Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại ủy ban nhân dân th...

Tài liệu Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại ủy ban nhân dân thành phố bắc ninh

.PDF
103
237
104

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ .............../.............. ......./...... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ .............../.............. ......./...... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN BÙI NAM HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan r n : L ghi h Ni h h h is h g C g, bấ ỳ h hh h h , số iệ g i g , h b i sở i i Uỷ b TS N u ễ B h h h h hố N g g h , ó g ồ gố h h h hữ g g ời i T ; h gs hé g t n õ . c in n T ả u v N u ễ T N n m 7 LỜI CẢM ƠN T g ỏs hh h g ghi ò g bi i i hầ , H h Ch h Q ố gi H N i. Đặ biệ . e TS N u ễ B ố ã g bày gi ờ gH i b h h ỏ ò g bi gi iệ s em h s h h ghiệ . Tôi xin b Phò g V ỏ ò g hó Ni h h N ờ g, em i Uỷ b Th g i h h hố số hò g, b i số iệ , i g ĩ h i g h h hố Ni h, Chi hố g ã h , i h ghiệ g h i iệ h h h hố h i, g g ghệ h g i Ni h, g ấ h i Uỷ b h h h hố Ni h. T i i i i iệ gi ó g gó g Mặ h ù g g h i ồ g h , ồ g ghiệ , b , g i h h h ệ i h i ã ó hi hiệ h, hữ g ó g gó hi gi h ã i, ồ g hời ó hữ g h ốg gh b h h hiệ i . bằ g ấ s hiệ h g hể h hỏi hữ g hi só , ấ b hầ T c in n T b . t n n m ả u v N u ễ T N 7 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................... LỜI CẢM ƠN......................................................................................................................... DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ................................................................ DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................................... DANH MỤC CÁC H NH V ............................................................................................... MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1 CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TH C TIỄN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC ...................................................................................................... 9 1.1. L h g g gC g ghệ h g i gh g quan nhà . ...................................................................................................................................... 9 n 1.2. L .3. h g i h ghiệ hiệ QLNN Q g h g g CNTT ở số gC g ghệ h h, h h g g i ..... 26 c. ............... 37 CHƢƠNG 2: TH C TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH ............. 45 2.1. h i i 2.2. Th g 2.3. Th g h h hố g hi , i h , g CNTT i U N g hó – ã h i h h hố h h hố h g Ni h. ........... 46 Ni h. ................................... 53 g g ghệ h g i iU N Ni h. ............................................................................................................ 62 2.4. Ph h iệ h g h gi hiệ U N h h hố g Ni h QLNN R g b ih g g ghệ h g i g i h ghiệ . ....................... 64 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀNƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH ................................................................................................................................... 79 3. . Q iể , 3.2. Gi i h hh g ng. ............................................................................................... 80 hiệ QLNN g g CNTT iU N h h hố Ninh. .................................................................................................................................... 82 3.3. i gh , ấ ...................................................................................................... 90 KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 95 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT K STT ệu N u Đ ờ g h b 1 ADSL 2 CĐ h 3 BBT bi 4 CNTT C g ghệ h g i 5 HĐN H i ồ g h 6 KCN 7 QLV &ĐH Q 8 TTĐT Th 9 UBND 10 WAN 11 CEO h bấ ối i h h g g ghiệ b g i b iệ h Wide Area Network- g iệ g DANH MỤC CÁC BẢNG g . . hs h h U N h h hố. h h h hố DANH MỤC CÁC H NH V H h . . ồ h h h h h h hố H h . . Số iệ Ninh t h T h s h i Ni h. b 0 6. H h .3. Hệ hố g h iệ H h .4. Hệ hố g hầ h h hố Ni h. Q b i h h h h hố Ni h. H h .5. Gi iệ Cổ g h g i H h 3.1. Ng ời chính i Uỷ b h iệ h h hố h gi s h i ò g Q gi i -Th h hố Hồ Ch Mi h Ni h h h h MỞ ĐẦU 1. L do ọ đề tà u Ng ở h h h h i , iệ g ầ , ấ h gi i hiệ i h hầ , h , ó hiệ h g hiệ g ghiệ Nh h õ ầ h , i Ngh H i gh ầ ngày 30/7/1994 ã h i h h h b h ”. Ngh , g s g h g i gĐ gC gs h s ghiệ i ể h hiệ h g hầ iể ổi i ã ũi h : “T h iệ g iể g h iệ ẩ gs g( h i h ố h ầ g ấ g số hiệ g thông tin Chấ h h T g g ghiệ hó - hiệ g h ĩ h g s ấ , hấ h VII) g ghệ h i i , i h ...”; i biể Đ g i ghiệ h Ch h g ẩ h g ghệ 30 3 99 7 0 000 1 hấ g ghiệ hó , hiệ õ ệ is g . h g ghệ h g i Việ N ghệ h g i ầ ấ Chấ h h T Đ ih i ố gi , hò g, gó g ầ h ể bi i hó h , h h s h hằ g ghệ ”; Ch h số 58-CT/TW g ó g ghiệ g ghệ h g i h: “Ứ g ố gs i ,h h h h ố iệ h: “Ư ố VIII hấ ố số 6-NQ/TW g C g ghệ i h ố i hó ã ó hi số g h h i i h g ghệ h g i trong công h hiệ ệ h ghiệ , hỗ g ghiệ hó , hiệ iể i h h i h g hó , ã hấ , h b g , h iể gh i h h : Ngh h ời số g i h h Nh g s i, h g h is ấ ổi h h thông tin, Đ g hó ổi s hiệ hầ gi i hó g s ờ g h g g g ghệ h g i ở bi g số g iệ g i; gó ẩ g h i h v h i hó , g ghiệ hó , hiệ g iể công h g i hó ; iQ h số 36 00 QĐ-TTg i hh h h h h ừ gb hiệ i hó ghệ h g i gh h ; gi i g g h , i , h g h Ch h h b gi i 0 g b g h h :c i , hiệ g ó i b i i g i hh h h hiệ i hó hiệ g h ò h i ờ gh thông tin i U N ữ ầ ; iệ b ò g ghệ h g i hó Th g i ĩ h ồ g hời, g ời ấ h g g g ghệ h g i , hi g g h hi ặ g i g i ầ g h h hố h h hố, ó i b Ni h ( h g ghệ iể h i i i i h h nghi iH iệ H h h h Q ố gi H N i, ầ g i h h hố g hời gi Nh g 2 h iệ : Phò g i i U N Nh h h c g ghệ h g i , h ờ g q hi Ni h. U N q g ò g Nh trên, g ghệ h g i gh h hs h ầ i òq h g h ; , h h hố Từ hữ g g ghệ h g i hi i h .... Ch h g g h g Ninh, , h Nh h g g ã c g ghệ h g i g g công 30 NQ-CP ngày (UBND) h h hố g ghệ h g i , V g h ổ g hể hữ g hiệ hệ hố g h h h h i Ngh g h h h i h i i g h ổ g hể h. T i h h “t iể h h Ch - 0 0 g g ó h õ h h h ” hay h h h h Nh Ch ệ Ch 00 - 0 0 h h h h h chính nh h h h h h bằ g g 8/11/2011 iệ g Ni h; h gi h h ng c g ghệ h g i g h g h Qu n lý n nước về ứn dụn côn n in ” ể ố 2. Tì ì Q h hi i h h ấ h i h ẩ i h g h g Th Mi hghi g ầ i hằ h i hiể h g i Việ N g h i g g hiệ g h g ĩ h số gi i h hiệ g, h ầ ể ó gi i h h 3 hằ i: Đ i g g ghệ h g i ở h h ầ g g g ghệ b ổ g i g số gi i h i , g h, hữ g i ẩ g ầ g h g .