Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Hoạt động thanh tra dược trên địa bàn tỉnh bình phước...

Tài liệu Hoạt động thanh tra dược trên địa bàn tỉnh bình phước

.PDF
28
334
97

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TỪ HỮU CÔNG HOẠT ĐỘ TRÊN ĐỊ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Đắk Lắk, Tháng 9/2016 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Quang Huy Phản biện 1: ................................................................................. ..................................................................................................... Phản biện 2: ................................................................................. ..................................................................................................... Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia (Phân viện khu vực Tây Nguyên) Địa điểm: ……………………………………………………………. - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Phân viện Khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia - Số 51 Phạm Văn Đồng TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng … năm 201… Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược đã được Đảng và nhà nước quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục thể hiện qua các nghị quyết của Đảng, các Luật, quy định, văn bản quản lý từ Trung ương đến địa phương. Với những quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, nhà nước cùng với việc xác định các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể thời gian qua công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược ở nước ta đã từng bước được hoàn thiện đi vào nề nếp và hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Công tác thanh tra chuyên ngành dược ngày càng được quan tâm, qua thanh tra phát hiện ra những bất cập, hạn chế trong cơ chế quản lý, đồng thời phát hiện và kiến nghị xử lý những sai phạm trong hoạt động ngành dược. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình vi phạm pháp luật về dược, khiếu nại tố cáo trong hoạt động ngành dược còn diễn ra ở nhiều nơi, có biểu hiện ngày càng gia tăng về tính chất, quy mô khác nhau, với những phương thức thủ đoạn tinh vi gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Qua công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có chức năng đối với các cơ sở kinh doanh dược cho thấy việc vi phạm quy định về trình tự diễn ra ở ngay từ các bước thực hiện chuẩn bị. Tình hình vi phạm pháp luật ngành dược tồn tại ở nhiều cấp, nhiều địa phương và nhiều khâu trong hoạt động do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một mặt xuất phát từ tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, bên cạnh đó là sự bất cập, thiếu đồng bộ của hệ thống các quy định pháp luật về quản lý, thanh tra, giám sát trong đầu tư kinh doanh, việc chấp hành kỷ cương, pháp luật 1 của các chủ thể tham gia hoạt độ nghiêm... Ngoài ra, một trong những nguyên nhân quan trọng là cơ cấu tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành dược chưa đáp ứng được yêu cầu của quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế trong tình hình mới hiện nay. Để khắc phục tình trạng trên, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực dược là một tất yếu khách quan, vì vậy nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và hoàn thiện tổ chức hoạt động của Thanh tra dược có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. ớc là tỉ ới được tái lập, tình hình kinh tế xã hội kém phát triển, đường xá đi lại khó khăn, đời sống nhân dân khổ cực, bệnh tật phát sinh nhiều. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác y tế của Đảng và Nhà nước, mạng lưới hành nghề y dược tư nhân được mở rộ tỉnh có 425 cơ sở hành nghề dược trong đó có 15 nhà thuốc, 152 quầy thuốc, 165 đại lý thuốc và 93 tủ thuốc trạ ận lợi cho người dân khi có nhu cầu mua thuố ực, song cũng tồn tại không ít mặt tiêu cực như: kinh doanh sử dụng thuốc kém chất lượng, quá hạn dùng; thuốc giả còn lưu hành, người bán thuố ốc không niêm yế ều ảnh hưởng đế ả ệc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tạ qua. Để lập lại trật tự hành nghề đặc biệt là hành nghề dược trên địa Thanh tra dược thời bàn tỉnh, việc khả 2 ấ gian qua là hết sứ ở đó, hoạch định công tác dược trong thời gian tới, góp phầ lý nhà nướ ề y dược nói chung và hành nghề dược nói riêng trên địa bàn tỉnh. Vớ ệ “Hoạt độ phầ ản ị sẽ góp ng tỏ, sâu sắc hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận văn Việc nghiên cứu về tổ chức, hoạt động của Thanh tra và Thanh tra chuyên ngành trên thực tế đã được các nhà nghiên cứu quan tâm cụ thể qua một số đề tài nghiên cứu, đề tài Luận văn Thạc sỹ như Đề tài cấp bộ: “Kết quả hoạt động Thanh tra – những vấn đề lý luận và thực tiễn” của TS. Nguyễn Quốc Hiệp – Viện trưởng Viện khoa học thanh tra, năm 2012; Thanh tra chuyên ngành và việc sửa đổi Luật Thanh tra của TS. Phạm Tuấn Khải – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Văn phòng Chính phủ, năm 2011;… 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích Phân tích, làm rõ những lý luận về thanh tra, thanh tra chuyên ngành dược, nghiên cứu về đặc điểm cụ thể hoạt động Thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở phân tích về mặt lý luận và thực tiễn, đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước. - Nhiệm vụ + Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận về Thanh tra dược tỉnh Bình Phước. 3 + Thực trạng hoạt động Thanh tra dược tỉnh Bình Phước. + Giải pháp để hoàn thiện công tác Thanh tra dược tỉnh Bình Phước. 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động của Thanh tra chuyên ngành dược tỉnh Bình Phước. - Phạm vi nghiên cứu: Tác giả tập trung nghiên cứu hoạt động của Thanh tra dược tỉnh Bình Phước từ năm 2012 đến năm 2016. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. - Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứ tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; thống kê; phân tích, tổng hợp; so sánh; chuyên gia. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn - Ý nghĩa lý luận: Luận văn góp phần làm sáng tỏ được cơ sở lý luận tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành dược tỉnh Bình Phước. - Ý nghĩa thực tiễn: Về thực tiễn, các kết luận của Luận văn có giá trị tham khảo cho các cơ quan nhà nước trong việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Luận văn cũng là tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy về thanh tra. 7. Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về hoạt động thanh tra chuyên ngành dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Chương 2: Thực trạng hoạt động Thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 4 Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường hoạt động Thanh tra dược. 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH DƢỢC 1.1. Nhận thức chung về thanh tra và thanh tra chuyên 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm thanh tra ngành Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định củ ối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực đó. * Đặc điểm của thanh tra Một là, tính quyền lực nhà nước. Hai là, tính khách quan. Ba là, tính độc lập tương đối. Bốn là, thanh tra gắn liền với quản lý nhà nước. 1.1.2. Thanh tra chuyên ngành Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức cá 6 nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực đó. 1.2. Khái niệm và vai trò của Thanh tra dƣợc 1.2.1. Khái niệm Thanh tra dược Thanh tra Y tế là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, ở trung ương có Thanh tra Y tế, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Thanh tra Y tế; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về y tế theo quy định của pháp luật. Thanh tra dược chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra Y tế, đồng thời có quan hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý Dược cùng cấp để góp phần thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Dược của ngành Y tế. 1.2.2. Vị trí, vai trò của Thanh tra dược Vị trí: Thanh tra chuyên ngành dược là một bộ phận thanh tra Sở Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước. Vai trò: Quản lý nhà nước về ngành dược, tham mưu giúp Sở Y tế kiểm tra về lĩnh vực dược. 1.2.3. Trách nhiệm, quyền hạn của Thanh tra dược Trách nhiệm Thanh tra dược. Thanh tra dược có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành pháp luật về dược trong các lĩnh vực: sản xuất thuốc, lưu thông phân phối thuốc, xuất khẩu nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, tồn trữ quản lý và sử dụng thuốc; kể cả thuốc y dược cổ truyền dân tộc và trang thiết bị y tế. 7 Quyền hạn của Thanh tra dược. Yêu cầu các tổ chức và cá nhân nơi đang thanh tra cung cấp tài liệu cần thiết và báo cáo bằng văn bản những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Trường hợp cần thiết được niêm phong tài liệu tang vật có liên quan đến nội dung thanh tra, lập biên bản các vi phạm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giám định, kết luận những vấn đề cần thiết để phục vụ cho việc thanh tra. Đình chỉ có thời hạn những việc làm vi phạm các quy định về dược gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân và những việc làm khác đang hoặc sẽ gây tác hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và công dân. Quyết định cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi tang vật, giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh, sản xuất của các tổ chức Nhà nước, tập thể, tư nhân và công dân nếu vi phạm các quy định về Dược. Quyết định cảnh cáo các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở công tác Thanh tra Y tế, báo cáo sai sự thật, không chấp hành đúng yêu cầu, quyết định của thanh tra. Trường hợp phải xử lý bằng hình thức cao hơn thì kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quyết định. Chuyển hồ sơ tài liệu sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Thanh tra dược được tiến hành thanh tra độc lập nhưng phải xuất trình thẻ thanh tra viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thanh tra về mọi kết luận và quyết định của mình. 8 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA DƢỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC 2.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động Thanh tra dƣợc trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước Một là, tỉnh Bình Phước có vị trí tiếp giáp với một số tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh có tốc độ phát triển đô thị cao, công tác quản lý ngành y tế nói chung và ngành dược nói riêng đạt được hiệu quả nhất định, do đó trong quá trình công tác, trao đổi kinh nghiệm cũng có tác động tích cực đến công tác quản lý ngành y tế nói chung và Thanh tra dược nói riêng. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên có diện tích rộng, địa hình khó khăn cùng với việc phát triển hệ thống hạ tầnggiao thông chưa được đồng bộ nên hoạt động Thanh tra dược cũng bị ảnh hưởng, khó khăn trong việc sắp xếp tổ chức, bố trí phân công nhiệm vụ trong điều kiện còn thiếu về nhân lực, vật lực. Hai là, do điều kiện thực tế của tỉnh dân số tăng nhanh, chủ yếu là dân nhập cư từ các tỉnh thành phía Bắc đến sinh sống và làm việc với nhiều thành phần dân tộc khác nhau, nhiều nơi trình độ dân trí thấp, việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm cũng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành Thanh tra dược. Ba là, tỉnh Bình Phước là tỉnh có điểm xuất phát thấp, kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan hành chính, cơ quan thanh tra nói chung và Thanh tra dược nói riêng chưa được đầy đủ, chưa đáp ứng 9 được yêu cầu phần nào cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thanh tra chuyên ngành dược. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy Thanh tra dược tỉnh Bình Phước Cơ sở pháp lý: Thanh tra y tế tỉnh Bình Phước được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-SYT ngày 18/01/1997 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở Y tế Bình Phước qua đó tổ chức hoạt động của thanh tra Y tế. Vị trí, chức năng: Thanh tra Y tế tỉnh Bình Phước (gọi tắt là thanh tra Sở) là cơ quan trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện các chức năng thanh tra, kiểm tra; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; Lập chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở. Nhiệm vụ, quyền hạn: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về y tế của tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực được quy định tại Điều 15 Nghị định này. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 10 Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ các quy định trái với văn bản pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Sở Y tế thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó. Khi cần thiết, yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 2.1.3. Nhận xét về tổ chức Thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước Kết quả đạt được: Cán bộ, viên chức ngành thanh tra đã không ngừng phát huy tính sáng tạo, am hiểu về chuyên ngành, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, của tỉnh, góp phần ổn định hoạt động của ngành dược trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quản lý ngành dược nói riêng và ngành y tế nói chung của tỉnh. Hạn chế: Số lượng cán bộ thanh tra ít chưa đáp ứng được nhu cầu. Địa bàn rộng rất khó khăn trong công tác thanh tra. 11 Trình độ đại học và sau đại học chưa cao, số lượng đã qua đào tạo nghiệp vụ thanh tra, được công nhận là thanh tra viên rất ít. Nguyên nhân của hạn chế: Về mặt cơ sở pháp lý. Các văn bản chưa rõ ràng, rất ít văn bản quy định cụ thể thanh tra chuyên ngành dược ngoài Quyết định 590BYT/QĐ. Do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên Bình Phước là một tỉnh có diện tích tương đối rộng nên việc sắp xếp bố trí tổ chức Thanh tra dược một cách hợp lý và thực sự khoa học trên thực tế gặp nhiều khó khăn. Do điều kiện thực tế khách quan của việc đào tạo trình độ nghiệp vụ thanh tra, nên số lượng công chức được tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ nâng ngạch bậc là hạn chế, số lượng công chức đặc biệt là công chức lãnh đạo đa phần chưa được bồi dưỡng về lý luận chính trị, có trường hợp được đào tạo lại luân chuyển qua bộ phận khác thuộc Sở Y tế. 2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động Thanh tra dƣợc trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc 2.2.1. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh, sản xuất thuốc Xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh thuốc. Vi phạm các quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc. Vi phạm các quy định về quản lý giá thuốc. 2.2.2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 12 ức. 1 chuyên viên. Trên thực tế Thanh tra dược thuộc thanh tra Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước còn hạn chế về số lượng, tỉnh Bình Phước là một tỉnh có diện tích rộng, các đơn vị hành chính lớn nhưng trên thực tế thì lực lượng cán bộ làm công tác quản lý chuyên ngành dược còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu thự tế đưa ra, vì vậy trong quá trình quản lý còn thiếu sót những vấn đề cơ bản, gây khó khăn trong việc khắc phục. ịa 2.2.3. bàn tỉnh Bình Phước Hành vi vi phạm đối với hành nghề không đúng địa chỉ, không có biể ặc biể uy định. Hành vi vi phạm không đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất nơi bán thuốc. Hành vi vi phạm hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được quy định trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. 2.2.4. Hoạt động thanh tra việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trên lĩnh vực quản lý ngành dược Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn trong quản lý ngành dược trong thời gian qua chủ yếu được đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh. Đối với những lớp huấn luyện giới thiệu về chuyên ngành dược thường do Sở Y tế phối hợp với trường trung cấp y tế tỉnh Bình Phước giảng dạy, chia sẻ. Do đó công tác thanh tra đối với việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trên lĩnh vực dược chưa được thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế phối hợp kiểm tra tham mưu cấp 13 các loại văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi, quyền hạn của giám đốc sở đối với các phòng ban chuyên môn của sở. Qua quá trình kiểm tra cho thấy sự lỏng lẻo trong qua trình đào tạo, cấp các chứng chỉ chưa được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Còn nhiều sơ hở trong việc cấp giấy chứng nhận cho việc kinh doanh và hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 2.2.5. Hoạt động thanh tra các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong hoạt động ngành dượ ỉnh Bình Phước Qua kết quả thanh tra cho thấy, thanh tra Sở Y tế có tổ chức thanh, kiểm tra nhưng không đảm bảo chỉ tiêu được giao hằng năm (đạt 92,6% trong khi đó chỉ tiêu giao phải đạt 100%); công tác lập kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra cũng chưa đầy đủ. Việc kiểm tra hành nghề và tuân theo pháp luật hành nghề chưa nghiêm, có lúc có nơi còn áp dụng pháp luật tùy tiện để xử lý. Cụ thể hơn, qua khảo sát cho thấy vẫn còn một số cơ sở hành nghề có thái độ không hài lòng hoặc tạm thời hài lòng về cách cư xử, đạo đức, tác phong làm việc, trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật của cán bộ Thanh tra dược khi thi hành công vụ. 2.3. Ƣu điểm và hạn chế Thanh tra dƣợc tỉnh Bình Phƣớc 2.3.1. Những kết quả đạt được Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện ra nhiều thiếu sót, hạn chế của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh thuốc, qua đó: chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý, lập thẩm định các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc. Kết quả của công tác Thanh tra dược tỉnh Bình Phước đã góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về dược nói 14 riêng và toàn ngành y tế tỉnh nói chung, bảo đảm tăng cường pháp chế trong quản lý nhà nước về y tế đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành y tế của tỉnh. 2.3.2. Những hạn chế Một là, Hoạt động thanh tra mặc dù đã được triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đi vào chiều sâu, cán bộ Thanh tra chưa nắm vững các quy định của pháp luật về công tác Thanh tra cũng như các quy định về Thanh tra chuyên ngành (Luật, Nghị định). Hai là, Hoạt động thanh tra còn chậm đổi mới về nội dung và hình thức, như chậm cập nhật các văn bản pháp luật mới. Tầm nhìn của cán bộ Thanh tra chưa đúng, ngay cả khi có quyết định Thanh tra, cán bộ Thanh tra chưa chấp hành đúng quy định pháp luật về Thanh tra như khi thanh tra chưa có quyết định Thanh tra, thẻ Thanh tra viên trong quá trình Thanh tra. Ba là, Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược chủ yếu tập trung vào các hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc như: không niêm yết giá thuốc, không có chứng chỉ hành nghề, không có bảng hiệu. Về nguyên nhân khách quan: Thứ nhất, Thanh tra dược tỉnh Bình Phước thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, phạm vi địa bàn rộng, trong khi đó đội ngũ công chức, thanh tra viên còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thứ hai, Hạn chế về mặt số lượng, số lượng cán bộ thanh tra còn ít mà địa bàn của tỉnh lại rất rộng vì vậy phần nào ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thanh tra. Thứ ba, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Thanh tra dược chưa được hoàn thiện. 15 Về nguyên nhân chủ quan: Thứ nhất, Ảnh hưởng bởi tính quyền lực. Thứ hai, Phối hợp chưa được chặt chẽ. Thứ ba, Quá trình thanh tra chưa được phối hợp chặt chẽ. Thứ tư, Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra chưa cao. 16 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA DƢỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC 3.1. Phƣơng hƣớng và giải pháp hoạt động Thanh tra dƣợc trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc 3.1.1. Xây dựng thanh tra chuyên ngành dược chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại Xây dựng, củng cố và tăng cường tính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý hành chính nói chung và hoạt động của thanh tra chuyên ngành dược nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng góp phần hướng đến nền hành chính hiện đại. Tính chuyên nghiệp thể hiện ở việc chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí, đào tạo và sử dụng cán bộ; đảm bảo mỗi cán bộ thanh tra ở từng vị trí công tác phải đáp ứng được yêu cầu năng lực, tinh thông về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm cao, dám đương đầu với thử thách, khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, trong xu thế hội nhập và phát triển, cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, trong hoạt động của thanh tra nói chung và thanh tra chuyên ngành dược nói riêng phải từng bước được hiện đại, áp dụng các tiến bộ khoa học vào hoạt động một cách có hiệu quả để đổi mới phương thức hoạt động, cập nhật, xử lý kịp thời, nhanh chóng, chính xác đồng thời ngăn chặn các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm pháp luật trong xây dựng, đặc biệc là các hành vi vi phạm tại các dự án có yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ cao. 3.1.2. Nâng cao tính độc lập của thanh tra chuyên ngành dược 17 Thanh tra chuyên ngành dược là hoạt động nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật chuyên ngành, quy tắc chuyên môn - kỹ thuật, nguyên tắc quản lý ngành dược vì vậy để đảm bảo tính khách quan, hiệu lực, hiệu quả thì bản thân hoạt động thanh tra chuyên ngành dược phải có tính độc lập tương đối với cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, thanh tra chuyên ngành dược lại là công cụ thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước ngành dược nên cơ quan thanh tra được tổ chức theo hướng là cơ quan tham mưu giúp việc và phụ thuộc cơ bản vào cơ quan quản lý nhà nước (Thanh tra Sở phụ thuộc vào Sở Y tế). Nâng cao tính độc lập của thanh tra chuyên ngành dược đó là tạo ra được những chuyển biến trong tổ chức và hoạt động làm cho chủ thể thanh tra chuyên ngành dược phải tương đối độc lập với chủ thể quản lý nhà nước - Sở Y tế trong việc xem xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị xử lý. 3.1.3. Bảo đảm minh bạch, dân chủ, hiệu quả trong hoạt động thanh tra chuyên dược Công khai, minh bạch là yêu cầu xuất phát từ bản chất và là một trong những chuẩn mực hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước nói chung, của ngành thanh tra và thanh tra chuyên ngành dược nói riêng, nó là một trong những biện pháp hữu hiệu phòng ngừa các hành vi sai trái, tiêu cực, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Hoạt động thanh tra chuyên ngành dược là một trong những hoạt động thuộc lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Do bản chất của thanh tra chuyên ngành dược là xem xét, đánh giá một cách khách quan việc thực hiện chính sách pháp luật của các tổ 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan