Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luận văn quản lý dạy học môn toán ở các trường thcs quận ngô quyền, thành phố hả...

Tài liệu Luận văn quản lý dạy học môn toán ở các trường thcs quận ngô quyền, thành phố hải phòng theo tiếp cận năng lực

.PDF
139
564
67

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN LẠC QU¶N Lý D¹Y HäC M¤N TO¸N ë C¸C TR¦êNG TRUNG HäC C¥ Së QUËN NG¤ QUYÒN, THµNH PHè H¶I PHßNG THEO TIÕP CËN N¡NG LùC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã sô: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Bừng HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Lạc LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, tác giả đã nhận được sự động viên, khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè. Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Thị Bừng, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ, góp ý, định hướng cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Giáo sư, Tiến sĩ, các thầy giáo, cô giáo khoa Quản lí giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn cổ vũ, động viên trong suốt thời gian tác giả nghiên cứu đề tài. Do thời gian hạn hẹp nên luận văn không thể tránh khỏi những hạn chế. Kính mong các thầy cô, các nhà khoa học, những người quan tâm đến đề tài cho ý kiến đóng góp để tác giả thực hiện tốt hơn nữa trong những nghiên cứu tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 5 năm 2017 Tác giả Nguyễn Văn Lạc MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 3 3. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu .................................................................. 3 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 3 5. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 4 6. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................... 4 8. Cấu trúc của luận văn .................................................................................... 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG THCS THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC.................................. 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................. 6 1.2. Một số khái niệm cơ bản.......................................................................... 7 1.2.1. Quản lý ................................................................................................ 7 1.2.2. Quản lý dạy học .................................................................................. 9 1.2.3. Quản lý dạy học môn toán ................................................................ 11 1.2.4. Quản lý dạy học môn toán theo tiếp cận năng lực ........................... 11 1.2.5. Quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực của Hiệu trưởng trường THCS ................................................................................... 13 1.3. Dạy học môn Toán ở trƣờng THCS. .................................................... 14 1.3.1. Vị trí, vai trò môn Toán trong trường THCS .................................... 14 1.3.2. Mục tiêu môn Toán trong trường THCS ........................................... 15 1.3.3. Nội dung và các năng lực cần phát triển cho HS THCS trong dạy Toán ..................................................................................................... 16 1.3.4. Dạy học môn Toán cấp THCS theo tiếp cận năng lực...................... 19 1.3.5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán cấp THCS theo tiếp cận năng lực ................................................................................................ 26 1.3.6. Sự khác nhau giữa dạy học theo tiếp cận năng lực và dạy học theo tiếp cận nội dung ................................................................................. 28 1.4. Nội dung quản lý dạy học môn Toán ở trƣờng THCS theo tiếp cận năng lực ................................................................................................... 30 1.4.1. Lập kế hoạch dạy học môn toán theo tiếp cận năng lực................... 30 1.4.2. Tổ chức dạy học môn toán theo tiếp cận năng lực ........................... 32 1.4.3. Chỉ đạo dạy học môn toán theo tiếp cận năng lực ........................... 34 1.4.4. Kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực HS ................................................................................................. 36 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực ................................................................................................... 38 1.5.1. Các yếu tố khách quan ...................................................................... 38 1.5.2. Các yếu tố chủ quan .......................................................................... 39 Tiểu kết chƣơng 1 .......................................................................................... 40 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG THCS QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC................................................................... 41 2.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội địa phƣơng và giáo dục đào tạo Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng............................................. 41 2.1.1. Đặc điểm và tình hình kinh tế ........................................................... 41 2.1.2. Đặc điểm giáo dục bậc THCS ........................................................... 43 2.2. Tổ chức nghiên cứu ................................................................................ 47 2.3. Thực trạng dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực .............................. 48 2.3.1. Thực trạng trình độ chuyên môn đáp ứng dạy học tiếp cận năng lực của GV toán .......................................................................................... 48 2.3.2. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ...................... 52 2.3.3. Thực trạng hình thức tổ chức dạy học môn Toán ............................. 54 2.3.4. Thực trạng hoạt động học tập môn toán của HS .............................. 55 2.3.5. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS.......... 56 2.4. Thực trạng quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực....................... 57 2.4.1. Quản lý lập kế hoạch dạy học ........................................................... 57 2.4.2. Chỉ đạo GV xác định các năng lực của môn học, các cấp độ năng lực của HS .......................................................................................... 59 2.4.3. Tổ chức dạy học môn toán ở trường THCS theo tiếp cận năng lực ......... 60 2.4.4. Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS theo tiếp cận năng lực ....................................................................................................... 65 2.5. Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực HS ở các trƣờng trung học cơ sở Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng ................................................................................................. 68 2.6. Đánh giá chung về thực trạng quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực ......... 69 2.6.1. Ưu điểm ............................................................................................. 70 2.6.2. Hạn chế ............................................................................................. 70 Tiểu kết chƣơng 2 .......................................................................................... 72 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở CÁC TRƢỜNG THCS QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC ............................... 73 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ........................................................ 73 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu .................................................... 73 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp ...................... 73 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ................................................... 73 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả ................................................... 74 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ...................................................... 74 3.2. Các biện pháp quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực. ........... 74 3.2.1. Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nhận thức về quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực cho cán bộ quản lý ......................... 74 3.2.2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV Toán theo tiếp cận năng lực. ................................................................ 76 3.2.3. Quản lý nề nếp trong dạy học môn Toán .......................................... 80 3.2.4. Chỉ đạo xây dựng và từng bước hoàn thiện kế hoạch dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực. ............................................................... 83 3.2.5. Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của GV và đánh giá kết quả học tập của HS theo tiếp cận năng lực... 85 3.2.6. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động giáo dục nói chung, hoạt động dạy học môn Toán nói riêng . 87 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ........................................................... 89 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất . 90 3.4.1. Mục đích khảo nghiệm ...................................................................... 90 3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm..................................................................... 90 3.4.3. Nội dung và kết quả khảo nghiệm ..................................................... 91 Tiểu kết chƣơng 3 .......................................................................................... 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 96 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẲT BGH BP BGD CBQL CNH CNTT CT CSTĐ CSVC GD&ĐT ĐNGV ĐG ĐTB ĐTBC GD GV GDTH GDTrH HĐH HS KH KHGD HT HTTCDH KT KTKN : Ban Giám hiệu : Biện pháp : Bộ Giáo dục : Cán bộ quản lý : Công nghiệp hóa : Công nghệ thông tin : Chƣơng trình : Chiến sĩ thi đua : Cơ sở vật chất : Giáo dục và đào tạo : Đội ngũ giáo viên : Đánh giá : Điểm trung bình : Điểm trung bình cộng : Giáo dục : Giáo viên : Giáo dục tiểu học : Giáo dục trung học : Hiện đại hóa : Học sinh : Kế hoạch : Kế hoạch giáo dục : Hiệu trƣởng : Hình thức tổ chức dạy học : Kiểm tra : Kiến thức kỹ năng NL NVSP PP PPDH PTDH QĐ QL QLGD QLDH SGK SL STT TB THCS TKB TĐCM THPT TL TS TTCM TW UBND : Năng lực : Nghiệp vụ sƣ phạm : Phƣơng pháp : Phƣơng pháp dạy học : Phƣơng tiện dạy học : Quyết định : Quản lý : Quản lý giáo dục : Quản lý dạy học : Sách giáo khoa : Số lƣợng :Số thứ tự : Trung bình : Trung học cơ sở : Thời khóa biểu : Trình độ chuyên môn : Trung học phổ thông : Tỉ lệ : Tổng số : Tổ trƣởng chuyên môn : Trung ƣơng : Ủy ban Nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Chƣơng trình Toán cấp THCS .................................................... 17 Bảng 1.2. So sánh giữa dạy học tiếp cận năng lực và dạy học tiếp cận nội dung ............................................................................... 29 Bảng 2.1. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận (2011-2015) ........................... 42 Bảng 2.2. Quy mô trƣờng lớp cấp THCS trong 3 năm học gần đây ........... 43 Bảng 2.3. Kết quả HS giỏi của quận Ngô Quyền trong 3 năm gần đây ..... 44 Bảng 2.4: Số lƣợng đội ngũ CBQL, GV, NV các trƣờng THCS năm học 2016-2017 ............................................................................ 44 Bảng 2.5. Trình độ đào tạo của đội ngũ CBQL, GV các trƣờng THCS quận Ngô Quyền ......................................................................... 45 Bảng 2.6. Thống kê cơ sở hạ tầng trƣờng THCS ........................................ 46 Bảng 2.7. Kết quả đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu dạy học môn toán theo tiếp cận năng lực ................................................................. 49 Bảng 2.8. Kết quả thực hiện các nội dung dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực ........................................................................................ 50 Bảng 2.9. mức độ sử dụng các PPDH trong giảng dạy của GV Toán ....... 52 Bảng 2.10. Mức độ sử dụng các PTDH trong giảng dạy của GV Toán ....... 53 Bảng 2.11. Mức độ sử dụng các hình thức tổ chức dạy học môn toán ........ 54 Bảng 2.12. Đánh giá của GV về mức độ thực hiện các nội dung học tập môn Toán của HS ....................................................................... 55 Bảng 2.13. Kết quả chất lƣợng môn toán THCS .......................................... 57 Bảng 2.14. Thực trạng lập kế hoạch dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực . 57 Bảng 2.15. Các hoạt động chỉ đạo GV xác định các năng lực của môn học, các cấp độ năng lực của HS ................................................ 59 Bảng 2.16. Thực trạng tổ chức dạy học môn toán theo tiếp cận năng lực .... 60 Bảng 2.17. Kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn Toán ........................................... 66 Bảng 2.18. Kết quả khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý dạy học môn Toán theo theo tiếp cận năng lực ................................................ 68 Bảng 3.1. Kết quả thăm dò ý kiến đánh giá về tính cần thiết của các biện pháp .................................................................................... 91 Bảng 3.2. Kết quả thăm dò ý kiến đánh giá về tính khả thi của các biện pháp .................................................................................... 92 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nâng cao chất lƣợng dạy học, đổi mới phƣơng pháp dạy học là vấn đề luôn luôn đƣợc Đảng, nhà nƣớc và toàn xã hội quan tâm. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, điều 28 quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, từng môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thu học tập cho HS”. Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”; “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.”. Đây là những cơ sở và môi trƣờng pháp lý cho việc đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới đồng bộ phƣơng pháp dạy học theo hƣớng phát triển năng lực ngƣời học nói riêng. Đổi mới phƣơng pháp dạy học đang thực hiện bƣớc chuyển từ chƣơng trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của ngƣời học. Tiếp cận này xuất phát từ quan điểm giáo dục là quá trình truyền thụ những kiến thức mà tất cả mọi ngƣời cần có và có thể biết. Theo đó chƣơng trình giáo dục 1 là bản phác thảo nội dung giáo dục, cho nên việc xây dựng chƣơng trình bắt đầu bằng việc lựa chọn môn học và nội dung cụ thể của mỗi môn học. Mục tiêu giáo dục chính là nội dung kiến thức từng môn học mà GV phải dạy và HS phải lĩnh hội, theo đó chuẩn đầu ra của chƣơng trình tập chung chủ yếu gồm các tiêu chí nội dung kiến thức. - Xây dựng chƣơng trình theo tiếp cận năng lực, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, học xong nội dung này ngƣời học biết và làm đƣợc gì để vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, phát triển năng lực cá nhân? Trong kiểm tra đánh giá ngƣời học, chúng ta sẽ quan tâm đến việc đánh giá năng lực do đó ngƣời học sẽ học theo tiếp cận và phát triển đƣợc năng lực cho bản thân. Môn Toán đƣợc coi là môn chính, cơ bản bắt buộc ở các lớp, các cấp. Vì vậy, dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực là công tác trọng tâm mà công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay đặt ra, đó chính là yêu cầu khách quan của sự nghiệp phát triển Giáo dục & Đào tạo của đất nƣớc. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của giáo dục phổ thông, hoạt động đổi mới dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS theo hƣớng phát triển năng lực đƣợc quan tâm thông qua việc tổ chức các hội thảo, các lớp bồi dƣỡng, tập huấn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo cụm, miền, “dựa trên nghiên cứu bài học”; tổ chức Hội thi GV giỏi các cấp; triển khai áp dụng phƣơng pháp “Bàn tay năn bột”… Đa số GV và cán bộ quản lý có nhận thức đúng đắn về đổi mới đổi mới dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực. Tuy nhiên, số GV Toán thƣờng xuyên, chủ động sáng tạo trong việc phối hợp các phƣơng pháp dạy học cũng nhƣ sử dụng các phƣơng pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo của ngƣời học chƣa nhiều. Chƣơng trình, sách giáo khoa môn Toán phổ thông còn mang nặng tính hàn lâm. Đã có một số công trình nghiên cứu về đề tài quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS trong giai đoạn hiện nay nhƣng quản lý dạy học 2 môn Toán theo tiếp cận năng lực ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng cho đến nay chƣa có công trình nào đƣợc nghiên cứu. Vì thế, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực nhằm tìm ra các biện pháp quản lý chất lƣợng dạy học bộ môn là vấn đề cấp thiết. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý dạy học môn Toán ở các trường THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực” để có thể áp dụng tại địa phƣơng nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng dạy học môn Toán nói riêng và chất lƣợng giáo dục ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng nói chung. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên lý luận và thực trạng từ đó đề xuất những biện pháp quản lý dạy học môn Toán ở trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực. Từ đó, góp phần quản lý một cách hiệu quả có chất lƣợng dạy học môn Toán của các nhà trƣờng trên địa bàn quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. 3. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực của Hiệu trƣởng trƣờng THCS 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực của Hiệu trƣởng các trƣờng THCS ở Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số biện pháp quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực của Hiệu trƣởng các trƣờng THCS của Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng. 3 4.2. Giới hạn về phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng biện pháp quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực của Hiệu trƣởng ở 9 trƣờng THCS thuộc Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2016. 5. Giả thuyết khoa học Chất lƣợng dạy học môn Toán của các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng hiện nay chƣa ổn định, chƣa đồng đều, còn nhiều bất cập. Nếu xây dựng và áp dụng sáng tạo, khoa học đồng bộ các biện pháp quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực một cách hệ thống thì sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học môn Toán ở trƣờng THCS theo tiếp cận năng lực. 6.2. Nghiên cứu thực trạng quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực. 6.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Đọc, hệ thống, tổng hợp các nguồn tƣ liệu, số liệu sẵn có về khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục và các tài liệu có liên quan để xây dựng cơ sở lý luận (chủ yếu) của đề tài. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Sử dụng các phiếu hỏi dành cho CBQL; dành cho GV; dành cho HS nhằm thu thập thông tin về thực trạng quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực. 4 7.2.2. Phương pháp quan sát thực tiễn qua các giờ giảng dạy của GV: Thông qua dự giờ của GV để tìm hiểu về thực trạng quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực. 7.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: Tham khảo các bản kế hoạch năm học, báo cáo tổng kết năm học của các trƣờng, của ngành và một số báo cáo hội thảo về công tác chuyên môn nhằm tổng kết các kinh nghiệm quản lý dạy học môn Toán. 7.2.4. Phương pháp xin ý kiến chuyên gia: Lấy ý kiến của CBQL trong hay ngoài nhà trƣờng thống qua phiếu điều tra về một số vấn đề nghiên cứu đề tài đƣợc quan tâm. 7.2.5. Phương pháp khảo nghiệm: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực của hiệu trƣởng các trƣờng THCS trong quận. 7.3. Phương pháp nghiên cứu bổ trợ: Phương pháp xử lý số liệu thống kê 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn đƣợc cấu trúc trong 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý dạy học môn toán ở trường THCS theo tiếp cận năng lực. Chương 2: Thực trạng quản lý dạy học môn toán ở các trường THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực. Chương 3: Một số biện pháp quản lý dạy học môn toán ở các trường THCS Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực. 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƢỜNG THCS THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề Việc QLDH các môn học ở trƣờng phổ thông là nhiệm vụ quan trọng của CBQL trong nhà trƣờng. Một phƣơng pháp quản lý tốt sẽ kéo theo cả một bộ máy vận hành đƣợc thông suốt, hiệu quả cao, chất lƣợng giáo dục đƣợc đảm bảo góp phần đáp ứng đƣợc yêu cầu chung nền giáo dục nƣớc nhà. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về QLGD trong và ngoài nƣớc, bên cạnh những công trình nghiên cứu có tính chất tổng quan về QLGD thì công trình nghiên cứu về quản lý nhà trƣờng, quản lý các thành tố của quá trình sƣ phạm trong nhà trƣờng ngày càng chiếm vị trí quan trọng bởi nhà trƣờng là cái nôi để giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Các tác giả, các nhà nghiên cứu, các nhà QLGD nhƣ Phạm Minh Hạc, Nguyễn Hữu Châu, Nguyễn Cảnh Toàn, Đặng Quốc Bảo, Đặng Bá Lãm, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Quốc Thành, Trần Kiểm, Phạm Viết Vƣợng,… đã có nhiều công trình nghiên cứu về QLGD, quản lý nhà trƣờng. Các công trình này đi sâu vào lý luận QLGD nói chung, ở phƣơng diện quản lý cụ thể một môn học ở trƣờng phổ thông trong đó có môn Toán ở cấp THCS thì chƣa đƣợc đề cập nhiều. Trong những năm gần đây lý luận về quản lý các môn học trong nhà trƣờng phổ thông đã đƣợc quan tâm, nhất là trong các luận văn về QLGD. Đối với môn toán ở trƣờng phổ thông, nhiều công trình nghiên cứu của nhiều chuyên gia cũng đã đề cập ít nhiều về phƣơng diện quản lý quá trình dạy học môn Toán sao cho có hiệu quả nhất. Tiêu biểu có thể kể đến một số 6 công trình nghiên cứu có giá trị nhƣ: PPDH đại cương môn Toán của tác giả Nguyễn Bá Kim (2010); Vận dụng lý luận vào thực tiễn dạy học môn Toán ở trường Phổ thông của tác giả Bùi Văn Nghị (2009); Cẩm nang dạy và học môn Toán THCS của tác giả Vũ Hữu Bình (2007)… Nhìn chung các công trình trên đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận về QLGD, quản lý nhà trƣờng hay quản lý quá trình dạy học nói chung mà ít đề cập đến các giải pháp cụ thể để quản lý chất lƣợng dạy học từng bộ môn đặc biệt chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về quản lý chất lƣợng dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực ở các trƣờng THCS. Từ việc kế thừa các kết quả nghiên cứu đi trƣớc, tác giả đi sâu vào nghiên cứu cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng dạy học, QLDH môn Toán, đề xuất biện pháp QLDH môn Toán theo tiếp cận năng lực ở trƣờng THCS quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Quản lý Khái niệm quản lý đƣợc sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Hoạt động quản lý đƣợc hình thành từ sự phân công, hợp tác lao động, từ sự xuất hiện của tổ chức cộng đồng. Với nhu cầu hƣớng tới hiệu quả tốt hơn, năng suất cao hơn trong hợp tác lao động của cộng đồng đòi hỏi phải có sự chỉ huy phối hợp, phân công .v.v…, do vậy, xuất hiện ngƣời quản lý và sự quản lý. Nói đến công việc quản lý là nói đến điều hành, điều khiển, chỉ huy. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng quản lý chỉ đơn giản là hành chính, là cai trị, bắt phải phục tùng. Nhƣng hầu nhƣ ai cũng nhận thấy trong quản lý có 3 yếu tố cơ bản sau: - Ngƣời chỉ huy, điều khiển - Ngƣời hoặc đồ vật bị chỉ huy, bị điều khiển - Mục đích và nhiệm vụ của hoạt động 7 Thuật ngữ “ Quản lý” (từ Hán – Việt) gồm hai quá trình tích hợp nhau. Quá trình “quản” gồm coi sóc, giữ gìn, duy trì hệ thống ở trạng thái “ổn định”. Quá trình “lý” gồm sửa sang, sắp xếp, đổi mới, đƣa hệ thống vào thế phát triển. Vì vậy, nếu ngƣời chỉ huy chỉ quan tâm đến “quản” thì tổ chức sẽ trì trệ. Nếu ngƣời chỉ huy chỉ quan tâm đến “lý” thì tổ chức sẽ phát triển không bền vững. Do đó, trong “quản” phải có “lý” và trong “lý” phải có “quản” nhằm cho hệ thống luôn ở thế cân bằng, vận động phù hợp, thích ứng và có hiệu quả trong mọi trƣờng hợp tƣơng tác giữa các nhân tố bên trong “nội lực” và các nhân tố bên ngoài “ngoại lực”. Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm quản lý. Chúng ta không thể không nhắc tới tƣ tƣởng sâu sắc của K.Marx: “Một nghệ sỹ vĩ cầm thì tự điều khiển mình, còn dàn nhạc thì phải có nhạc trƣởng”. Nhƣ vậy quản lý là điều khiển, chỉ huy, tổ chức, hƣớng dẫn, là phối hợp quá trình hoạt động của con ngƣời trong các tổ chức xã hội. Dƣới đây là một số quan niệm chủ yếu: F.W Taylor ngƣời đƣợc mệnh danh là cha đẻ của lý luận quản lý một cách khoa học, cho rằng “quản lý là biết chính xác điều bạn muốn ngƣời khác làm và sau đó khiến đƣợc họ hoàn thành công việc tốt nhất và rẻ nhất” [28, tr.23]. H.Fayol coi quản lý là một loại công việc đặc thù, khác với công việc khác của xí nghiệp và trở thành một hệ thống độc lập, phát huy tác dụng riêng của nó mà hệ thống khác của xí nghiệp không thể nào thay thế đƣợc. Ông nói về nội hàm của khái niệm quản lý nhƣ sau: “Quản lý tức là lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm tra” [28, tr.59]. P. Drucker luôn nhấn mạnh “ Quản lý sinh ra từ thực tiễn và trở về với thực tiễn”. Ông quan niệm: “Quyền uy duy nhất của quản lý chính là thành tựu mà nó có thể đạt đƣợc”[1, tr.38]. Theo Đại Bách khoa toàn thƣ Liên Xô (1997), quản lý là chức năng của những hệ thống có tổ chức với bản chất khác nhau (xã hội, sinh vật, kỹ thuật), 8 nó bảo toàn cấu trúc xác định của chúng, duy trì chế độ hoạt động, thực hiện những chƣơng trình, mục đích hoạt động [ dẫn theo 1, 38] Theo từ điển giáo dục học, quản lý là hoạt động hay tác động có định hƣớng của chủ thể quản lý (ngƣời quản lý) lên khách thể quản lý (ngƣời bị quản lý) trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt đƣợc mục đích của tổ chức. Các hình thức chức năng quản lý bao gồm: 1) Kế hoạch hóa. 2) Tổ chức. 3) Chỉ đạo và 4) Kiểm tra. Khi nghiên cứu về khoa học quản lý, các tác giả Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc đã đƣa ra khái niệm tƣờng minh về quản lý, đó là: “Quá trình đạt tới mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng các chức năng kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra” [10, tr.11]. Nhƣ vậy, có nhiều khái niệm quản lý song các khái niệm đều chỉ rõ bản chất của hoạt động quản lý, đó là: - Quản lý là những tác động có định hƣớng, có kế hoạch của chủ quản lý đến đối tƣợng bị quản lý trong tổ chức để vận hành tổ chức, nhằm đạt mục đích nhất định. - Quản lý là tác động có mục đích đến tập thể những con ngƣời để tổ chức và phối hợp hoạt động của họ trong quá trình lao động. - Quản lý, xét cho cùng bao giờ cũng là quản lý con ngƣời. - Quản lý là sự tác động mang tính chủ quan nhƣng phải phù hợp với quy luật khách quan. Từ các khái niệm về quản lý nói trên, ta có thể hiểu: Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hƣớng đích của chủ thể quản lý lên đối tƣợng quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ hội của tổ chức, làm cho tổ chức vận hành và đạt đƣợc mục tiêu đã đặt ra. 1.2.2. Quản lý dạy học Quản lý quá trình dạy học là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trong quá trình dạy học nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra. 9 Quản lý hoạt động dạy học là quản lý một quá trình với tƣ cách là một hệ thống toàn vẹn, thống nhất, biện chứng, bao gồm nhiều tầng bậc với các mối liên hệ đan xen, với các thành tố cơ bản: Mục tiêu, nội dung dạy học, thầy với hoạt động dạy, trò với hoạt động học, các phƣơng pháp và PTDH, các hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra – đánh giá kết quả dạy và học. Tất cả các yếu tố này tồn tại trong mối liên hệ qua lại và thống nhất với môi trƣờng (môi trƣờng thực hiện hoạt động dạy - học, môi trƣờng văn hoá – giáo dục – khoa học công nghệ, môi trƣờng chính trị - kinh tế - xã hội). Điều này có nghĩa là chủ thể quản lý phải tác động vào toàn bộ các thành tố hoạt động dạy học theo đúng các quy luật, lý luận về dạy học hiện đại, lý luận về quản lý để đƣa hoạt động dạy học từ trạng thái hiện có sang trạng thái phát triển cao hơn nhằm tiến tới mục tiêu dạy học, mục tiêu giáo dục. Nhƣ vậy, quản lý hoạt động dạy học là phải tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản là: - Quản lý việc thực hiện mục tiêu dạy học. - Quản lý việc thực hiện nội dung dạy học. - Quản lý hoạt động dạy của thầy. - Quản lý hoạt động học của trò. - Quản lý CSVC, PTDH, các điều kiện phục vụ dạy học. - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học. - Xây dựng môi trƣờng dạy học tích cực và hiệu quả. Ngoài ra, trong quản lý hoạt động dạy học, ngƣời quản lý cũng cần phải nắm vững và áp dụng linh hoạt, sáng tạo các chức năng của quản lý, đó là: Chức năng kế hoạch hoá, chức năng tổ chức, chức năng chỉ đạo (lãnh đạo) và chức năng kiểm tra đánh giá. Đồng thời với việc thực hiện tốt bốn chức năng trên, ngƣời quản lý phải luôn luôn theo sát những diễn biến của quá trình thực hiện, phải nắm bắt đƣợc đầy đủ các thông tin, đặc biệt là các thông tin phản 10
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan