Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luận văn biện pháp duy trì bền vững công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở dự...

Tài liệu Luận văn biện pháp duy trì bền vững công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở dựa vào cộng đồng ở huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh.

.PDF
84
277
90

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LƢƠNG ANH NUY BIỆN PHÁP DUY TRÌ BỀN VỮNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LƢƠNG ANH NUY BIỆN PHÁP DUY TRÌ BỀN VỮNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Nguyễn Hữu Long Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Biện pháp duy trì bền vững công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở dựa vào cộng đồng ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hữu Long là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu có trích dẫn nguồn chính xác, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, chƣa từng đƣợc công bố trong bất cứ một nghiên cứu nào khác. Tác giả Lƣơng Anh Nuy LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS. Nguyễn Hữu Long , ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ và động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp này. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy, cô trong Khoa Tâm lý – Giáo dục học, Trƣờng ĐHSP Hà Nội, các đồng chí cùng công tác tại đơn vị, gia đình, bè bạn đã giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình nghiên cứu. Mặc dù đã dành nhiều thời gian, công sức và cố gắng rất nhiều, nhƣng do khả năng của bản thân còn những hạn chế nhất định, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chƣa nhiều nên luận văn tốt nghiệp của em cũng còn nhiều thiếu sót, kính mong các thầy, cô góp ý và chỉ bảo để em đƣợc tiến bộ và trƣởng thành hơn về chuyên môn cũng nhƣ về công tác nghiên cứu khoa học. Quảng Ninh , ngày ….. tháng …. năm 2017 Tác giả Lƣơng Anh Nuy CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN Viết tắt TT Nội dung 1 BCĐ Ban Chỉ đạo 2 BCH Ban Chấp hành 3 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 4 CBQL Cán bộ quản lý 5 GD Giáo dục 6 GD THCS Giáo dục Trung học cơ sở 7 GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 8 GDTX Giáo dục thƣờng xuyên 9 GV Giáo viên 10 GDTH-CMC Giáo dục tiểu học – Chống mù chữ 11 KT-XH Kinh tế - Xã hội 12 HĐND Hội đồng nhân dân 13 HS Học sinh 14 MN Mầm non 15 NXB Nhà xuất bản 16 PC Phổ cập 17 PCGD Phổ cập giáo dục 18 PTCS Phổ thông cơ sở 19 TB Trung bình 20 TH Tiểu học 21 THCS Trung học cơ sở 22 THPT Trung học phổ thông 23 TN Tốt nghiệp 24 TT-TH Truyền thanh Truyền hình 25 TT HN&GDTX Trung tâm hƣớng nghiệp và giáo dục thƣờng xuyên 26 UBND Ủy ban nhân dân 27 XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu: .................................................................................... 1 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu .............................................................. 2 4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 2 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 3 8. Cấu trúc Luận văn ......................................................................................... 3 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ ............................................ 4 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: ........................................................................ 4 1.2. ....................................................................................... 7 ..................................................................................... 7 .......................................................... 7 ............................................................................. 8 1.2.4. Cộng đồng ............................................................................................... 8 trì bền vững công tác PCGD THCS .................................................................. 8 dục và PCGD .................................................................................................... 8 1.3.2. Cơ sở pháp lý của công tác phổ cập giáo dục. ..................................... 17 1.4. Duy trì bền vững công tác PCGD THCS dựa vào cộng đồng ................. 26 1.5. Những yếu tố ảnh hƣởng đển duy trì bền vững công tác PCGD nói chung và PCGD THCS nói riêng: .............................................................................. 28 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 ................................................................................. 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PCGD THCS Ở HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH ................................................................................... 30 2.1. Khái quát tình hình phát triển - , tỉnh Quảng Ninh ..................................................................................................... 30 2.1.1. Đặc điểm chung về huyện Đầm Hà: ..................................................... 30 2.1.2. Đối với công tác Giáo dục của huyện ................................................ 32 -2010: ... 34 ........................................... 35 ................................................................................................... 36 ........................................................... 39 2.2.4. Kết quả phổ cập giáo dục THCS huyện Đầm Hà giai đoạn 2006-2010: ... 39 2.2.5. Thực trạng chất lượng học sinh sau khi PCGD THCS tại huyện Đầm Hà .. 41 2.3. Đánh giá thực trạng .................................................................................. 42 2.3.2. Ưu điểm ................................................................................................. 42 2.3.3. Tồn tại ................................................................................................... 45 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2.................................................................................. 48 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP DUY TRÌ BỀN VỮNG CÔNG TÁC PCGD THCS HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH.................................................... 49 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp............................................................ 49 tỉnh Quảng Ninh. ............................................................................................. 49 3.2.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và điều hành của Chính quyền đối với công tác phổ cập giáo dục ........................................................ 49 3.2.2. Nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh và cán bộ làm công tác giáo dục về PCGD .......................................................................................... 50 3.2.3. Duy trì bền vững công tác phổ cập giáo dục Tiểu học và chống mù chữ. ... 52 3.2.4. Đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. ................... 52 3.2.5. Nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở ............... 55 3.2.6. Phối hợp giữa gia đình – nhà trường và đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục ........................................................................................................... 57 3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đặc biệt là cán bộ tham gia quản lý công tác PCGD THCS. ................................................................ 58 3.2.8. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo và tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh ......................................................................................... 61 ....................... 62 ......................................................... 62 ......................................................................... 62 3.3.2. Kết quả khảo nghiệm các biện pháp. .................................................... 63 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3.................................................................................. 66 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 69 PHỤ LỤC ....................................................................................................... 71 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số trƣờng MN, TH và THCS trên địa bàn huyện năm học 2016-2017........ 33 Bảng 2.2: Kết quả học sinh tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS (lớp 9) từ 2006 đến 2010 vào học THPT và Bổ túc THPT. ..................................................... 42 Bảng 2.3: Số phòng học năm học 2011-2012. ................................................ 43 Bảng 2.4: Số CBGV năm học 2011-2012. ...................................................... 44 Bảng 2.5: Số học sinh bỏ học cấp THCS giai đoạn 2006-2010: .................... 46 Bảng 3.1: Các đối tƣợng khảo nghiệm. ........................................................... 62 Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm các biện pháp (200 đối tƣợng). ................... 63 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác phổ cập giáo dục nói chung và phổ cập giáo dục THCS nói riêng là chủ trƣơng lớn, của Đảng và Nhà nƣớc trong chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Năm 2005, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Đầm Hà đã đƣợc công nhận đạt chuẩn PCGD THCS. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PCGD THCS còn thiếu thốn. Phụ huynh học sinh chƣa nhận thức hết tầm quan trọng và lợi ích của công tác giáo dục. Ý thức học tập của học sinh kém, thiếu sự phấn đấu, thi đua. Công tác xã hội hóa giáo dục chƣa đƣợc đẩy mạnh. Sự kết hợp giữa các lực lƣợng trong xã hội “Nhà trƣờng – Gia đình – Xã hội” chƣa tốt. Tất cả những yếu tố trên ảnh hƣởng rất lớn đến công tác PCGD THCS. các Chỉ thị, , Nghị định của Trung ƣơng đã nỗ lực triển khai, thực hiện công tác PCGD THCS và đạt chuẩn từ năm 2005 và duy trì đến nay. Trong thời gian tiếp theo huyện bền vững kết quả PCGD THCS để làm tiền đề phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học. Tìm ra biện pháp để duy trì bền vững kết quả PCGD THCS là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện, vì vậy chúng tôi chọn đề tài “Biện pháp duy trì bền vững công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở dựa vào cộng đồng ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sátthực trạng về giai đoạn 2006-2010, luận văn đề xuất một số biện pháp nhằm duy trì bền vững công tác PCGD THCS và chuẩn bị điều kiện cho phổ cập giáo dục Trung học của huyện. 1 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh - Đối tƣợng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý nhằm duy trì bền vững công tác PCGDTHCS dựa vào cộng đồnghuyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. 4. Giả thuyết khoa học Huyện Đầm Hà đã đạt chuẩn PCGD THCS, tuy nhiên kết quả đạt đƣợc chƣa thật vững chắc bởi tỷ lệ đạt chuẩn ở một số xã vùng cao còn thấp, cơ sở vật chất của một số trƣờng đang dần bị xuống cấp, nên ảnh hƣởng đến công tác phổ cập bậc trung học cơ sở. M cụ thể, khả thi, kiểm tra đƣợc trì bền vững kết quả PCGD THCS của huyện, tạo điều kiện để hoàn thành công tác phổ cập giáo dục Trung học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. trì bền vững công tác h Quảng Ninh. 5.2. - 2010. bền vững công tác PCGD 5.3. THCS dựa vào cộng đồngở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. 5.4. Thực nghiệm thực hiện một vài biện pháp đề xuất (trong 4 nhiệm vụ nghiên cứu trên thì 5.3 và 5.4 là 2 nhiệm vụ chủ yếu) 2 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp duy trì bền vững công tác phổ cập giáo dục THCS dựa vào cộng đồng ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. - Giới hạn về địa bàn: Đề tài triển khai nghiên cứu trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. - Giới hạn về thời gian: Nghiên cứu tài liệu trong 3 năm (từ 2015 - 2017). 7. Phƣơng pháp nghiên cứu - P - ; ; điều tra onare); ; ; - thống kê 8. Cấu trúc Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục. Nội dung của Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về duy trì bền vững công tác PCGD THCS. - Chƣơng 2:Thực trạng công tác PCGD THCS ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. - Chƣơng 3: Biện pháp duy trì bền vững công tác PCGD THCS dựa vào cộng đồng ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Thực nghiệm một vài biện pháp đề xuất. Cuối cùng là danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục. 3 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DUY TRÌ BỀN VỮNG CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: - - - Tro ” 4 “ ” “ ” “D ” “ “ - - 5 ” :“ công dân” CNH, - – “ ” 6 “ ”. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ƣơng đến cơ sở, năm 2010 Việt Nam đã hoàn thành công tác PCGD THCS trên phạm vi cả nƣớc. và hội nhập quốc tế – - 1.2. 1.2.1. , . 1.2.2. 7 1.2.3. Qu có ý thức ổ cập ọc cơ sở àn bộ ạt đƣợc các mục tiêu, tiêu chuẩn à quản lý giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1.2.4. Cộng đồng Cộng đồng là một nhóm ngƣời sống trong một môi trƣờng có những đặc điểm tƣơng đối giống nhau. Có mối quan hệ nhất định với nhau. 1.3. Một số về phổ cập giáo dục THCS và cơ sở pháp lý cho việc duy trì bền vững công tác PCGD THCS 1.3 , đường lối và quan điểm của Đảng ta về giáo dục và PCGD Tiếp tục những tƣ tƣởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã có sự phát triển và vận dụng sáng tạo trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. 1.3.1.1. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh bàn về giáo dục và PCGD: Trong di sản tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, tƣ tƣởng về giáo dục, đào tạo luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” ở nƣớc ta, tƣ tƣởng đó của Ngƣời càng có ý nghĩa thiết thực. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục không bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học vấn cho con ngƣời, mà có tính bao quát, sâu xa, nhƣng vô cùng 8 sinh động, thiết thực, nhằm đào tạo ra những con ngƣời toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên”, có tri thức, lý tƣởng, đạo đức, sức khỏe, thẩm mỹ… Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục vừa là thành quả của sự chắt lọc tinh tế tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, vừa mang đậm hơi thở của cuộc sống. Do vậy, ở Hồ Chí Minh, lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục có sự thống nhất hữu cơ, không tách rời nhau. Đúng nhƣ Nghị quyết UNESCO đánh giá: “Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tƣ tƣởng của Ngƣời là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục có vai trò hết sức to lớn trong việc cải tạo con ngƣời cũ, xây dựng con ngƣời mới. Ngƣời nói: “Thiện, ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu, phần lớn đều do giáo dục mà nên”. Không những thế, giáo dục còn góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nƣớc. Ngƣời kêu gọi: “ Quốc dân Việt Nam! Muốn giữ vững nền độc lập, Muốn làm cho dân mạnh nước giàu, Mọi người Việt Nam phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”. Từ thực trạng nền giáo dục dƣới sự đô hộ của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã vạch trần và lên án chính sách giáo dục của thực dân Pháp là làm cho “ngu dân dễ trị”. Ngƣời viết: “Phải ra sức tẩy sạch ảnh hƣởng giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại nhƣ: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân, học để lấy bằng cấp, dạy theo lối nhồi sọ. Và cần xây dựng tƣ tƣởng dạy và học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ 9 nhân dân”. Thật vậy, ngay từ những năm đầu vào đời, khi tham gia giảng dạy ở trƣờng Dục Thanh - Phan Thiết, tại đây, bên cạnh việc truyền bá những kiến thức về văn hóa, Hồ Chí Minh còn đặc biệt chú trọng đến việc truyền thụ tinh thần, truyền thống yêu nƣớc thƣơng nòi của dân tộc. Mục đích cao cả của Hồ Chí Minh là mong cho dân tộc, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Bởi, đối với Ngƣời, “ Nếu nƣớc nhà độc lập mà dân không hƣởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Suốt đời, Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng một xã hội mới về chất, cao hơn hẳn xã hội cũ - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Và để xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo Ngƣời, “trƣớc hết cần có những con ngƣời xã hội chủ nghĩa”. Đào tạo con ngƣời xã hội chủ nghĩa không có con đƣờng nào khác ngoài giáo dục tri thức khoa học và lý tƣởng, đạo đức xã hội chủ nghĩa. Đó là nền giáo dục nhằm phát triển con ngƣời toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên” trong thời đại mới. Và nhƣ vậy, “con ngƣời xã hội chủ nghĩa”, con ngƣời toàn diện, “nhất định phải có học thức”. Cần phải học văn hóa, chính trị, kỹ thuật. Cần phải lý luận Mác - Lênin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày. Ngƣời chỉ rõ: “Trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc làm cần thiết để xây dựng nƣớc ta thành một nƣớc hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, văn minh và giàu mạnh”. Mục đích trọng tâm và xuyên suốt tƣ tƣởng giáo dục Hồ Chí Minh là vì con ngƣời, cho con ngƣời, là xây dựng con ngƣời mới. Nhƣng do yêu cầu của mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, Hồ Chí Minh đã đề ra nhiệm vụ giáo dục khác nhau cho phù hợp. Tuy Hồ Chí Minh không để lại cho chúng ta một tác phẩm, một hệ thống lý luận về phƣơng pháp giáo dục, nhƣng những việc làm thiết thực, 10 những bài viết ngắn gọn, súc tích của Ngƣời đã hàm chứa các phƣơng pháp giáo dục mẫu mực. Ngƣời lấy nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn làm nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng các phƣơng pháp về giáo dục. Nguyên tắc này đƣợc Ngƣời sử dụng trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên, công nhân, nông dân, bộ đội, trí thức, học sinh, sinh viên… Để nâng cao trình độ nhận thức của ngƣời lao động, Hồ Chí Minh cho rằng cần có quan điểm dân chủ, thẳng thắn, không nhồi sọ và cần có sự đối thoại trong quá trình học tập, nhận thức. Ngƣời chỉ rõ: “Mọi ngƣời đƣợc hoàn toàn tự do phát biểu ý kiến, dù đúng hoặc không đúng cũng vậy. Song không đƣợc nói gàn, nói vòng quanh”. “ Khi mọi ngƣời đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tƣ tƣởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Từ đó, Hồ Chí Minh kêu gọi cán bộ, nhà giáo phải biết tôn trọng ý kiến ngƣời khác, không nên có thành kiến đối với các ý kiến trái với ý kiến mình. Trong giáo dục, theo Hồ Chí Minh, cần có phƣơng pháp phù hợp với điều kiện giáo dục và đối tƣợng giáo dục. Giáo dục phải căn cứ vào “trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng”. Cần có phƣơng pháp tổ chức giáo dục sao cho đảm bảo đƣợc sự phù hợp giữa điều kiện, hoàn cảnh giáo dục với đối tƣợng giáo dục. Đối với Hồ Chí Minh, tất cả các phƣơng pháp giáo dục nhƣ phƣơng pháp đối thoại, phƣơng pháp học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, phƣơng pháp làm gƣơng, phƣơng pháp kết hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và xã hội... đều nhằm mục đích “nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tƣ tƣởng”, nâng cao nhận thức, chất lƣợng và hiệu quả giáo dục. Các phƣơng pháp này vừa có tính khoa học, hệ thống lại đảm bảo tính thực tiễn, thời đại. 11
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan