Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiếng Anh Kế hoạch dạy học tiếng anh 9 thí điểm...

Tài liệu Kế hoạch dạy học tiếng anh 9 thí điểm

.DOC
11
7866
91

Mô tả:

PHÒNG GD & ĐT BẾN LỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH 9 - THÍ ĐIỂM Họ và tên: Huỳnh Phong Dinh KẾ HOẠCH CHUNG A. Cơ sở xây dựng kế hoạch: - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; - Căn cứ vào văn bản hướng dẫn về giảng dạy bộ môn; - Căn cứ vào định mức, chỉ tiêu được giao: B. Đặc điểm tình hình: I. Vị trí bộ môn: - Tiếng Anh là môn học khó và mới đối với học sinh THCS. Môn tiếng Anh đòi hỏi người thầy phải đầu tư nhiều thời gian vào môn dạy. - Học sinh muốn học tốt môn tiếng Anh phải không ngừng học bài và làm bài tập cũng như chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Qua nhiều năm giảng dạy và qua khảo sát cho thấy đa số học sinh học yếu môn tiếng Anh là những học sinh lười làm bài tập ở nhà, ngại giao tiếp. II. Biện pháp thực hiện kế hoạch: 1. Đối với giáo viên. Nhìn vào thực tế việc học và kết quả học tập của học sinh địa phương, cũng như qua nghiên cứu chỉ tiêu chất lượng bộ môn của phòng GD&ĐT, nhà trường đặt ra, bản thân tôi cần phải có biện pháp thích hợp trong quá trình giảng dạy và giáo dục để có kết quả ngày càng cao. Trước hết phải nghiên cứu phương pháp, chương trình soạn giảng chu đáo, bởi chương trình là pháp lệnh. Dạy bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng, trong quá trình dạy phải phân phân hóa đối tượng học sinh Tham gia bồi dưỡng thay các chuyên đề đầy đủ. Tham gia hội thảo về chuyên môn do phòng GD&ĐT huyện, cụm tổ chức. Trong quá trình giảng dạy phải biết kết hợp nhuần nhuyễn 4 kỹ năng trong 1 Unit, phải tạo điều kiện cho học sinh hoạt động tích cực, tự khám phá tìm tòi, phát hiện cái mới, đem lại kết quả cao trong học tập. Luôn kiểm tra vở ghi, vở bài tập thường xuyên. Kiểm tra chấm chữa kịp thời, chính xác và khách quan. Luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh để có biện pháp giảng dạy thích hợp. Nhằm ngày càng nâng cao chất lượng bộ môn. Thường xuyên trò chuyện với học sinh về bộ môn tiếng Anh, về đất nước - con người Anh, về những điều mới mẻ, thú vị để giúp các em ngày càng có ý thức, hứng thú với môn học. Luôn cải tiến phương pháp giảng dạy, kết hợp linh hoạt các thủ thuật vừa đem lại hiệu quả cho tiết dạy lại hứng thú cho học sinh. Hướng dẫn học sinh cách học từ mới, cách học ngữ pháp, cách học phát âm làm cho dễ nhớ và nhớ lâu và cách tự học bài ở nhà. Luôn phải biết trau dồi, tích luỹ kiến thức để tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyện môn nghiệp vụ. Cuối cùng là thường xuyên dự giờ đồng nghiệp, đăng ký giờ dạy tốt để trau dồi và học hỏi kinh nghiệp lẫn nhau. 2. Đối với học sinh. - Để học tập tiếng Anh có chất lượng và hiệu quả trước hết phải có đầy đủ sách vở, SGK, SBT, vở BT, vở nháp, ... - Phải làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị bài cũ, bài mới đầy đủ trước khi đến lớp. - Trong giờ học phải tập trung chú ý vào bài giảng, hăng say xây dựng phát biểu ý kiến. - Luôn tự giác học hỏi, rèn luyện khả năng giao tiếp với bạn bè. - Tích cực tự học tập, hoạt động cặp và nhóm. 3. Đối với cha mẹ học sinh. - Quan tâm đến con em, tạo mọi điều kiện cho các em có thời gian để học. - Chuẩn bị cho con em đầy đủ dụng cụ, sách vở học tập, … - Theo dõi, nhắc nhở con em làm bài tập, học bài đầy đủ, ... 4. Các lực lượng giáo dục khác. - Có sự quan tâm đến học sinh. - Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học cho cả thầy và trò. ANH 9 THÍ ĐIỂM Unit 1 Local environment Writing - Writing an email to give information about places of interest in an area and things to do there Unit 2 City life Writing Reading Speaking - Reading for general - Discussing local and traditional crafts, their specific information benefits and challenges about a traditional craft village Listening - Listening for specific information about places of interest in an are Language focus - Complex sentences (adverb clauses of result, reasons, concession): review - Phrasal verbs - Pronunciation: Stress on content words in sentences Communication - Arranging a visit to a place of interest in the region Project - Giving a presentation about something special in an are Reading - Reading for specific information about the features of cities Speaking - Talking about important features of a city Listening - Listening for specific information about some problems of city life Language focus Communication Project - Writing a paragraph about disadvantages/ drawbacks of city life Unit 3 Teen stress and pressure Writing - Writing a short note to ask for advice and to give advice - Comparison of adjectives and adverbs: review - Phrasal verbs (continue) - Pronunciation: Stress on pronouns in sentences - Discussing some features of a city - Writing notices Reading - Reading for general and specific information about a helpline service for teens in Viet Nam Speaking - Talking about teen stress and pressure and how to cope with them Listening - Listening for general and specific information about the work of an advice columnist Language focus - Reported speech: review - Question words before to-infinitive - Pronunciation: Stress on the verb be in sentences Communication - Discussing necessary life skills for teens Project - Giving a presentation about a support group in the school Unit 4 Life in the past Writing - Writing a description of how children in the past studied without technology Unit 5 Wonders of Viet Nam Writing - Writing an article describing a wonder of Viet Nam Reading - Reading for specific information about children’s pastimes in the past Speaking - Making comments on or expressing opinions about facts in the past Listening - Listening for specific information about school life in the past Language focus - Used to: review - Wishes for the present - Pronunciation: Stress on auxiliary verbs in sentences Communication - Describing past practices Project - Making a poster on the preservation of a past tradition or pastime Reading - Reading for specific information about a man-made wonder of Viet Nam Speaking - Talking about manmade wonders of Viet Nam and how to protect and preserve them Listening - Listening for specific information about a natural wonder of Viet Nam Language focus - Passive voice: Impersonal passsive - suggest + V- Communication - Describing a wonder of Viet Nam Project - Making a promotional brochure about a wonder of Viet Nam ing/clause with should - Pronunciation: Stress on short words (a, of, or) in sentences Unit 6 Viet Nam: Then and now Writing - Writing about some qualities a person needs to get along in an extended family Unit 7 Reading - Reading for general and specific information about the tram system in Ha Noi then and now Speaking - Talking about changes in transport in the neighbourhood and expressing opinions about these changes Listening - Listening for general and specific information about life in an extended family Language focus - Past perfect: review - Adjective + toinfiitive; Adjective + that-clause - Pronunciation: Stress on all the words in sentences Communication - Talking about some changes in Viet Nam Project - Making a photo exhibition about school life in Viet Nam then and now Reading - Reading for general and Speaking - Talking about the eating Listening - Listening for detailed and specific information Recipes and eating habits Writing - Writing about the eating habits of a classmate Unit 8 Tourism Writing - Writing a paragraph about the negative effects of tourism on an area/country specific information about the eating habits of Japanese people habits of Vietnamese people about teenagers’ eating habits Language focus - Quantifiers: review - Modal verbs in conditional sentences type 1 - Pronunciation: Tones in statements used as questions Communication - Discussing the recipe for a dish Project - A survey on eating habits Reading - Reading for general and specific information about a tourist attraction Speaking - Talking about one's choice of holiday Listening - Listening for specific information about the benefits of tourism to an area/ country Language focus - Articles (other uses) - Pronunciation: Tones in asking for information Communication - Discussing a place/ country you would like to visit on holiday Project - An advertisement for a tourist attraction Unit 9 Reading - Reading for general and specific information about English as a means of international communication Speaking - Discussing experiences in learning and using English Writing - Writing a paragraph about the uses of English in everyday life Language focus - Conditionals sentences type 2: review - Relative clauses - Pronunciation: Tones in new and known information Communication - Interviewing to build up an English learner profile Unit 10 Reading -Reading for specific information about two famous astronauts’ space travel Speaking -Talking about space travel history and discussing the skills needed to become an astronaut Language focus - Past simple and past perfect: review - Defining relative Communication Project - Talking about life on a - A holiday out of this space station world! English in the world Space travel Writing - Writing a short paragraph using advertising language Listening - Listening for general and specific information about students’ experiences in learning and using languages Project - Differences between varieties of English Listening - Listening for general and specific information about some space tourism services clauses - Pronunciation: Continuing or finishing tones Unit 11 Changing roles in society Writing - Writing about the roles of teenagers in the future Unit 12 Reading - Reading for specific information about the changing roles of women in society and its effects Speaking - Talking about roles in the future Listening - Listening for specific information about the changes that women in Kenya are going through Language focus - Future passive: review - Non-defining relative clauses - Pronunciation: Agreeing and disagreeing tones Communication - Describing the changing roles of schools Project - Your vision of the future Reading - Reading for general and Speaking - Talking about a person's Listening - Listening for general and specific information My future career Writing - Writing about the qualities one needs to be able to do a certain job Xét duyệt của BGH specific information about choosing a career choices likes/dislikes, personality traits and abilities for a certain job about choosing future jobs and reasons for the Language focus - Despite/In spite of: review - Verbs + toinfinitive/Verbs + V-ing - Pronunciation: High tones Communication - Talking about choosing future jobs and reasons for the choices Project - My future career path ………………, ngày 15 tháng 8 năm 2016 Người viết Huỳnh Phong Dinh
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan