Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luận văn quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học quận kiến an, thành phố ...

Tài liệu Luận văn quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học quận kiến an, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

.PDF
126
278
140

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ MAI KHANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ MAI KHANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số : 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SỸ : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Dƣơng Giáng Thiên Hƣơng HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn này là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu và tài liệu đƣợc trích dẫn trong luận văn là trung thực. Kết quả nghiên cứu này không trùng với bất cứ công trình nào đã đƣợc công bố trƣớc đó. Tôi chiu trách nhiệm với lời cam đoan của mình. Hà Nội, tháng 5 năm 2017. Tác giả luận văn Vũ Thị Mai Khanh LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng sâu sắc, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo trong khoa Quản lý Giáo dục, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội! Với tình cảm thành kính, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến TS. Dƣơng Giáng Thiên Hƣơng, ngƣời hƣớng dẫn khoa học, ngƣời thầy đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện luận văn. Tác giả cũng chân thành cảm ơn Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An, Ban giám hiệu cùng giáo viên trƣờng Tiểu học Trần Thành Ngọ và Ban giám hiệu, giáo viên các trƣờng tiểu học của quận Kiến An, thành Phố Hải Phòng đã quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khảo sát, cung cấp số liệu và tƣ vấn khoa học trong quá trình nghiên cứu của tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, những ngƣời đã luôn luôn ở bên cạnh, động viên, khích lệ tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu. Mặc dù trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn, tác giả đã dành nhiều thời gian, tâm huyết. Nhƣng chắc chắn, luận văn không thể tránh khỏi những hạn chế. Kính mong nhận đƣợc sự cảm thông, chia sẻ của quý thầy giáo, cô giáo, các bạn bè, đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2017 Tác giả Vũ Thị Mai Khanh DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BD : Bồi dƣỡng BDGV : Bồi dƣỡng giáo viên BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán bộ quản lý CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo GDTH : Giáo dục tiểu học GV : Giáo viên GVG : Giáo viên giỏi GVTH : Giáo vên tiểu học HS : Học sinh HĐGD : Hoạt động giáo dục HĐDH : Hoạt động dạy học HK : Học kì HT : Hiệu trƣởng NGLL : Ngoài giờ lên lớp NCBH : Nghiên cứu bài học PPDH : Phƣơng pháp dạy học PHHS : Phụ huynh học sinh QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục SGK : Sách giáo khoa SHCM : Sinh hoạt chuyên môn TBDH : Thiết bị dạy học TNXH : Tự nhiên xã hội TH : Tiểu học THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Quy mô trƣờng lớp ..................................................................................34 Bảng 2.2. Kết quả khảo sát khả năng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp GVTH…...........37 Bảng 2.3 Kết quả khảo sát khả năng đáp ứng đổi mới kiểm tra đánh giá chất lƣợng giáo dục học sinh theo TT30/2014 và TT22/2016…………………....................…38 Bảng 2.4 Kết quả khảo sát khả năng đáp ứng các hoạt động khác về đổi mới giáo dục………………………………………………………………....................….....39 Bảng 2.5. Kết quả khảo sát mục tiêu của bồi dƣỡng giáo viên tiểu học…..............41 Bảng 2.6. Kết quả khảo sát nội dung bồi dƣỡng giáo viên tiểu học………........…42 Bảng 2.7.Kết quả khảo sát hình thức tổ chức bồi dƣỡng giáo viên tiểu học.............43 Bảng 2.8. Kết quả khảo sát nguồn lực phục vụ cho hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học……………………………………………………………..................……45 Bảng 2.9. Nhận thức tầm quan trọng và đánh giá mức độ thực hiện các biện pháp quản lý bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ở nhà trƣờng ……………….....................…46 Bảng 2.10. Kết quả khảo sát việc lập kế hoạch bồi dƣỡng GV tiểu học …............47 Bảng 2.11. Kết quả khảo sát việc tổ chức các hoạt động bồi dƣỡng cho giáo viên tiểu học …………………………………...…………………………..................…49 Bảng 2.12. Kết quả khảo sát việc chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học……………………………………………………………..................……50 Bảng 2.13. Kết quả khảo sát việc kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học…………………………………………..................………………………51 Bảng 2.14. Kết quả khảo sát yếu tố thuộc về ngƣời hiệu trƣởng tiểu học ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên………......................…………………52 Bảng 2.15. Kết quả khảo sát yếu tố thuộc về giáo viên tiểu học ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên……………………......................………………53 Bảng 2.16. Kết quả khảo sát yếu tố thuộc về môi trƣờng ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên…………………………..............…………………54 Bảng 3.1 : Mẫu khảo sát đánh giá tính cần thiết và khả thi……….................…….86 Bảng 3.2. Mức độ nhận thức tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học……………...…………………...........................……….87 Bảng 3.3. Mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ………………………………………..…………….......................……....90 Bảng 3.4. Mối quan hệ giữa mức độ cần thiết và khả thi của biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học…………………………....................