Đ . g ở h ”, h g, g g ghệ h g i sở hiệ g hi . , ổ h ẩ h ghiệ g ghệ g i h sở h h h h i h g ghệ h g ấ gh hiệ ĩ h h g (TT&TT), 007. Đ h , g h, g h ố gi , 2003. Đ hi : “Nghi g ghệ h g i ở h g i h g ghệ h h g ghệ h g i ũ g h ừ ầ i ã hẳ g b g i h h T g; ồ g h : iệ H h h h g. Đ Th g i h h ấ h c g ghệ h g i ”, h hẳ g g ghệ h g i g h ghi h h h g ồ ấ g ghệ h g i hữ g i i ã ghi -Đ g g : “C h -H h i .Đ c v g ghệ h g i h g i hữ g h g i h g i g g hi h i: TS. Ng i “ i u qu đế đề tà u ấ , g h ừT ấ hiệ -Đ h t ôn tin tại UBND t n p qu g hời ũ g ã ghiệ . ứu s h gi , nên g gh g h, h h , ối i g ghệ h g -L Th g sĩ “Gi i h h h L ã h hiể h g i g h -L h Th sĩ Q Th g Th Ni h”, Th ã h i (2008). Đ ấ h iệ ( 998), Tổ g h gi ỹ h hầ iể h i Th h g gi h h g b h b h h g h gi i h ”, Ph g h iể V H i g ghệ h g i ở ể ẩ h i h - ãh i g g h h b h g ghệ h Vĩ h Phúc. g ghệ h g i , Nh g i ấ g ghệ h g g ghệ h g i , hệ hố g ối h g i . ( 004), Gi h i h i h h h. 4 g. Gi hấ h h b i h gi i g ó ó h i iệ h… Th h, hệ i g h g ghệ h g g “Q g h i iệ hữ g h i iệ h g i , hệ i g g ghệ h g i g Đ h Vi g g “Q g h h g i ,i e e hiệ g gi i h h -H iệ g hữ g gi i h h g iệ H N i. Đ i . Gi ấ h h h h h Vĩ h Phúc- Th Vĩ h Ph , ừ ó b g ghệ h g i ). sĩ, “Ứ g h gi - Ph ( 008). h h hố Hồ Ch Mi h”, i i ã h g i N gi : Vũ T ấ Li h ( 0 3). -L i h h g h Y sĩ Q g ghệ h g i h ó, g ghệ h g i V g h h h h h( 0 -L g b g . g c g ghệ h g i Ng g hằ g gi : Ng Gi g. Q h hi g hiệ h Gi g”, g h h h ẩ gi h g g ghệ h ỹ h s g số - Đặ g Hữ ( 00 ), Ứ g s ghiệ g g ghiệ hó , hiệ h i hó iể g ghệ h g i ấ , Nh ấ b h Ch h Q ố gi . -Đ (Đ i h hó h h h h h i h hó h g gi i 00 - 2005 Đ g gi i 00 - 2005 ). -Đ (Đ 47), Đ 0 0 (Đ i h g g g h g Nh ấ h ệ , h ó h g ghệ h g i . T hi , ối g ghệ h g i hể h g g và 3.1. Mụ đí ệ ủ u vụ ủ u Nh h gi h gh thông tin ể g g hiệ h qu v hiệ g ghệ h g i q , hi i , ó hệ hố g v sở ghi g t g ghệ h g i . 3. Mụ đí g Nh Ni h ừ h ầ hằ Đ g g h h hố gi i h gh i ĩ h gh ghi g T iU N công g công nghệ h g i g, h h s h i g ghệ h g sở ; các h g g g h i iệ , các g h g g h : h g hiể , 006số h nh ghệ h g i , g Đ g gi i h g, các công trình ghi g i gi i h g 06). Nh tin hó h g ũ g h g g g công tác q g U N hiệ g i h gi hiệ g h h hố 5 h g ghệ h g i ; l Nh q Nh q g Ni h; ừ ó Nh g g ghệ ấ các g công ghệ h g i , ẩ h h hố h h vụ ủ u - Nghi g Nh q - Đ h gi h ghệ h g i Ni h. -X ấ g h g hiệ h i, h iU N h h hố 4. Đố tƣợ h g g 0 0 i, h hữ g ồ h U ND Nh q h h hố Ni h, i, h h g g Nh và p ạ v ó nhằ nâng cao g ghệ h g i ứu ủ u v ứu g h h h hố 4.2. P ạ Ni h ừ g ghệ h g i g ghi g g công Ni h. 4.1.Đố tƣợ Đối h gi g h h hố g iU N g công tác q h , hữ g ồ g h i Nh q hữ g g ghệ h g i g g ghệ h g i . U N ừ hữ g ồ số gi i h g iU N i g Nh h h hố ấ g g h gi q -V h , g ghệ h g i ; g h, trong công h h g ghệ h g i g g gh . Ph -V g v sở Nh tác q ấ g Ni h. 3.2. N ệ hiệ iể g g ấ : Hiệ g ghệ h g i i b h Ni h. v ứu h g gi : L gi i h g g ghệ h g i g hời gi : L g ghệ h g i h i ghi iU N ghi g iU N h h hố nay. 6 g h h hố n Ni h. h Ni h ừ g 0 0 5. P ƣơ p 5.1. P ƣơ p u p và p ƣơ h hiệ Nh L p p s iệ , h s , hố g h h, i gi i u h i , g h g h ò , i ể ghiệ ấ hằ . gi s h i gi i, h õ g h g h ghi . ủ u v n i h g ghệ h g i , s g ỏ hữ g ấ g g h h, h 6.2. Ý h g g ghệ h g i ; iể hữ g g h h i gó g ĩ h ó hể h g ghệ s g sở i h . t ự tễ ghi h ó hể ầ Nh g m i iệ h g h i 7. Kết ấu ủ h h hố h h iệ h g iệ q h h h h h g iệ ghi iệ , g ghệ h g i . v Ng i hầ Mở ầ , hầ 3 h g i ĩ h u Ni h g ghệ h g i , h gồ . h : ghi hiệ và t ự t ễ h h – u hầ bổ s g, h ghĩ M h ghi ghi h, ổ g h hấ g h 6.1. Ý Đối h h 6. Ý ể g h , s s h, h hi h . Đ g, h h s h g số ghi g g ó h h hừ T v ứu g gi i h u h ờ g ối, h hừ 5.2. P ƣơ ứu ủ sở ở g Hồ Ch Mi h; h p p u L L i , p h g: 7 i iệ h h , Ch g g Ch g : C sở g ghệ h g i g : Th g ghệ h g i Ch h i b g i h g b h h h hố Ni h. Nh h h hố 8 h g hiệ h hiệ nh gh g hiệ g 3: Gi i h g ghệ h g i i Ni h. . g g g g CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TH C TIỄN HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 1.1. L độ ủ u u ơ qu về ứ dụ ô ệ t ô t tro oạt à ƣớ 1.1.1. Một số ệ i ni m về côn n 1.1.1.1. t ôn tin Hiện nay có rất nhi u cách ể ti p c n khái niệm công nghệ thông tin. Theo cách ti p c n thông th ờng, công nghệ thông tin (ti ng Anh là Information Technology hay vi t t t là IT) là m t nhánh ngành kỹ thu t s d ng máy tính và phần m m máy tính ể chuyể truy n t i và thu th p thông tin. Ở Việ N ầ ầ hiể h ghĩ ổi, , h i iệ g Ngh h , h h g ồ h i g iệ g h g, hằ i g h g i ấ g g ời ã h i". h hiệ ih g h h g g i gs ã h õ: “C g ghệ h g i h s g ghệ i g h g g i ĩ h 7 0 000 ghiệ h ĩ h g ó hiệ g Ch h g ghệ h g i h i- h h i h T i Ch h số 58 CT-TW ẩ hiệ h g h Ch h h h ĩ h ổ h g ghệ thông tin c số 49/CP ngày 04/08/1993 h s : "C g ghệ h g i h ữ, b o vệ, x lý, iệ g ghiệ h gữ ù g ể h h g i h h g i ”. Theo Lu t công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 thì thu t ngữ công h ghĩ nghệ thông tin ph g h h h s : “Công nghệ thông tin là t p h p các h c, công nghệ và công c kỹ thu t hiệ 9 i ể s n xuất, , h truy h h p, x lý, l ng ti p c n ữ ổi thông tin số”, ũ g tác gi v khái niệm công nghệ thông tin trong lu này. i ni m về ứn dụn côn n 1.1.1.2. của cơ quan ời số g i h hiệ g hi h iể ó ầ , g h g hiệ h h g g h hiệ g is hiệ g g g ghệ h g i hấ , i, h iể h h i h b s ệ i h, ghiệ ấ , h gs i h s ghiệ g hiể h g ghiệ h , hiệ h gó ; ó hiệ h g g i ih ó ( h h c hiểu: “Ứ g g ghệ h g i ối g i, ố hò g, g h i h g h h ẩ g g ờ g 10 ổi g h h số g h ầ hiệ ể h , 000 ĩ h h g i g g g ). iệ s i h hằ g , g ghệ h g i g h công hầ gi i hó g s g h i h hấ iệ g ghiệ h Theo Lu t công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, thu t ngữ g h 7 0 000 ; h ih hò g công nghệ thông tin g iệ i , g i h - ã h i hằ hiệ ố ố iể s Ch h h ghiệ , hỗ i h h h i h hầ h h h - ã h i, g ghệ h g i ĩ h h i . g ghệ h g i ih .Ứ g i ĩ h i h ghiệ The Ch h số 58 CT-TW h g g ghệ h g i ấ ẩ g g ể i iể g - ã h i. Ứ g i h thông tin g ghệ h g i Ngày nay, c , oạt đ n nước cô h t ôn tin tron - ã h i, g g s ấ , hấ h g, hiệ hấ he h h g g ”. Đ ũ g h i iệ hù . v cô t ô t tro oạt độ gh g của cơ qua N à ước Th gữ g Nh g h . The Ngh gữ h i, ấ hiệ h số 64 007 NĐ-CP g ghệ h g i gh g thông tin vào h g h g h 0 4 007 h h gh cách hành chính và b dụ Trong nhữ g , s bù g ổ gầ g ời, T i Ngh Ch h h g h h h h iể b h , h h g g i h , ãh i h g i , iể i hó , b h h hi i i hh i h h i h iệ iể h ầ i b 11 ể g h h b g g g iể b , g ố ; hầ , h hh hi ệ Tổ ; gó ũ bã hs . 4 0 0 5 ố h hó , ã i i h is h , ừ g ó Ch h h h h hó g h h ẩ g ghệ h g i iể g g, t h , ghệ h g i hấ h: “c g ghệ h g i có hể ói, g ghệ h s g g h g ghiệ hó - hiệ tin hiệ g ghệ h ố gi ”. Nh g ời số g i h ã hấ hữ hiệ iệ s ệt ô số 36a/NQ-CP iệ g ghệ i h , trong giao ô h s g i h b h. 1.1.2. Va trò ủ v ệ ứ h i : “Ứ g cá h , hỗ g h i, g gc g h i ổ h gầ g hằ ib h h g ã g hữ g Nh g thông i hiệ g ghệ h g i ẩ h ữ g ấ g ghệ h g g i h hữ g h h. Công i gi i ẩ h g ghiệ hó , hiệ ghệ h g i hể hiệ i hó i 1.1.2.1. Vai trò của côn n ấ .V i ò g g h hs : t ôn tin tron sự p t triển kin tế xã i i với l n vực kin tế: S - g i ĩ h i h i h thông tin h h hs ở Việ N s ặ g h , ấ h ó h . T i e e, h g , ó h i iệ ẩ biệ g g ù g ghệ h g i hi M g h g i g ể iể , h i ẩ h h ầ , h ở g ời h iể h iể ấ i h h gi i, ối ặ i ù g h ờ g h ổ g i hẻ ố .C g i h ở g h s s g h h i s ĩ h g h h ố iể g ời g h i i ể ờ g h h h iể , hấ ó h g b h g h h h g h h, iệ h h i h , g ở h h i ữ g ời ở hữ g h h ấ g ghệ i h i h g hs g ãi h hh . Trong , h g h h h g ã ẩ gh .M g iệ g i h ấ hữ g ấ hiệ , h i h , i h . g iệ g g ã h i, h s iể h g g ời… S i h h , h h , gi i iể g ghệ h g i g h , h ổ h s g h ấ, gi i ã h ổi h i b ấ ừ g g ời g iệ ối i i hệ g ã h i. - i với l n vực tế: Việ h g ghệ h g i hỗ hời hi h g g hữ g i ã ở h h g iệ 12 h h h hữ bệ h h b hổ bi h h ó .V h ỹ g , hiệ g g h nay sĩ ó hể h i hẩ h ã ù g ừ (h Ng i , iệ s g h i tin ã gó g h g hi ih h ã g i h i g h hữ g h ổi ừ hằ h g iệ hi h g h hi i, i gi g ghệ h g b , hối h h , i ở giữ g gi h gi i. i h g ghệ h g i h"h g g ấ , hấ g h b , ỹ h g ở n vực n nin qu cp òn : lĩ h - ặ . h : ố gi g g bằ g ể hỗ h b h gi i)…. g hấ h hấ hi ) h ặ h i o dục đ o tạo: việ hầ ờ g, g ghệ h g i ũ g h (b h hữ g ù g i với l n vực - 3 h ừ hi g h ặ i h hầ g ghệ si ã i h", ừ ó h ổi s ố hò g ũ g ó hữ g h hệ ũ h , ấ hiệ h h h i hi s h h h, s hi ố gi . 1.1.2.2. Vai trò của côn n quan n g g hỗ h g h h ghiệ , ổ h , g ghệ h g i h h s g g h h ừT Ứ g g hầ g g ời h g ghệ h g h g iệ ò h. Ch h h g i ố ố õi ể h h ỗi g ghệ h g i g h iể g h h h hh g g h oạt đ n qu n lý của cơ nước Ng iệ t ôn tin tron g, ừ g b , g h gh i h ghiệ , ũ g h 13 ũ g e ẩ i g i ẩ g iệ h h h h. h ố h h h i iệ hh h g g h h, h h góp , ó hiệ h h gi hó
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan