Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luận văn phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng ...

Tài liệu Luận văn phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên trường đại học tài nguyên và môi trường

.PDF
118
506
56

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ---------------- LÊ ĐÌNH NAM PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Tính Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận án này là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu và tài liệu được trích dẫn trong luận án là trung thực. Kết quả nghiên cứu này không trùng với bất cứ công trình nào đã được công bố trước đó. Tôi chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình. Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận án Lê Đình Nam LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Tính đã trực tiếp tận tình giúp đỡ, hướng dẫn hoàn thành luận văn này. Xin cảm ơn thầy cô đã tận tình giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Luận văn được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cùng toàn thể các em sinh viên trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí và các em. Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu để hoàn thành đề tài. Luận văn còn có những thiếu sót mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Lê Đình Nam DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AIDS : Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Aquired Immunodeficicencysyn rome). Cán bộ quản lý. CBQ : TNMT : Tài nguyên môi trường. CNH – HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo. HIV : Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người ( Human Tmmunodeficiency Syndrom Virut) Học sinh sinh viên. HSSV : XHCN : Xã hội chủ nghĩa. TNCS : PN : Phòng ngừa. BPGD : Biện pháp giáo dục. TNXH : Tệ nạn xã hội VTN : Vị thành niên GV : Giáo viên BGH : Ban giám hiệu Thanh niên cộng sản MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................ 1 1. Lý do chọn đề tài ..................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu .................................. 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ........................ 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................. 3 6. Giới hạn đề tài ...................................... 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................... 4 8. Đóng góp mới của luận văn.............................. 6 9. Cấu trúc của luận văn ................................. 6 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN ....... 7 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................. 7 1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới ....................... 7 1.1.2. Những công trình nghiên cứu của Việt Nam .............. 8 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài ................ 9 1.2.1. Tệ nạn xã hội ................................... 9 1.2.2.Tệ nạn xã hội trong trường học ...................... 12 1.2.3. Phòng chống tệ nạn xã hội ......................... 12 1.2.4. Giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ......... 14 1.2.5 Phối hợp giữa trường đại học với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ................. 15 1.3. Một số vấn đề cơ bản về giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở trƣờng đại học .................................. 16 1.3.1. Đặc điểm tâm lý của sinh viên Đại học ................. 16 1.3.2. Mục tiêu và nguyên tắc của giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở trường đại học ........................... 18 1.3.3. Nội dung, hình thức giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở trường đại học ................................. 19 1.3.4. Các lực lượng tham gia giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở trường đại học .............................. 20 1.4. Một số vấn đề cơ bản về phối hợp giữa trƣờng đại học với các lực lƣợng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên . 21 1.4.1. Mục tiêu phối hợp phối hợp giữa trường đại học với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ..... 21 1.4.2 Nội dung phối hợp giữa trường đại học với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên.......... 22 1.4.3 Các hình thức phối hợp giữa trường đại học với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ....... 32 1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng hoạt động phối hợp giữ trường đại học với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ............................................. 33 Kết luận chƣơng 1..................................... 35 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI .............................. 36 2.1. Vài nét về Trƣờng Đại học Tài Nguyên & Môi trƣờng Hà Nội ... 36 2.2 Tổ chức khảo sát ................................... 38 2.2.1. Mục đích khảo sát ............................... 38 2.2.2. Nội dung khảo sát ............................... 38 2.2.3. Đối tượng khảo sát ............................... 38 2.2.4. Phương pháp khảo sát ............................ 38 2.3. Thực trạng tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và nguy cơ xâm nhập vào các trƣờng đại học .......................... 39 2.3.1. Thực trạng tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Nội ....... 39 2.3.2. Những biểu hiện của tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội ........................... 42 2.4. Thực trạng giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội .............. 43 2.4.1. Thực trạng nội dung giáo dục đã triển khai ............... 43 2.4.2. Thực trạng hình thức tổ chức giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội .. 46 2.4.3. Thực trạng các lực lượng tham gia phối hợp giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ........................................... 47 2.4. Thực trạng phối hợp giữa Trƣờng Đại học Tài Nguyên và Môi trƣờng Hà Nội với các lực lƣợng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ................................. 48 2.4.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ, giảng viên, các lực lượng xã hội và sinh viên về tệ nạn xã hội xâm nhập vào sinh viên hiện nay ..... 48 2.4.2. Thực trạng nội dung phối hợp giữa trường đại học Tài Nguyên và Môi trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên .................................. 55 2.4.4. Hình thức phối hợp giữa Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ............................... 56 2.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới phối hợp giữa trường đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên .................... 62 2.5. Đánh giá chung về thực trạng và nguyên nhân của thực trạng ... 63 2.5.1. Những kết quả đạt được ........................... 63 2.5.2. Những hạn chế ................................. 64 Kết luận chƣơng 2..................................... 65 CHƢƠNG 3. BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC PHONG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ................................ 66 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ....................... 66 3.1.1. Dựa trên chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước 66 3.1.2. Đảm bảo tính pháp chế ............................ 67 3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn ............................ 67 3.1.4. Đảm bảo tính đối tượng, tính hệ thống, tính đồng bộ ......... 68 3.2. Một số biện pháp giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên .................................................. 69 3.2.1 Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội để xây dựng chiến lược và nội dung truyền thông trong trường học theo hướng phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ......................... 69 3.2.2. Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội xây dựng và thực hiện nội dung giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên trường đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội .............. 71 3.2.3. Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội để đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên trường đại học Tài Nguyên & Môi trường ............. 73 3.2.4. Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội để phát hiện sớm những sinh viên có biểu hiện lệch chuẩn và có nguy cơ sa đà vào tệ nạn xã hội để phòng ngừa .............................. 74 3.2.5. Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình diễn biến trong sinh viên ............ 76 3.2.6. Phát huy vai trò tự quản của sinh viên trong tự phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học .......................... 78 3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp ...................... 80 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp quản lý nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội trong nhà trƣờng ................... 81 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm ............................ 81 3.3.2. Nội dung khảo nghiệm ............................ 81 3.3.3. Đối tượng khảo nghiệm ........................... 81 3.3.4. Phương pháp khảo nghiệm ......................... 81 3.5. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất .... 81 3.4. Chân dung một số sinh viên tham gia vào tệ nạn xã hội đã tiến bộ do thực hiện biện pháp phối hợp giáo dục của nhà trƣờng của nhà trƣờng với các lực lƣợng xã hội để giáo dục ........................ 84 Kết luận chƣơng 3..................................... 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................. 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................... 92 PHỤ LỤC .......................................... 94 DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Đối tượng khảo sát ............................................................................. 38 Bảng 2.1. Thực trạng nội dung giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội .......... 44 Bảng 2.2. Thực trạng hình thức giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ............ 46 Bảng 2.3. Thực trạng các lực lượng tham gia phối hợp giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ............................................................................... 47 Bảng 2.4. Nhận thức của CBQL, GV, các lực lượng xã hội về tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào sinh viên .................................................. 49 Bảng 2.5. Đánh giá của cán bộ, giảng viên về mức độ tệ nạn xã hội trong sinh viên nhà trường hiện nay .............................................................. 50 Bảng 2.6. Đánh giá về các loại tệ nạn xã hội phổ biến nhất trong sinh viên hiện nay ......................................................................................... 51 Bảng 2.7. Địa điểm mà các tệ nạn xã hội thường diễn ra ............................... 52 Bảng 2.8. Nhận thức của sinh viên về các tệ nạn xã hội qua các nguồn thông tin54 Bảng 2.9. Thực trạng nội dung phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng để giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội......................................... 55 Bảng 2.10. Các hình thức phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội......................................... 57 Bảng 2.11. Sinh viên đánh giá về mức độ thực hiện sự phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội .................................................... 59 Bảng 2.12. Ý kiến của giảng viên và sinh viên về những yếu tố ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống TNXH cho sinh viên ........................................ 62 Bảng 3.1. Đánh giá của chuyên gia về mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất 82 Bảng 3.2. Đánh giá của chuyên gia về mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất . 83 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam nước ta đã hòa nhập cùng xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới và trở thành thành viên chính thức của WTO, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng bên cạnh sự tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường là tội phạm và các tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của mọi người trong xã hội, làm suy thoái đạo đức, nhân cách, phẩm giá, gây khó khăn về kinh tế, xã hội, Nghiêm trọng hơn, nó cũng là nhân tố thúc đẩy căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS bùng phát và đe dọa tính mạng con người ngày càng khủng khiếp hơn. Trong điều kiện chuyển đổi cơ chế kinh tế, xu thế mở cửa, giao lưu ngày càng mở rộng và phát triển. Khách du lịch vào nước ta ngày một nhiều và các cơ sở văn hóa du lịch mọc lên khắp nơi, bên cạnh mặt tích cực làm tăng sự phát triển của nền công nghiệp hoá là các tệ nạn xã hội của phương Tây tràn vào nước ta. Mặt khác trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, các dịch vụ Internet, thư điện tử, phim ảnh, các tài liệu, ấn phẩm văn hóa có nội dung không lành mạnh rất dễ dàng xâm nhập, tác động vào nước ta bằng nhiều con đường khác nhau. Trong khi đó, tầng lớp học sinh, sinh viên hầu hết vào độ tuổi thanh niên mới lớn, đặc điểm tâm sinh lý có nhiều thay đổi thích tò mò tìm kiếm những cái mới lạ, thích khẳng định mình và rất dễ bị tác động gây ảnh hưởng xấu bởi những mặt trái, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, đó là những cạm bẫy nguy hiểm lôi kéo tầng lớp thanh niên thiếu hiểu biết làm theo, dẫn đến tội phạm nguy hiểm. Tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng rất xấu đến công tác giáo dục của nhà trường, của gia đình, ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng và xã hội. Tệ nạn xã hội thực sự là vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay, đặc biệt là đối tượng sinh viên hiện nay. Nó gõ cửa từng nhà, len lỏi vào khắp các ngõ ngách từ thành thị đến thôn quê, gậm nhấm, bào mòn nhân 1 cách con người, làm rối loạn trật tự xã hội và làm tan nát hạnh phúc gia đình. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Làm thế nào để giảm bớt các tệ nạn xã hội? và dần loại bỏ nó ra khỏi đời sống xã hội hiện nay đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh sinh viên. Đó là câu hỏi các nhà giáo dục, nhà quản lý và nhiều nhà nghiên cứu đặt ra. Ta có thể thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tệ nạn xã hội trong sinh viên, từ yếu tố khách quan như từ nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng sở tại đến các yếu tố chủ quan xuất phát ngay từ chính sinh viên cũng như hậu quả của nó, rất khó lường. Một trong các yếu tố tâm lý tác động đến việc sinh viên tham gia vào các tệ nạn xã hội là do nhu cầu hưởng thụ của bản thân sinh viên quá cao. Nhu cầu này vượt quá các quy định của chuẩn mực xã hội. Tệ nạn ma túy, cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, mại dâm, mê tín dị đoan là hiện tượng xảy ra nhiều nhất trong giới sinh viên. Khi tham gia vào hiện tượng này, đa phần sinh viên đều có tâm lý hám lợi. Chính những suy nghĩ đó khiến cho sinh viên dễ sa đà vào các tệ nạn xã hội hơn. Như vậy, có thể thấy, việc tiếp xúc với các phần tử xấu, đua đòi với bạn bè cùng với việc thiếu nghị lực rèn luyện phấn đấu của sinh viên cũng là nguyên nhân dẫn tới việc các sinh viên dễ mắc vào các tệ nạn xã hội. Mặt khác, bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan như buồn chán, thất vọng về gia đình, cuộc sống, bạn bè, tình yêu, bị bạn bè rủ rê lôi kéo cũng là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội của sinh viên. Khoảng cách giữa tệ nạn xã hội và tội phạm gần như gang tấc. Để hạn chế các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tệ nạn xã hội ngày càng phổ biến trong sinh viên, cần phải có sự phối hợp giữa các lực lượng xã hội để giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho sinh viên. Chính vì những lý do trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” 2 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tệ nạn xã hội và tác hại của nó ảnh hưởng tới sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường hiện nay, trên cơ sở đó đề ra một số biện pháp giáo dục phòng chống nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục lối sống lành mạnh cho sinh viên. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học. 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu Sự phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện nay. 4. Giả thuyết khoa học Công tác phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học có vai trò vô cùng quan trọng giúp sinh viên tự chủ trong học tập, sinh hoạt và tham gia vào các mối quan hệ xã hội một cách hiệu quả. Hiện nay tại một số Trường Đại học, sinh viên còn thiếu tự chủ sa ngã vào các hiện tượng cá độ, lô đề, nghiện ma túy dẫn tới phải bỏ học hoặc buộc thôi học. Nếu đề xuất được các biện pháp phù hợp giúp sinh viên phòng ngừa tệ nạn xã hội ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học. 3 5.2. Khảo sát thực trạng sự phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 5.3. Đề xuất các biện pháp phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 6. Giới hạn đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu các tệ nạn xã hội đã xâm nhập vào nhà trường, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng ngừa nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội trong sinh viên của nhà trường. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận - Đọc và phân tích các tài liệu lý luận: GD, PN, BPGD, TNXH tác hại của nó và cách đánh giá về tệ nạn xã hội hiện nay, đặc biệt là tệ nạn xã hội trong sinh viên. - Khái quát kết quả nghiên cứu về thực trạng các tệ nạn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội của một số tác giả, một số cơ quan nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm. 7.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra thực trạng bằng phiếu hỏi - Đây là phương pháp chính của đề tài. Mục đích của phương pháp này nhằm khảo sát thực trạng tệ nạn xã hội và các biện pháp phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống nhà trường đã thực hiện để hạn chế các tệ nạn xã hội trong sinh viên. - Để thực hiện mục đích trên chúng tôi tiến hành theo hai bước: Bước 1: Sử dụng câu hỏi mở (xem phụ lục) 4 Bước 2: Sau khi xử lý kết quả của ankét mở (câu hỏi mở), chúng tôi tiến hành nghiên cứu Cách tiến hành: - Nhắc lại mục đích, yêu cầu, hướng dẫn sinh viên làm bài - Phát phiếu điều tra cho mỗi sinh viên, yêu cầu ghi rõ họ tên, Ngày, tháng, năm sinh, tuổi, giới tính, lớp, khoa - Thu phiếu điều tra và xử lý kết quả nghiên cứu 7.2.2. Phương pháp trao đổi và phỏng vấn Trao đổi với BGH, phòng công tác học sinh - sinh viên và các phòng ban liên quan đến hoạt động giáo dục phòng chống nhằm hạn chế tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phỏng vấn một số cán bộ quản lý và các giảng viên chủ nhiệm lớp, Bí thư Đoàn trường, bí thư liên Chi đoàn các lớp để tìm hiểu nhận thức và ý kiến đánh giá về thực trạng tệ nạn xã hội và các biện pháp quản lý mà nhà trường và các tổ chức xã hội đã thực hiện nhằm hạn chế tệ nạn xã hội trong sinh viên nhà trường. Phỏng vấn sinh viên các khóa trong nhà trường để tìm hiểu nhận thức, nguyện vọng của các em về các biện pháp giaó dục phòng chống nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội. 7.2.3. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Phỏng vấn và xin ý kiến đánh giá của các cán bộ nhà trường, phòng ban, các lực lượng xã hội: BGH, phòng TC- CTSSV, phòng ĐT - NCKH... 7.2.4. Phương pháp xử lý kết quả nghiên cứu bằng thống kê toán học Dùng thống kê tính phần trăm trên số khách thể khảo sát. Rút ra các kết luận nhận xét, kết luận về đối tượng nghiên cứu. 7.2.5. Phương pháp nghiên cứu điển hình, nghiên cứu một số em đã bị tệ nạn xã hội lôi cuốn và tiến bộ do biện pháp giáo duc tốt của nhà trường. 5 8. Đóng góp mới của luận văn Luận văn đã nêu được một số tệ nạn xã hội đã và đang xảy ra trong học sinh, sinh viên hiện nay nói chung và sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Qua kết quả đó luận văn đã đưa ra các phương pháp mới nhằm tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên. Trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu một cách khoa học, luận văn đã phân tích thực trạng tệ nạn xã hội ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong thời gian vừa qua. Luận văn đã đưa ra được các biện pháp phối hợp mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên thông qua các kết quả này, luận văn tiến hành đánh giá việc thực hiện các nội dung phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội để từ đó nêu rõ những kết quả đã đạt được, các tồn tại yếu kém cần khắc phục trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 9. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn còn có 3 chương. Chương 1. Cơ sở lý luận của hoạt động phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên. Chương 2. Thực trạng phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Chương 3. Biện pháp phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VỚI CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới Theo cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) ngày 23/6 đã công bố báo cho thấy trong năm 2014 số người nghiện ma túy đã tăng cao kỷ lục, trong khi số người sử dụng ít nhất là một loại ma túy chiếm 5% tổng số người lớn trên toàn cầu. Theo báo cáo được công bố trước thềm “Ngày quốc tế phòng, chống lạm dụng ma túy” 26/6, trong năm 2014 thế giới có gần 250 triệu người trong độ tuổi từ 15-64 sử dụng ít nhất là một loại ma túy. Tuy con số này không tăng nếu xét theo tỷ lệ dân số thế giới, song số người nghiện ma túy đã lên đến con số kỷ lục 29 triệu người, so với con số 27 triệu người trong báo cáo trước đó 4 năm. Ngoài ra, có khoảng 12 triệu người sử dụng ma túy tiêm chích, trong đó 14% bị nhiễm HIV. Ma túy làm từ cây gai dầu vẫn là thuốc gây nghiện được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Ước tính khoảng 183 triệu người sử dụng loại thuốc này trong năm 2014, trong năm 2014 vẫn có 207.000 người chết do ma túy. Ma túy được trồng hầu như khắp nơi trên thế giới, những vùng tập trung lớn như: Tam giác vàng (Mianma, Thái lan, Lào, Trung quốc, Việt nam), Lưỡi liềm vàng (Iran, Pakistan, Tazekistan) và ở các nước Châu mỹ la tinh (Pêru, Colombia, Bôlivia) ... Ma túy từ đây được vận chuyển đi khắp nơi, mà thị trường béo bở nhất hiện nay là Bắc mỹ và các nước Châu âu. Liên hợp quốc, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế INTERPOL, Tổ chức Y tế thế giới WHO, UNICEF và các tổ chức quốc tế đã tổ chức nhiều hội 7 nghị, hội thảo và nghiên cứu quốc tế và xuất bản nhiều ấn phẩm về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm. 1.1.2. Những công trình nghiên cứu của Việt Nam Ở nước ta trong những năm qua các cơ quan Nhà nước, các nhà nghiên cứu của Bộ công an, bộ lao động – thương binh xã hội, trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia… đã nghiên cứu về tệ nạn xã hội, tội phạm dưới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Trong số này phải kể đến các công trình nghiên cứu như: Năm 1995, Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng: “Tổng luận phân tích về phòng chống lạm dụng ma túy trong thanh niên và những giải pháp của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng chống ma túy trong thanh niên”. Đây là một đề tài rộng, trong đó tập trung điều tra, khảo sát tình hình lạm dụng ma tuý của thanh niên cả nước, kết hợp nghiên cứu, phân tích các báo cáo số liệu của các tỉnh Đoàn để xây dựng lên thực trạng sử dụng, lạm dụng ma tuý trong thanh niên. Trên cơ sở đó đánh giá công tác phòng, chống ma tuý của các cấp Đoàn thanh niên, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và xây dựng các nhóm giải pháp nhằm hạn chế tình hình sử dụng ma tuý trong thanh niên cả nước, trong đó nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn. Tuy nhiên, đề tài mới đề xuất được những nhóm giải pháp cơ bản trong công tác tuyên truyền phòng ngừa, chưa có nhóm giải pháp phối hợp để khắc phục những hậu quả do thanh niên nghiện ma tuý gây ra như công tác cai nghiện, công tác quản lý sau cai, phòng ngừa tái nghiện bền vững. Trần Quốc Thành(2000) nghiên cứu về “Thực trạng và các giải pháp phòng ngừa các tệ nạn xã hội trong sinh viên hiện nay”. Phan Đình Khánh (2001) Luận án tiến sĩ luật học“Tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội bằng pháp luật trong giai đoạn hiện nay” 8 Nguyễn Xuân Yêm, Trần Văn Luyện (2002) nghiên cứu về “Mại dâm, ma túy, cờ bạc, tội phạm thời hiện đại”. Nguyễn Thành Công (2003), với đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cai nghiện ma túy và sau cai”. Các đề tài nêu trên đã nghiên cứu chỉ rõ một số thực trạng và nguyên nhân của các tệ nạn xã hội: Mại dâm, ma túy, cơ bạc, phân tích các biện pháp phòng ngừa và cai nghiện. Đồng thời đề tài nghiên cứu và chỉ ra ra những hạn chế, tồn tại của công tác quản lý cai nghiện dẫn tới tình trạng tái nghiện. Đề tài KX 0414 của tổng cục cảnh sát- Bộ Công an- “Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm”.v.v… Tóm lại: Vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm đang là những vấn đề thời sự của thế giới hiện đại. Tệ nạn xã hội đã được nghiên cứu nhiều và trong tất cả các công trình nghiên cứu trên đã trình bày khái quát được những vấn đề cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm. Tuy nhiên các tài liệu, công trình trên hầu như mới chủ yếu đề cập tới phần lý luận chung và cách tiếp cận về tội phạm có tổ chức chủ yếu dựa trên góc độ tội phạm học và xã hội học hiện đại về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm trong điều kiện kinh tế thị trường, các giải pháp phòng ngừa về tệ nạn xã hội. Song chưa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể về biện pháp phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội nhằm hạn chế tệ nạn xã hội trong sinh viên nói chung, sinh viên trường ĐHTNMT nói riêng. Đây chính là lý do tác giả luận văn chọn đề tài nghiên cứu. 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 1.2.1. Tệ nạn xã hội Tệ nạn xã hội là một hiện tượng xã hội tiêu cực, có tính phổ biến, biểu 9
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan