Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luận văn huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ...

Tài liệu Luận văn huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thcs vùng khó khăn huyện mang thít, tỉnh vĩnh long

.PDF
140
314
56

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI  TRẦN CẨM NHUNG HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƢỢNG Xà HỘI TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS VÙNG KHÓ KHĂN HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Lệ Hoa Hà Nội- năm 2017  Trong quá trình thực hiện Luận văn này, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ phía thầy cô, gia đình, bạn bè. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến: PGS. TS. Vũ Lệ Hoa - người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong từng bước đi để em có thể hoàn thành tốt nhất luận văn. Ban giám hiệu và các thầy cô chủ nhiệm, cùng các em học sinh các trường trung học cơ sở , đã tạo điều kiện , giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Ban chủ nhiệm Khoa, các thầy cô giáo Khoa Tâm lí giáo dục, trường Đại học sư phạm Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong thời gian em học tập và thực hiện luận văn. Mặc dù đã dành thời gian và tâm huyết, nhưng do kiến thức và kỹ năng còn nhiều hạn chế nên luận văn của em còn nhiều thiếu xót. Kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và những ai quan tâm đến đề tài này, để luận văn của em có thể hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 5 năm 2017 Tác giả Luận văn DANH HS THCS KNS GD GV THPT GD KNS MỞ ĐẦU ...........................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài ...............................................................1 2. Mục đích nghiên cứu .....................................................................3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ..............................................3 4. Giả thuyết khoa học ....................................................................... 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................4 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ........................................................4 7. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................4 8. Cấu trúc luận văn ...........................................................................5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƢỢNG Xà HỘI TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS ...........................................................................6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ....................................................6 1.1.1 Trên thế giới .............................................................................6 1.1.2 Ở Việt Nam............................................................................... 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản ............................................................9 1.2.1. Kỹ năng sống ...........................................................................9 1.2.2. Giáo dục kỹ năng sống ..........................................................10 1.2.3. Các lực lượng xã hội .............................................................10 1.3. Kỹ năng sống của học sinh THCS ...........................................11 1.3.1. Những đặc điểm phát triển tâm lí của học sinh THCS .........11 1.3.2. Vai trò của kỹ năng sống đối với học sinh THCS ................13 1.3.3. Hệ thống các kỹ năng sống của học sinh THCS ...................15 1.4. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS .............31 1.4.1. Mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS ...............................................................................................31 1.4.2. Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS .............................................................................................. 31 1.4.3. Các hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS ...................................................................................33 1.5. Huy động các lưc lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS................................................................. 36 1.5.1. Ý nghĩa của việc huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS .............................36 1.5.2. Vai trò của các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS .......................................................... 36 1.5.3. Nội dung công tác huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS .............................40 1.5.4. Các hình thức huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS ....................................41 1.5.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS ......42 Tiểu kết chương 1 ...........................................................................44 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƢỢNG Xà HỘI TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS VÙNG KHÓ KHĂN HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG .......................................................................46 2.1. Khái quát về huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ......................46 2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ............................................................ 46 2.1.2. Khái quát về giáo dục THCS của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ........................................................................................48 2.2. Khái quát về phương pháp khảo sát thực trạng ........................48 2.2.1. Mục đích khảo sát ..................................................................48 2.2.2. Nội dung khảo sát ..................................................................48 2.2.3. Phương pháp, kĩ thuật khảo sát .............................................49 2.2.4. Mức độ đánh giá ....................................................................49 2.3. Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ...................................49 2.3.1. Thực trạng nhận thức về ý nghĩa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 49 2.3.2. Thực trạng thực hiện nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. .... 54 2.3.3. Thực trạng các hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 59 2.3.4. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. ................................................................................64 2.4. Thực trạng huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long .................................................................................68 2.4.1. Thực trạng nhận thức về ý nghĩa của huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. .........................................68 2.4.2. Thực trạng tham gia công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long của các lực lượng xã hội (mức độ và hiệu quả) .....................................71 2.4.3. Thực trạng các nội dung huy động các lực lượng tham gia công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ..................................................74 2.4.4. Thực trạng các hình thức huy động các lực lượng tham gia công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ..................................................78 2.4.5. Thực trạng kết quả huy động các lực lượng tham gia công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long .............................................................81 2.5. Đánh giá và phân tích nguyên nhân thực trạng ........................83 Tiểu kết chương 2 ............................................................................84 Chƣơng 3. BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƢỢNG Xà HỘI TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS VÙNG KHÓ KHĂN HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG ..................................................................................85 3.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp ...............................................85 3.1.1. Đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển văn hóa giáo dục của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh long .............................................85 3.1.2. Đảm bảo mục tiêu giáo dục trung học cơ sở .........................87 3.1.3. Đảm bảo phát huy tính chủ động tích cực của học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục kỹ năng sống. ................................87 3.1.4. Đảm bảo tính hệ thống ..........................................................88 3.1.5. Đảm bảo tính thực tiễn ..........................................................88 3.1.6. Đảm bảo tính hiệu quả ...........................................................88 3.2. Các biện pháp huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh long ..........................................................................................89 3.2.1. Nâng cao nhận thức của các lực lượng xã hội về ý nghĩa của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. .........................................89 3.2.2. Biên soạn tài liệu hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình các bước, cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống học sinh ở các trường THCS huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ..........91 3.2.3. Đa dạng các hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ......94 3.2.5. Tổ chức phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng giáo dục: gia đình – nhà trường – xã hộ ục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long .................................................................................................98 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất ....................................................................................................... 100 3.3.1. Khái quát về khảo nghiệm .................................................. 100 Tiểu kết chƣơng 3 ....................................................................... 105 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................ 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... 109 PHỤ LỤC .................................................................................... 111 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về ý nghĩa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. ..................................................................................................... 50 Bảng 2.2: Thực trạng nhận thức của học sinh về ý nghĩa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. ..... 52 Bảng 2.3: Thực trạng mức độ thực hiện nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ............... 55 Bảng 2.4: Thực trạng mức độ tham gia nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. .............. 57 Bảng 2.5: Thực trạng mức độ phù hợp của các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. .............. 59 Bảng 2.6 : Thực trạng mức độ thực hiện của các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long .................. 61 Bảng 2.7: Thực trạng mức độ tham gia của học sinh vào các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ...................................................................................................... 63 Bảng 2.8: Thực trạng nhận thức về ý nghĩa của công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ............................................................................ 65 Bảng 2.9: Thực trạng thực hiện công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ...................................................................................... 67 Bảng 2.10: Thực trạng nhận thức về ý nghĩa của huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ............................................................................ 69 Bảng 2.11 Thực trạng tham gia công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ........................................................ 71 Bảng 2. 12 Thực trạng tham gia đóng góp các nguồn lực trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ................. 73 Bảng 2.13 Thực trạng nhận thức về nội dung của huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ....................................................................................................... 75 Bảng 2.14 Thực trạng mức độ thực hiện các nội dung của huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ............................................................................................ 76 Bảng 2.15 Thực trạng các hình thức huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ............................. 78 Bảng 2.16 Thực trạng thực hiện các hình thức huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ....................................................................................................... 80 Bảng 2.17 Thực trạ ộng các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ............ 82 Bả ộng các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít .......................................................................................... 101 Bả ộng các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít .......................................................................................... 103 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về ý nghĩa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. .............................................................................................. 51 Biểu đồ 2.2: Thực trạng nhận thức của học sinh về ý nghĩa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ............... 53 Biểu đồ 2.3: Thực trạng mức độ thực hiện nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ........ 56 Biểu đồ 2.4: Thực trạng mức độ tham gia nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ........ 58 Biểu đồ 2.5: Thực trạng mức độ phù hợp của các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ............. 60 Biểu đồ 2.6: Thực trạng mức độ thực hiện của các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ..... 62 Biểu đồ 2.7: Thực trạng mức độ tham gia của học sinh vào các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ...................................................................................................... 63 Biểu đồ 2.8: Thực trạng nhận thức về ý nghĩa của công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ............................................................................ 66 Biểu đồ 2.9: Thực trạng thực hiện công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ...................................................................................................... 68 Biểu đồ 2.10: Thực trạng nhận thức về ý nghĩa của huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ............................................................................ 70 Biểu đồ 2.11 Thực trạng tham gia công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ................................................ 72 Biểu đồ 2.12 Thực trạng tham gia đóng góp các nguồn lực trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ................. 74 Biểu đồ 2.13 Thực trạng nhận thức về nội dung của huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ....................................................................................................... 75 Biểu đồ 2.14 Thực trạng mức độ thực hiện các nội dung của huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ............................................................................................ 77 Biểu đồ 2.15 Thực trạng các hình thức huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ............ 79 Biểu đồ 2.16 Thực trạng thực hiện các hình thức huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ....................................................................................................... 81 Biểu đồ 2.17 Thực trạ ộng các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít ................................... 82 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giáo dục là quá trình toàn vẹn để hình thành nhân cách, được tổ chức có mục đích, có kế hoạch, thông qua hoạt động và quan hệ giữa nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội của loài người. Giáo dục là quá trình tác động đến thế hệ trẻ về đạo đức, tư tưởng, hành vi…nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, thói quen ứng xử đúng đắn trong xã hội. Do đó, giáo dục có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là rèn luyện, biến đổi dần dần tính cách con người, hướng người ta đến sự hoàn thiện của một nhân cách tốt đẹp, xây dựng một xã hội với những con người có ích và hướng thiện. Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của Nhà nước và mỗi cộng đồng, của từng gia đình và mỗi công dân. Kết hợp tốt giáo dục học đường với giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, người lớn làm gương cho trẻ con noi theo. Phát động phong trào rộng khắp toàn dân học tập, người người đi học, học ở trường, lớp và đi học suốt đời, người biết dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít, mỗi người phải không ngừng tự nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giáo dục và các loại hình trường lớp phù hợp với đòi hỏi của tình hình mới với nhu cầu học tập của tuổi trẻ và toàn xã hội”. Ngày nay, giáo dục có vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở tất cả các nước trên thế giới, các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Ở Việt Nam để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người 1 học, giáo dục phổ thông đã và đang đổi mới mạnh mẽ theo bốn trụ cột của giáo dục thế kỹ XXI, mà thực chất là cách tiếp cận kỹ năng sống đó là: học để biết. học để làm, học để tự khẳng định mình và học để cùng chung sống. "Kỹ năng sống" là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Có thể nói kỹ năng sống chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có kỹ năng sống phù hợp sẽ luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách; biết ứng ứng xử, giải quyết vấn đề một cách tích cực và phù hợp; họ thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính mình. Ngược lại người thiếu kỹ năng sống thường bị vấp váp, dễ bị thất bại trong cuộc sống. Vì vậy có thể nói, kỹ năng sống của học sinh có thể được hình thành thông qua hoạt động học tập và giảng dạy trong nhà trường cũng như các hoạt động giáo dục khác trong xã hội. Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là rất cần thiết, giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc; giúp các em có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hoà và lành mạnh. Tình hình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở cấp THCS Vĩnh Long nói chung, huyện Mang Thít nói riêng đã được quan tâm và thực hiện nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiệu quả còn nhiều hạn chế như: Chưa có sự quan tâm nhiều của các lực lượng xã hội, chương trình nội dung giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức còn chưa đa dạng, phong phú; cán bộ tham gia công tác GDKNS còn chưa có nhiều vốn kinh nghiệm, chưa có giáo viên chuyên trách….. 2 Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long”. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiển và đề xuất các biện pháp huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nhằm góp phần nâng cao kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn trong huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS - Đối tượng: Các biện pháp huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 4. Giả thuyết khoa học Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS nói chung, ở trường THCS huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nói riêng hiện nay đã được quan tâm và thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân chủ yếu là sự huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long còn chưa được hiệu quả. Nếu xây dựng được các biện pháp huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long phù hợp, hiệu quả sẽ giúp cho học sinh THCS phát triển một cách toàn diện đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục hiện nay. 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS - Nghiên cứu thực trạng huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - Xây dựng các biện pháp huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Giới hạn địa bàn nghiên cứu: đề tài nghiên cứu tại 2 xã trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. - Giới hạn khách thể khảo sát: đề tài nghiên cứu 50 giáo viên, 100 học sinh , 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận Phân tích so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. 7.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp quan sát: Quan sát những hoạt động của các lực lượng xã hội, hoạt động giáo dục của giáo viên và học sinh nhằm thu thập các thông tin cần thiết để đánh giá thực trạng huy động các lực lượng trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn 7.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Tiến hành xây dựng hai phiếu hỏi dành cho hai đối tượng là các lực lượng xã hội và học sinh nhằm thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho 4 việc phân tích và đánh giá thực trạng huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn. 7.2.3. Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn trao đổi với các lực lượng xã hội và học sinh tại trường THCS trên địa bàn huyện để làm rõ hơn những kết quả thu được qua phiếu hỏi, đồng thời bổ sung thêm những thông tin cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. 7.2.4. Phương pháp chuyên gia Xin ý kiến chuyên gia trong quá trình xây dựng đề cương nghiên cứu, xây dựng công cụ điều tra và tiến trình triển khai nghiên cứu. 7.3. Phƣơng pháp thống kê toán học: được sử dụng để tính toán, xử lý số liệu thu được qua điều tra bảng hỏi. 8. Cấu trúc luận văn Về cấu trúc của luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được thể hiện ở 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS - Chương 2: Thực trạng huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. - Chương 3: Biện pháp huy động các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS vùng khó khăn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh long. 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƢỢNG Xà HỘI TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên thế giới Trên thế giới có rất nhiều công trình nghiên cứu về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống như: Skills for health (WHO, 2001); Life Skills in Non-Formal Education: A Review (UNESCO, 2001). Trong diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người họp tại Senegan (2000). Chương trình hành động của Dakar đã đề ra 6 mục tiêu, trong đó mục tiêu thứ 3 nói “Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho người học được tiếp cận chương trình giáo dục kỹ năng sống” còn mục tiêu thứ 6 yêu cầu “Khi đánh giá chất lượng giáo dục cần phải đánh giá kỹ năng sống của người học”. Với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế như: UNICEF, UNESCO, WHO chương trình giáo dục kỹ năng sống đã được phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Các tổ chức này đã mở những cuộc hội thảo, cung cấp vật liệu, đồng thời phối hợp với nhau để đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong thanh thiếu niên. Chương trình này đã được thực hiện và phát triển mạnh trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe, khu vực Nam Phi và Botswana, khu vực Châu Á. Tại khu vực Châu Á, được sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF, UNESCO, UNFPA, các chương trình giáo dục kỹ năng sống đã được triển khai rộng khắp ở cả Nam Á (Bangladesh, Bhutan, Ên §é, Nepal, Sri Lanka), Đông Á (Trung Quốc), Trung Á (Mông Cổ), Đông Nam Á (Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippin, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam). 6 Tại khu vực Đông Nam Á, các chương trình giáo dục dựa trên kỹ năng sống xuất hiện ở các quốc gia chủ yếu vào 5 năm cuối của thế kỷ XX (Thái Lan- 1996; Indonesia- 1997; Philippin- 2001; Lào- 1998; Mianmar- 1998; Campuchia- 2001). Dựa trên các cách tiếp cận khác nhau qua từng vấn đề cụ thể, các quốc gia đã từng bước triển khai để đưa giáo dục kỹ năng sống vào trong và ngoài nhà trường. Kỹ năng sống không phải tự nhiên có được mà phải được hình thành trong quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong suốt cả đời. Quá trình hình thành kỹ năng sống diễn ra cả trong và ngoài hệ thống giáo dục. Giáo dục kỹ năng sống cần thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc (gia đình, nhà trường, xã hội). Các nước trên thế giới đều có kinh nghiệm trong việc vận động sự tham gia của xã hội, của mọi tầng lớp nhân dân vào việc giáo dục nói chung và giáo dục kỹ năng sống nói riêng. Giáo dục xã hội chủ nghĩa trước đây ở Liên Xô cũ và các nước Đông Âu đã từng coi trọng sự tham gia của xã hội vào việc xây dựng và phát triển giáo dục, bao gồm việc huy động mọi người đi học và tham gia đóng góp mọi nguồn lực cho giáo dục, thực hiện sự kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Xã hội tham gia vào giáo dục là vấn đề mà Trung Quốc đặc biệt quan tâm và những năm gần đây mức độ và hiệu quả của sự tham gia này ngày càng cao, tạo nên những biến đổi về chất lượng trong giáo dục của họ. Trung Quốc.đã từng xác định “Kế hoạch lớn trăm năm , giáo dục là gốc”. Từ đó, tăng cường đầu tư cho giáo dục theo tinh thần “ Lấy ngân sách nhà nước là chính, là rất quan trọng, đồng thời phải lôi cuốn toàn xã hội tham gia phát triển giáo, đoàn thể xã hội và cá nhân, theo nguyên tắc tự nguyện, lượng theo sức mình để quyên góp, chung vốn làm giáo dục không thu thuế”. 7 1.1.2 Ở Việt Nam Năm 1996, thuật ngữ “kỹ năng sống” bắt đầu được biết đến ở Vịêt Nam qua chương trình của UNICEF “Giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ sức khoẻ và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài nhà trường” do các chuyên gia Australia tập huấn. Năm 2003, hội thảo “Chất lượng giáo dục và kỹ năng sống” do UNESCO tài trợ được tổ chức tại Hà Nội. Tháng 9 năm 2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng UNICEF xây dựng và thực hiện chương trình thực nghiệm “ Giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống cho học sinh THCS”. Năm 2005 dự án VIE 01/10 do UNFNA tài trợ: “Giáo dục dân số và sức khỏe vị thành niên thông qua hoạt động ngoại khóa trong nhà trường” Năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị 40/CTBGD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được xác định là một trong những nội dung cơ bản của phong trào. Tuy nhiên việc rèn luyện kỹ năng sống cho các em không thể đạt hiệu quả cao được nếu chỉ thực hiện trong một môi trường giáo dục nhà trường. Bởi vì gia đình là tổ ấm thân thương của mỗi con người, nơi con người được sinh ra, nuôi dưỡng và trường thành. Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên, là trường học đầu tiên của con người và con người cũng được rèn những năng đầu tiên từ môi trường này như nói, nghe, giao tiếp, …từ đó dần hình thành tính cách của trẻ trước khi bước vào môi trường giáo dục nhà trường. Khi lớn lên các em được tiếp xúc với xã hội thì tại môi trường này các em lại được rèn luyện thêm các kỹ năng khác ngoài các kỹ năng có được từ gia đình và nhà trường. Vì vậy việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nói chung và cho học sinh THCS nói riêng phải được thực hiện trong sự phối kết hợp cả 3 môi trường giáo dục này. 8
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan