Tài liệu Luận giải các chính tinh

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 870 |
  • Lượt tải: 114

Mô tả:

Luận giải các chính tinh
luậ n giả i cá c chı́ nh tinh ---------------------Phân loạ i cá c chı́ nh tinh theo đặ c tı́ nh chủ yế u 1. Đế tinh 2. Phú c tinh 3. Thiệ n tinh huynh đệ , phú c thọ Thiên Cơ 4. Quý tinh quan lộc Thá i Dương 5. Phú tinh củ a cả i Thá i Âm 6. Quyề n tinh tà i lộ c, uy quyề n Thiên Phủ , Thiên Tướ ng, Thấ t Sá t 7. Tà i tinh tà i lộ c 8. Đà o hoa tinh 9. Ám tinh 10. chủ tể cá c sao phú c, thọ Tử Vi Thiên Đồ ng, Thiên Lương Vũ Khú c, Thiên Phủ Liêm Trinh cả n trở Hung tinh Cự Môn dâm tinh Tham Lang Phá Quân hao tinh tù tinh Liêm Trinh cự môn Bắ c đẩ u tinh . âm . thủ y 1. Vi ̣ trı́ ở cá c cung: - Miế u đi ̣ a: Mã o, Dậ u - Vượ ng đi ̣ a: Tý , Ngọ , Dầ n - Đắ c đi ̣ a: Thân, Hợ i - Hã m đi ̣ a: Thı̀ n, Tuấ t, Sử u, Mù i, Ty ̣ 2. Ý nghı ̃ a cơ thể : Về cơ thể , Cự Môn là cá i miệ ng. Nế u gặ p Hỏ a hay Linh thı̀ miệ ng mé o. Tuy nhiên, nế u cung tậ t có Cự Môn thı̀ bệ nh tậ t lạ i liên quan đế n bộ phậ n sinh dụ c. 3. Ý nghı ̃ a tướ ng mạ o: Dù đắ c hay hã m đi ̣ a, Mệ nh có Cự Môn thı̀ "thân hı̀ nh đẫy đà , thấ p, da trắ ng, mặ t vuông ́ n, đầ vă y đặ n, mắ t lộ ". 4. Ý nghı ̃ a tı́ nh tı̀ nh: a. Nế u Cự Môn đắ c đi ̣ a: - thông minh, có khả năng phá n xé t tinh vi - nhân hậ u - mưu trı́ - có tà i hù ng biệ n - đặ c tı́ nh trộ i nhấ t. Đi vớ i nhiề u sao chı̉ về ngôn ngữ (Hó a Khoa, ương, X Khú c, Thá i Tuế , Lưu Hà ), năng khiế u nà y cà ng sắ c bé n. Ngườ i có Cự Môn tọ a thủ ở Mệ nh có năng khiế u về chı́ nh tri ̣ , tư phá p và ngoạ i giao,c đặ biệ t là khi đi kè m vớ i cá c sao chủ về chı́ nh tri ̣ và tư phá p như Tang, Hổ , Thá i Tuế , Quan Phù , Khố c, Hư. Đặ c biệ t, sao Cự Môn có hai vi ̣ trı́ rấ t đẹ p ở Tý và Ngọ chı̉ họ c lự c cao rộ ng, tà o,i đồ cang thờ i vớ i đứ c độ . (cá ch Thạ ch Trung ẩ n Ngọ c). Tuy nhiên, muố n đắ c thờ i phả i có mộ t trong nhữ ng điề u kiệ n: Hó aộLc đồ ng cung, Tuầ n/Triệ t á n ngữ , Đạ i/Tiể u Hao đồ ng cung - ngườ i rấ t rự c rỡ về tà i, đứ c, phú và quý . Nế u không đươ ̣ c mộ t trong nhữ ng điề u kiệ n trên mà phả i đồ ng cung vớ i Lộ c Tồ n thı̀ là ngườ i đa họ c, đa năng nhưng không gặ p thờ i. b. Nế u Cự Môn hã m đi ̣ a (Cự m á hay á m Không): - ké m thông minh, hay nhầ m lẫn - ăn nó i vụ ng về , khoá c lá c nên hay bi ̣ miệ ng tiế ng, cã i vã - đặ c tı́ nh nổ i bậ t - không thı́ ch giao thiệ p, ı́ t bạ n bè . - hay thay đổ i thấ t thườ ng - đa nghi, gian quyệ t, tham lam - bấ t đắ c chı́ , bấ t mã n Riêng đố i vớ i phá i nữ , cò n có thêm ý nghı ̃ a: - điêu ngoa lắ m điề u - đố kỵ , ghen tuông - đa dâm Tuy nhiên, có ngoạ i lệ vớ i hai tuổ iQuý và Tân. Gặ p hai tuổ i nà y dù Cự Môn hã m đi ̣ a, nhữ ng tı́ nh xấ u kể trên bi ̣ giả m nhẹ đi nhiề u, đặ c biệ t là có ó c thông minh. 5. Ý nghı ̃ a tà i lộ c: Nế u đắ c đi ̣ a, Cự Môn chı̉ sự già u sang, có uy danh. Đà n bà thı̀ tà i giỏ i, đả m đang,chồ lợ i ng. Nế u hã m đi ̣ a thı̀ vấ t vả , khổ sở , nhấ t là khi Cự Môn tọ a thủ ở Thı̀ n Tuấ t. Tuy nhiên, ó ngoạ c i lệ đố i vớ i hai tuổ iQuý và Tân gặ p Cự Môn hã m đi ̣ a ở Thı̀ n Tuấ t và hai tuổ ấ t,i Bı́ nhgặ p Cự Môn hã m đi ̣ a ở Sử u Mù i thı̀ đề u hiể n đạ t, khá giả . 6. Ý nghı ̃ a phú c thọ , tai họ a Nế u đắ c đi ̣ a, Cự Môn có ý nghı ̃ a phú c thọ . Nế u hã m đi ̣ a, ý nghı ̃ a xấ u rấ t nặ ng nề : - hay bi ̣ khẩ u thiệ t, miệ ng tiế ng - hay bi ̣ kiệ n cá o, tù tộ i - hay bi ̣ tai nạ n - hay bi ̣ bệ nh nan y (nhấ t là ở bộ phậ n sinh dụ c) - yể u tử , nế u không bỏ quê nhà tha phương cầ u thự c - đà n bà thı̀ khắ c chồ ng hạ i con Cũ ng có ngoạ i lệ đố i vớ i bố n tuổ i Quý , Tân, ấ t và Bı́ nh: tai họ a sẽ bi ̣ chiế t giả nhiề m điu. Cự Môn rấ t ky ̣ sao Hó a Ky ̣ , dù là đắ c đi ̣ a. Nế u hai sao nà y đồ ng cung sẽ gặ p nạ n chế uố i,t đđụ ng xe hay tai nạ n trinh tiế t. Ngoà i ra, Cự Môn hã m đi ̣ a có thêm cá c sá t tinh như Kı̀ nh, Đà , Không, Kiế p, Linh, Hỏ a và̀ nhhıtinh như Thiên Hı̀ nh thı̀ tai họ a bệ nh tậ t rấ t nặ ng và thườ ng phả i yể u tử và chế t thả m. 7. Ý nghı ̃ a Cự Môn và mộ t số sao khá c: a. Nhữ ng bộ sao tố t: - Cự , Nhậ t đồ ng cung ở Dầ n:vinh hiể n và danh giá suố t ba đờ i (ông, cha, mı̀ nh). Nế u ở Thân thı̀ không bằ ng ở Dầ n, ı̉ch khá giả thôi, trướ c có công danh, sau mớ i có tiề n bạ c. - Nế u thêm Quyề n, Phượ ng: sự tố t đẹ p tăng thêm. Tuy nhiên, nế u gặ p Lộ c Tồ n thı̀ xấ u: suố t đờ i bấ t đắ c chı́ . - Mệ nh đượ c Cự Nhậ t đồ ng cung chiế u:cũ ng đượ c tố t đẹ p như Cự , Nhậ t tọ a thủ . - Cự Cơ ở Mã o và Dậ ucó : quan chứ c lớ n, tà i lộ c dồ i dà o (đạ i phú ). ở Dậ u thı̀ ké m hơn ở Mã o. Đặ c biệnttuổ bố i ấ t, Kỷ , Bı́ nh, Tân thı̀ cà ng thi ̣ nh đạ t về cả hai mặ t phú và quý . - Nế u có thêm Đạ i , Tiể u Hao:rấ t già u có và uy quyề n, danh tiế ng lừ ng lẫy, nhưng tı́ nh tı̀ nh phó ng đã ng, ăn tiêu hoang phı́ . - Cự Khoa ở Thı̀ n Tuấ t:có biệ t tà i về ăn nó i, có khả năng du thuyế t - Tuổ i Tân, Mệ nh ở Tứ Mộ , Cự tọ a thủvẫ : n khá giả dù Cự hã m đi ̣ a. Nế u thêm Tả , Hữ u thı̀ tai họ a bi ̣ chiế t giả m nhiề u dù cho có Hó a Ky ̣ đồ ng cung. b. Nhữ ng bộ sao xấ u: - Cự hã m, Kı̀ nh, Đà ngườ : i yế u đuố i, bi ̣ bệ nh nan y. Nế u không bệ nh thı̀ trộ m cắ p, đà ng điế m, phá hoạ i; hı̀ nữ lăng t loà n. - Cự , Hỏ a, Linh: rấ t xấ u, có thể bi ̣ chế t thả m nế u hạ n xấ u. - Nế u thêm Kı̀ nh hay Đà :có thể tự tử bằ ng cá ch tự trầ m hay thắ t cổ . Nế u không, chân tay bi ̣ tà n tậ t, bỏ ng nặ ng. - Cự ở Tý Ngọ gặ p Lộ c Tồ n đồ ng cung:có họ c, có tà i nhưng bấ t đắ c chı́ vı̀ không gặ p thờ i. - Cự ở Hợ i Tý gặ p Lộ c Tồ n đồ ng cung:không phá t huy đượ c tà i năng, ngườ i có cao vọ ng nhưng bấ t toạ i chı́ . - Nữ mệ nh có Cự Ky con ̣ : gá i thı̀ thấ t trinh, đà n bà thı̀ thấ t tiế t. - Cự Tham Hao: bi ̣ tù tộ i 8. Ý nghı ̃ a củ a Cự Môn ở cá c cung: a. ở Tậ t: - Cự Kỵ :chế t đuố i (hay Cự Tham Riêu) - Cự , Kı̀ nh, Hỏ a đồ ng cung:bệ nh do tử u sắ c gây nên. Về mặ t bệ nh lý , Cự Môn ở Tậ t thı̀ có bệ nh ở hạ bộ , mặ t thườ ng có vế t, lú c ı́ có t tuổnhiề i u mụ n nhọ t. b. ở Di: - Cự Môn: bi ̣ khẩ u thiệ t, thi ̣ phi - Cự , Hỏ a, Linh: chế t đườ ng vı̀ tai nạ n nguy hiể m Nế u đắ c đi ̣ a, ra ngoà i đượ c vı̀ nể , tı́ n nhiệ m, dễ kiế m tiề n c. ở Nô: - Cự Môn: tôi tớ , bạ n bè hay nó i xấ u, oá n trá ch - Cự Môn hã m đi ̣ a:bi ̣ phả n bộ i d. ở Điề n: - Cự Cơ ở Mã o Dậ u: rấ t nhiề u nhà cử a e. ở Phú c: - Cự Cơ: đượ c hưở ng phú c thọ , phú quý , họ hà ng già u có quý hiể n. - Nế u Cự hã m:giả m thọ , suố t đờ i chậ t vậ t, bấ t toạ i , hay mắ c tai nạ n, kiệ n tụ ng, tha phương cầ u thự c. f. ở Phụ : - Cự Môn: cha mẹ bấ t hò a dù đắ c hay hã m đi ̣ a - Tạ i Hợ i , Tý , Ngọ :cha mẹ già u nhưng khắ c tı́ nh vớ i con - Tạ i Ty ̣ :cha mẹ xa cá ch nhau, nế u không cha hay mẹ chế t sớ m. - Tạ i Thı̀ n Tuấ t:cha mẹ bỏ nhau - Tạ i Dầ n: cha mẹ già u có , quý hiể n, số ng lâu g. ở Phu Thê: - Cự Môn ở Tý , Ngọ , Hợ i :vợ chồ ng đẹ p đôi, quý hiể n nhưng hay bấ t hò a. - Tạ i Thı̀ n, Tuấ t, Tyvợ ̣ : chồ ng bỏ nhau. Trai hay gá i phả i nhiề u lầ n lậ p gia đı̀ nh. i. ở Tử : - Cự Cơ: có con di ̣ bà o, cù ng mẹ khá c cha - Cự , Phá , Quả :sá t con k. ở Tà i: - Tạ i Hợ i , Tý , Ngọ :phá t tà i, tay trắ ng là m nên - Tạ i Dầ n: già u có lớ n, dễ kiế m tiề n. - Tạ i Thân: vấ t vả hơn nhiề u so vớ i tạ i Dầ n - Tạ i Thı̀ n Tuấ t:tiề n tà i khi và o khi ra, bi ̣ mấ t củ a vı̀ kiệ n tụ ng (như Cự Đồ ng đồ ng cung). - Cự Cơ: kinh doanh buôn bá n nên rấ t già u có . l. ở Quan: - Tạ i Tý Ngọ :văn võ kiêm toà n. Có nhiề u tà i năng, nhấ t là khoa ăn nó i, mưu trı́ , tà i tổ chứ c, đượ cườ ng i trọ ng vọ ng vı̀ lờ i nó i. - Tạ i Hợ i : có công danh nhưng có cao vọ ng - Tạ i Ty ̣ công : danh trắ c trở , chứ c nhỏ , hay gặ p tai nạ n - Tạ i Thı̀ n Tuấ t:sự nghiệ p về sau mớ i phá t. Có tà i xé t đoá n, lý luậ n nhưng thườ ng bi ̣ thi ̣ phi, oá́ ch. n tra m. ở Hạ n: - Cự Kỵ :tai nạ n dướ i nướ c hay xe cộ - Cự Môn: bi ̣ tai tiế ng, kiệ n tụ ng - Nế u sá ng sủ a:Cự là quyề n tinh, tấ t dễ thăng tiế n, đượ c tı́ n nhiệ m, có kiệ n tụ ng cũ ng thắ ng. Riêng tạ i Hợ i gặ p Lộ c thı̀ có nhiề u tiề n củ a nhưng có thể bi ̣ hao hụ t nế u mưu đạ i sự . - Nế u xấ u xa: bi ̣ thi ̣ phi, tai tiế ng, hao tà i, đau yế u, có tang; có thể bi ̣ bã i chứ c và bi ̣ tai nạ nộxe . Nếc u đạ i hạ n cũ ng xấ u thı̀ chế t. - Cự Tang Hỏ a Linh: đau ố m, tá n tà i, có tang, có thể bi ̣ chá y nhà . j liêm trinh Bắ c đẩ u tinh . âm . hỏ a 1. Vi ̣ trı́ ở cá c cung: - Miế u đi ̣ a: Thı̀ n, Tuấ t - Vượ ng đi ̣ a: Tý , Ngọ , Dầ n, Thân - Đắ c đi ̣ a: Sử u, Mù i - Hã m đi ̣ a: Tỵ , Hợ i , Mã o, Dậ u 2. Ý nghı ̃ a tướ ng mạ o: Ngườ i có Liêm Trinh tọ a thủ có "thân hı̀ nh cao lớ n, xương to và lộ , mặ t hơi dà i, sớ mnế cóp nhăn, vẻ mặ t không đượ c tươi nhuậ n, mắ t lồ i, sá ng, lông mà y rậ m, lộ hầ u". 3. Ý nghı ̃ a bệ nh lý : Liêm Trinh không chı̉ danh bộ phậ n cơ thể nà o nên ý nghı ̃ a bệ nh lý củ a sao nà y không̀ ng rõ lắram. Có ngườ i cho rằ ng Liêm Trinh đó ng ở Tậ t thı̀ bi ̣ tỳ vế t ở chân tay hay ở lưng. 4. Ý nghı ̃ a tı́ nh tı̀ nh: a. Nế u Liêm Trinh đắ c đi ̣ a: nhữ ng đặ c tı́ nh trộ i yế u là : Chı́ nh trự c quan, Đà o hoa tinh,̀ tinh Tu - sự ngay thẳ ng, chı́ nh trự c, đứ ng đắ n, thanh cao - sự liêm khiế t - sự nó ng nả y, ương ngạ nh, nghiêm nghi ̣ , đôi khi khắ c nghiệ t, cứ ng cỏ i - can đả m, cương quyế t, dũ ng mã nh Vớ i đứ c tı́ nh nó ng nả y, can đả m và dũ ng mã nh, Liêm Trinh là 1 trong 4 sao võ cá ch vàp hợ vớ i Thấ t Sá t, Phá Quân và Tham Lang thà nh bộ sao võ , nhấ n mạ nh võ tı́ nh và võ nghiệ p củ a đương số . - có số đà o hoa (gọ i là Đà o Hoa thứ hai). Tuy nhiên, vı̀ chı́ nh trự c cố hữ u nên Liên Trinh chı̉ có nghı ̃ a như sứ c thu hú t, quyế n rũ đố i vớ i ngườ i khá c phá i, không bao hà m ý nghı ̃ a lẳ ng lơ, hoa nguyệ t. hiên, Tuy nnế u Liêm Trinh đi đôi vớ i Tham Lang thı̀ chủ sự tham dụ c. Phá i nữ gặ p hai sao nà y thườ ng bấ t lợ i, nhấ t là nế u hã m đi ̣ a. b. Nế u Liêm Trinh hã m đi ̣ a: - khắ c nghiệ t, nó ng nả y - ngoan cố , ương ngạ nh - thâm hiể m, ti tiệ n, á c tı́ nh, lò ng lang dạ thú - có ó c kinh doanh - khé o tay, giỏ i về thủ công nghệ - thı́ ch đua chen, ganh ti ̣ 5. Ý nghı ̃ a công danh, tà i lộ c, phú c thọ : a. Nế u Liêm Trinh đắ c đi ̣ a: Đương sự đượ c phú quý và thọ . Đặ c biệ t có tà i kiêm nhiệ m cả văn võ , rấ t thao lượ cquyề và n biế n. Nế u đượ c thêm Xương Khú c đồ ng cung thı̀ là bậ c anh hù ng. b. Nế u Liêm Trinh hã m đi ̣ a: - suố t đờ i lậ n đậ n - bi ̣ nhiề u bệ nh tậ t, sứ c khỏ e suy ké m - hay bi ̣ tai nạ n - phả i ly tổ lậ p nghiệ p - giả m thọ Đặ c biệ t, vı̀ Liêm Trinh là tù tinh nên khó trá nh họ a ngụ c hı̀ nh, nế u đi đố i vớ i sao(Kı̀ dữnh, Đà , Không, Kiế p, Hỏ a, Linh, Ky ̣ , Hı̀ nh), có thể chế t thê thả m. Không cầ n phả i hộ i đủ bộ cá c sá t tinh mà thườ ngcầ chı̉ n 1 hay 2 sao nó i trên cũ ng bi ̣ ngụ c hı̀ nh. Nữ thı̀ khắ c chồ ng hạ i con, bệ nh tậ t, chế t dữ , chưa kể sự lăng loà n hoa nguy ệ t. 6. Ý nghı ̃ a củ a liêm trinh và mộ t số sao khá c: a. Nhữ ng bộ sao tố t: - Liêm, Tướ ng: dũ ng mã nh, oai quyề n, danh giá , thườ ng là quân nhân. Thiên Tướ ng đi vớ i Liêm Trinh có tádụ c ng khắ c chế nó ng tı́ nh củ a sao Liêm . - Liêm, Hồ ng, Khôi, Xương, Khú c: mưu sı ̃ giỏ i, đắ c dụ ng - Mệ nh đượ c Cự Nhậ t đồ ng cung chiế u:cũ ng đượ c tố t đẹ p như Cự , Nhậ t tọ a thủ . - Liêm Xương Khú c: có tà i thao lượ c, quyề n biế n. - Liêm Hı̀ nh đắ c đi ̣ a:quan võ giỏ i, thẩ m phá n sắ c nhưng cá ch nà y rấ t dễ bi ̣ hı̀ nh tù . b. Nhữ ng bộ sao xấ u: - Liêm Phá Hỏ a hã m đi ̣ a: tự tử (thắ t cổ , tự trầ m, uố ng độ c dượ c, thuố c ngủ ), trong đờ i chắ c chắ n có lầ n tự ưt̉ . - Liêm Phá Ky ̣ Tham : chế t chá y - LIêm Kiế p Hı̀ nh ở Mã o Dậ ubi: ̣ hı̀ nh tù , bi ̣ á m sá t (như Liêm Kı̀ nh Đà Hỏ a Linh ) - Liêm Kiế p ở Ty ̣ Hợ i :tự ả i trong tù 7. Ý nghı ̃ a củ a liêm trinh ở cá c cung: a. ở Phu Thê: rấ t bấ t lợ i cho gia đạ o, thể hiệ n qua: - việ c muộ n lậ p gia đı̀ nh. Trườ ng hợ p gặ p Thiên Phủ đồ ng cung thı̀ vợ chồ ng đề u cứ ngi,cỏ danh giá , sung tú c nhưng phả i muộ n gia đạ o mớ i tố t. - lậ p gia đı̀ nh nhiề u lầ n (ở Dầ n Thân hoặ c Tham, hoặ c Sá t, hoặ c Phá , hoặ c Tướ ng đồ ngng) cu - lấ y vợ /chồ ng nghè o - bi ̣ hı̀ nh khắ c gia đạ o nế u gặ p Sá t, Phá , Tham hay Tướ ng Liêm Trinh bấ t lợ i về gia đạ o như cá c sao Phá Quân, Thấ t Sá t, Tham Lang, đặ c biệ t là đốvớ i i phá i nữ . b. ở Tử : - sự chậ m con - sự ı́ t con (trừ phi đồ ng cung vớ i Thiên Phủ ) - sự sá t con (trườ ng hợ p gặ p Sá t, Phá ) - sự khó nuôi con (trườ ng hợ p gặ p Tướ ng, Phá , Sá t, Tham đồ ng cung) - con không hiể n đạ t (nế u gặ p Phá , Sá t, Tham) trừ trườ ng hợ p nế u có Phủ và Tướ ng đồ ng cung c. ở Tà i: Rấ t tố t nế u gặ p Phủ hay Tướ ng đồ ng cung: già u có lớ n, giữ đượ ccủ a. Tố t nế u Liêm Trinh ở Dầ n Thân: phả i cạ nh tranh mớ i đượ c tiề n, là m già u chậ m nhưng chắ chắ c n Nế u Sá t đồ ng cung: thấ t thườ ng Nế u Phá đồ ng cung: tiề n bạ c đi liề n vớ i tai ương Nế u Tham đồ ng cung: tú ng bấ n, khổ vı̀ tiề n, bi ̣ kiệ n vı̀ tiề n d. ở Tậ t: Xem mụ c 5b và 6b. e. ở Di: Rấ t tố t nế u đơn thủ ở Dầ n Thân, hoặ c đồ ng cung vớ i Phủ hay Tướ ng: đượ c quý nhân giú pỡđ, đượ c kẻ dướ i trọ ng vọ ng, tà i lộ c dễ kiế m, có danh giá , trấ n á p đượ c tiể u nhân (Tướ ng đồ ng cung). Ngoà i ra, rấ t bấ t lợ i vı̀ : - may rủ i đi liề n nhau (Phá đồ ng cung) - gặ p nhiề u tai nạ n gươm đao (Sá t đồ ng cung) - bi ̣ hı̀ nh tù , á m hạ i (Tham đồ ng cung) f. ở Nô: Thườ ng hay bi ̣ nó i xấ u, là m ơn nên oá n. g. ở Quan: ́ ng: võ nghiệ p vinh danh, kiêm Rấ t tố t vı̀ Liêm Trinh rấ t hợ p vớ i quan lộ c tạ i Dầ n Thân, hoặ c đồ ng cung vớ i Phủ hay Tươ nhiệ m cả chı́ nh tri ̣ , có uy quyề n, đượ c ngườ i kı́ nh nể . Vớ i cá c sao khá c thı̀ : - thăng giá ng thấ t thườ ng và chậ m thăng, chậ m công danh (Sá t đồ ng cung), may rủ i liề n nhau . Nế u bỏ quan trườ ng thiên về kinh doanh, kỹ nghệ thı̀ tố t hơn. - bấ t toạ i chı́ trong quan trườ ng (Phá đồ ng cung) - công danh thấ p, bi ̣ hı̀ nh ngụ c (Tham đồ ng cung) i. ở Điề n: Tạ i Dầ n Thân hoặ c có Tham đồ ng cung: tổ nghiệ p di sả n bi ̣ phá tá n hoặ c không đượ c hưở ng, rấ t bự c mı̀ nh vı̀ điề n sả n, về già cũ ng không có nhà ở cố đi ̣ nh Đố i vớ i cá c trườ ng hợ p khá c thı̀ : - hoặ c đượ c hưở ng củ a di sả n mà không giữ đượ c (trườ ng hợ Phủ p đồ ng cung) - hoặ c tự lậ p, vấ t vả ban đầ u, sau mớ i khá giảSá ( t hay Phá đồ ng cung) - hoặ c nhà đấ t trướ c ı́ t, sau nhiề uTướ ( ng đồ ng cung) Nó i chung, Liêm Trinh nó i lên sự khó khăn buổ i đầ u, ôn hò a hơn về sau. k. ở Phụ : Đồ ng cung vớ i Phủ hay Tướ ngthı̀ cha mẹ khá giả . Tạ i Dầ n Thân, Tham đồ ng cung: cha mẹ nghè o Sá t, Tham đồ ng cung: mồ côi sớ m Tạ i Dầ n Thân, Phá đồ ng cung: khắ c cha mẹ Phá Tham đồng cung: cha mẹ bi ̣ tai nạ n l. ở Hạ n: - Liêm Tham Ty ̣ Hợ i:bi ̣ tù hı̀ nh. Gặ p Hó a Kỵ hay Tuầ n Triệ t thı̀ giả i đượ c - Liêm Tham Sá t Phá :bi ̣ đau, bi ̣ oá n trá ch - Liêm Phá đồ ng cung bi ̣ Kiế p Kı̀ nh: kiệ n, tù , á m sá t - Liêm Kı̀ nh hay Đà :rủ i ro nhiề u, ưu tư lắ m - Liêm Hı̀ nh, Kỵ , Kı̀ nh hay Đà : bi ̣ á m sá t, lưu huyế t thanh toá n j phá quân Bắ c đẩ u tinh . âm . thủ y 1. Vi ̣ trı́ ở cá c cung: - Miế u đi ̣ a: Tý , Ngọ - Vượ ng đi ̣ a: Sử u, Mù i - Đắ c đi ̣ a: Thı̀ n, Tuấ t - Hã m đi ̣ a: Mã o, Dậ u, Dầ n, Thân, Tỵ , Hợ i Phá Quân là hung và hao tinh, thı́ ch hợ p vớ i nam giớ i hơn là nữ giớ i. Nó i chung, nữ giớ gặip sao nà y thườ ng bi ̣ nhữ ng bấ t trắ c về tı̀ nh duyên, gia đạ o vı̀ Phá Quân chủ về phu thê, hao tá n. 2. Ý nghı ̃ a cơ thể : Phá Quân không chı̉ mộ t bộ phậ n nà o trong cơ thể . Tuy nhiên, vı̀ là sao hao nên Phá Quânnhiề có u ý nghı ̃ a về bệ nh lý khi đi song vớ i cá c sao cơ thể khá c. 3. Ý nghı ̃ a bệ nh lý : Tọ a thủ ở cung Tậ t, Phá Quân có nghı ̃ a má u nó ng, hay bi ̣ mụ n nhọ t, ghẻ lở . - Phá Hao Mộ c Ky: ̣có ung thư, nế u không cũ ng phả i mắ c bệ nh cầ n phả i mổ xẻ mớ i qua khỏ i đượ c. - Phá Riêu Hồ ng: bệ nh mộ ng tinh - Phá Hỏ a, nhấ t là ở cung Ngọ:rố i trı́ , điên 4. Ý nghı ̃ a tướ ng mạ o: Ngườ i có Phá Quân thủ mệ nh thı̀ "thân hı̀ nh đẫy đà , cao vừ a tầ m, da hồ ng hà o, mặ t đầặynđ , mắ t lộ , hầ u lộ , lông mà y thưa" Nế u hã m đi ̣ a hay đắ c đi ̣ a thı̀ hơi thấ p. 5. Ý nghı ̃ a tı́ nh tı̀ nh: a. Nế u Phá Quân miế u, vượ ng và đắ c đi ̣ a: - thông minh - cương nghi ̣, quả cả m - tự đắ c, hiế u thắ ng, ưa ni ̣ nh hó t - có thủ đoạ n, yế m trá , đa mưu - can đả m, dũ ng mã nh - ham hoạ t độ ng, thı́ ch đi xa, ham săn bắ n b. Nế u Phá Quân hã m đi ̣ a: - ương ngạ nh, ngoan cố , ngỗ ngượ c - hiế u thắ ng - hung tợ n, hồ đồ , bạ o tı́ nh - nham hiể m, bấ t nhân - có ó c kinh doanh - khé o tay. Đà n bà thı̀dâm dậ t, độ c á c, lăng loà n 6. Ý nghı ̃ a công danh, tà i lộ c: Nó i chung, Phá Quân dù đắ c đi ̣ a cũ ng cò n bả n chấ t phá tá n, tiêu hao nên dù cho có ý ı ngh ̃ a tố t, cá i tố t đó cũ ng thăng trầ m, không lâu bề n. Vı̀ vậ y, Phá Quân đắ c đi ̣ a thı̀ đượ c già u sang nhưng gặ p nhiề u thăng trầ m thấ t thườ ng, đượ khi c, khi mấ t. Riêng đố i vớ i cá c tuổ i Đinh, Kỷ , Quý , Phá Quân lạ i tố t: có phú quý song toà n, uy quyề n hiể n há h. Cò c n đố i vớ i nhữ ng tuổ i Bı́ nh, Mậ u, Dầ n, Thân, Phá Quân miế u đi ̣ a tuy có hay nhưng hay mẵc tai họ a. + Cá c sao hợ p vớ i Phá Quân miế u đi ̣ a gồ m: cá t tinh (Xương, Khú c, Tả , Hữ u, Tam Hó a), sá tinh t đắ c đi ̣ a (Kı̀ nh, Đà , Không, Kiế p) + Cá c sao phá hoạ i Phá Quân miế u đi ̣ a gồ m: sá t tinh hã m đi ̣ a, Đạ i Tiể u Hao, Hổ , Kỵ h, Hı̀ n + Cá c sao phá hoạ i Phá Quân hã m đi ̣ a gồ m: sá t tinh hã m đạ i , Đạ i Tiể u Hao, Hổ , Ky ̣ , Hı̀ nh Nế u Phá Quân hã m đi ̣ a gặ p sá t tinh đắ c đi ̣ a thı̀ đượ c già u sang nhưng chó ng tà n hay ibihọ̣ ta a. Ngoà i ra, Phá hã m ở Mã o Dậ u hợ p vớ i tuổ i ấ t, Tân, Quý . Phá hã m ở Dầ n Thân, hợ p vớ tuổii Giá p, Đinh, Kỷ . Phá hã m ở Ty ̣ Hợ i hợ p vớ i tuổ i Mậ u. Trong ba trườ ng hợ p nà y thı̀ đỡ lo về tai họ a và tương đố khái giả . Cá c sao giả i nhữ ng bấ t lợ i cho Phá Quân hã m đi ̣ a gồ m: Hó a Khoa, Tuầ n, Triệ t, Nguyệ t Đư . ́c 7. Ý nghı ̃ a phú c thọ , tai họ a Thông thườ ng, ý nghı ̃ a tai họ a nhẹ nhấ t, dù là Phá miế u đi ̣ a, là sự thăng trầ m, thấ ườt th ng củ a công danh tà i lộ c. Chı̉ riêng trườ ng hợ p Phá miế u đi ̣ a đượ c cá t tinh hỗ trợ và sá t tinh đắ c đi ̣ a hộ i chiế thı̀ umớ i tố t. Nế u Phá miế u đi ̣ a bi ̣ cá c sao khá c phá hay Phá hã m đi ̣ a đi kè m vớ i cá c sao xấ u thı̀mắhay c nạ n, bi ̣ tù hı̀ nh, giả m thọ , bi ̣ bệ nh hoạ n khó chữ a, nghè o hè n, cô độ c, phiêu bạ t, chế t thả m. 8. Ý nghı ̃ a phá quân và mộ t số sao khá c: a. Nhữ ng bộ sao tố t: - Phá ở Tứ Mộ gặ p Hı̀ nh Lộ cuy: quyề n lớ n, danh cao - Phá , Phá Toá i đồ ng cung:tiế ng tăm lừ ng lẫy - Phá , Khoa, Tuầ n, Triệ t ở Thı̀ n Tuấ t:thẳ ng thắ n, lương thiệ n. Nế u thêm cả Nguyệ t Đứ c cà ng tố t. b. Nhữ ng bộ sao xấ u: i phá i nữ - Phá ở Tý Ngọ :nsớ m xa cá ch anh em, cha mẹ ; nế u không cũ ng khắ c vợ /chồ ng hoặ c hiế m con, nhấ t là đố i ́vơ . - Phá Tham Lộ c Mã :trai đà ng điế m, gá i dâm dậ t. Cả hai đề u vô hạ nh, tuy có dư dả tiề n bạ c - Phá Cá i Đà o:rấ t dâm dụ c, sá t chồ ng, lăng loà n - Phá Hỏ a:phá sả n, bá n sạ ch tổ nghiệ p - Phá Hỏ a Hao:bi ̣ tai nạ n khủ ng khiế p. Nế u thêm Việ t Hı̀ nh thı̀ chắ c chắ n chế t thê thả m vı̀ sú ng đạ n. - Phá Kı̀ nh Tả Hữ u ở Mã o Dậngườ u: i hế t sứ c độ c á c, đa sá t, loạ n thiên hạ , giế t ngườ i không gớ m tay. - Phá Phụ c Hı̀ nh Riêu Tướ ng Quân: vợ chồ ng ghen tuông đi đế n chỗ giế t nhau. - Phá , Triệ t, Cô:chế t đườ ng, bấ t đắ c kỳ tử 9. Ý nghı ̃ a củ a phá quân ở cá c cung: a. ở Bà o: - hiế m anh em, anh em bấ t hò a, xa cá ch nhau nế u Phá ở Tý Ngọ - cà ng hiế m hơn và anh em ly tá n hoặ c có tậ t và bấ t hò a, nế u Phá ở Thı̀ n Tuấ t, Dầ nân Thhay đồ ng cung vớ i Tử , Liêm, Vũ b. ở Phu Thê: Phá Quân thườ ng chủ sự hao tá n phu thê. Vợ ghen, chồ ng bấ t nghı ̃ a. - vợ chồ ng khá giả tuy chậ m phu thê và có thể có lầ n xa cá ch nhau nế u Phá ở Tý Ngọ - hı̀ nh khắ c, vı̀ vợ lăng loà n hoặ c vı̀ chồ ng bấ t nghı ̃ a nế u Phá ở Dầ n Thân; hı̀ nh khắ́ ucđồnêng cung vớ i Tử - muộ n phu thê hoặ c phả i chắ p nố i hai ba lầ n, nế u Phá ở Thı̀ n Tuấ t hoặ c đồ ng cung vớ iũV. - bấ t hò a, xa cá ch, nghè o khó nế u Phá đồ ng cung vớ i Liêm. c. ở Tử : Thông thườ ng có nghı ̃ a hiế m con, xung khắ c vớ i cha mẹ dù ở cung nà o và đi vớ i sao nà o. d. ở Tà i: - già u có dễ dà ng bằ ng kinh doanh tá o bạ o nế u Phá ở Tý Ngọ - tiề n bạ c ra và o bấ t thườ ng nế u Phá ở Thı̀ n Tuấ t hoặ c đồ ng cung vớ i Liêm - chậ t vậ t buổ i đầ u, về sau sung tú c nế u Phá đồ ng cung vớ i Tử hay Vũ - khó kiế m tiề n, thu ı́ t chi nhiề u nế u Phá ở Dầ n Thân e. ở Di: - đượ c xã hộ i trong nể , dễ kiế m tiề n, nhưng đôi khi mắ c nạ n nguy hiể m nế u Phá ở Tý Ngo ̣. ́ ở Thı̀ n Tuấ t. - may rủ i đi liề n nhau, quý nhân và tiể u nhân đề u có , nhiề u tai ương, chế t xa nhà nế u Pha - ra ngoà i gặ p quý nhân, chế t xa nhà nế u Phá đồ ng cung vớ i Tử . - ra ngoà i may ı́ t rủ i nhiề u, chế t xa nhà nế u Phá , Vũ , Liêm đồ ng cung. - hay bi ̣ tai nạ n xe cộ , vı̀ ngườ i á m hạ i, chế t xa nhà , nế u Phá đơn thủ ở Dầ n Thân f. ở Quan: - văn võ kiêm toà n, có quyề n thế , đa mưu, hay á t quyề n nế u Phá ở Thı̀ n Tuấ t - thà nh công trong nghiệ p võ nhưng thấ t thườ ng, lậ p thân trong thờ i chiế n, gặ p nhiề u việkhó c , nguy nhưng thà nh công, đa mưu, can đả m nế u Phá ở Tý Ngọ hoặ c đồ ng cung vớ i Tử Vi. - quân nhân chậ t vậ t, chứ c nhỏ nhưng nế u buôn bá n thı̀ đắ c lợ i nế u Phá ở Dầ n Thân hoặđồ c ng cung vớ i Vũ , Liêm. g. ở Điề n: - Không có điề n sả n nế u Phá ở Dầ n Thân - có sả n nghiệ p buổ i đầ u rồ i phá tan, về sau mớ i giữ củ a đượ c nế u Phá ở Thı̀ n Tuấoặ t hc đồ ng cung vớ i Tử , Liêm, Vũ . - mua nhà đấ t rấ t nhanh chó ng, nhưng cơ nghiệ p sa sú t về già , không giữ đượ c di sả n nếPhá u ở Tý Ngọ . i. ở Phú c: Nó i chung, đề u có nghı ̃ a họ hà ng ly tá n và riêng mı̀ nh phả i tha phương lậ p nghiệ p. Nế u Phá ở Tý Ngọ thı̀ đượ c phú c, số ng lâu; ở Thı̀ n Tuấ t thı̀ riêng mı̀ nh không có phú hiềcunnhưng họ hà ng quý hiể n; ở Dầ n Thân thı̀ ké m phú c, bi ̣ họ a, họ hà ng sa sú t; nế u đồ ng cung vớ i Tử , Liêm hay Vũvấthı̀ t vả , lao khổ , xa quê mớ i số ng lâu. k. ở Phụ : Chủ về hao tá n, Phá ở vi ̣ trı́ nà o cũ ng sớ m mấ t cha hay mẹ , ı́ t ra hai ngườ i xa cá cḥ choă bấ t hò a. Chı̉ trong trườ ng hợ p Phá ở Tý Ngọ và đồ ng cung vớ i Tử Vi thı̀ cha mẹ khá giả . Còi nthı̀ lạ không tố t. l. ở Hạ n: Nế u Phá sá ng sủ a thı̀ hạ n gặ p tà i, danh thà nh đạ t. Ngượ c lạ i , nế u hã m thı̀ rấ t nhiề tai uhọ a (tộ i , tang, mấ t chứ c, bệ nh) - Phá Tuế Ky ̣ lo : âu, bự c dọ c vı̀ cạ nh tranh, kiệ n cá o - Phá Liêm Hỏ a: phá sả n, bi ̣ tù , có thể chế t - Phá Việ t Linh Hı̀ nh:bi ̣ sú ng đạ n - Phá Tướ ng Binh Thai Riêu:bi ̣ phụ tı̀ nh, đà n bà thı̀ bi ̣ lừ a gạ t, thấ t trinh, thấ t tiế t j tham lang Bắ c đẩ u tinh . âm . thủ y đớ i kim 1. Vi ̣ trı́ ở cá c cung: - Miế u đi ̣ a: Sử u, Mù i - Vượ ng đi ̣ a: Thı̀ n, Tuấ t - Đắ c đi ̣ a: Dầ n, Thân - Hã m đi ̣ a: Tỵ , Hợ i , Tý , Ngọ , Mã o, Dậ u 2. Ý nghı ̃ a cơ thể: Tham Lang là cá i ná ch. Nế u gặ p Hó a Kỵ thı̀ hôi ná ch. 3. Ý nghı ̃ a tướ ng mạ o: a. Nế u Tham Lang đắ c đi ̣ a: Đương sự có thân hı̀ nh cao lớ n, vạ m vỡ , da trắ ng, mặ t đầ y đặ n, nhiề u lông, tó c, râu rậrạ mp. Riêng trườ ng hợ p miế u đi ̣ a, có nố t ruồ i kı́ n. b. Nế u Tham Lang hã m đi ̣ a: Thân hı̀ nh cao vừ a tầ m, hơi gầ y, da thô, xấ u, mặ t dà i nhưng không đầ y đặ n, tiế ng nó i vang, cổ cao. 4. Ý nghı ̃ a bệ nh lý : Tham Lang hã m đi ̣ a chı̉ : sứ c khỏ e ké m, nhiề u bệ nh, ở mắ t, ở bộ má y tiêu hó a hoặ c ởphậ bộn sinh dụ c. Nế u đi cù ng vớ i cá c sao xấ u, nhấ t là sá t tinh (Hó a Kỵ , Thiên Hı̀ nh) thı̀ cá c loạ i bệ nh nó i trêng cà thêm n chắ c chắ n. vớ i cá c sao xấ u, nhấ t là sá t tinh (Hó a Kỵ , Thiên Hı̀ nh) thı̀ cá c loạ i bệ nh nó i trên g thêm cà n chắ c chắ n. Tham ở Dầ n Thân: bệ nh ở chân Tham Đà ở Dầ n Thân: ăn uố ng sinh bệ nh khó chữ a Tham ở Tý Ngọ :chơi bờ i mắ c bệ nh Tham Kỵ đồ ng cung: bi ̣ thủ y tai, chế t đuố i Tham Riêu: bệ nh phong tı̀ nh, bi ̣ thủ y tai 5. Ý nghı ̃ a tı́ nh tı̀ nh: Nó i chung, hai ý nghı ̃ a nổ i bậ t nhấ t là lò ng tham dụ c và số đà o hoa. a. Nế u Tham Lang đắ c đi ̣ a: - khá thông minh - trung hậ u - hiế u thắ ng, tự đắ c - ưa hoạ t độ ng - có ó c kinh doanh, có tà i tổ chứ c - lò ng tham dụ c vô bờ bế n, hay mưu tı́ nh nhữ ng chuyệ n to lớ n - nó ng nả y, là m gı̀ cũ ng muố n chó ng xong, nhưng chı̉ chuyên cầ n siêng năng buổ i đầ u, rồềi sau v sinh lườ i biế ng chá n nả n, bỏ dở . Tı́ nh bấ t nhấ t. - thı́ ch ăn ngon mặ c đẹ p, chơi bờ i cho thỏ a chı́ . Tham Lang vố n là sao đà o hoa và sao dâm ̣ cdunên nế u kè m thêm Riêu, Mộ c, Cá i, Đà o, Hồ ng thı̀ đó là hạ ng play boy/girl rấ t hỗn tạ p. b. Nế u Tham Lang hã m đi ̣ a : - gian hiể m, dố i trá , ı́ ch kỷ , hiể m độ c - tham lam, có nhiề u dụ c vọ ng, hay ghen tuông - không quả quyế t, không bề n chı́ , yế m thế (Mã o Dậ u) - hay chơi bờ i, se sua, sa đọ a, dễ độ ng tı̀ nh, dâm dậ t hay lăng loà n, đố i vớ i cả nam lẫn ữ n. - đa nghi, gian quyệ t, tham lam - bấ t đắ c chı́ , bấ t mã n Riêng đố i vớ i phá i nữ , ngườ i có Tham Lang hã m đi ̣ a rấ t dễ sa ngã , hư đố n, có chồ ng cò màn đa mang, ngoạ i tı̀ nh. Đi kè m vớ i Liêm, Đà o, Hồ n, Mộ c, Cá i, Riêu, Ky ̣ thı̀ rấcót thể là gá i giang hồ hoặ c ı́ t nhấ t tı́ nh nế t hế t sứ c dâm đã ng, bạ c tı̀ nh. Ngoà i ra, vı̀ đặ c tı́ nh tham dụ c củ a Tham Lang nên ngườ i nà o có sao nà y thủ mệ nh thườ à ng kẻ lgian, xấ u má u về tiề n bạ c, tử u sắ c, quyề n hà nh. 6. Ý nghı ̃ a tà i lộ c: a. Nế u Tham Lang đắ c đi ̣ a trở lênthı̀ già u sang. Vı̀ Tham Lang là sao Bắ c đẩ u nên cà ng già cà ng thi ̣ nh vượ ng, an nhà n, sung sướ ng. Nế u có thêm cá t tinh thı̀ mứ c tà i lộ c, công danh cà ng tăng. Nế u đồ ng cung vớ i Ky ̣ thı̀ nbuô bá n mà già u có . b. Nế u Tham Lang hã m đi ̣ a:có ó c kinh doanh, thườ ng chuyên về kỹ nghệ , thương mạ i , thủ công nhưng tà i lộ c, công danh chậ t vậ t. Nhưng dù miế u, vượ ng, đắ c hay hã m đi ̣ a, hoặ c gặ p Ky ̣ hay Riêu đồ ng cung thı̀ thườ ng bim ̣ gia cầ m (nế u thiế u sao giả i) hoặ c hay bi ̣ tai nạ n sông nướ c. 7. Ý nghı ̃ a phú c thọ , tai họ a Nó i chung, Tham Lang đi cù ng vớ i á c và sá t tinh là phá cá ch, tai họ a nhiề u thêm. Đắ c đi ̣ a thı̀ số ng lâu, dù thiế u thờ i vấ t vả . Nế u hã m đi ̣ a thı̀ nhiề u bệ nh, hay bi ̣ giam cầ m, nế u không bỏ quê hương cầ u thự c thı̀ yể u, cô độ c. Riêng Tham Lang ở Mã o Dậ u là ngườ i yế m thế , là m việ c gı̀ cũ ng thấ t bạ i và hay gặ pchẳ sựng là nh. Ngườ i nà y chı̉ có chı́ hướ ng đi tu. Nế u gặ p thêm sá t tinh hay Ky ̣ , Hı̀ nh thı̀ hay bi ̣ nạ n khủ ng khiế p, giam m và cầ yể u tử . 8. Ý nghı ̃ a củ a tham lang và mộ t số sao khá c: a. Nhữ ng bộ sao tố t: - Tham Hỏ a đồ ng cung miế u đi ̣ a hay Tham Linh đồ ng cung miế u đi ̣ a: phú quý tộ t bự c, danh tiế ng lừ ng lẫy. Rấ t hiể n đạ t về võ nghiệ p. Rấ t tố t cho hai tuổ i Mậ u, Kỷ . - Tham Sinh ở Dầ n Thân: số ng rấ t lâu. - Tham Vũ đồ ng cung ở Tứ Mộphá : t phú c và già u sang từ 30 tuổ i trở đi nhưng phả i có thêm cá t tinh nhiề u ở Mệ nh. Nế u thêm cả Hỏ a Linh thı̀ rấ t quý hiể n Nhưng nế u cung Thân ở Tứ Mộ có Tham Vũ thı̀ lạ i là hạ cá ch, không quý hiể n đượ c, nhấ là thiế t u cá t tinh. - Cá c cá ch trên nế u có thêm sao tố t như Khoa, Quyề n, Lộ c, Xương, Khú c, Tả , Hữ u thı̀ rấốtt tcả về công danh, tà i lộ c, phú c thọ , tâm tı́ nh. b. Nhữ ng bộ sao xấ u: - Tham Vũ đồ ng cung gặ p Phá Quân:lụ y thânvı̀ sa đọ a tử u, sắ c - Tham Liêm đồ ng cung ở Tỵ , Hợ:icon trai đà ng điế m, du đã ng, con gá i dâm dậ t đı ̃ thõ a, giang hồ . Chı̉ có sao Hó a Ky ̣ hay Tuầ n Triệ t mớ i hó a giả i đượ c bấ t lợ i này. - Tham Liêm ở Dầ n Thân gặ p Văn Xương đồ ng cung: phả i có phen bi ̣ tù hı̀ nh khổ sở (nế u thiế u sao giả i). - Tham Liêm Tuyệ t Linh đồ ng cung: suố t đờ i cù ng khổ hoặ c chế t non. - Tham Liêm Kı̀ nh Kiế p Không Hư, Mã như : trên - Tham gặ p sá t tinh (thiế u cá t tinh):hạ cá ch (đồ tể , hà ng thi ̣ t, trộ m cắ p, gian lậ n vô dụ ng); đà n bà thı̀ dâm dậ t, đı ̃ thõ a, suố t đờ i nghè o khổ (ăn mà y). - Tham Kı̀ nh (hay Đà đồ ng cung) ở Tý Hợ igiang : hồ , lã ng tử , chơi bờ i lang thang hay hoang đà ng. Nế u ở Dầ n thı̀ cò n bi ̣ đá nh đậ p vı̀ chơi bờ i. - Tham Sá t: trai trộ m cướ p, gá i giang hồ ; nế u thêm hung tinh thı̀ nguy hiể m cà ng tăng. - Tham Sá t Tang Hổ ở Dầ n, Ngọ: bi ̣ sé t đá nh, thú cắ n - Tham Không Kiế p ở Mã o Dậ u: đi tu phá giớ i - Tham Đà o, Tham Hồ ng hay Tham Liêm: dâm đã ng, lăng loà n. (Nế u gặ p Tuầ n Triệ t thı̀ đoan chı́ nh). c. Và i biệ t cá ch: - Tham Vượ ng Quyề n ở Hợ i Tý: rấ t già u sang, nhấ t là đố i vớ i hai tuổ i Giá p, Kỷ - Tham Ky ̣ ở Tứ Mộ : buôn bá n đa đoan, xuôi ngượ c nhưng rấ t già u 9. Ý nghı ̃ a củ a tham lang ở cá c cung: a. ở Mệ nh: Có Tham ở Tứ Tuyệ t (Tý , Ngọ , Mã o, Dậ u): tấ t cả đề u là hạ ng trộ m cắ p, gian xả o Tuổ i cung an mệ nh Thân, Tý , Thı̀ n Tý Dầ n, Ngọ , Tuấ t Ngọ Hợ i , Mã o, Mù i Mã o Ty ̣ , Dậ u, Sử u Dậ u b. ở Phu Thê: Thông thườ ng, vợ là trưở ng nữ , tı́ nh hay ghen. - Nế u ở Thı̀ n Tuấ t, vợ /chồ ng tà i giỏ i, già u sang, nhưng gá i thı̀ ghen, chồ ng thı̀ ăn chơi. Có thể hı̀ nh khắ c nế u lậ p gia đı̀ nh sớ m. - Nế u ở Dầ n Thân, vợ hay chồ ng ghen tuông, dâm đã ng và bạ c tı̀ nh, hôn nhân rấ t chó ng thàh nnhưng cũ ng dễ rã . - Đồ ng cung vớ i Tử Vi thı̀ tố t nế u muộ n gia đạ o. - Đi vớ i Liêm thı̀ gia đạ o hı̀ nh khắ c, dễ lấ y, dễ bỏ , chồ ng nghè o hay có lầ n phả i bì nh ̣ hıtù . - Đồ ng cung vớ i Vũ Khú c thı̀ muộ n gia đạ o hoặ c phả i lấ y ngườ i lớ n tuổ i hơn nhiề u, vợ hồ cng thá o vá t nhưng có thể hı̀ nh khắ c nế u sớ m hôn nhân. c. ở Tà i: ́ t đượ - Nế u ở Thı̀ n Tuấ t thı̀ chó ng phá t đạ t, nhấ t là về già . Cù ng vớ i Vũ Khú c thı̀ chı̉ phac lú c già , sau 30 tuổ i. - Đồ ng cung vớ i Tử Vi t hı̀ tầ m thườ ng. - Đồ ng cung vớ i Liêm hoặ c Tham ở Tý Ngọ thı̀ tú ng thiế u. Riêng vớ i Liêm thı̀ âu lo về sinh kế , phả i bi ̣ tai họ a vı̀ tiề n bạ c (tù , kiệ n tụ ng). d. ở Di: Chı̉ tố t ở Thı̀ n Tuấ t: sinh kế dễ dà ng nhờ gặ p quý nhân. Nế u không, vớ i cá c sao khá cưnh Tử Vi, Liêm Trinh thı̀ bấ t lợ i hay bi ̣ tai nạ n vı̀ kiệ n tụ ng, tù tộ i , tiể u nhân. Tạ i Tý Ngọ và Dầ n Thân cũ ng không hay. Đặ c biệ t vớ i Vũ Khú c thı̀ phá t tà i nhờ buôn bá n, đương sự là phú thương. e. ở Quan: Tạ i Tý Ngọ Dầ n Thân, thườ ng là quân nhân, chứ c vi ̣ tầ m thườ ng, công danh nhỏ thấ p, thấ thườ t ng. Tạ i Tý Ngọ thı̀ tham nhũ ng, nế u buôn bá n thı̀ lạ i thi ̣ nh vượ g.n Đồ ng cung vớ i Liêm thı̀ cũ ng là võ nghiệ p nhưng thấ p ké m lạ i hay bi ̣ hı̀ nh tù . Vớ i Tử Vi thı̀ bı̀ nh thườ ng. Nế u đồ ng cung vớ i Vũ Khú c thı̀ là doanh thương đắ c phú , nhấ t là về hậ u vậ n. Là m viên hứ cc thı̀ không bề n. f. ở Phú c: Tạ i Thı̀ n Tuấ t và đặ c biệ t đi vớ i Vũ Khú c thı̀ tố t đẹ p, hưở ng phú c thọ , nhấ t làiàvề . Họ g hà ng cũ ng hiể n vinh, nhấ t là nghiệ p võ hay buôn bá n, thườ ng tha phương lậ p nghiệ p. Cò n ở Dầ n Thân Tý Ngọ , đồ ng cung vớ i Tử Vi thı̀ ké m và bạ c phú c, dò ng họ ly tá n, úsat, scó khi dâm đã ng. Riêng vớ i Liêm thı̀ nhấ t đi ̣ nh yể u, hay họ a vı̀ hı̀ nh tù kiệ n tụ ng truyề n kiế p, họ hà ng ly tá n, hàcơ n. g. ở Tử : Tham Lang ı́ t hợ p vớ i tử tứ c. Cho dù ở Thı̀ n Tuấ t cũ ng không đẹ p vı̀ con bấ t mụ c và xung khẵc. Tạ i cá c cung khá c thı̀ hư hỏ ng, phá củ a, muộ n con. i. ở Hạ n: Nế u Tham nhậ p hạ n ở Tứ Mộ thı̀ hoạ nh phá t tà i danh, nhấ t là khi có thêm Linh Hỏ a hộ hiế i cu. - Tham Vũ Lộ c Mã đượ : c nhiề u tiề n và có danh chứ c. - Tham Hồ ng Đà o: lậ p gia đı̀ nh. ̀ ng ca thêm nguy ki ̣ ch. Nế u Tham hã m đi ̣ a thı̀ hao tiề n, phó ng đã ng, có thể bi ̣ tù hay họ a. Gặ p thêm sá t tinh, thá i âm Bắ c đẩ u tinh . âm . thủ y 1. Vi ̣ trı́ ở cá c cung: Đó ng ở cá c cung ban đêm (từ Thân đế n Tý ) thı̀ rấ t hợ p vi ̣ . Đó ng ở cá c cung ban ngà ycầthı̀ n phả i có Tuầ n, Triệ t, Thiên Không, Thiên Tà i đồ ng cung mớ i sá ng lạ i . Riêng tạ i hai cung Sử u, Mù i, Thá i Âm cầ n phả i có Tuầ n, Triệ t á n ngữ mớ i thêm rự c rỡằ.ng B không, phả i có sao Hó a Ky ̣ . Tạ i Mù i, Thá i Âm tố t hơn ở Sử u. ng ngườ i tuổ i âm, nhấ t là sinh Ngoà i ra, vố n là sao Âm nên Thá i Âm sẽ chı́ nh vi ̣ ở cung âm, nhấ t là rấ t phù hợ p vớ i ̃ như từ 10 đế n 20 âm li ̣ ch (thượ ng huyề n). Thá i Âm sẽ phù trợ đắ c lự c cho nhữ ng ngườ i mạ ng Thủ y, Mộ c và Kim. Miế u đi ̣ a: Dầ n, Tuấ t, Hợ i Vượ ng đi ̣ a: Thân, Tý Đắ c đi ̣ a: Sử u, Mù i Hã m đi ̣ a: Dầ n, Mã o, Thı̀ n, Tỵ , Ngọ 2. Ý nghı ̃ a tướ ng mạ o: Thá i Âm đắ c đi ̣ a trở lên: thı̀ "thân hı̀ nh to lớ n, hơi cao, da trắ ng, mặ t vuông vắ n (đú ngnhơ là mặ t trò n) đầ y đặ n, mắ t sá ng, đẹ p đẽ ." Thá i Âm hã m đi ̣ a thı̀ ngườ i có thân hı̀ nh nhỏ , hơi cao, mặ t dà i, mắ t ké m, thầ n sắ c .u tố i 3. Ý nghı ̃ a bệ nh lý : Xem sao Thá i Dương. Riêng phá i nữ , Nguyệ t hã m cò n có nghı ̃ a kinh nguyệ t bấ t thườ ng. 4. Ý nghı ̃ a tı́ nh tı̀ nh: a. Nế u Thá i Âm miế u, vượ ng và đắ c đi ̣ :a - rấ t thông minh - tı́ nh nhu thuầ n, nhân hậ u, từ thiệ n - nổ i bậ t nhấ t là năng khiế u văn chương, mỹ thuậ t Cá c đặ c tı́ nh nà y là m cho đương sự rấ t dễ bi ̣ xú c cả m, dễ sa ngã , nhấ t là khi gặ psao cá cđa sầ u, lã ng mạ n, đa dâm ́ i Thiên khá c. Nế u đi vớ i Xương Khú c thı̀ khuynh hướ ng lã ng mạ n, tı̀ nh từ cà ng nổ i bậ t. Nế u đi vơ Đồ ng thı̀ cà ng nông nổ i, hay thay đổ i, thı́ ch mớ i bỏ cũ . b. Nế u Thá i Âm hã m đi ̣ a: - ké m thông minh - tı́ nh ương ngạ nh, bướ ng bı̉ nh, ngoan cố - thı́ ch ngao du chơi bờ i - ưa chuộ ng thi văn, du li ̣ ch - không ham danh lợ i , an phậ n thủ thườ ng - đa sầ u, đa cả m, lã ng mạ n, mơ mộ ng viể n vông - không bề n chı́ , chó ng chá n, nhấ t là ở hai cung Sử u, Dầ n (trăng tà n) 5. Ý nghı ̃ a công danh, tà i lộ c: Thá i Âm là phú tinh nên có nhiề u ý nghı ̃ a tà i lộ c nhấ t. Nế u đắ c đi ̣ a, vượ ng đi ̣ a và́ u miê đi ̣ a và tù y sự hộ i chiế u vớ i Thá i Dương và cá t tinh khá c, ngườ i có Thá i Âm sá ng sẽ có : - dồ i dà o tiề n bạ c, điề n sả n - có khoa bả ng cao, hay ı́ t ra rấ t li ̣ ch lã m, biế t nhiề u - có danh tiế ng, quý hiể n Thá i Âm đó ng ở cung Tà i hay Điề n thı̀ tố t nhấ t. Thá i Âm sá ng mà bi ̣ Tuầ n Triệ t coi như i ̣ hã b m đi ̣ a, trừ phi ở Sử u Mù i thı̀ tố t. Nế u hã m đi ̣ a thı̀ : - công danh trắ c trở , không quý hiể n đượ c - lậ p nghiệ p phương xa, bôn ba - khoa bả ng dở dang - bấ t đắ c chı́ - khó kiế m tiề n, nghè o khổ , vấ t vả Cá c trườ ng hợ p nà y cũ ng xả y ra nế u Thá i Âm miế u, vượ ng hay đắ c đi ̣ a mà gặ p nhiề u saoờ má m, nhấ t là sá t tinh Riêu, Đà , Kỵ , Hı̀ nh. Nế u Nguyệ t hã m đi ̣ a ở cung Âm thı̀ cũ ng hưở ng đượ c lợ i ı́ ch củ a luậ t âm tương hợ p: tuy ông khquý hiể n nhưng cũ ng đủ ăn và ı́ t phiề n muộ n. Nế u đượ c nhiề u cá t tinh hộ i chiế u thı̀ sẽ đượ c quý hiể n,danh có vọ ng, tà i lộ c. Cũ ng như đố i vớ i Thá i Dương, Thá i Âm ở Sử u Mù i gặ p Tuầ n Triệ t á n ngữ , thêm Hó a Kyng ̣ càhay, sẽ đượ c vừ a phú , vừ a quý như đượ c miế u đi ̣ a. Tạ i hai cung nà y, Thá i Âm cò n sá ng hơn cả Thá i Dương đồ ngngcuvı̀ tọ a thủ nơi cung Âm hợ p vi ̣ . Danh tà i cà ng về già cà ng hiể n đạ t vı̀ Thá i Âm sá ng ăn về hậ u.vậ n 6. Ý nghı ̃ a củ a thá i âm và mộ t số sao khá c: a. Nhữ ng bộ sao tố t: - Thá i Âm và Thá i Dương:xem mụ c 8 nó i về Thá i Dương - Thá i Âm sá ng gặ p Lộ c Tồ n:rấ t già u có , triệ u phú . Trong trườ ng hợ p nà y, Thá i Âm có giá tri ̣ như sao Vũ Khú cgsá n sủ a, chủ về tà i lộ c. - Thá i Âm đắ c đi ̣ a gặ p Hó a Kỵcà: ng thêm rự c rỡ thêm - Thá i Âm sá ng gặ p Tam Hó a:rấ t tố t đẹ p, vừ a già u, vừ a sang, vừ a có khoa bả ng - Thá i Âm sá ng gặ p Xương Khú c:rấ t thông minh, li ̣ ch duyệ t, từ ng trả i, li ̣ ch lã m, tà i hoa - Thá i Âm sá ng gặ p Tứ Linh (Long Phượ ng Hổ Cá):i hiể n há ch. - Thá i Âm, Thiên Đồ ng gặ p Kı̀ nh ở Ngọ : rấ t có nhiề u uy quyề n - Thá i Âm sá ng gặ p Đà o Hồ ng:rấ t phương phi, đẹ p đẽ , đượ c ngườ i khá c phá i mế n chuộ ng, tôn thờ . Đây là bộ sao củ a minh tinh, tà i tử nổ i danh. Tuy nhiên, bộ sao nà y có thể có nhiề u bấ t lợ i về tı̀ nh duyên, có thể đưa đế n sự sa ngã , trụ y lạ c, lăng loà n. b. Nhữ ng bộ sao xấ u: - Nguyệ t hã m gặ p Thiên Lương chiế u:dâm đã ng, nghè o hè n (đố i vớ i phá i nữ ) - Nguyệ t hã m gặ p Tam á m (Riêu Đà Ky: bấ ̣ ) t hiể n, bi ̣ tậ t mắ t, lao khổ , nghè o, họ a vô đơn chı́ , hao tà i, bi ̣ tai họ a liên tiế p, ly tông, bệ nh hoạ n triề n miên. Phụ nữ có thể hiế m con. - Nguyệ t hã m gặ p sá tinh: t trai trộ m cướ p, gá i giang hồ , lang thang nay đây mai đó , lao khổ - Nguyệ t hã m gặ p Tam Không:phú quý nhưng không bề n - Nguyệ t Đồ ng ở Tý gặ p Hổ Khố c Riêu Tang:đà n bà rấ t đẹ p nhưng bạ c mệ nh, đa truân, suố t đờ i phả i khó c chồ ng, gó a bụ a liên tiế p. - Nguyệ t Cơ ở Dầ n gặ p Xương Riêu: dâm đã ng, đa tı̀ nh, sa đọ a, hay là m thi văn dâm tı̀ nh. 7. Ý nghı ̃ a củ a thá i âm ở cá c cung: a. ở Mệ nh: xem sao Thá i Dương mụ c 9-a. b. ở Bà o: Nhậ t Nguyệ t giá p Thai:có anh chi ̣ em song sinh c. ở Thê: - Nguyệ t Nhậ t miế u, vượ ng đi ̣ :asớ m có gia đı̀ nh - Nguyệ t Xương Khú c: vợ đẹ p, có họ c (giai nhân) - Nguyệ t Quyề n ở Thân: sợ vợ d. ở Tử : - Nguyệ t Thai Hỏ a: có con cầ u tự mớ i nuôi đượ c - Nhậ t Nguyệ t Thai: có con sinh đôi e. ở Tà i: - Nguyệ t sá ng gặ p Sinh Vượ ng:rấ t già u có , kiế m tiề n rấ t dễ dà ng và phong phú - Nguyệ t sá ng gặ p Vũ chiế:ugià u có lớ n - Nguyệ t Tuấ t, Nhậ t Thı̀ :nđạ i phú f. ở Tậ t: - Nguyệ t hã m gặ p sá t tinh:gặ p nhiề u bệ nh hoạ n triề n miên ở mắ t, thầ n kinh, khı́ huyế t, kinh nguyệ t - Nguyệ t Trı̀ Sá t:hay đau bụ ng g. ở Di: Nhậ t Nguyệ t sá ng gặ p Tam Hó a:đượ c nhiề u ngườ i quý trọ ng tôn phụ c, giú p đỡ , hậ u thuẫn. i. ở Nô: - Nhậ t Nguyệ t sá ng:tôi tớ lạ m quyề n, có họ c trò giỏ i, ngườ i phò tá đắ c lự c. - Nguyệ t hã m:tôi tớ ra và o luôn, không ở lâu bề n. k. ở Quan: - Nhậ t Nguyệ t đồ ng cung Sử u Mù i không gặ p Tuầ n Triệ: tbấ t hiể n công danh, bấ t đắ c chı́ - Nguyệ t hã m gặ p Tả Hữ :ulà m mụ có tiế ng l. ở Điề n: - Nguyệ t sá ng:điề n sả n rấ t nhiề u - Nguyệ t hã m:ı́ t củ a, không có củ a m. ở Phú c: - Nguyệ t sá ng sủ a:thọ , hưở ng âm đứ c bên mẹ , vợ , mẹ thọ n. ở phụ : Xem mụ c Thá i Dương, cung Phụ Mẫu. o. ở hạ n: - Nguyệ t sá ng:tà i lộ c dồ i dà o, có mua nhà , đấ t, ruộ ng vườ n, gặ p việ c hên, sinh con khỏ e củ a mẹ /vợ ké m. - Nguyệ t mờ : hao tà i, đau yế u (mắ t, bụ ng, thầ n kinh), bi ̣ kiệ n vı̀ tà i sả n, bi ̣ lương tâm cắ n rứ́ t,c sư - Nế u thêm Đà Tuế Hổ : nhấ t đi ̣ nh mấ t mẹ - Nguyệ t Đà Kỵ đau : mắ t nặ ng, mấ t củ a. - Nguyệ t Hỏ a Linh:đau yế u, kiệ n cá o. - Nguyệ t Hı̀ nh:mắ t bi ̣ thương tı́ ch, phả i mổ . - Nguyệ t Cự : đà n bà sinh đẻ khó , đau đẻ lâu. j thá i dương Nam đẩ u tinh . dương . hỏ a 1. Vi ̣ trı́ ở cá c cung: - Miế u đi ̣ a: Ty ̣ , Ngọ - Vượ ng đi ̣ a: Dầ n, Mã o, Thı̀ n - Đắ c đi ̣ a: Sử u, Mù i - Hã m đi ̣ a: Thân, Dậ u, Tuấ t, Hợ i, Tý Thá i Dương đó ng ở cá c cung ban ngà y (từ Dầ n đế n Ngọ ) thı̀ rấ t hợ p vi ̣ , có môi trườ ng̉ phá đê t huy á nh sá ng. Đó ng ở cung ban đêm (từ Thân đế n Tý ) thı̀ u tố i, cầ n có Tuầ n, Triệ t, Thiên Không, Thiên Tà i mớ ái sng. Riêng tạ i hai cung Sử u, Mù i cầ n có Tuầ n Triệ t hay Hó a Kỵ mớ i thêm rự c rỡ (ở Sử u tốơn t hở Mù i). Nhậ t chı́ nh vi ̣ ở cá c cung Dương, phù hợ p vớ i cá c tuổ i Dương. Nhậ t cà ng phù trợ mạ nh hơn cho nhữ ng ngườ i sinh ban ngà y, thı́ ch hợ p cho nhữ ng ngườ i mệ nh Hỏ a, mệ nh Thổ và mệ nh Mộ c, hợ p vớ i trai hơn gá i. 2. Ý nghı ̃ a cơ thể : Nhậ t, Nguyệ t là cặ p mắ t. Nhậ t chı̉ mắ t trá i, Nguyệ t chı̉ mắ t phả i. Độ sá ng củ a Nhậ Nguyệ t, t quyế t đi ̣ nh độ sá ng củ a mắ t. Ngoà i ra, Thá i Dương tượ ng trưng cho trı́ tuệ , bộ ó c, mứ c độ thông minh, đồ ng thờ i cũ ng hı̉ cthầ n kinh hệ . Cà ng sá ng, Thá i Dương biể u hiệ n cho thầ n kinh bé n nhạ y linh mẫn, vớ i nhữ ng hậ u quả hay, dở củ a .nó Thá i Dương cò n chı̉ thậ n củ a nam phá i, phầ n dương tı́ nh củ a đà n ông. 3. Ý nghı ̃ a bệ nh lý : a. Thá i Dương đắ c đi ̣ a trở lên: Chı̉ riêng bộ thầ n kinh bi ̣ ả nh hưở ng vı̀ á nh sá ng mạ nh củ a sao gây căng thẳ ng tinh thầ biển,u lộ qua cá c trạ ng thá i: - sự ưu tư, lo âu quá mứ c - tı́ nh nhạ y cả m quá mứ c - sự mấ t ngủ và cá c hậ u quả - sự tăng á p huyế t vı̀ thầ n kinh Đi vớ i cá c sao Hỏ a (Hỏ a, Linh) hay đó ng ở cung hỏ a vượ ng (Thı̀ n, Ngọ ), có thể bi ̣ loạ hầnnt kinh đi đế n loạ n trı́ . Nhữ ng bệ nh trạ ng nà y cũ ng xả y ra nế u Nhậ t hã m đi ̣ a bi ̣ Tuầ n Triệ t á n ngữ . b. Thá i Dương hã m đi ̣ a: Không bi ̣ sá t tinh xâm phạ m, Thá i Dương hã m đi ̣ a chı̉ trı́ tuệ ké m linh mẫn, mắ t ké m.biNệ́ sá u t tinh, bệ nh trạ ng sẽ nặ ng hơn. - Nhậ t Kı̀ nh (Đà ) Kỵ : đau mắ t, tậ t mắ t (cậ n thi ̣ , viễn thi ̣ , loạ n thi ̣ ) có thể mù , ké m thông minh. - Nế u có thêm Hı̀ nh, Kiế p Sá :t có thể bi ̣ mổ mắ t 4. Ý nghı ̃ a tướ ng mạ o: a. Thá i Dương đắ c, vượ ng và miế u đi ̣ a:ngườ i nà y "thân hı̀ nh đẫy đà , cao vừ a tầ m, da hồ ng hà o, mặ t vuông vắ n đầ y đặ n, có vẻ uy nghi, mắ t sá ng, dá ng điệ u đườ ng hoà ng bệ vệ , đẹ p nó i chung." b. Thá i Dương hã m đı ̃ a: ngườ i nà y "thân hı̀ nh nhỏ nhắ n, hơi gầ y, cao vừ a tầ m, da xanh xá m, mặ t choắ t, có vẻ buô ̀ n tẻ , má hó p, mắ t lộ , thầ n sắ c ké m." 5. Ý nghı ̃ a tı́ nh tı̀ nh: a. Nế u Thá i Dương đắ c, vượ ng và miế u đi ̣ a:
- Xem thêm -