…………91 DANH MỤC BIỀU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1. Kết quả khảo sát nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học…………………………………..........……………………...…40 Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ giữa các biện pháp………………….......……………….. 85 Biểu đồ 3.1.Mối quan hệ giữa tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý giáo viên tại các trƣờng tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ................................................................................................93 MỤC LỤC MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu...............................................................................................3 3. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu của đề tài.....................................3 4. Giả thuyết khoa học của đề tài................................................................................3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu..............................................................................................4 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài........................................................................4 7. Các phƣơng pháp nghiên cứu..................................................................................4 8 . Cấu trúc của đề tài..................................................................................................5 Chƣơng 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC.............................6 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu...............................................................................6 1.1.1.Khái quát tình hình nghiên cứu trên thế giới.....................................................6 1.1.2 Khái quát tình hình nghiên cứu trong nƣớc.......................................................7 1.2.Các khái niệm cơ bản............................................................................................9 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục.................................................................................9 1.2.2. Bồi dƣỡng giáo viên........................................................................................12 1.2.3. Đội ngũ giáo viên tiểu học .............................................................................13 1.3. Hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ...........................................................14 1.3.1. Tầm quan trọng của việc bồi dƣỡng giáo viên tiểu học..................................14 1.3.2. Nội dung bồi dƣỡng giáo viên tiểu học...........................................................16 1.3.3. Phƣơng pháp bồi dƣỡng giáo viên tiểu học....................................................17 1.3.4. Hình thức bồi dƣỡng giáo viên tiểu học..........................................................17 1.3.5. Kiểm tra đánh giá việc bồi dƣỡng giáo viên tiểu học.....................................18 1.4. Quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học .............................................18 1.4.1. Lập kế hoạch bồi dƣỡng giáo viên tiểu học....................................................18 1.4.2. Tổ chức các hoạt động bồi dƣỡng cho giáo viên tiểu học..............................20 1.4.3. Chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ...........................21 1.4.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học...........................21 1.4.5. Tạo môi trƣờng thuận lợi cho bồi dƣỡng giáo viên tiểu học .........................22 1.5. Yêu cầu đối với bồi dƣỡng giáo viên tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục.............................................................................................................................23 1.5.1. Bồi dƣỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp..............23 1.5.2. Bồi dƣỡng giáo viên tiểu học cách đánh giá học sinh theo Thông tƣ số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.....................................................................................................................25 1.5.3. Bồi dƣỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục..................27 1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học.............................................................................................................................28 1.6.1. Các yếu tố thuộc về chủ thể quản lý hoạt động bồi dƣỡng.............................28 1.6.2. Các yếu tố thuộc đối tƣợng quản lý ( giáo viên tiểu học )..............................29 1.6.3. Các yếu tố thuộc về môi trƣờng tổ chức hoạt động bồi dƣỡng.......................29 Tiểu kết chƣơng 1.....................................................................................................31 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG .....................................................32 2.1. Khái quát về giáo dục Tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng............ 32 2.1.1. Khái quát về sự phát triển kinh tế - xã hội quận Kiến An...............................32 2.1.2. Khái quát về giáo dục quận Kiến An..............................................................33 2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng ..............................................................................33 2.3. Khảo sát thực trạng khả năng đáp ứng của giáo viên tiểu học ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng với yêu cầu đổi mới giáo dục.................................................37 2.3.1. Thực trạng khả năng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.......... 37 2.3.2. Thực trạng khả năng đáp ứng đổi mới kiểm tra đánh giá chất lƣợng giáo dục học sinh theo TT30/2014 và TT22/2016...................................................................37 2.3.3. Thực trạng khả năng đáp ứng các hoạt động khác về đổi mới giáo dục........39 2.4. Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng..................................................................................................................40 2.4.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV về tầm quan trọng của hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục...................................40 2.4.2. Nhận thức về mục tiêu của bồi dƣỡng giáo viên tiểu học...............................41 2.4.3 Thực trạng nội dung bồi dƣỡng giáo viên tiểu học..........................................42 2.4.4. Thực trạng các hình thức tổ chức bồi dƣỡng giáo viên tiểu học.....................43 2.4.5. Thực trạng phƣơng pháp bồi dƣỡng giáo viên tiểu học..................................44 2.3.6. Nguồn lực phục vụ cho hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học...................44 2.5. Thực trạng quản lý bồi dƣỡng giáo viên tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng........................................................................................................................45 2.5.1.Mức độ nhận thức tầm quan trọng và mức độ thực hiện các biện pháp quản lý bồi dƣỡng giáo viên tiểu học.....................................................................................45 2.5.2. Thực trạng việc lập kế hoạch bồi dƣỡng giáo viên tiểu học...........................47 2.5.3. Thực trạng việc tổ chức các hoạt động bồi dƣỡng cho giáo viên tiểu học.....48 2.5.4. Thực trạng việc chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học.. 49 2.5.5. Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học. 50 2.6. Thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng...........................................................52 2.6.1. Các yếu tố thuộc về ngƣời hiệu trƣởng tiểu học.............................................52 2.6.2. Các yếu tố thuộc về giáo viên tiểu học ..........................................................53 2.6.3. Yếu tố thuộc về môi trƣờng quản lý bồi dƣỡng giáo viên tiểu học................54 Tiểu kết chƣơng 2.....................................................................................................55 Chƣơng 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI MỚI GIÁO DỤC ..............................................................................................................56 3.1. Một số định hƣớng đổi mới giáo dục tiểu học...................................................56 3.1.1. Quan điểm chỉ đạo về công tác bồi dƣỡng giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục.............................................................................................................................56 3.1.2. Định hƣớng đổi mới giáo dục tiểu học của thành phố Hải Phòng.................57 3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp............................................................................58 3.2.1. Đảm bảo tính đồng bộ.....................................................................................59 3.2.2. Đảm bảo tính thực tiễn....................................................................................59 3.2.3. Đảm bảo tính kế thừa......................................................................................60 3.2.4. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp.........................................................61 3.3. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng..........................................................................................................61 3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQL và GV về tầm quan trọng của công tác bồi dƣỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục........................... 61 3.3.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác lập kế hoạch bồi dƣỡng dựa trên khảo sát nhu cầu của giáo viên ở địa bàn quận Kiến An theo định hƣớng đổi mới giáo dục........63 3.3.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi mới nội dung hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học theo hƣớng cập nhật các thông tin và các hoạt động đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.....................................................................................................................67 3.3.4. Biện pháp 4: Đa dạng hóa các hình thức bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên...........................................................................................................................75 3.3.5. Biện pháp 5: Tăng cƣờng kiểm tra đánh giá kết quả bồi dƣỡng, thự hiện điều chỉnh cần thiết...................................................................................................................78 3.3.6. Biện pháp 6. Tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự bồi dƣỡng của giáo viên.............................................................................................................81 3.3.7. Biện pháp 7. Bồi dƣỡng chất lƣợng đội ngũ giáo viên bằng chính năng lực lãnh đạo của ngƣời hiệu trƣởng................................................................................83 3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp........................................................................84 3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất............ 85 3.5.1. Quy trình khảo nghiệm..........................................................................................86 3.5.2. Kết quả khảo nghiệm.............................................................................................87 Tiểu kết chƣơng 3.....................................................................................................94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ...........................................................................95 1.Kết luận..................................................................................................................95 2. Khuyến nghị ........................................................................................................97 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................98 PHỤ LỤC................................................................................................................ MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài 1.1. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đã từng đƣợc khẳng định trong các văn kiện Đảng trƣớc đây, đặc biệt là trong Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ƣơng 8, khóa XI, khẳng định đây không chỉ là quốc sách hàng đầu, là “chìa khóa” mở ra con đƣờng đƣa đất nƣớc tiến lên phía trƣớc, mà còn là “mệnh lệnh” của cuộc sống. Trong Văn kiện đại hội XII của Đảng lần này, kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ trƣớc, Đảng ta đƣa ra đƣờng lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xác định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đƣờng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo dục nƣớc nhà “dạy ngƣời, dạy chữ, dạy nghề”. Vì vậy, việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Đó vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp giúp chúng ta vƣợt qua khó khăn, thách thức của thời cuộc và phát triển bền vững. Giáo dục là sự nghiệp quan trọng của đất nƣớc và đƣợc coi là nền tảng của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Điều 2 Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi năm 2009) đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.[31] Những năm gần đây, đứng trƣớc yêu cầu phát triển đất nƣớc, yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu hội nhập, ngành giáo dục và đào tạo đã có những bƣớc phát triển, song về quy mô và chất lƣợng, hiệu quả giáo dục - đào tạo còn bộc lộ những hạn chế, chƣa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội. Về đội ngũ giáo viên thì còn nhiều bất cập về chất lƣợng, số lƣợng và cơ cấu; thiếu động lực tự học và đổi mới; chƣa bắt kịp yêu cầu 1 của đổi mới giáo dục. Với nhiệm vụ quan trọng của ngành GD&ĐT là khắc phục những yếu kém trên, toàn Đảng, toàn dân phải quan tâm đến ngành giáo dục và trƣớc tiên phải chăm lo đào tạo và bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên, lực lƣợng quyết định chất lƣợng giáo dục và đào tạo. Nhà trƣờng là một thiết chế chuyên biệt trong một hệ thống tổ chức xã hội thực hiện chức năng tái tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự duy trì và phát triển của xã hội loài ngƣời. Trong mỗi nhà trƣờng, đội ngũ giáo viên là lực lƣợng giáo dục chính, giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động giảng dạy và giáo dục, là lực lƣợng quyết định đến chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng. Chính vì thế, công tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lƣợc mang tính chất quyết định chất lƣợng giáo dục và dạy học trong nhà trƣờng. Lao động sƣ phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi ngƣời giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sƣ phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạygiáo dục đòi hỏi ngƣời lãnh đạo nhà trƣờng phải trƣờng xuyên chú ý đến công tác quản lý bồi dƣỡng nâng cao năng lực sƣ phạm cho đội ngũ giáo viên. 1.2. Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thƣơng mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là thành phố lớn thứ 3 cả nƣớc, lớn thứ 2 miền Bắc sau Hà Nội. Kiến An là một trong 13 quận, huyện của Thành phố Hải Phòng, là một trong ba cực tam giác chiến lƣợc phát triển kinh tế phía Bắc, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Quận uỷ và Uỷ ban nhân dân quận đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Giáo dục và Đào tạo đối với sự phát triển kinh tế, chính trị của địa phƣơng trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nƣớc nên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Những năm gần đây, công tác bồi dƣỡng giáo viên của các trƣờng Tiểu học quận Kiến An đã đƣợc chú trọng và quan tâm. Các trƣờng đã nỗ lực xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực sƣ phạm và tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, với những yêu cầu thách thức của xã hội cùng với sự tiến bộ không ngừng của Khoa 2 học – Kĩ thuật - Công nghệ, sự bùng nổ về thông tin, đội ngũ giáo viên nhà trƣờng đang đứng trƣớc những thách thức mới để đảm bảo đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực tế hiện nay vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong công tác quản lý bồi dƣỡng giáo viên trong các nhà trƣờng nhƣ nội dung bồi dƣỡng chƣa thực sự phù hợp với nhu cầu của giáo viên, hình thức bồi dƣỡng chƣa phù hợp, kiểm tra đánh giá cũng nhƣ công tác tự đánh giá kết quả học tập, bồi dƣỡng đôi lúc còn mang tính chủ quan, chƣa tạo đƣợc động lực cho giáo viên hình thành ý thức tự học tập, tự nghiên cứu, bồi dƣỡng nâng cao trình độ.... Trăn trở với suy nghĩ đó, tôi đã chọn hƣớng nghiên cứu với tên đề tài “Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học, đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 3. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu của đề tài 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động bồi dƣỡng giáo viên của Hiệu trƣởng tiểu học 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên của Hiệu trƣởng tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 4. Giả thuyết khoa học của đề tài Trong thời gian qua, hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đạt đƣợc những kết quả nhất định. Tuy nhiên, đứng trƣớc yêu cầu đổi mới giáo dục thì hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học còn có những hạn chế, bất cập do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân biện pháp quản lý của hiệu trƣởng chƣa phù hợp. Nếu đề xuất và áp dụng các biện pháp quản lý bồi dƣỡng giáo viên phù hợp với nhu cầu của giáo viên, có mục tiêu và kế hoạch 3 chi tiết, nội dung cập nhật phù hợp hơn thì sẽ nâng cao đƣợc chất lƣợng giáo viên các trƣờng tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa sở cơ lý luận về quản lý bồi dƣỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 5.2. Khảo sát thực trạng hoạt động bồi dƣỡng và công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên ở các trƣờng Tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 5.3. Đề xuất và khảo nghiệm các biện pháp quản lý bồi dƣỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 6.1. Đề tài nghiên cứu một số biện pháp quản lý bồi dƣỡng giáo viên và tập trung đề xuất các biện pháp quản lý bồi dƣỡng giáo viên tiểu học của Hiệu trƣởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 6.2. Khách thể khảo sát 359 Cán bộ quản lý và giáo viên các trƣờng tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, gồm: Phó trƣởng phòng GD&ĐT, chuyên viên Phòng GD&ĐT, Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng và giáo viên các trƣờng tiểu học. 7. Các phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu các tài liệu, văn bản, chỉ thị, nghị quyết, bài viết trên sách báo… có nội dung về hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học và quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học liên quan đến đề tài, để từ đó tìm hiểu các khái niệm và phân tích, tổng hợp, khái quát hóa những vấn đề cơ bản làm cơ sở lý luận cho đề tài. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Phiếu hỏi dành cho lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Kiến An, Ban giám hiệu và giáo viên các trƣờng tiểu học 7.2.2. Phương pháp phỏng vấn Đồng chí Trƣởng phòng, Phó trƣởng phòng GD&ĐT, các đồng chí Hiệu 4 trƣởng, Phó Hiệu trƣởng và giáo viên các trƣờng Tiểu học về nội dung và biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học quận Kiến An 7.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Tổng kết kinh nghiệm thực hiện quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học của Hiệu trƣởng các trƣờng tiểu học 7.2.4. Phương pháp chuyên gia. Xin ý kiến chuyên gia đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 7.3. Phương pháp xử lý toán thống kê: Sử dụng các phƣơng pháp thống kê toán học để phân tích dữ liệu cần nghiên cứu nhƣ: sử dụng công thức tính điểm trung bình, xếp thứ bậc. 8 . Cấu trúc của đề tài Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, còn bao gồm các chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chương 1: Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng và quản lý hoạt động bồi dƣỡng cho giáo viên trƣờng Tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên tiểu học quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1.Khái quát tình hình nghiên cứu trên thế giới Đa số các quốc gia trên thế giới đều coi hoạt động bồi dƣỡng giáo viên là vấn đề cốt lõi trong phát triển giáo dục. Các cấp quản lý giáo dục luôn đặt ra mục tiêu hàng đầu là tạo mọi điều kiện để giáo viên có cơ hội học tập, học tập thƣờng xuyên, học tập suốt đời để kịp thờ bổ sung kiến thức và đổi mới phƣơng pháp giảng dạy để phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội. Hội nghị UNESCO tổ chức tại Nepal vào năm 1998 về tổ chức quản lý nhà trƣờng đã khẳng định “ Xây dựng, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề cơ bản trong phát triển giáo dục.” Ở Philippin, công tác nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên đƣợc tiến hành bồi dƣỡng thành các khóa học trong thời gian học sinh nghỉ hè. Hè thứ nhất bao gồm các nội dung môn học, nguyên tắc dạy học, tâm lý học và đánh giá trong giáo dục; hè thứ hai gồm các môn về quan hệ con ngƣời, triết học giáo dục, nội dung và phƣơng pháp giáo dục; hè thứ ba gồm nghiên cứu giáo dục, viết tài liệu trong giáo dục và hè thứ tƣ gồm kiến thức nâng cao, kỹ năng nhận xét, vấn đề lập kế hoạch giảng dạy, viết tài liệu giảng dạy, viết sách giáo khoa, viết sách tham khảo, .... Tại Nhật Bản, việc bồi dƣỡng và đào tạo lại cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ bắt buộc đối với ngƣời lao động sƣ phạm. Tùy theo thực tế cử từng đơn vị cá nhân mà các cấp quản lý giáo dục đề ra các phƣơng pháp bồi dƣỡng khác nhau trong một phạm vi theo yêu cầu nhất định. Cụ thể là mỗi trƣờng cử từ 03 đến 05 giáo viên đƣợc đào tạo lại một lần theo chuyên môn mới và tập trung nhiều vào đổi mới phƣơng pháp dạy học. 6
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan