Tài liệu Luận văn cntt nghiên cứu thiết kế và chế tạo cảm biến tụ phẳng

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN MINH NGỌC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CẢM BIẾN TỤ PHẲNG Ngành : Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Mã số : 60520203 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. CHỬ ĐỨC TRÌNH Hà Nội - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, thực tế dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Chử Đức Trình. Các số liệu, kết luận của luận văn là trung thực, dựa trên sự nghiên cứu những mô hình, kết quả đã đạt được của các nước trên thế giới và trải nghiệm của bản thân, chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước khi trình bày bảo vệ trước “Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ kỹ thuật”. Hà Nội, Ngày tháng năm 2016 Người cam đoan ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, cho phép em được gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS. TS. Chử Đức Trình. Thầy là người luôn theo sát em trong quá trình làm luận văn, Thầy đã tận tình chỉ bảo, đưa ra những vấn đề cốt lõi giúp em củng cố lại kiến thức và có định hướng đúng đắn để hoàn thành luận văn này. Tiếp đến, em xin được gởi lời cảm ơn đến tất cả quý Thầy/Cô đã và đang giảng dạy tại Khoa Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ đã giúp em có được những kiến thức cơ bản để thực hiện luận văn này. Kính chúc Thầy/Cô dồi dào sức khoẻ, thành đạt và ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp trồng người của mình. Cuối cùng, em cũng xin cảm ơn gia đình, các anh chị, bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và giúp đỡ em trong thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii MỤC LỤC ....................................................................................................................iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ...................................................................................... v LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................. 1 2. Mục tiêu đề tài ...................................................................................................... 2 2.1. Về lý thuyết: ................................................................................................... 2 2.2. Về thực tiễn: ................................................................................................... 4 3. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 4 4. Cấu trúc luận văn .................................................................................................. 5 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUYẾT CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG .................. 6 1.1. Điện dung ............................................................................................................. 6 1.2. Hằng số điện môi ................................................................................................. 7 1.3. Các ứng dụng của cảm biến điện dung ................................................................ 8 1.3.1. Cảm biến khoảng cách................................................................................... 9 1.3.2. Cảm biến vị trí ............................................................................................. 10 1.3.3. Cảm biến độ ẩm ........................................................................................... 11 1.3.4. Cảm biến áp suất ......................................................................................... 12 1.3.5. Cảm biến độ nghiêng ................................................................................... 14 CHƢƠNG 2: CẤU TRÚC C4D VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VẬT THỂ TRÊN KÊNH CHẤT LỎNG ..................................................................................... 15 2.1. Nguyên tắc cơ bản của cấu trúc C4D.................................................................. 15 2.2. Thiết kế và vận hành cảm biến DC4D thông thường ......................................... 20 2.3. Nguyên lý hoạt động cảm biến C4D phát hiện vật thể trong kênh chất lỏng ..... 22 2.4. Thiết lập hệ thống và đo lường .......................................................................... 25 CHƢƠNG 3: CẢM BIẾN TỤ PHẲNG VỚI VI KÊNH CHẤT LỎNG ................ 27 3.1. Cơ sở lý thuyết ................................................................................................... 27 3.2. Nghiên cứu thiết kế cảm biến tụ phẳng .............................................................. 29 iv 3.3. Chế tạo cảm biến tụ phẳng vi điện cực .............................................................. 32 3.4. Thiết lập hệ thống đo lường ............................................................................... 33 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................ 37 4.1. Yêu cầu............................................................................................................... 37 4.2. Thiết kế và mô phỏng cấu trúc trên phần mềm COMSOL ................................ 37 4.3. Kết quả mô phỏng với kênh chất lỏng không dẫn điện...................................... 38 4.4. Kết quả mô phỏng với kênh chất lỏng dẫn điện................................................. 40 4.5. Kết quả mô phỏng điện thế trong tụ phẳng. ....................................................... 43 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................... 47 v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1. Các tấm điện tích song song cách nhau bằng một lớp điện môi [13]............ 6 Hình 1.2. Cảm biến khoảng cách và ứng dụng thực tế, (a) Đếm số lượng hộp trên dây chuyền, (b) Phát hiện lỗ “read only” trên đĩa mềm [23]. ....................................... 9 Hình 1.3. Cảm biến vị trí với một bánh mã hóa quang [23]. ....................................... 10 Hình 1.4. Cảm biến độ ẩm [49]. ................................................................................... 12 Hình 1.5. Một số loại cảm biến áp suất, (a) Loại duỗi thẳng, (b) Dạng xoắn [23]. .... 13 Hình 2.1. Ví dụ về C4D những thiết kế sử dụng chủ yếu để phát hiện conductometric [34]. ....................................................................................................................... 15 Hình 2.2. Thiết kế của một cấu trúc C4D đơn: (a) điện cực kích thích và điện cực cảm biến; (b) Các mạch tương đương. .......................................................................... 16 Hình 2.3. Trường điện được hình thành giữa các điện cực âm và dương với độ dài rãnh khác nhau (l1, l2 và l3) [30]. .......................................................................... 18 Hình 2.4. Khả năng cảm biến phát hiện đặc điểm khác nhau của mẫu [30]: (a) Mật độ cảm biến, (b) Khoảng cách cảm biến, (c) kết cấu cảm biến, (d) độ ẩm cảm biến. 18 Hình 2.5. Một sơ đồ đơn giản của cảm biến điện dung dựa theo LoC [8]. ................. 19 Hình 2.6. Sơ đồ khối thiết kế của bộ cảm biến DC4D [19]. ......................................... 20 Hình 2.7. (a) Các DC4D dựa trên cấu hình ba điện cực; (b) Các sơ đồ tương đương[19]. ............................................................................................................. 21 Hình 2.8. Sự thay đổi điện dung ngược với vị trí các hạt bên trong cấu trúc C4D đơn [19]. ....................................................................................................................... 22 Hình 2.9. Mạch tương đương của bộ cảm biến thể lỏng DC4D [19]. .......................... 23 Hình 2.10. Độ dẫn nạp của cấu trúc C4D đơn khi một hạt di chuyển bên trong điện cực [19].................................................................................................................. 25 Hình 2.11. Sự thay đổi điện dung trái ngược với vị trí các hạt bên trong cấu trúc C4D đơn[19]. ................................................................................................................. 26 Hình 3.1. Bản vẽ sơ đồ mạch và mạch điện tương đương với: a) Cấu trúc C4D thường; b,c,d) Cấu trúc C4D vi sai [21]. ............................................................... 27 Hình 3.2. Cấu trúc được đề xuất: a) Cấu tạo tổng thể; b) Các lớp của cảm biến với cấu trúc C4D[21]. .................................................................................................. 29 Hình 3.3. Mô hình tụ đồng phẳng................................................................................. 30 Hình 3.4. Mô tả cấu trúc của chip cảm biến tụ phẳng: a) Mặt bên trên; b) Mặt cắt ngang; c) Kích thước của các vi điện cực và vi kênh [21]. ................................... 31 Hình 3.5. Quá trình chế tạo[21]. .................................................................................. 33 Hình 3.6. Thiết lập hệ thống đo lường thực nghiệm[21]. ............................................ 34 Hình 3.7. Chip cảm biến tụ phẳng với cấu trúc DC4D [21]. ....................................... 35 Hình 3.8. Hình ảnh của a) Bọt khí, b) Tế bào sống đi qua kênh dẫn [21]. .................. 35 Hình 4.1. Các thông số cơ bản được thiết lập trong phần mềm COMSOL ................. 37 Hình 4.2. Cảm biến tụ phẳng với cấu trúc DC4D được xây dựng trong phần mềm COMSOL ............................................................................................................... 38 vi Hình 4.3. Sự thay đổi điện dung của cảm biến với ba vật liệu khác nhau theo vị trí của một vật thể với đường kính 25 m. ........................................................................ 39 Hình 4.4. Điện dung vi sai đầu ra với thể tích vật thể. ................................................ 39 Hình 4.5. Điện dung vi sai theo kết quả đo và mô phỏng với phần mềm COMSOL. ... 40 Hình 4.6. Sự thay đổi điện dung của cảm biến với ba vật liệu khác nhau theo vị trí của một vật thể với đường kính 25 m. ........................................................................ 41 Hình 4.7. Điện dung vi sai đầu ra với thể tích vật thể. ................................................ 41 Hình 4.8. Điện dung vi sai với vị trí hạt thiếc trong kênh nước muối và dầu máy. ..... 42 Hình 4.9. Sự thay đổi điện dung của tụ theo kích thước hạt Tin trong môi trường nước muối và dầu máy. ................................................................................................... 42 Hình 4.10. Sự thay đổi điện thế khi có hạt Tin chạy qua kênh dẫn chất lỏng. ............. 43 Hình 4.11. Sự thay đổi điện thế khi có hạt SiO2 chạy qua kênh dẫn chất lỏng. ........... 43 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế giới đang ngày càng phát triển các công nghệ tiên tiến theo hướng thu nhỏ kích thước của sản phẩm, nó dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của một công nghệ mới gọi là MEMS (Microelectromechanical Systems – Hệ thống vi cơ điện tử). MEMS là một công nghệ được tích hợp các yếu tố cơ khí, điện tử, cảm biến và cơ cấu chấp hành trên một chất nền silicon sử dụng công nghệ chế tạo vi mô [22]. Các quá trình này là kết quả của việc kết hợp giữa vi cơ điện tử tiên tiến và công nghệ mạch tích hợp. Kích thước và tính năng tích hợp của các linh kiện MEMS là lợi thế lớn nhất của công nghệ này. Kích thước nhỏ cũng thể hiện ưu điểm sử dụng ít nguyên liệu và năng lượng được tiêu thụ thấp. Kích thước nhỏ của chúng cho phép xây dựng các dãy hàng trăm hệ thống trên một con chip duy nhất. Bên cạnh đó, lợi thế nổi bật của MEMS chính là yếu tố tài chính. Chi phí cho mỗi đơn vị có thể được điều chỉnh xuống mức giá phải chăng bằng cách chế tạo ra hàng nghìn linh kiện trên mỗi phiến silicon. Thiết bị MEMS đang nhanh chóng tiếp cận vào mọi khía cạnh trong đời sống hiện đại. Trong tương lai, thiết bị này đang trở nên ngày càng nhỏ hơn, chính xác hơn và nhanh hơn, và công nghệ MEMS được hỗ trợ trong sự phát triển của công nghệ NEMS (Hệ thống Nano cơ điện tử). MEMS đã được tạo ra ngày càng nhiều lợi ích và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Các cấu trúc vi mô được ứng dụng trong các hệ thống quang học, truyền thông, thiết bị RF, phân tích, và sinh học. Trên thực tế, những ứng dụng phổ biến nhất của MEMS là các chip vi cảm biến. Chúng trở nên đa dạng trong các ứng dụng và có thể tìm ra ở hầu hết khắp nơi trong cuộc sống thường ngày. Sự phổ biến của các cảm biến này chủ yếu từ những ưu điểm mà chúng sở hữu. Ngoài việc chúng có kích thước nhỏ, cảm biến MEMS tiêu thụ rất ít năng lượng và có khả năng đo rất chính xác. Nguyên lý hoạt động của cảm biến MEMS là khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Tất cả các cảm biến đo lường sự thay đổi và các thiết bị MEMS thực hiện nhiệm vụ đó với một hoặc sự kết hợp của các phương pháp phát hiện sau đây: cơ khí, quang học, điện, từ trường, nhiệt và hóa học. Các cảm biến khác nhau được xây dựng bởi các cơ chế khác nhau, chẳng hạn như cấu trúc cơ học dựa trên các vi gắp cho các vi thao tác và vi cảm biến [11], từ trường dựa trên các vòng hạt từ tính được gắn vào việc phát hiện hạt sinh học [35], cũng như ở khía cạnh quang học dựa vào chùm ánh sáng cho huỳnh quang được gắn với việc phát hiện hạt sinh học [7], điện trường dựa vào thao tác DEP và điện trở gắn với việc phát hiện điện dung [15, 31]. Trong khi các thiết bị khác rất tốn kém, có độ tiêu hao năng lượng cao và hầu như không thể di chuyển được, việc ứng dụng phương phám áp 2 điện trở/điện dung trong việc phát hiện hạt sinh học đã và đang thu hút sự chú ý rất lớn trong nhiều ứng dụng môi trường và sức khỏe. Trong những năm gần đây, các cảm biến điện dung MEMS đã trở thành một trong những thành phần ứng dụng quan trọng nhất. Các nghiên cứu về cảm biến điện dung đã thu được nhiều kết quả bởi vì sự đơn giản của nó cả trong thiết kế và chế tạo, dễ dàng để đo đạc và không tốn kém. Chúng bao gồm nhiều cảm biến có khả năng phát hiện sự hiện diện của các hạt, các mô hoặc tế bào trong kênh dẫn chất lỏng. Triển khai nghiên cứu thiết kế chế tạo cảm biến tụ phẳng là nội dung có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Chính vì vậy luận văn “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cảm biến tụ phẳng” sẽ trình bày và làm rõ hơn các nguyên lý thiết kế, mô phỏng, cách thức chế tạo và thiết lập hệ thống trong thực tế với cảm biến tụ phẳng. 2. Mục tiêu đề tài Đề tài luận văn “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cảm biến tụ phẳng” có hai mục tiêu lý thuyết và thực tiễn: 2.1. Về lý thuyết:  Nghiên cứu về cảm biến với vi kênh chất lỏng: Sự phát hiện hạt trong dòng chảy chất lỏng đã được phát triển cho nhiều ứng dụng thực tế trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như trong ngành dược, MEMS, sinh học, hóa học phân tích, phân tích thực phẩm, kiểm soát chất lượng nước và đặc biệt là trong y tế [32, 33, 37]. Ví dụ, sự xuất hiện của bọt khí trong mạch máu của bệnh nhân là rất nguy hiểm, trong trường hợp không thể đoán trước việc tắc mạch máu não của bệnh nhân có thể dẫn đến đột tử. Những bọt khí này có thể xuất hiện trong máu của thân ống khi ống lọc máu hoặc bọt khí có thể được tạo ra khi tiêm truyền tĩnh mạch của cơ thể bệnh nhân, vì vậy việc phát hiện các bọt khí trong máu hoặc trong các đường ống dẫn dịch trong cơ thể là việc rất cần thiết. Một ví dụ điển hình là để phát hiện sớm bệnh ung thư và đưa ra chẩn đoán chính là phát hiện ra các tế bào khối u tuần hoàn (CTCs) trong máu. CTCs là những tế bào ung thư lưu thông qua các tĩnh mạch và mao mạch. Di căn là kết quả của các tế bào khối u di chuyển từ các vị trí khối u ban đầu đến các cơ quan khác trong cơ thể, và ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các trường hợp tử vong do bị mắc bệnh ung thư. Tỷ lệ phát hiện CTCs đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua. Trong MEMS, sự xuất hiện của một hạt trong vi kênh chất lỏng có thể ảnh hưởng đáng kể đến các phản ứng của dòng chảy như vận tốc dòng chảy, chất lượng tinh khiết của dịch lỏng. Nhiều phương pháp cơ bản đã được áp dụng để phát hiện dòng chảy như quang học, siêu âm, cảm biến điện dựa trên cơ chế tiếp xúc và không tiếp xúc. Cảm biến vi kênh chất lỏng có thể sử dụng tham số dẫn điện của vật liệu và kênh hình học dựa trên các kỹ thuật tiếp xúc trực tiếp [16]. Trong kỹ thuật này, 3 các điện cực được trực tiếp tiếp xúc với các chất dịch, chất lỏng hoặc dung dịch điện phân. Các hiệu ứng phân cực và hiệu quả xói mòn điện hóa trong dung dịch hoặc các điện cực không thể tránh được bằng cách này. Bên cạnh đó, sự ô nhiễm của các điện cực thường gây ra lỗi trong phép đo tính dẫn điện. Những nhược điểm gây ra hạn chế với các ứng dụng thực tế của các kỹ thuật phát hiện dẫn tiếp xúc [17]. Các cấu trúc cảm biến không tiếp xúc điện dung được phát triển để tránh các vấn đề kỹ thuật tiếp xúc trực tiếp [16, 34, 45, 46]. Cấu trúc cảm biến điện dung giống như cơ chế không tiếp xúc thường được sử dụng để đo lường sự phát hiện độ pha như nước-không khí-dầu [6, 42, 44]. Tuy nhiên, độ nhạy cảm ứng của các cấu hình điện dung ở mức thấp trong trường hợp chất lỏng có dẫn xuất cao do giá trị điện trở nhỏ nhiều của kênh chất lỏng dẫn điện so với các điện dung cảm biến [42]. Jaworek cùng cộng sự đã trình bày một cảm biến điện dung tần số cao để giải quyết các tác động dẫn điện của nước sử dụng một bộ dao động 80 MHz. Tuy nhiên, thiết bị yêu cầu một điện cực rất ngắn cho một phép đo và một mạch khá phức tạp [20].  Tìm hiểu, nghiên cứu cấu trúc cảm biến sử dụng cấu trúc C4D (Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector): Cấu trúc C4D được đề xuất độc lập bởi Fracassi da Silva cùng cộng sự, và Zemann cùng cộng sự vào năm 1998 [1, 19], như một kỹ thuật dò tìm cho các hệ thống điện di mao dẫn [5, 18]. Đây là loại kỹ thuật được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và đã mang lại một lợi thế không thể phủ nhận vào phát hiện và lĩnh vực đo lường. Cấu trúc C4D gồm hai điện cực cách nhau một khoảng. Căn cứ vào tính dẫn điện của chất lỏng, dòng chảy sẽ truyền tín hiệu từ một điện cực đang bị kích thích thông qua hằng số điện môi của một ống dẫn và mang lại các thông tin về tính dẫn của chất lỏng đến điện cực cảm biến [1, 17, 26, 27, 29, 37, 45, 47, 48]. Cấu trúc C4D có thể được sử dụng để tìm ra dầu trong nước và các tạp chất trong nước máy (chất lỏng dẫn điện). Do đó, ứng dụng này có thể trở thành một phương pháp rất tốt trong việc giải quyết các vấn đề trong ngành công nghiệp dầu khí [6]. Hơn nữa, đến nay, các kỹ thuật C4D được nghiên cứu và sử dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu Hóa học phân tích để phát hiện nồng độ ion/dẫn điện trong các mao mạch và độ dẫn của kênh chất lỏng [17]. Một ứng dụng hữu ích khác của kỹ thuật này là ước tính được vận tốc dòng chảy chất lỏng và đo vận tốc bọt khí trong dòng chảy hai pha khí-lỏng trong ống kích cỡ milimet, một vấn đề cơ bản hiện có trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như hóa chất, dược phẩm, dầu khí, năng lượng và kỹ thuật điện [42]. Ứng dụng dựa trên kỹ thuật C4D trong việc phát hiện tạp chất và ước lượng vận tốc của nó trong kênh chất lỏng được nghiên cứu và phát triển bởi nhiều nhóm nghiên cứu bất chấp những khó khăn và hạn chế [26, 27, 41] của nó. Có một số phương pháp đo lường được phát triển để khắc phục những khó khăn và hạn chế của các kỹ thuật C4D thông thường. Một lá chắn được đặt giữa 4 các điện cực kích thích và điện cực pick-up có thể được sử dụng để ngăn chặn điện dung dò [12, 24, 25, 26] hoặc tận dụng hiệu ứng cộng hưởng song song để loại bỏ ảnh hưởng của điện dung dò [40]. Một số mẫu thiết kế sử dụng phương pháp cộng hưởng này để đo độ dẫn và phát hiện vật thể trong dòng chảy [17, 28], nhưng trong trường hợp đó, hằng số điện môi không thể nhận dạng, ví dụ như trường hợp dầu hoặc không khí bên trong đường ống. 2.2. Về thực tiễn:  Nghiên cứu thiết kế cảm biến tụ phẳng dựa trên cấu trúc C4D: Kỹ thuật C4D mang đến nhiều hứa hẹn cho các hệ thống vi lỏng, với các tính năng bao gồm độ nhạy cao, khả năng thu nhỏ, các yêu cầu công suất thấp, khả năng tương thích với các công nghệ vi chế tạo tiên tiến và chi phí thấp. Trong luận văn này, một cảm biến tụ phẳng sử dụng cấu trúc C4D được thiết kế và xây dựng phù hợp với hệ thống phát hiện vật thể trong kênh chất lỏng. Nghiên cứu này sử dụng một bộ khuếch đại vi sai để làm giảm đi điện dung dò và làm tăng độ nhạy không chỉ trong chất lỏng dẫn điện mà còn trong các chất lỏng không dẫn điện. Cấu trúc này bao gồm ba điện cực phẳng được đặt trên một bảng mạch in PCB, bao gồm hai điện cực cảm biến và một điện cực kích thích. Các điện cực được bố trí tạo thành hai cảm biến tụ phẳng. Một kênh dẫn chất lỏng được bố trí bên trên mặt ba điện cực.  Thực thi chế tạo, thiết lập hệ thống tích hợp cảm biến tụ phẳng. Trong số các kỹ thuật vật lý khác nhau để phát hiện các vật thể trong vi kênh chất lỏng, cảm biến điện dung nổi lên như kỹ thuật tốt nhất trong việc chế tạo và thiết lập đo lường, cũng như khả năng đơn giản hóa hệ thống [18, 44]. Một thiết kế tối ưu sử dụng điện dung vi sai giữa các điện cực đồng phẳng trong vi kênh lỏng được đề xuất. Cấu trúc C4D vi sai bao gồm ba vi điện cực liền kề được đặt trên đế thủy tinh và sắp xếp gần nhau trong cặp để tạo thành cấu trúc phẳng vi sai. Cấu trúc vi kênh được chế tạo bên trong chất nền PDMS. Chúng tôi tận dụng khả năng tự liên kết của các nguyên liệu hai bề mặt của chúng để đính kèm các chất nền PDMS trên bề mặt kính. Khi một đối tượng đi qua các khu vực hoạt động của cảm biến trong các kênh, các điện dung vi sai sẽ thay đổi, dẫn đến sự thay đổi trong tín hiệu đầu ra của thiết bị đo lường. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài trên, phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm: 5  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết; cập nhật và xử lý tài liệu liên quan đến các lý thuyến về cảm biến điện dung, các mô hình cảm biến C4D và các cách chế tạo.  Phương pháp mô phỏng: Trên cơ sở thiết kế đã có thực hiện mô phỏng trên phần mềm chuyên dụng COMSOL.  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: nghiên cứu thiết kế tích hợp cảm biến tụ phẳng trong hệ thống phát hiện vật thể với vi kênh chất lỏng. 4. Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn bao gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về thuyết cảm biến điện dung. Chương 2: Cấu trúc C4D và phương pháp phát hiện vật thể trên kênh chất lỏng. Chương 3: Cảm biến tụ phẳng với vi kênh chất lỏng. Chương 4: Kết quả và thảo luận. 6 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THUYẾT CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG 1.1. Điện dung Điện dung là sức chứa điện quan trọng của tụ điện. Điện dung được đo bằng Farad (F), và nó được tính toán như sau: C   E.dl (1.1) Trong đó, E là cường độ điện trường, là tổng điện tích trên các điện cực và điện tích di dời trong các phân tử cực điện môi trong điện trường, với dl là chiều dài tối thiểu cùng một dòng thông lượng. Hình 1.1 cho thấy hai tấm dẫn điện song song kết nối bằng dây với một pin, cách nhau bằng một chất cách điện (ví dụ như không khí) và các đường điện trường. Đối với cấu trúc hai điện cực song song, điện dung là thước đo của số điện tích mà một tụ điện có thể lưu trữ với một điện áp cho trước [39]. I + ++++++ Battery Q ++++++ U - E - - - - - - - - - - - - Hình 1.1. Các tấm điện tích song song cách nhau bằng một lớp điện môi [13]. Điện dung có thể được xác định bằng đơn vị Cu lông/volt như sau: C Q U (1.2) Trong đó, Q là độ lớn của điện tích lưu trữ trên mỗi tấm (culông), U là điện áp áp dụng cho các tấm điện tích (volt). 7 Một tụ điện có điện dung với đơn vị farad có thể lưu trữ một culông điện tích khi điện áp trên thiết bị đầu cuối của nó là 1 V. Giá trị điện dung điển hình dao động từ khoảng 1 fF (10-15 F) đến khoảng 1.000 μF (10-3 F). Giữa hai tấm của một tụ điện sẽ xuất hiện điện trường nếu điện áp được áp dụng cho một trong các tấm điện tích. Điện trường tạo ra là do sự khác biệt giữa các điện tích được lưu trữ trên các bề mặt của mỗi tấm điện tích. Các điện dung mô tả các hiệu ứng ở điện trường do khoảng cách giữa hai tấm điện tích. Khoảng cách giữa hai tấm điện tích của tụ điện được phủ bằng vật liệu điện môi. Nhìn chung, giá trị điện dung được xác định bởi các vật liệu điện môi, khoảng cách giữa các tấm, và diện tích mỗi tấm. Điện dung của một tụ điện có thể được biểu diễn dưới dạng hình học của nó và hằng số điện môi như sau: C  0 r A d (1.3) Trong đó,  0 = 8,854.10-12 F/m, là hằng số điện môi tuyệt đối,  r là hằng số điện môi tương đối tĩnh (hằng số điện môi) của vật liệu giữa các tấm điện tích, A là diện tích của mỗi tấm/m2, d là khoảng cách tách biệt (m) của hai tấm. Hiện tượng điện dung có liên quan đến điện trường giữa hai bản cực của tụ điện. Cường độ điện trường giữa hai tấm giảm khi khoảng cách giữa hai bản điện cực tăng. Cường độ điện trường thấp hơn hoặc khoảng cách tách biệt lớn hơn sẽ làm giảm giá trị điện dung. Các bản dẫn điện với diện tích bề mặt lớn hơn có thể lưu trữ điện lớn hơn; do đó, một giá trị điện dung lớn hơn thu được là do các bản cực có diện tích bề mặt lớn hơn. Ngoài ra, các điện cực cảm biến của cảm biến điện dung có thể được hình thành với các hình dạng và cấu trúc khác nhau. Cấu trúc hình học của các điện cực cảm biến ảnh hưởng đến điện trường giữa chúng. Trong thực tế, một vài loại điện cực cảm biến được thiết kế và chế tạo, chẳng hạn như thanh hình trụ, ống hình trụ, tấm hình chữ nhật, dây helixical, tấm đồng phẳng và hình ống trụ. 1.2. Hằng số điện môi Khoảng cách giữa hai bề mặt của một tụ điện được lấp đầy bằng chất liệu không đẫn điện như kính, nhựa hoặc chất lỏng tách được hai điện cực của tụ điện [21]. Chất 8 liệu này là một hằng số điện môi cố định. Hằng số điện môi là thước đo sự ảnh hưởng của chất liệu trong điện trường. Điện dung tụ tăng lên hoặc giảm xuống phụ thuộc vào loại chất liệu điện môi. Hằng số điện môi liên quan tới khả năng chuyển hóa trong điện trường của chất liệu. Trong các tụ điện, một hằng số điện môi tăng cho phép lượng điện tích tương đồng được lưu trữ với một lượng điện trường nhỏ, điều này dẫn đến điện dung tăng. Theo phương trình 1.3, điện dung tương ứng với hằng số điện môi. Do hằng số điện môi của vật liệu giữa các bản cực của tụ điện tăng nên điện dung sẽ theo đó mà tăng theo. Điện dung có thể được biểu thị bằng các thuật ngữ về hằng số điện môi như sau: C   r C0 (1.4) Trong đó, C là điện dung tính bằng đơn vị Farad, là hằng số điện môi và C0 là điện dung mà không có hằng số điện môi. Các chất liệu khác nhau đều có một hằng số điện môi khác nhau. Ví dụ, không khí có hằng số điện môi danh định tương đương với 1, một số loại dầu phổ biển như xăng có hằng số điện môi danh định là 2,2 và nước có hằng môi danh định là 80. Nếu nước được sử dụng như một chất cách điện thay vì sử dụng không khí thì giá trị điện dung sử dụng nước như một chất cách điện sẽ tăng lên bằng hệ số 80. Hệ số này được gọi là hằng số điện môi tương đối. 1.3. Các ứng dụng của cảm biến điện dung Một cảm biến điện dung điển hình dựa trên sự thay đổi của các thông số trong tụ điện dẫn đến sự thay đổi điện dung của nó trong thời gian cảm biến. Nó chuyển đổi một sự thay đổi về vị trí, hoặc các đặc tính của vật liệu điện môi thành tín hiệu điện [10]. Theo phương trình 1.3, cảm biến điện dung được thực hiện bằng cách thay đổi bất kỳ ba thông số của một tụ điện: khoảng cách (d), diện tích các tấm điện dung (A), và hằng số điện môi (  r ); vì thế: C  f  d , A,  r  (1.5) Một loạt các loại khác nhau của cảm biến đã được phát triển chủ yếu dựa trên các nguyên tắc điện dung mô tả trong phương trình 1.3. Chức năng các bộ cảm biến được tính từ cảm biến độ ẩm, thông qua cấp độ cảm biến, đến cảm biến dịch chuyển [9]. Một số loại khác nhau của cảm biến điện dung dựa được sử dụng trong nhiều ứng 9 dụng công nghiệp và ô tô, chẳng hạn như cảm biến khoảng cách, cảm biến vị trí, cảm biến độ ẩm, và cảm biến áp lực [43]. 1.3.1. Cảm biến khoảng cách Một cảm biến khoảng cách có thể phát hiện sự hiện diện của các đối tượng gần đó mà không có bất kỳ mối qua hệ vật lý nào. Thông thường, một cảm biến khoảng cách phát ra một trường điện từ hoặc trường tĩnh điện, và phát hiện bất kỳ thay đổi trong trường điện hoặc phản hồi lại tín hiệu. Loại điện dung cảm biến khoảng cách bao gồm một bộ dao động có tần số được xác định bởi một mạch LC mà một tấm kim loại được kết nối. Khi một vật liệu dẫn điện hoặc dẫn điện một phần đến gần tấm dẫn điện, điện dung chung sẽ thay đổi tần số dao động. Sự thay đổi này được phát hiện và chuyển đến các đơn vị điều khiển. Các đối tượng cảm biến này thường được xem như là mục tiêu của cảm biến khoảng cách. Khi khoảng cách giữa các cảm biến khoảng cách và đối tượng mục tiêu nhỏ hơn, điện trường phân bố xung quanh tụ cũng thay đổi, và được phát hiện bởi các đơn vị điều khiển. Hình 1.2. Cảm biến khoảng cách và ứng dụng thực tế, (a) Đếm số lượng hộp trên dây chuyền, (b) Phát hiện lỗ “read only” trên đĩa mềm [23]. Khoảng cách tối đa mà một bộ cảm biến khoảng cách có thể phát hiện được định nghĩa là 'phạm vi danh nghĩa'. Một số cảm biến có điều chỉnh phạm vi danh nghĩa hoặc cách thức báo cáo một khoảng cách phát hiện đã chia độ. Một cảm biến khoảng cách điều chỉnh trong phạm vi rất ngắn thường được sử dụng như một công tắc cảm ứng. Máy cảm biến khoảng cách điện dung có biên độ gấp đôi so với các cảm biến cảm ứng, trong khi chúng không chỉ phát hiện ra vật liệu bằng kim loại mà còn phát hiện ra các chất điện môi như giấy, thủy tinh, gỗ, nhựa các loại. Chúng thậm chí có thể phát hiện qua một bức tường hoặc hộp các tông. Bởi vì cơ thể con người vận hành như một chất dẫn điện với tần số thấp, cảm biến điện dung đã được sử dụng để đo 10 chấn động của con người và trong báo động xâm nhập. Điện dung cảm biến khoảng cách có độ tin cậy cao và tuổi thọ dài vì không chứa các bộ phận cơ khí và không có tiếp xúc vật lý giữa cảm biến và đối tượng cảm nhận. Ví dụ, cảm biến khoảng cách không chỉ là một công tắc bị giới hạn [23], mà còn là một công tắc theo cơ chế nút bấm được thiết lập bằng cách kích hoạt khi một phần cánh tay cơ khí hoặc đòn bẩy đạt đến cuối quá trình đi trước định của nó. Nó có thể được thực hiện trong hệ thống mở cửa nhà để xe tự động; nơi người điều khiển cần phải biết nếu tất cả các cánh đều mở hoặc đều đóng. Các ứng dụng khác của điện dung cảm biến là [2]: + Khoảng cách: Nếu một vật kim loại là gần một điện cực tụ điện, điện dung lẫn nhau là một phép đo rất nhạy của cảm biến khoảng cách. + Đo độ dày: Hai tấm tiếp xúc với một chất cách điện sẽ đo độ dày chất cách điện nếu hằng số điện môi của nó xác định, hoặc hằng số điện môi nếu độ dày được xác định. + Áp lực cảm biến: Màng chắn với các đặc tính lệch ổn định có thể đo áp lực với một máy dò khoảng cách nhạy. 1.3.2. Cảm biến vị trí Một cảm biến vị trí là một thiết bị cho phép thực hiện các phép đo vị trí và dịch chuyển. Vị trí có thể là một vị trí cố định hoặc một điểm tương tự [38]. Tuyến tính cũng như vị trí góc có thể được đo bằng cảm biến vị trí. Cảm biến vị trí được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp như đo lường kênh chất lỏng, đo góc trục, cảm biến vị trí truyền động, mã hóa kỹ thuật số và số đếm, và hệ thống kết hợp với màn hình cảm ứng. Hình 1.3. Cảm biến vị trí với một bánh mã hóa quang [23]. 11 Theo truyền thống, chiết áp loại điện trở được sử dụng để xác định vị trí quay và tuyến tính. Tuy nhiên, vòng đời là chức năng hạn chế của các cảm biến này xảy ra là do hao mòn cơ khí đã làm cho các cảm biến điện trở nên kém hấp dẫn đối với các ứng dụng công nghiệp. Thông thường, Cảm biến vị trí điện dung không có thiết bị cơ khí để xác định vị trí dựa trên các thông số vật lý của các tụ điện.Đo lường vị trí sử dụng một cảm biến vị trí điện dung có thể được thực hiện bằng cách thay đổi ba thông số điện dung: Diện tích của các tấm điện dung, hằng số điện môi, và khoảng cách giữa các tấm. Các ứng dụng sau đây là một số ví dụ về việc sử dụng các cảm biến vị trí điện dung: + Cảm biến kênh lỏng: máy dò mức chất lỏng điện dung cảm nhận được mức chất lỏng trong một bể chứa bằng cách đo những thay đổi trong dung kháng giữa các tấm dẫn điện cực được ngâm trong chất lỏng, hoặc áp dụng cho bên ngoài của một bể chứa không dẫn điện. + Góc trục hoặc vị trí tuyến tính: Cảm biến điện dung có thể đo góc trục hoặc vị trí với một sơ đồ gồm nhiều tấm kim loại cho độ chính xác cao và đầu ra kỹ thuật số, hoặc với một đầu ra tương tự với độ chính xác tuyệt đối ít nhưng phản ứng nhanh hơn và mạch điện đơn giản. + Bảng X-Y: Bảng đồ thị điện dung đầu của các kích cỡ khác nhau có thể thay thế cho chuột máy tính như là một thiết bị đầu vào kết hợp với trục x-y. Thiết bị cảm ứng chạm như iPhone [38] thì có sẵn các thiết bị cảm ứng trục z và thiết bị hoạt tính đầu dò. + Dòng chảy mét: Nhiều loại đo lưu lượng chuyển đổi dòng chảy gây áp lực hoặc thay thế, sử dụng một lỗ cho lưu lượng dòng chảy hoặc Hiệu ứng Coriolis cho lưu lượng lớn. Sau đó các cảm biến điện dung có thể đo được sự dịch chuyển. 1.3.3. Cảm biến độ ẩm Hằng số điện môi của không khí hoặc một số tài liệu bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. Khi độ ẩm tăng, điện môi tăng. Các hằng số điện môi của không khí trong khí quyển, của một số chất khí, và nhiều vật liệu rắn có hàm lượng độ ẩm và nhiệt độ. Thiết bị độ ẩm điện dung dựa trên những thay đổi trong hằng số điện môi của vật liệu điện môi giữa các tấm của tụ điện. Cảm biến độ ẩm điện dung thường chứa các lớp oxit vô cơ ưa nước hoạt động như một chất cách điện [14]. Sự hấp thu của các phân tử nước phân cực có tác động mạnh đến các hằng số điện môi của vật liệu. Độ lớn của hiệu ứng này tăng lên cùng với một bề mặt bên trong lớn mà có thể chứa một lượng lớn nước. 12 Hình 1.4. Cảm biến độ ẩm [49]. Khả năng của các bộ cảm biến độ ẩm điện dung hoạt động chính xác và đáng tin cậy kéo dài trên một phạm vi rộng của nhiệt độ và áp suất. Chúng còn có độ trễ thấp và có tính ổn định cao với các yêu cầu bảo trì tối thiểu. Những tính năng này làm cho cảm biến độ ẩm điện dung trở nên hữu hiệu cho nhiều điều kiện hoạt động cụ thể và lý tưởng thích hợp cho một hệ thống mà không chắc chắn trong các điều kiện không hiện diện tồn tại trong quá trình hoạt động. Nhiều loại cảm biến độ ẩm điện dung, mà chủ yếu được hình thành với nhôm, tantali, silic, và các loại polymer. 1.3.4. Cảm biến áp suất Một cảm biến áp suất đo lường áp suất, đặc biệt là áp suất của khí hoặc chất lỏng. Áp suất là một biểu hiện của các nguồn năng lượng cần thiết để ngăn chặn một chất lỏng khỏi hiện tượng bị nở ra, và thường được tính bằng áp lực trên một đơn vị diện tích. Một cảm biến áp suất thường đóng vai trò như một bộ chuyển đổi; nó tạo ra một tín hiệu như một chức năng của các áp lực được đặt vào. Cảm biến áp suất điện dung đang thay thế cảm biến áp suất áp điện do các yêu cầu công suất thấp hơn, phụ thuộc nhiệt độ ít hơn, và trôi dạt thấp hơn. Cảm biến áp suất có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau: - Theo hình dạng của cảm biến: 13 Hình 1.5. Một số loại cảm biến áp suất, (a) Loại duỗi thẳng, (b) Dạng xoắn [23]. - Phân loại dựa trên phạm vi áp lực mà họ đo lường, phạm vi nhiệt độ hoạt động, và quan trọng nhất là các loại áp lực chúng đo được. Cảm biến áp suất được đặt tên khác nhau theo mục đích của chúng, như sau: + Cảm biến áp suất tuyệt đối: Đo lường áp lực tương đối so với môi trường chân không tuyệt đối. + Cảm biến áp suất máy đo: đo áp suất tương đối so với áp suất khí quyển. Một máy đo áp suất lốp là một ví dụ về đo lường áp suất máy đo; khi nó chỉ vào vạch không, thì áp lực nó đo được là giống như các áp lực xung quanh. + Cảm biến áp suất chân không: Đo lường áp suất dưới áp suất khí quyển, cho thấy sự khác biệt giữa các áp suất thấp và áp suất khí quyển (nghĩa là áp lực đo âm); hoặc các biện pháp áp thấp so với chân không tuyệt đối (nghĩa là áp suất tuyệt đối). + Cảm biến áp suất vi sai: Đo lường sự khác nhau giữa hai áp suất, mỗi áp suất kết nối với mỗi bên của cảm biến. Cảm biến áp suất vi sai được sử dụng để đo nhiều hệ thồng, chẳng hạn như áp suất giảm qua các bộ lọc dầu hoặc bộ lọc không khí, nồng độ chất lỏng (bằng cách so sánh các áp lực trên và dưới dạng lỏng) hoặc tốc độ dòng chảy (bằng cách đo sự thay đổi áp suất qua một hạn chế). + Cảm biến áp suất kín: tương tự như một cảm biến áp suất máy đo ngoại trừ việc nó đo áp suất liên quan đến một số áp suất nhất định chứ không phải là áp suất khí quyển xung quanh (mà thay đổi tùy theo vị trí và thời tiết).
- Xem thêm -