Tài liệu Giáo trình tâm lý học dạy học đại học

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

lOMoARcPSD|12114775 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C ðÀ L T GIÁO TRÌNH TÂM LÝ H C D Y H C ð I H C VÕ S L I ðÀ L T, 10/2014 1 lOMoARcPSD|12114775 M CL C M C L C................................................................................................................... 2 I. Ho t ñ ng d y. .................................................................................................... 4 1. Khái ni m d y. ................................................................................................ 4 2. Các phương th c d y..................................................................................... 4 2.1. D y k t h p.............................................................................................. 4 2.2. D y theo phương th c nhà trư ng. ......................................................... 5 II. Ho t ñ ng h c t p. ............................................................................................. 6 1. Khái ni m ho t ñ ng h c. ............................................................................... 6 1.1. Khái ni m h c........................................................................................... 6 1.2. Các phương th c h c c a con ngư i. ..................................................... 7 2. B n ch t c a ho t ñ ng h c. .......................................................................... 8 3. Hình thành ho t ñ ng h c............................................................................... 9 3.1. Hình thành ñ ng cơ h c t p. .................................................................... 9 3.2. Hình thành m c ñích h c t p. .................................................................11 3.3. Hình thành các hành ñ ng h c t p..........................................................11 III. S hình thành khái ni m, k năng, k x o........................................................13 1. S hình thành khái ni m................................................................................13 1.1. Khái ni m v khái ni m. ..........................................................................13 1.2. Vai trò c a khái ni m...............................................................................14 1.3. B n ch t tâm lý c a quá trình hình thành khái ni m................................14 1.4. Quy trình hình thành khái ni m. ..............................................................15 2. S hình thành k năng, k x o. .....................................................................16 2.1. S hình thành k năng. ...........................................................................16 2.2. S hình thành k x o. .............................................................................17 IV. Cơ s tâm lí c a m t s mô hình d y h c .......................................................18 1. Mô hình d y h c thông báo. ..........................................................................18 1.1. Cơ s tâm lý h c - Thuy t liên tư ng......................................................18 1.2. Mô hình d y h c thông báo.....................................................................19 2. Mô hình d y h c ñi u khi n hành vi. .............................................................19 2.1. Mô hình d y h c ñi u ki n hoá c ñi n. ..................................................19 2.2. Mô hình d y h c t o tác. .........................................................................20 3. Mô hình d y h c hành ñ ng khám phá..........................................................22 3.1. Cơ s tâm lý h c – Lý thuy t ki n t o nh n th c c a J.Piaget. ..............22 3.2. Mô hình d y h c hành ñ ng h c t p khám phá c a Jerome Bruner. ......23 4. Mô hình d y h c d a trên lý thuy t ho t ñ ng...............................................25 4.1. M t s lu n ñi m ch y u theo thuy t l ch s - văn hóa v s phát tri n các ch c năng tâm lý c p cao c a L.X.Vưgotxky. .........................................25 4.2. M t s lu n ñi m d y h c ch y u theo lý thuy t ho t ñ ng tâm lý c a A.N.Leonchev.................................................................................................27 4.3. Lý thuy t v các bư c hình thành hành ñ ng trí óc và khái ni m c a P.Ia.Galperin và mô hình d y h c c a V.V.Davudov. ....................................29 4.4. Mô hình d y h c c a V.V.Davudov d a trên cơ s lý thuy t ho t ñ ng tâm lý..............................................................................................................32 V. D y h c và s phát tri n trí tu .........................................................................33 1. Khái ni m v s phát tri n trí tu . ..................................................................33 2. Các ch s c a s phát tri n. .........................................................................34 3. Quan h gi a d y h c và s phát tri n trí tu . ..............................................34 4. Tăng cư ng vi c d y h c và phát tri n trí tu . ..............................................34 4.1. Hư ng tăng cư ng m t cách h p lý ho t ñ ng d y h c.........................34 4.2. Hư ng thay ñ i m t cách cơ b n n i dung và phương pháp c a ho t ñ ng d y h c..................................................................................................35 2 lOMoARcPSD|12114775 VI. Phát tri n các kĩ năng trí tu c m xúc cho sinh viên. .......................................36 1. Các thành ph n c a trí tu c m xúc. .............................................................36 1.1. Khái ni m trí tu c m xúc........................................................................36 1.2. Các y u t c u thành trí tu c m xúc. .....................................................36 1.3. Nh ng nh hư ng c a trí tu c m xúc. ..................................................37 1.4. Vai trò c a giáo d c ñ i v i s phát tri n trí tu c m xúc. ......................37 1.5. Các nhóm kĩ năng quan tr ng ñ phát tri n trí tu c m xúc....................38 2. Kĩ năng gi m nhanh s căng th!ng. ..............................................................38 2.1. Nh n di n tr ng thái căng th!ng. ............................................................38 2.2. Xác ñ nh ph n ng c a cơ th v i căng th!ng........................................39 2.3. Nh ng ñi u cơ b n ñ gi m căng th!ng nhanh chóng. ..........................39 3. Kĩ năng nh n bi t và qu n lí c m xúc. ...........................................................40 3.1. Vai trò c a nh n bi t ñư c c m xúc........................................................40 3.2. ðánh giá m c ñ nh n bi t c m xúc.......................................................42 3.3. Ki m soát c m xúc khó ch u....................................................................42 3.4. K t b n v i t t c c m xúc c a b n thân. ...............................................44 4. Kĩ năng k t n i v i nh ng ngư i khác b#ng s d ng giao ti p không l i. ....44 4.1. Khái ni m giao ti p phi ngôn ng và ngôn ng cơ th ............................44 4.2. Các lo i truy n thông không l i...............................................................45 4.3. Nâng cao hi u qu giao ti p không l i. ...................................................46 5. S d ng s hài hư c và s vui ñùa ñ xây d ng m i quan h .....................47 5.1. S c m nh c a s hài hư c và ti ng cư i...............................................47 5.2. M t s lưu ý khi s d ng s hài hư c. ...................................................48 6. Kĩ năng gi i quy t xung ñ t. ..........................................................................49 6.1. Nguyên nhân và m c ñ c a xung ñ t....................................................49 6.2. Các bư c ñ gi i quy t xung ñ t. ...........................................................50 6.3. M t s g i ý gi i quy t xung ñ t..............................................................50 6.4. S d ng ngư i hòa gi i. .........................................................................51 VII. H th ng k năng h c t p ...............................................................................51 1. Cơ s phân lo i h th ng kĩ năng h c t p.....................................................51 1.1. Các nhi m v nh n th c .........................................................................52 1.2. Các nhi m v qu n lí h c t p ..................................................................52 1.3. Các nhi m v giao ti p và quan h xã h i trong h c t p.........................52 1.4. T ng quát ................................................................................................53 2. Nh ng kĩ năng h c t p chung trong môi trư ng h c t p hi n ñ i..................53 2.1. Nhóm nh ng kĩ năng nh n th c h c t p.................................................53 2.2. Nhóm nh ng kĩ năng giao ti p và quan h h c t p.................................56 2.3. Nhóm kĩ năng qu n lí h c t p .................................................................60 VII. Cơ s tâm lí c a ho t ñ ng ñ i m i phương pháp d y h c............................61 1. Khái ni m phương pháp d y h c...................................................................62 2. Ki u và lo i phương pháp d y h c. ...............................................................63 3. Vài nét v h th ng phương pháp d y h c ñư c t ch c theo cách ti p c n hi n ñ i. .............................................................................................................65 3.1. Quá trình h c t p và các ki u phương pháp d y h c..............................65 3.2. H th ng hoá các phương pháp d y h c. ...............................................69 3 lOMoARcPSD|12114775 Ch t lư ng h c t p tùy thu c vào nh ng ñi u ki n bên ngoài l n nh ng ñi u ki n bên trong c a s h c t p. Nh ng ñi u ki n bên ngoài, ñó là n i dung tri th c, phong cách d y c a gi ng viên, vi c t ch c d y h c và cơ s thi t b c a nhà trư ng. Nh ng ñi u ki n bên trong, ñó là s giác ng m c ñích h c t p c a sinh viên , th hi n trong nhu c u, ñ ng cơ, h ng thú h c t p, v n kinh nghi m, tri th c và trình ñ phát tri n trí tu , trình ñ phát tri n các k năng h c t p ñã và ñang hình thành. Do ñó, mu n cho h c t p ñ t k t qu cao ñòi h!i gi ng viên ph i bi t k t h p nh ng ñi u ki n bên trong và nh ng ñi u ki n bên ngoài c a s h c t p m t cách bi n ch ng. Nói cách khác, h th ng công vi c c a gi ng viên ch" có th có hi u qu khi nó d a trên s hi u bi t nh ng cơ ch bên trong c a ho t ñ ng h c t p mà ñ ra nh ng bi n pháp sư ph m thích h p, nh ng tác ñ ng bên ngoài hi u nghi m. Ch" có v y, ho t ñ ng d y c a gi ng viên m#i th c s khoa h c, m#i ñ m b o tính sư ph m cao. Không nh ng gi ng viên ph i bi t k t h p nh ng ñi u ki n bên ngoài và bên trong c a s h c t p, mà b n thân sinh viên cũng ph i bi t k t h p bi n ch ng cái bên trong và cái bên ngoài c a ñi u ki n sư ph m ñ ñi u ch"nh ho t ñ ng h c t p c a mình thích nghi t i ưu v#i nh ng tác ñ ng bên ngoài. Chính ñi u ñó ñã d n ñ n k t qu logic: ñó là s g%n bó khăng khít gi a ho t ñ ng d y và ho t ñ ng h c. Nh ng y u t bên ngoài chính là ñ i tư ng c a lý lu n d y h c. Nh ng y u t bên trong quy t ñ nh s h c t p chính là ñ i tư ng c a tâm lý h c d y h c – m t b ph n c a tâm lý h c sư ph m. I. Ho t ñ ng d y. 1. Khái ni m d y. M&i cá nhân mu n t'n t i và phát tri n thì ph i h c. M(t khác, ñ t'n t i và phát tri n, xã h i cũng ph i truy n l i cho th h sau nh ng kinh nghi m ñã ñư c các th h trư#c sáng t o và tích lu , t c là ph i d y. Cùng v#i s n xu t, vi c d y th h sau là hai phương th c cơ b n ñ xã h i t'n t i và phát tri n. D y là s truy n l i c a th h trư c cho th h sau nh ng kinh nghi m mà xã h i ñã sáng t o và tích lu ñư c qua các th h . D y và h c là hai m(t không th tách r i c a phương th c t'n t i và phát tri n c a xã h i và cá nhân. M t m(t là s ti p nh n và chuy n hoá nh ng kinh nghi m ñã có c a xã h i thành kinh nghi m c a cá nhân, còn m(t kia là s chuy n giao nh ng kinh nghi m ñó t) th h trư#c ñ n th h sau. 2. Các phương th c d y. Vi c d y có nhi u m c ñ và phương th c khác nhau. Tuỳ theo n i dung kinh nghi m ñư c truy n th và cách th c truy n th nh ng kinh nghi m ñó, ta có hai phương th c d y ph bi n: D y k t h p (d y trao tay) và d y theo phương th c nhà trư ng (d y h c). 2.1. D y k t h p. D y k t h p là phương th c ñơn gi n nh t ñ th h trư#c truy n l i cho th h sau nh ng kinh nghi m c a mình. Ngư i nông dân truy n l i cho con nh ng kinh nghi m s n xu t ñã tích lu ñư c thông qua vi c hư#ng d n tr c ti p các ho t ñ ng th c ti+n ngay trên cánh ñ'ng. Bác th c truy n l i cho ngư i h c kinh nghi m và k năng lao ñ ng ngh nghi p c a mình ngay trên công trư ng, trong xư ng th công, ngay trong quá trình s n xu t 4 lOMoARcPSD|12114775 t o ra s n ph,m.v.v…Ngư i m- truy n l i cho con gái c a mình kinh nghi m may vá, n i tr và cách ng x. v#i các thành viên trong gia ñình và ngoài xã h i, thông qua hư#ng d n tr c ti p nh ng vi c tương ng. Phương th c truy n th như v y ñư c g i là phương th c d y k t h p. D y k t h p là s truy n th nh ng kinh nghi m cá nhân, thông qua vi c hư ng d n tr c ti p ngư i h c th c hi n các ho t ñ ng th c ti n. . ð(c trưng c a d y k t h p là ngư i d y truy n l i kinh nghi m cho ngư i h c m t cách tr c ti p theo ki u c m tay ch" vi c thông qua hư#ng d n m t ho t ñ ng c th . Vì v y, d y k t h p còn g i là d y trao tay. Ưu ñi m c a phương th c d y k t h p là ngư i d y truy n l i cho th h sau kinh nghi m c a chính mình. Trong các trư ng h p trên, kinh nghi m c a ngư i nông dân, c a bà m- là nh ng tr i nghi m cá nhân mà h thu ñư c qua th c ti+n lao ñ ng s n xu t và ng x. xã h i. Vì v y, nh ng kinh nghi m này thư ng r t sâu s%c. Tuy nhiên, do chưa ñư c th c nghi m và khái quát hoá khoa h c nên chúng chưa tr thành tri th c ph bi n. Các thu t ng kinh nghi m xã h i và kinh nghi m cá nhân c n ñư c hi u theo các góc ñ khác. Theo tính ch t và m c ñ khoa h c thì kinh nghi m cá nhân cũng là kinh nghi m xã h i (v#i tư cách là kinh nghi m c a các thành viên trong xã h i). Tuy nhiên ñây là kinh nghi m c a t)ng cá nhân. Chúng ñư c hình thành qua th c ti+n ho t ñ ng và ng x. c a cá nhân ñó. Nh ng kinh nghi m này chưa ñư c khái quát tr thành chân lý khoa h c. Còn kinh nghi m xã h i là kinh nghi m c a toàn xã h i, ñư c hình thành b0ng con ñư ng nghiên c u khoa h c. Chúng có tính chân th c, n ñ nh, ph bi n và khái quát hơn nhi u so v#i kinh nghi m cá nhân. Theo phương di n quá trình xã h i hoá thì kinh nghi m cá nhân là nh ng kinh nghi m chung c a xã h i (1 bên ngoài cá nhân) ñư c cá nhân ti p nh n và chuy n hoá thành kinh nghi m c a riêng mình. M t l i th khác c a d y k t h p là tính linh ho t c a phương th c d y. Nó có th ñư c th c hi n m i lúc m i nơi: trên cánh ñ'ng, trong xư ng th công, trong b p, ngoài ch , trong b a ăn, lúc sinh viên chuy n hay trong l+ h i.v.v…mà không ñòi h!i ph i có phương pháp và phương ti n chuyên bi t. Vì v y d y trao tay là phương th c t t y u ñ xã h i duy trì s t'n t i c a mình qua các th h . 2.2. D y theo phương th c nhà trư ng. Thông qua d y trao tay, các th h trư#c có th truy n l i cho th h sau nh ng kinh nghi m c a mình ñ t'n t i. Tuy nhiên, xã h i không ch" t'n t i mà còn phát tri n. Mu n v y, ph i chinh ph c t nhiên và chinh ph c chính b n thân mình. T) ñó xu t hi n ho t ñ ng nghiên c u khoa h c, mà s n ph,m là các tri th c khoa h c, ñư c hình thành b i ho t ñ ng nghiên c u, th c nghi m và khái quát khoa h c. ðây là nh ng tri th c có b n ch t khác v#i kinh nghi m thu ñư c qua tr i nghi m cá nhân. ð'ng th i chúng có tính ph bi n và khái quát cao. Vi c truy n th nh ng tri th c này không th b0ng phương th c trao tay mà ph i ñư c th c hi n theo quy trình có t ch c khoa h c, ñư c ti n hành b i m t ho t ñ ng chuyên bi t: Ho t ñ ng d y. ðó là ho t ñ ng có m c ñích, n i dung, phương pháp, phương ti n xác ñ nh. V phía ngư i h c, cũng ph i ti n hành ho t ñ ng chuyên bi t: Ho t ñ ng h c. Hai ho t ñ ng này ñan xen và g%n bó h u cơ v#i nhau, t o thành ho t ñ ng d y h c. Vi c truy n th theo phương th c này ñư c g i là phương th c nhà trư ng. ð giúp con phân bi t gi a nư#c và rư u, ngư i cha có th d y con b0ng cách ng.i ho(c u ng th., ñi u này ñã có trong kinh nghi m c a ông. Tuy nhiên, ông không th d y con các thành ph n và công th c hoá h c c a chúng. Vì v y ñ i v#i các lo i 5 lOMoARcPSD|12114775 hoá ch t, cách d y c a ngư i cha không ñáp ng ñư c. 1 ñây c n có phương th c d y ñ(c thù c a nhà trư ng. D y h c theo phương th c nhà trư ng là s truy n th nh ng tri th c khoa h c, nh ng k năng và phương pháp hành ñ ng, thông qua ho t ñ ng chuyên bi t c a xã h i: Ho t ñ ng d y. Có th g i v%n t%t, d y và h c theo phương th c nhà trư ng là ho t ñ ng d y h c. ðây là phương th c ch y u ñ cá nhân và xã h i phát tri n, ñ(c bi t là các xã h i hi n ñ i. Theo cách phân lo i trên, vi c d y m c ñ th p có th di+n ra c ngư i và ñ ng v t, còn ho t ñ ng d y h c là m c ñ cao và ch" có xã h i loài ngư i. Trong ñi u ki n t nhiên, nhi u loài ñ ng v t cũng d y con các hành vi b%t m'i hay t v . Ch2ng h n, con mèo m- d y con cách b%t chu t. Tuy nhiên ñ ng v t không có ho t ñ ng d y có tính chuyên bi t. S khác bi t gi a d y trao tay và d y theo phương th c nhà trư ng ch y u di+n ra n i dung kinh nghi m ñư c truy n th và phương th c truy n th . M t bên (d y trao tay) là nh ng kinh nghi m cá nhân riêng l3, nh ng tr i nghi m th c ti+n, m t bên (nhà trư ng) là tri th c khoa h c (c n nh n m nh, phương th c nhà trư ng ch d y tri th c khoa h c – không d y tri th c kinh nghi m). Trong d y trao tay, vi c d y và h c ñư c th c hi n k t h p v#i ho t ñ ng th c ti+n, thông qua ho t ñ ng th c ti+n, còn d y theo phương th c nhà trư ng ñư c th c hi n b i các ho t ñ ng d y và ho t ñ ng h c. Hai ho t ñ ng này tương tác h u cơ v#i nhau, góp ph n t o nên b n ch t c a quá trình d y h c. Vai trò và quan h gi a ho t ñ ng th c ti+n v#i d y trao tay và d y h c theo phương th c nhà trư ng r t khác nhau. C d y trao tay va d y h c theo phương th c nhà trư ng ñ u c n có ho t ñ ng th c ti+n, nhưng trong d y trao tay ho t ñ ng th c ti+n là b n th , vi c d y ch" là phương ti n. Còn trong d y h c theo phương th c nhà trư ng, ho t ñ ng d y và ho t ñ ng h c là b n th , còn ho t ñ ng th c ti+n là phương ti n ñ ñ t m c ñích d y h c. II. Ho t ñ ng h c t p. 1. Khái ni m ho t ñ ng h c. 1.1. Khái ni m h c. ð t'n t i và phát tri n, cá nhân c n có kh năng thích ng v#i s thay ñ i c a môi trư ng s ng. Mu n v y, cá nhân ñó ph i chuy n hoá ñư c nh ng kinh nghi m xã h i thành kinh nghi m c a riêng mình, t c là ph i h c. V y h c là gì? M t cháu bé, l n ñ u tiên th y c c nư#c nóng ñang b c hơi, không bi t ñó là nư#c nóng, nó s tay vào c c nư#c và b nóng. Sau vài l n như v y, khi th y c c nư#c b c hơi, cháu ch" s m t ngón thôi, có tính ch t thăm dò. 1 ñây cháu bé ñã thu ñư c m t kinh nghi m, d n ñ n thay ñ i hành vi c a mình (1) Trong ñ t tham gia phong trào “ñi tìm ñ a ch" ñ!” do ñoàn TNCS H' Chí Minh phát ñ ng, em thi u niên ñã hi u thêm nhi u v truy n th ng cách m ng c a quê hương mình. Ni m t hào và tình yêu quê hương c a em ñư c nhân lên (2). Em h c sinh chưa bi t cách tính di n tích hình vuông, hình ch nh t, hình bình hành v.v…Sau th i gian tìm hi u lý thuy t trên l#p và làm bài t p, dư#i s hư#ng d n c a giáo viên, em ñã bi t cách tính di n tích các hình trên (3). M t c(p v ch'ng tr3 chưa có k năng chăm sóc và nuôi d y con. C hai v ch'ng quy t ñ nh tham gia m t khoá b'i dư4ng ki n th c v dân s , gia ñình và tr3 em. K t qu , h không nh ng bi t cách nuôi d y con mà còn hi u thêm nhi u ñi u (4) v cu c s ng v ch'ng. 6 lOMoARcPSD|12114775 M t chàng trai th y mình không hi u l%m v s c kho3 sinh s n, li n tích c c tìm ñ c tài li u và nh chuyên gia gi i ñáp. K t qu , anh ta ñã hi u rõ nhi u v n ñ (5) trong quan h nam n , tình yêu, hôn nhân và gia ñình - nh ng ñi u mà trư#c ñó anh còn r t mơ h'. Các trư ng h p trên ch" là s ít trong vô vàn s ki n c a cu c s ng. Tuy khác nhau v n i dung, nhưng gi a chúng có ñi m chung là t o ra s thay ñ i v hành vi, v nh n th c và thái ñ c a cá th , do s tương tác c a cá th ñó v#i các y u t khách quan. Nh ng thay ñ i như v y là k t qu c a vi c h c. H c là quá trình tương tác gi a cá th v i môi trư ng, k t qu là d n ñ n s bi n ñ i b n v ng v nh n th c, thái ñ hay hành vi c a cá th ñó. H c có c ngư i và ñ ng v t. Nó là phương th c ñ sinh v t có kh năng thích ng v#i môi trư ng s ng, qua ñó t'n t i và phát tri n. H c c a c ngư i và ñ ng v t ñư c ñ(c trưng b i hai d u hi u cơ b n: Th nh t: H c là quá trình tương tác gi a cá th v#i môi trư ng, t c là có s tác ñ ng qua l i, tương ng v#i các kích thích t) bên ngoài v#i các ph n ng ñáp l i c a cá th . ðây chính là ñi u ki n c n c a vi c h c. Vì n u ch" có s tác ñ ng c a các y u t bên ngoài mà không có s ph n ng c a cá th thì vi c h c không di+n ra. Th hai: H qu c a tương tác d n ñ n s bi n ñ i b n v ng v nh n th c, thái ñ , hành vi c a cá th . Nói c th , tương tác ph i t o ra cá th m t kinh nghi m m#i (ho(c c ng c nó), mà trư#c ñó không có trong kinh nghi m c a loài. ði u này giúp phân bi t tương tác làm thay ñ i có tính sinh h c (tr i n%ng thì cơ th ra m' hôi, tr i rét n i da gà, hay tương tác làm b c l s trư ng thành c a cơ th v.v…Con chim bi t bay, tr3 em bi t ñ ng, bi t ñi. Nói tóm l i là nh ng tương tác gây ra ph n ng t t y u mang tính loài) v#i nh ng thay ñ i tâm lý, t t o c a cá th . Nh ng tương tác d n ñ n s thay ñ i có tính sinh h c, b,m sinh, mang tính loài không ñư c coi là s h c. 1.2. Các phương th c h c c a con ngư i. Các ví d v s h c nêu trên ñã cho th y con ngư i có th h c b0ng nhi u phương th c khác nhau: H c ng u nhiên; h c k t h p và h c t p. 1.2.1. H c ng u nhiên H c ng u nhiên là s thay ñ i nh n th c, hành vi hay thái ñ nh l p l i các hành vi mang tính ng u nhiên, không ch ñ nh. Cháu bé thu nh n ñư c kinh nghi m không nhúng tay vào nư#c nóng (1), không ph i trư#c ñó cháu có ý th c tìm hi u cách ng x. v#i nư#c có nhi t ñ cao, mà là k t qu c a hành vi ng u nhiên. V cơ ch sinh lý th n kinh, h c ng u nhiên là s hình thành các ph n x có ñi u ki n b c th p. Vì v y, còn g i ñó là h c ph n x . ðây là m c ñ th p, ph bi n, có c con ngư i và con v t. Các hành vi tìm th c ăn, tìm ñư ng ñi c a con v t (con chim b' câu, con chu t) cũng ñư c th c hi n theo cơ ch ph n x . Trong dân gian, chuy n Tr ng Quỳnh tr m mèo c a chúa Nguy+n và chuy n hành vi c a nó t) ăn th t sang ăn rau. Trong xi c thú, các con v t làm xi c v.v.. ñ u là các bi u hi n c a vi c h c ph n x . 1.2.2. H c k t h p. Trong trư ng h p hai, em thi u niên thu nh n ñư c thái ñ t hào v quê hương là do em ñã ti n hành m t ho t ñ ng có ch ý khác: Ho t ñ ng xã h i do ðoàn TNCS H' Chí Minh phát ñ ng “ñi tìm ñ a ch" ñ!”. Vì v y h c ñây là h c k t h p. H c k t h p là cá nhân thu ñư c ki n th c, k năng ho c thái ñ nh vào vi c tri n khai m t ho t ñ ng nh t ñ nh. Nói cách khác, h c k t h p là vi c h c g n li n và nh vào vi c tri n khai m t ho t ñ ng khác. 7 lOMoARcPSD|12114775 H c k t h p là phương th c h c ph bi n c a con ngư i, Nó là phương ti n ch y u ñ duy trì s t'n t i c a cá nhân và xã h i, nh t là trong các xã h i có trình ñ s n xu t và khoa h c th p kém. Cá nhân có th thu ñư c nhi u kinh nghi m qua tr c ti p s n xu t, qua giao ti p và ng x. hàng ngày, qua ho t ñ ng xã h i và vui chơi v.v. ði m n i b t c a h c k t h p là không có ho t ñ ng riêng v#i m c ñích, n i dung và phương pháp ñ(c thù. Các k t qu thu ñư c t) h c k t h p là các tr i nghi m riêng c a cá nhân, nên m(c dù ñó là nh ng kinh nghi m r t sâu s%c v#i cá nhân ñó, nhưng chúng không có tính ph bi n. 1.2.3. H c t p (ho t ñ ng h c). Trong các trư ng h p 3,4,5 vi c h c c a em sinh viên , c a ñôi v ch'ng tr3 và c a chàng thanh niên ñư c xu t phát t) nhu c u c a cá nhân; ñư c th c hi n m t cách có ch ý v#i m c ñích ñ nh trư#c và ñư c tri n khai b i m t ho t ñ ng ñ(c thù Ho t ñ ng h c. Trong nh ng trư ng h p như v y, ta g i ñó là h c t p. H c t p là vi c h c có ch ý, có m c ñích ñ nh trư c, ñư c ti n hành b i m t ho t ñ ng ñ c thù - ho t ñ ng h c, nh!m tho mãn nhu c u h c c a cá nhân. ð(c trưng c a h c t p và cũng là s khác bi t l#n gi a nó v#i h c ng u nhiên và h c k t h p là h c t p bao gi cũng tho mãn m t nhu c u h c nh t ñ nh, ñư c kích thích b i ñ ng cơ h c và ñư c th c hi n b i m t ho t ñ ng chuyên biêt: Ho t ñ ng h c v#i n i dung, phương pháp, phương ti n riêng. M t ñi m khác bi t n a là h c t p không ch" ñem l i cho ngư i h c kinh nghi m cá nhân như trong h c k t h p, mà giúp ngư i h c lĩnh h i ñư c nh ng tri th c khoa h c, ñã ñư c loài ngư i th c nghi m và khái quát hoá thành nh ng chân lý ph bi n. Vì v y, xã h i càng hi n ñ i, khoa h c càng phát tri n thì h c t p càng ñóng vai trò quy t ñ nh trong s phát tri n c a cá nhân và xã h i. Trong th c ti+n, h c t p có th ñư c th c hi n theo nhi u hình th c phong phú. Trư ng h p 3 và 4, h c t p ñư c di+n ra theo m t quy trình ch(t ch6 v không gian, th i gian; có t ch c; có k ho ch và ñư c ñi u khi n tr c ti p b i ngư i d y. ðó là h c t p chính th c. Còn trong trư ng h p 5, h c t p ñư c tri n khai m t cách linh ho t, ít ch u ràng bu c b i y u t k ho ch và s ñi u khi n tr c ti p c a ngư i d y. ðó là h c t p không chính th c. H c t p chính th c có ph r t r ng: t) h c t p trên l#p c a các cháu m u giáo, c a sinh viên ph thông, h c viên các trư ng ngh , ñ n các khoá b'i dư4ng ng%n ngày v m t ch ñ nh t ñ nh: giáo d c gia ñình, k năng s ng, qu n lý doanh nghi p v.v…H c t p không chính th c cũng có nhi u hình th c và m c ñ : t nghiên c u không có hư#ng d n, h c thông qua trao ñ i, h i th o khoa h c v.v…Trong cu c s ng c a cá nhân, h c t p chính th c và không chính th c cùng t'n t i ñan xen và h& tr nhau. 2. B n ch t c a ho t ñ ng h c. ð#i tư ng c a ho t ñ ng h c là tri th c và nh ng k năng k x o tương ng v i nó. Có th nói, cái ñích mà ho t ñ ng h c hư#ng t#i là chi m lĩnh tri th c, k năng k x o c a xã h i thông qua s tái t o c a cá nhân. Vi c tái t o này s6 không th th c hi n ñư c n u ngư i h c ch" là khách th b ñ ng c a nh ng tác ñ ng sư ph m, n u nh ng tri th c, k năng, k x o ch" ñư c truy n cho ngư i h c theo cơ ch “máy phát”-“máy nh n”. Mu n h c có k t qu , ngư i h c ph i tích c c ti n hành các ho t ñ ng h c t p b0ng ý th c t giác và năng l c trí tu c a b n thân mình. Ho t ñ ng h c là ho t ñ ng hư ng vào làm thay ñ i chính mình. Thông thư ng, các ho t ñ ng khác hư#ng vào làm thay ñ i khách th , trong khi ñó ho t ñ ng h c l i làm cho chính ch th c a ho t ñ ng h c này thay ñ i và phát tri n. Tri th c 8 lOMoARcPSD|12114775 loài ngư i khi thi t l p v#i ch th c a ho t ñ ng h c thì n i dung c a nó không h bi n ñ i cho ñ n sau khi b ch th chi m lĩnh. Chính nh s chi m lĩnh này mà tâm lý c a ch th m#i ñư c thay ñ i và phát tri n. Dĩ nhiên ho t ñ ng h c cũng có th làm thay ñ i khách th . Tuy nhiên, vi c làm thay ñ i khách th như th không ph i là m c ñích t thân c a ho t ñ ng h c. Ho t ñ ng h c là ho t ñ ng ñư c ñi u khi n m t cách có ý th c nh!m ti p thu tri th c, k năng, k x o. ð i tư ng ti p thu tr thành m c ñích c a ho t ñ ng h c. Nh ng tri th c ñó ñã ñư c l a ch n tinh t và t ch c l i trong h th ng nh t ñ nh b0ng cách v ch ra cái b n ch t, phát hi n nh ng m i liên h mang tính quy lu t c a s t'n t i, v n ñ ng và phát tri n c a s v t hi n tư ng. ðó là con ñư ng lý lu n trong vi c ti p thu tri th c k năng k x o. Nh ng hi u bi t ñó không ch" ñúng và thích h p cho m t tình hu ng nào ñó mà nó ñúng và thích h p cho m i hoàn c nh tương t . S ti p thu như th ch" có th di+n ra trong ho t ñ ng h c ñư c ñi u khi n m t cách có ý th c c a ngư i l#n. Ho t ñ ng h c không ch hư ng vào vi c ti p thu tri th c k năng k x o mà còn hư ng vào vi c ti p thu c nh ng tri th c c a chính b n thân ho t ñ ng, th c ch t là h c cách h c, xây d ng phương pháp h c t p c a m&i cá nhân giúp ngư i h c ti n hành ho t ñ ng h c ñ chi m lĩnh ñ i tư ng m#i. Như v y, ho t ñ ng h c là m t ho t ñ ng khá riêng bi t c a con ngư i và mang tính ch ñ nh, t giác cao. Ho t ñ ng h c không ch" hư#ng vào vi c ti p thu nh ng tri th c mà còn hư#ng vào vi c ti p thu c phương pháp giành l y tri th c ñó (cách h c). Mu n cho ho t ñ ng h c, ñ(c bi t là vi c t h c di+n ra có k t qu cao, ngư i ta ph i bi t cách h c, nghĩa là ph i có nh ng tri th c v b n thân ho t ñ ng h c, c th là ph i bi t ki u h c t p c a mình như th nào ñ có cách h c phù h p. N u chúng ta có ki u h c t p phù h p v#i thói quen ho t ñ ng trí óc c a mình thì s6 lĩnh h i ñư c nhi u ki n th c và ho t ñ ng h c t p tr nên có hi u qu hơn. 1 ph n ti p theo chúng ta s6 tìm hi u v ki u h c là cơ s cho vi c ch n l a và t ch c các phương pháp h c t p phù h p. 3. Hình thành ho t ñ ng h c. 3.1. Hình thành ñ ng cơ h c t p. Ho t ñ ng ñư c thúc ñ,y b i nh ng ñ ng cơ xác ñ nh và di+n ra trong m t tình hu ng xác ñ nh. ð ng cơ không ph i là cái gì tr)u tư ng bên trong cá th . Nó ph i ñư c th hi n ñ i tư ng c a ho t ñ ng. Nói cách khác, ñ i tư ng c a ho t ñ ng chính là nơi hi n thân c a ñ ng cơ ho t ñ ng y. ð ng cơ h c t p c a sinh viên ñư c hi n thân ñ i tư ng c a ho t ñ ng h c, t c là nh ng tri th c, k năng, k x o, thái ñ , giá tr , chu,n m c…mà giáo d c ñã ñưa l i cho h . V n ñ ñ(t ra là có nh ng ñ ng cơ h c t p nào ñư c hi n thân vào ñ i tư ng c a ho t ñ ng h c. Nh ng công trình nghiên c u ñã ch ng t! r0ng có hai lo i ñ ng cơ: nh ng ñ ng cơ hoàn thi n tri th c và nh ng ñ ng cơ quan h xã h i. - Thu c v lo i ñ ng cơ hoàn thi n tri th c, chúng ta thư ng th y sinh viên có lòng khao khát m r ng tri th c, mong mu n có nhi u hi u bi t, say mê v#i chính quá trình gi i quy t nhi m v h c t p…Như v y, t t c nh ng bi u hi n này ñ u do s h p d n lôi cu n c a b n thân tri th c cũng như phương pháp giành l y tri th c ñó. M&i l n giành ñư c cái m#i ñ i tư ng h c thì các em c m th y nguy n v ng hoàn thi n tri th c c a mình ñư c th!a mãn m t ph n. Trư ng h p này nguy n v ng hoàn thi n tri 9 lOMoARcPSD|12114775 th c hi n thân ñ i tư ng h c. Do ñó, ngư i ta g i ñ ng cơ h c t p này là “ñ ng cơ hoàn thi n tri th c”. Ho t ñ ng h c t p ñư c thúc ñ,y b i ñ ng cơ hoàn thi n tri th c thư ng không ch a ñ ng xung ñ t bên trong. Nó cũng có th xu t hi n nh ng s kh%c ph c khó khăn trong ti n trình h c t p và ñòi h!i ph i có nh ng n& l c ý chí. Nhưng ñó là nh ng n& l c hư#ng vào vi c kh%c ph c nh ng tr ng i bên ngoài ñ ñ t nguy n v ng ñã n y sinh, ch không ph i hư#ng vào vi c ñ u tranh v#i chính b n thân mình. Do ñó, ch th c a ho t ñ ng h c t p thư ng không có nh ng căng th2ng tâm lý. Ho t ñ ng h c t p ñư c thúc ñ,y b i lo i ñ ng cơ này là t i ưu theo quan ñi m sư ph m. - Thu c v lo i ñ ng cơ quan h xã h i, chúng ta cũng th y sinh viên say sưa h c t p nhưng s say sưa ñó l i vì s c h p ñ n, lôi cu n c a m t “cái khác” ngoài m c ñích tr c ti p c a vi c h c t p. Nh ng cái ñó l i ch" có th ñ t ñư c trong ñi u ki n mà các em chi m lĩnh ñư c tri th c khoa h c. Nh ng “cái khác” ñó có th là s thư ng và ph t, s ñe d a và yêu c u, thi ñua và áp l c, khêu g i lòng hi u danh, mong ñ i hành phúc và l i ích tương lai, s hài lòng c a cha m-, s khâm ph c c a b n bè…ðây là nh ng m i quan h xã h i khác nhau c a các em. Nh ng tri th c, k năng, thái ñ , hành vi…ñ i tư ng ñích th c c a ho t ñ ng h c t p ch" là phương ti n ñ ñ t m c tiêu cơ b n khác. Trong trư ng h p này, nh ng m i quan h xã h i c a cá nhân ñư c hi n thân ñ i tư ng h c t p. Do ñó, ta g i lo i ñ ng cơ h c t p này là ñ ng cơ quan h xã h i Ho t ñ ng h c t p ñư c thúc ñ,y b i ñ ng cơ quan h xã h i m t m c ñ nào ñ y mang tính ch t cư4ng bách và có lúc xu t hi n như là m t v t c n c n kh%c ph c trên con ñư ng ñi t#i m c ñích cơ b n. Nét ñ(c trưng c a ho t ñ ng này là có nh ng l c ch ng ñ i nhau (như k t qu h c t p không ñáp ng mong ư#c v ñ a v c a cá nhân trong xã h i sau này), vì th ñôi khi gây ra nh ng căng th2ng tâm lý, ñòi h!i nh ng n& l c bên trong, ñôi khi c s ñ u tranh v#i chính b n thân mình. Khi có s xung ñ t gay g%t, sinh viên thư ng có nh ng hi n tư ng vi ph m n i quy (quay cóp, phá bĩnh), th ơ v#i h c t p ho(c b! h c. Thông thư ng c hai lo i ñ ng cơ h c t p này cũng ñư c hình thành sinh viên. Chúng làm thành m t h th ng ñư c s%p x p theo th b c. v n ñ là ch&, trong nh ng hoàn c nh ñi u ki n xác ñ nh nào ñó c a d y và h c thì lo i ñ ng cơ h c t p nào ñư c hình thành m nh m6 hơn, n i lên hàng ñ u và chi m ñ a v ưu th trong s s%p x p theo th b c c a h th ng các ñ ng cơ. Làm th nào ñ ñ ng cơ hóa ho t ñ ng h c t p? ð ng cơ h c t p không có s7n và cũng không th áp ñ(t, mà ph i ñư c hình thành d n d n trong chính quá trình sinh viên ngày càng ñi sâu chi m lĩnh ñ i tư ng h c t p dư#i s t ch c và ñi u khi n c a gi ng viên. N u trong d y h c, gi ng viên luôn luôn thành công trong vi c t ch c cho sinh viên t phát hi n ra nh ng ñi u m#i l (c b n thân tri th c l n cách th c giành tri th c ñó), gi i quy t thông minh các nhi m v h c t p, t o ra ñư c nh ng n tư ng t t ñ-p ñ i v#i vi c h c thì d n làm n y sinh nhu c u c a các em ñ i v#i tri th c khoa h c. H c t p d n tr thành nhu c u không th thi u ñư c c a các em. Mu n có ñư c ñi u này ph i làm sao cho nh ng nhu c u ñư c g%n li n v#i m t trong nh ng m(t c a ho t ñ ng h c t p (m c ñích, quá trình hay k t qu ) hay v#i t t c các m(t ñó. Khi ñó, nh ng m(t này c a vi c h c s6 bi n thành các ñ ng cơ và b%t ñ u thúc ñ,y ho t ñ ng h c t p tương ng. Nó s6 t o nên s c m nh tinh th n thư ng xuyên thúc ñ,y các em vư t qua m i khó khăn ñ giành l y tri th c. Cu i cùng, c n ph i nh n m nh r0ng, vi c xây d ng ñ ng cơ h t s c muôn hình muôn v3. Mu n phát ñ ng ñư c ñ ng cơ h c t p, trư#c h t c n khơi d y m nh 10 lOMoARcPSD|12114775 m6 các em nhu c u nh n th c, nhu c u chi m lĩnh ñ i tư ng h c t p- vì nhu c u, nơi khơi ngu'n c a tính t giác, tính tích c c ho t ñ ng. 3.2. Hình thành m c ñích h c t p. Gi ng như s hình thành ñ ng cơ, m c ñích c a hành ñ ng cũng ñư c hình thành d n trong quá trình di+n ra hành ñ ng. M c ñích th t s ch" có th có khi ch th b%t ñ u hành ñ ng. T t nhiên, khác v#i con v t, trư#c khi b%t tay vào hành ñ ng thì hình nh v s n ph,m tương lai ñã có trong ñ u con ngư i. Th c ra ñó chưa ph i là m c ñích, nó m#i ch" là bi u tư ng ñ u tiên v m c ñích ñó, do trí tư ng tư ng t o ra ñ ñ nh hư#ng cho hành ñ ng. K t) th i ñi m hành ñ ng b%t ñ u x y ra, bi u tư ng y b%t ñ u có n i dung th c c a m c ñích. V y m c ñích h c t p là gì và nó ñư c hình thành như th nào? B n ch t c a ho t ñ ng h c là hư#ng vào làm thay ñ i chính ch th . S thay ñ i này bi u hi n s thay ñ i m c ñ làm ch nh ng khái ni m, nh ng giá tr , nh ng chu,n m c, nh ng quy lu t, nh ng phương th c hành vi, hành ñ ng...Chính nh ng cái ñó làm thành n i dung c a m c ñích h c t p. M c ñích này ch" b%t ñ u ñư c hình thành khi ch th b%t tay vào th c hi n hành ñ ng h c t p. Lúc ñó ch th xâm nh p vào ñ i tư ng thì n i dung c a m c ñích h c t p m#i ngày càng ñư c th hi n rõ. N i dung c a m c ñích h c t p càng rõ l i càng ñ nh hư#ng cho hành ñ ng và nh ñó ch th chi m lĩnh ñư c tri th c m#i, năng l c m#i. Trên ñư ng ñi t#i chi m lĩnh ñ i tư ng h c t p luôn chuy n hóa gi a m c ñích và phương ti n. M c ñích b ph n (chi m lĩnh t)ng khái ni m, t)ng giá tr , t)ng chu,n m c....) ñư c th c hi n ñ y ñ , nó l p t c tr thành phương ti n cho s hình thành m c ñích b ph n ti p theo. Chính vì l6 ñó mà m c ñích cu i cùng s6 ñư c hình thành m t cách t t y u trong quá trình th c hi n m t h th ng các hành ñ ng h c t p. 3.3. Hình thành các hành ñ ng h c t p. Mu n t o ra s phát tri n tâm lý c a sinh viên trong h c t p ph i l y hành ñ ng h c t p c a các em làm cơ s . ð làm sáng t! s hình thành hành ñ ng h c t p c n làm rõ các n i dung sau: 3.3.1. Hình th c t$n t i c a khái ni m. M t khái ni m (v#i tư cách là s n ph,m tâm lí) có ba hình th c t'n t i cơ b n: - Hình th c v t ch t: ñây khái ni m ñư c khách quan hóa, trú ng trên các v t ch t hay v t thay th . - Hình th c “mã hóa”: trong trư ng h p này logic c a khái ni m chuy n vào trú ng m t v t li u khác (kí hi u, mô hình, sơ ñ', l i nói..) - Hình th c tinh th n: cư ng trong tâm lí cá th . 3.3.2. Hình th c hành ñ ng h c t p. 8ng v#i ba hình th c t'n t i c a khái ni m có ba hình th c c a hành ñ ng h c t p. ðó là: - Hình th c hành ñ ng v t ch t trên v t th t (hay v t thay th ). 1 ñây ch th dùng nh ng thao tác tay chân ñ tháo l%p, chuy n d i, s%p x p….v t th t. Chính thông qua hành ñ ng này làm cho logic c a khái ni m v n trú ng trên v t th t (hay v t thay th ) ñư c b c l ra ngoài. ð i v#i tr3 nh! nh ng l#p ñ u tu i h c, hành ñ ng này là c n thi t, là ñi m xu t phát cho nh ng quá trình di+n ra v sau. - Hình th c hành ñ ng v#i l i nói và các hình th c mã hóa khác tương ng v#i ñ i tư ng. M c ñích c a hình th c hành ñ ng này là dùng l i nói cũng như các hình th c mã hóa khác ñ chuy n logic c a khái ni m ñã phát hi n hành ñ ng v t ch t vào trong tâm lí ch th hành ñ ng. 11 lOMoARcPSD|12114775 - Hình th c hành ñ ng tinh th n. ð n ñây logic c a khái ni m ñư c chuy n h2n vào trong (tâm lí). Như v y, thông qua ba hình th c này c a hành ñ ng h c t p, cái v t ch t ñã chuy n thành cái tinh th n, cái bên ngoài thành cái bên trong tâm lí con ngư i. 3.3.3. Hành ñ ng h c t p. V n ñ ñ t ra là: hành ñ ng h c t p nào làm cơ s cho quá trình lĩnh h i tri th c (hình thành khái ni m)? 8ng v#i lo i khái ni m c n hình thành (khái ni m kinh nghiêm hay khái ni m lí lu n) có nh ng quan ni m khác nhau v vai trò c a các hành ñ ng h c t p khác nhau. V.V.Davudop xu t phát t) quan ni m: mu n hình thành tư duy lí lu n cho sinh viên ph i thông qua hình thành h th ng khái ni m theo nguyên lí phát tri n. Theo tinh th n y, V.V.Davudop xem các hành ñ ng phân tích, mô hình hóa và c th hóa là nh ng hành ñ ng h c t p quan tr ng nh t.Trong d y h c, nh ng hành ñ ng y ph i ñư c xem là ñ i tư ng lĩnh h i, sau khi ñư c hình thành tr thành phương ti n ñ ti p thu tri th c. - Hành ñ ng phân tích: nh%m phát hi n ra ngu'n g c xu t phát c a khái ni m cũng nhu c u t o logic c a nó. Hành ñ ng phân tích là phương ti n quan tr ng nh t ñ ñi sâu vào ñ i tư ng. Phân tích cũng di+n ra ba hình th c c a hành ñ ng: phân tích v t ch t, phân tích d a trên l i nói và phân tích tinh th n. Trình ñ phát tri n c a hành ñ ng phân tích g%n li n v#i trình ñ n%m v ng tri th c trư#c ñó. Vi c hình thành khái ni m trư#c ñó ch%c ch%n bao nhiêu thì bây gi hành ñ ng phân tích ñư c di+n ra thu n l i b y nhiêu. Do ñó, có th coi tri th c cũ ñã hình thành là phương ti n quan tr ng ñ ti n hành phân tích, ñi sâu vào khái ni m m#i. - Hành ñ ng mô hình hóa: Giúp con ngư i di+n ñ t logic khái ni m m t cách tr c quan. Qua mô hình, các m i quan h c a khái ni m ñư c quá ñ chuy n vào trong (tinh th n). Ta có th xem mô hình như “c u n i” gi a cái v t ch t và cái tinh th n. Trong d y h c thư ng dùng các mô hình sau: + Mô hình g n gi ng v t th t, mô hình này, tính tr c quan cao. Nh lo i mô hình này, sinh viên có th theo dõi toàn b quá trình hành ñ ng, v trí các y u t và m i quan h gi a chúng v#i nhau. + Mô hình tư ng trưng: có tính tr)u tư ng cao hơn lo i mô hình trên, nh ng cái không ph i b n ch t, không c n thi t ñư c lo i b!, ch" gi l i nh ng cái tinh túy nh t c a ñ i tư ng và ñư c mô t m t cách tr c quan. Ví d : dùng sơ ñ' ño n th2ng ñ mô t quan h toán h c trong m t ñ u ñ toán. + Mô hình “mã hóa” hoàn toàn có tính ch t quy ư#c di+n ñ t m t cách thu n khi t logic khái ni m, ðó là nh ng công th c hay kí hi u. Ví d : khi xác ñ nh gia t c c a m t v t có kh i lư ng ñã cho dư#i tác d ng c a m t l c cho trư#c do ñ nh lu t th hai c a Newton xác ñ nh b0ng công th c F = ma. Trong lo i mô hình này, y u t tr c quan h u như b tư#c g n h t, ch" gi l i m i quan h logic thu n khi t. Nó là công c quan tr ng ñ di+n ra nh ng hành ñ ng tinh th n (trí óc), ñ phát tri n tư duy tr)u tư ng. Trong th c ti+n d y h c, vi c d y cho sinh viên có kh năng mô hình hóa các m i quan h ñã phát hi n, cũng như có kh năng s. d ng mô hình ñó ñ ti p t c phân tích ñ i tư ng là vi c làm c n thi t ñ phát tri n trí tu sinh viên . - Hành ñ ng c th hóa: giúp sinh viên v n d ng phương th c hành ñ ng chung vào vi c gi i quy t nh ng v n ñ c th trong cùng m t lĩnh v c. Như ñã nói trên, hành ñ ng phân tích giúp chúng ta phát hi n m i quan h t ng quát; hành ñ ng mô hình hóa giúp chúng ta giúp chúng ta di+n ñ t m i quan h 12 lOMoARcPSD|12114775 t ng quát ñó dư#i hình th c tr c quan. Nhưng s phát tri n c a nh n th c không ch" ñ t ñư c m c ñ t ng quát, tr)u tư ng mà còn ph i ñ t t#i cái c th m#i. Hành ñ ng ñ ñ t t#i cái c th m#i y là hành ñ ng c th hóa. Chính nó giúp th c hi n s tri n khai khái ni m t) quan h t ng quát, tr)u tư ng ñ n các trư ng h p c th , ña d ng khác. Và trong trư ng h p ñó, các m i quan h t ng quát, tr)u tư ng ñư c s. d ng như nh ng công c , phương ti n ñ%c l c ñ làm sáng t! nh ng hi n tư ng khác nhau trong nh ng hoàn c nh khác nhau nhưng có cùng m t b n ch t. ðó là vi c làm c a hành ñ ng c th hóa. Rõ ràng là, vi c hình thành khái ni m nh t thi t ph i tr i qua hai giai ño n: giai ño n n%m l y m i quan h t ng quát và giai ño n s. d ng m i quan h t ng quát y vào vi c chi m lĩnh các hình th c bi u hi n khác nhau c a khái ni m. Trong d y h c, ba hành ñ ng nêu trên ñư c hình thành và phát tri n chính trong quá trình hình thành khái ni m. Ban ñ u, nh ng hành ñ ng h c t p này chính là ñ i tư ng lĩnh h i, sau khi hình thành, nó tr thành công c , phương ti n h c t p và cũng chính chúng góp ph n quy t ñ nh ch t lư ng h c t p. Do ñó, ta có th nói, quá trình hình thành khái ni m kĩ năng kĩ x o nh t thi t ph i thông qua quá trình hình thành các hành ñ ng h c t p, ph i l y hành ñ ng h c t p làm cơ s . III. S hình thành khái ni m, k năng, k x o. 1. S hình thành khái ni m. Có th xem s hình thành khái ni m là n n t ng c a toàn b quá trình hình thành và phát tri n tri th c. Tri th c l i là ti n ñ cho m i ho t ñ ng h p lí và có hi u qu c a con ngư i khi g(p nh ng ñ i tư ng, nhi m v và ñi u ki n m#i. Vì v y, s hình thành khái ni m tr thành m t nhi m v cơ b n c a ho t ñ ng d y và h c. 1.1. Khái ni m v khái ni m. M&i môn h c t p trung trong nó m t h th ng các khái ni m khoa h c, bao g'm khái ni m v s v t, khái ni m v quan h (quy lu t). Trư#c h t chúng ta c n hi u khái ni m là gì và ngu'n g c c a nó ñâu? ð d+ hình dung, ta l y m t ví d ñơn gi n ñ xem xét khái ni m “cái thìa”. Có ph i cái thìa th t (v t th t), t) “cái thìa” (kí hi u) hay m t câu (ñ nh nghĩa v cái thìa) là khái ni m cái thìa hay không? T t c ñó ñ u không ph i khái ni m cái thìa. T t c nh ng cái thìa c th khác nhau, dù v phương di n nào (nguyên li u, kích c4, màu s%c…) ñ u là hình th c v t ch t c a khái ni m (bên ngoài). T) “thìa” (thu t ng ), ñ nh nghĩa “cái thìa” cũng ch" là nơi trú ng c a khái ni m thìa ho(c là s thay ñ i hình th c t'n t i t) v t th t ñ n kí hi u. Còn hình th c bên trong là n i dung c a khái ni m, do con ngư i phát hi n ra thì l i “,n náu” vào chính cái hình th c bên ngoài kia (t c là ,n náu vào cái thìa). C hai hình th c này ñ u ñư c xác ñ nh b i m t chu&i các thao tác liên ti p nhau, chu&i thao tác này ch" ñư c xu t hi n trong hành ñ ng c a ch th và qua ñó cũng ñã ph n ánh m t năng l c m#i. Ch2ng h n: c m thìa (thư ng là tay ph i), xúc th c ăn hay th c u ng, ñ(t m(t thìa lên phía trên, nâng lên và ñưa d n vào phía mi ng, nghiêng thìa cho th c ăn ho(c th c u ng vào mi ng. Lúc ñó ch th ñã bi t cư x. cái thìa theo “ki u ngư i” và ta nói r0ng ngư i ñó ñã có khái ni m cái thìa. Do ñó, khái ni m ( ñây là “cái thìa”) là m t năng l c th c ti+n ñư c k t tinh l i và g.i vào ñ i tư ng ( ñây là cái thìa th t). Nói cách khác, khái ni m thìa “,n náu” trong cái thìa th c và khái ni m ñó ñư c hình thành khi ch th phát hi n ra logic v n có trong chính nó. Như v y, ngu'n g c xu t phát c a khái ni m là s v t, hi n tư ng. T) khi con ngư i phát hi n ra nó thì khái ni m có thêm m t ch& th hai là trong tâm lí, tinh th n c a con ngư i. ð ti n lưu tr và trao ñ i, ngư i ta dùng ngôn ng “gói gém” n i 13 lOMoARcPSD|12114775 dung khái ni m l i. S “gói gém” này có th b0ng m t t) ñ ñ(t tên cho nó (thu t ng ), ho(c m t câu hay vài câu (g i là ñ nh nghĩa). Rõ ràng là cái thìa th c, t) thìa, ñ nh nghĩa v cái thìa không ph i là khái ni m thìa, mà ch" là nơi cho khái ni m thìa “trú ng ”, “,n náu”. Như v y, khái ni m không ph i là cái có th nhìn th y, ñ c lên ñư c. B t kì ai mu n có m t khái ni m nào thì ph i thâm nh p vào ñ i tư ng (b0ng cách th c hi n m t hành ñ ng v#i nó) ñ làm b c l ra logic t'n t i c a nó và “l y l i” khái ni m mà loài ngư i ñã g.i g%m vào ñ i tư ng. Cách “l y l i” ñó không có cách nào khác là ph i l p l i ñúng chu&i thao tác mà trư#c ñây loài ngư i ñã phát hi n ra. M&i l n làm như th ch th l i có thêm m t năng l c m#i chưa h có trư#c ñây. Do ñó, có th nói r0ng, quá trình d y h c nói chung, quá trình hình thành khái ni m nói riêng là quá trình liên t c t o ra cho tr3 nh ng năng l c m#i. V#i cách hi u khái ni m dư#i ánh sáng c a lí thuy t ho t ñ ng như trên, quan ni m v khái ni m như trư#c ñây là “toàn b tri th c c a loài ngư i ñã khái quát hóa các d u hi u chung và b n ch t v m t lo i s v t hi n tư ng nào ñó” không hoàn toàn phù h p. Vì theo quan ni m này, mu n làm cho sinh viên lĩnh h i m t khái ni m nào ñó ch" c n s c g%ng, tài ngh sư ph m c a gi ng viên là ñ . Trong trư ng h p này, vi c lĩnh h i khái ni m c a sinh viên ch" c n hi u, ghi nh n và lưu tr l i. Và d y h c, rút c c ch" là công vi c c a gi ng viên. 1.2. Vai trò c a khái ni m. Trong ñ i s ng con ngư i nói chung, ho t ñ ng h c t p c a sinh viên nói riêng, khái ni m có m t vai trò r t l#n. Vai trò c a nó th hi n ch&: - Nó v)a là s n ph,m, v)a là phương ti n c a ho t ñ ng, nh t là ho t ñ ng trí tu . M&i l n có thêm m t khái ni m m#i l i m t l n tăng thêm s c m nh tinh th n, b'i ñ%p thêm năng l c. - Nó là “th c ăn” c a tư duy, vì nó v)a là s n ph,m c a tư duy nhưng ñ'ng th i cũng chính là s v n ñ ng c a tư duy. Vì th ta có th ñánh giá nó như là “vũ khí”, s c m nh ñ ho t ñ ng sáng t o, c i t o và thích nghi v#i th c ti+n cu c s ng. - Nó là “vư n ươm” c a tư tư ng, c a ni m tin, Chính vì l6 ñó, khái ni m ñư c hình thành, ñư c chi m lĩnh s6 là nh ng “viên g ch” xây nên tòa “nhân cách” c a cá nhân. ðó là m t trong nh ng lí l6 mà có ngư i ñã nh n m nh ñ n m c “th c ch t c a giáo d c là hình thành khái ni m”. 1.3. B n ch t tâm lý c a quá trình hình thành khái ni m. Như ñã phân tích trên, khái ni m có hai “quê hương”, hai n#i “trú ng ”. Quê hư#ng th nh t là ñ i tư ng (v t th hay hi n tư ng). Quê hương th hai là trong ñ u (tâm lí) c a ch th . Khái ni m có trong ñ u ch th là m t k t qu c a s hình thành b%t ñ u t) bên ngoài ch th b%t ngu'n t) ñ i tư ng c a khái ni m. Quá trình ñó di+n ra như sau: b0ng hành ñ ng c a mình, ch th thâm nh p ñ i tư ng O ch a khái ni m O, g t b! t t c nh ng gì che gi u khái ni m O làm l rõ nguyên hình c a nó. Nh ñó, t) nay trong ñ u ch th ñã có khái ni m O. Nói cách khác, b0ng hành ñ ng c a mình, ch th ñã bu c khái ni m O ph i chuy n ch& t) ñ i tư ng O sang ñ u mình, có nghĩa là ñã chuy n t) ngoài vào trong, bi n cái v t ch t thành cái tinh th n. Quá trình “chuy n ch& ” như v y chính là quá trình hình thành khái ni m ch th . Mu n t o ra quá trình chuy n ch& ñó ph i l y hành ñ ng c a ch th thâm nh p vào ñ i tư ng là cơ s . Trong d y h c, mu n hình thành khái ni m cho sinh viên , gi ng viên ph i t ch c hành ñ ng c a sinh viên tác ñ ng vào ñ i tư ng theo ñúng quy trình hình thành khái ni m (cũng chính là logic c a khái ni m) mà nhà khoa h c ñã phát hi n ra trong l ch s.. Chính quá trình t ch c hành ñ ng c a sinh viên như v y là nh0m tách logic 14 lOMoARcPSD|12114775 c a khái ni m ra kh!i ñ i tư ng ñ chuy n vào ñ u chúng. B i v y ta m#i kh2ng ñ nh, mu n hình thành khái ni m sinh viên ph i l y hành ñ ng c a các em làm cơ s . Tóm l i, t) khái ni m, b n ch t tâm lí c a quá trình hình thành khái ni m, ta có th k t lu n: ngu'n g c xu t phát c a khái ni m là ñ' v t, nơi mà con gư i ñã “g.i” năng l c c a mình vào, bây gi mu n có khái ni m y thì ph i l y l i năng l c ñã ñư c “g.i” vào ñó. Cách l y l i ñó ph i có nh ng hành ñ ng tương ng ñ hình thành khái ni m. 1.4. Quy trình hình thành khái ni m. 1.4.1. M t s# nguyên t c chung. Xác ñ nh th t chính xác ñ i tư ng c n chi m lĩnh (khái ni m) qua t)ng bài h c, trong ñó ñ(c bi t ph i xác ñ nh chính xác b n thân khái ni m (logic khái ni m). Bên c nh ñó c n xác ñ nh phương ti n, công c không th thi u cho vi c t ch c quá trình hình thành khái ni m. Ph i d n d%t sinh viên m t cách có ý th c qua t t c các giai ño n c a hành ñ ng (theo lý thuy t hình thành hành ñ ng trí tu theo giai ño n), nh t là giai ño n hành ñ ng v t ch t nh0m phanh phui logic c a khái ni m ra ngoài m t cách c m tính. B n ch t c a s lĩnh h i khái ni m là s th ng nh t gi a cái t ng quát và cái c th , cho nên trong quá trình hình thành khái ni m ph i t ch c t t c hai giai ño n: giai ño n chi m lĩnh cái t ng quát và giai ño n chuy n cái t ng quát vào các trư ng h p c th . 1.4.2. C u trúc chung c a quá trình hình thành khái ni m. Bư#c 1: Làm n y sinh nhu c u nh n th c c a sinh viên . Theo nguyên lí chung c a tâm lí h c, m i ho t ñ ng ñ u b%t ngu'n t) nhu c u: nhu c u là nơi xu t phát và là ngu'n ñ ng l c c a ho t ñ ng. Ho t ñ ng h c t p cũng theo nguyên lí ñó. Do v y, mu n hình thành khái ni m cho sinh viên , trư#c h t ph i làm tr&i d y sinh viên lòng khao khát mu n bi t ñi u ñó. Theo quan ñi m sư ph m, cách làm t t nh t là t o ra tình hu ng sư ph m mà t) ñó xu t hi n trong ý th c sinh viên m t tình hu ng có v n ñ . ðó là tình hu ng v lý thuy t hay th c ti+n, trong ñó có ch a ñ ng mâu thu n gi a cái ñã bi t (cái ñã có s7n trong c u trúc, trong v n hi u bi t c a sinh viên ) và cái chưa bi t. Mâu thu n này ñư c sinh viên ý th c và ñương nhiên nó có nhu c u ñư c gi i quy t. Thông qua vi c gi i quy t mâu thu n này, sinh viên giành ñư c cái m#i (ki n th c, kĩ năng, kĩ x o, giá tr …). Như v y, b t c tình hu ng có v n ñ nào bao gi cũng có tính ch t sau: - Có ch a ñ ng mâu thu n. - Có tính ch t ch quan (cùng m t tình hu ng nhưng có th xu t hi n mâu thu n ngư i này, mà không làm xu t hi n mâu thu n ngư i khác). - Phá v4 cân b0ng trong hi n tr ng nh n th c c a sinh viên . Tóm l i, sinh viên có tr thành ch th trong ho t ñ ng nhân th c, trong s hình thành khái ni m hay không là tùy thu c bư#c này. Bư#c 2: T ch c cho sinh viên hành ñ ng nh0m phát hi n nh ng d u hi u, nh ng thu c tính cũng như m i liên h gi a các d u hi u, thu c tính ñó, và qua ñó phanh phui logic c a khái ni m ra ngoài mà anh ta có th c m nh n ñư c. Ch2ng h n, t ch c cho sinh viên hành ñ ng v#i v t th t (c v t thay th ) như tháo l%p, s%p x p, làm thí nghi m, quan sát…Cũng có trư ng h p gi ng viên khêu g i, kích thích làm s ng l i nh ng bi u tư ng, kinh nghi m v n có thông qua hành ñ ng, kinh nghi m s ng c a các em trư#c ñây. Bư#c 3: D n d%t sinh viên v ch ra ñư c nh ng nét b n ch t c a khái ni m và làm cho chúng ý th c ñư c nh ng d u hi u b n ch t ñó. Tính chính xác trong lĩnh h i 15 lOMoARcPSD|12114775 khái ni m nói riêng, ch t lư ng h c t p nói chung ph thu c vào khâu này. Vì th , khi ti n hành khâu này, c n chú ý các bi n pháp sau ñây: - D a vào các ñ i tư ng ñi n hình ñ phân tích và trên cơ s ñó ñ i chi u v#i các ñ i tư ng khác. - D n d%t sinh viên t mình suy nghĩ ñ v ch ra nh ng nét b n ch t và phân bi t chúng v#i nh ng nét không b n ch t. Trong bi n pháp này, cách làm t t nh t là gi ng viên ph i bi t ph i h p nh ng d u hi u không b n ch t c a khái ni m và gi không ñ i nh ng d u hi u b n ch t. Tinh th n cơ b n ñây là ñi u khi n tính tích c c c a sinh viên ñ l a ch n b n ch t logic c a khái ni m thông qua các hành ñ ng bi n ñ i, phân tích, so sánh. - Giúp sinh viên làm quen v#i m t s d ng ñ(c bi t và xa l c a khái ni m bên c nh d ng ñi n hình và quen thu c. Ví d : góc 00, 1800, 3600, ho(c cá voi, dơi c a l#p có vú… Bư#c 4: Khi ñã n%m ñư c b n ch t, logic c a khái ni m c n giúp sinh viên ñưa ra ñư c nh ng d u hi u b n ch t ñó và logic c a chúng vào ñ nh nghĩa (xem như hành ñ ng mô hình hóa, kí hi u hóa). Bư#c 5: H th ng hóa khái ni m t c là ñưa khái ni m v)a hình thành vào h th ng khái ni m ñã h c ñư c. Ch2ng h n, khi h c khái ni m “ch ng ” là m t thành ph n ch y u c a câu, mà l i tách khái ni m “ch ng ” kh!i khái ni m “câu”, “thành ph n c a câu”, “v ng ”…thì s6 khó khăn trong vi c lĩnh h i khái ni m ñó. Bư#c 6: Luy n t p v n d ng khái ni m ñã n%m ñư c. ðây là m t khâu quan tr ng, vì v n d ng khái ni m vào th c t làm cho quá trình n%m khái ni m tr nên sinh ñ ng và sáng t o hơn, giúp sinh viên xem xét s v t, hi n tư ng mà khái ni m ñó ph n ánh trong nh ng ñi u ki n t'n t i c th c a s v t hi n tư ng trong s bi n ñ i và phát tri n c a nó. Như v y, trong hai giai ño n c a quá trình hình thành khái ni m, các bư#c 1 ñ n 5 là giai ño n chi m lĩnh cái t ng quát c a khái ni m, ñư c th c hi n b0ng các hành ñ ng h c t p như phân tích, mô hình hóa. Còn bư#c th 6 là giai ño n chuy n cái t ng quát vào các trư ng h p c th , ñư c th c hi n b0ng hành ñ ng c th hóa. Mu n làm ñư c như v y ñòi h!i gi ng viên ph i n%m v ng khoa h c cơ b n, v)a ph i n%m v ng khoa h c giáo d c. T h p hai y u t ñó chính là năng l c d y h c c a ngư i gi ng viên. 2. S hình thành k năng, k x o. 2.1. S hình thành k năng. 2.1.1. Khái ni m kĩ năng. Kĩ năng – kh năng v n d ng tri th c (khái ni m, cách th c, phương pháp..) ñ gi i quy t m t nhi m v m#i. B t c kĩ năng nào cũng ph i d a trên cơ s lí thuy t. Cơ s! lí thuy t ñó là tri th c. S dĩ như v y là vì, xu t phát t) c u trúc kĩ năng (ph i hi u m c ñích, bi t cách th c ñi ñ n k t qu và hi u nh ng ñi u ki n c n thi t ñ tri n khai các cách th c ñó). 2.1.2. Quan h gi a tri th c và ñ#i tư ng. Tri th c và ñ i tư ng là hai ph m trù khác nhau. Tri th c là k t qu c a s ph n ánh. ð i tư ng (s v t hi n tư ng) là t'n t i khách quan. Vì v y mu n khám phá ñ i tư ng c n ph i có tri th c hư#ng d n. S v n d ng tri th c ñ khám phá, bi n ñ i (t t nhiên qua ñó cũng thu ñư c thông tin m#i) chính là kĩ năng. Trong th c t d y h c, sinh viên thư ng g(p khó khăn khi v n d ng tri th c vào vi c gi i quy t bài t p c th chính là do tri th c không ch%c ch%n, khái ni m tr nên ch t c ng và không bi n thành cơ s c a kĩ năng. 16 Downloaded by Vu Vu (quangchinhlas199@gmail.com) lOMoARcPSD|12114775 Mu n tri th c là cơ s c a kĩ năng thì tri th c ñó ph i ph n ánh ñ y ñ thu c tính c a b n ch t, ñư c th. thách trong th c ti+n và t'n t i trong ý th c v#i tư cách là công c c a hành ñ ng. 2.1.3. Các y t# nh hư ng ñ n s hình thành kĩ năng. - N i dung c a bài t p, nhi m v ñ(t ra ñư c tr)u tư ng hóa s7n sàng hay b che ph b i nh ng y u t ph làm l ch hư#ng tư duy có nh hư ng ñ n s hình thành kĩ năng. - Tâm th và thói quen. - Có kh năng khái quát hóa ñ i tư ng m t cách toàn th . 2.1.4. S hình thành kĩ năng. Th c ch t vi c hình thành kĩ năng là hình thành cho sinh viên n%m v ng m t h th ng ph c t p các thao tác nh0m làm bi n ñ i và sáng t! nh ng thông tin ch a ñ ng trong bài t p, trong nhi m v và ñ i chi u v#i nh ng hành ñ ng c th . Mu n v y, khi hình thành kĩ năng cho sinh viên c n: - Giúp sinh viên bi t cách tìm tòi ñ nh n xét ra y u t ñã cho, y u t ph i tìm và m i quan h gi a chúng. - Giúp sinh viên hình thành m t mô hình khái quát ñ gi i quy t các bài t p, các ñ i tư ng cùng lo i. - Xác l p ñư c m i liên quan gi a bài t p mô hình khái quát và các ki n th c tương x ng. 2.2. S hình thành k x o. 2.2.1. Khái ni m kĩ x o. M i hành ñ ng c a con ngư i là hành ñ ng có ý th c. Cho nên m c ñích và các hành ñ ng ñư c ý th c ngay t) ñ u. Nhưng không ph i m i lúc và m i khâu c a hành ñ ng, ý th c bao gi cũng có m(t. Cho nên trong m t chu&i hành ñ ng, có nh ng khâu, nh ng ph n không không có ho(c có ít s tham gia c a ý th c. Thành ph n t ñ ng hóa ñó là kĩ x o. V y, kĩ x o là hành ñ ng ñã ñư c c ng c và t ñ ng hóa. Có nhi u lo i kĩ x o, như: v n ñ ng, ñánh máy ch , ñánh ñàn, ñi xe ñ p, trí tu , tính toán, ñ c… 2.2.2. ð c ñi m c a kĩ x o. - Kĩ x o không bao gi th c hi n ñơn ñ c, tách r i kh!i hành ñ ng có ý th c ph c t p. M t hành ñ ng có ý th c có nhi u kĩ x o và kĩ x o có nhi u lĩnh v c khác nhau thì hành ñ ng có ý th c ñó càng có nhi u thu n l i v m(t bi n pháp. Cho nên trong hành ñ ng có ý th c, kĩ x o quan h nhi u ñ n bi n pháp hoàn thành hành ñ ng mà không quan h ñ n m c ñích và cách th c hành ñ ng. - M c ñ tham gia c a ý th c ít, th m chí có khi c m th y không có s tham gia c a ý th c. Nhưng không tuy t ñ i, mà ý th c luôn luôn thư ng tr c, lúc có v n ñ ý th c xu t hi n ngay. Nh ñó, ý th c ñư c t p trung vào m(t ph c t p và sáng t o c a hành ñ ng, ph m vi bao quát r ng hơn. - Không nh t thi t theo dõi b0ng m%t, mà ki m tra b0ng c m giác v n ñ ng. Do ñó, t m tri giác ñư c m r ng, tăng tính chính xác và ñ nh y c a tri giác. - ð ng tác th)a, ph b lo i tr), nh ng ñ ng tác c n thi t ngày càng chính xác, nhanh và ti t ki m. Do ñó làm cho hành ñ ng ít t n năng lư ng, tăng t c ñ hoàn thành công vi c, có năng su t cao, k t qu ñ u, ch t lư ng cao. - Th ng nh t gi a tính n ñ nh và tính linh ho t có nghĩa là kĩ x o không nh t thi t g%n li n v#i m t ñ i tư ng và tính hu ng nh t ñ nh. Kĩ x o có th di chuy n d+ dàng theo m c ñích và tính ch t chung c a hành ñ ng. 2.2.3. S hình thành kĩ x o 17 Downloaded by Vu Vu (quangchinhlas199@gmail.com) lOMoARcPSD|12114775 ð hình thành kĩ x o c n ph i ñ m b o các bư#c cơ b n sau: Bư#c 1: Làm cho sinh viên hi u bi n pháp hành ñ ng thông qua quan sát hành ñ ng m u, k t qu m u, hư#ng d n, ch" v6, k t h p các cách. Bư#c 2: luy n t p. khi luy n t p ph i ñ m b o các ñi u ki n sau: - N%m rõ, chính xác m c ñích c a luy n t p; - Thoi dõi sát sao vi c th c hi n ñ ñ o b o tính chính xác c a vi c th c hi n; - ð s l n luy n t p; - Bài t p ph i là m t h th ng xác ñ nh, theo s k t c h p lí, có k ho ch rõ và nâng d n ñ ph c t p. - Không ñư c ng%n quãng quá trình luy n t p trong th i gian dài. Bư#c 3: T ñ ng hóa: Sau khi hành ñ ng ñư c mô hình hóa, quá trình th c hi n ñư c ñi u ch"nh, s.a ñ i, lo i b! ñ ng tác th)a và chính xác hơn, lúc ñó c u trúc hành ñ ng ñã thay ñ i v ch t. Hành ñ ng lúc này có tính ch tL - Bao quát hơn, b#t d n m c tiêu b ph n; - Ti t ki m, gi m ñ ng tác th)a - ðiêu luy n, ít ho(c không có m(t ý th c - T c ñ nhanhm ch t lư ng cao và k t qu ñ u ñ(n. - Chuy n vào m t khâu c a hành ñ ng ph c t p và ñã ñ t chu,n nhu n nhuy+n cao. Chính lúc ñó kĩ x o ñã hình thành, hành ñ ng ñã ñư c t ñ ng hóa. IV. Cơ s tâm lí c a m t s mô hình d y h c 1. Mô hình d y h c thông báo. 1.1. Cơ s tâm lý h c - Thuy t liên tư ng. Nh ng ai nhi t tình c vũ cho phương pháp thuy t trình, gi ng gi i trong d y h c ñ u nh n ñư c cơ s tâm lý t) lý thuy t liên tư ng. Thuy t liên tư ng là trư ng phái tri t h c-tâm lý h c l#n, ñư c b%t ngu'n t) tri t h c c a Aristotle, ñ(c bi t t) tri t h c duy c m Anh. Các ñ i bi u hàng ñ u là Thomas Hobbes (1588-1679); J.Locke (1632-1704); G.Berkeley (1685-1753); D.Hume (1711-1776); D.Hartley (1705-1757); H.Spenxơ (1820-1903). Có th tóm lư c các lu n ñi m chính c a thuy t liên tư ng: Th nh t: Tâm lý (hi u theo nghĩa là y u t ý th c) ñư c c u thành t) các c m giác. Các c u thành cao hơn như bi u tư ng, ý nghĩ, tình c m…là cái th hai, xu t hi n nh liên tư ng các c m giác. Nói cách khác, con ñư ng hình thành tâm lý ngư i là liên k t các c m giác và các ý tư ng. Th hai: ði u ki n hình thành các liên tư ng là s g n gũi c a các quá trình tâm lý. Th ba: S liên k t các c m giác và ý tư ng ñ hình thành ý tư ng m#i không ph i là s k t h p gi n ñơn các c m giác ho(c các ý tư ng ñã có. Th tư: Các m i liên tư ng b quy ñ nh b i s linh ho t c a các c m giác và các ý tư ng thành ph n ñư c liên tư ng và t n s nh%c l i c a chúng trong kinh nghi m. Nghĩa là các c m giác hay ý tư ng s ng ñ ng hơn, thư ng xuyên hơn thì t o ra tâm lý m nh hơn các c m giác và các ý tư ng y u hơn, ít thư ng xuyên hơn. Th năm: Các liên tư ng ñư c hình thành theo m t s quy lu t: quy lu t tương t : ý th c c a chúng ta d+ dàng ñi t) m t ý tư ng này sang m t ý tư ng khác tương t v#i nó; quy lu t tương c n: khi ta nghĩ ñ n m t v t, ta có khuynh hư#ng nh# l i nh ng v t khác ñã tr i qua cùng m t nơi và cùng m t th i gian; quy lu t nhân qu : khi có m t ý tư ng v k t qu thư ng xuyên xu t hi n là nguyên nhân d n ñ n k t qu ñó. Trong các quy lu t trên, quy lu t nhân qu có vai trò ñ(c bi t quan tr ng trong các quá trình nh n th c và phát tri n trí tu . 18 Downloaded by Vu Vu (quangchinhlas199@gmail.com) lOMoARcPSD|12114775 S phát tri n nh n th c là quá trình tích lu các m i liên tư ng. S khác bi t v trình ñ nh n th c ñư c quy v s lư ng các m i liên tư ng, v t c ñ ho t hoá các liên tư ng ñó. Th sáu: Sau này, thuy t liên tư ng d a vào cơ ch ph n x có ñi u ki n do P.I.Pavlov phát hi n, các liên tư ng ñư c gi i thích v phương di n sinh lý th n kinh là s hình thành và khôi ph c các ñư ng mòn th n kinh nh các kích thích. Nh n xét: - Chưa v ch ra ñư c cơ ch , các giai ño n hình thành các liên tư ng. - Không ñánh giá ñúng m c vai trò c a ch th trong s hình thành các liên tư ng. 1.2. Mô hình d y h c thông báo. D y h c thông báo có th là mô hình d y h c c ñi n nh t. Trong ñó n i dung h c t p là nh ng tri th c có s7n, ñư c c u trúc theo các m i liên h nh t ñ nh. Ngư i d y s. d ng các phương pháp khác nhau ñ thông báo cho ngư i h c các m i liên h có trong n i dung h c t p và giúp ngư i h c hình thành, c ng c , lưu gi và khôi ph c các kinh nghi m ñã có. D y h c theo mô hình thông báo có nh ng ñ(c trưng d+ nh n th y: Th nh t: M c tiêu và n i dung d y h c là cung c p cho ngư i h c nh ng tri th c cho s7n, ñư c c u trúc theo lu t liên k t nh t ñ nh. Th hai: Cơ ch h c là s hình thành, c ng c , lưu gi và khôi ph c các m i liên tư ng. Ngư i h c s. d ng các giác quan ñ thu nh n các hình nh c m tính; sàng l c và liên k t các hình nh m#i và cũ ñ t o ra ý tư ng; s. d ng các cơ ch c a trí nh# ñ lưu gi hình nh ñư c tri giác và các kinh nghi m ñã có nh liên tư ng, khôi ph c các kinh nghi m ñó trong tình hu ng c n thi t. Th ba: D y h c là s tác ñ ng vào các giác quan và trí nh# c a ngư i h c; cung c p các s ki n, các hình nh, các tri th c ñ ngư i h c có các c m giác, hình thành các hình nh; t o ra các kích thích ñ sinh viên xác l p các m i liên tư ng. Phương châm d y h c ñây là cung c p càng nhi u hình nh, s ki n cho ngư i h c càng t t, giúp ngư i h c có nhi u cơ h i ñ t o ra nhi u m i liên tư ng. Th tư: Quan h ngư i d y-ngư i h c trong d y h c là quan h ch th -ñ i tư ng. Trong ñó, GV ch ñ ng s. d ng các phương pháp d y tác ñ ng vào các giác quan và trí nh# c a HS; ch ñ ng cung c p cho HS các s ki n có s7n, ñư c liên k t v#i nhau theo lu t cho trư#c. Ngư i h c th ñ ng ti p nh n các thông tin t) GV và thi t l p các m i liên tư ng theo yêu c u c a GV. Qua ñó hình thành các kinh nghi m, phát tri n các giác quan, trí nh# và tư duy tái t o. Ngày nay, do s phát tri n c a công ngh thông tin, d y h c thông báo ñư c phát tri n theo hư#ng mô hình c a lý thuy t thông tin. Trong ñó m i quan tâm c a nhà sư ph m là ch t lư ng c a các thông tin ñ u vào (các tri th c c n d y cho ngư i h c); quá trình x. lý, liên k t các thông tin, lưu gi và khôi ph c thông tin; các ph n ng c a ngư i h c ñ u ra. Quá trình x. lý, liên k t, lưu tr và khôi ph c thông tin liên quan tr c ti p t#i cơ ch làm vi c c a trí nh# và tư duy c a ngư i h c. Vì v y, m#i quan tâm hàng ñ u c a các nhà sư ph m theo hư ng thông tin là các gi i pháp nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng trí nh và tư duy c a ngư i h c trong d y h c. 2. Mô hình d y h c ñi u khi n hành vi. 2.1. Mô hình d y h c ñi u ki n hoá c ñi n. D y h c theo ñi u ki n hoá c ñi n có cơ s lý lu n là thuy t hành vi c ñi n c a J. Watson (1878-1958). - Cơ s sinh lý c a vi c hình thành hành vi là các ph n ng trong ph n x có ñi u ki n c ñi n do I.P.Pavlov phát hi n: T) m t kích thích không ñi u ki n d n ñ n m t ph n 19 Downloaded by Vu Vu (quangchinhlas199@gmail.com) lOMoARcPSD|12114775 ng không ñi u ki n c a cơ th . Khi có m t kích thích khác ñi cùng m t kích thích không ñi u ki n và ñư c c ng c nhi u l n thì ñ n m t lúc nào ñó, s xu t hi n riêng c a kích thích ñi kèm d n ñ n ph n ng vô ñi u ki n. Khi ñó kích thích ñi kèm ñư c g i là kích thích có ñi u ki n, còn ph n ng ñư c n y sinh do kích thích có ñi u ki n ñư c g i là ph n ng có ñi u ki n. Theo Pavlov, ñưa th c ăn (kích thích không ñi u ki n) vào mi ng con chó ñang ñói s6 làm con chó ch y nư#c b t (ph n ng không ñi u ki n). Cùng v#i vi c ñưa th c ăn cho con chó, ngư i ta rung chuông (kích thích có ñi u ki n), sau m t s l n, ch" c n nghe ti ng chuông, con chó cũng ch y nư#c b t (ph n x có ñi u ki n). - Nguyên lý chung c a d y h c theo ñi u ki n hoá c ñi n là ph n ng R ch" xu t hi n khi có tác ñ ng c a m t kích thích S nh0m ñáp l i kích thích ñó. Nói cách khác, m t kích thích b t kỳ s6 mang l i m t hành vi tương ng. Công th c c a nó là: S R, trong ñó có th phân gi i kích thích S thành các thành ph n S1 Sn và s6 có R1 Rn tương ng. T) ñây d y h c ñư c quy v vi c phân tích và hình thành các kích thích theo logic: S1 Sn, qua ñó s6 kỳ v ng có các ph n ng R1 Rn mong mu n. Ví d : ð kh c ph c tính nhút nhát, không dám trình bày trư c ñám ñông (R) c a m t sinh viên, gi ng viên t o ra chu&i các kích thích: a) ð ngh sinh viên ñó ng'i t i ch& ñ c m t v n ñ ñư c chu,n b trư#c (S1); b) Ng'i t i ch& trình bày v m t v n ñ ñã chu,n b trư#c (S2); c) ð ng t i ch& ñ c v n ñ ñã ñư c chu,n b (S3); d) ð ng t i ch& trình bày v n ñ ñã ñư c chu,n b trư#c (S4); e) ð ng trư#c l#p ñ c v n ñ ñã ñư c trình bày trư#c (S5); f) ð ng trư#c l#p trình bày v v n ñ ñã ñư c chu,n b (S6); g) ð ng trư c l p trình bày v v n ñ nào ñó chưa ñư c chu n b! (S) - Vi c hình thành và c ng c các hành vi ñư c ñi u khi n tr c ti p b i các kích thích. Vi c duy trì ho(c làm m t các hành vi ñã có b0ng cách c ng c ho(c làm m t các ñi u ki n t o ra kích thích: Nói cách khác vi c c ng c các hành vi ñư c th c hi n qua vi c ôn t p thư ng xuyên các hành vi ñó. - Các lo i ñi u ki n hoá c ñi n thư ng ñư c dùng trong d y h c: Khái quát hoá: Hành vi ñư c hình thành b i kích thích tương t v#i kích thích có ñi u ki n ban ñ u (n u ñã h c ñư c ph n ng ñèn ñ! - d)ng l i, thì s6 có xu hư#ng ñi ch m l i v#i các kích thích màu ñ!); Phân bi t: hình thành các ph n ng khác nhau v#i các kích thích g n nhau (phân bi t 21 v#i 12, b v#i d…); S d p t t ph n x : làm m t ph n ng ñã ñư c hình thành b0ng cách gi m ho(c làm m t kích thích không ñi u ki n (kích thích có ñi u ki n không ñư c c ng c ) Nh n xét: Mô hình d y h c theo ñi u ki n hoá c ñi n r t h u hi u ñ giúp HS h c ñư c các ph n x ñơn gi n nh0m t o ra s thích ng trong cu c s ng. Tuy nhiên, h n ch c a mô hình là quá nh n m nh tác ñ ng tr c ti p t) phía ngư i ñi u khi n nên y u t ch th c a ngư i h c ñã b b! qua, coi HS là các cá th th ñ ng ñ i v#i các áp l c c a môi trư ng d y h c. 2.2. Mô hình d y h c t o tác. Trong s n& l c kh%c ph c tính máy móc c c ñoan c a mô hình d y h c theo lý thuy t hành vi c ñi n Watson, ñã xu t hi n nhi u mô hình ñi u khi n hành vi có tính m m d3o hơn, trong s ñó ñáng chú ý là mô hình c a B.F.Skinner (1904-1990) - lý thuy t hành vi t o tác. 2.2.1. N i dung lý thuy t hành vi t o tác. 20 Downloaded by Vu Vu (quangchinhlas199@gmail.com)
- Xem thêm -