Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luận văn giáo dục đạo đức hồ chí minh cho cán bộ, đảng viên theo tiếp cận dựa và...

Tài liệu Luận văn giáo dục đạo đức hồ chí minh cho cán bộ, đảng viên theo tiếp cận dựa vào cộng đồng tại trung tâm bdct tp móng cái, tỉnh quảng ninh

.PDF
129
459
120

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ---------- ĐẶNG THỊ THÚY GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THEO TIẾP CẬN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ---------- ĐẶNG THỊ THÚY GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THEO TIẾP CẬN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Giảng viên hƣớng dẫn : TS. PHẠM QUANG TIỆP HÀ NỘI, NĂM 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1 2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ......................................................... 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 4 5. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 4 6. Giả thuyết khoa học ................................................................................... 5 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................... 5 8. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu ................................................................. 6 NỘI DUNG ...................................................................................................... 7 Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của giáo dục Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh dựa vào cộng đồng cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Bồi dƣỡng Chính trị Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. ................................................ 7 1.1. Khái quát những nghiên cứu về Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. .. 7 1.1.1. Những nghiên cứu về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. .................... 7 1.1.2. Những nghiên cứu về giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho đối tượng cán bộ, đảng viên. ............................................................................................ 9 1.2. Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh .......................................................... 11 1.2.1. Một số khái niệm. ................................................................................ 11 1.2.2. Nguồn gốc hình thành và phát triển Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ......................................................................................................................... 18 1.2.3. Nội dung chủ yếu của Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. ................. 20 1.3. Đặc điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp huyện và những yêu cầu về đạo đức của họ trong giai đoạn hiện nay. ............................................. 28 1.3.1. Đặc điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp huyện ......................... 28 1.3.2. Những yêu cầu của việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. ............................................................. 29 1.4. Tiếp cận giáo dục dựa vào cộng đồng ................................................. 30 1.4.1. Khái niệm cộng đồng .......................................................................... 30 1.4.3. Đặc trưng của giáo dục dựa vào cộng đồng ...................................... 33 1.4.4. Nguyên tắc giáo dục dựa vào cộng đồng ........................................... 34 1.5. Tiếp cận giáo dục dựa vào cộng đồng trong giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đảng viên cấp huyện. ................... 35 1.5.1. Mục tiêu giáo dục ................................................................................ 35 1.5.2. Nội dung giáo dục ............................................................................... 36 1.5.3. Phương pháp giáo dục ........................................................................ 37 Chƣơng 2: Thực trạng giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm BDCT Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ...... 40 2.1. Những đặc điểm nổi bật của Đảng bộ Thành phố Móng Cái tác động đến quá trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh. .......................................... 40 2.2. Khái quát về Trung tâm BDCT Thành phố Móng Cái. .................... 47 2.2.1. Đặc điểm, tình hình chung ................................................................. 47 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ .......................................................................... 47 2.2.3. Thực trạng tổ chức bộ máy và hiệu quả hoạt động của bộ máy ....... 48 2.2.4. Đặc điểm đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên của Trung tâm ......................................................................................................................... 49 2.2.5. Thực trạng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động .............................. 54 2.3. Thực trạng công tác giáo dục về đạo đức Hồ Chí Minh tại Trung tâm Bồi dƣỡng chính trị Thành phố Móng Cái ................................................ 