Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Lao động thương binh và xã hội 2013

.DOC
6
1518
101

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Phần thi Viết) CÂU HỎI 1. Anh (chị) hãy trình bày về vị trí, chức năng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định tại Thông tư số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ? Liên hệ thực tiễn tại thành phố Hải Phòng quận, huyện nào chưa thành lập Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội? Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng có Chi cục nào? CÂU HỎI 2. Anh (chị) hãy trình bày cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng được quy định tại Quyết định số 688/2009/QĐ-UBND, ngày 22/4/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng? Liên hệ thực tiễn đến thời điểm 31/12/2013 về cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng? CÂU HỎI 3. Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về lĩnh vực: việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; lao động, tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Thông tư số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ? Liên hệ thực tiễn đến thời điểm 31/12/2013, phòng chuyên môn nào thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nêu trên? CÂU HỎI 4. Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về lĩnh vực: an toàn lao động, dạy nghề, bảo trợ xã hội được quy định tại Thông tư số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ? Liên hệ thực tiễn đến thời điểm 31/12/2013, các phòng chuyên môn nào thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ về những lĩnh vực nêu trên? CÂU HỎI 5 Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về lĩnh vực: người có công; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới được quy định tại Thông tư số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ? Liên hệ thực tiễn đến thời điểm 31/12/2013, các phòng chuyên môn nào thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ về những lĩnh vực nêu trên? CÂU HỎI 6 Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội được quy định tại Thông tư số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ? CÂU HỎI 7 Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại Thông tư số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ? CÂU HỎI 8 Anh (chị) hãy trình bày quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp; nêu trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện Nghị định số 127/2008/NĐCP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp? CÂU HỎI 9 Anh (chị) hãy cho biết quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về các chế độ bảo hiểm xã hội, nguyên tắc bảo hiểm xã hội; nêu nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội? CÂU HỎI 10 Anh (chị) hãy cho biết quy định hiện hành của Chính phủ về mức đóng và phương thức đóng của người lao động vào Quỹ bảo hiểm xã hội? CÂU HỎI 11 Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Chính phủ? CÂU HỎI 12 Anh (chị) hãy trình bày nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Chính phủ tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp? CÂU HỎI 13 Anh (chị) hãy trình bày chính sách của Nhà nước về lao động? Nêu nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành? CÂU HỎI 14 Anh (chị) hãy cho biết quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định hiện hành của Bộ luật Lao động? CÂU HỎI 15 Anh (chị) hãy cho biết quy định hiện hành của Chính phủ về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và mức trợ cấp tuất hằng tháng? CÂU HỎI 16 Anh (chị) hãy trình bày nội dung thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện chính sách về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Chính phủ? CÂU HỎI 17 Anh (chị) hãy cho biết Luật Bảo hiểm xã hội giải thích như thế nào về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện? Đối tượng áp dụng trong Luật Bảo hiểm xã hội? CÂU HỎI 18 Anh (chị) hãy cho biết cho theo quy định của Luật Người khuyết tật, giải thích thế nào là người khuyết tật? chính sách của Nhà nước về người khuyết tật? Nêu quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật? CÂU HỎI 19 Anh (chị) hãy cho biết quy định hiện hành của Chính phủ về đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; nêu chế độ tổ chức tang lễ khi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” từ trần? CÂU HỎI 20 Anh (chị) hãy cho biết Luật Dạy nghề giải thích khái niệm về dạy nghề là thế nào? Nêu nội dung quản lý nhà nước về dạy nghề, các cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề, các trình độ đào tạo trong dạy nghề hiện nay? CÂU HỎI 21 Anh (chị) hãy cho biết quy định của Chính phủ về trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện? CÂU HỎI 22 Anh (chị) hãy trình bày mục tiêu dạy nghề trình độ cao đẳng; thời gian học nghề; chương trình và giáo trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề mà Luật Dạy nghề đã quy định? CÂU HỎI 23 Anh (chị) hãy trình bày quy định hiện hành của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề? CÂU HỎI 24 Anh (chị) hãy trình bày quy định hiện hành của Chính phủ về trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? CÂU HỎI 25 Anh (chị) hãy cho biết quy định hiện hành của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; nêu thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề? CÂU HỎI 26 Anh (chị) hãy cho biết quy định hiện hành của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề; nêu các trường hợp phải đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề? CÂU HỎI 27 Anh (chị) hãy cho biết quy định của Luật Dạy nghề về thẩm quyền, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động dạy nghề, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề; nêu các trường hợp trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề bị giải thể? CÂU HỎI 28 Anh (chị) hãy cho biết quy định của Luật Dạy nghề về tuyển sinh học nghề và hợp đồng học nghề; nêu các nội dung cơ bản trong hợp đồng học nghề? CÂU HỎI 29 Anh (chị) hãy cho biết quy định hiện hành của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về các trường hợp phải thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề; quy định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề? CÂU HỎI 30 Anh (chị) hãy cho biết hiện nay Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định thế nào về các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với thân nhân liệt sĩ? CÂU HỎI 31 Anh (chị) hãy cho biết hiện nay Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định thế nào được gọi là thương binh? Nêu các chế độ ưu đãi đối với thương binh? CÂU HỎI 32 Anh (chị) hãy cho biết hiện nay Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định thế nào được gọi là bệnh binh? Nêu các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh; chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng? CÂU HỎI 33 Anh (chị) hãy cho biết các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; nội dung quản lý nhà nước về bình đẳng giới; chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới như thế nào trong Luật Bình đẳng giới? CÂU HỎI 34 Anh (chị) hãy cho biết mục tiêu bình đẳng giới trong Luật Bình đẳng giới; nêu nội dung, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và lĩnh vực lao động? CÂU HỎI 35 Anh (chị) hãy cho biết Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em quy định thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt? nêu nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt? CÂU HỎI 36 Anh (chị) hãy cho biết quy định của Chính phủ về đối tượng được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em? Nêu trách nhiệm bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em? CÂU HỎI 37 Anh (chị) hãy cho biết quy định của Chính phủ về trách nhiệm bảo đảm lợi ích của trẻ em khi phải sống cách ly cha, mẹ? CÂU HỎI 38 Anh (chị) hãy trình bày quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em? Nêu các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại, trẻ em phải làm việc xa gia đình, trẻ em lang thang? CÂU HỎI 39 Anh (chị) hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Người khuyết tật, nêu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân, gia đình đối với người khuyết tật? CÂU HỎI 40 Anh (chị) hãy cho biết theo quy định của Luật Người khuyết tật: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tối đa có bao nhiêu người và gồm những thành viên nào? Có bao nhiêu dạng tật, gồm những dạng tật nào? Có bao nhiêu mức độ khuyết tật, là những mức độ nào? Nêu nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật? CÂU HỎI 41 Anh (chị) hãy cho biết quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về các quyền của đối tượng phục vụ của các cơ sở bảo trợ xã hội? Các hành vi nào bị nghiêm cấm khi chăm sóc đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội? CÂU HỎI 42 Anh (chị) hãy trình bày quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy trình tiếp nhận và chăm sóc đối tượng tại cơ sở bảo trợ xã hội? Cơ sở bảo trợ xã hội bảo đảm đối tượng được chăm sóc theo các tiêu chuẩn như thế nào về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng? CÂU HỎI 43 Anh (chị) hãy cho hãy biết Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định các cơ sở bảo trợ xã hội phải bảo đảm đối tượng được chăm sóc theo các tiêu chuẩn gì về giáo dục, học nghề, văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí? CÂU HỎI 44 Anh (chị) hãy cho biết quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp? CÂU HỎI 45 Anh (chị) hãy trình bày quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về trách nhiệm của Trung tâm Giới thiệu việc làm trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm về giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp? CÂU HỎI 46 Anh (chị) hãy trình bày thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Chính phủ? CÂU HỎI 47 Anh (chị) hãy cho biết quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc? CÂU HỎI 48 Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã theo quy định hiện hành của Chính phủ? CÂU HỎI 49 Anh (chị) hãy cho biết chính sách của Nhà nước về phát triển dạy nghề trong Luật Dạy nghề? Nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động dạy nghề ? CÂU HỎI 50 Anh (chị) hãy cho biết mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong Luật Dạy nghề? Trình bày quy định của Luật Dạy nghề về chương trình dạy nghề trình độ trung cấp?
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan