõ thoâng qua thöïc tieãn ñeå hieåu daàn. Khi nhaät can vöôïng laø kim laïi coù thoå aán sinh thaân laøm cho theâm cöôøng vöôïng laø hoûa coù moäc aán sinh thaân thì laáy quan tinh cuûa thuyû ñeå khaéc hoûa thaân ; nhaät can vöôïng laø thoå laïi coù hoûa aán sinh thaân thì laáy quan tinh cuûa moäc ñeå khaéc thoå thaân ; nhaät can vöôïng laø moäc laïi coù thuûy aán sinh thaân thì laáy quan tinh cuûa kim ñeå khaéc moäc thaân, nhaät can vöôïng laø thuyû laïi coù kim aán sinh thaân thì laáy quan tinh cuûa thoå ñeå khaéc thuyû thaàn. Neáu vöøa khoâng coù taøi tinh quan saùt laøm duïng thaàn laïi vöøa khoâng coù trôï giuùp aán vöôïng ñeå sinh thaân thì coù theå choïn thöïc thöông laøm duïng thaàn. Taùc duïng cuûa noù laø xì hôi cuûa nhaät vöôïng, laøm hao toån söï cöôøng vöôïng cuûa aán. Vì aán laø caùi khaéc laïi thöông thöïc, cho neân phaûi döïa vaøo nguyeân thaàn laø caùi laøm hao toån thaân vöôïng ñeå mong laøm cho meänh cuïc bieán ñoäng nhieàu ñöôïc bình oån trôû laïi. Khi nhaät can vöôïng laø kim, laïi coù thoå vöôïng laø aán tinh khieán cho thaân caøng vöôïng thì coù theå laáy thuyû thöông thöïc ñeå ñieàu tieát. Nhaät can vöôïng laø hoûa, laïi coù aán tinh moäc vöôïng khieán cho thaân caøng vöôïng thì coù theå thoå thöông thöïc ñeå ñieàu tieát. Nhaät can vöôïng laø moäc laïi coù aán tinh thuûy vöôïng khieán cho thaân caøng vöôïng thì coù theå laáy hoûa thöông thöïc ñeå ñieàu tieát. 5. NHAÄT CAN CÖÔØNG VÖÔÏNG, NHIEÀU TÆ KIEÁP Coù ba tröôøng hôïp : ñaàu tieân kieáp laø thaàn hao taøi, vì vaäy neáu khoâng aùp cheá tæ kieáp thì khoâng döôõng ñöôïc meänh, caøng khoâng coù caùch gì ñeå laáy taøi sinh quan maø caàu phuù quyù vinh hoa. Cho neân quan saùt laø duïng thaàn thöù nhaát ñeå aùp cheá tæ kieáp. Trong meänh cuïc coù quan hoaëc saùt thì khoâng nhöõng ñeå aùp cheá tæ kieáp cuûa caùc thieân loäc ra maø coøn coù theå khaéc ñöôïc loäc kình döông cuûa leänh thaùng. Thaân vöôïng laø chæ thieân can tæ kieáp giuùp ñôõ thaân hoaë aán tinh sinh thaân quaù möùc, hai laø chæ nhaät can naém leänh, töùc laø nhaät can ôû chi thaùng gaëp tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng, hôn nöõa trong ñòa chi, nhaát laø chi thaùng nhaät can ôû ñaát ñeá vöôïng laø kieán loäc. Ví duï nhaät can laø giaùp, loäc cuûa noù laø daàn, daàn laø ñòa nguyeân giaùp cuøng loaïi ngang vai neân so vôùi caùc ñòa chi khaùc thì noù taøng khí goác cuûa nhaân nguyeân. Kình döông cuûa noù laø maõo, maõo laø ñòa nguyeân cuûa giaùp cuøng loaïi ngang vai, trong chi thaùng cuõng taøng khí goác cuûa nhaân nguyeân. Kình döông laø hung thaàn aùc saùt. Döông coù nghóa laø cöùng, kình laø caét, chaët maïnh meõ. Loäc quaù thì sinh kình döông, thaønh coâng quaù neân lui maø khoâng lui thì vöôït quaù möùc neân bò haïi. Vöøa thaønh coâng maø chöa ñaït ñeán cöïc ñieåm môùi laø phuùc, ñaõ cöïc ñieåm thì ngöôïc laïi laø xaáu, laø kình döông ñang ôû ñaát cöïc thònh cuûa can. Nguyeân lyù cuûa aâm döông vaïn vaät laø cöïc thònh thì seõ bieán xaáu nhö löûa thì bò daäp taét, nöôùc bò traøn, kim loaïi bò beû gaõy, thoå bò vuïn naùt, moäc bò chaët ñöùt. Nhaät vöôïng bao goàm chi naêm, chi ngaøy, chi giôø gaëp loäc, kình döông, trong ñoù leänh thaùng loäc, kình döông laø xaáu nhaát. Chuùng toâi trong döï ñoaùn thöïc teá gaëp hai tröôøng hôïp ñeàu laø nam thanh nieân 20 tuoåi, ñeàu gaëp kình döông ôû leänh thaùng. Loaïi meänh cuïc naøy boá meï luoân luoân gaëp nhöõng ñieàu lo laéng. Trong ñoù coù moät ngöôøi lang thang ngoaøi ñöôøng ñaâm thueâ cheùm möôùn, veát thöông ñaày ngöôøi phaûi ñeán cöûa toaø aùn, cha meï tìm moïi caùch ñeå cöùu giaûi. Ñöøng noùi laø gaëp baïi vaän, chæ caàn löu nieân gaëp kình döông laø ñeàu coù theå xaåy ra nhöõng vieäc baát ngôø. Coøn ngöôøi kia theo lyù maø noùi thì DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 72 cuõng chaúng khaùc gì, nhöng nhôø thaày Thieäu khuyeân raên nhaäp nguõ. Nhôø kyû luaät nghieâm ngaët cuûa quaân ñoäi neân ñaõ haïn cheá caù tính anh ta. Thieân tính ngang ngöôïc ñaõ chuyeån thaønh moät toá chaát kieân quyeát cuûa ngöôøi chæ huy neân anh ta ñöôïc thaêng caáp ñeàu ñeàu. Trong nguõ haønh nhaät can vöôïng laø cöôøng kim thì ñaàu tieân laáy hoûa quan tinh laøm duïng thaàn ; nhaät can vöôïng laø cöôøng hoûa thì laáy quan tinh thuyû laøm duïng thaàn ; nhaät can vöôïng laø cöôøng thoå thì tröôùc heát laáy quan tinh moäc laøm duïng thaàn ; nhaät can vöôïng laø cöôøng moäc thì ñaàu tieân laáy quan tinh kim laøm duïng thaàn ; nhaät can vöôïng laø cöôøng thuyû thì ñaàu tieân laáy quan tinh thoå laøm duïng thaàn. Neáu thaân vöôïng maø khoâng coù quan, saùt thì ñaønh laáy duïng thaàn thöù hai laø thöïc thöông keùm hôn. Thöïc thöông coù theå bò xì hôi thaân vöôïng, ñoàng thôøi cuõng coù theå laøm xeïp hôi vöôïng khí cuûa leänh thaùng. Thöïc döông coù taùc duïng sinh taøi, hôn nöõa khoâng coù quan saùt thì khoâng sôï khaéc duïng laàn thöù nhaát. Cho neân nhaät can vöôïng laø kim, neáu khoâng coù quan tinh hoûa ñeå cheá aùp thì laáy thöïc thöông thuyû laøm duïng thaàn thöù hai ; nhaät can vöôïng laø hoûa thì laáy thöïc thöông thoå laøm duïng thaàn thöù hai ; nhaät can vöôïng laø thoå, khoâng coù quan tinh moäc ñeå cheá aùp thì laáy thöïc thöông kim laøm duïng thaàn thöù hai ; nhaät can vöôïng laø thuyû maø khoâng coù quan tinh thoå cheá aùp thì laáy thöïc thöông moäc laøm duïng thaàn thöù hai ; nhaät can vöôïng laø moäc maø khoâng coù quan tih kim cheá aùp thì laáy thöïc thöông hoûa laøm duïng thaàn thöù hai. Neáu thaân vöôïng, vöøa khoâng coù quan saùt laïi vöøa khoâng coù thöông thöïc thì meänh cuïc nhö theá ñaõ thieáu maát hai haønh, chæ coøn laïi aán tinh, tæ tinh vaø taøi tinh. Ñoù laø Töù truï raát khoâ, ngoaøi taøi tinh ra khoâng coù gì coù theå giaûi cöùu ñöôïc . ngöôøi maø Töù truï nhö theá thì nhaát ñònh khoù nuoâi hoaëc cheát yeåu, khoâng theå toàn taïi tröôøng hôïp thöù tö. Nhaät can Nhaät nhöôïc Nhaät nhöôïc Nhaät nhöôïc Nhaät vöôïng Nhaät vöôïng BAÛNG LAÁY DUÏNG THAÀN THAÂN VÖÔÏNG VAØ THAÂN VÖÔÏNG Khoâng coù duïng thaàn Meänh cuïc Duïng thaàn Khoâng coù hæ thaàn (choïn hæ thaàn ) Quan saùt Choïn aán tinh Choïn tæ kieáp Nhieàu Taøi tinh nhieàu Choïn tæ kieáp Choïn aán tinh Thöïc thöông Choïn aán tinh Choïn tæ kieáp nhieàu Quan saùt Aán tinh nhieàu Choïn taøi tinh Thöïc thöông Tæ kieáp nhieàu Choïn quan saùt Choïn thöïc döông Choïn taøi tinh Tieàn ñeà ñeå choïn duïng thaàn thöù ba laø khoâng coù quan saùt vaø khoâng coù thöïc thöông, phaûi döïa vaøo taøi tinh laøm duïng thaàn ñeå cheá aùp aán tinh vaø laøm hao toån thaân. Duïng thaàn taøi tinh naøy caøng nhieàu, caøng vöôïng caøng toát. Vì thaân vöôïng, aán vöôïng ñaõ laø hai caùi chaát leân, nhö theá löïc löôïng so saùnh vôùi taøi raát cheânh leäch, cho neân taøi caøng nhieàu caøng vöôïng cuõng seõ khoâng gaây ra thaân nhöôïc . Taøi caøng ít,taøi suy thì chaéc chaén laø nhö coác nöôùc ñeå treân xe, nöôùc traéc ra seõ boác hôi vaø khoâ ngay. Cho neân nhaät can vöôïng laø kim laïi coù aán tinh thoå vöôïng ñeå sinh thaân maø khoâng coù quan tinh hoûa ñeå cheá aùp, thuyû thöông thöïc ñeå laø xì hôi thì phaûi laáy taøi tinh moäc laøm duïng thaàn. Nhaät can vöôïng laø hoûa laïi coù aân tinh moäc sinh thaân, khoâng coù quan tinh thuyû ñeå cheá aùp vaø thöông thöïc thoå ñeå xì hôi thì phaûi laáy taøi kim tinh laøm duïng thaàn. Nhaät can vöôïng laø thoå laïi coù aán tinh hoûa sinh thaân, khoâng coù quan tinh moäc aùp cheá vaø thöông thöïc kim ñeå xì hôi thì phaûi laáy taøi tinh thuyû laøm duïng thaàn. Nhaät can vöôïng laø thuyû laïi coù aán kim tinh ñeå sinh thaân, khoâng DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 73 coù quan tinh thoå ñeå aùp cheá vaø thöïc thöông moäc ñeå xì hôi thì phaûi laáy taøi tinh hoûa laøm duïng thaàn. Nhaät can vöôïng laø moäc, laïi coù aán tinh thuûy sinh thaân, khoâng coù quan tinh kim ñeå cheá aùp vaø thöông thöïc hoûa ñeå xì hôi thì phaûi laáy taøi tinh thoå laøm duïng thaàn. III. DUÏNG THAÀN THOÂNG QUAN – BOÅ CÖÙU HAI Treân kia ñaõ baøn veà duïng thaàn sinh phuø cho tröôøng hôïp nhaät can nhöôïc, quan saùt nhieàu thì duïng thaàn choïn aán tinh laøm duïng thaàn thöù nhaát. Trong tröôøng hôïp ñoù aán tinh ñaõ ñoùng vai troø khoâng theå thieáu ñöôïc laø thoâng quan kieâm sinh phuø. Coøn ôû ñaây baøn veà taùc duïng thoâng quan cuûa aán tinh, töùc boái caûnh ñaõ thay ñoåi, cho neân trong öùng duïng khoâng theå aùp duïng moät caùch maùy moùc voâ nguyeân taéc. Cuï theå ôû ñaây noùi veà tröôøng hôïp nhaät vöôïng vaø quan saùt cuõng vöôïng maø duøng aán tinh laøm duïng thaàn. Khi moät ñoâi maâu thuaãn ñoái laäp nhau thì caùi hoä thaân laø nhaät vöôïng ñöôïc duøng laøm thuaãn. Thuaãn ñoù phaûi chaéc chaén môùi ñeà khaùng ñöôïc söï taán coâng cuûa maâu thuaãn . ÔÛ ñaây aán tinh laøm xì hôi vöôïng khí cuûa maâu thuaãn ñeå sinh cho thaân, töùc laø “vöøa duøng uy phong dieät ñòch, vöøa taêng theâm chí khí cuûa ta”. Vì vaäy maø noùi aán tinh ôû ñaây ñaõ coù vai troø thoâng quan thöïc söï. Khi nhaät vöôïng, quan saùt cuõng vöôïng maø coù aán tinh khoâng ñeán noåi vöôïng quaù ñeå sinh thaân thì noù seõ laøm cho theá löïc ñoái ñòch cuûa hai beân caân baèng, neân khoâng bò thöông toån, nhö theá môùi ñöôïc loäc troïng quyeàn cao. Tröôøng hôïp nhaät nhöôïc, quan saùt cuõng nhöôïc thì aán vöôïng seõ coù taùc duïng thoâng quan to lôùn. Nhöng tröôøng hôïp nhö theá ít gaëp, vì nhaät nhöôïc coù nghóa laø khaéc ñi, laøm hao toån, laøm xì hôi noù thì seõ trôû thaønh vöôïng, tröø khi laø quan saùt cheá hôïp thöïc thöông maïnh quaù môùi laøm cho noù yeáu. Ngöôøi maø meänh cuïc nhaät can nhöôïc, quan saùt nhieàu thì ñöông nhieân seõ khoâng theå quyeàn cao chöùc lôùn. Tieát naøy thoâng qua moái quan heä sinh khaéc cheá hoùa cuûa möôøi thaàn ñeå baøn veà duïng thaàn thoâng quan. Nhö ñaõ bieát trong chöông trình hai vaø chöông saùu, nguõ haønh cuûa möôøi thaàn ñi theo chieàu lieân tuïc thì töông sinh , caùch ngoâi thì töông khaéc . Ví duï taøi tinh khaéc aân kieâu, aán kieâu khaéc thöông thöïc, thöông thöïc khaéc quan saùt, quan saùt khaéc tæ kieáp, tæ kieáp khaéc taøi tinh. Vì vaäy giöõa taøi tinh vaø aán tinh coù quan saùt thì seõ trôû thaønh lieân tuïc ñeå töông sinh. Giöõa aán kieâu vaø thöông thöïc neáu coù tæ kieáp, hay giöõa thöông thöïc vaø quan saùt neáu coù taøi tinh ; giöõa quan saùt vaø tæ kieáp neáu coù aán kieâu ; giöõa tæ kieáp vaø taøi tinh neáu coù thöông thöïc thì ñeàu trôû thaønh lieân tuïc vaø seõ ñöôïc töông sinh. Toâi cho raèng tröø thöông thöïc khaéc quan saùt laø nhöôïc ñoái vôùi nhöôïc neân khoâng thaønh maâu thuaãn ra , coøn nhöõng caùi khaùc ñeàu laø hai haønh ñoái laäp coù tính chaát khaùc nhau cuûa meänh cuïc, söï caïnh tranh cuûa chuùng nhö aâm vôùi döông, nhö cöôøng vôùi nhöôïc, khoâng phaân thaéng baïi, vì theá cho neân môùi baøn ñeán phaûi thoâng quan vôùi nhau. Neáu khoâng thì meänh cuïc ñoù bò truïc traëc. Chæ coù giöõa vöôïng vaø nhöôïc ñoái laäp phaûi ñöôïc thoâng thöông thì môùi laøm cho hai haønh trung hoøa, ñoàng thôøi laáy thaân vöôïng hôi troäi moät ít ñeå laøm sôïi daây xuyeân suoát. Quan ñieåm ñoù phuø hôïp vôùi yù nghóa thoâng quan. ÔÛ ñaây caàn löu yù : khi giöõa tæ kieáp vaø taøi tinh, caû hai beân theá löïc ngang nhau, baát phaân thaéng baïi, neáu laáy thöïc thöông thoâng quan ñeå xì hôi tæ kieáp vaø sinh taøi tinh, thì nhaät nhöôïc maø taøi vöôïng . Söï thoâng quan ñoù seõ khoâng coù taùc duïng nhö duïng thaàn, vì theá cho neân khoâng theå so saùnh vôùi tröôøng hôïp duïng thaàn ñeå xì hôi maø thoâng quan sinh taøi thì môùi goïi laø duïng thaàn. Cho neân khi trong Töù truï coù söï caân baèng töông ñoái thì caùch choïn thoâng quan duïng thaàn nhö sau: DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 74 Taøi tinh vaø aán tinh cuøng vöôïng, cuøng töông tranh, phaûi coù moät tí quan saùt laø coù theå thoâng quan. Aán kieâu vaø thöïc thöông cuøng vöôïng, cuøng töông tranh, nhaät can ñöôïc leänh laø coù theå thoâng quan. Quan saùt vaø tæ kieáp cuøng vöôïng,cuøng töông tranh, phaûi coù moät ít aán tinh laø coù theå thoâng quan. IV. DUÏNG THAÀN ÑIEÀU HAÀU – BOÅ CÖÙU BA Trong nguõ haønh ñöôïc chia ra taùo, thaáp cuõng nhö boán muøa coù aám, coù laïnh. Meänh cuïc taùo noùng thì mong gaëp ñöôïc nhuaän öôùt, meänh cuïc haøn thaáp thì mong gaëp ñöôïc oân aám. Ñoù laø nhöõng meänh cuïc sinh vaøo thaùng ñoâng hay thaùng haï, caàn ñeán nhöõng phöông thuoác boå khí, duïng thaàn ñieàu haàu chính laø phöông thuoác ñoù. Maõo laø thuaàn moäc cuûa muøa xuaân, daäu laø thuaàn kim cuûa muøa thu. Thaùng troïng cuûa hai muøa xuaân, thu thì ñoä noùng laïnh thích hôïp, cho neân söï taùo, thaáp khoâng roõ raøng. Tí laø thuaàn thuyû, thuyû ñöông nhieân laø thaáp ; trong söûu thì tò, taân laø thaáp thoå, thaáp kim, vì trong thoå taøng quyù thuûy. Trong daàn thì giaùp, maäu laø taùo moäc, taùo thoå, vì trong daàn coù bính hoûa. Trong thìn thì maäu aát laø thaáp thoå, thaáp , moäc, vì trong thìn taøng tí thuyû. Trong tò thì canh maäu laø taùo kim, taùo thoå, vì trong tò taøng bính hoûa. Trong ngoï, kyû laø taùo thoå, vì trong ngoï taøng ñinh hoûa. Trong muøi thì tò, aát laø taùo thoå, taùo moäc vì trong daàn coù bính hoûa. Trong thìn thì maäu aát laø thaáp thoå, thaáp moäc, vì trong thìn taøng tí thuyû. Trong tò thì canh maäu laø taùo kim, taùo thoå, vì trong tò taøng bính hoaû. Trong ngoï, kæ laø taùo thoå, vì trong ngoï taøng ñinh hoûa. Trong muøi thì tò, aát laø taùo thoå, taùo moäc, vì trong muøi taøng ñinh hoaû . Trong thaân thì canh, maäu laø thaáp kim, thaáp thoå vì trong thaân taøng nhaâm thuyû. Trong tuaát thì maäu, taân laø taùo thoå, taùo kim, vì trong tuaát taøng ñinh hoûa. Trong hôïi thì giaùp laø thaáp moäc, vì trong hôïi taøng nhaâm thuyû. Thoå tuy khaéc thuyû, nhöng neáu meänh cuïc thuyû quaù vöôïng thì seõ traøn khaép nôi thaønh tai hoaï, laïi coøn gaëp thìn söûu laø thaáp thoå thì khoâng nhöõng khoâng chaën ñöôïc thuyû, ngöôïc laïi coøn laøm taêng cheá cuûa thuyû, vì thìn laø thuyû kho, söûu laø dö khí cuûa thuyû. Thoå tuy coù theå xì hôi hoaû, nhöng neáu meänh cuïc hoûa quaù vöôïng, ñoát chaùy nhieàu tai hoaï, laïi coøn gaëp muøi laø taùo thoå thì khoâng nhöõng khoâng theå laøm môø aùm hoûa maø ngöôïc laïi coøn laøm taêng theâm theá cuûa hoûa, vì tuaát laø hoûa kho, muøi laø dö khí cuûa hoûa. Ñieàu haàu gioáng nhö trôøi laïnh maëc theâm aùo, trôøi noùng caàn ñöôïc thoaùng maùt. Duïng thaàn chính laø thaân nhieät cuûa ngöôøi, chuaån laø 37oC . nhieät ñoä treân döôùi 25 oC laø thích hôïp nhaát vôùi cô theå con ngöôøi, töùc vaøo dòp hai muøa xuaân thu. Cao hôn 25 oC thì khoâng phaûi khoaùc theâm aùo ngoaøi, thaáp hôn 25 oC maëc aùo sô mi ñaõ caûm thaáy hôi moûng. Cho neân khi cao hôn nhieät ñoä bình thöôøng laø daáu hieäu sang heø. Haønh hoûa trong meänh cuïc laø caùi ñeå laøm aám caùc haønh khaùc, ñoù laø khi Töù truï thieân veà quaù oân taùo. Ngöôøi coù Töù truï nhö theá naøo laø khi hoûa thònh, trung khí ñaày ñuû, sôï noùng, thích bôi taém, ham uoáng nöôùc giaûi khaùt, ñoù laø söï ñieàu tieát baûn naêng veà thaân nhieät. Ñieàu haàu trong meänh lyù laø ñoái vôùi hoûa vöôïng, nhaát laø khi nhaät can laø bính hoûa, ñinh hoûa laïi ñöôïc leänh laøm cho thaân vöôïng thì meänh cuïc nhaát ñònh phaûi duøng thuûy ñeå ñieàu haàu, lôïi khi ñi veà phöông baéc thuûy vöôïng. Phöông baéc ôû ñaây chuû yeáu laø noùi töø phía baéc Tröôøng giang trôû leân, cuõng laø noi phía baéc cuûa nôi sinh ra boá. Vì thoâng tin trong Töù truï cuûa moãi ngöôøi ñeàu coù nhaân di truyeàn. Neáu laø ngöôøi coù boá sinh ra ôû phía baéc Tröôøng giang thì laáy nôi sinh cuûa boá laøm chuaån ñeå ñieàu haàu leân phía baéc. Qua söï noå löïc cuûa baûn thaân veà sau, ngöôøi ñoù nhaát ñònh seõ gaëp thuaän lôïi nhieàu hôn so vôùi ngöôøi khoâng ñöôïc ñieàu haàu. Quaàn aùo cuõng neân maëc maøu ñen thì toát, vì thuyû ñaïi bieåu cho DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 75 phöông baéc, maøu ñen, taát caû moâi tröôøng thoâng tin cuûa ngöôøi ñoù ñeàu coù lôïi khi ñaõ duïng thuyû ñeå ñieàu haàu. Duïng thaàn duøng löïc töï nhieân ñeå coù lôïi cho mình. Meänh cuïc kò moäc phöông ñoâng sinh hoûa vaø kò hoûa ôû phöông nam laø ñaát thaân vöôïng. Meänh cuïc caàn duøng thuûy ñieàu haàu, neáu khoâng coù thuyû thì cho duø Töù truï ñaõ töông ñoái caân baèng vaãn cöù thieáu moät haønh ( ñoái vôùi Töù truï coù duïng thaàn thoâng quan, khoâng nhaát thieát coù ñuû caû naêm haønh maø duïng thaàn thoâng quan, khoâng nhaát thieát coù ñuû caû naêm haønh maø duïng thaàn vaãn coù löïc, coøn duïng thaàn ñieàu haàu maø khuyeát laø Töù truï beänh naëng ). Nhöng coøn phaûi xem caùc can : canh taân nhaâm quyù vaø caùc chi : thaân, daäu, tuaát, hôïi, tí, söûu cuûa vaän coù theå boå cöùu ñöôïc khoâng, hoaëc coù thuyû hôïp cuïc, thuyû hoäi cuïc ñeå cöùu khoâng. Neáu gaëp ñöôïc nhö theá laø nhö caù gaëp nöôùc, nhö haïn haùn gaëp möa. Neáu khoâng gaëp thì Töù truï ñoù keùm. Khi nhieät ñoä thaáp hôn bình thöôøng laø daáu hieäu muøa ñoâng ñeán. Trong meänh cuïc maø thuyû vöôïng laø thieân veà haøn laø quaù thaáp. Ngöôøi coù Töù truï nhö theá , tính caùch khoâng ñeán noãi yeáu, khí cuõng coøn ñuû, tuy nhieân truï ngaøy vöôïng ôû thuyû, thaân cuõng vöôïng, ñoù ñeàu laø nhöõng ñaëc tröng nguyeân khí ñaày ñuû. Nhöng khi quaù vöôïng thì laïi trôû thaønh vaán ñeà khaùc. Thuûy vöôïng, nhaát laø nhaät can laø nhaâm quyù thuyû laïi ñöôïc leänh neân thaân vöôïng thì phaàn nhieàu laø ngöôøi ñoù sôï haøn vaø thaän hö, töùc quaù vöôïng trôû thaønh hö. Töù truï ñoù nhaát ñònh phaûi duøng hoûa ñeå ñieàu haàu, nhaát laø ngöôøi sinh vaøo ngaøy quyù daäu, töùc laø ngaøy kim thaàn thaân vöôïng, ñi veà phöông nam thì seõ laø “kim thaàn nhaäp hoûa höông, phuù quyù noåi tieáng thieân haï”. Ngöôøi thuûy thònh coøn coù theå laáy moäc phöông ñoâng ñeå xì hôi thuyû, ñoàng thôøi sinh hoûa, cho neân neáu gaëp ñöôïc caùc vaän trình: giaùp, aát, bính, ñinh, daàn, maõo,thìn, tò,ngoï, muøi ñöa hoûa ñeán ñieàu haàu thì caøng toát. Duïng thaàn ñieàu haàu vaø duïng thaàn thoâng quan laø duïng thaàn coù tính boå trôï,khi ñoaùn meänh phaûi laáy duïng thaàn sinh phuø laøm chuû. V. DUÏNG THAÀN CÖÙU ÖÙNG (1) Khi nhaät nhöôïc maø ñöôïc sinh phuø thaùi quaù, hoaëc nhaät vöôïng bò cheá aùp thaùi quaù thì laøm theá naøo ? Neáu ñöôïc phuø trôï maïnh qua thì nguõ haønh aùp cheá söï phuø trôï ñoù cuõng ñöôïc goïi laø duïng thaàn, nguyeân taéc cuûa noù laø laáy söï caân baèng coù ích cho Töù truï laøm chuaån. Ví duï: moäc nhöôïc thì duøng thuûy ñeå phuø trôï noù, thì thuyû laø duïng thaàn. Thuyû phuø trôï thaùi quaù thì duøng thoå ñeå khoáng cheá thuyû. Thoå chính laø duïng thaàn caân baèng cho Töù truï. Neáu moäc nhöôïc döïa vaøo thuyû phuø trôï, nhöng phuø trôï quaù möùc thì cuõng töùc laø aán tinh quaù nhieàu laøm cho thaân quaù vöôïng, nhöng nhaät can laïi voán laø suy nhöôïc, thaäm chí ñang rôi vaøo ñaát töû tuyeät, cho neân sinh phuø caøng nhieàu cuõng khoâng theå maïnh hôn nhaït can voán ñöôïc leänh laïi coøn ñöôïc aán tinh vöôïng ñeå sinh thaân thaønh cöôøng traùng. Tröôøng hôïp nhaät can nhöôïc bieán thaønh vöôïng thì phaûi duøng duïng thaàn cheá aùp ñeå traùnh sinh thaân quaù möùc. Nhaät nhöôïc maø duïng thaàn sinh phuø quaù möùc thì cuõng gioáng nhö tröôøng hôïp caùch laáy duïng thaàn khi thaân vöôïng, aán vöôïng. Khi nhaät nhöôïc maø baûn thaân ñöôïc sinh quaù möùc trôû thanh thaân vöôïng, tröôøng hôïp ñoù caùch choïn duïng thaàn cuõng gioáng nhö tröôøng hôïp duïng thaàn cho nhaät vöôïng, tæ kieáp vöông, töùc laø laáy quan saùt laøm duïng thaàn. Khi nhaät nhöôïc laïi khoâng ñöôïc leänh laïi coøn coù tæ kieáp trôï giuùp. Cho neân khoâng caàn ñuïng thaøn quan saùt cuûa noù phaûi thaät maïnh môùi ñöôïc . ngöôïc laïi, moäc maïnh thì duøng kim ñeå aùp cheá noù, kim neân laø duïng thaàn cuûa moäc, nhöng khi kim aùp cheá quaù maïnh laïi phaûi duøng hoûa ñeå khoáng cheá kim, cho neân hoûa laø duïng thaàn cuûa moäc. Neáu kim aùp cheá khoâng ñuû thì duøng thoå ñeå sinh cho kim, thoå laø duïng thaàn. Thaân cöôøng, quan saùt caøng cöông, thöïc teá laø khoâng coù aán tinh ñeå thoâng quan cho neân thaân yeáu hôn. Duøng quan saùt ñeå khoáng cheá thöïc thöông thì caàn phaûi naém vöõng duïng thaàn thöïc DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 76 thöông maïnh ñeán ñaâu. Vì thöïc thöông khoâng nhöõng cheá aùp quan saùt maø coøn laøm xì hôi thaân. Cho neân duïng thaàn thöïc thöông khoâng ñöôïc quaù maïnh. Thöïc thöông naøy chính laø duïng thaàn cöùu öùng , treân thöïc teá chính laø tröôøng hôïp trong Töù truï quan nhieàu möøng gaëp ñöôïc thöïc thöông ñeå giaûi cöùu. Thaân cöôøng, quan saùt nhöôïc, thì söùc aùp cheá cuûa quan saùt khoâng ñuû, luùc ñoù mong gaëp ñöôïc taøi ñeå sinh quan. Duïng thaàn taøi tinh naøy cuõng khoâng neân vöôïng quaù, vì ôû ñaây khoâng phaûi laø khoâng coù quan saùt maø chaúng qua löïc cuûa quan saùt yeáu maø thoâi. Neáu duïng thaàn taøi tinh maïnh quaù thì seõ bieán thaønh thaân nhöôïc, khoâng thaéng noåi taøi quan, laøm maát söï caân baèng thaân nhöôïc, khoâng thaéng noåi taøi quan, laøm maát söï caân baèng seõ ñöa ñeán tai hoaï. Caùch choïn duïng thaàn treân ñaây noùi chung laø theo nguyeân taéc khoâng phuø trôï hoaëc cheá aùp maïnh quaù, cuõng töùc laø phöông phaùp choïn duïng thaàn cho caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät trong toång theå caân baèng chung cuûa Töù truï. Thaày Thieäu Vó Hoa khi ñaët teân hoï baèng caùc nguõ haønh ñeå boå cöùu cho Töù truï, thöôøng naém vöõng caùc phaân löôïng cuûa duïng thaàn. Ví duï coù ngöôøi trong teân caàn theâm ba chöõ thuyû, coù ngöôøi chæ theâm hai hoaëc moät chöõ, coù ngöôøi laïi chæ theâm chöõ söông (muø ), coù ngöôøi laïi theâm chöõ vuõ (möa) ñeå laøm nhuaän laïi. Cô sôû cuûa vaán ñeà laø choïn ñuùng möùc ñoä cuûa duïng thaàn. Neáu coù ngöôøi vaën hoûi : neáu duïng thaàn bò khaéc, bò hôïp, bò xung, bò hình hoaëc voâ löïc thì laøm theá naøo? Ñaây laø moät loaïi meänh cuïc khaùc. Ñieåm maáu choát laø xaùc ñònh thaân vöôïng thaân nhöôïc, sau ñoù choïn duïng thaàn tröïc tieáp nhaát hoaëc coù khaû naêng caân baèng nhaát cho töù truï. Choïn duïng thaàn sau duïng thaàn, khoâng choïn duïng thaàn thöù ba nöõa. VI. DUÏNG THAÀN CÖÙU ÖÙNG (2) Tieát naøy seõ laàn löôït phaân tích caùc tröôøng hôïp duïng thaàn trong döï ñoaùn bò phaù haïi toån thöông, ñoàng thôøi seõ cho ñoäc giaû bieát caùc phöông phaùp cöùu öùng. Cuõng töùc laø trong ñieàu kieän bình thöôøng, giôùi thieäu caùch giaûi cöùu khi duïng thaàn coù thöông toån. Töù truï coù cöùu laø Töù truï coù beänh vaø coù phöông thuoác chöõa. Nhöõng Töù truï thieân veà khoâ maø khoâng coù cöùu laø Töù truï coù beänh maø khoâng coù thuoác. Ngoaøi ra ñoäc giaû coù theå töï mình töø phía phaûn dieän ñeå tìm hieåu vaø naém vöõng caùc tröôøng hôïp khoâng coù cöùu. 1. Quan gaëp thöông, töùc duïng thaàn laø chính quan, kò thaàn laø thöông quan. Töù truï coù kò thaàn thöông quan khaéc duïng thaàn, neáu coù chính aán thì coù theå cheá aùp ñöôïc thöông quan vaø hoã trôï chính quan. Vì vaäy ta goïi chính aán laø cöùu öùng cuûa chính quan. 2. Quan gaëp saùt, töùc duïng thaàn chính quan vaø thieân quan hoãn taïp khoâng roõ raøng. Duïng thaàn laø quan phaûi roõ rang, thanh khieát. Coù naêm can aâm laø thöông quan coù theå hôïp maát thaát saùt, ví duï can ngaøy aát gaëp bính laø thöông quan, bính coù theå hôïp maát taân saùt, coøn laïi canh quan ; aát coù theå hôïp maát canh saùt, coøn laïi taân quan. Coù naêm can döông laø kieáp taøi vaø naêm can aâm laø thöông quan hôïp maát saùt, giöõ laïi chính quan. 3. Quan gaëp hình xung, töùc duïng thaàn chính quan trong ñòa chi bò hình xung maø thöông toån. Khi duïng thaàn bò hình xung thöông toån thì phaûi xem trong Töù truï coù hay khoâng coù hôïp cuïc ñeå hoaù hình. Ví duï can ngaøy bính gaëp chi tí thuyû, trong tí taøng can quyù laø chính quan. Duïng thaàn chính quan bò aán hình haïi, coù hôïi, muøi vaø maõo hôïp thaønh cuïc, hoaëc coù daàn,thìn, maõo hôïp thaønh cuïc, hoaëc coù daàn, thìn, maõo hoïp thaønh hoäi cuïc, hoaëc coù tuaát, maõo luïc hôïp, töùc coù theå hôïp chaët kî thaàn, cöùu ñöôïc duïng thaàn chính quan. Khi duïng thaàn bò xung phaù cuõng phaûi xem trong Töù truï coù hôïp cuïc ñeå hoùa xung khoâng. Ví duï can ngaøy bính gaëp chi tyù thuyû, trong tí taøng quyù laø chính quan. Duïng thaàn chính quan vì bò ngoï phaûn xung maø goác reã khoâng chaéc chaén. Nhôø coù DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 77 muøi vaø ngoï thaønh luïc hôïp, hôïp chaët kò thaàn neân duïng thaàn chính quan ñöôïc cöùu . Cho neân quan hình xung thì hôïp cuïc coù theå giaûi cöùu. 4. Taøi gaëp kieáp, töùc duïng thaàn laø taøi, kò thaàn laø kieáp taøi. Töù truï coù kî thaàn kieáp taøi khaéc duïng thaàn, neáu trong meänh cuïc coù thöïc thaàn thì coù theå xì hôi kieáp taøi ñeå sinh cho taøi tinh. Cho neân thöïc thaàn laø cöùu öùng thöù nhaát cuûa taøi tinh. Töù truï coù kò thaàn kieáp taøi khaéc duïng thaàn, neáu trong meänh coù quan tinh thì quan tinh coù theå cheá aùp kieáp taøi, baûo veä taøi tinh. Cho neân quan tinh cuõng laø cöùu öùng cuûa taøi tinh. 5. Taøi gaëp saùt, töùc duïng thaàn laø taøi tinh, kò thaàn laø thaát saùt. Töù truï coù thaát saùt xì hôi taøi tinh laø kò thaàn, neáu trong meänh cuïc coù thöïc thaàn ñeå aùp cheá thaát saùt, sinh taøi tinh thì duïng thaàn laø taøi tinh cuõng ñöôïc cöùu . Trong Töù truï coù thaát saùt xì hôi taøi tinh laøm kò thaàn, naêm can aâm thöông quan coù theå hôïp chaët thaát saùt ñeå baûo hoä taøi tinh. Ví duï can ngaøy aát gaëp naêm laø thaát saùt, thöông quan bính coù theå hôïp chaët thaát saùt ñeå cöùu tinh. Naêm can döông kieáp taøi cuõng coù theå hôïp chaët thaát saùt ñeå baûo hoä taøi tinh. Ví duï can ngaøy gaëp canh laø thaát saùt, kieáp tai aát coù theå hôïp chaët thaát saùt choáng laïi söï hình khaéc ñeå baûo veä taøi tinh. Cho neân khi thaát saùt laø kî taøi thì thöông quan cuûa naêm can aâm vaø kieáp taøi cuûa naêm can döông seõ baûo veà taøi tinh, öùng cöùu cho duïng thaàn. 6. Aán gaëp taøi, töùc duïng thaàn laø aán tinh, kò thaàn laø taøi tinh. Khi trong Töù truï ñeàu coù aán tinh vaø taøi tình maø caàn hôïp maát taøi tinh, giöõ laïi aán tinh, neáu coù kieáp taøi seõ coù theå cheá aùp taøi tinh ñeå giöõ laïi aán tinh. Cho neân kieáp taøi cuõng laø cöùu tinh cuûa duïng thaàn aán tinh. Khi trong Töù truï caû aán tinh vaø taøi tinh cuøng xuaát hieän maø ñoøi hoûi laøm maát taøi tinh vaø giöõ laïi aán tinh, neáu coù hôïp cuïc hôïp maát taøi tinh, coøn aán tinh khoâng bò khaéc cheá laø ñöôïc cöùu. Can ngaøy döông coù theå hôïp maát taøi tinh, giöõ laïi aán tinh, ví duï can ngaøy giaùp gaëp quyù laø aán, gaëp kæ taøi laø hôïp. Naêm can aâm kieâu thaàn cuõng coù theå hôïp chaët chính taøi, ñeàu laø cöùu öùng duïng thaàn chính aán. 7. Thöïc thaàn gaëp kieâu, töùc duïng thaàn laø thöïc thaàn, kò thaàn laø kieâu thaàn. “Duïng thaàn laø thöïc thaàn, khoâng theå bò cöôùp maát”, ñoù laø nguyeân taéc. Trong Töù truï kieâu thaàn vaø thöïc thaàn raát kò nhau, khi gaëp nhau thì kò thaàn caàn bò cheá hoaù. Thaát saùt seõ coù theå cheá hoaù kò thaàn ñeå bieán nguy thaønh an. Cho neân goïi thaát saùt laø caùi cöùu öùng duïng thaàn thöïc thaàn. Töù truï coù kieâu thaàn cöôùp ñoaït thöïc thaàn, neáu coù taøi tinh cuõng coù theå cheá aùp ñöôïc kieâu thaàn ñeå hoä veä thöïc thaàn. Neân thieân taøi cuõng laø cöùu öùng thöïc thaàn. 8. Thöïc thaàn gaëp saùt aán , töùc thöïc thaàn laø duïng thaàn, kò thaàn laø aán tinh. Töù truï thöïc thaàn bò cheá saùt, coù aán tinh ñeán giuùp ñeå cheá aùp thöïc thaàn baûo hoä kieáp saùt, neáu coù taøi tinh thì coù theå laøm maát aán tinh, giöõ laïi thöïc thaàn. Taøi tinh trôû thaønh cöùu öùng cuûa duïng thaàn thöïc thöông trong ñieàu kieän coù aán tinh. 9. Taøi gaëp thöông saùt , töùc duïng thaàn laø taøi, kò thaàn laø thaát saùt. Töù truï coù thöông quan sinh taøi, saùt ñeán ñeå hoùa taøi laøm kò thaàn, neáu coù hôïp cuïc hôïp maát thaát saùt ñeå baûo hoä taøi thì toát. Naêm can döông kieáp taøi coù theå hôïp maát thaát saùt, ví duï can ngaøy giaùp gaëp canh laø saùt, kieáp saùt aát hôïp maát canh saùt. Naêm can aâm thöông quan cuõng coù theå hôïp maát thaùt saùt, ví duï can ngaøy aát, gaëp taân laø saùt, neáu coù bính thöông thì seõ hôïp maát taân saùt. Neân ta noùi naêm can döông kieáp taøi vaø naêm can aâm thöông quan ñeàu laø cöùu öùng cuûa duïng thaàn taøi tinh. 10. Quan gaëp thöông ( caùch kình döông ), saùt gaëp thöïc ( caùch kình döông ), töùc quan saùt duïng thaàn, thöông thöïc laø kò thaàn . Töù truï coù quan maø khoâng coù kình döông thì khoâng vinh hieån, coù saùt maø khoâng coù kình döông thì khoâng coù uy, kò gaëp cheá phuïc quaù möùc . Töù truï coù nhieàu aán tinh thì coù theå baûo hoä DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 78 cho quan tinh hoaëc thaát saùt, laïi coù theå raøng buoäc ñöôïc thöïc thöông, khieán cho quan saùt vöøa ñöôïc cheá laïi vöøa ñöôïc giuùp ñôõ, vöøa ñöôïc hoå trôï, quyeàn uy khoâng ai caûn noåi. Cho neân aán tinh coù löïc laø cöùu öùng cuûa quan saùt. 11. Quan gaëp thöông (loäc caùch ) , töùc duïng thaàn laø quan, kò thaàn laø thöông. Töù truï quan tinh coù loäc thì chöùc cao vinh hieån, raát kò gaëp thöông quan, neáu trong Töù truï coù hôïp cuïc ñeå hôïp maát thöông quan thì coù thì coù theå baûo veä ñöôïc quan tinh . Naêm can döông coù theå hôïp maát thöông quan, ví duï can ngaøy giaùp gaëp nhaâm laø kieâu, nhaâm coù theå hôïp maát ñinh thöông quan ; naêm can aâm laø thaát saùt, cuõng coù theå hôïp maát thöông quan, ví duï can ngaøy aát gaëp taân laø saùt, taân coù theå hôïp maát bính thöông. Cho neân ta noùi naêm can döông vaø naêm can aâm laø thaát saùt coù theå hôïp maát thöông quan, chuùng trôû thaønh thaàn baûo hoä cuûa duïng thaàn chính quan. 12. Taøi gaëp saùt (loäc caùch ) , töùc duïng thaàn laø taøi , kò thaàn laø thaát saùt. Khi Töù truï coù duïng thaàn laø taøi khoâng neân gaëp thaát saùt ñeán ñeå hoùa, caùi hôïp maát thaát saùt coù theå baûo hoä ñöôïc taøi tinh. Naêm can döông kieáp taøi coù theå hôïp maát thaát saùt, ví duï can ngaøy giaùp gaëp canh laø saùt, aát kieáp saùt coù theå hôïp maát canh saùt ; naêm can aâm thöông quan cuõng coù theå hôïp maát thaát saùt, ví duï can ngaøy aát gaëp taân laø saùt, bính thöông coù theå hôïp maát taân saùt. Cho neân noùi naêm can döông kieáp taøi vaø naêm can aâm thöông quan coù theå keát hôïp maát saùt ñeå baûo hoä taøi, noù laø cöùu öùng cuûa duïng thaàn tai tinh. Keát quaû cuûa söï cöùu öùng ñaït ñöôïc nhieàu hay ít raát khoù naém ñöôïc chính xaùc, ñoäc giaû coù theå thoâng qua nhöõng baøn luaän ôû phía treân, ñoàng thôøi coù theå töø caùc ví duï noùi veà söï cöùu öùng khi duïng thaàn bò hình xung khaéc haïi ñeå hieåu roõ. CHÖÔNG 8 TUEÁ VAÄN CUÛA TÖÙ TRUÏ I. SAÉP XEÁP ÑAÏI VAÄN Trong chöông 3 ñaõ noùi veà phöông phaùp saép xeáp Töù truï, chöông 4 noùi veà Töù truï can thaáu vaø söï xuaát hieän cuõng nhö caùch saép xeáp möôøi thaàn taøng trong chi. Chöông naøy baøn veà caùch saép xeáp vaø laáy soá ñaïi vaän, cuõng töùc laø böôùc cô baûn cuûa quaù trình döï ñoaùn theo Töù truï. Sau khi laáy soá vaø saép xeáp ñaïi vaän, vieát ra möôøi thaàn cuûa caùc vaän trình laø coâng taùc chuaån bò cô baûn ñaõ hoaøn thaønh. Rieâng phaàn neâu leân caùc thaàn saùt thì ôû caùc chöông tieáp sau seõ baøn ñeán. Töù truï laø meänh, vaän trình laø vaän. Meänh vaø vaän hôïp laïi vôùi nhau laøm thaønh vaän meänh caû cuoäc ñôøi. Meänh vaän keát hôïp vôùi nhau seõ bieát ñöôïc caùt hung hoïa phuùc. Meänh vaø vaän nhö thuyeàn vôùi nöôùc, gaén chaët vôùi nhau. Nöôùc coù theå chôû thuyeàn, cuõng coù theå laät thuyeàn. Xöa coù ngöôøi noùi: “Meänh toát khoâng baèng vaän toát, vaän toát khoâng baèng löu nieân toát”. Veà caâu naøy qua kieåm nghieäm thöïc tieãn toâi thaáy coù keát luaän ngöôïc laïi laø : coù luùc meänh toát hôn vaän toát thì löu nieân coù theå ñi ñeán ñau â ñöôïc ? Cho neân, meänh vaän vaø löu nieân caû ba caùi laø moät chænh theå khoâng taùch rôøi nhau. Khoâng coù meänh toát thì ñaïi vaän vaãn chöa aên thua ; löu nieân toát cuõng giaøu khoâng noåi ; khoâng coù vaän toát thì meänh toát cuõng khoâng coù ích gì, löu nieân toát cuõng seõ bò ñaïi vaän xaáu haïn cheá. Khoâng coù löu nieân toát thì duïng thaàn cuûa Töù truï khoâng gaëp ñöôïc toát, ñaïi vaän tuy toát nhöng thôøi gian caùt öùng cuõng khoâng theå xuaát hieän ñöôïc . Saép xeáp ñaïi vaän laáy truï thaùng trong Töù truï ñeå tính. Coù söï khaùc bieät laø nam xeáp thuaän, nöõ xeáp nghòch. Caùch tính soá ñaïi vaän cuõng theo nguyeân taéc nam thuaän, nöõ nghòch ñoù. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 79 1. CAÙCH TÍNH THUAÄN, NGHÒCH CUÛA ÑAÏI VAÄN Meänh nam laáy caùc chi döông cuûa naêm laø tí, daàn, thìn, ngoï, thaân, tuaát, ñaïi vaän laáy truï thaùng laøm chuaån ñeå saép xeáp theo chieàu thuaän. Ví duï meänh nam sinh naêm bính tí, thaùng canh daàn, tí laø naêm döông. Meänh nam sinh naêm döông laø theo chieàu thuaän, neân ñaïi vaän laáy canh daàn laøm chuaån ñeå saép xeáp theo chieàu thuaän nhö sau: taân maõo, nhaâm thìn, quyù tò, giaùp ngoï, aát muøi, bính thaân, ñinh maäu, maäu tuaát. Noùi chung thöôøng xeáp 8 ñaïi vaän . Saép xeáp maáy vaän khoâng coù quy ñònh chaët cheõ maø noùi chung theo soá tuoåi thoï ñeå saép xeáp. Moãi vaän ñeàu laø söï toå hôïp cuûa can döông vôùi chi döông hoaëc can aâm vôùi chi aâm. Meänh nöõ sinh naêm döông laø nghòch, ñaïi vaän laáy truï thaùng laøm chuaån ñeå saép xeáp nghòch. Ví duï meänh nöõ sinh naêm bính tí, thaùng canh daàn. Tí laø naêm döông neân phaûi ñeám ngöôïc. Do ñoù ñaïi vaän laáy canh daàn laøm chuaån xeáp ngöôïc nhö sau: kyû söûu, maäu tí, ñinh hôïi, bính tuaát, aát daäu, giaùp thaân, quyù muøi, nhaâm ngoï. Meänh nöõ sinh vaøo caùc naêm : söûu , maõo, tò , muøi, daâïu, hôïi laø aâm, nöõ sinh naêm aâm laø thuaän neân ñaïi vaän laáy truï thaùng ñeå xeáp thuaän. Ví duï nöõ sinh naêm ñinh söûu thaùng nhaâm daàn thì laáy nhaâm daàn laøm chuaån ñeå xeáp ñaïi vaän nhö sau: quyù maõo, giaùp thình, aát tò, bính ngoï, ñinh muøi, maäu thaân, kyû daäu, canh tuaát. Meänh nam gaëp naêm aâm laø nghòch neân khi xeáp ñaïi vaän laáy truï thaùng laøm chuaån xeáp ngöôïc. Ví duï nam sinh naêm ñinh söûu, thaùng nhaâm daàn, laáy nhaâm daàn laøm chuaån xeáp ngöôïc ñaïi vaän nhö sau : taân söûu, canh tí, kyû hôïi, maäu tuaát, ñinh daäu, bính thaân, aát muøi, giaùp ngoï. 2. LAÁY SOÁ ÑAÏI VAÄN Coù theå töø 1 tuoåi ñaõ baét ñaàu böôùc vaøo ñaïi vaän. Tham khaûo caùc saùch baøn veà vaän meänh ta thaáy laáy ñaïi vaän töø 1 tuoåi ñeán 11 tuoåi cuõng coù. Ví duï : vaän thöù nhaát laø töø 2 tuoåi, vaän thöù hai laø vaän töø 12 tuoåi.... vaän thöù taùm laø vaän töø 72 tuoåi. Laáy soá cuûa ñaïi vaän thì duø thuaän hay nghòch ñeàu caên cöù theo thaùng töï nhieân maø taêng leân töøng böôùc. Soá naêm cuûa ñaïi vaän ñeàu laáy 10 naêm taêng daàn leân theo töøng ñôït. Phöông phaùp laáy soá ñaïi vaän laø : cöù ba ngaøy chaäp laïi thaønh moät tuoåi ñeå tính, töùc moät ngaøy töông ñöông vôùi boán thaùng, hai ngaøy töông ñöông vôùi taùm thaùng. Khi tính, ví duï toång soá ngaøy ñeå tính ñaïi vaän laø 18 ngaøy, chia cho 3 ñöôïc 6, töùc 6 tuoåi baét ñaàu laáy ñaïi vaän. Khi toång soá ngaøy khoâng chia chaün cho 3 thì cöù thöøa moät ngaøy, tính theâm 4 thaùng. Ví duï toång soá laø 19 ngaøy seõ tính laø 6 tuoåi 4 thaùng, hoaëc chæ tính troøn 6 tuoåi ; thöøa 2 ngaøy, ví duï toång soá laø 20 ngaøy thì tính 6 tuoåi 8 thaùng tính troøn laø 7 tuoåi. Phöông phaùp tính toång soá cuûa ñaïi vaän laø laáy thaùng leänh cuûa ngaøy sinh, nam tính thuaän, nöõ tính ngöôïc. Caùch tính thuaän ngöôïc cuûa noù gioáng nhö caùch tính : nam sinh naêm döông tính thuaän, nöõ sinh naêm döông tính ngöôïc hoaëc nöõ sinh naêm aâm tính thuaän, nam sinh naêm aâm tính ngöôïc. Nam sinh naêm döông thì laáy toång soá ngaøy ñeám töø ngaøy sinh ñeán keát thuùc leänh thaùng, ví duï ngöôøi sinh thaùng daàn, leänh thaùng laø laäp xuaân. Khi keát thuùc laäp xuaân töùc laø giao vôùi tieát leänh kinh traäp thaùng maõo. Ví duï : nam sinh naêm 1994, thaùng gieâng, ngaøy 8 aâm lòch, nam sinh naêm döông, töø ngaøy 8 ñeám ñeán naøy 25 (ngaøy 25 laø keát thuùc leänh laäp xuaân, giao vôùi kinh traäp cuûa thaùng maõo ) taát caû coù 18 ngaøy. Laáy 18 chia 3 ñöôïc 6, töùc 6 tuoåi baét ñaàu haønh ñaïi vaän thöù nhaát. Neáu ñoù laø ngaøy sinh cuûa nöõ, vì nöõ sinh naêm döông neân töø ngaøy 8 ñeám ngöôïc ñeán ngay laäp xuaân ( töùc ngaøy 24 thaùng 12 aâm lòch naêm 1993 ) coäng ñöôïc 14 ngaøy, chia 3 ñöôïc 4 dö 2 töùc laø 4 tuoåi 8 thaùng baét ñaàu haønh ñaïi vaän. Trong tính soá ñaïi vaän coù theå aùp duïng nguyeân taéc veâ troøn DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 80 chöa ñeán nöûa naêm thì boû hoaëc qua nöûa naêm thì taêng leân laáy troøn. Neáu nöõ sinh naêm aâm, caùch tính cuõng nhö nam sinh naêm döông. Ñoäc giaû töï ñaët ra ví duï ñeå taäp saép xeáp cho thuaàn thuïc. 3. MÖÔØI THAÀN LAØM CHUÛ CAÙC VAÄN Sau khi ñaõ laáy soá vaø saép xeáp ñöôïc caùc ñaïi vaän, thieân can cuûa moãi vaän neân phaûi keát hôïp vôùi nhaät can cuûa Töù truï ñeå xeùt veà söï sinh khaéc, neâu ra möôøi thaàn ñeå cuøng xeùt chun vôùi Töù truï. Möôøi thaàn cuûa ñaïi vaän cuõng xuaát hieän töø söï sinh khaéc gioáng nhö möôøi thaàn loä ra hoaëc möôøi thaàn taøng trong caùc chi cuûa Töù truï. Möôøi thaàn cuûa ñaïi vaän laø hæ cuûa duïng thaàn thì vaän ñoù toát ; Möôøi thaàn cuûa ñaïi vaän laø kyû cuûa duïng thaàn thì vaän ñoù xaáu . Ñöông nhieân toát hay xaáu ñeán möùc naøo khoâng phaûi laø noùi moät caùch chung chung maø phaûi caên cöù vaøo quan heä sinh khaéc hình xung giöõa caùc toå hôïp cuûa chuùng ñeå ñoaùn cho chính xaùc. Neáu naém vöõng ñöôïc möùc ñoä sinh khaéc hình xung ñoù caøng cao thì söï döï ñoaùn caøng chính xaùc. Hæ, kî cuûa möôøi thaàn ñaïi vaän laïi coù quan heä ñeán vaän khí toát xaáu cuûa töøng naêm (töùc löu nieân). Naém vöõng ñöôïc hæ kî cuûa ñaïi vaän cuõng töùc laø naém ñöôïc maïch chính cuûa meänh. Chæ coù nhö theá môùi coù theå goïi laø bieát ñöôïc meänh vaø vaän moät caùch chaân chính. Chæ treân cô sôû caûm nhaän ñöôïc moät caùch chaéc chaén söï toàn taïi cuûa vaän meänh thì môùi coù theå noùi ñeán höôùng veà caùi toát, traùnh xa caùi xaáu. Döôùi ñaây seõ ñöa ra caùc ví duï veà nöõ sinh naêm aâm vaø nam sinh naêm aâm, caùch saép xeáp Töù truï, thieân can Töù truï loä ra vaø möôøi thaàn cuûa caùc can taøng trong caùc ñòa chi, caùch laáy soá ñaïi vaän, saép xeáp ñaïi vaän, can cuûa caùc ñaïi vaän thaáu ra möôøi thaàn vaø caùch saép xeáp chuùng. Ñeán ñoù thì caùc böôùc cô baûn ñeå ñoaùn Töù truï ñaõ hoaøn thaønh. Nhöõng döï ñoaùn caùt hung veà sau ñeàu ñöôïc tính toaùn treân cô sôû ñoù ( thaàn saùt ñöôïc chuù thích ôû moät beân Töù truï hoaëc cuõng coù theå chuù thích rieâng ). Ví duï . Nöõ sinh naêm aâm. Naêm 1995 Kieáp Aát hôïi Meänh : nhaâm giaùp Kieâu tæ Taøi Tò Vaän: maõo 1 thaùng 2 aâl taøi maäu daàn giaùp bính maäu tæ thöïc taøi saùt canh thìn 11 quan taân tò 21 kieâu nhaâm ngoï 31 aán quyù muøi 41 ngaøy 4 aâl nhaät giaùp ngoï ñinh tò thöông taøi tæ giaùp thaân 51 kieáp aát daäu 61 8 giôø taøi maäu thìn maäu aát quyù taøi kieáp öùng thöïc bính tuaát 71 ví duï : nam sinh naêm aâm : naêm 1995 thaùng 2 ngaøy 4 luùc 8 giôø saùng. Möôøi thaàn cuûa Töù truï loä ra vaø möôøi thaàn cuûa caùc can taøng trong chi cuõng gioáng nhö treân. Coøn ñaïi vaän laáy truï thaùng maäu laøm chuaån xeáp ngöôïc, laáy soá vaän vaø caùch tính ñaïi vaän ñeám ngöôïc. Moãi ñaïi vaän 10 naêm , cuï theå nhö sau: thöông thöïc kieáp tæ aán kieâu quan saùt ñinh bính aát giaùp quyù nhaâm taân canh Vaän: söûu tí hôïi tuaát daäu thaân muøi ngoï 10 20 30 40 50 60 70 80 DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa II. www.tuviglobal.com 81 TUEÁ VAÄN CUÛA TÖÙ TRUÏ Chöông naøy vöøa baøn veà ñaïi vaän vöøa noùi veà löu nieân thaùi tueá. Vì sao phaûi baøn chung hai vaán ñeà ñoù? Vì sau khi xaùc ñinh ñöôïc nhaät can cuûa Töù truï laø maïnh hay yeáu vaø ñònh ñöôïc duïng thaàn thì phaûi toång hôïp vôùi ñaïi vaän vaø löu nieân thaønh moät theå ñeå döï ñoaùn söï vieäc. Caùc saùch veà meänh lyù hoïc ñaõ xuaát baûn, ñeàu traùnh neù vaán ñeà laøm sao töø ñaïi vaän löu nieân ñeå ñoaùn ra nhöõng caùt hung hoaï phuùc cuûa caû cuoäc ñôøi. Cho duø ñoâi cuoán coù baøn tôùi thì cuõng chæ döôùi goùc ñoä keát hôïp söï coù ích hay laøm hao toån cuûa caùc caùch cuïc trong Töù truï ñeå baøn ñeán caùch cuïc. Caùch thöùc baøn veà caùc caùch cuïc naøy khoâng nhöõng khoâng ñaùng tieáp thu maø coøn laøm raéc roái phöùc taïp theâm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi môùi hoïc, hôn nöõa trong döï ñoaùn cuõng khoâng tìm ra ñöôïc ñaàu moái ñeå phaân bieät caùt hung. Ñoái vôùi ngöôøi caàn ñoaùn maø hoï chæ mong bieát ñöôïc laø söï vieäc caùt hay hung , vì vaäy neáu noùi moät caùch haøm hoà hoaëc chung chung thì khoâng theå ñaït ñöôïc muïc ñích döï ñoaùn. Cho neân muoán töø ñaïi vaän löu nieân ñoaùn ra ñöôïc caùt hung thì ñieàu cô baûn nhaát laø phaûi bieát baét ñaàu töø ñaâu, hay noùi caùch khaùc ñieàu muoán laøm saùng toû laø moãi ñaïi vaän quaûn naêm naêm hay laø quaûn möôøi naêm. Noùi chung caùc saùch ñeàu gioáng nhau ôû choã cö moãi ñaïi vaän möôøi naêm ñeàu laáy leänh thaùng laøm chuaån, nam nöõ tính thuaän hay tính ngöôïc ñeå xaùc ñònh. Ñieàu ñoù phuø hôïp vôùi nguyeân lyù aâm döông. Song cöù phaân moãi vaän thaønh möôøi naêm thöïc chaát coù hôïp tình, hôïp lyù, hôïp thöïc teá khoâng .? Trong luaän thuyeát veà phaân taùch caùc can chi cuûa ñaïi vaän coù caùch phaân : thieân can quaûn naêm naêm ñaàu, ñòa chi quaûn naêm naêm sau. Trong ñoù khi baøn veà thieân can, ñòa chi phaûi chieám 3 phaàn , khi baøn veà ñòa chi, khoâng coù troïng can, thieân can quaûn boán naêm, ñòa chi quaûn saùu naêm. Coøn coù caùch phaân nöõa laø : thieân can quaûn ba naêm, ñòa chia quaûn baûy naêm. Nhöõng caùch chia naøy ñeàu noùi khi baøn ñeán can phaûi chuù yù ñeán chi, khi baøn ñeán chi phaûi chuù yù ñeán can, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc baøn rieâng. Ñieàu ñoù chöùng toû can chi khoâng theå phaân khai, nhöng thöïc teá laïi laø phaân chia taùch baïch. Ñaõ ñaønh can khoâng theå rôøi chi hay ngöôïc laïi chi khoâng theå rôøi can, ñieàu ñoù gioáng nhö caùn caân vôùi hoøn caân khoâng theå rôøi nhau hay gioáng nhö vôï khoâng theå lìa choàng vaäy. Haønh ñaïi vaän laø baét ñaàu töø leänh thaùng, neáu tính thuaän thì tính ñeán nguyeät khí cuûa thaùng sau, neáu tính ngöôïc thì tính ñeán leänh thaùng cuûa thaùng tröôùc. Phaøm laø can chi cuûa leänh thaùng ñeàu quaûn chung söï vieäc cuûa moät thaùng, khoâng coù can quaûn nöûa thaùng, chi quaûn nöûa thaùng. Ñaïi vaän taát nhieân laø tham chính chung vôùi Töù truï neân khoâng coù chuyeän phaân chia can hoaëc chi cuûa ñaïi vaän quaûn maáy naêm. Thieân can trong meänh cuïc Töù truï laø thieân töôïng, laø chuû töôïng. Cho neân thieân can laø thieân nguyeân coøn goïi laø ñòa chi laø ñòa töôïng, laø töôïng boå trôï neân goïi laø ñòa nguyeân. Giöõa chuùng coù moái quan heä thieân ñòa, aâm döông, quaân thaàn, phu theâ. Ñaïi cuïc do thieân ñònh, hôïp tình hôïp lyù laø vì döïa vaøo moät ñaïo lyù chung maø moïi ngöôøi ñeàu bieát, ñoù laø : thaáu loä thì roõ, taøng thì aån neân goïi laø minh hieån hay aùm taøng. Thieân can thaáu ra thì vieäc thaáu raát roõ, tröôùc heát seõ bò khaéc hoaëc ñöôïc sinh trôï, söï xung ñoät lôïi haïi töï nhieân ñoù cuõng raát roõ raøng, deã thaáy, coøn caùc can taøng trong ñòa chi thì khoù nhìn roõ hôn. Trong thöïc teá döï ñoaùn, neáu laø ngöôøi taøi vöôïng vaø loä roõ thì nhaát ñònh khaûng khaùi, ñaïi phoùng, nhöng neáu kò tæ kieáp maø gaëp phaûi thì tröôùc heát seõ bò cöôùp ñoaït. Ngöôøi taøi taøng maø coù moä kho laø caøng giaøu thì caøng bieån laän, nhoû nhen. Neáu vöøa coù can taøng, can loä thì ngöôøi ñoù vöøa coù theå tích luyõ laïi vöøa khoâng bò maát ñi söï ñaïi phoùng. Coù ngöôøi ñòa chi taøng saùt, thieân can cuûa Töù truï ñeå xeùt veà quan heä sinh khaéc cheá hoùa thì töø trong söï vieäc caàn DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 82 ñoaùn môùi coù theå ñoaùn ra giai ñoaïn phaùt sinh. Ñòa chi cuûa ñaïi vaän keát hôïp vôùi ñòa chi cuûa Töù truï ñeå boå trôï cho söï phaùn ñoaùn, coù taùc duïng thaáy ñöôïc söï caùt hung taêng hay giaûm. Moät vaän möôøi naêm bao haøm söï löu chuyeån möôøi naêm cuûa möôøi thieân can, thieân can cuûa ñaïi vaän gaëp vaän toát nhöng löu nieân thì khoâng phaûi trong möôøi naêm naêm naøo cuõng toát nhö nhau. Nhöõng naêm toát nhaát laø maáy naêm duïng thaàn ñaéc löïc, trong nhöõng löu nieân naøy coøn vì caùc toå hôïp hình xung khaéc hôïp toát hay xaáu maø haïn cheá taùc duïng cuûa duïng thaàn. Trong nhöõng naêm duïng thaàn bò khaéc, bò hao toån thì seõ gaëp moät soá khoâng thuaän, cuõng coù theå vì toå hôïp hình xung khaéc hôïp maø laøm toån haïi ñeán duïng thaàn, song khi thieân can ñaïi vaän laø vaän toát thì nhöõng ñieàu khoâng thuaän chæ laø taïm thôøi. Neáu thieân can ñaïi vaän khoâng toát thì hoaøn toaøn ngöôïc laïi. Giöõa can chi cuûa ñaïi vaän coù moái lieân heä laãn nhau, nguõ haønh cuûa can chi töông sinh , töông khaéc hay töông ñoàng ñeàu laø taêng hay giaûm söï toát xaáu cuûa ñaïi vaän. Neáu can treân khaéc chi döôùi thì khí cuûa can treân bò toån hao ; can treân sinh chi döôùi thì khí cuûa can treân bò xì hôi, chi döôùi khaéc can treân seõ aùp cheá khí cuûa can treân, chi döôùi sinh cho can treân, hoaëc cuøng loaïi vôùi can treân laø sinh phuø cho khí can treân. Ngoaøi ra ñaïi vaän vaø löu nieân gioáng nhö truï thöù naêm vaø truï thöù saùu, khoâng nhöõng chuùng tham gia vaøo söï caân baèng toång hôïp cuûa Töù truï maø coøn tröïc tieáp chia möôøi naêm thaønh moät giai ñoaïn, löu nieân laø moät thaùi tueá ñeå theå hieän söï caùt hung. Thieân can cuûa ñaïi vaän ñang ôû vaän toát, nguõ haønh ñòa chi cuûa ñaïi vaän neáu sinh phuø cho thieân can thì coù ích cho duïng thaàn, neáu khaéc, hao , toån thieân can thì toån haïi cho duïng thaàn. Ñoäc giaû neân tham khaûo söï hình, xung, khaéc hôïp cuûa ñòa chi trong Töù truï ñoái vôùi möôøi naêm cuûa ñaïi vaän coù taùc duïng taêng hay giaûm caùt hung ñeå bieát. Löu nieân ngoaøi baûn thaân söï sinh khaéc cuûa caùc can chi phía treân hay phía döôùi ñeå coù ích hay laøm toån haïi duïng thaàn ra, thieân can cuûa löu nieân cuõng naèm trong phaïm truø hoaëc seõ coù taùc duïng thaàn ra, thieân can cuûa löu nieân cuõng naèm trong phaïm truø hoaëc seõ coù taùc duïng toát hay coù taùc duïng xaáu ñoái vôùi ñaïi vaän möôøi naêm. Veà ñieàu nay neân tham khaûo muïc sinh, khaéc, cheá, hoùa cuûa ñaïi vaän vaø Töù truï. Ñòa chi cuûa löu nieân coù hình, xung, khaéc hôïp vôùi ñaïi vaän vaø Töù truï, coøn thieân can cuûa löu nieân thì coù taùc duïng laøm toát hay xaáu cho naêm ñoù. Ví duï laáy vaän toát maø noùi, neáu theo phöông phaùp cho raèng can phaân nhau quaûn caùc naêm, khi thieân can haønh taøi vaän thì neân laø phaùt taøi, nhöng thieân can cuûa löu nieân laïi khoâng lôïi cho duïng thaàn thì naêm ñoù seõ khoâng coù cuûa, töùc laø khoâng coù taøi ñeå maø phaùt ; maáy naêm sau cuûa ñaïi vaän, neáu theo caùch noùi caùc chi quaûn caùc naêm sau thì ñoù khoâng phaûi laø naêm taøi, nhöng nhôø thieân can cuûa löu nieân maø sinh taøi, vöôïng taøi thì taøi vaãn phaùt lôùn. Ñieàu ñoù laø hieän töôïng phoå bieán trong thöïc teá döï ñoaùn. Vì vaäy coù söï tranh luaän : khoâng baèng ñaïi vaän toát. Ñoù laø vì söï maâu thuaãn do quan nieäm khoâng hôïp lyù cho raèng thieân can vaø ñòa chi cuûa ñaïi vaän chi quaûn möôøi naêm . Cho neân caùch noùi, ñaïi vaän quyeát ñinh söï toát hay xaáu cuûa 10 naêm, coøn löu nieân xaùc ñònh caùt,hoaëc hung cuûa vaän ñoù laø hôïp lyù. Theá naøo goïi laø vaän toát ? Trong caû cuoäc ñôì ngöôøi ta, thôøi gian toát nhaát laø luùc duïng thaàn leân ngoâi, ñoù goïi laø ñang haønh vaän toát. Trong meänh cuïc neáu coù duïng thaàn thì goïi laø duïng thaàn coù nguyeân cuïc, moãi laàn duïng thaàn ñöôïc sinh laø moãi laàn taêng theâm coù ích, neáu meänh vaän khoâng coù taùc duïng thaàn thì cuoäc ñôøi gaäp gheành khoâng thuaän lôïi. Nguyeân cuïc khoâng coù duïng thaàn thì chæ coøn hy voïng haønh ñeán gaëp vaän gaëp ñöôïc duïng thaøn ñang thieáu. Cho duø laø meänh toát hay meänh xaáu ( töùc laø toå hôïp cuûa meänh khoâng toát ) thì khi haønh ñeán vöøa gaëp ñöôïc duïng thaàn nhaát ñònh seõ laø thôøi kyø thuaän lôïi nhaát trong cuoäc ñôøi, ñoái vôùi meänh cuïc toát maø noùi thì ñoù laø giai ñoaïn huy hoaøng nhaát. Haønh ñeán vaän gaëp ñöôïc duïng thaàn noùi chung muoán noùi ñoù laø thôøi kyø coù löïc nhaát, cuõng töùc laø khoaûng möôøi hai ñeán möôi naêm. Ví duï noùi neáu haønh quan vaän thì thôøi kyø quan vaän seõ DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 83 ñaït ñöôïc chöùc töôùc cao nhaát. Sau ñoù saùt vaän cuõng laø quan vaän, duïng thaàn laø chính quan, neáu laø thieân quan thì cuõng khoâng phaûi laø ñieàu kò , vì vaän thieân quan cuõng coù theå thaêng quan tieán chöùc. Haønh ñeán taøi vaän cuõng seõ ñöôïc thaêng quan vì chính taøi sinh chính quan, thieân taøi sinh thieân quan, chính sinh thieân hoaëc thieân sinh chính ñeàu khoâng baèng chính sinh chính chính hoaëc thieân sinh thieân. Taøi vaän ñöôïc xem laø duïng thaàn thöù hai, tuy coøn coù thôøi cô thaêng quan, nhöng vaän khí phaûi keùm hôn duïng thaàn cuûa chính vaän ñoù. Sau khi ñaõ xaùc ñinh ñöôïc thaân vöôïng hay thaân nhöôïc thì duïng thaàn ñaõ roõ. Meänh cuïc cuûa Töù truï chæ cung caáp nhöõng ñieàu kieän cô baûn veà söï caùt hung, toát xaáu cuûa ñaïi vaän vaø löu nieân, coøn nhö trong caû cuoäc ñôøi, luùc naøo laø vaän toát, luùc naøo laø vaän toát vöøa, luùc naøo laø baïi vaän, luùc naøo laø ñaïi baïi vaän thì phaûi baét ñaàu töø duïng thaàn haønh ñeán vaän naøo. Löu nieân chæ laø noùi roõ theâm moät böôùc trong vaän toát hay vaän xaáu, seõ toát ôû naêm naøo, hoaëc seõ xaáu ôû naêm naøo ( ngöôøi thaønh thuïc ñieâu luyeän thaäm chí coù theå tính ñöôïc toát hay xaáu rôi vaøo ngaøy thaùng naøo. Nguyeân lyù cuûa noù vaãn laø caên cöù vaøo söï sinh khaéc giöõa duïng thaàn vaø nguõ haønh ). Phaøm ngöôøi thaân vöôïng, döôùi tieàn ñeà trong meänh cuïc khoâng bò hình xung khaéc hôïp laøm haïi, hôn nöõa nguõ haønh thieân khoâ ( thieân khoâ töùc laø caùc toå hôïp trong Töù truï xaáu nhieàu hôn toát ), toå hôïp khoâng thích hôïp thì cheá vaän laø : quan vaän, saùt vaän, hao vaän ; chính taøi vaän, thieân taøi vaän ; xì hôi vaän : thöông quan vaän ñeàu ñöôïc xem laø caùc vaän toát. Caùc vaän : chính aán, thieân aán sinh thaân ; caùc vaän : ngang vai, kieáp taøi giuùp trôï thaân, ñeàu ñöôïc xem laø baïi vaän. Trong ñoù vaän khaéc duïng thaàn laø hung vaän. Phaøm ngöôøi thaân nhöôïc, cuõng döôùi tieàn ñeà nhö treân, khi haønh ñeán caùc vaän : chính aán, thieân aán sinh thaân, caùc vaän : ngang vai, kieáp taøi giuùp trôï thaân ñeàu ñöôïc xem laø vaän toát. Khi haønh ñeán quan vaän, saùt vaän khaéc mình, hoaëc caùc vaän thöông quan, thöïc thaàn laøm xì hôi mình, hoaëc caùc vaän chính taøi, thieân taøi laøm hao toån mình thì ñeàu ñöôïc xem laø baïi vaän hoaëc hung vaän. Theá naøo goïi laø toát, theá naøo goïi laø baïi ? Söï toát hay xaáu cuûa vaän khí cuoäc ñôøi con ngöôøi chæ coù theå so saùnh vôùi baûn thaân mình. Tuïc ngöù noùi : “Ngöôøi so vôùi ngöôøi, töùc cheát ñi ñöôïc”. Söï toát xaáu cuûa meänh cuïc moãi ngöôøi seõ quyeát ñònh söï toát xaáu cuûa vaän khí. Meänh khaùc nhau thì vaän cuõng khaùc nhau, cho neân moãi ngöôøi khaùc nhau aét phaûi traûi qua nhöõng cuoäc soáng khaùc nhau. Vaäy so saùnh nhö theá naøo? Caùch so saùnh tröïc tieáp nhaát vaø roõ nhaát laø töø thaân vöôïng hay thaân nhöôïc, haønh vaän bò aùp cheá hay ñöôïc phuø trôï ñeå coù theå thaáy roõ. Neáu laáy thöïc teá con ñöôøng cuoäc soáng ñeå so saùnh thì raát phöùc taïp, vì ôû ñaây vaän meänh cuûa moãi ngöôøi coøn gaén vôùi vaän meänh chung cuûa quoác gia, cuûa khu vöïc. Quoác vaän ngaøy nay ñang baèng phaúng, xaõ hoäi tieán boä, con ngöôøi coù cuoäc soáng hieän ñaïi, tuy trong ñaát nöôùc coøn coù nhöõng khu vöïc ngheøo khoù, laïc haäu, nhöng phoå bieán ñeàu coù ti vi, ñieàu kieän cuoäc soáng ñaõ ñöôïc naâng cao. Chuùng ta khoâng theå so saùnh vaän meänh ñaát nöôùc vôùi vaän meänh kinh teá cuûa moãi con ngöôøi, maø chæ neân laáy ngöôøi ñoù maáu choát nhaát laïi khoâng theå taùch rôøi vôùi vaän meänh cuûa ñaát nöôùc . Coù ngöôøi haønh vaän ñöôïc sôùm, coù moät meänh cuïc raát toát, neáu trong ñieàu kieän deã laøm giaøu nhö hieän nay thì ñaùng leõ ñaõ trôû thaønh ngöôøi giaøu, nhöng khi ñaát nöôùc coù söï dao ñoäng, coù nhöõng phong traøo do con ngöôøi taïo neân laøm cho moïi ngöôøi khoâng theå giaøu ñöôïc thì duø ngöôøi ñoù haønh ñeán taøi vaän nhöng cóng chæ côm no, aùo aám hôn ngöôøi khaùc moät chuùt maø thoâi, hoaëc chæ taêng theâm ñöôïc moät baäc löông naøo ñoù. Neáu tröôùc kia ñaõ traûi qua vaän khoâng toát, nhöng chæ coù moät Töù truï toát, ngaøy nay haønh ñeán taïi vaän laïi gaëp ñöôïc quoác vaän ñang ñoåi môùi thì ngöôøi ñoù seõ thuaän lôïi. Neáu quoác vaän ngaøy caøng toát, maø Töù truï vaø caùc ñieàu kieän khaùc cuûa hai ngöôøi khaùc nhau thì trong cuoäc soáng cuûa ngöôøi coù meänh cuïc toát nhaát ñònh seõ toát hôn. Töï mình khoù so saùnh vôùi mình, nhöng neáu ta chuù yù tôùi söï khaúng ñònh cuûa xaõ hoäi thöøa nhaän ñòa vò cuûa ngöôøi ñoù ñeå so sanh möùc ñoä coáng hieán cuûa ngöôøi ñoù cho xaõ hoäi thì töùc laø ta ñaõ gaén vieäc ñaùnh giaù vôùi cuïc meänh cuïc moät caùch roõ raøng hôn. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 84 Ví duï ngöôøi laøm thöông nghieäp, coù quy moâ lôùn, giaù trò buoân baùn to thì xaõ hoäi thöøa nhaän ñoù laø ngöôøi giaøu coù, ngöôøi coù naêng löïc chính trò cao thì xaõ hoäi thöøa nhaän ñòa vò laõnh ñaïo cuûa ngöôøi ñoù ; ngöôøi coù trí thöùc uyeân thaâm vaø chuyeån hoaù noù thaønh cuûa caûi cho xaõ hoäi ñem laïi lôïi ích cho nhaân daân thì xaõ hoäi thöøa nhaän ñòa vò vaø coâng danh cuûa ngöôøi ñao caøng cao, caøng roäng raõi. Ngöôøi maø nguõ haønh trong meänh cuïc coù tình, duïng thaàn coù löïc, laïi gaëp vaän toát thì noùi chung phuù quyù, coâng danh, quyeàn aán ñeàu coù. Song thoâng thöôøng soá ngöôøi ñoù chæ ñeám treân ñaàu ngoùn tay. Vì trong moät voøng saùu möôi giaùp tí coù ñeán hôn 52 vaïn toå hôïp Töù truï khaùc nhau, ngoaøi ra töôùng tay, töôùng maët, coát töôùng cuûa moãi ngöôøi coøn khaùc nhau, roài coäng theâm gen di truyeàn, khu vöïc soáng coøn cheânh leäch nhau nöõa. Cho neân tuy meänh cuïc ñeàu laáy taøi laøm duïng thaàn nhöng raát ít ngöôøi giaøu coù, coøn ña soá chæ laø ngöôøi coù aên hôn so vôùi ngöôøi bình thöôøng. Coøn moät vaán ñeà nöõa , tuy cuøng coù duïng thaàn laø taøi nhöng ngöôøi ñoù coù ñaït ñöôïc meänh cuïc nhö theá hay khoâng laø coøn coù theå phaùt taøi ôû phöông Nam, ñeán soáng ôû phöông Nam thì giaøu coù raát nhanh, baûn thaân trôû thaønh Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Coâng ty hay Xí nghieäp, möùc soáng raát cao so vôùi nhöõng ngöôøi baûn ñòa. Song quan nieäm giaøu coù ôû moãi vuøng moät khaùc. Ví duï ôû ñaây ngöôøi coù moät vaïn ñöôïc xem laø phaùt taøi, nhöng ñeán vuøng khaùc cuûa phöông Nam moät traêm vaïn môùi ñöôïc xem laø giaøu, thaäm chí nhö ôû Oâxtraâylia phaûi coù tieàn trieäu vaïn môùi ñöôïc xem laø giaøu coù. Giaù trò öùng duïng cuûa meänh hoïc laø ôû ñaây. Ñeán ñöôïc vuøng coù lôïi cho duïng thaàn hoaëc sinh trôï cho duïng thaàn thì môùi phaùt taøi vaø phaùt taøi raát nhanh ,con ñöôøng coâng danh cuõng môùi baèng phaúng. Cho duø vaän meänh khoâng toát laém, duïng thaàn khoâng ñaéc löïc nhöng ñeán ñöôïc phöông vò hôïp vôùi duïng thaàn thì cuoäc soáng cuõng seõ thuaän lôïi hôn. Chuùng ta töøng thaáy coù moät soá ngöôøi aên xin, thaäm chí ôû nhöõng thaønh phoá truø phuù vuøng duyeân haûi phöông Nam soá ngöôøi aên xin cuõng coù nhieàu nhöng hoï khoâng bò cheát reùt. Cho neân ñi sai phöông vò , töùc laø ñi khoâng ñuùng vôùi phöông coù lôïi cho duïng thaàn taát seõ ruûi ro, cho duø gaëp vaän toát cuõng khoâng baèng ñöôïc neân ñi veà phöông vò maø trong vaän, trong meänh neân ñi. Ñoù laø chöa noùi ñeán khi haønh baïi vaän coøn thaûm thöông hôn, hoaï voâ ñôn chí. Ngöôïc laïi coù nhöõng ngöôøi muø quaùng ñi veà phöông Nam laø phöông khoâng ñaùng ñi thì khoâng nhöõng khoâng caïnh tranh noåi vôùi ngöôøi baûn ñòa maø thaäm chí coøn bò cuoäc soáng ñaét ñoû, hoaëc rôi vaøo caûnh bò troäm cöôùp , phaù saûn. Trong cuoäc ñôøi moät ngöôøi noùi chung ñeàu gaëp khí toát hay xaáu, chæ coù ñieàu gaëp ít hay nhieàu , gaëp sôùm hay muoän maø thoâi. Noùi chung tuoåi treû hay tuoåi giaø coù theå haønh vaän xaáu, nhöng cuõng coù luùc khoâng gaëp phaûi vaän xaáu nhaát. Theo quy luaät töï nhieân maø noùi, ngaøy nay soá ngöôøi thoï 80 tuoåi khoâng coøn laø coå lai hy. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi töø tuoåi nhoû cuoäc soáng ngheøo khoå hôn, ñeán tuoåi trung nieân do hoïc haønh maø thaønh ñaït, ñeán tuoåi giaø ñöôïc höôûng cuoäc soáng bình thöôøng, nhö theá laø toát. Ngöôøi maø maáy chuïc naêm cuûa quaõng giöõa cuoäc ñôøi gaëp vaän trình toát laø ngöôøi coù phuùc, ñeán luùc tuoåi giaø do beänh giaø maø cheát thì ñoù laø ngöôøi khoâng goïi laø toát cuõng ñaõ raát töï nhieân. Chæ sôï töø tuoåi nhoû ñaõ haønh vaän toát, höôûng heát phuùc ñeán cuoái ñôøi cuoäc soáng môùi theâ löông. Thaäm chí coù nhöõng ngöôøi chöa gaëp ñöôïc vaän toát ñaõ gaëp phaûi nhöõng vaän khaéc haïi duïng thaàn laøm cho ñoaûn thoï hoaëc vì ngheøo khoå quaù maø cheát non. Nhöõng ngöôøi maø nguõ haønh trong Töù truï töông caân baèng thì noùi chung cuoäc ñôøi ít coù thay ñoåi. Ngöôøi maø Töù truï caùc ñaïi vaän khí giuùp ñôõ ñöôïc nhieàu thì cuoäc soáng deã daøng hôn, vaän khí giuùp ñôõ ít thì suoát ñôøi traàm laéng. Duïng thaàn vì söï thay ñoåi cuûa ñaïi vaän vaø löu nieân neân coù luùc maïnh luùc yeáu, cuoäc ñôøi cuõng theo ñoù maø luùc toát luùc xaáu. Ví duï ngöôøi trong meänh cuïc coù duïng thaàn laø hoûa, khi gaëp thieân can cuûa ñaïi vaän laø bính ñinh töùc laø gaëp vaän toát, giaùp aát sinh bính ñinh neân vaän giaùp aát laø vaän toát ; khoâng coù duïng thaàn thì giaùp aát chæ coù theå boå trôï cho duïng thaàn chöù khoâng theå thay theá ñöôïc duïng thaàn bính ñinh. Ñieàu caàn noùi roõ ôû ñaây laø: neáu giaùp aát laø thöông quan, khi thöông quan trong meänh vöôïng quaù thì ñoù laø vaän ôû döôùi möùc bình thöôøng vì thöông quan gaëp naêm DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 85 quan seõ lôùn. Neáu giaùp aát bính ñinh laø vaän toát sinh phuø thì maäu kyû canh taân nhaâm quyù ñeàu laø caùc vaän trôï giuùp kò thaàn, hoaëc laø ñöông vaän kî thaàn. Do toå hôïp cuûa moãi vaän khaùc nhau, neân möùc ñoä caùt hung cuûa söï vieäc cuõng khaùc nhau, ñieàu ñoù thoâng qua söï sinh khaéc, hình xung hoäi hôïp vôùi kæ thaàn ñeå theå hieän ra, coù theå tính toaùn ñöôïc. Hôn nöõa nhöõng vieäc toát xaáu cuûa quaù khöù vaø töông lai ñeàu coù theå caên cöù vaøo caùc toå hôïp ñoù ñeå ñoaùn ra. Trong thöïc teá cho duø laø caân baèng cho Töù truï hoaëc döï ñoaùn cho töøng vaän, töøng naêm ñeàu phaûi luoân luoân nhôù roõ : thaân vöôïng thì neân gaëp vaän hoaëc naêm laø xì hôi, hao toån, aùp cheá laø toát ; thaân nhöôïc thì neân ñöôïc naêm hoaëc vaän töông sinh hay trôï phuø laø toát. Coù moät soá meänh hoïc ñöa ra lyù thuyeát cho raèng : tuoåi giaø sôï gaëp vaän vöôïng, tuoåi treû sôï gaëp vaän suy, tuoåi trung nieân sôï gaëp caùc ñòa chi rôi vaøo töû, tuyeät, thai. Caùch noùi ñoù laø caên cöù vaøo quy luaät tröôûng töï nhieân cuûa con ngöôøi maø noùi. Nhöng vaän trình cuûa con ngöôøi laø caên cöù vaøo thieân can, duïng thaàn vaø caùc toå hôïp vôùi ñòa chi ñeå xaùc ñònh vaän toát hay xaáu. Tuoåi giaø, tuoåi treû vaø trung nieân, duïng thaàn ñöông vaän caên baûn khoâng coù gì lieân quan vôùi vaän vöôïng hay vaän suy, cho neân nhieàu ñoäc giaû môùi hoïc ñaõ khoâng naém vöõng ñieàu ñoù neân bò lyù luaän treân laøm cho hoang mang veà nhaän thöùc. Ñoù laø ñieàu neân kieân quyeát döùt boû. III. TOÅNG LUAÄN VEÀ CAÙT , HUNG CUÛA ÑAÏI VAÄN Tieát naøy caên cöù vaøo söï döï ñoaùn cuûa caùc saùch coå vaø keát hôïp vôùi thöïc teá ñeå boå sung ñoåi môùi moät soá ñieåm maø trong caùc saùch meänh lyù chöa ñöôïc laøm roõ. Tröôùc khi baøn khaùi quaùt veà caùt, hung cuûa Töù truï vôùi ñaïi vaän, löu nieân, thaùi tueá ta haõy laáy quaù trình vaø phöông phaùp döï ñoaùn cuûa moät Töù truï ñeå laøm thí duï kieåm nghieäm, muïc ñích laø ñeå naém vöõng nhöõng vaän trình toát hay xaáu chính trong cuoäc soáng cuûa moät ngöôøi, bao goàm caû söï sinh khaéc cuûa luïc thaân trong Töù truï. Tæ taøi nhaät quan Naêm thaùng ngaøy giôø Naêm: Bính tuaát canh daàn bính tí quyù tò Maäu tuaát giaùp bính maäu quyù bính maäu canh Thöïc taøi kieáp kieâu tæ thöïc quan tæ thöïc taøi Taøi Taân Maõo 1 saùt nhaâm thìn 11 quan quyù tò 21 kieâu giaùp ngoï 31 aán aát muøi 41 tæ bính thaân 51 kieáp ñinh daäu 61 thöïc maäu tuaát 71 Ngöôøi naøy neân thuoäc meänh toát, can ngaøy ñöôïc leänh laïi gaëp taøi quan, nhöng theo söï caân baèng thì coøn lo ngaïi raèng nhaät nguyeân chöa chaéc ñaõ thaéng ñöôïc taøi quan. Can ngaøy bính ôû ñaát tröôøng sinh cuûa thaùng daàn. Hoûa muøa xuaân möøng gaëp ñöôïc moäc phuø trôï, moäc khoâng neân vöôïng quaù nhöng cuõng khoâng neân bò khaéc. Taøi cuûa canh kim truï thaùng khaéc daàn moäc neân leänh thaùng coù bò toån haïi , can ngaøy bò uy hieáp, quyù thuyû chính quan cuûa can giôø loä ra, tí thuûy laø goác laïi bò khaéc ngay beân canh neân löïc khaéc raát maïnh ; chi giôø laø quy loäc cuûa can ngaøy ( loäc treân truï giôø goïi laø quy loäc ) voán coù theå giuùp trôï thaân nhöng vì bò can giôø khaéc cheá, leänh thaùng daàn hình haïi tò neân khoâng trôï giuùp noåi thaân ; taøi tinh cuûa can thaùng laïi hao toån khí cuûa can ngaøy ; can naêm laø bính hoûa ngang vai, voán coù theå cöùu trôï ñöôïc moät ít , DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 86 nhöng ñaùng tieác ñoùng phía döôùi can naêm laø moä kho tuaát cuûa hoûa cho neân khoâng giuùp trôï thaân. Nhöõng nhaân toá coù lôïi nhö thaân vöôïng, ñöôïc leänh, ñaéc ñòa, ñöôïc trôï giuùp, töøng nhaân toá moät ñeàu bò baøi tröø tieâu hao, nhö ngöôøi ngoài treân chieác thuyeàn toát nhöng boán beà soùng nöôùc meânh moâng, luùc naøo cuõng coù nguy hieåm bò laät thuyeàn. Töø söï caân baèng toång hôïp Töù truï ñoù maø xeùt thì chính quan khaéc thaân laø ñieàu kî nhaát, quan vöôïng coù laãn hình haïi laïi gaëp tuaát coù nhaät moä cho neân raát sôï phaïm hình phaùp thaân phaûi vaøo tuø. Do ñoù meänh naøy kò taøi vaän ( vì taøi sinh quan saùt ), kò vaän quan saùt khaéc thaân, kò hình vaän, kò vaän thaân nhaäp moä. Neáu gaëp ñöôïc vaän aán tinh hoùa quaân sinh thaân nhaäp moä. Neáu gaëp ñöôïc vaän aán tinh hoùa quan sinh thaân thì toát, thöù nöõa laø gaëp ñöôïc vaän tæ kieáp, thöïc thöông coù theå cheá ngöï ñöôïc quan saùt nhöng laïi laøm xì hôi thaân cho neân ñoù laø vaän bình thöôøng . Thieäu Vó hoa sau khi sô boä döï ñoaùn cho meänh naøy coøn tham khaûo theâm töôùng maët vaø töôùng tay, cuoái cuøng neâu leân maáy ñieåm nhö sau : 1. Ngöôøi naøy voán xuaát thaân nhaø giaøu nhöng naêm 1952 oâng boá vaø gia ñình gaëp tai hoaï veà quan loä. Töø ñoù gia ñình tan naùt. 2. OÂng boá khoâng maát naêm 1958 thì cuõng maát naêm 1960. 3. Ngöôøi naøy naêm 1970 coù hoïa ngoài tuø keùo daøi 18 naêm. 4. Hoân nhaân khoâng thuaän, ñaõ laáy vôï hai laàn, vôï khoâng phaûi cheát roài thì cuõng laø saép cheát. 5. Veà sau coøn coù hoïa ngoài tuø. Neáu bieát giaûi thì coù theå traùnh ñöôïc . Nhöõng ñieàu döï ñoaùn naøy, ñieàu naøo cuõng chính xaùc ñeán möùc laøm cho ngöôøi ñoaùn phaûi khaâm saùt ñaát. Trong muïc naøy tröôùc khi baøn veà caùch ñoaùn caùt hung cuûa ñaïi vaän löu nieân, chuùng ta thöû phaân tích meänh cuïc naøy ñeå tìm ra nhöõng gôïi yù cho caùch hieåu vaø caùc öùng duïng sau naøy. 1. Ngöôøi naøy xuaát thaân töø gia ñình ñaïi ñòa chuû, naêm 1952 oâng boá bò ñaáu toá, ruoäng vöôøn gia saûn ñeàu bò chia heát. Ñieàu ñoù trong meänh cuïc theå hieän ôû choã kò vaän laø taøi sinh quan khaéc thaân. Truï naêm voán laø thieân hôïp ñòa hôïp vôùi ñaïi vaän nhöng gaëp phaûi löu nieân nhaâm thìn ( naêm 1952 ) laø naêm thieân khaéc ñòa xung, neân bò ñaùnh truùc caû goác reã. Ngoâi phuï tinh thieân can bò khaéc xaáu nhaát neân kieáp phuï kieáp taøi. Ñoù laø ñaïi vaän töø 1 ñeán 11 tuoåi gia ñình gaëp naïn. 2. OÂng boá maát naêm 1960. Ñieàu ñoù trong meänh cuïc theå hieän ôû choã böôùc sang vaän thaát saùt laø kò vaän, noù thieân khaéc ñòa xung vôùi truï naêm, hôn nöõa quan saùt hoãn taïp maø khaéc bính hoûa, naêm bính hoûa nhaäp moä laïi chi thìn cuûa vaän xung cho neân neáu boá khoâng maát naêm 1958 töù laø naêm maäu tuaát moä ñöôïc xung khai thì nhaát ñònh seõ maát vaøo naêm canh tí (1960 ) laø naêm sinh quan saùt khaéc phuï tinh bính hoûa. Ñoù laø ñaïi vaän 11 töø 21 tuoåi, boá gaëp taïi hoaï. 3. Ngöôøi ñoù phaûi ngoài tuø 18 naêm, trong meänh cuïc bieåu hieän ôû choã : böôùc sang vaän chính quan laø kò vaän. Chi cuûa quan vaän coù laãn hình haïi laø ñieàu kî nhaát. Trong meänh cuïc ñaõ coù tieâu chí lao tuø laø daàn hình tò, can ngaøy laïi rôi vaøo naêm nhaäp moä, thieân can cuûa löu nieân laø taøi sinh quan, laø naêm canh tuaát quan hình nhaäp moä cho neân nhaát ñònh seõ gaëp ñeán cöûa quan vaø bò giam. Ñoù laø ñaïi vaän 21 ñeán 31 tuoåi laø vaän baûn thaân gaëp hoûa. Tieán sang vaän kieâu thaàn chi vaän coù kình döông, hung thaàn laãn vôùi kình döông, kieâu thaàn ñoaït thöïc thaàn voâ cuøng xaáu, neân ngaøy ra khoûi tuø chöa thaáy roõ. Kieâu thaân tuy ñoaït thöïc thaân, nhöng kieâu thaàn, kình döông cuoái cuøng coøn coù moät ít taùc duïng toát laø coù theå sinh thaân, giuùp trôï thaân, cho neân ngöôøi ñoù chöa ñeán noãi cheát. Ñoù laø ñaïi vaän 31 tuoåi ñeán 41 tuoåi, laø vaän tai hoaï baûn thaân coøn keùo daøi. Böôùc sang vaän aán tinh laø vaän toát, coù cô hoäi ñöôïc nhìn thaáy maët trôøi. Ñeán nay xung khoûi moä thì nhaát ñònh ñöôïc ra tuø, ñoù laø naêm maäu thìn 1988. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 87 4. Hoân nhaân ngöôøi ñoù raát traéc trôû. Töø hoài quan vaän vôï ñaõ bò oám cheát. Sau khi ra tuø laïi taùi hoân, nhöng vì tinh khaéc vaãn nhö cuõ, neân chi tí thuyû cuûa aán vaän laïi töông haïi ngoâi muøi thoå laø theâ tinh cuûa Töù truï, cho neân hieän nay vôï oám saép cheát. Ñoù laø vaän 41 ñeán 51 tuoåi, töùc laø vaän trong caùt coù hung. 5. Ngöôøi ñoù coøn gaëp vaän vaøo tuø, nhöng vì ñaïi vaän toát nhieàu neân bieát giaûi thì seõ ñöôïc cöùu. Böôùc sang vaän ngang vai laø vaän toát giuùp trôï thaân, ñòa chi cuûa vaän laø taøi, laø hình haïi, laø xung leänh thaùng, cho neân baát lôïi cho vôï, cuûa caûi vaø thaân mình. Nhöng nhôø thieân can cuûa vaän cheá ngöï ñöôïc ñòa chi cuûa vaän neân coù cöùu. Sang kieáp vaän ñinh daäu cuõng nhö theá. Vaän thöïc thaàn laø vaän bình thöôøng, chi tuaát cuûa vaän laø thaân gaëp moä neân tuoåi thoï khoâng theå vöôït quaù vaän naøy. Ngöôøi ñoù sau khi böôùc sang aán vaän, tuy coù ñöôïc moät ít thaønh ñaït, coù theå höôûng phuù quyù nhöng cuõng khoù traùnh khoûi nhöõng ñieàu traéc trôû. Tuy cuoäc ñôøi gaäp gheành nhöng veà cuoái coøn ñöôïc höôûng ít phuùc. Möùc ñoä caùt hung cuûa töøng naêm ngöôøi ñoù nhö sau : Taøi vaän : ñaïi vaän hung, löu nieân xaáu, ñaïi xaáu. Saùt vaän : ñaïi vaän xaáu , löu nieân xaáu, ñaïi xaáu. Quan vaän : ñaïi vaän hung, löu nieân xaáu, ñaïi xaáu. Kieâu vaän : ñaïi vaän bình thöôøng , löu nieân xaáu, xaáu ít . AÁt vaän : ñaïi vaän toát , löu nieân xaáu, toát nhieàu xaáu ít . Tæ vaän : ñaïi vaän toát , löu nieân xaáu, toát nhieàu xaáu ít . Kieáp vaän : ñaïi vaän toát , löu nieân xaáu, toát nhieàu xaáu ít . Thöïc vaän : ñaïi vaän bình thöôøng , trong ñoù coù gaëp nhieàu ñieàu kî, löu nieân xaáu, ñoái vôùi tuoåi thoï xaáu. Töø ví duï treân ta coù theå thaáy roõ tính hôïp lyù cuûa phong caùc ñoaùn meänh cuûa Thieäu Vó Hoa. OÂng laáy leänh thaùng trong meänh cuïc cuûa Töù truï laøm cô sôû ñeå ño löôøng caùc söï sinh khaéc cheá hoùa trong Töù truï maø coøn chæ ra xu theá caùt hung trong töøng böôùc cuûa vaän trình ; thieân can ñaïi vaän laø chuû theå , ñòa chi cuûa ñaïi vaän coù taùc duïng boå trôï coù ích hoaëc laøm haïi ñeán thieân can, ñoàng thôøi coù xeùt ñeán söï caàn baèng toång hôïp cuûa caùc ñòa chi trong Töù truï. Löu nieân döôùi tieàn ñeà caùt hung cuûa ñaïi vaän, ñoàng thôøi ñöôïc xeùt vôùi söï sinh khaéc cheá hoaù giöõa Töù truï vaø ñaïi vaän, hôn nöõa coøn xaùc ñònh roõ naêm gaëp nhöõng vieäc toát hay vieäc xaáu moät caùch cuï theå. Moái quan heä giöõa thieân can vaø ñòa chi cuûa löu nieân cuõng gioáng nhö moái quan heä vua toâi giöõa thieân can vaø ñòa chi cuûa ñaïi vaän. ( Neáu ñem caùch döï ñoaùn veà tieåu vaän, cung meänh, thai nguyeân, haïn to, haïn nhoû cuøng baøn chung vaøo ñaây thì nhö theá vöøa khoâng phaûi laø tieâu chí chuû yeáu ñeå phaùn ñoaùn caùt hung maø coøn laøm aûnh höôûng ñeán söï naém chaéc nhöõng vieäc lôùn caàn phaùn ñoaùn, cho neân ôû ñaây khoâng giôùi thieäu rieâng veà vaán ñeà ñoù. Mong ñoäc giaû sau khi nhaäp moân töï mình coù theå söï löïa choïn hôïp lyù ñeå döï ñoaùn coù hieäu quaû). Taùc duïng cuûa möôøi thaàn maø thieân can ñaïi vaän loäc ra nhö sau : 1) Phaûi ñoàng thôøi xeùt ñeán möôøi thaàn maø caùc thieân can cuûa Töù truï thaáu ra, bao goàm caû söï toång hôïp caân baèng cuûa möôøi thaàn cuûa caùc can taøng trong ñòa chi. 2) Ranh giôùi phaân chia giöõa caùt hung. 3) Vôùi tö caùch laø ñoái töôïng töông sinh khaéc cuûa luïc thaân, möôøi thaàn laø caên cöù ñeå phaùn ñoaùn cung bò luïc thaân sinh hay bò luïc thaân khaéc. Ñòa chi cuûa ñaïi vaän coù vai troø : 1) Cuøng tham gia caân baèng toång hôïp veà söï hình, xung, khaéc, hôïp , hoäi, haïi cuûa caùc ñòa chi trong Töù truï. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 88 2) Cuøng tham gia vaøo söï caân baèng toång hôïp cuûa caùc thieân can ñaïi vaän vaø caùc can chi cuûa Töù truï , söï phuø hôïp hay aùp cheá duïng thaàn. 3) Caên cöù vaøo söï hình, hôïp, xung, hoäi, haïi ñeå phaùn ñoaùn caùt hung trong söï töông quan cuûa cung meänh ñöôïc sinh hay bò khaéc. Vai troø cuûa löu nieân ngoaøi nhöõng nguyeân taéc nhö treân ra coøn phaûi döôùi tieàn ñeà ñònh cuïc cuûa ñaïi vaän, noù cuõng cuøng ñaïi vaän tham gia vaøo söï caân baèng toång hôïp cuûa Töù truï . Döôùi ñaây seõ quy naïp caùch xem caùt hung cuûa ñaïi vaän vaø thaùi tueá löu nieân nhö sau : CAÙT, HUNG CUÛA TUEÁ VAÄN Ñaïi vaän hoaëc caùt hoaëc hung, hoaëc bình thöôøng, ñaàu tieân phaûi laáy hæ kî cuûa duïng thaàn ñeå laøm thöôùc ño, sau ñoù môùi caân cöù moái quan heä hình, xung, khaéc, hôïp cuûa ñaïi vaän vôùi Töù truï ñeå ñieàu chænh. Sau khi ñieàu chænh, vaän caùt hung hay vaän bình thöôøng, xu theá cuûa noù thöôøng khoâng thay ñoåi, coøn möùc ñoä caùt hung thì coù taêng hay giaûm. Löu nieân thì trong phaïm vi xu theá cuûa ñaïi vaän ñaõ ñieàu chænh seõ coù khuynh höôùng luaân hoài khaù roõ. Ñaïi vaän Toát Toát Toát Thöôøng Thöôøng Thöôøng Xaáu Xaáu Xaáu Löu nieân Toát Xaáu Thöôøng Toát Xaáu Thöôøng Toát Xaáu Thöôøng Toát, xaáu Vaän raát toát Toát nhieàu, xaáu ít Toát vöøa Toát ít Xaáu ít Vaän bình thöôøng Toát ít, xaáu nhieàu Xaáu nhieàu Xaáu vöøa. Phaøm haønh vaän, coù luùc gaëp vaän duïng thaàn hoaëc vaän hæ cho kî thaàn. Neáu tueá vaän xung nguyeân cuïc cuûa Töù truï thì söï xaáu ñoù chæ caàn meänh cuïc coù cöùu laø khoâng coøn xaáu nöõa, khi xung maát hoaëc hôïp chaët kò thaàn trong nguyeân cuïc thì ngöôïc laïi laø trôû thaønh toát. Luùc ñoù tuy vaän xaáu cuõng coù theå chuyeån nguy thaønh an. Khi duïng thaàn hoaëc hæ thaàn cuûa duïng thaàn trong meänh cuïc bò xung maát hoaëc hôïp chaët thì hæ thaàn hay duïng thaàn ñaõ trôû thaønh voâ duïng neân bieán thaønh xaáu, luùc ñoù vaän toát cuõng coù theå chuyeån phuùc thaønh tai hoïa. Meänh cuïc cuûa Töù truï xung khaéc ñaïi vaän, löu nieân laø xaáu. Truï naêm, truï ngaøy bò phaïm nhö treân ( töùc laø khaéc ñaïi vaän hoaëc löu nieân ) thì voâ cuøng xaáu. Vieäc xaáu seõ öùng nghieäm vaøo thaùng bò kî thaàn vöôïng töôùng cuûa löu nieân xung khaéc . Khi haønh vaän toát maø giöõa löu nieân vaø ñaïi vaän coù maâu thuaãn, töùc laø khoâng trôï giuùp, cung khoâng laøm toån haïi nhau thì ñoù laø vaän toát. Ñaïi vaän bình thöôøng coøn ñöôïc löu nieân trôï giuùp thì ñoù cuõng laø vaän toát. Löu nieân nhieàu quaù khoâng toát, vì seõ laøm giaûm ñoä toát cuûa vaän, bieán vaän toát trôû thaønh toát nhieàu xaáu ít. Vaän toát nhöng toå hôïp giöõa löu nieân , ñaïi vaän , Töù truï khoâng coù lôïi cho duïng thaàn thì vaän ñoù trôû thaønh nöûa toát, nöûa xaáu. Neáu haønh vaän chæ coù hæ duïng thaàn maø bò moät thaàn naøo ñoù cuûa meänh cuïc hôïp chaët hoaëc xung maát, hoaëc cheá ngöï chaët chuyeån thaønh sinh trôï cho kò thaàn hoaëc giaûm ñoä toát cuûa vaän thì caùt vaän trôû thaønh vaän bình thöôøng. Nhö duïng thaàn laø taøi, coù theå cheá aùp aán. Quan laø thaàn aùp cheá thaân cuûa vaän toát nhöng quan sinh aán laø giuùp cho DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 89 hung thaàn, neân vaän toát chuyeân thaønh vaän bình thöôøng, coù nghóa laø vì trong toát coù xaáu, neân ñoä toát bò giaûm nhöng vaãn laø coøn ñöôïc cöùu. Neáu nhaät vöôïng maø taøi, quan nheï laø vaän gaëp thöïc thöôøng, vì thöïc thöông coù theå sinh taøi, tuy laø hæ vaän nhöng löïc khoâng lôùn cho neân chæ ñöôïc xem laø vaän bình thöôøng. Neáu gaëp kò thaàn cuûa taøi vaän maø bò moät thaàn naøo ñoù cuûa meänh cuïc hôïp chaët hoaëc xung maát, hoaëc cheá ngöï chaët thì trôû thaønh sinh lôïi cho duïng thaàn töùc laø coù cöùu. Nhö theá töùc laø vaän xaáu bieán thaønh vaän bình thöôøng. Ví duï truï ngaøy nhöôïc, taøi quan laø kò nhöng nhôø coù cheá, cho neân tuy haønh caùc vaän quan, saùt, thöïc, thöông laø baïi vaän nhöng khoâng ñeán noãi laø baïi vaän nöõa. Phaøm gaëp löu nieân cuûa ñaïi vaän toát thì tuy meänh cuïc Töù truï khoâng toát nhöng tình caûnh vaãn coøn saùng suûa, löu nieân ñaïi vaän toát maø Töù truï meänh cuïc cuõng toát thì ñöông nhieân laø vaûi gaám coøn theâu hoa ; löu nieân ñaïi vaän xaáu, ñaïi vaän laïi xung khaéc vôùi löu nieân thì naêm ñoù raát xaáu, neáu meänh cuïc khoâng coù töï cöùu thì nhöõng vieäc khoâng toát thöôøng öùng nghieäm vaøo möôøi thaàn laøm chuû trong Töù truï hoaëc öùng vaøo cung maø bò luïc thaân khaéc, hoaëc öùng vaøo thaùng nguõ haønh bò khaéc. Trong hôïp coù thieân can nguõ hôïp, ñòa chi luïc hôïp, tam hôïp cuïc, baùn hôïp cuïc vaø baùn hoäi cuïc. Coù hôïp cuûa meänh cuïc , hôïp cuûa meänh cuïc vôùi ñaïi vaän ,hôïp cuûa meänh cuïc vôùi löu nieân , hôïp cuûa ñaïi vaän vôùi löu nieân . Coù caùc toå hôïp thieân hôïp vaø ñòa hôïp. Töù truï gaëp ñöôïc caû thì caû cuoäc ñôøi thuaän lôïi, ñaïi vaän gaëp ñöôïc thì vaän ñoù laø thuaän lôïi, löu nieân gaëp ñöôïc thì naêm ñoù thuaän lôïi. Nhö theá goïi laø moät hôïp moät. Neáu gaëp hai hôïp thì thöôøng chuû veà giöõa quan heä nam nöõ coù ngöôøi khaùc xen vaøo. Toùm laïi söï hôïp giöõa hai ngöôøi trôû leân chæ laøm taêng theâm hôïp löïc khi söï hôïp ñoù hoùa thaønh duïng thaàn hoaëc sinh lôïi cho duïng thaàn thì toát, neáu hoaù thaønh kò thaàn hoaëc sinh trôï cho kò thaàn laø xaáu . Ñoái vôùi tueá vaän cuõng theá. Khi baøn veà baùn hôïp cuïc hoaëc baùn hoäi cuïc cuûa caùc ñòa chi trong nguyeân cuïc hoaëc ñaïi vaän , löu nieân thì ñeàu laáy nguõ haønh laø hæ hay kò cuûa duïng thaàn ñeå xaùc ñònh toát hay xaáu. Khi trong Töù truï , ñaïi vaän löu nieân coù caùc chöõ truøng hôïp thì ñeàu ñöôïc xem laø caùc hoäi cuïc ñoù ñöôïc taêng theâm löïc. Khi baøn chung veà meänh cuïc , ñaïi vaän , löu nieân , thaùi tueá caàn nhôù raèng trong hôïp coù xung, hình haïi coù xung, hình haïi sinh khaéc. Laáy Töù truï keát hôïp vôùi ñaïi vaän ,löu nieân ñeå xem nhö goàm saùu truï, caên cöù theo caùc nguyeân taéc ôû chöông 5 vaø chöông 6 ñeå xeùt ñeán söï sinh hôïp xung khaéc giöõa caùc can chi cuûa chuùng. Nhöng khi baøn veà söï xung khaéc hình haïi cuûa caùc hôïp cuïc,hoäi cuïc maø gaëp söï khaéc cheá thì taùc duïng cuûa möôøi thaàn yeáu ñi, nhöng khoâng phaûi laø hoaøn toaøn maát heát. Khi haønh ñeán caùc naêm hoaëc caùc vaän, caùc möôøi thaàn ñoù laïi xuaát hieän vaø noù seõ öùng nghieäm vaøo caùc thaùng, naêm cuûa naêm vöôïng , gaëp vaän vöôïng söï öùng nghieäm caøng roõ hôn, gaëp vaän suy maø naêm vöôïng thì cuõng khoâng ñeán noãi aûnh höôûng laém. Neáu ñaïi vaän coù theå sinh duïng thaàn hoaëc giuùp ñôõ duïng thaàn, hoaëc aùp cheá kò thaàn, laøm hao toån kò thaàn, laøm xì hôi kò thaàn thì ñaïi vaän ñoù khoâng ñeán noãi xaáu nhieàu, söï xaáu öùng nghieäm vaøo ngaøy thaùng maø naêm ñoù sinh cho kò thaàn hoaëc gaëp kò thaàn, töùc laø noùi ñeán ñaïi vaän toát, löu nieân xaáu thì toát nhieàu maø xaáu ít. Phaïm xung coù can xung vôùi can, chi xung vôùi chi ; coù vöøa xung laïi vöøa khaéc, cuõng coù chæ xung maø khoâng coù khaéc. Nhöõng tröôøng hôïp sau thì löïc xung cuûa hæ thaàn lôùn : hæ thaàn trong meänh cuïc nhôø ñöôïc leänh maø coù löïc, duïng thaàn trong tueá vaän ngôø gaëp vaän hoaëc löu nieân maø vöôïng. Nhöõng tröôøng hôïp nhö theá ñeàu laø toát. Ngöôïc laïi neáu löïc kò thaàn vöôïng töôùng thì xung. Caùc ñòa chi töông xung nhö : thoå xung vôùi thoå, söûu xung vôùi muøi, thìn xung vôùi tuaát, baûn khí cuûa thoå nhôø ñöôïc kích ñoäng maø caøng vöôïng, neáu thoå laø hæ thaàn thì seõ caøng toát. Ví duï trong meänh coù muøi laø taøi kho, nhôø ñöôïc vaän söû xung neân taøi kho bò xung khai, luùc ñoù nguoàn cuûa caûi ñeán uøn uøn. Ngöôïc laïi, neáu thoå laø kò thaàn thì caøng xaáu. Ví duï trong meänh cuïc coù thìn laø moä kho DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 90 cuûa lao tuø, kò gaëp vaän tuaát ñeán xung vì khi cöûa kho bò xung khai thì baûn thaân seõ rôi vaøo tuø nguïc. Phaøm xung, kò gaëp caùc toå hôïp ba xung moät hoaëc moät xung ba. Trong meänh cuïc coù caùc toå hôïp thaønh nhö sau : meänh cuïc vôùi ñaïi vaän , meänh cuïc vôùi löu nieân thaùi tueá, meänh cuïc vôùi tueá vaän, v..v Ngöôøi ta kò caùc töù xung cuûa toå hôïp giöõa meänh cuïc vaø tueá vaän nhö tí, ngoï, maõo , daäu hoaëc thaân, tò , hôïi hoaëc thìn, tuaát, söûu, muøi vì söï xung khaéc cuûa chuùng raát xaáu. Phöông vò ñoái xung laø khu vöïc caám kò. Nhöõng phöông phaùp xem xeùt khaùc giöõa Töù truï , ñaïi vaän , löu nieân ñoäc giaû neân tham khaûo chöông 7 cuûa phaàn “Döï ñoaùn theo Töù truï”. CHÖÔNG 9 THAÀN SAÙT CUÛA TÖÙ TRUÏ Thaàn saùt trong meänh cuïc cuûa Töù truï , trong caùc saùch coå, coù saùch khaúng ñònh, cuõng coù saùch phuû ñònh. Theo kieåm nghieäm trong döï ñoaùn thöïc teá coù theå khaúng ñònh thaàn saùt coù vai troø cuûa noù, coù caùi taùc duïng lôùn nhö kình döông duøng ñeå ñoaùn vieäc xaáu raát chuaån. Coøn nhöõng thaàn saùt khaùc nhö hoa caùi, thieân y, traïch maõ, ñaøo hoa, v.v laø duøng baøn veà khaùc nhö hoa caùi, thieân y, traïch maõ, ñaøo hoa, v.v. laø duøng ñeå baøn veà tính caùch cuûa con ngöôøi vaø ngheà nghieäp raát hay. Coøn trong döï ñoaùn caùt hung cho moät ñôøi ngöôøi thì taùc duïng cuûa nhöõng thaàn saùt naøy khoâng noåi baät nhö kình döông, thieân ñöùc, nguyeät ñöùc. Thaàn saùt phaàn nhieàu laáy ñòa chi laøm caên cöù, neân noù coù theå laøm taêng theâm löïc hình, xung, hôïp , haïi. Thaày Thieäu Vó Hoa trong cuoán saùch “Chu dòch döï ñoaùn hoïc” vaø “Döï ñoaùn theo Töù truï” ñaõ thu huùt nhöõng tinh hoa cuûa caùc hieàn nhaân ñeå ñi ñeán nhöõng kieán giaûi ñoäc ñaùo trong thöïc tieãn döï ñoaùn. Vì vaäy ôû ñaây khoâng baøn chi tieát nöõa, maø gioáng nhö cuoán saùch “Nhaäp moân chu dòch döï ñoaùn hoïc”, ôû ñaây cuõng chæ ñöa ra nhöõng phöông phaùp ghi nhôù caùc quy luaät moät caùch nhanh nhaát ñeå giôùi thieäu cho moïi ngöôøi. 1. CAÙT THAÀN VAØ HUNG SAÙT Caùi goïi laø caùt thaàn thöïc ra khoâng phaûi laø noùi trong Töù truï caùt thaàn caøng nhieàu caøng toát, hay caùi goïi laø hung saùt cuõng khoâng phaûi laø noùi trong Töù truï khoâng coù laø toát. Raát nhieàu thaàn saùt luoân luoân coù caùt, coù hung. Töø kinh nghieäm ñaõ toång keát ñöôïc ta thaáy ngöôøi coù nhieàu thaàn saùt laø meänh cuïc töông ñoái phöùc taïp, nhöng neáu toå hôïp Töù truï toát laïi phoái vôùi thaàn saùt thì ngöôøi ñoù thöôøng laø nhöõng ngöôøi sieâu quaàn xuaát chuùng. Coøn noùi chung ñoái vôùi ngöôøi daân bình thöôøng thì thaàn saùt khoâng nhieàu, thaàn saùt caøng ít thì vieäc döï ñoaùn caøng ñôn giaûn. Ñöông nhieân moïi vieäc khoâng bao giôø laø tuyeät ñoái, cuõng nhö ngöôøi hung saùt nhieàu chöa chaéc ñaõ gaëp xaáu, maáu choát cuûa vaán ñeà laø phaûi xem caùc toå hôïp cuûa Töù truï vaø toå hôïp cuûa tueá vaän laø hæ hay laø kò. Ngoaøi ra thaàn saùt hoaëc caùt hoaëc hung cuõng khoâng phaûi laø tuyeät ñoái, maø chæ coù theå noùi raèng moät thaàn naøo ño laáy caùt laøm chính, moät saùt naøo ñoù laáy hung laøm chính. Caùt thaàn maø gaëp phaûi hình xung khaéc haïi thì cuõng nhö khoâng coù, hung saùt maø bò cheá hôïp khoâng ñuû söùc ñeå laøm haïi thì cuõng chaúng coøn gì ñaùng goïi laø kò. Noùi chung caùc thieân can vaø caùc ñòa chi ñoùng ñòa chi ñoùng döôùi noù gaëp phaûi caùt thaàn hay hung saùt nhôø ñoù maø trôû thaønh vöôïng hay suy. Phaûi xem caùc can chi ñoù bò hình hôïp , xung khaéc hay khoâng ñeå xem noù taùc duïng hay khoâng coù taùc duïng. Trong meänh cuïc gaëp ñöôïc caùt thaàn thì caû cuoäc ñôøi thuaän lôïi troïn veïn, trong vaän, trong naêm gaëp ñöôïc caùt thaàn thì ñaõ toát caøng theâm toát. Trong Töù truï kò gaëp hung thaàn vì nhö theá caû cuoäc ñôøi hay bò tai hoaï, trong vaän, trong naêm gaëp phaûi hung thaàn thì hung caøng theâm hung. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 91 Chöông naøy chæ giôùi thieäu nhöõng caùt thaàn vaø hung saùt coù taùc duïng noåi baät, coøn nhöõng thaàn, saùt khaùc ít coù taùc duïng hoaëc ít gaëp thì khoâng baøn ñeán. Caùch tra thaàn, saùt raát nhieàu. Ñoäc giaû töï tìm caùch nhôù thuaän tieän cho mình laø ñöôïc . 2. THIEÂN ÑÖÙC, NGUYEÄT ÑÖÙC Laáy thaùng sinh ñeå tra caùc thieân can hoaëc ñòa chi trong Töù truï . 1. Thieân ñöùc quyù nhaân. Thaùng tí thaáy tò, thaùng söûu thaáy canh, thaùng daàn thaáy ñinh, thaùng maõo thaáy thaân, thaùng thìn thaáy nhaâm, thaùng tò thaáy taân, thaùng ngoï thaáy hôïi, thaùng muøi thaáy giaùp, thaùng thaân thaáy quyù, thaùng daäu thaáy daàn, thaùng tuaát thaáy bính, thaùng hôïi thaáy aát. Phaøm ngöôøi thaùng sinh tra thaáy caùc can chi trong Töù truï nhö ôû treân laø coù thieân ñöùc quyù nhaân. Caùch tra thieân ñöùc quyù nhaân cuûa ngöôøi sinh vaøo thaùng tí, ngoï, maõo, daäu laø töø ngoâi tröôøng sinh cuûa nguõ haønh maø ra. Ngoaøi ra coøn coù caùch goïi thaùng tí gaëp queû toán thìn laø thuûy ñöùc, vì nguoàn xuaát thuyû quy moä veà cung toán ; thaùng maõo gaëp queû khoân muøi laø moäc ñöùc, vì nguoàn xuaát moäc quy moäc veà cung khoân ; thaùng ngoï gaëp queû caøn tuaát laø hoaû ñöïc, vì nguoàn xuaát hoûa quy moä veà cung caøn ; thaùng daäu gaëp queû caán söûu laø kim ñöùc, vì nguoàn xuaát kim quy moä veà cung caán, töùc laø laáy nguõ haønh döông vöôïng, chính ngoâi phoái vôùi moä, töùc laø queû cuûa baûn cung maø ra. Thieân ñöùc chæ duøng ñòa chi , khoâng duøng thieân can, cho neân laáy boán queû treân. Trong kieåm thöïc teá laáy chính ngoâi tröôøng sinh ñeå xaùc ñònh thaùng tí, ngoï, maõo, daäu coøn chia ra thaønh tò, hôïi, thaân, daàn laø khaù chuaån. Ñoäc giaû coù theå caên cöù vaøo thieân, nguyeät ñöùc cuûa nhöõng ngöôøi sinh vaøo boán thaùng treân, xem xeùt quaù trình gaëp hung hoùa caùt cuûa hoï ñeå kieåm nghieäm. 2. Nguyeät ñöùc quyù nhaân Laáy chi thaùng laøm chuû ñeå tra caùc thieân can trong Töù truï . Sinh caùc thaùng daàn, ngoï, tuaát thaáy bính ; Sinh caùc thaùng thaân , tí, thìn thaáy nhaâm ; Sinh caùc thaùng hôïi, maõo, muøi thaáy giaùp ; Sinh caùc thaùng tò, daäu, söûu thaáy canh ; Phöông phaùp nhôù caùch tra nguyeät ñöùc laø caên cöù vaøo khí cuûa tam hôïp , ví duï daàn, ngoï, tuaát thuoäc hoûa thì laáy bính hoûa laøm ñöùc ; thaân, tí, thìn thuoäc thuyû thì laáy nhaâm thuyû laøm ñöùc ; tí, daäu, söûu thuoäc kim thì laáy canh kim laøm ñöùc ; hôïi, maõo, muøi thuoäc moäc thì laáy giaùp moäc laøm ñöùc ñeå quy naïp. Phaøm caùc thaùng trong cuïc gaëp can döông vöôïng khí ñeàu laø gaëp nguyeät ñöùc . Hai quyù nhaân thieân ñöùc vaø nguyeät ñöùc ñeàu chuû veà ngöôøi coù cuoäc ñôøi khoâng nguy hieåm. Thieân ñöùc quyù nhaân laø caùt tinh phuùc töôøng, tính tình nhaân töø ñoân haäu, cuoäc ñôøi phuùc nhieàu, ít nguy hieåm, gaëp hung hoùa thaønh caùt, hoùa hieåm thaønh an, nhö laø coù thaàn baûo hoä. Nguyeät ñöùc quyù nhaân laø caùt tinh phuùc thoï. Trong Töù truï coù caû thieân, nguyeät ñöùc laø ngöôøi coù naêng löïc gaëp hung hoùa caùc raát maïnh, gaëp ñöôïc caùt thaàn thì caøng theâm toát, gaëp phaûi hung thaàn cuõng bôùt xaáu raát nhieàu, nhöng gaëp phaûi xung khaéc thì voâ duïng. 3. THIEÂN AÁT QUYÙ NHAÂN Caùch tra laø laáy can ngaøy hoaëc can naêm laøm chuû ñeå tra caùc ñòa chi trong Töù truï . Can ngaøy, naêm laø giaùp, maäu thaáy söûu, muøi ; Can ngaøy, naêm laø aát, kyû thaáy tí, thaân ; DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 92 Can ngaøy, naêm laø canh , taân thaáy daàn , ngoï ; Can ngaøy, naêm laø nhaâm , quyù thaáy maõo , tò ; Ngöôøi maø trong Töù truï tra ñöôïc nhö treân laø coù thieân aát quyù nhaân. Caùt tinh naøy chuû veà thoâng minh, trí tueä, laø thaàn gaëp hung hoùa caùt. Neáu hôïp hoùa thaønh duïng thaàn, hoaëc hæ thaàn laø raát toát, raát kò gaëp hình, xung, khaéc, haïi, suy, beänh, töû, tuyeät. Ngöôøi maø thaân vöôïng thì phuùc ñöùc caøng taêng theâm, cuoäc ñôøi ít beänh taät, ngöôøi maø thaân nhöôïc thì beänh nhieàu hoaëc giaûm phuùc quyù. Thieân aát quyù nhaân laø ngoâi sao ôû phía traùi sao töû vi trong thieân theå, laø chuû teå cuûa muoân thaàn. Truï naêm hoaëc truï thaùng gaëp ñöôïc hai quyù nhaân laø coù yù phaân aâm döông ñeå trò, haøm yù trong ngoaøi coù khaùc nhau. Thìn, tuaát laø vò trí cuûa sao khoâi canh, cho neân quyù nhaân khoâng ñeán. 4. LOÄC THIEÂN CAN Laáy can ngaøy laøm chuaån ñeå tra caùc ñòa chi trong Töù truï . Phaøm can ngaøy maø gaëp loäc treân chi naêm goïi laø tueá loäc, treân chi thaùng laø kieán loäc, treân chi ngaøy laø chuyeân loäc, toïa loäc, treân chi giôø laø quy loäc. Thaàn loäc vöôïng maø gaëp ñòa chi kieáp taøi, khoâng gaëp phaûi hình xung, khaéc, phaù laø chuû veà coâng danh thuaän lôïi. Thaân vöôïng maø loäc nhieàu neân bò khaéc cho xì hôi, thaân nhöôïc maø loäc vöôïng laïi khoâng bò phaù ñeàu laø quyù meänh. Loäc kò bò xung phaù , ví duï giaùp loäc laø daàn, gaëp thaân laø bò phaù , maõo loäc kò gaëp daäu, tò loäc kò gaëp hôïi, ngoï loäc kò gaëp tí. Vì quan vieân gaëp phaûi thì maát quan maát chöùc, ngheøo khoå hö danh, ngöôøi thöôøng gaëp phaûi thì phaûi côm aùo khoâng no, boân ba vaát vaû. Ngaøy giaùp loäc ôû daàn ; ngaøy aát loäc ôû maõo. Ngaøy bính, maäu loäc ôû tò ; ngaøy ñinh, kyû loäc ôû maõo. Ngaøy canh loäc ôû thaân ; ngaøy taân loäc ôû daäu . Ngaøy nhaâm loäc ôû hôïi ; ngaøy quyù loäc ôû tyù. Loäc nhôø coù theá löïc maø ñöôïc höôûng thì ñöôïc goïi laø loäc, laø caùt thaàn. Loäc laø khí cuûa boán muøa, tuyø theo nguõ haønh vöôïng, trong ñoù bính loäc ôû tò, ñinh loäc ôû ngoï, maäu loäc ôû tò, kæ göûi ôû ngoï, hoûa sinh thoå laø tí nhôø meï maø ñöôïc höôûng loäc, thìn, tuaát laø khoâi canh laø choã aùc ñòa, keùm coûi cho neân loäc thaàn khoâng göûi. Söûu muøi laø cöûa xuaát nhaäp cuûa thieân aát quyù nhaân cho neân loäc laùnh xa, do ñoù khoâng coù loäc. Caùch nhôù thaäp can loäc chæ caàn nhôù can ngaøy, baûn khí cuûa noù laø ñòa chi laø ñöôïc . Ví duï daàn moäc taøng can cuûa baûn khí laø giaùp moäc. 5. VAÊN XÖÔNG Caùch tra laø laáy can ngaøy, can naêm laøm chuaån ñeå tra caùc ñòa chi trong Töù truï . Can ngaøy, naêm giaùp thaáy tò ; Can ngaøy, naêm aát thaáy ngoï ; Can ngaøy, naêm bính, maäu thaáy thaân ; Can ngaøy, naêm ñinh, tò thaáy daäu ; Can ngaøy, naêm canh thaáy hôïi ; Can ngaøy, naêm taân thaáy tí ; Can ngaøy, naêm nhaâm thaáy daàn ; Can ngaøy, naêm hôïi thaáy maõo ; DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 93 Nhöõng ngöôøi trong Töù truï tra thaáy nhö treân goïi laø coù sao vaên xöông. Sao vaên xöông nhaäp meänh thì thoâng minh hôn ngöôøi . Trong Töù truï kieâm coù hoïc ñöôøng thì chuû veà hoïc taäp öu tuù, khí chaát nho nhaõ, vaø coøn coù taùc duïng gaëp xung hoaù caùt. Sao vaên xöông laø thöïc thaàn laâm quan, laø choã tröôøng sinh. Ví duï giaùp laáy bính laøm thöïc thaàn, bính laâm quan ôû tò cho neân giaùp laáy tò laøm vaên xöông. Caên cöù nguoàn goác cuûa sao vaên xöông ta coù theå tìm ra caùch nhôù. 6. HOA CAÙI. Laáy chi ngaøy, chi naêm laøm chuaån ñeå tra caùc chi khaùc trong Töù truï . Chi ngaøy, naêm laø daàn, ngoï, tuaát thaáy tuaát ; Chi ngaøy, naêm laø thaân , tyù , thìn thaáy thìn ; Chi ngaøy, naêm laø tí , daäu , söûu thaáy söûu ; Chi ngaøy, naêm laø hôïi , maõo ï, muøi thaáy muøi ; Phaøm nhöõng ngöôøi trong Töù truï tra ñöôïc nhö treân laø coù sao hoa caùi. Sao naøy chuû veà ngheä thuaät, kyõ thuaät, thöôøng coù duyeân vôùi meänh lyù, khí coâng, toân giaùo, voõ thuaät, taêng ñaïo, v.v. Hoa caùi laø caùch xöng hoâ töôïng hình. Hình sao naøy nhö caùi taøng thöôøng che phía treân choã vua ngoài, cho neân laáy trong baûn kho cuûa tam hôïp ñòa chi ñeå laøm hoa caùi. Ví duï laáy söûu trong tò daäu, söûu laøm hoa caùi, söûu laø kim kho. Phaøm tò, hoaëc daäu hoaëc söûu thaáy söûu laø hoa caùi. Ñoäc giaû xem hình veõ treân ñaây. 7. TÖÔÙNG TINH Laáy chi naêm, chi ngaøy ñeå tra nhöõng chi khaùc. Chi naêm, chi ngaøy laø daàn, ngoï, tuaát coøn gaëp ngoï ; Chi naêm, chi ngaøy laø thaân , tí , thìn coøn gaëp tí ; Chi naêm, chi ngaøy laø tî , daäu , söûu coøn gaëp daäu ; Chi naêm, chi ngaøy laø hôïi , maõo , muøi coøn gaëp maõo ; Phaøm trong Töù truï gaëp moät trong boàn tröôøng hôïp treân laø coù töôùng tinh. Töôùng tinh vöøa chuû veà vaên, vöøa chuû veà voõ, coù khaû naêng naém quyeàn, ñöôïc moïi ngöôøi kính phuïc. Töôùng tinh ñi vôùi maõ tinh, ñi vôùi kình döông laø hæ, ngöôøi nhö theá khoâng phaûi laø töôùng soaùi thì cuõng laø caáp töông ñöông, loäc troïng quyeàn cao. Töôùng tinh gioáng nhö ñaïi töôùng ôû trong quaân, neân laáy vöôïng khí giöõa ba chi hôïp laïi ñeå laøm töôùng tinh. Ví duï : daàn, ngoï, tuaát laø tam hôïp, trong ñoù ngoï ôû ngoâi giöõa, gaëp ngoï töùc laø coù töôùng tinh. Trong Töù truï coù tam hôïp cuïc ñoù maø coøn gaëp ngoï töùc laø coù töôùng tinh. Nhöõng tröôøng hôïp khaùc cuõng hieåu töông töï. 8. TRAÏCH MAÕ. Laáy chi naêm, chi ngaøy ñeå tra caùc chi khaùc trong Töù truï . Chi naêm, chi ngaøy laø daàn, ngoï, tuaát coøn gaëp thaân ; Chi naêm, chi ngaøy laø thaân , tyù , thìn coøn gaëp daàn ; DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 94 Chi naêm, chi ngaøy laø tò , daäu , söûu coøn gaëp hôïi ; Chi naêm, chi ngaøy laø hôïi, maõo , muøi coøn gaëp tî ; Traïch maõ coù hung coù caùt. Phaøm chi naêm hoaëc chi ngaøy tra thaáy nhö treân laø Töù truï ngöôøi ñoù coù traïch maõ. Traïch maõ laø hæ, nhieàu nhaát laø coù tin möøng thaêng quan tieán chöùc, ít nhaát cuõng laø thu ñöôïc lôïi trong söï vaän ñoäng. Maõ laø kò, nhieàu nhaát laø boân ba lao khoå, ít nhaát laø vaát vaû baän roän. Maõ gaëp xung nhö tuaán maõ ñöôïc thuùc theâm roi, maõ bò hôïp hoaëc bò hoùa thì nhö maõ bò troùi. Maõ tinh laø thöïc thöông neáu gaëp taøi vaän laø hæ, phaùt taøi raát nhanh. Nhaâm thaân, quyù daäu kieám phong maõ, ngöôøi coù truï ngaøy nhö theá laø gaëp maõ tinh. Ngöôøi xöa noùi : “Ñaàu ngöïa treo kieám laø uy traán bieân cöông” . Maõ tinh ôû truï giôø thì thöôøng ñöôïc ñieàu ñoäng ñi xa, ra nöôùc ngoaøi,.... 9. KIM DÖ Laáy can ngaøy ñeå ra caùc chi khaùc trong Töù truï . Can ngaøy giaùp gaëp thìn, can ngaøy aát gaëp tò ; can ngaøy bính, maäu gaëp muøi ; can ngaøy ñinh, kyû gaëp thaân ; can ngaøy canh gaëp tuaát ; can ngaøy taân gaëp hôïi, can ngaøy nhaâm gaëp söûu, can ngaøy quyù gaëp daàn. Kim laø quyù, dö laø xe. Töù truï coù kim laø töôïng xe vaøng, ví duï nhö quaân töû ôû quan thì ñöôïc loäc, ñöôïc thì ñi xe ; thaàn daân laáy xe laøm nghieäp ñeå chôû quan ñi. Kim dö laø caùt tinh. Caùch nhôù laø ngoâi cuûa noù ôû tröôùc hai ngoâi cuûa nhaät can loäc, ví duï giaùp loäc ôû daàn, neáu trong Töù truï coù thìn töùc laø coù kim dö. 10. THIEÂN Y Laáy chi thaùng ñeå tra caùc chi khaùc trong Töù truï . Chi thaùng tí coøn gaëp hôi ; chi thaùng söûu coøn gaëp tí. Chi thaùng daàn coøn gaëp söûu ; chi thaùng maõo coøn gaëp daàn. Chi thaùng thìn coøn gaëp maõo ; chi thaùng tò coøn gaëp thìn . Chi thaùng ngoï coøn gaëp tò ; chi thaùng muøi coøn gaëp ngoï . Chi thaùng thaân coøn gaëp muøi ; chi thaùng daäu coøn gaëp thaân . Chi thaùng tuaát coøn gaëp daäu ; chi thaùng hôïi coøn gaëp tuaát . Phaøm trong Töù truï leänh thaùng gaëp nhöõng chi treân laø coù thieân y. Thieân y vöôïng laø caùt tinh, noù naém quyeàn chöõa caùc beänh taät. Meänh gaëp thieân y laø ngöôøi coù y thuaät hoaëc trong gia toäc coù laøm thuoác. Thieân y nhöôïc thì khoâng phaûi laø sao toát, ngöôøi nhö theá neáu khoâng beänh taät thì thaân theå cuõng yeáu ñuoái voâ löïc. Caùch nhôù thieân y laø chi sau chi thaùng, ví duï thaùng daäu gaëp chi thaân laø coù thieân y. 11. KÌNH DÖÔNG Laáy can ngaøy ñeå tra ñòa chi trong Töù truï . Can ngaøy giaùp gaëp chi maõo ; can ngaøy aát gaëp chi daàn ; Can ngaøy bính maäu gaëp chi ngoï ; Can ngaøy ñinh , kyû gaëp chi tò ; DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 95 Can ngaøy canh gaëp chi daäu ; can ngaøy taân gaëp chi thaân ; Can ngaøy nhaâm gaëp chi tyù ; can ngaøy quyù gaëp chi hôïi ; Phaøm can ngaøy trong Töù truï gaëp caùc chi nhö treân laø coù kình döông. Meänh gaëp phaûi kình döông laø hung nhieàu caùt ít. Loäc quaù möùc thì sinh kình döông töùc laø thaønh coâng ñeán cöïc ñænh maø vaãn chöa ruùt lui thì seõ vöôït quaù giôùi haïn cho neân seõ bò toån thöông. Neáu laø ngöôøi coù quyù meänh ñeå aùp cheá saùt thì kình döông keát hôïp töôùng tinh seõ taïo thaønh uy phong khoâng caûn noåi. Thaân nhöôïc gaëp kình döông thì noù coù theå giuùp trôï thaân, nhöng meänh coù kình döông thì nguy hieåm nhö laøm baïn vôùi hoå. Neáu kình döông bò hôïp, bò xung, bò hình hoaëc laâm tueá vaän thì deã bò tai naïn nghieâm troïng Coù moät soá saùch coå ñaët kình döông cuûa can aâm vaøo vò trí tröôùc loäc, töùc kình döông cuûa aát ôû thìn, kình döông cuûa ñinh, kyû ôû muøi, kình döông cuûa taân ôû tuaát, kình döông cuûa quyù ôû söûu, nhö theá laø sai. Vì yù chính cuûa kình döông khoâng gioáng nhö cuoái loäc laø phuùc ( ôû vaøo ñaát laâm quan ) maø kình döông laø laâm quan tröôùc ñeá vöôïng moät ngoâi. Lyù aâm döông cuûa van vaät laø aùc tuy cöïc thònh nhöng neáu chöa ñaày thì chöa ñeán cöïc ñieåm, ñaày thì seõ traøn ra cho neân ñaây laø tai hoïa. Kình döông laø hung maõnh ñeán cöïc ñieåm, theá taát khoâng traùnh khoûi chuyeån sang maët traùi. Caùch nhôù laø choã nhaät can ñeá vöôïng laø kình döông. 12. LUÏC GIAÙP KHOÂNG VONG. Laáy can chi cuûa truï ngaøy ñeå tra caùc chi khaùc trong Töù truï . Laáy chi ngaøy tuaàân giaùp tí, trong Töù truï khoâng coù tuaát hôïi. Laáy chi ngaøy trong tuaàân giaùp tuaát, Töù truï khoâng coù thaân daäu. Laáy chi ngaøy trong tuaàân giaùp thaân , Töù truï khoâng coù ngoï muøi. Laáy chi ngaøy trong tuaàân giaùp ngoï, Töù truï khoâng coù thìn , tò. Laáy chi ngaøy trong tuaàân giaùp thìn, Töù truï khoâng coù daàn, maõo. Laáy chi ngaøy trong tuaàân giaùp daàn , Töù truï khoâng coù tí, söûu . Phaøm can chi ngaøy trong moãi giaùp cuûa baûng 60 giaùp tí , caùc ñòa chi khaùc cuûa Töù truï gaëp nhö treân laø tuaàn khoâng. Ví duï truï ngaøy aát söûu laø sau giaùp tí moät ngaøy neân noù thuoäc tuaàn giaùp tí, möôøi can trong tuaàn naøy vöøa heát nhöng hai chi cuoái cuøng cuûa 12 ñòa chi thì chöa ñeán löôït, neân tuaàn khoâng. Hai chi tuaàn khoâng ñoù chuyeån vaøo tuaàn giaùp sau ... Cöù nhö theá ñeán tuaàn thöù saùu thì caùc can chi môùi vöøa khôùp vaø keát thuùc ôû quyù hôïi. Luïc giaùp khoâng vong laø hung nhieàu, caùt ít. Caùt tinh gaëp khoâng vong laø khoâng toát, nhöng ngöôïc laïi kò thaàn khoâng vong thì khoâng coøn laø haïi nöõa. Caùi ñöôïc sinh vöôïng, khí chaát quaûng ñaïi phaàn nhieàu thu ñöôïc nhöõng danh lôïi baát ngôø, neáu gaëp töû tuyeät thì thaønh coâng nhieàu maø thaát baïi cuõng laém, phieâu baït giang hoà. 13. ÑAØO HOA. Laáy chi ngaøy, chi naêm ñeå tra caùc chi khaùc trong Töù truï . Chi ngaøy, naêm laø daàn , ngoï, tuaát gaëp maõo. Chi ngaøy, naêm laø thaân , tyù ï, thìn gaëp daäu . Chi ngaøy, naêm laø tò , daäu , söûu gaëp ngoï . Chi ngaøy, naêm laø hôïi ,maõo ï, muøi gaëp tí . DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 96 Gaëp caùc tröôøng hôïp treân laø Töù truï coù ñaøo hoa. Ñaøo hoa coù caùt, coù hung, nhöõng ngöôøi ñeïp, thoâng minh, ngheä nhaân phaàn nhieâu ñeàu coù. Khi toå hôïp khoâng toát laø chuû veà söï phong löu traêng gioù, quan heä môø aùm giöõa nam nöõ. 14. NGAØY AÂM DÖÔNG XOÂ LEÄCH. Caùc can chi cuûa truï ngaøy maø gaëp laø coù. Ngaøy bính tí, ngaøy ñinh söûu, ngaøy maäu daàn, ngaøy taân maõo, ngaøy nhaâm thìn, ngaøy quyù tò, ngaøy bính ngoï, ngaøy ñinh muøi, ngaøy maäu thaân, ngaøy taân daäu, ngaøy nhaâm tuaát, ngaøy quyù hôïi. Aâm döông xen keõ nhö nam ñi ngöôïc laïi döông cöông, nöõ ñi ngöôïc laïi aâm nhu, cho neân hoân nhaân khoâng toát, laø tieâu chí töông khaéc cuûa khí tröôøng. Ngaøy sinh gaëp phaûi, nheï thì vôï choàng baát hoøa, naëng thì ly dò. Trong thöïc tieãn döï ñoaùn ñieàu naøy raát chính xaùc. Coù moät soá caëp vôï choàng khi chöa ñeán vaän khaéc cung theâ hoaëc cung choàng thì chöa coù hieän töôïng gì, nhöng ñoù chæ laø taïm thôøi. Neáu truï naêm laø thieân hôïp ñòa chi thì ñoù laïi laø tröôøng hôïp khaùc, ôû ñaây chöa baøn ñeán. 15. THIEÂN LA, ÑÒA VOÕNG. Laáy chi ngaøy, naêm ñeå tra caùc chi khaùc trong Töù truï . Chi ngaøy, naêm thìn gaëp tò ; chi ngaøy, naêm tò gaëp thìn. Chi ngaøy, naêm tuaát gaëp hôïi ; chi ngaøy, naêm hôïi gaëp tuaát. Caùch tra thieân la ñòa voõng, ngöôøi truï naêm coù naïp aâm laø hoûa meänh, nam tuaát gaëp hôïi , hôïi gaëp tuaát laø thieân la , ngöôøi truï naêm coù naïp aâm laø thuyû, thoå meänh, nöõ thìn gaëp tò, tò gaëp thìn laø ñòa voõng. Cuõng coù caùch noùi khaùc cho raèng thìn laø thieân la, tuaát laø ñòa voõng, hoaëc caùch tra khaùc laáy chi naêm vaø chi ngaøy ñeå tra. Chuùng toâi cho raèng laáy chi ngaøy, naêm ñeå tra caùc chi khaùc trong Töù truï laø ñöôïc , khoâng phaân nam nöõ cuõng khoâng phaân bieät naïp aâm cuûa naêm. Thieân la coù yù noùi trôøi nghieâng veà Taây baéc, laø ñaát tuaát hôïi ; ñòa voõng laø ñaát truõng ôû Ñoâng nam, laø ñaát thìn tò. Töø tí ñeán tò laø luùc döông khí ñang leân ñeán khi keát thuùc, töø ngoï ñeán hôïi laø luùc aâm khí ñang leân ñeán khi keát thuùc. Neân thìn tò vaø tuaát hôïi ñöôïc laàn löôït xem laø saùu döông vaø saùu aâm keát thuùc. Aâm döông keát thuùc thì môø aùm khoâng roõ nhö ngöôøi trong löôùi trôøi. Döông laø trôøi, aâm laø ñaát neân tuaát hôïi laø thieân la, thìn tò laø ñòa voõng. Thieân la ñòa voõng laø hung thaân aùc saùt, laø moät trong nhöõng tieâu chí quan hoaï lao dòch. Neáu trong Töù truï thieân la ñòa voõng xuaát hieän ñoàng thôøi vôùi tam hình laø kò thì khi gaëp tueá vaän thoâng thöôøng laø khoù traùnh khoûi löôùi phaùp luaät. 16. KIEÁP SAÙT Laáy chi ngaøy hoaëc chi naêm ñeå tra caùc chi khaùc trong Töù truï . Chi ngaøy, naêm laø daàn, ngoï, tuaát gaëp hôïi. Chi ngaøy, naêm laø thaân, tí, thìn gaëp tò. Chi ngaøy, naêm laø tò, daäu, söûu gaëp daàn. Chi ngaøy, naêm laø hôïi, maõo, muøi gaëp thaân. Phaøm trong Töù truï maø gaëp moät trong caùc tröôøng hôïp treân laø coù kieáp saùt. Thoâng thöôøng kieáp saùt laø hung tinh, trong tam hôïp sinh vöôïng, sau moä moät ngoâi laø tuyeät ñòa. Trong Töù truï DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 97 neáu chi kieáp saùt laø kò thaàn vöôïng töôùng thì ñeán tueá vaän seõ cöôùp ñoaït raát hung maïnh, neân tai hoaï thöôøng raát xaáu. Noù chuû veà bò beänh taát, bò thöông hoaëc phaïm hình phaùp, cho neân khoâng gaëp laø toát nhaát. Caùc caùt thaàn vaø hung saùt vöøa baøn ñeán treân ñaây thöôøng raát hay gaëp trong thöïc teá . Ngoaøi ra coøn coù moät soá thaàn, saùt cuûa can chi ngaøy, nhö ngaøy thaäp aùc ñaïi baïi, ngaøy thieân xích, ngaøy kim thaàn, ngaøy khoâi canh, ngaøy töù pheá. Ôû ñaây khoâng baøn ñeán, ñoäc giaû coù theå tham khaûo trong cuoán “Döï ñoaùn theo Töù truï “ cuûa Thieäu Vó Hoa. Ngoaøi ra coøn coù moät soá thaàn saùt raát ít duøng, ñoäc giaû coù theå töï mình choïn hoaëc boû. Toùm laïi döôùi tieàn ñeà laáy Töù truï ñeå ñònh ñoaït ñaïi cuïc, thaàn saùt cuõng nhö söï hình hôïp xung cuûa caùc ñòa chi laø duøng ñeå xeùt söï caùt hung cuûa ñaïi vaän , löu nieân. Neáu naém vöõng ñöôïc hæ, kò, vöôïng suy cuûa meänh thì taùc dung cuûa thaàn saùt khi ñaïi vaän vaø löu nieân ñeán chaéc chaén seõ laàn löôït öùng nghieäm. Döôùi ñaây toâi xin giôùi thieäu moät soá baûng tra nhanh thöôøng ngaøy duøng luoân trong döï ñoaùn. Loaïi thaàn saùt duøng can ngaøy, can naêm ñeå tra thì duøng 10 can laäp thaønh moät baûng, loaïi thaàn saùt laáy chi ngaøy, chi naêm ñeå tra thì duøng 12 ñòa chi laäp thaønh moät baûng. Duy thieân ñöùc, nguyeät ñöùc laáy chi thaùng ñeå tra 12 ñòa chi. Coøn moät soá thaàn saùt chöa quy naïp vaøo ñaây, ñoäc giaû coù theå töï laäp baûng ñeå tra duøng. TRA THAÀN, SAÙT THEO THIEÂN CAN. Thaàn Tra Saùt Can Giaùp Bính Ñinh Maäu Kæ Canh Nhaâm Quyù Tra theo can ngaøy, can naêm Vaên Thieân Xöông aát Tò Söûu, muøi Thaân Tí,thaân Daäu Hôïi, daäu Thaân Söûu, muøi Daäu Tí, thaân Daàn, Hôïi ngoï Daàn Maõo,tò Maõo Maõo,tò Tra theo can ngaøy Daàn Maõo Ngoï Tò Ngoï Kình Döông Maõo Ngoï Tò Ngoï Tò Kim Dö Thìn Muøi Thaân Muøi Thaân Bính tí, bính ngoï Ñinh muøi, ñinh söûu Maäu daàn, maäu thaân - Daäu Thaân Hôïi Taân maõo, taân daäu Hôïi Tí Tí Hôïi Söûu Daàn Nhaâm thìn, nhaâm tuaát Quyù tò, quyù hôïi Loäc Aâm döông lòch TRA THAÀN SAÙT THEO ÑÒA CHI Tra Thaàn Chi Saùt Tí Tra theo chi ngaøy, chi naêm Maõ tinh Daàn Hoa caùi Thìn Töôùng tinh Tí Ñaøo hoa Daäu Thieân la Ñòa voõng - Tra theo chi thaùng Kieáp saùt Tò Thieân ñöùc Tò Nguyeät ñöùc Nhaâm DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Hôïi Thaân Tò Daàn Hôïi Thaân Tò Daàn Hôïi Thaân Tò Thieäu Vó Hoa Söûu Tuaát Muøi Thìn Söûu Tuaát Muøi Thìn Söûu Tuaát Muøi Daäu Ngoï Maõo Tí Daäu Ngoï Maõo Tí Daäu Ngoï Maõo Ngoï Maõo Tí Daäu Ngoï Maõo Tí Daäu Ngoï Maõo Tí www.tuviglobal.com Tò Thìn Hôïi Tuaát Daàn Hôïi Thaân Tò Daàn Hôïi Thaân Tò Daàn Hôïi Thaân Canh Ñinh Thaân Nhaâm Taân Hôïi Giaùp Quyù Daàn Bínb Aát 98 Canh Bính Giaùp Nhaâm Canh Bính Giaùp Nhaâm Canh Bính giaùp CHÖÔNG 10 LUÏC THAÂN CUÛA TÖÙ TRUÏ Luïc thaân cuûa Töù truï naèm trong moãi truï. Söï sinh, khaéc cheá hoaù cuûa nguõ haønh aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc phaûn aùnh moái quan heä coù ích hay coù haïi cuûa luïc thaân töông öùng trong Töù truï. Cho neân gioáng nhö quy taéc sinh khaéc cuûa möôøi thaàn, moái quan heä cuûa noù cuõng laø tuaàn hoaøn thì töông sinh, caùch ngoâi thì töông khaéc . Song vì can ngaøy cuûa moãi ngöôøi moãi khaùc nhau neân Töù truï moãi ngöôøi khaùc ( ví duï ngöôøi sinh ngaøy giaùp, trong möôøi thaàn quyù thuyû laø chính aán, luïc thaân laø meï ñeû, coøn ngöôøi sinh ngaøy aát gaëp quyù thuyû laø chính aán, luïc thaân coù nghóa laø dì gheû hay meï keá). Nhöng nhieàu tröôøng hôïp khoâng bieát neân goïi laø gì, vì toå hôïp cuûa Töù truï raát phöùc taïp, khoâng theå keát luaän moät caùch ñôn giaûn ñöôïc ). Theo möôøi thaàn maø noùi, aán tinh chæ ñöùc töø thieän, veà ngheà nghieäp laø laøm ngheà lieân quan vôùi vaên thö, con daáu. Töø nguõ haønh maø noùi, aán tinh ñöôïc sinh laø coù sinh phuø, ñöôïc leänh laø vöôïng, tính tình hieàn laønh, ñi hoïc vaên chöông gioûi, thích hôïp vôùi coâng vieäc vaên chöông, haønh chính, toå hôïp toát thì coøn coù danh voïng, quyeàn uy. Neáu aán tinh bò khaéc hoaëc raát yeáu thì töø ñöùc tính ñeán tieàn ñoà hoïc haønh ñeàu xaáu. Theo luïc thaân maø noùi, ngöôøi nhaät can ngaøy sinh coù nguõ haønh gioáng nhau, ví duï hai ngöôøi cuøng sinh ngaøy aát, aán tinh coù nguõ haønh ñeàu laø thuyû, nhöõng ngöôøi khaùc sinh ngaøy bính, ngaøy ñinh hoûa maø gaëp thuûy thì khoâng phaûi laø aán tinh, nhöng tính chaát maø möôøi thaàn ñaïi bieåu thì ñeàu gioáng nhau, ví duï aán tinh ñaïi bieåu meï ñeû, ñaïi bieåu tính hieàn laønh, ñaïi bieåu cho ngheà nghieäp vaên thö, coâng danh, quyeàn bính, v.v.. Söï lôïi, haïi ñoái vôùi luïc thaân coù theå bieát ñöôïc theo quy luaät sinh khaéc cuûa nguõ haønh. Truï naêm voán laø cung cha meï. Neáu truï naêm vöôïng hoaëc ñöôïc caùc truï khaùc sinh thì truï naêm ñoù sinh vöôïng, töùc cha meï maïnh khoeû, neáu truï naêm khoâng ñöôïc leänh hoaëc bò caùc truï khaùc xung khaéc laø cha meï bò toån thaát, beänh taät. Coøn moät tröôøng hôïp nöõa laø cha meï bò toån thaát, beänh taät. Coøn moät tröôøng hôïp nöõa laø : khi thaân vöôïng, aán nhieàu laø kò thì cha meï khaéc mình neân khoâng lôïi, nguyeân lí ñoù cuõng gioáng nhö khi thaân vöôïng maø taøi nhieàu thì cuõng seõ khoâng ñöôïc taøi. Quan heä sinh khaéc cuûa luïc thaân nhö sau: Töø söï saép xeáp meänh cuïc cuûa Töù truï coù theå nhìn ra quy luaät : naêm laø goác, thaùng laø thaân caây, ngaøy laø hoa, giôø laø quaû. OÂng baø, cha meï laø nguoàn goác cuûa baûn meänh, khoâng coù goác thì khoâng coù thaân caây, caøng khoâng theå khai hoa keát quaû ra ñôøi sau. Cho neân truï naêm laø cung toå DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 99 tieân, cha meï ; truï thaùng laø cung anh chò em ; truï ngaøy laø mình, chi ngaøy laø vôï (chi ngaøy cuûa nöõ laø cung choàng ) ; truï giôø laø con caùi. Luïc thaân maø möôøi thaàn cuûa Töù truï laøm chuû thöôøng ñöôïc keát hôïp xem vôùi cung noù ñoùng. Troïng luïc thaân, sinh toâi laø cha meï, laø aán thuï. Chính aán laø meï ñeû, thieân aán laø dì hoaëc meï keá. Taøi khaéc aán, meï bò cha cheá ngöï neân thieân taøi laø cha, neáu chinh taøi thaáu ra bò khaéc thì cha cuõng bò khaéc. Khi baøn veà caùt hung,vöøa coù theå töø cung phuï maãu, laïi cuõng vöøa coù theå töø möôøi thaân ñeå coù döï ñoaùn söï sinh khaéc, caùt hung. Thieân taøi vaø chính taøi cuõng hieåu cho sao vôï, quan saùt laø sao choàng. Chi ngaøy trong Töù truï cuûa nöõ hoaëc nam laø hæ hay laø kò seõ ñaïi bieåu cho sao choàng hoaëc sao vôï coù ñaéc löïc hay khoâng. Truï thaùng ñaïi bieåu cho anh chò em, tæ kieáp trong möôøi thaàn cuõng ñaïi bieåu cho soá anh chò em vaø söï sinh, khaéc laãn nhau. Ngoaøi ra truï naêm coøn chuû veà thôøi nieân thieáu, truï thaùng, truï ngaøy chuû thôøi trung nieân, truï giôø chæ veà tuoåi giaø. I. OÂNG BAØ, CHA MEÏ Trong Töù truï , phaàn toå tieân tuy môùi xem qua khoâng thaáy roõ coù lieân heä tröïc tieáp gì, nhöng ngöôøi thaønh thaïo veà meänh lyù ñeàu bieát roõ : truï naêm ñaïi bieåu cho toå tieân bao goàm caû cha meï. Moái lieân keá thöøa ñoù trong söï caân baèng cuûa Töù truï laø khoâng theå thieáu, thaäm chí khi truï naêm laø duïng thaàn thì aâm phuùc toå tieân lieân quan raát chaët cheõ vôùi meänh vaän cuûa Töù truï. Ta xeùt moät ví duï thöïc teá, coù ngöôøi truï naêm laø duïng thaàn, coù löïc thì ngöôøi ñoù xuaát thaân ôû gia ñình cha oâng coù saûn nghieäp, tuoåi thô vaän toát, töø beù ñaõ soáng trong giaøu sang. Khi truï naêm bò khaéc, baïi vaän ñeán, tai hoïa giaùng xuoáng cha meï thì ngöôøi ñoù mau choùng thaønh keû aên xin hoaëc con ôû. ÔÛ cuoái vaän xaáu bò xung khaéc raát maïnh. Nhöng khi vaän xaáu qua ñi thì ñôøi soáng baét ñaàu khaám khaù hôn, hôn nöõa töø beù ñaõ ñöôïc aên hoïc, hoaëc ñöôïc baø con ôû nöôùc ngoaøi giuùp ñôõ, hoaëc nhôø chính saùch ñoåi môùi, neân aâm ñöùc cuûa truï naêm laïi coù taùc duïng, hoaëc giaøu leân hoaëc coù moät chöùc vuï nhaát ñònh trong xaõ hoäi. Nhöõng meänh cuïc nhö theá, chuùng toâi gaëp raát nhieàu trong thöïc teá. Phöông phaùp döï ñoaùn veà cha meï thöôøng baøn chung vôùi toå tieân, thöôøng caên cöù truï naêm ñeå luaän ( cuõng coù phöông phaùp caên cöù vaøo truï thaùng, ôû ñaây thoáng nhaát laáy theo truï naêm, ñoäc giaû coù theå tham khaûo truï thaùng ). Ñaïi ñeå : taøi, quan, aán vaø quyù nhaân, thaàn loäc ñoùng ôû truï naêm, hôn nöõa truï naêm laø duïng thaàn hay hæ thaàn thì oâng baø cha meï laø ngöôøi vinh hoa phuù quyù, ngöôøi naøy nhôø ñoù maø höôûng aâm ñöùc. Neáu truï naêm laø : kieâu thaàn, thaát saùt, kình döông, kieáp taøi, laø kò thaàn thì toå tieân vaø ngöôøi ñoù xuaát thaân ñeàu ngheøo ñoùi. Neáu truï naêm laâm : beänh,töû, moä, tuyeät hoaëc gaëp xung khaéc laø toå nghieäp khoâng vöôïng, oâng baø hoaëc cha meï khoâng phaûi laø ngöôøi phuùc thoï, baûn thaân ngöôøi ñoù tuoåi thô cuõng vaát vaû . Töø oâng baø, cha meï ñeå xem ngöôøi ñoù coù ñöôïc nhôø hay khoâng, roài laïi xem caùc maët khaùc trong Töù truï ñeå bieát tình caûnh gia ñình ngöôøi ñoù ra sao, cuõng coù theå xem moâi quan heä giöõa nhaät chuû vôùi Töù truï ñeå bieát ngöôøi ñoù coù khaù hôn oâng baø cha meï khoâng. Neáu laø nhaät chuû laø hæ quan, ngaøy giôø laïi gaëp taøi, nhaät chuû laø hæ aán, ngaøy giôø laïi gaëp quan thì ngöôøi ñoù nhaát ñònh hôn oâng cha. Ngöôïc laïi nhaät chuû laø hæ quan, nhöng ngaøy giôø gaëp thöông ; nhaät chuû laø hæ aán, nhöng ngaøy, giôø gaëp taøi thì ngöôøi ñoù sa suùt hôn oâng cha. Ngöôøi maø can naêm hoaëc chính aân ñöôïc tröôøng sinh, khoâng bò phaù toån thì cha meï thoï cao, phuùc haäu. Ngöôøi maø can naêm hoaëc chính aán coù ñoùng nguyeät ñöùc hoaëc thieân ñöùc laø cha meï hieàn laønh, ngöôøi ñoù ñöôïc cha meï yeâu chieàu, boài ñaép. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 100 Chi naêm laø loäc, laø hæ, duïng thaàn hoaëc chi naêm laø quyù nhaân cuûa can naêm goïi laø ñöôïc quyù, ñöôïc loäc thì cha meï giaøu coù, cuûa caûi ñeå laïi nhieàu. Chi naêm laø quyù nhaân cuûa nhaät chuû thì cha meï tuaán tuù, nho nhaõ. Chi naêm hoaëc chính aân coù ñoùng ñaøo hoa thì cha meï thoâng minh nhöng ham meâ töûu saéc. Chi naêm laø thöïc thaàn, khoâng coù kieâu thaàn thì cha meï cao to, beùo, tính caùch thaønh thöïc, cuûa caûi nhieàu. Chi naêm laø chính quan, cha meï ñoân haäu hoøa nhaõ, neáu trong can taøng coù taøi tinh thì cha meï coøn giaøu coù hôn nöõa. Taøi tinh cuûa chi naêm ñöôïc loäc, ñöôïc quyù nhaân laø cha meï vinh hoa phuù quyù,ñöôïc höôûng saûn nghieäp cuûa toå tieân. Chi naêm laø quan tinh gaëp töôùng tinh laø cha meï giaøu coù, trung haäu. Chi naêm laø traïch maõ kieâm caû loäc hoaëc chi thaùng laø taøi tinh thì cha meï buoân baùn xa nhaø, ñöôïc cuûa nhôø ñi laïi hoaëc cha meï trong quaân ñoäi. Chính aán ñoùng traïch maõ laø cha meï laäp nghieäp ôû phöông xa. Chi naêm hoaëc chính aán ñoùng hoa caùi thì cha meï thoâng minh nhöng tính coâ. Chi naêm thaát saát laïi gaëp aùc saùt thì cha meï nhieàu beänh taät. Chi naêm thaát saùt keøm kình döông thì cha meï tính thoâ baïo, khoâng coù phuùc, khoâng coù cuûa, naëng ra thì ngöôøi ñoù coøn hình khaéc cha meï. Chi naêm thieân aân laø duïng thaàn hoaëc thöông quan laø duïng thaàn thì cha meï ñöôïc höôûng aâm ñöùc vaø cuûa caûi oâng baø, neáu laø kò thaàn thì cha meï khoâng ñöôïc höôûng aâm ñöùc hoaëc khoâng lôïi cho cha meï. Chi naêm thöïc thaàn bò kieâu thaàn cöôùp ñoaït hay bò khaéc thì cha meï thaáp beù , yeáu ñuoái hoaëc nhieàu beänh, neáu naëng thì bò khaéc sôùm. Thöïc thaàn maïnh, kieâu thaàn yeáu thì khoâng can gì. Chi naêm hoaëc chính aán gaëp xung chuû veà cha meï, khoâng ñöôïc höôûng cuûa ñeå laïi. Taøi nhieàu aán nhöôïc hoaëc taøi naëng aán nheï chuû veà cha meï nhieàu beänh taät, naëng hôn nöõa laø bò hình khaéc. Chi naêm taøi nhöôïc bò tæ kieáp truøng truøng cöôùp ñoaït laø khoâng ñöôïc cuûa oâng baø ñeå laïi, sôùm khaéc cha meï. Nhaät chuû nhöôïc, truï naêm ñoùng kình döông chuû veà ñöôïc aâm ñöùc cuûa caû cha meï, nhöng hình khaéc nheï ñoái vôùi cha meï. Truï naêm coù taøi tinh hoaëc thöïc thaàn maø laø kò thaàn thì khoâng ñöôïc höôûng aâm ñöùc, taøi saûn ñeå laïi. Chi naêm chính quan bò thöông quan khaéc phaù thì cha meï oám yeáu hoaëc ñoaûn thoï. Nhaät chuû nhöôïc, duïng thaàn laø chính aán hoaëc tæ kieáp ñöôïc phuø laø ngöôøi ñöôïc cha meï , anh chò em nuoâng chieàu vaø boài ñaép cho cuûa caûi. Truï naêm laø kò thaàn, trong Töù truï laïi khoâng coù aán, toå hôïp caùc vaän tuoåi treû khoâng toát laø ngöôøi ñoù khi sinh ra hoàng vaän cuûa cha meï ñaõ qua, gia ñình ngaøy caøng sa suùt, ngöôøi ñoù ñang ñoùi khoå daàn. II. ANH CHÒ EM Truï thaùng coù theå xem veà anh chò em. Duïng thaàn hieän ôû can thaùng hoaëc chi thaùng laø anh chò em khoâng sang thì cuõng giaøu, ngöôøi ñoù ñöôïc nhôø. Neáu ngöôïc laïi laø ngöôøi ñoù khoâng coù choã nhôø caäy. Trong saùch coå laáy ngang vai vaø loäc ñeå xem anh chò ; kieáp taøi vaø kình döông ñeå xem anh chò em, nhöng coù söï phaân bieät nam nöõ. Meänh nam laáy can thaùng xem cho anh em trai, chi DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 101 thaùng xem cho chò em gaùi, meänh nöõ laáy can thaùng xem cho anh em trai. Trong möôøi thaàn cuõng coù söï phaân bieät nam nöõ : laáy can ngaøy laøm döông, caùc ngang vai khaùc trong Töù truï ñeàu ñoàng tính. Ví duï : meänh nam sinh ngaøy taân, caùc can taân khaùc trong Töù truï ñeàu laø anh em trai, meänh nöõ laáy canh ñeám soá ; meänh nöõ neáu sinh ngaøy taân, caùc can taân khaùc trong Töù truï laø soá chò em gaùi, meänh nam laáy canh ñeám soá. Anh chò em vaø ngang vai laø loaïi toå hôïp phöùc taïp , coù ngöôøi raát deã xem, coù ngöôøi cheânh leäch raát lôùn. Vaán ñeà naøy ñang trong tìm toøi, khaùm phaù . Muïc naøy chuyeân baøn veà caên cöù ngang vai xem anh chò em. Noù ñoùng ôû truï thaùng. Ñoàng thôøi coù keát hôïp vôùi truï naêm xem cha meï ñeå kieåm ñònh. Trong Töù truï , ngang vai, kieáp taøi vöôïng maø nhieàu ngöôøi laø anh chò ñoâng, ngöôïc laïi laø anh chò em suy vaø ít, hoaëc soáng xa nhau, hoaëc nhieàu beänh taät. Loäc hoaëc quyù nhaân ñoùng ôû ngang vai laø hæ, chuû veà anh em giaøu coù, hoaëc ñöôïc taøi, coù löïc ; traïch maõ ñoùng ôû ngang vai laø anh em ôû xa nhau nhöng vinh hieån. Kình döông ñoùng ôû kieáp taøi maø nhaät chuû laïi vöôïng thì anh em khoâng hoøa thuaän hoaëc khoâng ñaéc lôïi, laïi hay caõi coï laët vaët , naëng hôn nöõa laø anh em laøm haïi nhau, baïn beø laøm hoa cuûa toán söùc nhau. Nhöng khi thaân nhöôïc ñöôïc kình döông giuùp ñôõ laø ñöôïc anh em hay baïn beø giuùp ñôõ. Ngang vai ñoùng loäc vaø töôùng tinh laø toát, anh em phuù quyù, ñaéc löïc. Tæ kieáp ñoùng thieân, nguyeät ñöùc laø anh em hieàn laønh, trung thöïc. Tæ kieáp gaëp tröôøng sinh laø anh em khoûe maïnh, soáng laâu. Tæ kieáp gaëp moä, tuyeät laø khaéc anh em, nhöng nhaät chuû vöôïng laïi gaëp tæ kieáp vöôïng laïi gaëp tæ kieáp vöôïng laø mình giuùp anh em nhieàu ( tæ kieáp ñoùng döôùi hæ, kò thaàn cuõng töông töï ). Tæ kieáp ñoùng traïch maõ laø anh em xa nhau, neáu laø kình döông gaëp xung thì soáng nôi xa khoâng lôïi hoaëc cheát nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi . Tæ kieáp gaëp xung, nheï thì anh em khoâng hoøa thuaän, beänh taät nhieàu, naëng thì hình khaéc hoaëc khoâng coù anh em. Tæ kieáp ñoùng ñaøo hoa laø anh em chôi bôøi, röôïu cheø. Tæ kieáp ñoùng hoa cai laø khoâng coù anh em hoaëc anh em ít, coâ ñoäc nhöng thoâng minh. Nhaät chuû nhöôïc, trong Töù truï khoâng coù tæ kieáp , aán thuï, tuoåi nhoû ñaõ haønh vaän tæ kieáp laø tæ kieáp laø ngöôøi ñöôïc anh em baïn beø nuoâi lôùn, khoå töø beù. Nhaät chuû nhöôïc, Töù truï khoâng coù tæ kieáp, aán thuï, hoaëc chæ döïa vaøo tæ kieáp giuùp thaân laø ngöôøi khoâng ñöôïc cha meï giuùp ñôõ maø nhôø phuùc anh em thaønh gia laäp nghieäp. Nhaät chuû vöôïng, tæ kieáp ít, vaän tæ kieáp vaøo giöõa hay cuoái ñôøi, nheï thì anh em baát hoaø hoaëc hay caõi nhau, hao taøi, naëng thì anh em kieän tuïng hoaëc maát cuûa vì baïn beø. Neáu nhaät chuû nhöôïc thì laïi hoøa thuaän. Saùt vöôïng, thöïc thaàn nheï, aán nhöôïc gaëp taøi, ñöôïc tæ kieáp khaéc laïi saùt laø ñöôïc anh em giuùp ñôõ. Quan nheï, thöông naëng, tæ kieáp sinh trôï cho thöông hoaëc cheá ngöï thaát saùt quaù möùc maø tæ kieáp trôï giuùp thöïc thöông thì ñoù laø ngöôøi bò lieân luî vì anh em. III. THEÂ TAØI. Can truï ngaøy laø mình, chi truï ngaøy laø vôï ( hoaëc choàng ). Nöõ laáy quan saùt laøm choàng. Quan saùt khoâng troän laãn laø raát toát, moät quan hoaëc moät saùt thuaàn khieát, roõ, thaáu laïi caøng toát nöõa. Neáu khoâng thì hoân nhaân khoâng thuaän. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 102 Caùch xem cho nam vaø nöõ nhö nhau. Ñoù laø theo söï tieán boä cuûa xaõ hoäi cho raèng nam nöõ bình ñaúng. Ñöông nhieân nam cöông nöõ nhu laø hôïp leõ, neáu nam aâm nöõ döông thì hoân nhaân hay traéc trôû . Ôû muïc naøy laáy cung theâ ñoùng ôû truï ngaøy vöôïng suy laø hæ, kò vaø theâ taøi taøi tinh coù ñaéc löïc hay khoâng ñeå baøn veà duyeân nôï cuûa Töù truï . Taøi tinh cung theâ bao goàm : chính thaát, keá thaát vaø baûn tính ngöôøi vôï. Ñoäc giaû coù theå caên cöù vaøo ñoù ñeå suy ra sao choàng ñoùng ôû truï ngaøy cuûa nöõ coù ñaéc löïc hay khoâng ñeå bieát ñöôïc giaøu ngheøo, sang heøn. Tuïc ngöõ noùi : “Gaàn son thì ñoû, gaàn möïc thì ñen “. Neáu Töù truï ngöôøi ñoù laø meänh phuù quyù thì ngöôøi cuøng chung höôûng vinh hoa vôùi mình nhaát ñònh cuõng laø ngöôøi coù phuùc. Trong cuoäc soáng coù nhöõng nam giôùi tröôùc khi laáy vôï coøn ngheøo, sau khi laáy vôï thaêng quan tieán chöùc, phaùt taøi, moïi vieäc ñeàu thuaän lôïi. Ñieàu ñoù chöùng toû trong meänh ngöôøi ñoù, vôï laø taøi tinh giuùp mình, coøn khi anh ta laáy ngöôøi vôï khaùc thì bò phaù taøi, ruûi ro, ñoù laø vì khí quyù cuûa mình bò vôï xì xeïp maát. Cho neân ôû ñaây muoán nhaéc nhôû nhöõng ngöôøi ham aên chôi phaûi bieát giöõ thaân mình ñeå ñöøng laøm haïi laây sang vôï. Nhöng cuõng coù tröôøng hôïp ngöôïc laïi, sau khi laáy vôï khoâng nhöõng laøm aên khoâng leân noåi maø coøn oám yeáu lieân mieân, thaäm chí vöøa cöôùi veà thì maát boá meï hoaëc bò maát quan, baõi chöùc,hoaëc buoân baùn thua loã,v.v.. Caùi lyù do cuûa noù laø thaân vöôïng thì thaéng taøi, thaân nhöôïc gaëp taøi laø tai hoïa. Noùi chung taøi vöôïng coù theå thaéng, gaëp vaän toát vöøa ñöôïc vôï, vöøa ñöôïc cuûa. Muoán trong meänh taøi nhieàu maø thaéng thì thaân phaûi raát vöôïng. Loaïi toå hôïp naøy ít gaëp. Phaàn nhieàu ngöôøi ta chæ gaëp toå hôïp ñoù trong moät khoaûng thôøi gian. Caùch xem cung vôï laø chi ngaøy vaø taøi tinh ôû ngoâi naøo, laø sinh vöôïng hay suy moä vaø keát hôïp xem ñaïi vaän. Neáu Töù truï khoâng coù taøi tinh thì chæ xem chi ngaøy. Cuï theå nhö sau: Chi ngaøy laø chính quan thì vôï töôùng maïo ñoan trang, oân hoaø hieàn thuïc, noäi trôï toát. Chi ngaøy ñoùng thöïc thaàn maø khoâng coù kieâu thaàn ñoaït thöïc thaàn hoaëc chi ngaøy laø loäc thì vôï tính roäng raõi, ngöôøi ñaäm, chaêm chæ vieäc nhaø, gia ñình ñôøi soáng ñaày ñuû. Chi ngaøy ñoùng taøi tinh laø hæ, ngöôøi ñoù ñöôïc vôï giuùp ñôõ hoaëc coù cuûa nhôø vôï. Neáu coøn gaëp thieân ñöùc laø vôï hieàn laønh, khaûng khaùi. Chi ngaøy ñoùng chính aán laø vôï hieàn, ñöôïc vôï giuùp, thaân nhöôïc caøng toát. Chi ngaøy ñoùng taøi tinh gaëp töôùng tinh laø vôï con nhaø danh giaù phuù quyù. Chi ngaøy ñoùng tæ kieáp maø thaân nhöôïc laø vôï thaùo vaùt, ñoùng loäc caøng toát. Chi ngaøy ñoùng tæ kieáp maø thaân nhöôïc laø vôï thaùo vaùt, ñoùng loäc caøng toát. Chi ngaøy ñoùng thöông quan laø ngöôøi vôï ñeïp. Thaân vöôïng taøi nheï laø ngöôøi coù cuûa . Kò thöông quan vì nhö theá laø ngöôøi bò vôï laøm cho phaù taøi hoaëc khoâng giuùp ñôõ gì ñöôïc . Thöông quan vöôïng laø vôï hay maéng choàng hoaëc maéng ngöôøi khaùc. Taøi tinh ñöôïc loäc laø vôï khoeû maïnh,hieàn laønh, chaêm coâng vieäc. Taøi tinh ñoùng döôùi quyù nhaân hoaëc cuøng chi vôùi quyù nhaân laø vôï ñeïp, thoâng minh, nhu mì, con nhaø phuù quyù. Taøi tinh ñöôïc tröôøng sinh laø vôï tröôøng thoï. Chi ngaøy hoaëc taøi tinh ñoùng traïch maõ laø laáy vôï queâ xa vaø cheát ôû queâ vôï. Chi ngaøy hoaëc taøi tinh ñoùng hoa caùi laø vôï thoâng minh nhöng cao ngaïo. Chi ngaøy hoaëc taøi tinh ñaøo hoa laø vì luyeán aùi maø laáy nhau, vôï phong löu nhieàu taøi ngheä. Chi ngaøy laø thieân aán maø thaân nhöôïc laø vôï hieàn, thaùo vaùt. Neáu thaân nhöôïc hoaëc kò thieân aán laø vôï khoâng giuùp ñôõ maáy. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 103 Chi ngaøy laø thaát saùt thì vôï tính thoâ baïo, vôï choàng khoâng hoøa thuaän hoaëc khaéc vôï. Neáu gaëp caû hai xung thì sau khi cöôùi nhieàu beänh. Khoâng xung maø coù cheá thì traùnh ñöôïc , coù cheá gaëp hôïp thì toát. Thaát saùt ñoùng chi ngaøy vaø laø duïng thaàn cuõng laø ñöôïc vôï giuùp ñôõ. Nhaät chuû vöôïng, kình döông ñoùng ôû chi ngaøy laø vôï khoâng hieàn, hung haõn, hao taøi, thaäm chí vì vôï maø phaù saûn, hoaëc vôï nhieàu beänh, hoaëc vôï hình khaéc. Neáu taøi tinh moûng yeáu thì chuû veà khaéc vôï, khaéc laàn 1 , laàn 2, thaäm chí ba laàn vaãn coøn khaéc nöõa. Ngöôøi maø tæ kieáp nhieàu, taøi nheï cuõng nhö theá. Nhaät chuû vöôïng, chi ngaøy laø tæ kieáp laø vôï laøm hao taøi,hay caõi coï, naëng ra coù theå phaù saûn. Thaân vöôïng, taøi nhöôïc caøng öùng nghieäm. Chi ngaøy ñoùng kình döông hoaëc taøi tinh ñoùng döôùi kình döông laø vôï khoâng hieàn, vôï choàng khoâng hoøa thuaän. Chính taøi maïnh, thieân taøi yeáu hoaëc coù chính taøi khoâng coù thieân taøi laø vôï khoâng khoan dung vôùi tì thieáp, ngöôïc laïi laø vôï khoâng chaáp nhaän tì thieáp. Taøi laâm töû moä tuyeät, kò thì khaéc vôï, hæ thæ toát. Chi ngaøy coù taøi tinh vöôïng maø thaân nhöôïc laø taøi nhieàu thaân nhöôïc laø taøi nhieàu thaân nhöôïc , ngöôøi ñoù vôï khoâng ñaéc löïc hoaëc vôï nhieàu beänh, naëng thì khaéc vôï. Neáu kình döông thì ngöôïc laïi laø ñöôïc nhôø vôï. Saùt naëng, taøi naëng, thaân nhöôïc laø vôï khaéc laïi mình, vöøa khoâng ñöôïc giuùp ñôõ coøn hao taøi. Chi ngaøy laø chính quan maø bò thöïc thöông khaéc hoaëc gaëp xung laø vôï nhieàu beänh, naëng thì khaéc vôï, nheï thì keát hoân muoän. Chi ngaøy laø thöïc thaàn gaëp kieâu thaàn cöôùp ñoaït laø vôï thaáp beù, yeáu ñuoái, naëng thì nhieàu beänh, nheï thì khaéc vôï. Taøi laø hæ thaàn cuûa meänh cuïc , khoâng bò hình xung khaéc hôïp laø taøi trong saùng, chuû veà vôï hieàn, ngöôïc laïi laø vôï khoâng toát. Taøi nheï maø khoâng quan, tæ kieáp nhieàu hoaëc taøi nhieàu thaân nhöôïc , laïi khoâng coù tæ kieáp ñeàu laø khaéc vôï. Saùt vöôïng duøng aán laïi gaëp phaûi taøi tinh laø vôï thoâ laäu vaø bò khaéc. Neáu thaân vöôïng, saùt nheï thì gaëp taøi tinh, coøn gaëp tæ kieáp nöõa laø vôï ñeïp maø khaéc. Tæ kieáp , kình döông naëng, coù thöïc thöông, khoâng coù taøi, khi ñoù vôï ñeïp thì khaéc, vôï khaéc thì khoâng khaéc, tæ kieáp kình döông vöôïng, coù thöïc thöông coøn taøi nheï, khi ñoù vôï xaáu thì khaéc, vôï ñeïp thì khoâng khaéc. Nhaät chuû ñöôïc taøi hôïp hoùa cho duïng thaàn thì vôï noäi trôï gioûi. Neáu hôïp hoùa thaønh kò thaàn thì vôï khoâng chung thuyû, vôï choàng baát hoøa. Chi vaän vaø chi ngaøy töông xung hoaëc töông xung vôùi chi taøi hoaëc taøi nhöôïc maø gaëp thöông quan, hoaëc chi ngaøy laø thöïc thaàn maø gaëp vaän kieâu thaàn, nheï thì vôï bò thöông taät, naëng thì khaéc vôï. Chôø qua vaän ñoù môùi laáy vôï thì traùnh ñöôïc Trong meänh cuïc theâ tinh voán ñaõ khoâng hieàn laïi gaëp vaän xaáu thì chuû veà ly hoân hoaëc phaù taøi, hoaëc gaëp kieän tuïng, hoaëc khaéc ngöôøi nhaø. IV. CON CAÙI. Laø cha meï ñieàu lo laéng nhaát laø con caùi. Khoâng coù con thì muoán coù con, coù con thì buoàn vì con lôùn leân khoâng toát. Tuïc ngöõ noùi : “khoân neân ba, daïi taän giaø”. Coù nhieàu hoaøn caûnh nuoâi DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 104 day khoâng coù lôïi cho söï tröôûng thaønh, nhieàu em beù töø nhoû ñöôïc nuoâng chieàu qua neân lôùn neân lôùn leân khoâng toát. Cha meï chaân chính, trung haäu, coù caùch daïy con, khoâng buoâng thaû, khoâng goø boù bieát caùch daãn daét thì cho duø nhaø giaøu hay ngheøo, con caùi lôùn leân ñeàu coù theå thaønh ñaït. Nhaân toá tieân thieân cuõng raát quan troïng. Coù moät soá ngöôøi Töù truï thieân khoâ ( thieân khoâ laø yù noùi : caùc toå hôïp trong Töù truï xaáu nhieàu hôn toát ) khi coù thai ñaõ coù nhöõng nhaân toá khoâng toát, neáu sau khi sinh tieân thieân coù taät, cha meï vì theá maø lo laéng suoát ñôøi. Meänh thieân khoâ deã cheát yeåu, neáu coù cöùu, laïi ñöôïc vaän giuùp ñôõ thì coøn khoûe maïnh hoaëc gaëp vaän toát coøn laøm aên neân noåi. Neáu sau khi sinh tính neát, tính caùch ñeàu xaáu thì toâi cho raèng phaûi tìm nguyeân nhaân töø cha meï, gia ñình, nhaø tröôøng vaø moâi tröôøng chung quanh. “Nhaân chi sô, tính boån thieän” maø ! Neáu cha meï hieàn laønh thì laøm sao con caùi laïi aùc ñöôïc ? Cho duø laø nhaân toá tieân thieân hay haäu thieân, cha meï ñaàu tieân phaûi giuùp ñôõ, giaùo duï con caùi. Neáu oám thì tìm thuoác, trong meänh coù beänh thì phaûi boå cöùu choã coøn thieáu, hoaëc baèng caùch ñaët teân, hoaëc tìm phöông vò thích hôïp , hoaëc maøu saéc quaàn aùo ,hoaëc höôùng nghieäp, v.v.. Toùm laïi, phaûi boå cöùu choã coøn thieáu ñeå caân baèng. Ñoù laø y meänh. Caùc chöông tröôùc ñaõ noùi : meänh trung hoøa laø quyù. Treân thöïc teá, vaän vaø meänh trung hoøa laø quyù. Nhöng cuõng coù meänh trung hoøa ôû möùc phuù quyù, coøn haàu heát laø meänh trung hoøa ôû möùc bình thöôøng. Ñoái vôùi meänh trung hoøa ôû möùc bình thöôøng ñoù laø ngöôøi coù nhieàu thaønh ñaït, laøm raïng rôõ toå toâng, hôn nöõa cuõng chöùng toû söï lo laéng giuùp ñôõ cuûa cha meï laø khoâng uoång phí. “Con töï coù phuùc cuûa con, boá meï khoâng neân quaù lo laéng vì con”. Coù moät soá ngöôøi con khoâng thaønh ñaït, ñoù laø meänh lyù cuûa noù, boá meï chæ neân khuyeân baûo chöù khoâng neân vì theá maø quaù lo laéng. Döôùi ñaây caên cöù vaøo caùch xem cung con cuûa Töù truï ñeå quy naïp döï ñoaùn. Phöông phaùp xem con , coù saùch laáy quan saùt, coù saùch laáy thöông thöïc laø con caùi, coù saùch meänh nöõ laáy thöông quan, quan tinh laø con trai, meänh quan thì thöông quan, quan tinh laø con gaùi; meänh nöõ laáy thöïc thaàn, thaát saùt laøm con gaùi, meänh nam xem ñoù laø con trai. Trong thöïc teá döï ñoaùn, caùch thöù hai ñoái vôùi meänh nöõ ñoaùn soá con thöôøng khoâng chuaån, ñoái vôùi meänh nam ñoä tin caäy coù cao hôn. Toång quaùt maø noùi, laáy thöông thöïc laøm con caùi ñaõ thaønh caùi chung, neân ôû ñaây chæ toång keát veà laáy thöông thöïc. Nhöõng phöông phaùp khaùc ñoäc giaû coù theå tham khaûo theo kinh nghieäm cuûa mình. Ngoaøi ra, trong cuoán “Giaûi ñaùp veà döï ñoaùn theo Töù truï” trong chöông con caùi ñaõ coù lôøi giaûi thích chung veà laáy thöïc thöông quan saùt laøm con caùi. Ñoäc giaû coù theå tham khaûo. Nhaät chuû vöôïng , khoâng coù aán thuï, coù thöïc thöông thì ñoâng con. Neáu aán thuï naëng, thöïc thöông nheï laø con ít, aán thuï cheá aùp thöïc thöông cuõng laø con ít. Aán thuï naëng, thöïc thöông nheï, coù taøi tinh laø con hoaëc chaùu nhieàu maø hieån. Vì taøi laø cöûa thoâng vôùi thöïc thöông, taøi coøn coù theå aùp cheá kieáp, khieán cho aân khoâng khaéc ñöôïc thöïc thöông neân con caùi nhieàu. Aán nhieàu maø khoâng coù thöïc thöông, coù taøi tinh laø con nhieàu vaø coù naêng löïc. Vì nhaät vöôïng coù theå sinh con, ñeán vaän thöông quan laø coù con, kieáp naëng, quan saùt nheï, coù taøi tinh, con tuy bò khaéc nhöng coù chaùu. Nhaät chuû nhöôïc, coù aán thuï, khoâng coù thöïc thöông thì con nhieàu; Aán thuï nheï, thöïc thöông naëng cuõng khoâng coù con. Thöïc thöông nheï, khoâng coù tæ kieáp , coù quan tinh, hoaëc quan saùt naëng, khoâng coù aán thuï, tæ kieáp laø khoâng coù con. Ngöôïc laïi, quan saùt naëng, aán thuï nheï, coù ít taøi laø ñoâng con gaùi. Thaát saùt naëng, thöïc thöông nheï, coù tæ kieáp laø con gaùi nhieàu, con trai ít. Thöïc thöông vöôïng, coù aán thuï, gaëp taøi tinh, con tuy coù cuõng nhö khoâng. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 105 Quan saùt vöôïng, coù aán thuï, gaëp taøi tinh laø con ngoã ngöôïc. Toùm laïi, gioáng nhö nguyeân lyù cha meï vöôïng thì ngöôøi ñoù anh em ñoâng, ngöôøi thaân vöôïng deã coù con, ngöôøi thaân nhöôïc laïi khoâng coù cöùu thì con ít hoaëc khoâng coù con. Truï giôø laø cung con caùi. Qua hæ, kò cuûa truï giôø coù theå tröïc tieáp thaáy ñöôïc aûnh höôûng lôïi, haïi, toát, xaáu ñeán con caùi. Yeâu caàu cuûa truï giôø phaûi nhaát trí vôùi caùc cung khaùc, töùc laø laáy thaân vöôïng, nhöôïc ñeå laøm tieâu chuaån hæ, kò maø ño löôøng. Chi giôø ñoùng taøi tinh laø con caùi thaønh gia laäp nghieäp, hieáu thuaän coù phuùc. Chi giôø laâm thieân quan laø con caùi ñoân haäu, tính tình dòu daøng, hieàn hieáu, trung thöïc. Chi giôø laâm thöïc thaàn, khoâng bò kieâu thaàn ñoaït hoaëc thöïc thaàn laø loäc thaàn laø con caùi to lôùn, thaønh thöïc, thoâng minh, nhanh nheïn, cuoái ñôøi haïnh phuùc. Chi giôø laâm chính aán thì con caùi hieàn laønh, thaønh ñaït, neáu ngöôøi ñoù coù quyù khí thì con caùi giaøu sang. Chi giôø hoaëc thöïc thöông laâm hoa caùi thì con caùi thoâng minh nhöng tính coâ, thöôøng laø con gaùi, khoâng coù con trai. Chi giôø hoaëc thöïc thöông laâm ñaøo hoa chuû veà con caùi phong löu töûu saéc. Chi giôø hoaëc thöïc thöông laâm thieân, nguyeät ñöùc hoaëc gaëp moät trong hai caùi laø con caùi deã hieåu ñeã. Ngöôïc laïi laâm hung saùt laø ngöôøi ñoù hình khaéc con caùi. Chi giôø hoaëc thöïc thöông laâm tröôøng sinh laø con caùi nhieàu vaø tröôøng thoï. Chi giôø laø thieân aán thì con caùi tính tình khoâng toát. Neáu thieân aán laø kò thaàn, nheï ra laø con caùi bò hình khaéc, naëng ra laø tuyeät töï. Neáu thieân aán laø hæ, duïng thaàn thì con caùi thaønh ñaït. Chi giôø laâm kieáp taøi laø vì con caùi nhieàu maø baïi gia, neáu thaân vöôïng, taøi nheï coøn gaëp ñöôïc ngang vai thì coù ñôõ hôn. Nhaät nhöôïc, chi giôø laâm tæ kieáp laø con caùi nhieàu vaø giuùp ích. Chi giôø laâm thaát saùt laïi khoâng coù thöïc thaàn cheá ngöï laø con caùi tính tình thoâ baïo, khoâng nghe lôøi, hoaëc khoâng coù con. Neáu coù cheá vaø chi giôø laø hæ, duïng thaàn thì con ñoâng maø quyù. Chi giôø laâm kình döông laø con caùi thoâ khoeû, ngoã ngöôïc baát hieáu hoaëc khaéc con . Neáu nhaät nhöôïc laïi gaëp kình döông thì con caùi ñaéc löïc. Thöïc thöông gaëp quyù nhaân thì con caùi ñeïp thoâng minh, phuù quyù. Chi giôø hoaëc thöïc thöông gaëp xung, nheï thì khaéc con, naëng thì tuyeät töï. Ñaïi vaän cuõng vaäy. Chi giôø hoaëc thöïc thöông gaëp traïch maõ laø con caùi sinh ôû queâ khaùc, con caùi ñi xa. Can giôø hoïc thöïc thöông laâm : moä , tuyeät laø con nhieàu beänh hoaëc hình khaéc con caùi. Neáu nhaät chuû vöôïng quaù thì gaëp moä, tuyeät laïi laø toát. Nhaät vöôïng, coù thöïc thöông khoâng coù aán thuï laø con ñoâng. Thöïc, kieâu nheï thì khaéc con, kieâu naëng thì tuyeät töï, coøn coù nghóa con nhoû, gaày yeáu. Thöïc thaàn, chính aán ñeàu coù, noùi chung laø khoâng khaéc con, neáu thöïc nheï aán naëng thì môùi khaéc con. Thöông quan, thieân aán ñeàu coù noùi chung laø khoâng toát, neáu aân naëng thöông nheï laø chuû veà khaéc con. Thöïc thaàn tuy nhöôïc nhöng khoâng bò phaù , gaëp kieâu vaän, nheï thì con caùi beänh taät, naëng thì khaéc con. Thöông naëng aán nheï, gaëp vaän aán thuï laø khaéc con caùi. Nhaät nhöôïc thöïc thöông nhieàu, neáu gaëp vaän khoâng giuùp ñôõ ñöôïc gì thì con ít hoaëc khoâng coù con. Meänh nöõ gaëp nhö theá thöôøng hay saåy thai hoaëc khoù ñeû. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 106 Cuoái vaän xaáu, maø cung con caùi ñaéc löïc thì ngöôøi ñoù bình yeân höôûng cuoái ñôøi. Cuoái vaän vaø cung con caùi ñeàu toát laø con chaùu ñoâng ñuùc coù aên, ngöôøi ñoù cuoái ñôøi haïnh phuùc. Toùm laïi, nguyeân taéc xem luïc thaân laø: 1. Ñoùng ñuùng baûn cung laø ñöôïc ngoâi gaëp nguyeät leänh laø vöôïng, gaëp duïng thaàn laø coù löïc. 2. Thaáu ra ôû thieân can thì coù löïc hôn so vôùi taøng trong baûn khí cuûa ñòa chi . 3. Gaëp hình xung ñeàu laø kò, laø khaéc, bao goàm caû gaëp thaàn saùt cuûa tueá vaän. CHÖÔNG 11 GIAØU SANG , NGHEØO HEØN A – MEÄNH NGÖÔØI, COÙ MEÄNH GIAØU, MEÄNH NGHEØO, MEÄNH SANG, MEÄNH HEØN, COÙ MEÄNH VÖØA NGHEØO LAÏI VÖØA HEØN, CUÕNG COÙ MEÄNH VÖØA GIAØU LAÏI VÖØA QUYÙ. Giaøu sang, ngheøo heøn xöa nay voán ñöôïc baøn theo caùch cuïc. Caùch cuïc coù moät soá duøng ñöôïc , moät soá caùch cuïc thì cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi maø caàn ñöôïc hoaøn thieän theâm. Xöa nay baøn veà meänh ñeàu laáy khí goác cuûa chi thaùng ñeå ñònh caùch meänh. Ví duï caùch thöông quan, caùch chính quan, v.v.. ,cuõng coù saùch laáy theá cuûa khí ñeå xaùc ñònh caùch ñaëc bieät. Ví duï : ñoàng caùch, khí caùch, hoùa caùch, v.v.. Coøn coù caùch quyù theå, caùch tænh lan cuûa meänh ñaïi phu quyù, cuõng coù saùch laáy thaàn saéc ñeå ñinh caùch nhö caùch kim thaàn ,caùch loäc, kình döông , .v.v.. Ñoái vôi caùc caùch phoå thoâng ,caùch duøng laø chon theo chi thaùng. Tuy coù choã cuõng ñuùng, nhöng raát nhieàu choã ñaày maâu thuaãn. Trong cuoán “Döï ñoaùn theo Töù truï” chöa baøn moät caùch cuï theå. Ngöôøi xöa coù yù laáy “duïng thaàn” laøm trung taâm. Neáu duïng thaàn khoâng theå hieän treân chi thaùng thì duøng caùch cuïc choïn theo chi thaùng khaéc vôùi duïng thaàn ñeå laøm thuoác cöùu meänh. Nhö theá chaúng ñaõ laø duøng “maâu” mình ñaùnh laïi “thuaãn” mình, hoaëc ngöôøi mình ñaùnh ngöôøi mình hay sao ? Ngoaøi ra, khi baøn veà meänh laø laáy nhaät can laøm chuû. Nhaät can maïnh hay yeáu laø döïa vaøo söï caân baèng toång hôïp caùc can chi trong Töù truï , chæ ñôn thuaàn döïa vaøo leänh thaùng, maø khoâng ñaéc löïc, khoâng ñöôïc trôï giuùp, khoâng ñöôïc sinh phuø thì thöïc chaát laø coù khí maø khoâng coù löïc, laø yeáu. Taát nhieân meänh cuïc laø baøn moät caùch toaøn cuïc. Neáu choïn caùch maø khoâng döïa vaøo ñoù laøm caên cöù, chæ döïa vaøo chi thaùng thì Töù truï seõ maát ñi yù nghóa. Söï döï ñoaùn khoâng toaøn dieân nhö theá laø khoâng coù traùch nhieäm. Thaày Thieäu Vó Hoa ñeå thoûa maõn ñoâng ñaûo ñoäc giaû môùi nhaäp moân neân ñaõ môû lôùp haøm thuï treân toaøn quoác. Ñeå chöùng minh cho caùc tröôøng hôïp khoâng keát hôïp vôùi töôùng maët, töôùng tay, töùc chæ ñöôïc baùo ngaøy giôø sinh, chæ xem Töù truï ñeå xem möùc ñoä ñoaùn chính xaùc ra sao,ñaõ ñoaùn vaø vieát ra giaáy cho hôn 200 ngöôøi ñeán hoïc yeâu caàu. Theo keát quaû thö phaûn hoài thì moãi thö ñoaùn chính xaùc ñaït töø 90% trôû leân. Tính bình quaân moãi thö döï ñoaùn 30 ñieàu, nhöõng vaán ñeà veà quaù khöù möùc sai töø moät ñeán ba ñieàu. Nhö vaäy ñoä chính xaùc raát cao. Nhöõng ngöôøi ñöôïc ñoaùn ñeàu xem thaày Thieäu Vó Hoa laø baùu vaät. Ñoaùn leäch hôi nhieàu chæ coù ba thö. Neáu laø do baùo ngaøy giôø sinh sai ( hoaëc baûn thaân ngöôøi ñoù khoâng roõ söï vieäc phaùt sinh ra sao neân khoâng nhôù roõ ) thì chöa theå noùi ñöôïc laø ñoaùn sai. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi luyeän khí coâng hoaëc haønh ngheà ñaëc bieät, töùc laø ngöôøi ñoù ñaõ töï ñieàu chænh vaän khí cuûa haäu thieân thì cuõng khoâng theå cho laø ñoaùn sai ( neáu keát hôïp ñöôïc vôùi töôùng maët vaø töôùng tay thì ñoaùn caøng chính xaùc). DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 107 Ñieàu ñoù chöùng toû, tuy caùch cuïc Töù truï nhieàu vaø phöùc taïp, nhöng vaãn coù quy luaät chung vaø ñaëc ñieåm rieâng. Quy luaät chung laø : caên cöù can ngaøy caøng maïnh hay yeáu, duïng thaàn coù löïc hay khoâng ñeå thaáy ñöôïc giaøu ngheøo, sang heøn. Quy luaät coù löïc hay khoâng ñeå thaáy ñöôïc giaøu ngheøo, sang heøn. Quy luaät chung ñoù khaùc vôùi söï phuï hoaï cuûa caùch baøn veà meänh ñôn giaûn cuûa phöông Taây ôû choã, ñoù laø nhöõng keát luaän coù tính quy luaät ñaõ ñöôïc thöïc teá kieåm nghieäm. Trong keát luaän coù caùi phuø hôïp vôùi ngöôøi naøy, coù caùi phuø hôïp vôùi ngöôøi khaùc, laø caên cöù vaøo caùc toå hôïp naêm thaùng ngaøy giôø cuûa Töù truï maø ruùt ra chöù khoâng phaûi loái phuï hoïa cuøng naêm sinh thì cuøng gaëp may hay ruûi. Veà ñaëc ñieåm rieâng laø treân cô sôû quy luaät chung, phaân bieät roõ toå hôïp Töù truï cuûa ngöôøi naøy khaùc nhieàu hay ít so vôùi toå hôïp Töù truï cuûa ngöôøi khaùc. Töø ñoù coù theå noùi roõ, cuï theå vì sao cuøng ngaøy giôø sinh nhöng ngöôøi naøy thì moïi vieäc thuaän lôïi, thaønh coâng, coøn ngöôøi kia thì khoù khaên, tai hoaï. Laïi noùi veà caùch cuïc ñaëc bieät khaùc vôùi caùch cuïc phoå thoâng. Caùch cuïc ñaëc bieät khaùc vôùi caùch cuïc phoå thoâng. Caùch cuïc ñaëc bieät laø muoán chæ nhöõng tröôøng hôïp Töù truï thieân khoâ ( töùc laø Töù truï coù nhieàu toå hôïp xaáu hôn laø toå hôïp toát ) caùch choïn duïng thaàn ra sao. Nhöõng caùch cuïc ñoù thöôøng chæ coù hai hoaëc ba nguõ haønh, hoaëc cöïc vöôïng hay cöïc nhöôïc, hoaëc vaän trình khoâng coù cöùu, coù moät soá tröôøng hôïp laø meänh khoâng nuoâi ñöôïc ( ñoaûn meänh ) ( xem muïc IV chöông naøy ) . Caùch cuïc ñaëc bieät veà nguyeân taéc maø noùi ñoù laø meänh “ngoõ cuït” “caøng ñi caøng toái” . Caùch choïn duïng thaàn cho meänh ñoù ngöôïc haún vôùi caùch choïn duïng thaàn maø thöôøng hoïc. Ngöôøi môùi hoïc raát deã laïc loái. Vì vaäy ñeå cho moïi ngöôøi khoûi hoà ñoà ôû ñaây seõ khoâng giôùi thieäu. Phöông phaùp choïn caùch cuï ra sao ñeå bieát ñöôïc ngöôøi ñoù giaøu hay ngheøo ñeán ñaâu ? Ñieàu ñoù khoâng nhöõng vì loaïi caùch cuïc ñoù raát ít gaëp maø thöïc ra cuõng chöa ai nghieân cöùu ñöôïc taän cuøng ñeán theá. Vì vaäy ñoù khoâng phaûi laø troïng ñieåm cuûa cuoán saùch naøy. Mong raèng ñoäc giaû treân cô sôû ñi vaøo nhöõng vaán ñeà cô baûn, naém vöõng yeáu lónh döï ñoaùn, sau ñoù môi nghieân cöùu khaùm phaù daàn vaø cuõng chæ ñeán luùc ñoù töï mình môùi khaúng ñònh ñöôïc . B. ÑAÕ ÑAØNH KHOÂNG CAÂU NEÂU VAØO CAÙCH CUÏC, NHÖNG LAØM SAO ÑEÅ BIEÁT ÑÖÔÏC LAØ GIAØU NGHEØO HAY SANG HEØN Trong döï ñoaùn thöôøng coù ngöôøi hoûi : toâi giaøu thì giaøu ñeán möùc naøo ? Sang ñeán möùc naøo ? Ñieàu naøy phaûi coù vaät tham chieáu so saùnh môùi noùi roõ ñöôïc . Ñaàu tieân laø trong moät phaïm vi xaõ hoäi nhaát ñònh, cho pheùp anh giaøu ñeán ñaâu. Ví duï, tröôùc maét toái thieåu khoâng cho pheùp anh coù nhöõng saûn nghieäp laøm khuynh ñaûo neàn kinh teá quoác gia. Coøn sang ñeán möùc khoâng phaûi laø hoaøng ñeá. Giaøu sang ngheøo heøn laø bao goàm caû thoï yeåu, caùt hung, con chaùu coù hieáu thuaän hay khoâng, ñôøi sau coù phuùc hay khoâng. Nhöõng vaán ñeà naøy ñaùng leõ thuoäc veà phaïm vi phuùc loäc ( taøi loäc, quan loäc ) thoï. Con ngöôøi ta khoâng theå thoaùt khoûi caùi aên, choã ôû. Cho neân ngöôøi daân thöôøng laáy giaøu laøm vinh, coù quan thì laáy laøm troïng. Taøi laø nguoàn döôõng meänh, quan laø goác laäp meänh. Quan coøn coù cao thaáp, coù quyeàn aán môùi laø quan vinh hieån. Taøi coù theå sinh quan, quan baûo hoä cho taøi ; quan coù theå sinh aán, aán baûo hoä cho quan . Cho neân taøi quan aán coù caû laø tieâu chí quan cao, loäc haäu. Ngöôøi maø nguõ haønh sinh khaéc hôïp lyù, duïng thaàn coù löïc thì khoâng nhöõng phuùc loäc thoï ñeàu coù maø chöùc cao, ngoâi roõ. Song maáy ai maø toaøn dieän ñöôïc theá. Töù truï nhö theá raát ít. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 108 Hôn nöõa, ngöôøi ñôøi thöôøng chæ nhìn thaáy maët phuù quyù cuûa ngöôøi khaùc, ít ai bieát ñöôïc quaù trình phaán ñaáu gian khoå cuûa ngöôøi ta. Thöïc teá thì hoï ñaõ töøng chòu nhöõng aùp löïc, khoù khaên gaáp traêm laàn bình thöôøng. Ña soá ngöôøi giaøu sang ñeàu phaûi traûi qua quaù trình ñoù. Luùc maø hoï caát ñaàu leân ñöôïc cuõng laø luùc duïng thaàn phaùt huy taùc duïng, coøn luùc ruûi ro, khoán kho laø luùc duïng thaàn ñang bò khaéc, laø luùc vaän cuoäc soáng ñang treo ñaàu sôïi toùc. Meänh nhöõng ngöôøi phuù quyù duïng thaàn coù löïc, nhöng thöôøng nghieâng veà cöïc vöôïng hay cöïc nhöôïc, neân dao ñoäng leân cao xuoáng thaáp lôùn, cuoäc ñôøi khoâng baèng phaúng. Ngöôøi thieân veà vöôïng, tuy ñang gaëp khoù khaên nhöng baûn thaân haäu thieân veà vöôïng,tuy ñang gaëp khoù khaên nhöng baûn thaân haäu thieân noã löïc nhieàu, khi chuyeån sang vaän toát seõ ñoùn ñöôïc caùt tinh chieáu xuoáng ; ngöôøi thieân veà nhöôïc, neáu gaëp vaän toát cuõng coù theå khaù giaû, uy phong vaãn noåi. Hai loaïi meänh cuïc naøy hieän roõ ñaëc ñieåm “ coù thuoäc cöùu laø quyù”. Coøn loaïi meänh cuïc toát, duïng thaàn vöôïng, khoâng bò khaéc, toå hôïp Töù truï toát ñeàu, laïi gaëp vaän toát, ñoù môùi chính laø ngöôøi phuù quyù song toaøn, coù meänh “trung hoøa vi quyù” chaân chính. Trong haøng trieäu ngöôøi chöa chaéc ñaõ coù ngöôøi nhö theá. Hôn nöõa ngöôøi nhö theá, ngoaøi meänh cuûa mình ra coøn coù aâm phuùc toå tieân , phong thuyû, töôùng maët, töôùng tay ñeàu ñaëc bieät. Nhöõng yeáu toá ñoù gaén chaët vôùi vaän khí cuûa caùc thieân theå trong vuõ truï taïo neân vaø coù aûnh höôûng moâi tröôøng xaõ hoäi, vaän hoäi quoác gia ñem laïi. Trong saùch “ Ngöng Traïi thu ñaêng tuøng thoaïi” coù caâu chuyeän nhö sau : ôû Haø Trung coù vieân quan thaùi thuù khi coøn ngheøo, coù ngöôøi ñoaùn meänh raát linh nghieäm, thöôøng noùi vôùi oâng ta : “Toâi ñaõ xem kó Töù truï cuûa oâng, thaáy laø coù quan maø khoâng coù loäc, cho duø coù phaán ñaáu gian khoå cuõng khoâng ñöôïc”. Thaùi thuù cho raèng ñoù laø lôøi noùi hoang ñöôøng, vì vaäy oâng ra coâng ñeøn saùch, lieân tuïc thi ñoã. Baïn oâng hoái haän mình nghieân cöùu chöa saâu, lieàn tìm ñeán moät thaày ñoaùn meänh cao hôn hoûi. Thaày ñoù noùi : “Ngaøy Thaùi thuù sinh gaëp sao vaên khuùc chieáu, thieân truø hoùa giaûi, neáu sinh ôû choã vaên minh thì nhaát ñònh quyù hieån”. Ngöôøi baïn veà hoûi laïi Thaùi thuù, meï Thaùi thuù nghe xong noùi : “Hoâm toâi sinh laø vaøo luùc hoaøng hoân treân ñöôøng laùnh naïn. Vì khoâng coù choã nghæ, beøn sinh Thaùi thuù ôû choã ngoaøi cöûa soå ngoâi nhaø. Nhö vaäy roõ raøng giôø sinh Thaùi thuù gaëp thieân thôøi, ñòa lôïi. Thôøi Khang Hy nhaø Thanh coù moät vieân quan sinh con treân thuyeàn. Ngöôøi nhaø bieát ñöôïc luùc ñoù moät gia ñình treân bôø cuõng sinh con. Hai möôi naêm sau, vieân quan ñoù veà thaêm queâ, beøn tìm ñeán tìm hieåu xem con oâng thôï reøn ñoù giôø ra sao. Khi ñeán nhaø thaáy caäu thanh nieân ñoù ñang caàm buùa ñöùng reøn thì raát xuùc ñoäng. Nguyeân laø coù moät ngöôøi ñoaùn meänh raát gioûi ñaõ sôùm ñoaùn cho con oâng sau naøy seõ laøm quan to trong trieàu. Ñöùa con ñoù hoïc haønh raát coá gaéng. Vieân quan ñoù cuõng noùi vôùi baïn beø raèng : Töù truï con oâng hoûa khí raát thaønh ñaït. Coøn con oâng thôï reøn, hoûa khí trong meänh raát thònh, laïi sinh ngay beân loø löûa, neân hoûa thònh coøn gaëp hoûa, khoâng coù thuyû ñieàu hoøa töùc laø meänh khoâng ñöôïc boå cöùu. Ngaøy nay trong döï ñoaùn, loaïi meänh nhö theá gaëp raát nhieàu. Ví duï coù moät ngöôøi , khi thaày Thieäu Vó Hoa ñoaùn meänh thaáy trong Töù truï thoå laïi nhieàu laïi khoâng bò cheá ngöï, nhöng vaãn laø meänh phuù quyù, beøn noùi : neáu anh ôû quaân ñoäi vaøo chuïc naêm thì môùi coù theå ñieàu chænh baïi vaän ñeå thaønh ñaït. Ngöôøi ñoù laäp töùc thöøa nhaän. Thì ra yù thaày Thieäu Vó Hoa laø duøng maøu xan cuûa quaân trang vaø soáng trong moâi tröôøng maøu xanh cuûa quaân ñoäi cuøng vôùi kyû luaät nghieâm ngaët, ñoù laø söï cöùu boå cho thoå nhieàu. Ngöôøi ôû trong quaân ñoäi laø só quan, khi chuyeån ra ngoaøi baét ñaàu gaëp vaän toát neân tuoåi treû traùnh ñöôïc nhieàu gaäp gheành traéc trôû, thaønh ra cuoäc ñôøi thuaän lôïi tieán leân. Coù moät soá Töù truï thieân nhöôïc hoaëc thieân vöôïng, khi ñoaùn thaày Thieäu ñeàu ñoåi laïi teân ñeå boá cöùu. Coù moät soá ngöôøi khi noùi ñeán teân, tra laïi Töù truï thì thaáy chính teân ñaët ñaõ coù boå cöùu, chöùng toû ngöôøi ñoù khi nhoû ñaõ ñöôïc ñoaùn meänh. Ngöôøi ñoù hieän nay vaãn giaøu sang, thaønh ñaït, chöùng toû söï boå cöùu cho Töù truï coù taùc duïng. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa I. www.tuviglobal.com 109 BAØN VEÀ GIAØU NGHEØO Xem giaøu ngheøo, phaûi xem troïng taøi tinh, vì giaøu hay ngheøo ñeàu döïa vaøo taøi tinh ñeå phaùn ñoaùn. Nhöng trong meänh, taøi nhieàu khoâng nhaát thieát laø giaøu, thaäm chí coù theå laø ngheøo. Ngöôïc laïi, taøi ít hoaëc khoâng coù taøi chöa chaéc ñaõ ngheøo, thaäm chí coù theå laø giaøu. Cho neân theân choát laø phaûi xem taøi tinh ñoù laø hæ hay kò, coù nguoàn goác töø ñaâu, coù kieän toaøn ñaày ñuû khoâng, taøi tinh coù lôïi cho mình khoâng. 1. CAÙCH XEM GIAØU 1) Taøi laø duïng thaàn . Thaân vöôïng, taøi coù theå laøm duïng thaàn, nhö theá môùi coù khaû naêng giaøu. Coù 4 ñieàu kieän : a)- Taøi laø duïng thaân maø coù löïc, khoâng bò khaéc , hôïp , xung. Nhö theá giaøu nhaát. b)- Aán laø kò thaàn,taøi laø duïng thaàn ñeå laøm toån thaát aán. Thaân vaø taøi ñeàu thoûa ñaùng môùi giaøu. c)- Aán naëng, quan suy, taøi naém leänh. Taøi laø duïng thaàn coù theå laøm toån aán, laïi nhôø quan suy, taøi khoâng bò chuyeån hoùa neân giaøu. d) Aán vöôïng, thöïc thöông nheï, taøi tinh ñöôïc caùch cuïc. Taøi cuïc coù theå ñoái ñòch ñöôïc aán vöôïng. Nhaät chuû ñoøi hoûi aán vöôïng sinh thaàn ñeå gaùnh ñöôïc taøi lôùn. 2) Taøi laø hæ thaàn. Töùc laø laáy taøi sinh cho duïng thaàn laø quan. Taøi laø hæ thaàn ñoøi hoûi phaûi vöôïng, phaûi coù löïc, khoâng bò khaéc, hôïp , xung , phaù môùi coù theå sinh quan. Thaân vöôïng, taøi quan töông sinh laø phuù quyù song toaøn. 3) Aùm taøi. Coù saùch giaûi thích aùm taøi laø trong meänh coù taøi, coù thöïc thöông coù theå sinh taøi. Ñieàu ño khoâng hôïp lí. Meänh khoâng coù taøi laø meänh ngheøo, meänh thaày tu. Coù moät soá nhaø cöï phuù, khi coøn ngheøo chæ vì trong vaän meänh khoâng coù taøi, laïi khoâng gaëp vaän taøi, nhöng khi taøi cuûa taøi vaän ñöôïc leänh, coù löïc, ví duï vaän thöïc thöông gaëp naêm taøi laø coù theå khôûi saéc, giaøu raát nhanh. Song ngöôøi nhö theá, khi vaän ñaõ qua thì taøi khoâng phaùt maïnh nöõa. Cho neân ngöôøi trong meänh khoâng coù taøi maø giaøu laø ngöôøi thaân vöôïng laïi gaëp taøi cuûa vaän thöïc thöông. Cuï theå : a- Thaân vöôïng, tæ kieáp vöôïng, thöïc thöông vöôïng, taøi aán suy. Khi taøi laø duïng thaàn, tæ kieáp sinh thöïc thöông, thöïc thöông vöôïng sinh taøi tinh, aán suy khoâng laøm thöông toån thöïc thöông. Neân taøi vaän nhôø ñöôïc thöïc thöông sinh maø giaøu. b- Thaân vöôïng laïi coù taøi khí thoâng thöông. Taøi vöôïng laïi coøn ñöôïc thöïc thöông sinh neân nguoàn raát doài daøo. 4. Caùc tröôøng hôïp khaùc veà thaân vöôïng, taøi vöôïng a- Taøi vöôïng sinh quan, quan coù theå baûo veä taøi, duïng thaàn taøi gaùnh ñöôïc taøi. Ngoaøi ra coøn yeâu caàu aán ,tæ sinh khaéc cheá hoùa. Ñoøi hoûi thaân vöôïng, aán vöôïng, quan nheï thì aán baûo hoä quan. Thaân taøi aán ñoàng ñeàu laø vöøa giaøu vöøa sang. Quan vöôïng baûo hoä taøi nhöôïc, quan nhöôïc ñöôïc taøi vöôïng sinh, hoaëc aán nhöôïc quan vöôïng sinh, aán vöôïng baûo hoä quan nhöôïc, hai tröôøng hôïp naøy, moät tröôøng hôïp laø phuù quyù song toaøn, tröôøng hôïp kia laø quyù maïnh coù thöïc quyeàn. Khi naøo laø ñöôïc baûo hoä, khi naøo ñöôïc sinh laø maáu choát ñeå caân baèng Töù truï . Ñieàu quyeát ñònh laø ôû choã duïng thaàn vaø nhaät chuû ñeàu phaûi coù löïc. b- Taøi naëng, thöïc thöông ít, duïng thaàn taøi coù theå gaùnh ñöôïc, ngoaøi ra coøn ñoøi hoûi aán kieáp sinh khaéc cheá hoaù hôïp lyù. Neáu thaân vöôïng, aán vöôïng nheï thì thaân vaø taøi ngang ñeàu nhau. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 110 c- Coù thöïc thöông hoaëc coù quan saùt,taøi naém leänh.Duïng thaàn taøi tinh vöøa vöôïng vöøa coù nguoàn, hoaëc quan saùt baûo veàn taøi laøm cho taøi khoâng bò cöôùp ñoaït, ñoàng thôøi ñoøi hoûi thaân taøi ñoàng ñeàu thì môùi giaøu. 5. Thaân nhöôïc duøng aán. a- Duøng aán, taøi gaén chaët vôùi nhau ñeå sinh quan ,hôn nöõa taøi quan khoâng bò phaù . Duøng aán sinh thaân laïi coøn coù theå chaën ñöôïc thöïc thöông xì hôi cho mình. Ví duï nhaät nhöôïc aán vöôïng, taøi quan khoâng bò phaù laø coù ích, gaëp vaän aán thuï thì phuùc loäc thoï ñeàu coù. b- Thöïc thöông naëng, coù taøi tinh, quan laïi khoâng bò phaù . Nhö theá taøi coù theå xì hôi thöïc thöông maø sinh quan, quan sinh aán ,aán sinh thaân, töùc laø möôïn nhôø taøi tinh ñeå löu thoâng sinh hoùa. Taøi, quan ( saùt) khoâng bò phaù laø nguõ haønh ñoàng ñeàu hôïp lyù, do ñoù seõ giaøu sang. 6- Thaân nhöôïc duøng tæ kieáp . Tæ kieáp nhieàu coù theå gaùnh ñöôïc vöôïng taøi maø giaøu. Gaëp vaän tæ kieáp seõ phaùt giaøu lôùn. 2 – CAÙCH XEM NGHEØO 1- Duïng thaàn laø taøi, taøi bò phaù naëng . Thaân vöôïng nhôø taøi, voán ñang giaøu, nhöng taøi laø duïng thaàn bò xung hôïp ,khaéc , neân trôû thaønh ngheøo. 2- Taøi laø hæ thaàn bò phaù hoaïi . Thaân vöôïng, quan khoâng vöôïng, laáy quan hoaëc saùt laøm duïng thaàn, taøi laø hæ thaàn nhöng taøi bò xung, hôïp , khaéc, do ñoù duïng thaàn maát nguoàn, taøi sinh khoâng noåi quan thì khoâng theå noùi ñöôïc giaøu sang. 3- Taøi laø kò thaàn, duïng thaàn bò phaù hoaïi. Thaân nhöôïc ñaùng leõ duïng thaàn phaûi giuùp ñôõ aán, hoaëc tæ kieáp . a- Quan saùt vöôïng, gaëp taøi cuïc hoaëc taøi vöôïng coù lôïi cho aán neân taøi laø kò thaàn. Thaân quaù yeáu thaéng khoâng noåi taøi quan vöôïng neân ngheøo. b- Thöïc thöông nhieàu maø duïng thaàn laø aán,taøi ñöôïc thöïc thöông sinh laïi phaù hoaïi aán thaønh kò thaàn. Khi taøi laø kò thaàn, duïng thaàn bò khaéc neân trôû thaønh ngheøo. c- Taøi laø kò thaàn vöôïng, duïng thaàn laø aán. Taøi phaù aán neân ngheøo. 4- Taøi tinh khoâng ñöôïc trung hoøa. a- Thaân nhöôïc, taøi maïnh neân nhaät chuû khoâng thaéng noåi taøi. Ngöôøi thaân nhöôïc trong meänh khoâng neân gaëp taøi vöôïng, luùc gaëp laø tai hoïa aäp ñeán. b- Thaân nhöôïc, duïng thaàn laø kieáp, quan tinh cheá ngöï kieáp. Kieáp bò khoáng cheá laøm cho thaân caøng nhöôïc, nhöôïc thì khoâng theå gaùnh noåi taøi, cho neân khoâng theå khoâng ngheøo. c- Thaân nhöôïc taøi naêng laïi gaëp thöïc thöông naëng, thöïc thöông seõ xì hôi, sinh taøi, laøm cho thaân khoâng gaùnh ñöôïc taøi neân ngheøo. d- Thaân vöôïng taøi yeáu, thöïc thöông khoâng xuaát hieän. Thaân vöôïng, taøi yeáu laïi khoâng coù nguoàn, huynh ñeä tæ kieáp chia nhau cöôùp ñoaït neân maát taøi. g- Thaân vöôïng, quan saùt caøng vöôïng , taøi nheï. Thaàn khaéc cheá caøng vöôïng thì mình seõ yeáu,taøi ñaõ nheï laïi coøn bò xì heát bôûi quan saùt, ñoù goïi laø kò thaàn quan saùt vöôïng laøm xì hôi taøi neân meänh ngheøo. 5- Thaân bò xì hôi quaù möùc. Thöïc thöông naëng, thaân nhöôïc, aán nheï maø aán laø duïng thaân. Duïng thaân voâ löïc neân khoâng khoáng cheá ñöôïc thöïc thöông, thöïc thöông maïnh sinh taøi. Thaân nhöôïc khoâng gaùnh noåi taøi neân ngheøo. 6. Caùc loaïi ngheøo khaùc nhau. a- Aán laø duïng thaân , taøi tinh phaù hoaïi aán, coøn quan tinh sinh hoùa hôïp ly, aán tinh ñöôïc cöùu neân tuy ngheøo nhöng sang. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 111 b- Quan saùt vöôïng, thaân nhöôïc,taøi tinh sinh trôï cho quan saùt, nhôø coù aán neân deã ñöôïc laøm quan nhöng vaãn ngheøo. c- Taøi nhieàu, thaân gaùnh khoâng noåi. Caùi giuùp thaân ñöôïc choïn laøm duïng thaàn nhöng khoâng coù ích laø bao neân vaãn ngheøo. d- Thaân vöôïng, coù aán, thöïc thöông vöôïng xì hôi aán neân khoâng coù taøi. Chæ laø loaïi thö sinh, baàn nho. II. BAØN VEÀ SANG, HEØN. Muoán bieát sang hay heøn, phaûi xem quan tinh, bao goàm chính quan vaø thieân quan. Song khoâng phaûi cöù heã quan vöôïng laø sang, quan nhöôïc laø heøn. Coù luùc quan tinh raát nhieàu maø vaãn heøn, ngöôïc laïi quan tinh nhöôïc hoaëc khoâng coù maø vaãn sang. Maáu choát laø quan tinh coù phaûi laø hæ hay khoâng vaø coù nguoàn, quan tinh coù kieän toaøn khoâng, quan tinh coù lôïi cho mình khoâng. Trong meänh khoâng kò taøi, coøn quan laø duïng thaàn thì phuù quyù song toaøn. 1. CAÙCH XEM SANG. 1. Quan tinh laø duïng thaàn. Thaân vöôïng môùi coù theå laáy quan tinh laøm duïng thaàn. a- Quan tinh laø duïng thaàn coù löïc, khoâng bò khaéc, hôïp , xung. b- Kieáp naëng taøi nheï, quan coù theå khaéc kieáp. Thaân vöôïng kieáp taøi, quan coù theå baûo hoä taøi, taøi nheï cho neân sang nhieàu hôn giaøu. c- Kò tæ kieáp , quan vöôïng taøi vöôïng coù theå khaùng ñöôïc tæ kieáp, neân giaøu sang. 2- Quan laø hæ thaàn. Nhaät chuû vöôïng , duïng thaàn laø aán , quan trôï giuùp cho duïng thaàn coù löïc, ñoàng thôøi duïng thaàn laïi khoâng bò hôïp , khaéc xung. 3- Aùm quan . coù saùch giaûi thích aùm quan laø trong meänh khoâng coù quan. Neân nhôù raèng quan tinh laø tieâu chí cuûa söï sang. Thoâng thöôøng khoâng coù duyeân vôùi nhau, nhöng laáy thaùng maø quan tinh sinh phuø cho ñeå bieát söï vöôïng suy cuûa quan. Quan vöôïng maø laøm duïng thaàn laø meänh coù taøi. Quan gaëp tueá vaän laø coù chöùc quan. 4- Caùc tröôøng hôïp khaùc cuûa thaân vöôïng quan vöôïng. a- Quan tinh vöôïng laø duïng thaàn, coù aán thuï baûo veà quan thì nhaát ñònh sang. b- Thaân vöôïng coù theå gaùnh vaùc ñöôïc taøi quan, coù aán thuï tæ kieáp sinh khaéc cheá hoùa laø giaøu sang. c- Quan vöôïng thaân nhöôïc, quan coù theå sinh aán. Quan quaù vöôïng laø naëng seõ khaéc thaân quaù möùc, cho neân quan vöôïng coù theå laáy aán vöôïng laøm duïng thaàn thoâng quan ñeå hoaù quan sinh thaân cho sang. d- Thaân vöôïng, quan vöôïng, aán suy, taøi tinh khoâng hieän, nhöng aán tæ giuùp thaân chaët cheõ laø quan vaø daân ñoàng ñeàu nhau neân sang. e- Thaân vöôïng, saùt maïnh, thöïc thaàn coù löïc. Thaát saùt laø tieåu nhaân, nhôø coù thöïc thaàn cheá aùp neân boå taû ñöôïc cho quaân vöông, töùc laø coù ích cho vua, nhö theá goïi laø : anh huøng aùp ñaûo vaïn ngöôøi. g- Saùt , thaân ñeàu vöôïng, khoâng coù aán, thöïc thöông laø duïng thaàn coù löïc, aán khoâng laøm toån thöông duïng thaàn, duïng thaàn coù löïc coù theå cheá aùp ñöôïc thaát saùt vöôïng, cho neân thaân saùt ñoàng ñeàu vöôïng, cho neân thaân saùt ñoàng ñeàu laø sang. 5. Maáy tröôøng hôïp quan nhöôïc. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 112 a- Thaân nhöôïc, quan nhöôïc, taøi coù löïc. Taøi vöôïng coù theå sinh cho quan nhöôïc, quan nhôø theá maø vinh hieån neân phuù quyù. b- Aán vöôïng, quan suy, taøi laøm hai aán. Thaân vöôïng aán laø kò thaàn, quan suy khoâng sinh ñöôïc aán, nhöng coù taøi sinh, taøi coøn coù theå cheá aán tinh kò thaàn, nhö vaäy thaân, taøi quan ñoàng ñeàu, ñoù laø meänh phuù quyù. 6. Quan tinh laø duïng thaàn trong moät soá tröôøng hôïp khaùc a- Thaân nhöôïc, duïng thaàn laø tæ kieáp , taøi suy, quan coù theå sinh aán. Quan vöôïng laøm cho aán vöôïng, aán sinh duïng thaàn, khoâng coù kò thaàn taøi khoáng cheá, neân thaân töø nhöôïc trôû thaønh maïnh, coù theå thaéng ñöôïc quan, gaùnh vaùc noåi quan, do ñoù maø trôû thaønh sang. b- Thaàn nhöôïc, taøi vöôïng coù aán, tæ kieáp , quan tuy khoâng nhieàu nhöng khoâng bò phaù .Duïng thaàn quan tinh coù theå khoâng vôùi taøi, aán ñeå dinh thaân, nguõ haønh töông sinh hôïp tình hôïp lí neân phuù quyù song toaøn. c- Thaân nhöôïc, taøi tinh laøm haïi aán, quan coù theå sinh aán. Duïng thaàn laø aán, kò taøi tinh laøm thöông toån aán, coù vöôïng quan hoùa taøi lieân tuïc sinh cho aán, do ñoù maø sinh cho thaân. Taøi laø kò thaàn nhöng nhôø coù quan hoùa giaûi neân hôïp lí, ñoù laø ngöôøi tieåu phuù ñaïi quyù. 2. CAÙCH XEM HEØN Thoâng thöôøng vì quan saùt khoâng ñöôïc trung hoaø, naëng quaù hoaëc nheï quaù neân coù haïi thaønh ra coù vaán ñeà. 1. Maáy tröôøng hôïp quan nhieàu. a- Quan nhieàu kò gaëp taøi, thaân laïi nhöôïc. Taøi tinh naém leänh hoaëc taøi cuïc, thaân nhöôïc khoâng gaùnh noåi taøi quan neân ngheøo heøn. Neáu thaân vöôïng khoâng gaùnh noåi taøi quan ngheøo heøn. Neáu thaân vöôïng, taøi quan töông sinh cho nhau caøng vöôïng cuõng khaéc thaân. Khi gaëp caùc vaän aán , tæ kieáp thì coù ñôõ hôn. b- Thaân nhöôïc, duïng thaàn laø aán, nhöng taøi tinh laïi phaù hoaïi aán. Duïng thaàn bò taøi khaéc cho thöông toån, khoâng coù vöôïng quan ñeå sinh aán, hoùa giaûi taøi neân meänh heøn. c- Quan saùt naëng maø khoâng aán. Quan saùt naëng, khoâng coù aán ñeå sinh thaân, hoùa giaûi quan saùt, thaønh ra thaân bò quan saùt khaéc, do ñoù maø heøn. d- Chính quan naëng, khoâng coù aán, thöïc thöông maïnh ñeå aùp laïi. Neáu thaân nhöôïc khoâng coù aán laø khoâng coù choã nöông töïa, quan tinh bò thöïc thöông cheá aùp , thöïc thöông coøn laøm xì hôi thaân, neân ñoù laø söï xì hôi voâ tình, laøm cho ngheøo heøn. e- Quan naëng, aán nheï, thaân nhöôïc. Tuy quan sinh aán, nhöng aán vaãn yeáu khoâng coù löïc ñeå sinh thaân cho neân vaãn laø thaân nhöôïc bò quan tinh vöôïng khaéc neân rôi vaøo meänh heøn. 2- Maáy tröôøng hôïp quan nhöôïc a- Quan nhöôïc, kieáp naëng, khoâng coù taøi. Quan ñaõ nhöôïc laïi khoâng coù taøi sinh, gaëp kieáp taøi naëng neân ngheøo heøn. b- Quan nheï, aán naëng, thaân vöôïng, aán hoaù quan maø khoâng coù quan, thaân vöôïng khoâng coù quan laø heøn. c- Quan taøng khoâng thaáu, taøi nheï, kieáp naëng. Vì thaân vöôïng, taøi quan nheï, töùc khoâng coù taøi quan ñeå döôõng meänh neân ngheøo heøn. III. BAØN VEÀ CAÙT , HUNG DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 113 Caùt tuy khoâng nhaát ñònh seõ giaøu sang, nhöng caû ñôøi oån ñònh, ít vaát vaû phong ba, duïng thaàn gaén lieàn vôùi caùi ñöôïc sinh phuø neân duïng thaàn yeân oån. Hung thaàn thì ñoùi khoå maø nhieàu hieåm hoïa, soùng gioù deã bò thöông toån. Kò thaàn coù löïc khaéc duïng thaàn, caùch cuïc Töù truï laïi thieân khoâ ( caùc toå hôïp xaáu nhieàu hôn toát) laø meänh khoâng coù cöùu, daãn ñeán duïng thaàn rôi vaøo nguy haïi. Töù truï thieân khoâ khoâng coù cöùu laø muoán noùi Töù truï beänh naëng khoâng coù cöùu, töùc laø khoâng theå choïn ñöôïc duïng thaàn,ñaõ theá laïi coøn bò phaù haïi. 1. CAÙCH XEM CAÙT 1. Duïng thaàn coù sinh hoaëc coù baûo veä , traùnh bò khaéc toån thöông. 2. Duïng thaàn ôû thieân can khoâng bò khaéc hôïp ; duïng thaàn ôû ñòa chi khoâng bò khaéc, hôïp , hình , xung. A. Thaân Vöôïng 1. Thaân vöôïng duïng thaàn laø taøi, coù thöïc thöông sinh taøi ; hoaëc coù quan saùt baûo veä taøi. 2. Thaân vöôïng duïng thaàn laø quan, hoaëc coù aán baûo veä quan. 3. Thaân vöôïng, duïng thaàn laø saùt, saùt naëng coù thöïc thöông cheá ngöï; hoaëc saùt nheï coù taøi sinh. 4. Thaân vöôïng, duïng thaàn laø thöïc thöông, coù taøi löu thoâng vaø baûo veä thöïc thöông, ñeàu laø caùt. 5. Thaân nhöôïc 1. Thaân vöôïng, duïng thaàn laø tæ kieáp , quan tinh naëng, coù aán sinh thaân sinh xì hôi quan. 2. Thaân vöôïng, duïng thaàn laø tæ kieáp , taøi tinh naëng, coù quan xì hôi taøi sinh aán 3. Thaân vöôïng, duïng thaàn laø tæ kieáp , thöïc thöông naëng, coù aán cheá ngöï thöïc thöông maø sinh thaân. 4. Thaân vöôïng, duïng thaàn laø aán, coù quan tinh sinh aán ; hoaëc tæ kieáp baûo veä aán. 2. CAÙCH XEM HUNG - Khoâng coù duïng thaàn hoaëc bò hoùa maát duïng thaàn hoaëc duïng thaàn khoâng ñöôïc sinh hoaëc duïng thaân bò khaéc. - Kò thaàn nhieàu quaù, hoaëc kò thaàn khoâng bò cheá ngöï, hoaëc kò thaàn ñöôïc sinh. 1.Taøi. - Taøi naëng : taøi vöôïng, thaân nhöôïc, kieáp vaø aán nheï. - Taøi nheï : duïng thaàn laø taøi, taøi nheï coøn kieáp naëng, aán naëng. 2- Quan. - Quan naëng : quan nhieàu, thaân nhöôïc laïi khoâng coù aán. - Quan nheï : duïng thaàn laø quan, aán naëng. 3- Saùt. - Saùt naëng : thaân nheï laïi khoâng coù thöïc thöông, aán thuï. - Saùt naëng : thaàn nhöôïc kò saùt laïi coøn gaëp taøi nhieàu. - Saùt nheï : duïng thaàn laø saùt, saùt nheï khoâng cheá ngöï ñöôïc naëng laïi coøn khoâng coù taøi. 4- Aán. - Aán naëng : aán kieáp ñeàu naëng maø quan thì nheï. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 114 - Aán nheï : duïng thaàn laø aán maø gaëp taøi nhieàu 5- Thöïc thöông. - Thöïc thöông naëng : Thöïc thöông nhieàu laïi khoâng coù aân. - Thöïc thöông nheï : duïng thaàn laø thöïc thöông laïi gaëp nhieàu kieâu thaàn. 6- Tæ kieáp - Tæ kieáp naëng : aán vaø kieáp ñeàu naëng coøn quan nheï. - Tæ kieáp naëng : Töù truï tæ kieáp nhieàu maø khoâng coù quan saùt. - Tæ kieáp nheï : Duïng thaàn laø tæ kieáp maø quan saùt nhieàu. IV. BAØN VEÀ THOÏ, YEÅU Goïi laø ngöôøi thoï töùc ngöôøi nguyeân khí daøy, töùc laø duïng thaàn ñöôïc sinh maø coù löïc. Ngöôïc laïi, ngöôøi yeåu laø ngöôøi nguyeân khí moûng, töùc duïng thaân ñöôïc ít khí, Töù truï thieân veà khoâ ( caùc toå hoaëc Töù truï khoâng toát ). 1. CAÙCH XEM MEÄNH THOÏ. 1. Thaân vöôïng - Thaân vöôïng, duïng thaàn laø quan, quan nhöôïc gaëp ñöôïc taøi .Duïng thaàn ñöôïc sinh trôû thaønh coù löïc. - Thaân vöôïng, duïng thaàn laø taøi, taøi nheï gaëp thöïc thöông, duïng thaàn ñöôïc sinh neân coù löïc. 2. Thaân nhöôïc nhöng coù aán thuï naém quyeàn. 3. Gaëp ñöôïc caùc vaän laø hæ thaàn cuûa duïng thaàn. 4. Töù truï khoâng bò xung, hoaëc coù xung nhöng hoäi veà cho duïng thaàn, hæ thaàn khoâng bò phaù haïi. 5. Nguõ haønh ñoàng ñeàu laø toát, trung hoaø, thuaàn tuyù caøng thoï. 2. CAÙCH XEM MEÄNH YEÅU. 1. Duïng thaàn ñaõ nhöôïc laïi coøn bò khaéc, kò thaàn coù löïc. 2. Kò thaàn vaø duïng thaàn hoãn chieán. 3. Thaân quaù vöôïng nhöng khoâng bò khaéc, xì hôi, hao toån. 4. Khi thaân quaù nhöôïc. - Thaân quaù nhöôïc, coøn aán quaù naëng. Ñoù laø nhaät nguyeân khoâng coù goác, thaàn ñöôïc sinh maïnh quaù neân phieâu dieâu, lô löûng. - Taøi saùt quaù vöôïng, nhaät chuû khoâng coù choã döïa. Nhaät chuû quaù yeáu laïi khoâng coù aán thuï, tæ kieáp ñeå thaéng taøi, saùt. - Thaân nhöôïc laïi khoâng coù aân, coøn thöông thöïc truøng ñieäp. 5. Xung, hôïp khoâng coù lôïi, kò thaàn khoâng bò xung hôïp , ngöôïc laïi duïng thaàn hoaëc hæ thaàn xung hôïp . 6. Thaân nhöôïc laïi gaëp vaän khoâng lôïi cho duïng thaàn hoaëc hæ thaàn, hay ngöôïc laïi gaëp caùc vaän khaùc, hao toån, xì hôi khoâng coù lôïi cho baûn thaân. 7. Vì kim haøn, thuyû laïnh, laøm cho thoå ñoâng cöùng hoaëc hoûa noùng, thoå taùo laøm cho moäc khoâ chaùy. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 115 8. Töù truï thieân veà khoâ ( caùc Toå hôïp khoâng toát) , hoãn taïp. Toùm laïi : phuù quy caùt thoï hay ngheøo heøn hung yeåu ñeàu phaûi caên cöù vaøo caùch cuïc maø ñònh ñoaït. Ñaïi vaän toát thì moïi vieäc troâi chaûy, giaøu thì phaùt ñaït, sang thì xe ngöïa xeânh xang, caùt thoï thì vaïn thoï voâ cöông. Ngöôïc laïi, ñaïi vaän xaáu, hình xung khaéc haïi caùc choã yeáu cuûa meänh cuïc thì ñeàu xaáu. Thoâng thöôøng ñaïi vaän toát maø löu nieân khoâng toát, ñaïi vaän toát laø coøn coù cöùu. Ngöôïc laïi, ñaïi vaän ñaõ xaáu, löu nieân cuõng xaáu laø khoâng coù cöùu. Nguyeân lyù cuûa noù cuõng gioáng nhö khi döï ñoaùn Töù truï vaø tueá vaän phaûi keát hôïp vôùi töôùng maët, töôùng tay vaø khí saéc cuoái cuøng môùi giaùm keát luaän. Ñieåm chính ñeå döï ñoaùn phuù quyù caùt thoï vaø ngheøo heøn hung yeåu laø : Giaøu : nhaät chuû maïnh, taøi tinh laø duïng thaàn, taøi tinh caøng vöôïng caøng giaøu. Nhaät chuû yeáu, tæ kieáp laø duïng thaàn. Tæ kieáp caøng vöôïng caøng giaøu. Sang : nhaät chuû nhöôïc , quan saùt laø duïng thaàn. Quan saùt caøng vöôïng caøng sang. Nhaät chuû nhöôïc, aán tinh laø duïng thaàn. Aán tinh caøng vöôïng caøng sang. Caùt : nhaät chuû maïnh, caùi aùp cheá, laøm hao toån, xì hôi nhaät chuû laø duïng thaàn. Duïng thaàn ñöôïc sinh vöôïng thì caøng toát. Nhaät chuû nhöôïc, caùi sinh phuø nhaät chuû laø duïng thaàn. Duïng thaàn ñöôïc sinh vöôïng thì caøng caùt. Thoï : nhaät chuû caøng maïnh, thöïc thöông laø duïng thaàn. Thöïc thöông caøng vöôïng caøng thoï. Nhaät chuû nhöïôc, aán tih laø duïng thaàn. Aán tinh caøng vöôïng caøng thoï. Ngheøo : nhaät chuû maïnh, tæ kieáp laø kò thaàn. Kò thaàn caøng vöôïng caøng ngheøo. Nhaät chuû nhöôïc, taøi tinh laø kò thaàn. Taøi tinh caøng vöôïng caøng ngheøo. Heøn : nhaät chuû maïnh, aán tinh laø kò thaàn. Aán tinh caøng vöôïng caøng heøn. Nhaät chuû nhöôïc, quan saùt laø kò thaàn.Quan saùt caøng vöôïng caøng heøn. Hung : nhaät chuû maïnh, caùi sinh phuø laø kò thaàn. Kò thaàn caøng vöôïng caøng hung. Nhaät chuû nhöôïc, caùi khaéc, xì hôi, hao toån nhaät chuû laø kò thaàn. Kò thaàn caøng vöôïng caøng hung. Yeåu : nhaät chuû maïnh, aán tinh laø kò thaàn, aán tinh laø kò thaàn . Aán tinh caøng vöôïng caøng yeåu. Nhaät chuû nhöôïc, thöïc thöông laø kò thaàn. Thöông thöïc caøng vöôïng caøng yeåu. Nhöõng keát luaän treân ñaây laø choïn loïc nhöõng coå kim tinh hoaø, laø keát tinh töø thöïc tieãn, giôùi thieäu ñeå ñoäc giaû naém ñöôïc vaán ñeà. CHÖÔNG 12 KEÁT HOÂN 1. QUAN NIEÄM ÑUÙNG ÑAÉN VEÀ HOÂN NHAÂN Caùc caùch cuûa Töù truï coù maáy loaïi thoâng tin laø tieâu chí hieän roõ hoân nhaân khoâng toát. Ví duï : ngang vai, kieáp taøi vöông laïi gaëp vaän sinh cho vöôïng ( hôn nöõa ñoù cuõng laø nhöng tieâu chí khoâng lôïi cho cha, phaù taøi ) ; coù thöông quan, kình döông ,saùt, ngaøy sinh aâm döông xoâ leäch gaëp vöôïng töôùng, hoaëc khoâng bò cheá ngöï : chi ngaøy bò xung, v.vv.. Neáu noùi nhöõng ñieàu naøy laø coá ñònh thì khoâng coù lyù, vì toâi caûm thaáy phaàn nhieàu caùc caûm tính haäu thieân ñaõ thaüng tieân thieân naøy. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 116 Trong döï ñoaùn, raát nhieàu baïn treû ñeán hoûi veà hoân nhaân. Nhöõng baïn ñoù thöôøng khoâng tìm ñeán nhöõng ñoái töôïng thích hôïp vôùi mình maø choïn ngöôøi yeâu chæ döïa vaøo lyù trí. Ngoaøi ra ôû ñaây coøn coù vaán ñeà cô duyeân. Phaàn ñoäng khoâng coù ñieàu kieän vaø hoaøn caûnh ñeå löïa choïn ngöôøi yeâu theo yù mình muoán. Cho neân keát quaû hoân nhaân xaáu seõ hieän ra khi gaëp vaän trình maø trong ñoù löu nieân khoâng toát. Tröôùc khi keát hoân hoûi veà hoân nhaân vöøa coù theå choïn ñoái töôïng theo lí tính, vöøa choïn ñuùng thôøi cô, laøm cho keát quaû hoân nhaân toát. Vì muoán coù hoân nhaân hôïp lí, tröôùc heát phaûi xeùt ñeán moái quan heä nguõ haønh töông sinh. Neáu chi naêm töông hôïp , can naêm laïi cuõng hôïp , naïp aâm cuûa can chi naêm laïi töông sinh thì nhaát ñònh laø cuoäc hoân nhaân toát. Can naêm vaø chi naêm töông hôïp thì khoâng caàn phaûi lo nghó nhieàu veà quan heä sinh khaéc giöõa chuùng nöõa. Tuy nhieân khi can chi thieân hôïp ñòa hôïp maø naïp aâm nguõ haønh töông khaéc nhau thì coù moät soá caëp vôï choàng suoát ñôøi caõi nhau nhöng khoâng ñeán noãi tan vôõ, ñoù laø vì can chi thieân hôïp ñòa hôïp ,goác naêm beàn vöõng neân khoâng deã tan. Ví duï meänh naêm moät ngöôøi laø moäc, ngöôøi kia laø hoûa, hoaëc kim thuyû,hoûa thoå, thuyû moäc, thoå kim töùc coù quan heä töông sinh thì thoâng thöôøng yeâu nhau gaén boù nhö keo sôn, toái thieåu coù moät beân raát yeâu beân kia. Hoân nhaân ñöôïc thieân hôïp ñòa hôïp nhö theá laïi coøn theâm meänh naêm töông sinh cho nhau thì chaúng khaùc gì treân gaám coøn theâu hoa. Thôøi phong kieán, nam nöõ keát hoân thöôøng döïa theo Töù truï neân söï hôïp lyù cuûa noù ñaõ boå cöùu cho söï thieáu hieåu bieát nhau do taäp tuïc cuõ haïn cheá. Cho neân nhöõng cuoäc hoân nhaân mó maõn neân ñöôïc keát hôïp vôùi tính hôïp lyù veà Töù truï . Töø kinh nghieäm toång keát ñöôïc qua nghieân cöùu coù theå thaáy roõ : caùch noùi nhöõng cuoäc hoân nhaân maø thöông quan hoaëc tæ kieáp nhieàu, hoaëc vöôïng coù theå seõ trieät tieâu ñöôïc tính khaéc cuûa nhau laø coøn caàn ñöôïc tieáp tuïc kieåm nghieäm. Moái quan heä sinh khaéc giöõa caùc nguõ haønh cuûa nam nöõ coù theå döïa theo nhöõng caëp ñaõ keát hoân ñeå döï toaùn, kieåm nghieäm. Theo thieân khaéc ñòa xung maø noùi, cho duø khaéc nhau, keå caû naïp aâm khaùc nhau, vaãn laáy goác naêm goác töông hôïp laøm chính. Vì neáu naïp aâm khaéc nhau laø ñieàu kò cuûa beân kò khaéc, nhöng ñoù laø ñieàu khaéc möøng ( hæ khaéc ). Ñöông nhieân söï xung ñoät maø tính khaéc ñoù daãn ñeán seõ khoù traùnh khoûi caõi nhau, möùc ñoä ñeán ñaâu laø coøn do ôû vaän naøo hay naêm naøo, coù theå nghieâm troïng hôn hoaëc seõ ñôõ hôn. Neáu trong toå hôïp, coù cha hoaëc meï bò maát, hoaëc sinh moät ñöùa con seõ aûnh höôûng ñeán söï caân baèng cho Töù truï. Coù ngöôøi sau khi sinh con trai hoaëc con gaùi, quan heä vôï choàng caêng thaúng theâm, cuõng coù ngöôøi sau khi cha hoaëc meï maát thì quan heä dòu laïi. Meänh vaø vaän coù toå hôïp höõu cô vôùi nhau, cuõng laø söï loä ra cuûa thieân cô. Giaûi thích noù theá naøo cho roõ vaø caùch caûi bieán noù ra sao roõ raøng laø söï maùch baûo ñoái vôùi nhöõng ai muoán khaùm phaù moân khoa hoïc naøy ôû choã con ngöôøi cuoái cuøng coù theå thoâng quan caùc chi giaûn ñôn nhöng cuõng laø nhöõng toå hôïp voâ cuøng phöùc taïp naøy ñeå hieåu roõ baûn thaân, naém vöõng mình vaø caûi bieán mình. Meänh vaän tuy laø caùi nhìn khoâng thaáy, sôø khoâng ñöôïc nhöng noù toàn taïi sôø sôø ra ñoù vaø lieân quan töøng giôø töøng phuùt vôùi söï giaøu sang, ngheøo heøn, caùt hung, thoï yeåu cuûa moãi ngöôøi. Coù ngöôøi keát hon ñoái vôùi ñoái töôïng thieân khaéc ñòa xung, khoù vöôït qua cöûa aûi 54 tuoåi, nhöng cuõng coù ngöôøi nhôø ñaïi vaän toát, khi sao xaáu ñaõ qua ñi, gaëp ñöôïc ñoái töôïng thieân hôïp ñòa hôïp, giaûi ñöôïc caùi naïn vöôït qua cöûa aûi, söï nghieäp cuõng seõ phaùt trieån. Hoân nhaân nhö theá ñaõ trôû thaønh ñieàu may. Neáu noùi raèng töï mình coù muoán tìm khoâng ñaõ. Khoâng muoán tìm thì gaëp may cuõng seõ boû qua moät caùch voâ taâm, coøn neáu muoán tìm, laïi gaëp dòp may thì khi “höõu duyeân thieân lyù naêng töông ngoä” ñeán laø seõ khoâng ñeå troâi tuoät maát. Coøn neáu muoán tìm nhöng khoâng gaëp dòp may thì chaéc chaén ñoù laø meänh xaáu. Coâng lao cuûa ngaøi Thieäu Vó Hoa khoâng nhöõng ôû choã ñaõ tuyeân truyeàn roäng raõi cho Chu dòch öùng duïng, maø coøn ñuùng nhö nguyeân Chuû tòch Hoäi nghieân cöùu Chu dòch Trung quoác, giaùo sö tröôøng Ñaïi hoïc Vuõ Haùn – Ñöôøng Minh Bang – ñaõ noùi : “Thieäu Vó Hoa nhö moät con roàng, DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 117 ñaõ laøm cho maët nöôùc cheát – vaên hoùa Chu dòch – cuoän soùng leân”. Thieäu Vó Hoa vôùi thaùi ñoä khoa hoïc thöïc söï caàu thì, tinh thaàn nghieân cöùu nghieâm tuùc vaø ñaày traùch nhieäm ñaõ coù raát nhieøu coáng hieán. OÂng ñaõ döï ñoaùn cho nhieàu caëp hoân nhaân hoaëc giaûi khaéc cho hoï vaø ñöa laïi nhieàu keát quaû trong thöïc teá ñôøi soáng. Coù nhöõng cuoäc hoân nhaân coù theå giaûi, coù nhöõng cuoäc khoâng theå giaûi ñöôïc. ÔÛ ñaây coøn coù moät vaán ñeà thuoäc veà phaïm truø ñaïo ñöùc xaõ hoäi vaø hoaøn caûnh cho pheùp hay khoâng. Laïi caøng laø vaán ñeà thuoäc veà nhaän thöùc cuûa töøng caù nhaân. Trong taát caû moïi cuoäc hoân nhaân baát haïnh thì cuoäc hoân nhaân maø meänh naêm thieân khaéc ñòa cung laø naëng nhaát. Ñöông nhieân, khi maø phaïm truø ñaïo ñöùc cuûa xaõ hoäi phaùt sinh maâu thuaãn vôùi tính nhaân ñaïo thì vieäc xöû lyù moái quan heä giöõa hai phaïm truø ñoù sao cho chính xaùc chính laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi döï ñoaùn. Ngaøy nay toaø aùn tröôùc khi quyeát ñònh cho ly hoân ñeàu yeâu caàu phaûi qua giai ñoaïn hoøa giaûi, hoøa giaûi khoâng thaønh môùi ly hoân. Ngöôøi döï ñoaùn ñaàu tieân cuõng phaûi xem xeùt maâu thuaãn meänh vaän cuûa hai beân phaùt trieån seõ ñöa ñeán haäu quaû naøo, sau ñoù môùi choïn hình thöùc giaûi quyeát coù lôïi cho hai beân nhaát. Toaø aùn vaø ngöôøi söï ñoaùn ñeàu coù ñieåm gioáng nhau laø : neáu döï ñoaùn thaáy hai vôï choàng ngöôøi ñoù seõ gaây nguy haïi ñeán tính maïng, ñem laïi aûnh höôûng xaáu cho xaõ hoäi thì toaø aùn seõ giaûi quyeát cho ly hoân, ngöôøi döï ñoaùn cuõng ñöa ra kieán li hoân. Choã khaùc nhau laø : caên cöù li hoân cuûa toøa aùn döïa vaøo nguyeân taéc tình caûm hai beân vôï choàng ñaõ tan vôõ ñaõ laø ñieàu chaéc chaén, hôn nöõa neáu döï ñoaùn thaáy haäu vaän cuûa moät beân naøo ñoù tính khaéc raát naëng, hoaëc tai hoaï söï soáng cheát cuûa moät beân naøo ñoù ñoàng thôøi phaùt sinh, hoaëc haäu vaän cuûa hai beân khaùc nhau, ngöôøi döï ñoaùn phaûi coù moät thaùi ñoä heát söùc caån troïng, ñaày traùch nhieäm, döï ñoaùn chính xaùc, hôn nöõa caû hai beân phaûi nhìn thaúng vaøo söï thaät, chæ coù theá môùi baûo ñaûm chia tay nhau moät caùch bình thöôøng, ñaït ñöôïc muïc ñích cuøng baûo veä hai beân. Ñöông nhieân, ñaïi vaän phaûn aùnh nhöõng vieäc dieãn ra traùi vôùi quy luaät töï nhieân maø chöa ñöôïc ñieàu chænh . Khi ñaõ ñieàu chænh noù moät caùch nhaân taïo, laøm cho noù thuaän vôùi quy luaät töï nhieân thì hoaï to coù theå trôû thaønh nhoû, hoïa nhoû coù theå tieâu tan ñi. Thöïc teá ñaõ chöùng minh, baïi vaän cuûa con ngöôøi treân moät möùc ñoä nhaát ñònh coù theå ñieàu chænh ñöôïc ( xem ôû chöông sau ). III. HOÂN NHAÂN HÔÏP LYÙ Khí tröôøng khoâng thuaän daãn ñeán hoân nhaân baát haïnh. Nhöõng caëp vôï choàng thieân hôïp ñòa hôïp thì hoân nhaân mó maõn maø daøi laâu, khoâng coù gì coù theå laøm tan vôõ ñöôïc . Ví duï maäu thìn vaø quyù daäu (1928 – 1933 ; 1988 –1993 ), giaùp tuaát vaø kæ maõo ( 1935 – 1939 ); nhaâm thìn vaø ñinh daäu (1952 – 1957 ); maäu tuaát vaø quyù maõo ( 1958 – 1963 ); giaùp thìn vaø kyû daäu ( 1964 – 1969 ); canh thìn vaø aát daäu ( 1940 – 1945 ), canh tuaát vaø aát maõo 1910 – 1915 ; 1971 - 1975 ). Nhöõng tröôøng hôïp treân ñaây ñeàu caùch nhau naêm tuoåi, nhö theá cheânh leäch nhau khoâng lôùn, möùc ñoä thieân hôïp ñòa hôïp tuy coù caëp nhieàu , coù caëp ít hôn. Chæ ñôn thuaàn veà hoân nhaân maø noùi, nöõ giôùi raát sôï ly hoân vì taùi giaù noùi chung laø baát haïnh. Cho neân hoân nhaân hôïp lyù laø söï choïn löïa theo lyù trí. Nhöõng cuoäc hoân nhaân nhö theá neáu coù duyeân gaëp ñöôïc thì tình caûm ngaøy caøng moät saâu saéc ñaäm ñaø, cho duø nam hay nöõ coù nhöõng tieâu chí thoâng tin hoân nhaân khoâng thuaän vaãn coù theå ñöôïc hoaù giaûi. Cuõng coù nhöõng caëp vôï choàng thieân khaéc ñòa xung vôùi nhau nhöng vaãn tai qua naïn khoûi, ñoù laø nhôø coù aâm phuùc daøy, thöù hai laø aên ôû tích ñöùc, thöù ba laø trong meänh coù cöùu, thöù tö laø ñaïi vaän vöøa ñuùng gaëp ñöôïc truï naêm thieân hôïp ñòa hôïp neân ñöôïc cöùu, v.v. Neáu khoâng thì khoù maø traùnh khoûi tan vôõ. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 118 Trong hoân nhaân vì nhieàu ngöôøi khoâng thaáy ñöôïc nguõ haønh cuûa hai beân ñoøi hoûi cho neân cuõng khoâng bieát ñöôïc söï töông khaéc ñoù coù baát lôïi hay khoâng. Vì vaäy neân tìm ngöôøi töông sinh cho nhau laø toát hôn caû. CHÖÔNG 13 CAÙC VÍ DUÏ THÖÏC TEÁ I. CAÙC BÖÔÙC DÖÏ ÑOAÙN 1. Xaùc nhaän laïi ngaøy giôø sinh cho chuaån xaùc. 2. Saép xeáp Töù truï chính xaùc, goàm caû möôøi thaàn thaáu roõ vaø taøng, keå caû thaàn, saùt . Sau ñoù saép xeáp ñaïi vaän , laáy soá ñaïi vaän, möôøi thaàn cuûa can vaän ( neáu ñoaùn söï vieäc cho moät naêm naøo ñoù, coøn caàn saép xeáp caû tieåu vaän, löu nieân ). 3. Xem nguõ haønh cuûa nhaät can sinh vaøo thaùnh vöôïng hay thaùng suy. 4. Xem nhaät can coù ñöôïc khí cuûa caùc ñòa chi khaùc khoâng. 5. Xem nhaät can coù ñöôïc aán tinh cuûa can chò sinh phuø khoâng. 6. Xem nhaät can coù ñöôïc caùc can khaùc giuùp theâm khoâng. 7. Xem caùc thieân can khaùc sinh vaøo thaùng vöôïng hay thaùng suy. Thoáng keâ laïi ñeå öôùc löôïng xem thaân vöôïng hay thaân nhöôïc. 8. Tìm duïng thaàn vaø kò thaàn. 9. Xaùc ñònh caùc caùch cuïc : giaøu sang, ngheøo heøn, caùt hung, thoï yeåu. 10. Xaùc ñònh caùc vaän : höng, suy ,caùt, hung vaø phaân bieät vôùi caùc vaän bình thöôøng. 11. Xaùc ñònh naêm toát nhaát, xaáu nhaát trong cuoäc ñôøi vaø öùng vaøo vieäc naøo, ngöôøi naøo. 12. Keát hôïp xem luoân caû tính tình, töôùng maïo, nhaân caùc, quan taøi, söï nghieäp, beänh taät, hoân nhaân, con caùi, v.v Ñieàu kieän cô baûn cuûa döï ñoaùn laø yeâu caàu ngöôøi muoán ñoaùn phaûi cung caáp chính xaùc :naêm thaùng ngaøy giôø sinh, phaûi khaúng ñònh chính xaùc môùi döï ñoaùn ñöôïc . Raát deã nhaàm laãn laø khoâng phaân bieät roõ ranh giôùi ngaøy hoâm tröôùc vaø ngaøy hoâm sau, nhaát laø nhöõng ngöôøi ôû noâng thoân thöôøng chæ nhôù toái ngaøy hoâm tröôùc, giôø tí hoaëc luùc gaø gaùy laàn thöù nhaát. Thöïc teá thì giôø tí ñaõ laø ngaøy hoâm sau roài nhöng queân theâm moät ngaøy. Ngaøy sinh ñaõ sai laø sai toaøn boä vì veà baûn chaát maø noùi, ñoù khoâng coøn laø Töù truï cuûa ngöôøi ñoù nöõa. Giôø tí laø ranh giôùi giöõa ngaøy hoâm tröôùc vaø ngaøy hoâm sau, maø 23 giôø ñaõ laø giôø tí roài ( töùc töø 23 giôø ñeán tröôùc 1 giôø ). Nhöng ngöôøi noâng daân thöôøng laáy 24 giôø, töùc töø khoâng giôø trôû ñi môùi tinh laø baét ñaàu ngaøy hoâm sau. Do ñoù caàn phaûi hoûi giôø cho cuï theå. Ngoaøi ra ôû thôøi ñieåm cuoái giôø leû cuõng phaûi hoûi cho roõ, ví duï tröôùc ba giôø laø giôø söûu, sau ba giôø laø giôø daàn. Noùi chung, cung caáp ngaøy giôø khoâng tin caäy thì khoâng neân ñoaùn vì thöù nhaát laø phaûi ñaûm baûo ñaûm tính traùch nhieäm cao veà lôøi noùi cuûa mình, thöù hai laø phaûi troïng danh döï cuûa mình, ngoaøi ra cuõng neân löu yù, khi ñoaùn sai, seõ gaây aûnh höôûng xaáu cho “Chu dòch öùng duïng”, laøm maát loøng tinh. Saép xeáp Töù truï chính xaùc laø noäi dung cô baûn cuûa döï ñoaùn. Vieát ngaøy giôø sinh xong, ghi roõ caùc can taøng trong ñòa chi. Sau ñoù caên cöù vaøo can ngaøy, xaùc ñònh möôøi thaàn cuûa caùc thieân can loä ra vaø caû caùc can taøng. Soá baét ñaàu cuûa ñaïi vaän coù theå keát hôïp tính luùc tra can chi, theo quy taéc ñeám thuaän hay ñeám ngöôïc, cöù ba ngaøy tính thaønh moät naêm ñeå tính caùc ñaïi vaän. Sau DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 119 khi xeáp xong ñaïi vaän , ghi möôøi thaàn töông öùng vôùi can vaän, vaø cöù möôøi naêm laø moät ñaïi vaän. Cuoái cuøng theo baûng thaàn, saùt, ghi teân goïi taét caùc thaàn saùt leân goùc phaûi phía treân ñeå khi döï ñoaùn coù theå nhìn thaáy ngay thaàn, saùt gaëp luïc thaàn cuûa cung naøo, xung khaéc ôû gaàn hay xa, möùc ñoä aûnh höôûng cuûa noù. Ñoàng thôøi cuõng thaáy ñöôïc thaàn, saùt gaëp luïc thaân cuûa cung naøo, ngöôøi ñoù ñöôïc höôûng aâm phuùc cuûa ai hay hung saùt seõ gaây taùc haïi cho ai. Neáu caàn phaûi xeáp tieåu vaän,löu nieân thì ghi chung xuoáng phía döôùi cuûa ñaïi vaän ñoù ñeå deã thaáy roõ möùc ñoä chuùng hình xung khaéc hôïp vôùi ñaïi vaän. Xeáp xong Töù truï baét ñaàu thaåm tra laïi löïc löôïng vöôïng suy cuûa caùc nguõ haønh. Ñaàu tieân xem nguõ haønh cuûa nhaät can sinh vaøo thaùng vöôïng hay nhöôïc ñeå bieát nhaät can ñöôïc leänh hay khoâng. Phaân leänh thaùng laø tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng ñeàu laø nhaät can ñöôïc leänh thaùng. Tieáp ñeán xem nhaät can trong khi caùc chi khaùc laø ôû vaøo ñaát tröôøng sinh, loäc, kình döông hay moä, kho, coù khí coù goác laø ñaét ñòa. Laïi xem nhaät can trong caùc thieân can vaø ñòa chi coù ñöôïc chính aán, thieân aán sinh phuø hay khoâng, coù aán tinh laø ñöôïc sinh. Xem nhaät can trong caùc thieân can khaùc coù ngang vai, kieáp taøi ñeå giuùp thaân khoâng. Coù sao tæ kieáp laø ñöôïc trôï giuùp. Toång hôïp caùc yeáu toá : ñöôïc leänh, ñaéc ñòa, ñöôïc sinh, ñöôïc trôï giuùp, tuyø theo möùc ñoä sinh, khaéc, hình hôïp xung haïi , xa gaàn ñeå coù söï taêng giaûm hôïp lyù. Sau ñoù laïi toång hôïp caùc yeáu toá : quan saùt khaéc nhaät can ; chính taøi thieân taøi laøm hao toån nhaät can ; thöïc thöông laøm xì hôi nhaät can, tuyø theo möùc ñoä sinh khaéc, hình hôïp xung haïi, xa gaàn ñeå taêng giaûm. So saùnh hai beân, neáu löïc sinh phuø nhaät can caøng lôùn laø thaân vöôïng. Ngöôïc laïi löïc khaéc, xì hôi, laøm hao toån lôùn hôn laø thaân nhöôïc. Thaân vöôïng neân choïn caùi khaéc, xì hôi, laøm hao toån thaân laø duïng thaàn ; laáy caùi sinh thaân, giuùp thaân laøm kò thaàn. Thaân nhöôïc thì ngöôïc laïi. Caùch choïn duïng thaàn vaø kò thaàn laø phaûi caên cöù vaøo söï choïn löïa hôïp lyù caùc toå hôïp cuûa Töù truï . Chuû yeáu laáy hæ,kò cuûa taøi quan laøm chuaån. Laáy duïng thaàn coù löïc, coù tình, kò thaàn coù cheá aùp, coù hoaù hay khoâng ñeå xaùc ñònh giôùi haïn giaøu sang, ngheøo heøn, caùt hung, thoï yeåu, xaùc ñònh caùc thöù lôùp maø meänh vaän ngöôøi ñoaùn coù theå ñaït ñöôïc . Laïi xeùt xem duïng thaàn coù ñeán ngoâi hay khoâng, bò khaéc hay khoâng, coù cöùu hay khoâng coù cöùu ñeå ñònh ra giôùi haïn giöõa caùc ñaïi vaän toát, xaáu vaø caùc vaän thöôøng, xaùc ñònh vaän toát nhaát, vaän xaáu nhaát, vaän bình thöôøng vaøo caùc ñoaïn tuoåi naøo cuûa ngöôøi döï ñoaùn. Trong vaän toát laïi caàn laøm roõ nhöõng naêm naøo toát nhaát, nhöõng naêm naøo toát vöøa phaûi, naêm naøo keùm hôn ; trong vaän xaáu cuõng caàn laøm roõ nhöõng naêm naøo xaáu nhaát, naêm naøo taïm ñôõ vaø naêm naøo gaëp hung hoùa caùt, trong vaän bình thöôøng, naêm naøo traéc trôû. Toå hôïp cuûa ñaïi vaän ôû thôøi kì toát nhaát laø toát ñeán möùc naøo, caên cöù vaøo möôøi thaàn thì öùng vaøo vieäc gì laø chính. Ngöôïc laïi toå hôïp cuûa ñaïi vaän ôû thôøi kì xaáu nhaát laø xaáu ñeán möùc ñoä naøo, öùng vaøo vieäc gì laø chính. Öùng vaøo minh hay öùng vaøo ngöôøi thaân bò khaéc, hay ñeàu bò sinh khaéc hoaëc ñeàu bò xung hôïp . Cuoái cuøng döï ñoaùn ra noäi dung bò sinh khaéc hay bò xung hôïp . Ví duï: nguõ haønh bò xung hôïp hay bò sinh khaéc öùng vaøo beänh taät hay coâng taùc, luïc thaân, buoân baùn, v.v. möôøi thaàn bò xung hôïp hay bò sinh khaéc öùng vaøo hoân nhaân hay taøi vaän, quan vaän, oám ñau, hay thoï yeåu, v.v.. Cuõng coù saùch cuøng baøn chung nguõ haønh vôùi möôøi thaàn. Nhö khi kieâu thaàn ñoaït thöïc thaàn (möôøi thaàn sinh khaéc xung hôïp ), naêm ñoaït thöïc thaàn vöøa öùng vaøo oám ñau, cuõng coù theå öùng vaøo coâng taùc, buoân baùn, cung maø luïc thaân öùng vaøo bò oám ñau, thaäm chí aûnh höôûng ñeán tuoåi thoï cuûa mình hoaëc ngöôøi thaân. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 120 Nhö theá laø ñòa chi naêm ñoù töông xung vôùi ñòa chi trong Töù truï , vì theá maø thaønh kò thaàn. Thaùng töông xung thì mình hoaëc laø luïc thaân öùng vôùi cung bò xung nhaát ñònh seõ gaëp naïn. Luùc keát thuùc döï ñoaùn hoaëc tröôùc khi döï ñoaùn neân keát hôïp giöõa meänh cuïc vaø ñaïi vaän, toång hôïp caân baèng caùc thaàn, saùt ñeå baøn veà tính caùch cuûa ngöôøi ñeán ñoaùn. Caên cöù vaøo Töù truï sinh hoùa coù tình hay khoâng ñeå ñoaùn ngöôøi ñoù laø ngöôøi coù tình nghóa ñeán ñaâu. Töø tính haøn oân thaáp taùo trong Töù truï cuõng coù theå thaáy ñöôïc ñoù laø ngöôøi nhieät tình, hoøa hôïp vôùi moïi ngöôøi hay laø ngöôøi laõnh ñaïm, xa laùnh moïi ngöôøi. Qua Töù truï cöông nhu, trung chính hay nhu nhöôïc, thieân khoâ ( töùc Töù truï coù nhieàu toå hôïp xaáu) coù theå bieát ñöôïc ngöôøi ñoù laø quaân töû hay tieåu nhaân. Cho duø laø ngöôøi ñoaùn hay ñoäc giaû ñeàu caàn coù söï hieåu bieát caên baûn ñoái vôùi ngöôøi ñöôïc ñoaùn, bao goàm baûn thaân hoï vaø con caùi hoï, nhö theá seõ coù ích cho vieäc keát baïn, giao thieäp, seõ gaàn ngöôøi toát, traùnh xa keû xaáu, giuùp cho söï löïa choïn vaø phaùt trieån ngheà nghieäp ñöôïc toát hoaëc töï nhaéc mình caûnh giaùc ñuùng luùc , hoaëc coù thaùi ñoä ñoái xöû vôùi ngöôøi ñöôïc döï ñoaùn cho hôïp tình hôïp lyù. II. CAÙC VÍ DUÏ DÖÏ ÑOAÙN CUÛA THIEÄU VÓ HOA Muïc naøy choïn moät soá döï ñoaùn thöïc cuûa Thieäu Vó Hoa töø nöûa cuoái naêm 1993 veà ngöôøi thaät vieäc thaät. Trong caùc ví duï naøy, ngoaøi moät soá ngöôøi ñòa vò cao, ñang soáng khoâng tieän noùi ra, coøn ñaïi boä phaän laø coù teân tuoåi cuï theå. Ñöông nhieân cuõng choïn nhöõng Töù truï bình thöôøng ñeå deã so saùnh. ÔÛ muïc naøy cuõng muoán ñöa ra caùc caùch choïn duïng thaàn laøm chính vaø coù phaân tích cuï theå caùc vaän toát , xaáu . Hy voïng raèng ñoù laø con ñöôøng ngaén nhaát ñoái vôùi ngöôøi môùi hoïc vaø caùc ñoäc giaû ñeå nhaäp moân. Caùc tröôøng hôïp bieán ñoåi phöùc taïp cuõng ñaõ giaûi thích roõ vôùi tính ñieån hình, ñoäc giaû coù theå döïa vaøo ñoù ñeå suy luaän cho caùc tröôøng hôïp khaùc. Ví duï 1. Duïng thaàn laø kieâu thaàn (nöõ). Quan Nhaät Thöông Saùt N.Nhaâm daàn T.Quyù Suûu Ng.Bính Thìn G.Kæ hôïi Meänh: Giaùp bính maäu kæ quyù taân Maäu aát quyù Nhaâm giaùp Kieâu kæ thöïc Thöông quan taøi Thöïc aán quan Saùt kieâu Saùt Taøi Taøi Thöông Thöïc Kieáp Tæ Aán Nhaâm Taân Canh Kæ Maäu Ñinh Bính Aát Vaän: Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò 3 13 23 33 43 53 63 73 Meänh nöõ naøy sinh ngaøy bính thaùng söûu ôû thôøi kì “döôõng” neân khoâng ñöôïc leänh, cuõng khoâng ñöôïc trôï giuùp, mang bính ñöôïc tröôøng sinh daàn moäc cuûa chi naêm laø ñaéc ñòa, laïi coù goác, hôn nöõa coøn ñöôïc dö khí cuûa aát moäc trong thìn, giaùp moäc trong hôïi sinh phuø, nhöng cuoái cuøng vaãn laø thaân nhöôïc. Ngöôïc laïi, sao khaéc cheá laø quan saùt vöøa hoãn taïp vöøa chung söùc vôùi thöông quan laø kò thaàn. Thoâng thöôøng vöôïng quan kò gaëp thaàn saùt hoãn taïp, coøn kò gaëp thöông khaéc quan. Tuy nhieân duïng thaàn moäc coù löïc, song nguy cô phuïc cheá ngöï quan tinh, nhöng vì thöông nhöôïc quan vöôïng neân cheá ngöï khoâng noåi, cho neân toå hôïp cuûa noù laø tín hieäu nguy hieåm veà hoïa lao tuø. Meänh naøy thaân nhöôïc, quan saùt nhieàu, möøng coù aán tinh laøm thoâng quan duïng thaàn, hoùa quan saùt sinh aán, neân duïng thaàn laø baûn khí trong daàn moäc töùc giaùp moäc laø kieâu thaàn. Giaùp moäc sôï nhaát canh kim trong thaân khaéc, cho neân naêm thaân laø naêm kim vöôïng seõ khoâng thuaän. Ñaïi vaän thôøi nieân thieáu laø saùt vaän ñöùng ñaàu vöôïng, quan laïi hoãn taïp neân laø kò vaän. Song nhôø coù kieâu thaàn trong truï hoaù maø sinh thaân, cho neân chæ coù moät soá naêm söùc khoûe yeáu, beänh DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 121 nhieàu. Vaän chính taøi gia ñình coù naïn. Vaän thieân taøi canh tuaát, tuaát laø moä kho cuûa bính, thaân nhöôïc gaëp thieân taøi khaéc kieâu thaàn neân löu nieân nhaâm thaân ( 1992 ) laø nhöõng naêm thaùng canh kim vöôïng, khaéc tröïc tieáp duïng thaàn giaùp moäc trong daàn neân vaøo tuø. Tai hoaï ñoù laø vì thaân nhöôïc khoâng gaùnh noåi taøi. Vì muoán phaùt taøi to, buoân laäu maùy moùc neân bò baét giam, ôû vaän naøy thìn tuaát hai töông xung neân khoâng phaûi chæ coù moät tai hoaï, khi cung choàng bò xung thì coøn xaûy ra saép li hoân nöõa, öùng vaøo naêm 1994 laø naêm tuaát. Naêm 1994 baét ñaàu löu nieân , thieân canh sinh thaân, vöôïng thaân, tuy ñaïi vaän khoâng hay laém nhöng cuoäc soáng ñöôïc. Naêm ñoù vöøa ra tuø thì lieàn ñeán thaày Thieäu Vó Hoa xin lôøi khuyeân. Thaày Hoa noùi thaúng raèng, coâ ta vì cuûa caûi maø ngoài tuø, nhöng nhôø coøn coù lôïi theá neân ñöøng tham giaøu thì sau naøy seõ con coù vaän may. Ñaëc ñieåm cuûa ví duï naøy laø : bính hoûa muøa ñoâng coù moäc sinh vöôïng cho neân ngöôøi ñoù nhieät tình vaø höôùng ngoaïi. Thaân tuy nhöôïc nhöng aán tinh vöôïng maø coù löïc, khoâng maát ñi caùi quyù cuûa noù. Chæ tieác laø vaän trình khoâng coù cöùu vaø coøn chôø vöôït qua ñaïi vaän thöông thöïc thì söï phuù quyù cuûa caùc vaän sau môùi hanh thoâng. Qua ví duï naøy coù theå thaáy, neáu muø quaùng caàu taøi thì luùc ñöôïc cuûa cuõng laø luùc tai hoaï aäp ñeán. Neáu caàu taøi nhöng ñoàng tieàn khoâng chính ñaùng thì tai hoaï ñaõ phuïc saün trong ñoù. Ngöôøi ñaøn baø naøy lieân tuïc maáy naêm duïng thaàn laâm vöôïng töôùng neân tieàn cuûa ñeán raát nhanh, coù maáy bieät thöï, tieàn voán raát nhieàu. Nhöng baïi vaän vöøa ñeán laø toaøn boä bò tòch thu vaø bò phaït, moät khoaûn tieàn lôùn ñeå trong nhaø coøn bò ngöôøi giuùp vieäc laáy troäm, roài troán maát, roát cuoäc traéng tay. Neân caàu taøi caàn hôïp ñaïo lyù thì ñöôïc cuûa môùi beân. Nhö theá môùi goïi laø hieåu ñöôïc phöông thuaät, hieåu ñöôïc meänh cuïc. Luùc ñaùng ñöôïc cuûa thì bieát maø noã löïc, coù roài giöõ ñöôïc, ñeán phöông phaùt taøi ñeå caàu taøi thì phaùt caøng nhieàu. Ngöôïc laïi, khi thaân gaëp baïi vaän khoâng thaéng noåi taøi, thì phaùt taøi caøng to, tai hoaï caøng lôùn. Ví duï 2. Duïng thaàn laø kieâu thaàn (nam). Saùt Kieâu Nhaät Thöông Meänh: Quyù tò AÁt söûu Ñinh maõo Maäu thaân Bínhmaäu canh Kæ quyù taân Aát Canh nhaâm maäu Kieáp thöông taøi Thöïc kieâu taøi Kieâu Taøi quan thöông Aán Giaùp tí Saùt Quyù hôïi Quan Taøi Taøi Thöïc Thöông Tæ Nhaâm Taân Canh Kæ muøi Maäu Ñinh tò Vaän: ngoï tuaát daäu thaân 2 12 22 32 42 52 62 72 Meänh naøy thaân nhöôïc , khoâng ñöôïc leänh thaùng laïi khoâng coù trôï giuùp ; kieâu thaàn nhöôïc neân löïc sinh phuø yeáu, vaãn xem laø ñöôïc sinh ; loäc tò cuûa chi naêm nhöôïc trôï giuùp thaân, cuõng xem laø ñaéc ñòa nhöng löïc cuûa noù raát yeáu ( can ngaøy khoâng ñöôïc ñaát cuûa chi thaùng laø vì can ngaøy aâm laïi sinh ôû thaùng moä kho, chi thaùng khoâng taøng khí cuûa noù cho neân chi thaùng khoâng coù khí goác. Xem phaàn baøn veà ñaéc ñaïi cuûa muïc I chöông 5). Ngöôïc laïi, can cuûa truï naêm saùt khí ñaèng ñaèng, thöông quan hôïp vôùi saùt maø khoâng hoùa ( ñieàu kieän hôïp ñoøi hoûi can ngaøy thaùng hoaëc can giôø, hôn nöõa chi thaùng laø thaùng hoùa vöôïng). Nhöng saùt coù theå sinh kieâu aán sinh thaân, cho neân neáu gaëp vaän toát thì coøn coù moät soá quyù khí nhaát ñònh, neáu gaëp vaän khoâng coù cöùu thì duø baûn thaân coù cöùu cuõng khoù traùnh ñöôïc cho ngöôøi nhaø. Töø tuoåi thô vaän ñaàu laø aán vaän, lôïi cho hoïc haønh, lôïi thaân neân hoaøn caûnh gia ñinh vaø hoïc haønh moïi maët ñeàu toát. Sang vaän quyù hôïi, saùt ôû ñaàu vaän. Thöông quan chæ coù theå hôïp chaët saùt cuûa can naêm, khoù maø hôïp ñöôïc saùt cuûa löu nieân , neân khi gaëp tueá vaän, mình khoâng cheát thì coù DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 122 ngöôøi thaân cheát. 1973 laø naêm quyù söûu, baø noäi vaø anh caû lieân tuïc maát. Sang quan vaän gaëp phaûi thaàn saùt cuûa naêm, thöông quan cuûa giôø,cho neân cuõng laø baïi vaän. Thieân taøi ôû vaän naøy caøng khoâng toát, vì taøi maø sinh hoaï. Naêm 1993, vì ba naêm lieàn nhaäp khaåu haøng laäu caùc phoái kieän neân bò haûi quan tòch thu. Ñuùng laø taøi sinh thaàn saùt khaéc thaân. Vì laø kò thaàn cuûa vaän khaéc duïng thaân cho neân khoù traùnh khoûi tai naïn. Kieåu thaàn voán coù theå hoaù ñöôïc saùt, nhöng bò ñaïi vaän khaéc neân khoâng vuøng leân ñöôïc. ÔÛ vaän naøy coøn coù naêm khaéc meï. Vì kieâu thaân ngöôøi naøy coù goác neân meänh cöùng, do ñoù baø meï maát naêm 1989 laø naêm kæ tò. Thöïc thaàn löu nieân chuû vieäc sinh kò thaàn taøi tinh, tröïc tieáp khaéc duïng thaàn laø kieâu thaàn laø meï, kieâu vaø thöïc cuøng gaëp thì meï khoù maø giöõ ñöôïc. Sang vaän thöïc thaàn laïi cuøng gaëp caû hai : kieâu vaø thöïc, hôn nöõa laø baïi vaän xì hôi thaân. Thöông vaän cuõng laø vaän khoâng coù cöùu, nhöng ñaõ qua ñöôïc taøi vaän. Maõi ñeán tuoåi ngoaøi baûy möôi môùi dôõ thì ñaõ muoän. Ñaây laø ví duï moät ngöôøi khoâng gaëp vaän. Ñaëc ñieåm cuûa meänh naøy laø : thöông saùt kieâu cuûa Töù truï laø toå hôïp khoâng toát, nhöng saùt khaéc thaân coù hôïp coù hoaù, hoùa kò thaàn laø thaàn phuùc. Tröôøng hôïp naøy nhaát ñònh phaûi coù söï giuùp ñôõ cuûa vaän. Vaän khoâng giuùp thì chaéc chaén khoâng coù ñöôïc thaùng ngaøy naøo vöøa yù. Ngöôøi ñoù seõ long ñong vaát vaû suoát cuoäc ñôøi. Roõ raøng ngaøy naøo vöøa yù. Ngöôøi ñoù seõ long ñong vaát vaû suoát cuoäc ñôøi. Roõ raøng laø khoâng baèng ñöôïc cuoäc ñôøi ôû ví duï 1, tuy ñeàu coù duïng thaàn laø kieâu. Ví duï 3. Duïng thaàn laø kieâu thaàn (nam). Nhaät Kieáp Thöông Thöông Meänh: N.Giaùp thìn T.Giaùp tuaát Ng.Quyù söûu G.Nhaâm tí Maäu aát tyù maäu taân ñinh kæ quyù taân quyù Quan thöïc tæ quan kieâu taøi saùt tæ kieâu tæ Thöïc Taøi Taøi Quan Saùt Aán Kieâu Kieáp Ñinh Maäu Canh Nhaâm Vaän: AÁt hôïi Bính tí Kæ maõo Taân tò söûu daàn thìn ngoï 2 12 22 32 42 52 62 72 ÔÛ meänh nam naøy caùc caùch cuïc ñaùnh laïi nhau moät caùch voâ tình. Nhaät can laø quyù sinh vaøo suy ñòa cuûa thaùng tuaát, may nhôø coù kieáp cuûa truï giôø giuùp thaân neân coù trôï giuùp. Tí thuyû treân truï giôø voán neân laø ñaéc ñòa, nhöng vì tí söûu hôïp hoaù thaønh thoå neân laïi trôû thaønh maát. Ba thoå laø sao khaéc daày ñaëc, leänh thaùng gaëp xung, söûu tuaát töông hình, quan saùt hoãn chieán, thöông quan nhieàu laïi loä ra ôû truï naêm, truï thaùng laø caû ñôøi veát thöông choàng chaát. Töù truï naøy thöông quan ñi lieàn nhau nhö hình vôùi boùng, neân nhaát ñònh seõ gaëp tai naïn thöông taät. Baát luaän laø nhaät can nhöôïc thöông nhieàu, hay nhaät can nhöôïc quan saùt nhieàu ñeàu laáy aán tinh laøm duïng thaàn. Aán tinh coù theå hoùa quan saùt sinh thaân, cuõng coù theå cheá ngöï thöông quan. Döông hoaù döông, döông cheá döông voán neân choïn chính aán canh kim laøm duïng thaàn. Nguyeân caùch khoâng coù chính aán, chæ coù theå laáy kieâu thaàn thay, löïc cuûa noù keùm hôn chính aán. Kò nhaát laø gaëp naêm thìn tuaát töông xung. Sau vaän 52 tuoåi môùi bình yeân. Trong vaän thöïc thöông tröôùc ñoù naêm canh tuaát (1970) laø naêm thieân khaéc ñòa xung, ngaõ bò thöông laøm cho caèm bò thöông , canh kim khaéc giaùp moäc, giaùp moäc laø ñaàu neân bò thöông ôû phaàn ñaàu. Taøi vaän thieân can khaéc duïng thaàn chính aán, ñòa chi hôïp vôùi quan caøng vöôïng, neân naêm nhaâm tuaát ( 1982) vì ñoå xe gaõy caùnh tay traùi, bò thöông tay phaûi, suyùt nguy hieåm ñeán tính maïng. Ñoù laø do ñaïi vaän hung, may nhôø thieân can cuûa löu nieân giuùp thaân neân coøn ñöôïc moät ít tieåu caùt, chính laø tí söûu hôïp vôùi thoå cuûa chi ngaøy, söûu laø thieân aát quyù nhaân,toùm laïi laø coøn coù cöùu. Taøi vaän ñinh söûu laïi khaéc kieâu duïng thaàn, nhôø söûu thoå cuûa chi â coù thaân tí thìn hôïp maø sinh vaän laø quyù nhaân cuûa vaän, neáu khoâng thì tuyeät meänh. Naêm nham DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 123 cho thöông quan, neân naêm ñoù thöông taät sang ngöôøi em trai. Naêm 1992 vì xe ñoå maø ngöôøi em cheát ( ngöôøi maø thaân thaáu thöông quan nhieàu laø ngöôøi meänh cöùng, goïi laø ngöôøi “ñaàu hoaét, chaân hoaét”, coù nghóa laø anh chò phía treân vaø caùc em phía döôùi khoù baûo toaøn ñöôïc). Trong vaän naøy naêm giaùp tuaát ( 1994) khoâng nhöõng thìn tuaát töông xung maø caû ba giaùp ñeàu sinh cho kò thaàn taøi tinh, neân tai hoaï aån phuïc khaép nôi. Vaän quan saùt cuõng khoù qua, naêm 1998 cuøng gaëp tueá vaän cho neân coøn ñoái maët vôùi caùi cheát. Meänh naøy khoâng nhöõng traéc trôû töø beù maø nguõ haønh luaân chuyeån voâ tình. So vôùi hai ví duï tröôùc ñeàu laáy kieâu laøm duïng thaân caøng thaáy meänh naøy nguy hieåm truøng truøng. Ví duï 4. Duïng thaàn laø chính quan ( nam ) Thöïc Kieáp Nhaät Thöïc Quyù tò Canh thaân Taân daäu Quyù tò Meänh: Bính maäu canh canh nhaâm daäu taân bính maäu canh Quan aán kieáp kieáp thöông aán tæ quan aán kieáp Kieâu Kæ muøi Aán Saùt Quan Taøi Taøi Thöïc Thöông Vaän: Maäu Ñinh tò Bính Aát maõo Giaùp Quyù Nhaâm tí ngoï thìn daàn söûu 10 20 30 40 50 60 70 80 Meänh nam naøy nhaät can taân kim sinh ôû thaùng thaân ñeá vöôïng laø ñöôïc leänh, ñöôïc loäc gaén lieàn kình döông neân ñaéc ñòa, laïi ñöôïc kieáp taøi vöôïng giuùp thaân neân coù trôï giuùp. Trong chi cuûa Töù truï coù boán tæ kieáp , baùn hoäi kim cuïc, nhaät nguyeân thaâm caên coá ñeá. Can thaáu thöïc thaân ôû töû ñòa, löïc xì hôi thaân coù haïn, laïi khoâng coù taøi tinh laøm hao toån thaân, quan tinh ôû ñòa, khoâng coù löïc cheá ngöï tæ kieáp, hôn nöõa ñoùng döôùi thöïc thaàn. Quan tinh cuûa truï naøy tuy trong saùng, nhöng vì bò cheá ngöï , khoâng vöôïng cho neân chæ laøm ñeán chöùc tröôûng thoân. Töù truï naøy vì töï thaân ñaõ quaù vöôïng, khoâng caàn aán tinh sinh thaân, cho neân khuyeát thoå cuõng khoâng trôû ngaïi gì. Tæ kieáp laïi thaùi quaù, neáu taøi thaáu hoaëc taøi taøng ñeàu seõ bò kieáp, do ñoù khoâng coù taøi cuõng khoâng phaûi laø xaâu. Nhöng cuoái cuøng nguõ haønh thieân khoâ, tæ kieáp laø toái kò, thöù nöõa laø aán kieâu. Nhaät chuû taân vöôïng laïi nhieàu tæ kieáp neân tröôùc heát laáy chính quan laøm duïng thaàn. Tai hoaï lôùn nhaát trong ñôøi laø khaéc cha, khaéc vôï, phaù taøi. May ñaïi vaän cuûa ngöôøi naøy toát , khoâng coù vaän tæ kieáp . Caùc vaän kieâu, aán laø baïi vaän, toát nhaát laø vaän chính quan, thöù nöõa laø caùc vaän saùt, thieân taøi , chính taøi. Trong ñoù kieâu vaän sinh thaân laø kò, ñoaït thöïc caøng kò. Thöïc laø ngoâi cuûa cha. Kieâu vaän coøn ôû ñoä tuoåi thieáu nieân cho neân chæ khaéc cha. Döï ñoaùn boá maát naêm 1969 laø naêm kieâu thaàn ñoaït thöïc thaàn. Quaû nhieân öùng ñuùng naêm ñoù. Qua ñöôïc vaän kieâu aán ñaày khoù khaên gian khoå, sang vaän hoaøn caûnh gia ñình toát daàn. Nhöng chi cuûa vaän laø tæ hoaû cuøng vôùi chi naêm vaø chi giôø caáu thaønh ba bò hình moät thaân, laïi laø hình kình döông , hôïp vôùi vaän kình döông , may maø hình khaéc thaân kò thaàn laø töông hình toát, laø hình khaéc coù ích, nhöng naêm maø tam hình ñeàu ñaày ñuû thì phaûi coù moät tai naïn, song vì nhôø löïc thaàn gaëp thieân ñöùc neân coù cöùu. Quaû nhieân naêm giaùp daàn laø naêm coù ñaày ñuû tam hình cuûa caùc löu nieân daàn, thaân, tò – leänh thaùng – chi vaän sinh ñöôïc moät ñöùa con neân khoûi naïn. Ngöôøi naøy , vaän thöïc thöông xì hôi thaân laø vaän toát. Vì duïng thaàn laø quan, thöïc thaàn tuy nhöôïc nhöng nhôø gaëp vaän maø vöôïng, khaéc duïng thaàn quan tinh ñoùng ôû phía döôùi laø ñieàu kò ; thöông quan laø vaän bình thöôøng. Hôn nöõa ñeán löu nieân thöïc thöông phaûi chuù yù ñeà phoøng tranh caõi nhau veà chöùc vuï vaø caùc tai hoïa khaùc. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 124 Ñaëc ñieåm cuûa Töù truï naøy laø tuy nguõ haønh thieân khoâ nhöng voâ sinh, coù xì hôi, coù cheá ngöï, luùc duïng thaàn laâm vöôïng coøn coù theå coù quyeàn quaûn moät vuøng naøo ñoù. Tuy laø meänh thieân khoâ nhöng trong meänh khoâng coù taøi, kieáp tæ laïi vöôïng, voán laø meänh thaày taêng. Nhöng thieân khoâ khoâng gaëp kò, laïi laø ngöôøi coù tình neân töø naêm chuyeån toát ñeán luùc veà höu laø gaëp caùc vaän duïng thaàn, hæ thaàn neân daàn daàn coù cuûa, coù chöùc. Töø naêm 1984 veà sau cuûa caûi khaù daàn, buoân baùn laâm saûn, con ñöôøng phaùt taøi ñuùng höôùng, phaùt moät maïch ñeán tuoåi trung nieân. Chæ tieác ñeán caùc naêm tæ kieáp kieâu aán vöôïng laïi khoù traùnh khoûi vôï oám, cha cheát, heát cuûa. Ví duï 5. Duïng thaàn laø thöïc thaàn ( nöõ ) Kieâu Kieáp Nhaät Kieâu Meänh: Giaùp thìn Ñinh maõo Bính daàn Giaùp ngoï Maäu aát quyù aát Giaùp bính maäu Ñinh kæ Thöïc aát quan aán kieâu tæ thöïc kieáp thöông Vaän: Tæ Bính daàn 5 Aán AÁt söûu Kieâu Giaùp tí Quan Quyù hôïi 15 25 35 Saùt Nhaâm tuaát 45 Taøi Taân daäu 55 Taøi Canh thaân 65 Thöông Kæ muøi 75 Ngöôøi nöõ naøy nguõ haønh thieân khoâ, meänh yeåu. Bính hoûa vöôïng ôû thaùng hai, khoâng nhöõng ñöôïc leänh, coøn ñöôïc sinh, ñöôïc trôï giuùp, ñaéc ñòa, nhaät nguyeân cöïc cöôøng vöôïng, laïi coøn coù daàn maõo thìn moäc sinh thaân. Ngöôïc laïi, nhöõng sao laøm hao toån, aùp cheá khoâng coù. Trong meänh kieâu thaàn vöøa nhieàu, vöøa vöôïng laø kò tinh, khoâng coù thieân taøi cheá ngöï. Meänh naøy öùng caâu : “Theâ thieáp khoâng ñeán cuøng cöùu giuùp, meänh nhö caây coû lau trong söông muøa thu.” Duïng thaàn voán laø thieân taøi, nhöng trong meänh khoâng coù neân goïi laø nguyeân cuïc khoâng doù duïng thaàn. Neáu gaëp ñöôïc trong vaän laø ñöôïc duïng thaàn cuûa vaän cöùu, song ôû ñaây hung thaàn laïi ñeán tröôùc. Böôùc sang kieâu vaän, moäc vöôïng, bò beänh ngöôøi phoåi, khoù qua ñöôïc naêm giaùp tuaát ( 1994) laø vì moäc nhieàu, kim khoâng coù cheá ngöï. Kò thaàn qua cöôøng vöôïng, nguyeân caùch laïi khoâng coù duïng thaàn, cho neân ñaønh choïn thöïc thaàn töông ñoái maïnh laøm duïng thaàn thöù hai. Chi naêm thìn thoå laø thaàn xì hôi cho cuûa can ngaøy bính vöôïng. Thôøi treû nhôø coù ngang vai vöôïng xì hôi cho thaân neân may coøn soáng ñöôïc . Sang aán vaän cheá ngöï ñöôïc thöïc thaàn, nhöng khoâng phaûi laø chính khaéc ; kieâu vaän giaùp moäc ñoaït thöïc thaàn maäu thoå, duïng thaàn bò khaéc maát laø khoâng coù dòp may ñeå soáng. Ñaëc ñieåm cuûa meänh cuïc naøy laø duïng thaàn coøn coù theå choïn quan saùt. Nhöng quan saùt sinh kò thaàn neân khoâng choïn. Maëc duø khoâng ñöôïc choïn, quan tinh quyù thuyû trong thìn ñaõ yeáu laïi caøng yeáu, vöøa xa vöøa ít töùc thuyû xa cöùu khoâng noåi hoûa gaàn, chæ coù theå boác hôi maø thoâi, chaúng traùch maø quan vaän chöa kòp ñeán, vaän tai aùch ñaõ ñeán tröôùc roài. Raát ñaùng tieác, ngöôøi nöõ naøy neáu bieát sôùm, khoâng soáng ôû ñaát hoûa phöông nam maø leân phía taây – phöông kim, ñeå sinh soáng, ñeà phoøng tröôùc, vaø coøn tìm caùch boå cöùu töø nhieàu maët khaùc thì khoâng ñeán noåi cheát. Nay vaän toát chöa ñeán, tai aùch ñaõ kuø luø ra ñoù, hoái ñaõ khoâng kòp nöõa roài. Ví duï 6. Duïng thaàn laø thieân taøi ( nam) Kieâu Quan Nhaät Kieáp Meänh: N.Nhaâm daàn T.Taân hôïi Ng. Giaùp G. aát hôïi DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ Giaùp bính maäu Tæ thöïc taøi Thieäu Vó Hoa Nhaâm giaùp Kieâu tæ Kieâu Nhaâm tí 9 Vaän: www.tuviglobal.com Giaùp bính maäu Tæ thöông taøi Aán Quyù söûu 19 125 Nhaâm giaùp Kieâu tæ Tæ Giaùp daàn 29 Kieáp AÁt maõo 39 Ngöôøi naøy maát naêm 32 tuoåi. Nhöng so vôùi ngöôøi nöõ maéc beänh u phoåi ôû treân gioáng nhau ñeán kinh ngaïc. Ñieåm khaùc nhau chæ laø ôû choã khoâng chæ coù moät duïng thaàn. Giaùp tröôøng sinh ôû hôïi neân ñöôïc leänh, ñöôïc vöôïng ñòa, vöôïng sinh, laïi coøn ñöôïc trôï giuùp . Thoâng thöôøng maø noùi : nhaät vöôïng gaëp quan vöôïng laø quyù meänh. Nhöng ôû ñaây kieâu vöôïng thaáu sinh thaân, laïi ñöôïc vöôïng quan lieân tuïc töông sinh, quyù khí bò khaéc cheá xì hôi leân kò thaàn, cho neân meänh quaù vöôïng, raát khoù cöùu, huoáng hoà aùc tinh laïi tuaàn hoaøn, gaëp phaûi kò vaän laø tính meänh quaù vöôïng, raát khoù cöùu, huoáng hoà aùc tính laïi tuaàn hoaøn, gaëp phaûi kò vaän laø tính meänh khoù baûo toaøn. Nhaät vöôïng neân kò vöôïng sinh, choïn caùi kò ñoù laøm duïng thaàn, cho neân laáy taøi tinh cheá ngöï kieâu, trong truï maäu thoå trong daàn laø thieân taøi. Maäu tuyeät ôû hôïi, cho neân duïng thaàn khoâng vöôïng, raát deã bò khaéc maát, töùc meänh yeåu. Vaän khoâng gaëp thôøi, kieâu vaän laø baïi vaän, vöôïng maø sinh cho thaân, nhöng duïng thaàn coøn cheá ngöï ñöôïc . Sang aán vaän haõy coøn taïm giöõ ñöôïc, nhöng vöøa sang tæ vaän löu nieân giaùp tuaát, “tæ, tæ” ñeàu laø giaùp, tuaát laïi laø duïng thaàn maäu thoå moä kho. Keát quaû cheát trong nöôùc. Ñuùng laø kò vaän ñeán thì khoù thoaùt khoûi. Ví duï 7. Duïng thaàn laø thieân taøi ( nöõ) Nhaät Kieâu Kieáp Quan Meänh: Canh tí Bính tuaát Taân maõo Kæ söûu Quyù Maäu taân ñinh aát kæ quyù taân aán tæ saùt taøi kieâu thöïc tæ Thöïc Taøi Vaän: Aát daäu 8 Taøi Giaùp thaân 18 Thöïc Quyù muøi 28 Thöông Nhaâm ngoï 38 Tæ Taân tò 48 Kieáp Canh thìn 58 Kieâu Kæ maõo 68 Aán Maäu daàn 78 Töù truï ngöôøi naøy bình thöôøng vaø yeân oån. Ñuùng laø vì meänh cuïc phoå thoâng , tröø moät soá toå hôïp giöõa löu nieân vaø ñaïi vaän khoâng toát, noùi chung khoâng coù traéc trôû gì lôùn. Khi döï ñoaùn cho Töù truï töông ñoái caân baèng, thöôøng khoâng deã tìm ñöôïc duïng thaàn. Ví duï naøy thuoäc loaïi ñoù. Nhaät nguyeân taân sinh vaøo thaùng tuaát laø ñöôïc leänh, coøn ñöôïc sinh, ñöôïc trôï giuùp, nhöng ñeàu khoâng vöôïng laém. Taøi tinh laøm hao toån xì hôi, thöïc thöông laïi ñeàu nhöôïc, neáu laø hæ cuûa duïng thaàn thì giaøu khoâng noåi. Sao khaéc aùp laø hai chi maõo tuaát hôïp hoûa thaáu ra bính laø quan tinh hôïp hoùa thaønh coâng, nhöng laïi nhaäp moä kho neân “ sang” khoâng noåi ( chuù thích : trong Töù truï quan tinh nhaäp moä cuûa ñaïi vaän , löu nieân thì laïi toát). Gaëp baïi vaän thì keùm hôn, coù theå bò oám ñau hay moät tí tai hoaï. Nhôø nguõ haønh löu chuyeån coù tình, laïi coù thieân ñöùc nguyeät ñöùc laø thaàn ñaïi caùt hoùa giaûi naïn, ñöôïc bình yeân laø phuùc laém roài. Theo lyù maø noùi : nhaät can vöôïng, ñòa chi laïi coù hai taân kim, nhaät can ñaõ coù goác saâu laïi coøn coù kieáp taøi giuùp trôï thaân thì neân laáy quan saùt laøm duïng thaàn. Nhöng can thaáu kieâu aán maø DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 126 coù goác thì neáu vaãn laáy quan saùt laøm duïng thaàn, duïng thaàn sinh cho kò thaàn thì khoâng phaûi laø daãn ñeán nguy cô thaân caøng theâm vöôïng hay sao ? Cho neân , meänh naøy phaûi caên cöù nhaät can vöôïng, aán tinh nhieàu laøm kò thaân ñeå choïn duïng thaàn, do ñoù duïng thaàn choïn taøi tinh. Thieân taøi ñoùng ôû ngaøy sinh coù theå cheá ngöï kieâu thaàn, song khoâng nhö chính taøi vöøa sinh chính quan aùp cheá thaân, laïi vöøa coù theå hôïp chaëc kieâu thaàn khoâng ñeå cho noù sinh thaân. Cho neân duïng thaàn gaëp chính taøi laø vaän toát. ÔÛ ñaây nguyeân caùch khoâng coù chính taøi neân laáy thieân taøi laøm duïng thaàn. Meänh nöõ naøy naêm bính ngoï, tröôùc khi vaøo ñaïi vaän ñaõ gaõy tay. Ñoù laø vì bính khí sinh kæ thoå, quan kieâu töông sinh, tí ngoï töông xung, kieâu thöïc cuøng gaëp neân laø naêm thieân khaéc ñòa xung, bò thöông taøn pheá. Sau khi vaøo vaän, gaëp vaän thieân taøi, kieâu thaàn bò cheá ngöï neân töông ñoái thuaän lôïi. Trong vaän thieân taøi coù theå phaùt ñaït ñöôïc moät ít tieàn cuûa, ñoù laø vì chính taøi sinh chính quan aùp cheá thaân, laïi hôïp chaët kieâu thaàn. Naêm 1984, 1985 ñöôïc taøi, vöøa vöôïng choàng laò ñöôïc con. Vaän thöïc thöông laø vaän hæ thaàn,coù theå laøm hao toån, hôïp kieâu aán, cuõng xì hôi vöôïng thaàn. Nhöng kieâu thaàn ñoaït thöïc thaàn, thöông quan laïi gaëp quan ñeàu laø tieâu chí khoâng thuaän, neân laø vaän toát nhieàu xaáu ít. Caùc vaän tæ, kieáp veà sau ñeàu keùm hôn. Ñaëc ñieåm Töù truï naøy laø : can hôïp, chi hôïp, nhaát laø chi hôïp neân ngöôøi naøy coâ, gheû laïnh, khoâng côûi môû, khoâng coù loøng haïi ngöôøi nhöng laïi luoân ñeà phoøng ngöôøi khaùc. Trong meänh hôïp nhieàu laïi coù ñaøo hoa neân vöøa ñeïp vöøa ña tình. Khi gaëp vaän toát vôï choàng raát hoøa thuaän. Chæ sôï baïi vaän ñeán, thaân vöôïng laïi gaëp ngaøy aâm döông xoâ leäch, e raèng hoân nhaân khoâng thuaän maø coøn khaéc cha, phaù taøi. Ví duï 8. Duïng thaàn laø thieân taøi ( nam) Thöông Taøi Nhaät Kieáp Meänh: N.Giaùp thaân T. Ñinh söûu Ng. Quyù tò G. Nhaâm tí Canh nhaâm maäu kæ quyù taân bính maäu canh quyù Aán kieáp quan saùt tæ kieâu taøi quan aán tæ Vaän: Quan Maäu daàn 4 Saùt Kæ maõo 14 Aán Canh Thìn 24 Kieâu Taân tò 34 Kieáp Nhaâm ngoï 44 Tæ Quyù muøi 54 Thöông Giaùp thaân 64 Thöïc Aát daäu 74 Meänh nam naøy thaân vöôïng, ñöôïc leänh, ñaéc ñòa, ñöôïc trôï giuùp laïi coøn ñöôïc sinh. Duïng thaàn taøi tính bò hôïp nhaäp kho, nhöng thöông quan gaàn, gaén chaët sinh thieân taøi, cho neân vaãn chon thieân taøi laøm duïng thaàn. Thôøi thô aáu gaëp vaän thieân khaéc ñòa xung , hôn nöõa thöông quan gaëp quan, khoâng ñoaùn cuõng bieát ñöôïc laø coù naïn. Naêm 4 tuoåi bò oám thöông haøn suyùt cheát. Nhôø vaän coù cheá, khaéc aùp vöôïng thaàn neân coù cöùu. Sang saùt vaän, töø beù ñaõ coù tieáng taêm. Sang hai vaän sau : aán vaän vaø kieâu vaän voán laø kò vaän sinh thaân, nhöng thaân soáng ôû phöông nam laø ñaát taøi vöôïng, maø coù boå cöùu, aán chuû veà vaên, bieåu, tham luaän maø coøn trôû thaønh Ñaïi bieåu Quoác hoäi. Sang caùc vaän kieáp , tæ laø vaän baïi taøi, khoù traùnh ñöôïc khaéc cha. Nam 1992 laø naêm kieáp taøi, cha oám maát. Ñaëc ñieåm cuûa Töù truï naøy laø : ñòa chi hôïp nhieàu, hôïp maát nhieàu neân khoâng thuaän. Ñoaùn thôøi kì toát laø luùc nhaät vöôïng, xì hôi cuõng vöôïng, moäc hoûa töông sinh cho nhau neân coâng danh hieån ñaït. Thöông quan vöôïng coù theå sinh duïng thaàn, duïng thaàn töø nhöôïc bieán thaønh maïnh laø nhôø ñöôïc löïc cuûa hæ thaàn thöông quan. Sau khi xaùc ñònh roõ phuù quyù coù theå tieán theâm moät böôùc DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 127 döï ñoaùn xem phuù quyù ñeán ñaâu. “Thöông quan sinh taøi laø phuù quyù do trôøi ñöa ñeán” “ Quyù nhaät ñong cung tò laø tìa quan song toaøn.”. Quyù loäc bò hôïp töùc tí loäc gaëp söûu hôïp laø “ phuù chaân chính”. Then choát laø thaân vöôïng neân coù theå thaéng taøi quan, coøn nhôø ñöôïc luùc vaän khoâng coù cöùu laïi soáng ôû phía nam neân ñöôïc boå cöùu vaø phaùt trieån. Coâng vieäc buoân baùn cuûa ngöôøi ñoù cuõng laáy hoaû laøm taøi tinh neân ñöôïc laøm chöùc Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò. Giaøu sang ñeàu coù . Neáu gaëp vaän toát thì nhö hoå theâm caùnh, toát laø nhôø chi vaän coù cöùu. Ngöôøi naøy caøng giaø caøng toát hôn. Ôû saùch nay chuùng toâi muoán ñònh roõ nhaät can maïnh, yeáu, caùch tìm duïng thaàn vaø naém vöõng xu theá caùt, hung cuûa caùc ñaïi vaän laøm chính coøn giaøu sang ñeán möùc ñoä naøo thì ñoäc giaû chæ coù khaùi nieän roài treân cô sôû ñoù tieáp tuïc ñuùc keát kinh nghieäm. Ví du 9. Duïng thaàn laø thieân taøi (nam ). Aán Kieâu Nhaät Quan Meänh: N.Bính ngoï T.Ñinh daäu Ng. Kæ maõo G. Giaùp tí Ñinh tæ taân aát quyù Kieâu tæ thöïc saùt taøi Vaän: Kieáp Maäu tuaát 8 Tæ Thöông Thöïc Kæ hôïi Canh tí Taán söûu 18 28 38 Taøi Nhaâm daàn 48 Taøi Quyù maõo 58 Quan Giaùp thìn 68 Saùt Aát tò 78 Töù truï naøy caùc cuï coù boán cung, nhöõng toå cuïc baát lôïi naøy thöôøng gaây taùc haïi raát saâu saéc. Gaëp caùc naêm tí ngoï maõo daäu nhaát ñònh seõ öùng nghieäm. Kæ tröôøng sinh ôû daäu, ñinh tröôøng sinh ôû daäu, thaân vöôïng kieâu vöôïng, ñöôïc leänh, ñöôïc sinh laïi ñöôïc loäc, nhaät can laïi coù goác neân meänh naøy ñöôïc xem laø cöôøng vöôïng. Quan nhöôïc nhöng ñöôïc kieâu vöôïng hoä veä neân vaãn coù quan tuy khoâng lôùn , chæ laø ngöôøi hoïc troø ñoïc saùch. Duïng thaàn choïn thieân taøi cuûa chi giôø ñeå cheá ngöï kieâu thaàn sinh quan, ñaùng tieác laø duïng thaàn khoâng coù löïc. Tæ kieáp laø baïi vaän, thöïc thaàn taân daäu laøm chuû moïi vieäc ( naêm 1981 ) . Thöông quan tuy khoâng coù trong truï nhöng canh loäc ôû daäu laïi vöôïng, neân naêm gaëp quan vì tí maõo töông hình maø naèm vieän. Naêm kieâu thaàn ñinh maõo laøm chuû (1987) laø phaàn lôùn khoâng thuaän. Naêm 1990 thöông quan canh ngoï laøm chuû, quan vaän khoâng hanh thoâng, maâu thuaãn vôùi laõnh ñaïo. Chi naêm quyù hôïi ( 1983 ) duïng thaàn vöôïng laïi khoâng bò xung ñoät, neân thi vaøo ñaïi hoïc ñöôïc thuaän lôïi. Böôùc sang thöông vaän thì khoù traùnh ñöôïc bò hình thöông. Thöông vaän coù theå laøm xì hôi thaân vöôïng neân ñöôïc xem laø vaän bình thöôøng, nhöng vaøo nhöõng naêm hung vaãn khoâng toát. Vöøa böôùc sang thöông vaän thì gaëp naêm quyù daäu, taøi tinh chuû moïi vieäc, voán laø khoâng coù tai hoaï, thöông quan sinh taøi coøn coù theå coù con. Chi daäu cuûa löu nieân gaëp thaùi tueá xung khaéc baûn thaân hoaëc cung theâ cho neân ñoaùn anh ta hoaëc vôï bò thöông . Quaû ñuùng nhö theá, vì daäu xung phaù maõo cung theâ. Vaän thöông quan gaëp quan, quan ôû ngoâi tí cho neân vôï coù thai baûy thaùng saåy thai. Naêm giaùp tuaát, laïi laø naêm quan gaëp thöông vaän, vöøa thaùng gieâng ñaõ taéc ruoät naèm vieän moå. Ra vieän khoâng laâu bò tai naïn ñi xe, bò thöông ôû maët. Thaät laø tai hoaï choàng chaát. Coøn lieân luî ñeán meï nöõa. Ñeå traùnh tai hoaï, thaày Thieäu ñaõ khuyeân anh ta thoâi giöõ chöùc. Anh ta voán cuõng muoán theá ñaõ maïnh daïn ruùt lui. Caùc vaän trình töø ñoù veà sau laø : thöïc vaän kò naêm kieâu vöôïng gaëp thöïc vöôïng. Sau 48 tuoåi môùi bình an thuaân lôïi. Nhöng gaëp naêm töù xung, naêm kò thaàn vöôïng thì DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 128 coøn traéc trôû. Ñieàu toát laø kò vaän ñaõ qua, nguy haïi khoâng ñeán noãi choàng chaát nöõa. Gaëp vaän duïng thaàn thieân taøi, kò thaàn bò cheá ngöï neân söï nghieäp hanh thoâng (naêm maõo daäu phaûi ñeà phoøng). Vaän quan saùt hôi keùm hôn. Töù truï naøy tí ngoï maõo daäu ñeàu coù, thaân vöôïng kieâu vöôïng baûo hoä cho quan tinh neân ñieàu quyù khoâng bò maát. Ngöôøi naøy “ ngaøy giôø töông hình gaëp quyù neân laø ngöôøi coù quyeàn coù chöùc”, do ñoù giöõ chöùc quan troïng cuûa thaønh phoá. Kò nhaát laø tæ vaän khaéc phaït duïng thaàn, baûn thaân duïng thaàn thieân taøi khoâng coù beänh, chaúng qua vì naêm kæ tò cuûa vaän ñoù laïi gaëp ngang vai, neân bò khaéc phaït laø ñieàu chaéc. Nhöng nhôø boán chi khoâng coù yeáu toá kích thích xung phaït lung tung, duïng thaàn laïi taøng chi, hôn nöõa caùc nguõ haønh sinh hoùa coù tình, ñoù laø cöùu tinh lôùn nhaát. Ñoù laø ngöôøi gan goùc,coù baûn lónh, giao thieäp raát roäng,ñöôïc baïn geø giuùp ñôõ, chæ tieác laø vaän khoâng thuaän maø thoâi. Ñaëc ñieåm laø caùc chi hôïp vôùi nhau ngöôïc vôùi Töù truï cho neân tai hoïa vöøa lôùn vöøa daøy. Ñoäc giaû cöù ñoái chieáu xem, nhaát ñònh seõ naâng cao nhaän thöùc veà maët xung khaéc. Ví duï 10. Duïng thaàn laø ngang vai (nöõ). Taøi Taøi Nhaät Kieâu Meänh: Nhaâm tí Maäu tí Bính thìn Nhaâm tí Quyù quyù quyù maäu aát quyù Taøi taøi taøi tæ quan taøi Thöông Thöïc Kieáp Tæ Aán Kieâu Quan Saùt Canh Maäu Ñinh Bính Giaùp Vaän : Taân hôïi Kæ daäu Aát tò tuaát thaân muøi ngoï thìn 6 16 26 36 46 56 66 76 Nhaät can maäu sinh vaøo thaùng tí laø rôi vaøo thai ñòa, nguõ haønh thieân khoâ, may maø ngang vai cuûa nhaät can coù goác, thuyû coù kho chöùa neân traùnh ñöôïc tai hoïa hoàng thuûy vôõ ñeâ. Duïng thaàn choïn laø ngang vai. Taøi cuûa Töù truï laïi taøng taøi, thaáu ñeàu ôû vöôïng ñòa. Nhaät nhöôïc khoâng thaéng noåi taøi laø ngöôøi nhieàu nhaø cöûa nhöng ít cuûa. Vaän ñaàu laø thöông thöïc sinh taøi neân beänh nhieàu vaø nguy hieåm. Nhaâm quyù quaù vöôïng khaéc bính hoaû laø beänh tim hay beänh veà maùu. Quaû nhieân laø beänh baïi huyeát. May maø sau vaïn ngang vai ( tæ ) ñeàu laø vaän toát, söùc khoeû hoài phuïc trôû laïi. Nhöng loaïi beänh naøy khoù chöõa, cho neân khi khaùm beänh phaûi khaùm tröïc tieáp ñeå xem saéc maët môùi coù theå keát luaän ñöôïc . Thaân nhöôïc taøi nhieàu thì duøng ngang vai ñeå choáng laïi, neân ngöôøi ngaøy nhôø coù vaän cöùu, nhöng vì thieân khoâ quaù naëng neân gaëp löu nieân thì beänh coøn trôû laïi. Ví duï 11. Duïng thaàn laø chính taøi ( nöõ ). Kieáp Kieáp Nhaät Taøi Meänh: Giaùp tuaát Giaùp tuaát aát hôïi Maäu daàn Maäu taân ñinh maäu taân ñinh nhaâm giaùp giaùp bính maäu Taøi saùt thöïc taøi saùt thöïc aán kieáp kieáp thöông taøi Kieâu Aán Saùt Quan Taøi Taøi Thöïc Thöông Quyù Nhaâm Taân Canh Maäu Ñinh Bính Vaän : Kæ tò daäu thaân muøi ngoï thìn maõo daàn 8 18 28 38 48 58 68 78 Ngöôøi naøy hôn nöûa cuoäc ñôøi traéc trôû, maõi ñeán khi duïng thaàn leân ngoâi môùi thoaùt ra ñöôïc DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 129 Ngaøy aát sinh ôû moä ñòa. Kieáp tuy khoâng vöôïng nhöng coù goác laïi nhieàu, laø thaân nhöôïc coù kình döông trôï giuùp, thaân nhöôïc coøn ñöôïc aán sinh neân trôû thaønh vöôïng. Töù truï naøy chöa maát caùi quyù, taøi nhieàu maø coù goác, nguõ haønh sinh khaéc coù tình, cho neân raát giaøu coù, cuõng raát töø bi, giaøu sang coâng danh ñeàu coù. Duïng thaàn laø chính taøi cheá aùp aán, khieán cho saùt sinh khoâng noåi aán, laïi laøm hao toån thaân vöôïng cho neân duïng thaàn naøy ñaït ñöôïc caû ba muïc tieâu. Caân baèng sinh khaéc cuûa caùc nguõ haønh khoâng toát laém. Neáu sinh khaéc cheá hoùa coù tình, duïng thaàn coù löïc, hôn nöõa moãi nguõ haønh ñeàu phaùt huy ñöôïc chöùc naêng cuûa noù môùi laø toát. Saùt vöôïng sinh aán laïi coù kình döông laø coâng danh raát cao vaø khoâng deã bò maát. Duïng thaàn taøi tinh ôû ñaây chæ coù taùc duïng caân baèng meänh cuïc, vì saùt vöôïng aán vöôïng laïi coù kieáp, kình döông giuùp thaân, thaân quaù vöôïng laïi coù kieáp, kình döông giuùp thaân, thaân quaù vöôïng ñeå duøng ñöôïc taøi. Taøi nhieàu vaø coù goác, cho neân duø gaëp baïi vaän cuõng khoù maø saäp ñoå. Ngöôøi naøy hay tích ñöùc laøm vieäc toát, laø haäu dueä cuûa baäc trung lieät, yeâu ngheä thuaät, nhöng gaëp kò vaän neân khoâng noåi tieáng. Caùc vaän kieâu aán söùc khoeû hôi yeáu, ñoù laø vì thaân vöôïng phaûn khaéc trôû laïi. Sang saùt vaän chæ vì sinh aán neân thaân caøng vöôïng, vaän cheá aùp thaân neân daãn ñeán tai hoaï. Gaëp thôøi caùch maïng vaên hoùa, tai hoaï cöïc xaáu, öùng vaøo naêm hung saùt tuaát gaëp hôïi ( ngöôøi tuaát gaëp hôïi hoaëc ngöôøi hôïi gaëp tuaát laø thieân la ñòa voõng) ngoài tuø. Tieáp theo ñoù laø quan vaän, ngoài trong tuø khoâng laáy choàng ñöôïc chöù khoâng phaûi khaéc choàng. Ngoài tuø maát 19 naêm . Caùi toát laø vì coù taøi ngheä trong tay neân ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng, khoâng nhöõng khoong uoång phí maø coøn maøi saéc yù chí. Khi vaän kæ tò ñeán cuõng laø luùc xung khai tuaát, maây muø tan heát, vöøa ra nguïc thì gaëp may lieân tuïc. Sang vaän chính taøi laø vaän duïng thaàn leân ngoâi, taøi hoa phaùt trieån, coâng danh löøng laãy, giaønh ñöôïc ngöôøi ñöùng ñaàu trong cuoäc thi theá giôùi, ñöôïc caùc vò laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Nhaø nöôùc tieáp kieán. Veà giaø gaëp vaän hæ thaàn, coâng danh lôïi loäc ñeàu coù , phuùc thoï maõi cho ñeán luùc maát. Ví duï 12 . Duïng thaàn laø kieáp taøi ( nöõ ) Thöïc Taøi Nhaät Taøi Meänh: Canh thaàn Quyù muøi Maäu thaân Quyù söûu Canh nhaâm maäu kæ aát ñinh canh nhaâm maäu kæ quyù taân Thöïc taøi tæ kieáp quan aán thöïc taøi tæ kieáp taøi thöông Vaän : Taøi Nhaâm ngoï 9 Thöông Taân tò 19 Thöïc Canh thìn 29 Kieáp Kæ maõo 39 Tæ Maäu daàn 49 Aán Ñinh söûu 59 Kieâu Quan Bính tí Aát hôïi 69 79 Ngöôøi naøy nhaät can maäu sinh thaùng muøi laø khoâng ñöôïc leänh. ÔÛ truï giôø tuy coù söûu thoå giuùp thaân, nhöng thöïc vöôïng sinh taøi laïi coøn thaân nhöôïc. Duïng thaàn choïn laø kieáp taøi vöôïng ñeå giuùp thaân thaéng taøi. Tuoåi thô gaëp taøi vaän laø thaân theå coù taät, meï khoâng lôïi, khoán khoù ñaûo ñieân. Sang vaän thöông, thöïc cuõng laø baïi vaän. Maõi ñeán naêm 39 tuoåi duïng thaàn leân ngoâi môùi môû mang ñöôïc, trôû thaønh ngöôøi giaøu. Trung vaø haäu vaän raát toát. Ví duï 13 : Duïng thaàn laø thaát saùt ( nam ) Kieáp Saùt Nhaät Kieáp Meänh: DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ Maäu tuaát Maäu taân ñinh Kieáp thöïc kieâu Saùt Vaän : Ñinh tò 7 Thieäu Vó Hoa AÁt maõo aát saùt Quan Bính thìn 17 Taøi Aát maõo 27 www.tuviglobal.com Kæ daäu taân thöïc Taøi Giaùp daàn 37 Thöïc Quyù söûu 47 130 Maäu thì maäu aát quyù kieáp saùt taøi Thöông Tæ Nhaâm tí Taân hôïi 57 67 Kieáp Canh tuaát 77 Meänh nam naøy nhaät can taân sinh thaùng ngoï laø ñöôïc leänh, aán tinh vöôïng laïi ñöôïc saùt vöôïng sinh cho laø ñöôïc sinh, chi giôø gaëp loäc laø ñaéc ñòa. Saùt ôû ñaây ñöôïc vöôïng taøi sinh cho laïi vöôïng theâm maø khaéc thaân, thöïc thaàn khoâng coù löïc ñeå cheá ngöï saùt, may maø saùt ñöôïc aán tinh hoùa cho ñeå sinh thaân, khaéc thaàn khoâng khaéc, nhöng kò taøi sinh quan saùt cheá ngöï aán, nhö theá gaây ra baát lôïi. Thaân nhöôïc, taøi saùt vöôïng thì cho duø aán vöôïng, chung cuïc vaãn laø thaân nhöôïc. Duïng thaàn laø chính aán. Trong caùch cuïc nguõ haønh sinh khaéc löu chuyeån hôïp tình neân hung coù theå hoùa caùt. Böôùc vaøo saùt vaän, saùt vaän sinh aán tieáp tuïc sinh thaân neân hoïc gioûi. Sang quan vaän vôùi thaát saùt hoãn taïp. Naêm taøi sinh thaát saùt ñaõ coù theå buoân ra tieàn nhöng baát ngôø ñoå xe, neân tieàn ñoù laïi boài thöôøng heát. Böôùc sang taøi vaän laø kò vaän, gaëp naêm khoâng thuaän neáu haønh ñoäng khinh suaát, muø quaùng laø deã chuoác laáy tai vaï, may nhôø duïng thaàn vöôïng neân khoâng deã bò ñoå vôõ. Sang vaän thöïc thaàn laâm vöôïng coù theå cheá ngöï saùt, thöông vaän coù theå hôïp saùt, ñeàu laø caùc vaän bình thöôøng. Hai vaän cuoái tæ kieáp thì vöøa yù, coù theå tröôøng thoï. Töù truï naøy neáu coù vaän aán tinh coù theå giaøu nhaát laøng, ñaùng tieác laø khoâng coù. Ñaëc ñieåm cuûa Töù truï naøy laø : duïng thaàn chính aán laø thoå, gaëp vaän maäu kæ hoaëc canh taân thì ôû vuøng phía taây hoaëc ôû ngay taïi choã laø ñaát sinh thaàn, giuùp thaân, cuoäc ñôøi phuùc thoï phuù quyù, nhöng aûnh höôûng cuûa hoaøn caûnh ñòa lyù vaø vaän trình ñeán söï phaùt trieån khoâng lôùn. Ngoaøi ra teân vaø hoï nhieàu chöõ thuyû, toaøn laø caùi laøm hao toån khí sinh trôï cho mình, neân theâm nguõ haønh chöõ thoå hoaëc chöõ kim ñeå boå cöùu. Ví duï 14. Ví duï ñaëc bieät veà duïng thaàn laø chính aán. Ngaøi Tröông Chaán Hoaøn, nguyeân Chuû nhieäm uyû ban Khoa hoïc kyû thuaät coâng nghieäp quoác phoøng – vò laõnh ñaïo öu tuù treân maët traän khoa hoïc kyõ thuaät quoác phoøng cuûa Trung Quoác – vì bò beänh tim boäc phaùt, caáp cöùu nhöng khoâng coù hieäu quaû ñaõ taï theá ôû Baéc kinh hoài 23h30 phuùt ngaøy 23 thaùng 3 naêm 1994, höôûng thoï 79 tuoåi. Chuùng toâi oâm noãi ñau saâu naëng naøy truy ñieäu moät con ngöôøi vó ñaïi ñaõ suoát ñôøi khoâng meät moõi hy sinh coáng hieán cho söï nghieäp ñaát nöôùc vaø bieåu thò loøng toân suøng kính voâ vaøn ñoái vôùi moät cuoäc ñôøi bình thöôøng nhöng voâ cuøng trong saùng, cao thöôïng ñoù. Söï vó ñaïi cuûa oâng khoâng nhöõng ôû choã ñaõ coáng hieán to lôùn cho söï nghieäp giaûi phoùng cuûa nhaân daân Trung quoác, cho söï nghieäp quoác phoøng maø coøn ôû choã oâng khoâng tính toaùn thieät hôn veà coâng danh, lôïi loäc, suoát ñôøi laên loän, laøm vieäc taän tuî, khoâng nhöõng töï yeâu caàu mình nghieâm khaéc, maø caû ñoái vôùi con caùi caøng nghieâm, laø moät vì quan thanh lieâm ít coù, maø coøn coù taàm nhìn cao roäng, kieán thöùc quaûng baùc, vöôït qua nhöõng nhieãu loaïn taàm thöôøng, coù moät nhaõn quang nhaïy beùn naém baét nhöõng ngaønh khoa hoïc môùi, coå vuõ khoa hoïc phaùt trieån, coå vuõ khaùm phaù nhöõng lónh vöïc khoa hoïc maø moïi ngöôøi chöa chuù yù vôùi nhieät tình cao nhaát. Cho neân söï ra ñi cuûa oâng laø nieàm ñau thöông khoâng gì buø ñaép ñöôïc cuûa caùc nhaø khoa hoïc, caùc nhaø khí coâng vaø caùc nhaø döï ñoaùn. Hoâm nay giôùi khí coâng ñang laäp: “Quyõ Tröông Chaán Hoaøn” nhaèm hoã trôï DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 131 phaùt trieån nghaønh khoa hoïc vuøng bieân ( laø ngaønh khoa hoïc laáy hai nghaønh khoa hoïc khaùc trôû leân laøm cô sôû) ñeå kæ nieäm cuoái ñôøi oâng ñaõ quan taâm ñeán söï phaùt trieån caùc khoa hoïc naøy. Ôû ñaây chuùng toâi theo böôùc oâng traûi qua, laàn theo Töù truï cuûa oâng ñeå tìm hieåu cuoäc soáng vó ñaïi ñoù. Tí Thöông Nhaät Aán Meänh: AÁt maõo Bính tuaát aát daäu Nhaâm ngoï Aát maäu taân ñinh taân ñinh tò Tæ thöïc taøi taøi saùt thöïc saùt Tæ Vaän : AÁt daäu 4 Kieáp Giaùp thaân 14 Kieâu Quyù Muøi 24 Aán Nhaâm ngoï 34 Saùt Taân tò 44 Quan Canh thìn 54 Taøi Kæ maõo 64 Taøi Maäu daàn 74 Ñaây laø caùch cuïc “thöông quan coù caû aán, quyù khoâng noùi heát ñöôïc “. Caùch cuïc naøy ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû thaân nhöôïc nhöng coù aán sinh. Duïng thaàn chính aán coù löïc, nhaät can tuy nhöôïc nhöng coù goác, coù trôï giuùp, chæ caàn gaëp kò thaàn taøi vaän muoän thì khoâng nhöõng quyù thaân laø thaàn nhaân maø tuoåi cuõng thoï. Ngöôøi maø “ thöông quan laãn aán” laïi saùt vöôïng, aán vöôïng, “aán saùt tinh sinh laø chuû veà coâng danh”. Tuy nhieân oâng khoâng tham lam trong coâng danh lôïi loäc, song ñoù laø ngöôøi vaên voõ kieâm toaøn. Tuy khoâng bao giôø tranh giaønh quyeàn lôïi nhöng luoân ñaït ñöôïc thaønh coâng baát ngôø. Ñaây laø ngöôøi thöïc hoïc thöïc taøi, coâng danh töông xöùng vôùi thöïc löïc. Ta chia ñaïi vaän laøm ba giai ñoaïn ñeå phaân tích. Giai ñoaïn thöù nhaát goàm caùc vaän : tæ , kieáp, kieâu ; giai ñoaïn thöù hai goàm caùc vaän: aán, saùt, quan ; giai ñoaïn thöù ba, caùc vaän : thieân , chính, taøi. Giai ñoaïn thöù nhaát laø giai ñoaïn hoïc taäp vaø chieán ñaáu ôû traän tieàn cho cuoäc khaùng chieán giaûi phoùng nhaân daân Trung Quoác. Hai vaän tæ, kieáp giuùp trôï theâm , trong meänh cuïc aán vöôïng, neân thoâng minh hoïc gioûi. Leân thaúng Ñaïi hoïc Baéc Kinh theo hoïc, tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng tieán boä vaø phong traøo khaùng Nhaät cöùu quoác “ 29 thaùng gieâng” cuûa sinh vieân. Naêm 1936 tham gia caùch maïng lieân tuïc cho ñeán ngaøy giaûi phoùng, vaøo sinh ra töû,tham gia toå chöùc vaø laõnh ñaïo caùc phong traøo sinh vieân, ñaáu tranh bí maät, tham gia du kích roài Baùt loä quaân, Taân Töù quaân, tham gia chæ huy vaø coâng taùc chính trò cuûa Quaân daï chieán Hoa Ñoâng vaø ñaõ tham gia nhieàu chieán dòch. Thaày Thieäu Vó Hoa ñaõ coù vinh döï ñoaùn cho oâng luùc sinh thôøi veà moät laàn thoaùt ra khoûi coõi cheát. Ñoù laø naêm 1943, tueá vaän quyù muøi. Naêm ñoù khi moät soá só quan cao caáp cuûa Taân Töù quaân bò Quoác daân Ñaûng baét giam, chuaån bò sau böõa côm tröa seõ töû hình. Khi maø Tröông Chaán Hoøan vaø nhöõng baäc laõo thaønh caùch maïng khaùc khoâng nao nuùng tröôùc caùi cheát thì ñuùng luùc ñoù maùy bay Nhaät ñeán neùm bom, nhaân cô hoäi ñoù hoï ñaõ troán thoaùt. Giai ñoaïn thöù hai laø nhöõng naêm chuû nhieäm Tröông Chaán Hoaøn sung söùc nhaát, laên loän trong coâng taùc khoa hoïc kyõ thuaät quoác phoøng, nhieàu laàn giaønh ñöôïc thaønh tích xuaát saéc . Oâng tham gia toå chöùc vaø chæ huy coâng taùc thöû nghieäm quaû baom nguyeân töû ñaàu tieân cuûa Trung quoác thöû noå treân khoâng laàn thöù nhaát, thöû noå bom khinh khí treân khoâng laàn thöù nhaát, teân löûa vöôït ñaïi döông, teân löûa ngaàm döôùi ñaát, lieân laïc veä tinh, toå chöùc luaän chöùng vaø ñeà xuaát nghieân cöùu thaønh coâng maùy tính ñieän töû côõ lôùn laøm cho Trung Quoác trôû thaønh moät trong soá ít nöôùc treân theá giôùi coù maùy tính côõ lôùn ñaàu tieân. OÂng ñaõ coù coáng hieân to lôùn cho quyeát saùch DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 132 khoa hoïc hoùa söï nghieäp KHKT quoác phoøng, xaây döïng vaø phaùt trieån söï nghieäp KHKT quoác phoøng hieän ñaïi hoùa mang maøu saéc Trung Quoác. Nhöõng thaønh coâng cuûa oâng khoâng nhöõng coù lieân quan ñeán quoác gia vaø söï yeân oån cuûa nhaân daân maø coøn baøi tröø ñöôïc söï phaù hoaïi nhieãu loaïn cuûa “beø luõ boán teân”, trong ñieàu kieän cöïc kyø khoù khaên ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng thaønh quaû kieät xuaát. Cho neân ñieàu ñoù cuõng öùng nghieäm ñuùng vôùi meänh cuïc cao quyù coù nhöõng thaønh coâng baát ngôø hôn ngöôøi cuûa oâng. Naêm Taân Söûu 1961 vaän saùt gaëp naêm saùt, saùt aán töông sinh , ñöôïc phong quaân haøm Thieáu töôùng, coâng thaønh danh toaïi. Thôøi gian quan vaän, thöông quan gaëp quan, quan saùt hoãn taïp neân oâng bò “ beø luõ boán teân” Laâm Böu böùc rôøi khoûi cöông vò coâng taùc, môû ñaàu nhöõng naêm traéc trôû. Naêm maäu thaân 1968 laø vaän kò thaàn, duïng thaàn aán tinh nhaäp moä kho cuûa chi vaän. Maõi ñeán naêm giaùp daàn xung khai thaân kim môùi ñöôïc thoaùt khoûi. Naêm 1975 laø naêm aát maõo, thaân vöôïng ñöôïc phuïc hoài coâng taùc. Ñeå nhanh choùng xoay chuyeån neàn KHKT quoác phoøng ñaõ bò “beø luõ boán teân” laøm roái loaïn, oâng ñaõ thuùc ñaåy coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc, saûn xuaát vaø thí nghieäm, ñöa noù nhanh choùng trôû laïi quyõ ñaïo bình thöôøng , hoaøn thaønh moät khoái löôïng coâng taùc khoång loà vôùi hieäu quaû tuyeät vôøi nhaát. Ñeå nhanh choùng ñoät phaù vaøo kó thuaät muõi nhoïn, oâng ñaõ coù nhöõng coáng hieán to lôùn cho söï nghieäp phaùt trieån cuûa maùy tính ñieän töû Trung Quoác. Giai ñoaïn thöù ba laø giai ñoaïn nghæ höu. Vò laõo thaønh ñaày coâng tích naøy vaãn chuù yù quan taâm ñeán caùc lónh vöïc khoa hoïc môùi, luoân quan taâm coå vuõ vaø naâng ñôõ. Sau khi veà höu oâng ñaém mình vaøo nghieân cöùu khoa hoïc nhaân theå vaø caùc hieän töôïng khí coâng. OÂng laø Toång thö kí Hoäi Khoa hoïc nhaân theå, Toång thö kí Hoïi nghieân cöùu Khoa hoïc khí coâng Trung Quoác. OÂng tuaân theo nguyeân lyù “ Thöïc tieãn laø tieâu chuaån duy nhaát kieåm nghieäm chaân lí”, tích cöïc khaùm phaù , bieát khoù vaãn khoâng luøi, bieåu hieân cao ñoä tinh thaàn caàu hieåu bieát vaø thaùi ñoä khoa hoïc. OÂng toân troïng tri thöùc, toân troïng nhaân daân, toân troïng chuyeân gia, laø ngöôøi baïn tri kyû cuûa ñoâng ñaûo caùn boä KHKT, cuûa caùc chuyeân gia nghieân cöùu khoa hoïc vuøng bieân. Vaän chính taøi maäu daàn, kò thaàn naém vaän khaéc duïng thaàn, daàn ngoï tuaát hôïp thaønh thöông quan, cuïc nhaät moä, kim muõi kieám quyù daäu dính chaët vôùi thaân mình khaéc aát moäc, duïng thaàn bò khaéc, kò thaàn khoâng hoùa. Naêm ñoù vì beänh tim ( thöông quan laø bính hoûa) naèm vieän caáp cöùu, maáy laàn nguy kòch. Khaép nôi caùc cao sö khí coâng ñeàu keùo veà cöùu giuùp. Thaày Thieäu Vó Hoa cuõng doác heát söùc coá keùo daøi tuoåi thoï cho oâng . Ngaøy 24 thaùng 9 naêm sau khi beänh ñôõ ñaõ ra vieän ñi an döôõng, trong nöûa naêm ñoù oâng laïi coá gaéng laøm vieäc cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng. Tröôùc khi maát oâng ñeå laïi di chuùc : tang leã ñôn giaûn, di haøi cung caáp cho y hoïc nghieân cöùu. Ngöôøi veä só trung thaønh cuûa toå quoác, ngöôøi baïn göông maãu cuûa moïi ngöôøi naøy ñaõ vónh bieät chuùng ta nhö theá! CHÖÔNG 14 GIAÛI ÑOAÙN VEÀ DÖÏ ÑOAÙN 1. THÔØI ÑIEÅM ÖÙNG NGHIEÄM CAÙT, HUNG Thôøi ñieåm öùng nghieäm cuûa hung trong döï ñoaùn coù duïng thaàn thieân can, can taøng bò khaéc, ñòa chi hình hôïp xung haïi duïng thaàn, coù can cuûa ñaïi vaän toå hôïp vôùi thieân can meänh cuïc khoâng toát xung khaéc, coù toå hôïp ba ñòa chi cuûa meänh,vaän, naêm khoâng toát hung khaéc, coøn coù thaàn vaø saùt toå hôïp thaønh hung khaéc. Söï öùng nghieäm rôøi vaøo naêm khaéc vaø bò khaéc, nhaát laø naêm bò khaéc, naêm kò thaàn ñöôïc sinh öùng vaøo ngöôøi hay vieäc maø möôøi thaàn bò khaéc ñaïi dieän thay. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 133 Ngöôïc laïi thôøi ñieåm öùng caùt trong döï ñoaùn laø thôøi ñieåm toå hôïp sinh trôï duïng thaàn. Ví duï thôøi gian keát hoân coù maáy tröôøng hôïp laø lôïi cho hoân nhaân vaø öùng vôùi thôøi ñieåm keát hoân nhö : nhaät can hôïp vôùi can vaän, chi ngaøy sinh hôïp vôùi chi vaän, nhaät can hôïp vôùi thieân can löu nieân, chi ngaøy sinh hôïp vôùi chi vaän, nhaät can hôïp vôùi thieân can löu nieân , chi ngaøy sinh hôïp vôùi chi löu nieân , truï ngaøy thieân hôïp ñòa hôïp vôùi löu nieân . Meänh nam gaëp naêm taøi, vaän taøi, meänh nöõ gaëp naêm quan saùt, vaän quan saùt ; neáu nhaät nhöôïc thì laø luùc nhaät can ñöôïc sinh trôï, Töù truï caân baèng thì choïn naêm hay vaän ñaïi vaän . 2. ÖÙNG NGHIEÄM CUÛA THÔØI ÑIEÅM CHEÁT. Ngöôøi maø gaëp vaän duïng thaàn bò khaéc, naêm kò thaàn vöôïng töôùng laø coù söï lo laéng veà sinh meänh. Neáu toå hôïp cuûa noù töông öùng vôùi ngöôøi thaân vaø khi khoâng chòu ñöïng noåi söï xung khaéc ñoù thì seõ öùng vaøo ngöôøi thaân. Thoâng thöôøng baûn thaân ngöôøi ñöôïc döï ñoaùn cuõng coù tai hoaï oám ñau. Muoán bieát tai hoaï ñoù coù nguy hieåm ñeán tính meänh hay khoâng thì thöù nhaát phaûi xem toå hôïp cuûa tueá vaän Töù truï ñoù coù cöùu hay khoâng? Thöù hai phaûi xem coù ñöôïc hoùa giaûi khoâng, ví duï nhôø aâm phuùc hay coù bieän phaùp hoaù giaûi cuõng laø coù cöùu. Coù cöùu hay khoâng caên cöù nhö sau: - Ngöôøi cuøng gaëp tueá vaø vaän, töùc ñaïi vaän vaø löu nieân gioáng nhau khoâng cheát mình thì cuõng cheát ngöôøi khaùc. - Ñaïi vaän thieân khaéc ñòa xung truï thaùng, laø xung khaéc ñeà cöông. Thoâng thöôøng trong phaïm vi töø 50 – 69 tuoåi ,trong 10 naêm thì gaëp xung laø quan troïng nhaát. Neáu chi thaùng gioáng chi khaùc trong Töù truï thì sinh meänh thöôøng khoâng coù nguy hieåm, nhöng khi ñeà cöông thaùng nhöôïc laø duïng thaàn bò ñaïi vaän thieân khaéc ñòa xung thì tai hoaï cöïc lôùn. Neáu mình khoâng cheát, thì cha meï hoaëc anh chò em nhaát ñònh coù toån thaát lôùn. Gaëp naêm thieân khaéc ñòa xung laø caùc naêm : troøn 6 tuoåi, 54 tuoåi, 66 tuoåi ñeàu laø nhöõng naêm löu nieân thieân khaéc ñòa xung vôùi can chi naêm cuûa Töù truï . Tai hoïa cuûa noù coù naëng hay khoâng chuû yeáu quyeát ñònh bôûi ñaïi vaän laø hung hay caùt. Neáu ñaïi vaän caùt thì phaàn nhieàu laø gaëp nguy coù cöùu, coøn ñaïi vaän hung thì khoâng cheát mình cuõng cheát ngöôøi nhaø. Ngöôøi nhaø thöôøng laø baäc oâng baø hay cha meï. Truï naêm xung khaéc tueá vaän laø raát naëng. Ngöôøi maø meänh khoâng thuaän, ví duï tuoåi ngöïa gaëp naêm ngöïa hay tuoåi deâ gaëp naêm deâ .Cuï theå caùi gì seõ khoâng thuaän laø tuyø thuoäc vaøo caùc meänh cuïc khaùc nhau maø khaùc nhau. Neáu toå hôïp nguõ haønh cuûa meänh cuïc thieân khoâ thì ñieàu hung seõ öùng nghieäm. Truï ngaøy xung khaéc löu nieân laø coù haïi, neáu gaëp naêm quan laø ñieàu kò, luoân luoân maát boá. Ngöôøi maø nguõ haønh thieân khoâ thì caùc naêm cuûa vaän cöïc nhöôïc hoaëc cöïc vöôïng thöôøng coù nguy hieåm veà tính meänh. Ngoaøi ra khi toå hôïp cuûa tueá vaän vaø Töù truï gaëp naêm coù moät xung ba, hoaëc ba xung moät cuõng raát nguy hieåm. “Meänh nam sôï luøi, meänh nöõ sôï tieán “ nghóa laø meänh nam sinh naêm aâm, xeáp vaän tính ngöôïc ; meänh nöõ sinh naêm döông cuõng theá. Choã giao thôøi chuyeån sang vaän khaùc, noùi chung laø luùc thoaùt khoûi baïi vaän thöôøng baûn thaân hoaëc gia ñình coù tai hoaï, laïi thöôøng laø hoaï veà tính meänh. Naêm 73, 84 tuoåi thöôøng khoâng thuaän, neáu nghieâm troïng thì khoâng vöôït qua ñöôïc . Duïng thaàn bò khaéc, nhaät can nhaäp moä hoaëc moä gaëp xung phaù ñeàu coù theå nguy hieåm tính meänh. 3. VEÀ CHEÁT HAY KHOÂNG ÑAÙNG CHEÁT. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 134 Ngöôøi ta coù hai loaïi cheát : cheát moät caùch töï nhieân vaø cheát khoâng ñaùng cheát. Töï nhieân maø cheát laø khoâng coù beänh maø cheát, beänh gaáp khoâng ñau maø cheát, beänh ñau maø cheát. Cheát khoâng ñaùng cheát laø chæ tai hoïa aäp ñeán baát ngôø maø cheát. Nhö laät xe, ñaém thuyeàn,tai naïn haøng khoâng, bò gieát, v..v Ngöôøi cheát coù ngöôøi hieàn ngöôøi aùc. Ngöôøi aùc cheát ñöông nhieân laø ñaùng cheát, ñoù goïi laø aùc giaû aùc baùo. Ngöôøi hieàn cheát thì ñaùng tieác, ngöôøi ta thöôøng traùch trôøi xanh khoâng coâng baèng. Thöïc ra, tröø caùc phaät gia, ñaïo gia cho raèng caùi cheát laø coù nhaân quaû töùc laø theo caùch noùi coù nghieäp chöôùng, coøn coù tröôøng ho meänh ñoù ñaõ heát. Ñoái vôùi caùi cheát khoâng neân chia thaønh caùi xaáu toát. Khoång Töû noùi: coù ba loaïi cheát khoâng phaûi do meänh: thöù nhaát, khoâng nghæ ngôi ñuùng luùc, ñaày ñuû, khoâng aên uoáng ñieàu ñoä, lao löïc quaù ñoä daãn ñeán beänh taät maø cheát. Thöù hai laø thaân thaáp heøn maø hay phaïm thöôïng, nghieän ngaäp voâ ñoä, tham lam voâ ñaùy, ñoù laø bò hình phaït maø cheát. Thöù ba, ngöôøi yeáu ñuoái maø löøa doái xuùc phaïm keû maïnh hôn, ngöôøi khoâng töï löôïng söùc mình hay giaän döõ, thöôøng cheát vì binh khí. Ba loaïi naøy ñeàu laø meänh chöa heát maø do töï mình chuoác laáy. Toâi cho raèng, loaïi ngöôøi thöù nhaát thuoäc veà cheát beänh, nguõ haønh thieân khoâ, lao löïc quaù ñoä bieåu hieän trong Töù truï laø gaëp hung vaä sôùm neân cheát yeåu. Loaïi ngöôøi thöù hai laø tieåu nhaân, löøa treân doái döôùi, ñaéc yù nhaát thôøi veà nhöõng haønh ñoäng aùc ñoäc cuûa mình, khi gaëp baïi vaän, toäi aùc ñaõ choàng chaát, bò khaéc phaït. Loaïi thöù ba laø thaân nhöôïc, saùt vöôïng maø cheát. Ñaïi vaän theå hieän nhöõng vieäc laøm haäu thieân cuûa baûn thaân. Neáu khoâng neân phaïm phaùp maø vaãn laø nhöõng vieäc phaïm phaùp, neân trung hieáu nhöng laïi ngoã ngöôïc traùi ñaïo ,... thì khi hung vaän ñeán seõ töï chuoác laáy söï suïp ñoã. 4. SÖÏ NGHEØO KHOÙ VAØ GIAØU SANG. Vöông Sung trong saùch “ Luaän haèng” coù noùi : phaøm meänh ngheøo laø ngheøo, duø coù ñeå cho ngöôøi ñoù ñöôïc giaøu sang thì laïi mang laáy tai vaï. Meänh giaøu sang thì duø coù baét ngheøo khoù laïi seõ gaëp giaøu sang. Cho duø laø cuøng ñi hoïc nhöng chæ coù ngöôøi thi ñoã, cuõng laøm quan nhöng khoâng phaûi ai cuõng thaêng tieán, cuøng caàu taøi nhöng cuõng chæ ñoâi ngöôøi giaøu, cuøng phaán ñaáu nhöng khoâng phaûi ai cuõng thaønh coâng. Ngöôøi ngheøo khoå thì khoù thaønh ñaït, khoù thaêng tieán , khoù thaønh coâng. Neáu noùi nhö theá laø tuyeân truyeàn thieân meänh khoâng theå thay ñoåi, laø chuû tröông giaøu ngheøo do meänh ñònh ñoaït, ngöôøi ngheøo thì cöù theá cam chòu meänh trôøi, coøn ngöôøi giaøu cöù ung dung nhaøn haï, hieåu nhö theá laø sai. Ví duï noùi : ngöôøi giaøu sang laø ñöôïc khí trong, daøy, vöøa coù cuûa vöøa coù chöùc, maø khoâng thaáy roõ neáu ngöôøi ñoù khoâng theå gaùnh vaùc ñöôïc thì ñeán luùc baïi vaän ñeán seõ luoân bò beänh naëng, tai hoaï lôùn. Coøn ngöôøi ngheøo, khoâng coù taøi, khoâng coù quan, coù ngang vai, trong meänh ít, kieáp nhieàu, ngöôøi ñoù ngheøo nhöng luoân maïnh khoeû. Ngöôøi ngheøo khoâng coù phuù quyù, nhöng ngöôøi phuù quyù laïi khoâng mua ñöôïc söùc khoûe. Söï so saùnh naøy noùi lwn duø laø trong meänh coù ñònh nhöng ngöôøi giaøu coù caùi khoå cuûa giaøu, ngöôøi ngheøo coù caùi thuù cuûa ngheøo. Ngöôøi giaøu sang maø khoâng noå löïc, vaän trình seõ khoâng toát, moïi vieäc traéc trôû. Coù ngöôøi ñaõ töøng laøm quan, quang caûnh cuoäc soáng raát toát, nhöng baïi vaän vöøa ñeán, baïi quan maát chöùc, coøn bò kieän tuïng, caû nhaø tan naùt. Laïi coù ngöôøi mô cuûa maõi maõi maø khoâng gaëp, luoân keâu than vaän xaáu,thöïc ra laø hieåu ñöôïc meänh vaän cuûa mình, khoâng bieát ñi ñeán phöông hôïp vôùi mình ñeå laäp nghieäp. Coù nhöõng ngöôøi noâng daân ngheøo, caû moät ñôøi caëm cuïi caáy caøy chæ mong ñuû côm aùo qua ngaøy thì laïi ñöôïc bình an. Ñònh môû mang theâm buoân baùn thì khoâng nhöõng khoâng caûi thieän ñöôïc tình hình maø coøn mang tai naïn, khoâng bò löøa thì cuõng bò ñoå xe, boài thöôøng,raát ñaùng tieác. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 135 Ñoù laø nhöõng ngöôøi khoâng coù meänh buoân baùn. Khi toâi ñang vieát cuoán saùch naøy thì gaëp moät ví duï thöïc teá. Coù hai ngöôøi noâng daân xöa nay vaãn laøm ngheà noâng, laàn ñoù cuøng ñi buoân sôïi ñay ñeå baùn. Luùc ñoù giaù caû ñang leân, hoï cho raèng dòp naøy nhaát ñònh seõ laõi. Khoâng ngôø trong ñoù coù moät ngöôøi bò laät xe, laïi gaëp dòp trôøi möa ñay baùn raát khoù. Keát cuïc tieàn laõi ñöôïc ít laïi bò gaõy maát moät chaân . Suoát ngaøy ñau chaân naèm treân giöôøng, coâng vieäc ñoàng aùng thì ñuøn laïi ñoù. Coøn ngöôøi kia do tham laøm, daáu saét theùp döôùi xe ñay, khoâng may bò phaùt hieän, cuûa thì bò tòch thu, ngöôøi bò giam giöõ, phaûi boû tieàn ra chuoäc môùi ñöôïc tha veà. Roõ raøng laø tuy moãi ngöôøi gaëp naïn khaùc nhau nhöng treân Töù truï ñeàu gioáng nhau thaân nhöôïc khoâng gaùnh noåi taøi, cho neân khi gaëp taøi cuõng laø luùc tai vaï. 5. HÖÔÙNG ÑEÁN ÑIEÀU TOÁT, TRAÙNH XA CAÙI XAÁU VAØ CAÙCH GIAÛI HAÏN Muïc ñích cuûa döï ñoaùn khoâng chæ ôû choã ñoaùn ra nhöõng tai hoï baát ngôø maø quan troïng hôn laø ôû choã hoaù giaûi caùc tai hoaï ñoù. Hoaù töùc laø gaëp hung hoùa caùt. Khi gaëp hung maø trong meänh cuïc ñöôïc hoùa, ñoù chính laø coù cöùu, töùc töï nhieân gaëp cöùu. Khi gaëp hung maø khoâng coù cöùu hoaëc cöùu ñöôïc mình maø khoâng cöùu ñöôïc ngöôøi nhaø thì neân hoùa giaûi. Giaûi töùc laø giaûm naïn. Xöa nay döï ñoaùn thì chæ coù ñoaùn chöù khoâng giaûi. Sôû dó nhö theá laø vì leõ : coù ñieàu noùi ñöôïc , coù ñieàu khoâng tieän noùi thaúng. Ñieàu naøy khoâng phaûi laø coá laøm theá cho coù veû huyeàn bí maø thöïc ra laø vì söï lyù giaûi cuûa nhieàu ngöôøi caàn coù moät quaù trình tieáp thu. Ñaàu tieân töø trong nguõ haønh cuûa Töù truï ñaõ coù thaáy roõ haønh naøo khoâng lôïi cho ngöôøi ñoù, neáu ngöôøi ñoù laïi cöù ñi tìm söï phaùt trieån ôû nhöõng phöông vò kieâng kò thì chaéc chaén laø töï chuoác laáy thaát baïi. Ñi ñeán phöông coù lôïi coù theå boå cöùu cho choã nguõ haønh coøn thieáu, ñoàng thôøi phaùt huy cao ñoä söï phaán ñaáu cuûa baûn thaân thì toát ra laø tieàn ñoà roäng môû, khoâng toát thì coøn ñöôïc söï bình yeân. Thöù nöõa laø töø treân nguõ haønh coù theå thaáy coù roõ thieáu caùi gì ñeå thoâng qua ñaët teân, thoâng qua hoân nhaân ñeàu coù theå tìm ra bieän phaùp boå khuyeát. Trong hoï, teân coù theå boå sung nguõ haønh ñang khuyeát, neáu theo soá neùt chöõ cuûa teân vaø hoï ñeå choïn ñöôïc soá neùt toát thì caøng hay. Ñoù laø moät loaïi thoâng tin ñeå höôùng ñeán caùi toát. Ví duï vôùi moät ngöôøi döông cöùng, chính tröïc thì khí aâm seõ co laïi, cho neân ngöôøi naøy phaûi hieàn laønh, hay laøm vieäc thieän. Ñuùng vôùi caâu “ Ai tích thieän thì nhieàu ñieàu vui, ai tích aùc thì tai vaï”. Laøm nhieàu ñieàu thieän ñeå aâm ñöùc laïi cho ñôøi sau, laøm nhieàu ñieàu aùc, ñôøi chöa baùo, ñôøi sau phaûi traû. Laøm ñieàu thieän, tích ñöùc cuõng laø moät caùch giaûi naïn. Naïn coù caùi giaûi ñöôïc , coù caùi khoâng giaûi ñöôïc . Nhö vaán ñeà hoân nhaân raát thöïc hieän maø cuõng raát ñau ñaàu. Neáu ñaõ laø luïc xung thì giöõa vôï choàng laø khoâng lôïi, tính khaéc cuûa noù tuyø theo vaän khí maø taêng giaûm vaø khi naøo thì coù theå thaáy ñöôïc neân ly hoân hay khoâng. Song cuoäc soáng thöïc teá raát phöùc taïp, khoâng phaûi coù theå tieáp thu ñieàu ñoù moät caùch tuyø tieän. Cho neân chæ coù theå noùi söï vieäc ra sao laø do con ngöôøi laøm. Coù moät soá caëp vôï choàng khí tröôøng giöõa hoï khoâng thoáng nhaát, ban ñaàu chöa ñeán möùc phaûi ly hoân, nhöng caùc haäu vaän laïi bieåu hieän roõ thoâng tin chia tay vì tính khaéc raát maïnh. Tröôøng hôïp naøy neân taïo moät chuyeán ñi chôi xa ( nhöng phaûi chuù yù khoâng ñi veà phöông baát lôïi, töùc phía trong meänh thöôøng xaåy ra töông xung) cho qua thôøi ñieåm töông xung. Tröôøng hôïp khoâng li hoân thì seõ vónh bieät, neân giaûi quyeát li hoân ñeå giöõ ñöôïc tính maïng. 6. VEÀ SÖÏ MAÏNH, YEÁU CUÛA MEÄNH NÖÕ Döông cöông, aâm nhu ñoù laø baûn tính cuûa aâm döông. Nam thuoäc döông, nöõ thuoäc aâm cuõng phaûi thuaän theo leõ ñoù. Trong gia ñình aâm döông khoâng caân baèng thì deã coù chuyeän. Xaõ hoäi ngaøy nay hieän töôïng aâm döông aâm thònh döông suy trong caùc gia ñình chieám moät tæ leä nhaát ñònh. Neáu ngöôøi nöõ laøm chuû trong nhaø vöøa chuyeân quyeàn ñoäc ñoaùn, laán aùt choàng khoâng ngaång DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 136 ñaàu leân ñöôïc thì gia ñình ñoù chaén chaéc seõ khoâng höng vöôïng. Tuïc ngöõ noùi : “ Nam aùc hay kieän tuïng nöõ aùc thì baàn cuøng” laø ñaïo lí ñoù. Cho duø ngaøy nay chuû tröông nam nöõ bình ñaúng, song nöõ vaãn khoâng theå ñeå maát ñi baûn tính nhu dòu cuûa mình. Trong caùch cuïc cuûa Töù truï, nöõ nhöôïc maø coù taøi quan, vì khoâng phaûi laø chuû nhaø neân gia ñình yeân oån. Ngöôïc laïi, meänh nöõ cöông cöùng taát khaéc choàng, baïi gia. Söï khaéc naøy coù nghóa laø khoâng lôïi chöù khoâng phaûi khaéc laø daãn ñeán cheát ngöôøi . Khoâng lôïi ôû ñaây laø khoâng lôïi cho nhaø choàng, khoâng lôïi cho tieàn ñoà, söùc khoûe cuûa choàng. Trong Töù truï cuûa nöõ coù: thöông quan, ngang vai, kieáp taøi, kình döông xung khaéc chi ngaøy ñeàu laø tieâu chí thoâng tin khoâng lôïi cho hoân nhaân. Gaëp quan vaän, saùt vaän, thöông vaän, tæ kieáp vaän vaø laø kò vaän thì söï hình khaéc caøng naëng. Töù truï cuûa nöõ cho duø laø vöôïng hoaëc coù nhöõng thoâng tin khoâng lôïi cho choàng, song chæ caàn ngöôøi nöõ ñoù töï ñieàu chænh thì seõ giöõ ñöôïc tình caûm vôùi choàng vaø söï troïn veïn cuûa gia ñình. Ngöôøi nöõ nhaät vöôïng, keát hoân neân traùnh vaän tæ kieáp, ngöôøi maø thaân nhöôïc neân traùnh caùc vaän : quan , saùt, thöông, keát hoân muoän coù theå giaûm ñöôïc söï ñau khoå do hoân nhaân. 7. VEÀ TÍN NGÖÔÕNG TOÂN GIAÙO Nöôùc ta chuû tröông töï do tín ngöôõng. Song vì cuoäc soáng vaät chaát cuûa con ngöôøi ngaøy caøng naâng cao neân nhu caàu veà cuoäc soáng tinh thaàn cuõng ngaøy caøng phong phuù. Toân giaùo, ngoaøi taø giaùo ra, coøn toân giaùo naøo cuõng khuyeân ngöôøi laøm vieäc thieän, laøm vieäc toát. Söï tín ngöôõng nhö theá coù lôïi cho ñoaøn keát, coù ích, khoâng coù haïi cho xaõ hoäi. Cho neân khoâng coù lí do gì phaûi ngaïc nhieân khi hieän töôïng toân giaùo ngaøy caøng höng thònh. Trong döï ñoaùn meänh vaän, raát nhieàu ngöôøi khi gaëp nguy coù cöùu laø nhôø coù thôø phuïng toå tieân, thôø phaät neân gaëp hung hoùa caùt. Ngaøy caøng nhieàu ngöôøi caûm thaáy tích ñöùc, laøm vieäc thieän mang laïi ñieàu toát, do ñoù maø töï nguyeän tín ngöôõng. Ngaøy nay ôû tröôøng ñaïi hoïc coù daïy giaùo trình Phaät hoïc, hoïc sinh nghe giaûng raát ñoâng, chöùng toû ñoù laø xu theá töï nhieân. Ngöôøi ngöôøi coù töø taâm thì söï taøn saùt laãn nhau giöõa con ngöôøi seõ giaûm ñi. Veà tín ngöôõng toân giaùo, moät gia toäc hoaëc moät gia ñình cuøng tín ngöôõng moät toân giaùo thì toát. Neáu moãi ngöôøi ñi theo söï tín ngöôõng rieâng cuûa mình thì cuõng chaúng quan heä gì, mieãn laø söï tín ngöôõng ñoù khoâng daãn ñeán söï tranh giaønh baát lôïi cho haïnh phuùc gia ñình laø ñöôïc . 8. VEÀ NHAØ GIAØU ÑAËT TEÂN XAÁU CHO CON Noâng thoân tröôùc ñaây coù taäp tuïc ñaët teân xaáu cho con hoaëc tìm cha meï nuoâi. Coù ngöôøi ñaët teân con laø choù, laø meøo, coù ngöôøi goïi cha meï ñeû laø baùc, laø döôïng. Muïc ñích ñeàu mong coù lôïi cho cha meï vaø con. Coù gia ñình sinh maáy laàn lieân ñeàu maát, laàn sau ñaët teân xaáu thì nuoâi ñöôïc, hieän töôïng naøy gaëp khaù nhieàu. Coù em beù tính khaéc raát maïnh, phaûi taïm nhôø ngöôøi khaùc nuoâi ñeå baûo veä cho cha meï. Coù nhaø khoâng muoán nhôø ngöôøi khaùc nuoâi ñeå baét con goïi cha meï laø döôïng cha ñeû. Nhöõng ñieàu naøy ñeàu coù lieân quan vôùi meänh lí vaø cuõng coù caùi lí raát saâu veà khoa hoïc, ñang caàn ñöôïc nghieân cöùu tieáp. Ñieàu naøy cuõng gioáng nhö khi ñaët teân hoaëc keát hoân tìm caùc boå cöùu nguõ haønh ñang thieáu. Ñaây laø söùc soáng cuûa caùc tröôøng phaûi öùng duïng “ Chu dòch”, nhaát laø phaùi döï ñoaùn meänh vaän vaø tìm caùch keùo daøi, phaùt trieån meänh vaän. Veà vieäc ñaët teân, yù nghóa cuûa teân ñoù töôïng tröng coù theå ñöôïc kieåm nghieäm qua ngheà nghieäp cuûa töøng ngöôøi. Ví duï caùc voõ sö, ngöôøi laøm ngheà quyeàn thuaät, trong teân thöôøng coù caùc chöõ nhö cöông, kieán , phong, cöôøng...Ngöôøi laøm vaên nghieäp trong teân thöôøng ñeäm caùc chöõ coù yù DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 137 nghóa cao xa, ... Nhöõng ngöôøi ôû ñòa vò cao cuûa nhaø nöôùc nhö Mao Traïch Ñoâng, Hoà Dieäu Bang, Quoác Phong, Töû Döông, Traïch Daân, v.v. ñeàu coù nhöõng chöõ mang khí phaùch ngöôøi laõnh ñaïo. Coù nhöõng baäc boá meï mong con thaønh ñaït thaät cao, ñaët cho con nhöõng teân hay quaù möùc, khoâng xöùng vôùi meänh neân ngöôïc laïi laøm thöông toån nguyeân khí, ñöa laïi tai naïn. Coù ngöôøi ñaët cuøng teân vôùi caùc danh nhaân nhöng laïi cheát yeåu. Coù theå thaáy ñöôïc vieäc ñaët teân cuõng laø ñieàu neân nghieâm tuùc. Khoâng nhöõng qua teân coù theå thaáy ñöôïc nhöõng thoâng tin coù lieân quan vôùi ngheà nghieäp maø soá neùt chöõ cuûa teân cuõng coù chöùa thoâng tin. ÔÛ ñaây khoâng baøn nhieàu, baïn ñoïc coù theå tham khaûo caùc saùch coù lieân quan. Ñaët teân raát quan troïng. Coù nhöõng nöõ vöøa xöng teân ra thaày Thieäu Vó Hoa ñaõ bieát ñoù laø ngöôøi saét ñaù. Sôû dó theá laø vì trong teân ñoù ñaõ haøm chöùa thoâng tin. Cho neân trong teân coù theå boå khuyeát cho nguõ haønh ñang thieáu laø coù nghóa ñeå giaûi cöùu. Raát nhieàu ngöôøi ñeán döï ñoaùn ñöôïc thaønh ñaït nhö ngaøy nay, neáu khoâng nhôø teân boå cöùu cho thì chaéc chaén ñaõ traûi qua raát nhieàu gian lao vaát vaû. Duøng ñaët teân ñeå boå khuyeát laø moät trong nhöõng phöông phaùp raát quan troïng trong meänh cuïc beänh naëng coù ñöôïc thuoác toát. 9. VEÀ NHÖÕNG KIEÁN THÖÙC KHAÙC TRONG DÖÏ ÑOAÙN Döï ñoaùn hoïc laø moân hoïc vaán döï ñoaùn töông lai, laø söï tính toaùn, ñoaùn ñònh veà xu theá phaùt trieån hoaëc keát cuïc trong töông lai ñoái vôùi söï vaät. Coù döï ñoaùn ngaén haïn vaø trung , daøi haïn. Phöông phaùp döï ñoaùn thoâng thöôøng coù ba loaïi : Phöông phaùp thöù nhaát laø caên cöù hieän töôïng beà ngoaøi ñeå döï ñoaùn xu theá phaùt trieån cuûa söï vaät. Nhö chieâm töôïng, coù töôïng thì taát nhieân seõ öùng nghieäm vaøo söï vaät. Phöông phaùp thöù hai laø qua hình töôïng quan ñoaùn beân trong cuûa söï vaät, nhö töôùng thuaät. Phöông phaùp thöù ba laø caên cöù quan heä nhaân quaû ñeå tính toaùn, phaùn ñoaùn söï vaät. Ví duï nhö thuaät toaùn “Kyø moân ñoän giaùp”, “Luïc nhaâm”, “Thaùi aát”. Nhöõng thuaät toaùn naøy ñeàu mang naëng boái caûnh thieân vaên. “Kyø moân ñoän giaùp” laø moät nhaùnh chieâm thuaät phaùt sinh töø chieâm thuaät cuûa “Chu dòch”.Laáy chín cung laøm goác, phoái hôïp vôùi tam kì, luïc nghi, caùc sao ñeå suy ñoaùn , töø ñoù maø döï ñoaùn caùt hung hoïa phuùc cuûa thieân – ñòa – nhaân vaø söï vieäc. Chieâm thuaät “ Luïc nhaâm” laø moät nhaùnh phaùt sinh cuûa chieâm pheä “Chu dòch”. Chieâm thuaät luïc nhaâm laáy chieâm boác ñeå ñoaùn vieäc. Phöông phaùp chieâm boác goàm 64 baøi, duøng thieân baøn, ñòa baøn. Treân caùc baøn coù khaéc can, chi. Ñòa baøn coá ñònh, sau khi quay thieân baøn tìm ñöôïc caùc can chi vaø tröïc giôø. Töø ñoù maø ñoaùn caùt hung. Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa “Kyø moân ñoän giaùp” vaø “Luïc nhaâm” laø coù baøn quay quy cuû vaø söï thoáng nhaát höõu cô vôùi phöông vò, thôøi gian. Phöông phaùp chieâm thuaät cuûa “Chu dòch” coøn bao goàm caùc phöông phaùp döï ñoaùn trong daân gian treân cô sôû phaùt trieån cuûa phöông phaùp chieâm thuaät. Trong soá chuû yeáu thoâng qua söï caûm öùng phaùt sinh giöõa sinh meänh soáng vaø tröôøng vaät lí, keát hôïp vôùi baùt quaùi cuûa “Chu dòch” ñeå döï ñoaùn. Ñoù laø söï phaùt trieån chieâm thuaät cuûa “Chu dòch”. Nhö duøng baùt quaùi ñoaùn phong thuûy, duøng khí coâng keát hôïp vôùi baùt quaùi ñeå döï ñoaùn caûm öùng. Döï ñoaùn hoïc laø moân hoïc vaán tinh thaâm vaø thaàn bí, laø nhöõng vaán ñeà maø trình ñoä khoa hoïc vaà caùc thieát bò ño ngaøy nay chöa coâng phaù ñöôïc . Töông chieâm, töôùng thuaät, baùt quaùi, döï ñoaùn meänh vaän theo Töù truï laø nhöõng moân phoå thoâng vaø deã naém vöõng, ñoàng thôøi laø moân döï ñoaùn coù quan heä maät thieát vôùi daân chuùng. Moät vaøi moân döï ñoaùn cao sieâu hôn khoâng nhöõng ñoøi hoûi moät ñaàu oùc tö duy tinh teá vaø nghieâm ngaët maø söï nghieân cöùu veà döï ñoaùn raát saâu, khoâng theå hoïc ñöôïc trong moät thôøi gian ngaén, cho neân raát ít ngöôøi nghieân cöùu vaø vaän duïng, Giaù trò döï DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 138 ñoaùn cuûa noù toát laø ñieàu khaúng ñònh. Nhöng thuaät döï ñoaùn baùt quaùi cuûa “Chu dòch” ôû moät möùc ñoä nhaát ñònh cuõng ñaõ coù theå naém ñöôïc caùc moái quan heä giöõa thieân – ñòa – nhaân, ñaùp öùng ñöôïc muïc ñích cuûa vieäc döï ñoaùn, hôn nöõa laïi nhanh, chuaån, coù giaù trò thöïc teá. 10. VEÀ THAÙI ÑOÄ CUÛA NGÖÔØI DÖÏ ÑOAÙN. Vieäc döï ñoaùn ñeå giuùp ngöôøi höôùng ñeán caùi toát, traùnh xa caùi xaáu laø vieäc laøm coâng ñöùc raát lôùn. ÔÛ ñôøi ai cuõng coù khoù khaên traéc trôû, neân khi naøo cuõng caàn ñeán döï ñoaùn. Ñoàng thôøi trong caùc phaùi nghieân cöùu dòch lí vaø nghieân cöùu öùng duïng “ Chu dòch”, khoâng neân coù thaùi ñoä baûo veä phaùi naøy, ñaû kích phaùi kia, cuõng khoâng neân phaân bieät phaùi naøy cao thöôïng, phaùi kia thaáp heøn. Nghieân cöùu dòch lí öùng duïng phaûi gaén chaët vôùi söï ñaøo saâu thaáp heøn. Nghieân cöùu dòch lí öùng duïng phaûi gaén chaët vôùi söï ñaøo saâu veà dòch lí, ngöôïc laïi ngöôøi laøm dòch lí maø khoâng hieåu bieát veà döï ñoaùn thì cuõng chæ laø ngöôøi ñieàu binh khieån töôùng treân giaáy.Cho neân phaûi boå sung choã maïnh cho nhau, cuøng nhau vì söï chaán höng vaên hoùa “ Chu dòch” maø ñoaøn keát nhaát trí, saùng taïo, coáng hieán. Ngoaøi ra, moät ngöôøi thaønh ñaït trong döï ñoaùn , khoâng nhöõng phaûi coù taám loøng chaân tình veà ngöôøi khaùc maø baûn thaân coøn phaûi tích cöïc tu döôõng toát. Thoâng thöôøng ngöôøi döï ñoaùn ngoaøi coù meänh cuïc ñaëc bieät ra, ñeàu coøn coù sao thöông quan, sao hoa caùi vaø tính thanh cao. Trong döï ñoaùn, ta seõ gaëp ñuû caùc loaïi ngöôøi, caùc daïng vieäc. Ngöôøi döï ñoaùn ñaàu tieân phaûi töï oån ñònh, giöõ cho tính caùch vaø tình caûm bình tónh, ñoái xöû chính xaùc vôùi moïi ngöôøi vaø moïi söï vieäc. Vöøa khoâng noùi ba hoa tröôùc maët moïi ngöôøi hoaëc khoâng vì quyeàn lôïi rieâng maø queân maát nguyeân taéc trung thöïc laøm ngöôøi, cuõng khoâng cheâ bai ngöôøi khaùc, cho mình laø gioûi nhaát. Neân nhôù raèng ngoaøi baàu trôøi naøy coøn coù baàu trôøi khaùc, ngoaøi ngöôøi naøy coøn coù ngöôøi khaùc gioûi hôn. Moät ngöôøi khoâng theå naém baét heát, tính heát moïi vieäc treân ñôøi, vì vaäy neân coù thaùi ñoä khieâm toán vaø xaùc ñònh roõ phöông höôùng chuû coâng, gioáng nhö thaày thuoác khaùm beänh, bieát döïa vaøo sôû tröôøng ñoäc ñaùo cuûa mình, khaéc phuïc nhöôïc ñieåm, khoâng ngöøng hoïc taäp khoâng ngöøng tieán boä thì môùi khoûi rôi vaøo thaát baïi. Cuõng chæ coù baûn lónh cao cöôøng thì môùi laøm cho nhöõng keû hay xuyeân taïc khoâng coøn keõ hôû maø lôïi duïng, môùi coù uy tín trong nhaân daân. Chæ treân cô sôû baûn thaân tu döôõng toát coäng theâm söï hoïc taäp chu ñaùo, döï ñoaùn coâng phu môùi coù theå trôû thaønh ngöôøi coù uy tín trong quaàn chuùng. 11. VEÀ NGOÂN NGÖÕ VAØ CAÙCH DIEÃN ÑAÏT CUÛA NGÖÔØI DÖÏ ÑOAÙN Veà ngoân ngöõ vaø caùch dieãn ñaït vöøa phaûi thöïc söï caàu thò, vöøa phaûi caên cöù vaøo töøng ngöôøi maø noùi cho thích hôïp . Trong döï ñoaùn, thöôøng gaëp nhöõng baäc boá meï ñeán xin ñoaùn khi con ñaõ gaëp vaän xaáu. Ngöôøi döï ñoaùn vöøa phaûi noùi roõ keát quaû döï ñoaùn cuï theå, vöøa phaûi tìm lôøi leõ thích hôïp sao cho caùc oâng boá, baø meï ñoù tieáp thu ñöôïc lôøi noùi cuûa mình. Coù ngöôøi vì khoâng chòu ñöïng noåi söï döï ñoaùn baát ngôø maø ngaát ngay taïi choã, nhö theá ñöa ñeán taùc haïi caøng lôùn hôn. Neân chuaån bò taâm lí vaø choã luøi cho ngöôøi ñeán ñoaùn, dieãn ñaït moät caùch uyeån chuyeån, eâm dòu. Ví duï noùi vôùi ngöôøi nhaø cuûa em beù naøo ñoù ñang bò löøa, bò troùi hay bò ñaùnh laø : chaùu vaãn bình thöôøng, chæ coù ñieàu taïm thôøi chöa theå veà vôùi gia ñình ñöôïc, coù hy voïng tröôùc thaùng, ngaøy naøo ñoù chaùu seõ trôû veà , neáu qua thôøi gian ñoù thì ñöøng tìm nöõa, hay chaùu laàn naøy khoâng bò naïn ôû nhaø cuõng khoù maø yeân oån, v.v. Toùm laïi, caên cöù thoâng tin hieän ra trong döï ñoaùn maø coù caùch noùi cho xaùc ñaùng, thích hôïp , vöøa roõ vöøa deã tieáp thu. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 139 Laïi ví duï nhö caû hai vôï choàng ñeàu ñeán xin ñoaùn neân döï ñoaùn rieâng cho töøng ngöôøi , vì coù nhöõng vaán ñeà thuoäc veà ñôøi rieâng töøng ngöôøi maø duø vôï hay choàng cuõng khoâng neân bieát ñeán, neáu khoâng seõ ñöa ñeán nhöõng maâu thuaãn baát lôïi.Coù nhöõng caëp vôï choàng ñaõ bieát roõ seõ li hoân hoaëc söï khaéc cuûa moät beân naøo ñoù lôùn hôn beân kia cuõng chæ neân noùi rieâng vaø khuyeân hoï neân xöû lyù maâu thuaãn moät caùch eâm ñeïp, oån thoûa. Thaùi ñoä ngöôøi döï ñoaùn vöøa phaûi khaùch quan ñoái vôùi thoâng tin, vöøa phaûi caån troïng löôøng tröôùc haäu quaû cuûa söï vieäc. Döôùi tieàn ñeà phaûi coù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän maø ngöôøi döï ñoaùn caàn coù , ñoái vôùi con caùi phaûi khuyeân hieáu ñeã, vôùi caáp döôùi phaûi khuyeân trung thaønh, ñoù laø nghóa vuï vaø boån phaän ngöôøi döï ñoaùn phaûi laøm. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi muoán laøm giaøu baèng ñoàng tieàn khoâng chính ñaùng thì khoâng theå giuùp . Vì giuùp hoï cuõng ñoàng thôøi laø laøm haïi ngöôøi khaùc . Hôn nöõa coù giaønh ñöôïc ñoàng tieàn baát chính thì cuõng khoâng theå giöõ noåi maø coøn chuoác laáy tai hoaï, ví duï loaïi ngöôøi ñaùnh baïc laø khoâng giuùp ñôõ. Vöøa phaûi noùi cho hoï bieát mình khoâng giuùp ñöôïc , vöøa phaûi khuyeân ngaên hoï, khuyeân hoï ñaàu tö tieàn vaøo choã chính ñaùng. Ñoái vôùi ngöôøi lai lòch khoâng quen bieát, neáu vieäc muoán ñoaùn laø coù yù ñoà khoâng toát hoaëc khoâng theå noùi cho ai bieát thì kieân quyeát töø choái ; ñeå khoûi trôû thaønh keû “noái tay cho giaëc “. DÖÏ ÑOAÙN THEO TÖÙ TRUÏ LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñöôøng ñôøi gaäp gheành, cho duø laø ngöôøi giaøu hay keû ngheøo, ngöôøi laøm quan hay daân thöôøng, thaäm chí nhö thieân töû ñeàu coù khoù khaên, chìm noåi, ít ai traùnh khoûi ! Hôn nöõa coù luùc giaøu sang, caøng tai to vaï lôùn, coøn ñoái vôùi daân thöôøng thì tai ít, hoïa nhoû. Cho neân tuïc ngöõ coù caâu: “Quan hoûi hình phaït, giaøu hoûi tai hoïa, daân thöôøng hoûi veà phaùt taøi”. Phaøm laø ngöôøi , ai cuõng coù hai caùi sôï, thöù nhaát sôï beänh taät, thöù hai sôï tai hoïa. Ngöôøi coù beänh phaûi môøi thaày thuoác chöõa, ñoù goïi laø y beänh ; ngöôøi muoán ñeà phoøng tai hoaï, caàn phaûi döï ñoaùn meänh vaän, ñoù goïi laø y meänh. Coù beänh khoâng môøi thaày thuoác chöõa thì deã cheát ; khoâng bieát ñöôïc thoâng tin veà tai hoïa thì coù theå vì gaëp phaûi nhöõng tai hoaï baát ngôø maø thieät maïng . Do ñoù, thaày thuoác vaø nhaø döï ñoaùn hoïc laø y beänh, y meänh cöùu ngöôøi . Coù ngöôøi noùi, töï mình neân naém vöõng meänh vaän cuûa mình. Veà baûn chaát, caâu noùi ñoù laø ñuùng. Nhöng phaûi bieát tröôùc ñöôïc meänh vaän mình ra sao laøm tieàn ñeà ñaõ. Neáu khoâng bieát tröôùc meänh vaän mình ra sao maø laïi muoán naém chaéc ñöôïc noù, thì ñoù chæ laø lôøi noùi suoâng. Cuõng gioáng nhö ngöôøi khoâng hieåu ñöôïc tính naêng cuûa xe oâ toâ, cuõng khoâng bieát laùi, thì laøm sao maø laùi ñöôïc ? caøng khoâng theå laøm chuû ñöôïc phöông höôùng cuûa noù. Toâi muoán noùi vôùi roäng raõi ñoäc giaû raèng, ngay ôû Trung Quoác cuõng ñeán 99, 99% soá ngöôøi khoâng bieát ñöôïc meänh vaän cuûa mình ra sao. Ngay caû nhöõng ngöôøi nghieân cöùu meänh lyù cuõng chöa chaéc ñeàu ñaõ bieát roõ meänh vaän cuûa mình. Moät khi ñaõ khoâng hieåu ñöôïc meänh vaän cuûa mình thì cuõng gioáng nhö ngöôøi muø khoâng thaáy ñöôïc ñöôøng ñi, raát khoù traùnh ñöôïc vaáp ngaõ hay huùc phaûi böùc töôøng. Do ñoù trong lòch söû, nhöõng baäc Ñeá vöông khai quoác, hoaëc nhöõng vò ñöùng ñaàu cuûa caùc quoác gia phaùt trieån, nhöõng taäp ñoaøn tö baûn ñeàu môøi nhöõng ñaïi sö coù kyõ thuaät döï ñoaùn DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 140 cao cöôøng laøm tham möu, coá vaán cho hoï ñeå baûo ñaûm söï nghieäp cuûa hoï ñöôïc thònh vöôïng, phaùt trieån. Töù truï döï ñoaùn hoïc laø “ moät nhaùnh khoa hoïc döï ñoaùn” thoâng tin döïa treân cô sôû “Chu dòch”. “Chu dòch” baùt quaùi laø khoa hoïc döï ñoaùn nhöõng thoâng tin khoâng coá ñònh cuûa ngöôøi vaø söï vieäc. Töù truï döï ñoaùn laø khoa hoïc chuyeân döï ñoaùn nhöõng thoâng tin coá ñònh cuûa con ngöôøi . Noù vaãn laáy söï bieán hoùa cuûa aâm döông laøm nguyeân lyù, laáy nguõ haønh sinh khaéc cheá laøm quy taéc, laáy thôøi ñieåm ra ñôøi cuûa ngöôøi laøm caên cöù ñeå ñoaùn meänh vaän . Noù vaãn laø moân khoa hoïc daïy ngöôøi ta höôùng veà ñieàu toát, traùnh xa caùi xaáu. Töù truï döï ñoaùn hoïc laø moät phaùt minh to lôùn cuûa nhaân daân lao ñoäng Trung Quoác ñôøi xöa trong khoa hoïc döï ñoaùn thoâng tin. Noù ñöa thieân can, ñòa chi , aâm döông, nguõ haønh vaøo nhaân theå, duøng laøm tieâu chí thoâng tin cuûa caùc boä phaän trong nhaân theå. Ngöôøi ta coù theå döïa vaøo caùc tieâu chí ñoù ñeå thaáy ñöôïc söï phaân boá, keát caáu, saép xeáp cuûa caùc khí aâm döông, nguõ haønh vaø thôøi gian nguõ haønh phaùt sinh, töông sinh, töông khaéc, qua ñoù maø hieåu ñöôïc quy luaät bieán hoùa cuûa meänh vaän . Söï saép xeáp vaø boá trí cuûa caùc boä phaän trong cô theå raát nhieàu, ta phaûi laáy caùc thoâng tain thieân can, ñòa chi laøm daáu hieäu, tuy raát roái raém phöùc taïp, nhöng coù theå döïa theo tính chaát ñeå quy veà phaân loaïi, coù taát caû möôøi hai heä thoáng, ñoù laø caùc kinh laïc maø trung y meänh ñaõ duøng möôøi hai ñòa chi laø tieâu chí vaø 741 huyeät vò treân caùc ñöôøng kinh laïc ñoù. Duøng thieân can, ñòa chi laøm caùc daáu hieäu ñeå bieåu thò thaønh caùc tieâu chí thoâng tin treân cô theå cuõng gioáng nhö caùc huyeät vò kinh laïc treân cô theå, phaân boá khaép caùc boä phaän treân toaøn thaân, hình thaønh moät maïng löôùi vöøa to vöøa phöùc taïp. Möôøi hai can chi khoáng cheá vaø ñieàu hoaø söï soáng vaø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi . Neáu treân moät maét löôùi phaùt sinh söï bieán hoùa cuûa nguõ haønh sinh,khaéc thì gioáng nhö huyeät vò phaùt sinh beänh, kinh laïc khoâng thoâng, söï vaän haønh cuûa khí huyeát bò taéc trôû, nghieâm troïng thì nhö moät traïm bieán aùp quaù taûi,seõ gaây maát ñieän hoaëc xaûy ra söï coá cho caû heä thoáng, ôû ñaây cuõng daãn ñeán beänh taät hoaëc tai hoaï. Thieân can, ñòa chi trong Töù truï ñöôïc goïi laø “Töù truï”, ngöôøi xöa goïi laø “Baùt töï”. Töù truï , thöïc chaát laø caùc thieân can, ñòa chi chöùa ñöïng toaøn boä thoâng tin cuûa cuoäc ñôøi. Ngöôøi xöa muoán cho moïi ngöôøi thaáy vaø naém ñöôïc thoâng tin toát xaáu cuûa meänh vaän ñaõ phaùt minh ra ñaïi vaän , tieåu vaän, löu nieân ñeå naém chaéc thôøi gian phaùt sinh caùt, hung, coøn phaùt minh ra luïc thaân , caùc tieâu chí thoâng tin veà sinh, laõo, beänh, töû ñeå naém ñöôïc ñoái töôïng vaø tính chaát phaùt sinh caùt,hung. Nhö vaây suoát cuoäc ñôøi töø beù ñeán giaø (khoaûng treân döôùi 80 tuoåi) thoâng qua ñaïi vaän , tieåu vaän, löu nieân vaø söï toång hôïp caân baèng cuûa sinh, khaéc, cheá hoaù trong Töù truï ñeå hình thaønh löôïc ñoà meänh vaän cuoäc ñôøi cuûa moät con ngöôøi . Cho neân trong cuoäc ñôøi duø vieäc toát hay vieäc xaáu ñeàu hieän roõ trong löôïc ñoà meänh vaän . Khi vaän haønh ñeán ñoù neáu bieát tranh thuû thì seõ giaønh ñöôïc caùi toát, neáu bieát ñeà phoøng seõ coù theå traùnh ñöôïc ñieàu xaáu. Ta coù theå xem vì sao Mao Traïch Ñoâng laïi maát naêm 1976 ñeå laøm roõ vaán ñeà naøy. Naêm 1974 luùc Mao Traïch Ñoâng ñaõ 82 tuoåi thöôøng noùi: “Baåy ba, taùm tö, Dieâm Vöông khoâng môøi cuõng töï mình ñi” (xem baøi “Cöï phieán, cöï nhan” cuûa Baùo ñaëc khu Thaâm Quyeán soá ra ngaøy 25 thaùng 3 naêm 1992). Tuoåi baûy ba, taùm tö Dieâm Vöông khoâng môøi cuõng töï mình ñi, ñoù laø kinh nghieäm toång keát veà tuoåi thoï trong meänh lyù hoïc, laø moät ñònh luaän veà hai cöûa aûi cuûa söï soáng vaø caùi cheát. Xem ra Mao Traïch Ñoâng khoâng nhöõng coù nghieân cöùu veà meänh lyù hoïc maø coøn döï kieán ñöôïc tuoåi thoï cuûa mình keát thuùc ôû tuoåi 84. Raát tieác nhöõng ngöôøi hoài ñoù khoâng hieåu caâu noùi cuûa Mao Traïch Ñoâng, quaû nhieân Ngöôøi ñaõ maát ñuùng 84 tuoåi. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 141 Töø meänh lyù hoïc maø noùi, sôû dó Mao Traïch Ñoâng maát naêm 1976 vì trong meänh cuûa Ngöôøi coù tieâu chí thoâng tin taï theá, ñoù laø “tueá,vaän cuøng gaëp” (ñieàu naøy seõ giaûi thích cuï theå ôû chöông 21). Töù truï döï ñoaùn hoïc laø keát tinh trí tueä cuûa nhaân daân Trung Quoác. Noù ñaõ traûi qua maáy nghìn naêm soùng gioù, ñaøo thaûi vaø voâ soá nhaø döï ñoaùn hoïc ñaõ khoâng ngöøng ñuùc keát trong quaù trình lòch söû laâu daøi ñeå ruùt ra nhöõng kinh nghieäm quyù baùu. Voâ soá thöïc tieãn trong vaø ngoaøi nöôùc xöa nay ñaõ chöùng minh : Töù truï döï ñoaùn hoïc khoâng nhöõng coù coâng naêng phaûn aùnh, döï ñoaùn vöôït quan caû thôøi gian vaø khoâng gian moät caùch thaàn kyø, ñoäc ñaùo maø coøn coù lyù luaän khoa hoïc cöïc kyø uyeân thaâm vaø giaù trò söû duïng voâ cuøng quyù baùu. Noù ñaõ ñöôïc löu truyeàn ñeán ngaøy nay vôùi soáng maïnh meõ, ñöôïc nhieàu hoïc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc coi troïng. Do ñoù Töù truï döï ñoaùn hoïc laø khoa hoïc,khoâng phaûi laø “phong kieán meâ tín”, laø duy vaät bieän chöùng chöù khoâng phaûi laø “duy taâm chuû nghóa”. Khoa hoïc döï ñoaùn thoâng tin nhaân theå coù tính giao thoa giöõa khoa hoïc xaõ hoäi vaø khoa hoïc töï nhieân, laø khoa hoïc voâ hình, phaïm vi ñeà caäp roäng maø bieán hoùa. Cöù laáy ngaøy giôø sinh cuûa ngöôøi maø noùi, coù theå coù naêm möôi hai vaïn caùch saép xeáp Töù truï . Töù truï döï ñoaùn hoïc laø moät moân khoa hoïc huyeàn bí, laø hình aûnh thu goïn lòch söû vaên minh maáy nghìn naêm cuûa Trung quoác. Caùc maùy moùc hieän ñaïi ngaøy nay vaãn chöa coù caùch gì ño löôøng ñöôïc noù, nhöng ñaõ coù voâ soá thöïc tieãn chöùng minh tính chính xaùc vaø söï toàn taïi khaùch quan cuûa moân khoa hoïc nhaân theå naøy. Nhieäm vuï nghieân cöùu , khaùm phaù cuûa noù raát khoù khaên nhöng yù nghóa voâ cuøng to lôùn, saâu xa cho neân noù laø moân khoa hoïc tieàm taøng ñöôïc xaõ hoäi hieän ñaïi ngaøy nay thöøa nhaän, coi troïng vaø tieáp thu. Cuoán “Döï ñoaùn theo Töù truï” naøy ñöôïc vieát vôùi caùc ñaëc ñieåm sau. 1. Saùch ñöôïc vieát theo moät heä thoáng hoaøn chænh vaø giaûn dò, deã hieåu. Saùch trình baøy baét ñaàu töø nhöõng kieán thöùc cô sôû, töø thaáp ñeán cao, keát hôïp lyù luaän vôùi caùc ví duï thöïc teá. 2. Ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà xöa nay hay tranh luaän trong thöïc tieãn öùng duïng nhö : caùch tra “kình döông”, baøn veà “haøm trì” ñeàu ñöôïc baøn ñeán moät caùch tæ mæ trong saùch. 3. Trong saùch khoâng nhöõng ñaõ thu huùt ñöôïc nhöõng tinh tuyù cuûa meänh lyù hoïc coå ñaïi, nhöõng kinh nghieäm phong phuù cuûa thöïc tieãn döï ñoaùn theo Töù truï maø coøn coâng boá nhöõng ñieàu taâm huyeát vaø thaønh quaû trong nhieàu naêm nghieân cöùu cuûa toâi. Ví duï söï nghieân cöùu veà ñoàng boä trong thoâng tin, baûng naêm phoái hoân cuûa nam nöõ. Nhöõng caùi ñoù ñeàu laø keát tinh taâm huyeát nhieàu naêm cuûa toâi, nay ñöa vaøo saùch ñeå boå khuyeát cho nhöõng ñieàu coøn khuyeát trong lòch söû döï ñoaùn theo Töù truï . 4. Saùch nhaán maïnh maët öùng duïng, laøm thay ñoåi thoùi quen caùc saùch xöa naëng baøn veà caùch cuïc, chæ thieân veà lyù luaän. Nhaèm giuùp roäng raõi ñoäc giaû hoïc ñeå duøng, saùch ñaõ caên cöù nhöõng thoâng tin coù lieân quan chöùa trong Töù truï , ñem nhöõng thoâng tin coù lieân quan vôùi meänh vaän maø moïi ngöôøi ñeàu muoán bieát saép xeáp thaønh möôøi moät chuyeân ñeà, ñaàu moãi chuyeân ñeà neâu leân nhöõng tieâu chuaån thoâng tin ñeå ñoaùn caùt hung, sau ñoù môùi laàn löôït döï ñoaùn rieâng töøng söï vieäc, coù caên cöù lyù luaän, coù cô sôû thöïc tieãn, coù ví duï, coù phöông phaùp, coù keát luaän. 5. trong nhöõng ví duï thöïc teá, nhöõng ngöôøi ñöôïc ñeà caäp ñeán coù caùn boä cao caáp, coù caùn boä bình thöôøng ; coù trí thöùc cao caáp, coù kyõ sö hoaëc kyõ thuaät vieân ; coù ngöôøi laø caùn boä, coù ngöôøi laø daân thöôøng ; coù ngöôøi giaøu, keû ngheøo ; coù ngöôøi trong nöôùc, ngöôøi ngoaøi nöôùc. Noäi duïng raát phong phuù, dieän kieán thöùc döï ñoaùn ñöôïc ñeà caäp raát roäng, coù theå vöøa ñoïc,vöøa hoïc, xem thì thích, hoïc thì hieåu, duøng laø ñöôïc, thöïc söï laø boä saùch giaùo khoa ñeå hoïc veà y meänh. Con ngöôøi laø saûn phaåm cuûa töï nhieân vaø xaõ hoäi, gioáng nhö caùc söï vaät khaùc, ñeàu coù quy luaät rieâng voán coù cuûa mình. Tieâu chí thoâng tin trong toå hôïp saép xeáp Töù truï cuûa giôø sinh, cuõng DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 142 gioáng nhö moät caây aên quaû, ñeán moät luùc naøo ñoù noù cuõng moïc reã, ñaâm choài, lôùn leân, ra hoa, keát quaû. Nhöõng thoâng tin chöùa trong Töù truï chæ môùi laø nhöõng nhaân toá tieân thieân. Neáu trong Töù truï coù thoâng tin toát, nhöng phaàn haäu thieân khoâng noã löïc phaán ñaáu thì cuõng seõ boû phí maát nhöõng nhaân toá toát vaø khoâng thu ñöôïc keát quaû gì ; ngöôïc laïi sau khi bieát ñöôïc nhöõng thoâng tin xaáu trong Töù truï , neáu bieát höôùng thieän hôïp ra söùc ñeà phoøng thì cuõng coù theå traùnh ñöôïc tai hoaï. Cho neân moät ngöôøi muoán thaønh ñaït trong söï nghieäp, muoán coáng hieán cho xaõ hoäi khoâng nhöõng phaûi bieát lôïi duïng nhaân toá tieân thieân maø coøn caàn phaûi noã löïc trong phaàn haäu thieân, chæ coù theá môùi bieán ñieàu toát thaønh hieän thöïc. Vieát boä saùch naøy, toâi tin raèng thöïc tieãn laø tieâu chuaån duy nhaát ñeå kieåm nghieäm chaân lyù, quaûng ñaïi ñoäc giaû laø ngöôøi giaùm saùt coâng minh nhaát. Neáu taùc phaåm hoïc thuaät cuûa toâi giuùp cho söï nghieäp khoa hoïc nhaân theå, khoa hoïc thoâng tin cuûa Trung Quoác phaùt trieån, naâng cao yeáu toá con ngöôøi , thuùc ñaåy nhanh hôn toác ñoä kieán thieát kinh teá cuûa ñaát nöôùc thì toâi caûm thaáy voâ cuøng phaán khôûi. Trong quaù trình nghieân cöùu veà döï ñoaùn thoâng tin nhaân theå vaø trong thôøi gian vieát cuoán saùch naøy toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï quan taâm nhieät tình vaø coå vuõ cuûa ngaøi Tröông Chaán Hoaøn, Thö kyù thöôøng tröïc Hoäi khoa hoïc nghieân cöùu khí coâng Trung Quoác. Chính oâng ñaõ töï tay ñeà teân cho cuoán saùch. Nhaân ñaây toâi xin göûi ñeán oâng loøng kính troïng cao caû vaø lôøi caûm ôn saâu saéc. Toâi cuõng toû loøng caûm ôn söï chæ ñaïo cuûa ngaøi Maõ Trung Toân, chaân thaønh caûm ôn ngaøi Phöông Löông Truï – Toång bieân taäp vaø toaøn theå coâng nhaân vieân Baùo Quang Minh, Hoàng Koâng, caûm ôn ngaøi Thaùi Ñoân Kì ñaõ bieân taäp caû boä saùch goàm ba quyeån cuûa toâi vôùi tinh thaàn khoa hoïc vaø chu ñaùo, caûm ôn ngaøi Maõ Muïc, Haàu Nhuaän Chöông Nhaø xuaát baûn Vaên ngheä Ñoân Hoaøng, caùc ngaøi Tröông Thuî Long, Löông Dòch Minh ôû Hieäp hoäi Ngheä thuaät tænh Quaûng Ñoâng. Trong thôøi gian bieân soaïn vaát vaû, toâi ñaõ ñöôïc Traàn Vieân vöøa giuùp ñôõ chænh lyù baûn thaûo, vöøa ngaøy ñeâm sao cheùp thaønh taäp. Neáu khoâng coù söï giuùp ñôõ toaøn taâm toaøn yù cuûa coâ thì boä saùch naøy khoù coù theå ra maét ñoäc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc sôùm nhö theá naøy. Baûn thaân toâi, vì trình ñoä vaên hoaù coù haïn, coù moät soá vaán ñeà ñang trong quaù trình nghieân cöùu, thaêm doø, khaùm phaù, neân cuoán saùch khoù traùnh khoûi sai soùt. Mong caùc chuyeân gia, hoïc giaû vaø roäng raõi ñoäc giaû hieäu chænh cho. Cuoái cuøng xin caûm ôn söï uûng hoä, yeâu meán vaø söï giuùp ñôõ cuûa quyù vò ñoái vôùi toâi. THIEÄU VÓ HOA QUAÛNG CHAÂU, Muøa ñoâng. Baûn thaûo ñòa chi hoaøn thaønh ôû Thaâm Quyeán Ngaøy 15 thaùng 03 (aâm lòch ) naêm 1992 CHÖÔNG 1 CÔ THEÅ NGÖÔØI VAØ THOÂNG TIN Vuõ truï laø moät heä voâ cuøng to lôùn, bao goàm caùc tinh caàu chuùng ta ñaõ bieát vaø chöa bieát ñeán. Treân caùc tinh caàu, caùc vaät coù söï soáng hay khoâng coù söï soáng, vaän ñoäng hay ñöùng yeân, sinh tröôûng hay suy vong, taát caû ñeàu vaän ñoäng theo quy luaät coù yù thöùc hoaëc voâ yù thöùc cuûa mình vaø phaùt ra ñuû caùc loaïi thoâng tin trong vuõ truï. Cho neân vuõ truï laø moät theá giôùi bao la ñaày thoâng tin, DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 143 nhieàu thoâng tin trong vuõ truï, chæ coù moät soá ít boä moân khoa hoïc hieän ñaïi coù theå giaûi thích ñöôïc, soá coøn laïi nhieàu hôn, caùc moân khoa chöa theå naøo giaûi thích ñöôïc . Con ngöôøi laø moät tieåu thieân theå höõu haïn, laø moät sinh vaät cöïc kyø phöùc taïp, vöøa ñoái laäp vöøa thoáng nhaát. Sinh vaät tieåu thieân theå naøy cuõng gioáng nhö vuõ truï ñeàu chöùa raát nhieàu thoâng tin. Nhöõng thoâng tin naøy khoâng nhöõng do baûn thaân sinh vaät voán coù, maø coøn coù nhöõng thoâng tin thuoäc beân ngoaøi taùc ñoäng ñeán. Cô theå ngöôøi vöøa coù chöùc naêng phaùt thoâng tin, laïi vöøa thu thoâng tin. Chaúng qua chöùc naêng naøy chòu söï vaän ñoäng cuûa ñaïi thieân theå chi phoái vaø aûnh höôûng. Toå tieân ta ñaõ toång keát aûnh höôûng cuûa ñaïi thieân theå ñeán tieåu thieân theå thaønh “caûm öùng giöõa ngöôøi vaø trôøi”. Thuyeát “caûm öùng giöõa ngöôøi vaø trôøi” voán do ngöôøi xöa caên cöù vaøo aûnh höôûng cuûa heä thieân theå vaän ñoäng ñoái vôùi cô theå ngöôøi vaø moái quan heä thoâng tin töông hoã giöõa vuõ truï vaø cô theå ngöôøi ñeå toång keát thaønh lyù khoa hoïc. Nhöng tröôùc kia ñieàu nay luoân bò moät soá ngöôøi naøo ñoù quy thaønh duy taâm chuû nghóa. Ngaøy nay cuøng vôùi söï tieán boä cuûa xaõ hoäi vaø söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc, “ söï caûm öùng giöõa ngöôøi vaø trôøi” cuoái cuøng laïi ñöôïc trôû veà ngoâi nhaø khoa hoïc. “Söï caûm öùng giöõa ngöôøi vaø trôøi” chính laø moái quan heä cô baûn cuûa hai khí aâm vaø döông, nguõ haønh cuûa trôøi vaø ñaát töông sinh, töông khaéc, töông cheá, töông hoùa, laø nhöõng thoâng tin cuûa vuõ truï aûnh höôûng ñeán con ngöôøi, laø cô theå ngöôøi caûm öùng vôùi caùc loaïi thoâng tin trong heä thieân theå vaän ñoäng. Toùm laïi caùt, hung, hoa , phuùc cuûa moät con ngöôøi, cuõng nhö söï höng suy cuûa moät ñaát nöôùc ñeàu coù quan heä chaët cheõ vôùi söï vaän ñoäng cuûa thieân theå. Do ñoù cô theå con ngöôøi vaø caùc tin töùc trong vuõ truï lieân thoâng maät thieát vôùi nhau. Trong chöông naøy, tröôùc heát ta haøn moái quan heä giöõa cô theå ngöôøi vôùi thoâng tin vaø aûnh höôûng cuûa thoâng tin ñoái vôùi con ngöôøi cuõng nhö phöông phaùp döï ñoaùn veà thoâng tin. I. CÔ THEÅ NGÖÔØI LAØ MAÙY CAÛM ÖÙNG THOÂNG TIN. Baûn thaân cô theå ngöôøi laø maùy caûm öùng thoâng tin. Noù khoâng nhöõng coù chöùc naêng döï ñoaùn thoâng tin maø con coù söï phaân coâng raát nghieâm ngaët. Laáy cô theå ta maø noùi, boä phaän da quaûn veà caùc loaïi thoâng tin muøi vò ; tai quaûn aâm thanh to nhoû, loaïi aâm thanh gì ; tay quaûn caùc thoâng tin naëng nheï, v..v.. Nhöng taát caû nhöõng thoâng tin cuûa caùc boä phaän naøy döï ñoaùn ñeàu mang tính chaát vó moâ, beà maët, caûm giaùc ñöôïc, nhìn thaáy ñöôïc, laø coù phaïm vi vaø giôùi haïn. Coøn ñoái vôùi nhöõng thoâng tin vi moâ, tieàm aån, phöùc taïp, vöôït ra khoûi phaïm vi cuï theå thì nhöõng cô quan aáy baát löïc. Con ngöôøi ñeå sinh toàn ñaõ baét chöôùc söï caûm öùng thoâng tin cuûa cô theå, baét ñaàu tìm caùch cheá ra nhöõng coâng cuï döï ñoaùn thoâng tin ñeå mong nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát giuùp baûo toàn baûn thaân. Ví duï co ngöôøi bieát ñoùi reùt, neân bieát maëc aùo , aên côm,do ñoù maø coù noâng nghieäp. Coù nhöõng caùi xa quaù, nhoû quaù, maét nhìn khoâng thaáy neân ñaõ phaùt minh ra kính vieãn voïng ; coù nhöõng thoâng tin caàn chuyeån gaáp, ñòa ñieåm truyeàn ñi xa neân ñaõ phaùt minh ra ñieän baùo, ñieän thoaïi, thoâng tin vieãn thoâng. Toùm laïi taát caû nhöõng duïng cuï hieän ñaïi duøng ñeå döï ñoaùn hoaëc truyeàn thoâng tin ñeàu coù nguoàn goác töø caûm öùng cuûa cô theå. Do ñoù Leâ – Nin noùi : “Neáu caûm giaùc cuûa con ngöôøi khoâng laø cho ngöôøi ta coù ñöôïc quan nieäm chính xaùc vôùi moâi tröôøng khaùch quan chung quanh, thì ngöôøi ta seõ khoâng theå thích öùng vôùi hoaøn caûnh ñöôïc”. (Leâ-Nin toaøn taäp trang 139 – quyeån 14 ). Nhöõng phöông phaùp hieän ñaïi duøng ñeå thu thaäp thoâng tin coù raát nhieàu, ñaïi theå coù : duøng ngöôøi ñöa tin töùc, nhö cöû ngöôøi ñi ñieàu tra, trinh saùt ; duøng baùo chí ; duøng caùc maùy ñieän töû nhö phaùt thanh, truyeàn hình, veä tinh nhaân taïo, v.v.. Nhöõng coâng cuï thoâng tin naøy tuy raát tieân tieán, DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 144 nhaän ñöôïc thoâng tin vó moâ laãn vi moâ, nhöng noù khoâng phaûi laø vaïn naêng,vì ñieàu kieân baûn thaân noù coù haïn, neân khoâng theå nhaän ñöôïc taát caû caùc loaïi thoâng tin. Coøn duøng Baùt quaùi thì khoâng toán tieàn, xa haøng nghìn daëm nhöng coù theå ñoaùn ñöôïc raát nhanh. Cho neân toå tieân ta, töø maáy nghìn naêm veà tröôùc ñaõ phaùt minh ra duøng Baùt quaùi ñeå ñoaùn thoâng tin, coøn phaùt minh ra duøng thieân can, ñòa chi vaø pheùp saép xeáp Töù truï ñeå döï ñoaùn tin töùc laønh döõ cho con ngöôøi. Ñoä chuaån xaùc raát cao, öùng nghieäm thaàn kyø, cô sôû khoa hoïc raát saâu. Ngaøy nay cho duø khoa hoïc ñaõ phaùt trieån raát nhanh vaø raát hieän ñaïi cuõng chöa coù caùch gì giaûi thích ñöôïc söï bí aûo cuûa noù ( xin xem kyõ trang 64 Chu dòch vaø döï ñoaùn hoïc cuûa Thieäu Vó Hoa bieân soaïn ). II. CÔ THEÅ NGÖÔØI COÙ CHÖÙC NAÊNG PHAÙT VAØ THU NHAÄN THOÂNG TIN Cô theå ngöôøi laø moät maùy löu tröõ thoâng tin, coù chöùc naêng phaùt vaø thu nhaän thoâng tin. Vaïn vaät ñeàu vaän ñoäng theo quy luaät voán coù rieâng bieät cuûa mình ñeå toàn taïi. Ngöôøi laø ñoäng vaät cao caáp, khi noù phaùt vaø thu thoâng tin, khoâng nhöõng ñaõ tuaân thuû quy luaät voán coù moät caùch nghieâm ngaët maø con coù maät maõ rieâng cuûa mình ñeå phaùt vaø thu tinh. Cuõng gioáng nhö maùy thu – phaùt, maùy voâ tuyeán, veä tinh thoâng tin, v.v.. moãi loaïi ñeàu coù soùng, tính hieäu vaø taàn soá rieâng cuûa mình ñeå phaùt vaø thu nhöõng noäi dung vaø hình aûnh caàn thieát. Ñeå noùi roõ vaán ñeà naøy, toâi laáy moät vaøi vieäc maø moïi ngöôøi thöôøng gaëp trong cuoäc soáng ñeå chöùng minh. 1. “NHAÉC ÑEÁN TAØO THAÙO, LAØ TAØO THAÙO ÑEÁN NGAY” Trong cuoäc soáng thöôøng ngaøy, coù luùc ôû nhaø, coù luùc ôû cô quan, hoaëc ôû nôi coâng coäng thöôøng xaûy ra hieän töôïng sau : khi baïn beø ngoài vôùi nhau, trong ñoù coù moät ngöôøi voâ tình nhaéc ñeán ai ñoù, vöøa noùi xong thì moät choác coù ngöôøi goõ cöûa. Môû cöûa ñuùng laø ngöôøi vöøa ñöôïc nhaéc ñeán. Moïi ngöôøi ñeàu oà leân maø noùi : thieâng thaät, vöøa nhaéc teân xong thì anh ñeán! “Nhaéc ñeán Taøo Thaùo, Taøo Thaùo ñeán”. Caâu noùi cöûa mieäng naøy cuûa daân gian ñoái vôùi nhöõng vieäc chöa ñoaùn ñaõ bieát laø töø trong cuoäc soáng thöôøng ngaøy maø toång keát ra. Nhöng taïi sao raát ít ngöôøi nghieân cöùu ñeán hieän töôïng kyø laï naøy, maø chæ bieát noù nhö theá, khoâng ai chuù yù hoûi vì sao? Thöïc chaát, ñaây laø keát quaû ngöôøi naøo ñoù phaùt ra thoâng tin vaø ngöôøi kia nhaän ñöôïc thoâng tin. Töù goùc ñoä nghieân cöùu thoâng tin, toâi ñaõ nhieàu laàn nghieân cöùu vaø ñieàu tra vaán ñeà naøy. Keát quaû chöùng toû, khi anh ta ñeán gaàn cöûa hoaëc cô quan vôùi moät khoaûng caùch naøo ñoù thì ñaïi naõo cuûa anh ta seõ phaùt ra thoâng tin moät caùch coù yù thöùc hoaëc voâ yù thöùc höôùng vaøo muïc tieâu anh ta caàn ñeán. Thoâng tin ñoù ñöôïc nhöõng ngöôøi baïn ñang tuï taäp, trong ñaáy coù moät ngöôøi (thoâng thöôøng coù quan heä maät thieát hoaëc tröôøng khí lieân thoâng vôùi anh baïn kia ) nhaän ñöôïc, do ñoù ñaõ baát giaùc nhaéc ñeán anh ta. Vì vaäy maø coù hieän töôïng “nhaéc ñeán Taøo Thaùo laø Taøo Thaùo ñeán”. Tröôùc ñaây toâi töôûng raèng chæ coù Trung Quoác môùi coù caùch noùi naøy, thöïc teá ñoù khoâng phaûi laø caùch noùi rieâng cuûa ngöôøi Trung Quoác. Thôøi gian giaûng baøi ôû Xingapo vaø Thaùi Lan, toâi ñöôïc bieát ôû Xingapo coù hoâm oâng Maõ vaø maáy ngöôøi baïn cuûa oâng cuøng ñeán thaêm toâi. Luùc ñang noùi chuyeän, oâng Maõ ñaõ giôùi thieäu vôùi toâi oâng Traàn, ngöôøi baïn Inñoâneâxia cuûa oâng vaø noùi oâng Traàn cuõng raát höùng thuù nghieân cöùu vaán ñeà naøy. Lôøi oâng Maõ vöøa noùi xong, moät phuùt sau thì nghe thaáy tieáng goõ cöûa. OÂng Nguî Vaên Tín ngöôøi Xingapo ra môû cöûa thì ñuùng laø oâng Traàn. OÂng Maõ vöøa kinh ngaïc vöøa phaán khôûi reo leân, baét tay khaùch vaø giôùi thieäu vôùi toâi ñaây laø baïn cuûa oâng. OÂng Maõ, baèng aùnh maét tin töôûng nhìn vaøo toâi noùi : OÂng Thieäu, nhaát ñònh oâng coù nghieân cöùu vaán ñeà naøy, ñeà nghò oâng giaûi thích cho DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 145 chuùng toâi vì sao laïi nhö vaäy ? Khi ñöôïc nghe noùi ñaây laø keát quaû öùng nghieäm phaùt vaø thu thoâng tin cuûa cô theå con ngöôøi thì taát caû hoï ñeàu noùi : “Coù lyù ! Coù lyù!”. 2. VÌ SAO OÂNG TA KHOÙC Vuõ truï laø tröôøng ñieän töø, tröôøng sinh vaät vaø tröôøng phaûn öùng .Cô theå con ngöôøi cuõng theá. Khoa hoïc hieän ñaïi ñaõ chöùng minh raèng cô theå con ngöôøi coù tröôøng ñieän töø, tröôøng sinh vaät,tia hoàng ngoaïi vaø soùng hoàng ngoaïi. Cô theå ngöôøi phaùt vaø thu thoâng tin laø döïa vaøo nhöõng tröôøng vaät chaát naøy laøm moâi giôùi ñeå hoaøn thaønh. Khoa hoïc hieän ñaïi tuy chöa kieåm nghieäm ñöôïc quaù trình phaùt vaø thu nhaän thoâng tin, nhöng vieäc phaùt vaø thu thoâng tin cuûa cô theå ngöôøi laø toàn taïi khaùch quan ngoaøi yù muoán cuûa ta. 10 giôø ñeâm ngaøy 24 thaùng 9 naêm 1989, trong soá hoïc vieân ñeán lôùp hoïc Kyø moân ñoän giaùp ôû Taây An, coù oâng Laêng ñoät nhieân khoùc raát thöông taâm. Caùc hoïc vieân cuøng phoøng ai cuõng kinh ngaïc vaø ñeàu quan taâm hoûi han xem coù vieäc gì ñau buoàn maø khoùc ? OÂng Laêng khoâng noùi gì, chæ moät möïc khoùc raát to. Khi oâng Hoaøng Bình – Hieäu tröôûng tröôøng khí coâng Baûo Laâm – Quaûng Chaâu cuõng laø hoïc vieân ñeán an uûi,hoûi xem coù vieäc gì caàn giuùp, thì oâng Laêng noùi: “ Toâi chaúng coù vieäc gì caû, chæ thaáy muoán khoùc”. OÂng Laêng ñaõ treân 40 tuoåi, vì sao laïi khoùc moät caùch voâ côù, khoâng nhöõng moiï ngöôøi khoâng hieåu maø baûn thaân oâng Laêng cuõng khoâng noùi ñöôïc nguyeân côù gì, thaät laø kyø laï ! Nhöng roài moïi ngöôøi cuõng boû qua, chi khi naøo noùi chuyeän môùi nhaéc ñeán, khoâng ai chuù yù nöõa. 10 giôø saùng hoâm sau, oâng Laêng boãng nhaän ñöôïc ñieän baùo cuûa gia ñình töø Thöôïng Haûi, baùo tin baø meï ñaõ maát 10 giôø toái hoâm qua, yeâu caàu oâng veà gaáp ñeå lo tang. Luùc ñoù oâng Laêng vaø moïi ngöôøi môùi tænh ra, giôø oâng Laêng khoùc cuõng chính laø luùc baø meï qua ñôøi, phaùt ra thoâng tin cho oâng. Ñaïi naõo oâng Laêng sau khi tieáp thu thoâng tin cuûa baø meï, vì ñau khoå neân ñaõ phaûn öùng thaønh haønh vi maø khoùc moät caùch thaûm thieát. Möôi naêm laïi ñaây raát nhieàu baùo trong vaø ngoaøi nöôùc ñeàu ñöa tin nhieàu tin töùc veà maët naøy. Khi ngöôøi thaân ôû raát xa gaëp vieäc laønh hay vieäc döõ thì ngöôøi ôû ñaây ñeàu döï caûm ñöôïc vaø nhöõng phaûn öùng khaùc nhau, coù ngöôøi khoùc, coù ngöôøi cöôøi, coù ngöôøi moät boä phaän cô theå ñau khaùc thöôøng... Taát caû nhöõng bieåu hieän naøy laø daáu hieäu cô theå con ngöôøi coù chöùc naêng phaùt vaø thu thoâng tin. III. DUØNG THIEÂN CAN, ÑÒA CHI ÑEÅ BIEÅU THÒ THOÂNG TIN CUÛA CÔ THEÅ. Trong khoa hoïc nhaân theå coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñeå döï ñoaùn caùc loaïi thoâng tin. Ví duï muoán bieát söùc khoûe toát hay xaáu coù theå thoâng qua y meänh hoïc ñeå phaùt hieän ; nhöng meänh vaän con ngöôøi toát hay xaáu, nhöõng thoâng tin veà caùt, hung, hoaï, phuùc thì phaûi duøng caùc phöông phaùp Töù truï ,Baùt quaùi ñeå döï ñoaùn. Cho duø laø Töù truï, Baùt quaùi hay caùc phöông phaùp thuaät soá khaùc ñeå döï ñoaùn meänh vaän, döï ñoaùn caùt hung ñeàu phaûi gaén chaët nguyeân ly aâm döông bieán hoaù, gaén chaët vôùi caùc quy taéc nguõ haønh sinh khaéc cheá hoùa, gaén chaët vôùi toå hôïp saép xeáp thieân can, ñòa chi . Khí aâm döông, nguõ haønh laø loaïi vaät chaát voâ cuøng tinh vi, noùi chung nhìn khoâng thaáy, sôø khoâng ñöôïc, cuõng chöa coù caùch gì ñeå ño ñöôïc noù. Ngay caû khí aâm döông, nguõ haønh trong cô theå, ñöôïc phaân boá, keát caáu, saép xeáp ra sao, caùc nguõ haønh phaùt sinh sinh, khaéc ñöôïc phaân bieät ra sao vaø coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñoái vôùi söï sinh tröôûng cuûa con ngöôøi, khoa hoïc hieän ñaïi DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 146 chöa coù caùch gì bieát ñöôïc. Do ñoù ngöôøi ta cuõng khoâng theå ñeà phoøng caùc tai naïn, höôùng veà ñieàu toát, traùnh xa ñieàu xaáu. Toå tieân ta ñeå giaûi quyeát söï khoù khaên treân ñaõ phaùt minh ra thieân can, ñòa chi duøng laøm tieâu chí cuï theå cuûa caùc loaïi thoâng tin aâm döông, nguõ haønh treân cô theå. Nhö vaäy ta seõ raát deã bieát ñöôïc söï phaân boá, keát caáu, toå hôïp saép xeáp cuûa khí aâm döông, nguõ haønh trong cô theå vaø thôøi gian nguõ haønh sinh khaéc cuõng nhö aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi meänh vaän cuûa con ngöôøi. Söï saép xeáp thieân can, ñòa chi cuûa giôø, ngaøy, thaùng, naêm sinh laø moät toå hôïp saép xeáp nghieâm ngaët. Caùc tin töùc veà meänh vaän cuûa con ngöôøi hieän ra thaønh hình thöùc khoáng cheá trình töï vaän khí cuûa con ngöôøi , noù ñöôïc tieàm aån trong thieân can, ñòa chi vaø seõ döïa theo caùc tieâu chí trong ñoà thò khoáng cheá ñeå töøng böôùc, töøng giai ñoaïn chuyeån dôøi theo thôøi gian moät caùch coù traät töï. Cho neân ngöôøi ta ñeán khi naøo seõ coù theå phaùt sinh vieäc gì, neân ñi theo vaän naøo thì coù raát nhieàu khaû naêng seõ dieãn ra nhö theá. Nhö trong moät ñôøi ngöôøi khoâng coù quan vaän, khoâng coù taøi vaän, khi naøo thì phaùt taøi, khi naøo thì keát hoân, khi naøo phaùt sinh vieäc laønh döõ, trong thieân can,ñòa chi ñeàu coù tieâu chí. Do ñoù, chæ caàn chuùng ta hoïc vaø nghieân cöùu Töù truï döï ñoaùn hoïc thì coù theâ hieåu ñöôïc meänh vaän cuûa mình moät caùch roõ raøng,töø ñoù laøm chuû haønh ñoäng cuûa mình. Söï saép xeáp thieân can, ñòa chi, aâm döông, nguõ haønh luùc sinh vöøa laø khí aâm döông nguõ haønh cuûa cô theå,vöøa laø nhöõng tieâu chí thoâng tin veà thôøi gian, vaø phöông vò khoâng gian ; vöøa laø cô theå khoeû hay yeáu, vöøa laø tieâu chí thoâng tin meänh vaän toát hay xaáu ; vöøa laø khí aâm döông nguõ haønh cuûa cô theå vöôïng hay suy, vöøa laø tieâu chí thoâng tin aâm döông nguõ haønh, sinh khaéc cheá hoùa. Toùm laïi trong cuoäc ñôøi, caùc loaïi thoâng tin ñeàu tieàm chöùa trong thieân can, ñòa chi luùc ra ñôøi cuûa ngöôøi ta. Cho neân söï saép xeáp thieân can, ñòa chi cuûa giôø sinh khoâng nhöõng laø thôøi gian bieåu cuûa ñôøi ngöôøi maø coøn laø hoà sô chöùa nhöõng tieát muïc ñaày kòch tính vaø phong phuù. IV. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA AÂM DÖÔNG, NGUÕ HAØNH VAØ CÔ THEÅ. Hoïc thuyeát aâm döông nguõ haønh vaø thieân can ñòa chi töông truyeàn ñöôïc Ñoång Troïng Thö ñôøi Haùn saùng taïo vaø ñöa vaøo meänh lyù hoïc. Caùch noùi naøy tuy chöa ñuû ñeå tin, nhöng Ñoång Troïng Thö ñoái vôùi söï phaùt trieån veà maët naøy coù coáng hieán raát lôùn. Ngaøy nay, töø hai maët y hoïc vaø vaän khí cuûa con ngöôøi, chuùng ta coù theå baøn moät caùch vaén taét söï aûnh höôûng cuûa aâm döông nguõ haønh, thieân can ñòa chi ñoái vôùi con ngöôøi . 1. XEÙT AÛNH HÖÔÛNG AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH, THIEÂN CAN ÑÒA CHI ÑOÁI VÔÙI BEÄNH TAÄT. Aâm döông, nguõ haønh laø moät danh töø trieát hoïc tröøu töôïng. Muoán dieãn ñaït roõ taùc duïng cuûa noù trong lónh vöïc khoa hoïc vaø moái quan heä cuûa noù vôùi cô theå con ngöôøi, nhaát ñònh phaûi duøng ñeán thieân can, ñòa chi. Vì trong thieân can, ñòa chi theå hieän chính xaùc thuoäc tính cuûa aâm döông nguõ haønh, maø nhöõng thuoäc tính naøy laïi laø tieâu chí cuï theå veà caùc thoâng tin cuûa cô theå. Cho neân aâm döông nguõ haønh, thieân can ñòa chi khoâng nhöõng noùi roõ söï aûnh höôûng to lôùn cuûa noù ñoái vôùi sinh lyù, beänh lyù vaø söï thay ñoåi do khí haäu, maø coøn noùi roõ söï thoáng nhaát giöõa con ngöôøi vôùi hoaøn caûnh xung quanh, töùc laø quan ñieåm trôøi, ñaát vaø ngöôøi töông öùng thaønh moät chænh theå. Tröôùc heát ta baøn veà hai khí aâm döông. Saùch “Aâm döông öùng töôïng ñaïi luaän” noùi : “Aâm thaéng thì döông beänh, döông thaéng thì aâm beänh”. Hai khí aâm döông trong cô theå caân baèng laãn nhau, neáu khí döông phaùt trieån troäi hôn thì khí aâm taát seõ bò toån thöông ; ngöôïc laïi khí aân phaùt trieån troäi hôn, khí döông seõ bò thöông toån, nhö vaäy seõ sinh beänh thaäm chí töû vong. Trong saùch “ DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 147 Maïch giaûi bieân” noùi raát cuï theå veà nguyeân nhaân sinh beänh: “ Ngöôøi tai uø laø döông khí vaïn vaät thònh maø sinh ra, thaäm chí thaønh ñieân vaäy”. Do ñoù traêm beänh ñeàu do khí maø sinh ra. Xeùt veà nguõ haønh, saùch “Toá vaán traïch dòch” coù noùi: “Hôïp vôùi ngöôøi thì laáy pheùp nguõ haønh boán muøa maø chöõa. Nguõ haønh laø : kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå, raát cao xa nhöng cuõng raát gaàn guõi. Noù quyeát ñònh söï soáng cheát, thaønh baïi, laø khí cuûa luïc phuû, nguõ taïng”. Cô theå con ngöôøi laø moät vaät theå aâm döông ñoái laäp raát phöùc taïp. Trong y meänh hoïc, töø xa xöa ñaõ caên cöù vaøo aâm döông nguõ haønh, thieân can ñòa chi ñeå saép xeáp caùc toå chöùc khí quan, caùc boä vò treân cô theå, noù quyeát ñònh ngöôøi thònh hay suy, ñeå chaån ñoaùn vaø chöõa trò. Cho neân aâm döông nguõ haønh, thieân can ñòa chi , khoâng chæ duøng ñeå noùi roõ chöùc naêng sinh lyù cuûa cô theå, beänh lyù bieán hoaù maø con ñeå chæ ñaïo chaån ñoaùn chöõa trò. Cho neân aâm döông nguõ haønh, thieân can ñòa chi ,khoâng chæ duøng ñeå noùi roõ chöùc naêng sinh lyù cuûa cô theå, beänh lyù bieán hoùa maø coøn ñeå chæ ñaïo chaån ñoaùn chöõa trò beänh taät. Ñeå noùi roõ vaán ñeà naøy maø con ñeå chæ ñaïo chaån ñoaùn chöõa trò beänh taät. Ñeå noùi roõ vaán ñeà naøy döôùi ñaây giôùi thieäu baûng aâm döông nguõ haønh, thieân can ñòa chi phoái vôùi caùc taïng, phuû : Nguõ haønh Moäc Hoûa Thoå Kim Thuûy Thieân can Döông Aâm Giaùp AÁt Döông Aâm Bính Ñinh Döông Aâm Maäu Kæ Aâm Döông Taân Canh Döông Aâm Nhaâm Quyù Daàn Ngoï Thìn Tuaát Thaân Tí Ñòa chi Taïng Phuû Maõo Gan Maät Tò Tim Ruoät non Daï daøy Söûu Muøi Laùch Daäu Phoåi Ruoät giaø Hôïi Thaän Baøng quang Thieân can ñòa chi phoái vôùi caùc taïng phuû laø döïa vaøo söï vöôïng cuûa boán muøa vaø cuûa boán muøa vaø tueá vaän cuûa haøng naêm laøm chuû, töø ñoù coù theå bieát ñöôïc thôøi gian naøo naïn dòch beänh gì. Saùch “Khí giao bieán ñaïi luaän” noùi: “Tueá moäc thaùi quaù thì phong thaáp löu haønh, tyø ( laùch) thoå bò laâm beänh. Naêm thoå maïnh quaù, phong thaáp löu haønh nhieàu, thaän thuoäc thuûy bò beänh. Naêm thoå maïnh quaù thì taùo boùn löu haønh, gan thuoäc moäc bò beänh. Naêm thuyû maïnh quaù thì haøn löu reùt nhieàu, taâm thuoäc hoaû bò beänh. Trong “Taøng khí phaùp thôøi luaän” noùi : “Beänh gan khoûi vaøo muøa haï, muøa haï khoâng khoûi thì naëng vaøo muøa thu, muøa thu khoâng cheát keùo daøi sang muøa ñoâng laïi baét ñaàu khôûi beänh vaøo muøa xuaân. Ngöôøi bò beänh gan khoûi ôû bính, ñinh, bính ñinh khoâng khoûi seõ naëng theâm ôû canh, taân ; canh, taân khoâng cheát keùo daøi sang nhaâm quyù, baét ñaàu bò beänh voaø giaùp,aát...” . Thuoäc tính aâm döông nguõ haønh cuûa taïng phuû con ngöôøi phuø hôïp vôùi aâm döông phaân bieät vöôïng suy theo boán muøa. Cho neân moäc vöôïng quaù thì tì vò bò khaéc, do ñoù tyø vò bò beänh. Hoaëc noùi caùch khaùc, trong giôø sinh cuûa con ngöôøi ñoù nhaát ñònh coù beänh. Do ñoù, naém ñöôïc moái quan heä sinh khaéc giöõa thieân can ñòa chi vôùi cô theå con ngöôøi vaø tính quan troïng cuûa noù thì seõ bieát caùch ñeà phoøng beänh taät moät caùch höõu hieäu vaø bieát ñöôïc beänh naëng hay nheï, caùt hay hung. 2. TÖØ VAÄN KHÍ TOÁT XAÁU CUÛA CON NGÖÔØI ÑEÅ BIEÁT ÑÖÔÏC AÛNH HÖÔÛNG CUÛA THIEÂN CAN, ÑÒA CHI DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 148 Hoïc thuyeát vaän khí laø moân khoa hoïc, trong ñoâng y ñaõ nghieân cöùu quy luaät vaän ñoäng cuûa thôøi tieát töø thôøi xa xöa, sau ñoù phaùt trieån thaønh thieân vaên vaän khí hoïc, haûi döông vaän khí hoïc, khí töôïng vaän khí hoïc, y hoïc vaän khí hoïc, v.v...Toùm laïi vaän khí ñoái vôùi vaïn vaät maø noùi laø khaùch quan toàn taïi. Cho neân vaïn vaät coù thuyû chung, ñeá vöôïng coù höng suy, con ngöôøi coù caùt hung laø do coù söï thoáng nhaát trong nguõ vaän. Con ngöôøi ôû giöõa trôøi vaø ñaát, boán muøa thay ñoåi, laïnh noùng khaùc nhau ñeàu töï mình bieát ñöôïc . Khoa hoïc vaän khí ñöôïc caùc lónh vöïc khaùc thöøa nhaän, coøn con ngöôøi coù vaán ñeà vaän khí hay khoâng thieát töôûng cuõng khoâng neân tranh luaän laøm gì. Vì con ngöôøi cuõng laø moät vaän trong vaïn vaät neân cuõng noù cuõng bò aûnh höôûng söï vaän ñoäng cuûa caùc thieân theå, cuõng bò vaän khí chi phoái. Theá naøo laø “vaän” ? Theá naøo laø “khí” ? Toâi cho raèng : vaän laø haønh, khí laø hai khí aâm döông. Hai khí aâm döông vaän ñoäng toàn taïi hai traïng thaùi : caân baèng vaø maát caân baèng. Khi maát caân baèng söï vaät seõ maát ñi tính quy ñònh cuûa chaát ; maát caân baèng thì söï thoáng nhaát cuûa maâu thuaãn bò phaù hoaïi vaø söï vaät naøy seõ chuyeån hoùa thaønh vaät khaùc. Maø söï caân baèng vaø maát caân baèng naøy, söï phaù hoaïi vaø söï toàn taïi ñeàu phaùt sinh ra trong moät thôøi gian vaø ñieàu kieän nhaát ñònh. Thôøi gian vaø ñieàu kieän chính laø toaøn boä cuûa quaù trình söï vaät phaùt sinh thay ñoåi. Trong quaù trình naøy gaëp khí töông sinh thì coù lôïi, gaëp khí töông khaéc thì coù haïi. Cho neân söï vaät trong luùc vaän haønh gaëp khí töông sinh hay töông khaéc goïi laø vaän khí. Muøa xuaân ñeán, coû caây toát, sang muøa thu coû caây khoâ daàn. Söï bieán hoùa cuûa boán muøa ñoái vôùi cô theå con ngöôøi cuõng nhö vaäy. Do ñoù trong saùch “Thieân nguyeân khí ñaïi luaän” noùi “Trôøi coù nguõ haønh, ñoùng ôû naêm phöông vò ñeå sinh ra : laïnh, noùng, phong, taùo, thaáp ; ngöôøi coù 5 taïng hoùa 5 khí ñeå sinh ra : möøng, giaän, thöông nhôù, lo laéng , hoaûng sôï. Treân kia ñaõ noùi veà thieân can ñòa chi phoái vôùi caùc taïng phuû ñeå chaån ñoaùn beänh, ôû ñaây seõ baøn veà söï saép xeáp thieân can ñòa chi cuûa giôø sinh vaø söï vöôïng suy aûnh höôûng ñeán vaän khí cuûa con ngöôøi . Laáy thieân can ñòa chi phoái vaøo naêm thaùng ngaøy giôø sinh ñeå döï ñoaùn thoâng tin, phöông phaùp naøy ñaõ traûi qua hai giai ñoaïn lòch söû. Baét ñaàu töø Lyù Hö Trung ñôøi Ñöôøng, oâng ñaõ phoái thieân can ñòa chi vaøo naêm thaùng ngaøy giôø sinh ñeå döï ñoaùn thoâng tin. Ñeán ñôøi Toáng, Töø Töû Bình ñaõ phaùt trieån phoái thieân can ñòa chi vaøo naêm thaùng ngaøy giôø sinh thaønh 8 chöõ, neân goïi laø phöông phaùp taùm chöõ. Sau khi phaùt minh taùm chöõ, laïi phaùt minh ra caùch saép xeáp vaän khí cuûa ngöôøi . Do ñoù duøng thieân can ñòa chi phoái vôùi ngaøy sinh vaø caùch saép xeáp vaän khí ñeå döï ñoaùn tin töùc ñaõ laø moät söï phaùt minh lôùn cuûa nhaân daân Trung Quoác. Phaùt minh naøy coù theå döï ñoaùn ra caùt hung, hoïa phuùc cuûa cuoäc ñôøi, tính chính xaùc khaù cao. Ñoù laø caùch döï ñoaùn caùt hung khaù toaøn dieän, nhöng cuõng raát khoù naém vöõng. Thieân can ñòa chi trong giôø sinh khoâng nhöõng laø traïng huoáng thaân theå cuûa con ngöôøi , tieâu chí thoâng tin veà beänh taät maø con laø tieâu chí tin töùc veà cuoäc ñôøi toát hay xaáu. Duøng phöông phaùp thieân can ñòa chi ñeå döï ñoaùn thoâng tin cuõng laø nguyeân lyù aâm döông bieán hoùa, laáy söï vöôïng suy, sinh khaéc cheá hoùa cuûa nguõ haønh laøm quy taéc. Ví duï noùi : nhaät nguyeân laø mình, nhaät nguyeân laø moäc laïi sinh vaøo naêm bò khaéc, hoaëc giaû trong Töù truï kim thì cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi ñoù khoâng thuaän lôïi ; nhaät nguyeân laø moäc, trong Töù truï coù thuûy ñeå tu döôõng, nguõ haønh bình hoøa, ñaéc thôøi ñaéc ñòa thì cuoäc soáng anh ta taát seõ thuaän lôïi. Ñeå noùi roõ vaán ñeà naøy xin neâu ví duï döôùi ñaây: Ví duï 1. Sinh naêm quyù muøi. Coù hai ngöôøi baïn giôø kyû tò, ngaøy giôø giaùp tí, thaùng aát maõo töùc thaùng 1/1987 ñöa “leã vaät” ñeán thaêm nhôø toâi ñoaùn . Toâi xem Töù truï chæ coù can chi cuûa naêm maø khoâng coù thaùng, ngaøy giôø. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 149 Moät voøng Giaùp tyù 60 naêm chæ coù 1 naêm Quyù muøi. Do ñoù toâi hoûi laø naêm Quyù muøi naøo ? OÂng khaùch noùi : xin oâng ñöøng hoûi, cöù theo Töù truï maø ñoaùn. Loaïi Töù truï khoâng cuï theå naêm thaùng nhö theá naøy laø laàn ñaàu tieân toâi gaëp phaûi, vì vaäy phaûi duøng pheùp gieo queû ñeå ñoaùn Töù truï . Toâi noùi : Töù truï naøy laø cuûa nam giôùi, ngöôøi khaù cao, daùng ñeïp ; vôï anh ta cuõng ñeïp, quan heä vôï choàng raát toát. Veà ñöôøng con caùi, neáu con ñaàu laø nam thì khoù thaønh ngöôøi , neáu laø nöõ thì lôùn leân seõ khaù. Khaùch noùi : maáy ñieåm naøy oâng ñeàu ñoaùn ñuùng. Nhöng chuùng toâi muoán ñoaùn xem ngöôøi naøy laøm ngheà gì ? Noâng daân, coâng nhaân, caùn boä, thaày giaùo, hay laø nhaø doanh nghieäp. Toâi khaúng ñònh raèng : chaúng laø gì caû, laø töôùng hoaëc soaùi caàm quaân ñaùnh nhau. Khaùch noùi : ñuùng ! Nhôø oâng xem naêm 39 tuoåi vaän khí ra sao ? Toâi laäp ñaïi vaän laø naêm Taân Hôïi, tieåu vaän laø Canh daàn, löu nieân laø Taân daäu, trong giôø laïi aùm taøng thaát saùt canh Kim, maø trong can ngaøy cuûa Töù truï laø giaùp moäc. Giaùp moäc bò khaéc voâ sinh neân nhaát ñònh cheát, khoâng nghi ngôø gì nöõa. Neân toâi noùi : naêm 39 tuoåi, nöûa naêm ñaàu coù coâng, nöûa naêm sau nhaát ñònh gaëp tai naïn naëng. Caû hai vò khaùch kinh ngaïc noùi to : “Hoaøn toaøn ñuùng !”. Ñaây laø Töù truï cuûa anh huøng Nhaïc Phi. Ví duï 2 : Thaùng 12 naêm 1986, toâi ñoaùn vaän cho baø Loâ. Caên cöù Töù truï cuûa baø, saép xeáp ñaïi, tieåu vaän vaø löu nieân , toâi ñoaùn naêm 1987 baø bò naïn raát naëng, thôøi gian ôû nöûa naêm ñaàu, ñaëc bieät laø thaùng 3, thaùng 4 döông lòch khoâng neân ñi coâng taùc veà phía Taây baéc, nhaân ñoù cuõng baøy cho baø bieát caùch naïn. Baø aáy ñaõ khoâng laøm theo, ngaøy 14/4/1987 ñi coâng taùc veà höôùng Taây baéc. Treân ñöôøng trôû veà bò tai naïn oâ toâ maø cheát. Ñuùng laø öùng naïn quaù naëng, ñuùng vaøo thaùng 3 aâm lòch. Ta thöû xem Töù truï vaø ñaïi, tieåu vaän cuûa baø aáy ra sao. Sinh giôø Maõo, ngaøy moàng 7 thaùng 3 naêm 1964 Quyù maõo, Ñinh daäu, Maäu thìn, Giaùp thìn Ñaïi vaän : Bính daàn, töø naêm 15 ñeán 24 tuoåi, gaëp töû ñòa. Tieåu vaän: Kyû maõo, daäu kim xung khaéc Thaùi tueá maõo moäc. Löu nieân : Ñinh maõo. Maõo moäc laø Thaùi tueá, raát nghieâm troïng khoâng theå phaïm. 1) Vì sao ñoaùn naêm Ñinh maõo (1987) coù tai naïn raát naëng ? Vì trong Töù truï nhaät nguyeân Ñinh daäu vaø giôø sinh Quyù maõo ñuùng laø thieân khaéc, ñòa xung. Chi cuûa ngaøy laø daäu kim xung khaéc Thaùi tueá maõo. Xung khaéc Thaùi tueá laø ñieàm ñaïi hung neân tan naùt. 2) Tieåu vaän laø Kyõ maõo, löu nieân Thaùi tueá laø Ñinh maõo, giôø laø Quyù maõo. Trong Töù truï coù Daäu kim, taïo thaønh 1 Daäu 3 Maõo, hay 3 Maõo xung 1 Daäu laø ñieàm ñaïi hung. 3) Vì sao ñoaùn thaùng 3, thaùng 4 döông lòch khoâng neân ñi höôùng Taây baéc ? Vì thôøi gian naøy ñuùng vaøo thaùng 3 aâm lòch. Trong Töù truï cuûa baø aáy, naêm Giaùp thìn, thaùng Maäu thìn töùc laø coù Thìn thoå, thaùng 3 naêm 1987 laø Giaùp thìn, phöông taây baéc laø Tuaát, nhö vaäy seõ toå hôïp thaønh caùch cuïc 3 Thìn xung 1 Tuaát cuõng laø ñieàm ñaïi hung. 4) Ñaïi vaän gaëp töû ñòa laø ñieàm hung. Toâi ñaõ caên cöù vaøo caùc thoâng tin ñoù ñeå ñoaùn naêm 1987 baø aáy coù naïn naëng, thaùng 3, thaùng 4 khoâng neân ñi coâng taùc phía Taây baéc, neáu khoâng haäu quaû seõ raát nghieâm troïng. Keát quaû öùng nghieäm thaät thaàn kyø. Ví duï 3. Thaùng 2/1989 , khi toâi coøn giaûng baøi ôû Quaûng Chaâu gaëp moät baûn aùn bò hung saùt. Ñeå nghieân cöùu vì sao naïn nhaân cheát vaøo naêm 1988, neân ñaõ ghi laïi Töù truï , laäp ñaïi, tieåu vaän ñeå nghieân cöùu nguyeân nhaân caùi cheát. Sinh giôø Daàn, ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1952 Nhaâm daàn, Nhaâm ngoï, Kyû daäu, Nhaâm thìn DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 150 Ñaïi vaän : Quyù söûu : suy ñòa Tieåu vaän : Canh thìn : thìn laø kho nöôùc, laø moä ñòa. Naêm haïn : Maäu thìn : thìn laø kho nöôùc, laø moä ñòa. 1) Trong Töù truï “thìn, daäu, ngoï laø töï mình phaït mình”. 2) Trong Töù truï 3 nhaâm laø kieáp, taøi ngang hoaø , vì cuûa caûi hoaëc vì ñaøn baø maø bò hoaï kieáp saùt ( thöïc teá laø vì cuûa maø bò cheát ). 3) Can ngaøy laø Nhaâm thuyû, sôï Thoå khaéc. Ñaïi vaän , tieåu vaän, löu nieân laø 3 thoå choàng leân nhau maø khaéc, coù khaéc nhöng laïi khoâng coù sinh. 4) Trong Töù truï chi naêm coù 1 Thìn thoå laïi gaëp tieåu vaän laø löu nieân coù 2 Thìn thoå ; Töù truï laïi coù 3 Nhaâm thuûy, vöøa ñuùng ñeå taïo thaønh 3 Thìn thoå khaéc 3 Nhaâm thuyû, 3 moä thu veà 3 Nhaâm cho neân ñoù laø naïn cheát ngöôøi . saùch “Hoaøng ñeá noäi kinh” noùi : “ Giöõa trôøi ñaát, trong luïc hôïp , khí cuûa noù coù ôû khaéc nôi, ôû nguõ taïng vaø 12 tieát ñeàu thoâng vôùi khí trôøi”. Trong ngaøy giôø thaùng naêm sinh cuûa ngöôøi ta, thieân can ñòa chi laø khí aâm döông nguõ haønh, laø tieâu chí cuï theå trong cô theå, cuõng laø tieâu chí thoâng tin meänh vaän toát xaáu cuûa caû cuoäc ñôøi. Cô theå con ngöôøi laø dieãn bieán aâm döông, nguõ haønh sinh khaéc trong töï nhieân , cho neân cô theå luoân luoân lieân thoâng vôùi töï nhieân. Sôû dó cô theå vaø caùc thieân theå coù söï caûm öùng laãn nhau thaønh moät theå thoáng nhaát laø vì khí ngöôøi vaø khí trôøi lieân thoâng vôùi nhau. Aâm döông nguõ haønh cuûa thieân theå sinh khaéc daãn ñeán muoân vaøn söï thay ñoåi, noù aûnh höôûng ñeán cô theå cuûa ta vaø meänh vaän cuûa con ngöôøi . Qua 3 ví duï treân khoâng nhöõng noùi leân söï saép xeáp thieân can ñòa chi trong Töù truï cuûa thôøi ñieåm sinh bieåu thò söï aûnh höôûng cuûa aâm döông nguõ haønh sinh khaéc cheá hoùa ñoái vôùi con ngöôøi maø coøn noùi leân con ngöôøi cuõng gioáng nhö vaïn vaät, ñeàu coù quaù trình phaùt trieån höng suy töû vong. Quaù trình naøy chính laø vaän khí maø ta hay noùi ñeán. Ngöôøi xöa laáy söï saép xeáp cuûa thieân can ñöôïc luùc sinh goïi laø meänh, laáy caùc giai ñoaïn traûi qua cuûa cuoäc ñôøi goïi laø vaän. Hai caùi keát hôïp vôùi nhau goïi laø meänh vaän . Ñaïi vaän cuûa 1 ngöôøi toát hay xaáu, vöøa phaûi xem toå hôïp saép xeáp Töù truï cuûa giôø sinh, vöøa phaûi xem haønh vaän. Toå hôïp Töù truï toát,haønh vaän cuõng toát laø toát nhaát ; toå hôïp Töù truï toát , haønh vaän khoâng toát thì khoù khaên gaëp phaûi laø taïm thôøi. Toå hôïp Töù truï khoâng toát laïi gaëp vaän keùm roõ raøng laø ñaõ phuû tuyeát laïi coøn theâm söông muø, nhaø raùch laïi gaëp möa to ; toå hôïp Töù truï khoâng toát maø gaëp vaän toát thì nieàm vui ñoù khoâng beàn. Meänh vaø vaän so saùnh vôùi nhau, ñöông nhieân meänh toát laø toát nhaát. Mình naém vöõng meänh vaän cuûa mình, ñieàu ñoù laø ñuùnh, nhöng neáu khoâng bieát meänh vaän cuûa mình thì khoâng coù caùch gì ñeå laøm chuû meänh vaän ñöôïc . Ví nhö anh khoâng bieát phöông phaùp vaø quy luaät laùi xe thì khoâng theå laøm chuû ñöôïc xe vaø laùi khoâng toát. Cho neân ngöôøi ta neân bieát ñeå töï naém vöõng meänh vaän cuûa mình . Muoán bieát meänh vaän cuûa mình thì phaûi tìm hieåu meänh vaän cuûa minh. Phöông phaùp duy nhaát laø sau khi döï ñoaùn toaøn dieän cho mình, hieåu roõ ñöôïc caùt hung, lôïi duïng nhöõng thôøi cô coù lôïi ñeå haønh ñoäng, ñoái vôùi vieäc coù haïi thì ñeà phoøng. Höôùng veà ñieàu toát,traùnh xa ñieàu hoaï, chæ coù theá môùi ñaït ñöôïc laøm chuû meänh vaän cuûa minh, neáu khoâng thì chæ laø lôøi noùi suoâng. Moät nöôùc cuõng coù vaán ñeà meänh vaän toát xaáu. Ngöôøi ta töø hoaøng ñeá ñeán thöôøng daân ñeàu coù vaán ñeà meänh vaän . Veà quan nieäm meänh vaän laø trôøi ñònh, toâi cho raèng khoâng theå noùi nhö theá ñöôïc . Meänh vaän laø saûn phaåm cuûa aâm döông nguõ haønh trong thieân nhieân sinh khaéc cheá hoùa maø bieán thaønh. Con ngöôøi cuõng nhö moïi vaät trong thieân nhieân ñeàu chòu aûnh höôûng söï vaän ñoäng cuûa caùc thieân theå chöù khoâng phaûi moät yù chí coá ñònh naøo goïi laø thieân meänh ñònh ñoaït. V. SÖÏ ÑOÀNG BOÄ CUÛA THOÂNG TIN. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 151 Trong quaù trình nghieân cöùu döï ñoaùn thoâng tin, toâi phaùt hieän thaáy thoâng tin coù quy luaät ñoàng boä. Trong söï ñoàng boä cuûa thoâng tin coù thoâng tin cuûa moät ngöôøi ñoàng boä vôùi thoâng tin cuûa caùc thaønh vieân trong gia ñình. 1. SÖÏ ÑOÀNG BOÄ THOÂNG TIN CUÛA MOÄT NGÖÔØI. Ôû Trung Quoác duøng raát nhieàu phöông phaùp ñeå döï ñoaùn thoâng tin caùt,hung ,hoïa, phuùc cuûa con ngöôøi . Moät ngöôøi neáu duøng caùc phöông phaùp nhö Töù truï , Baùt quaùi, Ñaïi luïc nhaâm, Töû vi ñaåu soá, Töôùng hoïc, Kyø moân ñoän giaùp, v.v.. ñeå döï ñoaùn baûn thaân, neáu kyõ thuaät döï ñoaùn cao cöôøng thì keát quaû döï ñoaùn meänh vaän cuûa moïi phöông phaùp ñeàu nhö nhau, quyeát khoâng theå xuaát hieän keát quaû traùi ngöôïc. Ñeå chöùng minh thoâng tin cuûa moät ngöôøi laø ñoàng boä, toâi xin neâu tröôøng hôïp cuûa baø Loâ laøm ví duï. Trong cuoán saùch “ Chu dòch vaø döï ñoaùn hoïc” toâi ñaõ neâu ví duï veà caùi cheát cuûa baø Loâ. Khi ñoù toâi ñaõ duøng Töù truï ñeå ñoaùn thaùng 3 aâm lòch 1987 baø aáy coù naïn raát naëng. Baø ta baùn tín baùn nghi neân ñaõ nhôø toâi duøng Baùt quaùi ñeå ñoaùn laïi. Toâi döïa vaøo giôø sinh cuûa baø ta gieo ñöôïc queû “Taán” cuûa quaû “Löõ”. Haøo daàu cuûa queû “Löõ” laø Thìn thoå trì theá, haøo öùng laø daäu kim. Thaùi tueá naêm 1987 laø maõo ñuùng laø daäu kim xung khaéc thaùi tueá. Thaùi tueá maõo moäc laïi khaéc haøo theá thìn thoå. Xung khaéc thaùi tueá laø raát xung, thaùi tueá khaéc hoaø theá cuõng laø xung. Haøo theá thìn thoå, ñi Taây baéc laø tuaát ñòa, töùc phaïm vaøo thìn tuaát xung nhau. Neân keát quaû nhaát trí vôùi döï ñoaùn theo Töù truï . Baø Loâ thaáy queû ngaøy giôø sinh, gioáng nhö Töù truï , nhöng vaãn coøn hoaøi nghi, xin laéc laïi queû ñeå chöùng minh moät laàn nöõa. Baø ta laéc ñöôïc queû “Toán” cuûa queû “Khoân”. Haøo saùu cuûa queû khoân laø daäu kim trì theá, haøo öùng quan quyû maõo khaéc haøo theá, haøo theá laïi hoùa quan quyû maõo moäc khaéc trôû laïi. Naêm 1987 laø naêm Maõo ñuùng laø luùc quan quyû gaëp thaùi tueá maø vöôïng. Haøo theá daäu kim laïi xung khaéc thaùi tueá neân laø ñieàm ñaïi hung. Naëng hôn nöõa, thoå cuûa khoâng hoaù thaønh moäc cuûa toán khaéc trôû laïi, laø töôïng caøng hung. Söï xung khaéc cuûa maõo daäu laø chính xung , chính cung löïc raát maïnh ; neân khi ñoù toâi ñaõ caên daën baø raát kyõ : caû 3 phöông phaùp döï ñoaùn ñeàu gioáng nhau cho neân yeâu caàu baø khoaûng thaùng 3,thaùng 4 naêm döông lòch 1987 (töùc thaùng 3 aâm lòch) tuyeät ñoái khoâng ñöôïc ñi veà höôùng Taây baéc. Veà sau vì baø Loâ coi thöôøng neân ñaõ bò tai naïn oâ toâ. Naêm 1987 , khi toâi ñoaùn cho moät ngöôøi baèng phöông phaùp Töù truï vaø phöông phaùp Baùt quaùi, phaùt hieän thaáy naêm 1975 ngöôøi ñoù gaëp hoaï bò giam, sau ñoù laïi xem vaân tay thaáy naêm 23 tuoåi coù daáu veát bò giam. Do ñoù toâi ñoaùn anh ta 1975, vì quan heä nam nöõ maø bò ngoài tuø. Anh ta voâ cuøng ngaïc nhieân vaø thaùn phuïc maõi. 2. SÖÏ ÑOÀNG BOÄ THOÂNG TIN CUÛA NHÖÕNG NGÖÔØI CUØNG GIA ÑÌNH. Trong theá giôùi bao la cho duø laø söï vaät gì, coù söï soáng hay khoâng, höõu hình hay voâ hình, ñeàu coù quy luaät rieâng cuûa baûn thaân, khoâng toàn taïi nhöõng vaät khoâng coù quy luaät. Ngöôøi laø ñoäng vaät cao caáp, tinh hoa cuûa vaïn vaät,taát nhieân coù quy luaät rieâng cuûa mình. Ñoù laø ñieàu khaúng ñònh. Trong quaù trình nghieân cöùu döï ñoaùn thoâng tin toâi coøn phaùt hieän thaáy, moät gia ñình cho duø coù bao nhieâu con, gia ñình coù bao nhieâu ngöôøi , nhöõng thoâng tin cuûa caùc thaønh vieân trong gia ñình khoâng nhöõng lieân quan vôùi nhau maø coøn ñoàng boä. Söï lieân heä laãn nhau cuûa thoâng tin nhö : Töù truï cuûa choàng coù theå ñoaùn ñöôïc cho vôï vaø con caùi ; Töù truï cuûa con caùi coù theå ñoaùn ra boá meï anh em. Nhö vaäy ta coù theå thaáy söï saép xeáp thieân can ñòa chi trong Töù truï cuûa moät ngöôøi khoâng nhöõng taøng chöùa toaøn boä thoâng tin cuûa ñoù, maø coøn bao goàm caùc thoâng tin cuûa ngöôøi nhaø. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 152 Thoâng tin ngöôøi trong nhaø khoâng nhöõng lieân heä vôùi nhau, luoân luoân lieân thoâng vôùi nhau maø coøn ñoàng boä. Ví duï ngöôøi boá naêm 50 tuoåi thaêng quan tieán chöùc thì trong tieâu chí Töù truï cuûa töøng ngöôøi trong gia ñình cuõng lôïi veà boá, quyeát khoâng theå coù Töù truï cuûa moät ngöôøi con naøo ñoù bieåu thò luùc cha 50 tuoåi laïi gaëp ruûi ro. Neáu laø naêm 50 tuoåi, boá anh ta cheát, thì nhaát ñònh Töù truï cuûa meï anh ta naêm ñoù gaëp vaän xaáu khaéc choàng. Neáu gaëp naêm choàng maát thì Töù truï ngöôøi vôï khoâng theå coù sao toát nhaát chieáu vaøo. Trong toå hôïp saép xeáp Töù truï cuûa anh em cuõng khoâng coù lôïi cho boá, coøn Töù truï cuûa boá thì theå hieän nhöõng thoâng tin bò khaéc maø khoâng coù cöùu. Ñoù goïi laø söï ñoàng boä cuûa thoâng tin. Döôùi ñaây xin neâu ví duï ñeå tham khaûo. Ví duï 1. Töù truï cuûa moät ngöôøi laø : Nhaät nguyeân Kieáp Kieáp Taøi Maäu thìn Maäu ngoï Quyù hôïi Kyû tò Sinh naêm 1918, maát naêm 1982 ( Naêm Nhaâm tuaát ) thaùng 10 aâm lòch. Nguyeân nhaân laø : Tueá vaän gaëp nhau, laïi gaëp chi ngaøy neân xung raát maïnh. Duïng thaàn ngoï hoûa nhaäp moä ôû tuaát – moä cuûa löu nieân , kình döông gaëp xung khaéc. Ví duï 2. Töù truï cuûa vôï laø : Tæ Nhaät nguyeân Tæ Taøi AÁt söûu Taân tò Taân maõo Taân maõo Sinh naêm 1925. Töù truï naøy chöùa thoâng tin khaéc choàng : “thuaàn aâm thuaàn döông seõ giöõ ñöôïc ngoïn ñeøn saùng”, “nöõ maø gaëp aâm taát seõ coâ quaû”, “nhaät nguyeân taân maõo, maõo laø ngoâi choâng cuûa noù, bò ba taân khaéc”. Coøn vieäc choàng maát naêm 1982 laø “sao choàng laâm cung tueá vaän ôû töù tuyeät, laïi coøn nhaäp moä, neân choàng nhaát ñònh qua ñôøi”. Thöù nhaát : “ngöôøi vôï naøy luùc 50 tuoåi gaëp ñaïi vaän Ñinh hôïi chính xung thaùng sinh laø Taân tò , ôû trong tò bính hoûa laø sao choàng, tò hoûa bò hôïi thuûy xung khaéc, xung maát sao choàng laø hung ; thöù hai : sao choàng bính hoûa gaëp hôïi laø tuyeät ñòa, cuõng laø xaáu ; thöù ba : sao choàng bính hoûa nhaäp moä ôû tuaát cuûa löu nieân , do ñoù choàng maát naêm nhaâm tuaát. Ví duï 3. Töù truï cuûa con gaùi ñaàu laø : Taøi Kieâu Nhaät nguyeân Kieáp Bính tuaát Canh tí Nhaâm tuaát Quyù maõo Sinh naêm 1946 , ngöôøi ñaøn baø naøy laø nhaâm thuyû laïi sinh vaøo thaùng 12, ñuùng laø ñaát thuyû vöôïng, truï naêm bính hoûa laø thieân taøi, laø töû ñòa cuûa cha. Trong Töù truï , thaùng ngaøy giôø ñeàu laø vöôïng thuyû, vöôïng thuyû khaéc töû hoûa, cho neân baûn thaân ngöôøi ñaøn baø ñoù tæ kieáp laâm vöôïng ñòa, khaéc cha raát roõ. Ví duï 4 . Töù truï cuûa con trai thöù laø “ Thöïc Aán Nhaät nguyeân Kieáp AÁt muøi Canh thìn Quyù söûu Nhaâm thaân Sinh naêm 1955. Ñinh hoûa trong muøi laø thieân taøi ( ) laø cha, bò quyù thuûy trong söûu khaéc, söûu muøi xung laãn nhau. Khoâng coù lôïi cho cha. Thuyû cuûa nhaâm quyù trong Töù truï laø tæ kieáp khaéc cha, cho neân vieäc khaéc cha ñaõ ñöôïc ñònh saün. Con gaùi tröôûng töø 32 ñeán 41 tuoåi haønh ñaïi vaän thieân taøi trong bính, con trai thöù töø 26 ñeán 35 tuoåi haønh ñaïi vaän thieân taøi trong ñinh söûu, laø “vaøo thaùng sinh ñoù thì ngaøy sinh khoâng neân gaëp thieân taøi, neáu gaëp thì khaéc cha”. Bính gaëp thaân laø gaëp beänh, ñinh gaëp söûu laø moä ñòa, ñeàu laø ñieàm khaéc cha. Naêm Nhaâm tuaát ( 1982), hai chò em ñeàu gaëp löu nieân laø ñaát tæ kieáp khaéc DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 153 cha , hoûa cuûa bính ñinh laïi nhaäp moä ôû tuaát cuûa löu nieân ,neân cha nhaát ñònh cheát vaøo naêm Nhaâm tuaát. Ví duï 5. Töù truï cuûa con trai caû : Aán Taøi Nhaät nguyeân Quan Taân maõo Bính thaân Nhaâm thìn Kyû daäu Sinh naêm 1951. Thaùng trong Töù truï laø Bính hoûa, laø boá gaëp ñaát beänh khoâng toát, coøn bò vöôïng thuyû cuûa ngaøy xung khaéc, “ thaân vöôïng, taøi nhöôïc laø khaéc cha”, “can chi cuûa thaùng bò khaéc laøm toån haïi ñeán meï”,thoâng tin khaéc cha ñaõ roõ raøng,con cuûa oâng ta töø naêm 24 ñeán naêm 33 tuoåi gaëp ñaïi vaän kieáp taøi khaéc cha, löu nieân nhaâm tuaát vöøa laø ñaát cuûa kieáp ñòa, vöøa laø sao cha nhaäp moä, cho neân cha maát vaøo naêm Nhaâm tuaát. Ví duï 6. Töù truï cuûa con gaùi thöù laø : Thöïc Aán Nhaät nguyeân Thöông Quyù tò Maäu ngoï Taân hôïi Nhaâm thìn Sinh naêm 1953. AÁt moäc trong thìn laø cha, tröôøng sinh ôû nguyeät kieán,nhöng thöông quan trong Töù truï cuõng laø tieâu chí thoâng tin khaéc cha. Con gaùi töø 23 tuoåi gaëp ñaïi vaän taân daäu kieáp taøi, töùc laø sao cha aát moäc rôi vaøo tuyeät ñòa, cho neân noùi “ vaän gaëp tæ kieáp laø khaéc cha meï”, “laïi coøn gaëp löu nieân , thöông quan neân khaéc cha,haïi choàng”. Ngöôøi con gaùi naøy löu nieân nhaâm tuaát chính laø thöông quan, tieåu vaän cuõng laø thöông quan, coøn theâm sao cha aát moäc moä ôû tuaát cho neân cha maát vaøo naêm 1982. Nhöõng ví duï töông töï nhö theá raát nhieàu khoâng theå keå xieát ñöôïc . Töø ñoù ta coù theå thaáy roõ : thöù nhaát,tuy naêm thaùng sinh cuûa ngöôøi nhaø khaùc nhau, meänh naêm khaùc nhau, haønh vaän khaùc nhau, soá con caùi khaùc nhau, nhöng nhöõng vaán ñeà quan troïng nhaát trong moät nhaø thì caùc thoâng tin thì caùc thoâng tin ñeàu ñoàng boä vôùi nhau. Ñoù laø moät quy luaät phoå bieán. VI. NGÖÔØI SINH CUØNG GIÔØ THÌ MEÄNH VAÄN COÙ GIOÁNG NHAU KHOÂNG? Coù ngöôøi khi noùi chuyeän meänh vaän baûo vôùi toâi raèng, anh ta cöïc löïc phaûn ñoái quan nieäm ngöôøi ta coù meänh vaän vaø neâu ra moät soá lyù do ñeå chöùng minh quan ñieåm ñuùng ñaén cuûa mình. Ví duï, neáu noùi raèng ngöôøi ta coù meänh vaän thì chaéc laø nhöõng ngöôøi sinh cuøng naêm, thaùng, ngaøy, giôø phuùt, giaây vì sao chæ coù moät ngöôøi laøm vua ? Nöôùc ta raát nhieàu ngöôøi truøng giôø sinh vôùi nhau, ñaùng leõ meänh vaän cuûa hoï neân nhö nhau, nhöng taïi sao laïi khaùc nhau ? Luaän ñieåm cuûa anh ta raát roõ raøng, chæ caàn thôøi gian sinh ( naêm, thaùng, ngaøy, giôø, phuùt, giaây) gioáng nhau thì meänh vaän ñeàu gioáng nhau, khoâng theå coù ngöôøi vöôïng, ngöôøi suy ñöôïc . Toâi hoûi laïi anh aáy, trôøi cuøng chung moät baàu trôøi, sao laïi chia ra xuaân, haï, thu , ñoâng, laïnh noùng khaùc nhau ? Ñaát cuøng moät quaû ñaát, vì sao laïi coù treân caïn, döôùi nöôùc khaùc nhau ñöôïc ? Cuøng moät khoaûnh ñaát, cuøng moät caây luùa maïch, ñeàu gieo troàng 9 thaùng, vì sao laïi coù caây cao, caây thaáp ? Cuøng moät caønh caây, vì sao laïi coù quaû to, quaû nhoû ? Thaân theå ngöôøi ta laø moät theå thoáng nhaát vì sao chöùc naêng, luïc phuû, nguõ taïng laïi coù caùi maïnh, caùi yeáu, caùi hôn, caùi keùm ? Vì sao coù ngöôøi gan moïc khoái ngöôøi maø caùc phuû taïng khaùc ñeàu toát ? Toâi coøn noùi thaân theå ngöôøi ta laø moät, luïc phuû, nguõ taïng ñeàu ôû chung trong ñoù, töø luùc sinhra luïc phuû nguõ taïng ñeàu ra ñôøi cuøng nhau vì sao boä phaän naøy laïi bò beänh, boä phaän khaùc laïi khoâng ? Vì sao giöõa caùc boä phaän laïi coù söï caùc bieät xa ñeán theá? Ngöôøi baïn ñoù sau khi nghe toâi hoûi, anh ta cuõng ngaïc nhieân raèng ñuùng theá, nhöng anh ta cuõng chaúng roõ vì sao. Toâi baûo anh ta : “Toå tieân ta ñaõ sôùm nghieân cöùu ra ñieàu ñoù : luïc phuû, nguõ DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 154 taïng ñeàu mang aâm döông, nguõ haønh töông sinh, töông khaéc, moãi thöù laøm chuû boán muøa vöôïng hay suy, chính vì theá maø coù söï khaùc bieät raát lôùn. Ngaøy giôø sinh nhö nhau, nhöng taïi sao meänh ngöôøi ta laïi khaùc nhau, nguyeân nhaân raát nhieàu, khoù noùi tæ mæ raïch roøi ñöôïc ? Chæ coù theå taïm khaùi quaùt nhö sau : 1) Do phöông vò khaùc nhau, nhö phöông nam laø hoûa, ñoâng moäc, baéc thuyû, taây kim. Meänh hoûa sinh ôû phöông nam vaø ôû phöông baéc taát seõ khaùc nhau. Phöông nam hoûa vöôïng, phöông baéc bò thuûy khaéc cho neân khoâng baèng ngöôøi sinh ôû phöông nam. 2) Naêm meänh cuûa cha meï khoâng gioáng nhau. 3) Naêm meänh cuûa anh chò em khaùc nhau. 4) Naêm meänh keát hoân khaùc nhau. 5) Naêm meänh sinh con caùi khaùc nhau. Vì naêm meänh cuûa nhöõng ngöôøi trong gia ñình khaùc nhau, neân möùc ñoä sinh khaéc cuûa nguõ haønh seõ khaùc nhau, do ñoù aûnh höôûng ñeán ngöôøi ñoù cuõng khaùc nhau. Ví duï coù moät ngöôøi meänh moäc, cha meï ñeàu laø meänh kim thì ngöôøi ñoù bò cha meï khaéc ; neáu cha meï ñeàu laø meänh thuûy thì thuyû sinh moäc coù lôïi cho ngöôøi ñoù. Ngöôøi bò khaéc thì cuoäc ñôøi khoâng thuaän, ngöôøi ñöôïc sinh sthì hay may maén. 6) Nam nöõ khaùc nhau, neân trong haønh vaän coù thuaän, coù nghòch. 7) Töôùng maët, vaân tay nhaát ñònh khaùc nhau, cho neân söï vieäc coù khaùc bieät. 8) Coát töôùng khoâng gioáng nhau. 9) Moä toå, nhaø cöûa, phöông höôùng khaùc nhau. Ngaøy xöa coù caâu: “nhaát moä, nhì nhaø, thöù ba môùi ñeán ngaøy sinh thaùng ñeû”. Töùc laø noùi meänh vaän cuûa con ngöôøi toát xaáu, thöù nhaát quyeát ñinh ôû phong thuyû phaàn moä cuûa toå tieân, thöù hai quyeát ñònh ôû phong thuyû nhaø cöûa toát hay xaáu ; thöù ba môùi ñeán söï saép xeáp Töù truï cuûa mình. Do ñoù duø laø nhöõng ngöôøi sinh cuøng naêm, thaùng, ngaøy, giôø, phuùt, giaây, nhöng nhaát ñònh phaàn moä toå tieân vaø nhaø cöûa khoâng theå gioáng nhau ñöôïc . 10) Gen di truyeàn cuûa moãi ngöôøi khaùc nhau. 11) Hoaøn caûnh vaø ñieàu kieän gia ñình cuûa moãi ngöôøi khaùc nhau. 12) Ñieåm saùng cuûa sao chæ coù moät. Tuy coù haøng nghìn, haøng vaïn ngöôøi sinh ra cuøng moät giôø, phuùt, giaây, nhöng ñieåm saùng cuûa sao tröïc ban chæ coù moät, cho neân khoâng phaûi ngöôøi naøo cuõng nhaän ñöôïc . Neáu ñieåm saùng naøy chieáu ñuùng vaøo nhaø naøo ñoù, hoaëc ñuùng vaøo luùc hình thaønh thai, hoaëc giôø sinh thì ngöôøi ñoù môùi coù theå laø vua, nhöõng ngöôøi khaùc chæ laø daân thöôøng. 13) Loøng tín ngöôõng khaùc nhau thì meänh vaän cuõng phaùt sinh thay ñoåi. Ngöôøi tin thôø thì hay coù lôïi, gaëp ñieàu xaáu cuõng deã vöôït qua. Coù caâu chuyeän keå raèng : Chu Nguyeân Chöông ñôøi Minh sau khi laøm vua nghó raèng mình laøm vua, vaäy nhöõng ngöôøi cuøng giôø sinh vôùi mình cuõng neân laøm vua. Vì vaäy neáu khoâng gieát hoï ñi thì sau naøy coù theå bò tranh maát ngoâi vua. Do ñoù oâng ñaõ gieát raát nhieàu ngöôøi cuøng tuoåi. Gieát ñeán nöûa chöøng, oâng nghó neân hoûi moät ngöôøi trong soá hoï xem laøm ngheà gì, sau ñoù gieát cuõng chöa muoän. Ngöôøi ñöôïc oâng ta traû lôøi raèng, toâi laøm ngheà nuoâi ong. OÂng ta hoûi nuoâi bao nhieâu toå. Nuoâi 9 toå haøng vaïn con ong. Chu Nguyeân Chöông vöøa ngaïc nhieân, vöøa möøng. Oâng nghó mình laøm vua thoáng trò 9 chaâu, 9 chö haàu. Ngöôøi kia nuoâi 9 toå ong cuõng coù 9 ong chuùa. Nhö vaäy laøm vua cuûa con ngöôøi chæ coù mình, coøn oâng kia laø vua cuûa ong, töùc laø vua loaøi coân truøng. Chaéc nhöõng ngöôøi khaùc, coù ngöôøi laø vua caù .... Do ñoù Chu Nguyeân Chöông caûm thaáy yeân taâm vaø khoâng gieát tieáp nöõa. Trong quaù trình nghieân cöùu, toâi phaùt hieän thaáy nhöõng ngöôøi sinh cuøng naêm thaùng ngaøy giôø, khi haønh vaän ñeán 1 naêm naøo ñoù coù ngöôøi vì phaïm phaùp maø ngoài tuø, coù ngöôøi bò tai naïn DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 155 coâng nghieäp, coù ngöôøi thì cha meï bò beänh hoaëc bò maát, coù ngöôøi thaát nghieäp, noùi chung ñeàu ít gaëp may nhöng möùc ñoä khaùc nhau. Coøn coù vaán ñeà nhöõng ngöôøi sinh ñoâi meänh vaän coù gioáng nhau khoâng ? Coù theå noùi khoâng ? Coù theå noùi khoâng hoaøn toaøn gioáng nhau. Vì cho duø sinh ñoâi vaãn coù ngöôøi ra tröôùc, ngöôøi ra sau. Neáu giôø sinh caùch nhau xa thì söï khaùc bieät caøng lôùn. Trong ñieàu tra cuûa toâi cho ñeán nay thì thaáy nhöõng ngöôøi sinh ñoâi sau khi keát hoân söï khaùc bieät raát roõ raøng. Nguyeân nhaân laø vì moãi ngöôøi ñeàu phoái hoân vôùi nhöõng ngöôøi khaùc nhau, do ñoù maø caùc thaønh vieân gia ñình phaùt sinh thay ñoåi, nguõ haønh sinh khaéc cuõng thay ñoåi, cho neân meänh vaän cuûa hai ngöôøi seõ khaùc nhau. Coù caëp baøo thai song ñoâi cuøng giôø. Naêm 1986 toâi ñoaùn hai anh em naêm 1987 seõ bò tai naïn, ngöôøi anh ñi theo ñaïo Phaät vaøo ôû chuøa, ngöôøi em ôû nhaø. Keát quaû 1987 ngöôøi em bò tai naïn suyùt cheát, ngöôøi anh thì bình an voâ söï. Laïi coù moät caëp sinh ñoâi ngöôøi anh coâng taùc ôû nghaønh coâng an, coøn ngöôøi em thì phuïc vuï trong quaân ñoäi. Veà sau, khi ngöôøi anh ra khoûi nghaønh coâng an , thì ngöôøi em cuõng ñöôïc giaûi nguõ. Ngöôøi anh vieát saùch raát noåi tieáng, coøn ngöôøi em thì khoâng coù coâng danh gì. Vì sao trong söï nghieäp laïi khaùc nhau nhieàu theá. Ñoù laø vì “Ngöôøi sinh vaøo ngaøy döông, giôø döông thì anh maïnh em yeáu ; sinh ñoâi vaøo ngaøy aâm, giôø aâm thì anh yeáu, em maïnh”. Caëp sinh ñoâi naøy ñuùng laø sinh vaøo ngaøy döông, giôø döông. Nguyeân nhaân thöù hai laø : vaán ñeà noã löïc reøn luyeän sau naøy, ngöôøi anh thì caàn cuø khoå luyeän, coøn ngöôøi em laïi chæ lo baän coâng vieäc. Cho neân moät ngöôøi vieát saùch thaønh coâng, ngöôøi kia khoâng coù danh tieáng. Moïi söï vaät trong töï nhieân, ñaëc bieät laø söï phaùt trieån bieán hoùa cuûa moät söï vaät ñeàu coù söï cheânh leäch nhau, huoáng hoà laø nhöõng ngöôøi cuøng giôø sinh thì laøm sao meänh vaän laïi nhö nhau ñöôïc . Do ñoù, toå hôïp söùp xeáp thieân can, ñòa chi trong Töù truï laø nhaân toá beân trong cuûa meänh vaän toát xaáu cuûa ngöôøi ta. Noù laø caên cöù cuûa moïi söï bieán hoùa, laø bieåu hieän cuûa tieân thieân ; chuû quan coù noã löïc hay khoâng chæ laø nguyeân nhaân beân ngoaøi cuûa söï bieán hoùa, laø ñieàu kieän cuûa söï thay ñoåi. Söï saép xeáp cuûa thieân can ñòa chi vaø khí cuûa aâm döông, nguõ haønh coù quan heä maät thieát vôùi con ngöôøi . Neáu söï saép xeáp cuûa thieân can ñòa chi coù chöùa thoâng tin seõ thi ñoã ñaïi hoïc, nhöng ngöôøi ñoù hoïc haønh khoâng chaêm chæ, coá gaéng thì vaãn khoâng theå vaøo ñöôïc ñaïi hoïc. Do ñoù nhaân toá tieân thieân phaûi coäng theâm söï noã löïc cuûa haäu thieân môùi coù theå ñaït ñöôïc muïc ñích mong muoán. CHÖÔNG 2 AÂM DÖÔNG , NGUÕ HAØNH Trong lónh vöïc khoa hoïc thoâng tin cuûa nöôùc ta , phaøm duøng phöông phaùp kyõ thuaät ñeå döï ñoaùn thoâng tin nhö Baùt quaùi, Töù truï , Kyø moân, Tinh töôïng, phong thuyû, v.v.. ñeàu laø laáy theo nguyeân lyù bieán hoaù cuûa aâm döông vaø quy taéc nguõ haønh sinh khaéc cheá hoùa. Do ñoù duøng Töù truï ñeå ñoaùn thoâng tin toát xaáu cuûa moät ngöôøi cuõng phaûi hieåu ñöôïc nguyeân lyù vaø quan heä cuûa aâm döông nguõ haønh bieán hoùa sinh khaéc. I. HOÏC THUYEÁT AÂM DÖÔNG. Hoïc thuyeát aâm döông laø tö töôûng duy vaät vaø bieän chöùng cuûa nhaân daân lao ñoäng tröôùc ñaây, thoâng qua quan saùt caùc söï vaät vaø hieän töôïng, chia vaïn vaät trong vuõ truï thaønh hai loaïi aâm döông maø xaây döïng neân. Hoïc thuyeát aâm döông cho raèng, söï hình thaønh, bieán hoùa vaø phaùt trieån DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 156 cuûa vaïn vaät ñeàu do söï vaän ñoäng cuûa hai khí aâm döông. Noù toång keát caùc quy luaät bieán hoaù aâm döông cuûa theá giôùi töï nhieân, thoáng nhaát vôùi tö töôûng trieát hoïc ñoái laäp thoáng nhaát. Hoïc thuyeát aâm döông khoâng chæ öùng duïng trong nhieàu lónh vöïc khoa hoïc, maø coøn trôû thaønh cô sôû lyù luaän cuûa khoa hoïc töï nhieân vaø theá giôùi quan duy vaät cuûa Trung Quoác. 1. KHÔÛI NGUOÀN CUÛA HOÏC THUYEÁT AÂM DÖÔNG Hoïc thuyeát aâm döông, töø ñôøi Haï xa xöa ñaõ hình thaønh. Ñieàu ñoù coù theå ñöôïc chöùng thöïc baèng söï xuaát hieän haøo döông, haøo aâm trong baùt quaùi cuûa Kinh dòch. Haøo aâm ( - - ) vaø haøo döông (--) trong Baùt quaùi xuaát hieän trong saùch coå “Lieân sôn” cuûa ñôøi nhaø Haï Trung Quoác, cho neân trong “Sôn haûi kinh” coù caâu : “Phuïc Hy ñöôïc haø ñoà, ngöôøi Haï nhaân ñoù noùi laø “Lieân Sôn” ; Hoaøng ñeá ñöôïc haø ñoà neân ngöôøi Chu goïi laø “Chu dòch”. Töùc laø noùi ôû ñôøi Haï ñaõ coù quyeån saùch veà Baùt quaùi lieân sôn naøy, coøn Baùt quaùi laïi do hai haøo cô baûn nhaát : aâm vaø döông caáu taïo thaønh. Cho neân hoïc thuyeát aâm döông baét nguoàn töø nhaø Haï laø ñieàu tin ñöôïc . Nhaân ñaây toâi muoán noùi theâm raèng : giôùi hoïc thuaät ngaøy nay ñoái vôùi moái quan heä cuûa hoïc thuyeát aâm döông, nguõ haønh vaø baùt quaùi , cuõng nhö khôûi nguoàn vaø quaù trình dieãn bieán cuûa noù, vaãn coù nhöõng kieán giaûi khaùc nhau. Nhaø söû hoïc Baøng Phaùc trong baøi “Nghieân cöùu veà nguoàn goác aâm döông nguõ haønh “ ( ñaêng ôû muïc “Baøn veà lòch söû vaên hoùa coå ñaïi Trung Quoác”, do Taïp chí Ñaïi hoïc Baéc Kinh xuaát baûn naêm 1986 ) coù neâu: nguoàn goác cuûa quan nieäm aâm döông laø quy boác cuûa daân toäc Thöông, nguoàn goác quan nieäm aâm döông laø mai boác cuûa daân toäc Ngoâ Vieät ôû phöông nam ( töùc ôû trong “Sôû töø” goïi laø “Dieân baï”. Baùt quaùi thì baét nguoàn ôû Pheä chieâm cuûa daân toäc Chu, töùc trong saùch coå coù ghi laø “Luïc nhaâm” maø veà sau phaùt trieån thaønh “Saùu haøo”). Do ñoù ngaøi Baøng Phaùc ñaõ caên cöù vaøo tích Thuø Ty Maõ ôû trong saùch coå maø suy ñoaùn ra, cho raèng caùc daân toäc ôû phöông Baéc vaø phöông Nam Trung Quoác coå ñaïi ( chuû yeáu laø nhaø Thöông, nhaø Chu vaø Vieät Sôû ) do söï thaâm nhaäp vaên hoùa maø thaønh, ñeán thôøi Chieán quoác do caùc nhaø nho nhö Khoång töû, Traâu Dieãn ñaõ hoøa troän ba neân vaên hoùa lôùn laïi vôùi nhau. Ñeán ñôøi nhaø Haùn Ñoång Troïng Thö môùi taäp hôïp thaønh hoïc thuyeát aâm döông nguõ haønh vaø cuøng vôùi thuaät soá Baùt quaùi cuûa Chu dòch keát hôïp laïi thaønh moät coâng trình vó ñaïi. Caùch chöùng minh trong caùc baøi vieát cuûa ngaøi Baøng Phaùc chaët cheõ, coù giaù trò laø taùc phaåm dieãn giaûi ñoäc ñaùo. Nhöng giôùi khaûo coå vaø giôùi söû hoïc ngaøy nay vaãn chöa coù söï nhaát trí ñoái vôùi vaên hoùa coå ñaïi cuûa ñôøi nhaø Haï, vôùi Lieân sôn, Quy taøng trong keát quaû nghieân cöùu cuûa mình. Caùc taøi lieäu vaø chöùng vaät cuõng khoâng ñaày ñuû, do ñoù ôû quyeån saùch naøy cuõng chæ coù theå döïa theo caùch noùi truyeàn thoáng ñeå xaùc ñònh khôûi nguoàn cuûa thuyeát aâm döông vaøo thôøi kyø nhaø Haï. Neáu sau naøy phaùt hieän ñöôïc nhöõng chöùng cöù môùi ñuû ñeå baùc boû caùch noùi truyeàn thoáng naøy, cho raèng khôûi nguoàn cuûa hoïc thuyeát aâm döông ôû nhöõng thôøi ñaïi veà sau hôn thì chuùng toâi cuõng seõ tuaân theo chaân lyù maø khoâng söûa ñoåi nhöõng luaän ñieåm trong saùch naøy. 2. SÖÏ ÑOÁI LAÄP CUÛA AÂM DÖÔNG Aâm döông ñoái laäp laø noùi beân trong moïi vaät, moïi vieäc trong töï nhieân, ñoàng thôøi toàn taïi hai thuoäc tính traùi ngöôïc nhau, töùc laø toàn taïi hai maët aâm döông ñoái laäp nhau. Nhö Baùt quaùi laø do hai kyù hieäu ñoái laäp aâm döông hôïp thaønh, cuõng töùc laø do boán nhoùm kyù hieäu ñoái laäp laäp laøm thaønh Baùt quaùi, töø ñoù laïi thaønh 32 nhoùm kyù hieäu ñoái laäp ñeå laäp thaønh 64 queû. Cho neân saùch “Chu dòch caøn taïc ñoä” chæ roõ : “ Caøn khoân laø goác cuûa aâm döông, laø toå toâng cuûa muoân vaät”. Queû caøn thuaàn döông, queû khoân thuaân aâm, cho neân noùi : söï maâu thuaãn ñoái laäp cuûa aâm döông laø DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 157 maâu thuaãn caên baûn cuûa moïi söï vaät. Song caøn, khoân tuy laø hai maët ñoái laäp, nhöng laïi thoáng nhaát laãn nhau. Chæ coù söï thoáng nhaát naøy sau ñoù môùi coù theå coù söï bieán hoùa ñeå thaønh ra vaïn vaät. Cho neân söï ñoái laäp vaø thoáng nhaát cuûa aâm döông laø xuyeân suoát cuûa vaïn vaät. 3. THUOÄC TÍNH CUÛA AÂM DÖÔNG. Aâm döông khoâng nhöõng laø hai maët ñoái laäp coù maët trong vaïn vaät maø coøn coù hai thuoäc tính hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau. Song hai maët ñoái laäp ôû trong caùc hieän töôïng vaø söï vaät laïi coù thuoäc tính aâm döông, töùc laø khoâng theå tuyø yù taïo ra, khoâng theå tuyø yù ñaûo ngöôïc maø laø ñöôïc phaân loaïi theo moät luaät nhaát ñònh. Vaäy duøng tieâu chuaån naøo ñeå chæ ra caùi thuoäc tính aâm hay thuoäc tính döông cuûa vaïn vaät ? “Heä töø” coù caâu “Ñaïo caøn laø nam, ñaïo khoân laø nöõ”. Caøn laø cha , khoân laø meï sinh ra : chaán, caøn, khaûm, toán, ly, ñoaøi goàm sau con. Saùu con chia ra nam nöõ, töùc trôøi ñaát sinh ra vaïn vaät, vaïn vaät khoâng coù caùi naøo khoâng coù hai tính. Heä töø coøn noùi : “Trôøi quyù, ñaát heøn”, “Caøn döông laø vaät, khoân aâm cuõng laø vaät”, vaø “Queû döông leû, queû aâm chaün”. Phaøm nhöõng caùi ñaïi loaïi nhö nam, cao vaø leû ñeàu thuoäc phaïm truø döông ; nhöõng caùi coù tính chaát nhö nöõ, thaáp vaø meàm ñeàu thuoäc phaïm truø aâm”. 4. AÂM DÖÔNG LAØ GOÁC CUÛA NHAU. Aâm döông laø goác cuûa nhau töùc laø hai maët ñoái laäp trong moïi vaät hoaëc hieän töôïng, chuùng vöøa döïa vaøo nhau, vöøa lôïi duïng laãn nhau. Moãi maët aâm hay döông ñeàu laáy maët kia laøm tieàn ñeà toàn taïi cuûa mình, töùc khoâng coù aâm thì döông khoâng theå toàn taïi ; vaø ngöôïc laïi. Ñuùng nhö khoâng coù caøn thì khoâng coù khoân, khoâng coù trôøi cuõng seõ khoâng coù ñaát. Saùch “Toá vaán aâm döông öùng töôïng ñaïi luaän” noùi : “ Aâm ôû trong, döông giöõ ôû ngoaøi, döông ôû ngoaøi khieán aâm ôû trong”. Do ñoù aâm döông döïa vaøo nhau ñeå toàn taïi vaø cuøng coù ích cho nhau. 5. AÂM DÖÔNG TIEÂU GIAÛM VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG Aâm döông tieâu giaûm vaø taêng tröôûng laø chæ hai maët ñoái laäp nhau trong moïi söï vaät vaø hieän töôïng, ñoù laø söï vaän ñoäng bieán hoùa. Söï vaän ñoäng cuûa noù ñöôïc tieán haønh döôùi hình thöùc caùi naøy giaûm, caùi kia taêng. Do ñoù maâu thuaãn ñoái laäp cuûa aâm döông töø ñaàu chí cuoái ñeàu ôû traïng thaùi caùi naøy giaûm, caùi kia taêng, noù ôû trong traïng thaùi caân baèng ñoäng, caùi naøy tieán leân, caùi kia luøi xuoáng,chæ coù theá môùi giöõ ñöôïc söï phaùt trieån hoùa bình thöôøng cuûa söï vaät . “ Heä töø” coù caâu : “Maët trôøi laën thì maët traêng leân , maët traêng ñi thì maët trôøi ñeán, laïnh ñi thì noùng ñeán...” Caùi goïi laø ñi vaø ñeán chính laø söï tieâu giaûm vaø taêng leân cuûa aâm döông, ngaøy bieán thaønh ñeâm, ñeâm laïi thay theá ngaøy. Trôøi töø noùng thaønh laïnh, roài laïi töø laïnh chuyeån sang noùng. Duøng quy luaät bieán hoùa cuûa ngaøy ñeâm, laïnh noùng ñeå phaûn aùnh quy luaät phaùt trieån cuûa söï vaät. Neáu söï bieán hoùa naøy khoâng bình thöôøng cuõng töùc laø phaûn öùng khaùc thöôøng cuûa söï tieâu giaûm hay taêng leân cuûa aâm döông. 6. SÖÏ CHUYEÅN HOAÙ CUÛA AÂM DÖÔNG Aâm döông chuyeån hoùa töùc laø aâm döông bieán hoaù, hai thuoäc tính khaùc nhau cuûa aâm döông trong söï vaät döôùi moät ñieàu kieän nhaát ñònh seõ chuyeån hoùa thaønh phía beân kia. “Heä töø” noùi : “Aâm döông hôïp ñöùc, töùc laø cöùng meàm hôïp thaønh vaät theå”. Aâm döông vöøa ñoái laäp laãn DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 158 nhau nhöng laïi döïa vaøo nhau, chæ coù aâm döông thoáng nhaát laïi môùi coù theå thuùc ñaåy söï vaät bieán hoùa vaø phaùt trieån, nhö theá aâm döông môùi cuøng toàn taïi laâu daøi. Tuy aâm vaø döông coù thuoäc tính khaùc nhau, nhöng laïi coù theå chuyeån hoùa laãn nhau. “Sinh sinh goïi laø dòch”, “Ñaïo coù bieán ñoäng neân goïi laø haøo”. Dòch töùc laø aâm döông cuøng dòch, töùc laø aâm ñeán cuøng cöïc sinh döông, döông bieán thaønh aâm, haøo ñaàu döông cuûa caøn ôû döôùi, haøo saùu ñaàu cuûa khoân laø aâm. Ñieàu ñoù noùi leân hai queû caøn khoân ñaïi dieän cho söï thoáng nhaát cuûa maâu thuaãn aâm döông. Haøo ddauafcuar hai queû laø söï keát hôïp giöõa aâm döông, laø söï baét ñaàu aâm döông chuyeån hoùa, töùc laø aâm döông chuyeån ñoåi laãn nhau, laø quy luaät taát yeáu cuûa söï phaùt trieån cuûa vaïn vaät. Moïi vaät theå chæ caàn phaùt trieån thuaän theo söï bieán hoaù cuûa aâm döông thì cuoái cuøng seõ ñaït ñöôïc muïc ñích vaïn vaät chuyeån hoùa laãn nhau. II. HOÏC THUYEÁT NGUÕ HAØNH Hoïc thuyeát nguõ haønh cuõng laø tö töôûng saùng taïo ñoäc ñaùo cuûa nhaân daân Trung Quoác. Tö töôûng trieát hoïc xaùn laïn cuûa noù coù taùc duïng thuùc ñaåy voâ cuøng to lôùn ñoái vôùi söï phaùt trieån söï nghieäp khoa hoïc cuûa Trung Quoác. Thöïc chaát cuûa hoïc thuyeát nguõ haønh cho raèng theá giôùi laø do naêm loaïi vaät chaát cô baûn : kim, moäc, thuyû,hoûa , thoå caáu taïo thaønh. Söï phaùt trieån bieán hoùa cuûa caùc söï vaät vaø hieän töôïng ( bao goàm caû con ngöôøi ) trong theá giôùi töï nhieân ñeàu laø keát quaû cuûa 5 loaïi vaät chaát khaùc nhau naøy khoâng ngöøng vaän ñoäng vaø taùc duïng laãn nhau taïo thaønh. Phaùt hieän naøy ñaõ tìm ra quy luaät vaø nguyeân nhaân söï ra ñôøi vaø huyû dieät cuûa vaïn vaät trong vuõ truï, cho neân hoïc thuyeát nguõ haønh cuõng laø chuû nghóa duy vaät vaø pheùp bieän chöùng thoâ sô. Hoïc thuyeát nguõ haønh ñöôïc duøng raát roäng raõi trong caùc lónh vöïc vaø khoa hoïc. 1. KHÔÛI NGUOÀN CUÛA HOÏC THUYEÁT NGUÕ HAØNH Trong giôùi hoïc thuaät, söï ra ñôøi cuûa hoïc thuyeát nguõ haønh vaãn laø vaán ñeà chöa laøm saùng toû. Coù ba loaïi yù kieán ñoái laäp nhau raát roõ. Giôùi dòch hoïc cho raèng, söï ra ñôøi cuûa hoïc thuyeát nguõ haønh raát coù theå cuøng ñoàng thôøi vôùi hoïc thuyeát aâm döông. Nhöng giôùi söû hoïc laïi coù ngöôøi cho raèng, ngöôøi saùng taïo ra hoïc thuyeát nguõ haønh laø Maïnh Töû. Trong saùch “Trung Quoác thoâng söû giaûn bieân” Phaïm Vaên Lan coù noùi : “ Maïnh Töû laø ngöôøi ñaàu tieân saùng taïo ra hoïc thuyeát nguõ haønh. Traâu Dieãn sau Maïnh Töû moät ít ñaõ môû roäng hoïc thuyeát nguõ haønh vaø oâng trôû thaønh nhaø aâm döông nguõ haønh.” Noùi hoïc thuyeát nguõ haønh do Maïnh Töû phaùt minh, thaät ra khoâng coù chöùng cöù gì xaùc ñaùng. Veà ñieåm naøy ngay Phaïm Vaên Lang cuõng ñaõ töï phuû nhaän caùch noùi cuûa mình. Trong cuøng chöông cuûa cuoán saùch ñoù oâng Phaïm Vaên Lan laïi vieát : “ Maëc Töû khoâng tin nguõ haønh, baùc boû thuaät chieâm boác, duøng naêm saéc thanh long ñeå ñònh caùt hung, ñuû thaáy roõ thôøi Ñoâng Chu thuyeát nguõ haønh ñaõ sôùm ñöôïc phoå bieán, ñaëc bieät ñeán thôøi Traâu Dieãn phaùt huy caøng maïnh”. Maïnh Töû laø ngöôøi nöôùc Loã thôøi Chieán quoác, coøn thôøi Ñoâng Chu thì ñaõ coù hoïc thuyeát nguõ haønh roài, roõ raøn khoâng phaûi laø Maïnh Töû ñaõ phaùt minh laø do Ñoång Troïng Thö ñôøi Haùn saùng laäp, ñieàu ñoù laïi caøng khoâng ñuùng. Giôùi trieát hoïc nhö Vu Baïch Tueä, Vöông Lieâm laïi cho raèng : “ Nguõ haønh ñöôïc vieát thaønh vaên thaáy trong saùch : “ Thöôïng Thö cuûa Hoàng Phaïm” (Töông truyeàn ñoù laø saùch ôû nhöõng naêm ñaàu thôøi Taây Chu. Theo nghieân cöùu ngaøy nay coù theå ñoù laø taùc phaåm thôøi Chieán quoác. Xem saùch “aûnh höôûng cuûa hoïc thuyeát aâm döông nguõ haønh ñoái vôùi khoa hoïc truyeàn thoáng cuûa Trung Quoác”). Qua ñoù coù theå thaáy vaán ñeà nguoàn goác cuûa hoïc thuyeát nguõ haønh vaãn coøn chöa saùng toû. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 159 2. ÑAËC TÍNH CUÛA NGUÕ HAØNH Moäc coù ñaëc tính moïc leân vaø phaùt trieån ; Hoaû coù ñaëc tính noùng, höôùng leân treân ; Thoå coù ñaëc tính nuoâi lôùn, phaùt duïc ; Kim coù ñaëc tính thanh tónh, thu saùt ; Thuyû coù ñaëc tính laïnh reùt, höôùng xuoáng döôùi. Hoïc thuyeát nguõ haønh duøng phöông phaùp laáy hình töôïng ñeå so saùnh phaân loaïi, ñem caùc söï vaät hoaëc hieän töôïng caàn giaûi thích chia ra moät caùch thoâ sô thaønh 5 loaïi ; ñem caùc söï vaät vaø hieän töôïng coù thuoäc tính nguõ haønh naøy, vaän duïng quy luaät nguõ haønh ñeå giaûi thích vaø noùi roõ moái lieân heä vaø bieán hoaù giöõa caùc söï vaät vaø hieän töôïng. 3. NGUÕ HAØNH SINH , KHAÉC Hoïc thuyeát nguõ haønh cho raèng giöõa caùc söï vaät vôùi nhau toàn taïi moái lieân heä nhaát ñònh. Moái lieân heä naøy ñaõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån vaø bieán hoùa. Giöõa caùc nguõ haønh toàn taïi quy luaät töông sinh, töông khaéc, do ñoù sinh, khaéc chính laø quan ñieåm cô baûn cuûa hoïc thuyeát nguõ haønh duøng ñeå khaùi quaùt vaø noùi roõ moái quan heä vaø söï phaùt trieån giöõa caùc söï vaät. Töông sinh coù nghóa laø nuoâi döôõng, thuùc ñaåy, trôï giuùp laãn nhau ; töông khaéc coù nghóa laø raøng buoäc, khaéc cheá, khoáng cheá laãn nhau. Nguõ haønh töông sinh laø : Moäc sinh hoaû, hoaû sinh thoå, thoå sinh kim, kim sinh thuûy, thuyû sinh moäc. Nguõ haønh töông khaéc laø : Moäc khaéc thoå, thoå khaéc thuûy, thuyû khaéc hoûa, hoûa khaéc kim, kim khaéc moäc. Trong quan heä töông sinh coù hai maët : sinh ra toâi vaø toâi sinh ra. Sinh ra toâi laø phuï maãu, toâi sinh ra laø con, khaéc toâi laø quan quyû, toâi khaéc laø theâ taøi, ngang hoøa laø anh em. Nhö can ngaøy sinh laø canh kim, thoå sinh kim, neân thoå laø phuï maãu cuûa kim ; hoûa khaéc kim neân hoûa laø quan quæ cuûa kim ; kim khaéc moäc neân moäc laø theâ taøi cuûa kim ; kim sinh thuyû, neân thuûy laø töû toân cuûa kim kim vaø kim gioáng nhau neân laø anh em ; theâ taøi ñoái vôùi nam giôùi maø noùi vöøa laø tieàn cuûa, vöøa laø vôï ; quan quæ ñoái vôùi nöõ giôùi maø noùi vöøa laø sao quan, vöøa laø choàng. Töông sinh, töông khaéc gioáng nhö aâm döông, laø hai maët khoâng theå taùch rôøi nhau ñöôïc cuûa vaïn vaät. Khoâng coù söï sinh ra thì khoâng coù phaùt sinh vaø tröôûng thaønh cuûa vaïn vaät ; khoâng coù söï khaéc thì khoâng theå duy trì söï caân baèng ñieàu hoaø trong quaù trình phaùt trieån vaø bieán hoaù cuûa söï vaät. Cho neân khoâng coù töông sinh thì khoâng coù töông khaéc, hoaëc ngöôïc laïi. Hieän töôïng trong sinh coù khaéc, trong khaéc coù sinh laø moái quan heä lôïi duïng laãn nhau, noù thuùc ñaåy duy trì söï sinh tröôûng, phaùt trieån vaø bieán hoùa bình thöôøng cuûa söï vaät. 4. NGUÕ HAØNH SINH KHAÉC VAØ PHAÛN KHAÉC Trong nguõ haønh sinh khaéc, neáu ta chæ bieát thuaàn sinh vaø thuaàn khaéc, maø khoâng bieát ñöôïc söï phaûn sinh, phaûn khaéc thì seõ vaän duïng khoâng toát lyù luaän nguõ haønh sinh khaéc tieán haønh döï ñoaùn caùc thoâng tin veà nhaân theå. Trong nguõ haønh sinh khaéc, trong saùch “ Nguyeân lyù phuù” cuûa Töø Ñaïi Thaêng coù noùi : “ Kim vöôïng maø ñöôïc hoûa seõ thaønh vuõ khí. Hoûa vöôïng ñöôïc thuûy seõ thaønh cöùu nhau. Thuûy vöôïng ñöôïc moäc seõ thaønh thoâng thöông. Moäc vöôïng ñöôïc kim seõ thaønh truï coät”. ÔÛ ñaây “ Kim vöôïng ñöôïc hoûa, seõ thaønh vuõ khí”, laø noùi nhaät nguyeân trong Töù truï laáy can ngaøy laøm chuû. Can DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 160 ngaøy laø kim phaûi coù hoûa khaéc kim ñeå reøn luyeän thì kim ñoù môùi thaønh vuõ khí. Can ngaøy vöôïng töôùng, ñaëc thôøi, ñaéc ñòa môùi coù theå ñaûm nhieäm laøm quan hoaëc ñeå khaéc caùi saùt toâi. Nhaät can vöôïng coù theå thaéng khaéc, töùc laø noùi toå hôïp Töù truï phaûi toát thì löu nieân , ñaïi vaän môùi coù theå toát ñöôïc. Neáu nhaät can yeáu laïi gaëp Töù truï thieân veà yeáu, löu nieân ñaïi vaän taát nhieân seõ xaáu nhieàu, toát ít. Phaûn sinh töùc laø khaéc: “ Kim döïa vaøo thoå sinh, nhöng thoå nhieàu thì kim bò vuøi laáp. Thoå döïa vaøo hoûa sinh, nhöng hoûa nhieàu thì thoå thaønh thaønh than. Hoûa döïa vaøo moäc sinh, nhöng moäc nhieàu thì hoûa nhieàu khoâng boác maïnh ñöôïc. Moäc döïa vaøo thuûy sinh, nhöng thuûy nhieàu thì moäc bò troâi daït. Thuûy döïa vaøo kim sinh, nhöng kim nhieàu thì nöôùc ñuïc. Thoå laø caùi ñeå sinh kim, nhöng thoå quaù nhieàu thì kim bò vuøi laáp, laøm cho kim maát ñi taùc duïng voán coù cuûa noù. Ví duï moät ngöôøi thaân theå voán raát khoûe maïnh, laïi aên caùc chaát boå nhö saâm, keát quaû khoâng nhöõng khoâng coù taùc duïng boài boå maø ngöôïc laïi vì boå quaù nhieàu neân gaây ra beänh ( ví duï ra maùu muõi ). Nhö theá goïi laø phaûn sinh laø khaéc. Thoå sinh kim, thoå laø aán, aán nhieàu taát phaûi duøng tieàn taøi khoáng cheá laïi, neáu trong Töù truï khoâng coù taøi thì phaûi tìm caùch boå cöùu ñeå cho khoâng ñeán noåi bò vuøi laáp, ví duï boå cöùu baèng caùch trong teân goïi theâm moät chöõ naøo ñoù coù lieân quan vôùi chöõ taøi. Ví duï khi trong Töù truï thoå nhieàu quaù , thoå laø aán, moäc laø taøi, moäc khaéc thoå nhöng trong Töù truï khoâng coù moäc thì trong teân goïi phaûi theâm chöõ döông ( ) ñeå coù chöõ moäc beân caïnh, hoaëc chöõ laâm ( ) ... Neáu khoâng thì suoát ñôøi khoâng thuaän, thaäm chí giöõa chöøng cheát yeåu. Xì hôi nhieàu töùc laø khaéc : “ Kim coù theå sinh thuûy, thuûy nhieàu thì kim bò chìm xuoáng. Thuûy coù theå sinh moäc, moäc thònh thì thuûy co laïi. Moäc coù theå sinh hoûa, hoûa nhieàu thì moäc bò ñoát. Hoûa coù theå sinh thoå, thoå nhieàu thì hoûa aâm æ. Thoå coù theå sinh kim,kim nhieàu thì thoå khoâng coøn ñaùng keå”. Kim sinh thuûy laø caùi toâi sinh ra, caùi toâi sinh ra laø thöông quan, thöïc, thaàn. Neáu sinh nhieàu quaù laø con vöôïng meï suy, laø thaân theå bò maát khí nhieàu quaù, laøm cho thaân theå yeáu ñi. Nhö theá goïi laø xì hôi nhieàu laø khaéc. Ví duï gaëp “ thuûy nhieàu kim seõ bò chìm xuoáng”, khi ñoù duïng thaàn vaø tueá vaän laáy tæ kieáp ñeå giuùp thaân môùi toát, neáu laáy thoå ñeå cheá ngöï thuûy thì seõ maát veû ñeïp cuûa thuûy kim. “ Moäc thình thì thuûy bò co laïi”, vì vaäy khi moäc nhieàu caàn laáy kim trò moäc vaø coøn lôïi cho sinh thuûy. “ Hoûa nhieàu moäc bò thieâu”, do ñoù hoûa nhieàu phaûi duøng thuûy cheá ngöï ñoàng thôøi lôïi cho thuûy sinh moäc, neáu duøng moäc ngang hoøa ( moäc cuûa anh em ) thì moäc ñoù seõ sinh hoûa laøm taêng khí theá cuûa hoûa, hoûa caøng vöôïng. “ Thoå nhieàu thì hoûa aâm æ”, cho neân thoå nhieàu caàn laáy moäc cheá thoå vì coøn coù lôïi cho sinh hoûa, hoaëc laáy kim xì hôi thoå laøm duïng thaàn, chöù khoâng ñöôïc duøng hoûa, vì hoûa sinh thoå, thoå seõ vöôïng. “ Kim nhieàu thì thoå khoâng coøn ñaùng keå”, kim nhieàu laáy thoå laøm ngang hoøa ( anh em ) ñeå giuùp thaân laø toát, hoaëc duøng hoûa cheá ngöï kim ñeå sinh thoå. Phaûn khaéc : trong nguõ haønh sinh khaéc khoâng chæ coù khaéc thuaän nhö kim khaéc moäc, moäc khaéc thoå, thoå khaéc thuûy, thuûy khaéc hoûa, hoûa khaéc kim, vöôïng khaéc suy, maïnh khaéc yeáu maø coøn coù phaûn khaéc nhö : “ kim voán khaéc moäc”, nhöng neáu moäc cöùng khaéc laïi thì kim phaûi meû. Moäc voán khaéc thoå, nhöng khi thoå naëng chaët thì moäc bò thaét laïi. Thoå voán khaéc thuûy, nhöng khi thuûy nhieàu thì thoå bò troâi. Thuûy voán khaéc hoûa, nhöng khhi hoûa vöôïng thì thuûy phaûi khoâ. Hoûa voán khaéc kim, nhöng khi kim nhieàu thì hoûa phaûi taét”. Phaûn khaéc ví nhö thaân theå yeáu nhöng cuûa caûi maïnh neân thaân khoâng giöõ noåi cuûa, keát quaû laø vì cuûa hoaëc phuï nöõ maø baûn thaân bò tai hoïa. Trong Töù truï neáu gaëp tröôøng hôïp ñoù, toát nhaát laáy tæ kieáp giuùp thaân laøm duïng thaàn ñeå giaûi cöùu. 5. NGUÕ HAØNH QUAÙ DÖ THÖØA DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 161 Vaät cöïc thònh laø thaùi quaù, laø can ngaøy vöôïng coøn gaëp phaûi tæ kieáp truøng ñieäp. Phaøm söï vaät cöïc thònh laø dö thöøa, maïnh maø yeáu, ñoù goïi laø thöøa. Söï vaät cöïc thònh thaùi quaù thöôøng deã gaõy. Nhö ngoïc cöùng deã vuïn, theùp cöùng deã gaõy, nguyeân lyù laø nhö theá. CHÖÔNG 3 THIEÂN CAN Möôøi thieân can vaø möôøi hai ñòa chi, saùch “ Söû kyù” goïi möôøi thieân can laø meï, möôøi hai chi laø con, goïi taét laø can chi. Töø quaù trình phaùt trieån cuûa lòch söû ñeå xem xeùt thì ñaïi theå ban ñaàu phaùt minh ra thieân can , sau ñoù môùi phaùt minh ra möôøi hai ñòa chi , cuoái cuøng môùi gheùp can chi laïi vôùi nhau. Töø theá kyû 16 tröôùc coâng nguyeân qua caùc ñôøi nhaø Aân, nhaø Thöông ñaõ coù ñöôïc can chi giaùp tyù. Möôøi can ban ñaàu ñöôïc duøng laøm Ñeá hieäu cuûa vua nhaø Thöông nhö Thaønh Thöông coù teân laø Thieân AÁt, con trai cuûa ngaøi goïi laø Ñaïi ñinh, Trung Bính, Trung Nhaâm, chaùu coù teân laø Ñaïi Giaùp... I. MÖÔØI THIEÂN CAN VÔÙI AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH 1. NGUÕ HAØNH CUÛA MÖÔØI CAN Möôøi can : Giaùp, aát, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù. Giaùp, Bính, Maäu, Canh, Nhaâm laø can döông ; aát, Ñinh, Kyû, Taân, Quyù laø can aâm. Giaùp, aát ñeàu thuoäc moäc, giaùp laø döông moäc, aát laø aâm moäc ; Bính, ñinh ñeàu thuoäc hoûa, bính laø döông hoûa, ñinh laø aâm hoûa ; Maäu, kyû ñeàu thuoäc thoå, maäu laø döông thoå, kyû laø aâm thoå ; Canh, taân ñeàu thuoäc kim, canh laø döông kim, taân laø aâm kim ; Nhaâm, quyù ñeàu thuoäc thuûy, nhaâm laø döông thuûy, quyù laø aâm thuûy. Giaùp moäc laø moäc thuaàn döông, teân laø moäc cuûa ñaïi ngaøn, tính cuûa noù laø cöùng, laø goã laøm coät truï cho neân goïi laø döông moäc. Aát moäc laø moäc thuaàn aâm coù teân laø goã cuûa thaûo moäc, coù veû ñeïp kieàu dieãm, coù tính meàm yeáu, tình khaép nhaân gian neân goïi laø moäc aâm. Bính hoûa laø hoûa thuaàn döông, coù teân laø hoûa cuûa maët trôøi, coù coâng chieáu saùng trôøi ñaát, tính maõnh lieät laøm tan söông tuyeát, chieáu saùng khaép vaïn vaät, cho neân goïi laø döông hoûa. Ñinh hoûa laø hoûa thuaàn aâm coù teân laø löûa cuûa neán, chæ chieáu saùng trong nhaø, tính meàm yeáu, queân mình vì moïi ngöôøi, neân goïi laø aâm hoûa. Maäu laø thoå thuaàn döông, laø thoå treân töôøng thaønh, laø tö leänh cuûa vaïn vaät, tính cao thöôïng, chaát cöùng maø höôùng döông, döôõng duïc cho vaïn vaät neân goïi laø döông thoå. Kyû laø thoå thuaàn aâm, teân goïi laø thoå cuûa ruoäng vöôøn, coù chöùc naêng boài döôõng caây coái vaø ngaên nöôùc, tính cuûa noù aåm öôùt, chaát meàm, ôû nhöõng choã thaáp, höôùng veà aâm, taïo phuùc cho nhaân gian neân goïi laø aâm thoå. Canh kim laø kim thuaàn döông, teân laø kim muõi kieám, tính cöùng khoûe, coù söùc saùt phaït, phong caùch cöông tröïc, cöùng raén, saùt phaït vaïn vaät neân goïi laø döông kim. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 162 Taân kim laø kim thuaàn aâm, teân goïi laø ngoïc quyù, coù coâng duïng khaûm, naïm vaät quyù, tính nhu nhöôïc, chaát saùng trong, aám, trang söùc cho moïi ngöôøi neân goïi laø aâm kim. Nhaâm thuyû laø thuûy thuaàn döông, coù teân goïi laø nöôùc cuûa soâng, hoà, bieån, chaûy khaép nôi khoâng ngöøng, tính maïnh, chaát cöùng töôùi taém cho vaïn vaät neân goïi laø döông thuûy. Quyù thuûy laø thuûy thuaàn aâm, teân goïi laø nöôùc möa coù söùc bieán thaønh khí, tính cuûa noù yeân tónh, meàm yeáu, nuoâi naáng vaïn vaät neân goïi laø aâm khí. 2. MÖÔØI CAN PHOÁI VÔÙI BOÁN MUØA VAØ CAÙC PHÖÔNG VÒ Giaùp, aát laø phöông ñoâng, moäc ; Bính, ñinh laø phöông nam, hoûa ; Maäu, kyû laø trung öông, thoå ; canh, taân laø phöông taây, kim ; Nhaâm, quyù laø phöông baéc, thuûy ; Giaùp, aát thuoäc moäc, noù laø muøa xuaân gaëp ñaát ñai thì saûn sinh ra vaïn vaät, noù thuoäc phöông ñoâng neân giaùp, aát goïi laø moäc phöông ñoâng. Bính, ñinh thuoäc hoûa, noù laø muøa haï, noùng gay gaét laøm cho vaïn vaät sinh tröôûng, thuoäc phöông nam, neân goïi laø bính ñinh laø hoûa phöông nam. Maäu, kyû thuoäc thoå, noù laø muøa haï, ñöôïc chính khí cuûa hoaøng cöïc neân noù haøm chöùa ñöùc cuûa hoaøng trung, coù theå bao goàm vaïn vaät ôû beân trong, neân goïi laø thoå trung öông. Canh, taân thuoäc kim, thuoäc muøa thu laø muøa baét ñaàu aâm khí, vaïn vaät ngöøng phaùt trieån, ngoâi vò thuoäc phöông taây neân goïi laø canh taân laø kim, phöông taây. Nhaâm, quyù thuoäc thuûy, laø muøa ñoâng, aâm hoùa nhuõ chaûy ra neân vaïn vaät vaøo muøa ñoâng thì aån taøng, ngoâi vò thuoäc phöông baéc neân goïi laø nhaâm, quyù laø thuûy, phöông baéc. Do ñoù maø möôøi can phoái hôïp vôùi töù thôøi nhö sau : giaùp aát thuoäc xuaân, bính ñinh thuoäc haï, maäu kyû thuoäc tröôûng haï, canh taân thuoäc thu, nhaâm quyù thuoäc ñoâng. 3. MÖÔØI CAN PHOÁI VÔÙI THAÂN THEÅ Möôøi can phoái vôùi thaân theå nhö sau : Giaùp laø ñaàu, aát laø vai, bính laø traùn, ñinh laø raêng löôõi, maäu kyû laø muõi maët, canh laø gaân baép, taân laø ngöïc, nhaâm laø baép chaân, quyù laø baøn chaân. Möôøi can phoái vôùi taïng phuû : giaùp laø maät, aát laø gan, bính laø ruoät non, ñinh laø tim, maäu laø daï daøy, kyû laø laù laùch, canh laø ruoät giaø, taân laø phoåi, nhaâm laø baøng quang, quyù laø thaän. Chöõ thöù töï leû laø phuû, chöõ thöù töï chaün laø taïng. 4. MÖÔØI CAN PHOÁI VÔÙI LUÏC THAÂN Giaùp, aát laø thanh long, bính ñinh laø chu töôùc, maäu laø caâu traàn, kyû laø phi xaø, canh taân laø baïch hoå, nhaâm quyù laø huyeàn vuõ. Luïc thaàn thöïc teá laø teân goïi caùc ngoâi sao trong thieân vaên. Thanh long chuû veà caùc vieäc vui möøng khaùnh chuùc ; chu töôùc chuû veà vieäc thò phi caõi vaõ ; caâu traàn chuû veà lo laéng vì ruoäng ñaát, veà giam caàm ; phi xaø chuû veà nhöõng vieäc lo laéng vu vô; baïch hoå chuû veà nhöõng vieäc maùu me tang toùc ; huyeàn vuõ chuû veà nhöõng vieäc aùm muoäi, troäm caép. II. MÖÔØI CAN HOÙA HÔÏP DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 163 Giaùp hôïp kyû hoùa thoå ; aát hôïp canh hoùa kim ; Bính hôïp taân hoùa thuûy ; Ñinh hôïp vôùi nhaâm hoùa moäc ; Maäu hôïp vôùi quyù hoùa hoûa. Coù hai loaïi yù kieán baøn veà söï hoaù hôïp cuûa möôøi can. 1) Giaùp hôïp vôùi kyû hoùa thoå laø naêm giaùp, hay naêm kyû laáy bính laøm ñaàu, bính daàn laø thaùng gieâng cuûa naêm giaùp, naêm kyû. Bính laø hoûa, hoûa sinh thoå neân giaùp kyû hoùa thoå. Aát hôïp vôùi canh hoùa kim laø noùi naêm aát, hay naêm canh laáy maäu laøm ñaàu, maäu daàn laø thaùng gieâng cuûa naêm aát, naêm canh. Maäu laø thoå, thoå sinh kim neân aát canh hoùa kim. Bính hôïp vôùi taân hoùa thuûy laø noùi naêm bính, hay naêm taân laáy canh laøm ñaàu, canh daàn laø thaùng gieâng cuûa naêm bính, naêm taân. Canh laø kim, kim sinh thuyû, neân bính hôïp vôùi taân hoùa thuûy. Ñinh hôïp vôùi nhaâm hoùa moäc, laø noùi naêm ñinh, hay naêm nhaâm laáy nhaâm daàn laøm ñaàu, töùc laø thaùng gieâng cuûa naêm ñinh, naêm nhaâm. Nhaâm laø thuûy, thuûy sinh moäc neân goïi laø ñinh hôïp vôùi nhaâm hoùa moäc. Maäu hôïp quyù hoùa hoûa, töùc laø naêm maäu, hay naêm quyù laáy giaùp daàn laøm ñaàu, giaùp daàn laø thaùng gieâng cuûa caùc naêm maäu, naêm quyù. Giaùp laø moäc, moäc sinh hoûa neân maäu hôïp quyù hoùa hoûa. 2) Coù yù kieán noùi möôøi can hoùa hôïp vôùi nhau laø do phöông vò cuûa 28 ngoâi sao treân trôøi quyeát ñònh. Möôøi can hoùa hôïp laø döông hôïp vôùi aâm, aâm hôïp vôùi döông , laø aâm döông hoùa hôïp . Saùch “Chu dòch” coù caâu : “ Moät aâm, moät döông goïi laø ñaïo”. Aâm döông hôïp vôùi nhau nhö nam nöõ hôïp vôùi nhau ñeå thaønh vôï choàng. Giaùp hôïp vôùi kyû coù teân laø söï hôïp trung chính. Giaùp laø döông moäc, tính nhaân töø, laø ñöùng ñaàu caùc thaäp can. Kyû laø aâm thoå, tính yeân tónh, coù ñöùc saûn sinh nuoâi döôõng vaïn vaät neân giaùp hôïp kyû laø söï töông hôïp trung chính. Giaùp hôïp kyû chuû veà ngöôøi ñöôïc toân kính, phuùc haäu thaúng thaén, neáu trong nguõ haønh khoâng coù khí laãn vôùi saùt thì phaàn nhieàu chuû veà tính hay giaän, tuyø tieän. Aát hôïp vôùi canh coù teân laø söï hôïp nhaân nghóa. AÁt laø aâm moäc tính nhu, nhaân töø, canh laø döông kim, tính cöùng baát khuaát, cho neân aát canh hôïp vôùi nhau thì coù caû cöùng vaø meàm, goïi laø söï hôïp nhaân nghóa. AÁt hôïp vôùi canh nguõ haønh sinh vöôïng thì coát caùch thanh tuù, chuû veà ngöôøi coù tieán thuû, neáu töû tuyeät coù keøm vôùi saùt thì duõng caûm, tính caùch laàm lì, hieân ngang, laø ngöôøi hay tranh caõi. Bính hôïp vôùi taân coù teân goïi laø söï töông hôïp coù uy cheá ngöï. Bính laø döông hoûa, xaùn laïn choùi chang, taân laø aâm kim, chaát nhu maø nhaãn naïi. Bính hôïp vôùi taân laø trong nhu coù cöông, goïi laø söï töông hôïp coù uy cheá ngöï. Bính hôïp vôùi taân chuû veà ngöôøi beà ngoaøi uy nghi, nghieâm tuùc, khieán ngöôøi khaùc neå sôï, ngöôøi hay nghieän ngaäp, ham côø baïc, haùo saéc, neáu coù saùt laãn vaøo hoaëc nguõ haønh gaëp töû tuyeät thì ngöôøi hay vong ôn boäi nghóa, ngöôøi voâ tình. Ñinh hôïp vôùi nhaâm goïi laø söï töông hôïp daâm loaïn. Nhaâm laø thuûy thuaàn döông, tính laïnh höôùng haøn. Ñinh hoûa laø hoûa taøng aâm, aám muoäi khoâng roõ raøng cho neân ñinh hôïp vôùi nhaâm laø söï hôïp daâm loaïn. Ñinh hôïp vôùi nhaâm chuû veà ngöôøi maét saùng, thaàn saéc ñeïp, ña tình deã rung ñoäng, gaëp vieäc thì khoâng coù chí nhöng laïi thích nhan saéc, gia phong oâ taïp, naëng tính caùch tieåu nhaân, tham lam, löøa doái. Neáu ñaøn baø thì laáy choàng giaø hoaëc tuoåi cao laáy choâng khoâng cöôùi. Neáu coøn treû maø laêng loaøn thì veà giaø laïi toát. Hoaëc ngöôïc laïi neáu coøn treû maø toát thì luùc veà giaø laïi hö hoûng. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 164 Maäu hôïp vôùi quyù goïi laø söï hôïp voâ tình. Maäu laø döông thoå, tính khoâ khan, laø ngöôøi choàng khoù tính, quyù laø aâm thuûy tính nhu nhöôïc laø ngöôøi vôï xaáu xí. Maäu hôïp vôùi quyù laø söï töông hôïp döông giaø aâm treû, neân goïi laø söï töông hôïp voâ duyeân. Maäu hôïp vôùi quyù chuû veà ngöôøi hoaëc toát hoaëc xaáu, neáu maäu ñöôïc quyù thì ngöôøi ñeïp ñeõ, kieàu dieãm. Neáu laø con trai thì laáy vôï treû, neáu laø con gaùi thì laáy choàng ñeïp. Neáu quyù ñöôïc maäu thì dung nhan thoâ loã, nam thì laáy vôï giaø, phuï nöõ laáy choàng giaø. CHÖÔNG 4 ÑÒA CHI Möôøi hai ñòa chi laø teân goïi cuûa thaùng : tí, söûu, daàn, maõo,thìn, tî, ngoï, muøi, thaân, daäu,tuaát, hôïi. Thieân can chuû veà trôøi, chuû veà ñoäng, loä ra beân ngoaøi, ñoäng laø coù haønh vi. Ñòa chi chuû veà ñaát, chuû veà tónh, taøng aån ôû phía döôùi, naèm im ñeå chôø söû duïng. Can chuû veà moät caùi, coøn chi thì chuû veà nhieàu caùi taøng aån. Thieân can tính chaát ñôn thuaàn, coøn ñòa chi tính chaát phöùc taïp. Caùt hung cuûa thieân can thì roõ raøng deã thaáy, coøn caùt hung cuûa ñòa chi thì taøng aån khoù thaáy, ngay moät luùc khoù nhìn ra hoïa phuùc. Tueá vaän ñaõ ñeán maø caùt hung coøn chöa roõ. Thieân can vaø ñòa chi töông phoái thì ñòa chi laø goác cuûa thieân can, thieân can laø ngoïn cuûa ñòa chi . Ñòa chi tröïc naêm laø ñöùng ñaàu söï chuùng saùt ( töùc laø saùt nhieàu ) , tröïc thaùng laø chuû teå quyeàn sinh saùt, thieân can khoâng coù ñaëc quyeàn ñoù, cho neân ñòa chi laø maáu choát quyeát ñònh sinh, vöôïng, töû, tuyeät cuûa thieân can . Do ñoù tính quan troïng cuûa ñòa chi lôùn hôn thieân can , naëng hôn thieân can , ñieàu ñoù moïi ngöôøi caàn bieát. I. AÂM DÖÔNG CUÛA MÖÔØI HAI CHI 1. MÖÔØI HAI CHI VAØ AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH Tí , söûu, daàn, maõo, thìn, tò, ngoï, muøi, thaân, daäu, tuaát, hôïi. Tí, daàn, thìn, ngoï, thaân, tuaát laø döông. Söûu, maõo, tò, muøi, daäu, hôïi laø aâm. Daàn, maõo thuoäc moäc, daàn laø döông moäc, tò laø aâm moäc. Tò, ngoï thuoäc hoûa, ngoï laø döông hoûa, tò laø aâm hoûa. Thaân, daäu thuoäc kim, thaân laø döông kim, daäu laø aâm kim. Tí, hôïi thuoäc thuûy, tí laø döông thuûy, hôïi laø aâm thuûy. Thìn, tuaát, söûu, muøi thuoäc thoå. Thìn, tuaát laø döông thoå ; söûu, muøi laø aâm thoå. Muøi tuaát laø ñaát khoâ ; söûu thìn laø ñaát öôùt. Ñaát khoâ thì trong ñoù chöùa hoûa, ñaát öôùt thì trong ñoù coù nöôùc. Daàn tröïc ôû muøa xuaân, phoái vôùi giaùp laø döông moäc. Maõo tröïc ôû troïng xuaân phoái vôùi aát laø aâm moäc. Cho neân tính chaát cuûa möôøi hai chi xem ôû thieân can . 2. MÖÔØI HAI CHI PHOÁI VÔÙI BOÁN MUØA VAØ PHÖÔNG VÒ Daàn, maõo phöông ñoâng, moäc. Tò, ngoï phöông nam, hoûa. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 165 Thaân, daäu phöông taây, kim ; Hôïi, tí phöông baéc, thuûy. Thìn, tuaát, söûu, muøi laø boán muøa, thoå. Thieáu döông thaáy ôû daàn, maïnh ôû maõo, suy ôû thìn. Daàn, maõo, thìn thuoäc moäc, muøa xuaân, laø phöông ñoâng. Thaùi döông thaáy ôû tò, maïnh ôû ngoï, suy ôû muøi. Tò, ngoï, muøi thuoäc hoûa, muøa haï, laø phöông nam. Thieáu aâm thaáy ôû thaân, maïnh ôû daäu, suy ôû tuaát, Thaân, daäu, tuaát thuoäc kim, muøa thu, laø phöông taây. Thaùi aâm thaáy ôû hôïi, maïnh ôû tyù, suy ôû söûu. Hôïi, tyù, söûu thuoäc thuûy, muøa ñoâng, laø phöông baéc. Daàn, maõo, thìn laø muøa xuaân ; tò, ngoï laø muøa haï. Thaân, daäu, tuaát laø muøa thu ; hôïi, tí, söûu laø muøa ñoâng. Trong ñoù, thìn, tuaát, söûu, muøi laø thaùng cuoái cuøng cuûa moãi muøa, ñeàu laø vì thoå vöôïng ôû boán muøa neân laø thoå cuûa boán muøa. Veà söï phoái vôùi boán muøa vaø phöông vò cuûa noù gioáng nhö möôøi thieân can. 3. MÖÔØI HAI CHI PHOÁI VÔÙI NGUYEÄT KIEÁN Thaùng gieâng kieán daàn, thaùng hai kieán maõo, Thaùng ba kieán thìn, thaùng tö kieán tò, thaùng naêm kieán ngoï, thaùng saùu kieán muøi, thaùng baûy kieán thaân, thaùng taùm kieán daäu, thaùng chín kieán tuaát, thaùng möôøi kieán hôïi, thaùng möôøi moät kieán tí, thaùng möôøi hai kieán söûu. Thaùng gieâng kieán daàn töùc laø laáy daàn laøm moäc laøm leänh, maø daàn moäc laøm leänh taát phaûi sau laäp xuaân môùi coù quyeàn sinh saùt, gaëp tieát kinh traäp töùc laø maõo moäc naém leänh ( nhöõng caùi khaùc cuõng saép xeáp töông töï ). Cho neân thaùng gieâng, 2 laø moäc, thaùng 4, 5 laø hoûa, thaùng 7, 8 laø kim, thaùng 10, 11 laø thuyû, thaùng 3, 6, 9, 12 laø thoå. Thaùng gieâng kieán daàn töùc laø thaùng gieâng laø thaùng daàn. Nhö theá laø vì chuoâi cuûa sao Baéc ñaåu chæ ôû giöõa daàn. 4. MÖÔØI HAI CHI PHOÁI VÔÙI MÖÔØI HAI GIÔØ Giôø Thôøi gian Giôø Thôøi gian Tí 23 –1 Ngoï 11-13 Söûu 1-3 Muøi 13-15 Daàn 3-5 Thaân 15-17 Maõo 5-7 Daäu 17-19 Thìn 7-9 Tuaát 19-21 Tò 9-11 Hôïi 21-23 Giôø tí laø giôø canh ba, töùc laø töø 11 giôø ñeâm ñeán 1 giôø saùng. Luùc döï ñoaùn nhaát ñònh phaûi phaân bieät roõ giôø sinh ôû trong khoaûng naøo. Möôøi moät giôø coøn laïi cöù theá tính tieáp. ÔÛ ñaây caàn ñaëc bieät nhaán maïnh ngaøy xöa phaân giôø tyù vaøo tröôùc nöûa ñeâm vaø sau nöûa ñeâm. Ngaøy nay chöùng toû raèng, söï phaân chia nhö theá khoâng hôïp lyù maø cuõng khoâng coù taùc duïng trong thöïc teá. Qua raát nhieàu ngöôøi kieåm nghieäm cho raèng töø 11 giôø ñeán 12 giôø hoâm tröôùc hay töø 0 giôø ñeán 1 giôø hoâm sau thì ñeàu laáy ngaøy sinh vaøo ngaøy hoâm sau ñeå ñònh can chi cuûa ngaøy hoâm sau. Khi nhöõng baïn nöôùc ngoaøi döï ñoaùn thì cho duø giôø sinh ôû nöôùc naøo ñeàu phaûi ñoåi thaønh giôø cuûa Baéc kinh maø döï ñoaùn Töù truï , neáu khoâng thì khoâng chuaån. Phaøm gaëp leänh cuûa muøa haï cuõng phaûi ñoåi thanh leänh khoâng phaûi cuûa muøa haï ñeå tính giôø. 5. MÖÔØI HAI CHI PHOÁI VÔÙI CAÙC CON VAÄT VAØ MÖÔØI HAI SOÁ DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Tí Söûu Chuoät Traâu 1 2 Daàn Hoå 3 Maõo Meøo 4 Thieäu Vó Hoa Thìn Roàng 5 Tò Raén 6 Ngoï Ngöïa 7 www.tuviglobal.com Muøi Deâ 8 Thaân Khæ 9 Daäu Gaø 10 Tuaát Choù 11 166 Hôïi Lôïn 12 Tí laø cöïc aâm, noù tieàm taøng môø aùm neân phoái vôùi chuoät, chuoät taøng daáu veát tích. Ngoï laø cöïc döông, roõ raøng maïnh meõ neân phoái vôùi maõ, maõ haønh ñoäng nhanh. Söûu laø aâm phuû, maø hieàn töø neân phoái vôùi ngöu, ngöu laø ngheù ñöïc ; muøi laø döông, ngöûa maët leân trôøi maø leã, phoái vôùi deâ, ñeâ quyø buù ; daàn soá ba, döông neân maïnh baïo, phoái vôùi hoå, hoå tính baïo ; thaân soá ba, aâm , aâm thaéng thì thoâng minh giaûo hoaït, laáy khæ phoái, khæ tính thoâng minh nhanh nheïn ; maõo laø cöûa ngoõ cuûa maët traêng maët trôøi, caû hai ñeàu moät khieáu, thoï, thoâng minh, thoû loâng döïng ñöùng thì coù thai, caûm maø khoâng giao nhau. Gaø giao maø khoâng caûm. Thìn tò laø maët trôøi moïc, bieán hoaù, roàng laø thònh, raén keùm hôn, neân roàng raén phoái vôùi thìn tò, roàng, raén ñeàu laø nhöõng con vaät bieán hoùa. Tuaát hôïi aâm lieãm vaø baûo thuû, choù laø thònh, lôïn keùm hôn, neân choù lôïn phoái vôùi tuaát hôïi, ñeàu laø nhöõng con vaät traàm tónh. 6. MÖÔØI HAI CHI PHOÁI VÔÙI NHAÂN THEÅ Möôøi hai chi phoái vôùi cô theå laø : Tí laø tai ; söûu laø buïng ; daàn laø tay, maõo laø ngoùn tay ; thìn laø vai, ngöïc ; tò laø maët, yeát haàu, raêng ; ngoï laø maét ; muøi laø soáng löng ; thaân laø kinh laïc ; daäu laø tinh huyeát ; tuaát laø meänh moân, baøn chaân, ñuøi ; hôïi laø ñaàu. Möôøi hai chi phoái vôùi taïng phuû : daàn laø maät ; maõo laø gan ; tò laø tim ; ngoï laø ruoät non ; thìn laø daï daøy ; söûu, muøi laø laù laùch ; thaân laø ruoät giaø ; daäu laø phoåi ; hôïi laø thaän, taâm baøo ; tí laø baøng quang, tam tieâu. II. HOAÙ HÔÏP CUÛA 12 CHI 1. LUÏC HÔÏP CUÛA MÖÔØI HAI CHI Tí hôïp vôùi söuû hoùa thoå ; daàn hôïp vôùi hôïi hoaù moäc ; maõo hôïp vôùi tuaát hoùa hoûa ; thìn hôïp vôùi daäu hoaù kim ; tò hôïp vôùi thaân hoaù thuûy ; ngoï hôïp vôùi muøi, ngoï laø thaùi döông, muøi laø thaùi aâm, hôïp nhau thaønh thoå. Caùch vaän duïng luïc hôïp cuûa möôøi hai chi. Thöù nhaát laø duøng trong söï saép xeáp thieân can , ñòa chi cuûa Töù truï , töùc laø naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh. Neáu naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh, trong ñòa chi coù tí vaø söûu, töùc laø coù tí hôïp vôùi söûu coù hai chi daàn vaø hôïi töùc laø daàn hôïp vôùi hôïi. Nhöõng ngöôøi coù söï töông hôïp ñoù coù nghóa toát. Töông hôïp laïi chia ra trong hôïp coù khaéc vaø trong hôïp coù sinh. Ngöôøi trong hôïp coù khaéc laø tröôùc toát sau xaáu, tröôùc noùng sau laïnh, tröôùc hôïp sau phaân. Coù nhöõng caëp vôï choàng hoaëc quan heä baïn beø baét ñaàu raát toát, sau ñoù caõi vaõ ly hoân, quan heä baïn beø chia reõ, ñoù laø vì trong Töù truï coù tieâu chí thoâng tin trong hôïp coù khaéc. Ví duï tí hôïp vôùi söûu, maõo hôïp vôùi tuaát, tí hôïp vôùi thaân. Tí laø thuûy, söûu laø thoå, thoå khaéc thuûy ; maõo laø moäc, tuaát laø thoå, moäc khaéc thoå ; tò laø hoûa, thaân laø kim, hoûa khaéc kim. Nhö theá goïi laø trong hôïp coù khaéc. Ngöôøi trong hôïp coù sinh thì duø laø quan heä vôï choàng hay quan heä beø baïn vôùi nhau ñeàu ngaøy caøng toát hôn. Ñoù laø trong Töù truï coù tieâu chí thoâng tin trong hôïp coù sinh. Ví duï daàn hôïp vôùi hôïi, thìn hôïp vôùi daäu, ngoï hôïp muøi. Daàn laø moäc, hôïi laø thuûy, thuûy sinh moäc ; thìn laø thoå, daäu laø kim, thoå sinh kim ; ngoï laø hoûa, muøi laø thoå, hoûa sinh thoå. Nhö theá goïi laø trong hôïp coù sinh. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 167 2. TAM HÔÏP CUÏC CUÛA MÖÔØI HAI CHI Thaân – tí - thìn hôïp hoùa thuûy cuïc. Hôïi – maõo – muøi hôïp hoùa moäc cuïc. Daàn – ngoï – tuaát hôïp hoùa hoûa cuïc. Tò – daäu – söûu hôïp hoùa kim cuïc. Tam hôïp hoaù cuï coù caùt coù hung. Ngöôøi hôïp hoùa sinh laø toát, ngöôøi hôïp hoùa khaéc laø xaáu. Döôùi ñaây cöû vaøi ví duï. Hoaù sinh : Giaû thieát sinh naêm canh thaân, thaùng aát daäu, ngaøy giaùp thìn, giôø giaùp tí. Trong Töù truï kim vöôïng, moäc ôû töû ñòa, chi ngaøy thìn thoå laïi khaéc tyù thuûy cuûa giôø, can ngaøy giaùp moäc vaø aát moäc cuûa thaùng, giaùp moäc cuûa giôø bò khaéc voâ sinh laø töôïng xaáu. Nhöng trong Töù truï coù thaân, tí, thìn hôïp hoùa thuûy cuïc laïi ñöôïc canh kim cuûa naêm, daäu kim cuûa thaùng sinh thuûy, cho neân coù thuûy sinh moäc laø ñieàu toát, laø bò khaéc nhöng ñöôïc cöùu. Ñoù goïi laø thaân, tí, thìn hôïp thaønh thuûy cuïc hoùa sinh. Hoùa khaéc : Giaû thieát sinh naêm canh thaân, thaùng maäu tyù, ngaøy bính ngoï, giôø nhaâm thìn. Trong Töù truï thuûy vöôïng, can ngaøy bính hoûa ôû töû ñòa laïi bò thuûy vöôïng trong Töù truï khaéc laø töôïng raát xaáu ; ñaõ theá trong Töù truï laïi con thaân, tí, thìn hôïp thaønh thuûy cuïc, taêng theâm khaéc can ngaøy bính hoûa ( ngoï cuõng nhö theá ). Bính hoûa coù khaéc voâ sinh, bò khaéc khoâng coù cöùu töùc laø ñaõ xaáu laïi caøng theâm xaáu, ñoù laø tam hôïp hoùa khaéc gaây ra tình theá xaáu. Tam hôïp cuïc cuûa möôøi hai chi laø sinh, vöôïng, moä ba caùi hôïp thaønh cuïc. Thuûy lôùn leân ôû thaân, vöôïng ôû tí, moä ôû thìn. Cho neân thaân, tyù, thìn hôïp thaønh thuûy cuïc. Moäc lôùn leân ôû hôïi, vöôïng ôû maõo, moä ôû muøi, neân hôïi, maõo, muøi hôïp thaønh moäc cuïc. Hoûa lôùn leân ôû daàn, vöôïng ôû ngoï, moä ôû tuaát hôïp thaønh hoûa cuïc. Kim lôùn leân ôû tò, vöôïng ôû daäu, moä ôû söûu neân tò, daäu, söûu hôïp thaønh kim cuïc. Söùc cuûa tam hôïp keùm hôn tam hoäi cuïc. Tam hôïp cuïc cuûa 12 chi chæ hôïp boán haønh, vì sao laïi khoâng coù thoå cuïc ? Saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” noùi : “ Nguõ haønh khoâng noùi ñeán thoå maø töù haønh ñeàu thaønh thoå cuïc. Vaïn vaät ñeàu taøng ôû trong ñaát”. Neáu thìn, tuaát, söûu, muøi ñeàu coù thì töùc laø ñaõ coù thoå cuïc. Trong tam hôïp cuïc phaûi coù ñaày ñuû ba chöõ môùi coù theå hôïp thaønh cuïc, thieáu moät chöõ khoâng ñöôïc . Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi trong Töù truï thieáu moät chöõ coù theå hieåu laø baùn hôïp cuïc. Baùn hôïp cuïc laïi chia thaønh sinh ñòa, vaø moä ñòa baùn hôïp cuïc. Sinh ñòa baùn hôïp cuïc laø : Hôïi maõo baùn hôïp moäc cuïc ; daàn, ngò baùn hôïp hoûa cuïc ; tò, daäu baùn hôïp kim cuïc ; thaân , tí baùn cuïc thuûy cuïc. Söùc cuûa sinh ñòa baùn hôïp cuïc keùm hôn tam hôïp cuïc. Moä ñòa baùn hôïp cuïc laø : Maõo, muøi baùn hôïp thaønh moäc cuïc ; ngoï, tuaát baùn hôïp thaønh hoûa cuïc ; daäu, söu û baùn hôïp thaønh kim cuïc ; tí, thìn baùn hôïp thaønh thuyû cuïc. Söùc cuûa noù keùm hôn sinh ñòa baùn hôïp cuïc. Phaøm nhöõng ngöôøi trong Töù truï coù tam hôïp, luïc hôïp ngöôøi ñoù daùng ngöôøi, tö theá ñeïp, thaàn khí oån ñònh, loøng daï ngay thaúng, thoâng minh, thaùo vaùt, toaøn dieän, nhan choùng. Neáu coøn hôïp vôùi nhaät nguyeân thaønh töông sinh thì gaëp vieäc gì cuõng toaïi nguyeän, nhieàu taøi naêng, noùi naêng vui veû, löu loaùt, khoâng caõi vaõ vaø coù quyù nhaân thaàn phuùc, suoát ñôøi phuùc haäu nhöng cuõng hay gaëp vieäc xaáu. Ngöôøi coù tam hôïp , luïc hôïp khaéc thaân thì thöôøng gaëp hung laãn saùt, naêng ñoäng nhieàu thì hay toån thaát, nhieàu vieäc xaáu doàn daäp, coù theå xaûy ra tai naïn gheâ gôùm. Ngöôøi tam hôïp, luïc hôïp laø töû tuyeät thì ngöôøi ñoù hay haønh ñoäng nhöng ít thaønh coâng, tinh thaàn uû ruõ, thoâ laäu, ít baïn beø, yù chí thaáp heøn. Ngöôøi tam hôïp , luïc hôïp kieán loäc thì ñöôïc phuùc loäc ngoaøi yù muoán. Neáu hôïp vôùi DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 168 quyù nhaân, chính phong phuù ; hôïp vôùi nguyeân thaân ñaïi hao thì ñoù laø ngöôøi voâ leã, noùi naêng thoâ tuïc, thích tieåu nhaân, gheùt quaân töû. Neáu coøn theâm caû haøm hôïp, luïc hôïp neáu laø nam thì daùng ngöôøi thöôøng thanh tuù, neáu laø nöõ thì ña daâm, neân phuï nöõ kieâng tam, luïc hôïp . Tam hôïp cuïc hoùa taøi laø taøi vöôïng, hoùa quan laø quan vöôïng, hoùa aán laø vaên thö vöôïng, hoùa saùt laø saùt vöôïng. Toùm laïi hoùa caùt laø caùt, hoùa hung laø hung. 3. TAM HOÄI CUÏC CUÛA 12 CHI Daàn, maõo, thìn tam hoäi thaønh phöông ñoâng moäc. Tò, ngoï, muøi tam hoäi thaønh phöông nam hoûa. Thaân, daäu, tuaát tam hoäi thaønh phöông taây kim. Hôïi, tí , söûu tam hoäi thaønh phöông baéc thuûy. Söùc cuûa tam hoäi cuïc lôùn hôn tam hôïp cuïc vì : khí cuûa noù cuøng hoäi tuï veà moät phöông. III. HÌNH, XUNG, KHAÉC, HAÏI CUÛA 12 CHI 1. TÖÔNG XUNG CUÛA 12 CHI Tí, ngoï töông xung ; söûu, muøi töông xung ; daàn, thaân töông xung ; maõo, daäu töông xung ; thìn, tuaát töông xung ; tò, hôïi töông xung . Töông xung thöïc chaát laø ñoái xung, treân hình Baùt quaùi raát deã thaáy. Maõo laø moïc ôû ñoâng, daäu laø kim ôû taây, ngoï laø hoûa ôû nam, tyù laø thuûy ôû baéc, nhöõng chi khaùc cuõng theá, ñeàu ôû treân nhöõng phöông ñoái laäp nhau, cho neân goïi laø ñoái xung. Töông xung coù nghóa laø töông khaéc . Phaøm trong Töù truï gaëp xung laø coù caùt,coù hung. Ngöôøi bò xung maát thaàn phuùc laø hung ; xung maát thaàn khaéc laø caùt. Luïc xung laø nguõ haønh töông xung töông khaéc . ngoaøi ñoái xung ra coøn coù nghóa trong caùc haønh coù taønh aån söï xung khaéc. Tí, ngoï töông xung ; quyù thuûy trong tí khaéc ñinh hoûa trong ngoï, kyû thoå taøng trong ngoï khaéc quyù thuûy trong tí. Söûu muøi töông xung laø taân kim trong söûu khaéc moäc trong muøi, kyû thoå ñinh hoûa trong muøi khaéc quyù thuûy, taân kim trong söûu. Daàn, thaân töông xung laø giaùp moäc trong daàn khaéc maäu thoå trong thaân. Canh kim, nhaâm thuyû trong thaân khaéc giaùp moäc, bính hoûa trong daàn. Maõo, daäu töông xung laø taân kim trong daäu khaéc aát moäc trong maõo. Thìn tuaát töông xung laø quyù thuûy trong thìn, khaéc ñinh hoaû trong tuaát, taân kim trong tuaát khaét aát moäc trong thìn. Tò, hôïi töông xung laø canh kim trong tò khaéc giaùp moäc trong hôïi, nhaâm thuûy trong hôïi khaéc bính hoûa trong tò. Trong luïc xung, tí ngoï töông xung, tí thuûy xung khaéc ngoï hoûa, coøn ngoï hoûa chæ coù xung khoâng coù khaéc. Maõo khaéc daäu töông xung , daäu kim xung khaéc maõo moäc, coøn maõo moäc chæ coù xung khoâng coù khaéc. Daàn thaân töông xung , thaân kim xung khaéc daàn moäc, coøn daàn moäc chæ coù xung khoâng coù khaéc. Tò hôïi töông xung laø hôïi thuûy xung khaéc tò hoûa maø tò hoûa chæ coù xung khoâng coù khaéc. Töông xung trong Töù truï coù töông xung caïnh nhau vaø töông xung caùch nhau, coù xung thuaän vaø xung ngöôïc. Giaû thieát sinh naêm bính ngoï, thaùng canh tí, ngaøy ñinh maõo, giôø kyû daäu. Trong Töù truï coù tí ngoï xung nhau, maõo daäu xung nhau ñoù laø töôïng khoâng toát, tröø ngöôøi raát ñaëc bieät ñöôïc ñaéc theá ñaéc ñòa thì môùi ñaïi quyù. Trong töông xung , ngöôøi xung caùch ngoâi thì naïn nheï, xung lieàn nhau naën naëng hôn. Ñoù laø vì xung lieàn nhau löïc lôùn hôn, coøn xung caùch ngoâi löïc nhoû. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 169 2. TÖÔNG HAÏI CUÛA MÖÔØI HAI CHI Tí muøi töông haïi , söûu ngoï töông haïi , daàn tò töông haïi , maõo thìn töông haïi , thaân hôïi töông haïi , daäu tuaát töông haïi . Vì sao tí muøi laïi töông haïi ? vì tí hôïp vôùi söûu, muøi ñeán thì xung tan neân tyù muøi töông haïi . Söûu hôïp vôùi tí, ngoï ñeán xung tan neân söûu ngoï töông haïi . Daàn hôïp vôùi hôïi, tò ñeán xung tan neân daàn tò töông haïi . Maõo hôïp vôùi tuaát, thìn ñeán xung tan neân maõo thìn töông haïi . thìn hôïp vôùi daäu, maõo ñeán xung tan, neân thìn maõo töông haïi . Tò hôïp vôùi thaân, daàn ñeán xung tan neân tò daàn töông haïi . Ngoï hôïp vôùi muøi, söûu ñeán xung tan, neân ngoï söûu töông haïi . Muøi hôïp vôùi ngoï, tí ñeán xung tan, neân muøi tí töông haïi . Thaân hôïp vôùi tò, hôïi ñeán xung tan, neân thaân hôïi töông haïi . Daäu hôïp vôùi thìn, tuaát ñeán xung tan, neân daäu vaø tuaát töông haïi . Tuaát hôïp vôùi maõo, daäu ñeán xung tan, neân tuaát daäu töông haïi . Daàn hôïp vôùi hôïi, thaân ñeán xung tan, neân hôïi vaø thaân töông haïi . Ngöôøi coù tí vaø muøi töông haïi laø muøi thoå vöôïng, tí thuûy vöôïng neân goï laø gia theá töông haïi , khoâng coù lôïi cho nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình. Ngöôøi coù söûu ngoï töông haïi , vì laáy ngoï laøm vöôïng hoûa ñeå laêng nhuïc töû kim trong söûu neân goïi laø bò quan quyû töông haïi . Ngöôøi coù daàn tò töông haïi laø vì ñöôïc thaêng quan maø baát lôïi. Ngöôøi coù maõo thìn töông haïi , maõo laáy vöôïng moäc ñeå xem thöôøng töû thoå ôû trong thìn, laáy treû maø löøa giaø neân bò haïi. Ngöôøi coù thaân hôïi töông haïi laø do ñaëc caùch thaêng quan nhöng cuoái cuøng vì ñoá kî taøi naêng tranh giaønh nhau maø bò haïi. Ngöôøi coù daäu tuaát töông haïi, tuaát laø töû hoûa haïi vöôïng kim cuûa daäu laø ñoá kò töông haïi . Cho neân noùi ngöôøi daäu gaëp tuaát thì xaáu, nhöng ngöôøi tuaát gaëp daäu thì voâ söï. Saùu ñieàu haïi ôû treân chuû veà gaây cho baûn thaân coâ ñoäc, ngöôøi thaân trong gia ñình bò toån thaát , cuûa caûi maát maùt. Ñoái vôùi phuï nöõ raát khoâng neân gaëp saùu ñieàu ñoù. Saùch “Laïc loäc töû” coù noùi : “ nhöõng ngöôøi coù luïc haïi thì meänh thöôøng gaëp 7 ñieàu toån thöông”. Trong “ Kim thö quyeát” coù noùi : “ ngöôøi gaëp luïc haïi kieâng nhaát laø traùnh ngaøy giôø, ñoái vôùi ngöôøi giaø, taøn taät thì khoâng choã nöông töïa. Neáu coøn gaëp kình döông thì khoâng truùng phaûi muõi teân, hoøn ñaïn cuõng deã gaëp phaûi hoå”. Cho neân meänh gaëp phaûi luïc haïi thì ñieàu kî nhaát laø caùc can chi ngaøy giôø. Töông haïi laø bò haïi, töùc laø töông khaéc. Giaû thieát sinh vaøo naêm bính thaân, thaùng aát muøi, ngaøy maäu tyù, giôø ñinh tî töùc laø trong Töù truï ñaõ coù tyù muøi töông haïi . Töông haïi ñöông nhieân laø khoâng toát, nhöng coøn phaûi xem coù bò cheá ngöï hay khoâng. Ngöôøi töông haïi coù theå gaëp cheá ngöï thì khoâng can gì, ngöôøi khoâng coù cheá ngöï thì baát lôïi. 3. TÖÔNG HÌNH CUÛA MÖÔØI HAI CHI Tí hình maõo, maõo hình tí, laø hình phaït do voâ leã ; daàn hình tò tò hình thaân, thaân hình daàn laø hình phaït do ñaëc quyeàn ñaëc theá ; söûu hình muøi, muøi hình tuaát, tuaát hình söûu laø hình vì vong ôn ; thìn, ngoï, daäu , hôïi laø hình phaït töï mình gaây ra. Aân sinh ra haïi, haïi sinh ra aân. Tam hình sinh ra ôû tam hôïp ,luïc haïi sinh ra ôû luïc hôïp . Neáu tam hôïp thaân tyù thìn laïi coøn theâm ba ngoâi daàn maõo thìn thì thaân hình daàn, tyù hình maõo, thìn gaëp thìn laø töï hình. Daàn, ngoï, tuaát theâm ba ngoâi tî, ngoï, muøi laø daàn hình tò, tuaát hình muøi, ngoï gaëp ngoï laø hình phaït töï gaây ra. Tò, daäu, söûu coøn theâm ba ngoâi thaân, daäu, tuaát laø tò hình thaân, daäu gaëp daäu laø töï hình, söûu hình tuaát. Hôïi, maõo, muøi coøn theâm ba ngoâi hôïi, tí, söûu laø hôïi gaëp hôïi töùc töï hình, maõo hình tí, muøi hình söûu. Trong hôïp sinh hình laø do vôï choàng hôïp nhau maø daãn ñeán hình haïi, gaây toån thöông. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 170 Tí , maõo töông hình laø hình phaït do voâ leã. Tí thuoäc thuyû, maõo thuoäc moäc. Thuûy coù theå sinh moäc, tí thuûy laø meï, maõo moäc laø con. Nay con töông hình meï töùc laø voâ leã vaäy. Daàn, tò, thaân laø hình phaït do vong ôn. Giaùp moäc trong daân hình phaït maäu thoå trong tò, maäu laáy quyù thuûy ñeå töông hôïp laøm vôï, quyù thuûy laø meï cuûa giaùp moäc, maäu thoå laø cha cuû giaùp moäc, tí hình khaéc cha chính laø toäi vong ôn. Bính trong tò hình phaït canh trong thaân, canh trong thaân hình phaït giaùp trong daàn cuõng coù nghóa nhö theá. Hoaû sinh trong daàn hình phaït kim sinh trong tò, thoå ôû trong tò hình phaït hoûa tröôøng sinh trong daàn, noù khoâng sinh ra nhau laïi coøn hình khaéc, saùt phaït nhau neân goïi laø hình phaït vong ôn. Söûu, tuaát, muøi laø hình phaït do ñaëc quyeàn ñaëc theá daãn ñeán. Trong söûu coù vöôïng thuyû, yû theá vöôïng maø hình phaït moä hoûa trong tuaát. Tuaát ôû vò trí toân quyù trong luïc giaùp, coøn muøi laø heøn yeáu nhaát trong luïc quyù, tuaát yû theá cao sang maø hình phaït muøi keùm coûi. Muøi nhôø coù vöôïng thoå, hình phaït vöôïng thuyû trong söûu ; muøi nhôø coù vöôïng hoûa maø hình phaït taân kim trong söûu ; tuaát nhôø coù taân kim hình phaït aát moäc trong muøi, ñeàu laø laáy maïnh ñeø yeáu, neân goïi laø hình phaït ñaëc quyeàn, ñaëc theá. Thìn, ngoï, daäu, hôïi laø töï hình. Ñoái vôùi daàn, thaân, tò, hôïi coù hình phaït daàn thaân tò, duy hôïi khoâng coù hình phaït. Thìn, tuaát, söûu, muøi coù hình phaït tuaát, söûu, muøi duy thìn khoâng coù hình phaït. Tí, ngoï, maõo, daäu coù tí maõo hình phaït nhau, trong ñoù ngoï, daäu khoâng coù hình phaït. Thìn laø kho nöôùc, ngoï laø vöôïng hoûa, daäu laø vöôïng kim, hôïi laø vöôïng thuûy, neáu caùc khí vöôïng quaù, thaùi quaù thì sinh ra tai hoaï neân goïi laø hình phaït töï gaây ra. Töï hình kieâng nhaát laø thìn gaëp thìn, ngoï gaëp ngoï, daäu gaëp daäu, hôïi gaëp hôïi. Xöa coù caâu : “ Töï hình coù theâm saùt laø khoâng toát. Naêm sinh, thaùng sinh maø töï hình thì nhaát ñònh bò toån thöông, khoâng bò giam caàm thì cuõng cheát chaùy, hoaëc gaëp naïn binh ñao maát ñaàu. Thìn, ngoï, daäu, hôïi töï hình thì ñeán tuoåi trung nieân khoâng roõ, khoù ñoaùn. Tam hình coù caùt, coù hung. Ngoâi cuûa tam hình coù keøm theo tam kì, coù thieân aát coøn kieâm ñöôïc ngaøy giôø, coù hình phaït nhöng neáu gaëp ñöôïc thieân ñöùc, nguyeät ñöùc, chöùc quan laïi ôû cöïc phaåm thì khoâng xaáu. Cho neân coù theå thaáy, neáu tam hình baèng nhau, laïi gaëp tam kyø quyù nhaân hay thieân ñöùc, nguyeät ñöùc thì toát. Phuï nöõ gaëp phaûi tam kyø quyù nhaân hay thieân ñöùc, nguyeät ñöùc thì toát. Phuï nöõ gaëp phaûi tam hình thöôøng hay bò toån thai, caû ñôøi khoâng coù lôïi cho ngöôøi thaân, nhöng ngöôøi ñoù coù tính caùch lieâm chính. Ngöôøi bò hình töùc laø bò hình phaït. Hình phaït chuû yeáu laø caùc vieäc phaïm phaùp hoaëc bò beänh taät, ñau khoå hay bò thöông. Phaøm trong Töù truï gaëp hình phaït laø khoâng toát, vì vaäy neân tuaân thuû phaùp luaät ñöøng laøm vieäc xaáu thì may ra coù theå traùnh ñöôïc . Ngay nhö beänh taät nhieàu, neáu bieát ñeà phoøng, kieân trì luyeän taäp thì cuõng giaûm ñöôïc söï lo laéng ñau khoå. Phaøm trong Töù truï coù hai chi tí, maõo ( caùc chi khaùc cuõng theá ) laø hình phaït do voâ leã, töùc laø do vieäc voâ leã maø gaây ra phaïm phaùp maø sinh ra tai hoaï. “ Hình phaït do ñaëc quyeàn, ñaëc theá” laø do mình coù quyeàn theá, laøm baäy, laøm caøn, löøa doái hoaëc aùp ñaûo ngöôøi khaùc maø daãn ñeán phaïm phaùp hoaëc tai hoaï. “ Hình phaït vong ôn” laø chòu ôn, bieát ôn nhöng khoâng baùo ñaùp, ngöôïc laïi coøn laøm haïi aân nhaân hoaëc saùt haïi aân nhaân maø gaây ra toäi loãi. “Töï hình” töùc laø töï mình coù aâm möu hoaëc möu ñoà naøo ñoù maø daãn ñeán toäi phaïm. CHÖÔNG 5 BAÛNG SAÙU MÖÔI GIAÙP TÍ VAØ NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ KHAÙC DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 171 1. BAÛNG NAÏP AÂM SAÙU MÖÔI GIAÙP TÍ Baûng saùu möôi giaùp tí ñöôïc duøng raát roäng raõi, söï saép xeáp thieân can ñòa chi cuûa naêm thaùng, ngaøy, giôø sinh laø tra trong baûng naøy. Trong baûng chia nguõ haønh : kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå töùc laø laáy naêm sinh trong saùu möôi naêm ñeå phaân loaïi meänh theo kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå. Trong baûng hai naêm laø moät haønh, laø moät meänh. Ngöôøi sinh naêm kim laø meänh kim, sinh naêm hoûa laø meänh hoûa. Ví duï naêm 1924 vôùi naêm 1984, naêm 1925 vôùi naêm 1985 laø naêm aát söûu ñeàu laø meänh Haûi trung kim ( kim ñaùy bieån ), goïi taét laø ngöôøi meänh kim. Caùc meänh khaùc caùch goïi cuõng theá. Trong baûng saùu möôi giaùp tí, caên cöù theo nguyeân taéc gì ñeå naïp nguõ haønh ? Ngöôøi xöa tuy coù baøn ñeán nhöng khoâng coù caên cöù roõ raøng vaø cuõng chöa baøn ñöôïc minh baïch, do ñoù vaãn laø huyeàn bí khoù hieåu. Baûng 60 giaùp tí bieán hoùa voâ cuøng, cho ñeán nay ñoái vôùi giôùi hoïc thuaät cuûa Trung Quoác ñoù vaãn coøn laø moät bí aån. Baûng 60 Giaùp tí phaân chia meänh cuûa ngöôøi ta thaønh 5 loaïi : kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå. Naêm loaïi meänh naøy toàn taïi vaø phaùt sinh theo quan heä töông sinh , töông khaéc giöõa caùc nguõ haønh . Ñaëc bieät ñoái vôùi töông khaéc, ta phaûi phaân tích cuï theå ñeå laøm roõ tính töông khaéc cuûa noù. Nhö hoûa khaéc kim nhöng “ Haûi trung kim” laø kim ôû ñaùy bieån, “Sa trung kim” laø kim trong caùt neân hoûa khoâng deã khaéc ñöôïc kim. Laïi coù kim khoâng nhöõng khoâng nhöõng khoâng sôï hoûa khaéc maø coøn möøng coù hoûa luyeän noù môùi thaønh saéc beùn. “ Baïch laïp kim” laø kim treân ngoïn neán raát deã bò hoûa khaéc. “ Haûi trung kim”, “ Sa trung kim” tuy khoù bò hoûa khaéc, nhöng noù laïi sôï löûa cuûa seùt, vì löûa cuûa seùt coù theå ñaùnh taän ñaùy bieån, ñaùnh raát saâu vaøo ñaát seùt. Kim coù theå khaéc moäc, nhöng ôû trong coät truï laïi möøng coù kim ñeå laøm loõi cho theâm cöùng. Suy kim khoâng theå khaéc vöôïng moäc. Neáu moäc yeáu gaëp vöôïng kim thì baát lôïi. Noùi chung moäc röøng xanh, moäc bình ñòa khoâng deã gì bò kim khaéc. Nhöng moäc raát sôï “ Kieâm phong kim” vì kieám phong kim laø kim ñaõ thaønh vuõ khí. Moäc coù theå khaéc thoå, nhöng trong Töù truï thoå nhieàu, thoå vöôïng möøng coù moäc loûng leûo, neáu khoâng thì khoâng nuoâi ñöôïc muøa maøng. Moäc suy thoå vöôïng thì moäc khoâng theå khaéc thoå. Moäc vöôïng thoå suy taát nhieân seõ bò moäc khaéc. Noùi chung thoå treân töôøng, thoå ôû ñaàm lôùn thì khoâng bò moäc khaéc. Nhöng thoå deã bò moäc röøng xanh, moäc bình ñòa khaéc. Thoå coù theå khaéc thuûy, thuûy nhieàu vaø vöôïng möøng coù thoå bao boïc, coù theå töôùi cho ruoäng ñoàng nuoâi soáng vaïn vaät, nhöng thoå suy thì khoù khaéc thuyû vöôïng. Neáu thuyû suy, thoå vöôïng seõ bò thoå khaéc. Thuûy sôï thoå khaéc, nhöng “ Thieân haø thuûy”, “ Ñaïi haûi thuûy” thì khoâng nhöõng khoâng sôï thoå khaéc maø thöïc teá thoå khoâng theå khaéc noåi vì thieân haø thuûy ôû treân trôøi, coøn thoå ôû döôùi ñaát ; Ñaïi haûi thuûy thì nöôùc to vaø duõng maõnh, thoå khoâng khaéc noåi neân ñaønh chôø thuyû tinh ruùt lui, thoå tinh tröïc ban môùi khaéc ñöôïc . Thuyû coù theå khaéc hoûa, hoaû nhieàu, hoûa vöôïng möøng coù thuyû khoáng cheá, hoûa vöôïng thuûy suy thì khoâng sôï thuûy khaéc. Thuûy vöôïng hoûa suy taát seõ bò thuûy khaéc. Noùi chung hoûa treân trôøi, hoûa saám seùt khoâng deã bò thuûy khaéc. Coù theå noùi hoûa saám seùt khoâng nhöõng khoâng sôï thuûy khaéc, maø ngöôïc laïi khi trôøi möa caøng to thì hoûa saám seùt caøng lôïi haïi, coù theå ñaùnh taän xuoáng ñaùy bieån. Töông sinh , töông khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh ñöông nhieân coù aûnh höôûng raát quyeát ñònh, raát to lôùn ñeán cuoäc ñôøi con ngöôøi . Sinh nhieàu laø toát, khaéc nhieàu laø baát lôïi. Nhöng trong xöû lyù moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi ngöôøi , ñaëc bieät laø quan heä vôï choàng ñöông nhieân naêm meänh gaëp töông sinh laø toát. Neáu hai ngöôøi gaëp naêm meänh töông khaéc thì vöøa phaûi xem khaéc DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 172 nhieàu hay khaéc ít vaø coù theå khaéc ñöôïc khoâng, ngoaøi ra coøn phaûi xem toå hôïp saép xeáp Töù truï cuûa hai ngöôøi , töông sinh , töông khaéc, töông hôïp ra sao ? Khoâng theå cöù heã thaáy naêm meänh töông khaéc ñaõ cho laø xaáu, vì theá laø xeùt chöa toaøn dieän, chöa saâu. Nguõ haønh moãi caùi chuû moät maët, ñaëc ñieåm raát khaùc nhau. Veà maët tính caùch cuûa con ngöôøi noùi chung ngöôøi meänh kim thì aên noùi nghóa khí, trong Töù truï kim nhieàu,kim vöôïng thì tính caùch cöông tröïc, nhöng deã bò gaõy. Nguõ haønh meänh hoûa laø ngöôøi leã nghóa, ñoái vôùi ngöôøi khaùc nhaõ nhaën leã ñoä, gaëp vieäc hay noùi lí luaän. Nhöng hoûa nhieàu, hoaû vöôïng thì tính gaáp vaø noùng deã laø hoûng vieäc. Ngöôøi meänh thoå laø ngöôøi troïng chöõ tín, noùi moät laø moät,hai laø hai,noùi ñeán ñaâu laøm ñeán ñaáy. Nhöng thoå vöôïng, thoå nhieàu thì hay traàm tónh,khoâng naêng ñoäng, do ñoù hay boû maát thôøi cô. Ngöôøi meänh moäc hieàn töø löông thieän, ñoä löôïng bao dung. Nhöng moäc nhieàu , moäc vöôïng thì tính caùnh baát khuaát, ñaëc bieät laø ngöôøi meänh moäc caây tuøng, caây daâu thì “ thaø cheát ñöùng khoâng chòu soáng quyø”. Loaïi ngöôøi naøy thích hôïp vôùi binh nghieäp, laøm lính trinh saùt,hoaëc laøm nhaân vieân ñaëc bieät. Ngöôøi meänh thuyû laø ngöôøi trí tueä, thoâng minh,ham hoïc. Nhöng ngöôøi meänh thuûy khuùc khuyûu nhieàu nhö nöôùc töø nuùi Coân Loân chaûy ra bieån, traûi qua muoân vaøn gian khoå. Neáu ngöôøi thuyû vöôïng thì tính tình noùng gaét,hung baïo, deã gaây ra tai hoaï. Baûng 60 Giaùp tyù khoâng nhöõng laø tieâu chí thoâng tin cuûa cô theå maø cuõng laø tieâu chí thoâng tin höng suy cuûa muoân vaät, muoân vieäc trong töï nhieân. Ñoái vôùi moät ñaát nöôùc maø noùi cuõng theá. Ví duï coù luùc möa thuaän gioù hoaø, noâng nghieäp ñöôïc muøa, moïi maët ñeàu toát. Coù luùc khoâng haïn haùn thì luït loäi,hoaëc bò ñoäng ñaát, ñuû caùc loaïi thieân tai vaø söï coá xaûy ra lieân mieân, taïo thaønh tai hoaï cho con ngöôøi, laøm cho nhaân löïc, taøi löïc ñaát nöôùc chòu toån thaát to lôùn. Nguyeân nhaân taïo neân nhöõng caùi ñoù, ñaëc bieät laø thieân tai ñeàu do nguõ haønh , aâm döông töông sinh , töông khaéc maø ra. Ñeå noùi roõ vaán ñeà naøy xin cöû ví duï naêm 1988. Naêm 1988 laø naêm moäc röøng xanh, naêm meänh cuûa noù laø meänh moäc, can chi maäu thìn cuûa naêm ñoù laø thoå, laø moäc khaéc thoå, nhö theá goïi laø naêm meänh töï haønh töông khaéc. Cho neân naêm 1988 caùc loaïi thieân tai raát nhieàu. 1) Dòch beänh gan loaïi Töông khaéc ôû Thöôïng Haûi. Ñaát Thöôïng Haûi ôû phöông Ñoâng ( Baùt quaùi ngaøy xöa laáy Taây An Thieåm Taây laøm trung taâm). Phöông ñoâng laø moäc, naêm meänh laïi laø moäc. Thaùng gieâng, thaùng hai laø muøa moäc vöôïng, Thöôïng Haûi laïi ôû beân nöôùc,moäc ñöôïc nöôùc sinh neân vöôïng laïi caøng theâm vöôïng. Vöôïng quaù laø thaùi quaù taát seõ coù haïi. Vì moäc laø gan neân coù dòch beänh gan. 2) Luït loäi nhieàu. Naêm 1988 naïn luït nhieàu, chuû yeáu laø vì moäc khaéc thoå, thoå bò thöông neân khoâng coù söùc ñeå khaéc thuûy, do ñoù taïo thaønh naïn luït. 3) löông thöïc thieáu thoán. Thoå laø meï nuoâi döôõng vaïn vaät. Naêm 1988 laø naêm meänh moäc, laø naêm töï khaéc thoå cuûa thaùi tueá maäu thìn, do thoå bò thöông gioáng nhö meï coù beänh neân khoâng sinh döôõng ñöôïc . Laïi coøn thoå bò khaéc thöông toån, thuyû khoâng bò cheá ngöï, do ñoù muøa maøng khoâng toát hoaëc bò ngaäp nöôùc neân löông thöïc thu hoaïch suùt keùm. Naêm 1989 laø naêm meänh moäc röøng xanh, vaãn laø naêm meänh thoå luùc xaáu, cuõng coù quy luaät nhaát ñònh, theo thôøi gian maø noùi, nhöõng naêm 1926, 1927, 1928, 1929 ; 1936, 1937, 1938, 1939 ; 1946, 1947, 1948, 1949 ; 1956, 1957 1958, 1959 ; 1966, 1967, 1968, 1969 ; 1976, 1977, 1978, 1979 ; 1986, 1987, 1988, 1989, Trung Quoác ñeàu coù nhöõng vieäc khoâng toát. Ví duï laáy naêm 1928 maø noùi ôû Thöôïng Haûi xaûy ra naïn baét bôù, gieát choùc laø tai hoaï do ngöôøi taïo ra. Naêm 1988 beänh vieâm gan A ôû Thöôïng Haûi traàm troïng, cuõng laø nhaân daân bò naïn. Tuy tính chaát tai hoaï khaùc nhau, nhöng vaãn laø con ngöôøi bò naïn. Caên cöù theo nhöõng ñieàu ghi laïi trong “ Ñòa maãu kinh” thì vaän nöôùc toát hay xaáu cuõng coù moät quy luaät tuaàn hoaøn, coù moät soá tai hoaï ñeán luùc seõ xaûy ra trôû laïi, chaúng qua tính chaát, möùc ñoä coù theå khaùc nhau. Cho DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 173 neân Trung Quoác coù nhöõng naêm coù soá 6, 7, 8, 9 cuoái cuøng ñeàu laø nhöõng naêm khoâng thuaän, ñaëc bieät laø naêm gaëp soá 9 thì ñoäng binh ñao, coù chieán tranh töùc laø phaùt sinh söï kieän ñoå maùu. Naêm 1929 boïn quaân phieät caùt cöù taøn saùt laãn nhau ; naêm 1939 cuoäc khaùng chieán choáng Nhaät trieån khai toaøn dieän, naêm 1949 cuoäc noäi chieán thöù 3 noùng boûng, naêm 1959 chieán tranh bieân giôùi Trung – Xoâ chaán ñoäng toaøn caàu. Naêm 1979 chieán tranh sang bieân giôùi Trung – Aán kòch lieät, naêm 1969 chieán tranh sang bieân giôùi vôùi Vieät nam ; naêm 1989 cuõng laø naêm khoâng yeân laønh. Caên cöù tình hình treân neáu ta ñi saâu vaøo nghieân cöùu baûng 60 Giaùp tí, ñaëc bieät laø ñoái vôùi tai hoïa töï nhieân cuûa töøng naêm thì coù theå ñöa ra döï baùo. Neáu laø naêm luït loäi thì chuaån bò ñeà phoøng choáng luït, naêm haïn thì söûa chöõa toát caùc ñaäp nöôùc, coù dòch beänh thì phaûi laøm toát coâng taùc döï phoøng, coù ñoäng ñaát thì döï baùo tröôùc ñeå chuaån bò... Nhö theá seõ giaûm ñöôïc toån thaát nhaân, vaät, löïc raát nhieàu. Do ñoù baûng 60 Giaùp tyù laø tieâu chí thoâng tin toång theå ñoái vôùi vuõ truï. Naêm Giaùp tí 1924 Aát söûu 1925 Bính daàn 1926 Ñinh maõo 1927 Maäu thìn 1928 Kyû tò 1929 Canh ngoï 1930 Taân muøi 1931 Nhaâm thaân 1932 Quyù daäu 1933 Giaùp tuaát 1934 Meänh Haûi trung kim Hoûa trong loø Moäc röøng xanh Thoå beân ñöôøng Kim muõi kieám Hoûa ñaàu nuùi Naêm Bính tí 1936 Ñinh söûu 1937 Maäu daàn 1938 Kyû maõo 1939 Canh thìn 1940 Taân tò 1941 Nhaâm ngoï 1942 Quyù muøi 1942 Giaùp thaân 1944 Aát daäu 1945 Meänh Bính tuaát 1946 Thoå neàn nhaø Thuûy döôùi khe Thoå töôøng thaønh Kim trong neán Moäc döông lieãu Thuyû trong suoái Naêm Maäu tí 1948 Kyû söûu 1949 Canh daàn 1950 Taân maõo 1951 Nhaâm thìn 1952 Quí tò 1953 Giaùp ngoï 1954 Aát muøi 1955 Bính thaân 1956 Ñinh daäu 1957 Maäu tuaát 1958 Meänh Hoûa thu Loâi Moäc tuøng baùch Thuûy tröôøng löu Kim trong caùt Hoûa chaân nuùi Moäc bình ñòa Naêm Canh tí 1960 Taân söûu 1961 Nhaâm daàn 1962 Quyù maõo 1963 Giaùp thìn 1964 Aát tò 1965 Bính ngoï 1966 Ñinh muøi 1967 Maäu thaân 1968 Kæ daäu 1969 Meänh Thoå treân töôøng Canh tuaát 1970 Kim Ôû traâm Kim vaøng daùt moûng Hoûa ñeøn thôø Thuyû thieân haø Naêm Nhaâm tí 1972 Quyù söûu 1973 Giaùp daàn 1974 Aát maõo 1975 Bính thìn 1976 Ñinh tò 1977 Maäu ngoï 1978 Kæ muøi Meänh Moäc caây daâu Thuyû khe lôùn Thoå trong caùt Hoûa treân trôøi Canh Moäc thaân Thoå ôû caây 1980 baõi Taân daäu löïu roäng 1981 Nhaâm tuaát 1982 Thuûy ñaïi Haûi DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ Aát hôïi 1935 Ñinh hôïi 1947 Thieäu Vó Hoa Kæ hôïi 1959 www.tuviglobal.com Taân hôïi 1971 thoa 174 Quyù hôïi 1983 Baûng saùu möôi Giaùp tí khi saép xeáp Töù truï laø khoâng theå thieáu. Söï saép xeáp thieân can , ñòa chi trong ngaøy thaùng naêm sinh chính laø nhöõng tieâu chí thoâng tin meänh vaän cuûa caû ñôøi, nhö cha meï, anh chò em, vôï choàng, con caùi, söùc khoeû vaø meänh vaän toát xaáu cuûa mình ñeàu naèm trong ñoù caû. Noù laø caên cöù ñeå ñoaùn ñuùng meänh vaän toát xaáu hoaëc caùt hung hoaï phuùc cuûa mình. Trong ngaøy, giôø, thaùng, naêm sinh cuûa moät ngöôøi ñaõ chöùa ñöïng nhöõng thoâng tin khaùc nhau ñoái vôùi cha meï, anh chò em, vôï choàng vaø con caùi. Trong saùch coå coù 2 caùch saép xeáp. Caùch thöù nhaát laø laáy naêm sinh laø oâng baø toå tieân, thaùng laø cha meï, ngaøy laø anh em vaø mình, giôø laø con caùi. Caùch saép xeáp thöù hai thöôøng duøng hôn caû laø caùch saép xeáp theo saùch “ Kyø moân ñoän giaùp thoáng toân ñaïi toaøn”. Caùch saép xeáp cuûa saùch ñoù nhö sau : can naêm laø cha, chi naêm laø meï ; can thaùng laø anh em, chi thaùng laø chò em ; can ngaøy laø mình, chi ngaøy laø vôï ( hoaëc choàng ), can giôø laø con trai, chi giôø laø con gaùi. Chuùng toâi caên cöù thöïc tieãn thaáy caùch saép xeáp sau phuø hôïp vôùi thöïc teá hôn. Ví duï. Sinh naêm 1989 thaùng 3 ngaøy 15 giôø tò Kæ tò Maäu thìn Canh tuaát Taân tò Cha meï anh em, chò em Mình, vôï Con trai, con gaùi Phuï nöõ laáy can thaùng laø chò em, chi thaùng laø anh em. Coøn nhöõng phaàn khaùc gioáng nhö nam giôùi. Duøng Töù truï ñeå döï ñoaùn thoâng tin khoâng nhöõng ñoä chính xaùc cao maø phaïm vi ñoaùn khaù roäng vaø cuï theå. Nhöng phöông phaùp naøy voâ cuøng phöùc taïp vaø cao xa, ôû ñaây taïm chöa baøn kó maø chæ noùi ñeán phöông phaùp saép xeáp thieân can , ñòa chi cuûa naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh chuû yeáu laø khi döï ñoaùn theo Töù truï laáy leänh thaùng, leänh ngaøy laøm tieâu chuaån ñeå quyeát ñònh söï vöôïng suy cuûa can chi. Ñaëc bieät laø leänh thaùng naém quyeàn chuû teå sinh saùt, neân leänh thaùng voâ cuøng quan troïng. Khoâng bieát ñöôïc leänh thaùng thì khoâng coù caùch gì löôøng ñöôïc söï vöôïng suy cuûa Töù truï , töùc laø khoâng theå quyeát ñoaùn söï chính xaùc cuûa thoâng tin döï ñoaùn. Ví duï thaùng gieâng thaùng hai moäc vöôïng, nhöng khi kim cuûa canh thaân hay taân daäu trong Töù truï gaëp töû ñòa laø khoâng lôïi. Muøa thu kim vöôïng, nhöng moäc cuûa giaùp daàn, aát maõo trong Töù truï gaëp töû ñòa thì vaãn laø khoâng toát. Nhöõng caùi khaùc nhö phaàn “ nguõ haønh vöôïng, töôùng, höu, tuø,” ñeàu ñaõ giaûi thích. II. BAÛNG SINH, VÖÔÏNG, TÖÛ, TUYEÄT CUÛA MÖÔØI THIEÂN CAN. Baûng sinh, vöôïng, töû, tuyeät cuûa möôøi thieân can laø laáy thôøi leänh cuûa möôøi can vöôïng suy ñeå giaûi thích söï vaät qua caùc giai ñoaïn : sinh tröôûng, höng vöôïng, suy, ñeán beänh taät maø cheát. Quaù trình naøy laø quy luaät taát yeáu phaùt trieån cuûa vaïn vaät. Öùng duïng möôøi thieân can ñöa vaøo döï ñoaùn thoâng tin cuûa con ngöôøi ñaõ coù lòch söû phaùt trieån haøng nghìn naêm. Thöïc tieãn chöùng minh ñoù laø khoa hoïc, vì trong söï saép xeáp möôøi thieân can cuûa naêm thaùng ngaøy giôø sinh coù theå caên cöù tieâu chí thoâng tin vöôïng suy cuûa tieát leänh möôøi can ñeå thaáy ñöôïc, löôøng ñöôïc nhöõng tin töùc vöôïng suy cuûa vaän meänh con ngöôøi vaø nhöõng thoâng tin vöôïng suy cuûa moïi söï vaät. Veà vaán ñeà naøy xöa nay chöa heà bò phuû nhaän. Nhöng vì khoa hoïc hieän ñaïi coøn chöa coù caùch gì giaûi thích ñöôïc nguyeân lyù huyeàn dieäu cuûa noù, cho neân coù ngöôøi thöôøng noùi lieàu ñoù laø duy taâm chuû nghóa. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 175 Trong baûng : “ tröôøng sinh” laø chæ môùi ra ñôøi ; “moäc duïc” laø treû em sau khi sinh ra ôû giai ñoaïn taém röûa ; “ quan ñôùi” laø treû con coù theå maëc aùo, ñoäi muõ ; “ laâm quan” cuõng goïi laø “kieán loäc” vaø “ñeá vöôïng” töùc laø thaân vöôïng, töùc giai ñoaïn vaän khí vöôïng. Vaät ñaõ vöôïng taát coù giai ñoaïn suy thoaùi cho neân töø suy ñeán tuyeät ñeàu laø baïi ñòa. “ Thai”, “ döôõng”, ñoái vôùi vaän maø noùi ñeàu goïi laø vaän baèng phaúng, vì “ thai” laø mang thai, “döôõng” laø nghæ ngôi, tónh döôõng. Caùc traïng thaùi neâu ra trong baûng ñoái vôùi quy luaät phaùt trieån, bieán hoaù cuûa söï vaät maø noùi, chính laø söï vaät töø sô sinh ñeán lôùn leân, cöôøng traùng ñeán suy baïi roài töû vong. Sau ñoù laïi laëp ñi laëp laïi voøng tuaàn hoaøn aáy. Can trong baûng laø laáy can ngaøy laøm chuû, töùc laø can cuûa ngaøy sinh. Ví duï : giaùp moäc gaëp hôïi laø thôøi kyø sinh, gaëp tyù laø moäc duïc, gaëp söûu laø quan ñôùi..., gaëp thìn laø suy, gaëp tò laø beänh. Töùc laø noùi : giaùp moäc gaëp ñöôïc naêm hôïi, hoaëc thaùng hôïi, ngaøy hôïi, giôø hôïi ñeàu laø gaëp söï sinh tröôûng. Ngöôïc laïi, giaùp moäc gaëp naêm ngoï,hoaëc thaùng ngoï, ngaøy ngoï, giôø ngoï thì ñeàu laø gaëp töû ñòa. Gaëp töû ñòa khoâng nhaát ñònh laø cheát. Töû ñòa phaàn nhieàu chuû veà vaän khí khoâng thuaän hoaëc coù tai hoaï. Cho neân ngöôøi sinh giaùp moäc, neáu naêm, thaùng, ngaøy, giôø ñeàu gaëp ngoï hoaëc ngöôøi ñoù khoâng bieát toå hôïp saép xeáp Töù truï cuûa mình thì neân caån thaän ñeà phoøng moïi maët, neáu khoâng nhaát ñònh seõ bò toån thaát. Caùc tröôøng hôïp khaùc cuõng hieåu töông töï nhö theá. BAÛNG SINH, VÖÔÏNG, TÖÛ, TUYEÄT CUÛA MÖÔØI THIEÂN CAN. Nguõ haønh Thôøi Leänh Traïng thaùi Tröôøng sinh Moäc duïc Quan ñaùi Laâm quan Ñeá vöôïng Suy Beänh Töû Moä Tuyeät Thai Döôõng Naêm can döông Naêm can aâm Giaùp moäc Bính hoûa Maäu thoå Canh kim Nhaâm Aát thuûy moäc Ñinh hoûa Kyû thoå Taân quyù Quyù thuyû Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Trong baûng, töø sinh ñeán vöôïng laø coù lôïi, töø suy ñeán tuyeät laø khoâng lôïi. Thai, döôõng laø chæ chung chung. Caùc ñòa chi trong baûng laø duøng ñeå ñoaùn thôøi gian öùng nghieäm caùt, hung, töùc ñeå bieát thôøi ñieåm vaø phöông vò xaûy ra söï vieäc. Ví duï giaùp ñeá vöôïng ôû maõo. Maõo ôû ñaây laø naêm, hoaëc thaùng, ngaøy, giôø maõo. Phöông vò laø phöông ñoâng so vôùi nôi sinh ra mình. Gaëp moäc moä ôû muøi. Moä laø nhaäp moä, ñöông nhieân khoâng toát. Muøi laø naêm, thaùng, ngaøy, giôø muøi, phöông taây nam. Cho neân laø vieäc coù lôïi thì neân laø vaøo thôøi gian vaø phöông coù lôïi. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 176 Vieäc khoâng lôïi thì neân laøm vaøo thôøi gian hoaëc ôû phöông baát lôïi, nhö theá coù theå traùnh ñöôïc tai naïn baát ngôø. Vì vaäy baûng treân laø tieâu chí veà thoâng tin vaø thôøi gian ñeå höôùng veà caùi toát, traùnh xa caùi xaáu. Caùch tra baûng nhö sau : daàn moäc caên cöù theo giaùp moäc ; maõo moäc theo aát moäc ; thìn tuaát theo maäu thoå ; söûu muøi theo kyû thoå ; tò hoûa theo ñinh hoûa ; ngoï hoûa theo bính hoaû ; thaân kim theo canh kim ; daäu kim theo taân kim ; tí thuûy theo nhaâm thuûy ; hôïi thuûy theo quyù thuûy. III. MÖÔØI HAI TIEÁT LEÄNH Thaùng gieâng laäp xuaân, thaùng hai kinh traäp, thaùng ba thanh minh, thaùng tö laäp haï, thaùng naêm mang chuûng, thaùng saùu tieåu thöû, thaùng baûy laäp thu, thaùng 8 baïch loä, thaùng 9 haøn loä, thaùng 10 laäp ñoâng, thaùng 11 ñaïi tuyeát, thaùng 12 tieåu haøn. Möôøi hai tieát leänh cuõng goïi laø leänh cuûa 12 thaùng. Leänh thaùng naém quyeàn sinh saùt cuûa moät thaùng, laø cöông lónh cuûa vaïn vaät. Leänh thaùng khoâng nhöõng laø ranh giôùi phaân chia moät naêm, moät thaùng khoâng nhöõng laø ranh giôùi phaân chia moät naêm, moät thaùng maø cuõng laø tieâu chuaån vöôïng, suy cuûa can chi trong Töù truï . Cho neân leänh thaùng voâ cuøng quan troïng trong vieäc döï ñoaùn thoâng tin cuûa con ngöôøi . 1. CAÙCH SAÉP XEÁP TÖÙ TRUÏ TRÖÔÙC VAØ SAU LAÄP XUAÂN 1.VÍ DUÏ CAÙCH SAÉP XEÁP TÖÙ TRUÏ TRÖÔÙC LAÄP XUAÂN CUÛA NAÊM Naêm 1987, thaùng 12, ngaøy 17, giaû thieát 3 giôø 30 ngaøy ñoù laø laäp xuaân, ñoái vôùi ngöôøi sinh giôø daàn, tính nhö sau : Naêm ñinh maõo, thaùng quyù söûu, ngaøy kæ söûu, giôø bính daàn ( ñaây laø caùch saép xeáp Töù truï cuûa ngöôøi sinh tröôùc 3h30). Neáu sinh sau 3h30 ngaøy 17 thaùng 12 naêm 1987, töùc sinh sau giôø laäp xuaân thì saép xeáp laø : Sinh giôø daàn, ngaøy 17 thaùng gieâng naêm 1988, Töù truï laø : maäu thìn, giaùp daàn, kæ söûu, bính daàn. Vì sinh sau 3h30 töùc laø sau laäp xuaân, cho neân tính vaøo thaùng gieâng naêm 1988, coøn thieân can, ñòa chi cuûa ngaøy vaø giôø sinh khoâng ñoåi. 2. VÍ DUÏ CAÙCH SAÉP XEÁP TÖÙ TRUÏ SAU LAÄP XUAÂN CUÛA NAÊM. Giaû thieát 10h4’ ngaøy moàng 7 thaùng gieâng laø laäp xuaân naêm 1987. Sinh naêm 1986, thaùng 12, moàng 7, giôø tò. Bính daàn, taân hôïi, giaùp thaân, kyû tò. Ñoù laø ngöôøi sinh tröôùc laäp xuaân. Naêm daàn, taân hôïi, giaùp thaân, kyû tò. Ñoù laø ngöôøi sinh tröôùc laäp xuaân. Naêm 1987, thaùng gieâng, moàng 7, sau 10h4’ Töù truï cuûa ngöôøi sinh sau laäp xuaân laø : Naêm ñinh maõo, nhaâm daàn, giaùp thaân, kæ tò. 3. CAÙCH SAÉP XEÁP LEÄNH THAÙNG Gioáng nhö leänh naêm, ngöôøi sinh tröôùc giao tieát leänh thì saép xeáp theo can chi cuûa leänh thaùng tröôùc. Ngöôøi sinh sau giao tieát thì saép xeáp theo can chi cuûa leänh thaùng sau. Töùc laø ngöôøi sinh tröôùc giao tieát leänh thì tính theo thaùng tröôùc ; ngöôøi sinh sau giao tieát leänh thì tính theo leänh thaùng sau. Döôùi ñaây laáy ví duï tröôøng hôïp thaùng nhuaän. Giaû thieát ngöôøi sinh tröôùc laäp thu töùc tröôùc 10h4’ ngaøy 14 thaùng 6 nhuaän naêm 1987, Töù truï laø : DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 177 Naêm ñinh maõo, thaùng ñinh muøi, ngaøy kyû söûu, giôø kyû tò. Ngöôøi sinh sau 10h4’, ngaøy 14 thaùng 6 nhuaän naêm 1987, töùc laø sinh giôø tò, ngaøy 14 thaùng 7 naêm 1987, Töù truï laø : naêm ñinh maõo, thaùng maäu thaân, ngaøy kyû söûu, giôø kyû tî. Treân ñaây laø noùi veà caùch saép xeáp Töù truï cuûa ngöôøi sinh tröôùc vaø sau giao tieát leänh. ÔÛ ñaây toâi giôùi thieäu veà phöông phaùp saép xeáp Töù truï chuyeân duøng ñeå ñoaùn theo Töù truï , töùc laø duøng leänh thaùng ñeå ño löôøng söï vöôïng suy cuûa thieân can , ñòa chi trong Töù truï , cuõng töùc laø noùi söï vöôïng suy cuûa thieân can ñòa chi trong Töù truï laø laáy leänh thaùng laøm tieâu chuaån vaø laáy sinh vöôïng töû tuyeät laøm caên cöù. Baûng naïp aâm vaø 60 giaùp tí laø kinh nghieäm döï ñoaùn quyù baùu cuûa nhaân daân lao ñoäng Trung Quoác, qua thöïc tieãn laâu ñôøi toång keát ra. Khi döï ñoaùn theo Töù truï , nhöõng kinh nghieäm naøy, nguyeân taéc naøy coù yù nghóa voâ cuøng to lôùn, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc xem thöôøng. CHÖÔNG 6 ÖÙNG DUÏNG CAN, CHI Thieân can laø trôøi, laø ñoäng, laø caùi sinh ra luïc thaân. Ñòa chi laø ñaát, laø tónh, laø caùi taøng aån trong ngöôøi .Saép xeáp Töù truï , laáy vaän trình, döï ñoaùn caùt hung khoâng theå khoâng bieát ñieàu ñoù. I. SÖÏ THOÂNG BIEÁN CUÛA THIEÂN CAN Trong aâm döông nguõ haønh sinh khaéc ñeàu coù caùi sinh ra toâi vaø caùi toâi sinh ra, caùi khaéc toâi vaø caùi toâi khaéc. Nguõ haønh trong luïc thaân chuû nhö sau : Sinh ra toâi laø chính aán, thieân aán ( chính aán laø meï ñeû, thieân aán laø meï keá ). - Toâi sinh ra laø chính quan, thieân quan ( oâng chuû, caáp treân...). - Caùi toâi khaéc laø chính taøi, thieân taøi ( vôï, vôï leõ). - Ngang vai, kieáp taøi laø anh em, chò em. Ñoù laø laáy möôøi can maø noùi. Luïc thaân do thieân can bieåu thò vaø quan heä sinh khaéc cuûa chuùng ñeàu laáy can ngaøy laøm chuû. Can ngaøy seõ phaùt sinh taùc duïng vôùi luïc thaân taøng aån trong thieân can vaø ñòa chi khaéc cuûa Töù truï , töø ñoù maø phaùt sinh quan heä sinh khaéc. Neáu can döông gaëp can aâm, can aâm gaëp can döông laø chính, coøn can döông gaëp can döông, can aâm gaëp can aâm laø thieân. Caùi gioáng vôùi nguõ haønh cuûa can ngaøy laø ngang nhau. Kieáp taøi, baïi taøi laø chính, ngang nhau laø thieân taøi. Giaùp laø döông moäc, aát laø aâm moäc. Giaùp gaëp giaùp ñeàu laø döông moäc, aát gaëp aát ñeàu laø aâm moäc, vöøa ñoàng thanh töông öùng, laïi coù theå ñoàng khí töông caàu, laø ngöôøi thaân cuûa toâi neân laø ngang vai, laø baïi taøi, kieáp taøi. NAÊM CAN DÖÔNG Ngang Luïc thaân vai Baïi taøi Thöïc thaàn Thöông Thieân quan taøi Chính taøi Thieân quan Chính quan Thieân aán Chính aán Giaùp Bính Maäu Aát Ñinh Kæ Bính Maäu Canh Ñinh Kæ Taân Kyû Taân Quyù Canh Nhaâm Giaùp Taân Quyù Aát Nhaâm Giaùp Bính Quyù Aát Ñinh Can ngaøy Giaùp Bính Maäu Maäu Canh Nhaâm DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ Canh Nhaâm Canh Taân nhaâm Quyù Thieäu Vó Hoa Nhaâm Quyù Giaùp Aát Giaùp Bính www.tuviglobal.com Aát Ñinh Bính Maäu Ñinh Kæ 178 Maäu Canh Kyû Taân NAÊM CAN AÂM Ngang Luïc thaân vai Thöông Thöïc quan thaàn Chính taøi Thieân taøi Chính quan Thieân quan Chính Thieân aán Kieáp taøi Aát Ñinh Kæ Taân Quyù Bính Maäu Canh Nhaâm Giaùp Maäu Canh Nhaâm Giaùp Bính Kyû Taân Quyù Aát Ñinh Canh Nhaâm Giaùp Bính Maäu Taân Quyù Aát Ñinh Kæ Nhaâm Quyù Aát Ñinh Kæ Taân Giaùp Bính Maäu Canh Nhaâm aán Can ngaøy Aát Ñinh Kæ Taân Quyù Ñinh Kyû Taân Quyù Aát Giaùp Bính Maäu Canh Giaùp gaëp aát , aát gaëp giaùp tuy ñeàu laø moäc nhöng coù khaùc nhau aâm döông, tuy coù theå ñoàng thanh töông öùng, nhöng khoâng theå ñoàng khí töông caàu, khoâng thaân khoâng sô neân giaùp gaëp aát laø baïi taøi, aát gaëp giaùp laø kieáp taøi. Giaùp moäc sinh bính hoûa, laø döông sinh döông, aát moäc ñinh hoûa laø aâm sinh aâm neân laø thöïc thaàn. Giaùp moäc sinh ñinh hoûa, aát moäc sinh bính hoûa laø döông sinh aâm, aâm sinh döông neân laø thöông quan. Giaùp moäc khaéc maäu thoå, aát moäc khaéc kæ thoå laø döông khaéc döông, aâm khaéc aâm neân laø thieân taøi. Giaùp moäc khaéc kæ thoå, aát moäc khaéc maäu thoå laø döông khaéc aâm, aâm khaéc döông, coù nghóa laø aâm döông töông hôïp neân chính taøi. Giaùp moäc gaëp canh kim, aát moäc gaëp taân kim laø döông khaéc döông, aâm khaéc aâm neân laø thieân quan, thaát saùt. Giaùp moäc gaëp taân kim, aát moäc gaëp canh kim laø aâm khaéc döông, döông khaéc aâm neân laø chính quan. Giaùp moäc gaëp nhaâm thuûy, aát moäc gaëp quyù thuûy laø döông sinh döông aâm sinh aâm neân laø thieân aán. Giaùp moäc gaëp quyù thuyû, aát moäc gaëp nhaâm thuûy laø aâm sinh döông, döông sinh aâm neân laø chính aán. Nhöõng caùi khaùc cuõng suy ra nhö theá. Trong thaäp can, thieân taøi laø cha, thieân aán laø kieâu. Thieân taøi laø quan tinh cuûa aán, laø choàng cuûa meï, neân cha laø thieân taøi. Ngöôøi trong Töù truï coù thöïc thaàn thì thieân aán laø kieâu thaàn, ngöôøi khoâng coù thöïc thaàn thì laáy kieâu thaàn laøm thieân aán. Kieâu thaàn laø hung thaàn, coù caû kieâu thaàn vaø thöïc thaàn thì khoâng coù lôïi. II. TAØNG ÑOÄN CUÛA MÖÔØI HAI CHI Trong Baùt quaùi saùu haøo coù thuyeát tam taøi laø : Trôøi, ñaát, ngöôøi vaø aâm döông. Thieân can , ñòa chi trong Töù truï cuõng theá. Thieân can laø döông laø trôøi, ñòa chi laø aâm laø ñaát, ngöôøi ôû giöõa ñaát vaø trôøi, do ñoù can maø ñòa chi taøng chöùa laø ngöôøi. Cho neân thieân can laø thieân nguyeân, ñòa chi laø ñòa nguyeân, can ôû trong chi laø nhaân nguyeân. Quan heä giöõa ba caùi ñoù trong Töù truï vöøa töông sinh vöøa töông khaéc, vöøa trôï giuùp nhau vöøa khoáng cheá nhau. Moãi caùi chæ moät vieäc, phaùt huy heát taùc duïng cuûa mình ( xem phaàn nhaäp moân). DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 179 Nhöõng thieân can maø ñòa chi taøng chöùa laø caên cöù theo tröôøng sinh, laâm quan, moä kho cuûa nguõ haønh thieân can ñeå xaùc ñònh. - Tí, ngoï, maõo, daäu laø boán quan. Tí laø laâm quan cuûa quyù thuûy, neân quyù ñöôïc taøng chöùa trong tí. Maõo laø laâm quan cuûa aát moäc, neân aát moäc taøng chöùa trong maõo. Ngoï laø laâm quan cuûa ñinh, kæ neân ñinh kæ taøng chöùa trong ngoï. Daäu laø laâm quan cuûa ñinh,kæ neân ñinh kæ taøng chöùa trong daäu. - Thìn, tuaát, söûu, muøi laø boán moä kho, laïi laø ñaát quan ñaùi. Thìn laø quan ñaùi cuûa aát moäc, maäu thoå, quyù thuyû taøng chöùa trong thìn. Tuaát laø quan ñôùi cuûa taân kim ; laø moä ñòa cuûa ñinh hoûa vaø maäu thoå ; neân taân kim, ñinh hoûa, maäu thoå taøng chöùa trong tuaát. Söûu laø quan ñôùi cuûa quyù, laø moä ñòa cuûa taân kim vaø kæ thoå, neân quyù thuûy, taân kim, kæ thoå taøng chöùa trong söûu. Muøi laø quan ñôùi cuûa ñinh, kyû, laø moä ñòa cuûa moäc neân ñinh, hoûa, kæ thoå, aát moäc taøng chöùa trong muøi. - Daàn, thaân, tò, hôïi laø ñaát tröôøng sinh, laâm quan, ñaát beänh. Daàn laø tröôøng sinh cuûa bính, maäu, laâm quan cuûa giaùp moäc ; neân bính hoûa, maäu thoå, giaùp moäc taøng chöùa trong daàn. Thaân laø ñaát tröôøng sinh cuûa nhaâm, laâm quan cuûa canh ; ñaát beänh cuûa maäu ; neân nhaâm thuûy, canh kim, maäu thoå taøng chöùa trong thaân. Tò laø tröôøng sinh cuûa canh, laø laâm quan cuûa bính maäu, neân canh kim, bính hoûa, maäu thoå taøng chöùa trong tò. Hôïi laø tröôøng sinh cuûa giaùp, laø laâm quan cuûa nhaâm, neân giaùp moäc vaø nhaâm thuyû taøng chöùa trong hôïi. Ñeå tieän cho moïi ngöôøi naém vöõng, döôùi ñaây neâu moät ví duï öùng duïng thieân can ñòa chi vaø nhöõng thieân can ñöôïc ñòa chi taøng chöùa saép xeáp trong Töù truï nhö sau ( trong saùch naøy thaùng, ngaøy, giôø ñeàu duøng theo aâm lòch ). Naêm 1991 Thieân can loä ra: aán Töù truï : Taân muøi Ñòa chi taøng ñoän : AÁt Kæ Ñinh Thöông Quan Taøi Thaùng 11 Kieâu Canh tí Quyù Kieáp Ngaøy 13 Nhaät nguyeân Nhaâm tuaát Taân Ñinh Maäu Aán Taøi Saùt Giôø Saùt Maäu thaân Maäu canh nhaâm Saùt Kieâu Tæ CHÖÔNG 7 BAØN VEÀ VAÄN Treân ñaây ñaõ noùi, thieân can ñòa chi cuûa ngaøy giôø sinh saép xeáp toå hôïp laïi laø “meänh” , thôøi gian moãi giai ñoaïn töø 1 tuoåi ñeán 80 tuoåi goïi laø “ vaän”. Hai caùi keát hôïp laïi goïi laø “vaän meänh” cuûa ngöôøi. Do ñoù, moät ngöôøi khoâng chæ phaûi bieát meänh toát hay xaáu, coøn phaûi bieát vaän khí toát hay xaáu, nhö theá môùi thöïc söï hieåu ñöôïc vaän meänh cuûa mình, töø ñoù maø naém vöõng vaän meânh. Toå hôïp saép xeáp Töù truï toát hay khoâng laø ñieàu kieän cô baûn nhaát, quan troïng nhaát ñoái vôùi vaän meänh con ngöôøi. Song haønh vaän cuõng laø ñieàu kieän khoâng theå xem nheï. Meänh toát coøn caàn vaän toát. Meänh khoâng toát, maø gaëp khí vaän toát cuõng ñaït ñöôïc caûnh ñoâng qua, xuaân ñeán, hoa laù DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 180 toát töôi. Ngöôøi coù chí lôùn maø vaän khoâng trôï giuùp thì cuõng khoù maø toaïi nguyeän. Do ñoù gaëp vaän toát noù seõ boå sung cho nhöõng choã maø meänh coøn khieám khuyeát.Gaëp vaän xaáu thì neân bieát ñeå phoøng, laùnh xa vieäc xaáu. Haønh vaän phaân ra ñaïi vaän vaø tieåu vaän. I. LAÁY ÑAÏI VAÄN Saép xeáp ñaïi vaän chia ra laøm naêm döông, naêm aâm : - Ngöôøi naêm döông laø : Giaùp, bính, maäu, canh, nhaâm. - Ngöôøi naêm aâm laø : aát, ñinh, kæ , taân, quyù. Nam sinh naêm döông, nöõ sinh naêm aâm laø haønh vaän thuaän. Nam sinh naêm aâm, nöõ sinh naêm döông laø haønh vaän nghòch. Caùch saép xeáp cuï theå veà vaän trình laáy can chi thaùng sinh laø chuaån goác ñeå saép thuaän hay saép ngöôïc. 1- CAÙCH SAÉP XEÁP CUÛA NAM SINH NAÊM DÖÔNG Böôùc thöù nhaát. Ñaàu tieân laäp giôø sinh vaø saép xeáp Töù truï . Ví duï . Nam sinh Thaùng 4 Ngaøy 16 Giôø thìn Naêm 1990 Quan Canh ngoï Ñinh kæ Thöïc taøi Saùt Taân tò Bính maäu canh Thöông taøi quan Nhaät nguyeân AÁt hôïi Nhaâm giaùp Aán kieáp Quan Canh thìn AÁt maäu quyù Tæ taøi kieâu Böôùc thöù hai. Tính soá ñaïi vaän . Caên cöù nguyeân taéc nam sinh naêm döông laáy chieàu thuaän töùc tính töø ngaøy sinh ñeán tieát leänh sau ñoù xem coù taát caû bao nhieâu ngaøy, roài chia cho 3, soá keát quaû laø soá cuûa ñaïi vaän . Trong ví duï treân ñeám töø ngaøy 16 thaùng 4 ñeán giôø thìn ngaøy 13 thaùng 5 coù taát caû 27 ngaøy. Laáy 27 chia 3 ñöôïc 9 töùc ngöôøi con trai ñoù 9 tuoåi laáy ñaïi vaän . Böôùc thöù ba. Saép xeáp vaän trình cho caû cuoäc ñôøi. Caên cöù nguyeân taéc con trai sinh naêm döông laáy chieàu thuaän töùc baét ñaàu xeáp töø can chi cuûa thaùng sau, xeáp theo chieàu thuaän, noùi chung xeáp theo vaän 8 böôùc. Thaùng sinh laø taân tò, can chi sau taân tò laø nhaâm ngoï neân 9 tuoåi laáy vaän laø nhaâm ngoï. Aán Kieâu Kieáp Tæ Thöông Thöïc Taøi Taøi Nhaâm Ngoï 9 Ñinh, kyû Thöïc, taøi Quyù muøi 19 Aát, kæ, Ñinh Tæ, taøi, Aán Giaùp thaân 29 Maäu,canh Taân Nhaâm Taøi, Saùt quan, AÁt daäu 39 Bính tuaát 49 Maäu,taân Ñinh Taøi, saùt, Thöïc Ñinh hôïi 59 Maäu tí 69 Nhaâm giaùp Quyù Aán, kieáp Kieâu Kæ söûu 79 Quyù, taân Kæ Kieâu,saùt, taøi DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 181 aán Böôùc thöù tö. Phoái vôùi luïc thaân. Sau khi xeáp xong ñaïi vaän , caên cöù luïc thaân cuûa Töù truï , laáy can laøm chuaån, ghi ra luïc thaân cuûa can töøng 10 naêm vaän vaø luïc thaân cuûa thieân can aån trong ñòa chi. Luïc thaân cuûa noù vaãn gioáng nhö luïc thaân cuûa thieân can aån trong ñòa chi. Luïc thaân cuûa noù vaãn gioáng nhö luïc thaân trong Töù truï töùc ngaøy can aâm gaëp vaän can döông laø chính ( töùc laø ngay ) ngaøy can aâm gaëp vaän can aâm laø thieân ( töùc laø leäch ). Sau ñoù coù theå caên cöù toå hôïp saép xeáp trong Töù truï vaø keát hôïp vôùi thieân can ñòa chi cuûa töøng ñaïi vaän maø döï ñoaùn caùt hung. 2. CAÙCH SAÉP XEÁP CUÛA NÖÕ SINH NAÊM DÖÔNG Böôùc thöù nhaát. Laäp giôø sinh vaø saép xeáp Töù truï . Ví duï : Nöõ sinh Ngaøy 16 Thaùng 4 Naêm 1990 Nhaät nguyeân Saùt Quan Taân tò Bính maäu canh Thöông taøi quan Canh ngoï Ñinh kæ Thöïc taøi Aát hôïi Nhaâm giaùp Aán kieáp Giôø thìn Quan Canh thìn Aát maäu quyù Tæ taøi kieâu Böôùc thöù hai. Tính soá ñaïi vaän . Caên cöù nguyeân taéc naêm döông sinh nöõ tính chieàu ngöôïc , töùc baét ñaàu tính töø ngaøy sinh ñeám ngöôïc ñeán tieát leänh phía tröôùc, xem taát caû bao nhieâu ngaøy, sau ñoù chia cho 3, keát quaû pheùp chia laø soá cuûa ñaïi vaän . Ôû ví duï treân töø ngaøy 16 thaùng 4 ñeám ngöôïc ñeán 12 thaùng 4 ( giôø söûu laäp haï ), taát caû coù 4 ngaøy, chia 3 ñöôïc 1, thöøa 1 ngaøy boû qua khoâng tính. Ngöôøi con gaùi naøy moät tuoåi ñaõ laäp vaän. Böôùc thöù ba. Saép xeáp vaän trình caû cuoäc ñôøi. Naêm döông sinh nöõ thì xeáp ngöôïc, töùc laø baét ñaàu xeáp töø can chi cuû thaùng tröôùc thaùng sinh, cöù theá ñi ngöôïc maø xeáp. Em gaùi ñoù thaùng sinh laø taân tò, can chi phía treân taân tò laø canh thìn, neân moät tuoåi vaän laø canh thìn. Quan Taøi Taøi Thöïc Thöông Tæ Kieáp Kieâu Canh thìn 1 Kæ maõo 11 Maäu daàn 21 Ñinh söûu 31 Bính tí 41 Aát hôïi 51 Giaùp tuaát 61 Quyù Daäu 71 Aát maäu quyù aát Giaùp bính maäu Quyù taân kæ quyù Nhaâm giaùp Taân ñinh maäu taân Tæ taøi kieâu tæ Kieáp thöông taøi Kieâu saùt taøi kieâu Aán kieáp Thöïc taøi saùt saùt Böôùc thöù tö. Phoái hôïp vôùi luïc thaân. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 182 Xeáp xong ñaïi vaän, caên cöù luïc thaân trong Töù truï ghi ra luïc thaân trong vaän vaø luïc thaân cuûa thieân can aån trong ñòa chi, sau ñoù caên cöù toå hôïp saép xeáp cuûa Töù truï keát hôïp vôùi can chi cuûa töøng ñaïi vaän ñeå ñoaùn caùt hung. 3. CAÙCH SAÉP XEÁP CUÛA NÖÕ SINH NAÊM AÂM Nöõ sinh naêm aâm thì theo ngaøy sinh ñeám xuoáng ñeán tieát leänh döôùi, xem coù taát caû bao nhieâu ngaøy, chia cho 3, ñöôïc soá cuûa ñaïi vaän . Ví duï. Nöõ sinh naêm 1991, thaùng 12, ngaøy 2, giôø thìn, Giôø tò ngaøy 2 thaùng thaùng 12 naêm 1991 laø tieát leänh tieåu haøn, chæ caùch moät giôø. Theo caùch tính coå, moät giôø naøy vaãn quy ñoåi thaønh moät ngaøy, roài theâm vaøo hai ngaøy ñeå chia cho 3 ñöôïc ñaïi vaän töø 1 tuoåi. Taêng leân thaønh ba ngaøy ñeå tính moät tuoåi nhö theá töùc laø ñaõ keùm maát 35 giôø, nhö theá laáy soá cuûa ñaïi vaän sai soá lôùn quaù. Thöïc teá thì neân laáy 1 giôø tính thaønh 10 ngaøy töùc coâ gaùi naøy sau khi sinh ñöôïc 10 ngaøy ñaõ laáy ñaïi vaän, töùc tính ñaïi vaän moät tuoåi töø giôø tò ngaøy 12 thaùng 12 naêm 1991, ñeán giôø tò ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2001 baét ñaàu haønh vaän 11 tuoåi. Treân ñaây laø caùch laáy ñaïi vaän cuûa nam sinh naêm döông, nöõ sinh naêm döông, nöõ sinh naêm aâm. Caùch laáy ñaïi vaän cuûa nam sinh naêm aâm gioáng nhö caùch laáy cho nöõ sinh naêm döông neân khoâng giaûi thích nöõa. Trong tính toaùn duøng soá ngaøy chia cho 3, neáu thöøa 1 ngaøy thì boû ñi, thieáu 1 ngaøy thì theâm vaøo cho chaün. Ví duï 23 ngaøy chia 3, thieáu 1 ngaøy ñaày 8 laàn neân theâm moät ngaøy cho ñuû 24 ngaøy, chia ñöôïc 8, töùc 8 tuoåi baét ñaàu tính ñaïi vaän . Laïi ví duï neáu giôø sinh vaøo tröôùc hay sau giao tieát leänh maáy giôø, neáu ngöôøi tính thuaän thì khoâng ñuû moät ngaøy hoaëc chæ coù moät ngaøy, trong tröôøng hôïp ñaëc bieät ñoù coù theå theâm vaøo hai ngaøy coäng thaønh 3 ngaøy, sau ñoù chia 3 ñöôïc 1, töùc 1 tuoåi baét ñaàu tính ñaïi vaän. Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp khaùc khoâng ñöôïc theâm vaøo hai ngaøy. Soá ngaøy chia cho 3 töùc laø cöù 3 ngaøy ñöôïc tính thaønh 1 tuoåi. Soá ngaøy tính ñaïi vaän noùi chung laø tính soá ngaøy troïn ñuû giôø. ÔÛ ví duï 1 treân ñaây chính laø laáy soá ngaøy ñuû giôø ñeå tính. Trong ví duï 1 laø 9 tuoåi baét ñaàu tính vaän töùc töø giôø thìn ngaøy 16 thaùng 4 naêm 1999 baét ñaàu vaän 9 tuoåi, ñeán giôø thìn ngaøy 16 thaùng 4 naêm 2009 chuyeån sang vaän 19 tuoåi. Tính ñaïi vaän cuõng laáy troøn tuoåi laøm chuaån. Ngoaøi ra coøn coù caùch tính chính xaùc hôn. Nhö ví duï 2 töø giôø sinh laø thìn ñeán giao tieát leänh thöïc teá laø 4 ngaøy ba giôø, nhöng tính theo 3 ngaøy laø 1 ngaøy, nhö vaäy 3 giôø laø 30 ngaøy vöøa ñuùng 1 thaùng. neân ví duï 2 chính xaùc hôn laø 1 tuoåi 5 thaùng baét ñaàu ñaïi vaän, töùc baét ñaàu töø giôø thìn ngaøy 16 thaùng 9 naêm 1991 baét ñaàu tính vaän quan. Coøn coù caùch tính vaän laáy ba ngaøy quy ñoåi thaønh 1 tuoåi, 5 ngaøy laø 1 tuoåi thöøa 2 ngaøy töùc 1 tuoåi 8 thaùng thì baét ñaàu ñaïi vaän. Nhö nöõ sinh giôø tò ngaøy 27 thaùng 11 naêm 1991 thuaän ñeám ñeán tieát tieåu haøn töùc giôø tò ngaøy 2 thaùng 12, coäng ñuû 5 ngaøy, chia cho 3 coøn thöøa 2 ngaøy, hai ngaøy quy ñoåi thaønh 8 thaùng töùc 1 tuoåi 8 thaùng baét ñaàu ñaïi vaän , ñoù laø ngaøy 2 thaùng 8 naêm 1992 vaây. II. LAÁY TÆEÅU VAÄN Ñaïi vaän laø söï caùt hung trong 10 naêm, tieåu vaän laø hoïa phuùc trong moät naêm. Tieåu vaän cuõng coù theå boå trôï nhöõng choã chöa ñuû cuûa ñaïi vaän, naêm haïn vaø Töù truï , ngöôïc laïi cuõng coù theå laø ñieàu kieâng kò cuûa ñaïi vaän , naêm haïn vaø Töù truï . Toùm laïi coâng duïng cuûa tieåu vaän coù caùt coù DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 183 hung, laø ñieàu khoâng theå thieáu ñöôïc trong vaän trình cuûa caû ñôøi ngöôøi , nhaát laø ôû tuoåi nhoû chöa baét ñaàu böôùc vaøo ñaïi vaän , töùc laø duøng ñeå döï ñoaùn cho treû em töøng naêm. Veà phöông phaùp laáy tieåu vaän, ngaøy xöa coù hai caùch : - Phöông phaùp trong saùch “ Uyeân haûi töø bình” laø “ Phaøm laáy tieåu vaän, khoâng caàn ñeán meänh aâm hay döông, naêm 1 tuoåi baét ñaàu töø bính daàn, hai tuoåi baét ñaàu töø ñinh maõo....; nöõ 1 tuoåi baét ñaàu töø nhaâm thaân, hai tuoåi baét ñaàu töø taân muøi....” - Phöông phaùp trong saùch “ Meänh lyù thaùm nguyeân” laø laáy giôø sinh cuûa ngöôøi ñoù quyeát ñinh, nam döông nöõ aâm thì tính thuaän, nam aâm nöõ döông thì tính ngöôïc . Toâi cho raèng phöông phaùp cuûa saùch “ Uyeân haûi töø bình” khoâng caên cöù vaøo Töù truï cuûa moãi ngöôøi khaùc nhau ñeå laáy tieåu vaän chaéc khoâng traùnh khoûi khoâng khoa hoïc. Töùc laø theo saùch ñoù thì ñaõ laø nam tieåu vaän ñeàu gioáng nhau, ñaõ laø nöõ cuõng seõ gioáng nhau, trong thöïc teá laøm nhö theá khoâng ñöôïc . Caùch laáy tieåu vaän theo saùch “ Meänh lyù thaùm nguyeân” coù khoa hoïc hôn, töùc theo nam sinh naêm döông, nöõ sinh naêm aâm thuaän ; nam sinh naêm aâm, nöõ sinh naêm döông laáy ngöôïc. Ví duï nam sinh giôø kyû tò, ngaøy kyû maõo, thaùng hai naêm 1990 moät tuoåi tieåu vaän laø canh ngoï, hai tuoåi laø taân muøi....thuaän ñeám ñeán naêm caàn ñoaùn. Neáu ngaøy kæ tò ñoù sinh nöõ, moät tuoåi tieåu vaän laø maäu thìn, hai tuoåi laø ñinh maõo, cöù theá tính ngöôïc leân. Ví duï nam sinh giôø taân daäu, ngaøy quyù tò thaùng ba naêm 1991, moät tuoåi tieåu vaän laø canh thaân, hai tuoåi laø kæ muøi, cöù theá tính ngöôïc leân. Neáu nöõ sinh ngaøy ñoù, moät tuoåi tieåu vaän laø nhaâm tuaát, hai tuoåi laø quyù hôïi, cöù thuaän maø tính. Laáy tieåu vaän laø laáy tuoåi hö laøm chuaån, töùc cöù moät naêm tính moät tuoåi. Caùch laáy tieåu vaän theo saùch “ Meänh lyù thaùm nguyeân” khoâng nhöõng thoáng nhaát vôùi meänh cuûa nam nöõ coù phaân bieät aâm döông maø coøn thoáng nhaát thuaän nghòch vôùi ñaïi vaän, hôn nöõa coøn caên cöù giôø sinh khaùc nhau maø laáy tieåu vaän khaùc nhau. Ñieàu quan troïng hôn laø trong öùng duïng thöïc teá tính toaùn chính xaùc. Do ñoù laáy tieåu vaän neân theo caùch naøy. III. ÑAÏI VAÄN VAØ LÖU NIEÂN Meänh laø söï höng suy cuûa caû ñôøi, vaän laø caùt hung cuûa töøng giai ñoaïn. Löu nieân laø chuû theå cuûa moät naêm. Cho neân söï töông saùch, töông khaéc, töông xung , töông hình giöõa ñaïi vaän vaø löu nieân ñoái vôùi vaän meänh cuûa moät ngöôøi maø noùi coù quan heä raát quan troïng. 1. NGÖÔØI HAØNH VAÄN THUAÄN CHIEÀU LAØ TOÁT. 2. Moïi vaät ñeàu traûi qua quaù trình töø manh nha ñeán cheát. Quaù trình naøy laø moïi vaät tuaân theo quy luaät töï nhieân maø vaän ñoäng, quy luaät ñoù khoâng nhieãu loaïn, cuõng khoâng xoâ leäch. Vaän meänh cuûa moät ngöôøi cuõng theá, haønh vaän cuõng theá. Vaän trình moät ñôøi cuûa ngöôøi ta coù : Tröôøng sinh, moäc duïc, quan ñaùi, laâm quan, ñeá vöôïng, suy, beänh, töû, moä, tuyeät, thai, döôõng taát caû coù möôøi hai ñoaïn töï nhieân. Neáu haønh vaän cuûa naøo thuaän thì toát, ngöôïc thì khoâng toát. Coå nhaân ñaõ toång keát ra kinh nghieäm quyù baùu laø : “ Giaø sôï ñeá vöôïng, treû sôï suy, trung nieân sôï nhaát : töû, tuyeät, thai”. “ Giaø sôï ñeá vöôïng” töùc laø ngöôøi giaø vaän gaëp vöôïng laø xaáu, vaän gaëp suy baïi thì toát. Ngöôøi giaø sau 60, 70 tuoåi gioáng nhö caây muøa ñoâng rôøi vaøo ñaát ñaïi baïi, cho neân vaän haønh ñeán ñaát ñaïi baïi laø hôïp quy luaät töï nhieân. Neáu phaûn laïi quy luaät, vaän cuûa ngöôøi giaø gaëp böôùc tröôøng sinh, ñeá vöôïn thì gioáng nhö caây muøa ñoâng ñaâm choài moïc laù, hoa nôû traùi muøa laø hieän töôïng DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 184 khaùc thöôøng, cho duø xanh ñaáy nhöng thôøi gian khoâng coøn laâu nöõa,seõ bò giaù reùt laøm heùo tan nhanh. Neân ngöôøi giaø vaän gaëp tröôøng sinh, ñeá vöôïng laø toát ít, xaáu nhieàu. “ Treû sôï suy” laø noùi, treû em môùi sinh neân theo quy luaät sinh tröôûng töï nhieân, gaëp sinh tröôûng, vaän vöôïng laø toát, vì maàm non ôû thôøi kyø tröôûng thaønh neân möa thuaän gioù hoaø, aùnh naéng aám aùp lôïi cho sinh tröôûng. Neáu vaän gaëp suy, beänh, töû, tuyeät laø rôi vaøo baïi vaän, nhö maàm non khoâng coù aùnh naéng, möa moùc, khoâng lôïi cho söï tröôûng thaønh. Do ñoù tuoåi treû sôï, nhaát gaëp vaän suy, baïi. “ Trung nieân sôï nhaát töû, tuyeät, thai”. Töû, tuyeät, thai laø söï vaät phaùt trieån ñeán giai ñoaïn suy baïi cuoái cuøng, maø thôøi kyø giöõa cuûa söï vaät laïi neân laø thôøi kyø sinh vöôïng traùng kieän. Neáu gaëp phaûi giai ñoaïn töû tuyeät taát nhieân laø sinh meänh seõ mau keát thuùc, cho neân trung nieân sôï nhaát vaän gaëp “ töû, tuyeät, thai”. Theo quy luaät sinh tröôûng chung cuûa con ngöôøi , vaän thuaän vôùi leõ töï nhieân laø toát. Nhöng ñoù cuõng khoâng phaûi laø ñieàu coá ñònh, khoâng theå khaùc. Coù ngöôøi Töù truï quaù vöôïng, gaëp ñöôïc vaän suy baïi laïi coù lôïi, hoaëc ngöôïc laïi thì nguyeân lyù cuõng laø nhö theá. Ngöôøi xöa noùi : vaän sinh cho meänh laø toát, vaän khaéc meänh hoaëc meänh sinh cho vaän thì khoâng coù lôïi. Vaän sinh cho meänh laø laáy naïp aâm saùu möôi giaùp tí laøm chuaån. Nhö ngöôøi sinh naêm bính tí, ñinh söûu laø meänh thuyû, neáu gaëp vaän moäc maäu tuaát, kæ hôïi töùc laø xì hôi, neáu gaëp vaän canh tí, taân söûu laø thoå thì thoå khaéc thuyû seõ khoâng toát, gaëp vaän nhaâm daàn, quyù maõo, naïp aâm laø vaän kim, kim sinh thuyû laø toát. Saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” noùi: “ Vaän xoay vaàn ñeán naïp aâm vaø meänh cuøng loaïi laø toát nhaát”. Vaän trình cuûa ngöôøi ta ñaïi ñeå coù ba loaïi : vaän toát, vaän xaáu vaø vaän trung bình. ÔÛ thôøi kyø thanh nieân vaø trung nieân vaän gaëp sinh tröôûng taát seõ saùng taïo, laøm neân söï nghieäp ; Vaän gaëp laâm quan, ñeá vöôïng thì söï nghieäp phaùt ñaït, thaêng chöùc, gaëp cuûa, sinh con, coù nhieàu tin vui. Neáu vaän gaëp suy, beänh, töû, tuyeät, phaàn nhieàu laø thaát baïi, hao taøi, beänh taät, coát nhuïc chia lìa, ñam meâ töûu saéc, vieäc gì cuõng traéc trôû. Vaän xoay vaàn ñeán ñaát thai, döôõng thì bình laëng, yeân oån. Moät ngöôøi tröôùc gaëp baïi vaän,sau seõ gaëp toát, tröôùc gaëp vaän toát,sau thöôøng laø baïi vaän. Gioáng nhö ñi ñöôøng, coù leân doác phaûi coù xuoáng doác, ñaõ xuoáng doác taát phaûi leân doác. 2. DÖÏ ÑOAÙN ÑAÏI VAÄN, LÖU NIEÂN quan heä sinh khaéc giöõa ñaïi vaän , tieåu vaän, löu nieân vaø quan heä giöõa ba caùi ñoù vôùi Töù truï voâ cuøng phöùc taïp. Noù laø moät trong nhöõng khaâu quan troïng nhaát quyeát ñònh döï ñoaùn ñuùng hay sai. Do ñoù, ngöôøi xöa khi vieát saùch laäp ngoân thöôøng raát coi troïng nghieân cöùu veà maët naøy. Raát tieác laø lyù luaän cao sieâu, quan ñieåm phöùc taïp, chöông tieát röôøm raø laøm cho caùc hoïc giaû veà sau raát roái . Toâi caên cöù thöïc tieãn cuûa baûn thaân, coù theå nghieäm nhö sau : quan heä sinh, khaéc, hình, xung giöõa ñaïi vaän vaø löu nieân vôùt Töù truï thì laáy löu nieân laøm chính, ñaïi vaän thöù yeáu ; tieåu vaän hoã trôï vôùi thaùi tueá hoaëc hoã trôï ñaïi vaän , sau ñoù môùi xem duïng thaàn, nhaät nguyeân hoaëc nhöõng muïc khaùc chuû veà ñieàu may, hay ñieàu caám trong Töù truï . Theo caùch ñoù thöôøng deã döï ñoaùn ñuùng caùt hung cuûa moät ñôøi. Döôùi ñaây ghi laïi caùc ñieàu ñöôïc baøn trong caùc saùch “ Baùt töï tinh giaûi”, “ Khaùn löu nieân ñaïi vaän “ ñeå ñoäc giaû tham khaûo. Caùch xem caùt, hung theo ñaïi vaän vaø löu nieân chöa phaùt sinh hình, xung, khaéc, hôïp vôùi meänh cuïc ñeå gaây toát,xaáu. Ñaïi vaän thoâng qua can chi cuûa noù ñeå quaûn 10 naêm. Naêm naêm ñaàu laáy can laøm chuû 70%, chi chæ chieám 30% laøm boå trôï, naêm naêm sau laáy chi laø chuû chieám 70%. Coøn löu nieân laáy can DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 185 chi quaûn moät naêm. Trong tröôøng hôïp khoâng coù hình, xung, khaéc,hôïp phaù hoaïi thì ñaïi theå coù theå döï ñoaùn caùt hung cuûa ñaïi vaän hoaëc giöõa caùc löu nieân ñoù nhö sau: 1- Phaøm ngöôøi maø ñaïi vaän hôïp löu nieân laø hæ thaàn,hay duïng thaàn thì ñaïi vaän hoaëc löu nieân ñoù toát. 2- Ngöôøi maø ñaïi vaän hoaëc löu nieân laø kò thaàn cuûa meänh cuïc thì noù chuû veà ñaïi vaän hoaëc löu nieân ñoù xaáu. 3- Ngöôøi maø ñaïi vaän hoaëc löu nieân khoâng phaûi laø hæ thaàn, duïng thaàn hay kò thaàn cuûa meänh cuïc thì ñaïi vaän hoaëc löu nieân ñoù bình thöôøng. Caùch xem caùt hung theo ñaïi vaän hoaëc löu nieân phaùt sinh hình, xung, khaéc, hôïp vôùi meänh cuïc ñeå gaây toát,xaáu. Tröôøng hôïp ñaïi vaän phaùt sinh hình, xung, khaéc, hôïp vôùi meänh cuïc ñeå gaây toát xaáu laø khaù phöùc taïp. Coù tröôøng hôïp do hình xung, khaéc, hôïp bieán hoùa thaønh caùt laïi laø xaáu ; coù tröôøng hôïp vì bieán hoaù maø hoùa hung laïi trôû thaønh toát. Ñaây laø nhöõng tröôøng hôïp khoù nhaát trong caùc saùch meänh hoïc. Mong ñoäc giaû nghieân cöùu theâm. 1- Khi ñaïi vaän hoaëc löu nieân phaùt sinh hình, xung, khaéc, hôïp vôùi meänh cuïc roài bieán hoaù thì cho duø meänh cuïc coù hay khoâng coù hình, xung, khaéc, hôïp, nhaát thieát laáy ñaïi vaän hoaëc löu nieân laøm öu tieân ñeå xem ( ñaïi vaän quan troïng hôn, löu nieân thì yeáu hôn). 2- Tröôøng hôïp meänh cuïc coù hôïp nhöng khoâng bieán hoaù, coøn ñaïi vaän hoaëc löu nieân hoaù thaønh thaàn daãn ra thì hôïp ñoù thaønh hoùa cuïc ( khi tan cuïc seõ coù söï thay ñoåi to lôùn). Caùch xem caùt hung theo ñaïi vaän hoaëc löu nieân sau khi phaùt sinh hình, xung, khaéc, hôïp vôùi meänh cuïc gaây ra toát, xaáu. 1. Ñaïi vaän hoaëc löu nieân hình, xung, khaéc, hôïp laøm maát kò thaàn trong meänh cuïc laø chuyeån xaáu thaønh toát. 2. Ñaïi vaän hoaëc löu nieân hình, xung, khaéc, hôïp laøm maát hæ thaàn, duïng thaàn trong meänh cuïc laø chuyeån xaáu thaønh toát. 3. Ñaïi vaän hoaëc löu nieân laø hæ thaàn hay duïng thaàn, nhöng bò moät chöõ naøo ñoù trong meänh cuïc xung khaéc hay hôïp chaët hæ thaàn, duïng thaàn cuûa ñaïi vaän , löu nieân thì toát nhöng khoâng thöïc, cho neân trôû thaønh bình thöôøng. 4. Ñaïi vaän hoaëc löu nieân laø kò thaàn nhöng coù moät chöõ naøo ñoù xung, khaéc maát hoaëc hôïp chaët kò thaàn aáy thì xaáu vöøa, töùc laø trôû thaønh bình thöôøng. 5. Ñaïi vaän hoaëc löu nieân hôïp hoaù thaønh coâng vôùi meänh cuïc thì laáy hoaù thaàn ñoù ñeå baøn caùt hay hung. Hoùa thaønh hæ thaàn, duïng thaàn laø toát, hoùa thaønh kò thaàn laø hung. 6. Ñaïi vaän hay löu nieân hình phaït meänh cuïc ( cho duø laø hình phaït hæ thaàn hay kò thaàn) ñeàu chuû veà hung. 7. Ñòa chi cuûa ñaïi vaän vaø löu nieân phaùt sinh thieân khaéc ñòa xung vôùi nhau hoaëc can chi cuûa ñaïi vaän vaø meänh cuïc phaùt sinh thieân khaéc thieân khaéc ñòa xung vôùi nhau, hoaëc löu nieân vaø meänh cuïc xung khaéc vôùi nhau, hoaëc löu nieân vaø meänh cuïc xung khaéc thì ñeàu chuû veà hung ( neáu laø khaéc nhaäp hay xung nhaäp vaøo vaän haïn ñoù thì caøng naëng theâm). 8. Ñaïi vaän vaø löu nieân phaùt sinh thieân tæ ( töùc ngang hoøa nhau) ñòa xung hoaëc thieân khaéc ñòa tæ, hoaëc thieân tæ ñòa hình ( hình phaït) thì ñeàu chuû veà hung ( neáu xung vaøo vaän haïn ñoù thì caøng naëng). 9. Ñaïi vaän, löu nieân , meänh cuïc hình thaønh moät ñòa chi xung ba chi, hoaëc moät can khaéc ba can ; moät chi hình phaït ba chi, hoaëc ba chi hình phaït moät chi thæ e raèng coù tai naïn baát ngôø nguy hieåm ñeán tính maïng ( phaûi heát söùc chuù yù). Coù moät chi xung hai chi, moät can khaéc hai can, DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 186 moät chi hình phaït hai chi hoaëc hai chi hình phaït moät chi, tuy coù tai hoaï nhöng töông ñoái nheï hôn. 10. Trong ñaïi vaän , löu nieân , meänh cuïc coù boán chi hôïp vôùi moät chi, boán can hôïp vôùi moät can, moät chi hôïp vôùi boán chi hoaëc moät can hôïp vôùi boán can thì chuû veà tình caûm soùng gioù, beänh taät hoaëc thaát baïi taøi saûn vaø tình traïng ñoù keùo daøi . 11. Trong meänh cuïc laáy thöông quan laøm duïng thaàn thì ñaïi vaän, löu nieân kò nhaát laø thöông quan. Phaïm phaûi ñieàu ñoù coù theå tan naùt nhaân duyeân, caõi nhau, kieän tuïng hoaëc phaù saûn. 12. Meänh cuïc , ñaïi vaän , löu nieân coù saùu ñòa chi hôïp thaønh hai cuïc khaùc nhau hoaëc tam hôïp cuïc töông khaéc thì chuû veà ñaïi hoaï ñeán nôi, caùi cheát khoù traùnh. 13. Ñaïi vaän, löu nieân laáy hai chi xung moät chi, xung nhaäp cung theâ (vôï) laø chuû veà vôï coù tai hoaï, xung nhaäp cung phuï maãu laø chuû veà phuï maãu coù tai naïn, xung nhaäp cung con caùi laø chuû veà con caùi gaëp tai naïn. 14. Neáu trong ñaïi vaän , löu nieân , meänh cuïc xuaát hieän tam hình (ba hình phaït thì baát cöù hai hình naøo nhaäp vaøo chính aán cuûa meänh cuïc laø coù nguy cô meï maát, nhaäp vaøo thieân taøi cuûa meänh cuïc laø coù nguy cô cha maát, nhaäp vaøo chính taøi laø coù nguy cô vôï maát, nhaäp vaøo thöïc thöông laø coù ñieàm con maát. 15. Trong ñaïi vaän, löu nieân hoaëc meänh cuïc xuaát hieän hai nhoùm hình phaït laãn nhau hoaëc tuaàn hoaøn tam hình ( hình phaït) khi hình nhaäp vaøo vaän haïn ñoù laïi khoâng coù caùi cöùu giaûi ( töùc laø khoâng coù thieân ñöùc vaø nguyeät ñöùc hoaëc bò nhöõng caùi khaùc hôïp chaët ) thì baûn thaân coù tai vaï caøng naëng, coù theå cheát cuõng neân . Neáu hình phaït khoâng gia nhaäp vaøo vaän haïn ñoù maø nhaäp vaøo chi naêm ( ñoàng thôøi khoâng coù gì cöùu trôï ) thì oâng baø coù tai vaï, hình nhaäp vaøo chi ngaøy ( maø khoâng coù cöùu trôï ) thì cha meï coù tai vaï, hình nhaäp vaøo chi ngaøy ( maø khoâng coù cöùu trôï ) thì con caùi hoaëc vôï coù tai vaï. 16. Can ngaøy khaéc thieân can cuûa löu nieân ( töùc laø phaïm tueá quaân ) thì xaáu, neáu coù cöùu ( can khaùc khaéc hôïp laøm xì hôi can ngaøy hoaëc coù quyù nhaân thieân ñöùc ) thì ngaên trôû ngöôøi ñoù tieán ( töùc khoâng gaëp cuûa). 17. Trong ñaïi vaän, löu nieân vaø meänh cuïc xuaát hieän boán chöõ ; tí, ngoï, maõo, daäu thì toát. Chuù thích : Trong vaän haïn naøy chia meänh cuïc thaønh boán thôøi kyø : moãi thôøi kyø laø moät haïn, laáy theo : a) Truï naêm : töø naêm sinh ñeán tuoåi 15. b) Truï thaùng : töø 16 ñeán tuoåi 31. c) Truï ngaøy : töø 31 ñeán tuoåi 47. d) Truï giôø : töø 47 ñeán tuoåi 65. 3. CAN CHI ÑAÏI VAÄN VAØ THAÙI TUEÁ Veà ñaïi vaän 10 naêm, thieân can quaûn naêm naêm ñaàu, ñòa chi quaûn naêm naêm veà sau, coøn vaán ñeà thieân can cuûa löu nieân hay ñòa chi cuûa löu nieân laø thaùi tueá thì caùc saùch ñeàu coù baøn nhöng raát khaùc nhau. Toâi caên cöù thöïc tieãn cuûa baûn thaân coù kinh nghieäm nhö sau : Quan heä giöõa can chi cuûa ñaïi vaän vôùi löu nieân , Töù truï vöøa maät thieát laïi vöøa phöùc taïp. Noù laø tieâu chí thoâng tin vaän khí toát xaáu cuûa moät ngöôøi trong möôøi naêm. Trong raát nhieàu tröôøng hôïp chöùng toû can chi cuûa ñaïi vaän ñeàu taùc ñoäng ñeán trong 10 naêm. Nhö ñaïi vaän giaùp ty thöông quan, theo thuyeát can giaùp quaûn 5 naêm ñaàu, chi tí quaûn 5 naêm naêm sau, 5 naêm ñaàu khoâng gaëp naêm taân voán laø khoâng gaëp tai vaï gì hoaëc vieäc gì cuõng thuaän lôïi, nhöng 5 naêm ñaàu khoâng gaëp ñöôïc quan tinh cuûa löu nieân maø ôû naêm thöù 7 hoaëc naêm thöù 8, thaäm chí coù ngöôøi ñeán naêm cuoái DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 187 cuûa ñaïi vaän môùi gaëp quan tinh cuûa löu nieân thì ngöôïc laïi laïi phaùt sinh tai vaï do thöông quan gaëp quan tinh. Ñòa chi tí cuûa ñaïi vaän theo thuyeát thì noù quaûn 5 naêm sau, nhöng khi tí rôi vaøo 5 naêm ñaàu thì noù seõ gaëp chi ngoï cuûa löu nieân, ñòa chi cuûa ñaïi vaän ñaõ xung khaéc ngoï cuûa löu nieân thaùi tueá töùc laø gaëp tai aùch hoaëc vieäc khoâng thuaän laø ñieàu khoù traùnh khoûi. Thieân can , ñòa chi cuûa ñaïi vaän coù taùc duïng trong möôøi naêm, noù coù quan heä maät thieát vôùi toå hôïp saép xeáp cuûa Töù truï . Trong Töù truï ñaõ theå hieän roõ naêm thöù 7 hoaëc naêm thöù 8 cuûa ñaïi vaän gaëp quan vaän baát lôïi. Thöông quan giaùp moäc cuûa ñaïi vaän seõ coù dòp gaëp thöông quan tinh, do ñoù seõ xuaát hieân tai vaï do thöông quan gaëp thöông quan. Ví duï nhaät nguyeân trong Töù truï coù ngoï, ñaïi vaän coù tí thì tí cuûa ñaïi vaän seõ xung vôùi ngoï cuûa nhaät nguyeân laøm cho moïi ngöôøi naøy trong möôøi naêm, naêm naøo cuõng coù chuyeán ñi xa, neáu khoâng thì anh ta hoaëc vôï anh ta gaëp vieäc khoâng thuaän, coù ngöôøi tai vaï öùng vaøo luùc cöôùi nhau. Coù moät soá ví duï raát roõ, nhö ñòa chi cuûa ñaïi vaän laø thaân, chi ngaøy cuûa Töù truï laø daàn vöøa böôùc vaøo ñaïi vaän chöa ñaày moät naêm, vì thaân kim cuûa vaän xung daàn moäc cuûa chi ngaøy, keát quaû laøm cho ngöôøi ñoù gaëp tai aùch vaø nhöõng vieäc khoâng may. Toâi ñaõ kieåm nghieäm trong thöïc teá nhieàu laàn vaø caùc söï vieäc ñeàu chöùng toû thieân can, ñòa chi cuûa ñaïi vaän trong möôøi naêm thaät ra khoâng phaûi laø thieân can quaûn 5 naêm ñaàu, ñòa chi quaûn 5 naêm cuoái maø laø noù taùc duïng trong caû möôøi naêm. Thieân can cuûa löu nieân laø thaùi tueá hay ñòa chi cuûa löu nieân laø thaùi tueá ? Caùc nhaø meänh lyù hoïc Trung Quoác coù ngöôøi noùi thieân can, coù ngöôøi cho laø ñòa chi , yù kieán khoâng thoáng nhaát. Veà vaán ñeà naøy, thöù nhaát khoâng theå döïa vaøo quyeàn uy, thöù hai khoâng theå baèng kinh nghieäm caù nhaân, thöù ba khoâng ñöôïc suøng baùi meâ tín caùc thaày ñi tröôùc. Ñöông nhieân beân naøo cuõng coù lyù leõ cuûa mình. ÔÛ thôøi ñaàu khi môùi phaùt minh can chi, ngöôøi xöa laáy thieân can laøm hoaøng ñeá, thieân can laø döông laø trôøi,ñòa chi laø aâm laø ñaát, cho neân cho raèng thieân can laø thaùi tueá. Laáy ñòa chi laøm thaùi tueá coù caên cöù nhö sau : ñòa chi laø con, con keá ngoâi vua cuûa cha, neân ñòa chi laø thaùi tueá, ñoù laø leõ thöù nhaát. Thöù hai luùc môùi phaùt minh laáy thieân can laøm ngaøy, ñòa chi laøm thaùng, can laø döông, chi laø aâm, neân trong saùch “ Nhó nha thích thieân”coù caâu : “ ngöôøi tuoåi aâm laø tí, söûu, daàn, maõo, thìn, tò , ngoï, muøi, thaân , daäu, tuaát , hôïi”. Ñieàu ñoù chöùng toû ñòa chi laïi laø tieâu chí baøn veà naêm, neân laáy ñòa chi laøm thaùi tueá. Cho neân hai phe, phe naøo noùi cuõng coù lyù. Toâi trong quaù trình öùng duïng laáy ñòa chi laøm thaùi tueá. Thöù nhaát vì ñòa chi laø tieâu chí ghi naêm, thöù hai thieân can laø maàm, ñòa chi laø reã, ñòa chi cuûa naêm laø chuû quyeàn saùt cuûa moät naêm, laø leänh cuûa boán muøa. Tröïc nguyeät chuû quyeàn sinh saùt moät thaùng. Vöôïng suy cuûa thieân can laø laáy ñòa chi laøm tieâu chuaån. Thöù ba, trong Töù truï coù ñòa chi gaëp thaùi tueá xung chi, chi taát ñoäng, töùc laø noùi thaùi tueá baét anh ñoäng thì anh phaûi ñoäng, coøn can cuûa löu nieân chæ coù chöùc naêng sinh khaéc, khoâng coù khaû naêng ñieàu ñoäng. Do ñoù noùi ñòa chi cuûa löu nieân laø thaùi tueá laø coù lyù cuûa noù. Veà löu nieân vaø ñaïi vaän caùi naøo quan troïng hôn ? Tuy khoâng coù tranh luaän nhöng trong öùng duïng thöïc teá cuõng coù yù kieán cho laø ñaïi vaän quan troïng hôn, löu nieân , thaùi tueá keùm hôn. Ñieàu naøy roõ raøng khoâng ñuùng. Trong saùch “ Tam meänh thoâng luaän” coù caâu : “ Thaùi tueá laø quaân, ñaïi vaän laø thaàn”. Laïi noùi : “ Naêm thaùi tueá thì trong naêm ñoù laø thieân töû, noù ñöùng treân taát caû caùc thaàn saùt cuûa naêm, thoáng trò ôû phöông vò chính, ñöa veà sau khí, chuyeån vaän boán muøa, laø naêm thaønh coâng, khoâng coøn gì cao hôn nöõa”. Ñieàu ñoù chöùng toû thaùi tueá quan troïng hôn ñaïi vaän, ñöùng tröôùc ñaïi vaän . IV. CAÙCH XEM CAÙT, HUNG CUÛA LÖU NIEÂN DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 188 Löu nieân chính laø teân töøng naêm, ví duï naêm 1991 laø taân muøi, thì taân muøi chính laø löu nieân . Ñòa chi muøi cuûa löu nieân goïi laø thaùi tueá cuûa löu nieân , goïi taét laø thaùi tueá. Thaùi tueá laø oâng vua trong loøng moãi ngöôøi . Cho neân thaùi tueá laø thieân töû cuûa naêm ñoù, laøm chuû quyeàn sinh saùt. Thaùi tueá laø vua, laø khoâng theå bò xuùc phaïm. Neáu xuùc phaïm thaùi tueá, nheï ra laø bò hoaï nhieàu laàn, naëng ra laø bò hoaï saùt thaân. Cho neân coù caâu “ thaùi tueá rôi vaøo naêm naøo, neáu bò phaïm seõ mang hoaï”. Trong döï ñoaùn Töù truï , thaùi tueá khoâng ñöôïc xuùc phaïm, töùc laø thieân can ñòa chi cuûa naêm thaùng ngaøy giôø trong Töù truï khoâng ñöôïc phaùt sinh hình, xung, khaéc, haïi thaùi tueá, neáu khoâng thì khoù traùnh khoûi tai hoaï. Söï hình, xung, khaéc, haïi ñoái vôùi thaùi tueá coù phaân bieät naëng nheï. Moät loaïi laø thaùi tueá khaéc toâi, ñoù laø treân khaéc döôùi, hoaøng ñeá thoáng tò thaàn daân thieân haï, cha quaûn giaùo con caùi, caáp treân quaûn lyù caáp döôùi, laø thuaän leõ ñôøi. Cho duø khoâng vöøa loøng nhöng chæ caàn khoâng xaâm phaïm, khoâng khaùng laïi thì coù gaëp naïn cuõng qua. Cho neân thaùi tueá khaéc toâi thì haïi nheï. Tröôøng hôïp thöù hai laø toâi khaéc thaùi tueá khaéc toâi thì haïi nheï. Tröôøng hôïp thöù hai laø toâi khaéc thaùi tueá laø döôùi phaûn treân, laø con ñaùnh cha, thaàn daân phaûn vua, phaïm toäi baát hieáu, phaïm thöôïng, nheï ra laø bò thöông, taät beänh, maát cuûa... naëng ra laø hoaï lao tuø, maát maïng. Do ñoù hình, xung, khaéc, haïi thaùi tueá laø seõ coù naïn lôùn. Thaùi tueá khaéc toâi, toâi khaéc thaùi tueá phaûi laøm roõ caùc tröôøng hôïp khaùc nhau ñeå bieát ñöôïc hoaï naëng hay nheï, coù haïi hay khoâng 1- Thieân khaéc ñòa xung. Trong söï sinh khaéc cuûa löu nieân vaø Töù truï , cho duø laø thaùi tueá khaéc toâi hay toâi khaéc thaùi tueá, nhö laáy truï ngaøy laøm ví duï, chi cuûa thaùi tueá khaéc chi ngaøy laø khaéc ñôn. Neáu laø thieân can ñòa chi cuûa löu nieân ñoàng thôøi khaéc thieân ñòa chi cuûa truï ngaøy, hoaëc thieân can ñòa chi cuûa truï ngaøy khaéc thieân can ñòa chi cuûa thaùi tueá, löu nieân thì goïi laø thieân khaéc ñòa xung. Caùi haïi cuûa thieân khaéc ñòa xung lôùn hôn khaéc ñôn. Nhö ngaøy giaùp tí khaéc löu nieân maäu ngoï laø toâi thieân khaéc ñòa xung thaùi tueá. Hay löu nieân canh thìn khaéc truï ngaøy giaùp tí thì goïi laø thaùi tueá thieân khaéc ñòa toâi. 2. Xung khaéc tueá vaän. Vaãn laáy truï ngaøy laøm ví duï. Truï ngaøy xung khaéc thaùi tueá thì tai hoaï naëng, neáu thieân can ñòa chi cuûa truï ngaøy vöøa xung khaéc thaùi tueá, vöøa xung khaéc ñaïi vaän maø khoâng ñöôïc caùc can chi khaùc cuûa Töù truï giaûi hoaëc khoâng duøng caùch cöùu giaûi thì raát nguy hieåm, thaäm chí maát maïng. 3. Töù truï ñeàu ñeán xung khaéc thaùi tueá. Ví duï ngaøy laø daäu kim, truï naêm, truï thaùng cuõng laø daäu kim, hoaëc truï ngaøy laø daäu kim, truï thaùng, truï giôø cuõng laø daäu kim, löu nieân thaùi tueá laø maõo, ñoù laø ba daäu xung khaéc moät maõo, moät maõo xung ba ñaäu, neáu trong Töù truï vaø ñaïi vaän , tieåu vaän khoâng can chi khaùc cöùu giaûi thì tính meänh nguy to. 4. Töù truï, ñaïi tieåu vaän caáu keát laïi hình, xung, khaéc, haïi thaùi tueá. Ví duï: Truï ngaøy, truï thaùng, ñaïi vaän ñeàu laø daäu kim, hoaëc truï ngaøy, ñaïi, tieåu vaän ñeàu laø daäu kim, thaùi tueá laø maõo moäc, nhö theá laø ba daäu xung khaéc moät maõo, hoaëc moät maõo xung moät maõo xung ba daäu, neáu khoâng coù cöùu giaûi thì tai hoaï khoân löôøng. 5. Töù truï phaân bieät khaéc thaùi tueá thì moãi daïng khaéc coù moät daïng tai vaï. Coù tröôøng hôïp caû naêm, thaùng, ngaøy giôø ñeàu ñeán thieân khaéc ñòa xung maø phaïm thaùi tueá, nhö naêm maäu ngoï, thaùng maäu ngoï, ngaøy maäu ngoï, giôø maäu ngoï ñoàng thôøi ñeán xung khaéc nhaâm tí cuûa löu nieân , nhöng tröôøng hôïp naøy ít. Phaàn nhieàu laø truï naêm, hoaëc truï thaùng, hoaëc truï ngaøy hoaëc truï giôø phaân bieät thieân khaéc ñòa xung xaâm phaïm thaùi tueá. Truï naêm laø cha meï, truï thaùng laø anh chò em, truï ngaøy laø mình vaø vôï, truï giôø laø con caùi. Neáu truï naêm thieân khaéc ñòa xung thaùi tueá thì khoâng nhöõng töï mình coù tai aùch maø cha meï hoaëc ngöôøi trong nhaø cuõng mang hoaï. Naëng hay DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 189 nheï, coù hay khoâng phaûi xem caùc can chi khaùc trong Töù truï vaø can chi cuûa ñaïi tieåu vaän coù cöùu giaûi hay khoâng ñeå quyeát ñònh. Neáu trong Töù truï , ñaïi tieåu vaän coù cöùu giaûi hoaëc duøng nhöõng phöông phaùp giaûi haïn khaùc ñeå cöùu thì tai aùch nheï hoaëc khoâng coù thaäm chí coøn coù theå bieán thaønh phuùc, hoaëc ñöôïc cuûa. Thieân can ñòa chi cuûa truï naêm xung khaéc löu nieân, thaùi tueá thì caû cuoäc ñôøi chæ gaëp moät laàn vaøo luùc troøng 54 tuoåi. Ví duï sinh naêm giaùp tí, naêm 54 tuoåi laø maäu ngoï. Truï thaùng thieân khaéc ñòa xung löu nieân thaùi tueá trong cuoäc ñôøi chæ gaëp hai laàn. Ví duï sinh thaùng canh tí gaëp löu nieân giaùp ngoï. Truï ngaøy thieân khaéc ñòa xung thaùi tueá caû cuoäc ñôøi coù theå gaëp moät ñeán hai laàn, vì 60 naêm laø moät hoa giaùp. Ngöôøi 60 tuoåi trôû leân, truï thaùng hoaëc truï ngaøy, truï giôø coù vò trí saép xeáp can chi hôïi ôû phía sau cuûa hoa giaùp tí thì ngöôøi ñoù coù theå gaëp hai laàn. Nhö truï ngaøy laø ngaøy canh thaân gaëp giaùp daàn löu nieân laø thieân khaéc ñòa xung löu nieân . Canh thaân naèm ôû cuoái hoa giaùp tí, vò trí thöù tö ñeám töø cuoái leân seõ coù dòp gaëp giaùp daàn löu nieân thaùi tueá vaøo hai naêm 1914 vaø 1974. Khoaûng caùch thôøi gian ñoù phaûi 60 tuoåi trôû leân. Truï giôø cuõng töông töï. Coøn caùc chi cuûa Töù truï xung thaùi tueá thì 12 naêm gaëp moät laàn. Trong Töù truï , cho duø laø thieân khaéc ñòa xung phaïm thaùi tueá hay laø moät chi naøo ñoù xung khaéc thaùi tueá, khi ñoù neáu ngöôøi aáy khoâng gaëp tai vaï hoaëc traéc trôû thì nhöõng ngöôøi thaân cuûa hoï, tuyø thuoäc vaøo quan heä vaø möùc ñoä hình, xung, khaéc, haïi trong Töù truï cuûa ngöôøi ñoù maø chuyeån dôøi tai vaï leân ngöôøi thaân. Neáu trong Töù truï hoaëc ñaïi vaän coù cöùu thì coù theå giaûm nheï tai hoaï lôùn hoaëc löôùt qua tai hoaï nhoû, thaäm chí hoùa hung thaønh caùt. 6. Tai vaï do hung saùt khaéc haïi gaây ra . Can chi cuûa Töù tuï vaø löu nieân ñaïi vaän khoâng nhöõng töông khaéc nhau gaây ra tai vaï maø neáu nhaät nguyeân yeáu vaø trong Töù truï, löu nieân, ñaïi vaän coù : kieáp, saùt, thöông, kieâu, hung saùt khaéc haïi nhaät nguyeân hoaëc duïng thaàn thì noù cuõng seõ gaây ra tai vaï. Tai vaï ñoù to hay nhoû thì thöù nhaát thì noù cuõng seõ gaây ra tai vaï. Tai vaï ñoù to hay nhoû thì thöù nhaát phaûi xem möùc ñoä khaéc haïi, thöù hai phaûi xem coù caùc can chi khaùc hoaëc ñaïi vaän cöùu giuùp khoâng. Ngöôøi ta trong cuoäc ñôøi, duø laø ai ñi nöõa thì cuõng khoù traùnh khoûi tai aùch vaø caùc vieäc xaáu. Neáu khoâng bò thieät veà ñöôøng coâng danh thì cuõng coù maët naøo ñoù khoâng vöøa loøng. Ví duï moät ngöôøi töø khi sinh ñeán 50 tuoåi noùi chung thuaän lôïi thì töø 50 ñeán 60 hoaëc 59 ñeán 69, trong thôøi gian ñoù hoaëc baûn thaân, hoaëc ngöôøi trong nhaø khoù traùnh khoûi nhöõng ñieàu traéc trôû. Ñieàu ñoù ai cuõng khoù traùnh khoûi, thaäm chí coù ngöôøi chaúng soáng bao laâu nöõa. Vì trong thôøi gian ñoù thieân can ñòa chi cuûa ñaïi vaän thieân khaéc ñòa xung vôùi can chi thaùng sinh. Cho neân xöa coù caâu : “ Leänh thaùng laø cöông lónh, khoâng ñöôïc xung, neáu bò xung thì möôøi ngöôøi coù chín ngöôøi laø xaáu”. 7. Thaùi tueá vaø vaän cuøng gaëp nhau thì chuû veà hung. Caùc saùch meänh hoïc coå ñeàu raát coi troïng tai vaï do thaùi tueá vaø vaän gaëp nhau. Tueá vaän gaëp nhau laø can chi cuûa ñaïi vaän vaø can chi löu nieân gioáng nhau, nhö ñaïi vaän laø taân muøi, löu nieân cuõng laø taân muøi. Cho neân xöa coù caâu : “ Tueá vaän gaëp nhau khoâng cheát mình cuõng maát ngöôøi thaân”. Caùi tai vaï cuûa tueá vaän gaëp nhau laø tai vaï lôùn cuûa cuoäc ñôøi, nhöng khoâng nhaát ñònh laø moãi ngöôøi ñeàu gaëp. Toâi trong thöïc teá nghieäm thaáy coù ngöôøi gaëp tueá, vaän truøng nhau, coù ngöôøi cheát, nhöng cuõng coù ngöôøi laø ngöôøi thaân maát, nhöng cuõng coù ngöôøi khoâng bò tang toùc gì. Nguyeân nhaân laø vì Töù truï vaø tueá, vaän caân baèng nhau. Saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” coù caâu : “ Tueá, vaän gaëp nhau, chæ coù kình döông, thaát, saùt laø xaáu ; coøn coù taøi, quan, aán, thuï laø toát”. Veà nguyeân taéc maø noùi, tai vaï cuûa ngöôøi ta möùc ñoä khaùc nhau. Toâi qua thöïc teá toång keát ra : thoâng thöôøng maø noùi, phaøm ngöôøi tai vaï lôùn thì phuùc cuûa ngöôøi aáy cuõng to, cho neân meänh hoïa xöa coù caâu “ naïn to khoâng cheá, taát phaûi coù phuùc daøy”. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 190 Trong cuoäc ñôøi, ngöôøi ta khoâng nhöõng phaûi bieát phuùc khí cuûa mình ra sao maø caøng neân bieát mình coù tai vaï khoâng vaø khi naøo thì gaëp, muïc ñích laø ñeå ñeà phoøng vaø laùnh xa. Treân kia khi noùi veà quan heï töông khaéc cuûa Töù truï vaø löu nieân, thaùi tueá, ñaõ noùi khaù nhieàu veà maët xaáu. Muïc ñích cuõng chæ laø ñeå ngöôøi ta ñeà phoøng, caûnh giaùc. Vì vieäc may, vieäc toát trong Töù truï vaø ñaïi vaän coù thì cuoái cuøng seõ coù, chæ caàn ra söùc phaán ñaáu, ñeán luùc seõ ñaït ñöôïc. Nhöng ñoái vôùi tai vaï, khoâng bieát ñöôïc phaán ñaáu, ñeán luùc seõ ñaït ñöôïc . Nhöng ñoái vôùi tai vaï, khoâng bieát ñöôïc thôøi gian phaùt sinh thì khoâng bieát maø ñeà phoøng, taát seõ bò toån thaát. Cho neân muïc ñích cuûa döï ñoaùn laø vöøa phaûi coù lôïi cho söï nghieäp, thaân theá bình yeân, vöøa phaûi traùnh ñöôïc tai vaï, chæ coù theá môùi chöùng minh ñöôïc laø ngöôøi coù baûn lónh. Ngöôøi coù baûn lónh khoâng nhaát thieát laø phaûi coù saùng taïo trong söï nghieäp maø coøn laø ngöôøi traùnh xa ñöôïc tai vaï. 8. Töông sinh töông hôïp thì coù tinh möøng. Löu nieân , thaùi tueá vaø truï ngaøy, duïng thaàn trong Töù truï gioáng nhö hoaøng ñeá, aân nhaân cuûa mình, noùi chung laø ñem laïi tin möøng. Truï ngaøy hoaëc duïng thaàn hôïp thaùi tueá, saùch xöa coù caâu : “ Hôïp thaùi tueá laø chuû veà söï ruûi ro cuûa moät naêm”. Toâi cho raèng, caâu ñoù caû treân lyù luaän laãn trong thöïc tieãn ñeàu khoâng ñuùng laém. Vì truï ngaøy vaø can chi trong löu nieân töông hôïp chính laø töông hôïp Töù truï vôùi thaùi tueá. Ai coù söï töông hôïp ñoù laø töông thaân, töông aùi, töông thaân töông aùi vôùi hoaøng ñeá taát seõ gaëp may. CHÖÔNG 8 PHÖÔNG PHAÙP LAÁY CUNG Trong caùch laáy cung, xöa coù laáy cung meänh, cung thai nguyeân, töû töùc, bieán phaùp, thoâng phaùp vaø tieåu haïn. Nhöng trong öùng duïng thöïc teá giaù trò khoâng lôùn, neân noùi chung coù theå coi laø nhöõng phöông phaùp truyeàn thoáng ñeå giöõ laïi maø thoâi. Trong saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” chæ baøn veà caùch laáy hai cung laø cung meänh vaø thai nguyeân. Toâi trong thöïc tieãn neâu ra : hai cung meänh vaø thai nguyeân trong khi döï ñoaùn nhaát thieát phaûi coù. Nhö sao maõ chuû veà ñoäng, coù Töù truï khoâng coù sao maõ, nhöng khi ñòa chi cuûa cung meänh töông xung vôùi moät chi naøo ñoù cuûa Töù truï thì cung meänh bò xung, trong cuoäc ñôøi phaûi ñi nhieàu. Coù ngöôøi trong Töù truï khoâng coù quyù nhaân nhöng ñòa chi cuûa thai nguyeân gaëp quyù nhaân thì khoâng nhöõng boå sung ñöôïc nhöõng choã coøn thieáu trong Töù truï maø thai nguyeân gaëp quyù nhaân taát seõ coù aâm phuùc. Toùm laïi cung meänh, cung thai nguyeân khoâng nhöõng coù vai troø quan troïng cuûa mình maø coøn coù theå boå sung cho Töù truï . I. LAÁY THAI NGUYEÂN Thai laø chæ thaùng baét ñaàu mang thai. Caùch laáy nhö sau : laáy thieân can cuûa thaùng lieàn sau thaùng sinh ( cuõng laø thaùng thöù hai) phoái vôùi chi cuûa thaùng thöù ba sau thaùng sinh, ñoù laø thai nguyeân. Ví duï sinh thaùng canh tí naêm 1991, sau canh laø taân, ñòa chi cuûa thaùng thöù ba laø thaùng 2-1992 laø maõo neân thai nguyeân laø taân maõo. Ngöôøi xöa laáy thai nguyeân laøm maàm reã cuûa Töù truï , neáu thaùng thai khoâng bò phaïm hoaëc ñöôïc gaëp ñaát vöôïng töôùng loäc maõ thì phuùc toát laïi nhieàu. Neáu ngaøy giôø gaëp ngoâi toát, nhöng thai nguyeân bò phaïm thì toát cuõng nhö khoâng. Thai nguyeân sinh cho meänh toát, khaéc meänh thì khoâng lôïi. Ví duï sinh thaùng canh tí naêm taân muøi ñöôïc thai nguyeân laø taân maõo. Taân maõo laø naïp aâm moäc, taân muøi naïp aâm thoå, moäc khaéc thoå thì khoâng coù lôïi cho meänh. Neáu sinh thaùng daàn naêm bính tí, thai nguyeân laø taân tò. Bính tí laø DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 191 meänh thuûy, taân tò laø kim, kinh sinh thuyû lôïi cho meänh. Neáu ngöôøi muoán sinh ñöôïc toát thì ñaây chính laø moät trong nhöõng phöông phaùp öu sinh. Thai nguyeân thaáy quyù ( nhaâm ) töùc laø aâm phuùc. Thai nguyeân bò hình, xung, khaéc, haïi laø cuoäc ñôøi gian khoå. Neân saùch coù noùi : “ Trong thai nguyeân coù loäc laø sinh vaøo nhaø giaøu sang, coøn neáu gaëp tuaàn khoâng, vong laø rôi vaøo nhaø ñoùi khoå”. Can chi cuûa thai nguyeân vaø can chi naïp aâm cuûa giôø sinh töông sinh laãn nhau laø chuû veà soáng laâu, neáu hai caùi hình khaéc nhau laø ñoaûn thoï. Thai nguyeân gaëp ñeá vöôïng taát seõ thoï laâu. II. PHÖÔNG PHAÙP LAÁY CUNG MEÄNH Cung meänh coù theå noùi laø söï thu nhoû cuûa meänh. Phöông phaùp laø laáy tí laøm thaùng gieâng, hôïi thaùng hai, tuaát thaùng ba ñeám ngöôïc ñeán söûu laø thaùng 12. Sau ñoù cho giôø sinh rôøi vaøo chi cuûa thaùng sinh ñeám thuaän ñeán maõo, maõo laø cung meänh. Thieân can cuûa cung meänh theo phöông phaùp laáy thaùng theo thieân can cuûa naêm sinh ñeå xaùc ñònh thieân can cuûa cung meänh. Ví duï : Sinh giôø muøi, ngaøy 21 thaùng 11 naêm 1991. Theo hình veõ baøn tay laáy tí laø thaùng gieâng ñeám ngöôïc ñeán thaùng 11 laø daàn sau ñoù choã ngoâi daàn tính laø giôø muøi, treân maõo laø giôø thaân thuaän ñeám ñeán tuaát laø maõo, laïi theo caùch laáy thaùng cho naêm bính taân, thieân can cuûa tuaát laø maäu, neân maäu tuaát laø cung meänh. Yù nghóa cuûa cung meänh raát nhieàu ngöôøi baøn ñeán. Xöa coù noùi : “ Thaàn khoâng coù mieáu thì khoâng coù choã veà, ngöôøi khoâng coù nhaø nhö khoâng coù choã baùm víu. Khoâng coù cung meänh laø khoâng coù chuû”. Ñieàu ñoù noùi leân vai troø cuûa cung meänh trong Töù truï ñoái vôùi vaän meänh cuûa con ngöôøi coù moät aûnh höôûng nhaát ñònh. Cho neân khi döï ñoaùn phaûi xem quan heä hình, xung, khaéc, haïi cuûa cung meänh vôùi Töù truï ra sao. Cung meänh neân sinh vöôïng, khoâng neân suy baïi, neân töông sinh töông hôïp vôùi naêm meänh, khoâng neân hình, xung, khaéc, haïi laãn nhau. Töông sinh töông hôïp thì toát, hình xung khaéc haïi thì xaáu. Noù laø hæ thaàn, duïng thaàn thì toát, laø kò thaàn thì xaáu. Ngöôøi maø trong thaàn saùt coù caùt thaân thì toát, coù hung thaàn laø xaáu. Ngoaøi keát hôïp vôùi Töù truï ra, cung meänh coøn caùc xu höôùng sau: Cung tí : Sao thieân quyù, chí khí khaùc thöôøng, giaøu coù thanh baïch. Cung söûu : Sao thieân aùch, tröôùc khoù khaên, sau toát , vaát vaû xa queâ, toát veà sau. Cung daàn : Sao thieân quyeàn, thoâng minh saéc saûo, trung nieân coù quyeàn bính. Cung maõo : Sao thieân xích, khaûng khaùi haøo phoùng, khi coù quyeân neân khieâm toán laø hôn. Cung thìn : Sao thieân nhö, vieäc nhieàu choàng chaát, cô möu thaùo vaùt. Cung tò : Sao thieân vaên, vaên chöông phaùt ñaït, nöõ gaëp choàng toát. Cung ngoï : Sao thieân phuùc, vinh hoa, meänh toát. Cung muøi : Sao thieân traïch, cuoäc ñôøi vaát vaû, xa queâ môùi an nghieäp Cung thaân : Sao thieân coâ, khoâng neân keát hoân sôùm, nöõ thì caûn trôû choàng. Cung daäu : Sao thieân bí, tính tình cöông tröïc, coù luùc thò phi. Cung tuaát : Sao thieân aát, taâm tính oân hoøa, ngheä thuaät noåi tieáng. Cung hôïi : Sao thieân thoï, hieàn laønh , saùng suoát, kìm neùn mình, hay giuùp ngöôøi . III. LAÁY SOÁ TUOÅI DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 192 Trong döï ñoaùn ta thöôøng gaëp tröôøng hôïp , ñaëc bieät laø vôùi ngöôøi giaø cao tuoåi, hoï khoâng nhôù roõ sinh naêm naøo maø chæ nhôù naêm con gì, hoaëc thaäm chí cuõng khoâng nhôù naêm con gì nöõa. Neân khoâng theå naøo saép xeáp Töù truï ñöôïc. Do ñoù ta phaûi tính ra naêm sinh cho hoï. 1. Coù ngöôøi noùi hoï thuoäc tuoåi hoå, naêm nay hôn 50 tuoåi, nhöng khoâng bieát naêm naøo vaø bao nhieâu tuoåi. Caùch tính laø : naêm 1991 löu nieân laø taân muøi. Treân baøn tay laáy muøi laø 1 tuoåi, cöù ñeám nhöng ñeán daäu laø 11 tuoåi, hôïi laø 21 tuoåi, söûu laø 31 tuoåi, maõo laø 41 tuoåi, tò laø 51 tuoåi. Sau ñoù ñeám ngöôïc thìn laø 52, maõo 53, daàn 54. Neân laø naêm maäu daàn, naêm 1938. Naêm 1991 tính ñuùng laø 54 tuoåi. 2. Neáu coù ngöôøi löu nieân naêm taân muøi hoûi, naêm nay oâng ta 77 tuoåi khoâng bieát sinh naêm naøo, thuoäc con gì, hoaëc noùi sinh naêm 1915, khoâng bieát thuoäc con gì. Vaäy caùch tính nhö sau : Baét ñaàu töø löu nieân naêm muøi tính 1 tuoåi hoûi, nhaûy caùch theo chieàu thuaän ñeán daäu laø 11 tuoåi, hôïi 21, söûu 31, maõo 41, tò 51, muøi 61, daäu 71. Sau ñoù ñeám ngöôïc leân thaân laø 72, muøi 73, ngoï 74, tò 75, thìn 76, maõo 77. Neân ngöôøi ñoù thuoäc tuoåi con thoû, naêm 1915. CHÖÔNG 9 BAØN VEÀ CAÙT THAÀN Hoïc thuyeát veà thaàn saùt, töø ñôøi Haùn ñeán nay ñaõ traûi hôn ba ngaøn ngaøn naêm lòch söû, coù ñeán khoaûng moät traêm hai möôi caùch noùi. Neân nhöõng lôøi baøn luaän cuûa caùc saùch meänh hoïc veà thaàn saùt raát khaùc nhau. Coù saùch vöùt boû caû nguyeân lyù aâm döông, nguõ haønh ,sinh khaéc cheá hoaø cuûa Töù truï , löu nieân , ñaïi vaän maø chæ laáy thaàn saùt ñeå quyeát ñònh ngöôøi naøo ñoù cao sang hay thaáp heøn ; coù saùch laïi hoaøn toaøn phuû ñònh vai troø cuûa thaàn saùt trong döï ñoaùn, cho raèng thaàn saùt laø roäng raõi, bòp bôïm. Toâi cho raèng caû hai caùch nhaän thöùc treân ñeàu leäch. Laáy thaàn saùt ñeå quyeát ñinh meänh ngöôøi cao sang hay thaáp heøn laø khoâng ñuùng, nhöng phuû ñònh hoaøn toaøn vai troø cuûa thaàn saùt trong döï ñoaùn laïi caøng sai. Trong döï ñoaùn thoâng tin nhaát thieát phaûi noùi ñeán thaàn saùt , nhöng khoâng theå vaän duïng caû moät traêm hai möôi caùch noùi ñeå ñeán noãi taïo ra moät thaàn naøo ñoù laø caùt, moät saùt naøo ñoù laø hung, vöøa hung vöøa caùt thì hoãn taïp voâ cuøng. Hoaëc trong saùch naøy ñoù laø thaàn caùt, trong saùch khaùc cho raèng maët ñoù laø hung, moãi saùch noùi moät phaùch, maâu thuaãn laãn nhau, ñoäc giaû khoâng bieát ñaâu maø theo. Ngoaøi ra caùch tra theo naêm, coù saùch tra theo thaùng, coù saùch tra theo ngaøy. Nhö saùch “ Thieân hæ”, “Tuyeån traïch toáng kinh” laáy thaùng gieâng tuaát, thaùng hai hôïi... ñeå tra “thieân hæ”. Saùch “ Phi tinh töû vi ñaåu soá” thì laáy chi naêm ñeå tra : naêm tí kieán daäu, naêm söûu kieán thaân... Teân goïi cuõng khoâng thoáng nhaát, nhö “ñaïi hao” laø saùt tinh, coù saùch vaãn goïi laø “ ñaïi haøo”, coù saùch laïi goïi laø “nguyeân thaân”. Cöù nhö theá ngöôøi ñôøi sau khoâng bieát ñaâu maø öùng duïng. Qua ñoù ta thaáy caùt, thaàn,hung, saùt ñöôïc baøn raát loän xoän. Veà öùng duïng cuûa thaàn saùt ,toâi caên cöù caùc saùch hieän ñaïi vaø saùch coå, coäng theâm vôùi kinh nghieäm ñaõ duøng trong thöïc teá coù giaù trò xin giôùi thieäu ñeå moïi ngöôøi tham khaûo. Hai chöõ “ thaàn saùt “ laø moät trong nhöõng tieâu chí ñeå döï ñoaùn caùt hung. Thaàn khoâng phaûi laø thaàn, quyû, saùt cuõng khoâng phaûi laø saùt nhaân. Thaàn laø tieâu chí caùt tinh trong Töù truï ; saùt laø tieâu chí hung tinh, nhöõng thaàn saùt naøy laø tieâu chí theå hieän moät maët söï vieäc naøo ñoù trong thoâng tin cuû con ngöôøi . Caên cöù söï bieåu thò cuûa noù laø ñoaùn ñöôïc thöïc chaát cuûa vaán ñeà, nhöng noù khoâng phaûi laø caùi quyeát ñònh vaän meänh hay thay cho vaän meänh. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ I. Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 193 BAØN VEÀ THIEÂN AÁT QUYÙ NHAÂN. Giaùp maäu ñi vôùi traâu, deâ ; aát kæ ñi vôùi chuoät, khæ. Bính ñinh laø lôïn gaø ; nhaâm quyù laø thoû ,raén. Canh taân hoå, ngöïa, ñoù laø phía quyù nhaân. Baøi veø treân ruùt töø saùch “Uyeân haûi töû bình” .Caùch laáy thieân can cuûa thieân aát quyù nhaân caùc saùch noùi khaùc nhau. Nhöõng saùch khaùc noùi “giaùp, maäu, canh laø traâu deâ” vaø “ luïc thaân laø hoå, ngöïa”. Toâi öùng dung thieân aát quyù nhaân theo phöông phaùp saùch “ Uyeân haûi töû bình”, khoâng nhöõng vì maët Töù truï meänh lyù hoïc saùch ñoù baøn saâu maø trong thöïc teá cuõng ñöôïc thöøa nhaän roäng raõi, trong öùng duïng ñaõ ñöôïc chöùng minh. Coøn caùch laáy thieân aát quyù nhaân vì sao khaùc nhau, nguyeân nhaân ñeán nay vaãn chöa roõ. Tröø saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” coù giaûi thích ra, coøn nöõa thì phaûi nghieân cöùu theâm. Cho neân trong öùng duïng khoâng cöôõng noãi gaùn phaûi thoáng nhaát vôùi nhau. Moãi ngöôøi coù theå theo kinh nghieäm vaø thoùi quen cuûa mình maø töï do löïa choïn cho thích hôïp. Chaéc chaén thöïc tieãn laø tieâu chuaån duy nhaát kieåm nghieäm chaân lyù. Ngoaøi ra, caùch laáy thôøi gian cuûa thieân aát quyù nhaân cuõng coù hai caùch khaùc nhau. Coù saùch laáy can naêm laøm quyù nhaân, coù saùch laïi laáy can ngaøy sinh laøm quyù nhaân. Caùch duøng cuõng khaùc nhau, laøm cho ngöôøi ñôøi sau khoâng bieát ñaâu maø löïa choïn. Toâi trong thöïc tieãn laáy caû can naêm vaø can ngaøy laøm quyù nhaân. Thöïc teá chöùng minh quyù nhaân can naêm to hôn, quyù nhaân can ngaøy nhoû hôn. Neáu trong Töù truï can naêm vaø can ngaøy ñeàu coù thieân aát quyù nhaân, thì ñoù laø moät quyù nhaân to, moät quyù nhaân nhoû. Cho duø quyù nhaân to hay nhoû, ñeàu coù taùc duïng laøm thieân aát quyù nhaân. Thieân aát quyù nhaân laïi chia ra quyù döông, quyù aâm. Coù hai caùch chia. Caùch thöù nhaát laáy sinh sau giôø tyù laøm quyù döông, sinh sau giôø ngoï laø quyù aâm ; caùch thöù hai laáy daàn thaân ñeå chia aâm döông : sinh sau ñoâng chí laø quyù döông, sau haï chí laø quyù aâm. Ngöôøi sinh sau moät döông gaëp ñöôïc quyù döông laø ñöôïc theâm söùc, sinh sau moät aâm gaëp quyù aâm laø theâm söùc. Cho neân laáy hai tieát leänh ñoâng chí, haï chí chia laøm quyù döông, quyù aâm laø ñuùng lyù. Thieân aát quyù nhaân laø trong naêm thaùng ngaøy giôø sinh gaëp quyù nhaân, quyù nhaân laø caùt tinh, laø sao giaûi aùch, sao cöùu trôï. Trong Töù truï coù quyù nhaân laø gaëp vieäc coù ngöôøi giuùp, gaëp tai aùch coù ngöôøi giaûi cöùu, laø sao gaëp hung hoùa thaønh caùt. Cho neân saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” noùi : “ Thieân aát laø thaàn treân trôøi, trong töû vi luoân ôû beân ngoaøi cöûa, saép haøng ngang, thaùi aát laøm nhöõng vieäc cuûa thieân hoaøng ñaïi ñeá, neân teân goïi laø thieân aát. Thaàn thieân aát toân quyù, taát caû moïi hung saùt ñeàu phaûi laùnh xa.”. Saùch “ Chuùc thaàn kinh” coøn noùi “ Thieân aát quyù nhaân gaëp sinh vöôïng, thì dieän maïo hieân ngang, tính tình nhanh nheïn, lyù leõ phaân minh, khoâng thích meïo vaët, maø thaúng thaén, ngöôøi oân hoøa ñöùc ñoä, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán khaâm phuïc. Thaùi aát maø töû tuyeät thì tính tình coá chaáp, coù thaùi aát seõ ñôõ. Neáu thaùi aát ñi vôùi kieáp saùt thì coù uy, ña möu tuùc keá. Thaùi aát ñi vôùi quan phuø thì vaên chöông bay boång, lôøi leõ huøng bieän. Thaùi aát ñi vôùi kieán loäc thì vaên chöông thaønh thaät, aân hueä khaép nôi, laø ngöôøi quaân töû”. Thieân aát quyù nhaân laø thaàn toát nhaát trong meänh. Ai coù noù thì vinh hieån, coâng danh sôùm ñaït, deã thaêng quan. Neáu meänh thöøa vöôïng khí thì coù theå ñaït ñeán danh töôùng, coâng haàu. Ñaïi tieåu vaän haønh ñeán naêm ñoù thì nhaát ñònh seõ ñöôïc thaêng quan. Taát caû nhöõng gì gaëp ñöôïc caùi naøy ñeàu laø ñieàm toát. Phaøm ngöôøi ta ñeán luùc gaëp ñöôïc thaùi aát quyù nhaân thì gaëp tin vui, moïi vieäc ñeàu thuaän. Thieân aát quyù nhaân laïi gaëp ñöôïc thieân ñöùc, nguyeät ñöùc thì quyù voâ cuøng, ngöôøi ñoù thoâng minh trí tueä. Quyù nhaân toaï vaøo can ngaøy thì suoát ñôøi thanh cao. Toùm laïi trong Töù truï coù thieân DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 194 aát quyù nhaân thì thoâng minh thaùo vaùt, gaëp vieäc linh lôïi, gaëp hung hoùa caùt, laø ngöôøi haøo phoùng, hay vui veû giuùp ngöôøi, taâm tö hieàn laønh, giao thieäp roäng raõi, ñöôïc moïi ngöôøi uûng hoä. Thieân aát quyù nhaân toát nhaát laø ñöôïc sinh vöôïng, ñöôïc caùt tinh trôï giuùp,kò nhaát laø gaëp hình xung khaéc haïi hoaëc ñaát khoâng, vong, töû, tuyeät. Ngöôøi gaëp theá laø hoïa, nguoàn phuùc giaûm ñi, suoát ñôøi vaát vaû. Thìn tuaát laø choã cao nhaát, quyù nhaân khoâng gaëp neân hai chi thìn tuaát khoâng coù thieân aát quyù nhaân. Caùch tra thieân aát quyù nhaân nhö can naêm, can ngaøy ñeàu tra ñöôïc , laáy can naêm tra boán chi trong Töù truï xem coù gaëp quyù nhaân khoâng. Xong laïi laáy can ngaøy tra boán chi trong Töù truï xem coù gaëp quyù nhaân khoâng. Caên cöù ví duï coå vaø ví duï thaät, chæ caàn quyù nhaân hai ñòa chi trong Töù truï xuaát hieän töùc laø ñeàu coù sao quyù nhaân. Ví duï : Sinh giôø muøi ngaøy 18 thaùng 8 naêm 1985 Taân muøi Giaùp tuaát AÁt daäu AÁt söûu Theo caâu “ aát tò ñi vôùi chuoät khæ”, ta tra quyù nhaân cuûa can naêm, trong Töù truï khoâng coù ñòa chi “tí, thaân” neân can naêm khoâng coù quyù nhaân ; tra can ngaøy “ giaùp ñi vôùi traâu deâ”, chi naêm, chi giôø trong Töù truï coù “ söûu traâu, muøi deâ” cho neân can ngaøy coù hai quyù nhaân. Neáu chæ gaëp söûu, hoaëc chæ gaëp muøi thì can ngaøy chæ coù moät quyù nhaân. Ví duï khaùc : Sinh giôø hôïi ngaøy 24 thaùng 11 naêm 1991 Aán Nhaät nguyeân Kieâu Aán Taân hôïi Nhaâm thaân Canh tí Taân muøi Theo caâu “canh thaân gaëp hoå, ngöïa “, tra can naêm khoâng coù ñòa chi “daàn, ngoï” ; theo caâu “ nhaâm quyù laø thoû raén” laïi tra cho can ngaøy khoâng coù ñòa chi “ maõo tò”, neân caû can naêm vaø ngaøy ñeàu khoâng coù quyù nhaân. Töù truï khoâng coù quyù nhaân thì xem thai nguyeân, cung meänh xem coù quyù nhaân khoâng ? Caùch tra thai nguyeân, cung meänh ñaõ noùi ôû treân. ÔÛ ví duï naøy thai nguyeân laø taân maõo, cung meänh laø giaùp ngoï, neân can naêm laø taân gaëp ngoï cuûa cung meänh laø quyù nhaân. Nhö theá goïi laø thai nguyeân vaø cung meänh gaëp quyù nhaân, coù ñeå buø ñaép choã khieám khuyeát cuûa Töù truï laø coù quyù nhaân. Coøn neáu can naêm, can ngaøy, thai nguyeân, cung meänh ñeàu khoâng coù quyù nhaân thì khi gaëp vieäc xaáu hoaëc ñaïi naïn seõ khoù maø khaéc phuïc. Luùc ñoù phaûi döïa theo can naêm, can ngaøy cuûa töông khaéc ngöôøi ñoù thieáu quyù nhaân phaûi tìm nhöõng dao quyù nhaân gaàn ñoù giuùp ñôõ thì may ra seõ ñôõ ñöôïc phaàn naøo. Neáu voán coù quyù nhaân thì duø bieát ñöôïc hay khoâng, khi gaëp khoù khaên laø coù ngöôøi giuùp. Ngöôøi giuùp ñoù trong Töù truï goïi laø quyù nhaân. Ví duï bò cheát ñuoái maø coù ngöôøi giuùp, ngöôøi giuùp ñoù trong Töù truï laø söûu, muøi thì aân nhaân ngoaøi ñôøi thöôøng laø ngöôøi tuoåi söûu hoaëc tuoåi muøi. II. BAØN VEÀ THAÙI CÖÏC QUYÙ NHAÂN Sinh giaùp aát tìm trong tí ngoï. Sinh bính ñinh thì gaëp gaø thoû. Maäu kyû hai can gaëp töù quyù. Canh taân daàn hôïi loäc doài daøo. Nhaâm quyù gaëp tò thaân toát ñeïp. Ñöôïc nhö treân phuùc loäc tuoân veà DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 195 Saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” noùi : “ Thaùi cöïc, thaùi laø ban ñaàu, laø baét ñaàu, vaän hình thaønh ôû giai ñoaïn ñaàu laø thaùi cöïc, laø nhaát ñònh thaønh, nhaát ñònh keát quaû. Vaät coù choã quy tuï veà goïi laø cöïc, töùc taïo hoaù duy trì cho söï thuyû chung, neân goïi thaùi cöïc laø quyù nhaân vaäy. Moäc giaùp aát ñöôïc taïo ra ôû tí, nhôø khaûm thuûy maø sinh vaø keát thuùc ôû ngoï, ñoù laø do ly hoaû ñoát maø cheát. Hoûa cuûa bính ñinh ra ñôøi ôû chaán maõo, sau ñöôïc taøng daáu ôû ñoaøi daäu. Kim cuûa canh taân ñöôïc daàn neân kim sinh ôû caán, nhôø gaëp hôïi neân kim ñöôïc toân quyù ôû caøn. Thuyû cuûa nhaâm quyù ñaàu tieân sinh ra nhôø thaân, sau ñoù ñöôïc tò dung naïp”. Ñaát nöùt ôû ñoâng nam, boán beå raõnh möông ñeàu chaûy veà ngoâi toán, töùc laø yù coù thuyû chung. Maäu kyû laø thoå möøng sinh ôû thaân, ñöôïc thìn tuaát söûu muøi laø boán kho chính, töùc laø quyù nhaân gaëp ñöôïc seõ coù thaàn phuùc phuø trôï, coøn gì hôn maø khoâng toát ñeïp. Meänh ngöôøi gaëp ñöôïc thaùi cöïc quyù nhaân laø chuû veà thoâng minh hieáu hoïc, taøng aån hæ thaàn, chaêm chæ duïng coâng. Ñaëc bieät ñoaùn veà hoïc haønh, chöùc nghieäp, hæ tinh, töôùng maët, Töù truï, Baùt quaùi, phong thuyû aâm döông thì thaùi cöïc quyù nhaân raát quan troïng. Ngöôøi gaëp noù coù tính caùch chính tröïc, laøm vieäc chuyeân chuù, coù ñaàu coù ñuoâi, neáu ñöôïc sinh vöôïng, laïi coù thaùi cöïc quyù nhaân caùt tinh phuø trôï thì yù chí hieân ngang, phuùc thoï song toaøn, neáu khoâng phaûi quan cao trong trieàu ñình thì cuõng laø ngöôøi giaøu sang giöõa muoân daân. Caùch tra thaùi cöïc quyù nhaân cuõng gioáng tra thieân aát quyù nhaân, nhöng khoâng gaén vôùi thuyeát thai nguyeân vaø cung meänh. III. BAØN VEÀ THIEÂN ÑÖÙC, NGUYEÄT ÑÖÙC QUYÙ NHAÂN. I. THIEÂN ÑÖÙC QUYÙ NHAÂN. Sinh thaùng gieâng thaáy ñinh, thaùng 2 thaáy thaân, thaùng 3 thaáy nhaâm, thaùng 4 thaáy taân, thaùng 5 thaáy hôïi, thaùng 6 thaáy giaùp, thaùng 7 thaáy quyù, thaùng 8 thaáy daàn, thaùng 9 thaáy bính, thaùng 10 thaáy aát, thaùng 11 thaáy tò, thaùng 12 thaáy canh. Phaøm ngöôøi naêm thaùng ngaøy giôø trong Töù truï thaáy coù nhö theá laø coù thieân ñöùc quyù nhaân. 2. NGUYEÄT ÑÖÙC QUYÙ NHAÂN. Sinh thaùng daàn ngoï tuaát thaáy bính Sinh thaùng thaân tí thaáy nhaâm Sinh thaùng hôïi maõo muøi thaáy thaân. Sinh thaùng tò daäu söûu thaáy canh Phaøm ngöôøi maø can cuûa naêm thaùng ngaøy giôø trong Töù truï thaáy coù nhö theá töùc laø coù nguyeät ñöùc quyù nhaân. Thieân ñöùc nguyeät ñöùc laø maët trôøi vaø maët traêng hoäi hôïp chieáu vaøo, baát cöù söï aùm muoäi naøo cuõng khoâng toàn taïi ñöôïc trong ñoù. Cho neân moïi söï cöôùp boùc, ñoäc aùc ñeàu coù thaàn cöùu giaûi. Khí ñeïp cuûa thieân ñöùc laø thaàn hoaù hung thaønh caùt, ñaïi phuùc ñöùc, neáu coù theâm loäc, maõ, aán , thu quyù nhaân giuùp theâm, hoaëc coù caû thieân ñöùc vaø nguyeät ñöùc thì seõ coù ñuû taøi, quan,aán, thöïc ; neáu coøn ñöôïc tam kyø nguõ haønh sinh vöôïng, khoâng bò thöông khaéc phaù haïi thì hieån ñaït vinh hoa, suoát ñôøi khoâng gaëp ñieàu gì ngang ngöôïc. Neáu bò töû, thöông, phaù thì vieäc gì cuõng khoâng thaønh. Meänh khoâng coù thaùi cöïc quyù nhaân thì baàn tieän hung aùc, neáu gaëp ñöôïc thieân ñöùc, nguyeät ñöùc laø coù cöùu giaûi. Trong hai ñöùc, thieân ñöùc laøm ñaàu, nguyeät ñöùc thöù hai. Noù seõ bieán taøi quan aán thu taêng leân gaáp boäi, laøm cho can ngaøy theâm toát. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 196 Hai ñöùc naøy laâm nhaät thì chuû veà cuoäc ñôøi khoâng gaëp gì nguy hieåm. Gaëp ñöôïc töôùng tinh thì coâng thaønh danh toaïi. Ñöôïc moät ñöùc phuø hoä thì moïi ñieàu xaáu ñöôïc giaûi thoaùt. Nam gaëp noù ñöôøng coâng danh theânh thang, nöõ gaëp noù phuùc ñöùc thì aâm döông caân baèng, vaên hoïc sieâu quaàn, chöùc töôùc thanh hieån. Thieân, nguyeät ñöùc quyù nhaân laø thaàn cöùu giaûi, moïi naïn ñeàu qua. Thô xöa noùi : “ Thieân ñöùc voán laø ñaïi caùt, neáu gaëp ngaøy giôø laø raát toát, thi cöû seõ ñoã cao, laøm vieäc gì cuõng thaønh coâng.... Trong meänh neáu coù thieân, nguyeät ñöùc thì caàu vieäc gì cuõng lôïi, só coâng noâng thöông laøm ngheà gì cuõng gaëp may. Anh em vôï choàng khoâng khaéc haïi nhau, aâm ñöùc toå tieân doài daøo, coøn treû ñaõ thaønh ñaït”. Trong meänh coù caû hai thieân, nguyeät ñöùc thì ngöôøi hieàn töø hay boá thí, laøm vieäc theo coâng baèng, yeâu nöôùc thöông daân, thoâng minh trí tueä, taøi caùn hôn ngöôøi , ít beänh taät, khoâng bò hình phaït, gaëp hung hoùa caùt, gaëp naïn ñöôïc cöùu. Ngöôøi maø taøi, aán, thöïc ñeàu coù, coøn coù hai ñöùc thì giaûm ñöôïc ñieàu xaáu, phuùc ñöôïc taêng theâm. Ngöôøi gaëp kieâu, saùt, thöông, kieáp nhöõng vieäc ngang traùi deã hoùa phuùc. Nöõ coù hai ñöùc thì laáy ñöôïc choàng ñeïp, thoâng minh con nhaø giaøu sang, deã sinh ñeû. Thieân ñöùc, nguyeät ñöùc ñöôïc caùt thaàn phuø trôï caøng theâm toát, sôï nhaát töï gaëp xung khaéc, bò xung khaéc taát nhieân voâ löïc. IV – BAØN VEÀ TAM KYØ QUYÙ NHAÂN. Treân trôøi tam kyø laø giaùp maäu canh. Döôùi ñaát tam kyø laø aát bính ñinh. Trong ngöôøi tam kyø laø nhaâm quyù taân. Veà tam kyø, nhieàu saùch ñeàu laáy thieân ñòa nhaân laø kyø, cuõng coù saùch laáy taøi, quan, aán, taøi, quan, thöïc laø kyø. Ña soá saùch ñoái vôùi tam kyø giöõ thaùi ñoä khaúng ñònh, coøn saùch : “Meänh lyù öôùc ngoân” thì cho raèng tam kyø laø khoâng quan troïng. Ñoái vôùi taøi, quan, aán hay taøi, quan, thöïc voán vaãn thuoäc luïc thaân trong Töù truï laø töôïng phuù quyù. ÔÛ ñaây baøn ñeán laø tam kyø trong thieân ñòa nhaân. Tam kyø döôùi ñieàu kieän naøo môùi coù theå thaønh kyø chaân chính ? Moät laø : khoâng theå kyø naøo cuõng ñeàu phaûi saép xeáp theo chieàu thuaän, töùc naêm giaùp, thaùng maäu, ngaøy canh hoaëc thaùng giaùp ngaøy maäu canh. Hai laø , tam kyø phaûi ñaéc thôøi ñaéc ñòa, khoâng ñöôïc töû tuyeät. Ba laø, tam kyø phaûi coù caùt tinh quyù nhaân nhö thieân aát, thieân ñöùc, nguyeät ñöùc phuø trôï. Boán laø, gaëp ñaùi nguyeân thaàn, ñaøo hoa, thieân laø ñòa voõng laø trôû thaønh voâ duïng. Tam kyø coù vai troø kì taøi ñaëc bieät. Theo saùch “ Sieâu nhaân Tröông Baûo Thaéng” noùi : Tröông laø taùm chöõ tam kyø, cho neân coâng naêng ñaëc bieät cuûa theá gian hieám coù. Toâi trong thöïc teá cuõng ñaõ gaëp taùm chöõ tam kyø, vì ôû vaøo moät tuyeät neân ngöôøi ñoù cuõng chæ laø ngöôøi bình thöôøng. Phaøm meänh gaëp tam kyø, tinh thaàn ngöôøi khaùc thöôøng, hoaøi baõo to lôùn, thích nhöõng gì to taùt, bieát roäng, nhieàu taøi. Ngöôøi coù theâm caû thieân aát quyù nhaân thì coâng danh sieâu quaàn. Neáu coù theâm thieân ñöùc thì khoâng bao giôø gaëp ñieàu tai vaï. Coù theâm tam hôïp nhaäp cuïc thì ñoù laø ñaïi thaàn trong quoác gia. Coù theâm quan phuø kieáp saùt thì taàm nhìn saéc saûo, nhìn xa troâng roäng. Coù theâm tuaàn khoâng, sinh vöôïng seõ thoaùt khoûi buïi traàn tuïc, phaùt quyù, khoâng daâm, uy vuõ baát khuaát. Tam kyø phaûi ñöôïc phoái hôïp vôùi meänh cuïc vaø coù caùc quyù nhaân khaùc phuø trôï thì môùi vinh hoa phuùc thoï. Neáu chæ coù tam kyø, khoâng coù quyù nhaân, meänh cuïc lung tung thì cuõng seõ baàn cuøng thaáp keùm, bò coi thöôøng. Cho duø meänh cuïc khaù ñeïp nhöng tam kyø khoâng coù quyù nhaân maø laïi rôi vaøo khoâng vong thì khoâng coâ ñoäc cuõng laø keû lang baït boán phöông. V. BAØN VEÀ PHUÙC TINH QUYÙ NHAÂN DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 197 Caùch laáy phuùc sinh quyù nhaân cuûa saùch “ Uyeân haûi töû bình” laø laáy can naêm hoaëc can ngaøy laøm chuû. Phaøm giaùp, bính gaëp daàn hoaëc tí, aát quyù gaëp maõo hay söûu, maäu gaëp thaân, kyû gaëp muøi, ñinh gaëp hôïi, canh gaëp ngoï, taân gaëp tò, nhaâm gaëp thìn laø coù phuùc tinh quyù nhaân. Neáu trong meänh coù phuùc tinh thì chuû veà cuoäc ñôøi phuùc loäc doài daøo, coù caû caùch cuïc phoái hôïp thì coøn nhieàu phuùc vaø soáng laâu, vaøng baïc ñaày nhaø. Ngöôøi bình thöôøng gaëp ñöôïc thì ít nhaát cuõng ngaøy ba böõa no aám, cuoäc soáng voâ lo. Sao naøy phaàn nhieàu chæ veà bình an, coù phuùc chöù khoâng chæ söï giaøu sang. VI.BAØN VEÀ VAÊN XÖÔNG QUYÙ NHAÂN Theo “ Töû vi ñaåu soá” caùch tra vaên xöông quyù nhaân laáy can naêm, can ngaøy laøm chuû, neáu gaëp caùc ñòa chi trong Töù truï töùc laø coù vaên xöông quyù nhaân. Nguõ haønh coù sao vaên xöông quyù nhaân thì thöïc thaàn gaëp quan tröôøng sinh. - Giaùp laáy bính laøm thöïc thaàn, bính laâm quan ôû tò, neân giaùp laáy tò laø vaên xöông quyù nhaân. - AÁt laáy ñinh laøm thöïc thaàn, ñinh laâm quan ôû ngoï, neân aát laáy ngoï laø vaên xöông. - Maäu laáy canh laøm thöïc thaàn, canh laâm quan ôû thaân, neân maäu laáy thaân laø vaên xöông. - Ñinh laáy kæ laøm thöïc thaân, kæ tröôøng sinh ôû daäu, neân ñinh laáy daäu laøm vaên xöông. - Canh, taân, nhaâm, quyù caùch tính ñeàu nhö theá ( canh laáy hôïi, taân laáy tí, nhaâm laáy daàn...laøm vaên xöông). Vaên xöông nhaäp meänh chuû veà thoâng minh hôn ngöôøi , gaëp hung hoùa caùt. Taùc duïng cuûa noù töông töï nhö thieân ñöùc, nguyeät ñöùc, thieân aát quyù nhaân. Xem kó vaên xöông quyù nhaân ta thaáy, cöù “ thöïc thaàn” laâm quan laø coù vaên xöông quyù nhaân. Do ñoù maø goïi laø vaên xöông töùc thöïc thaàn kieán loäc. Ngöôøi vaên xöông nhaäp meânh thì khí chaát thanh tao, vaên chöông cöû theá. Nam gaëp ñöôïc thì noäi taâm phong phuù, nöõ gaëp ñöôïc thì ñoan trang, ham hoïc, ham hieåu bieát, muoán vöôn leân, cuoäc ñôøi lôïi ñöôøng tieán chöùc, khoâng giao thieäp vôùi keû taàm thöôøng. Trong thöïc tieãn, ngöôøi coù vaên xöông quyù nhaân sinh vöôïng, thöôøng ñoã ñaït caùc tröôøng chuyeân khoa, ñaïi hoïc, veà ñöôøng hoïc haønh thi cöû. VII.BAØN VEÀ KHOÂI CANH QUYÙ NHAÂN. Nhaâm thìn, canh tuaát, canh thìn vaø maäu tuaát laø boán ngoâi khoâi canh quyù nhaân ñoùng. Thìn laø thieân canh, tuaát laø haø khoâi, töùc thìn laø thuyû kho thuoäc thieân canh, tuaát laø hoûa kho thuoäc ñòa khoâi. Thìn tuaát ñeàu coù laø thieân xung ñòa kích. Ngöôøi maø truï ngaøy thaáy moät trong boán ngoâi aáy laø coù khoâi canh quyù nhaân. Nhöng trong truï khoâng coù taøi, quan, hình, saùt thì môùi toát, neáu coù laïi laø xaáu. Neáu gaëp vöôïng ñòa thì toát voâ cuøng. Trong boán ngaøy ñoù, ñoái vôùi canh tuaát vaø canh thìn neáu trong Töù truï maø coù quan laø khoâng toát ; hai ngaøy maäu tuaát vaø nhaâm thìn neáu trong Töù truï coù taøi vaän cuõng laø khoâng toát. Khoâi canh quyù nhaân chæ veà ngöôøi coù tính caùch thoâng tueä, öa saùt phaït. Neáu trong Töù truï coù hình xung phaù haïi thì ngöôøi ngheøo raùch, kieät queä. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 198 Ngöôøi gaëp thieân canh ñòa khoâi, neáu suy thì ngheøo ñoùi raùch naùt ; neáu vöôïng thì giaøu sang tuyeät traàn, khoâi canh tuï hoäi thì phuùc phaùt phi thöôøng. Tính caùch thoâng minh, vaên chöông noåi tieáng, gaëp vieäc thì quaû ñoaùn, naém quyeàn thì thích saùt phaït, thaân vöôïng thì phaùt phuùc to. Nhöng gaëp taøi quan thì tai hoaï aäp ñeán ngay, neáu Töù truï coù hình saùt thì coøn naëng hôn. Neáu laâm taøi vöôïng, quan vöôïng thì phaûi ñeà phoøng tai hoaï ñeán baát ngôø. Neáu leänh thaùng gaëp taøi quan aán thuï, ngaøy chuû moät trong boán ngoâi, töùc laáy taøi quan aán thöïc laøm duïng thaàn, tuy hôi bò phaù taøi, nhöng nhôø taøi quan aán thöïc ñöôïc ngoâi neân khoâng bò haïi nhieàu. Canh tuaát, canh thìn hai ngaøy naøy khoâng coù quan tinh, neáu khoâi canh truøng ñieäp höõu tìn thì chuû veà phuù quyù danh tieáng, neáu gaëp taøi quan thì xaáu. Gaëp tueá vaän coøn gaëp caû taøi quan vöôïng thì tai vaï khoâng löôøng. Ngöôøi trong Töù truï coù khoâi canh quyù nhaân, tuy coù taøi laõnh ñaïo, tieáng vang söùc maïnh, thích quyeàn bính, hieáu thaéng, nhöng vieäc hoân nhaân thöôøng traéc trôû. Ngoaøi ra neáu khoâng toân troïng phaùp luaät thì khoù traùnh khoûi tuø ñaøy. VII. BAØN VEÀ QUOÁC AÁN QUYÙ NHAÂN. Giaùp thaáy tuaát, aát thaáy hôïi, bính thaáy söûu, ñinh thaáy daàn, maäu thaáy söûu, kyû thaáy daàn, canh thaáy thìn, taân thaáy tò, nhaâm thaáy muøi, quyù thaáy thaân. Quoác aân quyù nhaân laø laáy loäc can naêm hoaëc can ngaøy laøm khôûi ñieåm, ngoâi thöù chín tröôùc loäc neáu gaëp ñòa chi quoác aán töùc laø coù quoác aán quyù nhaân. Ví duï giaùp loäc ôû daàn, ngoâi thöù chín tröôùc daàn laø ñòa chi tuaát, neân giaùp thaáy tuaát laø quoác aân quyù nhaân. Quoác aán quyù nhaân trong döï ñoaùn noùi chung ít duøng, nhöng ngöôøi trong Töù truï coù quoác aán quyù nhaân vaø sinh vöôïng thì haàu heát laøm chöùc to trong nhaø nöôùc hoaëc naém quyeàn quaûn lyù ôû cô quan. Sao naøy cuõng coù theå tham khaûo ñeå caùc cô quan duøng tuyeån ngöôøi giöõ chöùc cao. Ngöôøi Töù truï coù quoác aán, chuû veà thaønh thöïc ñaùng tin, nghieâm töùc thanh lieâm, quy cuû, haønh söï theo leõ coâng, vui veû vôùi moïi ngöôøi , leã nghóa nhaân töø, khí chaát hieân ngang. Neáu aán gaëp sinh vöôïng vaø coù caùc caùt tinh töông trôï, khoâng gaëp xung, phaù, khaéc, haïi thì khoâng nhöõng coù theå ñöùng ñaàu cô quan maø coøn coù khaû naêng toát. IX. BAØN VEÀ TÖØ QUAÙN, HOÏC ÑÖÔØNG Hoïc ñöôøng. Meänh kim thaáy tò, taân tò laø chính ngoâi ; meänh moäc thaáy hôïi, kæ hôïi laø chính ngoâi ; meänh thuyû thaáy thaân, giaùp thaân laø chính ngoâi ; meänh thoå thaáy thaân, maäu thaân laø chính ngoâi ; meänh hoûa thaáy daàn, bính daàn laø chính ngoâi. Töø quaùn : Giaùp thaáy canh daàn, aát thaáy taân hôïi, bính thaáy aát tò, ñinh thaáy maäu ngoï, maäu thaáy ñinh tò, kæ thaáy canh ngoï, canh thaáy nhaâm thaân, taân thaáy quyù daäu, nhaâm thaáy quyù hôïi, quyù thaáy nhaâm tuaát. Caùch tra hoïc ñöôøng, töø quaùn ñeàu laáy can naêm vaø can ngaøy laøm chuû. Ñòa chi trong Töù truï gaëp töùc laø coù. Hoïc ñöôøng, töø quaùn naïp nguõ haønh cuõng gioáng vôùi nguõ haønh can ngaøy, can naêm. Ngöôøi coù hoïc ñöôøng quyù nhaân ví duï nhö ngöôøi ñöôïc hoïc cao, neân goïi laø vaên tinh, töùc chæ veà nhöõng vieïc coâng danh, hoïc nghieäp. Phaøm ngöôøi coù sao naøy nhaäp meänh chuû veà thöù baäc thì ñoã hoaëc tieàn ñoà hoïc nghieäp. Ngöôøi coù töø quaùn quyù nhaân laø laøm ôû haøn laâm quaùn ( ví duï ngaøy nay laø laøm ôû Boä Giaùo duïc ). Laø nhöõng ngöôøi hoïc vaán tinh thoâng, vaên chöông gioûi. Nhöõng ngöôøi hoïc cao goïi laø hoïc ñöôøng chính vò, ví duï ngöôøi meänh kim thaáy taân tò, vì kim tröôøng sinh ôû tò, naïp aâm laïi thuoäc kim. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 199 Ngöôøi ñöôïc ñi laøm quan goïi laø töø quaùn chính vò, ví duï meänh kim gaëp nhaâm thaân, nhaâm laâm quan ôû thaân, nhaâm thaân naïp aâm laïi thuoäc meänh kim. Nhöõng caùi khaùc caùch hieåu töông töï nhö theá. Hoïc ñöôøng, töø quaùn chuû veà tuù khí phaùt sinh, thoâng minh kheùo leùo, vaên chöông noåi tieáng, cuoäc ñôøi giaøu sang. Neân ñöôïc sinh vöôïng khoâng neân bò khaéc, haïi, xung, phaù. neáu coù thieân aát quyù nhaân hoaëc caùt tinh phuø trôï thì toát, neáu khoâng thì taøi naêng khoù thì thoá, yù chí bò boù buoäc. X. BAØN VEÀ ÑÖÙC, TUÙ QUYÙ NHAÂN. Sinh thaùng daàn, ngoï, tuaát thì bính, ñinh laø ñöùc quyù nhaân coøn maäu, quyù laø tuù quyù nhaân. Sinh thaùng thaân, tí, thìn thì nhaâm, quyù, maäu, kæ laø ñöùc quyù nhaân, coøn bính, taân, giaùp, kæ laø tuù quyù nhaân. Sinh thaùng tò daäu söûu thì canh taân laø ñöùc, coøn aát canh laø tuù. Sinh thaùng taân maõo muøi, thì giaùp aát laø ñöùc, ñinh nhaâm laø tuù. Caùch tra ñöùc, tuù laáy thaùng sinh laøm chuû, xem trong thieân can Töù truï coù khoâng. Ví duï ngöôøi sinh thaùng daàn hoaëc ngoï, hoaëc tuaát, thieân can trong Töù truï thaáy coù maäu, quyù laø tuù quyù nhaân, neáu Töù truï coøn coù bính hoaëc ñinh laø theâm ñöùc quyù nhaân. Nhöõng caùi khaùc cuõng tra töông töï. Coù ñöùc quyù nhaân laø thaùng ñoù ñöùc sinh vöôïng, ngöôøi coù tuù quyù nhaân laø hoøa hôïp vôùi tuù khí nguõ haønh trong trôøi ñaát bieán hoùa maø thaønh. Ñöùc quyù nhaân laø thaàn giaûi hung aâm döông ; tuù quyù nhaân laø khí thanh tuù cuûa trôøi ñaát , laø vöôïng boán muøa. Ngöôøi trong meänh coù ñöùc, tuù quyù nhaân, tuù quyù nhaân khoâng bò xung, phaù , khaéc aùp thì tính thoâng minh, oân hoøa trung haäu, neáu gaëp xung khaéc thì bò giaûm yeáu. Toùm laïi, ñöùc, tuù cuõng laø moät loaïi quyù nhaân, noù coù theå bieán hung thaønh caùt. Trong meänh coù noù laø ngöôøi thaønh thaät, tinh thaàn saùng suûa, nghóa hieäp thanh cao, taøi hoa xuaát chuùng. XI- BAØN VEÀ TRAÏCH MAÕ Thaân tí thìn maõ ôû daàn, daàn ngoï tuaát ôû thaân. Tò daäu söûu maõ ôû hôïi, hôïi maõo muøi maõ ôû tò. Caùch tra traïch maõ laáy chi naêm hoaëc chi ngaøy laøm chuû, xem trong Töù truï gaëp ñòa chi naøo thì coù traïch maõ. Thôøi xöa traïch traïm laø cô quan vaên thö cuûa quan. Traïch maõ laø coâng cuï giao thoâng truyeàn vaên thö cuûa quan, cho neân traïch maõ thoâng thöôøng laø chæ veà traïng thaùi ñoäng. Hung thaàn laø maõ, lôùn thì tin vui ngaát trôøi, nhoû thì lôïi veà ñoäng. Hung thaàn laø maõ, lôùn thì tai vaï ngaõ leân ngaõ xuoáng, nhoû thì chaïy ngöôïc chaïy xuoâi vaát vaû. Neáu gaëp xung thì nhö bò roi quaát , gaëp hôïp nhö ñöôïc nghæ chaân, gaëp löu nieân cuõng theá. Maõ gaëp taøi cuûa löu nieân ñaïi vaän thì phaùt nhanh. “Maõ ñaàu ñeo kieám laø uy traán bieân cöông” töùc noùi maõ tinh, nhaät nguyeân laâm ngaøy nhaâm thaân hoaëc ngaøy quyù daäu thì ra traán giöõ bieân cöông. Maõ tinh ôû truï giôø thì ngöôøi ñoù ñi kinh doanh, hieáu ñoäng môùi lôïi cho caàu danh caàu lôïi. Sôï nhaát laø gaëp kình döông ñaày maùu ; gaëp thieân loäc, chính loäc, khoâi canh thì thoâng minh cao quyù ; gaëp beänh haïi töû tuyeät thì ñi giang hoà, boân ba nôi xa. Quyù nhaân maø gaëp maõ tinh thì thaêng vöôït, ngöôøi bình thöôøng gaëp maõ tinh thì long ñong. Traïch maõ sinh vöôïng laø ngöôøi nhanh nheïn, trí löï, thoâng bieán luoân luoân, bình sinh nhieàu danh voïng ; gaëp töû tuyeät thì coù ñaàu khoâng coù ñuoâi, cuoäc ñôøi ít thaønh coâng maø phieâu baït voâ DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 200 ñònh ; gaëp loäc thì phuùc nhieàu, gaëp saùt töông xung, hoaëc coâ thaàn, ñieáu khaùch, tang moân laø ngöôøi xa queâ höông ñeå ñi theo taêng ñaïo hoaëc buoân baùn ; gaëp löu nieân thì oám ñau, beänh taät kinh dò ; gaëp quan phuø thì bò vieäc quan. Maõ laø ñoäng, laø töôïng boân ba. Ngöôøi Töù truï gaëp traïch maõ laø ngöôøi hieáu ñoäng, ñi khaép boán phöông nhö quaân nhaân, thöông nhaân hoaëc laøm ngoaïi giao thöôøng ñi coâng taùc. Maõ tinh coøn laø tieâu chí döï ñoaùn ñi nöôùc ngoaøi. Maõ tinh bò hôïp chaët thì coù cuõng nhö khoâng, maõ tinh bò xugn maát thì ngaøy ñi nghìn daëm. Nöõ giôùi gaëp maõ tinh thì taâm baát an, khoâng ôû moät choã, laø töôïng baát lôïi. XI. BAØN VEÀ HOA CAÙI söûu. Daàn ngoï tuaát thaáy tuaát, hôïi maõo muøi thaáy muøi, thaân tí thìn thaáy thìn, tò daäu söûu thaáy Caùch tra sao hoa caùi laáy chi naêm vaø chi ngaøy laøm chuû. Phaøm trong Töù truï thaáy laø coù sao hoa caùi. Saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” noùi : “ Hoa caùi gioáng nhö caùi loïng quyù, treân trôøi ngoâi sao naøy coù hình nhö caùi loïng, thöôøng duøng che choã vua ngoài”. Trong Töù truï coù hoa caùi phaàn nhieàu chæ veà coâ quaû, duø coù cao sang cuõng khoù traùnh khoûi coâ quaû. Saùch “ Meänh lyù taâm luaän” noùi : “ Ngöôøi trong meänh coù sao hoa caùi, thöôøng thoâng minh chaêm hoïc, thanh tónh, ít ham muoán, nhöng khoù traùnh khoûi coâ ñôn. Neáu hoa caùi gaëp tuaàn khoâng, vong hoaëc bò phaù, haïi thì khoù traùnh khoûi con ñöôøng taêng taïo ñi tu, hoaëc coâ, hoaëc quaû, neáu khoâng cuõng laø loaïi thöøa eá, phieâu baït giang hoà”. Hoa caùi laø moät ngoâi sao phía treân ñaàu vua, coù chöùc naêng hieån uy, neân huyeát khí maïnh meõ, nhöng tính coâ ñoäc ít tình, khoâng xem ai ra gì, ngöôøi thaân khoâng nöông nhôø ñöôïc, töï mình troâi noåi. Hoa caùi coøn laø sao ngheä thuaät. Ngöôøi coù sao ñoù thoâng minh hieáu hoïc, gioûi ngheä thuaät, hoäi hoaï, aâm nhaïc, hôïp vôùi thaàn linh, meänh lyù, theo ñaïo, neân coù hieåu bieát sieâu quaàn, taøi hoa noåi tieáng. Neáu toát, thuaän lôïi thì quan cao chöùc troïng, cao taêng danh ñaïo, ngheä thuaät cao sieâu, tieáng khaép boán phöông ; xaáu thì ñi tu, phieâu baït giang hoà hoaëc laø ngöôøi coù coâ quaû. Neáu hoa caùi gaëp töû, tuyeät, tuaàn khoâng, phaù hoaëc Töù truï toå hôïp khoâng toát thì toát nhaát laø nhôø moät hoøa thöôïng hoaëc ngöôøi theo ñaïo laøm thaày, naêng lui tôùi choã chuøa chieàn thì treû deã nuoâi, lôùn leân ít beänh taät, neáu khoâng, tröôùc 24 tuoåi khoâng tai hoaï lieân mieân thì cuõng laø luoân gaëp vieäc xaáu, coøn hay bò nhöõng beänh laï, thaäm chí khoù qua. Neáu vöôït qua tuoåi 24, coù ngöôøi suoát ñôøi traéc trôû, coâ ñôn. Neáu treû em trong Töù truï coù sao hoa caùi laø ngöôøi baát hieáu vôùi cha meï, löôøi hoïc, hay caõi vaõ ; coù ñöùa tuø toäi ; coù ñöùa beänh taät lieân mieân ....Sau khi thaønh taâm söûa chöõa coù theå seõ toát, hoïc gioûi, coù taøi. Toâi trong thöïc tieãn phaùt hieän thaáy coù ngöôøi gaëp sao hoa caùi laïi coøn coù nhöõng bieät taøi rieâng, nhöng cuõng coù luùc coù bieåu hieän khaùc thöôøng nhö ñieân, neáu töôûng beänh ñieân, chöõa laàm thì khoâng khoûi ñöôïc . Gaëp tröôøng hôïp nhö theá neân môøi ngöôøi giuùp ñôõ. XII. BAØN VEÀ TÖÔÙNG TINH. Daàn ngoï tuaát thaáy ngoï, tò daäu söûa thaáy daäu, thaân tí thìn thaáy tí, taân maõo muøi thaáy maõo. Caùch tra töôùng tinh, laáy chi naêm hoaëc chi ngaøy ñeå tra caùc chi coøn laïi, thaáy töùc laø coù töôùng tinh. Ngöôøi coù töôùng tinh gioáng nhö ñaïi töôùng giöõ kieám trong quaân, neân laáy ngoâi trong tam hôïp laø töôùng tinh möøng coù caùt thaàn phuø trôï laø toát, neáu gaëp vong thaàn thì chæ laø quan röôøng coät DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 201 cuûa quoác gia. Cho neân noùi coù caùt tinh trôï giuùp laø sang, coù theâm moä kho, thuaàn tuyù khoâng taïp laø xuaát töôùng nhaäp töôùng. Lôøi coå noùi : “ Töôùng tinh vaên voõ ñeàu khoâng thích hôïp, ñeàu laø loäc troïng quyeàn cao”. Meänh coù töôùng tinh, neáu khoâng bò phaù haïi thì chæ veà ñöôøng quan loä hieån ñaït ; Töù truï phoái hôïp ñöôïc toát thì laø ngöôøi naém quyeàn bính. Töôùng tinh ñoùng ôû chính quan laø toát, neáu ñoùng ôû chính taøi thì chuû veà naém quyeàn taøi chính. Neáu laøm nhöõng ngheà khaùc thì noùi chung ñeàu thaønh coâng. Töôùng tinh laø ngoâi sao quyeàn löïc, coù taøi toå chöùc laõnh ñaïo, chæ huy, coù uy trong quaàn chuùng. Nhöng neáu bò töû tuyeät xung phaù thì baát lôïi, neáu hôïp vôùi hung tinh thì taêng theâm khí theá cho hung tinh. Neáu meänh kò kieáp taøi gaëp phaûi töôùng tinh thì ñieàu haïi caøng taêng gaáp boäi. XIII. BAØN VEÀ KIM DÖ Giaùp roàng, aát raén, bính maäu deâ, ñinh kæ khæ, canh choù, taân lôïn, nhaâm traâu, quyù hoå. Kim dö coøn goïi laø loäc kim dö, caùch tra kim dö phaàn nhieàu laáy can ngaøy laøm chuû, loäc ôû tröôùc ñoù hai ngoâi. Ví duï : giaù loäc ôû daàn, neáu trong Töù truï thaáy thìn töùc coù kim dö. Caùch tra kim dö coù saùch laáy can ngaøy laøm chuû ; coù saùch laáy can naêm, can ngaøy laøm chuû. Caùch xaùc ñònh ngoâi, coù saùch laáy loäc ôû tröôùc hai ngoâi, coù saùch laáy maõ ôû tröôùc hai ngoâi. Trong thöïc tieãn thaáy caùch tra laáy can ngaøy vaø loäc ôû tröôùc hai ngoâi öùng nghieäm khaù chuaån xaùc. Kim dö, kim laø quyù, dö laø xe, neân kim dö coù nghóa laø xe chôû vaøng, laø xe maø quaân töû, quyù nhaân ñi, ví nhö quaân töû laøm quan ñöôïc loäc phaûi ngoài xe chôû ñi. Kim dö laø caùt tinh, laø xe hoa leä, laø haønh vi phuù quyù, laø phöông tieân cuûa quan vaø ngöôøi giaøu qua laïi. Ngöôøi gaëp noù thì phuùc ñaëc bieät, chuû veà thoâng minh, phuù quyù, tính caùch uyeån chuyeån oân hoøa, daùng ngöôøi thanh thaûn. Ngaøy sinh giôø sinh gaëp laø toát. Cho neân phaøm laø ngöôøi coù phuùc, con chaùu ñoâng ñuùc. Nöõ gaëp thì nhieàu phuù quyù. Neáu gaëp kim dö, maõ tinh thì khoâng nhöõng leân xe xuoáng ngöïa maø caøng coù ngöôøi ra vaøo taáp naäp, uy phong löøng laãy. XIV. BAØN VEÀ KIM THAÀN. Kim thaàn laø aát söûu, kæ tò, quyù daäu, töùc ba nhoùm can chi. Kim thaàn laáy truï ngaøy truï giôø ñeàu ñöôïc . Caên cöù thöïc tieãn, truï ngaøy gaëp kim thaàn, tröôøng hôïp trong Töù truï thieáu hoaû, khi vaän nhaäp vaøo hoaû thì laäp töùc giaøu sang. Ñieàu ñoù noùi leân truï ngaøy gaëp kim thaàn cuõng ñuùng. Do ñoù, cho duø laø truï ngaøy hay truï giôø, chæ caàn laâm kim thaàn thì ñeàu laø ñöôïc . Kim khoâng coù hoûa khoâng theå thaønh vuõ khí, neân kim caàn phaûi coù hoaû ñeå luyeän, do ñoù kim gaëp haønh hoaû thì phaùt. Trong Töù truï coù hoaû, nhöng khoâng haønh hoûa thì hoaû cuïc ban ñaàu ñoù khoâng coù löïc, phaûi gaëp hoûa vaän môùi phaùt, cho neân coù caâu : “ Kim thaàn gaëp hoaû, uy traán bieân cöông”. “Kim thaàn nhaäp hoaû, phuù quyù vang xa”. Kim thaáy thuyû thì traàm cho neân kim thaàn gaëp thuyû laø gaëp tai vaï. Vaän ñeán kim thuyû thì tai hoaï ñeán ngay, ñi leân phöông baéc laø xaáu, coù theå tai naïn raát naëng. Kim thaàn gaëp taøi laø toát, gaëp taøi vaän laø phaùt. Gaëp taøi vaän ñaõ toát, gaëp caû hoaû nöõa caøng toát hôn. Kim thaàn laø quyù caùch, gaëp noù ngöôøi ñoù khoâng giaøu thì sang, thoâng minh, hieáu hoïc, coù taøi, nhöng tính gaáp, maïnh meõ, khaêng khaêng laøm moät mình. Trong Töù truï kim nhieàu ( hoaëc naïp aâm kim nhieàu ) thuûy vöôïng laø phaù caùch, chuû veà hoaï nhieàu maø thaønh coâng ít, khoâng coù tình nghóa vôùi luïc thaân, anh em chia lìa, ngöôøi vaát vaû khoå sôû. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - XV. Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 202 BAØN VEÀ THIEÂN Y. Sinh thaùng gieâng thaáy söûu, sinh thaùng hai thaáy daàn, sinh thaùng ba thaáy muøi, sinh thaùng tö thaáy thìn, sinh thaùng naêm thaáy tò, sinh thaùng saùu thaáy ngoï, sinh thaùng baûy thaáy muøi, sinh thaùng taùm thaáy thaân, sinh thaùng chín thaáy daäu, sinh thaùng möôøi thaáy tuaát, sinh thaùng möôøi moät thaáy hôïi, sinh thaùng möôøi hai thaáy tí. Caùch tra thieân y meänh, phaøm sinh thaùng gieâng, ñòa chi trong Töù truï thaáy söûu laø ñöôïc . Nhöõng thaùng khaùc caùch tra cuõng nhö theá. Thieân y meänh, coù saùch goïi laø thieân aát, coù saùch goïi laø beänh phuø. Vì thieân aát coù sao thieân aát quyù nhaân, beänh phuø coù hung tinh beänh phuø, cho neân khoâng theå goïi chuùng laø thieân y meänh ñöôïc . Thieân y meänh laø thaàn tinh chuû veà beänh taät. Töù truï gaëp thieân y meänh, neáu khoâng vöôïng laïi khoâng coù caùt thaàn quyù nhaân phuø trôï, thì khoâng beänh taät luoân cuõng laø ngöôøi gaày moøn oám yeáu. Neáu sinh vöôïng vaø coøn coù quyù nhaân phuø trôï thì khoâng nhöõng thaân theå khoûe maïnh coøn raát phuø hôïp vôùi coâng vieäc nghieân cöùu y hoïc, y döôïc, taâm lyù hoïc, trieát hoïc, laøm ngheà y. Cho neân saùch “ Lyù thoâng giaùm” noùi : “ Coù sao chieáu thieân y meänh laø coù theå laøm löông y meänh”. XVIII. BAØN VEÀ LOÄC THAÀN. Giaùp loäc ôû daàn, aát loäc ôû maõo, bính maäu ôû tò, ñinh kæ ôû ngoï, canh loäc ôû thaân, taân loäc ôû daäu, nhaâm loäc ôû hôïi, quyù loäc ôû tí. Caùch tra, laáy can ngaøy laøm chuû, ñòa chi cuûa Töù truï thaáy laø coù. Loäc laø töôùc loäc, nhôø coù theá löïc maø ñöôïc höôûng goïi laø loäc. Loäc laø nguoàn döôõng meänh. Loäc ôû chi naêm goïi laø tueá loäc, ôû chi thaùng goïi laø kieán loäc, ôû chi ngaøy goïi laø chuyeân loäc, ôû chi giôø goïi laø quy loäc. Ngöôøi thaân vöôïng maø coù loäc thì taøi neân thaáy khaéc, loäc gaëp thaân yeáu thì taøi kò thaáy khaéc. Loäc maõ töø suy ñeán töû, keå caû töû tuyeät, neáu khoâng coù caùt thaàn hoã trôï thì nhaát ñinh phaù tan söï nghieäp toå tieân. Loäc sôï nhaát laø nhaäp khoâng vong hoaëc bò xung, neáu laáy noù laøm duïng thaàn, khoâng may nhaäp khoâng vong hoaëc bò xung laïi khoâng coù caùt thaàn giaûi cöùu thì nhaát ñònh ñoùi raùch aên xin, laøm thueâ, phieâu baït khaép nôi. Neáu khoâng bò nhö theá thì cuõng khoâng coù danh voïng gì, coù loäc nhö khoâng. Loäc phaïm xung goïi laø phaù loäc, nhö loäc giaùp ôû daàn, gaëp thaân laø phaù , khí taùn khoâng tuï, quyù nhaân thì bò ñình chöùc, töôùc quan, thöôøng daân laø phaù , khí tan khoâng tuï, quyù nhaân thì bò ñình chöùc, töôùc quan, thöôøng daân thì côm aùo khoâng ñuû. Loäc gaëp xung hoaëc ñòa chi cuûa thaùng kieán loäc laø ngheøo ñeán möùc khoâng ñöôïc höôûng nhaø cöûa cha meï ñeå laïi, hoaëc rôøi boû queâ höông, ñi möu sinh nôi khaùc. Loäc nhieàu thaân vöôïng khoâng neân gaëp kình döông (kieáp taøi), neáu khoâng seõ khaéc vôï (choàng), khaéc cha. Loäc coøn laø ngang hoøa, neáu gaëp ñaát quan vöôïng laø toát, nhaät nguyeân yeáu maø coù thaàn loäc giuùp ñôõ laïi gaëp aán sinh caùt tinh trôï giuùp thì seõ thaønh söï nghieäp, laø ngöôøi coù phuùc. Söï caùt, hung, neân vaø khoâng neân cuûa thaàn loäc nhö sau : Giaùp loäc ôû daàn, gaëp bính daàn laø loäc phuùc tinh, gaëp maäu daàn laø loäc phuïc maõ, caû hai ñeàu toát caû. Gaëp canh daàn laø loäc phaù , nöûa toát nöûa xaáu ; gaëp nhaâm daàn laø chính loäc, coù keøm vôùi tuaàn khoâng, vong thì coù nhieàu khaû naêng ñi theo ñaïo. Gaëp giaùp daàn goïi laø loäc tröôøng sinh, ñaïi caùt. Aát loäc ôû maõo, gaëp maõo goïi laø loäc hæ thaàn vöôïng, chæ veà caùt ; gaëp ñinh maõo laø caét ngang ñöôøng, chuû veà hung. Gaëp kæ maõo laø loäc tieán thaàn, gaëp taân maõo laø loäc phaù hay coøn goïi laø loäc giao, töùc nöûa toát nöûa xaáu . Gaëp quyù maõo coù keøm theo thieân aát laø loäc cheát, tuy sang nhöng ngheøo suoát ñôøi. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 203 Bính loäc ôû tò, gaëp kæ tò laø loäc kho trôøi, chuû veà caùt. Gaëp taân tò laø ñöùt ñöôøng, coi nhö bò tuaàn khoâng, vong. Gaëp quyù tò laø loäc phuïc quyù thaàn, nöûa toát nöûa xaáu, gaëp aát tò laø loäc maõ, gaëp ñinh tò laø loäc khoá, ñeàu toát. Ñinh loäc ôû ngoï, gaëp canh ngoï laø ñöùt ñöôøng gioáng nhö khoâng vong, xaáu. Gaëp nhaâm ngoï laø loäc ñöùc hôïp , gaëp giaùp ngoï laø loäc tieán thaàn, ñeàu toát. Gaëp bính ngoï laø möøng gaëp loäc thaàn, gaëp kình döông thì nöûa toát nöûa xaáu. Gaëp maäu ngoï laø gaëp kình döông, phaàn nhieàu laø xaáu. Maäu loäc ôû tò, gaëp kæ tò laø loäc kho trôøi, toát. Gaëp taân tò laø ñöùt ñöôøng, tuaàn khoâng, vong. Gaëp quyù tò laø gaëp quyù thaàn, hoaù hôïp vôùi maäu quyù laø ñöôïc chöùc quan quan troïng ; gaëp aát tò, traïch maõ laø loäc ñoàng höông; gaëp ñinh tò vöôïng laø loäc kho , ñeàu toát. Kæ loäc ôû ngoï, gaëp canh ngoï laø ñöùt ñöôøng, tuaàn khoâng, vong, gaëp nhaâm ngoï laø loäc töû quyù, ñeàu xaáu. Gaëp giaùp ngoï laø loäc hôïp tieán thaàn, laø töôïng hieån ñaït. Gaëp bính ngoï laø möøng gaëp ñöôïc loäc thaàn. Gaëp maäu ngoï laø loäc phuïc thaàn kình döông . Canh loäc ôû thaân, gaëp nhaâm thaân laø loäc ñaïi baïi, gaëp giaùp thaân laø loäc ñöùt ñöôøng, tuaàn khoâng, vong, ñeàu xaáu. Gaëp bính thaân laø loäc ñaïi baïi. Gaëp maäu thaân laø loäc phuïc maõ, trì treä ; neáu gaëp phuùc tinh quyù nhaân thì toát. Gaëp canh thaân laø loäc tröôøng sinh, ñaïi caùt. Taân loäc ôû daäu, gaëp quyù daäu laø loäc phuïc thaàn, xaáu. Gaëp aát daäu laø loäc bò phaù , phaàn nhieàu thaát baïi. Gaëp ñinh daäu laø loäc quyù thaàn nhöng tuaàn khoâng vong, neân chuû veà nhöõng vieäc gian daâm, neáu gaëp ñöôïc hæ thaàn thì toát. Gaëp kæ daäu laø loäc tieán thaàn, gaëp taân daäu laø chính loäc, ñeàu toát. Nhaâm loäc ôû hôïi, gaëp aát hôïi laø loäc thieân ñöùc, gaëp ñinh hôïi laø loäc hôïp quyù thaàn, gaëp kæ hôïi laø loäc vöôïng, gaëp taân hôïi laø loäc cuøng vôùi maõ, ñeàu laø toát caû. Gaëp quyù hôïi laø loäc ñaïi baïi, chuû veà ñoùi khoù suoát ñôøi. Quyù loäc ôû tí, gaëp giaùp tí laø loäc tieán thaàn, chuû veà ñaêng khoa tieán ñaït. Gaëp bính tí laø loäc kình döông, neáu coù caû thaàn tinh quyù nhaân thì coù quyeàn. Gaëp maäu tí laø loäc kình döông phuïc naáp, hôïp vôùi loäc quyù laø chæ toát moät nöûa. Gaëp canh tí aán loäc laø caùt. Gaëp nhaâm tí laø chính loäc kình döông , xaáu. XVIII. BAØN VEÀ CUÛNG LOÄC Cuûng loäc coù naêm ngaøy, naêm giôø. Giôø quyù söûu ngaøy quyù hôïi, giôø quyù hôïi ngaøy quyù söûu, laø loäc cuûng tí. Giôø ñinh muøi ngaøy ñinh tò, giôø kæ tò ngaøy kæ muøi, laø loäc cuûng ngoï. Giôø maäu ngoï ngaøy maäu thìn laø loäc cuûng tò. Saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” vieát “Cuûng loäc ñoøi hoûi ngaøy giôø phaûi cuøng can, nhö theá quyù loäc vaø nguyeät leänh môùi thoâng khí vôùi nhau. Vaän gaëp thaân vöôïng vaø quyù loäc ôû vöôïng ñòa môùi toát, neáu gaëp aán thuï thöông quan thöïc thaàn vaän thì ñaïi caùt. Khoâng neân bò hình, xung, phaù , haïi, kình döông ,thaát saùt laøm toån thöông ngaøy giôø, khieán cho cuûng loäc khoâng giöõ ñöôïc khí quyù. Kò nhaát laø xuaát khoûi tuaàn khoâng vong töùc ñöôïc ñieàn ñaày. Cuûng loäc ví nhö caùi coác, roãng thì coù theå chöùa vaät, ñaày roài thì khoâng chöùa ñöôïc gì nöõa, voâ duïng. Cho neân chæ coù theå chöùa vaät, ñaày roài thì khoâng chöùa ñöôïc gì nöõa, voâ duïng, neân sôï nhaát laø khoâng vong, tueá vaän”. Cuûng loäc laø cuûng quyù, ñieàn ñaày thì xaáu. Gaëp noù thì coù ích, nhöng baøn caùch baøn luaän khaùc nhau. Saùch “ Coå thi” noùi “ Ngaøy giôø caû hai cuûng loäc laø trung ñình, laø coù röông vaøng hoøm ngoïc ; meänh cao quyù nhö quaân töû ñoøi hoûi phaûi gaëp nguyeät leänh nöõa, nguyeät leänh voâ thaàn thì cuûng loäc ñoù raát kì dieäu. Cuûng loäc sôï nhaát laø gaëp ñieàn ñaày ( xuaát khoâng ), cuõng sôï gaëp trong chi thaùng coù thöông quan, kình döông ñeán phaù hoaïi. Neáu khoâng gaëp nhöõng caùi ñoù thì cuûng loäc chaéc chaén laø toát”. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 204 Ngöôøi maø cuûng loäc, cuûng quyù thuaàn laø baäc vöông haàu. Ngöôøi maø cuûng loäc bò ñieàn ñaày thì khoâng coù danh lôïi gì. Ngöôøi coù cuûng loäc maø khoâng gaëp taøi, aán laø khoâng bò laøm toån haïi, kò nhaát laø gaëp quan saùt, ñaëc bieät laø gaëp tuaàn khoâng vong. Giaùp goùc. Giaùp gaëp maõo söûu, aát gaëp daàn thìn, bính maäu gaëp thìn ngoï, ñinh kæ gaëp kæ muøi, canh gaëp muøi daäu ; taân gaëp thaân tuaát, nhaâm gaëp tuaát tí, quyù gaëp hôïi söûu ñeàu goïi laø giaùp goùc. Giaùp loäc laø coù caùt thaàn phuø trôï, chuû veà giaøu thoï quan quyù. Cho neân noùi : “ Giaùp loäc laø giaùp quyù, ñöôïc kính troïng”. Caùch goùc. Töùc laø giöõa ngaøy vaø giôø baát kì coù moät ñòa chi bò troáng. Cuûng loäc cuõng töông töï nhö theá, nhöng caùch goùc khoâng toát baèng cuûng loäc. Caùch goùc chuû veà vieäc coát nhuïc chia lìa nhau. XIX. BAØN VEÀ THIEÂN XAÙ Xuaân maäu daàn, haï giaùp ngoï, thu maäu thaân, ñoâng giaùp tí. Caùch tra thieân xaù trong saùch “ Uyeân haûi töû bình” laø laáy baát cöù ngoâi naøo trong Töù truï cuõng ñöôïc . ngaøy nay trong “ Meänh lyù thaùm nguyeân” vaø saùch “ Thaàn saùt thaùm nguyeân” ñeàu laáy truï ngaøy laøm chính, vì theá caøng hôïp lyù. Sinh caùc thaùng daàn, maõo, thìn laáy ngaøy maäu daàn ; sinh caùc thaùng tí ngoï muøi laáy ngaøy giaùp ngoï ; sinh caùc thaùng thaân daäu tuaát laáy ngaøy maäu thaân ; sinh caùc thaùng hôïi tí söûu laáy ngaøy giaùp tí. Thieân xaù laø ngoâi sao gaëp hung hoùa caùt, sao giaûi haïn tai hoaï. Trong meänh gaëp noù laø coù cöùu. Ñaëc bieät ñoái vôùi ngöôøi coù toäi laø coù dòp may ñöôïc hoaøng ñeá ñaïi xaù, cho neân laø sao toát. CHÖÔNG 10 BAØN VEÀ HUNG SAÙT Goïi laø hung saùt laø sao khaéc cheá toâi. Hung saùt phaàn nhieàu chuû veà tai vaï, neân ngöôøi bò hung saùt nhaäp meänh thì khoâng nhöõng gaây ñau khoå cho mình vaø cho ngöôøi thaân maø coøn ñem laïi toån thaát cho xaõ hoäi. Coù nhöõng söï hung saùt tuy khoâng gaây toån thaát cho ngöôøi khaùc hay xaõ hoäi nhöng noù khaéc cheá mình suoát ñôøi, tuy coù yù chí nhöng khoâng vöôn leân ñöôïc , hoaëc ngöôøi yeáu, nhieàu beänh, neáu khoâng thì cuõng gaëp vieäc traéc trôû, thaäm chí coù ngöôøi coøn cheát yeåu. Do ñoù ngöôøi xöa baøn raát nhieàu veà hung saùt. Moïi vaät ñeàu coù hai maët, töùc coù maët xaáu thì cuõng coù maët toát. Hung saùt tuy phaàn nhieàu chæ veà tai vaï, noù laø caùi maø söï vaät trong quaù trình phaùt trieån khoù traùnh khoûi, nhöng cuõng coù maët tích cöïc cuûa noù. Hung saùt khoâng phaûi toaøn laø xaáu, maø trong ñoù cuõng coù sao naém quyeàn bính. Coù ngöôøi nghó sai raèng sao hung saùt chæ toaøn laø ñoái vôùi ngöôøi ngheøo, ngöôøi bình thöôøng, chöù khoâng bieát “ phaøm laø quyù meänh ñeàu phaûi gaëp saùt, töùc laø ñöôïc vua nhaác cöû” ; hoaëc “ ñaïi phuù ñaïi quyù laø döïa vaøo quyeàn saùt, saùt neân ñöùng sau, quyeàn ñöùng tröôùc, noù seõ trôû thaønh baäc ñaïi hieàn ñaïi só deïp loaïn yeân daân” ; “ Ngöôøi gaëp caû saùt, caû kình döông , neáu naém binh quyeàn seõ ñaùng ngoâi caáp töôùng”, “phaøm ngöôøi coù quyeàn phaûi neân coù caû saùt, sao quyeàn phaûi coù sao saùt phuø trôï”...Qua ñoù ta thaáy sao hung coù theå giuùp ñôõ thaønh coù quyeàn, coù giaøu sang, tai hoaï to thì phuùc cuõng to. Meänh gaëp sao thaät ra khoâng ñaùng sôï, ñaùng sôï laø ta koâng hieåu yù nghóa cuûa hung saùt, khoâng bieát vaän meänh cuûa mình. Noùi chung thaân vöôïng möøng gaëp ñöôïc saùt, saùt coù caùt tinh DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 205 töông phuø thì khoâng haïi. Thaân nhöôïc laïi khoâng coù caùt tinh töông phuø thì phaûi kò saùt. “ Phaøm laø hung thaàn thì ñöøng neân gaëp naêm khaéc, naêm khaéc seõ tai vaïn lieân mieân”. Hung thaàn naêm khaéc töùc laø can, chi cuûa naêm sinh bò khaéc, ngöôøi bò khaéc seõ khoâng toát ; neáu can, chi cuûa ngaøy khaéc hung saùt taát nhieân naém ñöôïc quyeàn. Trong döï ñoaùn vaän meänh, ngöôøi xöa noùi : “ Quaân töû hoûi meänh, hoûi hoïa khoâng hoûi phuùc”. Laïi noùi : “ ngöôøi thöôøng hay hoûi cuûa, quan laïi hay hoûi hình phaït”. Lyù do laø vì, trong meänh ñaõ coù phuùc thì khoâng hoûi phuùc nöõa, ñaõ coù thì khoâng sôï maát ; trong meänh coù hung haïi khoâng baøo cho thì khoâng bieát, khoâng bieát thì khoù maø ñeà phoøng. Gaëp hung saùt coù theå giaûi, coù theå hoùa,then choát laø phaûi ñöôïc bieát tröôùc. Chöông naøy baøn veà hung saùt, muïc ñích laø ñeå giaûi hung saùt, nghieân cöùu hung saùt, töø ñoù maø tìm caùch traùnh ñöôïc . I. BAØN VEÀ THIEÂN LA ÑÒA VOÕNG Thìn laø thieân la, tuaát laø ñòa voõng. Ngöôøi maø meänh hoûa gaëp tuaát hôïi laø thieân la, ngöôøi meänh thuûy thoå gaëp thìn tò laø ñòa voõng. Thìn gaëp tò, tò gaëp thìn laø thieân la : tuaát gaëp hôïi , hôïi gaëp tuaát laø thieân la. Nam kò thieân laø, nöõ kò ñòa voõng. Pheùp laáy thieân la ñòa voõng, xöa nay khoâng gioáng nhau. Coù ngöôøi laáy naïp aâm cuûa thieân can naêm gaëp ngaøy : ví duï : ngöôøi meänh hoaû thaáy ngaøy tuaát hôïi laø thieân la : ngöôøi meänh thuyû thoå thaáy ngaøy thìn tò laø ñòa voõng. Coù ngöôøi laïi laáy chi naêm laøm chuû, phaøm gaëp ñòa chi trong Töù truï hoaëc gaëp vaän töùc laø meänh ngöôøi ñoù phaïm vaøo thieân la ñòa voõng. Sau Töû bình, ngaøy nay phaàn nhieàu laáy nhaät nguyeân laøm chuû. Vì caùch tra thieân la ñòa voõng khaùc nhau neân laøm cho vieäc nghieân cöùu gaëp khoù khaên. Toâi qua kinh nghieäm thöïc tieãn, baát keå laáy chi naêm hay nhaät nguyeân laøm chuû, chæ caàn trong Töù truï coù thaáy laø cho raèng coù thieân laø, ñòa voõng. Thuyeát thieân laø ñòa voõng coù lyù cuûa noù. Trôøi nghieâng veà Taây baéc maø tuaát hôïi laø cuøng cöïc cuûa luïc aâm ; ñaát thaáp ôû Ñoâng nam maø thìn tò laïi laø cuøng cöïc cuûa luïc döông. Cuøng cöïc aâm döông laø aùm muoäi, baát minh nhö ngöôøi rôøi vaøo meânh moâng, môø mòt, cho neân noùi tuaát hôïi laø thieân la, thìn tò laø ñòa voõng. Nam sôï thieân la, nöõ kò ñòa voõng laø noùi : Roàng laø thìn, raén laø tò, ngöôøi thìn ñöôïc tò, ngöôøi tò ñöôïc thìn laø roàng raén hoãn taïp. Nam nöõ gaëp phaûi laø hoân nhaân khoâng thaønh, haïi con caùi ngheøo ñoùi, beänh taät. Ngöôøi thìn ñöôïc tò naëng hôn ngöôøi tò ñöôïc thìn. Lôïn laø hôïi, choù laø tuaát, ngöôøi tuaát ñöôïc hôïi, ngöôøi hôïi ñöôïc tuaát ñeàu laø lôïn choù laãn loän. Meänh nam nöõ gaëp phaûi thì ñaàn ñoän ngu ngoác, caûn trôû cha meï, khaéc vôï. Ngöôøi tuaát gaëp hôïi, thì nheï hôn ngöôøi hôïi gaëp tuaát. Cho neân nam sôï thieân la, nöõ sôï ñòa voõng. Ôû giöõa laïi coøn chia ra : meänh hoaû coù thieân la, meänh thuyû thoå coù ñòa voõng. Ngöôøi coù meânh ñoù phaàn nhieàu treã naûi, neáu ñi vôùi aùc saùt nöõa thì nguõ haønh khoâng coù khí, taát caû chæ veà aùc töû, haønh vaän ñeán ñoù thì khoù traùnh khoûi. Ví duï sinh ngaøy moàng moät thaùng tuaát naêm tuaát töùc laø phaïm caû naêm thieân la. Ngöôøi sinh ngaøy 15 laø phaïm 15 naêm thieân la. Thaùng hôïi naêm tuaát hoaëc giôø hôïi ngaøy tuaát gaëp nhau thì tai hoaï lieân mieân. Gaëp caû thieân la laãn ñòa voõng thì caøng naëng theâm nöõa. Ngöôøi gaëp thieân laø ñòa voõng, trong thöïc teá thöôøng laø ngöôøi hay gaëp naïn veà hình phaùp. Cho neân ngöôøi trong Töù truï coù thieân la ñòa voõng thì trong cuoäc soáng caàn caån thaän, toân troïng luaät phaùp, khoâng neân manh ñoäng, neáu khoâng khoù traùnh khoûi lao tuø. Thieân laø ñòa voõng coøn chuû veà tai naïn, beänh taät. Ngöôøi trong Töù truï coù nod, khi haønh vaän ñeán ñoù ñeàu thöôøng baát lôïi cho thaân theå neân phaûi chuù yù reøn luyeän vaø ñeà phoøng beänh taät. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 206 Veà ngöôøi meänh kim, meänh moäc, coù thuyeát cho raèng khoâng coù thieân laø ñòa voõng. Ñieàu ño xöa nay caùc saùch noùi khaùc nhau. Toâi cho raèng, ngöôøi xöa noùi meänh kim, meänh moäc khoâng coù thieân la ñòa voõng vì ba nguyeân nhaân sau : Thöù nhaát, trong möôøi hai ñòa chi , ngöôøi xöa laáy tí söûu daàn maõo, thìn tò laø döông, laáy ngoï muøi thaân daäu tuaát hôïi laø aâm. Döông baét ñaàu ôû tí söûu, keát thuùc ôû thìn tò, aâm baét ñaàu ôû ngoï muøi,keát thuùc ôû tuaát hôïi. Daàn maõo laø moäc, tí söûu ôû tröôùc, thìn tò ôû sau, daàn maõo ôû giöõa neân khoâng coù thieân la. Thaân daäu laø kim, ngoï muøi ôû tröôùc, tuaát hôïi ôû sau, thaân daäu naèm giöõa chöù khoâng ôû cuoái neân khoâng coù ñòa voõng. Thöù hai, vì ngöôøi xöa cho raèng : “ Tuaát hôïi laø cuoái cuûa saùu aâm, thìn tò laø cuoái cuûa saùu döông”, töø ñoù maø lyù luaän hai meänh kim, moäc khoâng coù thieân laø ñòa voõng. Hoài ñoù vì ñieàu kieän haïn cheá, giao thoâng laïc haäu, khoâng coù caùch gì ñeå chöùng minh xem hai meänh kim moäc coù thieân ñòa voõng hay khoâng neân ñaõ keát luaän nhö vaäy. Hoïc thuyeát meänh lyù cuûa Trung Quoác ñaõ traûi qua thöïc tieãn raát laâu ñôøi ñeå ngaøy caøng toång keát ñöôïc hoaøn thieän. Thieân la ñòa voõng phaàn nhieàu chuû veà tai naïn lao tuø. Thuyeát hai meänh kim moäc khoâng coù thieân la ñòa voõng cuûa ngöôøi xöa, qua thöïc teá nghieân cöùu ngaøy nay thì khoâng hoaøn toaøn nhö theá. Nhöõng ngöôøi meänh kim, moäc ñeàu sinh vaøo caùc naêm canh thìn, taân tò, canh tuaát, taân hôïi, maäu thìn, kæ tò, maäu tuaát, kæ hôïi, maø soá ngöôøi ngoài tuø hieän nay sinh caùc naêm ñoù cuõng khoâng ít hôn loaïi ngöôøi khaùc. Ñoù laø thí duï phaûn chöùng raát roõ. Ngöôøi trong Töù truï coù thieân laø ñòa voõng vaø saùt tinh hoaëc löu nieân , ñaïi vaän ñeàu phaûi caån thaän ñeà phoøng phaïm phaùp. Nhöng cuõng coù luùc gaëp thieân la ñòa voõng, nhöng khoâng nhöõng khoâng gaëp tai vaï maø coøn gaëp tin möøng baát ngôø, ñoù laø nhöõng ngöôøi trong Töù truï coù giaûi cöùu hoaëc coù thieân ñöùc, nguyeät ñöùc. II. BAØN VEÀ HUNG,SAÙT, KÌNH DÖÔNG Giaùp kình döông ôû maõo, aát kình döông ôû daàn, bính maäu kình döông ôû ngoï, ñinh kæ kình döông ôû tò, canh kình döông ôû daäu, taân kình döông ôû thaân, nhaâm kình döông ôû tí, quyù kình döông ôû hôïi. Kình döông laáy can ngaøy laøm chuû, phaøm trong ñòa chi cuûa Töù truï thaáy laø kình döông . nhö Töù truï cuûa Nhaïc Phi: sinh naêm quyù muøi, thaùng aát maõo, ngaøy giaùp tí, giôø kæ tò, leänh thaùng laø kình döông . Veà vaán ñeà kình döông , nhieàu ñoäc giaû cho raèng trong cuoán “ Chu dòch vaø döï ñoaùn hoïc” toâi ñaõ saép xeáp sai, chæ ra naêm can aâm thì kình döông neân coù ngoâi tröôùc loäc, töùc aát kình döông ôû thìn, ñinh kæ kình döông ôû muøi, taân kình döông ôû tuaát, quyù kình döông ôû söûu. Treân thöïc teá, ñoù laø caùch saép xeáp tröôùc loäc moät ngoâi laø kình döông . Ñoái vôùi vieäc ñoù ngöôøi xöa ñaõ baøn ñeán. Ví duï saùch “ Meänh lyù thaùm nguyeân” khi baøn veà kình döông ñaõ noùi : “ Caùc saùch veà meänh hoïc xöa laáy thìn tuaát söûu muøi ñeå tính, ñieàu ñoù khoâng ñuùng. AÁt sinh ôû ngoï, vöôïng ôû daàn töùc laáy daàn laøm cung kình döông . Ñinh kæ sinh ôû daäu, vöôïng ôû thaân, töù laáy thaân laøm cung kình döông . Quyù sinh ôû maõo, vöôïng ôû hôïi, töùc laáy hôïi laøm cung kình döông. Lyù nhö theá laø raát roõ raøng”. Saùch “ Tam xa nhaát laõm” noùi : “ Kình” laø cöùng. “Döông” laø teå, caét. Loäc quaù nhieàu thì bò caét. “Caùi leõ aâm döông cuûa vaïn vaät laø cöïc thònh thì xaáu, hoûa cöïc thònh thì saép thaønh than, thuûy cöïc thònh thì ñaày tran, kim cöïc thình thì gaõy, thoå thì nöùt neû, goã thì gaõy. Cho neân chöa ñaït ñeán cöïc laø phuùc, ñaõ cöïc thì seõ quay laïi ñeå trôû thaønh xaáu. Saùch “Baùt töï thaàn toaùn” noùi : “ Tröôùc loäc moät ngoâi la choã ñeá vöôïng”. Vì vaäy ta neân hieåu raèng : kình döông cuûa naêm can aâm neân laáy tröôùc laâm quan moät ngoâi töùc choã ñeá vöôïng. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 207 Cuï theå laø aát kình döông ôû daàn, ñinh kæ kình döông ôû tò, taân kình döông ôû thaân, quyù kình döông ôû hôïi, nhö theá môùi ñuùng. Qua trích daãn ôû treân, ñaõ noùi roõ baûn chaát yù nghóa cuûa kình döông. Kình döông vöøa laø “saùt” ñaõ ñaït ñeán cöïc ñoä cuûa hung, töùc naèm ôû cöïc ñænh cuûa ñeá vöôïng. Töø nguõ haønh phoái vôùi möôøi hai cung thaáy roõ aát kình döông ôû daàn töùc oû ngoâi ñeá vöôïng, ñinh kæ kình döông ôû tò.... trong nguõ haønh chuùng cuøng moät loaïi vôùi thieân can, laø quan heä anh em. Nhö giaùp kình döông ôû maõo, giaùp laø moäc, maõo cuõng laø moäc. (Maäu kæ nguõ haønh thuoäc thoå, trong nguõ haønh sinh vöôïng töû tuyeät göûi ôû cung hoaû, cho neân cuõng cuøng moät moái quan heä ). Do ñoù, trong cuoán “ Chu dòch vaø döï ñoaùn hoïc” toâi laáy ngoâi ñeá vöôïng ñeå xaùc ñònh kình döông laø ñuùng. Quan troïng hôn laø qua kieåm nghieäm thöïc teá ñaõ chöùng minh noù coù giaù trò öùng duïng. Trong haønh vaän cuûa ngöôøi ta sôï nhaát laø gaëp kình döông , noù chuû veà söï trì treä, keùo daøi, vaän gaëp kình döông thì cuûa caûi hao taùn. Kình döông kieâm aùc saùt thì tai hoaï voâ cuøng. Kình döông khoâng nhöõng khoâng sôï gaëp tueá vaän maø coøn sôï xung tueá quaân, cho neân coù caâu : “ kình döông xung tueá quaân, cho neân coù caâu: “kình döông xung tueá quaân thì tai vaï cöïc xaáu.” Caùi cheát cuûa Nhaïc Phi theo meänh lyù hoïc maø noùi, moät trong nhöõng nguyeân nhaân laø kình döông gaëp tueá quaân. Cho neân noùi, ngöôøi khoeû gaëp kình döông thì hay phaùt sinh nhöõng vaán ñeà nghieâm troïng. Chi naêm coù kình döông , chuû veà phaù hoaïi nhöõng caùi toå tieân ñeå laïi hoaëc coù khuynh höôùng laáy oaùn ñöùc ; chi thaùng gaëp kình döông chuû veà maét loài, tính noùng hung baïo haïi ngöôøi , hay theo beø ñaûng, gaëp sinh vöôïng coøn ñôõ, gaëp töû tuyeät thì naëng hôn. Ngöôøi maø nguõ haønh laïi gaëp kình döông thì deã gaëp tai naïn maùu me, ngaøy gaëp kình döông chuû veà khaéc vôï, khaéc con hoaëc cuoái naêm hay gaëp tai hoaï,neáu gaëp taøi quan thì hoaï khaù saâu, töông xung hoaëc töông hôïp vôùi tueá vaän thì tai hoaï aäp ñeán ngay. Cho neân noùi “ kình döông trung phuøng thì bò thöông toån, chuû nhaân tinh khí noùng gaáp, neáu gaëp hình xung thì rôi vaøo tai aùch, neáu bò cheá ngöï thì môùi toát”. Kình döông tuy laø söï cöùng raén nhöng neáu thaân nhöôïc gaëp phaûi noù thì khoâng theå cho laø xaáu, vì kình döông coù coâng naêng baûo veä, giuùp thaân. Phaøm ngöôøi coù loäc, coøn phaûi coù kình döông ñeå baûo veä, gaëp quan aán phaûi coù kình döông môùi toát. Nhö theá goïi laø “ quan aán töông trôï, nhôø coù kình döông môùi ñem loäc veà”. Trong meänh gaëp kình döông , thaát saùt kieâm vöôïng thì caøng thoâng ñaït ñeán aán thuï, töùc laø coù kình döông trôï uy maø ñaït ñöôïc. Vì theá maø trong meänh cuïc coù kình döông nhöng khoâng bò saùt, khi tueá vaän bò saùt cuõng coù theå gaëp phuùc. Cho neân coù caâu : “ gaëp saùt maø khoâng coù kình döông thì khoâng thaønh ñaït ; coù kình döông maø khoâng coù saùt thì khoâng coù uy ; coù caû saùt caû kình döông thì laäp coâng kieán nghieäp, coù theå thaønh töôùng, soaùi”. Toùm laïi, kình döông laø hung saùt, phaàn nhieàu chuû veà tai hoaï, thöông taät vaø cuõng chuû veà nhöõng toäi phaïm phaùp. Thaân nhöôïc gaëp kình döông coù theå giuùp thaân, thaân maïnh gaëp kình döông thì caùi xaáu caøng taêng. Do ñoù ngöôøi kò kình döông neân laøm vieäc thieän, kieàm cheá mình, toân troïng phaùp luaät thì traùnh ñöôïc ñieàu xaáu, giöõ ñöôïc an thaân, neáu khoâng suoát ñôøi traéc trôû. III. BAØN VEÀ KIEÁP SAÙT Thaân tí thìn thaáy tò, daàn ngoï tuaát thaáy hôïi, tò daäu söûu thaáy daàn, hôïi maõo muøi thaáy thaân. Caùch tra kieáp saùt laáy chi naêm hoaëc chi ngaøy laøm chuû, phaøm ñòa chi trong Töù truï thaáy laø coù. Kieáp saùt trong baûng tröôøng sinh ñeá vöôïng töû tuyeät ôû vaøo tuyeät ñòa. Nhö moäc tuyeät ôû thaân, hôïi maõo muøi laáy thaân laøm kieáp saùt, trong thaân canh kim kieáp moäc. Kim tuyeät ôû daàn, tò daäu söûu laáy daàn laøm kieáp saùt, trong daàn bính hoûa kieáp kim. Hoûa tuyeät ôû hôïi, daàn ngoï tuaát laáy DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 208 hôïi laøm kieáp saùt, trong hôïi nhaâm thuyû kieáp hoûa. Thuûy tuyeät ôû tò, thaân tí thìn laáy tò laøm kieáp saùt, trong tò maäu thoå kieáp thuûy. Kieáp coù nghóa laø ñoaït, bò cöôùp ñoaït töø ngoaøi goïi laø kieáp. Kieáp saùt toát thì thoâng tueä nhaïy beùn, taøi trí hôn ngöôøi, khoâng laøm chaäm vieäc, loøng roäng bao la, cao minh nhanh nheïn, vuõ ñöùc ñeàu cao. Sinh vöôïng ñi vôùi quyù saùt laø gaëp loäc ngay. Hung saùt thì manh taâm ñoäc aùc, binh nghieäp thì bò thöông, cöôùp boùc voâ tình. Cho neân coù caâu : “ Kieáp saùt laø vaï khoâng löôøng, taøi lôïi danh tröôøng boãng nhieân maát heát, phaûi ñeà phoøng toå nghieäp tieâu tan, vôï con khoâng keùo daøi ñöôïc cuoäc soáng. Ngöôøi maø Töù truï gaëp phuøng sinh vaø kieáp saùt seõ trôû thaønh baäc nho só chaán höng söï nghieäp cho trieàu ñình, neáu giôø sinh coù caû quan quyù thì laøm quan to. Kieáp thaân gaëp quan tinh laø chuû veà ngöôøi naém binh quyeàn, coù uy vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi ngöôõng moä.” Kieáp saùt chuû veà hung, veà caùc tai vaï beänh taät, bò thöông hình phaùp, trong Töù truï khoâng gaëp ñöôïc laø toát nhaát. Neáu noù laø kò thaàn thì tính caùch cöôøng baïo, gian hoaït giaûo traù, thöôøng chuoác laáy tai hoaï. Neáu laø caùt tinh hoaëc hæ thaàn, duïng thaàn thì laø ngöôøi hieáu hoïc, caàu tieán boä, ham laäp nghieäp, coâng vieäc chuyeân caàn, quaû ñoaùn trong coâng vieäc, deã thaønh coâng. IV.BAØN VEÀ TAI SAÙT. Daàn ngoï tuaát thaáùy tí, thaân tí thìn thaáy ngoï, hôïi maõo muøi thaáy daäu, tí daäu söûu thaáy maõo. Tai saùt coøn coù teân laø baïch hoå, tính duõng maõnh, thöôøng ôû tröôùc kieáp saùt, xung phaù töôùng tinh neân goïi laø tai saùt. Caùch tra tai saùt laáy chi naêm laøm chuû, trong ñòa chi cuûa Töù truï thaáy töùc laø coù. Tai saùt laø tai vaï töôùng tinh bò xung khaéc. Nhö ngöôøi sinh vaøo caùc naêm daàn ngoï tuaát thaáy ngoï laø töôùng tinh, xung khaéc ngoï laø tí, tí töùc laø tai saùt. Tai saùt sôï khaéc, neáu gaëp sinh laïi toát. Trong Töù truï neáu gaëp tai saùt thì phuùc ít hoaï nhieàu. Saùt chuû veà maùu me, cheát choùc. Saùt ñi vôùi thuûy, hoaû phaûi ñeà phoøng boûng, chaùy, ñi vôùi kim moäc ñeà phoøng bò ñaùnh, ñi vôùi thoå phaûi ñeà phoøng ñoå saäp, oân dòch. Saùt khaéc thaân laø raát xaáu, neáu coù thaàn phuùc cöùu trôï, phaàn nhieàu coù quyeàn löïc, cuõng nhö kieáp saùt, gaëp quan tinh aán thuï laø toát. IV. BAØN VEÀ CAÁU GIAÛO Nam döông nöõ aâm, ngoâi thöù ba sau meänh laø caáu, ngoâi thöù ba tröôùc meänh laø giaûo. Nam aâm nöõ döông, ngoâi thöù ba sau meänh laø giaûo, ngoâi thöù ba tröôùc meänh laø caáu. Caùch tra cöùu, giaûo laø laáy chi laøm chuû. Nhö nam sinh naêm döông canh ngoï, ngoâi thöù ba sau meänh laø daäu laø caáu, ngoâi thöù ba tröôùc meänh laø maõo laø giaûo. Nöõ sinh naêm canh ngoï, ngoâi thöù ba sau meänh laø daäu laø giaûo, ngoâi thöù ba tröôùc meänh laø maõo laø caáu. Nhöõng caùi khaùc caùch tính töông töï. Caáu nghóa laø lieân luî, giaûo nghóa laø troùi buoäc, coät vaøo. Meänh gaëp hai saùt ñoù thaân bò khaéc saùt, nhöng nhieàu cô möu, chuû veà naém caùc vieäc hình phaït hoaëc laø töôùng soaùi, nhöõng vieäc saùt haïi. Naêm haønh ñeán ñoù thöôøng gaëp chuyeän caõi coï, hình phaït. Caû hai ñeàu gaëp caøng naëng, gaëp moät thì nheï hôn, ñi vôùi quan saùt thì naëng. Ngaøy hoaëc tueá vaän gaëp caáu hay giaûo laø chuû veà tai naïn naùt thaân. V. BAØN VEÀ COÂ THAÀN, QUAÛ TUÙ. Hôïi tí söûu thaáy daàn laø coâ, thaáy tuaát laø quaû. Daàn maõo thìn thaáy tò laø coâ, thaáy söûu laø quaû. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 209 Tò ngoï muøi thaáy thaân laø coâ, thaáy thìn laø quaû. Thaân daäu tuaát thaáy hôïi laø coâ, thaáy muøi laø quaû. Caùch tra coâ quaû laáy chi naêm laøm chuaån. Phaøm ngöôøi sinh caùc naêm hôïi tí söûu trong Töù truï thaáy daàn laø coâ thaàn, thaáy tuaát laø quaû tuù. Nhöõng caùi khaùc caùch tra töông töï. Nghóa cuûa coâ quaû laø, ñaøn baø giaø maát choàng laø quaû, treû em khoâng coù cha laø coâ. Thaàn laø sao thaàn, tuù laø sao tuù, chæ caùc sao thaàn. Sinh ra toâi laø meï, khaéc toâi laø choàng, toâi khaéc laø vôï. Hôïi tí söûu thuoäc phöông baéc ngoâi thuûy, thuyû laáy kim laøm meï. Kim tuîeât ôû daàn, laø tuyeät ñòa cuûa meï. Thuûy laáy hoûa laøm vôï, hoûa moä ôû tuaát, laø moä cuûa vôï. Thaân daäu tuaát thuoäc phöông taây ngoâi kim, kim laáy hoaû laøm choàng, hoûa tuyeät ôû hôïi, laáy moäc laøm vôï, moäc moä ôû muøi. Tò ngoï muøi thuoäc phöông nam ngoâi hoaû, hoûa laáy moäc laøm meï, moäc tuyeät ôû thaân, laáy thuyû laøm choàng, thuûy moä ôû thìn. Daàn maõo thìn thuoäc phöông ñoâng ngoâi moäc, moäc laáy thuyû laøm meï, thuyû tuyeät ôû tò, laáy kim laøm choàng, kim moä ôû söûu. Cho neân meï tuyeät laø coâ thaàn, choàng moä, vôï moäc laø quaû tuù. Coøn coù moät leõ khaùc laø daàn thaân tò hôïi laø giaùp goùc, thìn tuaát söûu muøi laø caùch goùc, tieán laø döông laø khoâng coù lôïi cho cha, luøi laø am laø khoâng lôïi cho meï. Nhö ngöôøi coù daàn maõo thìn, tò laø coâ, söûu laø quaû, daàn thìn ñeàu laø ngoâi döông, söûu tò ñeàu laø ngoâi aâm, nam hay nöõ trong meänh gaëp nhö theá thì duø coù sinh con cuõng phaàn nhieàu giöõa mình vôùi con khoâng hoøa thuaän. Nhöõng ngöôøi maø trong meänh quaû , tuù laø nhöõng ngöôøi neùt maët khoâng hieàn hoøa,khoâng lôïi cho ngöôøi thaân. Neáu meänh ngöôøi ñoù sinh vöôïng thì coøn ñôõ, töû tuyeät thì naëng hôn, neáu gaëp caû traïch maõ thì lang thang boán phöông. Neáu gaëp tuaàn khoâng, vong laø töø beù ñaõ khoâng coù nôi nöông töïa. Gaëp tang ñieáu thì cha meï maát lieàn nhau, suoát ñôøi hay gaëp truøng tang hoaëc tai hoaï choàng chaát, anh em chia lìa, ñôn haøn baát lôïi. Gaëp vaän toát thì vieäc hoân nhaân muoän, gaëp vaän keùm thì lang thang ñôøi chuyeån maõi. Meänh nam sinh choã vôï tuyeät laïi coøn gaëp coâ thaàn thì suoát ñôøi khoù keát hoân, meänh nöõ sinh choã choàng tuyeät coøn gaëp quaû tuù thì coù laáy ñöôïc choàng cuõng khoù maø baùch nieân giai laõo. Nam gaëp coâ thaàn nhaát ñònh tha phöông caàu thöïc, nöõ gaëp quaû tuù thöôøng laø maát choàng. Coâ thaàn quaû tuù, ngöôøi xöa baøn raát nhieàu, chuû veà nam nöõ hoân nhaân khoâng thuaän, meänh khaéc luïc thaân, tai vaï hình phaùp, nhöng neáu trong Töù truï phoái hôïp ñöôïc toát, coøn coù quyù thaàn töông phuø thì khoâng ñeán noãi nguy haïi, thaäm chí “ coâ quaû caû hai thaàn laïi coøn gaëp quan aán, thì nhaát ñònh laøm ñaàu ñaûng ôû röøng saâu”. Nhöng hoân nhaân khoâng thuaän laø ñieàu chaéc,hôn nöõa luùc phaïm vaøo ngaøy thaùng seõ khaéc phuï maãu”. VII . BAØN VEÀ VONG THAÀN Daàn ngoï tuaát hoaû cuïc thaáy tò, tò daäu söûu kim cuïc thaáy thaân, thaân tí thìn thuyû cuïc thaáy hôïi, hôïi maõo muøi moäc cuïc thaáy daàn. Caùch tra vong thaàn laø laáy chi naêm hoaëc chi ngaøy laøm chuû, laáy tam hôïp cuïc trong Töù truï laøm duïng thaàn, khoâng coù hôïp cuïc thì khoâng theå duøng. Vong thaàn, vong töùc laø maát, maát töø beân trong goïi laø vong. Kieáp ôû choã tuyeät trong nguõ haønh, coøn vong ôû choã vöôïng trong nguõ haønh . Vong thaàn laø gaëp quan vöôïng trong tam hôïp cuïc. Vong thaàn gaëp taøi cuïc laø taøi vöôïng, gaëp quan cuïc laø quan vöôïng, gaëp thöông quan cuïc laø xì hôi. Gaëp taøi, quan, thöông maø lôùn thì ñoøi hoûi baûn thaân vöôïng, thaân nhöôïc laø haïi, gaëp aán cuïc laø toát. Vong thaàn caùt thì saéc saûo uy löïc, möu löôïc tính toaùn, lieäu vieäc nhö thaàn, binh cô bieán hoaù, cuoái cuøng roài seõ thaéng, noùi naêng huøng bieän, löu loaùt, tuoåi treû tieán nhanh. Noùi laø toát töùc laø chæ khí meänh gaëp sinh vöôïng, quyù saùt. Noùi DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 210 laø xaáu töùc khí meänh rôi vaøo töû tuyeät, aùc saùt, laø ngöôøi ngoâng cuoàng ñaûo ñieân, traéng ñen thò phi laãn loän, loøng daï heïp hoøi, ñam meâ töûu saéc, vieäc quan kieän tuïng, phaïm quaân phaùp. Neáu quyù nhaân kieán loäc laïi gaëp vong thaàn thì chuyeân veà coâng vieïc buùt nghieân, vaên töï, neân nghieäp nhôø vieäc coâng. Caâu xöa noùi: “Vong thaàn thaát saùt thì hoïa khoâng nheï, tìm ñuû moïi caùch vieäc vaãn khoâng thaønh, khaéc vôï khaéc con, khoâng noái ñöôïc nghieäp, cha keû töû só thì voâ danh. Meänh ñaõ tuaàn khoâng coøn gaëp vong thaàn thì hoaï khoâng nheï, ngheøo ñoùi suoát ñôøi.”. VIII. BAØN VEÀ VONG THAÀN Nam döông nöõ aâm thì laáy chi sau ngoâi xung. Nam aâm nöõ döông thì laáy chi saùt tröôùc ngoâi xung. Caùch tra nguyeân thaàn laáy chi naêm laøm chuû. Chi sau ngoâi xung nghóa laø, nhö ngöôøi sinh naêm tí, xung tí ngoï, sau ngoï laø muøi, neân trong Töù truï chi cuûa thaùng ngaøy giôø neáu coù muøi thì muøi laø nguyeân thaàn. Ngöôøi sinh nam döông nöõ aâm, caùch tính nguyeân thaàn laø: naêm tí thaáy muøi, naêm söûu thaáy thaân, naêm daàn thaáy daäu, naêm maõo thaáy tuaát, naêm thìn thaáy hôïi, naêm tò thaáy tí, naêm ngoï thaáy söûu, naêm muøi thaáy daàn, naêm thaân thaáy maõo, naêm daäu thaáy thìn, naêm tuaát thaáy tò, naêm hôïi thaáy ngoï. Nam aâm nöõ aâm döông thì caùch tính laø : naêm tí thaáy tò, naêm söûu thaáy ngoï, naêm daàn thaáy muøi, naêm maõo thaáy thaân, naêm thìn thaáy daäu, naêm tò thaáy tuaát, naêm ngoï thaáy hôïi, naêm muøi thaáy tí, naêm thaân thaáy söûu, naêm daäu thaáy daàn, naêm tuaát thaáy maõo, naêm hôïi thaáy thìn. Nguyeân thaàn coøn coù teân laø ñaïi hao, laø khoâng hôïp. Döông sau aâm tröôùc laø coù gaáp khuùc, gaáp khuùc laø vieäc khoâng suoâng seû ; aâm sau döông tröôùc laø thaúng nhöng khoâng toaïi nguyeän töùc laø vieäc coù baïo ñoäng maø khoâng trò ñöôïc, neân goïi laø nguyeân thaàn. Nguyeân thaàn rôi vaøo ñaát khí xung laø hung, phình beân traùi laø phong saùt beân phaûi, phình beân phaûi laø phong saùt beân traùi, cho neân nam nöõ aâm döông phaûi laáy tröôùc xung hay sau xung laø theá. Tueá vaän gaëp phong thaàn nhö caây gaëp gioù, bò xoâ laéc ñieân ñaûo, khoâng ñöôïc bình yeân, khoâng coù beänh trong thì gaëp naïn ngoaøi, tuy phuù quyù cao sang nhöng khoâng thònh. Ñaïi vaän gaëp vong thaàn thì caû 10 naêm ñaùng sôï, khoâng yeân oån, cöûa nhaø laän ñaän, neáu coù caùt thaàn phuø trôï môùi ñôõ ñöôïc phaàn naøo. Vong thaàn sôï nhaát tröôùc caùt sau hung. Sau khi phaùt vöôïng ôû thôøi ñieåm muoán ra maø chöa ra ñöôïc thì khoù maø thoaùt ñöôïc tai vaï. Meänh gaëp vong thaàn thì ngöôøi coù dieän maïo thoâ cuïc, maët xöông xaåu, muõi thaáp mieäng to, khoeù maét xöôùc, ñaàu doâ vai cao, tay chaân cöùng nhaéc, gioïng noùi traàm ñuïc. Gaëp sinh vöôïng thì tính tình voâ ñònh, khoâng phaân bieät phaûi traùi, laønh aùc, tính thay ñoåi thaát thöôøng. Gaëp töû tuyeät thì laõnh ñaïm, thôø ô, baïc beõo, dieän maïo cuïc caèn, noùi naêng thoâ tuïc, voâ lieâm só, tham aên tham uoáng, quen thoùi löu manh. Gaëp quan phuø hay chuoác laáy nhieãu söï. Gaëp kieáp saùt thì haønh ñoäng thoâ baïo, khoâng bieát xaáu hoå. Phuï nöõ gaëp vong thaàn gioïng noùi ñuïc khoù nghe, gian daâm vôùi giaëc, voâ leã, cuoäc ñôøi ruûi nhieàu hôn may, tuy sinh con nhöng con baát hieáu. Nguyeân thaàn laø thaàn haïi meänh naëng theâm. Ngöôøi trong Töù truï ñaõ coù thaát saùt laøm haïi, coøn gaëp phaûi nguyeân thaàn thì haïi caøng naëng hôn, khoâng coù nguyeân thaàn thì nheï. Nguyeân thaàn tuy xaáu, löu nieân ñaïi vaän gaëp laø khoâng toát, nhöng bieát ñöôïc ñieàu xaáu, traùnh xa phöông cuûa nguyeân thaàn thì coù theå voâ haïi. IX. BAØN VEÀ KHOÂNG , VONG. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 211 Caùch tra khoâng, vong laáy ngaøy laøm chính, neáu caùc chi cuûa naêm, thaùng, giôø coù laø khoâng, vong. Töùc laø noùi töø ngaøy giaùp tí ñeán ngaøy quyù daäu, trong möôøi ngaøy naøy khoâng coù hai chöõ tuaát hôïi, neáu trong Töù truï thaáy tuaát hoaëc hôïi töùc laø tuaàn khoâng, vong. Caùch tra caùc ngaøy khaùc cuõng theá. Khoâng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vong Giaùp Aát Bính Ñinh Maäu Kæ Canh Taân Nhaâm Quyù Tuaát tí söûu daàn maõo thìn tò ngoï muøi thaân Daäu hôïi Giaùp Aát Bính Ñinh Maäu Kæ Canh Taân Nhaâm Quyù Thaân tuaát hôïi tí söûu daàn maõo thìn tò ngoï muøi daäu Giaùp Aát Bính Ñinh Maäu Kæ Canh Taân Nhaâm Quy Ngoï thaân daàn tuaát hôïi tí söûu daàn maõo thìn ù tò muøi Giaùp Aát Bính Ñinh Maäu Kæ Canh Taân Nhaâm Quyù Daàn thìn tò ngoï muøi thaân daäu tuaát hôïi tí söûu maõo Giaùp Aát Bính Ñinh Maäu Kæ Canh Taân Nhaâm Quyù Tí söûu daàn maõo thìn tò ngoï muøi thaân daäu tuaát hôïi Khoâng laø ngöôïc vôùi thaät, vong laø ngöôïc vôùi coù. Khoâng vong noùi moät caùch ngaén goïn laø thôøi gian chöa ñeán. Nhö trong tuaàn giaùp tí, tuaát hôïi laø khoâng. Moät tuaàn chæ coù möôøi ngaøy. Tuaát vaø hôïi laø thöù 11 vaø thöù 12, neáu ñeán ngaøy tuaát vaø ngaøy hôïi goïi laø xuaát khoâng. Xuaát khoâng laø khoâng coøn nöõa. Töù truï tuy coù khoâng vong, nhöng neáu xung hoaëc hôïp, hoaëc hình thì khoâng phaûi laø khoâng nöõa, maø ngöôïc laïi laø chaân khoâng. Caùt thaàn khoâng vong thì möøng gaëp hôïp , hung tinh khoâng vong thì kò gaëp hôïp. Khoâng vong treân ñòa chi cuûa naêm thì thöù nhaát laø toå nghieäp khoâng coù gì, thöù hai laø meï khoâng vong, taï theá hoaëc caûi giaù, hoaëc ñi xa, hoaëc meï khoâng nuoâi con, coù meï nhö khoâng. Khoâng treân chi thaùng phaàn nhieàu chæ khoâng coù anh chò em hoaëc coù anh chò em nhöng khoâng nöông töïa ñöôïc. Khoâng treân chi giôø, thöù nhaát laø sau khi keát hoân khoâng theå coù con ngay, thöù hai laø khoâng coù con hoaëc coù con maø khoâng nöông töïa ñöôïc . Nhö ngöôøi sinh giôø giaùp ngoï ngaøy bính tuaát, thaùng taân söûu naêm taân muøi laø. Ngaøy bính tuaát trong tuaàn giaùp thaân “ tuaàn giaùp thaân, ngoï muøi laø khoâng”, ngoï treân truï giôø vaø muøi treân truï naêm cuûa Töù truï laø tuaàn khoâng, tuaàn khoâng naøy ôû ngoâi meï vaø trong cung con caùi. Saùt cuûa tuaàn khoâng coù caùt, coù hung. Neáu Töù truï coù hung tinh, aùc saùt thì ñoù laø ñaát tuï hoäi tai hoaï, ñeàu caàn coù khoâng vong giaûi cöùu. Neáu laø loäc maõ taøi quan thì ñoù laø nôi phuùc tuï, khoâng neân gaëp khoâng vong vì seõ laøm tieâu tan. Ngöôøi maø caû ba ngoâi thaùng, ngaøy, giôø, sinh ñeàu khoâng vong thì laïi toát, laø quyù nhaân. Neáu gaëp hai ngoâi laø khoâng vong thì coù laøm quan nhöng chöùc to khoâng. Neáu trong meänh gaëp khoâng vong maø thaân vöôïng thì ngöôøi ñoù roäng raõi, phong ñoä, ngöôøi to lôùn ñaãy ñaø, nhöng hay coù hoaï baát ngôø. Ñi vôùi töû tuyeät thì leân voi xuoáng choù, phieâu baït, khi baûn thaân coù khí vaän cuõng khoù maø thaønh phuùc. Kò nhaát laø can chi töông hôïp vôùi thieân trung, nhö theá goïi laø tieåu nhaân thaéng theá leân ngoâi, gian traù quyû quyeät. Ñi vôùi quan phuø laø ngöôøi hay nònh choàng ; ñi vôùi kieáp saùt thì heïp hoøi, nhuùt nhaùt ; ñi vôùi vong thaàn laø boàng beành troâi noåi ; ñi vôùi ñaïi hao laø ñieân ñaûo thaát thöôøng ; ñi vôi giaùp goùc, hoa cai, tam kì thì laïi laø keû só thoâng minh thoaùt tuïc. Kieán loäc gaëp tuaàn khoâng thì hoïc haønh khoâng thaønh ñaït, neáu ñöôïc traïch maõ cöùu trôï thì coù ñöôïc nhaän chöùc cuõng maát luoân. Toùm laïi phaøm meänh gaëp khoâng vong treân chi giôø thì tính tình böôùng bænh, ñi vôùi hoa caùi laø chuû veà ít con. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 212 X. BAØN VEÀ THAÄP AÙC ÑAÏI BAÏI Ngaøy thaäp aùc ñaïi baïi töùc laáy can chi cuûa ngaøy trong Töù truï gaëp noù laø ngaøy ñaïi baïi. Trong tuaàn luïc giaùp coù 10 ngaøy gaëp loäc nhaäp khoâng vong. Giaùp loäc ôû daàn, aát loäc ôû maõo, trong tuaàn giaùp thìn daàn maõo tuaàn khoâng, neân giaùp thìn, aát tò laø ngaøy khoâng coù loäc ; canh loäc ôû thaân, tan loäc ôû daäu, trong tuaàn giaùp tuaát, thaân daäu tuaàn khoâng, neân canh thìn, taân tò laø nhöõng ngaøy khoâng coù loäc ; bính maäu ôû tò, trong tuaàn giaùp ngoï, tò tuaàn khoâng, neân bính thaân, maäu tuaát laø nhöõng ngaøy khoâng coù loäc ; ñinh tò loäc ôû ngoï, trong tuaàn giaùp thaân, ngoï tuaàn khoâng, neân ñinh hôïi, kæ söûu laø hai ngaøy khoâng coù loäc ; nhaâm loäc ôû hôïi, trong tuaàn giaùp tí hôïi tuaàn khoâng neân nhaâm thaân laø ngaøy khoâng coù loäc; quyù loäc ôû tí, trong tuaàn giaùp daàn tí tuaàn khoâng neân quyù, hôïi laø ngaøy khoâng coù loäc. Möôøi ngaøy naøy laø nhöõng ngaøy khoâng coù loäc, neân coøn goïi laø thaäp aùc ñaïi baïi. Thaäp aùc nhö laø ngöôøi phaïm möôøi troïng toäi trong luaät phaùp, khoâng ñöôïc giaûm xaù. Ñaïi baïi laø nhö trong luaät nhaø binh giao tranh thaát baïi, khoâng soùt moät ai, nghóa laø raát naëng neà. Ngaøy thaäp aùc ñaïi baïi laø ngaøy hung, coå xöa giao chieán raát kieâng kò, nguoàn goác cuûa noù laø töø caùc saùch “ Nguyeân baùch kinh”, “ Thích giaùo huyeàn hoaøng kinh” vaø “ Uyeân haûi töû bình”. Toâi trong quaù trình nghieân cöùu phaùt hieän hai saùch ñaàu chuû yeáu laø giaûi thích ngaøy thaäp aùc ñaïi baïi cuûa “ Uyeân haûi töû bình” maø ra, nhöng trong ngaøy ñaïi baïi laïi coù thöïc tieãn hai saùch ñoù ít ñöôïc duøng, maø haàu heát duøng theo phöông phaùp töû bình. Vì phöông phaùp töû binh phuø hôïp vôùi thöïc teá, laïi laø phöông phaùp chính thöôøng ñöôïc duøng trong cuoäc soáng ñeå kieâng kò khi xuaát haønh, khôûi suï coâng vieäc hay vieäc hyû neân ôû ñaây xin giôùi thieäu ñoäc giaû tham khaûo. Ngaøy thaäp aùc ñaïi baïi laø “ kho vaøng baïc hoùa thaønh ñaát buïi”. Neáu gaëp caùt thaàn phuø trôï, quyù khí trôï giuùp thì coøn toát, neáu gaëp thieân ñöùc, nguyeät ñöùc thì khoâng coøn ñieàu kò nöõa, hoaëc gaëp tueá kieán, nguyeät kieán, thaùi döông ñieàn ñaày cuõng khoâng coøn laø kò nöõa. XI. BAØN VEÀ HAØM TRÌ Thaân tí thìn haøm trì ôû daäu, tò daäu söûu ôû ngoï, daàn ngoï tuaát ôû maõo, hôïi maõo muøi ôû tò. Haøm trì coøn coù teân laø ñaøo hoa, tra theo chi naêm, cuõng coù saùch höôùng daãn tra theo chi ngaøy hoaëc chi thaùng. Kinh nghieäm cuûa toâi laø tra caû chi ngaøy vaø chi naêm ñeàu öùng nghieäm, cho neân chi naêm, chi ngaøy ñeàu coù theå tra ñaøo hoa. Haøm trì laø laáy nghóa ngaøy nhaäp, laø chæ vaïn vaät coøn ôû thôøi ñieåm nhaäp nhoaïng chöa roõ “ Maët trôøi saép loù ôû chaân trôøi, nhaäp vaøo haøm trì”. Cho neân goïi haøm trì laø choã nguõ haønh moäc duïc. Thuyû cuïc thaân tí thìn tröôøng sinh ôû thaân, daäu laø moäc duïc neân laáy daäu laøm haøm trì. Kim cuïc tò daäu söûu tröôøng sinh ôû tò, ngoï laø moäc duïc, neân laáy ngoï laøm haøm trì. Hoaû cuïc daàn ngoï tuaát tröôøng sinh ôû daàn, maõo laø moäc duïc neân laáy maõo laøm haøm trì. Moäc cuïc hôïi maõo muøi tröôøng sinh ôû hôïi, tí laøm moäc duïc, neân laáy tí laøm haøm trì. Ñaïo giaùo ôû phöông taây cho raèng coù baø vöông maãu coù nhieàu kó nöõ xinh ñeïp maø haøm trì laø nhöõng caùi ao chuyeân ñeå cho caùc tieân nöõ taém, nam giôùi khoâng ñöôïc vöôït qua ñoù laáy nöûa böôùc, neáu khoâng thì chìm ngaäp trong son phaán khoâng soáng noåi. Chaúng traùch gì ngöôøi xöa quy cho haøm trì laø hung saùt. “ Ñaøo hoa chuû veà gian daâm. Neáu sinh vöôïng laø nghóa ñeïp, ñam meâ töûu saéc, coi thöôøng tieàn cuûa, ham vui, phaù tan gia nghieäp. Neáu gaëp töû tuyeät thì noùi naêng xaûo traù, lang baït côø baïc, vong aân thaát tín, tö laõm gian daâm, khoâng neân vieäc gì. Ñi vôùi nguyeân thaàn vaø sinh vöôïng thì laøm vôï ñaàu ñaûng cöôùp ; neáu gaëp quyù nhaân, kieán loäc thì kieám ñöôïc sinh lôïi nhôø caùc loaïi haøng daàu DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 213 môõ, röôïu, muoái hoaëc nhôø tieàn baát chính cuûa phuï nöõ maø neân nhaø neân cöûa; cuõng coù theå gaëp tai hoaï döôùi nöôùc. Thaàn naøy nhaäp meänh moïi vieäc khoù thaønh, thöôøng laø ñieàm xaáu neân phuï nöõ kieâng kò khoâng neân gaëp”. Ngöôøi xöa cho raèng, ñaøo hoa chæ vieäc nam nöõ baát chính, cho neân cho raèng ngöôøi coù ñaøo hoa thì khoâng laøm neân vieäc gì. Thöïc ra ñaøo hoa cuõng coù nhieàu ñieàu toát nhö ngöôøi thoâng minh, hieáu hoïc, ñeïp, tính tình khaûng khaùi. Saùch “ Tam meänh thoâng hoäi” noùi : “ Phaøm ngöôøi haøm trì thì kheùo tay, phong löu, ñeïp, tính noùng nhöng gioûi nhieàu ngheà”. Ñaøo hoa phaàn nhieàu laø ngheä nhaân. Thoâng minh, linh lôïi, kheùo leùo chính laø nguoàn tieán boä cuûa vaên hoaù ngheä thuaät ; ñeïp laø bieåu hieän theå chaát öu vieät cuûa ñaát nöôùc, khaûng khaùi haøo phoùng laø myõ ñöùc cuûa daân toäc. Vì vaäy khoâng neân noùi haøm trì laø ñieåm xaáu cuûa nam nöõ. Kinh nghieäm thöïc tieãn cho bieát : haøm trì gaëp aán thuï laø chuû veà vieäc vaên chöông ; gaëp quan thì ñöôïc thaêng chöùc ; gaëp taøi thì chuû veà quan quyù. Coù raát nhieàu baäc quan quyù cao sang, thöông nhaân giaøu coù, nhieàu ngheä só vaø nhaø khoa hoïc, danh nhaân töôùng soaùi ñeàu coù haøm trì. Sao laïi coù theå noùi “ ngöôøi coù haøm trì khoâng laøm neân vieäc”. Theo lyù luaän aâm döông cuûa trung y meänh maø noùi, haøm trì laø tam hôïp cuïc moäc duïc ôû vöôïng ñòa. Haøm trì vöôïng taát seõ hieàn, coâng naêng toát. Hieàn laønh laø goác cuûa con ngöôøi , do ñoù ngöôøi hieàn tinh löïc doài daøo, ham muoán phaûi maïnh meõ, ñoù laø xu theá taát yeáu cuûa sinh lyù. Neáu khoâng phaân tích kyõ ñaøo hoa maø cöù theo lyù luaän luaân lyù chung chung thì seõ hieåu sai leäch. Ngöôøi maø Töù truï gaëp ñaøo hoa, khoâng nhöõng baûn thaân ñeïp, maø cha meï , anh em, vôï ( choàng) con cuõng ñeïp. XII. BAØN VEÀ COÂ LOAN Aát tò, ñinh tò, taân hôïi, maäu thaân, maäu daàn, maäu ngoï, nhaâm tí, bính ngoï. Coâ loan saùt laø laáy ngaøy, giôø laøm chuû. Phaøm ngöôøi ngaøy, giôø ñoàng thôøi xuaát hieän caùc thieân can ñòa chi treân ñeàu laø meänh phaïm coâ loan. Coâ loan chuû yeáu noùi veà vieäc hoân nhaân khoâng thuaän. “ Nam khaéc vôï, nöõ khaéc choàng”. Trong döï ñoaùn, coù ngöôøi thích duøng coâ loan, coù ngöôøi khoâng thích duøng, vì vaäy giôùi thieäu qua nhö theá ñeå tham khaûo. XIII. BAØN VEÀ AÂM DÖÔNG LEÄCH NHAU Bính tí, ñinh söûu, maäu daàn, taân maõo, nhaâm thìn, quyù tò, bính ngoï, ñinh muøi, maäu thaân, taân daäu, nhaâm tuaát, quyù hôïi. Aâm döông leäch nhau laáy truï ngaøy laøm chính, thaáy nhöõng ngaøy treân laø coù. Ngaøy aâm döông leäch nhau, nöõ gaëp phaûi laø chò em daâu khoâng toaøn veïn, hoaëc bò nhaø choàng töø choái. Nam gaëp phaûi laø bò nhaø vôï töø choái, hoaëc caõi coï maâu thuaãn vôùi nhaø vôï. Gaëp phaûi saùt naøy, baát keå laø nam hay nöõ, thaùng ngaøy giôø coù hai caùi hay ba caùi truøng nhau laø raát naëng. Truï ngaøy phaïm phaûi laø chuû veà khoâng ñöôïc gia ñình choàng ( hay vôï ) uûng hoä, duø cho ñöôïc nhôø thì vaãn laø hö voâ, thaäm chí veà sau coøn oaùn thuø laãn nhau, khoâng ñi laïi nöõa. Aâm döông leäch nhau laø tieâu chí thoâng tin roõ nhaát veà hoân nhaân khoâng thuaän, trong thöïc teá raát öùng nghieäm. XIV. BAØN VEÀ TÖÙ PHEÁ ñinh tò. Xuaân : canh thaân, taân daäu ; haï : Nhaâm tí, quyù hôïi ; thu : giaùp daàn, aát maõo ; ñoâng; bính tò, DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 214 Caùch tra töù pheá, phaøm can chi ngaøy sinh trong Töù truï vaøo muøa nhö treân laø töù pheá. Nhö vaäy thaùng sinh vaøo muøa xuaân, gaëp ngaøy canh thaân hay taân daäu laø töù pheá. Pheá laø giam nhoát maõi. Meänh gaëp töù pheá thì moïi vieäc khoâng thaønh, coù ñaàu khoâng coù ñuoâi. Töù pheá chuû veà thaân yeáu, nhieàu beänh, khoâng coù naêng löïc, neáu khoâng gaëp sinh, phuø trôï maø coøn bò khaéc haïi, hung saùt aùp cheá thì chuû veà thöông taät taøn pheá, kieän tuïng cöûa quan, thaäm chí bò giam, hoaëc ngöôøi theo taêng ñaïo. Cho neân trong Töù truï , cho duø laø naêm thaùng ngaøy giôø gaëp phaûi ñeàu khoâng toát, ñaëc bieät laø nhaät nguyeân thì caøng khoâng toát. CHÖÔNG 11 BAØN VEÀ THÔØI GIAN, CAÙCH CUÏC VAØ DUÏNG THAÀN I. BAØN VEÀ NAÊM, THAÙNG, NGAØY, GIÔØ Söï phaùt sinh, keát thuùc, sinh tröôûng vaø tieâu vong cuûa moïi söï vaät treân ñôøi ñeàu gaén lieàn vôùi phaïm truø thôøi gian. Do ñoù thôøi gian laø soá cuûa moïi vieäc, moïi vaät. Cuõng töùc laø noùi, baát cöù söï vaät gì cuõng coù moät soá nhaát ñònh. Khaùi nieäm thôøi gian laø naêm, thaùng, ngaøy, giôø, phuùt, giaây. Töù truï cuûa ngöôøi ta laø do naêm, thaùng, ngaøy, giôø, töùc soá cuûa boán thôøi ñieàm ñoù laøm neân. Cho neân duøng Töù truï ñeå ñoaùn veà thoâng tin cuûa ngöôøi caàn phaûi hieåu bieát moái töông quan giöõa truï naêm, thaùng, truï ngaøy vaø truï giôø. 1. TRUÏ NAÊM Truï naêm trong Töù truï ví nhö goác caây. Caùch nhìn ñoái vôùi truï naêm cuûa ngöôøi xöa khoâng gioáng nhau. Caùch nhì thöù nhaát cho raèn : naêm laø meänh, laø caên baûn, nhaán maïnh naêm trong Töù truï laø voâ cuøng quan troïng. Moät caùch nhìn khaùc cho raèng naêm toát, khoâng baèng thaùng toát, thaùng toát khoâng baèng ngaøy toát, ngaøy toát khoâng baèng giôø toát, töùc cho raèng naêm khoâng quan troïng, giôø môùi quan troïng. Söï toát xaáu cuûa meänh ngöôøi caàn phaûi coù söï caân baèng giöõa sinh, vöôïng, suy, nhöôïc vaø toå hôïp saép xeáp trong Töù truï . naêm trong Töù truï laø röôøng coät ñöùng ñaàu, khoâng theå xem nheï tính quan troïng cuûa noù. Cho neân caùch nhì thöù hai laø phieán dieän. Naêm laø thaùi tueá, laø hoaï phuùc moät ñôøi cuûa ngöôøi ñoù. Naêm laø goác cuûa caây, laø neân moùng cuûa nhaø, laø nguoàn goác cuûa meänh. Goác khoâ thì caây cheát, reã saâu thì caønh laù xum xueâ ; neàn yeáu thì nhaø ñoå, neàn chaéc thì nhaø vöõng chaõi ; nguoàn heát thì meänh heát, nguoàn doài daøo thì meänh maïnh meõ. Do ñoù trong Töù truï naêm laø goác, thaùng laø caønh, ngaøy laø hoa, giôø laø quaû. Truï naêm laø do moät thieân can vaø moät ñòa chi hôïp thaønh. Noù vöôïng hay yeáu, toát hay xaáu thöù nhaát laø laáy leänh thaùng ñeå ño löôøng ; thöù hai laø xem quan heä sinh khaéc laãn nhau giöõa can vaø chi naêm ; thöù ba laø döïa vaøo söï sinh khaéc cheá hoaù cuûa thaùng, ngaøy, giôø, ñoái vôùi naêm ñeå quyeát ñinh. Can, chi cuûa naêm töông sinh thì caøng tuyeät dieäu. Nhö theá goïi laø döôùi sinh cho treân, laø laøm cho can chi naêm theâm beàn goác reã, laøm chuû cho söï höng vöôïng caû cuoäc ñôøi. Toå tieân coù phuùc ñöùc, ñöôïc höôûng nhieàu aâm phuùc cuûa toå tieân, con chaùu hieáu thuaän, cha meï maïnh khoeû soáng laâu, baûn thaân ngöôøi ñoù coù naêng löïc vaø hieån ñaït. Neáu naêm sinh lôïi cho thaùng, ngaøy, giôø thì DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 215 ñoù laø söï doø ræ toån thaát nguyeân khí, laøm cho goác yeáu ñi, toå nghieïp sa suùt, baát lôïi cho cha meï. Neáu laø thaùng, ngaøy, giôø hình xung, phaù haïi naêm thì khoâng nhöõng toå nghieäp sa suùt, baát lôïi cho luït thaân hoaëc maát cha, cheát meï, baûn thaân ngöôøi ñoù cuõng suoát ñôøi khoù khaên, moïi vieäc khoâng thaønh vaø khoâng thoï. Neáu can chi cuûa naêm töông khaéc laãn nhau thì baát lôïi cho cha meï, ñaïi loaïi nhö : nhaâm ngoï, giaùp thaân. Can khaéc chi thì khoâng lôïi cho meï, chi khaéc can thì khoâng lôïi cho cha. Neáu trong Töù truï khoâng coù gì cheá ngöï hoaëc giaûi cöùu söï xung khaéc ñoù, thì laøm cho löïc khaéc caøng maïnh, cha meï chia lìa, hoaëc trong hai ngöôøi cheát moät. Ngöôøi maø can, chi naêm ngang hoaø nhau cuøng khí thì phaàn nhieàu cha meï baát hoaø, ñaïi loaïi nhö maäu thìn, nhaâm tí. Vieäc nhaø soùng gioù, gia nghieäp khoù khaên. Ngöôøi maø can chi naêm töông sinh cho nhau thì cha meï hoaø thuaän, gia ñình eâm aám, thònh vöôïng. 2. TRUÏ THAÙNG Truï thaùng trong Töù truï ví thaân caây, thaân maïnh khoeû to lôùn thì caønh laù xum xueâ. Truï thaùng laø do can vaø chi cuûa thaùng hôïp thaønh. Chi thaùng töùc laø leänh thaùng. Leänh thaùng laø tieâu chuaån duy nhaát ñeå ño löôøng söï vöôïng suy cuûa can chi naêm, ngaøy, giôø vaø taøi, quan, aán, saùt, thöông, kieâu, thöïc, tæ, kieáp. Noù coù theå trôï giuùp cho caùi yeáu hoaëc khoáng cheá caùi maïnh, laø cöông lónh cuûa thaùng, chuû teå quyeàn sinh saùt cuûa moät thaùng. Cho neân baøn veà Töù truï , caùch cuïc tröôùc heát phaûi laáy leänh thaùng, sau ñoù môùi xem nhaät nguyeân. Leänh thaùng coøn duøng ñeå laáy caùch cuïc. Chi cuûa leänh thaùng ñeàu coù chöùa moät can, hai can hoaëc ba can. Ví duï can ngaøy laø giaùp sinh thaùng daàn, ñaàu tieân phaûi baøn veà giaùp moäc, sau nöõa môùi xem bính hoaû, maäu thoå. Neáu daàn bò xung khaéc, phaù haïi, giaùp moäc khí thì laáy bính maäu, hoaëc giaû daàn moäc khoâng bò thöông toån, trong hai chi bính, maäu coù moät chi loäc roõ can thaønh hình töôïng cuï theå, thì coù theå laáy noù laøm duïng thaàn. Laïi thí duï nhö daàn moäc khoâng bò thöông toån, caû ba giaùp bính maäu ñeàu loäc roõ thieân can hoaëc chæ loä roõ hai thieân can thì choïn caùi sinh vöôïng hoaëc caùi maïnh hôn laøm duïng thaàn. Thaùng chuû veà cuûa thaùng töông sinh cho nhau, hoaëc can cuûa thaùng gaëp vöôïng ñòa laïi ñöôïc nhöõng truï khaéc ( naêm, ngaøy, giôø) ñeán sinh trôï, khoâng bò xung khaéc phaù haïi thì ñoù laø töôïng anh chò em hoøa thuaän. Neáu can thaùng bò khaéc, hoaëc can chi cuûa thaùng xung khaéc nhau thì ñoù laø töôïng anh chò em khoâng nöông töïa vaøo nhau, hoaëc baát hoaø, hoaëc moãi ngöôøi ñi moät ngaõ. Thaùng laø vaän nguyeân, laø vaän baét ñaàu töø thaùng ñoù. Do ñoù vaän nguyeân coù theå boå sung cho nhöõng ñieàu coøn khieám khuyeát trong Töù truï , hoaëc coù theå sinh thaàn phuùc cuûa Töù truï, khaéc hung thaàn cuûa Töù truï , cuõng coù theå trôï giuùp hung thaàn cuûa Töù truï. Cho neân thaùng coù quan heä maät thieát vôùi meänh suoát caû ñôøi ngöôøi . Trong suoát cuoäc ñôøi, baát keå laø nam nöõ, vaän thuaän hay ngöôïc, thôøi kyø töø 50 tuoåi ñeán 69 tuoåi ñeàu xaûy ra vaän cuûa thaùng sinh xung khaéc vôùi 10 naêm trong giai ñoaïn aáy, cho neân trong thôøi gian ñoù noùi chung laø xaûy ra nhieàu vieäc vaø phöùc taïp, bieán ñoäng nhieàu. Ngöôøi maø meänh cuïc maïnh, nhaät nguyeân vöôïng thì xaûy ra ít vieäc hoaëc voâ söï, hoaëc gaëp ñieàu toát. Ngöôøi maø meänh cuïc yeáu, nhaät suy thì gaëp nhieàu vieäc coù haïi hoaëc thaân nhaân chia lìa. TRUÏ NGAØY Truï ngaøy trong Töù truï nhö hoa cuûa caây. Nhaät truï thònh vöôïng thì hoa nhieàu nhö gaám, nhaät nguyeân suy nhöôïc thì hoa ít laïi khoâng coù maøu. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 216 Lyù Hö Trung ñôøi Ñöôøng phaùt minh ra duøng thieân can ñòa chi ñeå saép xeáp Töù truï vaø laáy can ngaøy laøm chuû ñeå döï ñoaùn caùt hung cuoäc ñôøi. Ñeán ñôøi Toâng, Töø Töû Bình laïi phaùt minh ra truï giôø. Ñeán ñoù thì bao goàm caû boán truï, duøng maõi cho ñeán nay. Nhaät laø chuû cuûa caû ñôøi ngöôøi , laø maûnh ñaát caùt hung phuùc hoaï cuûa caû cuoäc ñôøi. Do ñoù söï : sinh vöôïng, höu, tuø, suy, nhöôïc cuûa nhaät chuû quan heä ñeán vaän meänh tieàn ñoà caû cuoäc ñôøi. Nhaät chuû sinh, vöôïng, gioáng nhö thaân theå ngöôøi ta cöôøng traùng thì coù theå thaéng cuûa caûi, ñeà khaùng söï saùt haïi, baûo veä ñöôïc luïc thaân, thoâng minh, thaùo vaùt, nuoâi döôõng ñöôïc gia ñình, gaëp vieäc phaàn nhieàu bieán hung thaønh caùt. Neáu nhaät chuû suy nhöôïc, höu tuø thì gioáng nhö ngöôøi yeáu, beänh nhieàu, tinh thaàn baïc nhöôïc, khoâng theå laáy thaân che cuûa, chaéc chaén laø xaáu nhieàu, toát ít, vieäc gì cuõng khoâng thaønh. Toùm laïi nhaät nguyeân trung hoaø laø quyù, nhieàu thì toát, ít thì xaáu. Nhaät nguyeân vöôïng quaù hoaëc yeáu quaù taát seõ xaáu nhieàu hôn. Can ngaøy laø minh, chi ngaøy laø vôï ( hoaëc choàng). Can chi cuøng sinh cho nhau thì vôï choàng hoøa thuaän. Can ñöôïc chi sinh laø nam laáy ñöôïc vôï hieàn giuùp ñôõ, nöõ ñöôïc choàng toát giuùp söùc. Chi ñöôïc can sinh, laø nam yeâu vôï, nöõ giuùp choàng. Can chi cuûa ngaøy maø töông xung, töông khaéc thì coù nguy cô vôï choàng xa nhau. Nam khaéc nöõ laø khoâng laáy ñöôïc vôï sôùm, nöõ khaéc nam laø khoâng laáy ñöôïc choâng sôùm, töùc laø töôïng hoân nhaân muoän. Neáu can chi töông khaéc naëng thì khoâng ly hoân cuõng cheát moät trong hai. Can chi nguõ haønh gioáng nhau laø töôïng baát hoaø Can ngaøy coøn phaân ra cöôøng vöôïng hay suy nhöôïc. Can ngaøy cöôøng vöôïng : töùc laø can ngaøy ñöôïc leänh, ñaéc ñòa, ñöôïc sinh, ñöôïc trôï giuùp. Can ngaøy vöôïng nhôø chi thaùng laø ñöôïc leänh. Can ngaøy ñöôïc caùc chi cuûa naêm, thaùng, giôø ñeán sinh laø ñöôïc loäc, neáu gaëp moä kho ( can döông gaëp kho laø coù goác, can aâm thì khoâng ) laø ñaéc ñòa. Can ngaøy ñöôïc aán thuï ñeán sinh laø ñöôïc sinh. Can ngaøy gaëp tæ, kieáp laø ñöôïc trôï giuùp. Can ngaøy suy nhöôïc : töùc laø can ngaøy maâùt leänh, khoâng ñaéc ñòa, khoâng coù trôï giuùp, khoâng ñöôïc sinh laø suy nhöôïc. Neáu noù coøn bò hình xung khaéc phaù thì caøng yeáu theâm. Can ngaøy höu tuø ôû chi thaùng laø maát leänh. Can ngaøy höu tuø ôû caùc chi cuûa naêm, ngaøy, giôø laø khoâng ñaéc ñòa. Can ngaøy khoâng gaëp aán thuï laø khoâng ñöôïc sinh. Can ngaøy suy nhöôïc laïi khoâng coù tæ, kieáp, cuûng loäc, kình döông goïi laø khoâng ñöôïc trôï giuùp. Neáu quan saùt naëng quaù, laø can ngaøy bò khaéc voâ sinh. Thöïc thöông nhieàu qua thì can ngaøy hao toån cuõng goïi laø suy nhöôïc. 3. TRUÏ GIÔØ Truï giôø trong Töù truï ví nhö quaû. Truï giôø maïnh laø quaû nhieàu choàng chaát, vöøa ngon vöøa ñeïp. Truï giôø suy nhöôïc laø quaû keùm, thaäm chí coù hoa maø khoâng coù quaû. Truï giôø laø cung cuûa con caùi, noù khoâng nhöõng chuû veà vöôïng suy cuûa con caùi maø coøn phuø trôï cho mình, laø quan taû höõu cuûa ngay. Cho neân xöa coù caâu : “ Ngaøy laø hoäi cuûa tam vöông, laø töôïng cuûa ñeá vöông, giôø laø caän thaàn, laø choã döïa cuûa vua. Ngaøy vaø giôø laø coù ñuû vua toâi, laø trôøi ñaát hôïp ñöùc”. Qua ñoù ta coù theå thaáy taùc duïng cuûa giôø trong Töù truï cuõng raát quan troïng. Giôø khoâng nhöõng coù moái quan heä maät thieát vôùi caùc vuõ truï cuûa naêm, thaùng, ngaøy maø coøn laø choã thaâu toùm cuûa Töù truï hoaëc caùch cuïc. Giôø neân sinh vöôïng, kieâng suy tuyeät. Phaøm trong caùch cuïc treân truï giôø coù hæ thaàn thì ñaõ sinh vöôïng laïi coøn theâm toát, neáu gaëp suy tuyeät thì khoâng toát. Trong caùch cuïc neáu truï giôø gaëp kò thaàn sinh vöôïng thì caøng xaáu, neáu suy tuyeät thì laïi khoâng xaáu. Giôø laø quan taû höõu cuûa ngaøy. Ngaøy laø vua, giôø laø thaàn. Ngaøy giôø töông sinh, töông hôïp laø vua toâi hoøa hôïp . giôø boå trôï cho ngaøy ôû choã : thöù nhaát coù theå sinh trôï cho ngaøy ; thöù hai coù DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 217 theå trôï giuùp hæ thaàn hay duïng thaàn trong caùch cuïc ; thöù ba coù theå cheá ngöï kò thaân trong caùch cuïc, neáu khoâng thì khoâng laøm troøn vai troø hoå trôï. Truï giôø sinh vöôïng laø chuû yeáu veà con caùi thònh vöôïng, thaân theå khoeû maïnh, ñeïp ñeõ thoâng minh, tieàn ñoà roäng môû. Truï giôø höu tuø töû tuyeät thì con caùi tai naïn nhieàu, hoaëc cheát yeåu. Truï giôø sinh phuø truï ngaøy thì con nhieàu maø trung hieáu, veà giaø ñöôïc nhôø, bình yeân eâm aám. Neáu truï giôø xung truï ngaøy thì con nhieàu nhöng baát hieáu, veà giaø coâ ñoäc, tinh thaàn baïc beõo. II.TÍNH ÑIEÅM ÑEÅ ÑO ÑOÄ VÖÔÏNG SUY CUÛA NHAÄT CHUÛ Xöa nay, meänh lyù hoïc Töù truï ñeàu laáy nhaät chuû ( coøn goïi laø nhaät can, thaân chuû, meänh chuû, nhaät nguyeân thaân, nguyeân thaàn ) laøm chuû. Nhaät chuû maïnh hay yeáu laø laáy nhaät chuû trong meänh cuïc toå hôïp vôùi sinh khaéc cheá hoùa cuûa caùc nguõ haønh trong Töù truï ñeå suy luaän ra caùt hung hoïa phuùc cuûa cuoäc ñôøi. Noùi chung toå hôïp cuûa meänh cuïc trung hoaø laø quyù. Neáu nhaät chuû maïnh quaù hoaëc yeáu quaù ñeàu laø xaáu ( tröø phi meänh cuïc ñoù ñöôïc xeáp vaøo caùch cuïc ñaëc bieät, seõ baøn sau). Meänh cuïc trung hoaø laø chuû veà moät ñôøi phuù quyù, thaân theå khoûe maïnh, gia ñinh hoaø thuaän, cho duø haønh ñeán vaän, naêm, thaùng naøo cuõng ñeàu khoâng gaëp nhöõng bieán ñoåi to lôùng. Meänh cuïc cuïc maïnh quaù hay yeáu quaù thì khoù traùnh khoûi phong ba gaäp gheành. Khi gaëp ñöôïc ñaïi vaän hay löu nieân toát thì cuoäc soáng hanh thoâng, thuaän lôïi, coâng vieäc deã thaønh coâng. Nhöng khi haønh ñeán vaän xaáu hay naêm xaáu thì khoù traùnh khoûi caûnh nhaø doät möa laâu, tieâu ñieàu khoán quaãn, vaát vaû traêm ñöôøng. Phaùn ñoaùn söï maïnh yeáu cuûa nhaät chuû laø raát quan troïng. Noùi chung caùc nhaø meänh lyù hoïc, coù ngöôøi tuy ñaõ hoïc haønh chuïc naêm nhöng cuõng raát khoù khaên khi phaùn ñoan nhaät chuû maïnh yeáu ñeán möùc naøo. Nhö theá ñöông nhieân caøng khoâng theå döï ñoaùn chính xaùc meänh vaän cho ngöôøi khaùc ñöôïc. Vì vaäy ñeå giuùp ñoäc giaû coù theå tính toaùn chính xaùc, döôùi ñaây seõ giôùi thieäu chi tieát caùch tính ñoù. Tuy coù phöùc taïp moät chuùt nhöng sau khi nghieân cöùu tæ mæ ñoäc giaû seõ löôïng hoùa ñöôïc vaán ñeà, bôûi vì coù tính toaùn chính xaùc söï maïnh yeáu cuûa nhaät chuû thì môùi coù cô sôû ñeå döï ñoaùn ñuùng phuùc hoaï cho cuoäc ñôøi. Söï bieán ñoåi ñoä vöôïng cuûa caùc nguõ haønh trong truï ñöôïc quyeát ñònh bôûi: choã döïa, vò trí ñoùng, söï trôï giuùp, khaéc, xì hôi giöõa caùc can chi. Söï töông hôïp, töông khaéc giöõa caùc can chi coù suï töông hôïp , töông xung, töông hình giöõa caùc chi vôùi nhau. A. ÑOÄ VÖÔÏNG CUÛA NGUÕ HAØNH CAÙC THIEÂN CAN Trôøi coù 360 ñoä, töùc laø moät voøng troøn coù 360 ñoä. Möôøi thieân can chia thaønh aâm döông nguõ haønh phaân boá khaép trong khoâng gian. Vì vaäy laáy 360 ñoä chia cho möôøi can, moãi can ñöôïc 36 ñoä. Song trong Töù truï vì giöõa caùc can chi chòu aûnh höôûng laãn nhau, nhö xung, hôïp, khaéc, hoaëc vì hö phuø maø laøm taêng hay giaûm ñoä vöôïng suy cuûa nhau. Vì vaäy muoán tính chính xaùc ñoä maïnh yeáu cuûa thieân can thì phaûi döïa vaøo caùc caên cöù döôùi ñaây : 1) Tra xem thieân can ñoù coù choã döïa khoâng. Neáu coù choã döïa thì laáy 36 ñoä ñeå tính, neáu khoâng coù choã döïa thì ñöôïc xem laø hö phuø, giaûm ñi ¾ töùc coøn 9 ñoä. 2) Tra xem thieân can ñoù coù nguõ hôïp khoâng. Neáu coù nguõ hôïp thì moãi can bò giaûm maát 1/6 töùc moãi can coøn laïi 30 ñoä. Neáu hôïp maø khoâng hoùa ( seõ giaûi thích sau ) thì vaãn giöõ nguyeân 36 ñoä. Neáu hôïp maø thaønh hoùa thì tính theo nguõ haønh maø noù hoaù thaønh. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 218 3) Laïi tra xem can ñoù coù bò khaéc hay khoâng. Khaéc gaàn thì bò giaûm maát 1/3 töùc laø 12 ñoä, coøn 24 ñoä. Khaéc caùch ngoâi thì giaûm maát 1/6 töùc coøn 30 ñoä. Khaéc xa thì khoâng giaûm. Khaéc keïp giöõa thì can bò khaéc giaûm 2/3 töùc giaûm maát 24 ñoä, coøn 12 ñoä. 4) Laïi tra xem aûnh höôûng cuûa ñòa chi ñoùng cuøng truï ñoái vôùi thieân can ra sao. 1. TRA ÑIEÀU KIEÄN CHOÃ DÖÏA CUÛA THIEÂN CAN 1) Ñaàu tieân ghi caùc nhaân nguyeân taøng trong ñòa chi cuûa caû boán truï neáu boán ñòa chi khoâng bò hôïp hoaù, hoaëc luïc xung, neáu trong nhaân nguyeân coù nguõ haønh cuøng loaïi vôùi thieân can ñoù hoaëc sinh trôï cho thieân can ñoù thì thieân can aáy ñöôïc xem laø coù choã döïa, neáu khoâng thì ñöôïc xem laø hö phuø. Ví duï 1. Sinh naêm kyû maõo ( chi maõo taøng can aát moäc) Thaùng ñinh maõo ( aát moäc ). Ngaøy nhaâm daàn ( giaùp moäc, bính hoaû, maäu thoå). Giôø ñinh muøi ( kyû thoå, ñinh hoaû, aát moäc). Tröôùc heát xeùt can kyû thuoäc thoå nhaân nguyeân taøng trong ñòa chi coù bính, ñinh hoaû sinh cho, coù kyû thoå vaø tuaát thoå trôï giuùp, neân kyû thoå coù choã döïa. Xeùt ñinh thuoäc hoaû. Nhaân nguyeân taøng trong ñòa chi coù giaùp, aát moäc sinh cho; coù bính, ñinh hoaû trôï giuùp. Neân ñinh hoaû coù choã döïa. Xeùt nhaâm thuoäc thuyû. Nhaâm nguyeân taøng trong ñòa chi coù giaùp, aát moäc sinh cho; coù bính, ñinh hoaû trôï giuùp neân nhaâm hö phuø. Ví duï 2. sinh naêm nhaâm ngoï ( ngoï taøng can ñinh hoaû, kyû thoå). Thaùng giaùp thìn ( thìn taøng : maäu thoå, aát moäc, quyù thuyû) Ngaøy maäu tuaát ( tuaát taøng : maäu thoå, taân kim, ñinh hoaû) Giôø taân daäu ( daäu taøng : taân kim ) Ñaàu tieân xeùt can nhaâm thuoäc thuyû. Nhaân nguyeân taøng trong ñòa chi coù taân kim sinh cho ; coù quyù thuyû trôï giuùp. Neân nhaâm coù choã döïa. Xeùt giaùp thuoäc moäc. Nhaân nguyeân taøng trong ñòa chi coù quyù thuyû sinh cho. Neân giaùp coù choã döïa. Xeùt maäu thuoäc thoå. Nhaân nguyeân taøng trong ñòa chi coù maäu, kyû thoå trôï giuùp, coù ñinh hoaû sinh cho neân maäu coù choã döïa. Xeùt taân thuoäc kim. Nhaân nguyeân taøng trong ñòa chi coù maäu, kyû thoå sinh cho, coù taân kim trôï giuùp neân taân coù choã döïa. 2) Khi ñòa chi gaëp hôïp hoùa tra xem hôïp hoùa thaønh “ thaàn” gì vaø caùc nhaân nguyeân taøng trong ñòa chi khaùc coù bò hôïp hoaëc xung khoâng, nguõ haønh coù cuøng loaïi vôùi caùc thieân can khaùc hoaëc sinh phuø cho nguõ haønh cuûa thieân can ñoù khoâng ( veà vaán ñeà hôïp hoaù xin xem muïc luïc hôïp thaønh hoùa caùc ñòa chi cuûa chöông trình naøy). Ví duï 1. Naêm taân maõo Thaùng canh daàn nhaân nguyeân tam hoäi hoùa moäc Ngaøy giaùp thìn Giôø aát hôïi ( hôïi taøng nhaâm thuyû, giaùp moäc). Daàn maõo thìn tam hoäi, coù giaùp, aát, moäc daãn xuaát hoùa thaønh moäc, ngoaøi moäc ra thì caùc baûn khí vaø caùc taïp khí khaùc ñeàu tan maát. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 219 Taân, canh thuoäc kim, caùc ñòa chi vaø caùc nhaân nguyeân khoâng thaáy coù thoå hoaëc kim. Neân taân vaø canh laø hö phuø. Giaùp, aát thuoäc moäc. Ñòa chi tam hoäi hoaù moäc. Trong hôïi coøn taøng nhaâm thuyû, giaùp moäc. Neân giaùp, aát moäc coù choã döïa. Ví duï 2. naêm bính daàn Thaùng quyù tò (bính hoaû, canh kim, maäu thoå) Tam hôïp hoùa hoûa Ngaøy giaùp ngoï Giôø giaùp tuaát Caùc ñòa chi chi daàn, ngoï, tuaát tam hôïp hoùa hoûa( coù bính hoaû daãn xuaát hoaù hoaû ). Xeùt bính thuoäc hoaû. Coù daàn ngoï tuaát tam hôïp hoùa hoaû, trong tò coøn coù bính hoaû neân bính coù choã döïa. Quyù thuoäc thuyû. Trong tò coù kim sinh thuyû, neâu quyù coù choã döïa. Giaùp thuoäc moäc. Trong caùc caùc ñòa chi khoâng coù thuyû moäc sinh trôï, neân giaùp hö phuø. Ví duï 3. sinh naêm giaùp ngoï ( ngoï taøng : ñinh hoaû, kyû thoå ) Thaùng ñinh maõo Ngaøy bính tuaát Giôø maäu tuaát luïc hôïp hoaù hoaû Caùc ñòa chi maõo, tuaát luïc hôïp thaønh hoaû cuïc ( coù bính, ñinh hoaû daãn xuaát hoaù hoaû). Giaùp thuoäc moäc. Trong caùc ñòa chi hoaëc nhaân nguyeân khoâng coù thuyû, moäc, neân giaùp laø hö phuø. Bính, ñinh thuoäc hoaû. Trong caùc ñòa chi vaø nhaân nguyeân coù luïc hôïp hoaù hoaû. Neân bính vaø ñinh coù choã döïa. Maäu thuoäc thoå. Trong caùc ñòa chi vaø nhaân nguyeân coù hoaû, thoå. Neân maäu coù choã döïa. 3) Khi giöõa caùc ñòa chi hôïp maø khoâng hoaù thì giöõ nguyeân baûn khí, hay goïi laø khöû bì. Ví duï 1. Sinh naêm aát maõo ( maõo taøng aát moäc ) Thaùng maäu daàn ( giaùp moäc ) Ngaøy nhaâm ngoï hôïp maø khoâng hoùa (ñinh hoûa ) Giôø canh tuaát ( maäu thoå) Daàn ngoï tuaát tam hôïp khoâng hoùa, vì thieân can khoâng coù hoûa daãn hoùa ( hôïp maø khoâng hoaù thì vaãn giöõ nguyeân baûn khí). Aát thuoäc moäc. Trong nhaân nguyeân coù giaùp, aát moäc. Neân aát coù choã döïa. Maäu thuoäc thoå. Trong nhaân nguyeân coù maäu thoå, neân maäu coù choã döïa. Nhaâm thuoäc thuyû. Trong nhaân nguyeân ñòa chi khoâng coù kim sinh thuyû, neân nhaâm hö phuø. Canh thuoäc kim. Trong nhaân nguyeân ñòa chi khoâng coù kim sinh thuyû, neân nhaâm hö phuø. Nhaâm thuoäc thuyû. Trong nhaân nguyeân ñòa chi coù maäu thoå sinh kim, neân nhaâm hö phuø. Canh thuoäc kim. Trong nhaân nguyeân ñòa chi coù maäu thoå sinh kim, neân canh coù choã döïa. Ví duï 2. Naêm canh daàn ( giaùp moäc) Thaùng kyû maõo ( aát moäc ) Ngaøy bính thìn Tam hoäi khoâng hoaù ( maäu thoå) Giôø canh daàn ( giaùp moäc ) DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 220 Daàn maõo thìn tam hoäi khoâng hoaù vì thieân can khoâng coù moäc ( Hoäi maø khoâng hoùa thì giöõ nguyeân baûn khí ). Canh thuoäc kim. Trong nhaân nguyeân ñòa chi coù maäu thoå sinh kim, neân canh coù choã döïa. Kyû thuoäc thoå. Trong nhaân nguyeân ñòa chi coù maäu thoå, neân kyû coù choã döïa. Bính thuoäc hoaû. Trong nhaân nguyeân ñòa chi coù giaùp moäc sinh hoaû, neân bính coù choã döïa. Ví duï 3. Naêm taân maõo Luïc hôïp ( aát moäc) Thaùng maäu tuaát khoâng hoùa (maäu thoå ) Ngaøy quyù maõo baùn tam hôïp ( aát moäc) Giôø kyû muøi khoâng hoaù (kyû thoå) Maõo, tuaát luïc hôïp khoâng hoùa thì giöõ nguyeân baûn khí. Taân thuoäc kim. Coù nhaân nguyeân maäu, kyû thoå sinh kim, neân taân coù choã döïa. Maäu, kyû thuoäc thoå. Coù nguyeân nhaân maäu, kyû thoå sinh cho, neân maäu, kyû coù choã döïa. Quyù thuoäc thuyû. Baûn khí ñòa chi khoâng coù kim, thuyû, neân quyù hö phuø. phuø. 4) Vì xung maø tan maát taïp khí. Ví duï 1. Sinh naêm giaùp tí Luïc (quyù thuyû ) Thaùng canh ngoï xung ( ñinh hoaû) Ngaøy ñinh maõo Baùn tam hôïp Giôø taân hôïi hoaù moäc Tí ngoï ñoái xung laøm tan taïp khí. Hôïi maõo baùn tam hôïp hoaù moäc ( coù giaùp daãn xuaát hoaù moäc ). Giaùp thuoäc moäc. Coù hôïi maõo baùn tam hôïp hoaù moäc neân giaùp coù choã döïa. Canh, taân thuoäc kim. Trong nhaân nguyeân ñòa chi khoâng coù thoå, kim, neân canh taân hö Ñinh thuoäc hoaû. Coù hôïi baùn tam hôïp hoaù moäc sinh hoaû, laïi coøn coù baûn khí cuûa can ñinh hoaû neân ñinh coù choã döïa. 2/ THIEÂN CAN NGUÕ HÔÏP ñieàu kieän cuûa thieân can nguõ hôïp laø hai can phaûi keà nhau, khoâng ñöôïc coù can khaùc chen vaøo giöõa. Thieân can nguõ hôïp thaønh hoùa : coù thaønh hoaù hay khoâng laø caên cöù vaøo caùc ñieàu kieän sau: 1) Nguõ haønh cuûa “ hoaù thaàn” phaûi cuøng loaïi vôùi nguõ haønh cuûa leänh thaùng ( chi thaùng ), hoaëc cuøng loaïi vôùi nguõ haønh cuûa moät trong nhöõng nguyeân nhaân taøng trong chi thaùng. Neáu khoâng phuø hôïp ñieàu kieän thì cho duø töøng caëp thieân can nguõ hôïp cuøng vôùi nguõ haønh cuûa caùc ñòa chi khaùc cuõng chæ laø hôïp maø khoâng hoùa. 2) Nguõ haønh cuûa ñòa chi ( coù hai can nguõ hôïp ) neáu cuøng loaïi vôùi hoaù thaàn cuûa nguõ hôïp thieân can thì chæ caàn hoaù thaàn ñoù naém leänh laø nguõ hôïp ñoù ñöôïc xem nhö thaønh hoùa. 3) Nguõ haønh cuûa ñòa chi ( chæ coù hai can nguõ hôïp ñoùng ) neáu sinh phuø cho hoaù thaàn cuûa nguõ hôïp thieân can thì chæ caàn hoùa thaàn ñoù naém leänh laø nguõ hôïp ñöôïc xem nhö coù thaønh hoùa. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 221 4) Khi ñòa chi ( coù hai thieân can nguõ hôïp ñoùng) hôïp hoaù vôùi nhau, neáu hoaù thaàn cuûa hôïp hoùa ñoù cuøng loaïi vôùi nguõ haønh cuûa hôïp hoùa thieân can nguõ hôïp thì chæ caàn hoùa thaàn cuûa nguõ hôïp naém leänh laø ñöôïc xem nhö coù thaønh hoaù. Ví duï : Nguõ hôïp hoaù hoaû Quí maäu Ngoï daàn muøi tuaát Tam hôïp hoaù hoaû Hai can maäu quyù nguõ hôïp hoaù hoaû. Ngoï, daàn laø hai chi coù hai can ñoù ñoùng. Ba chi ngoï, daàn, tuaát cuøng tam hôïp hoaù hoaû. Nhö vaäy hoaù thaàn ñeàu laø hoaû ( töùc cuøng loaïi nguõ haønh ), do ñoù nguõ hôïp cuûa maäu vaø quyù ñöôïc xem laø coù thaønh hoaù. 5) Khi nguõ haønh can aâm cuøng loaïi vôùi nguõ haønh naém leänh, caùc ñòa chi cuøng truï vôùi thieân can coù nguõ haønh cuøng loaïi vôùi can aâm hoaëc sinh phuø cho nguõ haønh can aâm thì goïi laø “ phu toøng theâ hoaù” ( choàng hoaù theo vôï). Ví duï . Sinh naêm Thaùng aát maõo Ngaøy canh tí Giôø Aát thuoäc aâm moäc, maõo cuõng thuoäc moäc, coù theå töông trôï nhau. Tí thuoäc thuyû coù theå sinh moäc. Maõo naém leänh cuûa aát moäc. Vì tí thuyû sinh phuø cho aát moäc neân aát, canh ôû ñaây ñöôïc xem laø hôïp hoùa thaønh moäc ( töùc phu toøng theâ hoaù ). 6) Khi nguõ haønh can döông cuøng loaïi vôùi nguõ haønh naém leänh ñòa chi cuøng truï vôùi thieân can coù nguõ haønh cuøng loaïi hoaëc sinh phuø cho can döông thì goïi laø “theâ toøng phu hoùa “ ( töùc vôï hoaù theo choàng ). Ví duï. Sinh naêm Thaùng taân tò Ngaøy bính ngoï Giôø Bính thuoäc döông hoaû, tò, ngoï cuõng thuoäc hoaû coù theå töông trôï nhau, hôn nöõa tò hoaû naém leänh, nhö vaäy bính vaø taân ñöôïc goïi laø “ theâ toøng phu hoaù” hoaû. 7) Söï thaønh hoaù cuûa nguõ hôïp chia laøm ba loaïi : Hai can moãi can 36 coäng laïi thaønh 72 ñoä, giaûm ñi 1/6 coøn laïi 60 ñoä. Söï thaønh hoaù aâm döông cuûa noù ñöôïc xaùc ñònh bôûi aâm döông cuûa baûn khí chi thaùng. a. Nguõ hôïp thaønh hoaù Giaùp kæ hoaù thoå 60 ñoä. AÁt canh hoaù kim 60 ñoä Bính taân hoaù thuyû 60 ñoä. Ñinh nhaâm hoaù moäc 60 ñoä Maäu quyù hoaù hoaû 60 ñoä b- Theâ toøng phuø hoaù. Giaùp kæ hoaù moäc 60 ñoä. AÁt canh hoaù kim 60 ñoä Bính taân hoaù hoaû 60 ñoä. Ñinh nhaâm hoaù thuyû 60 ñoä Maäu quyù hoaù thoå 60 ñoä c. Phu toøng theâ hoaù Giaùp kæ hoaù thoå 60 ñoä. AÁt canh hoaù moäc 60 ñoä Bính taân hoaù kim 60 ñoä. Ñinh nhaâm hoaù hoûa 60 ñoä Maäu quyù hoaù thuûy 60 ñoä Meâïnh nam coù nguõ hôïp “ phu toøng theâ hoaù” thì vôï quyeàn cao, neå vôï. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 222 Nguõ hôïp chính hoaù thì tính tình cöông tröïc, khoâng theo ñuoâi vôï. “ Theâ toøng phu hoaù” laø ngöôøi coù chính kieán, ñöôïc vôï giuùp ñôõ. 8) Khi ñieàu kieän daãn hoaù ñaày ñuû thì caû boán truï naêm thaùng ngaøy giôø ñeàu coù theå ñoàng thôøi hôïp hoaù thaønh “ thieân can hôïp uyeân öông”. Ví duï . Sinh naêm ñinh hôïi Thaùng nhaâm daàn Ngaøy quyù maõo Giôø maäu ngoï Quyù nhaâm ñöôïc hôïi thuyû sinh phuø, daàn (moäc) naém leänh cuõng ñöôïc sinh phuø neân thaønh hoaù. Thieân can hôïp maø khoâng hoaù ñöôïc xem laø khaéc gaàn, can bò khaéc toån hao maát 1/3 töùc chæ coøn 24 ñoä, can khaéc khoâng bò hao toån. Ví duï 1. giaùp Hôïp kyû Giaùp kyû hôïp maø khoâng hoaù, vì giaùp ( moäc ) khaéc kæ ( thoå) giaùp khoâng bò hao toån, coøn kæ chæ coøn 24 ñoä. Hai can nguõ hôïp neáu coù moät can hö phuø vaãn ñöôïc xem laø hôïp, khoâng tính hö phuø. Neáu hai can ñeàu hö phuø thì khoâng xem laø hôïp maø xem laø hö phuø, töùc moãi can coøn ñoä 9 ñoä ( can hö phuø khoâng khaéc ). Hai can nguõ hôïp neáu coù moät can hö phuø vaãn ñöôïc xem laø hôïp, khoâng tính hö phuø. Neáu hai can hö phuø thì khoâng xem laø hôïp maø xem laø hö phuø, töùc moãi can coøn 9 ñoä ( can hö phuø khoâng khaéc). Hai can keà nhau thaønh nguõ hôïp, trong ñoù coù moät can laïi coù can beân caïnh ñeán hôïp töùc laø hai can tranh hôïp moät can, nhö theá goïi laø “ thieân can tranh hôïp “. Tranh hôïp thì khoâng thaønh hoaù hôïp ñöôïc , caû ba can moãi can toån hao 1/3 töùc maát 12 ñoä, chæ coøn laïi 24 ñoä. Ví duï 2. Hôïp ñinh Nhaâm Tranh hôïp ñinh Khi hai ñinh tranh hôïp moät nhaâm thì : Ñinh toån 12 ñoä coøn 24 ñoä. Nhaâm toån 12 ñoä coøn 24 ñoä. Ñinh toån 12 ñoä coøn 24 ñoä. 3) Ñoä vöôïng thay ñoåi do caùc thieân can töông khaéc nhau 1- Thieân can neáu bò can saùt beân caïnh khaéc phaït thì hao toån maát 1/3 töùc 12 ñoä, coøn 24 ñoä. Ví duï 1. Sinh naêm giaùp ......................... Thaùng maäu ........................ khaéc gaàn Ngaøy .............................. giôø .............................. Giaùp moäc khaéc maäu thoå, neân maäu hao toån 12 ñoä, chæ coøn laïi 24 ñoä. 2) Thieân can neáu bò khaéc caùch thì hao toán maát 1/6, töùc maát 6 ñoä, coøn 30 ñoä. Khaéc caùch töùc laø giöõa hai can khaùc nhau coù moät can khaùc cheøn vaøo giöõa. Ví duï 2. Sinh naêm bính ...................... Thaùng ............................ Ngaøy canh ..................... Giôø .............................. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 223 Bính hoaû khaéc canh kim, vì khaéc caùch neân canh kim toån maát 6 ñoä, chæ coøn 30 ñoä. 3) Thieân can neáu bò khaéc xa thì xem nhö khoâng bò hao toån. Khaéc töông khaéc ví duï nhö can naêm khaéc can giôø, hoaëc can giôø khaéc can naêm. Vì caùch xa nhau neân löïc yeáu, khoâng gaây toån haïi. Ví duï 3. Sinh naêm giaùp ..................... Thaùng ............................ Ngaøy ............................ Giôø Canh .................... Canh kim khaéc giaùp moäc, vì ôû xa neân löïc yeáu. Do ñoù ñoä vöôïng cuûa giaùp khoâng bò hao toån. Thieân can coù khaéc ñoâi vaø khaéc lieân tieáp. Khi moät can khaéc caû hai can khaùc thì goïi laø khaéc ñoâi. Moät can khaéc ba can khaùc thì goïi laø khaéc lieân tieáp. Duø laø khaéc ñoâi hay khaéc lieân tieáp thì can bò khaéc ñoä vöôïng toån hao maát 1/3, töùc 12 ñoä, coøn 24 ñoä. Can khaéc khoâng bò toån hao. Nhöõng thieân can hö phuø hoaëc ñaõ bò can khaùc khaéc toån hao maát hôn moät nöûa cuûa 36 ñoä thì khoâng theå coù löïc ñeå khaéc phaït can khaùc nöõa. Ñoái vôùi can coù nguõ hôïp, cho duø hôïp hoùa hay khoâng cuõng ñeàu khoâng khaéc ñöôïc can khaùc hoaëc bò can khaùc khaéc. Tröôøng hôïp ñoù thöôøng goïi laø “ tham hôïp queân khaùc”. 3. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA ÑÒA CHI ÑOÁI VÔÙI THIEÂN CAN TRONG CUØNG MOÄT TRUÏ Theo töøng truï maø noùi, neáu thieân can khoâng bò caùc can khaùc nguõ hôïp thaønh hoaù thì moái quan heä giöõa can vaø chi trong truï ñoù coù naêm tröôøng hôïp khaùc nhau nhö sau : 1) Thieân can ñöôïc ñòa chi sinh phuø. Nhö ñinh maõo, ñinh thuoäc hoaû, maõo thuoäc moäc, töùc maõo moäc sinh cho ñinh hoaû. AÁt hôïi, aát thuoäc moäc, hôïi thuoäc thuyû, thuyû sinh cho moäc. Nhaâm thaân, nhaâm thuoäc thuyû, thaân thuoäc kim, kim coù theå sinh thuûy, töùc laø thieân can ñöôïc ñòa chi sinh phuø. Nhöõng can nhö theá ñoä vöôïng khoâng thay ñoåi. 2) Nguõ haønh cuûa thieân can cuøng loaïi vôùi ñòa chi . Nhö maäu, tuaát ñeàu coù nguõ haønh thuoäc thoå. Bính ngoï, ngoï ñeàu nguõ haønh thuoäc hoaû. Canh, thaân ñeàu nguõ haønh thuoäc kim. Nguõ haønh gioáng nhau thì ñoä vöôïng cuûa can ñoù cuõng khoâng thay ñoåi. 3) Ñòa chi xì hôi thieân can . Nhö aát, tò, aát thuoäc moäc, tò thuoäc hoaû, moäc coù theå sinh hoaû. Bính thìn, bính thuoäc hoaû, thìn thuoäc thoå, hoaû coù theå sinh thoå. Maäu thaân, maäu thuoäc thoå, thaân thuoäc kim, thoå coù theå sinh kim. Töùc laø nguõ haønh cuûa thieân can coù theå sinh cho nguõ haønh cuûa ñòa chi , hoaëc noùi caùch khaùc nguõ haønh cuûa thieân can bò nguõ haønh cuûa ñòa chi xì hôi. Thieân can ñoù bò toån maát 6 ñoä. 4) Thieân can khaéc phaït chi. Nhö giaùp thìn, giaùp thuoäc moäc, thìn thuoäc thoå, moäc coù theå khaéc thoå. Bính thaân, bính thuoäc hoûa, thaân thuoäc kim, hoaû khaéc kim. Canh daàn, canh kim khaéc daàn moäc. Thieân can khaéc phaït ñòa chi, neân ñoä vöôïng cuûa thieân can giaûm maát 12 ñoä. 5) Ñòa chi khaéc phaït thieân can . Nhö giaùp thaân, thaân kim khaéc moäc. Maäu daàn, daàn moäc khaéc maäu thoå. Taân tò, tò hoaû khaéc taân kim. Thieân can bò khaéc ñoä vöôïng giaûm maát 18 ñoä. B. ÑOÄ VÖÔÏNG NGUÕ HAØNH CUÛA ÑÒA CHI Trôøi coù 360 ñoä. Möôøi hai ñòa chi phaân thaønh aâm döông, nguõ haønh phaân boá khaép trong ñoù neân laáy 360 ñoä chia cho 12, moãi ñòa chi nguyeân coù 30 ñoä. Vì ñòa chi hoãn taïp, ngoaøi baûn khí ra, phaàn nhieàu coøn coù taïp khí. Ñöôïc tính thaønh baûng sau : Söï bieán ñoåi ñoä vöôïng nguõ haønh cuûa caùc ñòa chi cuøng truï nhö sau : DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 224 1) Ñòa chi cuøng nguõ haønh vôùi thieân can tröïc ñænh ( thieân can tröïc ñænh laø soá ñoä cuûa thieân can phaûi ñaït töø 18 ñoä trôû leân), hoaëc ñöôïc thieân can cuøng truï sinh phuø. 2) Baûn thaân ñòa chi khoâng gaëp hôïp . Neáu ñòa chi phuø hôïp vôùi hai ñieàu kieän ñoù thì baûn khí cuûa noù ñöôïc taêng theâm 6 ñoä, taïp khí khoâng thay ñoåi. 3) Neáu ñòa chi bò thieân can tröïc ñænh khaéc thì baûn khí cuûa noù giaûm 8 ñoä, taïp khí giöõ nguyeân. BAÛNG ÑOÄ VÖÔÏNG NGUÕ HAØNH CUÛA CAÙC ÑÒA CHI TAØNG NHAÂN NGUYEÂN Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát hôïi Baûn khí Quyù thuûy 30 ñoä Kyû thoå 18 ñoä Giaùp moäc 18 Aát moäc 30 Maäu thoå18 Bính hoaû 18 Ñinh hoaû 21 Kyû thoå 18 Canh kim 18 Taân kim 30 Maäu thoå 18 Nhaâm thuyû 21 Taïp khí Taïp khí Quyù thuûy 9 ñoä Bính hoûa 9 Taân kim 3 Maäu thoå 3 Aát moäc 9 Canh kim 9 Kyû thoå 9 Ñinh hoûa 9 Maäu thoå 9 Quyù thuûy 3 Maäu thoå 3 Taân kim 9 Giaùp moäc 9 Ñinh hoaû 3 Aát moäc 3 Nhaâm thuyû 3 Toång ñoä vöôïng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1. SÖÏ BIEÂN ÑOÅI ÑOÄ VÖÔÏNG CUÛA CAÙC ÑÒA CHI HOÄI, HÔÏP. Neáu caùc ñòa chi coù tham gia : (1) Tam hoäi cuïc. ( 2 ) Hoaëc tam hôïp cuïc. (3) Hoaëc baùn tam hôïp cuïc, neáu coù thieân can cuøng nguõ haønh vôùi hoaù thaàn cuûa hoäi hay hôïp cuïc ñeå daãn ñeán hôïp thaønh coâng thì : - Toång soá ñoä vöôïng cuûa ba ñòa chi tam hoäi cuïc laø : 72 ñoä. - Toång soá ñoä vöôïng cuûa ba ñòa chi tam hôïp cuïc laø : 60 ñoä. - Toång soá ñoä vöôïng cuûa ba ñòa chi baùn tam hôïp cuïc laø : 40 ñoä Ví duï 1. Naêm sinh .............maõo Thaùng .............daàn tam hoäi hoaù cuïc Ngaøy giaùp thìn Giôø .............ngoï Caùc ñòa chi thaàn maõo thìn tam hoäi thaønh moäc cuïc, coù thieân can giaùp moäc daãn xuaát ñeán hoäi hoaù thaønh coâng. Do ñoù ba ñòa chi chi hôïp hoùa thaønh 72 ñoä. Ví duï 2. Sinh naêm .............. Thaùng ..........hôïi Ngaøy ........maõo baùn tam hôïp hoaù thaønh moäc cuïc Giôø giaùp......... Hôïi maõo baùn tam hôïp hoaù moäc, coù thieân can giaùp moäc daãn xuaát ñeán hoäi hoaù thaønh moäc. Do ñoù hai ñòa chi hôïi maõo hôïp hoaù thaønh moäc 40 ñoä. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 225 Ví duï 3. Sinh naêm ..........daàn Thaùng ..........ngoï baùn tam hôïp hoaù hoaû Ngaøy bính.......... Giôø taân............ nguõ hôïp hoaù hoûa Daàn ngoï baùn tam hôïp hoaù hoûa, coù thieân can bính taân nguõ hôïp hoùa hoaû daãn ñeán thaønh hoaù. Neân hai ñòa chi daàn ngoï hôïp hoaù thaønh hoaû 40 ñoä. Chuù thích : Phaøm tam hoäi cuïc, tam hôïp cuïc, baùn tam hôïp cuïc hôïp hoaù thaønh coâng thì nguõ haønh cuûa thieân can phaûi cuøng loaïi vôùi hoùa thaàn cuûa caùc ñòa chi, chæ coù nhö theá môùi daãn hoùa thaønh coâng ñöôïc . Ñoái vôùi tam hoäi cuïc, tam hôïp cuïc chæ caàn coù ñaày ñuû ba chi khoâng nhaát thieát ba chi ñoù phaûi lieân tieáp keà nhau, hoaëc phaûi theo thöù töï. Coøn ñoái vôùi baùn tam hôïp cuïc thì nhaát thieát ñoøi hoûi hai chi phaûi lieàn keà môùi ñöôïc . Ñòa chi tam hoäi cuïc, tam hôïp cuïc, baùn tam hôïp cuïc, neáu khoâng coù thieân can daãn thì goïi laø “ hôïp maø khoâng hoaù”. Hôïp maø khoâng hoaù thì caùc chi chæ tính theo baûn khí, coøn taïp khí bò tan maát ( goïi laø khöû bì). Neáu boán ñòa chi ñoàng thôøi xuaát hieän tam hoäi cuïc, tam hôïp cuïc, baùn tam hôïp cuïc thì laáy tam hoäi cuïc tröôùc, tam hôïp cuïc thöù hai, sau cuøng laø baùn tam hôïp cuïc. Khi trong meänh cuïc khoâng xuaát hieän ñieàu kieän daãn hoùa thì caùc hoäi, hôïp , baùn tam hôïp cuïc vónh vieãn khoâng thaønh hoaù. Luùc ñoù caùc chi ñöôïc tính theo khöû bì, töùc chæ coøn baûn khí, caùc taïp khí maát heát. Trong meänh cuïc xuaát hieän tam hoäi cuïc, hoaëc tam hôïp cuïc hoaëc baùn tam hôïp cuïc, nhöng neáu ñieàu kieän daãn hoùa khoâng ñuû thì phaûi chôø haønh ñeán caùc vaän hoaëc caùc naêm coù ñuû ñieàu kieän daãn hoùa, caùc cuïc ñoù môùi coù theå thaønh hoùa. Luùc ñoù cuoäc ñôøi seõ coù nhöõng thay ñoåi troïng ñaïi. 2. SÖÏ BIEÁN ÑOÅI ÑOÄ VÖÔÏNG CUÛA ÑÒA CHI LUÏC HÔÏP CUÏC Luïc hôïp cuïc ñoøi hoûi hai chi gaàn keà nhau, khoâng theå coù moät chi xen giöõa, ñoàng thôøi cuõng ñoøi hoûi baûn khí cuûa chi thaùng sinh phuø cho, hoaëc cuøng loaïi vôùi hoaù thaàn cuûa luïc hôïp vaø thieân can coù daãn xuaát ñeå luïc hôïp coù theå hoùa thaønh. Khi luïc hôïp ñöôïc hoùa thaønh thì hai chi ñoù hoùa thaønh nguõ haønh môùi, coù ñoä vöôïng laø 36 ñoä. Ví duï 1. Sinh naêm bính........... Thaùng .............ngoï Ngaøy .............tò luïc hôïp hoùa hoaû Giôø ...........thaân Tí thaân luïc hôïp, coù ngoï taøng baûn khí hoûa vaø thieân can coù bính daãn hoaù. Do ñoù tò thaân luïc thaân hôïp hoaù thaønh hoaû 36 ñoä. Khi trong luïc hôïp xuaát hieän söï tranh hôïp thì xem nhö hôïp maø khoâng hoùa. Neân caû hai ñòa chi chæ coøn laïi baûn khí, taïp khí tan maát. Luïc hôïp cuïc trong meänh cuïc neáu khoâng ñuû ñieàu kieän daãn hoùa, khi haønh ñeán vaän hoaëc naêm coù ñuû ñieàu kieän daãn hoaù thì trong vaän hoaëc naêm ñoù seõ ñöôïc thaønh hoùa vaø cuoäc ñôøi nhaát ñònh coù nhöõng thay ñoåi to lôùn. Luïc hôïp neáu gaëp tam hoäi cuïc, tam hôïp cuïc, baùn tam hôïp cuïc thì cho duø tam hoäi cuïc, tam hôïp cuïc, baùn tam hôïp cuïc coù thaønh hoaù hay khoâng, luïc hôïp cuïc ñoù khoâng ñöôïc xem laø hôïp cuïc nöõa. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 226 3. SÖÏ BIEÁN ÑOÅI ÑOÄ VÖÔÏNG CUÛA ÑÒA CHI XUNG Meänh cuïc luïc xung laø ñoái vôùi hai chi keà nhau. Neáu coù chi khaùc chen vaøo giöõa thì khoâng goïi laø xung nöõa. Luïc xung neáu gaëp tam hoäi cuïc, tam hôïp cuïc, baùn tam hôïp cuïc, luïc löu nieân cuïc thì cho duø thaønh hoùa hay khoâng, ñeàu khoâng goïi laø luïc xung nöõa ( goïi laø tham hôïp queân xung ). Sau khi luïc xung thaønh laäp, hai ñòa chi xung nhau ñeàu laáy theo khöû bì, töùc laø chæ coøn baûn khí, khoâng coøn taïp khí. Sau ñoù caên cöù theo baûng chi thaùng laøm toån thaát ñeå tra ñöôïc ñoä toån thaát laø bao nhieâu. Neáu coù hai chi keïp xung moät chi thì moãi chi keïp xung hao maát 1/3, chi bò keïp xung hao maát 2/3. Xung töù chính : Tí ngoï ñoái xung, maõo daäu trôï xung. Xung töù sinh : Daàn thaân ñoái xung, tò hôïi ñoái xung. Xung töù kho : Thìn tuaát töông xung, söûu muøi töông xung. BAÛN TRA CHI THAÙNG LAØM TOÅN THAÁT Luïc xung Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaùng Daàn 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Thaân 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 Tò 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Hôïi 1/3 1/3 1/3 ½ 1/2 1/3 Tí 1/3 1/3 1/3 ½ 1/2 1/3 Ngoï 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Maõo 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Daäu ½ 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 Thìn tuaát xung Söûu muøi xung Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu ½ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 ½ 1/3 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/3 1/3 1/3 ½ 1/3 1/3 ½ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/3 1/3 1/2 1/3 1/3 Xung cuûa töù kho baûn khí khoâng bò hao toån Trong baûng ½, 1/3 laø sau khi luïc xung tæ leä ñoä vöôïng cuûa caùc chi bò giaûm CHI THAÙNG NAÉM LEÄNH. Trong Töù truï ngoaøi nhaät chuû ra, caùi quan troïng nhaát laø chi thaùng. Chi thaùng naém leänh hay khoâng quan heä ñeán toaøn boä meänh cuïc. Do ñoù ngoaøi söï tính toaùn treân, coøn phaûi caên cöù chi thaùng naém leänh hay khoâng ñeå coù söï taêng giaûm töông öùng. Phaøm sinh vaøo thôøi kyø nguõ haønh chi thaùng naém leänh, trong Töù truï nhöõng nguõ haønh cuøng loaïi vôùi nguõ haønh chi thaùng thì ñoä vöôïng ñöôïc taêng leân 1/5, nhöõng nguõ haønh chi thaùng thì ñoä vöôïng ñöôïc taêng leân 1/5, nhöõng nguõ haønh bò nguõ haønh chi thaùng naém leänh khaéc, ñoä vöôïng seõ giaûm ñi 1/5. Khi chi thaùng hôïp vôùi caùc chi khaùc maø hoùa thì nguõ haønh môùi hoaù ñoù seõ naém leänh, chöù khoâng phaûi nguõ haønh cuõ cuûa chi thaùng naém leänh. Neáu hôïp maø khoâng hoaù ñöôïc thì nguõ haønh cuûa chi thaùng vaãn naém leänh. Döôùi ñaây giôùi thieäu baûng nguõ haønh naém leänh nhö sau: DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ Moäc Daàn Maõo Thìn Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 227 Baét ñaàu töø tieát laäp xuaân ( thaùng daàn ) Tieát kinh traäp ( thaùng maõo ) Tröôùc thanh minh 19 ngaøy ñeán thanh minh ( thaùng thìn ) Baét ñaàu töø tieát laäp haï ( thaùng tò ) Tieát mang chuûng ( thaùng ngoï ) Tröôùc tieát laäp thu 19 ngaøy ñeán laäp thu ( thaùng muøi ) Tröôùc laäp xuaân 18 ngaøy ñeán laäp xuaân ( thaùng söûu ) Tröôùc laäp haï 18 ngaøy ñeán laäp haï ( thaùng thìn ) Tröôùc laäp thu 18 ngaøy ñeán laäp thu ( thaùng muøi ) Tröôùc laäp ñoâng 18 ngaøy ñeán laäp ñoâng (thaùng tuaát ) Baét ñaàu töø tieát laäp thu ( thaùng thaân ) Tieát baïch loä ( thaùng daäu ) Tröôùc laäp ñoâng 19 ngaøy ñeán laäp ñoâng ( thaùng tuaát ) Baét ñaàu töø laäp ñoâng ( thaùng hôïi ) Tieát ñaïi tuyeát ( thaùng tyù ) Tieát laäp xuaân 19 ngaøy ñeán laäp xuaân ( thaùng söûu) Hoaû Tò Ngoï Muøi Thoå Thìn Tuaát Söûu Muøi Kim Thaân Daäu Tuaát Thuûy Hôïi Tí Söûu Ví duï. Sinh thaùng daàn ( sau laäp xuaân ) thì moäc khí naém leänh. Neáu trong Töù truï coù nhöõng can, chi thuoäc ñoä vöôïng cuûa chuùng seõ ñöôïc taêng leân 1/5 laàn. Nhöõng can chi thuoäc thoå ñoä vöôïng seõ giaûm ñi 1/5 laàn. Sinh thaùng thaân ( sau laäp thu ) laø kim khí naém leänh, nhöõng can chi trong Töù truï thuoäc kim thì ñoä vöôïng ñöôïc taêng leân 1/5 laàn, nhöõng can chi thuoäc moäc ñoä vöôïng bò giaûm ñi 1/5 laàn. 4. ví duï veà tính ñoä vöôïng suy cuûa nguõ haønh trong Töù truï ví duï 1. Sinh naêm aát tò: Bính hoaû 18 ñoä, canh kim 9 ñoä, maäu thoå 3 ñoä. Thaùng aát daäu : Taân kim 30 ñoä Ngaøy kyû muøi : Kyû thoå 18 ñoä, maäu thoå 9 ñoä, nhaâm thuyû 3 ñoä. 1) Thieân can kyû thoå ñöôïc kyû thoå vaø ñinh hoûa trong muøi, bính hoaû, maäu thoå trong tò, maäu thoå trong thaân trôï giuùp neân coù choã döïa, ñöôïc 36 ñoä ( khoâng coù ñòa chi hay thieân can naøo khaéc hôïp ). 2) Thieân can nhaâm thuyû ñöôïc canh kim vaø nhaâm thuyû trong thaân, canh kim trong tò, trôï giuùp neân coù choã döïa. Nhöng bò kyû thoå khaéc maát 1/3 neân coøn laïi 24 ñoä. Laïi coøn bò ñòa chi daäu kim khaéc phaït, giaûm maát 18 ñoä, neân chæ coøn laïi 6 ñoä. 3) Thieân can aát moäc coù aát moäc trong muøi vaø nhaâm thuyû trong thaân neân coù choã döïa, do ñoù can naêm vaø can thaùng moãi can ñöôïc 36 ñoä. 4) Ñòa chi tò taøng bính hoaû 18 ñoä, canh kim 9 ñoä vaø maäu thoå 3 ñoä. Ñòa chi daäu taøng taân kim 30 ñoä, ñòa chi muøi vì ñöôïc thieân can kyû thoå trôï giuùp, laïi khoâng bò caùc ñòa chi khaùc xung hôïp neân baûn khí ñöôïc taêng leân 6 ñoä. Nhö vaäy kæ thoå 24 ñoä, ñinh hoaû 9 ñoä, aát moäc 3 ñoä. Ñòa chi thaân taøng canh kim 18 ñoä, maäu thoå 9 ñoä, nhaâm thuûy 3 ñoä. Moäc Hoaû Thoå Kim Thuyû Thieân can 66 0 36 0 6 Ñòa chi 3 18 36 27 3 Kim naém leänh -1/5 +1/5 Toång coäng 55 18 72 32 9 DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa Ví duï 2. Phu toøng theâ hoaù moäc www.tuviglobal.com AÁt maõo Canh thìn Ñinh maõo nhaâm daàn 228 Tam hoäi hoùa moäc Nguõ hôïp chính hoùa moäc (AÁt moäc 30 ñoä ) 1) Thieân can aát, canh coù phu toøng theâ hoùa ñöôïc moäc 60 ñoä. 2) Thieân can ñinh, nhaâm chính hoùa ñöôïc moäc 60 ñoä. 3) Ba chi daàn maõo thìn tam hoäi hoùa thaønh moäc cuïc 72 ñoä. 4) Chi ngaøy maõo moäc ñöôïc 30 ñoä. Moäc Hoaû Kim Thuyû Thieân can 120 0 0 0 Ví duï 3. Sinh naêm taân maõo Thaùng canh daàn Ngaøy giaùp thìn Giôø aát hôïi Ñòa chi 102 0 0 0 Moäc naém leänh +1/5 0 -1/5 Toång coäng 226 0 0 0 tam hoäi hoùa moäc (nhaâm thuyû 21 ñoä, giaùp moäc 9 ñoä) 1) Hai can taân vaø canh trong ñòa chi khoâng coù thoå vaø kim neân laø hö phuø. Vì vaäy moãi can coù 9 ñoä. Laïi coøn bò xì hôi cho ñòa chi , giaûm maát 12 ñoä, neân trôû thaønh 0 ñoä. 2) Giaùp, aát moäc coù choã döïa. Tuy giaùp moäc bò canh kimkhaéc, nhöng canh kim hö phuø khoâng khaéc ñöôïc, neân giaùp vaø aát moãi can tính 36 ñoä. 3) Ba ñòa chi daàn maõo thìn thaønh tam hoäi hoùa moäc ñöôïc 72 ñoä. 4) Hôïi taøng nhaâm thuyû 21 ñoä, giaùp moäc 9 ñoä. 5) Chi thaùng tam hoäi hoùa moäc, moäc naém leänh Moäc Hoaû Thoå Kim Thuyû Thieân can 72 0 0 0 0 Ví duï 4. Sinh naêm giaùp ngoï Thaùng ñinh maõo Ngaøy bính tuaát Giôø maäu tuaát Ñòa chi 81 0 0 0 21 Moäc naém leänh +1/5 -1/5 Toång coäng 186 0 0 0 21 (ñinh hoûa 21 ñoä, kyû thoå 9 ñoä ). (luïc hôïp hoùa hoûa 36 ñoä ). (maäu thoå 18 ñoä, taân kim 9 ñoä, ñinh hoaû 3 ñoä). 1) Thieân can giaùp moäc khoâng thaáy coù thuyû, neân moäc laø hö phuø, tính 9 ñoä. Laïi bò ñòa chi cuøng laøm xì hôi giaûm maát 6 ñoä neân coøn 3 ñoä. 2) Bính ñinh hoaû trong ñòa chi coù ngoï hoaû neân coù choã döïa, moãi can tính 36 ñoä. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 229 3) Maäu thoå ñöôïc ñòa chi hoûa, thoå giuùp ñôõ neân coù choã döïa, tính 36 ñoä. 4) Ñòa chi maõo, tuaát luïc hoùa hoûa tính 36 ñoä. 5) Ngoï taøng ñinh hoaû 21 ñoä, kyû thoå 9 ñoä. 6) Chi giôø tuaát cuøng nguõ haønh vôùi can maäu, laïi khoâng bò khaéc hôïp neân baûn khí taêng 6 ñoä thaønh 24 ñoä. 7) Tuy sinh thaùng maõo, nhöng maõo tuaát luïc hôïp thaønh hoûa neân hoaû naém leänh. Thieân can Moäc 3 Hoaû 72 Thoå 36 Kim 0 Thuyû 0 Ví duï 5. Naêm taân maõo Maäu tuaát Khaéc quyù maõo Khaéc Kyû muøi Ñòa chi Hoûa naém leänh Toång coäng 0 3 60 +1/5 158 24 60 9 -1/5 7 0 0 luïc hôïp khoâng hoùa ( aát moäc 36 ñoä ) (maäu thoå 18 ñoä) (aát moäc 30 ñoä) baùn tam hôïp khoâng hoùa (kyû thoå 18 ñoä) 1) Thieân can taân kim ñöôïc nhaân nguyeân ñòa chi maäu, kyû thoå sinh cho neân coù choã döïa, tính 36 ñoä. Nhöng vì khaéc cuøng truï giaûm maát 12 ñoä neân coøn 24 ñoä. 2) Thieân can maäu, kyû thoå ñöôïc nhaân nguyeân trong ñòa chi laø maäu, kyû thoå trôï giuùp, töùc coù choã döïa, moãi can tính 36 ñoä . 3) Thieân can quyù thuyû hö phuø, coøn bò maäu, kyû keïp khaéc neân tính laø khoâng. 4) Ñòa chi maõo muøi baùn tam hôïp khoâng hoùa, luïc hôïp khoâng hoùa neân tính theo khöû bì. 5) Chi thaùng hôïp maø khoâng hoùa thì vaãn giöõ nguyeân baûn khí cho neân tuaát naém leänh. 6) Maõo moäc bò tröïc ñænh thieân can taân khaéc toån maát 8 ñoä. 7) Muøi thoå vaø tröïc ñænh thieân can cuøng nguõ haønh neân taêng 6 ñoä. Moäc Hoaû Thoå Kim Thuyû Thieân can 0 0 72 24 0 Ví duï 6. Nguõ hôïp khoâng hoùa Nguõ hôïp khoâng hoùa Ñòa chi 52 0 42 0 0 Nhaâm thaân ñinh muøi Bính thaân Taân maõo Thoå naém leänh Toång coäng 52 0 +1/5 137 24 -1/5 0 ( canh 18 ñoä, maäu 9 ñoä, nhaâm 3 ñoä ). (kyû 18 ñoä, ñinh 9 ñoä, aát moäc 3 ñoä). (canh 18 ñoä, maäu 9 ñoä, nhaâm 3 ñoä). (aát moäc 30 ñoä) 1. Thieân can nhaâm, ñinh, bính , taân ñeàu coù choã döïa. DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com 230 2. Ñinh nhaâm nguõ hôïp maø khoâng hoùa, ñöôïc xem laø khaéc. Can bò khaéc giaûm 1/3, coøn can khaéc khoâng giaûm. Nhaâm tính 36 ñoä, ñinh tính 24 ñoä. 3. Bính taân nguõ hôïp maø khoâng hoùa cuõng xem laø khaéc. Can bò khaéc giaûm 1/3, can khaéc khoâng bò giaûm. Do ñoù bính ñöôïc tính 36 ñoä, taân ñöôïc tính 24 ñoä. 4. Caùc ñòa chi ñeàu khoâng bò xung hoaëc hôïp . 5. Chi thaùng muøi thoå naém leänh. 6. Thaân kim bò thieân can tröïc ñænh bính hoaû khaéc neân toån maát 6 ñoä. 7. Maõo moäc bò thieân can tröïc ñình taân kim khaéc, neân toån maát 6 ñoä. 8. Ñinh bò ñòa chi cuøng truï xì hôi, giaûm 6 ñoä nöõa neân coøn 18 ñoä. 9. Bính khaéc ñòa cuøng truï neân giaûm maát 12 ñoä, coøn 24 ñoä. 10. Taân khaéc ñòa chi cuøng truï cuõng giaûm 12 ñoä, neân coøn 12 ñoä. Moäc Hoaû Thoå Kim Thuûy Thieân can 0 42 0 12 36