56 2.3.1. Thực trạng nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Móng Cái về công tác giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh. .................................................................................. 56 2.3.2. Thực trạng công tác giáo dục về đạo đức Hồ Chí Minh tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Móng Cái .................................................. 57 Chƣơng 3: Biện pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh theo tiếp cận dựa vào cộng đồng cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Bồi dƣỡng Chính trị Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ........................................................................ 61 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp .............................................................. 61 3.1.1. Đảm bảo tính thống nhất về tư tưởng chính trị ................................ 61 3.1.2. Đảm bảo sự kết hợp trong giáo dục đạo đức cách mạng ................. 61 3.1.3. Đảm bảo khai thác được thế mạnh, kinh nghiệm học viên. ............. 62 3.1.4. Đảm bảo huy động được sức mạnh của cộng đồng trong giáo dục tư tưởng đạo đức cho cán bộ, đảng viên .......................................................... 63 3.1.5. Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố Móng Cái và của Trung tâm BDCT Thành phố. .......................................................... 63 3.2. Một số biện pháp cụ thể ........................................................................ 64 3.2.1. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo hướng kết hợp hoạt động học tập tại trung tâm với hoạt động học tập tại cộng đồng. .......................................... 64 3.2.2. Nâng cao hiệu quả của quá trình tự giáo dục, tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên tại cộng đồng, thông qua các hoạt động thực tiễn trong cộng đồng. ................................................................... 76 3.2.3. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đạo Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên tại trung tâm gắn liền với nâng cao hiệu lực quản lý, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chức năng đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. ....................................................................................................... 83 3.2.4. Đẩy mạnh dân chủ hóa, phát huy vai trò cộng đồng dân cư và vai trò của dư luận xã hội đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. ................................................................................... 87 3.2.5. Tổ chức hội thảo khoa học về đạo đức Hồ Chí Minh ....................... 93 3.2.6. Xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông hướng tới cộng đồng về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ..................... 95 3.2.7. Huy động các nguồn lực từ cộng đồng, xã hội đầu tư cho quá trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên tại Trung tâm. ....... 96 3.3. Khảo nghiệm ........................................................................................ 100 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm ..................................................................... 100 3.3.2. Nội dung khảo nghiệm ...................................................................... 100 3.3.3. Đối tượng khảo nghiệm .................................................................... 102 3.3.4. Phương pháp khảo nghiệm .............................................................. 102 3.3.5. Tiến hành khảo nghiệm .................................................................... 102 KẾT LUẬN ................................................................................................. 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. 110 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Các biện pháp khảo nghiệm ......................................................... 101 Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp ................ 103 Bảng 3.3: Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp ................... 104 Bảng 3.4:Tổng hợp ý kiến của chuyên gia, nhà nghiên cứu ......................... 105 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác. Tôi cũng xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả LỜI CÁM ƠN Đề tài “Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên theo tiếp cận dựa vào cộng đồng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” là một đề tài khá mới mẻ. Trên cơ sở lý luận, vốn kiến thức và kinh nghiệm qua quá trình công tác bản thân cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy, cô, sự giúp đỡ của bạn, đồng nghiệp...tôi đã hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu, xin trân trọng cảm ơn TS. Phạm Quang Tiệp đã giúp đỡ tôi nghiên cứu thành công luận văn này. Xin cảm ơn Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Móng Cái, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Móng Cái, Ban giám hiệu, giáo viên các trường mầm non của thành phố Móng Cái, các đồng nghiệp bạn bè, gia đình…đã giúp đỡ động viên tạo điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Mặc dù đã rất cố gắng, song chắc chắn trong luận văn vẫn còn nhiều hạn chế, tôi rất mong nhận được ý góp ý để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Tác giả MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng. Chính nhờ đó mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được thắng lợi thần kỳ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hòa bình, đặc biệt là giai đoạn 30 năm đổi mới vừa qua. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; tác động mạnh của mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế; các thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc, phá hoại chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang, dao động, giảm sút lòng tin vào chế độ, vào đường lối của Đảng và nhiều biểu hiện tiêu cực khác. Trong đó, nghiêm trọng hơn cả là xuất hiện tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của Đảng còn chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân, thiếu bản lĩnh, lập trường trước sự tác động tiêu cực từ đời sống xã hội, để cho cái xấu xâm nhập, lấn át cái tốt, để cho chủ nghĩa cá nhân chi phối bản thân”. [21, tr.2]. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tiếp tục nhận định: “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc 1 cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. [22, tr.2]. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã tác động rất lớn đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay: “Nó làm giảm sút vai trò lãnh đạocủa Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”. [22, tr.3]. Chính vì thế, trong giai đoạn này, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đặc biệt là giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên là một vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong trong Đảng nói riêng và xã hội hiện nay nói chung chính là phải thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức cách mạng mà cốt lõi của nó là Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình giảng dạy của các Trung Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trong đó có Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Móng Cái có chức năng nhiệm vụ cơ bản là tổ chức các chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ sở - những người là gốc của mọi công việc, trực tiếp điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở và thường xuyên tiếp xúc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiệm vụ này chỉ có thể thực hiện tốt khi hoạt động của các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị được đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả, trong đó quan 2 trọng nhất là việc đổi mới phương pháp, hình thức phù hợp với đối tượng giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác giáo dục LLCT nói chung trong đó có việc giáo dục Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại Trung tâm chủ yếu được thực hiện theo chương trình, kế hoạch được ấn định sẵn của cấp trên. Hình thức giảng dạy chủ yếu là lên lớp thuyết trình nên dễ gây nhàm chán, chưa gắn lý luận với thực tiễn, chưa phát huy tối đa được năng lực, kinh ngiệm của người học, chưa huy động được nhiều nguồn lực cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục LLCT nói chung và giáo dục Tư tưởng đạo đức HCM nói riêng. Từ đó dẫn đến hiệu quả, chất lượng giáo dục chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà thực tiễn đặt ra. Với tất cả những lý do trên, tôi chọn và thực hiện đề tài nghiên cứu “Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên theo tiếp cận dựa vào cộng đồng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng và công tác giáo dục, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ đảng viên nói chung, giúp họ có thêm nhiều kiến thức lý luận và thực tiễn, nhận thức đầy đủ về vị trí của vấn đề đạo đức, đồng thời thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Bác Hồ vĩ đại, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp giáo dục Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên theo tiếp cận dựa vào cộng đồng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng lí luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh. 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động bồi dưỡng Lý luận chính trị tại trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động giáo dục về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh thông qua các hoạt động thực tiễn tại cộng đồng. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của giáo dục về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại các trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. 4.2. Nghiên cứu thực trạng giáo dục Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh. 4.3. Đề xuất biện pháp giáo dục về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận dựa vào cộng đồng. 4.4. Tiến hành khảo nghiệm nhằm bước đầu đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đề xuất trong đề tài nghiên cứu. 5. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận văn thực hiện nghiên cứu, khảo sát và tổ chức thực nghiệm tại Trung tâm BDCT Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. - Về thời gian: + Các số liệu được sử dụng để nghiên cứu lấy từ các báo cáo, thống kê của Trung tâm BDCT Thành phố Móng Cái từ năm 2011 đến hết năm 2016. + Các giải pháp đề xuất trong đề tài nhằm phục vụ cho công tác giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2025. 4 6. Giả thuyết khoa học Nếu các biện pháp giáo dục Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng, giáo dục lý luận chính trị nói chung kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, khai thác thác, huy động được các nguồn lực của cộng đồng trong giáo dục, bồi dưỡng người học thì có thể nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung, giáo dục Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng cho người học, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục tư tưởng chính trị phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ thể chế, đất nước trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa mạnh mẽ giai đoạn hiện nay. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu tài liệu có liên quan tới đề tài nghiên cứu, tiến hành phân tích, tổng hợp, đánh giá, khái quát hóa để xây dựng khung lí thuyết cho đề tài. 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động giáo dục tại Trung tâm thông qua dự giờ của giảng viên, hoạt động học tập của học viên và các hoạt động thường xuyên khác. - Phương pháp điều tra, khảo sát bằng phiếu hỏi: + Sử dụng phiếu hỏi để điều tra, khảo sát ý kiến đánh giá của người học, của cán bộ, giảng viên về tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp được đề xuất. - Phương pháp phỏng vấn: Tác giả trực tiếp phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên gia về sự cần thiết, sự hợp lý và tính khả thi của các giải pháp được đưa ra trong đề tài. - Phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học: Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu thu thập được thông qua khảo sát để từ đó rút ra những kết luận phù hợp. 5 - Phương pháp thử nghiệm: Thực hiện thử nghiệm một số giải pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh theo tiếp cận dựa vào cộng đồng để kiểm tra, khẳng định tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp đó. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Thực hiện việc rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân, đồng nghiệp, của các nhà quản lý và từ các cuộc hội thảo chuyên đề liên quan đến vấn đề được đề cập trong đề tài. 8. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài nghiên cứu được cấu trúc thành 3 chương sau đây: Chương 1: Cơ sở lý luận của giáo dục Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dựa vào cộng đồng cho cán bộ, đảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị Chương 2: Thực trạng giáo dục Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dựa vào cộng đồng cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp giáo dục Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dựa vào cộng đồng cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh. 6 NỘI DUNG Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của giáo dục Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh dựa vào cộng đồng cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Bồi dƣỡng Chính trị Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 1.1. Khái quát những nghiên cứu về Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. 1.1.1. Những nghiên cứu về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng dân tộc, lãnh tụ thiên tài vô cùng kính yêu của Đảng ta, của nhân dân và của cả dân tộc ta. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Dưới ngọn cờ vinh quang mà Người phất lên, một kỷ nguyên mới trong lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt Nam đã được mở ra: kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng và lý luận cách mạng của Người để lại cho dân tộc ta và nhân loại là một di sản vô cùng quý giá. Thế giới vần xoay và biến đổi, song tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn trường tồn, được kế thừa và vươn mãi lên tầm cao mới. Từ bình diện thế giới, nhiều chính khách, nhiều nhà nghiên cứu về tư tưởng, về triết học, về lịch sử… ở nước ngoài đã sớm nhìn nhận và khẳng định, Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, một nhà lý luận cách mạng độc đáo, đặc sắc. Trước đây, việc nghiên cứu và tuyên truyền về Hồ Chí Minh trên góc độ một hệ tư tưởng, một học thuyết cách mạng hầu như chưa được xác định rõ rệt. Nhưng trong những năm gần đây, do hoàn cảnh thế giới có nhiều biến động lớn, hệ thống chính trị - xã hội của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ nhanh chóng, do nhu cầu giữ vững sự ổn định tình hình kinh tế - xã hội của nước ta và sự đổi mới tư duy do Đại hội Đảng lần thứ VI vạch ra, đặc biệt từ khi Đại hội lần thứ VII của Đảng khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và 7 tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” [15, tr.2]., công tác nghiên cứu và tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh mới được khẳng định, được xúc tiến mạnh mẽ. Các nhà nghiên cứu trong nước và những đồng chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm về Tư tưởng Hồ Chí Minh như: - Tìm hiểu một số vấn đề trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1982) do Lê Mậu Hãn chủ biên; - Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh (1993) của tập thể tác giả Viện Hồ Chí Minh; - Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí sống mãi (1991), - Về tư tưởng Hồ Chí Minh (1993), - Tư tưởng Hồ Chí Minh quá trình hình thành và phát triển (1993), - Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam (1997) của Võ Nguyên Giáp; - Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh (1998) của Phạm Văn Đồng; - Sự hình thành về căn bản tư tưởng Hồ Chí Minh (1997) của Trần Văn Giàu; - Từ tư duy truyền thống đến tư tưởng Hồ Chí Minh (1998) của Hoàng Tùng. Trong tất cả những nghiên cứu đó, nội dung về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một vấn đề quan trọng được đề cập và nghiên cứu chuyên sâu với tư cách là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hệ thống Tư tưởng của Người. Đặc biệt trong những năm gần đây, các giáo trình, chuyên đề về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được biên soạn, giảng dạy trong các trường đại học, các chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ, đảng viên ngày càng nhiều, thường xuyên. 8 1.1.2. Những nghiên cứu về giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho đối tượng cán bộ, đảng viên. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của từng thời kỳ cách mạng, việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên luôn dành được chú trọng nghiên cứu của các chuyên gia, các học giả, cán bộ quản lý, học viên nhiều chuyên ngành liên quan. Các công trình nghiên cứu đã cho ta thấy rõ hơn, cụ thể hơn về hệ thống lý luận, quan điểm của Bác dù những quan điểm ấy không tập trung trong một tác phẩm đạo đức lớn mà nằm trong nhiều bài viết, bài phát biểu diễn đạt rất cô đọng, hàm xúc, giản dị phù hợp với nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam mà Người từng nói, viết. Các công trình nghiên cứu, ở các góc nhìn đa chiều khác nhau, cũng đã chỉ ra sự cần thiết, thực trạng và giải pháp khác nhau nhằm thực hiện hiệu quả việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho đối tượng là cán bộ, đảng viên. Có thể kể đến các công trình nghiên cứu về nội dung này như sau: - "Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cán bộ đảng viên hiện nay", Đề tài cấp Bộ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh (2003) do TS Hoàng Trang làm chủ biên. Đề tài phân tích rõ tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí minh và vận dụng trong công tác giáo dục đội ngũ cnas bộ đảng viên hiện nay. 9 - "Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cán bộ đảng viên", Phạm Quốc Thành, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004. Tác giải tập trung làm rõ nội dung, nguyên tắc, cách thức và đề ra một số giải pháp quan trọng đối với việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. - "Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng", Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976. - "Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng", Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1986. - "Nâng cao đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại", Tạp chí Cộng sản, 2011. - "Tư tưởng đạo đức cách mạng - truyền thống, dân tộc, nhân loại", Vũ Khiêu (chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993. - "Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cán bộ", Đức Vượng, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995. * Một số bài viết liên quan: - Phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một yêu cầu bức thiết hiện nay (PGS, TS - Tạp chí Cộng sản - 2012) - Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục Đảng viên trẻ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ - 2011) - Nâng cao khả năng tự rèn luyện của cán bộ, công chức trong hoạt động thực tiễn (Đỗ Văn Lừng - Khoa Lý luận Mác – Lênin) - Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên (TS. Trần Duy Hưng – Tạp chí Cộng sản - 2016) * Một số luận văn thạc sỹ có liên quan đến đề tài: 10 - "Vấn đề xây dựng đạo đức cho cán bộ cơ sở trong điều kiện KTTT ở Việt Nam hiện nay (qua thực tế tỉnh Thái Bình)", Đặng Thanh Giang, Luận văn thạc sĩ triết học, 2001. - “Vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên trong KTTT định hướng XHCN ở Hải Phòng hiện nay”, Mạc Văn Nam, Luận văn thạc sĩ triết học, Hà Nội, 2004. - “Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay”, Lê Thị Minh Đức, Luận án chuyên ngành Xây dựn Đảng, 1995. Trong các công trình này, các tác giả đã đưa ra các chuẩn mực đạo đức, những nguyên tắc và yêu cầu đạo đức cách mạng của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các tác giả cũng thống nhất khi luận giải việc giáo dục đạo đức nói chung và giáo dục đạo đức cách mạng nói riêng phải trên cơ sở môi trường kinh tế, văn hoá xã hội nhất định. Những vấn đề lý luận của các công trình trên có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn nhất định, là tài liệu vô cùng quý báu, bổ ích cho tiến trình nghiên cứu của luận văn này. Các nhóm giải pháp mà các đề tài, các công trình nghiên cứu đưa ra rất thiết thực và khẳng định tính hiệu quả trong thực thi. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy có đề tài nào đề cập đến các nhóm giải pháp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh theo tiếp cận dựa vào cộng đồng, trong khi việc giáo dục theo tiếp cận cộng đồng đang trở thành xu thế, yêu cầu và đang dần khẳng định hiệu quả của nó ở các lĩnh vực giáo dục khác. 1.2. Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh 1.2.1. Một số khái niệm. a, Đạo đức và đạo đức cách mạng: - Khái niệm đạo đức 11
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan