Tài liệu Luận đoán đúng số tử vi

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1117 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

luận đoán đúng số tử vi
MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 1 LÔØI NOÙI ÑAÀU Ban ñeâm nhìn leân voøm trôøi bao la quang ñaõng, ta thaáy muoân vì sao laáp laùnh, moãi vì sao laø caû moät theá giôùi meânh moâng nhö Thaùi Döông heä chuùng ta. Ban ngaøy, quan saùt caûnh vaät xung quanh, töø ngoïn coû, boâng hoa ñeán con ong caùi kieán, ta thaáy heát bao söï khoâng ngoan, kyø dieäu ñöôïc phoâ baøy tröôùc maét chuùng ta. Vaäy thì baøn tay sieâu phaøm naøo ñaõ kheùo taïo döïng vaø toâ ñieåm neân nhö theá ? Chuùng ta ai cuõng phaûi tin raèng Vuõ truï vaø muoân vaät khoâng theå boãng döng coù, maø phaûi laø coâng trình cuûa moät ñaáng thieâng lieâng, cao caû. Ñaáng thieâng lieâng aáy, ta goïi laø Taïo hoùa hay thöôïng ñeá, ñaõ taïo döïng neân muoân loaøi vaø laëng leõ ñieàu khieån baèng nhöõng luaät maàu nhieäm maø trí oùc loaøi ngöôøi khoâng sao suy löôïng noåi. Moät trong nhöõng quy luaät maàu nhieäm aáy laø Luaâït nhaân quaû. Theo luaät naøy ôû treân ñôøi söï kieän naøo cuõng coù ngueâyn nhaân vaø khoâng moät caùigì coù theå ngaãu nhieân sinh ra ñöôïc. Nguyeân nhaân toát thì keát quaû toát, nguyeân nhaân xaáu thì keát quaû xaáu. Thí duï ôû trong vöôøn ta lôõ troàng gioáng caây xaáu thì sau naøy ta chæ ñöôïc nhöõng quaû chua chaùt chaúng ra gì. Traùi laïi, neáu ta chòu khoù choïn löïa gioáng toát maø troàng thì seõ ñöôïc höôûng nhöõng quaû thôm ngon. Trong ñôøi ngöôøi cuõng vaäy, moïi vieäc khoâng ngaãu nhieân xaûy ra, maø ñeàu do nhöõng nguyeân nhaân gaàn gaën hay saâu xa. Nhöõng nguyeân nhaân gaàn do chính ta taïo neân; coøn nhöõng nguyeân nhaân saâu xa laø do oâng baø, cha meï toïa neân hay laø (neáu tin ôû thuyeát luaân hoài) do chính ta taïo neân töø kieáp tröùoc. Theo luaät nhaân quaû cuûa Ñaïo Phaät, neáu ta bieát tu nhaân tích ñöùc, laøm ñieàu laønh, xa ñieàu döõ, thì khoâng nhöõng kieáp naøy ta gaëp nhieàu may maén, maø tieáp theo seõ ñöôïc höôûng phuùc doài daøo… Traùi laïi, ngöôøi khoâng öa laøm ñieàu thieän maø chæ ham laøm ñieàu aùc, khoâng nhöõng ngay kieáp naøy seõ phaûi gaùnh chòu nhöõng quaû baùo maø ñeán kieáp sau seõ thaáy ngay söï baùo öùng khoâng hay. Vaäy thì giaøu sang hay ngheøo heøn, sung söôùng hay khoå cöïc veà kieáp naøy laø do caùi nhaân maø oâng baø, cha meï ta ñaõ truyeàn laïi cho ta, hoaëc chính ta gieo töø kieáp tröôùc. Töø khi ta chaøo ñôøi, nhöõng keátquaû-baùo-öùng ñaõ ghi saün trong soá maïng ta roài. Noùi toùm laïi, neáu ta tin coù ñaáng Thöôïng-ñeá chí coâng, chí minh thoáng ngöï treân muoân vaät thì phaûi tin coù luaät nhaân quaû vaø coù soá meänh. OÂng cha ta thöôøng noùi “Sinh töû höõu meänh, phuù quyù do thieân” laø ñaõ xaùc nhaän nhö vaäy. Leõ huyeàn bí ñaõ ñöôïc moät nhaø lyù hoïc Trung hoa veà ñôøi Toáng laø TRAÀN ÑOØAN töùc HI DI LAÕO TOÅ nghieân cöùu, roài nhaân ñoù phaùt minh moân Töû-Vi-Ñaåu-Soá coù theå tính ñöôïc soá meänh con ngöôøi, tieân ñoaùn ñöôïc laø thoï hay yeåu, sang giaøu hay ngheøo heøn, haïnh phuù hay khoå cöïc. Nhö caùi maàm cuûa hoät caây mang theo caùi tính chaát toát hay xaáu cuûa cha meï, soá meänh cuûa maïng theo daáu veát nhöõng nghieäp laønh hoaëc nghieäp döõ cuûa oâng baø, cha meï ta hoaëc cuûa chính ta töø kieáp tröôùc. Tuy caùi maàm caây neáu mang tính chaát xaáu, maø ñöôïc troàng vaøo moät nôi ñaát toát vaø ñöôïc chaêm soùc thì sau naøy nhöõng traùi cuõng ñôõ xaáu. Con ngöôøi cuõng vaäy, neáu mang soá meänh haåm hiu maø bieát tu taâm, döôõng tính thì cuõng ñôõ phaàn khoå cöïc… Theo leõ aáy, nhieàu ngöôøi coù soá maïng xaáu chæ coøn coù MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 2 caùch tu haønh môùi ñöôïc yeân thaân, höôûng phuùc vaø theâm tuoåi thoï. Caâu noùi cuûa caùc tieân-nho “Ñöùc naêng thaéng soá” chöùng toû raèng soá meänh khoâng phaûi laø baát-di baát-dòch, vaø ngöôøi ta coù theå baèng caùch tu nhaân, caûi-hoùa soá meänh cho ñôõ xaáu. Ngöôïc laïi, nhöõng ngöôøi coù soá toát, ngoài treân ñoáng tieàn baïc, caäy quyeàn-theá, haø-hieáp keû ngheøo heøn seõ thaáy quaû-baùo nhôõn tieàn ngay trong ñôøi mình, ñôøi con chaùu mình, hoaëc quaû-baùo vaøo kieáp sau cuûa mình. Nhöõng lôøi baøn luaän treân ñaây khoâng ra ngoaøi luaät nhaân quaû laø nguyeân lyù cuûa soá meänh. Chuùng toâi, keû soaïn saùch naøy, ñaõ nghieân cöùu soá Töû-vi töø maáy chuïc naêm nay vaø chieâm nghieäm raèng Töø-vi-daàu-soá laø moät khoa hoïc raát linh dieäu chöù khoâng phaûi laø chuyeän hoang ñöôøng. Xeùt nghieäm rieâng veà baûn thaân, chuùng toâi thaáy moïi bieán chuyeån, hay hoaëc dôû, xaûy ra töø khi nieân thieáu ñeán luùc tuoåi giaø, nhaát nhaát ñeàu coù ghi trong soá töû vi. Töû vi ñaàu soá laø moät khoa hoïc huyeàn bí ñaùng ñöôïc ca tuïng thay ! Maëc daàu söï hieåu bieát coøn noâng caïn, chuùng toâi cuõng maïo muoäi gom vaøo quyeån saùch nhoû naøy taát caû nhöõng ñieàu hoïc hoûi ñöôïc cuøng nhöõng kinh nghieäm rieâng, ñeå goùp moät phaàn veà vieäc phoå bieán khoa töû vi huyeàn dieäu. CHÖÔNG MOÄT Laäp thaønh laù soá NAÊM, THAÙNG, NGAØY GIÔØ SINH Muoán laäp moät laù soá Töû Vi caàn phaûi bieát ñuû naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh theo aâm lòch vaø phaûi bieát ñuû naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh theo aâm lòch vaø phaûi bieát laø nam hay nöõ. Neáu thieáu chi tieát naøo cuõng khoâng theå laäp ñöôïc. Trong aâm lòch, teân naêm ñöôïc chaép bôûi hai chöõ, moät chöõ thuoäc thaäp Thieân Can vaø moät chöõ thuoäc thaäp nhò Ñòa-chi. Thaäp Thieân Can laø : Giaùp, Aát , Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm Quyù. Thaäp nhò Ñòa chi laø : Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tò, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi. Theo aâm lòch, moät hoäi laø khoaûng thôøi gian 60 naêm goàm coù Luïc Giaùp nhö sau : MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com Giaùp Tyù Aét Söûu Bính Daàn Ñinh Maõo Maäu Thìn Kyû Tî Canh Ngoï Taân Muøi Nhaâm Thaân Quùy Daäu Giaùp Tuaát Aát Hôïi Bính Tyù Ñinh Söûu Maäu Daàn Kyû Maõo Canh Thìn Taân Tò Nhaâm Ngoï Quùy Muøi Giaùp Thaân Aát Daäu Bính Tuaát Ñinh Hôïi Maäu Tyù Kyû Söûu Canh Daàn Taân Maõo Nhaâm Thìn Quùy Tò Giaùp Ngoï Giaùp Thìn Giaùp Daàn Aát Muøi Bính Thaân Ñinh Daäu Maäu Tuaát Kyû Hôïi Canh Tyù Taân Söûu Nhaâm Daàn Quùy Maõo Aát Tò Bính Ngoï Ñinh Muøi Maäu Thaân Kyû Daäu Canh Tuaát Taân Hôïi Nhaâm Tyù Quùy Söûu Aát Maõo Bính Thìn Ñinh Tî Maäu Ngoï Kyû Muøi Canh Thaân Taân Daäu Nhaâm Tuaát Quùy Hôïi 3 Sau naêm Quùy Hôïi ñeán naêm Giaùp Tyù khôûi ñaàu moät hoäi khaùc. Trong tröôøng hôïp chæ bieát ngaøy thaùng naêm döông lòch maø khoâng nhôù ngaøy thaùng naêm aâm lòch ñeå laäp laù soá, ta coù theå tra cöùu nhöõng naêm aâm lòch ñeå laäp laù soá, ta coù theå tra cöùu nhöõng baûng lòch aâm döông ñoái chieáu, nhö nhöõng baûng lòch trong hai cuoán Lòch saùch Tam Toâng- Mieáu naêm Ñinh Muøi (1987) vaø naêm Maäu Thaân ( 1968). Laäp moät laù soá, caàn phaûi bieát ñuùng giôø sinh theo haøng Chi. Theo giôø cuõ ôû Vieät Nam thì töø 23 giôø ngaøy hoâm tröôùc ñeán 1 giôø ngaøy hoâm sau laø giôø Tyù , nhöng theo giôø môùi ( ñöôïc taêng theâm moät giôø ) thì töø 24 giôø hay 0 giôø ñeán 2 giôø laø giôø Tyù. Ñeå bieát sinh giôø naøo, coi baûng sau ñaây : Tyù : Töø 24 giôø ñeán 2 giôø Söûu : Töø 2 giôø ñeán 4 giôø Daàn : Töø 4 giôø ñeán 6 giôø MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 4 Maõo : Töø 6 giôø ñeán 8 giôø Thìn : töø 8 giôø ñeán 10 giôø Tò : Töø 10 giôø ñeán 12 giôø Ngoï Töø 12 giôø ñeán 14 giôø Muøi : Töø 14 giôø ñeán 16 giôø Thaân Töø 16 giôø ñeán 18 giôø Daäuï Töø 18 giôø ñeán 20 giôø Tuaát ï Töø 20 giôø ñeán 22 giôø Hôïiï Töø 22 giôø ñeán 24 giôø Chuù yù : Sinh vaøo giôø Tyù laø sinh vaøo ngaøy hoâm sau. Sinh thaùng nhuaän - Neáu sinh vaøo thaùng nhuaän thì caùch tính nhö sau : - Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 15 thì tính laø thaùng chính ; - Töø ngaøy 16 ñeán ngaøy 30 thì tính laø thaùng sau. Thí duï : Sinh ngaøy 3 thaùn g 5 nhuaän thì tính laø ngaøy 3 thaùng 5. Sinh ngaøy 18 thaùng 5 nhuaän thì tính laø ngaøy 18 thaùng 6. II. Söûa Soaïn Laù Soá : Laáy moät tôø giaáy vuoâng hay hình chöõ nhaät cuõng ñöôïc. Keû 12 oâ nhö sau ñaây : Tí 6 Thìn 5 Maõo 4 Daàn 3 Ngoï 7 Muøi 8 Daäu 10 Thieân Baøn Söûu 2 Thaân 9 Tuaát 11 Tyù 1 Hôïi 12 Khoaûng giöõa roäng baèng 4 cung goïi laø Thieân baøn duøng ñeå bieân naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh,Meänh, Cuïc, v. v….. Xung quanh Thieân Baøn, cung 1 laø cung Tyù, cung 2 (tính thuaän, theo chieàu kim ñoàng hoà) laø cung Söûu , roài laàn löôït ñeán caùc cung Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi. Teân moãi cung ôû treân ñaây khoâng bao giôø thay ñoåi. Ngöôøi môùi taäp laáy soá caàn phaûi ghi teân moãi cung vaøo moät goùc cho nhôù , nhöng khi ñaõ thuoäc roài thì thoâi. Khi baám soá Töû Vi, thaày soá, thaày boùi, thöôøng duøng baøn tay traùi coù nhöõng ngaán vaø ñaàu ngoùn chæ 12 cung. Coi hinh veõ sau ñaây : MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 5 Nhöõng cung treân laù soá chia laøm ba nhoùm : Töù sinh : Daàn, Thaân, Tò, Hôïi Töù moä : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi Töù Tuyeät: Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu III. Phaân Ñònh AÂm Döông Nam coù döông nam, aâm nam, nöõ coù döông nöõ., aâm nöõ, tuøy theo haøng Can, haøng Chi cuûa tuoåi ( töùc naêm sinh ) -Theo haøng Can thì : Giaùp, Binh, Maäu, Canh, Nhaâm laø döông Aát, Ñinh, Kyû, Taân, Quyù, laø aâm. Theo haøng Chi thì : Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát, laø Döông. Söûu, Maõo, Tò, Muøi, Daäu, Hôïi laø aâm. Thí duï : Con trai tuoåi Bính Daàn laø döông nam, tuoåi Kyû Daäu laø aâm nam; con gaùi tuoåi Giaùp Tyù laø döông nöõ, tuoåi Ñinh Hôïi laø aâm nöõ. Phaân ñònh aâm döông theo haøng Can hay haøng Chi cuõng ñöôïc caû. Bieân vaøo Thieân Baøn : döông nam hay döông nöù, aâm nam hay aâm nöõ. IV. TÌM BAÛN MEÄNH: Muoán bieát baûn meänh thuoäc haønh gì ( Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa hay Thoå), coi baûng sau ñaây : MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com Kim Meänh Hoûa Meänh Moäc Meänh Thoå Meänh Thuûy Meänh Giaùp Tyù Aát Söûu Nhaâm Thaân Quùy Daäu Canh Thìn Taân Tò Giaùp Ngoï Aát Muøi Nhaâm Daàn Quùy Maõo Canh Tuaát Taân Hôïi Bính Daàn, Ñinh Maõo Giaùp Tuaát Aét Hôïi Maäu Tyù Kyû Söûu Bính Thaân Ñinh Daäu Giaùp Thìn Aát Tò Maäu Ngoï Kyû Muøi Maäu Thìn Kyû Tò Nhaâm Ngoï Quùy Muøi Canh Daàn Taân Maõo Maäu Tuaát Kyû Hôïi Nhaâm Tyù Quùy Söûu Canh Thaân Taân Daäu Canh Ngoï Taân Muøi Maäu Daàn Kyû Maõo Bính Tuaát Ñinh Hôïi Canh Tyù Taân Söûu Maäu Thaân Kyû Daäu Bính Thìn Ñinh Tî Bính Tyù Ñinh Söûu Giaùp Thaân Aát Daäu Nhaâm Thìn Quùy Tò Bính Ngoï Ñinh Muøi Giaùp Daàn Aát Maõo Nhaâm Tuaát Quùy Hôïi 6 V. An Meänh : Töø cung Daàn keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän moãi thaùng moät cung, ñeán thaùng sinh, roåi töø cung naøy keå laø giôø Tyù, tính nghòch moãi giôø moät cung ñeán giôø sinh thì an Meänh. An Meänh xong, laàn löôït, theo chieàu thuaän an caùc cung: Phuï Maãu, Phuùc Ñöùc, Ñieàn Traïch, Quan Loäc, Noâ Boäc, Thieân Di, Taät aùch, Taøi Baïch, Töû Töùc, Theâ Thieáp, ( hay Phu Quaân, ) vaø Huynh Ñeä. BAÛN ÑOÀ CHÆ CAÙCH An Meänh, Thaân vaø caùc cung khaùc. Töû Töùc Theâ Thieáp Huynh Ñeä Taøi Baïch Meänh Phuï Maãu Taät Aùch Sinh thaùng 2 giôø Muøi Thieân Di Noâ Boäc Phuùc Ñöùc (Thaân ) Quan Loäc Meänh : Baûn Meänh Phuï Maãu : Cha Meï Phuùc Ñöùc : Aûnh höôûng cuûa Phuùc Ñöùc toå tieân, cuûa moà maû oâng cha. Ñieàn Traïch : Ruoäng möông cöûa nhaø Quan Loäc : Coâng Danh Noâ Boäc : Toâi, tôù , baïn beø, vôï leõ Ñieàn Traïch MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 7 Thieân Di : Ra ngoaøi Taät aùch : Ñau yeáu , vaän haïn. Taøi Baïch : Tieàn cuûa, sinh keá Töû Töùc : Con caùi Theâ Thieáp : Vôï Phu Quaân : Choàng Huynh Ñeä : Anh em ruoät. VI. An Thaân Töø cung Daàn, keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän moãi thaùng moät cung ñeán thaùng sinh, roài töø cung naøy keå laøgiôø Tyù tính thuaän moãi giôø moät cung, ñeán giôø sinh thì an Thaân ( Xem baûn ñoà). Meänh vaø Thaân khaùc nhau. Thaân coù theå ví nhö Meänh thöù hai. Töø khi ra ñôøi cho ñeán naêm 30 tuoåi, ta chòu aûnh höôûng cuûa cung Meänh, nhöng töø naêm 31 tuoåi trôû ñi, ta chòu theâm nhieàu aûnh höôûng cuûa cung Thaân. Thaân chæ coù theå an vaøo moät trong nhöõng cung sau ñaây : Meänh, Phuùc ñöùc, Quan Loäc, Thieân Di, Taøi Baïch, Theâ Thieáp ( hay Phu Quaân). Thaân ôû Quan Loäc thì goïi laø Thaân cö Quan Loäc, Thaân ôû Thieân Di thì goïi laø Thaân Cö Thieân Di, v.v….. Ngöôøi sinh giôø Tyù thì Thaân ñoùng ôû cung Meänh, nhö vaäy goïi laø Thaân Meänh ñoàng cung. VII. LAÄP CUÏC : Muoán laäp cuïc phaûi caên cöù vaøo haøng Can cuûa naêm sinh vaø cung an Meänh. Coi baûng laäp cuïc sau ñaây : Cung An Meänh Haøng Can cuûa naêm sinh Giaùp Kyû Aát Canh Bính Taân Ñinh Nhaâm Tyù, Söûu Thuûy Nhò Cuïc Hoûa luïc cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc Tam Cuïc Kim Töù Cuïc Daàn, Maõo Tuaát, Hôïi Hoûa luïc cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc tam cuïc Kim Töù Cuïc Thuûy Nhò Cuïc Thìn Tò Moäc Tam Cuïc Kim Töù Cuïc Thuûy Nhò Cuïc Hoûa luïc cuïc Thoå Nguõ Cuïc Ngoï, Muøi Thoå Nguõ Cuïc Moäc Tam Cuïc Kim Töù Cuïc Thuûy Nhò Cuïc Hoûa luïc cuïc Thaân, Daäu Kim Töù Cuïc Thuûy Nhò Cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc Tam Cuïc Hoûa luïc cuïc Maäu Quyù MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 8 Thí duï : Tuoåi Kyû Daäu, Meänh an ôû cung Thaân laø Kim Töù Cuïc. VIII. PHEÙP AN CAÙC SAO : Caùc sao trong laù soá goàm coù chính tinh, trung tinh vaø baøng tinh. Coù 14 chính tinh thuoäc hai chuøm sao : chuøm sao Töû Vi vaø chuøm sao Thieân Phuû. Chuøm sao Töû Vi goàm coù 6 sao laø : Töû Vi, Lieâm Trinh, Thieân Ñoàng, Vuõ Khuùc, Thaùi Döông vaø Thieân Cô. Chuøm sao Thieân Phuû goàm 8 sao laø Thieân Phuû, Thaùi aâm, Tham Lang, Cöï moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt vaø Phaù Quaân. Nhöõng trung tinh vaø baøng tinh laø nhöõng sao phuï. A) Chính Tinh : 1) Chuøm sao Töû Vi : -Tröôùc heát phaûi an sao Töû Vi. Coi baûng cuïc thích hôïp vôùi laù soá. Xem ngaøy sinh ôû cung naøo thì an Töû Vi ôû cung ñoù . Sau ñaây laø 5 baûn ñoà keâ vò trí cuûa Töû Vi tuøy theo cuïc vaø ngaøy sinh : Tò 8 9 Thìn 6-7 30 Maõo 4-5 28 29 Daàn 2-3 26 27 4 12 14 1 9 11 Ngoï 10 11 Muøi 12 13 Thuûy Nhò Cuïc Ngaøy sinh ôû cung naøo thì an Töû Vi Ôû Cung aáy . Söûu 1 24 25 7 15 17 6 8 Moäc Tam Cuïc Ngaøy sinh ôû Cung naøo thì An Töû Vi ôû cung aáy 3 5 2 28 Tyù 22 23 10 18 20 Thaân 14 15 Daäu 16 17 Tuaát 18 19 Hôïi 20 21 13 21 23 16 24 26 19 27 29 25 22 30 MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi 6 16 29 25 10 20 23 29 2 12 15 24 www.tuviglobal.com 14 24 27 18 28 22 Kim Töù Cuïc Ngaøy sinh ôû cung naøo thì An Töû Vi ôû cung aáy . 8 11 17 26 4 7 13 3 9 1 13 25 29 8 20 24 3 15 19 27 5 1 30 6 18 30 11 23 16 28 Thoå Nguõ Cuïc Ngaøy sinh ôû cung naøo Thì an Töû Vi Ôû cung aáy 10 14 22 21 5 9 17 4 12 7 2 26 10 24 Tò 2 16 Ngo 8 Muøi 14 Thaân 29 ï 30 22 28 9 MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi 4 18 Thìn 12 17 Maõo 6 11 Daàn 23 Hoûa luïc cuïc Ngaøy sinh ôû cung naøo Thì an Töû Vi Ôû cung aáy . 27 5 21 15 Söûu 25 9 19 Tyù www.tuviglobal.com 1 Daäu 20 Tuaát 7 26 3 Hôïi 13 10 Töø cung an Töû Vi, tính thuaän (theo chieàu kim ñoàng hoà ) caùch 3 cung laø Lieâm Trinh :caùch Lieâm Trinh 2 cung laø Thieân ñoàng; roài ñeán Vuõ Khuùc, Thaùi Döông, moãi sao moät cung; caùch Thaùi Döông 1 cung laø Thieân Cô. 2) Chuøm sao Thieân Phuû – Tröôùc heát phaûi an sao Thieân Phuû tuøy theo vò trí cuûa Töû Vi : Töû vi ôû cung Thieân Phuû ôû cung Daàn Daàn Maõo Söûu Thìn Tyù Tò Hôïi Ngoï Tuaát Muøi Daäu Thaân Thaân Daäu Muøi Tuaát Ngoï Hôïi Tò Taïi cung Daàn, cung Thaân, Töû Vi vaø Thieân Phuû ôû ñoàng cung. Caùc vò trí cuûa Töû Vi vaø Thieân Phuû ôû hai baûn ñoà sau ñaây : Töû Vi Tò Töû Vi Ngoï Töû Vi Muøi Töû Vi Thìn Töû Vi Maõo Töû Vi Thieân Phuû Thieân Phuû Töû Vi Thieân Phuû Thaân Thieân Phuû Daäu Thieân Phuû Tuaát Thieân Phuû MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Thieân Phuû www.tuviglobal.com Söûu Tyù Hôïi Thieân Phuû Ngoï Thieân Phuû Muøi Töû Vi Thieân Phuû Thaân 11 Daàn Thieân Phuû Tò Töû Vi Daäu Thieân Phuû Thìn Thieân Phuû Maõo Töû Vi Thieân Phuû Daàn Töû Vi Tuaát Töû Vi Söûu Töû Vi Tyù Töû Vi Hôïi Sau Thieân Phuû, tính thuaän ñeán Thaùi aâm, Tham Lang,Cöï Moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt, Moãi cung moät sao roài caùch 3 cung ñeán Phaù Quaân. 13) Trung tinh vaø baøng tinh Veà trung tinh vaø baøng tinh, tröôùc heát an ba voøng sao : - Voøng sao Tröôøng Sinh. - Voøng sao Loäc Toàn, - Voøng sao Thaùi Tueá. Sau ñoù, môùi an caùc sao khaùc. I-Voøng sao Tröôøng sinh’ Sao Tröôøng Sinh an theo Cuïc : Cuïc Thuûy vaø Thoå Cuïc Moäc cuïc Kim cuïc Hoûa cuïc Cung an Tröôøng Sinh Thaân Hôïi Tò Daàn MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 12 Döông Nam hay aâm nöõ tính thuaän ( theo chieàu kim ñoàng hoà) aâm nam hay döông nöõ tính nghòch, an moãi cung moät sao : Tröôøng sinh, Moäc duïc, Quan ñaøi, Laâm quan, Ñeá Vöôïng, Suy, Beänh, Töû , Moä, Tuyeät, Thai, Döôõng. 2.Voøng sao Loäc Toàn : Sao Loäc toàn an theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Cung An Loäc Toàn Daàn Giaùp Aát Maõo Bính, Maäu Tò Ñinh, Kyû Ngoï Canh Thaân Taân Daäu Nhaâm Hôïi Tyù Quùy Döông nam, aâm nöõ tính thuaän, aâm nam döông nöõ tính nghòch, ñaët moãi cung moät sao : Loäc Toàn, Löïc só, Thanh Long, Tieåu Hao, Töôùng Quaân, Taáu Thö, Phi Lieâm, Hæ thaàn, Beänh Phuø, Ñaïi Hao, Phuïc Binh, Quan Phuû. Sau ñaây laø nhöõng sao khaùc an theo vò trí cuûa Loäc Toàn, Baùc só-Sao Baùc só ôû ñoàng cung vôùi Loäc Toàn. Kình döông vaø Ñaø La.-An Kinh Döông ôû cung tröôùc cung an Loäc toàn; an Ñaø La ôû cung sau cung an Loäc toàn. Thí duï : Loäc Toàn ôû Ngoï thì Kình Döông ôû Muøi, Ñaø La ôû Tò Quoác AÁn vaø Ñöôøng Phuû : Töù Loäc Toàn keå laø cung thöù nhaát, ñeám thuaän ñeán cung thöù 9 thì an Quoác AÁn ñeám nghòch ñeán cung thöù 8 thì an Ñöôøng Phuù . 3-Voøng Sao Thaùi Tueá : Sao Thaùi Tueá an theo haøng Chi cuûa naêm sinh. Naêm sinh coù haøng Chi naøo thì an Thaùi Tueá vaøo cung aáy. Thí duï : Sinh naêm Kyû Daäu thì an Thaùi Tueá vaøo cung Daäu. Duø nam hay nöõ cuõng tính thuaän, ñaët moãi cung moät saéc : Thaùi Tueá, Thieáu Döông, Tang Moân, Thieáu AÂm, Quan Phuø, Töû Phuø, Tueá Phaù, Long Ñöùc, Baïch Hoå, Phuùc Ñöùc, Ñieáu Khaùch, Tröïc Phuø. Thieân Khoâng- Sao Thieân Khoâng an ôû cung tieáp theo cung Thaùi Tueá. Thí duï : Thaùi Tueá ôû Daäu thì Thieân Khoâng ôû Tuaát. 4- Nhöõng Sao An Theo Giôø Sinh MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 13 Ñòa Kieáp vaø Ñòa Khoâng – Töø cung Hôïi keå laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh an Ñòa Kieáp : tính nghòch ñeán giôø sinh an Ñòa Khoâng. Vaên Xöông vaø Vaên Khuùc – Ta cuøng Tuaát keå laø giôø Tyù, tính nghòch ñeán sinh an Vaïn Xöông. Töø cung Thìn keå laø giôø Tyù,tính thuaän ñeán giôø sinh an Vaên Khuùc. Thai phuï vaø Phong Caùo – Tröôùc cung an Vaên Khuùc, caùch moät cung an Thaùi Phuï. Sau cung an Vaên Khuùc caùch moät cung an Phong Caùo. Thí duï : Vaên Khuùc ôû Hôïi thì Thai Phuï ôû Söûu, Phong caùo ôû Daäu. 5- Nhöõng Sao An Theo Thaùng Sinh Taû Phuø vaø Höõu Baät – Töø cung Thìn keå laø thaùng gieâng ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Taû Phuø Töø cung Tuaát keå laø thaùng gieâng ñeám nghòch ñeán thaùng sinh an Höõu Baät. Thieân Hình, Thieân Rieâu, Thieân Y-Töø cung Daäu keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Thieân Hình. Töø cung Söûu keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Thieân Rieâu vaø Thieân Y. Thieân Giaûi vaø Ñòa Giaûi : - Töø cung Than keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Thieân Giaûi. Töø cung Muøi keå laø thaùng gieâng ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Ñòa giaûi. 6- SAO AN THEO THAÙNG SINH VAØ GIÔØ SINH. Sao Ñaåu Quaân (Nguyeät töôùng ) – Töø cung an Thaùi Tueá keå laø thaùng gieâng tính nghòch ñeán thaùng sinh. Roài töø cung naøy keå laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh an Ñaåu Quaân. 7- NHÖÕNG SAO AN THEO NGAØY SINH. Tam thai vaø Baùt toïa- Töø cung an Taû Phuø keå laø ngaøy 1, ñeám thuaän ñeán ngaøy sinh an Tam Thai. Töø cung An Höõu baät keå laø ngaøy 1 ñeám nghòch ñeán ngaøy sinh an Baùt toïa. Aân Quang vaø Thieân Quyù –Töø cung an Vaên Xöông keå laø ngaøy 1 ñeám thuaän ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung, an AÁn Quang. Töø cung an Vaên Khuùc keå laø ngaøy 1, ñeám nghòch ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung an Thieân Quyù. Lôøi daën : Khi ñeám ngaøy ñeán soá 12 thì ñeám nhö thöông. Neáu quaù soá 12 thì tröø moät laàn 12 hay hai laàn 12 roài haõy ñeám. Thí duï : Sinh ngaøy 17 thì tröø moät laàn 12 coøn 5; sinh ngaøy 28 thì tröø hai laàn 12 coøn 4 roài haõy ñeám . 8- Nhöõng sao an theo haøng Chi cuûa naêm sinh : Long Trì vaø Phöôïng Caùc – Töø cung Thìn keå laø naêm Tyù tính thuaän ñeán naêm sinh an Long Trì Töø cung Tuaát keå laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh an Phöôïng Caùc. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 14 Giaûi Thaàn –Phöôïng caùc ôû cung naøo thì Giaûi Thaàn ôû cung ñoù. Thieân Khoác vaø Thieân Hö- Töø cung Ngoï keå laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh an Thieân Khoác : tính thuaän ñeán naêm sinh an Thieân Hö (Thieân Hö vaø Tueá Phaù bao giôø cuõng ñoàng cung). Thieân Ñöùc vaø Nguyeät Ñöùc : - Töø cung Daäu keå laø naêm Tyù tính thuaän ñeán naêm sinh an Thieân Ñöùc. Töø cung Tí keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh an Nguyeät Ñöùc. Hoàng Loan vaø Thieân Hæ- Töø cung Maõo keå laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh an Hoàng Loan. Thieân Hæ ôû cung ñoái vôùi an Hoàng Loan. Thí duï : Hoàng Loan ôû Ngoï thì Thieân Hyû ôû Tyù. Thieân Taøi vaø Thieân thoï – Töø cung an Meänh keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh an Thieân Taøi. Töø cung an Thaân keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh an Thieân Thoï. Coâ Thaàn vaø Quaû Tuù – An theo haøng Chi cuûa naêm sinh : Quaû Tuù Haøng Chi Coâ Thaàn Tuaát Hôïi, Tyù, Söûu Daàn Daäu, Maõo, Thìn Tò Söûu Thaân Thìn Tò, Ngoï, Muøi Muøi. Thaân, Daäu, Tuaát Hôïi Ñaøo hoa, Thieân Maõ, Kieáp Saùt, Hoa Caùi- Nhöõng sao naøy khoâng cuøng moät boä, caùch an ñeàu theo haøng Chi cuûa naêm sinh : Hoa Caùi. Haøng Chi Ñaøo Hoa Thieân Maõ Kieáp Saùt Tò, Daäu, Söûu Ngoï Hôïi Daàn Söûu Muøi Hôïi, Maõo, Muøi Tyù Tò Thaân Thaân, Tyù, Thìn Daäu Daàn Tò Thìn Daàn, Ngoï, Tuaát Maõo Thaân Hôïi Tuaát. Phaù Toaùi- An theo haøng Chi cuûa naêm sinh : Haøng Chi Phaù Toùai Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu Tò Daàn, Thaân, Tò, Hôïi Daäu Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi Söûu. 9- Nhöõng sao Hoûa Tinh vaø Linh Tinh an theo haøng Chi cuûa naêm sinh vaø giôø sinh . MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 15 Cung laøm chuaån ñeå an : Naêm sinh Hoûa Tinh Linh Tinh Tò, Daäu, Söûu Maõo Tuaát Hôïi, Maõo, Muøi Daäu Tuaát Thaân, Tyù, Thìn Daàn Tuaát Daàn, Ngoï, Tuaát Söûu Maõo Hoûa Tinh – Töø cung laøm chuaån keå laø giôø Tyù, döông nam, aâm nöõ tinh nghòch, aâm nam döông nöõ tính thuaän ñeán giôø sinh thì an Linh Tinh. Thí duï : AÂm nam sinh naêm Daäu, giôø Muøi thì khôûi töø cung Maõo tinh nghòch ñeán giôø Muøi ñeå an Hoûa tinh ôû cung Thaân :khôûi töø cung Tuaát tính thuaän ñeán giôø Muøi ñeå an Linh Tinh ôû cung Tò. 10- Nhöõng sao an theo haøng Can cuûa naêm sinh Thieân Khoâi vaø Thieân Vieät- An theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Thieân Khoâi Thieân Vieät Giaùp, Maäu Söûu Muøi Thaân Aát, Kyû Tyù Bính, Ñinh Hôïi Daäu Canh, Taân Ngoï Daàn Nhaâm, Quyù Maõo Tò Thieân Quan vaø Thieân Phuùc - An theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Thieân Quan Thieân Phuùc Giaùp Muøi Daäu Aát Thìn Thaân Bính Tò Tyù Ñinh Daàn Hôïi Maäu Maõo Maõo Kyû Daäu Daàn Canh Hôïi Ngoï Taân Daäu Tò Nhaâm Tuaát Ngoï Quùy Ngoï Tò Löu Haø, Thieân Truø, Löu nieân vaên tinh – Ba sao naøy khoâng cuøng boä, caùch an ñeàu theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Löu Haø Thieân Truø Löu nieân vaên tinh MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 16 Giaùp Daäu Tò Tò Tuaát Aát Ngoï Ngoï Muøi Thaân Bính Tyù Thìn Daäu Ñinh Tò Tò Thaân Maäu Ngoï Ngoï Daäu Kyû Thaân Thaân Hôïi Canh Daàn Maõo Taân Ngoï Tyù Hôïi Daäu Nhaâm Daäu Daàn Maõo. Quùy Tuaát Boä sao Töø Hoùa : Hoùa Loäc, Hoùa Quyeàn, Hoùa Khoa, Hoùa Kî. - Nhöõng sao naøy an theo haøng Can cuûa naêm sinh vaøo nhöõng cung coù nhöõng sao keâ sau ñaây : Hoùa Loäc Hoùa Quyeàn Hoùa Khoa Hoùa Kî Giaùp Lieâm Trinh Phaù Quaân Vuõ Khuùc Thaùi Döông Aát Giaùp Aát Bính Ñinh Maäu Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù Hoùa Loäc Lieâm Trinh Thieân Cô Thieân Ñoàng Thaùi AÂm Tham Lang Vuõ Khuùc Thaùi Döông Cöï Moân Thieân Löông Phaù Quaân Hoùa Quyeàn Phaù Quaân Thieân Löông Thieân Cô Thieân Ñoàng Thaùi AÂm Tham Lang Vuõ Khuùc Thaùi Döông Töû Vi Cöï Moân Hoùa Khoa Vuõ Khuùc Töû Vi Vaên Xöông Thieân Cô Höõu Baøi Thieân Löông Thieân Ñoàng Vaên Khuùc Taû Phuø Thaùi AÂm Hoùa Kî Thaùi Döông Thaùi AÂm Lieâm Trinh Cöï Moân Thieân Cô Vaên Khuùc Thaùi AÂm Vaên Xöông Vuõ Khuùc Tham Lang Tuaàn trung khoâng vong vaø Trieät Loä khoâng vong- Hai sao naøy goïi taét laø Tuaàn vaø Trieät. Vò trí sao Tuaàn tuøy theo naêm sinh thuoäc Giaùp naøo trong Luïc Giaùp ( coi Luïc Giaùp ôû Trang 7 vaø 8) Naêm sinh Cung an Tuaàn MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Giaùp Tyù ñeán Quyù Daäu Giaùp Tuaát ñeán Quùy Muøi Giaùp Thaân ñeán Quùy Tò Giaùp Ngoï ñeân Quùy Maõo Giaùp Thìn ñeán Quùy Söûu Giaùp Daàn ñeán Quùy Hôïi BAÛN ÑOÀ VÒ TRÍ CUÛA SAO TUAÀN www.tuviglobal.com Tuaát- Hôïi Thaân – Daäu Ngoï- Muøi Thìn- Tò Daàn- Maäu Tyù – Söûu TUAÀN (Giaùp Thaân) TUAÀN TUAÀN Giaùp Ngoï Giaùp Tuaát TUAÀN TUAÀN Giaùp Thìn TUAÀN (Giaùp Daàn) Sao Trieät an theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Giaùp, Kyû Aát, Canh Bính ,Taân Ñinh, Nhaâm Maäu, Quùy Cung An Trieät Thaân- Daäu Ngoï- Muøi Thìn-Tò Daàn, Maõo Tyù- Söûu Giaùp Tyù 17 MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 18 BAÛN ÑOÀ VÒ TRÍ CUÛA SAO TRIEÄT TUAÀN (Aát Canh ) Trieät Trieät Bính Taân Giaùp Kyû Trieät Ñinh Nhaâm Trieät Maäu Quyù 11-Caùc sao an vaøo nhöõng cung nhaát ñònh Thieân Thöông vaø Thieân Söù – Thieân thöông bao giôø cuõng ôû cung Noâ Boäc. Thieân Söù bao giôø cuõng ôû cung Taät aùch. Thieân La vaø Ñòa Voõng – Thieân La bao giôø cuõng ôû cung Thìn. Ñòa voøng bao giôø cuõng ôû cung Tuaát. IX. Ghi Ñaïi Haïn vaø Tieåu Haïn. Sau khi an xong caùc sao, phaûi ghi ñaïi haïn vaø tieåu haïn. Ñaïi haïn cho bieát soá meänh toát xaáu theá naøo trong khoaûng 10 naêm, coøn tieåu haïn chæ söï toát xaáu trong voøng 1 naêm. IÑaïi Haïn – Ghi ñaïi haïn khôûi ñaàu ôû cung Meänh: MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 19 -Thuûy Nhò Cuïc , ghi soá 2 -Moäc Tam Cuïc, ghi soá 3 -Kim Töù Cuïc, ghi soá 4 -Thoå Nguõ Cuïc, ghi soá 5 -Hoûa Luïc Cuïc, ghi soá 6 Ñoaïn döông nam, aâm nöõ theo chieàu thuaän, aâm nam döông nöõ theo chieàu nghòch, ghi ôû cung thöù hai soá cuïc coäng theâm 10, ôû cung thöù bao soá cuïc coäng theâm 20, ôû cung thöù tö soá cuïc coäng theâm 30, v.v…. Thí duï : Soá aâm nam Kim Töù Cuïc thì ghi soá 4 ôû cung Meänh, roài theo chieàu nghòch ghi 14 ôûcung Huynh Ñeä, 24 ôû cung Theâ Thieáp 34 ôû Cung Töû Töùc , 44 ôû cung Taøi Bach v.v…. 2- TieåuHaïn Tieåu Haïn ñöôïc ghi xung quanh cung Thieân Baùu, beân moãi cung soá. Cung khôûi löu nieân tuøy theo naêm sinh : Naêm sinh Cung Khôûi löu nieân Tò, Daäu, Söûu Muøi Hôïi, Maõo, Muøi Söûu Thaân, Tyù, Thìn Tuaát Daàn, Ngoï, Tuaát Thìn Tröôùc heát ghi naêm sinh ôû beân cung khoûi löu nieân roài naêm theo chieàu thuaän, nöõ theo chieàu nghòch, ghi haøng Chi tieáp theo naêm sinh, moãi chöõ moät cung cho ñuû 12 cung soá. Thí duï : Naêm Tuoåi Daäu thì ghi chöõ Daäu, beân cung Muøi, Chöõ Tuaát beân cung Thaân, chöõ Hôïi beân cung Daäu chöõ Tyù, beân cung Tuaát, v.v…. cho heát 12 cung soá. Ngoaøi pheùp tính ñaïi haïn vaø löu nieân tieåu haïn, ta cuõng coù theå tính löu nguyeät vaø löu nhaät haïn : nhöng khoâng caàn ghi vaøo laù soá. Löu nguyeät haïn : - Töø cung ghi löu nieân tieåu haïn cuûa naêm ñònh xem keå laø thaùng gieâng ñeám nghòch ñeán thaùng sinh roài töø cung naøy keå laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh truøng cung naøo thì cung aáy laø nguyeät haïn cuûa thaùng gieâng. Nhöõng cung keá tieáp theo chieàu thuaän laø thaùng hai, thaùng ba, thaùng tö, v.v…… Löu Nhaät Haïn – Cung Löu nguyeät haïn cuûa thaùng ñònh xem laø nhaät haïn ngaøy moàng 1. Nhöõng cung keá tieáp theo chieàu thuaän laàn löôït laø ngaøy2, ngaøy 3, ngaøy 4v.v…. CHÖÔNG HAI Nhöõng ñieàu caàn bieåt ñeå ñoaùn soá Töû Vi Muoán ñoaùn soá Töû Vi, caàn phaûi bieát. Höôùng chieáu cuûa caùc cung soá. Nhöõng ñieàu giaûn yeáu veà Nguõ Haønh , Can vaø Chi MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 20 Tính chaát caùc sao. Aûnh höôûng caùc sao ôû caùc cung soá. 1- Höôùng chieáu cuûa caùc cung soá : Trong moät laù soá caùc cung soá chieàu laãn nhau. Coù ba caùch chieáu . 1- Xung chieáu : Caùch chieáu cuûa hai cung ñoái nhau goïi laø Xung Chieáu( Nhöõng cung xung chieáu laø : Tyù, Ngoï, Söûu, Muøi, Daàn, Thaân, Maõo, Daäu, Thìn, Tuaát, Tò, Hôïi). 2- Tam hôïp Chieáu : Trong 12 cung soá coù 4 nhoùm moãi nhoùm 3 cung chieáu laãn nhau goïi laø Tam Hôïp chieáu. Töø cung noï ñeán hai cung kia ñeàu caùch 3 cung : Nhöõng cung Tam hôïp chieáu laø : Tò, Daäu Söûu. Hôïi, Maõo, Muøi Thaân, Tyù, Thìn Daàn, Ngoï, Tuaát 3- Nhò Hôïp Chieáu _ Nhöõng cung ñoái nhau theo haøng ngang laø cung Nhò Hôïp Chieáu . Nhöõng cung nhò hôïp chieáu laø : Tyù, Söûu, Daàn, Hôïi, Maõo, Tuaát, Thìn, Daäu, Tò, Thaân, Ngoï- Muøi. Do nhöõng höôùng chieáu keå treân cuûa caùc cung, khi xem moät cung soá ñeå bieát toát, xaáu, caàn phaûi xem caû nhöõng cung xung chieáu, Tam Hôïp vaø Nhò hôïp chieáu. II. Nhöõng ñieàu giaûn yeáu veà Nguõ Haønh, Can vaø Chi. INguõ Haønh – Nguõ Haønh laø Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa ,Thoå. Kim laø vaøng hay caùc kim loaïi Moäc laø goã hay caùc thaûo moäc Thuûy laø nöôùc hay caùc chaát loûng Hoûa laø löûa hay khí noùng Thoå laø ñaát ñaù. Nguõ haønh coù töông sinh : Kim sinh Thuûy, Thuûy sinh Moäc, Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim. Nguõ haønh laïi coù töông khaéc : Kim khaéc Moäc, Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa, Hoûa khaéc Kim. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 2-. Thaäp Can – Thaäp Can phaàn aâm döông vaø phoái hôïp vôùi Nguõ Haønh nhö sau: Thaäp Can AÂm Döông Nguõ Haønh Giaùp Döông Moäc Aát AÂm Moäc Bính Döông Hoûa Ñinh AÂm Hoûa Maäu Döông Thoå Canh Döông Kim Taân AÂm Kim Nhaâm Döông Thuûy Quyù AÂm Thuûy Thaäp Can coù hôïp : Giaùp Hôïp Kyû Aát Hôïp Canh Bính Hôïp Taân Ñinh Hôïp Nhaâm Maäu Hôïp Quyù Thaäp Can laïi coù phaù : Giaùp phaù Maäu Aát phaù Kyû Bính phaù Canh Ñinh phaù Taân Maäu Phaù Nhaâm Kyû phaù Quyù 21 MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com Canh phaù Giaùp Taân Phaù Aát Nhaâm phaù Bính Quùy phaù Ñinh 3-Thaäp nhò Chi- Thaäp nhò Chi phoái hôïp vôùi AÂm Döông vaø Nguõ Haønh nhö sau : Thaäp Nhò Chi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi AÂm Döông Döông AÂm Döông AÂm Döông AÂm Döông AÂm Döông AÂm Döông AÂm Thaäp Nhò Chi coù hôïp vaø coù xung : Nhöõng chi Tam Hôïp laø : Tò –Daäu-Söûu Hôïi-Maõo- Muøi Thaân-Tyù-thìn Daàn-Ngoï-Tuaát Nhöõng Chi Nhò Hôïp laø : Tyù-Söûu Thìn- Daäu Daàn- Hôïi Tò-Thaân Maõo –Tuaát Ngoï –Muøi Nhöõng Chi töông xöùng laø : Tyù –ngoï Maõo –Daäu Daàn-Thaân Nguõ Haønh Thuûy Thoå Moäc Moäc Thoå Hoûa Hoûa Thoå Kim Kim Thoå Thuûy 22 MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 23 Tò-Hôïi Nhöõng Chi Töông hoøa laø Thìn- Tuaát Söûu- Muøi Thaäp Nhò ñöôïc töôïng tröng baûng nhöõng con voi nhö sau : Tyù : Chuoät Söûu : Traâu Daàn : Hoå Maõo : Meøo Thìn : Roàng Tò : Raén Ngoï : Ngöïa Muøi :Deâ Thaân : Khæ Daäu : Gaø Tuaát : Choù Hôïi : Heo Baûn ñoà Thaäp Nhò Chi phoái hôïp Vôùi AÂm Döông, Nguõ Haønh, Nguõ Saéc vaø caùc phöông höôùng. Tò –AÂm Hoûa –Ñoû Nam Ñoâng Nam Ngoï Döông Hoûa –Ñoû Chính Nam Nam Thìn- Döông Thoå-Vaøng Ñoâng Ñoâng Nam Maõo- AÂm Moäc-Xanh Chính- Ñoâng Daàn- Döông Moäc-Xanh Ñoâng Ñoâng Baéc M : Töû , Döông V : Saùt, Cô Thaân- Döông Kim –Traéng Taây Taây Nam Muøi – AÂm Thoå-Vaøng Nam Taây Nam Taây Ñoâng Baéc Daäu –AÂm Kim-Traéng Chính Taây Tuaát-Döông Thoå- Vaøng Taây Taây Baéc Söûu –AÂm Thoå- Vaøng Baéc Ñoâng Baéc Tyù –Döông Thuûy- Ñen Chính- Baéc Hôïi AÂm Thuûy-Ñen Baéc Taây Baéc M :Töû, Phuû Döông, Saùt M : Vuõ, Tham V :Cô, Phaù M : Töû, Phuû, Saùt, Töôùng, Ñoàng, Lieâm MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Ñ : Phuû, Töôùng, Ñoång H : Löông Lieâm, Vuõ Aân, Cöï Phaø, Tham Luông, Phaùù V: Töông, Cô, Lieâm, Vuõ, Cöï. H : Ñoàng, AÂm Tham www.tuviglobal.com Ñ : Töû, Phuû, Döông, Saùt. Töùong, Löông, Lieâm, AÂm H :Ñoàng Cô 24 V : Löông, Vuõ Ñ : Döông, Cô, AÂm, Cöï, Tham H : Phaù M : Cô, Cöï Baûng keâ vò trí Nhöõng chính dieäu mieáu, vöôïng, ñaéc ñòa, bình V :AÂm Ñ : Saùt , Vuõ hoøa hay haõm ñòa B : Töû, Phuû M : Mieáu H : Döông, Töùông, Ñoàng, Löông, Lieâm, V :Vöôïng Phaù, Tham. Ñ :Ñaéc Ñòa M : Cô, Löông, Vuõ M: Cöï, Cô B : Bình Hoøa V : Töû, Phuû, Töôùng, V : Döông Lieâm, AÂm , Tham Löông H : Haõm ñòa Ñ : Phaù D : Saùt , Ñoàng, Vuõ H :Döông, Saùt, Ñoàng, B : Töû, Phuû Cöï H : Töôùng,, Lieâm AÂm, Phaù, Tham M : Cô, Löông, Vuõ V : Töû , Phuû, Döông, Töôøng. Lieâm, Tham. Ñ : Phaù H :Saùt Ñoàng, An, Cöï M : Töû, Phuû Saùt Töôùng Ñoàng Lieâm V : Döông Löông, Vuõ, Cöï H : Cô, AÂm, Phaù Ñ : Xöông, Khuùc, Hoûa Linh, Khoâng, Kieáp, Maõ M : Vuõ, Tham V : Phaù Ñ : Töû, Döông Saùt, Töôùng Löông, Lieàm, AÂm B : Phuû H :Ñoâng, Cô, Cöï Ñ : Toàn, Hoûa Linh, Khoác Hö H : Xöông, Khuùc M : Phuû, Saùt AÂm, Phaù V :Töôùng, Ñoàng, Löông, Lieâm, Vuõ, Cöï. Ñ :Töû, Cô H :Döông, Tham M : AÂm V : Saùt Ñ: Töû, Phuû, Töôùng, Ñoàng, Cöï. H : Döông, Cô, Löông, Lieâm, Vuõ,Phaù, Tham. Ñ : Xöông, Khuùc Taû, Höûu Thai, Toïa Quang, Quyù Hoûa, Linh Kình, Ñaø, Kî Ñ : Maõ Khoâng, Kieáp Tang, Hoå H : Loäc, Tueá MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Ñ :Taû, Höõu Hoûa, Linh Kình, Ñaø Kî Ñ : Toân, Hoøa Linh, Ñaïi Tieåu Hao Hình, Rieâu Tang, Hoå Long Phöôïng Ñ : Toàn, Maõ Hoûa, Linh Khoâng, Kieáp Tang, Hoå Hình, Rieâu 25 Ñ :Xöông, Khuùc Long, Phöôïng, Ñaïi, Tieåu Hao Tang, Hoå Hình, Rieâu H : Loäc, Quyeàn Khoa, Tueá Baûng keâ vò trí Nhöõng trung tinh Vaø baøng tinh Ñaéc ñòa Hay haõm ñòa Ñ :Xöông, Khuùc Taû, Höõu Thai, Toïa Quang, Quyù Hoûa, Linh Kình, Ñaø, Kî www.tuviglobal.com Ñ : Taû, Höõu Hoûa, Linh Kình, Ñaø Hình, Rieâu Kî H : Xöông, Khuùc Ñ : Toàn Hoàng, Ñaøo Khoác, Hö Thanh Long H : Khoa Ñ : Khoâng, Kieáp H : Quyeàn, Maõ III. Phaân Loaïi vaø Ñaëc Tính Caùc Sao : Caùc sao chia ra laøm chính ñieäu, trung tinh vaø baøng tinh. A.Chính Ñieäu Chính Dieäu laø sao chính trong moät cung soá. Coù cung coù moät chính dieäu ñôn thuû : coù cung coù 2 chính dieäu ñoàng toïa thuû, nhöng coù cung khoâng coù chính dieäu. Chính dieäu coù 14 sao laø Nam Ñaåu hay Baéc Ñaåu. Nam Ñaåu : Töû Vi, Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc, Thaùi AÂm, Cöï Moân, Phaù Quaân, Tham Lang. ( Töû Vi vöøa laø Nam Ñaåu vöøa laø Baéc Ñaåu ). a) Nam Ñaåu : Töû Vi ( Töû) : Nam Baéc Ñaåu- Döông Thoå- Chuû Quyeàn, Loäc, Phuùc Ñöùc ( Ñeá Tinh). Mieáu Ñòa : Tò, Ngoï, Daàn, Thaân Vöôïng Ñòa : Thìn, Tuaát Ñaéc ñòa : Söûu, Muøi, Tyù, Hôïi Bình Hoøa : Maõo, Daäu MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 26 -Tính chaát : Thoâng minh, trung haäu, coù uy quyeàn, cöùu giaûi, tai öông, beänh taät, Bình hoøa taïi Maõo Daäu thì keùm saùng suoát, yeám theá. -Caàn gaëp nhieàu caùt tinh phoø trôï nhö : Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Long, Phöôïng, Khoa, Quyeàn, Loäc, nhaát laø Taû , Höõu. Kyø gaëp Tuaàn, Trieät, Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp. -Cheá ñöôïc tinh hung döõ cuûa Hoûa Linh. Thieân Phuû ( Phuû) : Aân, Thoå, - Chuû Taøi Loäc, Phuùc Thieän,( Tai tinh, Phuùc Tinh). Mieáu ñòa : Daàn, Thaân, Tî, Ngoï Vöôïng Ñòa : Thìn, Tuaát Ñaéc Ñòa : Muøi, Tò, Hôïi Bình Hoøa : Söûu, Maõo, Daäu Tính chaát : Thoâng minh, töø thieän, gia taêng taøi loäc, cöùu giaûi, tai naïn, beänh taät. -Kyø gaëp Tuaàn, Trieät, Khoâng, Kieáp, Hoùa – Kî -Cheá ñöôïc tính hung döõ cuûa Kình, Ñaø, Hoûa, Linh. Thaùi Döông ( Döông) : Döông Hoûa, Chuû Quan Loäc, (Quyù Tinh). Mieáu Ñòa : Tò, Ngoï Vöôïng Ñòa : Daàn, Maõo, Thìn Ñaéc Ñòa : Söûu, Muøi, Thaân Haõm Ñòa : Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyù - Tính chaát : Thoâng minh, Trung tröïc, gia taêng, uy quyeàn taøi loäc. - Gaëp Ñaøo, Hoàng, Hæ, Xöông, Khuùc, Thieáu Döông Hoûa, Linh ñaéc ñòa : taêng theâm veû toát ñeïp. - Gaëp Rieâu, Kî, Hình Ñaø, Khoâng Kieáp,m : giaûm toát ñeïp. - Thaùi Döong Mieáu , vöôïng gaëp Tuaàn, Trieät : maát toát ñeïp.Gaëp Thieân Taøi ñoàng cung cuõng theá. - Thaùi Döông haõm ñòa, hoaëc ñaéc ñòa ôû Söûu, Muøi, Thaân, caàn gaëp Tuaàn, Trieät ñeå thaønh toát ñeïp. Gaëp Thieân taøi ñoàng cung cuõng theâm saùng toû. Thaát Saùt (Saùt ) : Döông Kìm- Chuû uy quyeàn (Duõng tinh ) . Mieáu Ñòa : Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï Vöôïng Ñòa : Tò, Hôïi Ñaéc Ñòa : Söûu, Muøi, Maõo, Daäu Haõm Ñòa : Thìn, Tuaát. Tính chaát: Can ñaûm, noùng naûy, vui giaän, baát thöôøng nhöng quaân töû. Gaëp Tuaàn, Trieät, Khoâng, Kieáp : bình thöôøng. Gaëp Kình Ñaø, Linh, Hoûa haõm ñòa : giaûm thoï, hoaëc ngheøo heøn. Thaát Saùt Haõm Ñòa : Hung baïo hay gaây taïi hoïa. Thaát Saùt toïa thuû cung an Thaân : giaûm thoï MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 27 Thieân Töôùng (Töôøng) : Döông Thuûy- Chuû Quyeàn- Loäc (Quyeàn Tinh, coøn goïi laø AÁn Tinh). Mieáu Ñòa : Daàn, Thaân Vöông Ñòa : Thìn, Tuaát, Tyù, Ngoï. Ñaéc Ñòa : Söûu, Muøi, Tò, Hôïi Haõm Ñòa : Maõo, Daäu. Tính Chaát : Cöông Tröïc, trung haäu, uy duõng, öa thanh saéc Mieáu, vöôïng, ñaéc ñòa : cheá ñöôïc tính noùng naûy cuûa Lieâm vaø tính hung döõ cuûa saùt tinh. Gaëp Kinh ñoång cung hay Tuaàn, Trieät aùn ngöõ : gaây nhöõng söï chaúng laønh. Töôùng duø Mieáu, Vöôïng, ñaéc ñòa, hay haõm ñòa, gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Hình ñoàng cung :hay maéc ñoïa veà göôm suùng (Thieân Töôùng ngoä Tuaàn Trieät ví nhö oâng töôùng cuït ñaàu ). Thieân Ñoàng (Ñoàng ) : Döông Thuûy- Chuû Phuùc Thoï ( Phuùc Tinh). Mieáu Ñòa : Daàn,Thaân Vöông Ñòa : Tyù Ñaéc Ñòa : Maõo, Tò , Hôïi Haõm Ñòa: Ngoï, Daäu, Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. - Tính chaát : Phuùc haäu, hay tranh caõi, thaát thöôøng. Haõm ñòa : hay gaây tai hoïa, tranh chaáp. - Gaëp Khoâng Kieáp , Kî, Hình : yeåu töû, hoaëc coâ ñôn, taøn taät. - Thieân Cô ( Cô) : AÂm Moäc – Chuû Möu Cô, töø thieän ( Thieän Tinh). Mieáu Ñòa : Thìn,Tuaát, Maõo, Daäu Vöôïng Ñòa : Tò, Ngoï, Muøi Ñaéc Ñòa : Thaân, Tyù Haõm Ñòa : Söûu, Daàn, Hôïi. Tính chaát : Coù möu cô, taøi naêng, phuùc haäu, töø thieän, Haõm ñòa thì keùm saùng suoát. Ngoä Quyeàn Loäc : taøi naêng, giaøu sang. Cô mieáu ñòa, vöôïng ñòa hay ñaéc ñòa gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ : cuøng khoå, hay maéc tai hoïa, tuoåi thoï bò cheát –giaûm. Cô haõm ñòa gaëp Tuaàn Trieät : khaù sung tuùc nhöng vaãn khoâng traùnh ñöôïc tai naïn. Thieân Löông (Löông) AÂm Moäc-Chuû Phuùc Thoï (Thoï tinh), coøn goïi laø Aám Tinh). Mieáu Ñòa : Ngoï, Thìn, Tuaát. Vöôïng Ñòa : Tyù ,Maõo, Daàn, Thaân Ñaéc Ñòa : Söûu, Muøi Haõm Ñòa : Tò, Hôïi , Daäu. Tính chaát : Trung Haäu, thaät thaø, öa laøm vieäc thieän, giaûi tröø, beänh taät, tai hoïa (Thieân Löông raát hôïp vôùi nöõ meänh). Thieân Löông : gaëp Khoâng, Kieáp, Kieáp Saùt, Thieân binh, Ñaïi Tieåu Hao, Ñôøi soáng vaát vaû hay gaëp tai hoïa. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 28 Löông Mieáu Ñòa, Vöôïng ñòa hay ñaéc ñòa gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ :cuøng khoå, hay gaëp tai naïn, giaûm thoï. B) Baéc Ñaåu : Lieâm Trinh (Lieâm) : AÂm Hoûa-Chuû Quan loäc (hung tinh, coøn goïi laø Ñaøo Hoa Tinh, Tuù Tinh ) Mieáu Ñòa : Daàn Thaân Vöôïng Ñòa : Thìn, Tuaát, Tyù, Ngoï Ñaéc Ñòa : Söûu, Muøi Haõm ñòa : Tò, Hôïi, Maõo, Daäu Tính chaát : Cöông Tröïc, noùng naûy., lieâm khieát, Haõm ñòa thì coù tính lieâm khieát hay gaây quan tuïng. Lieâm haõm ñòa ngoä saùt tinh, Hình, Kî :gaây tai hoïa. Lieâm gaëp Tham ôû Tò, Hôïi : hay gaây tuø toäi. Vuõ Khuùc ( Vuõ ) : AÂm Kim- Chuû Taøi Loäc (Taøi Tinh). Mieáu ñòa : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Ñaéc Ñòa: Maõo, Daäu Haõm ñòa : Tò, Hôïi. Tính chaát : uy duõng, cöông tröïc, taêng taøi, tieán loäc, Coù tình coù ñoäc nhö Coâ thaàu, Quaû Tuù , Haõm ñòa thì keùm saùng suoát, tham lang, phaù tan. Thaùi AÂm (AÂm ) : AÂm Thuûy- Chuû Ñieàn Taøi (Phuù Tinh) Mieáu Ñòa : Hôïi, Tyù Vöôïng Ñòa : Daäu, Tuaát Ñaéc Ñòa : Söûu Muøi, Thaân Haõm Ñòa : Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï Tính chaát : Thoâng Minh, khoan hoøa, töø thieän, phuù tuùc. Haõm ñòa thì keùm saùng suoát laïi hay phaù taùn. Gaëp Ñaøo, Hoàng, Hæ, Thieáu AÂm : taêng theâm veû ñeïp Gaëp Rieâu, Kî, Kình, Ñaø, Khoâng Kieáp : bôùt veû toát ñeïp. Mieáu Ñòa ,vöôïng ñòa gaëp Tuaàn , Trieät aùn ngöõ hoaëc Thieân Taøi ñoàng cung: thaønh môø aùm. Thaùi aâm ñaéc ñòa ôû Söûu, Muøi, hoaëc haõm ñòa caàn gaëp Tuaàn Trieät ñeå thaønh saùng suûa toát ñeïp. Gaëp Thieân Taøi ñoàng cuõng theâm saùng toû. Cöï Moân (Cöï) :AÂm Thuûy- Chuû Thò phi taøi loäc (AÂm tinh). Mieán ñòa : Maõo, Daäu Vöôïng ñòa : Tyù, Ngoï, Daàn Ñaéc ñòa : Thaân, Hôïi Haõm ñòa : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, Tò. Tính chaát : Aên noùi lyù söï, hay sinh mieäng tieáng .Haõm ñòa thì xaûo traù thöôøng gaây thò phi, kieän tuïng. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 29 Cöï Moân caàn gaëp Hoùa Loäc nhöng chaúng öa. Loäc toàn. Cöï Moân taïi Maõo, Daäu gaëp Song Hao, Phuù Quyù hieån vinh. Cöï Moân gaëp Tueá, Kî : ngöôøi laém ñieàu, xaáu xa. Phaù Quaân (Phaù) : AÂm Thuûy, Chuû duõng maõnh, hao taùn ( Hao saùt tinh). Mieáu Ñòa : Tyù, Ngoï Vöôïng ñòa : Söûu, Muøi Ñaéc ñòa : Thìn, Tuaát Haõm ñòa : Daàn, Thaân, Maõo, Daäu, Tò, Hôïi. Tính chaát : Duõng caûm, cöông nghò. Haõm ñòa thì hung baïo, lieàu lónh, phaù hoaïi gaây tai hoïa. Phaù Quaân gaëp Phaù Toaùi ñoàng cung : hieån ñaït Phaù Gaëp Hoa hay Hoûa, Linh : taêng theâm hung haõn. Gaëp Hæ, Loäc : tính hung haõn ñöôïc cheá bôùt. Tham lang (Tham) : AÂm Thuûy ñôùi Moäc- Chuû hung baïo daâm duïc, hoaïnh taøi (Hung tinh, Daâm tinh). Mieáu ñòa : Söûu, Muøi Vöôïng ñòa : Thìn, Tuaát Ñaéc ñòa : Daàn, Thaân Haõm ñòa : Tò, Hôïi, Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu. Tính chaát : daâm duïc, chôi bôøi, coù uy quyeàn, taøi loäc. Haõm ñòa thì hung baïo, gaây tai hoïa. Gaëp Traøng sinh : phuùc thoï Gaëp Hoûa, Linh ñaéc ñòa : phaùt to veà voõ . B-TRUNG TINH Trung tinh laø nhöõng sao coù aûnh höôûng maïnh, sau sao Chính Dieäu. Coù 11 trung tinh laø sao Baéc Ñaåu hoaëc Nam Ñaåu. 1) Baéc Ñaåu : Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Kình Döông, Ñaø La. 2) Nam Ñaåu : Taû Phuø, Höõu Baät, Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Hoûa Tinh, Linh Tinh. Ngoaøi ra, nhöõng trung tinh khaùc laø : Hoùa loäc, Hoùa Quyeàn, Hoùa Khoa, Hoùa Kî, Thaùi Tueá, Thieân Maõ, Ñòa Kieáp , Ñòa Khoâng, Thieân Khoâng, Tuaàn Khoâng, Trieät Khoâng. Loäc Toàn (Toàn) Loäc toàn laø Baéc Ñaåu thuoäc Döông Thoå ñôùi Thuûy, chuû Phuùc Thoï, quyeàn loäc. Loäc Toàn coøn laø sao cöùu giaûi laïi coù tinh coâ ñoäc. Mieáu, Vöôïng : Daàn, Maõo, Tyù, Ngoï. Meänh coù Loäc Toàn toïa thuû laø ngöôøi thoâng minh, taøi gioûi, giaøu sang, thoï vaø thöôøng ñöôïc höôûng saûn nghieäp cuûa oâng cha. Meänh coù Loäc toàn chieáu cuõng raát toát mieãn laø khoâng gaëp hung saùt tinh. Meänh Thaân coù Song Loäc (Loäc Toàn, Hoùa Loäc) hay Loäc toàn, Thieân Maõ ñoàng cung ( Loäc, Maõ giao trì) hay Toàn toïa thuû, Maõ xung chieáu, hoaëc ngöôïc laïi Maõ toïa thuû, Toàn xung chieáu laø quùy caùch ( Meänh coù Song Loäc toïa thuû ñoàng cung laø nhaø laõnh tuï ñoäc taøi nhö Laõ Haäu xöa). MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 30 Meänh coù Minh Loäc, Aám Loäc (Meänh vaø cung nhò hôïp coù Song Loäc ) thì quùy hieån. Caùch naøy goïi laø Uyeân öông Loäc hoäi ít ngöôøi coù. Loäc toàn gaëp caùc caùt tinh nhö Töû, Phuû Cô Nguyeät, Ñoàng Löông, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc,Khoâi, Vieät thì coù vaên taøi, raát quùy hieån vaø ñöôïc höôûng phuùc thoï. Meänh coù Loäc toàn, gaëp Thieân Y, Quang, Quyù , Thieân Quan, Thieân Phuùc laø nhaø danh y. Nöõ meänh coù Loäc Toàn toïa thuû thì ñoan chính. Duø coù Ñaøo, Hoàng, tinh hoa nguyeät cuõng cheá giaûm. Loäc toàn ngoä Coâ, Quaû laø ngöôøi coâ ñôn, xung khaéc cha meï, vôï con hay anh em. Loäc toàn ngoä Töù Khoâng hay Hoùa kî thaønh xaáu xa ( Baàn tieän, keo kieät, xaûo traù) Gaëp Phaù Quaân haõm ñòa xung chieáu thì caøng khoå. Gaëp Tuaàn, Trieät thì phaù taùn. Loäc toàn gaëp Ñaïi Tieåu Hao laø kieám tieàn khoù khaên maø cuõng khoâng giöõ ñöôïc. Loäc toàn ñoùng ôû Töû Töùc laïi laø sao xaáu : ñaõ hieám maø con caùi laïi xung khaéc vôùi cha meï. Vaên Xöông – Vaên Khuùc ( Xöông –Khuùc ) Vaên xöông thuoäc Döông Kim ñôøi Thoå, Vaên Khuùc thuoäc Döông Thuûy ñôøi Hoûa ñeàu laø Baéc Ñaåu vaø laø Vaên Tinh, chuû vaên chöông, myõ thuaät, khoa baûng. Mieáu, Vöôïng : ‘Tò, Daäu, Söûu Haõm Ñòa : Ngoï, Tuaát. Meänh coù Xöông, Khuùc neân veû maët tuaán tuù, thoâng minh, tính neát hoøa nhaõ phuùc haäu, öa thích myõ thuaät, vaên chöông (Neáu Xöông Khuùc ñoàng cung taïi Söûu Muøi thfi coù taøi vaên chöông loãi laïc). Xöông Khuùc ñaéc ñòa hoäi nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp nhö Töû, Phuû, Nhaät, Nguyeät, Löông, Vuõ ,Taø, Höõu, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc thì thoâng minh, hoïc gioûi, ñaäu cao. Coâng danh nheï böôùc vaø ñöôïc giaøu sang troïn ñôøi. Meänh an taïi Tò, Hôïi coù chính dieän saùng suûa, theâm Xöông Khuùc cuøng nhieàu sao toát ñeïp thì giaøu sang. Meänh Thaân coù Xöông Khuùc ñaéc ñòa gaëp Cô, Loäc laø ngöôøi tuaán tuù vaø kheùo leùo. Meänh coù Vaên Xöông, Hoùa Khoa chieàu thì sôùm ñaäu cao. Meänh giaùp Xöông, Giaùp Khuùc thì thoâng minh taøi gioûi ra ngoaøi hay ñöôïc gaàn quùy nhaân vaø ñöôïc nhieàu ngöøôi quyù meán. Meänh coù Xöông Khuùc, Khoâi, Vieät hoäi hoïp neân thoâng minh vaø sôùm hieån ñaït. Meänh coù Xöông Khuùc, ñaéc ñòa gaëp Löông ñoàng cung hay xung chieáu thì raát quùy hieån. Meänh coù Xöông Khuùc, ñaéc ñòa, gaëp Taû, Höõu thì coâng danh hoaïnh phaùt . Meänh coù Nhaät, Nguyeät mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa thuû hoaëc chieáu, gaëp Xöông Khuùc thì raát quyù hieån (AÂm, Döông, Xöông, Khuùc Caùch ). Meänh hay Thaân coù Xöông ñaéc ñòa gaëp Vuõ Khuùc ñoàng cung laø ngöôøi vaên voõ kieâm toaøn vaø ñöôïc höôûng giaøu sang. Meänh toát ñeïp coù Khuùc, Vuõ vaø Taû Höõu hoäi hoïp laø ngöôøi vaên voõ toaøn taøi, ñöôïc höôûng phuù quyù. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 31 Xöông Khuùc hoäi Tueá, Taáu, Long, Phöôïng laø ngöôøi aên noùi kheùo , haùt hay, gioûi vaên ngheä. Meänh coù Xöông, Khuùc, Tueá, Kinh thì laøm Luaät Sö. Xöông Khuùc haõm ñòa hoäi cuøng nhieàu sao môø xaáu laø ngöôøi noâng noåi, deã ñi ñeán thaát baïi. Meänh coù Xöông Khuùc gaëp Phaù Quaân haõm ñòa ñoàng cung thì suoát ñôøi phaûi lao khoå hay bò giam caàm Meänh coù Xöông Khuùc cuøng Lieâm Tham ôû Tò Hôïi, khoù maø traùnh ñöôïc tuø toäi. Xöông Khuùc, gaëp Tuaàn, Trieät thaønh xaáu xa: ñöôøng coâng danh bò traéc trôû, hay bò tai hoïa, tuoåi thoï chieát giaûm. Xöông Khuùc ôû Meänh gaëp Thöông hay Söù ôû cung nhò hôïp : thöôøng chaúng soáng laâu. Meänh hay Thaân coù Xöông Khuùc haõm ñòa ngoä Hoùa kî cuõng haõm ñòa thì cheát non. Nöõ Meänh coù Xöông Khuùc, ñaéc ñòa thuû hay chieáu laø ngöôøi nhan saéc , ñoan chính, vöôïng phu ích töû. Haõm ñòa thì keùm phaàn xinh ñeïp maø tính laïi daâm ñaõng : neáu cuøng nhieàu sao nhö Ñaøo Rieâu laø haïng gaùi giang hoà. Thieân Khoâi, Thieân Vieät ( Khoâi, Vieät). Thieân Khoâi thuoäc Döông Hoûa ñôøi Kim, Thieân Vieät thuoäc AÂm hoûa ñôøi Moäc. Caû hai ñeàu laø Nam ñaåu, Vaên tinh, Quùy tinh, chuû veà vaên chöông, quyeàn töôùc. Khoâi Vieät coøn ñöôïc goïi laø Thieân Aát quùy Nhaân. Meänh coù Khoâi, Vieät toïa thuû laø con tröôûng, neáu khoâng roài cuõng ñoaït tröôûng. Meänh Thaân coù Khoâi Vieät, trong ñoaøn theå thöôøng laø keû caû. Meänh coù Khoâi hay Vieät toïa thuû, hoäi nhieàu vaên tinh nhö Xöông Khuùc, Khoa. Taáu, Tueá laø ngöôøi coù vaên taøi. Ñaäu vaên baèng cao vaø sôùm thaønh danh. Khoâi hay Vieät cuøng Thieân Quan, Thieân Quyù cuõng vaäy. Meänh coù Khoâi hay Vieät gaëp nhieàu sao toát ñeïp nhö Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, Loäc Toàn, Khoa, Quyeån, Loäc laø ngöôøi taøi gioûi, coù möu löôïc, bieát ñieàu khieån, ñöôïc moïi ngöôøi kính neå, ñöôïc höôûng giaøu sang, phuùc thoï. Meänh saùng suûa toát ñeïp giaùp Khoâi, giaùp Vieät thì thoâng minh, laøm neân, ñöôïc nhieàu ngöôøi quyù meán. Meänh saùng suûa toát ñeïp giaùp Quyù ( Khoâi hay Vieät) giaùp Loäc neân giaøu sang. Meänh an taïi Ngoï, coù Töû, Khoâi ñoàng cung thì raát quùy hieån. Meänh coù Khoâi, Vieät gaëp nhieàu saùt tinh laø ngöôøi trong ngöôøi coù coá taät. Meänh coù Khoâi Vieät gaêp Ñaø, Kyø laø ngöôøi aån só. Khoâi Vieät, bò Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay gaëp nhieàu sao môø xaáu hoaëc saùt tinh thì gaëp nhieàu trôû ngaïi treân ñöôøng ñôøi, khoâng theå giaøu sang ñöôïc , hay maéc tai naïn vaø yeåu töû. Taû Phuø, Höõu Baät ( Taû , Höõu) Taû Phuø thuoäc Döông Thoå ñôøi Kim, Höõu Baät thuoäc Döông Thoå ñôøi Thuûy. Caû hai ñeàu laø Nam ñaåu, chuû phuø trôï vaø goïi laø Phuø trôï tinh. Mieáu vöôïng : Thìn, Tuaát , Söûu, Muøi. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 32 Taû, Höõu ôû Meänh, hoäi cuøng nhieàu sao saùng suûa. Toát ñeïp thì phuùc haäu, coù taøi naêng, ñöôïc giaøu sang vaø soáng laâu. Taû, Höõu ôû meänh hoäi nhieàu sao môø xaáu hay saùt tinh thì coù tính xaûo traù, suoát ñôøi coâ ñôn, cuøng khoå, maéc tai hoïa, tuoåi thoï bò chieát giaûm. Noùi chung, Taû Phuø, Höõu Baät gaëp nhieàu sao toát ñeïp thì toát ñeïp theâm gaëp nhieàu sao môø xaáu thì môø xaáu theâm. Taû Höõu öa gaëp caùc sao Töû, Phuû, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Long, Phöôïng, Khoa, Quyeàn, Loäc, Loäc Toàn… vaø kî caùc sao môø xaáu nhaát laø Cöï, Phaù haõm ñòa vaø nhöõng saùt tinh. Taû, Höõu ôû moä cung thì toát hôn ôû caùc cung khaùc. Ñaëc bieät ôû hai cung Söûu, Muøi, Meänh hay cung Quan coù Taû, Höõu ñoàng cung hoäi hoïp vôùi nhieàu sao toát ñeïp thì ñöôïc quùy hieån. Meänh coù Taû Phuø, Thieân Phuû ñoàng cung laø quùy caùch nhaát laø meänh an taïi Thaát. Meänh coù Höõu Baät, Thieân Töôùng ñoàng cung thì ñöôïc höôûng phuùc thoï ( Meänh coù caùch naøy ôû Tò, Hôïi, thì giaøu sang nhöng choùng taøn; ôû Maõo Daäu thì chaúng ra gì.) Meänh coù Taû Höõu, Thieân Phuùc ñoàng cung thì quùy hieån. Meänh coù Taû Höõu , Long Phöïôïng laø quùy caùch, nhaát laø ôû Meänh coù Töû Vi toïa thuû thì ñöôïc phuù quùy , phuùc thoï veïn toaøn. Meänh coù Höõu Baät gaëp Quaû Tuù thì tröôøng thoï. Meänh coù Taû Phuø gaëp Ñaøo Hoa thì tröôùc dôû sau hay. Meänh coù Taû, Höõu gaëp Lieâm. Kinh neân hay bò tai hoïa tuø toäi hoaëc bò aùm taät. Nöõ meänh giaùp Taû, Höõu thì sôùm vu quy. Nöõ meänh coù Taû Höõu ngoä Thaùi AÂm thì laøm coâ ñôõ. Kình Döông, Ñaø La (Kình Ñaø) Kình Döông vaø Ñaø La ñeàu laø Baéc Ñaåu thuoäc AÂm Kim ñôùi Hoûa, chuû saùt phaït, vaø goïi laø Saùt tinh (1) Mieáu vuôïng : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Kình Döông : Meänh coù Kình toïa thuû neân thaân hình thoâ xaáu. Ñaéc ñòa thì tính khí cöông cöôøng, duõng caûm; haõm ñòa thì hung baïo, xaûo traù. Meänh coù Kình ñaéc ñòa taïi Töù Moä laø phuù quyù caùch , nhaát laø caùc tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi vaø hoäi cuøng Khoa, Quyeàn, Loäc, Tham ,Vuõ (Gaëp Töû, Phuû, Khoâng toát vì Töû , Phuû, bò laán quyeàn, maát tính trung haäu.) Meänh coù Kình ñaéc ñòa toïa thuû neân gioûi veà quaân söï. Meänh taïi Töù Moä coù Kình, Hoûa ñoàng cung vaø Tham Vuõ laø baäc anh huøng. Meänh taïi Ngoï coù Kình Döông toïa thuû laø Maõ ñaàu ñôøi Kieám “ ( Kieám ñeo ñaàu ngöïa) , Neáu gaëp nhieàu sao saùng suûa, toát ñeïp, nhaát laø Quyeàn , Loäc, Maõ thì phaùt veà voõ. Rieâng tuoåi Bính Tuaát thì toát nhaát , coøn caùc tuoåi khaùc phaûi neân lo ngaïi caùc tai hoïa coù theå xaûy ra. Kình cö Ngoï gaëp nhieàu saùt tinh thì yeåu meänh hoaëc cuøng khoå, taøn taät ( Coâ Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay nhieàu sao giaûi thì traùnh ñöôïc ). Meänh taïi Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu coù Kình toïa thuû, gaëp sao môø xaáu thì yeåu hoaëc taøn taät. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 33 Kình gaëp Lieâm, Cöï, Kî ñoàng cung thì coù aùm taät. Neáu caùc sao treân haõm ñòa thì cuøng khoå (Coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay nhieàu sao toát ñeïp thì cöùu giaûi ñöôïc .) Kình haõm ñòa gaëp Saùt, Phaù haõm ñòa caøng theâm hung haõn. (1) Töù Saùt laø Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, vaø Linh Tinh. Luïc saùt laø Kình Ñaø, Hoûa, Linh, Ñòa Khoâng vaø Ñòa Kieáp. Nöõ meänh coù Kình haõm ñòa thì daâm ñaõng , khaéc haïi choàng con. Ñaø La- Meänh coù Ñaø La neân thaân hình thoâ baïo, ngöôøi gaày, da xaõm Ñaø ñaéc ñòa laø ngöôøi duõng caûm, coù möu löôïc , haûm thì hieåm ñoäc, daâm ñaõng. Ñaø La ñaéc ñòa gaëp Tham, Vuõ, Khoa, Quyeàn, Loäc thì hieån ñaït nhöng khoâng beàn. ÔÛ Töù Moä caùc tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi laøm neân nhöng thieáu nhaân haäu. Ñaø La haõm ñòa gaëp Kî, Hình, Rieâu, Linh, Hoûa, Maõ thì chôi bôøi, phaù taùn saûn nghieäp cuûa oâng cha. Ñaø La ngoä Thieân Maõ ñoàng cung laø ngöôøi coù taät. Meänh coù Kình , Ñaø, Khoâng, Kieáp haõm ñòa thì ñieác laùc, aâu saàu. Meänh coù Kình Ñaø haõm thuû hay chieáu thì aên noùi chaúng giöõ gìn. Thaân Meänh coù Nhaät Nguyeät haõm ñòa gaëp Kình, Ñaø, Kî laø ngöôøi coù taät laï. Haïn gaëp Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hình, Kî thì gian khoå, beänh taät, phaûi lo laéng. Nöõ meänh coù Ñaø La gaëp Thaùi aâm haõm laø ngöôøi loaïn daâm. Hoûa Tinh, Linh Tinh ( Hoûa, Linh) Hoûa tinh laø Nam ñaåu thuoäc Döông Hoûa, Linh Tinh laø Nam ñaåu thuoäc Am Döông Hoûa. Caû hai ñeàu laø Saùt tinh, chuû phaù hoaïi. Ñaéc ñòa : Daàn, Maõo, Tò, Ngoï, Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Meänh coù Hoûa hay Linh ñôn thuû laø ngöôøi thoâ xaáu, tính noùng naûy, ñoäc aùc, öa phaù hoaïi. Meänh coù Hoûa, Linh ñaéc ñòa toïa thuû ñoäng cung, hay coù Hoûa toïa thuû, Linh chieáu hoaëc ngöôïc laïi, laø ngöôøi taøi gioûi veà quaân söï vaø ñöôïc quùy hieån. Ngöôøi tuoåi Daàn, Maõo, Tò, Ngoï meänh coù Hoûa hay Linh ñaéc ñòa toïa thuû, laïi gaëp nhieàu caùt tinh hoäi hoïp, taát ñöôïc phuù quyù. Meänh coù Tham, Hoûa ñaéc ñòa thì phuù quyù, neáu theâm Khoa, Quyeàn thì vaên hay, voõ gioûi. Meänh an taïi Töù Moä coù Hoûa hay Linh toïa thuû hoäi Tham, Vuõ, ñoàng cung thì vaên voõ kieâm toaøn, phuù quyù löøng danh. Meänh coù Hoûa, Linh haõm ñòa toïa thuû laø ngöôøi ñoäc aùc, lieàu lónh, hay maéc beänh thaàn kinh suoát ñôøi cuøng khoå, bò tai hoïa, yeáu töû. Meänh giaùp Hoûa, Linh, neáu khoâng coù nhieàu caùt tinh cuõng xaáu. Meänh coù Hoûa, Linh cuøng Thieân Cô haõm ñòa laø ngöôøi ngôù ngaån nhö bò ma aùm. Meänh coù Hoûa, Linh gaëp Phaù (haõm) taïi cung an Thaân thì phaù taùn heát cô nghieäp. Hoûa hay Linh hoäi cuøng Kinh haõm ñòa taïi Meänh neân coâng danh traéc trôû vaø hay gaëp tai naïn. Hoûa hay Linh taïi Meänh ngoä Thaùi Tueá. Thieân hình thì gaõy chaân tay. Meänh coù Linh, Maõ toïa thuû ñoàng cung, cuøng Kình Ñaø hoäi hoïp thì chaân tay mang taät. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 34 Hoûa hay Linh ôû Maõo, Daäu, ngoä Lieâm, Phaù , Hình thì bò seùt ñaùnh hoaëc ñieän giöït nguy hieåm. Neáu coù Tuaàn, Trieät, aùn ngöõ thì traùnh ñöôïc. Thaát saét, Lieâm Trinh ñoàng cung gaëp Hoûa Tinh thì coù hoûa tai. Thieân Maõ ngoä Hoûa tinh cuõng vaäy. Haïn coù Thieân Löông ngoä Hoûa tinh thì gaëp tai naïn haïi ngöôøi, haïi cuûa. Meänh coù caùch “ Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông” thì sôï nhaát Hoûa, Linh xaâm phaù. Tam Hoùa Tam Hoùa laø Hoùa Loäc ( Loäc), Hoùa Quyeàn (Quyeàn) Hoùa khoa ( Khoa). Hoùa loäc- Hoùa loäc thuoäc Moäc ñôøi Thoå, chuû phuùc loäc; ôû Meänh, Phuùc Ñöùc, Quan Loäc, Ñieàn Taøi thì raát toát. Hoùa Loäc laø moät phuùc tinh coù theå giaûi tai hoïa, tröø beänh taät, taêng phuùc, taêng thoï. Ñaéc ñòa : Daàn, Maõo Haõm ñòa : Thaân, Daäu Meänh coù Hoùa loäc toïa thuû neân thoâng minh, tuaán tuù, tính neát hoøa nhaõ, phuùc haäu, suoát ñôøi ñöôïc giaøu sang. Meänh coù Hoùa loäc ñaéc ñòa gaëp chính dieän saùng suûa vaø nhöõng trung tinh ñaéc caùch nhö Khoa, Quyeàn, Loäc toàn, Taû, Höõu, Xöông Khuùc, Maõ thì phuù quyù, phuùc thoï. Neáu gaëp theâm saùt tinh, Hình Kî thì khaù vöøa, coù giaøu sang cuõng khoâng beàn. Loäc taïi Töù Moä thì keùm toát ñeïp nhöng gaëp Tham Vuõ ñoàng cung thì vaãn röïc rôõ. Meänh coù caùch naøy thì phuù quyù. Meänh coù Loäc, Maõ giao tri ( Hoùa loäc hay Loäc toàn cuøng Thieân Maõ ñoàng cung ) thì giaøu coù. Meänh voâ chính dieän ñaéc Tam Khoâng, coù Song Loäc hoäi hoïp thì phuù quyù nhöng chaúng beàn. Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Löông toïa thuû, Hoùa loäc ñoàng cung, Loäc toàn hoäi hoïp laø ngöôøi coù vaên taøi loãi laïc. (Soá Ñöùc Khoång Töû) Meänh coù song Loäc thuû chieáu gaëp Cô Löông ñoàng cung thì raát giaøu. Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Song Loäc thuû chieáu, gaëp Töû, Vuõ hoäi hoïp thì giaøu sang phuùc thoï. Meänh coù Loäc toàn, cung nhò hôïp coù Hoùa loäc hay ngöôïc laïi thì giaøu sang ( Minh Loäc, aâm Loäc caùch). Meänh Thaân khoâng coù Hoùa loäc hay Loäc toàn thuû chieáu laø ngöôøi coù ít taøi loäc. Hoùa Quyeån- Hoùa Quyeàn thuoäc Moäc ñôøi Thoå, chuû uy quyeàn. Haõm ñòa : Daäu, Hôïi. Meänh coù Hoùa Quyeàn toïa thuû neân coù tính töï ñaéc, kieâu caêng. Hoùa quyeàn ñaéc ñòa ôû Meänh gaëp caùc chính dieäu nhö Töû, Phuû, Cöï, Vuõ, Tham laïi theâm Khoa, Loäc, Xöông Khuùc, Khoâi, Vieät thì ñaïi quùy. Neáu coù theâm aùc saùt tinh thì bình thöôøng. Meänh coù Quyeàn, Khoác toïa thuû ñoàng cung nhaát laø taïi Tyù, Ngoï, thì phuù quùy vaø coù tieáng thôm löu laïi. Hoùa Khoa - Hoùa Khoa thuoäc Moäc ñôùi Thuûy chuû khoa giaùp laïi coøn laø moät phuùc tinh giaûi tröø beänh taät, tai hoïa. Haõm ñòa : Tyù, Daäu MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 35 Meänh coù Hoùa Khoa toïa thuû neân thoâng minh, tuaán tuù, tính neát khoan hoøa, öa laøm vieäc thieän , ham thích vaên chöông. Khoa cuøng caùc vaên tinh nhö Xöông, Khuùc Khoâi, Vieät, aûnh höôûng toát ñeïp cho vieäc thi cöû vaø caàu coâng danh. Hai cung Quan hay Phuùc coù Hoùa Khoa chieáu Thaân hay Meänh thì thieáu nieân ñaõ chieám baûng vaøng. Meänh Thaân coù Khoa Khoâi laø ngöôøi coù hoïc löïc khaù, ñoã vaên baèng cao. Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hoïp neân ñöôïc höôûng giaøu sang ( Khoa, Quyeàn, Loäc chieáu khoâng baèng thuû) Meänh Thaân coù Khoa, Quyeàn, Loäc giaùp laø quyù caùch. Khoa, Quyeàn, Loäc ôû ba cung lieàn maø Meänh ôû moä trong ba cung aáy thì quyù hieån ( Tam Hoùa lieân chaâu caùch Tuoåi Canh, Taân thì hôïp). Meänh coù Hoùa khoa, cung nhò hôïp coù Hoùa loäc hay Loäc toàn thì phuù quùy ( Minh Khoa, AÂm Loäc caùch). Meänh coù Hoùa Khoa gaëp nhieàu hung saùt tinh laø ngöôøi coù taøi naêng, nhöng ñöôøng coâng danh laän ñaän. Hoùa Kî (Kî) Hoùa Kî thuoäc Thuûy laø aùc tinh. Meänh coù Hoùa Kî toïa thuû laø ngöôøi ích kyû hay ghen gheùt, chaúng öa ai maø cuõng chaúng ai öa mình. Hoùa Kî haõm ñòa ôû cung naøo cuõng xaáu, chæ ôû Ñieàn Taøi laø toát vì giöõ ñöïôïc cuûa. Hoùa Kî ñaéc ñòa ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi cuõng ñôõ tính hung aùc. Hoùa Kî ôû cung AÂm phuø trôï cho ngöôøi aâm nam, aâm nöõ, ôû cung Döông, phuø trôï cho ngöôøi döông nam , döông nöõ. Trong tröôøng hôïp naøy aûnh höôûng xaáu cuûa Hoùa Kî ñaõ bò giaûm bôùt. Kî ñaéc ñòa gaëp nhieàu saùt tinh ñaéc ñòa hoäi hoïp neân danh taøi hoaïnh phaùt, nhöng chaúng laâu beàn. Meänh coù Hoùa Kî, Ñaïi Hao thì ñôøi vaát vaû. Meänh Thaân coù Hoùa kî gaëp Xöông Khuùc thì cheát non. Kî gaëp Cöï hay Tham Ñoàng cung gaây beänh taät, tai naïn veà soùng nöôùc. Kî hoäi cuøng Tueá, Ña gaây beänh taät, tranh chaáp, kieän caùo. Kî haõm ñòa ( nhö ñaùm maây ñen) laøm cho Nhaät Nguyeät saùng suûa phaûi môø aùm vaø Nhaät Nguyeät môø aùm caøng toái taêm. Coù caùch naøy ôû Meänh hay haïn gaëp thì ñau maét hay keùm maét. Kî ñaéc ñòa ( nhö ñaùm maây naêm saéc ) laøm cho Nhaät Nguyeät röïc rôõ theâm leân. Nhaät Nguyeät haõm ñòa ôû Meänh hay Taät Aùch gaëp Ñaø Rieâu Kî thì muø(Ñaø, Rieâu, Kî hoïp thaønh boä sao Tam Aùm che aùnh saùng cuûa Nhaät Nguîeât). Kî haõm ñòa gaëp Ñaøo Hoàng ñoàng cung gaây tai hoïa veà tình aùi, nhö vôï choàng gaây goã, boû nhau v.v…… Haïn gaëp Hoùa Kî, Thaát Saùt ôû Daàn, Thaân thì hay ñaùnh loän. Haïn coù Nhaät Nguyeät haõm ñòa ngoä Hoùa Kî thì boá meï cheát hay ñau maét naëng. Thaùi Tueá ( Tueá ). Thaùi Tueá thuoäc AÂm Hoûa, chuû bieän luaän, tranh chaáp kieän tuïng. Haõm ñòa : Thaân, Daäu MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 36 Thaùi Tueá ôû Meänh, gaëp nhieàu sao saùng suûa, toát ñeïp laø ngöôøi coù möu löôïc, aên noùi gioûi, coù taøi huøng bieän, coù uy quyeàn. Thaùi Tueá gaëp Thaát Saùt ñoàng cung laø ngöôøi trí duõng. Tueá cuøng Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät hoïp thaønh boä Vaên tinh lôïi ích cho vieäc hoïc haønh, thi cöû vaø caàu coâng danh. Meänh coù Tueá, Kình cuøng Xöông, Khuùc ñaéc ñòa laø luaät sö. Tueá gaëp caùc saùt tinh. Hình, Kî ôû Meänh thì coâng danh laän ñaän, taøi loäc giaûm, hay bò tai naïn, beänh taät, kieän caùo, tuø toäi. Meänh ôû Daàn hay Daäu coù Tueá Hình hay bò giam caàm. Meänh coù Tueá, Ñaø laø ngöôøi aên noùi khoâng caåu ngoân. Haïn gaëp Tueá , Ñaø thì hay bò vaï mieäng ( Sôï nhaát ôû cung Daàn, Thaân). Meänh coù Tueá , Caùi toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi aên noùi kieâu ngoa. Meänh coù Tueá , Caùi, Rieâu, Ñaø laø ngöôøi noùi laép. Thaân coù Thaùi Tueá gaëp Ñaø Kî laø ngöôøi ngu ñoän. Haïn gaëp Thaùi Tueá,Quan Phuø thì phaûi ñi haàu toøa. Haïn gaëp Tueá , Hình, Kî laø trong loøng buoàn böïc vì tranh chaáp. Haïn gaëp Tueá Hình ôû cung Daäu thì khoâng traùnh ñöôïc tai bay vaï gioù. Thieân Maõ (Maõ) Thieân Maõ thuoäc Hoûa ñôùi Moäc, chuû taøi naêng, di chuyeån, ñoåi môùi. Mieán vöôïng : Tò, Daàn Ñaéc ñòa : Thaân Haõm ñòa : Hôïi Thieân Maõ toïa ôû Meänh laø ngöôøi taøi gioûi, maân??? Cuøng Loäc toàn hay Hoùa loäc ñoàng cung hay xung chieáu giaøu sang (Loäc Maõ caùch) : cung Tröôøng sinh thì gaëp nhieàu may maén, laøm neân deã daøng (Maõ Ngoä Tröôøng Sinh) Maõ gaëp Long, Phöôïng, Xöông, Khuùc thì vaên hay ; gaëp Saùt, Phaù, Tham, Lieâm, Vuõ, Töôùng, thì voõ gioûi. Maõ gaëp Nhaät Nguyeät saùng suûa thì quùy hieån ( Thö huøng Maõ : Ngöïa ñuû ñoâi). Maõ gaëp Töû, Phuû ñoàng cung taïi Daàn Thaân thì giaøu sang, phuùc thoï ( Phuø du Maõ : Ngöïa keùo xe cho vua chuùa.) Maõ ngoä Khoác, Khaùch ( Ngöïa gaëp ngöôøi cöôõi gioûi ) laø ngöôøi duõng caûm, coù taøi thao löôïc, laøm neân danh giaù. Maõ gaëp Hoûa hay Linh (Chieán Maõ) laø ngöôøi duõng maõnh. Maõ gaëp Ñaø Ñoàng cung hay xung chieáu ( Queä maõ : ngöïa queø) gaây tai hoïa, ngaên trôû moïi coâng vieäc. Maõ Hình ñoàng cung ( Phuø thi maõ, Ngöïa chôû xaùc cheát gaây tai hoïa, cheát choùc ). Maõ ngoä Töû hay Tuyeät (Töû Maõ) cuõng vaäy. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 37 Maõ gaëp Tuaàn Trieât (Maõ Ngoä Khoâng Vong) gaây beänh taät, tai naïn.Meänh coù Maõ ngoä Tuaàn thì suoát ñôøi vaát vaû. Maõ taïi Hôïi ( Cuøng ñoà maõ ngöïa ñöôøng cuøng ) ñöa ñeán thaát baïi. Meänh coù Löông Maõ ñoàng cung laø ngöôøi chôi bôøi vui veû, chaúng heà lo laéng. Meänh coù Thieân Maõ ngoä Tam Thai laø ngöôøi anh huøng. Haïn gaëp Maõ, Hoûa khoâng neân ñi xa. Haïn coù Thieân Maõ gaëp Hình, Hoûa, Kî thì tính meänh laâm nguy. Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ( Khoâng, Kieáp) Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp thuoäc Hoûa ñeàu laø nhöõng saùt tinh. Mieáu, Vöôïng : Tò,Hôïi Ñaéc ñòa : Daàn, Thaân Haõm ñòa : caùc cung khaùc. Kieáp, Khoâng laø nhöõng hung tinh phaù taùn, gaây beänh taät, tai hoïa. Meänh coù Khoâng, Kieáp laø ngöôøi xaûo traù, ích kyû, coâ ñôn cuøng khoå. Coù theâm Tuaàn Trieät thì chaúng sôï tai öông. Khoâng, Kieáp ñaéc ñòa ôû Daàn, Thaân, vaø nhaát laø ôû Tò, Hôïi laø ngöôøi thaâm traàm, coù möu trí : theâm Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hoïp thì danh taøi hoaïnh phaùt nhöng söï nghieäp chaúng ñöôïc laâu beàn (Kieáp, Khoâng, Tò , Hôïi phaùt giaõ nhö loâi). Kieáp Khoâng haõm ñòa ôû Taøi Phuùc thì ngheøo heøn ( Kieáp Khoâng Taøi Phuùc sinh lai baàn tieän) Neáu theâm Quyeàn, Loäc thì ñöôïc bình thöôøng. Ñaøo Hoa Ngoä Kieáp Khoâng ôû Meänh hay gaëp haïn ñeán thì phaûi sôï naïn soâng nöôùc. Meänh coù Kieáp Tham toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi cuøng khoå, haïn ñeán thì maéc tai naïn soâng nöôùc. Hoàng Loan ngoä Kieáp Khoâng taïi Thaân Meänh hay Taøi thì ngheøo heøn, yeåu töû. Meänh ôû Tò, Hôïi giaùp Kieáp, Khoâng thì suoát ñôøi vaát vaû, boân taåu nay ñaây mai ñoù. Meänh coù Kieáp Khoâng ngoä Phuïc Binh, Kình Döông laø quaân troäm cöôùp. Töû, Phuû raát kî gaëp caùc sao Khoâng, Kieáp: gaëp phaûi thì thaønh môø, xaáu. Khoa, Quyeàn hay Loäc, Maõ gaëp Kieáp, Khoâng thì maát toát. Thieân Khoâng Thieân Khoâng thuoäc Hoûa laø Saùt tinh , chuû gian huøng phaù taùn. Thieân Khoâng ngoä Ñòa Kieáp, ñoàng cung ôû Meänh laø keû gian phi. Meänh coù Thieân Khoâng, Ñaøo Hoa ñoàng thuû laø ngöôøi gian xaûo coù laém möu meïo. Meänh coù Thieân Khoâng, Hoàng Loan laø ngöôøi coù chí tu haønh. Sao Thieân Khoâng ôû cung Quaân Loäc thì khoâng toát (Thieân Khoâng kî ö Quan Loäc, Khoâng Kieáp kî ö Ñieàn Taøi (Hang vuõ anh huøng, haïn ngoä Thieân Khoâng nhi taùng quoác Thaïch Suøng haøo phuù, haïn thaønh Ñòa Kieáp dó vong gia). MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 38 Thieân Khoâng gaëp Hoùa loäc hay Loäc Toàn tuy laøm ra tieàn nhöng khoâng giöõ ñöôïc. Sao Thieân Giaûi coù theå cheá ñöôïc tính hung aùc cuûa caùc saùt tinh Thieân Ñòa Khoâng vaø Ñòa Kieáp. Tuaàn Khoâng,Trieät Khoâng(Tuaàn Trieät) Hai sao Tuaàn Trung khoâng vong vaø Trieät Loä khoâng vong goïi taét laø Tuaàn vaø Trieät. Tuaàn vaø Trieät theo haønh cuûa nhöõng cung coù caùc sao. Thí duï : Tuaàn ôû Daàn, Maõo thì thuoäc Moäc, Trieät ôû Thaân thì thuoäc Kim. Tuaàn Trieät coù ñaëc tính cheá giaûm nhöõng caùi toát vaø caû nhöõng caùi xaáu cuûa nhöõng sao ñoàng cung. Coù nhieàu sao thì keùm toát thaønh bình thöôøng. Ngöôïc laïi, neáu coù nhieàu xaáu cuõng ñôõ xaáu : haïn ñi ñeán ñoù cuõng khoâng ñaùng lo. Sao Tuaàn ôû Daàn, Maõo, sao Trieät ôû Thaân Daäu laø ñaéc (Tuaàn cö Moäc vò, Trieät ñaûo Kim cung. ) Meänh ôû ñoù thì thoâng minh ñöôïc höôûng phuùc thoï vaø hoaïnh phaùt danh. Meänh coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ duø ñaéc ñòa hay khoâng. Con nhoû cuõng phaûi long ñong vaát vaû. nhöng chaúng sôï tai naïn. Meänh voâ chính dieäu coù Tuaàn hay Trieät aùn ngöõ. Coù Thieân Khoâng, Ñòa Khoâng thuû chieáu, laïi theâm Khoa, Quyeàn hoäi hoïp thì laøm neân deã daøng. Neáu khoâng coù Tam Hoùa ngheøo heøn hoaëc cheát non ( Meänh voâ chính dieäu) Meänh voâ chính dieäu, coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ ñöôïc Nguyeät saùng suûa chieáu, laïi coù theâm nhieàu sao toát nhö Xöông Khuùc, Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hoïp thì vinh hieån. Nhöng chính tinh mieáu, vöôïng nhaát laø Töû, Phuû, Nhaät, Löông, Löông raát kî gaëp Tuaàn Trieät. Nhöõng sao nhö Xöông Khuùc, Khoâi, Vieät, Hoùa Loäc, Loäc Toàn, Thieân Hình cuõng sôï gaëp Tuaàn, Trieät. Ñieàu ñaùng chuù yù laø sao Tuaàn coù aûnh höôûng maïnh meõ suoát ñôøi ngöôøi , coøn sao Trieät chæ coù aûnh höôûng maïnh ñeán 30 tuoåi. Sau ñoù, aûnh höôûng daàn daàn giaûm bôùt. C-Baøng Tinh Baøng tinh khoâng coù aûnh höôûng maïnh baèng sao chính dieäu hoaëc trung tinh. Coù 75 baøng tinh. INhöõng sao thuoäc voøng Tröôøng Sinh . Tröôøng Sinh Tröôøng sinh thuoäc Thuûy, chuû phuùc thoï, laâu beàn. Meänh coù Tröôøng Sinh laø ngöôøi phuùc haäu, soáng laâu. Tröôøng Sinh ôû Meänh gaëp Maõ ñoàng cung ôû Tò, Daàn, Thaân laø ngöôøi sôùm hieån ñaït; neáu gaëp Maõ ôû Hôïi laø coâng danh bò traéc trôû. Tröôøng sinh gaëp Nhaät Nguyeät, Töû, Phuû : raát quyù hieån. Tröôøng sinh ôû cung Taät aùch thì yeáu ñau laâu khoûi. Moäc duïc Moäc duïc thuoäc Thuûy, chuû taém goäi, laøm daùng, daâm daät. Moäc duïc gaëp Ñaøo, Hoàng, Rieâu, Caùi : hay röôïucheø, trai gaùi. Nöõ meänh laø gaùi giang hoà. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com Meänh coù Moäc duïc laø coù xu höôùng veà ngheà kim hoaøn hay ngheà thôï reøn. Quan Ñaùi (Ñaùi) Quan ñaùi thuoäc Kim, chuû quyeàn töôùc. Gaëp Khoa, Quyeàn, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät thì thi ñoã vaø hieån ñaït. Gaëp nhieàu saùt tinh thì nhö sôïi daây thaét coå, gaây taïi hoïa. Meänh coù Thanh Long, Quan Ñaùi laø ngöôøi quyeàn cao, chöùc troïng. Laâm Quan Laâm Quan thuoäc Kim, chuû khoe khoang. Laâm Quan cuøng caùc sao toát laøm cho toát theâm, cuøng sao xaáu laøm cho xaáu theâm. Laâm Quan gaëp Töû, Phuû ôû Meänh : quùy hieån. Laâm Quan gaëp Loäc, Maõ :ñaïi phuù. Ñeá Vöôïng Ñeá Vöïôïng thuoäc Kim, chuû thònh vöôïng Ñeá Vöôïng ôû meänh laø Thöôïng caùch. Meänh Thaân ôû Töû Vi, Ñeá Vöôïng ñoàng cung, hoäi cuøng nhieàu caùt tinh : laøm laõnh tuï. Gaëp Kình, Ñaø, Tuaàn, Trieät ôû Meänh : hay phaûi troán traùnh. Suy Suy thuoäc Thuûy, chuû suy baïi. Meänh coù Suy thì bieáng nhaùc , yeáu ñuoái hay thoái chí Beänh Beänh thuoäc Hoûa, chuû beänh taät, suy nhöôïc. Cuøng Saùt, Phaù, Tham Vuõ, : ít beänh taät Gaëp Kình, Ñaø, Rieâu, Kî :hay ñau yeáu. Töû Töû thuoäc Hoûa, chuû buoàn thaûm, cheát choùc. Töû ôû Meänh cung caùc sao xaáu thì coù taät vaø yeåu. Töû ôû cung Taøi hay Ñieàn laø bieát giöõ cuûa, coù cuûa choân. Moä Moä thuoäc Thuûy, chuû söï choân caát, ngu ñoän, nhaàm laãn. Moä chung Thai, Toïa Tai Töù Moä ñöôïc hieån vinh. Moä cuøng Tham, Vuõ, Quyeàn :giaøu coù Moä cuøng Khoâng, Kieáp, Rieâu : ngu heøn. Moä ôõ cung Phuùc Ñöùc taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi laø coù aâm phaàn cuûa oâng baø keát phaùi. Tuyeät Tuyeät thuoäc Thoå, chuû beá taéc, tieâu dieät, giaûm thoï Meänh ôû cung Kim coù Tuyeät thì thoâng minh, ña möu tuùc trí. Tuyeät gaëp Rieâu, Kî thì cheát ñuoái. 39 MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 40 Thai Thai thuoäc Thoå, chuû söï thuï thai, meâ muoäi. Meänh coù sao Thai thì hoïc nhieàu cuõng khoù thaønh ñaït. Meänh coù Thai thì ña daâm, gaëp Kình, Ñaø, Linh, Hoûa thì ngu ñaàn. Haïn coù Thai gaëp Ñaøo, Hyû laø coù con. Ñaïi Tieåu Haïn gaëp Thai cuøng Thanh Long, Thieân Hæ thì sinh con quùy töû. Meänh coù Thai gaëp Tuaàn, Trieät hay Saùt tinh, Baïi Tinh, môùi loït loøng meï ñaõ ñau yeáu. Cung Töû Töùc coù Thai Ngoä Khoâng Kieáp : sinh nhieàu nuoâi ít. Döôõng Döôõng thuoäc Moäc, chuû söï nuoâi naáng, chaêm soùc. Meänh coù Döôõng toïa thuû : deã nuoâi con vaø nuoâi suùc vaät. Meänh coù Döôõng gaëp Quan, Phuùc, Taû, Höõu: ñöôïc moïi ngöôøi xung quanh giuùp ñôõ vaø quyù troïng. 2-Nhöõng sao thuoäc voøng Loäc Toàn : Baùc Só Baùc só thuoäc Thuûy, chuû thoâng minh, nhaân haäu, Giuùp cho vieäc hoïc haønh, thi cöû, vaø giaûi tröø beänh taät. Meänh coù Baùc só toïa thuû laø ngöôøi thoâng minh, nhaân haâu. Löïc só Löïc sód thuoäc Hoûa, chuû söùc khoûe, quyeàn bính. Löïc só gaëp Thieân Maõ thì coâng danh hieån ñaït Löïc só gaëp sao toát ñeïp thì laøm cho toát ñeïp theâm sao xaáu laøm cho xaáu xa theâm. Thanh Long Thanh Long thuoäc Thuûy, chuû söï möøng vui, thònh vöôïng. Aûnh höôûng ñeán söï coâng danh, cöôùi hoûi, sinh nôû vaø laøm aên trong gia ñình. Thanh Long coøn laø moät sao cöùu giaûi coù theå giaûi tröø, nhöõng beänh taät, tai naïn nhoû. Meänh coù Thanh Long thì ngöôøi vui veû, hoøa nhaõ (ôû cung Tî thì toát nhaát). Toïa thuû taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi ôû Meänh, gaëp Kî ñoàng cung laø quùy caùch. Thanh Long gaëp Kî ñaéc ñòa ví nhö roàng gaëp maây : aûnh höôûng toát ñeïp ñeán vieäc thi cöû vaø caàu coângdanh. Thanh Long gaëp Löu haø ñoàng cung laø quyù caùch, ví nhö roàng gaëp doøng soâng lôùn tha hoà vuøng vaãy : aûnh höôûng toát ñeïp cho ñöôøng coâng danh. Meänh Thaân coù Thanh Long. Moäc Duïc laø ngöôøi danh tieáng. Tieåu Hao, Ñaïi Hao Tieåu Hao vaø Ñaïi Hao laø nhöõng sao Hoûa chuû phaù taùn (Baïi Tinh) (1) Meänh coù Tieåu Hao, Ñaïi Hao thì ngöôøi nhoû nhaén, taâm tính thieáu quaû quyeát, thích aên ngon, maëc ñeïp, côø baïc tieâu hoang phí. Hao ñaéc ñòa taïi Daàn, Thaân vaø nhaát laø taïi Maõo, Daäu laø ngöôøi thoâng minh, hieáu hoïc, ñöôïc höôûng giaøu sang, nhöng ham chôi. Hao ñaéc ñòa taïi Maõo, Daäu gaëp Cö, Cô ñoàng cung thì toaøn myõ. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 41 Hao hoäi cuøng nhieàu saùt tinh laø keû gian aùc, laïi thöôøng mang nhöõng beänh nan y. Hao Tuyeät ñoàng cung ôû Meänh laø ngöôøi xaûo traù tham lam. Meänh coù Ñaïi Hao, Hoùa Kî thì long ñong, vaát vaû. Töôùng Quaân Töôùng Quaân thuoäc Moäc, chuû uy quyeàn. Meänh coù Töôùng Quaân toïa thuû laø ngöôøi can ñaûm, hieân ngang, thích naém quyeàn haønh. Gaëp Thieân Töôùng ñoàng cung coù nhieàu uy quyeàn. Meänh hay Thieân Di coù Töôùng Aân ñoàng cung :ra ñôøi thöôøng laø keû caû, ñöôïc caàm ñaàu. Meänh hay Thaân coù Töôùng Quaân, Loäc, Maõ, laø ngöôøi anh huøng quyù hieån. Nöõ meänh coù Töôùng toïa thuû : hay, laán aùt choàng. Coù theâm Ñaøo, Bình, laø keû hay ngoaïi tình. Töùôùng Quaân cuõng nhö Thieân Töôùng kî gaëp Tuaàn Trieät : ÔÛ meänh thì chaúng laøm neân. Haïn gaëp thì moïi vieäc gaëp trôû ngaïi, laïi coù theå xaûy ra tai naïn (Töôùng Quaân ngoä Tuaàn Trieät ví nhö oâng töôùng cuït ñaàu ). Taáu Thö Taáu Thö thuoäc kim, chuû ñôn töø, vaên baøi, ñaøn haùt. Meänh coù Taáu thö laø ngöôøi tính tình vui veû, aên noùi kheùo, cuøng Thaùi Tueá, Kyø, Ñaø thì öa laøm ñôn töø, thích kieän tuïng. Taáu thö cuøng Xöông, Khuùc, Ñaøo, Hoàng, Rieâu laø ca só gioûi. Phi Lieâm (Phi ) Phi Lieâm thuoäc Hoûa, chuû vui veû, nhanh nheïn , coâ ñoäc. Cuøng caùc sao toát ñeïp : ñem söï vui möøng ñeán moät caùch leï laøng. Gaëp Hoå ñoàng cung (Hoå moïc caùnh ) : ñem laïi nhöõng söï vui möøng lieân quan ñeán söï thi cöû vaø caàu coâng danh moät caùch mau choùng. Cuøng Linh, Hoûa, Hình, Vieät :hay gaây tai naïn veà göôm suùng. Phi Lieâm ôû cung Töû töùc hay Huynh ñeä : ít con, ít anh em. Hæ Thaàn Hæ Thaàn thuoäc Hoûa, chuû vieäc vui möøng. Aûnh höôûng ñeán vieäc cöôùi hoûi, thi cöû, caàu coâng danh. Meänh coù Hæ Thaàn laø ngöôøi tính vui veû. Hæ Thaàn gaëp Ñaøo, Hoàng, Long Phöôïng haïn ñeán laø coù tin vui veà tình duyeân hay coâng danh. Hæ thaàn gaëp Tang Moân, haïn ñeán thì hay coù tang. Hæ Thaàn ngoä Döôõng ôû Töû Töùc : sinh quùy töû. Beänh Phuø Beänh Phuø thuoäc Thoå, chuû beänh taät Meänh coù Beänh phuø thì hay ñau yeáu Taät aùch coù Beänh Phuø gaëp Ñaøo, Rieâu :maéc beänh phong tình. Meänh hay Taät Aùch coù Beänh phuø cuøng Ñaø, Rieâu, Kî thì queø. Phuïc Binh (Binh) MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 42 Phuïc Binh thuoäc Hoûa, chuû hình thöông, aâm möu ñaïo taëc. Gaëp nhieàu sao toát ñeïp : giuùp laøm ñieàu hay. Gaëp nhieàu aùc tinh : aâm möu laøm ñieàu caøn baäy, aùm muoäi nhö troäm cöôùp. Ñaïi tieåu haïn gaëp thì phaûi ñeà phoøng keûo coù ngöôøi laäp taâm troäm caép hay haïi mình. Meänh coù Binh, Hình, Töôùng , AÁn laø voõ chöùc coù uy quyeàn. Quan Phuû Quan Phuû thuoäc Hoûa, chuû ngaên trôû, phieàn nhieãu. Meänh coù Quan Phuû phaûi ñeà phoøng coù ngöôøi phaûn mình. Meänh coù Quan Phuû cuøng Thaùi Tueá, hay bò thöa kieän raéc roái. 2- Nhöõng sao thuoäc voøng Thaùi Tueá. Thaùi Tueá : Xem muïc Trung tinh, trang 59 Thieáu Döông, Thieáu AÂm. Thieáu Döông thuoäc Hoûa, Thieáu AÂm thuoäc Thuûy, chuû phuùc thieän. Thieáu Döông vaø Thieáu AÂm ñöôïc coi nhö Nhaät Nguyeät thöù hai. Thieáu Döông vaø Thieáu AÂm laø nhöõng phuùc tinh cöùu giaûi ñöôïc beänh taät tai hoïa. Neáu coù Khoa ñoàng cung hay xung chieáu thì aûnh höôûng caøng maïnh meõ. Meänh coù Töû Vi toát ñeïp, laïi Giaùp Taû, Höõu, Thieáu Döông, Thieáu AÂm : quùy caùch naøy goïi laø Kim dö phuø giaù (xe vaøng phoø vua) Tang moân, Baïch Hoå (Tang, Hoå) Tang Moân thuoäc Moäc, chuû beänh hoaïn, tang thöông (Baïi tinh). Baïch Hoå thuoäc Kim, chuû hình thöông (Baïi tình) Meänh coù Tang Moân ôû cung Thìn laø ngöôøi saàu khoå. Meänh coù Tang Hoå toïa thuû laø ngöôøi baïo, nhöng coù tính öông ngaïnh, hay yeáu ñau vaët hay phieàn muoàn. Tang, Hoå, ñaéc ñòa taïi Daàn, Thaân, Maõo, Daäu laø ngöôøi taøi gioûi, coù möu trí, coâng danh hieån ñaït. Meänh ôû cung Daäu coù Baïch Hoå laø ngöôøi coù uy quyeàn. Meänh coù Hoå ñaéc ñòa, Taáu thö ñoàng cung ( Hoå ñoäi hoøm saéc) laø ngöôøi coù vaên taøi, sôùm thaønh danh. Meänh coù Baïch Hoå, Töôùng Quaân laø ngöôøi aån daät. Tang H oå baát cöù ôû vò trí naøo, hoäi cung nhieàu saùt tinh laø ngöôøi ñoäc aùc, cuøng khoå, coâ ñôn, hay maéc tai naïn, tuø toäi. Hoå gaëp Tham hay Rieâu, haïn ñeán, ngöôøi tuoåi Thìn, Tuaát phaûi phoøng aùc thuù caén. Hoå gaëp Ñaø, Kình, Kî haïn ñoù phaûi phoøng choù daïi caén. Nöõ meänh coù Hoå Rieâu Ñoàng cung thì suoát ñôøi phaûi buoàn khoå vì choàng con. Haïn coù Tang moân, Hoûa tinh laø nhaø chaùy. Quan Phuø Quan Phuø thuoäc Hoûa, chuû tranh chaáp, quan tuïng. Quan phuø gaëp nhieàu sao toát laøm cho toát theâm, gaëp nhieàu sao xaáu laøm cho xaáu theâm. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 43 Meänh coù Töû , Phuû hoäi Khoa, Quyeàn , Loäc theâm Quan Phuø : quyù hieån. Meänh taïi Tò coù Quan Phuø gaëp Kình, Ñaø laø ngöôøi khoâng caån ngoân. Thaùi Tueá hoäi Quan Phuø ôû Tuaát , haïn ñeán phaûi sôï tuø toäi, giam caàm (Cung Tuaát coù Ñòa Voõng). Quan Phuø gaëp Tueá,Phaù, haïn ñeán phaûi ra toøa. Quan Phuø cuøng Khoâng Kieáp : gaëp haïn thì caõi nhau, tranh chaáp, thuø oaùn. Töû Phuø Töû Phuø thuoäc Hoûa, chuû gaây raéc roái, tang thöông. Tueá Phaù Tueá Phaù thuoäc Hoûa, chuû phaù taùn Meänh coù Tueá phaù thì raêng hay ñau. Long Ñöùc, Phuùc Ñöùc Long Ñöùc thuoäc Thuûy, Phuùc Ñöùc thuoäc Thoå, ñeàu chuû phuùc thieän,. Giaûi tröø nhöõng beänh taät, tai naïn nhoû. Cheá giaûm ñöôïc tính hoa nguyeät cuûa Ñaøo, Hoàng. Ñieáu Khaùch (Ñieáu) Ñieáu Khaùch thuoäc Hoûa, chuû phoùng ñaõng, khoe khoang. ÔÛ Meänh thì ngöôøi aáy hay noùi maø chaúng giöõ gìn laïi hay chôi bôøi. Maõ ngoä Khoác, Khaùch thì toát (ví nhö ngöïa toát ñeo nhaïc, laïi gaëp ngöôøi cöôõi gioûi) Ñieáu Khaùch gaëp Quan Phuø thì ñam meâ côø baïc. Gaëp Tang Hình : gaây beänh taät, tai hoïa. Tröïc Phuø : Tröïc Phuø thuoäc Kim, coù tính chaát nhö Töû Phuø. 4-Nhöõng baøng tinh khaùc. Thieân Khoác, Thieân Hö (Khoác, Hö). Thieân Khoác vaø Thieân Hö ñeàu thuoäc Thuûy, chuû öu phieàn, beänh taät (Baïi tinh). Mieáu vöôïng : Tyù, Ngoï Meänh coù Khoác, Hö haõm ñòa neân hay buoàn raàu, lo nghó, gaëp nhieàu sao xaáu thì suoát ñôøi ngheøo khoå, beänh taät, tai naïn. Khoác, Hö haõm ñòa gaëp Cô ñoàng cung hay xung chieáu : hay maéc beänh naëng veà phoåi. Meänh coù Hö toïa thuû hoäi cuøng Kinh, Khaùch, Tueá : suoát ñôøi buoàn vì tang toùc. Meänh coù Khoác, Hö ôû Tyù, Ngoï laø ngöôøi coù chí, coù taøi vaên chöông vaø huøng bieän. Meänh coù Khoác, Hö ôû Tyù, Ngoï thì ngoaøi 30 tuoåi môùi giaøu coù, khaù giaû. Neáu gaëp Saùt hay Phaù ñoàng cung thì quyù hieån. Meänh coù Khoác, Quyeàn ñaéc ñòa laø ngöôøi coù danh voïng. Haïn gaëp Khoác, Hö, Tang, Maõ laø coù söï chaúng laønh khieán phaûi haïi ngöôøi haïi cuûa. Thieân Hình (Hình) Thieân Hình thuoäc Hoûa, chuû uy duõng, saùt phaït MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 44 Meänh coù Saùt, Hình ñaéc ñòa taïi Daàn Maõo, Daäu, Tuaát, laø ngöôøi coù chí anh huøng thöôøng phaùt veà voõ. Meänh coù Saùt Phaù Lieâm Tham ñaéc ñòa hoäi Hình, Bình, Töôùng, AÁn laø ngöôøi uy duõng, phaùt veà voõ nghieäp ñöôïc quyù hieån. Meänh coù Thieân Hình ngoä Ñaø, Ky laø ngöôøi hung haõn, tính hay gaây goã. Thieân Hình gaëp Beänh Phuø ôû meänh laø ngöôûi bò beänh phong sang. Thieân Hình, Kình Döông cuøng Thaát Saùt taïi Ngoï, meänh ôû ñoù hay baïn ñeán ñoù deã bò tuø toäi. Meänh coù Theâin hình gaëp Thieân Vieät, Linh tinh thì sôï bò seùt ñaùnh. Meänh coù Hình ñaéc ñòa gaëp Tuaàn Trieät : ngöôøi khoâng coù uy löïc. Haïn gaëp thì thaát baïi. Meänh coù Hình, Rieâu, Vuõ Taáu thì gioûi ngheà thôï moäc. Nöõ meänh coù Thieân Hình, Thieân Quyù hoaëc Töû,Phuû, laø ngöôøi ñoan chính. Haïn gaëp Hình, Tueá taïi Daäu deã bò tai bay vaï gioù. Haïn gaëp Hình, Phuø, Khoâng, Kieáp thì phaûi coi chöøng coù nhieàu ngöôøi thuø oaùn, ñaùnh cheùm. Thieân Rieâu(Rieâu) Thieân Rieâu thuoäc Thuûy, chuû ña nghi, daâm ñaõng. Ñaéc ñòa : Daàn, Maõo, Daäu, Tuaát Meänh hay Thaân coù Rieâu haõm ñòa thì daâm ñaõng (nhaát laø gaëp theâm Xöông, Khuùc haõm ñòa nay Ñaøo, Hoàng, Moäc duïc) Meänh hay Thaân coù Rieâu ñaéc ñòa laïi laø ngöôøi ñoan chính. Meänh coù Rieâu gaëp nhieàu aùc saùt tinh : khoâng thoï. Rieâu, Ñaø, Kî ôû ba cung lieàn, Thaân hay Meänh ôû cung giöõa thì tai hoïa ñeán chaúng ngôùt. Nöõ Meänh coù Hình Rieâu laø ngöôøi khoâng lôïi cho choàng con, khoùc choàng hay boû choàng. Haïn gaëp Long, Phöôïng, Rieâu, Hæ : coù söï vui möøng veà coâng danh, taøi loäc, cöôùi hoûi, sinh nôû. Haïn coù Rieâu gaëp Hoùa Kî vaø Tham Lang thì cheát ñuoái. Coâ Thaàn, Quaû Tuù (Coâ Quaû) Coâ Thaàn, Quaû Tuù thuoäc Thoå, chuû coâ ñoäc, khaéc nghieät. Coù aûnh höôûng khoâng toát ñeán söï sinh nôû, söï cöôùi hoûi,söï chung soáng. Coâ thaàn, Quaûtuù ôû Ñieàn Taøi, thì giöõ ñöôïc cuûa caûi; ôû Taät Aùch thì ít, beänh taät, tai naïn ôû Töû Töùc thì hieám muoän. Ñaåu Quaân’ Ñaåu Quaân thuoäc Hoûa, chuû khaéc nghieät, coâ ñôn. Gaëp nhieàu saùt tinh hoäi hoïp :giaûo quyeät. Cuøng Töû, Phuû ôû Meänh laø thöôïng caùch. Gaëp nhieàu sao toát ñeïp ôû cung Quan Loäc : phuù quyù hieån vinh. Cung Töû Töùc gaëp Ñaåu Quaân : hieám con. Cung Ñieàn Taøi gaëp Ñaåu Quaân ; Giöõ ñöôïc cuûa caûi. LÖU HAØ MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 45 Löu Haø thuoäc Thuûy, chuû gian hieåm gaây tai hoïa, nhaát laø tai naïn soâng nöôùc. Löu Haø cuøng aùc saùt tinh :gaây tai naïn Löu Haø Ngoä Kî : Tai naïn soâng nöôùc. Löu Haø Ngoä Thanh Long ñaéc ñòa : quyù caùch (Roàng vuõng vaãy treân doøng soâng lôùn ). Kieáp Saùt Kieáp Saùt thuoäc Hoûa, chuû baát chính gaây tai hoïa, gieát choùc (Kieáp saùt laø Ñòa Kieáp thöù hai). Kieáp saùt ngoä Kî : coâ ñôn cuøng khoå,. Kieáp saùt ngoä nhieøu saùt tinh : khoå sôû, ngheøo heøn, yeåu töû. Phaù Toùai ( Toaùi) Phaù Toaùi thuoäc Hoûa ñôùi Kim , gaây trôû ngaïi, phaù taùn Meänh coù Phaù toïa thuû thì öông nghaïnh hay phaù ngoaïi, laøm gì cuõng choùng chaùn. Phaù Toùai ôû cung Taät aùch thì ít ñau yeáu. Gaëp Phaù Quaân ñoàng cung (Toaùi quaân löôõng Phaù Phaùt veà voõ nghieäp, raåt hieån haùch). Thieân Thöông , Thieân Söù (Thöông, Söù ) Thieân thöông thuoäc Thoå, Thieân Söù thuoäc Thuûy, ñeàu laø nhöõng hung tinh gaây beänh taät, tai hoïa. Thaân ôû Thieân Di giaùp Thöông, Söù haïn ñeán ñaáy gaëp nhieàu aùc saùt tinh thì tính meänh laâm nguy. Thöông, Söù gaëp Xöông, Khuùc : gaây tai hoïa. Meänh coù Vaên Khuùc, Thieân Thöông thì yeåu töû (Thieân thöông ôû cung nhò hôïp vôùi Meänh). Thieân La, Ñòa Voõng ( La, Voõng) Thieân La, Ñòa Voõng , ( Löôùi trôøi löôùi ñaát) laø nhöõng aùc tính, chuû ngaên trôû baét bôù, giam caàm). Meänh coù Quan Phuø ôû Cung Tuaát (cuøng Ñòa Voõng) haïn gaëp Thaùi Tueá , Quan Phuø, phaûi lo bò tuø toäi. Long Trì, Phöôïng Caùc (Long, Phöôïng) Long trì thuoäc Thuûy, Phöïông Caùc thuoäc Moäc Ñôùi Thoå, chuû hyû söï, coâng danh hieån ñaït. Meänh taïi Maõo, Daäu, Long Phöôïng toïa thuû : coâng thaønh, danh toaïi ñöôïc höôûng phuù quyù. Nöõ meänh coù Long Phöôïng laø ngöôøi hieàn laønh, hoøa nhaõ laáy ñöôïc choàng sang. Meänh giaùp Long Phöôïng laø ngöôøi thanh nhaõ, gaëp nhieàu sao toát thì ñöôïc phuù quyù . Haïn coù Long Phöôïng gaëp Phi Lieâm : nhöõng söï vui möøng, may maén ñeán moät caùch nhanh choùng. Haïn gaëp Long, Phöôïng, Xöông , Khuùc, Khoâi, Vieät, Hoùa Khoa thì coù söï vui möøng veà cöùoi hoûi. Haïn coù Long Trì gaëp Nhaät Nguyeät haõm thì ñi thi taát rôùt. Haïn coù Phöôïng Caùc gaëp Khoác, Hö thì maéc tai naïn. Hoa Caùi (Caùi) Hoa Caùi thuoäc Kim, chuû ñeïp ñeõ, uy nghi ( Ñaì Caùc Tinh) Lôïi ích cho vieäc caàu coâng danh. Ñaøn oâng Thaân coù Hoa Caùi , ra ngoaøi ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu. Hoa Caùi gaëp Taáu, Hoàng ngöôøi ñeïp ñeõ, haøo hoa, phong nhaõ. Hoa Caùi gaëp Ñaoø, Hoàng, Moäc Rieâu : Ngöôøi ñeïp ñeõ, coù tính hoa nguyeät. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 46 Haïn coù Hoa Caùi, Baïch Hoå, Long Phöôïng (Töù Linh) raát lôïi ích cho vieäc caàu coâng danh : ñi thi taát ñaäu. Tam Thai , Baùt Toïa (Thai, Toïa) Tam Thai thuoäc Hoûa, Baùt toïa thuoäc Moäc, ñeàu laø Ñaøi Caùc tinh, chuû thanh nhaøn, sang troïng. Meänh gaëp Thai Toïa : coâng danh hieån ñaït (Thai Toïa ñoàng cung thì raát toát). Meänh coù Phong caùo ngoä Thai, Toïa laø höôûng phuùc cuûa oâng cha. Moä chung Thai Toïa taïi Töù Moä : hoaïnh phaùt danh taøi, ñöôïc hieån vinh. Meänh giaùp Thai Toïa : ñöôïc thanh nhaøn. Gaëp nhieàu sao toát thì phuù quùy. Thai, Toïa gaëp 1 naêm , trieät : ñöôøng coâng danh traéc trôû. Thai, Toïa taïi Ñieàn Traïch gaëp Ñöôøng phuø : laøm cho nhaø cöûa ngaøy caøng cao ñeïp. Ñaøo Hoa( Ñaøo) Ñaøo Hoa thuoäc Moäc, chuû söï vui veû, sö hoa nguyeät. Ñaøo Hoa ôû Meänh thì tính ngöôøi vui veû, laúng lô, ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu. Meänh coù Ñaøo Hoa, Thieân Khoâng ñoàng cung laø ngöôøi xaûo quyeät, laém möu meïo. ÔÛ cung Tyù, Ñaøo Hoa cuøng Xöông, Khuùc, Khoa, Quyeàn thì sôùm hieån ñaït. Meänh coù Ñaøo Hoa Ngoä, Ñòa Kieáp hay Phi Lieâm laø ngöôøi chôi bôøi phoùng tuùng. Cung Noâ Boäc coù Ñaøo Hoa laø ngöôøi öa hoa nguyeät, coù vôï nhoû. Ñaøn baø laø ngöôøi coù ngoaïi hình. Nöõ meänh coù Ñaøo, Rieâu, Caùi laø ngöôøi daâm ñaõng , coù nhieàu choàng. Neáu coù Töû,Phuû hay Hình, Quang. Quùy laïi laø ngöôøi ñoan chính. Hoàng Loan (Hoàng) Hoàng Loan thuoäc Thuûy ñôùi Kim, chuû hyû söï. Meänh Thaân cö Tyù coù Hoàng Loan thì nhoû tuoåi ñaõ ñaäu cao ( Hôïp vôùi Tuoåi Maõo). Meänh hay cung Quan coù Hoàng Loan, Baùt toïa thì sôùm coù coâng danh. Meänh coù Hoàng Loan ngoä Kieáp, Khoâng thì ngheøo khoå. Thaân coù Hoàng Ñaøo ngoä Thai Toïa thì nheï böôùc thang maây. Meänh coù Ñaøo Hoa, Thaân coù Hoàng Loan laø ngöôøi öa söï hoa nguyeät. Nöõ meänh coù Hoàng Loan laø ngöôøi coù hai choàng. Nöõ meänh coù Hoàng Loan laø ngöôøi noäi trôï kheùo, nhöng nhaân duyeân traéc trôû : neáu coù Bính Töôùng thì hay gaëp tai naïn. Nöõ meänh giaùp Ñaøo, Hoàng laø gaùi laúng lô, duyeân phaän haåm hiu. Nöõ meänh coù Hoàng, Hæ, Vuõ, Taáu laø danh ca. Meänh coù Ñaøo, Hoàng, gaëp Thieân Cô laø hoïa só danh tieáng. Meänh coù Hoàng, Ñaøo, Vuõ , Taáu laø gioûi ngheà thôï may. Thieân Hæ ( Hæ) Thieân Hæ thuoäc Thuûy, chuû hæ söï aûnh höôûng toát cho vieäc caàu coâng danh, cöôùi hoûi, sinh nôû. Thieân Hæ ôû Meänh thì ngöôøi vui veû. Ñaïi, tieåu haïn gaëp thì hay coù söï vui möøng. Thieân Hæ gaëp caùc vaên tinh thì thi ñoã, gaëp caùc quùy tinh thì hieån ñaït, gaëp Quyûen Loäc thì giaøu coù . Gaëp Rieâu, Kî, Ñaøo thì chôi bôøi,daâm ñaõng. Löu Nieân Vaên Tinh ( Löu Nieân) Löu nieân vaên tinh thuoäc Hoûa, chuû vaên hoïc thi cöû. Meänh coù Löu nieân vaên tinh thì thoâng minh, hoïc gioûi. Ñaïi, tieåu haïn gaëp Khoa, Quyeàn thi ñoã. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 47 Thai Phuï , Phong Caûo. Thai Phuï thuoäc Kim ñôùi Thoå. Phong caùo thuoäc Thoå ñôùi Thuûy, chuû danh voïng baèng saéc. Gaëp AÂm Döông, Xöông Khuùc laø quyù hieån, giaøu coù. Gaëp Khoa, Quyeàn, Töôùng AÁn laø vaên voõ kieâm toaøn, coâng danh hieån haùch. Meänh coù Phong Caùo, Thai, Toïa laø ñöôïc höôûng phuùc cuûa oâng cha. Meänh coá Thieân Töôùng, Phong Caùo xung chieáu thì quyeàn cao, chöùc troïng. Haïn gaëp Thai Phuï, Phong Caùo hoäi cuøng vaên tinh thì ñi thi ñaäu. Quoác AÁn (Aán) Quoác AÁn thuoäc Thoå, chuû quyeàn haønh Meänh hay Quan Loäc coù Quoác AÁn gaëp nhieàu sao toát laø quan chöùc coù nhieàu uy quyeàn ( Laøm giaùo vieân thì thöôøng ñöôïc giöõ chöùc vuï, hieäu tröôûng). Meänh coù Bính, Hình, Töôùng, Aân thì phaùt veà voõ. Quoác AÁn gaëp Tuaàn, Trieät, Khoâng, Kieáp thì coâng danh laän ñaän. Ñöôøng Phuø. Ñöôøng Phuø thuoäc Moäc, uy nghi, ñöôøng beä, giuùp cho coâng danh choùng thaønh ñaït vaø nhaø cöûa theâm cao roäng. Ñöôøng Phuø gaëp Thai, Toïa, taïi Ñieàn Traïch : nhaø cöûa, söûa sang ngaøy caøng cao ñeïp. Ñöôøng Phuø gaëp Baïch Hoå : bò quan tung, tuø ôû , tai hoïa. Aân Quang, Thieân Quyù (Quang, Quyù) Aân Quang thuoäc Moäc, Thieân Quyù thuoäc Thoå, ñeàu laø phuùc tinh, quyù tinh, chuû nhaân haäu töø thieän, giaûi tröø beänh tai, tai hoïa, cheá ñöôïc tinh hoa nguyeät cuûa Ñaøo, Hoàng, vaø ñem ñeán nhieáu söï may maén. Mieáu Vöôïng : Söûu , Muøi. Meänh coù Quang. Quyù laø ngöôøi hieàn haäu hay cöùu giuùp ngöøôi. Meänh coù Quang , Quy ñoàng cung taïi Söûu, Muøi hoäi cuøng caùt tinh thì hoïc gioûi, ñi thi taát ñaäu cao vaø coâng danh hieån ñaït. Thieân Quan, Quùy Nhaân, Thieân Phuùc, Quyù Nhaân (Quan Phuùc) Thieân Quan thuoäc Hoûa, Thieân Phuùc thuoäc Thoå, ñeàu laø phuùc tinh, chuû nhaân haäu, töø thieän, giaûi tröø beänh taät, tai hoïa vaø gia taêng phuùc thoï. Thieân Quan, Thieân Phuùc toïa thuû ôû Meänh cuøng nhieàu caùt tinh laø ngöôøi phuùc haäu, coâng danh hieån ñaït, ít gaëp tai naïn. Thieân Quang, Thieân Phuùc, Thieân Y, cuøng Taû, Höõu laø thaày thuoác gioûi. Haïn gaëp Thieân Quan, Thieân Phuùc, ñöôïc nhieàu ngöøôi phoø trôï, neáu coù tai naïn cuõng qua khoûi. Thieân Thoï Thieân Thoï thuoäc Thoå laø phuùc tinh, chuû töø thieän, gia taêng phuùc thoï. Meänh coù Thieân Thoï laø ngöôøi nhaân haäu, tuoåi thoï ñöôïc gia taêng. Neáu coù hung tinh cuõng ñôõ xaáu. Thieân Taøi (Tai) Thieân Taøi thuoäc Thoå, coù aûnh höôûng töïa nhö Tuaàn, Trieät nhöng khoâng maïnh baèng : gaëp sao môø xaáu laøm cho , ñôõ môø xaáu; gaëp sao toát ñeïp laøm cho bôùt toát ñeïp. Gaëp Nhaät ,Nguyeät môø aùm ñoàng cung laøm cho ñôõ môø aùm, gaëp Nhaät , Nguyeät saùng suûa ñoàng cung laøm cho bôùt toát ñeïp. (Taøi Nhaät hay Taøi Nguyeät ñoàng cung. ) Gaëp Nhaät, Nguyeät ñoàng cung taïi Söûu, Muøi cuõng laøm cho theâm saùng. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 48 Thieân Giaûi, Ñòa Giaûi, Giaûi Thaàn. Thieân Giaûi (Hoûa), Ñòa Giaûi (Thoå) , Giaûi Thaàn( Moäc) ñeàu laø nhöõng phuùc tinh, giaûi tröø beänh taät, taïi hoïa, gia taêng phuùc thoï. Meänh coù caùc sao noùi treân thì ngöôøi aáy tính vui veû, phuùc haäu, ít ñau yeáu, ít vaän haïn. Cung Phuùc Ñöùc coù Thieân Giaûi, Giaûi Thaàn : theâm phuùc thoï. Tuoåi giaø , haïn gaëp nhieàu hung tinh vaø Giaûi Thaàn thì ñeå cheát, ñöôïc giaûi thoaùt mau leï. Haïn gaëp Kieáp, Ñaø thì nguy khoán nhöng coù Thieân giaûi thì khoâng vieäc gì. Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc. Hai sao naøy thuoäc Hoûa, ñeàu laø phuùc tinh, chuû giaûi haïn. Thaân Meänh, coù Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc gaëp Ñaøo hoa hay Tham Lang mieáu vöôïng thì keát duyeân vôùi ngöôøi giaøu sang xinh ñeïp. Haïn gaëp Kieáp, Ñaø thì nguy khoán, nhöng gaëp Nguyeät Ñöùc cuõng qua khoûi. Thieân Y(Y) Thieân Y thuoäc Thuûy, chuû cöùu giaûi beänh taät. Meänh coù Thieân Y thì ít ñau yeáu. Thieân Y cuøng Quan Phuùc, Taû, Höõu laøm thaày thuoác gioûi. Thieân Truø Thieân Truø thuoäc Thoå, chuû aên uoáng. Meänh coù Thieân Truø, thích aên uoáng, söùc khoûe vaø taøi loäc gia taêng theâm löïc só thì aên caøng khoûe laïi hay toå chöùc tieäc tuøng. IV. Tính caùch chung caùc sao IVò trí toát xaáu cuûa caùc sao : Moät cung soá coù theå laø mieáu ñòa, vöôïng ñòa cho nhöõng sao naøy, ñaéc ñòa cho nhöõng sao kia vaø laø haõm ñòa cho nhöõng sao khaùc. Thí duï : Hai cung Daàn Thaân laø mieáu ñòa cho nhöõng sao Töû Vi, Thieân Phuû, Thieân Ñoàng, Thieân Töôùng, Thaát Saùt. Nhöng chæ laø ñaéc ñòa cho sao Tham Lang vaø laø haõm ñòa cho sao Phaù Quaân, Thieân Töôùng. Nhöõng sao ôû caùc cung mieáu, vöôïng thì toát laém hoaëc toát vöøa, nhöng ôû vaøo nhöõng cung haõm thì trôû thaønh xaáu . Moät thí duï khaùc : Nhöõng saùt tinh Ñòa Khoâng,Ñòa Kieáp chæ ôû caùc cung Daàn, Thaân, vaø Tò, Hôïi laø toát ( Haïn gaëp Kieáp , Khoâng ôû Tò, Hôïi thì hoaïnh phaùt) coøn caùc cung khaùc ñeàu laø haõm ñòa. (Coù hai baûn ñoà vò trí toát xaáu cuûa caùc sao ). 2.-Caùc sao caàn thích hôïp vôùi caùc cung soá : - Caùc sao ôû vaøo nhöõng cung thích hôïp thæ môùi thaät toát. Thí duï nhö sao Vuõ Khuùc laø taøi tình, chuû veà taøi loäc ôû vaøo cung Taøi Baïch thì toát nhaát. Neáu Vuõ Khuùc ôû vaøo cung Phuùc Ñöùc thì khoâng toát maáy vì sao aáy coù tính caùch coá ñôn nhö Coâ Thaàn, Quaû Tu,seõ khoâng sao traùnh khoûi aûnh höôûng coâ ñôn khieán cho hoï haøng phaûi khan hieám veà nhaân soá. Nhöõng sao Ñaïi Tieåu Hao laø nhöõng baïi tinh , ôû caùc cung soá phaàn nhieàu xaáu , nhöng ñoâng ôû Giaûi Aùch thì laïi toát vì ñôõ ñöôïc beänh taät. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 49 Moät thí duï khaùc : sao Loäc toàn ñoùng ôû caùc cung soá phaàn nhieàu raát toát, nhöng ñoùng ôûTöû Töùc laïi thaønh moät sao xaáu. 3.- Tính caùch keát beø cuûa caùc sao toát , sao xaáu . Ña soá thaéng thieåu soá . Coi moät cung soá, caàn phaûi coi caû nhöõng cung chieáu. Neáu thaáy nhieàu sao toát thì cung aáy toát. Neáu coù nhieàu sao xaáu thì cung aáy xaáu. Sao chính dieäu duø toát maáy maø caùc trung tinh, baøng tinh phaàn nhieàu xaáu, khoâng ñaëc caùch thì aûnh höôûng cuûa sao chính dieän cuõng thaønh yeáu ôùt. Ví nhö sao Töû Vi laø Ñeá Tinh maø hoäi hoïp vôùi ít caùt tinh vaø nhieàu saùt tinh, baïi tinh thì khaùc naøo oâng vua tuï hoäi cuøng boïn cöôøng ñoà, taát phaûi maát uy quyeàn, aûnh höôûng. Ngöôïc laïi, neáu cung soá coù sao chính dieäu haõm ñòa maø caùc trung tinh, baøng tinh hoäi hoïp phaàn nhieàu ñaéc caùch thì cung soá cuõng khaù toát. 4-Caùc sao caàn ñi thaønh boä : Caùc sao ñi thaønh boä môùi aûnh höôûng maïnh vaøo moät cung soá. Coù nhöõng boäu 2 sao , boä 3 sao , boä 4 sao. Moãi boä taïo neùt moät caùch toát hay caùch xaáu cho cung soá. Sau ñaây laø nhöõng thí duï veà caùch toát : Boä 2 sao chính dieäu : Töû Phuû ñoàng cung ( ôû Daàn, Thaân) Cöï , Cô ñoàng cung (ôû Maõo, Daäu ) Tham, Vuõ ñoàng cung (ôû Söûu, Muøi) Cô, Löông ñoàng cung ( ôû Thìn, Tuaát) Phuû, Töôùng trieàu vieân (Phuû Töôùng chieáu Meänh) Nhaät, Nguyeät ñoàng minh ( Nhaät Nguyeät chieáu Meänh) v.v……… Boä 2 trung tinh hay baêng tinh Vaên Xöông, Vaên Khuùc Taû Phuø, Höõu Baät Long Trì, Phöôïng Caùc Tam Thai, Baùt toïa. Hoùa Loäc, Hoùa Quyeàn, Hay Hoùa Khoa. Hoùa Loäc, Loäc Toàn (Song Loäc) Thieân Maõ, Loäc Toàn hay Hoùa Loäc Thieân Maõ, Traøng Sinh HoàngLoan, Ñaøo Hoa Ñaïi Hao, Tieåu Hao (Maõo , Daäu) Hoå ngoä Taáu Thö Hoå Ngoä Phi Lieâm. V.v….. Boä goàm 3 sao : Saùt, Phaù , Tham Moä chung Thai, Toïa Maõ ngoä Khoác, Khaùch Tueá Phuøng Xöông, Khuùc MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 50 Khoa, Quyeàn, Loäc (Tam Hoùa) Ñaøo , Hoàng , Hæ (Tam Minh) Boä goàm 4 sao Töû, Phuû Vuõ, Töôùng Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông Saùt, Phaù, Lieâm, Tham Long, Phöïông, Hoå, Caùi (Töù Linh) Bính, Hình, Töôùng , AÁn Loäc, Maõ, Töôùng AÁn. Sau ñaây laø nhöõng thí duï veà caùch xaáu . Tham Lieâm (Tò , Hôïi) Lieâm Trinh , Baïch Hoå Thieân Ñoàng, Hoùa kî, (Tuaát Cung) Ky Cöï ñoàng cung Tueá, Ñaø, Kî Ñaø, Rieâu, Kî (Tam AÂm) Ñaøo, Hoàng, Rieâu. V. AÛNH HÖÔÛNG CAÙC SAO ÔÛ MEÄNH I. Töû Vi ôû Meänh : Töû Vi laø Nam Baéc ñaåu thuoäc Döông Thoå, chuû phuùc ñöùc, quyeàn loäc, hôïp vôùi ngöôøi meänh Thoå, Kim hay Hoûa. Töû Vi laø moät phuùc tinh , giaûi tröø ñöôïc tai hoïa vaø gia taêng phuùc thoï. Meänh coù Töû Vi mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa thì ngöôøi taàm thöôùc ñaãy ñaø, thoâng minh , phuùc haäu . Gaëp caùc sao saùng suûa toát ñeïp thì suoát ñôøi giaøu sang. Ít tai naïn ; nöõ meänh laø ngöôøi coù ñöùc ñoä, ñoan chính, vöôïng phu, ích töû. Töû Vi laõnh hoøa ôû Maõo, Daäu, thì keùm saùng suoát vaø khaû naêng cöùu giaûi cuõng giaûm bôùt. Töû Vi ñi cuøng Phaù Quaân hay coù Phaù Xung chieáu thì thaønh baát nghóa. Meänh coù Töû Vi cheá ngöï ñöôïc tính hung döõ cuûa Hoûa Linh. Caùc caùch thuoäc sao Töû Vi ôû Meänh Töû Vi taïi Theâm caùc sao Aûnh Höôûng Caùc Cung Xöông Khuùc hoäi hôïp Loäc vaø Taû, Höõu ñoàng cung Töû, Phuû, Vuõ Töôùng hoäi Taû, Höõu Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Long, Phöôïng, Khoa, Quyeàn, Loäc, AÁn…… Phuù Quyù Phuù Quyù, coù uy quyeàn Raát quyù hieån, chöùc quyeàn toät baäc, phuùc thoï song toaøn. Caùch naøy goïi laø “Quaân thaàn khaùnh hoäi.” Phuï chuù : 14 chính ñieäu ñöôïc trình baøy theo thöù töï sau ñaây: _Töû,Phuû, Vuõ, Töôùng. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 51 Nhaät ,Cöï Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông Saùt, Phaù, Lieâm, Tham. Töû Vi taïi Theâm caùc sao Aûnh höôûng Caùc cung Kinh döông ñaéc ñòa ñoàng cung Phuù thöông (Meänh coù Töû vi hay Vuõ hoaëc Phaù gaëp Kình, Ñaø, khoâng thích coâng danh, chæ ham buoân baùn.) - Quyeàn, Loäc hoäi Kình, Ñaø Giaøu sang, nhöng thieáu ñaïo ñöùc. - Kieáp, Khoâng, Hoàng, Ñaøo Tuoåi thoï bò giaûm. - Tuaàn Trieät aùn ngöõ Thieáu nieân gian khoå, boân taåu long ñong hay maéc tai hoïa. Cha meï thöôøng maát sôùm ; anh em laïi xung khaéc ngoaøi 30 tuoåi môùi khaù giaû. Phuù Quyù, nhaát laø taïi Ngoï, Töû Vi taïi Ngoï hôïp vôùi tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû . Töû Vi taïi Tyù hôïp vôùi tuoåi Ñinh, Kyû, Canh Tî, Ngoï Töû Vi ñen thuû voâ saùt tinh, Phuù Quyù, nhaát laø taïi Ngoï, Töû theâm Khoa, Quyeàn, Loäc Vi taïi Ngoï hôïp vôùi tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû . Töû Vi taïi Tyù hôïp vôùi tuoåi Ñinh, Kyû, Canh Maõo ,Daäu Töû Tham ñòa. Töû Vi ôû Maõo, Daäu thì thieáu uy löïc, khoâng cöùu giaûi ñöôïc beänh taät, tai hoïa. Treân ñöôøng coâng danh, hay gaëp thaát baïi , Tuoåi Aát Taân thì laøm neân. Maõo, Daäu Töû Thaùm hoi Kieáp Khoâng Ngöôøi yeám theá coù chí tu haønh. Neáu coù theâm Long, Phöôïng, Töôùng , AÁn coù theå leân tôùi chöùc MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 52 vò Hoøa Thöôïng. Töû Vi taïi Maõo, Daäu Maõo Daäu Thìn Tuaát Söûu Muøi Söûu Muøi Daàn, Thaân Tò,Hôïi Giaùp Meänh Chieáu Meänh Töû Theâm caùc sao Aûnh Höôûng Töû Tham hoäi nhieàu hung saùt Ngöôøi heøn keùm, ti tieän, tinh Töû Tham hoät Taû, Höõu Nöõ Meänh laø ngöôøi troán choàng con. Töû Tham ñ.c (Voõ Saùt Tinh) Quùy hieån, nhaát laø caùc tuoåi Giaùp, Aát, Kyû, Canh, Quyù nhöng baát nghóa (do aûnh höôûng cuûa Phaù Quaân xung chieáu ). Töû Töôùng ñ.c ( Voõ saùt tinh) Laøm neân nhöng khoâng beàn vaø baát nghóa ( do aûnh höôûng cuûa Phaù) Tuoåi Giaùp, Aát, Ñinh, Kyû, Canh, Nhaâm thì hôïp. Töû, Phaù ñ.c hoäi caùt tinh Coâng chöùc caáp döôùi, tham nhuõng, daâm daät. Töû, Phuû ñ.c voâ saùt tinh Phuù Quyù, phuùc thoï, nhaát laø tuoåi Giaùp , Ñinh, Kyû Canh. Töû, Saét ñ.c hoäi Hoùa Quyeàn Phuù Quyù, hieån haùch nhaát laø tuoåi Aát, Bính, Maäu, Nhaâm. Neáu coù Khoâng, Kieáp thì danh taøi hoaïnh phaùt moät thôøi. Ngoä Tuaàn Trieät thì chæ coù hö danh, suoát ñôøi vaát vaû. Töû , Phuû giaùp Meänh Quùy hieån Töû, Phuû hôïp chieáu Phuù Quyù. Caùch naøy goïi laø “Töû Phuû trieàu vieân.” 3- Thieân Phuû ôû meänh : Thöïc Phuû laø Nam ñaåu thuoäc AÂm Thoå, chuû taøi loäc, phuùc thieân hôïp vôùi ngöôøi meänh Thoå, Kim hay Hoûa. Meänh coù Thieân Phuû thì thaân hình ñaày ñaën, dieän maïo phöông phi, da traéng treûo, tính neát khoan hoøa, ngaøy thaúng, coù möu löôïc, öa laøm vieäc thieän ñöôïc giaøu sang vaø höôûng phuùc thoï. Meänh coù Phuû hoäi vôùi Töû, Vuõ, Töôùng, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn Loäc thì quy hieån vaø tröôøng thoï. Thieân Phuû sôï gaëp Hoùa Kî vaø Khoâng Kieáp , Meänh coù Thieân Phuû gaëp nhöõng sao aáy thì ngheøo heøn, khoâng giöõ ñöôïc saûn nghieäp cuûa oâng cha. Phuû gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ thaønh môø aùm, xaáu xa ; Meänh coù caùch naøy thì cuøng khoå, ñöôøng coâng danh gaëp trôû ngaïi, veà giaø môùi ñöôïc khaù giaû. Phuû coù theå cheá giaûm ñöôïc tính hung aùc cuûa Kình, Ñaø, Linh, Hoûa. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 53 Nöõ nhaân cso Phuû thuû meänh laø ngöôøi nhan saéc neáu hoäi vôùi nhieàu caùt tinh thì giaøu sang , ñöôïc höôûng phuùc thoï vaø vöôïng phu ích töû. Neáu bò Tuaàn Trieät aùn ngöõ hay gaëp saùt tinh, nhaát laø Kieáp . Khoâng thì suoát ñôøi ñau khoå vì choàng con vaø phaûi yeåu töû. Caùc caùch thuoäc Thieân Phuû ôû Meänh. Thieân Phuû taïi Caùc cung Tî Ngoï Tyù Tyù Ngoï Tuaát Maõo, Daäu Thìn Tuaát Söûu, Muøi Daàn, Thaân Tò , Hôïi Tò Theâm caùc sao Phuù hoäi Xöông, Khuùc, Taû, Höõu Phuù hoäi Xöông, Khuùc, Loäc Phuù, Vuõ ñ.c Aûnh höôûng Quyù hieån Ñaïi Phuù Giaøu sang, coù vaøng ngoïc choân caát. Hôïp vôùi tuoåi Ñinh, Kyû, Quyù. PhuùVuõ ñ.c hoäi Taû, Höõu, Song Giaøu sang tieáng taêm löøng laãy Loäc. Phuû, Vuõ ñ.c Tuaàn Trieät aùn ngöõ Taøi loäc suy keùm coâng danh traéc trôû, bò moïi ngöôøi khinh khi (Tröø tuoåi Canh, Nhaâm vaãn toát ) Tröôøng hôïp chieáu, hoäi Loäc toàn, Coù quan chöùc lôùn ñöôïc höôûng Baùc só. giaøu sang, nhaát laø tuoåi Giaùp. Phuù ñôn thuû Laøm neân, nhaát laø tuoåi Aát , Bính, Taân. Phuû Lieâm ñ.c Phuù Quyù, nhaát laø tuoåi Giaùp, Kyû.Theâm hung saùt tinh ñaéc caùch thì phaùt to veà voõ vaø coù uy quyeàn hieån haùch. (Meänh taïi Tuaát thì toát hôn). Phuû ñôn thuû giaùp Nhaät Nguyeät Coâng danh hieån ñaït, nhaát laø meänh taïi Muøi, Giaùp Nhaät Nguyeät saùng suûa. Töû, Phuû ñ.c Phuù Quyù, Phuùc thoï, nhaát laø caùc tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû, Canh Phuû ñôn thuû Laøm neân : hôïp vôùi tuoåi Aát, Bính, Maäu, Taân Phuû hoäi Tueá, Ñaø Keû ñieâu toa :aên noùi roäng raõi. 4- Vuõ Khuùc ôû Meänh Vuõ Khuùc laø Baéc Ñaåu thuoäc AÂm Kim, chuû taøi loäc, hôïp vôùi Meänh Kim, Thuûy hay Thoå. Meänh coù Vuõ Khuùc mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa thì ngöôøi cao vöøa taàm, taøi gioûi, maïnh daïn, veû maët uy nghi, tieáng noùi khoûe. Neáu haõm ñòa, khoâng hôïp meänh thì ngöôøi beù nhoû, da hôi ñen, tính tham lam, öông nghaïnh. Meänh coù Vuõ Khuùc thì thöôøng xa caùch ngöôøi thaân vì Vuõ coù ñaëc tính nhö Coâ, Quaû. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 54 Vuõ gaëp nhieàu sao saùng suûa, toát ñeïp nhö Töû ,Phuû, Töôùng, Tham, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc, thì raát quyù hieån. Vuõ haõm ñòa gaëp nhieàu sao môø aùm thì suoát ñôøi cuøng khoå hay bò beänh taät, tai hoïa vaø yeåu töû. Nöõ nhaân coù Vuõ mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa thuû meänh laø ngöôøi ñaûm ñang, giaøu sang vaø vöôïng phu tích töû, nhöng caàn phaûi laäp gia ñình môùi traùnh ñöôïc nhöõng noãi ñau khoå, vì choàng con. Vuõ Mieáu, Vöôïng hay ñaéc ñòa cheá giaûm ñöôïc aûnh höôûng cuûa hung saùt tinh. Thaân an tòa Töï Moä coù Tham hay Vuõ hay Tham Vuõ ñoàng cung toïa thuû thì suoát ñôøi vaát vaû. Caùc caùch thuoäc Vuõ Khuùc ôû meänh Vuõ Khuùc Taïi Theâm caùc sao Aûnh höôûng Caùc cung Loäc Maõ hoäi hoïp Ñöôïc giaøu coù - Khoâi hay Vieät thuû chieáu Thöôøng laøm quan chöùc vò taøi chính - Vaên Khuùc ñ.c Taøi kieâm vaên voõ, phuù quyù - Saùt, Phaù, Tham hoäi hoïp Voõ chöùc, neáu cuøng nhieàu caùt tinh hay hung tinh ñaéc caùch thì laøm lôùn. - Vuõ Khuùc cuøng Kinh, Kî haõm Hieám con, taøn taät - Vuõ haõm ñòa, Kieáp saùt ñoàng Raát gian aùc cung Kinh hoäi chieáu - Vuõ haõm ñòa hoäi Rieâu. Toaùi Bò caâm ñieác - Vuõ hoäi Kinh, Ñaø, Quaû tuù Bò tai hoïa vì cuûa caûi - Vuõ Khuùc hoäi Hoàng, Ñaøo, Hyû, Laøm ca só gioûi Taáu Caùc cung Vuõ Khuùc hoäi Hình Rieâu, Taáu Thôï moäc kheùo Tyù, Ngoï Vuõ, Phuû ñ.c Giaøu sang. Tuoåi Ñinh, Kyû. Quyù thì hôïp (Coi caùc caùch thuoäc sao Thieân Phuû trang 94) Maõo, Daäu Vuõ Saùt ñ.c Laøm neân hôïp vôùi tuoåi Aát, Taân theâm Hoûa ñaéc ñòa thì phaùt voõ. Maõo, Daäu Vuõ Saùt hoäi Song Hao, Hoùa Phaùt veà voõ vinh hieån. Quyeàn Thìn, Tuaát Vuõ ñôn thuû Ngoaøi 30 tuoåi môùi phuù quyù . Ngöôøi Giaùp, Aát thì hôïp Söûu Muøi Vuõ Tham ñ.c hoäi caùt tinh. Ngöôøi coù chí khí, khoân ngoan MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 55 ngoaøi 30 tuoåi môùi giaøu sang ( ÔÛ Söûu thì toát hôn ôû Muøi) (1) Söûu Muøi Vuõ Tham Kieáp ñoàng cung hoäi Luùc thieáu thôøi thì giaøu coù, saùt tinh ngoøai 30 tuoåi trôû ñi vì ham meâ töûu saéc maø thaønh ngheøo tuùng. Söûu Muøi Vuõ Tham Hoäi Xöông Khuùc Phaûi ñeà phoøng tai naïn soâng nöôùc. Söûu Muøi Vuõ Tham hoäi Loäc hay Toàn Quùy hieån vaø ñaïi phuù. Söûu Muøi Vuõ Tham hoäi Linh Hoûa Phaùt lôùn veà voõ, coù taøi ñieàu khieån ba quaân. Daàn Thaân Vuõ Töôùng ñ.c Ngöøôøi coù taâm tình thanh cao, phuù quyù, ñöôïc höôûng phuùc vaø moïi ngöôøi kính neå. Hôïp vôùi tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû, Canh. Theâm Kình Ñaø ñaéc ñòa laø xu höôùng veà coâng ngheä. Theâm Loäc Quyeàn thì ñaïi phuù. Tò Hôïi Vuõ, Phaù ñ.c Cuøng khoå, gian nguyeät thöôøng laøm coâng ngheä Ngöôøi Kim Thuûy thì bình thöôøng. Tuoåi Nhaâm Maäu thì laøm neân. Tò Hôïi Vuõ, Phaù hoäi Xöông, Khuùc Kheùo tay, gioûi veà kyõ ngheä maùy moùc. Tò Hôïi Vuõ Phaù hoäi nhieàu caùt tinh Kheùo chaân tay, coù khaû naêng veà coâng kyõ ngheä hoaëc thöông maïi. 5- Thieân Töôùng ôû Meänh Thieân Töôùng laø Nam Ñaåu thuoäc Döông Thuûy, chuû quyeàn loäc, hôïp vôùi ngöôøi Thuûy, Kim hay Moäc. Meänh coù Thieân Töôùng mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa thì ngöôøi taàm thöôùc, ñeïp ñeõ, uy nghi, thoâng min, trung tröïc, öa nhöõng thuù vui veà vaät chaát. Töôùng haõm ñòa thì ngöôøi thaáp beù, keùm thoâng minh, thích aên chôi phoùng tuùng. Meänh coù Thieân Töôùng mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa hoäi nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp nhö Töû, Phuø, Vuõ, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc, thì ñöôïc giaøu sang phuùc thoï. Nöõ meänh coù Töôùng mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa hoäi nhieàu caùt tinh laø ngöôøi gan daï, ñuõng maõnh ñöôïc giaøu sang vaø vöôïng phu ích töû. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 56 Meänh coù Töôùng haõm ñòa gaëp nhieàu sao môø aùm, xaáu xa thì coù tính lieàu lónh, suoát ñôøi lao khoå, hay maéc tai hoïa vaø yeåu töû. Thieân Töôùng mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa cheá ñöôïc tính khaéc nghieät cuûa Lieâm Trinh, Tính hung aùc cuûa caùc saùt tinh cuõng ñöôïc cheá giaûm , cho neân Meänh tuy keùm toát ñeïp nhöng vaãn ñöôïc giaøu sang soáng laâu. Caùc caùch thuoäc Thieân Töôùng ôû Meänh. Thieân Töôùng taïi Theâm caùc sao Aûnh höôûng Caùc cung Töôùng Höõu ñ. C Ñöôïc höôûng phuùc , soáng laâu. - Töôùng Caùo ñ.c Raát quùy hieån - Töôùng Phuû chieáu meänh Quùy caùch. Caùch naøy goïi laø “ Töôùng Phuû trieàu vieân” - Töôùng mieáu vöôïng Kình, Ñaø Laøm kyõ ngheä gia hay thöông gia giaøu coù . - Töôùng Hình hay Kình, haõm Khoù traùnh ñöïoc tai hoïa vaø ñòa ñ.c göôm suùng. - Töôùng Loäc ñ.c Nöõ meänh laø ngöôøi taøi gioûi , ñaûm ñang. - Töôùng Hoàng ñ.c Ñaøn baø laáy ñöôïc choàng sang. - Töôùng Hoäi Khuùc, Moäc, Caùi, Ñaøn baø coù nhan saéc nhöng Ñaøo ñaûm ñang Tyù, Ngoï Töôùng Lieâm ñ.c Coâng danh hieån ñaït. Tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû, Quyù thì hôïp. Meänh ôû Tyù laø ngöôøi thanh cao. Tyù, Ngoï Töôùng Lieâm hoäi Taû, Höõu Ngöôøi coù khaû naêng laøm y só. Ngoï Lieâm Töôùng Hình ñoàng cung Hay bò tuø toäi Maõo, Daäu Töôùng ñôn thuû hoäi nhieàu caùt Söï nghieäp vaøo baäc trung hôïp vôùi tuoåi Aát, Taân. tinh Thìn, Tuaát Töû, Töôùng ñ.c (voâ saùt tinh) Söûu, Muøi Thieân Töôùng ñôn thuû hoäi caùt Quyù caùch tinh Daàn, Thaân Vuõ Töôùng ñ.c Tò Hôïi Thieân Töôùng ñôn thuû hoäi caùt Quùy caùch. Meänh ôû Hôïi laø tinh. ngöôøi thanh cao. Coi caùc caùch thuoäc Töû Vi, trang 92. (Coi caùc caùch thuoäc Vuõ Khuùc, trang 98) MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 57 6- Thaùi Döông ôû Meänh : Thaùi Döông laø Nam Ñaåu thuoäc Döông Hoûa chuû quan loäc, hôïp vôùi ngöôøi Hoûa, Thoå hay Moäc. Meänh coù Thaùi Döông mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa thì ngöôøi taàm thöôùc, dieän maïo uy nghi, thoâng minh, nhaân haäu, cöông tröïc. Haõm ñòa thì ngöôøi nhoû beù, maët choaét, da keùm töôi nhuaän, buoàn teû nhöng cuõng nhaân haäu. Nhaät mieáu, vöôïng öùng hôïp vôùi döông nam, döông nöõ, nhaát laø ngöôøi sinh ban ngaøy. Nhaät mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa thuû meänh hoäi cuøng nhieàu sao saùng suûa, toát ñeïp nhö Nguyeät , Löông, Cöï, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Taû, Höûu, Hoàng, Ñaøo, Hæ, Khoa, Quyeàn….. thì phuù quyù, phuùc thoï, danh tieáng löøng laãy. Nhöõng sao Hoàng, Ñaøo, Hæ, Hoûa, Linh ñaéc ñòa caøng laøm cho Nhaät theâm röïc rôõ. Nhaät mieáu, vöôïng gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì maát toát ñeïp. Nhöng Nhaät Nguyeät ñaéc ñòa ñoàng cung taïi Söûu Muøi hoaëc ñôn thuû taïi Thaân caàn gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ hoaëc Thieân Khoâng ñoàng cung ñeå saùng toû ra. Gaëp ñöôïc Khoâi Vieät cuõng toát. Nhaät hay Nguyeät gaëp Thieân Taøi ñoàng cung, neáu saùng suûa thì giaûm bôùt , neáu môø aùm thì saùng toû ra. Nhaät haõm ñòa taïi nhöõng cung Döông (Tuaát vaø Tyù) cuõng khoâng ñeán noãi xaáu laém, nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi döông nam, döông nöõ. Nhaät haõm ñòa thuû meänh, hoäi nhieàu caùt tinh cuõng ñöôïc giaøu sang vaø phuùc thoï. Neáu gaëp nhieàu sao môø xaáu , nhaát laø Rieâu, Kî, Khoâng Kieáp, Kình Ñaø laø keû baát löông suoát ñôøi coâ ñôn, cuøng khoå, tai naïn beänh taät coù khi muø loøa, yeåu töû ( Nam meänh toát hieàm Nhaät haõm). Nöõ Meänh coù Nhaät mieáu, Vöïông hay ñaéc ñòa gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp laø ngöôøi taøi gioûi, ñaûm ñang, ñoan chính vöôïng phu ích töû, ñöôïc höôûng phuù quyù, phuùc thoï, nhieàu caùt tinh thì khaù toát , nhöng gaëp nhieàu sao môø xaáu thì cuøng khoå, beänh taät suoát ñôøi vaø yeåu töû. Nhaät Nguyeät saùng suûa thuû meänh khoâng toát baèng chieáu Meänh. Neáu Meänh ñöôïc Nhaät Nguyeät toát ñeïp hôïp chieáu thì ñöôïc phuù quyù, phuùc thoï song toaøn. Trong tröôøng hôïp naøy neáu Meänh voâ chính hieäu thì cuõng toát vaø neáu coù theâm Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì caøng hay. Meänh hay cung Quan giaùp Nhaät Nguyeät laø phuù quyù caùch. Nöõ Meänh giaùp, Nhaät Nguyeät thì laáy choàng quùy hieån. Caùc caùch thuoäc Thaùi Döông ôû Meänh Aûnh Höôûng Thaùi Döông taïi Theâm caùc sao Caùc cung Nhaät Nguyeät saùng suûa hoäi Quyù hieån ( AÂm Döông, Xöông, Khuùc Xöông , Khuùc , Caùch) - Nhaät haõm,Kî, ñoàng cung - Nhaät haõm hoäi Rieâu, Kî, Ñaø Bò muø loøa Hay ñau maét hoaëc coù taät ôû maét MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 58 (Tam aùn) Daàn, Thaân Cöï Nhaät ñ.c Quy caùch. Ba ñôøi veà tröôùc ñaõ ñöôïc hieån ñaït .Hôïp vôùi caùc tuoåi Canh , Taân, Quyù, ( Meänh ôû Daàn toát hôn ôû Thaân ), (1) Daàn, Thaân Meänh taïi Daàn coù Cöï Nhaät taïi Ñöôïc höôûng giaøu sang Trong Thaân xung chieáu, hay Meänh caùch naøy, Meänh taïi Thaân toát taïi Thaân coù Cöï Nhaät taïi Daàn hôn Meänh taïi Daàn. xung chieáu Maõo Nhaät Löông ñ.c Maõo Nhaät taïi Maõo. Nguyeät taïi Hôïi Quùy hieån. Mau tieán treân hôïp chieáu meänh taïi Muøi ñöôøng coâng danh. Daäu Nhaät Löông ñ.c Thìn Nhaät thuû meänh taïi Thìn. Röïc rôõ, thang maây nheï böôùc Nguyeät taïi Tuaát xung chieáu troïn ñôøi phuù quyù. hay Nguyeät thuû meänh taïi Tuaát Nhaät taïi Thìn xung chieáu Tuaát Nhaät thuû meänh taïi Tuaát, Nguyeät taïi Thìn xung chieáu hay Nguyeät thuû meänh taïi Thìn Nhaät taïi Tuaát xung chieáu Tí Nhaät toïa thuû Cöï xung chieáu, Coâng danh beàn vöõng, suoát ñôøi Nguyeät hôïp chieáu. höôûng loäc, nhieàu söï may maén. Tò Theâm Taû,Höõu,Loäc, Tröøôøng sinh Tò Nhaät Hoäi Töôùng AÁn, Binh, Laäp söï nghieäp hieån haùch Hình trong thôøi loaïn. Hôïi Nhaät thuû meänh Cöï taïi Tò Khi treû gaëp nhieàu gian xung chieáu. truaân.Veà giaø môùi khaù giaû. Giaøu sang, vinh hieån phuùc thoï veïn toaøn. Caùch naøy goïi laø “ Nhaät Xuaát Loâi Moân” hay “ Nhaät Xuaát phuø tang “hôïp vôùi caùc tuoåi Aát , Taân, Nhaâm. Taàm thöôøng. Ngöôøi khoâng tình nghóa. Gaëp nhieàu caùt tinh thì khaù. Môø aùm xaáu xa. Caàn coù Thieân Khoâng ñoàng cung hay Tuaàn Trieät aùn ngöõ môùi coù theå giaøu sang soáng laâu. Maõ, Ñaïi Phuù trong thôøi bình MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 59 Ngoï Nhaät ñôn thuû Phuù quyù veïn toaøn. Hay chuyeân quyeàn. Tuoåi Ñinh, Kyû, Canh, Taân raát hôïp. Tyù Nhaät ñôn thuû Ngöôøi taøi gioûi, nhöng suoát ñôøi khoâng ñöôïc maõn nguyeän. Chæ coù ngöôøi Bính, Ñinh, ñöôïc giaøu sang. Tyù, Hôïi Nhaät gaëp Kî Kình ñoàng cung Muø loøa, yeáu töû. Haïn gaëp thì cha cheát hay ñau maét ñeán muø. Söûu, Muøi Nhaät Nguyeät ñ.c taïi Meänh , Vì AÂm Döông hoãn hôïp neân hoäi ít caùt tinh khoâng toát ñeïp. Chæ ñöôïc no aám . Söûu, Muøi Nhaät Nguyeät ñ.c hoäi Xöông Ngöôøi coù vaên taøi loãi laïc, laøm Khuùc vaø nhieàu caùt tinh Laïi neân söï nghieäp lôùn lao, giaøu theâm Tuaàn Trieät aùn ngöõ sang troïn ñôøi. Söûu Muøi Nhaät Nguyeät ñ.c taïi Muøi Ngöôøi taøi gioûi ñöôïc phuù quyù. chieáu Meänh taïi Söûu hay ngöôïc laïi (Nhaät Nguyeät coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ ) 6- CÖÏ MOÂN ÔÛ MEÄNH Cöï Moân laø Baéc Ñaåu thuoäc AÂm Thuûy, chuû ngoân ngöõ, thò phi hôïp vôùi caùc ngöôøi tuoåi Thuûy, Moäc hay Kim. Meänh coù Cöï Moân neân ngöôøi maäp vaø thaáp. Cöï Moân mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa thì ngöôøi vui veû, khoân ngoan, aên noùi kheùo, nhaân haäu ñöôïc giaøu sang vaø soáng laâu. Cöï haõm ñòa thì keùm saùng suoát, gian traù, ña nghi, öa noùi ba hoa, ñôøi soáng vaát vaû hay bò mieäng tieáng thò phi, maéc tai naïn vaø yeåu. Cöï mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa hoäi cung nhieàu sao toát. Ñeïp nhö Nhaät, Cô, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Taå, Höõu, Khoa, Quyeàn, Loäc thì raát quùy hieån vaø höôûng phuùc thoï . Neáu haõm ñòa laïi gaëp nhieàu sao môø xaáu nhaát laø Ñaø, Kyø thì chung thaân cuøng khoå, phaûi boân taåu, maéc nhöõng beänh taät nan y, nhöõng tai naïn gheâ sôï hoaëc bò tuø toäi, yeåu töû. Cöï moân haõm ñòa hoäi nhieàu caùt tinh laø ngöôøi coù hoïc vaán, coù taøi aên noùi ñöôïc höôûng sang giaøu. Nöõ nhaân coù Cöï Moân mieáu, vöôïng hoaëc ñaéc ñòa thuû meänh hoäi cuøng nhieàu caùt tinh laø ngöôøi taøi ñaûm, giaøu sang. Ñöôïc höôûng phuùc thoï vaø vöôïng phu ích töû. Neáu Cöï haõm ñòa laïi theâm nhöõng sao môø xaáu hoäi hoïp thì suoát ñôøi cuøng khoå, ngoaøi ra coøn daâm ñaùng, gian tham, khaéc choàng hai con. Gaëp caùch naøy nöõ nhaân neân muoän laäp gia ñình ñeå traùnh nhöõng noãi thöông ñau. Cöï Moân haõm ñòa caàn gaëp Hoùa Khoa ñeå giaûi nhöõng söï chaúng laønh. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 60 CAÙC CAÙCH THUOÄC CÖÏ MOÂN ÔÛ MEÄNH Cöï Moân taïi Theâm caùc sao Aûnh höôûng Caùc cung Cöï Hoäi Loäc, Tueá Ñi buoân ñöôïc giaøu coù - Cöï Hoäi Hoå, Tueá, Phuø Laøm luaät sö hay quan toaø - Cöï Hoäi Vaên tinh cung Thaùi Coù taøi vaên chöông vaø huøng Tueá bieän - Cöï Kî ñ.c Gaëp tai naïn soâng nöôùc hay xe coä - Cöï, Toàn ñ.c Aên noùi chaúng nghó tröôùc sau - Cöï Hoài Kình Ñaø Hoûa Linh Ñôøi gian khoå hay bò taät beänh, tai hoïa - Cöï cuøng Kinh hay Ñaø ñoàng Ngöôøi yeáu ñuoái, beänh taät cung - Cöï hoäi Hoûa, Linh - Cöï Hoäi Hoûa Kinh, cuøng hung Töï vaãn hoaëc cheát ñuoái tinh - Cöï cuøng Hoùa Kî, Ñaïi Hao Tyù, Ngoï Cöï ñôn thuû hoäi Khoa, Quyeàn, Ngöôøi taøi ñöùc, ñöôïc höôûng phuù Loäc quùy, phuùc thoï. Hôïp vôùi tuoåi Ñinh, Kyû, Taân, Quyù (Thaïch trung aån ngoïc caùch) Tyù, Ngoï Cöï ñôn thuû, Hoùa Loäc ñoàng Coù taøi ñöùc ñöôïc quùy hieån. cung hay Tuaàn Trieät aùn ngöõ (Khoâng coù Loäc hay Tuaàn Trieät laø ngöôøi coù taøi maø khoâng gaëp böôùc. ). (Cuï khoâng öa Loäc toàn) Hôïi,Tyù Cöï ñôn thuû, Toàn ñoàng cung, Ngöôøi coù öôùc coïng cao xa Hoäi Quyeàn Loäc nhöng khoâng ñaït ñöôïc ( vì coù Loäc Toàn). Maõo, Daäu Cô, Cöï ñ.c Ngöôøi taøi ñaûm nhöng an chôi. ÔÛ Daäu laø ngöôøi khoâng tinh nghóa. Theâm nhieàu trung caùt tinh laø ngöôøi coù chöùc phaän danh giaù, nhaát laø caùc tuoåi Aát, Bính, Kyû, Taân. Maõo, Daäu Cô, Cöï ñ.c hoäi Song Thao Laøm neân coù uy quyeàn hieån haùch. (Theâm Hoùa quyeàn caøng toát ) Cheát nôi ñöôøng saù. Ngöôøi phaù taùn toå nghieäp MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 61 Thìn, Tuaát Cöï ñôn thuû Keùm coûi, Rieâng caùc tuoåi Taân, Quyù ñöôïc giaøu sang vaø höôûng phuùc thoï. Söûu Muøi Cöï Ñoàng ñ.c Keùm coûi, xaûo traù. Rieâng tuoåi Bính, Taân, Quùy laø ngöôøi coù taøi hoïc vaø ñöôïc hieån ñaït. Töù, Moä Cöï Hoäi Taû, Höõu Aûnh höôûng xaáu cuûa Cöï ñöôïc cheá giaûm. Töù, Moä Cöï hay Ñoàng hay Cöï Ñoàng Gaëp tai naïn soâng nöôùc, tröø caùc Hoäi tuoåi Bính, Taân Daàn, Thaân Cöï Nhaät ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Thaùi döông, trang 103 Tò, Hôïi Cöï ñôn thuû Meänh an taïi Hôïi coù Nhaät mieáu ñòa taïi Tò xung chieáu laø quùy caùch . Neáu Meänh an taïi Tò coâ Thaùi döông haõm ñòa taïi Hôïi xung chieáu thì bình thöôøng. 7-Thieân Cô taïi Meänh Thieân Cô laø Nam Ñaåu, thuoäc AÂm Moäc, chuû töø thieän möu cô, hôïp vôùi ngöôøi Moäc, Hoûa hay Thuûy/ Neáu Thieân Cô mieáu, vöôïng, hay ñaéc ñòa thì ngöôøi lôùn traéng treûo, maët muõi ñaày ñaën, coù möu löôïc, coù taøi kheùo, loøng nhaân haäu. Cô haõm ñòa thì ngöôøi hôi thaáp, keùm thoâng minh, laøm ngheà vaát vaû, tuy nhieân vaãn ñuû aên vaø soáng laâu. Thieân Cô Mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa hoäi nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp nhö Cöï , Löông, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc taát giaøu sang, hieån haùch, gaëp nhieàu saùt tinh laø ngöôøi quyû quyeät. Gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì suoát ñôøi vaát vaû, hay gaëp tai naïn vaø tuoåi thoï cuõng bò chieát giaûm, chæ coù tu haønh môùi ñaéc phuùc. Thieân Cô haõm ñòa laø ngöôøi nhanh nheïn, kheùo, chaùn tay, hay tính toaùn hôn thieät, hoäi nhieàu caùt tinh cuõng khoân ngoan, kheùo chaân tay, thöôøng ñi buoân hay laøm coâng ngheä. Cô haõm ñòa hoäi nhieàu sao môø xaáu thì ngöôøi taøn taät, ñau yeáu luoân, suoát ñôøi lao khoå, boân ba, khoâng thì yeåu töû. Neáu laïi coù nhieàu saùt tính thuû chieáu laø keû gian phi. Cô haõm ñòa gaëp Tuaàn Trieät cuõng ñöôïc sung tuùc , khoâng ñeán noãi khoå sôû, nhöng vaãn phaûi ñeà phoøng vaän haïn. Nöõ Meänh coù Cô Mieáu, vöôïng ñaéc ñòa thì khoân ngoan, taøi ñaûm, suoát ñôøi giaøu sang vaø vöôïng phu ích töû. Neáu Cô haõm ñòa laø ngöôøi ñaûm ñang nhöng xaûo traù ; coù theâm nhöõng sao xaáu laø ngöôøi coâ ñôn, cuøng khoå. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 62 Thieân Cô Taïi Theâm caùc sao Aûnh Höôûng Caùc cung Cô Nguyeät Ñoàng Löông saùng Hoäi nhieàu caùt tinh laø thöôïng suûa caùch, nhöng hoäi nhieàu hung saùt tinh thì nguy khoán. Gia haïn Saùt, Phaù, Lieâm, Tham khoâng theå phaùt lôùn. - Cô saùng suûa hoäi Taû, Höõu, Hình Chuyeân veà thuû coâng hay kyõ , Linh, Hoûa ngheä maùy moùc. - Cô saùng suûa hoäi Taû, Höõu, Loäc, Döïôc só hay Y só, Theâm Hình Quang, Quyù, Y laø y só veà giaûi phaåu hay chaâm cöùu. - Cô haõm ñòa hoäi Long, Phöôïng , Thôï Moäc theâm Ñaøo, Hoàng laø Ñaø, Hình thôï traïm, thôï veõ gioûi. Tyù, Ngoï Thieân Cô ñôn thuû hoïi Xöông, Quyù hieån nhaát laø caùc tuoåi Khuùc, Khoâi, Vieät Giaùp, Ñinh, Kyû, Canh Nhaâm, Quyù. Thieân Cô, Phuïc Binh Phaùt veà voõ Maõo, Daäu Cô Cöï ñ.c hoäi caùt tinh Ngöôøi taøi gioûi, ñöôïc quyù hieån, nhaát laø caùc tuoåi Aát, Bính, Kyû, Taân. Coù theâm Ñaïi Tieåu Hao caøng phaùt maïnh. Gaëp nhieàu hung saùt tinh laø phaù caùch. Thìn Tuaát Cô Löông ñ.c Hoïc thöùc uyeân baùc. Hôïp vôùi caùc tuoåi Ñinh, Kyû, Canh Nhaâm (Meänh taïi Thìn toát hôn taïi Tuaát) Coù theâm Xöông Khuùc, laø ngöôøi ña taøi, maãn tieäp. Hoäi nhieàu caùt tinh laø ngöôøi giaøu sang, töø thieän : gaëp Loäc Maõ thì ñaïi phuù. Söûu Muøi Gaëp nhieàu caùt tinh cuõng khaù. Gaëp nhieàu saùt tinh laø haï caùch. Daàn , Thaân Thieân Cô ñoäc thuû (haõm ñòa) ÔÛ Daàn thì taàm thöôøng ôû Thaân thì khaù (2) Tò, Hôïi Thieân cô ñôn thuû ÔÛ Tò thì giaøu sang. Ôû Hôïi thì taàm thöôøng. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 63 8-THAÙI AÂM ÔÛ MEÄNH Thaùi AÂm laø Baéc Ñaåu thuoäc AÂm Thuûy, chuû Ñieàn Taøi, hôïp vôùi caùc tuoåi Thuûy, Kim, Moäc. Thaùi aâm mieáu, vöôïng ñaéc ñòa thuû meänh thì ngöôøi ñaãy ñaø, maët ñaày ñaën, thoâng minh, nhaân haäu, töø thieän. Haõm ñòa thì ngöôøi nhoû beù, keùm saùng suoát, tính öông ngaïnh. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Cô Löông taïi Thìn toát hôn taïi Tuaát vì coù Thieân Ñoàng. Thaùi AÂm toát ñeïp taïi Tyù hoïp chieáu. (2) ÔÛ Daàn thì Cô Nguyeät ñeàu haõm ñòa : ôû Thaân thì Nguyeät ñaéc ñòa. Nguyeät mieáu vöôïng öùng hôïp vôùi aâm nam, aâm nöõ, nhaát laø ngöôøi sinh ban ñeâm vaøo trung tuaàn moãi thaùng thì toát nhaát. Nguyeät mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp, nhaát laø Nhaät, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Ñaøo, Hoàng, Hæ, Khoa, Quyeàn, Loäc, taát ñöôïc ñaïi phuù vaø quùy hieån. Nguyeät mieáu vöôïng bò Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì maát toát ñeïp. Nhöng Nhaät Nguyeät ñaéc ñòa ñoàng cung taïi Söûu, Muøi hay ñôn thuû tòa Thaân caàn gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ, hoaëc Thieân Khoâng ñeå theâm saùng suûa. Nguyeät haõm ñòa (Töø Daàn ñeán Ngoï) raát caàn Tuaàn Trieät aùn ngöõ hoaëc Thieân Khoâng ñoàng cung ñeå saùng suûa ra. Gaëp ñöôïc Khoâi, Vieät cuõng toát. Nhaät Nguyeät gaëp Thieân Taøi ñoàng cung neáu saùng suûa thì giaûm bôùt, neáu môø aùm thì saùng toû. Nguyeät haõm ñòa taïi cung aâm (Maõo , Tò) cuõng khoâng ñeán noãi xaáu laém vôùi ngöôøi aâm nam, aâm nöõ. Nguyeät haõm ñòa thuû Meänh gaëp nhieàu caùt tinh cuõng ñöôïc giaøu sang vaø höôûng phuùc thoï. Neáu gaëp nhieàu sao môø xaáu nhö Khoâng, Kieáp, Kình, Ñaø Rieâu, Kî laø ngöôøi daâm ñaõng, suoát ñôøi coâ ñôn, cuøng khoå, tai naïn, beänh taät (coù khi muø loøa) , yeåu töû. Nöõ meänh raát sôï Hoùa Kî hay Nguyeät haõm gaëp Hoùa Kî, Nguyeät haõm gaëp Hoùa Kî laø maët traêng ñaõ keùm saùng coøn bò ñaùm maây ñen che laáp ( Nöõ meänh thieát kî haéc vaân.) Nöõ meänh coù Nguyeät mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa gaëp nhieàu sao toát ñeïp laø ngöôøi coù nhan saéc, ñaûm ñang, ñoan chính, vöôïng phu ích töû, ñöôïc höôûng phuù quyù, soáng laâu Nhaät Nguyeät saùng suûa thuû meänh khoâng toát baèng Chieáu Meänh. Neáu Meänh ñöôïc Nhaät Nguyeät toát ñeïp hôïp chieáu thì ñöôïc höôûng phuù quyù, phuùc loäc song toaøn. Trong tröôøng hôïp naøy, Neáu Meänh voâ chính dieäu thì cuõng toát vaø neáu theâm Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì caønh hay. Meänh giaùp Nhaät Nguyeät laø quyù caùch Nöõ nhaân coù caùch naøy thì laáy choàng quyù hieån. CAÙC CAÙCH THUOÄC THAÙI AÂM ÔÛ MEÄNH Thaùi AÂm taïi Theâm Caùc Sao Caùc cung Nguyeät ( hay Nhaät) saùng suûa Quùy caùch hoäi Khoa Loäc Aûnh Höôûng MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 64 Thaùi aâm Mieáu, vöôïng hoäi Ñaïi Phuø Loäc toàn, Taû, Höõu, Nhaät , Nguyeät saùng suûa hoäi Quyù caùch vinh hoa (AÂm Xöông Khuùc Döông, Xöông, Khuùc caùch ) Nöõ nhaân coù caùch naøy laø ngöôøi nhan saéc, thoâng minh ña tình. Neáu Nhaät Nguyeät laïc haõm thì bình thöôøng Daàn, Thaân AÂm Döông laïc haõm Veà giaù môùi coù coâng danh. Cô Nguyeät ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Thieân Cô, trang 111 Tò, Hôïi Nguyeät ñôn thuû Ôû Tò laø haï caùch. ÔÛ Hôïi hoäi theâm caùt tinh thì quyù hieån toät baäc (Nguyeät laõng Thieân moân caùch ) Thìn, Tuaát Nguyeät ñôn thuû, Nhaät xung Coi caùch thuoäc Thaùi Döông ôû chieáu Meänh, trang 104. Söûu, Muøi Nhaät Nguyeät ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Thaí Döông ôû meänh trang 105. Tî Ngoï Nguyeät Ñoàng ñ.c Meänh ôû Tyù coù Nguyeät Ñoàng thì raát quùy hieån, soáng laâu, nhaát laø tuoåi Bính, Ñinh. Nöõ meänh laø ngöôøi coù nhan saéc. Meänh ôû Ngoï coù Ñoàng Nguyeät laø ngöôøi buoân baùn hay laøm kyõ ngheä. Tuoåi Bính, Maäu coù caùch naøy thì phaùt veà voõ. Ngoï Maõo Daäu Ñoàng Nguyeät Kinh (hay Phaùt veà voõ, ñöôïc quùy hieån Tham Kinh) ñoàng cung Hôïp tuoåi Bính, Maäu ( Maõ ñaàu ñôøi kieám caùch ) Nguyeät ñôn thuû Meänh ôû Daäu coù Nguyeät laø ñaéc caùch : ñöôïc giaøu sang. ÔÛ Maõo thì taàm thöôøng. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 65 9- Thieân Ñoàng ôû Meänh : Thieân Ñoàng laø Nam Ñaåu, thuoäc Döông Thuûy, chuû phuùc thoï hôïp vôùi ngöôøi Thuûy, Kim hay Moäc. Thieân Ñoàng mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa thì thaân hình phi maõn, maët vuoâng vaén, phuùc haäu, hoøa nhaõ, nhöng tính khoâng cöông quyeát hay thay ñoåi thaát thöôøng. Thieân Ñoàng haõm ñòa thì ngöôøi maäp da ñen, chaäm chaïp, ñaàn ñoän, hay thay ñoåi yù kieán. Meänh coù Thieân Ñoàng mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa gaëp nhieàu trung tính ñaéc caùch nhö Khoa, Quyeàn, Loäc, Taû, Höõu , Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät thì phuù quyù phuùc thoï veïn toaøn. Neáu gaëp nhieàu sao môø xaáu, nhaát laø saùt tinh, Kî Hình thì keùm söùc khoûe, hay ñau yeáu, vaát vaû nhöng vaãn ñöôïc no aám (Thieân Ñoàng raát kî Khoâng Kieáp ). Meänh coù Thieân Ñoàng haõm ñòa gaëp nhieàu trung tính ñaéc caùch cuõng soáng laâu vaø coù coâng danh, söï nghieäp maëc daàu chaúng lôùn lao. Neáu gaëp nhieàu sao môø xaáu, nhaát laø saùt tinh Kî Hình thì cuøng khoå, beänh taät, maéc tai naïn hoaëc yeåu töû. Nöõ meänh coù Ñoàng mieáu, vöôïng hoaëc ñaéc ñòa toïa thuû laø ngöôøi taøi gioûi, hieàn haäu, vöôïng phu ích töû vaø soáng laâu, Ñoàng haõm ñòa laø ngöôøi daâm daät, suoát ñôøi boân ba, vaát vaû, nhöng vaãn ñöôïc sung tuùc vaø thoï. Neáu gaëp nhieàu sao môø xaáu, nhaát laø Khoâng. Kieáp thì suoát ñôøi lao khoå, taät beänh, tai naïn khaéc choàng, haïi con, hoaëc yeåu töû. Caùc caùch veà Thieân Ñoàng ôû Meänh Thieân Ñoàng taïi Caùc cung Tyù,Ngoï Ngoï Maõo, Daäu Thìn, Tuaát Tuaát Söûu, Muøi Daàn, Thaân Theâm caùc sao Ñoàng Vieät ñ.c Ñoàng Nguyeät ñ.c Aûnh Höôûng Ngöôøi coù dung maïo ñeïp ñeõ Coi caùc caùch veà Thaùi aâm ôû meänh trang 113 Ñoàng Nguyeät Kình ñ.c (hay Laøm voõ chöùc ñöôïc quyù hieån Tham Kình ñ.c) (Maõ ñaàu ñôøi kieám caùch) .Hôïp tuoåi Bính Maäu Ñoàng ñôn thuû, Nguyeät xung Meänh ôû Daäu thì xoaøng, ôû Maõo chieáu thì khaù toát. Hôïp vôùi tuoåi Aát, Bính, Taân. Ñoàng ñôn thuû Haï caùch. Hay noùi ba hoa khoâng caàn ngoân. Tuoåi Bính, Ñinh laïi thaønh toát. Ñoàng Kî ñ.c Raát xaáu. Rieâng tuoåi Ñinh ñöôïc phuù quyù. Ñoàng Cöï ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Cöï Moân, trang 108 Ñoàng Löông ñoàng cung ( Cô Thoâng minh, phuù quyù, phuùc MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 66 Nguyeät hôïp chieáu ) Daàn, Thaân Tò,Hôïi thoï, nhaát laø tuoåi Giaùp, Aát, Ñinh. (Meänh ôû Daàn thì toát hôn ôû Thaân (1) Ñoàng Löông hoäi Khoâi Quyeàn, Höôùng veà thöông maïi raát Song, Loäc, Linh, Kî choùng ñöôïc giaøu coù. Ñoàng ñôn thuû Hai canh caûi, thay ñoåi choã ôû, thích phieâu löu. Caùc tuoåi Bính; Maäu, Nhaâm thì toát. Tuoåi Ñinh, Canh thì ngheøo heøn. Nöõ nhaân laø ngöôøi ñaûm ñang nhöng ña daâm, thöôøng phaûi boân taåu. Muoän laäp gia ñình môùi toát. (1) Meänh ôû Daàn toát hôn ôû Thaân vì Daàn coù Cô Nguyeät toát ñeïp hôïp chieáu (Thieân Cô ôû Ngoï, Thaùi AÂm ôû Tuaát ) 10. Thieân Löông ôû Meänh : Thieân Löông laø Nam Daàn thuoäc AÂm Moäc, chuû phuùc thoï hôïp vôùi caùc tuoåi Moäc, Hoûa, Thuûy. Thieân Löông thuû meänh thì ngöôøi cao vaø thanh tuù tính khoan hoøa, öa laøm vieäc thieän. Neáu haõm ñòa thì keùm saùng suoát, ham chôi bôøi nhöng vaãn nhaân haäu. Meänh coù Löông mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa hoäi cuøng nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp nhö Taû, Höõu, Khoa, Quyeàn, Loäc, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, chaéc chaén laø raát quùy hieån, höôûng phuùc vaø soáng laâu. Neáu gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì suoát ñôøi cuøng khoå, hay maéc tai hoïa : tuoåi thoï cuõng chieát giaûm, chæ coù tu haønh môùi ñöôïc yeân thaân. Thieân Löông mieáu, vöôïng gaëp Thaùi Tueá, Beänh Phuø thì bôùt toát. Löông haõm ñòa laø ngöôøi chaúng bieát lo xa, chæ thích aên chôi ñaøng ñieám, côø baïc, röôïu cheø. Gaëp nhieàu trung tinh ñaéc caùch thì cuõng coù chuùt coâng danh vaø cuõng ñöôïc no ñuû. Löông haõm ñòa hoäi nhieàu sao môø xaáu laø ngöôøi xaûo traù, cuøng khoå, coâ ñôn, yeáu töû. Nöõ meänh coù Löông Mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa toïa thuû, hoäi nhieàu sao toát ñeïp, ñöôïc giaøu sang suoát ñôøi vaø vöôïng phu ích töû. Neáu haõm ñòa laïi hoäi nhieàu hung tinh môø aùm laø keû haï tieän, daâm daät, coâ ñôn, cuøng khoå, khaéc choàng, haïi con. CAÙC CAÙCH THUOÄC THIEÂN LÖÔNG ÔÛ MEÄNH Thieân Löông taïi Theâm caùc sao Aûnh höôûng Caùc cung Löông (hay Ñoång) Suoát ñôøi ñöôïc yeân oån khoâng Toát ñeïp hay Löông Ñoång maéc tai hoïa ñoàng cung - Löông ngoä Maõ, Sinh Ñôøi giang hoà nhöng phong MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 67 löu - Löông hoäi Taû, Höõu, Xöông, Coù vaên taøi, thöôøng laøm giaùo Khuùc, Thaùi Tueá sö. - Löông Xöông ñ.c Nhaät hoäi Ngöôøi hoïc gioûi, ñi thi ñoã cao chieáu (nhö Traïng Nguyeân ngaøy xöa) - Löông hoäi Taû, Höõu, Loäc, Döôïc só hay y só danh tieáng Hình, Y, Quang,Quyù - Löông haõm ñòa hoäi Hoûa,Linh Ngöôøi taøn taät, cuøng khoå, coâ ñôn hoaëc yeåu töû - Meänh coù Löông haõm ñòa gaëp Ngöôøi soáng cuoäc ñôøi giang Nguyeät chieáu hay coù Nguyeät hoà, nay ñaây mai ñoù haõm ñòa gaëp Löông hôïp chieáu - Löông toïa thuû taïi Tyù, Nhaät Ngöôøi taøi gioûi, sôùm hieån ñaït, xung chieáu theâm Xöông Loäc giaøu sang troïn ñôøi. hoäi hoïp - Löông ñôn thuû Giaøu sang hieån haùch . Caùch naøy goïi laø “Ngoï thöôïng Thieân löông “ hôïp vôùi caùc tuoåi Ñinh, Kyû, Quyù - Löông Nhaät ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Thaùi Döông trang 103 - Cô Löông ñ.c Coi caùc caùch veà Thieân Cô ôû meänh trang 111 - Löông ñôn thuû Phuù Quyù, Hôïp vôùi tuoåi Aát, Maäu, Nhaâm, Meänh ôû Söûu, toát hôn taïi Muøi vì ôû Söûu coù Nhaät Nguyeät mieáu, vöôïng hôïp chieáu - Löông Ñoàng ñ.c(Cô Nguyeät Coi caùc caùch thuoäc Thieân hôïp chieáu) ñoàng ôû Meänh , trang 116 Löông ñôn thuû Thích cuoäc ñôøi phoùng ñaõng nay ñaây mai ñoù. Nöõ nhaân coù caùch naøy laø ngöôøi daâm daät (cuõng nhö Thieân Ñoàng taïi Tò, Hôïi). Caùc tuoåi Aát, Bính, Maäu, MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 68 Nhaâm thì khaù Tyù Löông Maõ ñ.c (Maõ haõm) Ngöôøi löu laïc gian g hoà, khoâng tình nghóa Ngoï Löông Maõ ñ.c Ngöôøi phong löu, maõ thöôïng, (Maõ ñaéc ñòa ) thích phieâu löu 11-Thaát Saùt ôû Meänh Thaát Saùt laø Nam Ñaåu, thuoäc Döông Kim, chuû uy quyeàn. Meänh coù Thaát Saùt thì ngöôøi cao lôùn, thoâ baïo, tính luùc vui luùc buoàn, laïi noùng naûy, vieäc gì cuõng muoán xong ngay .Mieáu, vöôïng, hay ñaéc ñòa thì coù möu trí vaø anh huøng; haõm ñòa thì lieàu lónh, hung döõ Thaát Saùt, Thieân Hình thuû Thaân Meänh laø ngöôøi coù tính raát noùng naûy. Saùt mieáu, vöôïng, hay ñaéc ñòa hoäi nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp, nhaát laø Töû, Phuû, Phaù, Tham, Lieâm, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc. Maõ taát ñöôïc phuù quyù hieån vinh vaø thoï. Neáu hoäi nhieàu sao môø xaáu laø ngöôøi hung aùc hay maéc beänh taät, tai hoïa, tuy coù theå giaøu sang nhöng chaúng beàn. Saùt haõm ñòa laïi gaëp nhieàu saùt tinh laø ngöôøi gian hieåm, cuøng khoå, coâ ñôn, hay maéc beänh taät, tai hoïa, hoaëc yeåu töû. Neáu gaëp nhieàu trung caùt tinh thì cuõng coù coâng danh söï nghieäp nhöng chaúng beàn vöõng. Nöõ nhaân coù Saùt Mieáu , vöôïng hay ñaéc ñòa thuû meänh laø ngöôøi taøi ñaûm, gan daï, nhöng hay ghen tuoâng. Duø sao nöõ meänh coù Thaát Saùt neân laäp gia ñình muoän ñeå traùnh nhöõng söï buoàn thöông coù theå xaûy ra. Cung an Thaân coù Thaát Saùt Toïa thuû thì tuoåi thoï bò cheát. CAÙC CAÙCH THUOÄC THAÁT SAÙT ÔÛ MEÄNH Thaát Saùt taïi Theâm caùc sao Aûnh höôûng Caùc cung Saùt Hình ñaéc ñòa ñ.c taïi Daàn, Ngöôøi coù oai phong, laøm voõ Maõo, Daäu, Tuaát. quan ñöôïc höôûng phuù quùy coù tính trung tröïc, lieâm khieát. - Saùt Tueá ñ.c Ngöôøi trí duõng - Saùt hoäi Taû, Höõu, Khoa, Voõ quan coù uy quyeàn hieån Quyeàn, Bính, Hình, Töôùng, haùch. Hôïp vôùi tuoåi Giaùp, AÁn Ñinh, Kyû - Saùt haõm ñòa hoäi Taû, Höõu, Laøm thôï kim hoaøn Long, Phöôïng, Quang, Quyù - Saùt ngoä Hoûa Kinh haõm ñòa Ngöôøi ngheøo heøn, baát löông Tî, Ngoï Saùt ñôn thuû Quùy hieån vaø thoï, nhaát laø MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 69 nhöõng tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû, Quyù. Caùch naøy laø “Thaát Saùt ngöôõng ñaàu Coù theâm Taû, Höõu, Vaên Khuùc, laø ñaéc caùch. Tyù, Ngoï Saùt toïa thuû hoäi Kieáp, Rieâu Nam Meänh laø ngöôøi thích ôû ñoäc thaân. Nöõ nhaân laø ngöôøi mang luïy vì tình aùi. Ngoï Saùt Kình ñ.c Tuoåi Giaùp Kyû laø baäc ñaïi anh huøng (Maõ ñaàu ñôøi kieám caùch ). Neáu hoäi nhieàu saùt tinh thì xaáu vaø deã maéc tai hoïa veà xe coä hoaëc göôm suùng. Ngoï Saùt, Kinh, Hình ñ.c Hay bò tuø toäi Maõo, Daäu Saùt Vuõ ñ.cû Coi caùc caùch thuoäc Vuõ Khuùc ôû meänh, trang 97. Thìn Tuaát Saùt ñôn thuû Haï caùch. Tuoåi Ñinh Kyû thì laøm neân. Ñaïi tieåu haïn truøng phuøng thì nguy hieåm neáu gaëp nhieàu saùt tinh. Söûu, Muøi Saùt Lieâm ñ.c Ngöôøi trí duõng coù taøi thao löôïc. Hôïp tuoûi Aát, Maäu, Kyû. Nhöng coù caùch naøy hay gaëp tai naïn nôi ñöôøng saù. Ôû Muøi, Saùt Lieâm gaëp Loäc thì phuù quyù nhaát laø caùc tuoåi Muøi, Thaân. Daàn, Thaân Saùt ñôn thuû Quyù hieån vaø thoï, nhaát laø tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû, Canh. Caùch naøy laø Thaát Saùt Trieàu Ñaàu. Nöõ meänh coù Thaát Saùt hay Tham lang ôû Daàn Thaân laø keû MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 70 baïc tình (Trai baát nhaân, Phaù Quaân Thìn Tuaát :gaùi baïc tình, Tham Saùt Daàn Thaân ) Tò, Hôïi Töû Saùt ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Töû Vi ôûmeänh, trang 92 Giaùp Meänh Lieâm Saùt giaùp Meänh Muoän ñöôøng coâng danh 12- Phaù Quaân ôû Meänh : Phaù Quaân laø Baéc Ñaåu, thuoäc AÂm Thuûy, chuû hao taùn, hôïp vôùi ngöôøi Kim, Moäc hay Thuûy Meänh coù Phaù Quaân toïa thuû thì ngöôøi taàm thöôùc, ñaãy ñaø, thoâng minh, cöông cöông, öa hoaït ñoäng, tranh ñaáu Phaù Quaân haõm ñòa thì ngöôøi hôi thaáp, öông nghaïnh, thích kinh doanh, Pha mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa öa nghe phænh nònh. Pha ñaéc ñòa vaø haõm ñòa laïi nham hieåm, baát nhaân. Meänh coù Phaù toïa thuû laø ngöôøi khoâng caàn ngoân, aên noùi chaúng kòp suy nghó. Phaù Mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa hoäi cung nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp nhö Saùt Lieâm, Tham, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc, Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp ( ñaéc ñòa) thì maïnh tieán treân ñöôøng coâng danh, giaøu sang. Neáu hoäi cuøng nhieàu saùt tinh haõm ñòa hay hung tinh nhö Soùng Hao, Hoå Kî, Hình thì suoát ñôøi cuøng khoå, boân ba. Phaù Quaân cheá ngöï ñöôïc sao Kình Döông. Phaù haõm ñòa cuøng nhöõng saùt tinh ñaéc ñòa cuõng hieån ñaït, nhöng hay maéc tai hoïa. Phaù ñaõ haõm ñòa laïi gaëp nhöõng sao môø xaáu thì cuoäc ñôøi gian truaân, ñau khoå ñeán cöïc ñieåm. Neáu gaëp nhieàu trung caùt tinh ñaéc caùch thì coù coâng danh söï nghieäp taàm thöôøng. Nöõ meänh coù Phaù Mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa toïa thuû laø ngöôøi taøi ñaûm, gan daï, giaøu sang, soáng laâu nhöng hay ghen tuoâng. Ñeå traùnh noãi ñau buoàn veà choàng con, caàn phaûi muoän laäp gia ñình. Nöõ meänh coù Phaù haõm ñòa laø ngöôøi ñaøn baø ñoäc aùc, daâm daät, khoå sôû : neáu hoäi cung nhieàu sao môø aùm xaáu xa thì cöïc khoå vaø phaûi yeåu töû. Phaù quaân chuû hao taùn gaëp Hao haõm ñòa laïi caøng hao taùn. Nhöõng sao Loäc, Hæ cheá giaûm ñöôïc tinh hung haõn cuûa Phaù. CAÙC CAÙCH THUOÄC PHAÙ QUAÂN ÔÛ MEÄNH Phaù Quaân Taïi Theâm caùc sao Aûnh Höôûng Caùc cung Phaù Quaân Phaù oaùi ñoàng cung Quyù hieån , uy danh löøng laãy - Phaù (hay Tham) ñôn thuû hoäi Ñaøn oâng, du ñaõng , hay chôi Loäc, Maõ bôøi. Ñaøn baø daâm daät, Kieám tieàn deã daøng nhöng voâ danh. - Phaù hoäi Hoûa, Hao Gaëp tai naïn gheâ gôùm - Phaù hoäi Hoûa, Linh Ñôøi lao khoå, boân ba MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com - Phaù hoäi Hao, Kình, Linh - Phaù hoäi Kieáp, Khoâng, Hoàng Yeåu töû loan Tyù, Ngoï Phaù ñôn thuû 71 Ñôøi cô khoå, phaûi ñi haønh khaát Phuù Quyù nhöng hay khaéc ngöôøi thaân. Hôïp caùc tuoåi Ñinh, Kyû, Quyù Ngoï Phaù ñôn thuû Coù tính hay gaét goûng; Neáu coù Loäc hay Thieáu Döông ñoàng cung. Laïi laø ngöôøi vui tính, hay boâng ñuøa. Maõo, Daäu Phaù Lieâm ñ.c Haï caùch. Ngöôøi thoâ bæ, coù tính ñoäc aùc. Phaûi ñeà phoøng nhöõng tai naïn hieåm nguy. Ngöôøi Aát, Taân, Quyù ñöôïc khaù giaû. (Neáu coù Nguyeät ñöùc, thaønh ngöôøi nhaân töø)….. Maõo, Daäu Phaù Lieâm ngoä Hoûa ñoàng cung Yeåu töû, Haïn gaëp thì nguy ñeán tính meänh, coù khi phaûi töï saùt. Neáu ngoä Hoûa, Linh, HÌnh thì seõ ñaùnh hoaëc cheát vì ñieän giaät. Maõo, Daäu Phaù Lieâm hoäi Kieáp Kinh Hay maéc tai hoïa, bò tuõ ñaøy hay bò ñaùnh ñaäp Maõo, Daäu Phaù Lieâm Taû,Höõu Kình ñ.c hoäi Ngöôøi taøn aùc, öa saùt nhaân. Laøm giaëc (nhö soá Hoaøng Saøo thöôû xöa ) Thìn Tuaát Phaù ñôn thuû Laøm neân nhöng coù tính baát nhaân. Neáu coù Hoûa, Linh, Kình, Ñaø laø ngöôøi gian phi. Thìn, Tuaát Phaù Khoa ñ.c Tuaàn aùn ngöõ Ngöôøi ngay thaúng, löông thieän. Thìn, Tuaát Phaù Kình ñ.c Phaùt voõ. Kinh ví nhö thanh kieám quyù. Söûu, Muøi Töû Phaù ñ.c (Coi caùc caùch cuûa Töû Vi ôû Meânh, trang 92) MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 72 Töù Moä Phaù hoäi Kình Loäc Laäp ñöôïc söï nghieäp veû vang trong thôøi loaïn. Daàn, Thaân Phaù ñôn thuû Haï caùch. Ngöôøi Giaùp, Ñinh, Kyû, Canh ñöôïc khaù giaû. Daàn, Thaân Phaù hoäi Hoûa, Vieät Kheùo tay.Gioûi veà maùy moùc , nhaát laø tuoåi Ñinh, Taân Tò ,Hôïi Phaù, Vuõ ñ.c (Coi caùch thuoäc Vuõ Khuùc ôû Meänh , trang 98) 13- Lieâm Trinh ôû Meänh Lieâm Trình laø Baéc Ñaåu thuoäc AÂm Hoûa, chuû quan loäc , hôïp vôùi caùc tuoåi Hoûa, Thoå, Moäc Meänh coù Lieâm mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa thì ngöôøi cao lôùn, veû maët keùm töôi nhuaän, thoâng minh, cöông quyeát, thaúng thaén, lieâm khieát : haõm ñòa, thì ngöôøi ñen xaáu, maët gaày, coù tính öông ngaïnh, khaéc nghieät, hay ñua chen. Lieâm mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa cuøng nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp, nhö Phuû, Töôøng, Saùt, Phaù Tham, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi Vieät, Khoa Quyeàn, Loäc thì raát quùy hieån vaø soáng laâu. Neáu gaëp sao môø xaáu nhö Saùt tinh , Kî Hình thì gaëp moïi trôû ngaïi treân ñöôøng ñôøi, laïi hay bò tai naïn. Lieâm haõm ñòa thöôøng chuyeân veà coâng ngheä, laøm thôï, suoát ñôøi vaát vaû, ngheøo heøn. Neáu laïi hoäi nhieàu sao môø xaáu nhaát laø Saùt tinh, Kî, Hình thì coâ ñôn, cuøng khoå, beänh taät. Tai naïn hoaëc yeåu töû Nöõ Meänh coù Lieâm Mieáu , vöôïng hay ñaéc ñòa laø ngöôøi ñaûm ñang, ñoan chính. Neáu gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp taát ñöôïc höôûng giaøu sang, phuùc thoï. Nhöng duø sao cuõng phaûi muoän laäp gia ñình môùi traùnh ñöôïc noãi buoàn thöông veà choàng con. Lieâm haõm ñòa laø ngöôøi ñaøn baø cuøng khoå, beänh taät, khaéc choàng, haïi con vaø neáu hoäi theâm nhieàu sao môø xaáu thì cuoäc ñôøi thaät laø ñen toái. CAÙC CAÙCH THUOÄC LIEÂM TRINH ÔÛ MEÄNH Lieâm Trinh taïi Theâm caùc sao Aûnh höôûng Caùc cung Lieâm hoäi Quang, Quyù, Khoâi, Raát quyù hieån Vieät, Hoàng Loan - Lieâm gaëp Xöông Khuùc vaø Vuõ Ngöôøi anh huøng bieát quyeàn Hoäi chieáu bieán - Lieâm, Töôùng Quaân ñoàng cung Ngöôøi duõng caûm hoäi theâm caùt tinh laøm neân Töôùng Taù - Lieâm haõm ñòa hoäi Töû Saùt Hay bò giam caàm, coù theå bò aùm saùt - Lieâm gaëp Hoå ñ.c hay xung Bò tuø toäi MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 73 chieáu - Lieâm haõm ñòa gaëp Xöông Bí hình thöông, yeåu töû Khuùc, Hình, Hoûa Tyù,Ngoï Lieâm Töôùng ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Thieân töôùng ôû meänh, trang 100 Maõo, Daäu Lieâm Phaù ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Phaù Quaân ôû Meänh , trang 124 Thìn,Tuaát Lieâm Phuû ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Thieân Phuû ôû meänh, trang 94 Söûu, Muøi Saùt Lieâm ñ.c (Coi caùc caùch thuoäc Thaát Saùt ôû meänh trang 122) Daàn, Thaân Lieâm ñôn thuû (Coù Taû, Höõu laïi Quyù caùch. Ôû cung Thaân thì theâm Tam Hoa thì ñaéc caùch) toát hôn. Hôïp vôùi tuoåi Giaùp, Aát, Canh Lieâm thuû meänh taïi Daàn, Thaân gaëp Tuaàn Trieät aùn nguõ thì ngheøo heøn ( Sinh baát phuøng thôøi caùch) Tò, Hôïi Tham Lieâm ñ.c Ñaøn oâng chôi bôøi, ñaøn baø daãm ñaõng. Laøm ngheà heøn haï. Hay bò baét bôù, giam caàm. Ngöôøi Bính, Maäu, Nhaâm ñöôïc höôûng phuùc nhöng khoâng beàn. Tò, Hôïi Lieâm Tham hoäi saùt tinh Coù tính xaûo traù ,suoát ñôøi cuøng khoå hay bò tuø toäi. Neáu gaëp Kî ñoàng cung thì khaù ñôõ lo ngaïi. Tò, Hôïi Lieâm Tham Xöông,Khuùc Ngöôøi xaûo traù, khoe khoang hay bò tai naïn, tuø toäi. Neáu theâm Kî laïi caøng môø xaáu Giaùp Meänh Lieâm Saùt Giaùp Meänh Muoán ñöøong coâng danh 14- THAM LANG ÔÛ MEÄNH Tham Lang laø Baéc Ñaåu thuoäc AÂm Thuûy, chuû uy quyeàn hoaïnh taøi, daâm duïc. Tham Lang laø hung tinh, laïi laø Ñaøo Hoa Tinh. Meänh coù Tham Mieáu, Vöôïng hay Ñaéc Ñòa thì ngöôøi cao lôùn, da traéng, thoâng minh, hieáu thaéng, öa hoaït ñoäng, thích nhöõng thuù vui xa hoa. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 74 Neáu haõm ñòa thì ngöôøi nhoû thaáp, coù tính daâm ñaõng, doái traù, bieáng nhaùc. ( Neáu coù Khoa Quyeàn laïi laø ngöôøi hoïc gioûi ) Tham mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa laø ngöôøi ñöôïc höôûng giaøu sang, phuùc thoï. Tham hoäi cuøng nhieàu sao toát ñeïp , saùng suûa nhö Vuõ, Saùt , Phaù, Lieâm, Taû, Höõu, Khoa, Quyeàn, Loäc, Hoûa, Linh ñaéc ñòa thì raát quyù hieån vaø thoï. Neáu gaëp Kî hay Rieâu ñoàng cung thì hay bò giam caàm hoaëc tai naïn soâng nöôùc. Tham haõm ñòa nhieàu trung caùt tinh, cuõng coù coâng danh söï nghieäp, nhöng khoâng ñöôïc laâu beàn. Tham haõm ñòa cuøng nhieàu sao môø xaáu, nhaát laø saùt tinh Kî, Hình, laø ngöôøi heøn haï, suoát ñôøi cuøng khoå hoaëc yeåu töû. Nöõ meänh coù Tham mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa laø ngöôøi taøi ñaûm, gan daï, ñöôïc höôûng giaøu sang, soáng laâu nhöng hay ghen tuoâng. Neáu Tham haõm ñòa laïi laø ngöôøi ti tieän, tham lam : gaëp nhieàu sao môø xaáu thì cuøng khoå ñeán toät ñoä vaø yeåu töû. Thaân an taïi Töù moä coù Tham hay Vuõ, hay Tham Vuõ toïa thuû ñoàng cung thì suoát ñôøi vaát vaû. CAÙC CAÙCH THUOÄC THAM LANG ÔÛ MEÄNH Tham Lang Taïi Theâm Caùc Sao Caùc cung Tham Hoûa hay Linh ñoàng Voõ Chöùc raát quyù hieån . Tuoåi cung - Aûnh Höôûng Maäu, Kyû, thì hôïp (toát nhaát ôû Töù Moä) Tham mieáu, vöôïng, Kî ñoàng Ngöôøi ñi buoân xuoâi ngöôïc, trôû cung. neân giaøu coù. Tham, Hoûa vôùi Khuùc Laøm neân khaù giaû vaø coù nhieàu cuûa caûi. - Tham Xöông ñ.c Hay maéc beänh lang ben, da loang loå - Tham ngoä Rieâu, Kî Hay bò giam caàm hoaëc tai naïn soâng nöôùc - Tham haõm ñòa, Ñaøo ñoàng Ñaøn baø laø ngöôøi laêng loaøn vaø cung daâm ñaõng. Neáu coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ laïi laø ngöôøi ñoan chính nhaân haäu. Tyù, Ngoï Tham lang ñôn thuû Ngöôøi heøn keùm, gian hieåm, thöôøng chuyeân veà coâng ngheä. Neáu gaëp nhieàu hung saùt tinh laø ngöôøi ti tieän, troäm caép. Ngoï Tham Kình ñ.c Laøm voõ chöùc ñöôïc quyù hieån MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 75 Maõo, Daäu Töû Tham ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Töû Vi ôû Meänh, trang 92. Thìn, Tuaát Tham (hay Vuõ) ñôn thuû Ngoaøi 30 tuoåi môùi giaøu sang ñöôïc. Hôïp vôùi tuoåi Maäu,Kyû Söûu, Muøi Tham Vuõ ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Vuõ Khuùc ôû Meänh, trang 97 Daàn, Thaân Tham gaëp Tröôøng sinh vaø Soáng laâu nhö oâng Baïchtoåå nhieàu caùt tinh. Daàn,Thaân Tham (hay Lieâm )Vaên Xöông Bò giam caàm khoå sôû ñ.c Daàn Thaân Tham ñôn thuû (hay Thaát Saùt) Nöõ meänh laø keû baïc tình Daàn Tham ngoä Ñaø Ngöôøi chôi bôøi ñaøng ñieám ñeán noãi bò ñoøn Daàn, Ngoï Tham hoäi saùt tinh Tang, Hoå Khoù traùnh ñöôïc naïn aùc thuù hay seùt ñaùnh. Tò, Hôïi Tham Lieâm ñ.c Coi caùc caùch thuoäc Lieâm trinh ôû meänh, trang 128 Hôïi, Tyù Tham hoäi Quyeàn, Vöôïng Quùy caùch, hôïp tuoåi Giaùp, Kyû Hôïi Tyù Tham giaùp Töù Saùt Suoát ñôøi ngheøo khoå. Hôïi Tyù Tham , Kinh hay Ñaø ñoàng Ngöôøi chôi bôøi, nay ñaây mai cung ñoù nhö caùnh beøo troâi daït. (Hôïi Tyù thuoäc Thuûy) 15. MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU Meänh khoâng coù chính dieäu toïa thuû goïi laø Meänh voâ chính dieäu. Meänh voâ chính dieäu thì thöôøng keùm söùc khoûe, hay ñau yeáu. Meänh voâ chính dieäu caàn coù Thieân, Ñòa Khoâng thuû chieáu, Tuaàn Trieät aùn ngöõ, cuøng nhöõng chính dieäu saùng suûa vaø nhöõng trung tinh toát ñeïp hoäi chieáu. Coù nhö vaäy môùi mong khaù giaû vaø soáng laâu ñöôïc. Meänh voâ chính dieäu neáu khoâng Tam khoâng, Nhò khoâng hay Nhaát Khoâng thì ít ra cuõng phaûi coù chính dieäu saùng suûa vaø nhöõng trung tinh ñaéc caùch hoäi chieáu, môùi traùnh ñöôïc söï öùng nghieäm cuûa caâu : “ Meänh voâ chính dieäu phi yeåu taéc baàn “. VI. AÛNH HÖÔÛNG CAÙC SAO ÔÛ NHÖÕNG CUNG SOÁ KHAÙC (1) Muoán bieát cha meï theá naøo, tröôùc heát phaûi coi Nhaät Nguyeät saùng suûa hay môø aùm vaø coù hôïp voùi mình khoâng: sau phaûi coi nhöõng sao thuoäc cung Phuï Maãu. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 76 Nhaät laø bieåu töôïng cuûa cha, Nguyeät laø bieåu töôïng cuûa meï. Nhaät saùng suûa, Nguyeät môø aùm thì cha thoï hôn meï. Nguyeät saùng suûa, Nhaät môø aùm thì meï thoï hôn cha (Nhaät Nguyeät môø aùm gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ ñöôïc keå laø saùng suûa. Traùi laïi, Nhaät Nguyeät saùng suûa gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ phaûi coi laø bò môø aùm ). Trong tröôøng hôïp Nhaät Nguyeät cuøng saùng suûa hay cuøng môø aùm maø mình sinh ban ngaøy thì cha thoï hôn meï. Sinh ban ñeâm thì meï thoï hôn cha. Nhöng neáu Nhaät bò nhieàu saùt tinh xaâm phaïm thì duø mình sinh ban ngaøy, cha cuõng khoâng thoï baèng meï vaø neáu Nguyeät bò nhieàu saùt tinh xaâm phaïm thì duø mình sinh ban ñeâm, meï cuõng khoâng thoï baèng cha. Sau khi suy ñoaùn veà Nhaät Nguyeät, ta phaûi coi caùc sao thuoäc cung Phuï maãu, Sao chính dieäu caàn phaûi mieáu vöôïng hoaëc ñaéc ñòa vaø hôïp meänh nöõa môùi toát (Neáu cung Phuï maãu khoâng coù chính dieäu thì coi chính dieäu cuûa cung xung chieáu ). Ngoaøi ra, chính dieäu phaûi hoäi nhieàu caùt tinh. Chính dieäu saùng suûa toát ñeïp maø coù nhieàu hung saùt tinh xaâm phaïm, cha meï vaãn ngheøo khoå vaø xung khaéc. - Töû Vi – Töû ñôn thuû ôû Tî cha meï khaù giaû Ñôn thuû taïi Ngoï : cha meï phuù quyù vaø thoï _ Cung Töôùng hay Phuû : cha meï vaø giaøu sang – Cung Saùt cha meï vinh hieån- Cung Phaù : cha meï khaù giaû- Cung Tham : cha meï bình thöôøng. - Trong ba tröôøng hôïp sau, cha meï ñeàu xung khaéc, gia ñình thieáu hoøa khí. - 2- Thieân Phuû : Phuû ñôn thuû taïi caùc cung, nhaát laø taïi Muøi : cha meï giaøu sang : nhöng taïi Söûu, Muøi, Maõo, Daäu,thì cha meï xung khaéc, sôùm xa nhau. Cung Vuõ taïi Tyù Ngoï : cha meï thoï, giaøu sang , coù tieàn choân, baïc caát – Cuøng Lieâm taïi Thìn Tuaát cha meï phuù quyù nhöng baát hoøa –Cung Töû Vi taïi Daàn Thaân coi Töû Vi. 3- Vuõ Khuùc : Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát cha meï khaù giaû, giaøu coù nhöng khaéc nhau. Cung Töôùng taïi Daàn Thaân : cha meï quyù hieån, giaøu coù vaø thoï –Cuøng Tham taïi Söûu Muøi : cha meï giaøu sang, nhöng khoâng hôïp tính con caùi –Cung Phaù taïi Tò Hôïi cuøng Saùt taïi Maõo Daäu : cha meï ngheøo vaø xung khaéc –Cung Phuû taïi Tyù Ngoï : coi Thieân Phuû. 4-Thieân Töôùng : Thieân Töôùng khoâng gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì cha meï thoï. Töôøng ñôn thuû cha meï khaù giaû. Töôøng cuøng Töû Vi, Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh : cha meï giaøu sang, phuùc thoï. 5-Thaùi Döông : Thaùi Döông saùng suûa thì cha meï thoï giaøu sang : haõm thì ngheøo vaø xung khaéc –Cung Nguyeät ñoàng cung taïi Söûu Muøi. Cha meï khaù giaû, nhöng khoâng hôïp tính vôùi con caùi-Cuøng Cöï Moân ôû Thaân : cha meï khaù giaû, phuùc thoï nhöng khoâng toát baèng ôû Daàn. 6-Cöï Moân : MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 77 Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Hôïi (ñaéc ñòa ) cha meï giaøu sang nhöng baát hoøa. Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát, Tò (haõm ñòa ) : cha meï xung khaéc , töû bieät, hay sinh ly. 7-Thieân Cô : Ñôn thuû taïi Tò, Ngoï, Muøi :cha meï khaù giaû-Ñôn thuû taïi Hôïi Tyù Söûu : cha meï ngheøo khoå vaø xung khaéc. Cuøng Löông taïi Thìn, Tuaát : cha meï giaøu sang vaø soáng laâu-Cuøng Nguyeät taïi Daàn :cha meï khaù giaû nhöng xung khaéc ; taïi Thaân : cha meï khaù giaû, phuùc thoï –Cuøng Cöï taïi Maõo Daäu :Coi Cöï Moân. 8-Thaùi AÂm :Ñôn thuû taïi Daäu, Tuaát, Hôïi : cha meï giaøu sang vaø thoï –Ñôn thuû taïi Maõo, Thìn, Tò :cha meï vaát vaû, sôùm xa caùch nhau. Cuøng Ñoàng taïi Tyù : cha meï giaøu sang vaø thoï- Cuøng Ñoàng taïi Ngoï :cha meï vaát vaû, sôùm xa caùch nhau –Cuøng Thaùi Döông taïi Söûu Muøi :coi Thaùi Döông –Cuøng Cô taïi Daàn, Thaân : coi Thieân Cô. 9-Thieân Ñoàng : Ñôn thuû taïi Maõo, Tò,Hôïi : cha meï khaù giaû –Ñôn thuû taïi Daäu : cha meï bình thöôøng, meï thöôøng ñau yeáu ( vì coù Thaùi aâm haõm xung chieáu ) – Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát, cha meï vaø con caùi xung khaéc. Cuøng Löông taïi Daàn Thaân :cha meï giaøu sang vaø thoï ( ôû Daàn toát hôn ôû Thaân). Cuøng Thaùi aâm taïi Tyù Ngoï : coi Thaùi AÂm – Cung Cöï Moân taïi Söûu Muøi :coi Cöï Moân. 10- Thieân Löông : Ñôn thuû taïi Tî Ngoï : cha meï giaøu sang vaø thoï – Ñôn thuû taïi Söûu Muøi : cha meï hieàn laønh, khaù giaû vaø soáng laâu –Ñôn thuû taïi Tò Hôïi : cha meï ngheøo naøn, gia ñình ly taùn. Cuøng Thaùi Döông taïi Maõo : cha meï quùy hieån vaø thoï – Cuøng Thaùi Döông taïi Daäu : cha meï ngheøo vaø xung khaéc –Cuøng Thieân Ñoàng taïi Daàn Thaân : coi Thieân ñoàng – Cuøng Cô taïi Thìn, Tuaát : coi Thieân Cô. 11-Thaát Saùt Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân : cha meï giaøu sang vaø thoï, nhöng hay baát hoøa –Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát cha meï cuøng khoå, gia ñình ly taùn. Cung Lieâm Trinh taïi Söûu Muøi cha meï ngheøo khoå, xung khaéc khoù chung soáng cuøng con caùi-Cuøng Töû Vi taïi Tò Hôïi : coi Töû Vi –Cuøng Vuõ Khuùc taïi Maõo Daäu : coi Vuõ Khuùc. 12 - PHAÙ QUAÂN Ñôn thuû taïi Tî Ngoï :cha meï khaù giaû, nhöng xung khaéc- Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân, Thìn Tuaát cha meï ngheøo khoå, baát hoøa, sôùm khaéc moïi ngöôøi. Cuøng Lieâm Trinh taïi Maõo Daäu : cha meï hay bò tai can gia ñình ly taùn-Cuøng Töû Vi taïi Söûu Muøi : coi Töû Vi –Cuøng Vuõ Khuùc taïi Tò Hôïi : coi Vuõ Khuùc. 13-LIEÂM TRINH : Ñôn thuû taïi Daàn Thaân : cha meï khaù giaû, nhöng sôùm phaûi xa caùch. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 78 Tham ñoàng cung taïi Tò Hôïi : cha meï khoå sôû, sôùm lìa boû con caùi. Phuû ñoàng cung taïi Thìn Tuaát ; coi Thieân Phuû- Thieân Töôùng ñoàng cung taïi Tî Ngoï : coi Thieân Töôùng-Thaát Saùt ñoàng cung taïi Söûu Muøi : coi Thaát Saùt- Phaù ñoàng cung taïi Maõo Daäu : coi Phaù Quaân. 14- THAM LANG Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát : cha meï phuù tuùc, nhöng trong gia ñình hay baát hoøa- Ñôn thuû taïi Daàn Thaân cha meï bình thöôøng hay xung khaéc – Ñôn thuû taïi Tyù Ngoï : cha meï ngheøo naøn, trong gia ñình thieáu hoøa khí. Töû Vi ñoàng cung taïi Maõo Daäu : coi Töû Vi – Vuõ Khuùc ñoàng cung taïi Söûu Muøi : coi Vuõ KhuùcLieâm ñoàng cung taïi Tò Hôïi : coi Lieâm Trinh. 15-Voâ Chính Ñieäu : Coi chính ñieäu cuûa cung xung chieáu. 16-Tuaàn Trieät aùn ngöõ : Cha meï xung khaéc, töû bieät hoaëc sinh lyù. Con laùnh xa cha meï thì laøm aên môùi khaù ñöôïc. 17. Hoùa Khoa, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät-Cha meï laø ngöôøi thoâng minh, coù hoïc thöùc, danh phaän. Coù Khoâi, Vieät thuû chieáu, cha thöôøng laø con tröôûng hay ñoaït quyeàn tröôûng. 18-Hoùa Quyeàn, Hoùa Loäc, Loäc toàn : Cha meï laø ngöôøi giaøu sang, coù quyeàn theá. Cung Phuï Maãu coù Loäc Toàn thì cha meï coù cuûa, nhöng hay khaùc nhöõng ngöôøi thaân nhö anh em, vôï con. 19-Luïc Saùt : Cung Phuï Maãu coù Luïc Saùt ( Kình, Ñaø, Linh, Hoûa, Khoâng, Kieáp) thì cha meï giaûm thoï, bôùt taøi loäc, gia ñình thieáu hoøa khí. Nhöng Hoûa, Linh ñaéc ñòa cuøng Tham ñoàng cung thì cha meï giaøu sang hieån haùch. 20-Hoùa Kî, Coâ, Quaû, Thaùi Tueá - Cha meï thöôøng xung khaéc, tranh chaáp nhau. Coù Thaùi Tueá cha meï coøn hay bi kieän caùo. 21- Taû Phuø, Höõu Baät : Taû Höõu gaëp nhieàu caùt tinh laø cha meï ñöôïc ngöôøi giuùp ñôõ, ñoâi khi laø cha meï coù vôï nhoû giuùp vieäc trong gia ñình- Gaëp nhieàu hung saùt tinh laø cha meï gaëp nhöõng tai naïn. PHUÙC ÑÖÙC Cung Phuùc Ñöùc aûnh höôûng nhieàu ñeán nhöõng cung khaùc trong laù soá. Phuùc ñöùc toát maø Meänh, Thaân xaáu cuõng ñôõ xaáu. Traùi laïi, Phuùc Ñöùc xaáu maø Meänh, Thaân toát cuõng giaûm toát ñi nhieàu. Cho neân trong moät laù soá, sau khi luaän ñoaùn veà Meänh Thaân, ta caàn xem cung Phuùc Ñöùc. Xem cung Phuùc Ñöùc coù theå bieát söï thoï yeåu cuûa baûn meänh, phuùc traïch cuûa oâng baø, toå tieân ñeå laïi vaø söï thònh vöôïng hay suy baïi cuûa hoï haøng. 1-Töû Vi. Ñôn thuû taïi Tyù Ngoï phuùc traïch doài daøo; hoï haøng khaù giaû. Taïi Tyù thì hoï haøng hieám ngöôøi. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 79 Töôùng hay Phuû ñoàng cung: ñöôïc phuùc thoï; hoï haøng thònh vöôïng, nhieàu ngöôøi giaøu sang, nhaân haäu- Saùt hay Phaù ñoàng cung phuùc baïc, ñôøi soáng vaát vaû, thöôøng phaûi xuaát toå, ly toâng môùi khaù giaû vaø soáng laâu. Tham ñoàng cung : baïc phuùc neân giaûm thoï. Hoï haøng suy baïi. 2- Thieân Phuû : Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi, Muøi, phuùc loäc doài daøo, soáng laâu. Hoï haøng thònh vöôïng-Ñôn thuû taïi Maõo, Daäu, Söûu : phuùc loäc bình thöôøng. Hoï haøng khaù giaû nhöng khoâng quy tuï. Lieâm Trinh ñoàng cung phuùc loäc doài daøo, giaøu sang soáng laâu, hoï haøng quùy hieån (Taïi Tuaát toát hôn taïi Thìn )- Vuõ Khuùc ñoàng cung ñöôïc höôûng phuùc , giaøu vaø thoï .Hoï haøng giaøu coù- Töû Vi ñoàng cung coi Töû Vi. 3- Vuõ Khuùc. Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát hay Tham ñoàng cung; ñöôïc höôûng phuùc thoï : ngoaøi 30 tuoåi môùi hieån ñaït: hoï haøng khaù giaû- Töôùng ñoàng cung ñöôïc höôûng phuùc thoï ; hoï haøng giaøu sang- Saùt hay Phaù ñoàng cung phuùc baïc, phaûi boân ba xa gia ñình môùi ñöôïc yeân thaân; hoï haøng ly taùn – Phuû ñoàng cung : coi Thieân Phuû. 4- Thieân Töôùng : Ñôn thuû taïi Söûu, Muøi, Tò, Hôïi. Phuùc thoï veïn toaøn, hoï haøng giaøu sang- Ñôn thuû taïi Maõo, Daäu : phuùc keùm, veà giaø môùi khaù. Lieâm Trinh ñoàng cung : phuùc thoï veïn toaøn : hoï haøng khaù giaû- Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi- Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc. 5- Thaùi Döông : Nhaät saùng suûa taïi Daàn, Maõo, Thìn, Tò, Ngoï, Thaân : phuùc thoï veïn toaøn, giaøu sang ; hoï haøng thònh vöôïng- Nhaät môø aùm taïi Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyù : keùm phuùc, giaûm thoï, cuoäc ñôøi vaát vaû, hoï haøng suy ñoài. Thaùi aâm ñoàng cung taïi Söûu, Muøi phuùc traïch bình thöôøng. Haïnh phuùc chaúng ñöôïc hoøan toaøn. Trong hoï coù nhieàu ngöôøi sang vaø laém keû heøn. Neáu theâm Hoùa Kî ñoàng cung thì toát ñeïp. Thaùi Döông duø saùng suûa hay môø aùm gaëp Tam aùm (Rieâu, Ñaø, Kî ) cuõng giaûm phuùc thoï. 6-Cöï Moân Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Hôïi (ñaéc ñòa) phuùc thoï veïn toaøn, hoï haøng giaøu sang.- Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát, Tò ( haõm ñòa ) :keùm phuùc, giaûm thoï, ñôøi soáng khoù khaên. Hoï haøng suy ñoài, phieâu baït. Thieân Cô ñoàng cung : luùc treû vaát vaû, veà giaø môùi khaù.Hoï haøng thònh vöôïng-Thieân Ñoàng ñoàng cung : keùm phuùc, giaûm thoï, hay gaëp tai naïn. Hoï haøng chia reû Thaùi Döông ñoàng cung : ñöôïc höôûng phuùc thoï, hoï haøng quùy hieån ( ÔÛ Thaân thì keùm ôû Daàn). Cöï Moân gaëp Hoùa Kî hay Hoûa ñoàng cung thì giaûm thoï vaø gaây tai hoïa. 7-Thieân Cô MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 80 Ñôn thuû taïi Tò, Ngoï, Muøi : phuùc thoï veïn toaøn, hoï haøng khaù giaû- Ñôn thuû taïi Hôïi, Tyù Söûu keùm phuùc; giaûm thoï.;hoï haøng suy ñoài. Löông ñoàng cung : haïnh phuùc, soáng laâu. Hoï haøng quùy hieån ( Taïi Thìn toát hôn taïi Tuaát) –Thaùi aâm ñoàng cung taïi Thaân : ñöôïc höôûng phuùc, soáng laâu ; hoï haøng thònh vöôïng- Thaùi AÂm : ñoàng cung taïi Daàn: keùm phuùc , giaûm thoï. Hoï haøng bình thöôøng-Cöï Moân ñoàng cung coi Cöï Moân. 8-Thaùi AÂm, Thaùi AÂm saùng suûa ñôn thuû taïi Daäu, Tuaát, Hôïi, Phuùc, Loäc , Thoï veïn toaøn ;hoï haøng quyù hieån- Ñôn thuû taïi Maõo, Thìn, Tò : baïc phuùc giaûm thoï :hoï haøng suy baïi, ly taùn. Thieân Ñoàng : ñoàng cung taïi Tyù : höôûng phuùc, soáng laâu :hoï haøng giaøu sang; taïi Ngoï :phuùc baïc, tuoåi thoï chieát giaûm; hoï haøng sa suùt- Thaùi Döông ñoàng cung taïi Söûu Muøi : coi Thaùi Döông – Thieân Cô ñoàng cung taïi Daàn Thaân : coi Thieân Cô. Thaùi aâm saùng suûa hay môø aùm gaëp Tam aâm (Rieâu, Ñaø, Kî ) cuõng giaûm phuùc thoï. 9- Thieân Ñoàng : Ñôn thuû taïi Maõo, Tò, Hôïi : ñöôïc höôûng phuùc, soáng laâu. Hoï haøng ñi xa laøm aên. –Ñôn thuû taïi Daäu, Thìn, Tuaát, : keùm phuùc, giaûm thoï, suoát ñôøi buoàn khoå. Hoï haøng ly taùn. Löông ñoàng cung: giaøu sang, phuùc thoï, hoï haøng khaù giaû (ÔÛ Daàn toát hôn ôû Thaân) AÂm ñoàng cung taïi Tî, Ngoï coi Thaùi AÂm. Cöï ñoàng cung taïi Söûu, Muøi : coi Cöï Moân. 10- Thieân Löông : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Söûu, Muøi höôûng phuùc, soáng laâu, trong hoï coù nhieàu ngöôøi coù danh chöùc. – Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi : phuùc keùm, hay gaëp tai hoïa, giaûm thoï, hoï haøng suy ñoài. Cuøng Thieân Ñoàng taïi Daàn Thaân : coi Thieân ñoàng –Cuøng Cô taïi Thìn, Tuaát : coi Thieân Cô. 11-Thaát Saùt : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân : cha meï giaøu sang vaø thoï, nhöng hay baát hoøa-Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát cha meï cuøng khoå, gia ñình ly taùn. Cung Lieâm Trinh taïi Söûu Muøi cha meï ngheøo khoå, xung khaéc, khoù chung soáng cuøng con caùi – Cung Töû Vi taïi Tò Hôïi : coi Töû Vi –Cung Vuõ Khuùc taïi Maõo Daäu : coi Vuõ Khuùc . 12-Phaù Quaân Ñôn thuû taïi Tyù Ngoï, cha meï khaù giaû, nhöng xung khaéc – Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân, Thìn Tuaát cha meï ngheøo khoå, baát hoøa, sôùm khaéc moïi ngöôøi. Cuøng Lieâm Trinh taïi Maõo Daäu :cha meï hay bò tai naïn, gia ñình ly taùn –Cung Töû Vi taïi Söûu Muøi : coi Töû Vi –Cuøng Vuõ Khuùc taïi Tò Hôïi : coi Vuõ Khuùc. 13-Lieâm Trinh Ñôn thuû taïi Daàn Thaân : cha meï khaù giaû, nhöng sôùm phaûi caùch xa. Tham ñoàng cung taïi Tò Hôïi : cha meï khoå sôû, sôùm lìa boû con caùi- Phuû ñoàng cung taïi Thìn Tuaát ; coi Thieân phuû- Thieân Töôùng ñoàng cung taïi Tî,Ngoï :coi Thieân Töôùng – Thaát Saùt ñoàng cung taïi Söûu Muøi: coi Thaát Saùt - Phaù ñoàng cung taïi Maõo Daäu : coi Phaù Quaân. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 81 14- Tham Lang Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát : cha meï phuù tuùc, nhöng trong gia ñình hay baát hoøa – Ñôn thuû taïi Daàn Thaân cha meï bình thöôøng hay xung khaéc –Ñôn thuû taïi Tyù Ngoï : cha meï ngheøo naøn, trong gia ñình thieáu hoøa khí. Töû Vi ñoàng cung taïi Maõo Daäu : coi Töû Vi – Vuõ Khuùc ñoàng cung taïi Söûu Muøi : coi Vuõ Khuùc; Lieâ ñoàng cung taïi Tò Hôïi : coi Lieâm Trinh. 15-Voâ Chính Dieäu – Coi chính dieäu cuûa cung xung chieáu. 16 Tuaàn Trieät aùn ngöõ : Cha meï xung khaéc , töû bieät hoaëc sinh ly. Con xa laùnh cha meï thì laøm aên môùi khaù ñöôïc. 17-Hoùa Khoa, Xöông, Khuùc, Khoâi Vieät Cha meï laø ngöôøi thoâng minh, coù hoïc thöùc, danh phaän. Coù Khoâi, Vieät thuû chieáu, cha thöôøng laø con tröôûng hay ñoaït quyeàn tröôûng. 18-Hoùa Quyeàn, Hoùa Loäc, Loäc Toàn : Cha meï laø ngöôøi giaøu sang, coù quyeàn theá. Cung Phuï Maãu coù Loäc Toàn thì cha meï coù cuûa, nhöng hay khaùc nhöõng ngöôøi thaân nhö anh em, vôï con. 19-Luïc Saùt Cung Phuï Maãu coù Luïc Saùt (Kình, Ñaø, Linh, Hoûa, Khoâng, Kieáp) thì cha meï giaûm thoï, bôùt taøi loäc, gia ñình thieáu hoøa khí. Nhöng Hoûa, Linh ñaéc ñòa cuøng Tham ñoàng cung thì cha meï giaøu sang, hieån haùch. 20-Hoùa Kî Coâ, Quaû, Thaùi Tueá Cha meï thöôøng xung khaéc, tranh chaáp nhau. Coù Thaùi Tueá, cha meï coøn hay bò kieän caùo. 21-Taû Phuø, Höõu Baät Taû, Höõu gaëp nhieàu caùt tinh laø cha meï ñöôïc ngöôøi giuùp ñôõ , ñoâi khi laø cha coù vôï nhoû giuùp vieäc trong gia ñình- Gaëp nhieàu hung saùt tinh laø cha meï gaëp nhöõng tai hoïa. Phuùc Ñöùc Cung Phuùc Ñöùc aûnh höôûng nhieàu ñeán nhöõng cung khaùc trong laù soá. Phuùc Ñöùc toát maø Meänh , Thaân xaáu cuõng ñôõ xaáu. Traùi laïi, Phuùc Ñöùc xaáu maø Meänh, Thaân toát cuõng giaûm toát ñi nhieàu. Cho neân toûng moät laù soá, sau khi luaän ñoaùn veà Meänh Thaân, ta caàn xem cung Phuùc Ñöùc. Xem cung Phuùc Ñöùc coù theå bieát söï thoï yeåu cuûa baûn meänh, phuùc traïch cuûa oâng baø, toå tieân ñeå laïi vaø söï thònh vöôïng hay suy baïi cuûa hoï haøng. I-Töû Vi Ñôn thuû taïi Tî, Ngoï : phuùc traïch doài daøo, hoï haøng khaù giaû. Taïi Tyù Ngoï thì hoï haøng hieám ngöôøi. Töôùng hay Phuû ñoàng cung: ñöôïc phuùc thoï, hoï haøng thònh vöôïng, nhieàu ngöôøi giaøu sang, nhaân haäu- Saùt hay Phaù ñoàng cung phuùc baïc, ñôøi soáng vaát vaû, thöôøng phaûi xuaát toå, ly toâng môùi khaù giaû vaø soáng laâu. Tham Ñoàng Cung : baïc phuùc neân giaûm thoï. Hoï haøng suy baïi. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 82 2-Thieân Phuû : Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi, Muøi , Phuùc loäc doài daøo, soáng laâu. Hoï haøng thònh vöôïng- Ñôn thuû taïi Maõo, Daäu, Söûu : phuùc loäc bình thöôøng. Hoï haøng khaù giaû nhöng khoâng quy tuï. Lieâm Trinh ñoàng cung phuùc loäc doài daøo, giaøu sang, soáng laâu , hoï haøng quyù hieån (Taïi Tuaát toát hôn taïi Thìn) Vuõ Khuùc ñoàng cung ñöôïc höôûng phuùc , giaøu vaø thoï, hoï haøng giaøu coù.- Töû Vi ñoàng cung , coi Töû Vi 3- Vuõ Khuùc : Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát hay Tham ñoàng cung : ñöïôïc höôûng phuùc thoï : ngoaøi 30 tuoåi môùi hieån ñaït : hoï haøng khaù giaû –Töôùng ñoàng cung ñöôïc höôûng phuùc thoï ;hoï haøng giaøu sang –Saùt hay Phaù ñoàng cung phuùc baïc, phaûi boân ba xa gia ñình môùi ñöôïc yeân thaân, hoï haøng ly taùn –Phuû ñoàng cung : coi Thieân Phuû. 4-Thieân Töôùng Ñôn thuû taïi Söûu, Muøi , Tò, Hôïi phuùc thoï veïn toaøn, hoï haøng giaøu sang –Ñôn thuû taïi Maõo, Daäu :phuùc keùm veà giaø môùi khaù. Lieâm Trinh ñoàng cung : phuùc thoï veïn toaøn : hoï haøng khaù giaû- Töû Vi ñoàng cung : Coi Töû Vi –Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc. 5- Thaùi Döông : Nhaät saùng suûa taïi Daàn, Maõo, Thìn, Tò, Ngoï, Thaân : phuùc thoï veïn toaøn, giaøu sang hoï haøng thònh vöôïng –Nhaät môø aùm taïi Daäu Tuaát , Hôïi, Tyù keùm phuùc, giaûm thoï , cuoäc ñôøi vaát vaû, hoï haøng suy ñoài. Thaùi AÂm ñoàng cung taïi Söûu, Muøi phuùc traïch bình thöôøng. Haïnh phuùc chaúng ñöôïc hoøan toaøn. Trong hoï coù nhieàu ngöôøi sang vaø laém keû heøn. Neáu theâm Hoùa Kî ñoàng cung thì toát ñeïp. Thaùi Döông duø saùng suûa hay môø aùm gì : Tam aùm, (Rieâu, Ñaø, Kî ) cuõng giaûm phuùc thoï. 6-Cöï Moân Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Hôïi (ñaéc ñòa) phuùc thoï veïn toaøn, hoï haøng giaøu sang – Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát, Tò (haõm ñòa) : keùm phuùc, giaûm thoï, ñôøi soáng khoù khaên. Hoï haøng suy ñoài, phieâu baït. Thieân Cô ñoàng cung : luùc treû vaát vaû, veà giaø môùi khaù . Hoï haøng thònh vöôïng- Thieân Ñoàng ñoàng cung keùn phuùc, giaûm thoï, hay gaëp tai naïn. Hoï haøng chia reû _Thaùi Döông ñoàng cung: ñöôïc höôûng phuùc thoï : hoï haøng quùy hieån (ÔÛ Thaân thì keùm ôû Daàn) Cöï Moân gaëp Hoùa Kî hay Hoûa ñoàng cung thì giaûm thoï vaø gaây tai hoïa. 7- Thieân Cô Ñôn thuû taïi Tò, Ngoï, Muøi: phuùc thoï veïn toaøn, hoï haøng khaù giaû- Ñôn thuû taïi Hôïi, Tyù, Söûu keùm phuùc, giaûm thoï, hoï haøng suy ñoài. Löông ñoàng cung : haïnh phuùc, soáng laâu. Hoïhaøng quyù hieån (Taïi Thìn toát hôn taïi Tuaát) – Thaùi AÂm ñoàng cung taïi Thaân : ñöôïc höôûng phuùc, soáng laâu ; hoï haøng thinh vöôïng –Thaùi AÂm ñoàng cung taïi Daàn : keùm phuùc, giaûm thoï . Hoï haøng thònh vöôïng –Cöï Moân ñoàng cung : coi Cöï Moân. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 83 8-Thaùi AÂm Thaùi AÂm saùng suûa ñôn thuû taïi Daäu, Tuaát, Hôïi : Phuùc, Loäc ,Thoï veïn toaøn ; hoï haøng quùy hieån- Ñôn thuû taïi Maõo, Thìn , Tò ; baïc phuùc giaûm thoï, ; hoï haøng suy baïi, ly taùn. Thieân Ñoàng cung taïi Tyù : höôûng phuùc, soáng laâu : hoï haøng giaøu sang; taïi Ngoï; phuùc baïc, tuoåi thoï chieát giaûm; hoï haøng sa suùt-Thaùi Döông ñoàng cung taïi Söûu Muøi : coi Thaùi Döông - Thieân Cô ñoàng cung taïi Daàn Thaân: coi Thieân Cô. Thaùi AÂm saùng suûa hay môø aùm gaëp Tam Aùm (Rieâu, Ñaø, Kî ) cuõng giaûm phuùc thoï. 9-Thieân Ñoàng Ñôn thuû taïi Maõo, Tò, Hôïi : ñöôïc höôûng phuùc, soáng laâu . Hoï haøng ñi xa laøm aên- Ñôn thuû taïi Daäu, Thìn, Tuaát : keùm phuùc, giaûm thoï, suoát ñôøi buoàn khoå. Hoï haøng ly taùn. Löông ñoàng cung : giaøu sang, phuùc thoï, hoï haøng khaù giaû ( ÔÛ Daàn toát hôn ôû Thaân) AÂm ñoàng cung taïi Tî, Ngoï, coi Thaùi AÂm. Cöï ñoàng cung taïi Söûu, Muøi : coi Cöï Moân. 10- Thieân Löông Ñôn thuû taïi Tyù,Ngoï , Söûu, Muøi höôûng phuùc, soáng laâu : trong hoï coù nhieàu ngöôøi coù danh chöùc. – Ñôn thuû taïi Tò Hôïi :phuùc keùm, hay gaëp tai hoïa, giaûm thoï, hoï haøng suy ñoài. Cuøng Thieân Ñoàng taïi Daàn, Thaân : coi Thieân Ñoàng. Cuøng Thieân Cô taïi Thìn Tuaát : coi Thieân CôCuøng Thaùi Döông taïi Maõo Daäu coi Thaùi Döông. 11-Thaát Saùt Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân Tyù, Ngoï , ñöôïc höûôûng phuùc thoï, laøm neân danh phaän. Hoï haøng nhieàu ngöôøi phaùt veà voõ (ôû Tî Ngoï khoâng toát baèng ôû Daàn, Thaân) –Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát : keùm phuùc, hay gaëp söï chaúng laønh, giaûm thoï. Hoï haøng suy baïi. Lieâm Trinh ñoàng cung khoâng ñöôïc höôûng phuùc hay gaëp tai naïn vaø cheát non. Hoï haøng suy baïi – Töû Vi ñoàng cung coi Töû Vi-Vuõ Khuùc ñoàng cung : Coi Vuõ Khuùc. Thaát Saùt gaëp Kình Döông haõm ñòa ñoàng cung thì giaûm phuùc thoï, gaây tai hoïa. 12-Phaù Quaân –Ñôn thuû taïi Tyù,Ngoï, Thìn, Tuaát höôûng phuùc, soáng laâu ; hoï haøng khaù giaû, nhöng phaân taùn. Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân : keùm phuùc, giaûm thoï, gaëp nhieàu tai naïn; hoï haøng suy ñoài. Cuøng Lieàm Trinh : cuøng khoán , giaûm thoï : hoï haøng ngheøo khoå, ly taùn – Cung Töû Vi : coi Töû ViCuøng Vuõ Khuùc : coi Vuõ Khuùc. 13- Lieâm Trinh Ñôn thuû taïi Daàn Thaân ñöôïc höôûng phuùc thoï : hoï haøng bình thöôøng. Tham Lang ñoàng cung: baïc phuùc, giaûm thoï, gaëp nhieàu tai naïn, hoï haøng cuøng khoå- Thieân Phuû ñoàng cung coi Thieân Phuû- Thieân Töôùng ñoàng cung :coi Thieân Töôùng,.- Thaát Saùt ñoàng cung :coi Thaát Saùt – Phaù Quaân ñoàng cung : coi Phaù Quaân. 14-Tham Lang : Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát, Daàn, Thaân : ñöôïc höôûng phuùc : soáng laâu :hoï haøng khaù giaû- Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï ; baïc phuùc, giaûm thoï, hoï haøng ngheøo heøn. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 84 Cung Töû Vi ; coi Töû Vi – Cuøng Vuõ Khuùc : coi Vuõ Khuùc –Cuøng Lieâm Trinh : coi Lieâm Trinh. 15. Voâ Chính ñieäu : Coi Chính Ñieäu cuûa cung xung chieáu Cung voâ chính ñieäu ñaéc Tam khoâng hay coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì toát. Neáu coù theâm Nhaät Nguîeât saùng suûa xung chieáu hay hôïp chieáu thì raát toát. 16- Tuaàn Trieät aùn ngöõ : Phaûi laäp nghieäp xa queâ höông môùi khaù giaû. Hoï haøng sa suùt nhaát laø ngaønh tröôûng. Trong cung coù nhieàu sao toát thì bôùt toát, ( giaûm phuùc thoï, ) nhieàu sao xaáu thì thaønh khaù (taêng phuùc thoï) 17-Taû phuø, Höõu Baät, Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Vaên Xöong, Vaên Khuùc, Hoùa Quyeàn, Ñaøo Hoa, Hoàng Loan : Nhöõng sao naøy ñi cuøng nhieàu sao toát thì ñöôïc höôûng phuùc, vinh hieån, soáng laâu , hoï haøng giaøu sang . Cuøng nhieàu sao xaáu thì baïc phuùc, giaûm thoï, hoï haøng suy baïi. 18- Hoùa Khoa, Hoùa Loäc, Loäc Toàn : Taêng Phuùc, taêng thoï, giaûi tröø nhieàu tai hoïa. Coù Hoùa Loäc thì giaøu coù :Loäc Toàn thì trong hoï hieám ngöôøi. 19-Aân Quang , Thieân Quyù, Thieân Quan, Thieân Phuùc , Traùng sinh : Taêng Phuùc, Taêng Thoï. 20- Phong Caùo, Tam Thai, Baùt Toïa Ñöôïc höôûng phuùc cuûa oâng cha. 21. Hæ Thaàn, Thieân Hæ, Tam Thai, Baùt Toïa : Moà maû, oâng cha keát phaùi. 22- Moä taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi : Coù Moä keát phaùi, hoï haøng thònh vöôïng. 23- Moä , Hæ Thaàn, Thieân Quyù, Phaù Toùai : Moà maû, keát phaùi to. 24- Baïch Hoå, Thanh Long: Moà maû keát phaùi coù roàng hoå chaàu. Coù Thanh Long ôû Phuùc Ñöùc thì coù nhieàu con. 25 Loäc Toàn hay Hoùa Loäc cuøng Thieân Maõ : Trong hoï coù nhieàu ngöôøi giaøu sang. 26-Ñaøo Hoa, Hoàng Loan, Hoa Caùi cuøng Töû Vi hoaëc Thaùi Döông: Trong hoï coù ngöôøi laáy choàng raát quyù hieån. 27 Hoùa Kî, Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Linh tinh , Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp : Baïc Phuùc, Giaûm thoï, hoï haøng baát hoøa, ly taùn, sa suùt. Neáu ñaéc ñòa thì ñôõ xaáu. Rieâng Tham Vuõ gaëp Hoûa hay Linh Ñoàng cung taïi Söûu Muøi cuõng toát. 28-Ñaïi Tieåu Hao, Thieân Khoác, Thieân Hö, Tang Moân, Baïch Hoå, Giaûm thoï. 29. Phuïc Binh hay Töôùng Quaân, Töû : Trong hoï coù ngöôøi töû traän. 30- Töôùng Quaân, Thieân Hình, Kình Döông hoaëc ÑaøLa :coù ngöôøi cheát cheùm. 31- Lieâm Trinh, Thaát Saùt , hay Trieät ngoä Töû , hay Maõ ngoä Khoâng Kieáp : trong hoï coù ngöôøi cheát ñöôøng. 32- Lieâm Trinh, Tham Lang ôû Tò, Hôïi hay Tham Lang ngoä Vaên Xöông : Trong coù ngöøôi bò tuø toäi. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 85 ÑIEÀN TRAÏCH 1. Töû Vi – Ñôn thuû taïi Tyù Ngoï coù nhieàu nhaø, ñaát oâng cha ñeå laïi, nhaát laø ôû Ngoï –Cuøng Phuû hay Töôùng ñoàng cung cô nghieäp ngaøy caøng phaùt ñaït. –Cuøng Saùt Phaù hay Tham : phaù taùn toå nghieäp. 2. Thieân Phuû : Ñôn thuû taïi Ti, Hôïi, Maõo, Daäu, Söûu, Muøi : ñöôïc höôûng toå nghieäp. Töû Vi hay Vuõ Khuùc ñoàng cung toå nghieäp ñeå laïi ngaøy caøng phaùt ñaït.-Lieâm Trinh ñoàng cung ;giöõ ñöôïc beàn cô nghieäp cuûa oâng cha. 3. Vuõ Khuùc _ Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát hay Phuû ñoàng cung : toå nghieäp ngaøy caøng thònh vöôïng – Töôùng hay Tham ñoàng cung : veà giaø, cô nghieäp ñöôïc phaùt ñaït , Saùt hay Phaù ñoàng cung : nhaø, ñaát taàm thöôøng (Tham Vuõ ñoàng cung ngoä Hoûa, Linh ; taân ñöôïc nhieàu nhaø ñaát ). 4. Thieân Töôùng – Ñô n thuû taïi Maõo, Daäu, Söûu, Muøi, Tò, Hôïi : töï tay gaây döïng cô nghieäp – Lieâm Trinh ñoàng cung : cô nghieäp ngaøy caøng phaùt ñaït – Töû Vi ñoàng cung ; coi Töû Vi – Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc. 5. Thaùi Döông : Taïi Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tò, Ngoï, Muøi, Thaân. Coù nhieàu nhaø ñaát oâng cha ñeå laïi cho vaø cuõng töï tay taïo neân –( ÔÛ Daàn phaùt ñaït hôn ôû Thaân) Taïi Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyù :veà giaø môùi coù nhaø ñaát taàm thöôøng. 6. Cöï Moân : Ñôn thuû taïi Tò, Thìn, Tuaát : coù nhaø ñaát khoâng ñaùng keå. –Ñôn thuû tòa Hôïi,Tyù, Ngoï : coù nhieàu nhaø ñaát töï tay taïo laäp. Thieân Cô ñoàng cung: coù nhaø cao, cöûa roäng- Thieân Ñoàng ñoàng cung : coù nhaø ñaát chuùt ít luùc veà giaø. Thaùi Döông ñoàng cung taïi Daàn Thaân : coi Thaùi Döông. 7. Thieân Cô : Ñôn thuû taïi Tò, Ngoï, Muøi : coù nhieàu nhaø ñaát töï tay taïo laäp .-Ñôn thuû taïi Hôïi, Tyù, Söûu : nhaø ñaát khoâng ñaùng keå – Löông ñoàng cung Nguîeât ñoàng cung taïi Thaân : coù nhieàu nhaø ñaát- Nguyeät ñoàng cung taïi Daàn : nhaø ñaát taàm thöôøng-Cöï Moân ñoàng cung : coi Cöï Moân. 8.Thaùi AÂm Nguyeät saùng suûa taïi Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi , Tyù, Söûu : coù nhieàu nhaø ñaát .-Nguyeät môø aùm taïi Daàn, Maõo, Thìn, Tò, Ngoï : chæ coù chuùt ít nhaø ñaát luùc veà giaø. 9- Thieân Ñoàng : Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi, Thìn, Tuaát, Daäu : coù raát ít nhaø ñaát .- Ñôn thuû taïi Maõo : coù nhieàu nhaø ñaát, hay muøa vaøo baùn ra. Nguyeät ñoàng cung taïi Tyù, Löông ñoàng cung : cô nghieäp ngaøy caøng phaùt ñaït-Nguyeät ñoàng cung taïi Ngoï: ngheøo naøn. Cöï ñoàng cung : coi Cöï Moân. 10- Thieân Löông : Ñôn thuû taïi Tyù,Ngoï : coù nhieàu nhaø ñaát- taïi Söûu Muøi: khaù giaû-Taïi Tò Hôïi : ngheøo naøn, Thaùi Döông ñoàng cung : coi Thaùi Döông –Thieân cô ñoàng cung :coi Thieân Cô –Thieân ñoàng ñoàng cung ; coi Thieân Ñoàng. 11- Thaát Saùt : MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 86 Ñôn thuû taïi Daàn Thaân: Toå nghieäp ngaøy caøng phaùt ñaït – Taïi Tyù Ngoï :coù nhieàu nhaø ñaát do mình taïo laäp –Taïi Thìn Tuaát :ngheøo naøn .- Lieâm Trinh ñoàng cung : veà giaø cuõng khaù.-Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi –Vuõ Khuùc ñoàng cung: coi Vuõ Khuùc. 12 . Phaù Quaân : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Thìn, Tuaát: coù nhieàu nhaø ñaát, nhöng phaù taùn gaàn heát.-Ñôn thuû taïi Daàn , Thaân : ngheøo naøn, Lieâm Trinh ñoàng cung : hay phaù taùn, veà giaø cuõng khaù. Töû Vi ñoàng cung coù Töû Vi. Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc. 13 Lieâm Trinh : Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân gaëp nhieàu trôû ngaïi trong vieäc taïo döïng cô nghieäp hay phaù taùn . Oâng cha coù ñeå laïi nhaø ñaát cuõng khoâng ñöôïc höôûng – Tham ñoàng cung veà giaø cuõng con ngheøo naøn maëc duø coù saûn nghieäp cuûa tieàn nhaân ñeå laïi –Phuû ñoàng cung coi Thieân Phuû –Töùông ñoàng cung :coi Thieân Töôùng -Saùt ñoàng cung : coi Thaát Saùt – Phaù ñoàng cung: coi Phaù Quaân. 14-Tham Lang : Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát phaù taùn toå nghieäp, nhöng töï tay gaây döïng cuõng khaù –Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân :veà giaø cuõng coøn ngheøo naøn, maëc duø coù saûn nghieäp cuûa oâng cha ñeå laïi- Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi –Vuõ Ñoàng cung coi Vuõ Khuùc.- Lieâm Ñoàng Cung coi Lieâm Trinh . 15. Tuaàn Trieät aùn ngöõ : Coù nhieàu sao toát thì giaûm toát, coù nhieàu sao xaáu thì bôùt xaáu. Neáu Tuaàn vaø Trieät ñoàng cung thì suoát ñôøi long ñong veà giaø vaãn ngheøo naøn. Thöôøng cô nghieäp cuûa oâng cha khoâng truyeàn ñeán cho. 16 Voâ Chính dieäu : Coi chính dieäu cuûa cung xung chieáu ñeå bieát toát xaáu : duø sao cuõng khoâng ñöôïc thöøa höôûng saûn nghieäp cuûa oâng cha. Neáu voâ chính dieäu maøcoù Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì hôi khaù, hoaëc coù Nhaät Nguyeät saùng suûa chieáu thì gaây döïng ñöôïc cô nghieäp thònh vöôïng. Neáu coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ laïi theâm Nhaät Nguyeät saùng suûa chieáu thì ñaïi phuù. 17. Hoùa Khoa, Hoùa Quyeàn, Hoùa Loäc, Loäc Toàn, Loäc Maõ, Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Long Trì, Phöôïng Caùc, Tam Thai, Baùt Toïa : Nhaø cöûa, to taùt ñeïp ñeõ. 18 Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät, Ñaåu Quaân : Cuøng nhieàu sao toát ñeïp thì cô nghieäp ngaøy caøng thònh vöôïng. Cuøng nhieàu sao xaáu thì phaù taùn heát cô nghieäp. 19. Coâ Thaàn, Quaû Tuù, hay Hoùa Kî : Cô Nghieäp ñöôïc beàn vöõng . 20. Ñöôøng Phuø : Nhaø cöûa hay ñöôïc söûa sang cho cao ñeïp. 21. Aân Quang, Thieân Quyù : Coù saûn nghieäp cuûa tieàn nhaân ñeå laïi cho. 22- Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh , Linh Tinh, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Ñaïi Hao, Tieåu Hao. Ngheøo naøn, hay phaù taùn saûn nghieäp. Neáu Kình Döông ñaéc ñòa thì vieäc taïo döïng cô nghieäp chæ gaëp trôû ngaïi luùc ban ñaàu.- Neáu Khoâng Kieáp ñaéc ñòa thì hoaïnh phaùt nhöng hoaïnh phaù –Ñaïi Hao , Tieåu Hao ôû Maõo Daäu cuõng toát. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 87 23- Cöï Hoûa hay Cöï Tang hay Cô Hoûa hay Hoûa Tang . Hay bò chaùy nhaø. 24-Cung Ñieàn Traïch ôû cung Hoûa maø gaëp nhieàu sao Hoûa cuõng hay chaùy nhaø. 25. Hoûa, Linh, Rieâu, Hæ hay Hoûa, Linh Khoác, Hö hay Cô, Khoâng, Kieáp, Moäc hay Cô Nguyeät, Ñaø, Kî . Trong nhaø thöôøng coù ma quaùi. Quan Loäc 1. Töû Vi : Ñôn thuû taïi Ngoï : quùy hieån ; taïi Tyù : coâng danh bình thöôøng . –Phuû ñoàng cung ; vaên voõ kieâm toaøn, coâng danh nheï böùôc.-Saùt ñoàng cung : coâng danh hieån haùch.- Tham ñoàng cung : bình thöôøng- Phaù ñoàng cung: coù xu höôùng veà voõ , coâng danh laän ñaän. 2. Thieân Phuû : Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi : coù danh chöùc khaù. Ñôn thuû taïi Maõo, Daäu, Söûu, Muøi : ñi buoân thì giaøu coù.- Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi – Vuõ Khuùc : ñoàng cung : coâng danh hieån ñaït _Lieâm Trinh ñoàng cung quùy hieån. 3- Vuõ Khuùc : Ñôn Thuû taïi Thìn Tuaát : Coâng danh hieån ñaït, coù xu höôùng veà voõ. Ñi buoân hoaëc laøm coâng ngheä cuõng phaùt ñaït. Phuû ñoàng cung : coi Thieân Phuû – Töôùng ñoàng cung : coâng danh hieån ñaït : ñi buoân hoaëc phaùt veà voõ, nhöng böôùc coâng danh laän ñaän. Phaù ñoàng cung : theo nghieäp voõ khoâng toát baèng kinh doanh veà coâng thöông-Tham ñoàng cung : Neân laøm coâng kyõ ngheä hay buoân baùn :ngoaøi 30 tuoåi môùi ñöôïc giaøu coù. 4. Thieân Töôùng : Ñôn thuû taïi Söûu, Muøi, Tò ,Hôïi. Coâng danh hieån ñaït – Ñôn thuû taïi Maõo , Daäu :coâng danh laän ñaän .-Töû Vi ñoàng cung: coi Töû Vi – Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc Lieâm Trinh ñoàng cung : taøi kieâm vaên voõ, quyù hieån . 5-Thaùi Döông : Ñôn thuû tòa Thìn, Tò, Ngoï :taøi kieâm vaên voõ coângdanh hieån ñaït –Ñôn thuû taïi Tuaát , Hôïi, Tyù, cuøng Löông taïi Daäu : ngöôøi coù taøi nhöng khoâng gaëp böôùc, coâng danh laän ñaän. Cuøng Löông taïi Maõo: coù loøng nhaân haäu neân laøm thaày thuoác hay thaày daïy hoïc thì hieån vinh. –Cöï Moân taïi Daàn Thaân : coù taøi aên noùi neân laøm luaät sö hay thaày daïy hoïc thì hieån vinh. (ÔÛ Daàn toát hôn ôû Thaân ) –Cuøng Nguyeät taïi Söûu Muøi : coâng danh baát hieån vi vì AÂm Döông hoãn hôïp; neáu coù Tuaàn Trieät Aùn ngöõ thì toát. 6. Cöï Moân –Ñôn thuû taïi Tyù Ngoï : vaên hay voõ gioûi, laïi coù taøi veà aên noùi. Coâng danh hieån ñaït- Ñôn thuû taïi Hôïi : sôùm coù coâng danh .-Ñôn thuû taïi Tí : coâng danh laän ñaän, taàm thöôøng-Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát :coâng danh bình thöôøng, hay bò traéc trôû-Thaùi Döông : ñoàng cung coi Thaùi Döông – Thieân Cô ñoàng cung : phuù quyù, coù khaû naêng veà maùy moùc – Thieân Ñoàng ñoàng cung : baát hieån coâng danh. 7. Thieân Cô : Ñôn thuû taïi Tî Ngoï, Muøi : coù khieáu veà maùy moùc, phuù quyù – Ñôn thuû taïi Hôïi, Tyù, Söûu : coâng danh traéc trôû, chuyeân veà coâng ngheä thì toát. Cöï ñoàng cung : coi Cöï Moân –Nguyeät ñoàng cung taïi Daàn : coâng danh muoän maøng vaø laän ñaän- Nguyeät ñoàng. 8. Thaùi AÂm : Ñôn thuû taïi Daäu, Tuaát, Hôïi coâng danh hieån ñaït- Ñôn thuû taïi Maõo, Thìn, Tò, ngöôøi coù taøi nhöng khoâng gaëp böôùc, coâng danh laän ñaän. Cung Thaùi Döông taïi Söûu, Muøi : coi Thaùi Döông. Cuøng MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 88 Thieân Ñoàng taïi Tyù : phuù quùy vinh hieån – Cung Thieân Ñoàng taïi Ngoï :neân buoân baùn hoaëc laøm coâng ngheä thì khaù. 9- Thieân Ñoàng : Ñôn thuû taïi Tí, Hôïi : khaù giaû hay canh caûi coâng vieäc laøm . Ñô n thuû taïi Thìn, Tuaát: ñöôøng coâng danh traéc trôû, hay choùng chaùn, muoán thay ñoåi coâng vieäc laøm- Ñôn thuû taïi Daäu : coâng danh bình thöôøng. Cöï ñoàng cung : coâng danh traéc trôû – Nguyeät ñoàng cung taïi Tyù, Ngoï : coi Thaùi AÂm – Löông ñoàng cung : quùy hieån, laøm vieäc coù löông taâm. 10. Thieân Löông : Ñôn thuû taïi Tyù , Ngoï raát quyù hieån. Ñôn thuû taïi Söûu : phuù quyù ; taïi Muøi :bình thöôøng – Ñôn thuû taïi Tò,Hôïi : coâng danh baát hieån, hay thay ñoåi vieäc laøm. Thaùi Döông ñoàng cung taïi Maõo : quyù hieån, coâng danh sôùm ñaït, vieäc laøm coù löông taâm – Thaùi Döông ñoàng cung taïi Daâu : coâng danh muoän maøng, traéc trôû- Thieân Cô ñoàng cung : coi Thieân CôThieân Ñoàng ñoàng cung : coi Thieân Ñoàng. 11- Thaát Saùt : Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï :taøi kieâm vaên voõ, coâng danh hieån ñaït, coù uy quyeàn.-Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát : coù xu höôùng veà voõ, nhöng coângdanh taàm thöôøng, chaúng gaëp may – Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi _ Vuõ Khuùc ñoàng cung coi Vuõ Khuùc – Lieâm Trinh ñoàng cung : coù xu höôùng veà quaân söï, nhöng treân ñöôøng coâng danh chaúng gaëp may. Ñi buoân hay laøm coâng kyõ ngheä thì hôn. 12- Phaù Quaân : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Thìn, Tuaát : coù xu höôùng veà voõ nghieäp, möu trí, duõng maõnh, coù uy quyeàn, ñöôïc hieån ñaït.-Ñôn thuû taïi Daàn Thaân : coâng danh traéc trôû, taàm thöôøng. Buoân baùn hay laøm coâng kyõ ngheä thì hôn. – Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi. – Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc.-Lieâm Trinh ñoàng cung: coâng danh laän ñaän, ñi buoân hay laøm coâng ngheä thì hôn. 13. Lieâm Trinh : Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân : coù xu höôùng veà voõ. Quyù hieån .Phuû ñoàng cung : coi Thieân phuû.- Töôùng ñoàng cung : coi Thieân Töôùng- Saùt Ñoàng Cung : coi Thaát Saùt. Phaù ñoàng cung : coi Phaù Quaân – Tham ñoàng cung : coù xu höôùng veà voõ nghieäp, coâng danh laän ñaän, may ruûi. 14- Tham Lang : Ñôn thuû taïi Tî, Ngoï, Daàn, Thaân coù xu höôùng veà ngheà nghieäp : coâng danh taàm thöôøng, gaëp nhieàu trôû ngaïi. – Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát, coù xu höôùng veà voõ ñöôïc hieån ñaït. Ñi buoân cuõng giaøu- Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi- Vuõ Khuùc ñoàng cung coi Vuõ Khuùc- Lieâm Trinh ñoàng cung : coi Lieâm Trinh. 15- Tuaàn Trieät aùn ngöõ : Coù nhieàu sao toát ñeïp thì môùi toát ñeïp nhieàu, coù nhieàu sao môø xaáu thì bôùt môø xaáu nhieàu. Rieâng boä sao Saùt Phaù, Lieâm, Tham ñaéc ñòa cuøng nhieàu hung tinh ñaéc caùch neáu coù gaëp Tuaàn Trieät, cuøng khoâng bò aûnh höôûng maáy. Nhöng Saùt, Phaù, Lieâm, Tham haõm ñòa cuøng nhieàu hung saùt tinh haõm ñòa, neáu gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ laïi thaønh toát. 16. Voâ chính ñieäu : Coi chính ñieäu cuûa cung xung chieá. Duø sao coâng danh cuõng chæ bình thöôøng maø thoâi. Neáu coù Tuaàn Trieät aùn ng öõ thì coâng danh hoaïnh phaùt nhöng cuõng chaúng ñöôïc laâu beàn. Tröøôøng hôïp naøy coù theâm Nhaät Nguyeät saùng suûa chieáu thì hoaøn myõ. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 89 17. Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Thieân Khoâi, Thieân Vieât : Coù taøi veà vaên chöông, coâng danh hieån ñaït. Coù Khoâi Vieät thöôøng ñöôïc chæ huy nhieàu ngöôøi döôùi quyeàn. Cung Quan coù Nhaät Nguyeät mieáu vöôïng thì giaøu sang. Coù theâm Xöông Khuùc laø coù taøi xuaát chuùng. Giaùp Xöông Khuùc cuõng vaäy. 18. Taû Phuø, Höõu Baät : Cuøng nhieàu caùt tinh laø ñöôïc nhieàu ngöôøi naâng ñôõ. Cuøng nhieàu sao môø xaáu thì môø xaáu theâm. Cung Quan ôû Töù Moä coù Taû Höõu thuû hay chieáu thì choùng ñöôïc troïng quyeàn cao. 19.Hoùa Khoa, Hoùa Quyeàn, Hoùa Loäc, Loäc Toàn : Uy Quyeàn, taøi loäc ñöôïc taêng theâm. 20. Long Trì, Phöôïng Caùt hay Giaùp Long Phöôïng : Coâng danh hoaïnh phaùt – Aân Quang Thieân Quyù ( Nhaát laø taïi Söûu Muøi) : cuõng hieån ñaït. 21. Thieân Moäâ : Coù nhieàu taøi naêng –Maõ Ngoä Khoác Khaùch laø taøi thao löôïc, danh chöùc lôùn lao. Loäc Maõ laø coù nhieàu taøi loäc. 22. Thieân Hình : ñaéc ñòa laø hieån ñaït veà voõ nghieäp –môø aùm laø gaëp tai hoïa treân ñöôøng coâng danh. 23. Hoàng Loan, Ñaøo Hoa, Thieân Hæ, hay Tam Thai, Baùt Toïa. Ñöôøng coâng danh nheï böôùc. 24. Thieân Khoác , Thieân Hö taïi Tyù Ngoï. Coù danh tieáng löøng laãy. 25. Saùt Tinh ( Kình, Ñaø, Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp ). Nhöõng saùt tinh naøy saùng suûa toát ñeïp chæ thích hôïp vôùi nhoùm Saùt, Phaù, Tham Lieâm cuõng saùng suûa toát ñeïp : coâng danh hoaïnh phaùt. Nhöõng chính ñieäu khaùc saùng suûa, cuõng bò laán aùt khieán thaønh baát löïc : coâng danh traéc trôû, taàm thöôøng. Taát caû nhöõng chính ñieäu haõm ñòa gaëp saùt tinh ñaéc ñòa ñeàu bò laán aùt maïnh hôn. Nhöõng saùt tinh treân neáu haõm ñòa ñeàu khoâng thích hôïp vôùi taát caû caùc chính ñieäu, ngoaïi tröø. Thieân Töôùng vaø Vuõ vì hai sao naøy coù theå cheá ñöôïc tính hung haõn cuûa caùc saùt tinh. Nhöõng chính ñieäu khaùc neáu saùng suûa toát ñeïp thì ñôõ bò saùt tinh haõm ñòa laán aùt. 26. Thaùi Tueá, Hoùa Kî : Coâng danh traéc trôû, hay bò tranh chaáp hoaëc gieøm pha. 27. Thieân Ñoàng ngoä Kình taïi Ngoï : Ngöôøi anh huøng coù danh tieáng. 28.Cöï hay Vuõ ngoä Hoùa Quyeàn, Song Hao taïi Maõo Daäu : Phaùt lôùn veà voõ nghieäp. (Cung Quan Loäc raát kî. Song Hao haõm ñòa. 29. Saùt Ngoä Quyeàn taïi Daàn Thaân : Quyù hieån, coù nhieàu uy quyeàn. 30. Löôõng Phaù ñoàng cung : (Phaù Quaân, Phaù Toaùi). Voõ chöùc duõng caûm, coù uy quyeàn. 31. Binh, Hình, Töôùng, AÁn : Voõ chöùc caáp chæ huy. 32. Xöông, Khuùc, Long, Phöôïng, Taáu thö hay Cô, Vuõ , Hoàng, Ñaøo, Rieâu, Taáu Thö : Ngöôøi chuyeân veà ca, vuõ, nhaïc. 33. Taû, Höõu, Quang, Quyø, Quan Phuùc : laøm thaày thuoác thì cöùu nhaân, ñoä theá. 34. Thieân Cô cuøng Hoàng Loan : Thôï deät, thôï theâu hay thôï may. 35. Thieân Cô ngoä Hoa Caùi, Long Trì, Phöôïng Caùc : thôï veõ hay hoïa só. 36. Phaù Quaân hoäi Kình, Linh, Hao : Ngöôøi cuøng khoå phaûi ñi haønh khaát ( Meänh coù nhieàu caùt tinh ñôõ lo ngaïi). Noâ Boäc Coi cung Noâ Boäc ñeå bieát veà nhöõng ngöôøi giuùp vieäc trong nhaø, baïn höõu vaø vôï nhoû, neáu coù. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 90 Xeùt ñaïi cöông, neáu cung Noâ Boäc coù chính ñieäu hay saùt tinh saùng suûa toát ñeïp thì ngöôøi giuùp vieäc gioûi giang, trung thaønh, baïn höõu ñoâng ñaûo, coù loøng toát. Traùi laïi, neáu coù chính dieâu hay saùt tinh môø xaáu thì ngöôøi giuùp vieäc heøn keùm laïi hay oaùn chuû, baïn beø ñaõ thöa thôùt laïi voâ taøi xaáu buïng. ( Neáu cung Noâ Boäc coù chính dieäu vaø saùt tinh ñoàng cung thì chæ coi chính dieäu laø ñuû. Neáu khoâng coù chính dieäu môùi coi ñeán saùt tinh. Neáu saùt tinh cuõng khoâng coù thì coi chính dieäu cung xung chieáu.) Ngoaøi ra, coøn phaûi so cung Noâ Boäc vôùi Meänh. Coù maáy nhaän ñònh chính sau ñaây : 1) Neáu chính dieäu ôû Meänh thuoäc nhoùm Töû, Phuû, Nhaät, Cöï, Cô, Nguyeät, Ñoàng, Luông haõm ñòa maø chính dieäu ôû cung Noâ Boäc thuoäc nhoùm Saùt,Phaù, Lieâm, Tham mieáu vöôïng thì ngöôøi giuùp vieäc tuy taøi gioûi nhöng hay laán aùt ngöôøi treân. Baïn beø khaù giaû hay giuùp ñôõ. 2) Neáu chính dieäu ôû Meänh thuoäc nhoùm Töû , Phuû, Nhaät, Cöï, Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông mieáu, vöôïng maø ôû cung Noâ Boäc coù saùt tinh ñaéc ñòa thì ngöôøi giuùp vieäc vaø baïn beø tuy gioûi giang nhöng baát nhaân hay phaûn phuùc. 3) Neáu chính dieäu ôû Meänh thuoäc nhoùm Töû, Phuû, Nhaät, Cöï, Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông haõm ñòa maø ôû cung Noâ Boäc coù Saùt Tinh ñaéc ñòa thì ngöôøi giuùp vieäc vaø baïn beø coøn xaáu hôn treân ñaây nöõa. Hoï chæ truïc lôïi hoaëc laøm haïi mình. 4) Neáu chính dieäu ôû Meänh thuoäc nhoùm Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, Mieáu Vöôïng, maø ôû cung Noâ Boäc coù saùt tinh ñaéc ñòa thì ngöôøi giuùp vieäc taøi gioûi, ñoâng ñaûo, chòu phuïc tuøng: baïn beø khaù giaû, coù loøng toát, lui tôùi ñoâng vui. 5) Neáu chính dieäu ôû Meänh thuoäc nhoùm Saùt, Phaù, Lieâm, Tham haõm ñòa maø ôû cung Noâ Boäc coù saùt tinh ñaéc ñòa thì ngöøoi giuùp vieäc vaø baïn beø cuõng thi gioûi vaø trung thaønh. Treân ñaây laø phaàn luaän ñoaùn ñaïi cöông. Muoán roõ chi tieát, caàn phaûi coi caùc sao thuû hay chieáu taïi cung Noâ Boäc. 1. Tuaàn Trieät aùn ngöõ : Ngöôøi giuùp vieäc ôû chaúng ñöôïc laâu beàn, baïn beø hay ly taùn. 2. Taû Phuø, Höõu Baät : Cuøng nhieàu sao toát laø coù ngöôøi giuùp vieäc taøi gioûi, baïn beø hay naâng ñôõ.- Cuøng nhieàu sao xaáu laø ngöôøi giuùp vieäc vaø baïn beø laøm haïi mình. 3. Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Thieân Khoâi, Thieân Vieät : Ngöôøi giuùp vieäc coù hoïc vaán : baïn beø coù danh chöùc hoïc troø laøm neân. 4. Hoùa Khoa, Hoùa Quyeàn, Hoùa Loäc : Ngöôøi giuùp vieäc khaù giaû, coù Hoùa Quyeàn thì hay laán quyeàn ngöôøi treân. Baïn beø coù danh phaän, phuù quyù. 5. Aân Quang, Thieân Quyù : Ngöôøi giuùp vieäc vaø baïn beø coù aân tình. 6. Loäc Toàn : Khoù möôïn ngöôøi laøm. Baïn beø khoâng coù maáy. 8. Khoâng, Kieáp, Phuïc Binh : Ngöôøi giuùp vieäc hoaëc baïn beø hay laøm mình thieät haïi 9. Hoùa Kî : Hay bò ngöôøi giuùp vieäc vaø baïn beø ghen gheùt, noùi xaáu . 10. Thieân Khaéc ,Thieân Hö, Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Linh Tinh : Ngöôøi giuùp vieäc khoâng coù tình nghóa vaø hay oaùn traùch . 11. Töôùng Quaân : Ngöôøi giuùp vieäc hay töï ñaéc, töï maõn, laán quyeàn ngöôøi treân. 12. Ñaøo Hoa : Ñaøn oâng thöôøng ña tình, coù vôï nhoû. Ñaøn baø thöôøng laø ngöôøi khoâng ñoan chính. 13. Ñaøo Hoa, Hoùa Quyeàn : Ñaøn oâng coù vôï nhoû laán quyeàn vôï caû. Ñaøn baø laø ngöôøi laán aùt choàng vaø coù ngoaïi tình. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 91 14. Long Trì, Phöôïng Caùc : Ngöôøi giuùp vieäc bieáng nhaùc, aên maëc chaûi chuoát nhö coù veû ñaøi caùc. Baïn beø danh giaù . 15. Phaù Quaân : Cung Noâ coù Phaù Quaân thì hay bò ngöôøi giuùp vieäc oaùn vaø laøm phaûn. Thieân Di Xem cung Thieân Di ñeå bieát khi ra ngoaøi, mình ñöôïc moïi ngöôøi ñoái ñaõi theá naøo vaø gaëp nhöõng söï toát xaáu, may ruûi ra sao : 1- Töû Vi : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï : ra ngoaøi ñöôïc quyù nhaân giuùp ñôõ.( Taïi Tyù khoâng baèng taïi Ngoï) –Phuû hay Töôùng hay Saùt, hay Phaù ñoàng cung: ra ngoaøi hay giao thieäp vôùi ngöôøi quyeàn quyù, ñöôïc giuùp ñôõ vaø ñöôïc kính neå. Tham ñoàng cung ra ngoaøi chaúng ñöôïc xöùng yù toaïi loøng, hay gaëp ruûi ro. 2- Thieân Phuû : Ñôn thuû taïi Maõo, Daäu, Söûu, Muøi : ra ngoaøi thì coù taøi loäc, toát hôn ôû nhaø ( ôû Muøi toát hôn ôû Söûu) – Ñôn thuû taïi Tò Hôïi :gaëp quùy nhaân phuø trôï – Töû vi ñoàng cung : coi Töû Vi-. Vuõ Khuùc ñoàng cung : ra ngoaøi ñöôïc quùy nhaân phuø trôï , taøi loäc doài daøo. Lieâm Trinh ñoàng cung ra ngoaøi toát hôn ôû nhaø, ñöôïc nhieàu ngöôøi giaøu sang giuùp ñôõ. 3- Vuõ Khuùc : Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát : ra ngoaøi ñöôïc giaøu coù; neân ñi buoân – Phuû hay Töôùng ñoàng cung : ñöôïc ngöôøi giaøu sang giuùp ñôõ vaø kính neå. Taøi loäc doài daøo. Tham ñoàng cung : ra ngoaøi hay gaëp söï caïnh tranh. Buoân baùn seõ giaøu. – Phaù hay Saùt ñoàng cung : ra ngoaøi hay gaëp tai naïn nguy hieåm. 4- Thieân Töôùng : Ñôn thuû taïi Söûu, Muøi , Tò, Hôïi : ra ngoaøi ñöôïc nhieàu ngöôøi kính neå, taøi loäc doài daøo; hay ñam meâ nhöõng thuù vui- Ñôn thuû taïi Maõo, Daäu : taøi loäc keùm nhöng cuõng ñöôïc moïi ngöôøi kính neå. Hay giao thieäp vôùi nhöõng ngöôøi sang troïng. 5- Thaùi Döông – Saùng suûa taïi Daàn, Maõo, Thìn, Tò, Ngoï, Thaân : ra ngoaøi gaëp quùy nhaân giuùp ñôõ, moïi ngöôøi kính neå : taøi loäc höng vöôïng. Môø xaáu taïi Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyù : ra ngoaøi chaúng gaëp may, hay ngoä naïn, khoâng ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán- Nguyeät ñoàng cung taïi Söûu Muøi : ra ngoaøi coù taøi loäc, ñöôïc gaàn quyù nhaân. Gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ hay Kî Ñoàng cung thì toát ñeïp. 6- Cöï Moân : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Hôïi : ra ngoaøi ñöôïc thaéng lôïi.- Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát,Tò ; baát lôïi, hay bò khaåu trieät, tranh chaáp vaø gaëp tai naïn.- Thaùi Döông ñoàng cung taïi Daàn Thaân : coi Thaùi Döông – Thieân Cô ñoàng cung ; ra ngoaøi ñöïôïc khaù giaû, ñi buoân thì giaøu coù , nhöng hay bò mieäng tieáng. – Thieân Ñoàng ñoàng cung : hay ñöïôïc gaàn quùy nhaân, nhöng hay bò cheâ bai. 7- Thieân Cô – Ñôn thuû taïi Tò, Ngoï, Muøi : ra ngoaøi ñöôïc may maén vaø quyù nhaân phuø trôï – Ñôn thuû taïi Hôïi, Tyù, Söûu ra ngoaøi baát lôïi, nhieàu söï buoàn phieàn. Cöï ñoàng cung coi Cöï Moân – Nguyeät ñoàng cung taïi Daàn, Thaân : ñöôïc nhieàu ngöôøi giaøu sang giuùp neân cô nghieäp ( ôû Thaân toát hôn ôû Daàn : löông ñoàng cung ñöôïc nhieàu ngöôøi kính neå, ra ngoaøi gaëp may. 8- Thaùi AÂm.- Ñôn thuû taïi Daäu, Tuaát, Hôïi : deã laøm giaøu, ñöôïc moïi ngöôøi vì neå- Ñôn thuû taïi Maäu, Thìn, Tò bò moïi ngöôøi coi thöôøng hay gaëp ruûi ro khoù kieám aên- Thaùi Döông ñoàng cung : coi Thaùi Döông –Thieân Cô ñoàng cung : coi Thieân Cô- Thieân Ñoàng ñoàng cung taïi Tyù : ñöôïc quyù nhaân phuø trôï, trôû neân giaøu coù- taïi Ngoï bò moïi ngöôøi coi thöôøng khoù kieám tieàn. 9- Thieân Ñoàng : ñôn thuû taïi Tò, Hôïi, Maõo ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán, gaëp may maén : hay thay ñoåi choã ôû- Ñôn thuû taïi Daäu, Thìn, Tuaát : ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán hay thay ñoåi choã ôû , MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 92 nhöng hay gaëp tai hoïa nhöõng söï phieàn loøng. Cöï ñoàng cung coi Cöï Moân – Nguyeät ñoàng cung : coi Thaùi AÂm. Löông ñoàng cung ñöôïc quyù nhaân phuø trôï, trôû neân giaøu coù. 10- Thieân Löông : Ñôn thuû taïi Tî, Ngoï, Söûu, Muøi ra ngoaøi bieát quyeàn bieán, ñöôïc moïi ngöôøi kính neå, trôû neân giaøu coù (ôû Söûu toát hôn ôû Muøi) – Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi : ñöôïc moïi ngöôøi quùy neå, ham chôi hay thay ñoåi choã ôû. Thaùi Döông ñoàng cung: coù Thaùi Döông- Thieân Cô ñoàng cung : coi Thieân Cô – Thieân Ñoàng ñoàng cung coi Thieân Ñoàng. 11- Thaát Saùt : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân ra ngoaøi ñöôïc kính neå vaø gaëp ngöôøi quyeàn quyù – Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát : ra ngoaøi chaúng ñöôïc nhö yù muoán, hay gaëp ruûi ro, Töû Vi ñoàng cung coi Töû Vi- Vuõ Khuùc ñoàng cung coi Vuõ Khuùc- Lieâm Trinh ñoàng cung ra ngoøai hay baát lôïi, gaëp tai naïn giöõa ñöôøng. 12- Phaù Quaân : Phaù Quaân ñôn thuû : hay gaëp tai hoïa- Taïi Tyù Ngoï ; ra ngoaøi ñöôïc ngöôøi kính neå, deã kieám tieàn- Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát : ra ngoaøi cuõng ñöôïc öa chuoäng, nhöng nhieàu khi baát lôïi- Ñôn thuû taïi Daàn Thaân raát baát lôïi- Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi –Vuõ Khuùc ñoàng cung coi Vuõ Khuùc – Lieâm Trinh ñoàng cung baát lôïi, hay gaëp ruûi ro. 13- Lieâm Trinh : Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân ra ngoaøi gaëp may maén ñöôïc nhieàu ngöôøi kính neå vaø quyù nhaân phuø trôï. Phuû ñoàng cung : coi Thieân Phuû. Töôùng ñoàng cung coi Thieân Töôùng. Saùt ñoàng cung coi Thaát Saùt – Phaù Ñoàng Cung coi Phaù Quaân- Tham ñoàng cung : ra ngoaøi baát lôïi, hay gaëp ngöøoi ghen gheùt haõm haïi. 14- Tham Lang : Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát : ra ngoaøi deã laøm giaøu, hay gaëp ngöôøi giaøu sang giuùp ñôõ nhöng hay chôi bôøi. Ñôn thuû taïi Tî, Ngoï, Daàn, Thaân : ra ngoaøi baát lôïi hay gaëp ruûi ro. Töû Vi ñoàng cung coi Töû Vi – Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc. Lieâm Trinh ñoàng cung coi Lieâm Trinh. 15- Tuaàn Trieät aùn ngöõ: ra ngoaøi hay gaëp ruûi ro, hoaëc nhöõng söï phieàn loøng. 16- Voâ Chính Dieäu : coi chính dieäu cung xung chieáu. 17- Song Loäc hay Loäc Maõ : ra ngoaøi danh giaù vaø ñöôïc giaøu sang. 18- Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Hoùa Quyeàn : ra ngoaøi danh giaù, coù uy quyeàn. 19- Taû Phuø , Höõu Baät : Nhieàu ngöôøi giuùp ñôõ. Theâm Khoâng, Kieáp laø coù nhieàu keû möu haïi. 20- Vaên Khuùc, Vaên Xöông, Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Hoùa Khoa, Hoùa Quyeàn, Taû Phuø, Höõu Baät : ra ngoaøi danh giaù, hay gaëp quyù nhaân phuø trôï. 21- Hoa Caùi : ra ngoaøi gaëp ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu meán vaø gaàn nôi quyeàn quyù. 22- Ñaøo Hoa, Hoàng Loan : ra ngoaøi ñöôïc ngöôøi meán, moïi söï hanh thoâng. 23- Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp :haybò thuø oaùn, löøa loïc. Theâm Phuïc Binh laø coù keû möu haïi ( Thieân di toái kî,Kieáp Khoâng) 24- Hoûa Tinh , Linh Tinh hay gaëp nhöõng söï buoàn phieàn. 25- Kình Döông, Ñaø La : hay maéc taïi naïn. Ñaéc ñòa laø ra ngoaøi ñöôïc danh giaù, taøi loäc doài daøo. 26- Phuïc Binh, Thieân Hình, Thaùi Tueá, hay Thaùi Tueá, Ñaø la, Hoùa Kî : ra ngoaøi hay tranh chaáp , kieän tuïng. 27- Hoûa Tinh, Thieân Hình, Thieân Rieâu, Hoùa Kî bò ngöôøi ta gheùt. 28- Nhò Hao : ra ngoaøi hay taùn taùi. Neáu Nhò Hao taïi Maõo Daäu thì laïi toát. 29- Tham Lang, Hoùa Kî, hay Cöï Moân, Linh Tinh hoaëc Hoûa Tinh : cheát ñöôøng. 30- Cöï Moân, Hoùa Kî ( Thìn, Tuaát) : cheát ñuoái. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 93 31. Lieâm Trinh, Phaù Quaân , Thieân Hình, Thieân Vieät, Hoûa Tinh hoaëc Linh Tinh : bò ñieän giöït nguy hieåm hay bò seùt ñaùnh. Coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì khoâng sao. 32. Thieân Hình, Ñòa Kieáp, Hoûa Tinh hay Linh Tinh :bò tai naïn veà göôm dao hay suùng ñaïn. 33. Töôùng Quaân, Phuïc Binh, Hoàng Loan, Ñaøo Hoa : Ra ngoaøi hay bò löøa loïc veà tình aùi. 34. Thieân Maõ ngoä Ñaøo Hoa : Ngöôøi chôi bôøi phoùng ñaõng thích du sôn ngoaïn thuûy. 35. Thieân Maõ ngoä Tuaàn Trieät : Hay bò thaát baïi. Thieân Maõ ôû Hôïi cuõng vaøo. 36. Tham Lang hay Phaù Quaân gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ : hay maéc tai naïn : bò giam caàm. 37. Thieân Löông hay Töôùng Quaân gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ cheát vì xe coä hay göôm. 38. Thieân Cô, Thieân Maõ ñoàng cung : Ngöôøi ñi coâng caùn nöôùc ngoaøi. Taät Aùch Xem cung Taät Aùch ñeå bieát nhöõng beänh taät hay taïi hoïa thöôøng maéc phaûi trong ñôøi ngöôøi. Nhöng aûnh höôûng cuûa cung Taät Aùch taêng giaûm tuøy theo caùc cung Meänh, Thaân vaø Phuùc Ñöùc. Neáu caùc cung naøy toát thì duø cung Taät aùch coù xaáu , beänh taät, tai hoïa cuõng giaûm bôùt. Neáu caùc cung aáy xaàu thì cung Taät aùch ñaõ xaáu seõ caøng xaáu theâm. 1. Töû Vi : Mieáu Vöôïng taïi Tyù Ngoï : cuøng Thieân Phuû, hay Thaát Saùt, . Ít beänh taät, vaän haïn – Bình hoøa taïi Maõo, Daäu aûnh höôûng cöùu giaûi cuûa Töû Vi yeáu keùm. Cuøng Thieân Töôùng hay coù beänh ngoaøi da. Cuøng Phaù Quaân ; khí huyeát keùm.- Cuøng Kình, Ñaø, Linh, Hoûa, Kî, coù taät hoaëc maét keùm. Cung Khoâng, Kieáp, hay coù beänh laøm khí. 2. Thieân Phuû : Mieáu vöôïng cuøng Töû Vi, Lieâm Trinh hay Vuõ Khuùc :ít ñau yeáu, vaän haïn – Cuøng Saùt Tinh, Thieân Hình, Beänh Phuø : maéc beänh phong. –Cuøng Lieâm, Kieáp Saùt, Khoâng Kieáp. Bò ngöôøi ta ñaùnh ñaäp ngoaøi ñöôøng. 3. Vuõ Khuùc: Coù Vuõ Khuùc thì hay yeáu ñau, maët vaø chaân tay coù tì veát. Cuøng Thieân Töôùng : coù aùm taät- Cuøng Thaát Saùt hay Tham Lang : beänh ôû boä tieâu hoùa, deã sinh muïn nhoït-Caøng Phaù Quaân : maét keùm, -Rieâu ñoàng cung : beänh teâ thaáp hay chaân tay phuø thuõng. Rieâu, Vieät, Toaùi : caâm hoaëc ñieác. 4. Thieân Töùông :- Coù Thieân Töôùng, hay maéc beänh ôû ñaàu hay maët. Haõm ñòa taïi Maõo Daäu : beänh khí huyeát, vaøng da. Hình ñoàng cung hay Tuaàn Trieät aùn ngöõ : maéc tai naïn , maët hay ñaàu bò thöông, coù tì veát. 5. Thaùi Döông –Coù Thaùi Döông thì hay nhöùc ñaàu –AÂm Döông phaûn boäi thì maét keùm, neáu gaëp Kî, Hình, hoaëc Ñaø hay Rieâu, Ñaø, Kî thì muø. Thaùi Döông saùng suûa gaëp Rieâu, Ñaø, Kî thì muø. Thaùi Döông saùng suûa gaëp Rieâu, Ñaø, Kî : ñau maét naëng, khoâng ñeán noãi muø. Cuøng Thaùi AÂm taïi Söûu Muøi ; hay beänh naïn. (vì AÂm Döông hoãn hôïp). Cuøng Cöï Moân : ñaàu vaø maët hay coù muïn nhoït. Haõm ñòa gaëp Thieân Hình : coù vaät nhoïn ñaâm vaøo maét. (Neáu Meänh, Thaân vaø Phuùc Ñöùc toát thì khoâng sao, chæ coù tì veát ôû ngoaøi maét maø thoâi). MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 94 6. Cöï Moân – Luùc coøn nhoû hay coù beänh nung huyeát, nhieàu muïn nhoït. Cuøng Thaùi Döông :coi Thaùi Döông-Cuøng Thieân Cô : hay coù beänh veà khí huyeát-Cuøng Thieân ñoàng :beänh taâm khí. Cuøng Kình, Hoûa : coù taät ôû maét vaø chaân tay bò yeáu. Cuøng Khoác, Hö : ho naëng. 7. ??? 8. Thaùi AÂm saùng suûa : khoâng hay coù beänh naïn. –Haõm ñòa : hay coù chöùng ñau buïng. Cuøng Thieân Ñoàng taïi Tyù :ít beänh naïn; taïi Ngoï hay ñau yeáu- Cuøng Thaùi Döông taïi Söûu Muøi : Xem Thaùi Döông.-Cuøng Khoâng, Kieáp : coù beänh phong- Cuøng Khoác Hö : Ho lao hay ñau phoåi. – Haõm ñòa gaëp Hình ñoàng cung : Vaät nhoïn ñaâm vaøo maét. 9. Thieân Ñoàng : Hay maéc beänh veà boä tieâu hoùa – Ñaéc ñòa : ít ñau yeáu. Cöï ñoàng cung : beänh taâm khí- Löông ñoàng cung : ít beänh- Cuøng Thaùi AÂm ; coi Thaùi aâm-. Cuøng Kình, Ñaø, Linh, Hoûa :coù beänh huyeát hö – Kî ñoàng cung : ñau ôû bao töû hay ruoät gan. –Cuøng Khoâng Kieáp : hay coù beänh taâm khí. 10. Thieân Löông : Saùng suûa , toát ñeïp : ít beänh taät, vaän haïn- Haõm ñòa: maéc beänh haøn nhieät, nhöng chæ qua loa. 11. Thaát Saùt : Luùc nhoû tuoåi hay ñau yeáu, khi lôùn coù beänh ôû haï boä. Cuøng Töû Vi : ít beänh naïn. Cuøng Lieâm Trinh :maét keùm, hay ñau maét. Theâm Linh, Hoûa, Kình, Ñaø : chaân tay bò thöông, coù tì veát. Cuøng Vuõ Khuùc : ñau ôû boä tieâu hoùa hay chaân tay coù thöông tích.- Cuøng Khoâng, Kieáp, Kình : maéc naïn veà göôm ñao hay suùng ñaïn. Gaëp Baïch Hoå, Thieân Hình, Quan Phuø : hay bò giam caàm, tuø toäi. 12-. Phaù Quaân : Coù Phaù Quaân thì keùm khí huyeát -. Cuøng Töû Vi : coi Töû Vi –Cuøng Lieâm : chaân tay coù tì veát –Phaù, Lieâm, gaëp Hình, Kî, Ñaø hay Hình :hay ñau maét, coù khi phaùt ñieân. Lieâm Hoûa ñoàng cung : cheát ñuoái. Cuøng Vuõ Khuùc; maét keùm. Cuøng Khoâng Kieáp hay Hình : bò giam caàm, ñaùnh ñaäp. Cuøng Khoâng, Kieáp, Hình, Phuïc ; bò gieát cheát. 13- Tham Lang : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï : vì chôi bôøi maø beänh taät – Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát : bò thuù döõ caén ñaù hay tai naïn xe coä- Ñôn thuû taïi Daàn Thaân :beänh taät ôû chaân. Cuøng Lieâm Trinh : hay bò tuø toäi; theâm Khoâng, Kieáp ñoàng cung : laø cheát theâ thaûm- Cuøng Vuõ Khuùc : coiVuõ Khuùc. Gaëp Ñaøo, Hoàng, Rieâu, Hæ : maéc beänh phong tình.- Tham Lang haõm : hay bò beänh taät, tai naïnGaëp Kieáp, Ñaø, Hoå : hay bò thuù döõ caén ñaù.- Gaëp Rieâu, Kî : hay bò tai naïn soâng nöôùc. 14.- Lieâm Trinh : Thöôøng coù tì taät ôû chaân tay, hay ôû löng. Cuøng Thieân Phuû : ít ñau yeáu, vaän haïn- Cuøng Phaù Quaân : coi Phaù Quaân .-Cuøng Tham Lang : coi Tham Lang –Cuøng Thaát Saùt :coi Thaát Saùt – Ñôn thuû taïi Daàn Thaân cuøng Hoùa Kî : cheát baát ñaéc kyø töû. 15. Tuaàn Trieät aùn ngöõ : suoát ñôøi ít beänh taät, tai naïn. 16. Hoùa Khoa, Hoùa Loäc, Loäc Toàn, Baùc só, Thieân Giaûi, Ñòa Giaûi, Giaûi Thaàn, Thieân Quan, Thieân Phuùc : giaûi tröø ñöôïc nhieàu beänh taät, tai hoïa . Nhöng Hoùa Loäc, Loäc Toàn, Baùc só khoâng bò saùt tinh xaâm phaïm thì môùi hieäu nghieäm. 17. Thieáu döông, Thieáu AÂm, Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc, Phuùc Ñöùc, Long Ñöùc, Thanh Long : giaûi tröø ñöôïc nhöõng beänh taät, tai hoïa nhoû. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 95 18. Ñeá vöôïng hay Tröôøng Sinh : ít beänh taät- Tröôøng sinh gaëp nhieàu hung saùt tinh thì ñau yeáu laâu. 19. Hoùa Quyeàn, Taû Phuø, Höõu Baät : cuøng nhieàu sao cöùu giaûi thì toát theâm : cuøng nhieàu hung saùt tinh thì xaáu theâm. 20. Ñaïi Hao, Tieåu Hao : ít beänh taät, tai naïn. 21. Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät : cuøng nhieàu caùt tinh thfi toát, ít beänh naïn ; cuøng nhieàu sao xaáu thì beänh naëng khoù chöõa. Thieân Khoâi cuøng Thieân Hình laø coù thöông tích ôû ñaàu .- Tuaàn Trieät aùn ngöõ laø maéc tai naïn,bò thöông ôû ñaàu hay maét. 22- Kình Döông, Ñaø La : Coù Kình Döông laø chaân tay thöôøng coù taät hay tì veát, laïi hay maéc beänh ôû tai.-Coù Ñaø La thöôøng coù beänh ôû raêng, mieäng vaø thöôøng coù tì veát treân maët. Tham, Saùt, Kình hoaëc Ñaø : maéc beänh röôïu hay beänh phong tình. –Kình hoaëc Ñaø cuøng Döôõng, Hoa Caùi : maéc beänh ñaäu. Töôùng Quaân cuøng Kình bò ñaùnh cheùm. Baïch Hoå, Kình Döông bò thuù döõ caén, ñaù – Thaát Saùt, Kình, Hình taïi Ngoï :tai naïn göôm ñao hoaëc bò giam caàm, tuø toäi- Kình Döông ngoä Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp bò gieát hoaëc töï saùt- Maõ, Ñaø La : maéc tai naïn xe coä : coù taät ôû chaân tay. Ñaø, Rieâu Kî : hay ñau yeáu – Tueá Ñaø hay bò vaï mieäng. 23. Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp : Coù Khoâng Kieáp laø maùu xaáu. Thieân Cô, Khoâng, Kieáp : coù muïn nhoït, ñoäc- Khoâng, Kieáp, Hình : bò ñaùnh cheùm, giam caàm. – Kieáp Khoâng, Ngoä, Ñaøo, Hoàng maéc beänh phong tình- Thaát Saùt : ngoä Ñòa Kieáp ; hay bò troäm cöôùp – Loäc Toàn, Khoâng, Kieáp coù aùm taät. 24. Hoûa Linh, Linh Tinh , Ñaéc Ñòa : laø khoûe maïnh, Haõm ñòa, thì hay bò beänh – Hoûa hay Linh cuøng Moäc phaûi hoûng- Maõ Ngoä Linh, Hoûa, Tang maéc beänh ho lao. 25. Hoùa Kî : Hay ñau buïng, khoù sinh ñeû.- Hình Kî (haõm ñòa) maét ñau naëng hoaëc coù taät. Thaùi Döông haõm, Kî,Hö ñoàng cung : ñaøn baø khí huyeát keùm, khoâng sinh ñeû. 25. Baïch Hoå Tang Moân : khí huyeát keùm hay ñau xöông, ñeû khoù. Tang, Hoå, Khoác, Hö : Ho Lao- Hoå Ngoä Kình : thuù döõ caén hoaëc ñaù. Baïch Hoå, Quan Phuø : bò thöa kieän hay bò tuø toäi. 27. Thieân Khoác, Thieân Hö : Thaän hö, phoåi keùm, raêng xaáu . 28. Thieân Hình : coù söï moå xeû , ñaâm cheùm- Thieân Hình, Kî, Kieáp, Ñoàng Cung : bò naïn göôm ñao hay bò giam caàm- Thieân Hình, Phuïc Binh, Thieân Vieât; Bò möu saùt. 29- Thai : cuøng Saùt tinh laø beänh ôû töû cung hay tieåu saûn, neáu laø ñaøn baø; beänh phaïm phoøng, neáu laø ñaøn oâng. 31- Döôõng: beänh laâu khoûi. 32. Moäc duïc : Gaàn soùng nöôùc phaûi caån thaän. Taøi Baïch MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 96 Xem cung Taøi Baïch ñeå bieát soá giaøu ngheøo, coâng vieäc laøm aên, caùch kieám tieàn deã daøng hay khoù khaên. Cuøng Taøi Baïch toát hay xaáu laø tuøy theo nhöõng sao thuû chieáu vaø coøn tuøy theo nhöõng cung Meänh, Thaân, Phuùc, Ñöùc, Quan Loäc vaø Thieân Di. Neáu nhöõng cung naøy toát thì duø cung Taøi Baïch coù xaáu cuõng ñôõ lo ngaïi. Traùi laïi, neáu nhöõng cung aáy xaáu thì duø cung Taøi Baïch coù toát maáy cuõng voâ voïng. 1. Töû Vi : Ñôn thuû taïi Tyù Ngoï: giaøu, caùch kieám tieàn löông thieän. ÔÛ Ngoï thì giaøu hôn ôû Tyù .Phuû ñoàng cung ; giaøu coù suùc tích, laøm aên löông thieän. ÔÛ Ngoï thì giaøu hôn ôû Tyù- Phuû ñoàng cung giaøu coù suùc tích, laøm aên löông thieän – Saùt ñoàng cung : giaøu coù hieån haùch, kieám tieàn nhanh choùng (ÔÛ Tò toát hôn ôû Hôïi) – Töôùng ñoàng cung : giaøu coù , hieån haùch, hay chi tieâu roäng. Phaù ñoàng cung : giaøu coù, ñoâi khi laøm tieàn khoâng löông thieän- Tham ñoàng cung :bình thöøôøng veà tieàn taøi : trong söï laøm aên ñoâi khi toû ra tham lam, lieàu lónh. Gaëp nhieàu saùt tinh thì chaùn naûn, chaúng thieát laøm gì. 2. Thieân Phuû: Ñôn thuû taïi Muøi, Tò, Hôïi : giaøu coù, hieån haùch (ôû Muøi giaùp Nhaät Nguyeät saùng suûa thì ñaïi phuù) – Ñôn thuû taïi Söûu, Maõo, Daäu : khaù giaøu .- Töû ñoàng cung : coi Töû Vi-Vuõ ñoàng cung :giaøu coù suùc tích, beàn vöõng.- Lieâm ñoàng cung : laøm aên thaúng thaén, lieâm khieát, giaøu coù lôùn, giöõ ñöôïc cuûa. 3. Vuõ Khuùc :- Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát : raát giaøu (ôû Thìn toát hôn ôû Tuaát) .Phuû ñoàng cung : coi Thieân Phuû – Töôùng ñoàng cung : giaøu coù lôùn, caùch laøm aên löông thieän,. –Saùt ñoàng cung ; caùch laøm aên ñoâi khi lieàu lónh, veà sau khaù giaû. Phaù ñoàng cung : kieám ñöôïc nhöng hay phaù tan, laøm aên thieáu ñaïo ñöùc. Veà sau cuõng coù tieàn. – Tham ñoàng cung :ngoaøi 30 tuoåi ñöôïc giaøu coù, kieám ñöôïc tieàn hay tieâu hoang, chôi bôøi. 4. Thieân Töùông : - Ñôn thuû taïi Tò Hôïi Söûu Muøi : taøi loäc doài daøo, kieám ñöôïc tieàn hay chôi bôøi.- Ñôn thuû taïi Maõo Daäu; taøi loäc bình thöôøng. –Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi- Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc. –Lieâm trinh ñoàng cung :caùch laøm aên löông thieän, giaøu coù lôùn. 5. Thaùi Döông : Ñôn thuû taïi Thìn, Tò, Ngoï: giaøu coù lôùn, hieån haùch .- Ñôn thuû taïi Tuaát, Hôïi, Tyù : taøi loäc keùm, taïi Tuaát Tyù cuõng ñöôïc no aám . Cöï moân ñoàng cung taïi Daàn : giaøu coù lôùn : taïi Thaân thì khaù giaû, caùch laøm aên löông thieän.- Thieân Löông ñoàng cung : Taïi Maõo : giaøu coù lôùn ; taïi Daäu : taøi loäc keùm, caùch laøm aên löông thieän. – Thaùi AÂm ñoàng cung : laøm aên ngaøy caøng khaù giaû. Gaëp Kî hay Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì raát giaøu. 6. Cöï Moân – Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Hôïi : laøm aên löông thieän, taøi loäc doài daøo,.- Ñôn thuû taïi Thìn , Tuaát, Tò caùch laøm aên khoâng ngay thaúng, hay gaây kieän caùo, tieàn taøi tuùng thieáu. – Nhaät ñoàng cung : coi Thaùi Döông.- Cô ñoàng cung : caùch kieám tieàn löông thieän, ñem heát taøi naêng, möu cô ñeå laøm giaøu.- Thieân Ñoàng ñoàng cung : laøm aên hay nhaàm laãn, thieáu thaønh thaät, neân gaây ra thò phi, kieän caùo. Tieàn taøi tuùng thieáu. 7. Thieân Cô : Ñôn thuû taïi Tî, Ngoï, Muøi : löông thieän, ñöôïc moïi ngöôøi kính neå, ñôøi soáng no ñuû. – Ñôn thuû taïi Hôïi, Tyù, Söûu : cuõng nhö treân, nhöng tieàn taøi keùm – Cöï ñoàng cung : coi Cöï Moân .- Nguyeät ñoàng cung taïi Thaân : löông thieän, gaëp may neân giaøu coù,.- Nguyeät ñoàng MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 97 cng taïi Daàn : vì keùm saùng suoát neân hay thaát baïi- Löông ñoàng cung : löông thieän, bieát tính toùan neân giaøu coù lôùn. 8. Thaùi AÂm : Ñôn thuû taïi Daäu, Tuaát, Hôïi : löông thieän, hay gaëp may neân giaøu coù lôùn- Ñôn thuû taïi Maõo, Thìn, Tò : keùm saùng suoát, laïi hay bò phaù taùn neân thaát baïi; tieàn taøi thieáu huït.Thaùi Döông ñoàng cung : coi Thaùi döông- Thieân Cô ñoàng cung : coi Thieân Cô.- Thieân ñoàng ñoàng cung taïi Tyù : hay gaëp may maén , caøng ngaøy caøng giaøu .- Thieân Ñoàng ñoàng cung taïi Ngoï: vì keùm saùng suoát neân hay gaây thò phi, kieän caùo. Hay thaát baïi : veà giaø môùi khaù. 9. Thieân Ñoàng : Ñôn thuû taïi Maõo : hay gaëp may maén, caøng ngaøy caøng giaøu,- Ñôn thuû taïi Daäu; löông thieän, hay tranh caûi, gaây thò phi, kieän caùo, tieàn taøi thieáu huït. –Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi hay thay ñoåi choã ôû, coù tieàn nhöng bò hao taùn-Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát : löông thieän nhöng hay bò thò phi, kieän caùo.Tieàn taøi tuùng thieáu –Cöï ñoàng cung : coi Cöï Moân.-Nguyeät ñoàng cung :coi Thaùi AÂm. –Löông ñoàng cung :löông thieän, bieát tính toùan, gaëp may maén neân giaøu coù lôùn. 10. Thieân löông : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï :löông thieän, bieát tính toaùn neân giaøu coù lôùn. Ñôn thuû taïi Söûu, Muøi; khaù giaû (taïi Söûu hôn taïi Muøi) –Ñôn thuû taïi Tò,Hôïi hay bò hao taùn neân chaúng coù gì – Nhaät ñoàng cung taïi Maõo Daäu :coi Thaùi Döông –Cô ñoàng cung coi Thieân Cô-Ñoàng ñoàng cung : coi Thieân ñoàng. 11.Thaát Saùt: Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân,Tyù,Ngoï : kieám tieàn moät caùch mau choùng-Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát : hay laøm lieàu neân thaát baïi . Tieàn taøi thieáu huït-Töû Vi ñoàng cung –coi Töû Vi-Vuõ Khuùc ñoàng cung: coi Vuõ Khuùc-Lieâm Trinh ñoàng cung :deã kieám tieàn nhöng hay bò tai hoïa veà tieàn baïc. 12. Phaù Quaân : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Thìn,Tuaát :kieám tieàn nhanh choùng nhöng hay bò hao taùn (ÔÛ Tyù Ngoï thì giaøu coù hôn ôûThìn Tuaát) –Ñôn thuû taïi Daàn Thaân : lieàu lónh, khoâng thaún thaén, neân hay thaát baïi. Tieàn baïc thieáu huït-Töû vi ñoàng cung : coi Töû vi- Vuõ Khuùc ñoàng cung :coi Vuõ Khuùc – Lieâm Trinh ñoàng cung: Ñoàng tieàn khoù kieám laïi hay phaù taùn. 13. Lieâm Trinh Ñôn thuû taïi Daàn Thaân; lieâm khieát, thaúng thaén, khoù kieám tieàn nhöng giöõ ñöïôïc cuûa –Phuû ñoàng cung : coi Thieân Ñôn thuû taïi Daàn Thaân; lieâm khieát, thaúng thaén, khoù kieám tieàn nhöng giöõ ñöïôïc cuûa –Phuû ñoàng cung : coi Thieân Phuû .-Töôùng ñoàng cung : coi Thieân Töôùng-Saùt ñoàng cung :coi Thaát Saùt. Phaù ñoàng cung : coi Phaù Quaân –Tham Lang ñoàng cung: ngheøo tuùng, hay maéc tai hoïa tuø toäi vì ñoàng tieàn. 14.-Tham Lang : Ñôn thuû taïi Thìn Tuaát: deã kieám tieàn, nhieàu khi hoaïnh phaùt. Veà giaø caøng giaøu-Ñôn thuû taïi Tyù,Ngoï, Daàn, Thaân : kieám ñöôïc tieàn nhöng hoang phí neân thieáu huït. Töû vi ñoàng cung : coi Töû Vi –Vuõ Khuùc ñoàng cung: coi Vuõ Khuùc.- Lieâm Trinh ñoàng cung: coi Lieâm Trinh MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 98 15. Tuaàn trieät aùn ngöõ : Coù nhieàu sao toát ñeïp thì maát toát ñeïp. Coù nhieàu sao môø xaáu thì toát ñeïp ra; duø sao cuõng khoâng theå giaøu coù ñöôïc. 16. Voâ chính dieäu : Coi chính dieäu cuûa cung xung chieáu. Neáu khoâng coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ hay Nhaät Nguyeät saùng suûa chieáu thì khoâng theå giaøu coù lôùn ñöôïc. Neáu coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ laïi theâm Nhaâät Nguîeät saùng suûa chieáu thì toaøn myõ. 17. Hoùa loäc, Loäc toàn : Giaøu coù, nhieàu taøi loäc. 18. Hoùa khoa, Hoùa quyeàn, Taû Phuø, Höõu baät, Thieân Khoâi, Thieân Vieät. Laøm giaøu nhanh choùng, gaëp ngöôøi giuùp ñôõ. 19.Vaên Xöông, Vaên Khuùc: Cuøng nhieàu sao toát ñeïp thì giaøu coù. Cuøng nhieàu sao môø xaáu thì phaù taùn. 20. Aân Quang, Thieân Quyù : Ñöôïc ngöôøi giuùp hay ñöïôïc höôûng cuûa thöøa töï. 21. Long, Phöôïng Moä : ñöôïc höôûng cuûa caûi oâng cha ñeå laïi. 22. Töû : Coù tieàn cuûa choân caát. 23.Loäc, Maõ : buoân baùn ñöôïc giaøu coù, nhaát laø ôû nôi xa nhaø. Loäc maõ gaëp Cô Löông thì phuù gia dòch quoác. 24. Tueá, Loäc ñoàng cung : aên noùi kheùo laøm naûy ra tieàn. 25.-Loäc, Hoàng ñoàng cung : trai ñöôïc vôï hay gaùi cho tieàn. Gaùi nhôø coù nhan saéc maø giaøu coù 26.Coâ thaàn, Quaû tuù, Hoùa kî, Ñaåu quaân : giöõ ñöôïc cuûa. 27.Hoûa linh, Linh tinh, Ñòa khoâng, Ñòa kieáp : Ñaéc ñòa, thì hoaïnh phaùt nhöng laïi hoaïnh phaùHaõm ñòa thì tuùng thieáu, phaù taùn. 28.Kình Döông, Ñaø la : Ñaéc ñòa thì kieám tieàn mau choùng –haõm ñòa thì tuùng thieáu phaù taùn. 29. Phaù toaùi : Tieàn cuûa bò hao taùn. 30.Ñaïi hao, Tieåu hao : ñaéc ñòa taïi Maõo daäu thì kieám tieàn nhanh choùng, nhöng cuõng hao taùn heát. Haõm ñòa thì ngheøo tuùng suoát ñôøi vì tieâu hoang. Theâm Hoûa linh laø nghieän ngaäp, hoaëc ñam meâ côø baïc, maø phaù taùn cô nghieäp Song Hao theâm Hoàng Ñaøo laø vì tình laúng lô trai gaùi maø maát tieàn cuûa. 31.Ñieáu khaùch : ñam meâ côø baïc. 32.Loäc Hao hay loäc, Khoâng, Kieáp, ñoàng cung : kieám bao nhieâu heát baáy nhieâu. 33-Khoâng, Kieáp, Taû, Höõu : hay bò löøa ñaûo maát tieàn cuûa. 34.Phaù quaân, Thaùi tueá, Quan phuø : hay taùn taøi vì kieän tuïng. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 99 35.Thaát saùt, Phuïc binh, Ñòa kieáp hay Kieáp saùt : hay bò maát troäm 36.Tham, Rieâu haõm ñòa :chôi bôøi, phaù taùn. TÖÛ TÖÙC Xem cung Töû töùc ñeå bieát con caùi nhieàu hay ít, sang hay heøn, ñoái vôùi nhau coù thuaän hoøa vaø ñoái vôùi cha meï coù hieáu thaûo hay khoâng. Tröôùc heát phaûi nhaän ñònh aûnh höôûng cuûa nhöõng sao thuû chieáu thuoäc cung Töû Töùc : sau phaûi quan saùt caùc cung Phuùc ñöùc, Meänh vaø Thaân. Neáu caùc cung naøy coù nhieàu sao môø xaáu maø cung Töû töùc coù nhieàu sao toát ñeïp maø cung Töû Töùc xaáu thì cuõng chaúng lo hieám con. Soá con.- Muoán bieát soá con bao nhieâu, thöôøng caên cöù vaøo nhöõng chính dieäu vaø baøng tinh thuoäc voøng Tröôøng sinh toïa thuû ôû cung Töû töùc. Laïi coøn phaûi coi chính dieäu coù saùng suûa hay môø aùm vaø bò aûnh höôûng cuûa nhieàu caùt tinh hay hung tinh. Neáu hoäi nhieàu caùt tinh, soá con taêng theâm, traùi laïi neáu môø aùm laïi hoäi nhieàu hung saùt tinh thì soá con giaûm thieåu. Ngoøai ra, cung Töû töùc coøn tuøy thuoäc vaøo caùc cung Phuùc ñöùc, Meänh vaø Thaân, cho neân khoù maø tieân ñoùan soá con moät caùch chính xaùc. Sau ñaây laø soá con trung bình tuøy theo chính dieäu vaø sao thuoäc voøng Tröôøng sinh toïa thuû taïi cung Töû Töùc : Nam Baéc ñaåu : Töû vi : 5 con. Nam ñaåu : Baéc Ñaåu : Thaùi Döông : 5 con Thieân Phuû : 5 – Thieân Löông : 5 _ Thieân Ñoàng : 4_ Thieân Töôùng : 4_ Thaát saùt : 3_ Thieân cô : 2_ Thaùi aâm : 5 con Cöï moân : 3_ Phaù Quaân : 3_ Lieâm Trinh : 2_ Tham Lang : 2_ Vuõ Khuùc :1_ Sao thuoäc voøng Tröôøng Sinh: Tröôøng sinh : 8 con Moäc duïc : 6_ Quan ñôùi : 3Laâm quan : 4_ Ñeá vöôïng : 5Suy : 2- Beânh : 1 con Töû : 0_ Moä : 1_ Tuyeät : 1_ Thai : 1_ Döôõng : 2_ MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 100 Ngoaøi ra, neáu cung Töû Töùc coù Taû phuø, Höõu baät ñi cuøng nhieàu sao toát ñeïp, soá con taêng theâm ba ngöôøi. Coù Vaên Xöông, Vaên khuùc cuõng theá. Neáu coù hai chính ñieäu ñoàng cung thì tinh soá con trung bình theo hai sao. Nhöõng con soá treân ñaây khoâng phaûi laø nhaát ñònh maø coøn phaûi taêng giaûm tuøy theo chính dieäu mieáu vöôïng hay haõm ñòa, vaø tuøy theo cung soá coù nhieàu sao toát ñeïp hay môø aùm. Trai hay gaùi : Nhaän ñònh nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây : 1-Cung Töû töùc ôû Döông cung : sinh nhieàu con trai va sinh con trai ñaàu loøng thì deã nuoâi. Cung Töû Töùc ôû AÂm cung: sinh nhieàu con gaùi vaø sinh con gaùi ñaàu loøng thì deã nuoâi. 2.Chính dieäu laø Nam Ñaåu : sinh nhieàu con trai. Chính dieäu laø Baéc Ñaåu : sinh nhieàu con gaùi. 3.Tröôøng hôïp cung Töû Töùc coù 2 chính dieäu, 1 laø Nam Ñaåu, 1 laø Baéc ñaåu. Cung Töû Töùc ôû Döông cung thì sinh nhieàu trai. Cung Töû Töùc ôû AÂm cung thì sinh nhieàu gaùi. 4.-Tröôøng hôïp cung Töû Töùc coù Töû vi (vöøa laø Nam ñaåu, vöøa laø Baéc ñaåu) thì khoûi keå ñeán, maø chæ xem cung aáy laø cung Döông hay cung AÂm maø suy luaän, hoaëc keå ñeán chính dieäu ñoàng cung vôùi Töû vi maøthoâi. 5-Tröôøng hôïp chính dieäu Nam ñaåu ôû cung AÂm hoaëc chính dieäu Baác ñaåu ôû cung Döông, phaûi luaän ñoaùn laø soá trai vaø soá gaùi ngang nhau. AÛNH HÖÔÛNG CAÙC SAO ÔÛ CUNG TÖÛ TÖÙC. 1234567891011121314- Töû Vi : con caùi, hieáu thaûo giaøu sang Thieân Phuû : con caùi, hieáu thaûo giaøu sang Vuõ Khuùc : khoù nuoâi con hieám muoän nhöng con caùi khaù giaû. Haõm thì con öông ngaïnh, tham lam Thieân Töùông: con hieáu thaûo, laøm neân, nhöng hay chôi bôøi. Thaùi Döông : con quùy hieån. Haõm thì bình thöôøng. Cöï Moân : con khaù giaû, thöôøng keùm hoøa thuaän vaø xung khaéc vôùi cha meï. Haõm thì con coù ngöôøi gian traù. Thieân Cô : hieám con, con khoân ngoan, hieáu thaûo. Cuøng Thaùi aâm, Thieân löông hay coù con dò baøo. Thaùi AÂm : Con quyù hieån. Haõm thì con chaúng khaù laïi hay xung khaéc vôùi cha meï. Thieân Ñoàng : con hieáu thaûo. Haõm thì con khoù nuoâi. Thieân Löông :coù quyù töû. Haõm thì con khoù nuoâi Thaát Saùt : Con khaù giaû. Haõm thì con chaúng ra gì Phaù Quaân : con chaúng khaù maáy . Thöôøng xung khaéc vôùi cha meï. Haõm thì con hung baïo, lieàu lónh. Lieâm Trinh : hieám con, con löông thieän. Tham Lang : con thöôøng chôi bôøi, hö hoûng, khoâng hôïp vôùi cha meï.Haõm thì con hung baïo MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 101 15.-Hai chính ñieäu ñoàng cung: khi cung Töû töùc coù hai chính ñieäu thì coi caû hai chính ñieäu maø chaâm theá khi luaän ñoaùn. 16-Voâ chính ñieäu : coi chính ñieäu xung chieáu. 17.Tuaøn trieät aùn ngöõ : nhieàu sao toát ñeïp thì bôùt toát. Nhieàu sao xaáu thì bôùt xaâu. Duø sao con caùi cuõng xung khaéc vôùi cha meï vaø con ñaàu loøng khoù nuoâi. 18. Hoùa khoa, Hoùa quyeàn, Hoùa loäc : con thoâng minh, giaøu sang. 19. Vaên xöông, Vaên Khuùc, Thieân Khoâi, Thieân Vieät : con thoâng minh, hieån ñaït-Xöông Khuùc gaëp nhieàu sao môø xaáu laø khoù nuoâi con. 20. Taû phuø, Höõu baät : cuøng nhieàu sao toát ñeïp thì coù con quyù hieån. 21. Long Trì,Phöôïng Caùc, Tam thai , Baùt Toïa : Con giaøu sang. 22. Hæ thaàn, Döôõng : sinh con quùy töû, hieàn löông. 23. Töû ,Phuû, Ñaøo, Hoàng : con gaùi coù nhan saéc laáy choàng sang. 24. Xöông, Khuùc, Ñaøo, Hoàng : coù con gaùi laúng lô, daâm ñaõng. 25. Kình, Ñaø, Khoâng ,Kieáp : Khoù nuoâi con, con khoâng laøm neân, laïi xung khaéc vôùi cha meï. Neáu hoäi nhieàu sao môø xaáu laø khoâng coù con; neáu coù thì cuõng chaúng ra gì ( taät beänh, ngu ñaàn, baát löông, baát hieáu) 26. Hoûatinh, linh tinh : hoäi nhieàu caùt tinh laø muoän sinh, nhöng con khaù giaû. Hoäi nhieàu sao môø xaáu laø raát hieám muoän. 27. Hoùa kî Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaåu Quaân : hieám muoän vaø khoù nuoâi con. Ñaåu quaân hoäi nhieàu sao toát ñeïp thì con giaøu sang. 28. Ñaïi hao, Tieåu hao : sinh nhieàu ,nuoâi ít. 29. Thieân Hình hay Phi lieâm : hieám muoän 30. Loäc toàn : giaûm soá con moät hai ngöôøi. Con caùi xung khaéc vôùi cha meï. Neáu gaëp nhieàu sao môø xaáu thì tuyeät töï. 31. Khoác Hö, Döôõng vaø Coâ thaàn : sinh nhieàu nuoâi ít. 32. Thaát saùt, Ñaø, Khoâng , Kieáp : sinh con ñieác laùc ngaån ngô. 33. Kình döông (haõm) Tuyeät : con yeåu töû. 34. Thai, Hoûa, Linh : sinh quaùi thai. 35.Thaùi aâm (haõm ) Hoûa, Linh : Tuoåi giaø vaãn hieám con. 36. Thaát saùt, Hoå, Kình : khoâng coù con. 37. Aân quang, Thieân Quyù : coù con nuoâi hieáu haïnh. 38. Nhaät, Nguyeät, Thai ñoàng cung-Thieân maõ, Khoâng cuøng Taû, Höõu : coù con sinh ñoâi. 39. Cô, Nguîeät,Ñoàng Löông-Cô, Cöï ñoàng cung-Thieân Töôùng, Tuîeât-Thaùi aâm, Thieân PhuùcThai, Ñeá-vöôïng-Thai,Taû, Höõu-Phuïc Hình,Töôùng Quaân: coù con dò baøo- Nhaät Nguyeät gaëp Thieân Hæ ôû cung AÂm taïi Phuùc ñöùc : cuõng coù con dò baøo. 40. Cung Töû Töùc töùc voâ chính dieäu hoäi caùt tinh vaø saéc Döôõng thì coù con nuoâi. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 102 THEÂ THIEÁP HAY PHU QUAÂN Xem cung Theâ thieáp hay Phu Quaân ñeå bieát nhöõng ñieàu lieân quan ñeán hai vôï choàng : hoøa hôïp hay baát hoøa, coù cuøng nhau chung soáng laâu daøi hay sôùm khaéc nhau vaø trong gia ñình laøm aên theá naøo. Cung Theâ Thieáp hay Phu Quaân cuõng coøn tuøy thuoäc vaøo nhöõng cung Phuùc Ñöùc, Meänh vaø Thaân. Nhöõng cung naøy toát thì duø cuøng Theâ Thieáp hay Phu Quaân coù xaáu cuõng ñôõ xaáu. Traùi laïi, nhöõng cung aáy xaáu thì duø cung Theâ Thieáp hay Phu Quaân coù toát cuõng chaúng ra gì. Muoán bieát nhöõng ñieàu lieân quan ñeán vôï nhoû thì coi cung Noâ boäc . 1- 2- 3- 4- 5- Töû Vi :Ñôn thuû taïi Ngoï : gia ñình thònh vöôïng, giaøu sang, vôï choàng hoøa hôïp-Ñôn thuû taïi Tyù : cuõng töông töï taïi Ngoï nhöng keùm. Phuû ñoàng cung : gia ñình thònh vöôïng, quyù hieån, vôï choàng hoøa hôïp, baùch nieân giai laõo-Töùong ñoàng cung : vôï choàng giaøu sang nhöng hay baát hoøa, hình khaéc hay sinh ly- Saùt ñoàng cung : vôï choàng quyù hieån, khoâng hôïp tính nhau, nhöng chung soáng cuøng nhau ñeán baïc ñaàu- Phaù ñoàng cung : vôï choàng khaù giaû, hôïp tính nhöng phaûi hình khaéc hay chia ly- Tam ñoàng cung : gia ñình bình thöôøng, vôï choàng hôïp tính, nhöng khaéc nhau (ôû Daäu ñôõ khaéc) Thieân Phuû -Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi, Muøi. Vôï choàng giaøu coù , hoøa thuaän, baùch nieân giai laõoÑôn thuû taïi Maõo, Daäu,Söûu : vôï choàng khaù giaû, cuøng nhau chung soáng ñeán giaø.-Töû Vi ñoàng cung : coi Töû Vi. Vuõ khuùc ñoàng cung : vôï choàng giaøu coù, khoâng hôïp tính, nhöng cuøng nhau sum hoïp ñeán baïc ñaàu-Lieâm trinh ñoàng cung : gia ñình thònh vöôïng, giaøu sang, vôï choàng khoâng hôïp tính nhau nhöng baùch nieân giai laõo. Vuõ Khuùc : Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát : gia ñình giaøu sang thònh vöôïng, vôï choàng ñeàu soáng laâu –Phuû ñoàng cung : coi Thieân phuû-Töùong ñoàng cung : vôï choàng quyù hieån, hoøa thuaän, cuøng nhau soáng trong haïnh phuùc-Saùt ñoàng cung : vôï choàng khaù giaû, hôïp tính, nhöng hay gaëp tai hoïa, hình khaéc nhau.-Phaù ñoàng cung : gia ñình ngheøo khoå, thieáu hoøa khí, nhöng vôï choàng vaãn sum hoïp laâu daøi- Tham ñoàng cung : gia ñình khaù giaû, thieáu hoøa khí, nhöng vôï choàng vaãn chung soáng. Thieân Töùông : Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi, Söûu,Muøi : vôï choàng khaù giaû, hoøa thuaän, soáng laâu-Ñôn thuû taïi Maõo Daäu; vôï choàng laøm aên bình thöôøng, hoøa thuaän, soáng laâu.Töû vi ñoàng cung : coi Töû Vi-Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc-Lieâm Trinh ñoàng cung : vôï choàng giaøu sang, hoøa thuaän, nhöng hình khaéc nhau (taïi Ngoï thì ñôõ khaéc). Thaùi Döông : Ñôn thuû taïi Thìn, Tò, Ngoï : vôï choàng quyù hieån, chung soáng ñeán baïc ñaàu. – Ñôn thuû taïi Tuaát, Hôïi, Tyù –vôï choàng laøm aên bình thöôøng, hay coù söï baát hoøa-Löông ñoàng cung taïi Maõo vôï choàng giaøu sang, chung höôûng haïnh phuùc(Taïi Daàn toát hôn taïi Thaân ). Nguyeät ñoàng cung : vôï choàng giaøu sang, soáng laâu. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 151617181920- www.tuviglobal.com 103 Cöï Moân : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Hôïi :vôï choàng quùy hieån, phuùc thoï –Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát, Tò :vôï choàng ngheøo, hay baát hoøa, xung khaéc-Thaùi Döông ñoàng cung :coi Thaùi DöôngThieân cô ñoàng cung : vôï choàng khoân ngoan, giaøu sang, hay xích mích, nhöng vaãn cuøng chung soáng-Thieân ñoàng ñoàng cung: vôï choàng laøm aên keùm coûi, hôïp nhau. Thieân Cô : Ñôn thuû taïi Tò, Ngoï, Muøi : vôï choàng gioûi giang, chung höôûng haïnh phuùcNguyeät ñoàng cung taïi Daàn; vôï choàng keùm coûi nhöng cuõng hôïp nhau-Löông ñoàng cung vôï choàng quyù hieån, gia ñình ngaøy caøng thònh vöôïng, ñoâi khi coù söï xích mích. Thaùi AÂm : Ñôn thuû taïi Daäu, Tuaát, Hôïi : Thieân ñoàng ñoàng cung taïi Tyù : vôï choàng giaøu sang, baùch nieân giai laõo-Ñôn thuû taïi Maõo, Thìn, Tò : Thieân ñoàng ñoàng cung taïi Ngoï :vôï choàng xoaùng, hay baõi hoøa-.Thaùi döông ñoàng cung : coi Thaùi Döông-Thieân cô ñoàng cung :coi Thieân Cô. Thieân Ñoàng : Ñôn thuû taïi Maõo : vôï choàng hieàn haäu, laøm aên thinh vöôïng : soáng laâu- Ñôn thuû taïi Daäu, Thìn, Tuaát vôï choàng cuõng hieàn laønh, nhöng laøm aên chaúng khaù giaû, hay gaëp ruûi ro.-Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi :vôï choàng hieàn laønh, khaù giaû, laøm aên thaát thöôøng-Cöï ñoàng cung :coi Cöï Moân-Nguîeät ñoàng cung :coi Thaùi aâm- Löông ñoàng cung : vôï choàng ñeïp ñoâi, giaøu sang, chung soáng ñeán baïc ñaàu. Thieân Löông : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Söûu, Muøi: vôï choàng ñeïp ñoâi, quùy hieån, ñöôïc höôûng phuùc thoï, -Ñôn thuû taïi Tò, Hôïi : vôï choàng hieàn laønh, laøm aên thaát thöôøng- Nhaät ñoàng cung : coi Thaùi Döông.-Cô ñoàng cung : coi Thieân cô,-Ñoàng ñoàng cung : coi Thieân ñoàng. Thaát Saùt : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân : vôï choàng danh giaù, hay xích mich.-Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát, vôï choàng khoù soáng chung hay gaëp tai hoïa, laøm aên khoù khaên. –Töû vi ñoàng cung : coi Töû Vi-Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc Phaù Quaân : Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï, Thìn, Tuaát:vôï choàng khaù giaû, nhöng hay coù söï xích mích-Ñôn thuû taïi Daàn, Thaân :gia ñình suy baïi, vôï choàng baát hoøa, hình khaéc (Coù Phaù Quaân ôû cung Phuï laø gaùi laáy choàng baát nghóa). –Töû vi ñoàng cung : coi Töû vi-Vuõ Khuùc ñoàng cung coi Vuõ Khuùc- Lieâm trinh ñoàng cung : vôï choàng laøm aên khoù khaên, baát hoøa, xung khaéc. Lieâm Trinh : Ñôn thuû taïi Daàn Thaân : vôï choàng ngheøo, laøm aên khoù khaên-Phuû ñoàng cung :coi Thieân phuû-. Töôùng ñoàng cung : coi Thieân Töôùng-Saùt ñoàng cung :coi Thaát Saùt.-Phaù ñoàng cung : coi Phaù Quaân-Tham ñoàng cung: vôï choàng ngheøo khoå, baát hoøa, hay gaëp tai naïn, töû bieät, hoaëc sinh ly.(Coù Tham lang thì choàng hay vôï laø con tröôûng.) Tham Lang : Ñôn thuû taïi Thìn, Tuaát :vôï choàng giaøu sang, nhöng hay chôi bôøi; gia ñình thieáu hoøa khí. –Ñôn thuû taïi Tyù, Ngoï. Daàn, Thaân : vôï choàng ngheøo khoå hay laøm ñieàu caøn baäyk hay gaëp tai hoïa, bò hình khaéc-Töû vi ñoàng cung : coi Töû Vi-Vuõ Khuùc ñoàng cung : coi Vuõ Khuùc-Lieâm trinh ñoàng cung : coi Lieâm Trinh. Tuaàn Trieät aùn ngöõ : Vôï choàng khoù chung soáng phaûi hình khaéc, hoaëc chia ly. Voâ chính dieäu : coi chính dieäu cung xung chieáu Hoùa loäc, Loäc toàn : vôï hay choàng giaøu coù. Hoùa khoa, Hoùa quyeàn : vôï hay choàng laø ngöøôi coù chöùc coù quyeàn, danh giaù.- Cung Theâ coù Hoùa quyeàn thì choàng neå vôï. Hoùa loäc, Hoùa quyeån ( ôû Theâ thieáp) nhôø vôï maø giaøu coù. Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Thieân Khoâi, Thieân Vieät :Trai laáy vôï ñeïp, coù hoïc thöùc, gaùi laáy choàng coù danh chöùc, sang troïng. Khoâi hay Vieät thì choàng hay vôï laø con tröôûng. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 104 Taû Phuø, Höõu baät : Vôï choàng cöôùi xin deã daøng, bieát giuùp ñôõ nhau. Cuøng nhieàu sao xaáu thì deã chia ly, hình khaéc. 22Long Trì, Phöôïng Caùc : vôï choàng ñeïp ñoâi, danh giaù. 23Hoàng Loan, Ñaøo Hoa : trai laáy vôï ñeïp, gaùi laáy choàng xinh trai. 24Hoàng Loan, Ñaøo Hoa, Ñòa Kieáp : vôï hay choàng deã bò hình khaéc (meänh toát thì khoâng sao). 25Hoàng Loan, Ñaøo Hoa, Loäc Toàn : vôï choàng ñoan chính (vì Loäc Toàn trieät tieâu ñöôïc tính hoa nguyeät cuûa Ñaøo Hoàng). 26Ñaøo, Hoàng, Taû, Höõu : trai laáy nhieàu vôï. Gaùi hay boû choàng, laáy choàng khaùc. ( Long Phöôïng, Taû, Höõu cuõng vaäy) 27Ñaøo Hoa, Thai ñoàng cung : Trai gaùi aên ôû vôùi nhau roài môùi cöôùi hoûi. 28Ñaøo Rieâu hay Moäc Caùi : vôï hay choàng laø ngöôøi daâm ñaõng. 29Hoàng Loan, Hoùa Kî : vôï choàng boû nhau. 30Ñaøo,Hoàng ,Phöôïng Caùc, Hoa Caùi (cung Theâ) ; choàng nhöõng muoán boû vôï. 31Nguyeät ñöùc, Ñaøo hoa hay Tham Lang : trai xinh gaùi ñeïp laáy nhau. 32Ñaøo, Hoàng, Thieân Hình (ôû Cung Theâ) : vôï laø ngöôøi ñoan chính. 33Hoàng Loan (ôû cung Phu) : choàng coù nhieàu vôï.- Gaëp Töù saùt laø soá khoùc choàng (Cung Phu ôû Töù Moä coù Hoàng Loan cuõng vaäy). 34Hoàng Loan (ôû cung Theâ) :khaéc vôï. 35Saùt tinh (Kình, Ñaø, Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp) : gaëp nhieàu sao xaáu thì caøng xaáu : baát nhaân, baát nghóa, taøi hoïa, boû nhau hoaëc hình khaéc. 36Tang moân, Baïch hoå, Ñaïi Tieåu Hao : tình duyeân traéc trôû. 37Kình, Ñaø, Kî cuøng Nhaät Nguyeät haõm : vôï choàng haïi nhau, xa caùch nhau. 38Phuïc Binh, Hoùa Kî : vôï choàng hay oaùn gheùt nhau. 39Thieân Maõ, Ñaøo Hoa : laáy nhau vì tình aùi, khoâng caàn mai moái. 40Thieân Maõ, Tuaàn Trieät (Theâ cung) : vôï boû choàng troán ñi 41-Thieân Maõ cuøng moät trong Töù Khoâng (Theâ cung) : vôï laø ngöôøi traéc neát, quen thoùi böôùm ong. 21- 42- Thieân hö : vôï choàng baát chính. 43- Höõu baät (ôû cung Phu) : laø vôï nhoû, cuøng Ñaåu Quaân laø vôï caû nhöng bò coâ ñôn. 44- Coâ Thaàn, Thieân Hình : vôï choàng phaûi xa caùch nhau. 45- Löông hay Töôùng, Khoâi, Vieät : vôï choàng laø con doøng, chaùu gioáng. 46- Thaùi aâm mieáu vöôïng (Theâ cung) : vôï laø con nhaø ñaøi caùc. 47- Tham lang (ôû cung Phu) : Meänh coù chính ñieäu laø vôï lôùn, voâ chính dieäu laø vôï nhoû. 48- Tham lang, Ñaø la (cung Phu) : choàng röôïu cheø, trai gaùi. 49- Phaù Quaân, Khoâng : nhaân duyeân traéc trôû. 50- Phaù Quaân, Hình, Binh, Rieâu : vôï choàng ghen tuoâng ñeán gieát nhau. 51-Thaát saùt, Kình, Hình, Rieâu : cuõng nhö treân. HUYNH ÑEÄ Xem cung Huynh ñeä ñeå bieát nhöõng ñieàu lieân quan ñeán anh em, nhieàu hay ít, sang hay heøn, hoøa thuaän, cuøng nhau ñoaøn tuï hay baát hoøa, ly taùn. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 105 Tröôùc heát, phaûi nhaän ñònh aûnh höôûng cuûa nhöõng sao thuû chieáu, sau phaûi quan saùt cung Phuùc ñöùc vì cung naøy lieân quan ñeán söï thònh vöôïng hay suy baïi cuûa gia ñình. Soá anh em- Muoán bieát soá anh em bao nhi eâu, thöôøng caên cöù vaøo nhöõng chính dieäu vaø baøng tinh thuoäc voøng Tröôøng sinh toïa thuû ôû cung Huynh ñeä. Laïi coøn phaûi coi chính dieäu coù saùng suûa hay môø aùm. Bò aûnh höôûng cuûa nhieàu caùt tinh hay hung tinh. Neáu hoäi nhieàu caùt tinh, soá anh em taêng theâm; traùi laïi neáu môø aùm laïi hoäi nhieàu hung saùt tinh thì soá anh em giaûm thieåu.Cung huynh ñeä laïi tuøy thuoäc vaøo cung Phuùc ñöùc, cho neân khoù tieân ñoaùn soá anh em moät caùch chính xaùc. Sau ñaây laø soá anh em trung bình tuøy thuoäc theo chính dieäu vaø sao thuoäc voøng Tröôøng sinh toïa thuû taïi cung Huynh Ñeä. Nam Baéc ñaåu : Töû vi : 5 ngöôøi Nam ñaåu : Baéc Ñaåu : Thaùi Döông : 5 ngöôøi Thieân Phuû : 5 – Thieân Löông : 5 _ Thieân Ñoàng : 4 _ Thieân Töôùng : 4 _ Thaát saùt : 3 _ Thieân cô : 2 _ Thaùi aâm : 5 ngöôøi Cöï moân : 3_ Phaù Quaân : 3_ Lieâm Trinh : 2 _ Tham Lang : 2 _ Vuõ Khuùc :1 _ Sao thuoäc voøng Tröôøng Sinh: Tröôøng sinh : 8 con Moäc duïc : 6 _ Quan ñôùi : 3Laâm quan : 4_ Ñeá vöôïng : 5_ Suy : 2- Beânh : 1 con Töû : 0_ Moä : 1_ Tuyeät : 1_ Thai : 1_ Döôõng : 2_ Ngoaøi ra, neân cung Huynh ñeä coù Taû Phuø, Höõu baät, ñi cuøng nhieàu sao toát ñeïp, soá anh em taêng theâm ba ngöøôi. Coù Vaên Xöông, Vaên Khuùc cuõng theá. Neáu coù hai chính dieäu ñoàng cung thì tính soá anh chò em trung bình theo hai sao. Nhöõng con soá treân ñaây khoâng phaûi laø nhaát ñònh, maø coøn phaûi taêng giaûm tuøy theo chính dieäu, mieáu vöôïng hay haõm ñòa, vaø tuøy theo cung soá coù nhieàu sao toát ñeïp hay môø aùm. Anh em trai, chò em gaùi –Nhaän ñònh nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây : MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 106 1-Cung Huynh ñeä ôû cung Döông : anh em trai nhieàu hôn. Cung Huynh ñeä ôû cung AÂm : chò em gaùi nhieàu hôn. 2-Chính dieäu laø Nam ñaåu : anh em trai nhieàu hôn Chính dieäu laø Baéc ñaåu : chò em gaùi nhieàu hôn. 3-Tröôøng hôïp cung Huynh ñeä coù 2 chính dieäu, 1 laø Nam ñaåu, hai laø baéc ñaåu. -Cung Huynh ñeä ôû Döông cung thì coù nhieàu anh em trai ; -Cung Huynh ñeä ôû cung AÂm thì coù nhieàu chò em gaùi. 4-Tröôøng hôïp cung Huynh ñeä coù Töû vi(vöøa laø Nam ñaåu, vöøa laø Baéc ñaåu) thì khoûi keå ñeán, maø chæ xem cung aáy laø cung Döông hay cung AÂm maø suy luaän, hoaëc keå ñeán chính dieäu ñoàng cung vôùi Töû vi maø thoâi.) 5-Tröôøng hôïp chính dieäu Nam ñaåu ôû cung AÂm hoaëc chính dieäu Baéc ñaåu ôû cung Döông : phaûi luaän ñoaùn laø soá anh em trai vaø soá chò em gaùi ngang nhau. AÛNH HÖÔÛNG CAÙC SAO ÔÛ CUNG HUYNH ÑEÄ 123- 1314- Töû Vi : coù anh treân, anh em hoøa thuaän, giaøu sang. Thieân Phuû : anh em hoøa thuaän, giaøu sang Vuõ Khuùc : anh em hoøa giaøu sang, hoøa thuaän, nhöng raát ít. Haõm ñòa thì anh em öông ngaïnh, tham lam, baát hoøa. Thieân Töùông : anh em hoøa thuaän, laøm neân, nhöng hay chôi bôøi Thaùi Döông : anh em quyù hieån, hoøa thuaän. Haõm ñòa thì bình thöôøng Cöï Moân : anh em khaù giaû, hay xích mích, Haõm thì anh em coù ngöôøi gian traù. Thieân Cô : hieám anh em, anh em khoân ngoan, hoøa thuaän Thaùi AÂm : anh em quyù hieån-Haõm thì anh em chaúng khaù giaû laïi baát hoøa Thieân Ñoàng : anh em hoøa thuaän, Haõm thì anh em baát hoøa Thieân Löông : anh em khaù giaû vaø hoøa thuaän Thaát Saùt : anh em khaù giaû nhöng baát hoøa Phaù Quaân : anh em chaúng khaù maáy, thöôøng khieám hoøa. Haõm thì coù ngöôøi hung baïo, lieàu lónh. Lieâm Trinh : anh em löông thieän. Tham Lang : anh em thöôøng chôi bôøi hö hoûng-Haõm thì anh em coù ngöôøi hung baïo 1516- Hai chính dieäu ñoàng cung : coi caû hai chính dieäu maø chaâm cheá khi luaän ñoaùn. Tuaøn trieät aùn ngöõ : anh em khieám hoøa, xung khaéc. Anh hay chò caû yeåu töû, hoaëc ngheøo khoå, 456789101112- löu laïc phöông xa. 1718- Voâ chính dieäu : coi chính dieäu cung xung chieáu. Hoùa khoa, Hoùa loäc, Hoùa quyeàn : anh chò em coù hoïc thöùc, giaøu sang. 19- Vaên xöông, Vaên Khuùc :cuøng nhieàu caùt tinh toát ñeïp, anh em thoâng minh, laøm neân.- Cuøng nhieàu sao xaáu thì anh em chaúng ra gì. 20- Xöông, Khuùc, Thaùi tueá : anh em coù ngöôøi laø haøo tröôûng. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 107 2122- Thieân Khoâi, Thieân Vieät :anh chò em sang troïng Taû phuø, Höõu baät :anh em hay giuùp ñôõ laãn nhau 23- Thieân maõ : anh chò em taøi gioûi, ôû xa nhaø 2425- Loäc Maõ : anh chò em ñi buoân, neân giaøu coù. Töôùng quaân, Loäc, Maõ : anh em quyù hieån. 26- Loäc toàn hay Coâ thaàn, Quaû tuù : ít anh chò em neáu coù nhieàu thì laø ngöôøi voâ tình vôùi anh chò em-Cuøng nhieàu sao xaáu laø khoâng coù anh chò em.Coù phi lieâm, soá anh chò em cuõng giaûm. 27- Saùt tinh ( Khoâng, Kieáp, Kình, Ñaø, Linh,Hoûa) : anh chò em baát hoøa coù ngöôøi taøn taät Soá anh chò em giaûm moät nöûa. Neáu coù nhieàu sao môø xaáu laø khoâng coù anh chò em. 28- Ñaïi Tieåu Hao : soá anh chò em giaûm thieåu. Anh em coù ngöøôøi chôi bôøi hao taùn. 29- Thieân Hình hay Hoùa kî : anh em xung khaéc, gheùt nhau. 3031- Tueá,Hình , Kî : anh em baát hoøa , tranh chaáp :aùm haïi nhau. Hoàng, Ñaøo, Caùi hay Ñaøo, Rieâu,Hæ : chò em gaùi raát laúng lô. 32- Coù nhöõng sao sau ñaây : Cô,Nguyeät, Ñoàng, Löông Cô, Cöï ñoàng cung Thieân Töôùng, Tuyeät Thaùi aâm Thieân Phuùc Thai, Ñeá vöôïng hay Thai Taû, Höõu Phuïc binh, Töôùng quaân Laø coù anh em dò baøo (cuøng cha khaùc meï, hoaëc cuøng meï khaùc cha). 33-Thai thuû, Nhaät Nguyeät chieáu hay Nhaät, Nguyeät,Thai ñoàng cung :coù anh em sinh ñoâi. 34-Aân Quang, Thieân Quy hay Döôõng, Tam Khoâng: coù em nuoâi khaù giaû. CHÖÔNG BA LUAÄN ÑOAÙN MOÄT LAÙ SOÁ TÖÛ VI Muoán luaän ñoaùn moät laù soá Töû vi, phaûi laàn löôït xeùt kyõ nhöõng ñieåm sau ñaây : Coi Meänh vaø cuïc töông sinh hay töông khaéc Coi cung an Meänh xem thuaän lyù hay nghòch lyù Coi Meänh, Thaân xem toát xaáu theá naøo : Coi laàn löôït caùc cung soá khaùc : Phuùc ñöùc, Thieân di, Quan loäc, Taøi baïch, Ñieàn Traïch, Taät aùch, Huynh ñeä, Theâ thieáp, Töû töùc, Phuï maãu, Noâ boäc (189). I.Meänh vaø Cuïc Meänh vaø Cuïc caàn phaûi töông sinh. Thí duï : Hoûa, meänh Thoå cuïc laø Meänh sinh Cuïc; Thuûy Meänh, Kim cuïc laø Cuïc sinh Meänh Meänh sinh Cuïc thì toát hôn laø Cuïc sinh Meänh. Traùi laïi neáu Meänh vaø Cuïc töông khaéc thì xaáu. Meänh khaéc Cuïc thì xaáu hôn laø Cuïc khaéc meänh . Soá toát maø Meänh Cuïc töông sinh thì toát theâm ; traùi laïi, neáu Meänh cuïc töông khaéc thì giaûm bôùt toát. Neáu Meänh cuïc töông hoøa (thí duï : Kim cuïc vaø Kim meänh ) thì khaù toát. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 108 II. CUNG AN MEÄNH Döông nam hoaëc döông nöõ ,Meänh an taïi cung Döông laø thuaän lyù, neáu an taïi cung AÂm laø nghòch lyù. AÂm nam hoaëc aâm nöõ, Meänh an taïi cung AÂm laø thuaän lyù, neáp an taïi cung Döông laø nghòch lyù. Thuaän lyù thì soá toát theâm hoaëc bôùt xaáu, nghòch lyù thì soá bôùt toát hoaëc xaáu theâm. III. MEÄNH VAØ THAÂN Töø khi ra ñôøi ñeán luùc cheát, ta chòu aûnh höôûng cuûa cung Meänh, nhöng ngoaøi 30 tuoåi trôû ñi, ta chòu theâm aûnh höôûng cuûa cung Thaân. Thaân cö cung naøo thì cung aáy quan troïng theâm. Meänh toát Thaân xaáu thì luùc treû ñöôïc no ñuû, haïnh phuùc, nhöng ngoaøi 30 tuoåi sa suùt, ngheøo khoå. Meänh xaáu, Thaân toát thì luùc treû vaát vaû, cô cöïc; ngoaøi 30 tuoåi môùi ñöôïc giaøu coù, sung söôùng. Saùch coù noùi : “Meänh toát khoâng baèng Thaân toát”. Coi cung Meänh, phaûi xem chính ñieäu toïa thuû coù mieáu vöôïng ñaéc ñòa hay haõm ñòa vaø coù hôïp Meänh khoâng : 1-Chính dieäu thuû Meänh cuøng Haønh vôùi Meänh (thí duï Meänh Thoå, chính dieäu thuû Meänh cuõng thuoäc Thoå ) laø töông hoøa, khaù toát. 2-Chính dieäu thuû Meänh sinh Meänh (thí duï : Meänh Thuûy; chính dieäu thuû Meänh thuoäc Kim) laø raát toát. 3-Chính dieäu thuû Meänh khaéc Meänh (thí duï : Meänh Hoûa, chính dieäu thuû Meänh thuoäc Thuûy) laø raát xaáu. 4- Meänh sinh chính dieäu thuû Meänh ( thí duï : Meänh Hoûa, chính dieäu thuû Meänh thuoäc Thoå ) thì khoâng toát maø cuõng khoâng xaáu. 5- Meänh khaéc chính dieäu thuû Meänh (thí duï Meänh Kim, chính dieäu thuû Meänh thuoäc Moäc ) thì chæ xaáu vöøa thoâi. Coi cung an Thaân, cuõng phaûi xem chính dieäu toïa thuû, coù mieáu, vöôïng ñaéc ñòa hay haõm ñòa vaø coù hôïp vôùi Meänh khoâng ? (Coi caùc cung soá khaùc, ñaïi ñeå cuõng vaäy) . Chính dieäu hôïp Meänh laø toát. Ngoaøi ra, coøn phaûi xem chính dieäu thuû Meänh (cuõng nhö chính dieäu thuû Thaân ) hoäi hoïp vôùi caùc chính dieäu khaùc thaønh boä gì, caùch gì, goàm coù maáy sao mieáu, vöôïng, ñaéc ñòa hay haõm ñòa “. Coù nhöõng caùch chính sau ñaây : Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng Nhaät, Cöï Cô,Nguyeät, Ñoàng, Löông Saùt, Phaù, Tham hay Saùt, Phaù, Lieâm, Tham Nhaät, Nguyeät. Toùm taét, neáu Meänh coù ñuû (hay gaàn ñuû ) nhöõng öu ñieåm sau ñaây thì laø thöôïng caùch : Meänh Cuïc töông sinh Aâm Döông thuaän lyù Chính dieäu thuû chieáu Meänh mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa hoïp thaønh boä, thaønh caùch Meänh hoäi nhieàu trung tinh saùng suûa, toát ñeïp. Neáu Meänh coù vai ba noäi nhöõng khuyeát ñieåm sau ñaây thì laø trung caùch : Meänh Cuïc töông khaéc AÂm Döông nghich lyù Chính dieäu thuû Meänh khoâng hôïp Meänh MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 109 Nhöõng chính dieäu thuû chieáu Meänh haõm ñòa, laïc loõng khoâng thaønh boä, thaønh caùch. Meänh khoâng hoäi nhieàu caùt tinh, maø laïi gaëp nhieàu hung saùt tinh. Neáu Meänh coù caùc chính dieäu thuû chieáu haõm ñòa, laïi theâm nhieàu khuyeát ñieåm keå treân laø haï caùch. Khi quan saùt Meänh, Thaân, ñaëc bieät phaûi xem nhöõng sao Khoa, Quyeàn, Loäc, Loäc toàn coù cuøng Meänh Thaân khoâng ? Coù nhöõng sao naøy thuû chieáu thì môùi mong giaøu sang ñöôïc. Loäc toàn ôû sai vò trí thì uoång phí, maø ñoâi khi coøn coù haïi nöõa, thí duï nhö Loäc toàn laïc vaøo cung Töû töùc hay cung Noâ Boäc; Hoùa Quyeàn ôû cung Noâ boäc chæ khieán cho keû döôùi laán aùt ngöôøi treân. Laïi phaûi coi nhöõng sao Luïc saùt, Hình, Kî xem coù haõm ñòa vaø xaâm phaïm Meänh Thaân khoâng ? Neáu Meänh Thaân coù Vuõ Khuùc hay Thieân töôùng mieáu, vöôïng toïa thuû thì cheá ñöôïc tính hung aùc cuûa saùt tinh. Neáu nhöõng sao naøy ñaéc ñòa vaø ñaéc caùch nöõa thì laïi toát hoaëc raát quyù : thí duï Kieáp, Khoâng hoaëc Hoûa Linh ñaéc ñòa thuû Meänh Hoûa Linh ngoä Tham Lang taïi Töù Moä Kình thuû Meänh taïi Töù Moä Kî gaëp Nhaät Nguyeät ñoàng cung taïi Söûu Muøi Hình, Saùt thuû Meänh taïi Daàn, Maõo, Daäu, Tuaát. Hai sao Tuaàn Trieät cuõng ñaùng ñöôïc ñaëc bieät chuù yù vì Tuaàn Trieät coù khaû naêng ñoåi toát ra xaáu vaø ñoåi xaáu thaønh toát. Ví duï : nhö Meänh coù Thieân Löông hoaëc Thaùi Döông mieáu, vöôïng hoäi nhieàu caùt tinh maø ruûi bò Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì maát toát ñeïp maø thaønh xaáu xa. Laïi nhö Meänh voâ chính dieäu coù vaøi hung saùt tinh haõm ñòa toïa thuû, neáu coù Tuaàn Trieät ñoùng vaø theâm nhieàu sao toát ñeïp chieáu Meänh thì toaøn haûo. IV. NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM VEÀ MEÄNH THAÂN 1. Meänh voâ chính dieäu : coi chính dieäu, cung xung chieáu (xem trang 131). 2. Meänh Thaân voâ chính dieäu ñoàng cung taïi Töù Moä : baàn vaø yeåu. Neáu coù Tuaàn trieät aùn ngöõ vaø nhieàu caùt tinh hoäi hoïp thì ñôõ lo ngaïi. 3. Meänh Thaân voâ chính dieäu ñoàng cung taïi Tyù Ngoï : coù nhieàu sao môø xaáu thì ngheøo khoå, nhöng thoï. Neáu theâm Hoùa loäc thì giaøu nhöng giaûm thoï. 4. Meänh Tuaàn, Thaân Trieät: khoâng ñöôïc khaù giaû, Neáu Thaân hay Meänh coù Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi hoïp thì toát, nhaát luùc veà giaø 5. Meânh Trieät, Thaân Tuaàn : khoâng toát. Neáu Meänh Thaân voâ chính dieäu môùi khaù giaû vaø thoï ñöôïc. 6. Meänh Khoâng, Thaân Kieáp : (Ñòa Khoâng taïi Meänh , Ñòa Kieáp taïi Thaân ) : raát khoân ngoan, nhöng ra ñôøi hay gaëp ruûi ro, thaát baïi. Neáu Meänh hay Thaân coù Thieân Ñoàng, Thieân Löông, hoaëc Phaù Quaân toïa thuû thì hay cheát non. 7. Meänh Kieáp, Thaân Khoâng (Ñòa Kieáp taïi Meänh, Ñòa Khoâng taïi Thaân) :raát khoân ngoan, nhöng ra ñôøi hay gaëp ruûi ro thaát baïi. Neáu Meänh Thaân coù Töû vi hay Nhaät Nguyeät toát ñeïp toïa thuû thì cuõng khaù giaû. V. Caùc cung khaùc (ngoøai Meänh vaø Thaân) Coi xong Meänh,Thaân phaûi coi Phuùc ñöùc vì cung naøy chi phoái caùc cung soá khaùc, Phuùc ñöùc keùm, Meänh Thaân toát cuõng giaûm toát ñeïp ; Phuùc Ñöùc toát, Meänh Thaân xaáu cuõng bôùt xaáu xa. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 110 Sau Phuùc Ñöùc, phaûi coi laàn löôït nhöõng cung Thieân di, Quan loäc, Taøi baïch, coù taàm quan troïng ñaëc bieät vì xung chieáu hay hôïp chieáu Meänh. Ñoan coi caùc cung Ñieàn Traïch, Taät aùch, Huynh ñeä, Theâ thieáp hay Phu Quaân, Töû töùc, Phuï maãu, Noâ boäc. Veà soá ñaøn baø, caàn ñaët naëng cung Phu quaân vaø cung Töû töùc, vì neáu hai cung naøy hoûng thì ngöôøi ñaøn baø thaáy ngay thieáu haïnh phuùc ôû ñôøi. Ñeå luaän ñoaùn caùc cung soá, caàn coi laïi phaàn noùi veà aûnh höôûng caùc sao (töø trang 89 ñeán trang 188) Ngoaøi ra, ta cuõng caàn xem caùc chính dieäu coù thích hôïp vôùi caùc cung soá khoâng ? Caùc chính dieäu mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa thì toát roài, nhöng laïi phaûi ñaët vaøo cung thích hôïp thì môùi thaät toát; thí duï : Thaùi Döông laø quùy tinh ôû cung Quan loäc, Vuõ khuùc laø taøi tình ôû cung Taøi baïch, Thieân Ñoàng laø phuùc tinh ôû cung Phuùc ñöùc, Thaùi aâm laø phuù tinh ôû cung Ñieàn traïch v.v….. VI.NHÖÕNG CAÙCH HAY A) Nhöõng caùch thoï : Töû, Phuû ñoàng cung: hôïp tuoåi Tò, Ngoï, Daàn Thieân phuû cö Maõo : hôïp tuoåi Muøi, tuoåi Söûu Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng : hôïp tuoåi Canh Nhaät Nguyeät ñoàng cung : Meänh coù Nhaät Nguyeät ñoàng cung xung chieáu cuõng theá. Nhaät Nguyeät thuaän vò : Ngöøoi Meänh Döông gaëp Thaùi Döông ôû cung Döông, ngöôøi Meänh AÂm gaëp Thaùi aâm ôû cung AÂm. Meänh Döông, Thaân AÂm : Meänh coù Thaùi Döông, Thaân coù Thaùi aâm ñeàu mieáu,vöôïng, hôïp tuoåi Thìn, tuoåi Tuaát. Thaát saùt trieàu Ñaåu (Thaát saùt ôû Daàn Thaân) : hôïp tuoåi Maõo, tuoåiThaân Thieân Löông cö Ngoï : hôïp tuoåi Ñinh, Tyù, Thaân. Thieân cô cö Tyù : hôïp tuoåi Giaùp, tuoåi Maäu. Thieân Töôùng cö Söûu, Maõo : hôïp tuoåi Canh Tyù, hoaëc Nhaâm Tyù. Thaân, Vuõ , Meänh Vaên( Thaân coù Vuõ Khuùc, Meänh coù Vaên Khuùc) hôïp caùc tuoåi Daàn, Thìn. Thaàn Vaên, Meänh Vuõ (Thaân coù Ñoàng, Löông, Meänh coù Binh, Töôùng) : hôïp caùc tuoåi Kyû hay Canh. Tham lang mieáu ñòa (Söûu, Muøi). Tham lang cö Daàn, Thaân, Tröôøng sinh ñoàng cung : coù caùch naøy thì soáng laâu nhö Baønh toå. Kình döông nhaäp mieáu (ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) gaëp Thieân Khoâng vaø Tuaàn Trieät aùn ngöõ : hôïp tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Phuï chuù :Nhöõng caùch Thoï treân ñaây, tröø caùch cuoái cuøng, caàn xa laùnh hung saùt tinh vaø Tuaàn Trieät. Neáu toäi nhieàu phuùc tinh thì caøng hay. B) NHÖÕNG CAÙCH PHUÙ QUYÙ I.Chính ñieäu ñaéc caùch : Kim saùn quang huy : Meänh hay Quan loäc taïi Ngoï coù Nhaät toïa thuû. Nhaät xuaát Loâi moân hay Nhaät xuaát Phuø tang : Meänh hay Quan loäc taïi Maõo coù Thaùi Döông, Thieân löông toïa thuû ñoàng cung. Meänh Hoûa vaø caùc tuoåi Thìn, Tuaát thì quyù hieån. Nhaät Nguyeät ñoàng laâm : Meänh hay Quan Loäc an taïi Söûu coù Nhaät Nguyeät ñoàng cung taïi Muøi xung chieáu – Hay ngöôïc laïi, an taïi Muøi coù Nhaät Nguyeät mieáu vöôïng hôïp chieáu. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 111 Nhaät Nguyeät giaùp taøi : Meänh hay Quan Loäc taïi Muøi coù Thieân phuû toïa giaùp Nhaät Nguyeät mieáu vöôïng – Meänh hay Quan loäc taïi Söûu coù Tham Vuõ ñoàng cung, giaùp Nhaät Nguyeät mieáu vöôïng. Nhaät Cöï ñoàng cung : Meänh hay Quan loäc laïi Thaân. AÂm, Döông, Xöông, Khuùc : Meänh coù Nhaät, Nguyeät mieáu vöôïng hôïp chieáu, hoäi Vaên Xöông, Vaên Khuùc. Nguyeät laõng Thieân Moân :Meänh hay Quan loäc an taïi Hôïi coù Nguyeät toïa thuû (Hôïi thuoäc qua Kieán cho trôøi). Nguyeät sinh Thöông haûi : hay Minh Chaâu xuaát haûi : Meänh hay Quan loäc aán taïi Tyù,coù Nguîeät , Ñoàng toïa thuû ( Tyù thuoäc queû Khaûm chæ nöôùc , chæ bieån). Kim dö phuø giaù (xe vaøng chôû Vua) : Meänh hay Quan loäc coù Töû vi mieáu vöôïng toïa thuû, laïi giaùp Taû, Höõu, Thieáu döông, Thieáu aâm. Töû vi cö Ngoï : Tuoåi Giaùp, Ñinh, Tò ñöôïc hieån ñaït neáu coù theâm : Taû, Höõu vaø Tam Hoùa. Töû Phuû ñoàng cung : Tuoåi Giaùp vaø ngöôøi Meänh Hoûa ñöôïc hieån ñaït neáu coù Taû, Höõu, Khoâi, Vieät hoäi hoïp. Töû Phuû, trieàn vieân : Meänh hay Quan loäc coù Töû Vi mieáu vöôïng hôïp chieáu – Hay coù Töû toïa thuû, Phuû chieáu, hay coù Phuû toïa thuû, Töû chieáu. Quaân thaàn khaùnh hoäi : Meänh hay Quan loäc, coù Töû vi mieáu vöôïng toïa thuû. Hoäi Taû, Höõu, Xöông, Khuùc , Khoâi,Vieät, Long, Phöôïng. Coù caùch maáy thì laøm Nguyeân thuû Quoác gia. Phuû Töôùng trieàu vieân : Meänh hay Quan loäc saùng suûa coù Thieân Phuû, Thieân Töôùng mieáu, vöôïng hôïp chieáu – hay coù Phuû toïa thuû, Töôùng chieáu, hay coù Töôùng toïa thuû. Phuû chieáu. Thieân Phuû laâm Tuaát : Meänh hay Quan loäc ôû Tuaát coù Thieân Phuû, Lieâm Trinh, hoäi nhieàu caùt tinh. Ngoï thöôïng Thieân Löông : Meänh hay Quan loäc ôû Ngoï, coù Thieân Löông toïa thuû. (Hôïp vôùi caùc tuoåi Maäu, Kyû, Quyù vaø nhaát laø tuoåi Ñinh). Thaát saùt trieàu Ñaåu : Meänh hay Quan loäc taïi Daàn, Thaân coù Thaát saùt toïa thuû; Töû Phuû ñoàng cung xung chieáu. Thaát saùt ngoä Hoùa Quyeàn : Meänh hay Quan loäc coù caùch naøy thì phaùt voõ hieån haùch. Tham Hoûa töông phuøng : Meänh hay Quan loäc taïi Töù Moä coù Tham Hoûa ñoàng cung. Tuoåi Maäu kyû thì hôïp Taøi AÁn giaùp Loäc : Meänh hay Quan Loäc coù Loäc toïa thuû, laïi coù Vuõ Khuùc vaø Thieân Töôùng giaùp cung. Cöï, Cô, Maõo Daäu : Meänh hay Quan Loäc coùa Cöï Moân vaø Thieân cô toïa thuû, ñoàng cung. Coù Song Hao ñoàng cung thì hieån haùch. Thaïch trung aån ngoïc : Meänh hay Quan loäc taïi Tyù coù Cöï Moân toïa thuû, Khoa Loäc hoäi hoïp thì quyù hieån. Tuoåi Ñinh, Quyù thì hôïp. Cô, Löông Thìn Tuaát : Meänh hay Quan Loäc taïi Thìn Tuaát coù Cô Löông ñoàng cung thì phaùt voõ. Phuï chuù : Nhöõng Chính dieäu ñaéc caùch caàn xa laùnh nhöõng hung saùt tinh vaø Tuaàn Trieät . Neáu cung nhieàu caùt tinh hoäi hoïp môùi thaät laø toát ñeïp. 2. Trung tinh ñaéc caùch : Song Loäc trieàu nguyeân : Loäc toàn, Hoùa loäc ôû Meänh hay ôû Thieân di, Quan loäc, Taøi baïch (chieáu meänh). Tam Hoùa lieân chaâu : ÔÛ ba cung lieàu coù Khoa, Quyeàn, Loäc, Meänh ôû cung giöõa, tuoåi Canh Taân thì quyù hieån. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 112 Loäc Maõ cö Daàn : Hôïp vôùi tuoåi Thìn vaø ngöôøi Meänh Hoûa. Tam Hoùa cuøng Meänh : Meänh, Taøi, Quan, Di coù Khoa, Quyeàn, Loäc. Uyeân öông Loäc hoäi : Meänh vaø cung nhò hôïp coù Loäc toàn vaø Hoùa loäc. Caùch naøy coøn goïi laø “Minh Loäc, AÂm Loäc.”. Quyeàn, Loäc, Sinh Phuøng :Hoùa quyeàn, Hoùa loäc, Tröôøng sinh toïa thuû ñoàng cung. Xöông Khuùc cö Söûu Muøi : tuoåi Maõo, Daàn, Thaân gaëp thì toát. Taû phuø, Vaên Xöông, Ñoàng Cung : taøi gioûi vaø thoâng minh. Toïa Quyù, höôùng Quyù : Meänh hay Quan loäc coù Thieân khoâi, toïa thuû, coù Thieân Vieät hôïp chieáu- hay ngöôïc laïi coù Vieät toïa thuû, Khoâi hôïp chieáu. Tieàn Caùi, haäu Maõ : Cung tröôùc Meänh coù Hoa caùi, cuøng ñaèng sau coù Thieân maõ. Maõ ngoä Tröôøng sinh : Tuoåi Daàn gaëp Thieân maõ vaø Tröôøng sinh ôû cung Daàn thì toát laém. ÔÛ Tò vaø Thaân cuõng khaù (Maõ ôû Hôïi laø Cuøng ñoà maõ ). Maõ cö Daàn ngoä Ñaø La : Hoaïnh phaùt nhöng khoâng beàn. Hoàng Loan, Ñaøo Hoa cö Tyù : sôùm coù coâng danh nhöng yeåu. Kình döông nhaäp mieáu : Kình döông toïa thuû taïi Töù moä, Hôïp vôùi tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Maõ ñaàu ñôùi kieám : Kình döông toïa thuû taïi Ngoï coù Loäc, Maõ hôïp chieáu thì phaùt veà voõ. VII.Nhöõng caùch dôû Xöông, Khuùc haõm ñòa : Meänh coù Xöông, Khuùc, haõm ñòa hoäi nhieàu hung saùt tinh, nhaát laø Hoùa kî, neân cuøng khoå, coâ ñôn, taøn taät hoaëc yeåu töû. Nöõ meänh laø ngöôøi ti tieän, hoaëc gaùi giang hoà, thöôøng cheát non. Xöông, Lieâm ñoàng cung : Meänh coù Vaên Xöông, Lieâm Trinh toïa thuû ñoàng cung taïi Maõo , Daäu, Tò, Hôïi, Söûu Muøi thì yeåu. Xöông, Khuùc, Lieâm ñoàng cung : Meänh an taïi Tò, Hôïi coù Tham Lieâm toïa thuû gaëp Xöông hay Khuùc ñoàng cung laø ngöôøi cuøng khoå, hay maéc tai hoïa, tuø toäi vaø thöôøng yeåu töû. Khoâi Vieät truøng truøng saùt tinh : Meänh coù Khoâi Vieät hoäi nhieàu saùt tinh laø ngöôøi bò taät lieân mieân. Taû Höûu phuøng hung saùt tinh : Meänh coù Taû, Höõu toïa thuû gaëp nhieàu sao môø xaáu, nhaát laø Cöï Moân hay Phaù Quaân haõm ñòa, hoaëc nhieàu saùt tinh, laø ngöôøi cuøng khoå vaø thöôøng yeåu töû. Taû , Höõu, Lieâm, Kình : Meänh coù Taû, Höõu hoäi Lieâm, Kình haõm ñòa neân suoát ñôøi vaát vaû, hay bò giam caàm. Kình döông Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu : Meänh coù Kình toïa thuû taïi Tyù,Ngoï, Maõo, Daäu hoäi saùt tinh laø ngöôøi vaát vaû thöôøng phaûi cheát non. Kình, Ñaø, Linh ,Hoûa haõm ñòa : Meänh hay Thaân coù nhöõng sao naøy laø ngöôøi cuøng khoå, cheát vì tai naïn. Kình, Ñaø gia Kieáp : Meänh coù Kình hay Ñaø toïa thuû gaëp Kieáp ñoàng cung thì khoâng soáng laâu. Kình, Ñaø giaùp Meänh : Meänh xaáu xa laïi gaëp Kình, Ñaø laø ngöôøi ngheøo khoå. Meänh coù Kî haõm ñòa giaùp Kình, Ñaø cuõng vaäy. Thieân cô ngoä Kình, Ñaø : Meänh coù Thieân cô haõm ñòa, Kình hay Ñaø ñoàng cung thì yeåu. Ñaø haõm ñòa hoäi hung saùt tinh : Meänh coù Ñaø haõm toïa thuû hoäi nhieàu hung saùt tinh laø ngöôøi cuøng khoå hay bò tai naïn, taøn taät hoaëc yeåu töû. Hoûa, Linh, Kình haõm ñòa : Meänh coù Hoûa, Linh, Kình haõm ñòa hoäi hoïp, neân hay bò tai naïn. Hoûa, Linh giaùp Meänh : Meänh giaùp Hoûa, Linh neân ñôøi vaát vaû. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham Ngoä Hoûa, Linh : Meänh coù caùc sao naøy maø haõm ñòa caû thì yeåu. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 113 Kieáp, Khoâng haõm ñòa : Kieáp, Khoâng haõm ñòa thuû meänh neân khoâng theå soáng laâu ñöôïc. Kieáp, Khoâng giaùp Meänh : Meänh an taïi Tò, Hôïi giaùp Kieáp ,Khoâng laø ngöôøi ngheøo khoå, coâ ñôn vaát vaû. Tham Kieáp ñoàng cung: Meänh coù Tham Kieáp toïa thuû ñoàng cung neân cuoäc ñôøi cuøng khoå, phieâu baït vaø hay maéc taïi naïn soâng nöôùc. Kieáp, Khoâng, Ñaøo, Hoàng : tình duyeân lôõ dôõ, laïi thöôøng khoâng soáng laâu. Kî ngoä Tueá, Ñaø : ngöôøi laém ñieàu, hay bò tranh chaáp, kieän caùo vaø khoâng soáng laâu. Kî ngoä Ñaøo, Hoàng ñoàng cung : ñau khoå vì tình. Ñaøn baø thì khoù giöõ toaøn danh tieát, tuoåi thoï bò chieát giaûm. Tham, Xöông, Kî :Meänh taïi Tò, coù Tham Xöông laïi theâm Hoùa kî thì cheát non. Cöï, Kî ngoä Ñaø Linh : Meänh ôû Thìn gaëp caùc sao naøy thì cheát ñuoái. Sinh baát phuøng thôøi : Meänh coù Lieâm Trinh taïi Daàn Thaân gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ laø ngöôøi ngheøo heøn. Löôõng truøng Hoa caùi: Meänh coù Song Loäc gaëp Khoâng, Kieáp ñoàng cung laø ngöôøi baàn tieän. Loäc phuøng löôõng saùt : Meänh coù Loäc toàn hay Hoùa loäc gaëp Kieáp saùt hay Tuaàn hay Trieät laø ngöôøi ngheøo heøn. Maõ Laïc Khoâng vong : Meänh coù Thieân Maõ gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ laø ngöøôøi baàn tieän. VIII. Aûnh höôûng cuûa soá meänh ñeán chöùc nghieäp. I. THÖÔNG GIA : Meänh coù Töû Phuû hay Cöï, Nhaät laø ngöôøi ngay thaúng khoâng ham lôïi, khoâng tính toaùn thieät hôn, neân khoâng buoân baùn ñöôïc. Meänh coù moät trong caùc chính dieäu Tham Saùt, Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông toát ñeïp toïa thuû laø ngöôøi ham lôïi loäc, coù oùc ganh ñua, coù xu höôùng veà thöông maïi. Meänh coù Töû ,Phuû, Vuõ, Töôùng hoaëc Phaù gaëp Kình ñoàng cung thì khoâng thích coâng danh, chæ ham buoân baùn. Meänh coù Vuõ Khuùc mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa thì thích ñi buoân. Meänh coù Cöï hoäi Loäc, Tueá thì ñi buoân ñöôïc giaøu coù. Meänh coù Ñoàng, Löông hoäi Khoâi, Quyeàn, Song Loäc, Ñinh, Kî laø ngöôøi coù taøi veà thöông maïi, choùng ñöôïc giaøu coù. Meänh coù Saùt ,Phaù, Lieâm Tham thuû chieáu gaëp Taû, Höõu vaø nhieàu saùt tinh ñaéc ñòa : buoân baùn, tröôùc coøn coù laàn thaát baïi, sau ñöôïc giaøu coù. 2.COÂNG KYÕ NGHEÄ GIA : Meänh coù Tham Vuõ toïa thuû hoäi Saùt, Kình : Saùng daï vaø kheùo tay, coù xu höôùng veà coâng kyõ ngheä. Meänh coù Pha ,hoäi Hoûa, Vieät taïi Daàn,Thaân, hoaëc coùVuõ, Phaù, hoäi Xöông Khuùc thì kheùo tay, gioûi veà kyõ ngheä maùy moùc. Meänh coù Cô saùng suûa hoäi Taû, Höõu, Hình, Linh, Hoûa neân chuyeân veà thuû coâng hay kyõ ngheä maùy moùc. Meänh taïi Ngoï coù Ñoàng, Nguyeät hoäi saùt tinh laø ngöôøi chuyeân veà coâng kyõ ngheä (hay ñi buoân). Töôùng mieáu, vöôïng hoäi Kình, Ñaø laø kyõ ngheä gia, giaøu coù. Meänh coù Lieâm, Phaù toïa thuû ñoàng cung laø thôï cheá taïo nhöõng duïng cuï tinh xaûo. Saùt haõm ñòa hoäi Taû, Höõu, Long, Phöôïng, Quang, Quyù, laø thôï kim hoøan. Vuõ Khuùc hoäi Hình, Rieâu, Taáu , laø thôï moäc kheùo. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 114 Thieân cô haõm ñòa hoäi Long, Phöôïng, Ñaø, Hình laø thôï moäc- Theâm Ñaøo, Hoàng laø thôï traïm, thôï veõ gioûi. Thieân cô hoäi Ñoàng, Taáu laø thôï may, thôï theâu. Meänh coù Lieâm, Tham toïa thuû ñoàng cung hoäi nhieàu saùt tinh laø ngöøôøi thôï reøn hay ñoà teå. Meänh coù Moäc duïc laø ngöôøi coù xu höôùng laøm ngheà kim hoaøn hoaëc thôï reøn. Phuï chuù : Meänh hay Thaân, hay Quan loäc coù nhöõng caùch treân, caøng nhieàu sao toát ñeïp thì ngheà nghieäp caøng thònh vöôïng. 3.VAÊN CHÖÙC : Caùc cung Meänh, Thaân vaø Quan loäc caàn coù Taû, Höõu, Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hoïp. Coù nhieàu vaên tinh hoäi cuøng caùt tinh thì danh tieáng löøng laãy. 4.VUÕ CHÖÙC : Caùc cung Meänh, Thaân Quan Loäc, coù Saùt, Phaù, Tham, Lieâm, Vuõ, Töôùng thuû chieáu, gaëp Saùt tinh ñaéc ñòa, cuøng Taû, Höõu, Khoa, Quyeàn, Loäc, Binh, Hình, Töôùng, AÁn hoäi hoïp. Hoäi nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp thì raát quyù hieån. Coù Hoùa Quyeàn thì ñöôïc nhieàu ngöôøi tín phuïc. Coù nhöõng caùch sau ñaây thì phaùt veà voõ nghieäp. Thaát saùt, Thieân Hình ñaéc ñòa ñoàng cung. Phaù, Kình ñaéc ñòa ñoàng cung taïi Thìn Tuaát. Ñoàng Nguyeät, Kình hay Tham. Kình ñoàng cung taïi Ngoï. Tham, Linh ñoàng cung. 5.VAÊN –NGHEÄ SÓ : Cô, Nguîeât, Ñoàng , Löông hoäi Taû, Höõu, Khoâi, Vieät, Xöông, Khuùc, Taáu : nhaø baùo, nhaø vaên. Thieân cô hoäi Hoàng, Ñaøo, Hæ, Taáu : ca só, nhaïc só. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham hoäi Hoàng, Ñaøo, Long, Phöôïng, Taáu : hoïa só. 6-CAÙC NGHEÀ KHAÙC Giaùo sö : Löông hoäi Taû, Höõu, Xöông , Khuùc, Tueá. Luaät sö hay Quan toøa : Meänh coù Tueá, Kình hoäi Xöông, Khuùc; hay Cöï hoäi Hoå,Tueá, Phu. Y só : Töû, Phuû, hay Ñoàng, Löông hoäi Thieân y, Thieân quan, Thieân phuùc: Cô hay Löông hoäi Taû, Höõu, Loäc, Hình, Y, Quang Quyù. 7. TU HAØNH: Töû, Tham toïa thuû ñoàng cung ngoä Khoâng, Kieáp. Phuû toïa thuû ngoä Tam Khoâng. Meänh voâ chính dieäu gaëp saùt tinh Thieân Khoâng, Hoàng loan toïa thuû ñoàng cung. IX. SOÁ TIEÅU NHI: Luaän ñoaùn soá tieåu nhi thöôøng chæ duøng phaàn naøo vì khi coøn non nôùt, ñöùa treû chöa chòu aûnh höôûng maät thieát cuûa caùc tinh tuù. Coù ñöùa khi coøn nhoû thì ngoan ngoaõn, nhöng lôùn leân laïi ñaày ñuû thoùi xaáu. Coù ñöùa thuôû nhoû hay nghòch ngôïm, nhöng lôùn leân laïi nhu mì, hieàn töø. Aáy laø vì töø naêm 13 tuoåi chuùng môùi chòu aûnh höôûng ñuùng möùc cuûa caùc tinh tuù. Cuõng vì vaäy maø nhieàu ñöùa treû, maëc daàu soá toát, cuõng bò ñau yeáu, quaët queïo luoân, coù khi cheát tröôùc naêm 13 tuoåi. Cho neân ñoái vôùi nhöõng treû nhoû, cha meï coù boån phaän phaûi troâng nom chu ñaùo, ñöøng cho laø soá chuùng toát maø coi soùc caåu thaû. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 115 Khi treû sô sinh, ta phaûi tính xem treû coù phaïm giôø Kim saø thieát hoûa hay giôø Quan saùt laø hai giôø ñaùng quan ngaïi. Giôø Kim saø thieát toûa- Phaïm giôø naøy thì ñöùa treû hay ñau yeáu vaø khoù nuoâi. Caùch tính nhö sau : Töø cung Tuaát keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh. Ngöøng laïi ôû cung naøo thì cung aáy keå laø thaùng gieâng tính nghòch cho ñeán thaùng sinh. Ngöøng laïi ôû cung naøo thì cung aáy keå laø moàng1, tính thuaän cho ñeán ngaøy sinh. Ngöøng laïi ôû cung naøo thì cung aáy keå laø giôø Tyù, tính nghòch cho ñeán giôø sinh. Giôø sinh cuûa con trai truùng vaøo cung Thìn hay Tuaát laø phaïm giôø. Giôø sinh cuûa con gaùi truùng vaøo cung Söûu hay Muøi laø phaïm giôø. Phaïm giôø Kim saø thieát hoûa thì khoù nuoâi. Tuy nhieân, nhôø Phuùc ñöùc cuûa ñöùa treû vaø cuûa cha meï ñöôïc toát ñeïp vaø cuõng vì nhöõng treû nhoû chöa chòu aûnh höôûng ñuùng möùc cuûa caùc tinh tuù, nhieàu ñöùa treû phaïm giôø cuõng qua khoûi; tôùi naêm 13 tuoåi thì chaéc chaén laø soáng. Giôø Quan Saùt Phaïm giôø naøy thì treû hay ñau yeáu hoaëc maéc tai naïn. Muoán bieát coù phaïm giôø, coi sau ñaây : Thaùng sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Giôø Quan Saùt Caùc löu nguyeät haïn vaø löu nhaät haïn cuõng tính theo nhö ôû trang 31. Töø naêm 13 tuoåi trôû ñi thì hoaøn toaøn aùp duïng caùch coi soá cuûa ngöôøi lôùn. X.Nhöõng sao bieåu töôïng cô theå ngöôøi. Nhöõng sao sau ñaây toïa thuû ôû Meänh. Thaân hay Taøi aùch bieåu töôïng nhöõng cô theå ngöôøi. Ta caàn bieát ñeå roäng ñöôøng luaän ñoaùn. Sao 1-Thieân Khoâi Thieân hình ñoàng cung (Khoâng Giaûi Thaàn) 2-Hoàng Loan Cô Theå Ñaàu Ñaàu bò ñaâm cheùm hay thöông tích Toùc Toùc moïc toát MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Ngoä Phi Lieâm 3-Thieân Töôùng Hao ñoàng cung Hình ñoàng cung 4-Tam Thai 5-Taû phuø, Höõu baät 6-Thaùi Döông 7-Thaùi aâm Nhaät nguyeät ngoä Kình Ngoä moät trong Tam AÂm Ngoä Rieâu, Kî Ngoä Tam AÂm 8-Long Trì Ngoä Khoác Hö 9-Hoùa Khoa, Hoùa Quyeàn 10-Hoùa Quyeàn Ngoä Töû Vi Ngoä Thieân Ñoàng Ngoä Cöï, Ky 11-Phöôïng caùc Taáu thö ñoàng cung Hoäi Kieáp, Kình 12-Cöï Moân 13-Hoùa Kî 14-Tueá phaù Hoäi Khoác Hö 15-Baùt toïa 16- Hoùa loäc 17-Laâm quan 18-Phaù toùai Hoäi Khoác Hö hay Khoâng Kieáp 19-Thieân Vieät Hao ñoàng cung 20-Ñeá Vöôïng Hoäi Kình Ñaø 21-Tham Lang Kî ñoàng cung 22-Thanh Long, Long Trì 23.-Vaên Xöông 24-Thieân Ñoàng Kî Ñoàng Cung 25-Thai www.tuviglobal.com Maët Maët choaét Maët bò thöông tích Traùn Hai loâng maøy Maét beân traùi Maét beân phaûi Maét lôùn, maét nhoû Coù taät nhö caän thò, bieáng maét. Ñau maét Choät maét Muø loøa Muõi Muõi ñau Löôõng quyeàn Maù Maù ñoû Maù traéng Maù ñen Tai Tai thính Tai ñieác Mieäng, nhaân trung Löôõi Raêng Ñau raêng Caèm Raâu Raâu raäm hay raâu quai noùn Coå Cuoáng hoïng Ñau cuoáng hoïng Hai Vai So Vai Löng Löng coù taät Naùch Hoâi naùch naëng Hai vuù Buïng Boä tieâu hoùa Beänh ôû boä tieâu hoùa AÂm hoä, töû cung 116 MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi 26-Kình Döông 27-Hæ Thaàn 28-Thieân Maõ Ngoä Tuaàn Trieät 29-Baïch Hoå 30-Thieân Rieâu 31-Thieân Hình 32-Vuõ Khuùc www.tuviglobal.com 117 Döông vaät Haäu moân Chaân tay Chaân tay queø hay coù taät Xöông, maùu Loâng, ruoät Da, veát seïo Noát ruoài. CHÖÔNG BOÁN LUAÄN ÑOÙAN VAÄN HAÏN I. Caùch luaän ñoaùn : Muoán luaän ñoaùn vaän haïn veà moät naêm naøo cuûa moät laù soá, ta phaûi laàn löôït quan saùt caùc ñieåm sau ñaây : a) Coi cung goác ñaïi haïn 10 naêm vaø cung löu nieân tieåu haïn 1 naêm, xem nhöõng cung aáy coù hôïp vôùi Baûn Meänh khoâng ? Thí duï : Cung nhaäp haïn (Kim) töông hoøa vôùi Baûn meänh (Kim) : Toát. Cung nhaäp haïn (Thoå) sinh Baûn meänh (Kim ) Raát toát. Cung nhaäp haïn (Hoûa) khaéc Baûn meänh (Kim) : raát xaáu. Baûn meänh (Kim) sinh cung nhaäp haïn (Thuûy) : bình thöôøng. Baûn meänh (Kim ) khaéc cung nhaäp haïn (Moäc) : xaáu, vöøa. b) Coi nhöõng chính dieäu nhaäp haïn xem coù hôïp vôùi Baûn Meänh khoâng ? Thí duï : Chính dieäu nhaäp haïn (Kim) töông hoøa vôùi Baûn Meänh (Kim) : toát Chính dieäu nhaäp haïn (Thoå) sinh Baûn Meänh (Kim) : raát toát. Chính dieäu nhaäp haïn (Hoøa ) khaéc Ban Meänh (Kim) : raát xaáu. Baûn Meänh (Kim) sinh chính dieäu nhaäp haïn (Thuûy) : binh thöôøng. Baûn Meänh (Kim) khaéc chính dieäu nhaäp haïn (Moäc) :xaáu vöøa. b) Coi chính dieäu nhaäp haïn vaø chính dieäu thuû Meänh xem coù thuaät cuøng nhoùm khoâng ? Coù ba nhoùm : Nhoùm thöù nhaát goàm coù : Töû, Phuû, Cöï, Nhaät, Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông (goïi taét laø nhoùm Töû, Phuû) Nhoùm thöù hai goàm coù : Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, Saùt tinh vaø baïi tinh (goïi taét laø nhoùm Saùt, Phaù ) : Nhoùm thöù ba goàm coù :Vuõ, Töôùng, (Vuõ khuùc vaø Thieân Töôùng). Quan saùt Baûn meänh vaø cung nhaäp haïn, ta nhaän ñònh nhöõng tröøông hôïp sau ñaây : 1-Meänh vaø cung nhaäp haïn gaëp nhöõng sao saùng sau : cuøng moät nhoùm thì baïn toát ñeïp. Neáu Saùt, Phaù, Lieâm, Tham môø xaáu maø caùc saùt tinh, baïi tinh ñöôïc ñaéc caùch thì haïn cuõng khaù toát (vì nhöõng saùt tinh, baïi tinh ñaéc ñòa phuø taù cho Saùt, Phaù, Lieâm, Tham ). 2-Meänh coù sao saùng suûa thuoäc nhoùm Töû, Phuû :haïn gaëp nhöõng sao cuõng saùng suûa thuoäc nhoùm Saùt, Phaù thì chæ khaù toát, vaø trong caùi may, gaëp nhöõng ruûi ro baát kyø (tröø tuoåi Kyû). Neáu nhöõng sao nhaäp haïn môø xaáu thì haïn xaáu vaø hay xaûy ra tai hoïa. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 118 3.-Meänh coù sao saùng suûa thuoäc nhoùm Saùt, Phaù, haïn gaëp nhöõng sao cuõng saùng suûa thuoäc nhoùm Töû ,Phuû thì chæ khaù toát. Neáu nhöõng sao nhaäp haïn môø xaáu thì haïn xaáu xa, coâng vieäc laøm hay bò thaát baïi. 4-.Meänh coù Vuõ, Töôùng toát ñeïp : haïn gaëp nhöõng sao saùng suûa thuoäc hai nhoùm thì raát toát ñeïp. Neáu nhöõng sao nhaäp haïn môø xaáu, cuõng khoâng ñaùng lo ngaïi. 5-Meänh voâ chính dieäu : haïn gaëp sao saùng suûa thuoäc nhoùm Saùt Phaù, thì toát ñeïp hôn laø gaëp sao saùng suûa thuoäc nhoùm Töû Phuû. Cung nhaäp haïn cuõng voâ chính dieäu thì haïn raát xaáu. Nhöng neáu coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì laïi laø baïn toát. c) Quan saùt nhöõng sao hoäi hoïp taïi cung nhaäp haïn. Taïi cung nhaäp haïn, neáu thaáy ña soá sao hoäi hoïp toát ñeïp thì haïn ñöïôc coi laø toát ñeïp; neáu thaáy ña soá sao hoäi hoïp môø xaáu thì haïn ñöôïc coi laø xaáu xa. Chính dieäu nhaäp haïn saùng suûa toát ñeïp thì taøi loäc vöôïng, nhieàu söï may maén. Chính dieäu nhaäp haïn haõm ñòa thì taøi loäc suy keùm, gaëp nhieàu ruûi ro. Ngoaøi ra, neân bieát raèng Nam ñaåu tinh saùng suûa hôïp vôùi Döông nam, AÂm nöõ ; coøn Baéc ñaåu tinh saùng suûa hôïp vôùi AÂm nam, Döông nöõ. Ñaëc bieät coù nhöõng ñieåm sau ñaây caàn chuù yù : 1-Haïn coù Töû Vi maø ñaïi, tieåu haïn cuøng moät cung (Ñaïi tieåu haïn truøng phuøng) coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì phaûi lo cho tính maïng. 2-Thieân Phuû gaëp Tam Khoâng taøi loäc phaù taùn hay ñau yeáu. 3-Thieân Töôùng ngoä Khoâi, Hình hay Tuaàn Trieät aùn ngöõ : tai naïn göôm ñao, hoaëc bò thöông ôû ñaàu maët, coâng danh traéc trôû. 4-Thaùi Döông (haõm ) ngoä Rieâu, Ñaø, Kî hay Töù saùt : Ñau maét naëng, hoaëc ñau yeáu, tieàn taøi hao taùn, moïi vieäc trôû ngaïi. 5-Cöï moân ngoä Kî : tai naïn soùng nöôùc –Ngoä Tang : ñau yeáu, coù tang lôùn-Ngoä Tang Hoûa hay Linh ñau yeáu, coù tang lôùn hoaëc chaùy nhaø. –Ngoä Kî, Tueá, Ñaø ;ngheøo tuùng,khoå sôû. 6-Thieân cô ngoä Cöï, Kình, Ñaø : Maéc tai hoïa _Ngoä Thöông Söù : ñau yeáu, coù tang-ngoä Tang, Khoác :coù tang lôùn (Tuoåi giaø gaëp Thieân Cô haõm thì ñaùng ngaïi). 7-Thaùi aâm(haõm) ngoä Ñaø, Kyø : taùn taøi, ñau maét naëng-ngoä Hoûa, Linh : ñau yeáu, bò kieän tuïng. 8-Thieân Ñoàng (mieáu vöôïng hay haõm) : nay thay ñoåi choã ôû hoaëc coâng vieäc laøm. 9-Thieân löông ngoä Saùt tinh : Tieàn taøi , hao toån. 10-Thaát saùt ngoä Phaù Hình : giam caàm, tuø toäi. Ngoä Kình Kî : phaûi lo cho tính maïng-Ngoä Hoùa kî taïi Daàn, Thaân hay ñaùnh chöûi nhau. 11-Phaù Quaân ngoä Trieät : bò tai naïn cheát nôi ñöôøng saù. 12-Lieâm Trinh haõm ngoä Hoûa Linh :hay bò tai naïn hoaëc löøa ñaûo-ngoä Hình :maéc tuø toäi. 13-Tham Lang ngoä Rieâu Kî : tai naïn soâng nöôùc, tranh chaáp-ngoä Hoå : bò suùc vaät caén ñaù hay tai naïn xe coä. 14-Kình döông hay Ñaø la (ñaéc ñòa) : ñau yeáu, buoàn phieàn : möu söï choùng thaønh, nhöng may ruûi lieàn nhau. 15-Hoûa tinh hay Linh tinh (ñaéc ñòa) : danh taøi höng vöôïng, moïi söï may maén. 16-Ñòa khoâng, Ñòa kieáp (ñaéc ñòa) : coâng danh taøi loäc ñöôïc hoaïnh phaùt, nhöng khoâng beàn. 17-Hoùa Kî (ñaéc ñòa) :möu söï choùng thaønh nhöng söùc khoûe keùm. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 119 18-Ñaïi Tieåu Hao (ñaéc ñòa) : coâng danh taøi loäc hoaïnh phaùt. 19-Thieân Khoác, Thieân Hö : ñau yeáu, buoàn phieàn; möu söï tröôùc gaëp nhieàu trôû ngaïi, sau môùi thaønhTheâm Tang, Maõ : Haïi ngöôøi haïi cuûa, phaûi lo laéng. 20-Taû Höõu hay Xöông Khuùc ngoä saùt tinh : ñau yeáu, hao taùn, tieàn taøi, bò tai naïn. 21-Thieân Khoâi ngoä Thieân Hình :tai naïn veà göôm ñao, ñaàu maët bò thöông-Ngoä Tuaàn Trieät :cuõng nhö ngoä Thieân Hình, coù danh chöùc, taát phaûi caùch, baõi. 22-Maõ ngoä Hình : maéc tai naïn xe coä hoaëc göôm ñao.-Maõ ngoä Tuîeât hay Tuaàn Trieät : ñau yeáu, moïi söï suy baïi. 23-Giaûi thaàn :Ñaïi tieåu haïn ñeàu xaáu maø gaëp Giaûi thaàn caøng nguy ñeán tính maïng. 24-Tuaàn Trieät : Cung nhaäp haïn coù sao toát ñeïp laø haïn xaáu :cung nhaäp haïn coù nhieàu sao môø xaáu laø baïn toát, nhöng ban ñaàu hay gaëp trôû ngaïi. Sao Tuaàn coù aûnh höôûng maïnh meõ suoát ñôøi, coøn sao Trieät chæ coù aûnh höôûng maïnh töø nhoû ñeán 30 tuoåi, sau ñoù aûnh höôûng yeáu daàn. Tuaàn Trieät ñaéc ñòa (Tuaàn cö Moäc vò, Trieät ñaùo Kim cung) giaûi tröø ñöôïc moïi tai naïn. PHUÏ LUAÄN VEÀ TIEÅU HAÏN I.Haïn thi ñaäu coù coâng danh : cung nhaäp haïn coù nhieàu sao sau ñaây hoäi hoïp : Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Taû, Höõu, Khoa, Quyeàn, Loäc, Ñaùo, Hoàng, Hæ, Maõ, Thai Phuï, Phong caùo…… Cung nhaäp haïn coù Töù linh (Hoå, Caùi, Long, Phöôïng) hay Maõ ngoä Tröôøng sinh taïi Daàn, Thaân, Tò coâng danh cuõng hoaïnh phaùi. 2-Haïn ñöôïc giaøu coù : Cung nhaäp haïn coù Tham, Vuõ, Loäc ñoâng cung-Loäc Maõ taïi Daàn, Thaân, Tò. Cung nhaäp haïn ôû Tò, Hôïi coù Kieáp Khoâng cuõng hoaïnh phaùt nhöng hoaïnh phaù. 3-Haïn laáy vôï, laáy choàng : cung nhaäp haïn coù Taû, Höõu, Nhaät, Nguyeät, Long, Phöôïng, Ñaøo, Hoàng, Rieâu, Hæ, Hæ thaàn, Thanh long….. 4-Haïn sinh con : Cung nhaäp haïn coù Thai Sinh, Vöôïng, Taû, Höõu, Hoàng, Ñaøo, Long, Phöôïng, Thieân hæ, Hæ thaàn, Thanh Long. Cung nhaäp haïn laø cung aâm, coù chính dieäu Baéc ñaåu laïi gaëp nhieàu sao AÂm thì sinh con gaùi. Neáu cung nhaäp haïn laø cung Döông coù chính dieäu Baéc ñaåu, hoaëc laø cung AÂm coù chính dieäu Nam Ñaåu thì phaûi caên cöù vaøo soá nhieàu sao Döông hay soá nhieàu sao AÂm maø luaän ñoaùn laø trai hay gaùi. Neáu cung nhaäp haïn voâ chính dieäu thì xem chính dieäu cung xung chieáu. Phuï chuù : Con caùi laø cuûa chung hai vôï choàng; cho neân muoán luaän ñoaùn moät caùch chaéc chaén, caàn phaûi coi soá Meänh cuûa caû hai ngöôøi. NHAÄN ÑÒNH VEÀ HAÏN LIEÂN HEÄ GIÖÕA HAÏN VAØ MEÄNH, THAÂN 1-Neáu goác ñaïi haïn 10 naêm ñöôïc toát ñeïp maø gaëp tieåu haïn 1 naêm xaáu, cuõng ñôõ lo ngaïi. Traùi laïi, neáu goác ñaïi haïn 10 naêm xaáu xa maø gaëp tieåu haïn 1 naêm toát ñeïp cuõng khoâng ñaùng möøng nhieàu. 2-Neáu goác ñaïi haïn 10 naêm vaø tieåu haïn 1 naêm ñöôïc toát ñeïp, haïn 1 thaùng trong naêm ñoù, neáu coù xaáu ,cuõng chaúng ñaùng lo ngaïi. Traùi laïi, neáu goác ñaïi haïn 10 naêm vaø tieåu haïn 1 naêm xaáu xa, maø gaëp haïn moät thaùng toát ñeïp, cuõng khoâng ñaùng möøng nhieàu. 3-Meänh toát khoâng baèng Thaân toát, Thaân toát khoâng baèng haïn toát. Meänh toát thì quaõng ñôøi khi coøn treû ñöôïc sung söôùng. Thaân toát thì töø naêm 30 tuoåi trôû ñi ñöôïc toaïi nguyeän. Neáu Meänh Thaân ñeàu toát maø gaëp haïn xaáu cuõng long ñong, vaát vaû. Cho neân Meänh toát,Thaân toát laïi caàn phaûi gaëp haïn toát thì môùi thaät xöùng yù, toaïi loøng. Laù soá ñöôïc nhö vaäy goïi laø “Caåm thöôïng thieâm hoa” (Treân gaám laïi deät theâm hoa). MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 120 Neáu Meänh vaø Thaân ñeàu keùm maø haïn laïi toát ñeïp thì nhöõng naêm ñoù cuõng ñöôïc sung söôùng, phong tuùc, tuy raèng khoâng ñöôïc hoaøn myõ nhö caùch treân. Meänh Thaân keùm, haïn toát ñeïp goïi laø caùch “Khoâ moäc phuøng xuaân.”. II. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NHÖÕNG SAO LÖU ÑOÄNG : Ngoaøi aûnh höôûng cuûa goác ñaïi haïn 10 naêm vaø cuûa cung löu nieân tieåu haïn, vaän haïn coøn chòu aûnh höôûng cuûa nhöõng sao löu ñoäng. Nhöõng sao löu ñoäng laø nhöõng sao khoâng coù ghi trong laù soá vì vò trí thay ñoûi moãi naêm. Nhöõng sao löu ñoäng laø : Loäc toàn, Kình döông, Ñaø La, Thaùi Tueá, Tang Moân, Baïch Hoå, Thieân Khoác, Thieân Hö, Thieân Maõ. Trong laù soá cuõng ñaõ coù nhöõng sao naøy, nhöng ñoù laø nhöõng sao coá ñònh. Ñeå deã phaân bieät, teân nhöõng sao löu ñoäng coù theâm chöõ “löu” ôû ñaèng tröôùc. a) Tính chaát cuûa sao löu ñoäng –Naêm tuoåi-Nhöõng sao löu ñoäng coù tính chaát y nhö nhöõng sao coá ñònh. Sao löu ñoäng coù tính chaát y nhö nhöõng sao coá ñònh. Sao löu ñoäng ôû cung haõm hay gaëp nhieàu hung saùt tinh thì cuõng môø xaáu vaø taùc haïi maïnh meõ, thí duï nhö Löu Kình Döông gaëp Thaát Saùt ñoàng cung. Sao löu ñoäng ñaéc ñòa hay ñaéc caùch thì cuõng toát ñeïp nhö sao coá ñònh, laøm cho vaän haïn theâm hanh thoâng, röïc rôõ. Thí duï nhö Löu Loäc toàn gaëp Thieân Maõ coá ñònh ôû cung Daàn, hoäi nhieàu caùt tinh thì taøi loäc ñöôïc höng vöôïng. Khi sao löu ñoäng cuøng sao coá ñònh toïa thuû ñoàng cung thí duï Löu Tang moân gaëp Tang moân coá ñònh, Löu Loäc toàn gaëp Loäc toàn coá ñònh, thì aûnh höôûng hai sao coäng laïi thaønh xaáu xa boäi phaàn hoaëc toát ñeïp boäi phaàn. Nhieàu ngöôøi coù thaønh kieán sôï naêm tuoåi, cho raèng trong naêm tuoåi hay ñau yeáu, tieàn taøi hao taùn v.v………. Vaäy thì naêm tuoåi laø gì vaø söï lo sôï aáy coù chính ñaùng khoâng ? Thí duï ngöøoi sinh naêm Daàn, ñeán naêm 13,25,37,49 tuoåi, laïi truùng naêm Daàn, neân goïi laø naêm tuoåi. Khi truùng naêm tuoåi, coù moät söï kieän xaûy ra treân laù soá laø nhöõng sao löu ñoäng vaø sao coá ñònh cuøng teân ñeàu toïa thuû ñoàng cung. Thí duï : Löu Thaùi tueá ñoàng cung vôùi Thaùi Tueá coá ñònh, Löu Thieân Khoác ñoàng cung vôùi Thieân Khoác coá ñònh, Löu Baïch Hoå ñoàng cung vôùi Baïch Hoå coá ñònh, v.v….. Nhö vaäy thì söï lo sôï veà naêm tuoåi coù phaàn chính ñaùng, vì neáu nhöõng sao Thaùi Tueá, Thieân Khoác, Baïch Hoå ñaõ môø xaáu vaø hoäi nhieàu hung saùt tinh, nay laïi ñöôïc taêng cöôøng aûnh höôûng baèng nhöõng sao löu ñoäng thì taát nhieân vaän haïn trôû neân xaáu xa boäi phaàn. Nhöng söï lo ngaïi veà naêm tuoåi nhieàu khi laïi laø quaù ñaùng. Neáu nhöõng sao Thaùi Tueá, Thieân Khoác, Baïch Hoå keå laøm thí duï treân ñaây ñeàu ñaéc ñòa, ñaéc caùch, nay laïi ñöôïc taêng cöôøng aûnh höôûng baèng nhöõng sao löu ñoäng thì taát nhieân vaän haïn trôû neân toát ñeïp boäi phaàn. Noùi toùm laïi, naêm tuoåi chòu aûnh höôûng maïnh meõ cuûa caùc sao löu ñoäng neân coù theå xaáu xa theâm, maø cuõng coù theå toát ñeïp theâm. (Neân ghi nhaän raèng ñeán naêm tuoåi chæ coù 6 sao löu ñoäng ñoàng cung vôùi 6 sao coá ñònh laø Thaùi tueá, Tang moân, Baïch hoå, Thieân Khoác, Thieân hö, vaø Thieân maõ). Khi naøo haøng Can naêm xem haïn truøng vôùi haøng Can naêm sinh, thí duï naêm xem haïn laø Nhaâm Tyù vaø naêm sinh laø Nhaâm Ngoï, thì coù 3 sao löu ñoäng ñoàng cung vôùi 3 sao coá ñònh laø : Loäc toàn, Kình döông vaø Ñaø La). MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 121 b) Vò trí cuûa nhöõng sao löu ñoäng : -Caùch an nhöõng sao coá ñònh Loäc toàn, Kình döông, Ñaø la, Thaùi Tueá, Tang moân, Baïch hoå, Thieân Khoác, Thieân hö, Thieân Maõ,treân caùc cung soá theá naøo (trang 21,22,24,25) thì caùch tính vò trí cuûa caùc sao löu ñoäng veà moãi naêm xem haïn cuõng ñuùng nhö theá, chæ khaùc laø khi an caùc sao coá ñònh thì laáy naêm xem haïn maø tính. Baûng keâ vò trí töøng naêm cuûa Löu Ñaø La Löu Loäc Toàn vaø Löu Kình Döông. Haøng Can Naêm xem haïn Löu Ñaø La Löu Loäc Toàn Löu Kình Döông Giaùp Aát Bính-Maäu Ñinh-Kyû Canh Taân Nhaâm Quyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daàn Maõo Tò Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù Maõo Thìn Ngoï Muøi Daäu Tuaát Tyù Söûu Chuù yù : Sao Loäc toàn khoâng bao giôø ñoùng ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi.-Sao Ñaø la khoâng bao giôø ñoùng ôû Tyù, Ngoï, Maõo ,Daäu-Sao Kình Döông khoâng bao giôø ñoùng ôû Tò, Hôïi, Daàn, Thaân. Caùc sao Löu Loäc toàn hay Löu Kình Ñaø cuõng vaäy. BAÛNG KEÂ VÒ TRÍ TÖØNG NAÊM CUÛA CAÙC SAO LÖU ÑOÄNG. Thaùi Tueá , Tang Moân, Baïch Hoå, Thieân Khoác, Thieân Hö, Thieân maõ Naêm Xem haïn Löu tueá Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaùi Löu Tang Löu Baïch Moân Hoå Daàn Thaân Maõo Daäu Thìn Tuaát Tò Hôïi Ngoï Tí Muøi Söûu Thaân Daàn Daäu Maõo Tuaát Thìn Hôïi Tò Ngoï Muøi Löu Thieân Khoác Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Löu Thieân hö Löu Thieân maõ Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Daàn Hôïi Thaân Tò Daàn Hôïi Thaân Tò Daàn Hôïi Thaân Tò MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 122 III. Naêm haïn vaø naêm xung Moãi tuoåi gaëp naêm haïn hay naêm xung thöôøng xaûy ra nhöõng söï chaúng laønh nhö tai öông, thò phi, khaåu thieät, beänh taät…. Neáu vaøo nhöõng naêm aáy laïi gaëp phaûi hung tinh khoâng hôïp vôùi tuoåi thì laïi caøng theâm nguy hieåm, nhö xaûy ra tang toùc, hình thöông….. Nhöõng naêm haïn naêm xung coù nhieàu sao giaûi cöùu thì moïi tai naïn ñeàu qua khoûi, hoaëc giaûm thieåu. Baûng keâ nhöõng naêm haïn vaø naêm xung cuûa moãi tuoåi. Tuoåi Tyù Söûu, Ngoï Naêm haïn Daàn, Thaân Söûu, Ngoï Naêm xung Tyù, Ngoï Daàn, Maõo Tò, Hôïi Maõo, Daäu Toái kî Thaát saùt nhaäp haïn Thìn Thìn, Tuaát Tò Tò, Hôïi Muøi Daäu, Hôïi Söûu, Muøi Thaân Ngoï Thaân, Daàn Daäu Tuaát Daäu, Maõo Tò Hôïi Töû Töùc 134 Cöï Moân Tröôøng sinh Taûn Phuù Löïc só Thieân taøi Baïch Hoå Phaùt taùn Ñaø La Linh tinh Tuaát, Thìn Hôïi, Tò Theâ Thieáp 24 Thieân Töôùng Lieâm Trinh Döôõng Thieân Quyù Loäc toàn Thieân Ñöùc Phuùc Ñöùc Hoàng Loan Baùc só Ñaøo Hoa Ñòa Kieáp Löu Haø Phuï chuù Toái kî gaëp haïn ôû cung Thìn Tuaát vaø cung an Thaân Toái kò gaëp haïn ôû cung Tò vaø cung an Thaân Toái kî Kình döông nhaän haïn Toái kî Hoûa Linh nhaäp haïn Toái kî Kình Ñaø nhaäp haïn Toái kî gaëp haïn ôû cung Tuaát Thìn vaø cung an Thaân. Toái kî Kình Ñaø nhaäp haïn Toái kî Kình, Ñaø nhaäp haïn Huynh Ñeä Thieân Löông Thai Thieân troï Quan Phuù Quaû tuù Ñieáu Khaùch Hoùa Khoa Kình Döông Meänh Thaát saùt Tuyeät AÁn Quang Phuïc Binh Hoûa tinh Tröïc phuø Thieân Vieät Ñòa giaûi Thieân truø MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Taøi baïch 44 Tham Lang Moäc duïc Ñòa Khoâng Thanh Long Hoùa Quyeàn Long Ñöùc Thieân La Taät aùch 54 Thaùi aâm Quan ñaùi Ñaàu quaân Tieåu Hao Baùt toïa Tueá Phaù Thieân Khoác Vaên Xöông Thieân Söù Tuaàn Thieân di 64 Töû Vi- Thieân Phuû Laâm Quan Thieân y Töôùng Quaân Nguyeät Ñöùc Töû Phuø Kieáp Saùt Quoác aán Thieân Phuùc Thieân Rieâu Muøi www.tuviglobal.com Thaân Daäu Ngoï Tuaát Hôïi Sinh ngaøy 7 thaùng 2 naêm Kyû Daäu Giôø Muøi AÂm nam Thoå Meänh Kim Töù Cuïc Tò Tyù Thìn Maõo Noâ Boäc Thieân Cô Ñeá Vöôïng Phöôïng Caùc Taáu Thö Giaûi Thaàn Quan Phuø Hoa Caùi Thai Phuï Thieân thöông Long Trì 74 Daàn Söûu Quan Loäc 84 Phaù Quaân Suy Thieân Hæ Phi Lieâm Thieân Khoâi Thieáu aâm 123 Phuï Maãu Thieân Ñoàng Moä Thieân giaûi Ñaïi Hao Thieân nhö Thaùi Tuùeâ Thieân Quan Phong caùo Löu nieân v. t Höõu baät Phuùc Ñöùc (Thaân) Vuõ Khuùc Töû Thieân Hình Beänh phuø Hoùa loäc Thieáu döông Ñòa voõng Thieân Khoâng Ñieàn Traïch Thaùi Döông Beänh Tam Thai Hæ Thaàn Coát thaàn Tang moân Thieân maõ Ñöôøng phuø Hoùa kî Vaên khuùc Moät laù soá ñeå luaän ñoaùn (Laù soá naøy cuûa moät oâng baïn. Hieän nay ñaõ cao tuoåi coù theå laøm ñieån hình ñeå luaän ñoaùn). Meänh cuïc töông sinh, AÂm cö Döông vò. Meänh coù Thaát saùt trieån ñaàu, hoäi Khoâi Vieät, Töôùng AÁn. Thaân cö Phuùc Ñöùc coù Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng hoä Song Loäc, Quyeàn, Töôùng, AÁn, Ñaøo, Hoàng. Meänh Thaân vaø Phuùc Ñöùc coù nhöõng caùch treân nhöng khoâng theå phuù quyù ñöôïc , vì Hoùa Loäc ôû Thaân ñi keøm vôùi Thieân Khoâng, Hoùa Quyeàn ôû Taøi Baïch ñi keøm vôùi Ñòa Khoâng.Loäc Toàn ôû Theâ thieáp (chieáu Thaân) ñi keøm vôùi Ñòa Khoâng, Loäc Toàn ôû Theâ Thieáp (chieáu Thaân) ñi keøm vôùi Ñòa Kieáp. Tuy nhieân, nhöõng saùt tinh naøy khoâng theå taùc haïi nhieàu vì gaëp Vuõ, Töôùng (cheá ñöôïc tính hung aùc cuûa saùt tinh ) vaø vì caùc chính dieäu thuû chieáu Meänh Thaân ñeàu mieáu vöôïng. Soá naøy thuoäc Trung caùch . Nhaän xeùt : Thaát saùt gaëp Trieät khoâng coù haïi maáy, hôn nöõa Trieät ôû Thaân Daäu laø ñaéc ñòa; duø sao Meänh coù Trieät neân luùc thieáu thôøi vaát vaû-Thieân Hình ôû Tuaát laø ñaéc ñòa thì toát. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 124 Thieân di ôû Töû, Phuû (tính ngay thaúng ) chieáu Meänh ; Thaân vaø Taøi Baïch coù Thieân Ñòa-khoâng ñi keøm vôùi Quyeàn, Loäc neân khoâng theå ñi buoân laøm giaøu, maø chæ laøm coâng chöùc haïng trung (lieâm khieát vì coù Töû, Phuû) nhöng thöôøng ñöôïc laøm tröôûng sôû, tröôûng phoøng vì Meänh coù Khoâi, Vieät, Thieân di coù Töôùng AÁn. Quan Loäc coù Phaù Quaân cö Tyù, hoäi Khoâi Vieät, Hoàng, Ñaøo, Hæ, Quang, Quy, cung nhò hôïp laïi coù Long, Phöôïng, Caùi, neân coâng danh sôùm ñaït, vaø cuõng khaù tieán. Coù Phi lieâm neân gaëp nhieàu may maén. Taøi Baïch coù Tham Lang vöôïng ñòa laïi theâm Hoùa Quyeàn neân hoaïnh taøi, kieám tieàn mau choùng veà giaø caøng kieám ñöôïc, nhöng vì coù Ñòa Khoâng neân coù bao nhieâu cuõng tieâu heát. Ñieàn Traïch coù Thaùi Döông haõm ñòa neân ngheøo. May maø coù Coâ Thaàn, Hoùa kî neân giöõ ñöôïc moät caùi nhaø ôû. Vì coù Thai toïa, Ñöôøng phuø neân nhaø cöûa luoân luoân ñöôïc söûa sang. Meänh coù Trieät ñaéc ñòa ; Taät aùch coù Tuaàn ñaéc ñòa, laïi theâm Ñaïi Tieåu Hao neân suoát ñôøi ñöôïc maïnh khoûe, ít beänh naïn. Coù Khoác Hö neân hay lo laéng nhöng khoâng sao. Coù Thaùi Döông haõm ñòa ngoä Kî neân maét beân traùi raát keùm. Huynh ñeä ñoùng ôû cung AÂm coù Thieân Löông laø Nam ñaåu, neân soá anh em trai gaùi nganh nhau. Coù Thai, Ñeá vöôïng neân theâm anh em dò baøo. Anh em khaù giaû vì coù Khoa, Long, Phöôïng, Xöông, Khuùc, Thai, Toïa ; tuy nhieân thieáu söï ñoaøn tuï vì coù Coâ, Quaû, Ñaåu Quaân, Hoùa kî hoäi hôïp. Theâ cung duø coù Ñòa Kieáp cuõng khoâng lo hình khaéc vì coù Thieân töôùng cuøng nhieàu phuùc tinh cöùu giaûi. Loäc toàn ñi cuøng Ñòa Kieáp neân vôï coù gia taøi cha meï ñeå cho cuõng tieâu taùn caû vì chieán tranh. Töû töùc ñoùng ôû cung AÂm, coù chính dieäu Cöï moân laø Baéc ñaåu neân sinh con gaùi ñaàu loøng. Coù Tröôøng sinh vaø Taû, Höõu hoäi hoïp neân nhieàu con., ña soá laø gaùi. Cung con ñöôïc khaù laø nhôø coù Sinh, Vöôïng, Taû, Höõu, Long, Phöôïng hoäi hoïp. Cung Phuï maãu coù Thieân Ñoàng haõm ñòa ngoä Trieät neân cha meï chaúng thoï .Coù Taû, Höõu, Sinh, Vöôïng , Long, Phöôïng hoäi chieáu neân cha meï laø ngöôøi danh giaù, khaù giaû. Cung Noâ boäc coù Thieân cô haõm ñòa hoäi Kình, Ñaø neân chaúng ñöôïc toát. Sau ñaây laø nhöõng vaän haïn, may hoaëc ruûi ñi xaûy ñeán : Naêm moät 1943 töùc naêm Quyù Muøi (Tieåu haïn taïi Tò) truùng tuyeån kyø thi chuyeån nghaïch Tham taù vì ñaïi tieåu haïn truøng phuøng (1) coù Tröôøng sinh ngoä Löu Thieân Maõ, Ñeá Vöôïng, Töù Linh ( Long, Phöôïng, Hoå, Caùi ), Taû, Höõu, Thai Phuï, Phong caùo…. Naêm 1948 töùc naêm Maäu Tyù (Tieåu haïn taïi Tuaát), bò baét giam oan vaøi thaùng vì bò vu khoáng veà chính trò (Haïn gaëp Ñòa voõng, Thieân Khoâng, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp laïi theâm Löu Kình Döông, Löu Ñaø La). Naêm 1954 töùc naêm Giaùp Ngoï (Ñaïi Tieåu haïn truøng phuøng taïi cung Taøi Baïch ôû Thìn) vì chieán tranh maø cô nghieäp saùnh kieät, maát heát nhaø cöûa ruoäng ñaát (Haïn ngoä Ñòa khoâng, Thieân Khoâng, vaø Löu Khoác, Hö ). (1) Ñaïi tieåu haïn truøng phuøng laø ñaïi haïn vaø tieåu haïn gaëp nhau ôû cuøng moät cung. Neáu coù nhieàu sao toát thì caøng toát. Neáu coù nhieàu sao xaáu thì caøng nguy hieåm. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com Phuï Luïc NHÖÕNG BAÛNG TIEÄN DUÏNG ÑEÅ AN CHO ÑÖÔÏC MAU CHOÙNG. 125 CAÙC SAO Ngoaøi nhöõng sao coù ghi trong 11 baûng, coøn 8 sao nöõa, caùch an nhö sau : 1.Ñaåu quaân : Töø cung an Thaùi Tueá, keå laø thaùng gieâng, ñeám nghòch ñeán thaùng sinh, ngöøng laïi ôû cung naøo thì keå laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh, an Ñaåu quaân. 2-Thieân taøi, Thieân thoï : Töø cung an Meänh keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh, an Thieân Taøi. Töø cung an Thaân keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh, an Thieân thoï. 3-Tuaàn Thoï : coi baûng Luïc Giaùp trang 7, xem naêm sinh thuoäc Giaùp naøo. Thuoäc Giaùp Tyù, an Tuaàn ôû Tuaát Hôïi Thuoäc Giaùp Tuaát an Tuaàn ôû Thaân Daäu Giaùp Thaân an Tuaàn ôû Ngoï Muøi Giaùp Ngoï an Tuaàn ôû Thìn Tò Giaùp Thìn an Tuaàn ôû Daàn Maõo Giaùp Daàn, an Tuaàn ôû Tyù Söûu 4-Thieân la, Ñòa voõng, Thieân Thöông Thieân Saùt. An nhöõng sao naøy laàn löôït vaøo cung Thìn, cung Tuaát, cung Noâ Boäc vaø cung Giaûi aùch. 14 chính dieäu thuoäc hai voøng sao Töû Vi Töû Vi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Lieâm Trinh Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thieân Ñoàng Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Vuõ Khuùc Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaùi Döông Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Thieân Cô Hôïi Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Thieân Phuû Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thaùi AÂm Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tham Lang Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Cöï Moân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Phuï chuù : Bieát Töû vi an ôû cung naøo thì theo haøng ngang maø an caùc sao khaùc. Voøng Sao Tröôøng Sinh Thieân Töôùng Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thieân löông Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Thaát Saùt Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tí Hôïi Phaù Quaân Daàn Söûu Tí Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Döông Nam AÂm nöõ Hoûa Luïc cuïc Thuûy Thoå Cuïc Kim Töù Cuïc Moäc Tam cuïc AÂm Nam Döông nöõ Hoûa luïc cuïc Thuûy Thoå Cuïc Kim Töù Cuïc Moäc Tam Cuïc www.tuviglobal.com Traøng Moäc Sinh Duïc Quan Laâm Ñeá Suy Ñaùi Quan vöôïng Beänh Töû Moä Tuyeät Thai Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Hôïi Tyù Söûu Daàn Daàn Söûu Tyù Thaân Muøi Tò Hôïi 126 Döôõng Tyù Söûu Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tuaát Daäu Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûuï Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tí Thìn Maõo Daäu Söûu Tyù Thaân VOØNG SAO LOÄC TOÀN Xem baûng 7 ñeå bieát Loäc toàn an ôû cung naøo roài theo haøng ngang an caùc sao khaùc. Loäc Toàn Baùc Só Löïc Só Thanh Tieåu Long Hao Töôùng Taáu Quaân thö Phi Hæ Lieâm thaàn Beänh Ñaïi phuø Hao Phuïc Binh Quan Phuû Döông nam , AÂm nöõ Tyù Daàn Maõo Tò Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù Daàn Maõo Tò Ngoï Thaân Daäu Hôïi Söûu Maõo Thìn Ngoï Muøi Daäu Tuaát Tyù Daàn Thìn Tò Muøi Thaân Tuaát Hôïi Söûu Maõo Tò Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù Daàn Thìn Ngoï Muøi Daäu Tuaát Tyù Söûu Maõo Tò Muøi Thaân Tuaát Hôïi Söûu Daàn Thìn Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù Daàn Maõo Tò Muøi Daäu Tuaát Tyù Söûu Maõo Thìn Ngoï Thaân Tuaát Hôïi Söûu Daàn Thìn Tò Muøi Daäu Hôïi Tyù Daàn Maõo Tò Ngoï Thaân Tuaát Tyù Söûu Maõo Thìn Ngoï Muøi Daäu Hôïi Söûu Daàn Tò Tò Muøi Thaân Tuaát Tyù Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Daàn Maõo Tò Ngoï Thaân Daäu Hôïi Daàn Maõo Tò Ngoï Thaân Daäu Hôïi Söûu Daàn Thìn Tò Muøi Thaân Tuaát Tyù Söûu Maõo Thìn Ngoï Muøi Daäu Hôïi Tyù Daàn Maõo Tò Ngoï Thaân Tuaát Hôïi Söûu Daàn Thìn Tò Muøi www.tuviglobal.com 127 Daäu Tuaát Tyù Söûu Maõo Thìn Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù Daàn Maõo Tò Muøi Thaân Tuaát Hôïi Söûu Daàn Thìn Ngoï Muøi Daäu Tuaát Tyù Söûu Maõo Tò Ngoï Thaân Daäu Hôïi Tyù Daàn Thìn Tò Muøi Thaân Tuaát Hôïi Söûu Maõo Thìn Ngoï Muøi Daäu Tuaát Tyù Töû Phuø Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tueá Phaù Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Long Ñöùc Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Baïch Hoå Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Phuùc Ñöùc Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Ñieáu Khaùch Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tröïc Phuø Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát VOØNG SAO THAÙI TUEÁ Naêm Sinh Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thaùi Tueá Tí Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Thieáu Döông Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Tang Moân Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Thieáu AÂm Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Quan Phuø Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Nhöõng Sao An Theo Giôø Sinh Giôø Sinh Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Vaên Xöông Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Vaên Khuùc Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Thai Phuï Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Phong Caùo Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Ñòa Khoâng Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Ñòa Kieáp Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Hôïi Hôïi Maõo Tò www.tuviglobal.com Söûu Tyù 128 Tuaát Baûng 6 Nhöõng Sao An Theo Thaùng Sinh Thaùng Sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Taû Phuø Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Höõu Baät Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Thieân Hình Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Thieân Rieâu Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Thieân Y Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Thieân Giaûi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Ñòa Giaûi Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Nhöõng Sao An Theo Haøng Can Cuûa Naêm Sinh Naêm Sinh Loäc Toàn Kình Döông Ñaø La Quoác AÁn Ñöôøng Phuù Thieân Khoâi Thieân Vieät Thieân Quan Thieân Phuùc Giaùp Daàn Maõo Söûu Tuaát Muøi Söûu Muøi Muøi Daäu Aát Maõo Thìn Daàn Hôïi Thaân Tyù Thaân Thìn Thaân Bính Tò Ngoï Thìn Söûu Tuaát Hôïi Daäu Tò Tyù Ñinh Ngoï Muøi Tò Daàn Hôïi Hôïi Daäu Daàn Hôïi Maäu Tò Ngoï Thìn Söûu Tuaát Söûu Muøi Maõo Maõo Kyû Ngoï Muøi Tò Daàn Hôïi Tyù Thaân Daäu Daàn Canh Thaân Daäu Muøi Thìn Söûu Ngoï Daàn Hôïi Ngoï Taân Daäu Tuaát Thaân Tò Daàn Ngoï Daàn Daäu Tò Nhaâm Hôïi Tyù Tuaát Muøi Thìn Maõo Tò Tuaát Ngoï Quyù Tyù Söûu Hôïi Thaân Tò Maõo Tò Ngoï Tò Nhöõng Sao An Theo Haøng Can Cuûa Naêm Sinh MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi Naêm Sinh Löu Haø Thieân Truø Löu Thieân www.tuviglobal.com 129 Hoa Loäc Hoùa Quyeàn Hoùa Khoa Hoùa Kî Trieät Thaân Daäu Ngoï Muøi Thìn Vi Giaùp Daäu Tò Tò Lieâm Phaù Vuõ Nhaät Aát Tuaát Ngoï Ngoï Cô Löông Töû Nguîeât Bính Muøi Tyù Thaân Ñoàng Cô Xöông Lieâm Tò Ñinh Thìn Tò Daäu Nguyeät Ñoàng Cô Cöï Daàn Maõo Maäu Tò Ngoï Thaân Tham Nguyeät Höõu Cô Tyù Söûu Kyû Ngoï Thaân Daäu Vuõ Tham Löông Khuùc Thaân Daäu Canh Thaân Daàn Hôïi Nhaät Vuõ Ñoàng Nguyeät Ngoï Muøi Taân Maõo Ngoï Tyù Cöï Nhaät Khuùc Xöông Thìn Tò Nhaâm Hôïi Daäu Daäu Löông Töû Taû Vuõ Daàn Maõo Quyù Daàn Tuaát Maõo Phaù Cöï Nguyeät Tham Tyù Söûu BAÛNG 8 : BAÛNG AN CAÙC SAO TAM THAI, BAÙT TOÏA THEO THAÙNG SINH VAØ NGAØY SINH Ngaøy 1-13-25 2-14-26 3-15-27 4-16-28 5-17-29 6-18-30 Thai Thai Toïa Thai Thai Toïa Thai Toïa Thai Toïa Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Daäu Ngoï Thaân Muøi Muøi Thaân Ngoï Daäu Tò Tuaát Thìn Hôïi Thaân Muøi Muøi Thaân Ngoï Daäu Tò Tuaát Thìn Hôïi Maõo Tyù Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Toïa Toïa Thaùng 1 2 3 4 5 6 Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Muøi Muøi Thaân Ngoï Daäu Tò MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 130 7 8 9 Tuaát Hôïi Tí Thìn Maõo Daàn Hôïi Tyù Söûu Maõo Daàn Söûu Tyù Söûu Daàn Daàn Söûu Tyù Söûu Daàn Maõo Söûu Tyù Hôïi Daàn Maõo Thìn Tyù Hôïi Tuaát Maõo Thìn Tò Hôïi Tuaát Daäu 10 Söûu Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân 11 Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Muøi Muøi 12 Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Muøi Muøi Ngoï Thaân BAÛNG 8 (TIEÁP THEO) Ngaøy 7-19 8-20 9-21 10-22 11-23 12-24 Thai Toïa Thai Toïa Thai Toïa Thai Toïa Thai Toïa Thai Toïa 1 Tuaát Thìn Hôïi Maõo Tyù Daàn Söûu Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi 2 Hôïi Maõo Tyù Daàn Söûu Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát 3 Tyù Daàn Söûu Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu 4 Söûu Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân 5 Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Muøi 6 Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Muøi 7 Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Muøi 8 9 10 Tò Ngoï Muøi Daäu Ngoï Thaân Muøi Muøi Thaân Muøi Muøi Thaân Ngoï Muøi Thaân Ngoï Daäu Tò 11 Thaân Ngoï Daäu Tò Tuaát 12 Daäu Tuaát Thìn Hôïi Thaùng Tò Muøi Muøi Muøi Thaân Ngoï Thaân Ngoï Daäu Tò Thaân Ngoï Daäu Tò Tuaát Thìn Daäu Tuaát Hôïi Tò Thìn Maõo Tuaát Hôïi Tyù Thìn Maõo Daàn Thìn Hôïi Maõo Tyù Daàn Söûu Söûu Maõo Tyù Daàn Söûu Söûu Daàn Tyù BAÛNG 9 BAÛNG AN CAÙC SAO AN QUANG, THIEÂN QUYÙ THEO NGAØY SINH VA GIÔØ SINH Ngaøy 1-13-25 2-14-26 3-15-27 4-16-28 5-17-29 6-18-30 Quang Quyù Quang Quyù Quang Quyù Quang Quyù Quang Quyù Quang Quyù Tyù Daäu Tò Tuaát Thìn Hôïi Maõo Tyù Daàn Söûu Söûu Daàn Tyù Söûu Thaân Ngoï Daäu Tò Tuaát Thìn Hôïi Maõo Tyù Daàn Söûu Söûu Daàn Maõo Muøi Ngoï Muøi Thaân Thaân Muøi Ngoï Muøi Daäu Thaân Tò Ngoï Tuaát Daäu Thìn Tò Hôïi Tuaát Maõo Thìn Tyù Hôïi Daàn Maõo Giôø MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 131 Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Söûu Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Daàn Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tuaát Thìn Hôïi Maõo Tyù Daàn Söûu Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi BAÛNG 9 (TIEÁP THEO) Ngaøy 7-19 8-20 9-21 10-22 11-23 12-24 Quang Quyù Quang Quyù Quang Quyù Quang Quyù Quang Quyù Quang Quyù Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Muøi Muøi Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Muøi Muøi Daàn Söûu Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Ngoï Thaân Maõo Tyù Daàn Söûu Söûu Daàn Tyù Maõo Hôïi Thìn Tuaát Tò Daäu Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Hôïi Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Tuaát Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Tò Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daäu Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Ngoï Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Muøi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Muøi Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Thaân Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Ngoï Thìn Maõo Daàn Söûu Tyù Hôïi Tuaát Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Giôø Thaân BAÛNG 10 : NHÖÕNG SAO AN THEO HAØNG CHI CUÛA NAÊM SINH Naêm Long Phöôïng Giaûi Thieân Thieân Thieân Nguyeät Hoàng Thieân Sinh Trì Caùc Thaàn Khoác Hö Ñöùc Ñöùc Loan hyû Tyù Thìn Tuaát Tuaát Ngoï Ngoï Daäu Tò Maõo Daäu Söûu Tò Daäu Daäu Tò Muøi Tuaát Ngoï Daàn Thaân Daàn Ngoï Thaân Thaân Thìn Thaân Hôïi Muøi Söûu Muøi Maõo Muøi Muøi Muøi Maõo Daäu Tyù Thaân Tyù Ngoï Thìn Tò Thaân Daäu Ngoï Tò Ngoï Tò Daàn Söûu Tuaát Hôïi Söûu Daàn Daäu Tuaát Hôïi Tuaát Tò Thìn Ngoï MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 132 Ngoï Muøi Thaân Tuaát Hôïi Tyù Thìn Maõo Daàn Thìn Maõo Daàn Tyù Hôïi Tuaát Tyù Söûu Daàn Maõo Thìn Tò Hôïi Tyù Söûu Daäu Thaân Muøi Maõo Daàn Söûu Daäu Söûu Söûu Söûu Daäu Maõo Ngoï Daàn Ngoï Tyù Tuaát Daàn Tyù Tyù Thaân Thìn Muøi Maõo Tò Hôïi Hôïi Maõo Hôïi Hôïi Muøi Tò Thaân Thìn Thìn Tuaát BAÛNG 10 : (TIEÁP THEO) Naêm Coâ Quaû Ñaøo Thieân Kieáp Hoa Phaù Thieân Sinh Thaàn Tuù Hoa Maõ Taøi Caùi Toaùi Khoâng Tyù Daàn Tuaát Daäu Daàn Tò Thìn Tò Söûu Söûu Daàn Tuaát Ngoï Hôïi Daàn Söûu Söûu Daàn Daàn Tò Söûu Maõo Thaân Hôïi Tuaát Daäu Maõo Maõo Tò Söûu Tyù Tò Thaân Muøi Tò Thìn Thìn Tò Söûu Daäu Daàn Tò Thìn Söûu Tí Tò Thaân Thìn Ngoï Hôïi Daàn Söûu Daäu Ngoï Ngoï Thaân Thìn Maõo Thaân Hôïi Tuaát Tò Muøi Muøi Thaân Thìn Tyù Tò Thaân Muøi Söûu Thaân Thaân Hôïi Muøi Daäu Daàn Tò Thìn Daäu Daäu Daäu Hôïi Muøi Ngoï Hôïi Daàn Söûu Tò Tuaát Tuaát Hôïi Muøi Maõo Thaân Hôïi Tuaát Söûu Hôïi Hôïi Daàn Tuaát Tyù Tò Thaân Muøi Daäu Tyù BAÛNG 11 : NHÖÕNG SAO HOÛA TINH VAØ LINH TINH Naêm Tò Daäu Söûu Hôïi Maõo Muøi Thaân Tyù Thìn Daàn Ngoï Tuaát sinh Hoûa Linh Hoûa Linh Hoûa Linh Hoûa Linh DÖÔNG NAM VAØ AÂM NÖÕ Giôø Tyù Maõo Tuaát Daäu Tuaát Daàn Tuaát Söûu Maõo Söûu Thìn Daäu Tuaát Daäu Maõo Daäu Daàn Daàn Daàn Tò Thaân Hôïi Thaân Thìn Thaân Maõo Söûu MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 133 Maõo Ngoï Muøi Tyù Muøi Tò Muøi Thìn Tyù Thìn Muøi Ngoï Söûu Ngoï Ngoï Ngoï Tò Hôïi Tò Thaân Tò Daàn Tò Muøi Tò Ngoï Tuaát Ngoï Daäu Thìn Maõo Thìn Thaân Thìn Muøi Daäu Muøi Tuaát Maõo Thìn Maõo Daäu Maõo Thaân Thaân Thaân Hôïi Daàn Tò Daàn Tuaát Daàn Daäu Muøi Daäu Tyù Söûu Ngoï Söûu Hôïi Söûu Tuaát Ngoï Tuaát Söûu Tyù Muøi Tyù Tyù Tyù Hôïi Tò Hôïi Daàn Hôïi Thaân Hôïi Söûu Hôïi Tyù Thìn BAÛNG 11 (TIEÁP THEO) Naêm sinh Tò Daäu Hoûa Söûu Linh Hôïi Hoûa Maõo Muøi Linh Thaân Hoûa Tyù Thìn Linh Daàn Ngoï Tuaát Hoûa Linh AÂm Nam vaø Döông Nöõ Giôø Tyù Maõo Tuaát Daäu Tuaát Daàn Tuaát Söûu Maõo Söûu Daàn Hôïi Thaân Hôïi Söûu Hôïi Tyù Thìn Daàn Söûu Tyù Muøi Tyù Tyù Tyù Hôïi Tò Maõo Tí Söûu Ngoï Söûu Hôïi Söûu Tuaát Ngoï Thìn Hôïi Daàn Tò Daàn Tuaát Daàn Daäu Muøi Tò Tuaát Maõo Thìn Maõo Daäu Maõo Thaân Thaân Ngoï Muøi Thaân Daäu Daäu Thaân Muøi Ngoï Thìn Tò Ngoï Muøi Maõo Daàn Söûu Tyù Thìn Tò Ngoï Muøi Thaân Muøi Ngoï Tò Thìn Tò Ngoï Muøi Muøi Ngoï Tò Thìn Daäu Tuaát Hôïi Tyù Tuaát Tò Thaân Hôïi Thaân Thìn Thaân Maõo Söûu Hôïi Thìn Daäu Tuaát Daäu Maõo Daäu Daàn Daàn ***HEÁT***
- Xem thêm -