Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luận văn vận dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy module an ...

Tài liệu Luận văn vận dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy module an toàn điện cho hệ cao đẳng nghề trường cao đẳng nghề công nghệ cao đồng an

.PDF
23
483
92

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI -----    ----- PHẠM MINH TƯỜNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY MODULE AN TOÀN ĐIỆN CHO HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Kỹ thuật công nghiệp Mã số: 60 14 01 11 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC T.S BÙI VĂN HƯNG HÀ NỘI – 2017 MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VII. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI VIII. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vận dụng dạy học dựa trên vấn đề trong giảng dạy module An toàn điện Chương 2: Thiết kế bài giảng module An toàn điện theo hướng giảng dạy dựa trên vấn đề cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Kết luận. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY MODULE AN TOÀN ĐIỆN 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.3. Một số lý luận về dạy học dựa trên vấn đề 1.4. Khả năng vận dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề vào giảng dạy module An toàn điện 1.5. Thực trạng về giảng dạy module An toàn điện ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An Một số lý luận về dạy học dựa trên vấn đề: - Vấn đề là yếu tố là hạt nhân của hoạt động dạy học dựa trên vấn đề - Người học tự tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề dưới sự dẫn dắt, định hướng của người dạy -Thảo luận nhóm là hoạt động mang tính cốt lõi của hoạt động dạy học -Người dạy chỉ đóng vai trò hỗ trợ người học Để giải quyết vấn đề người ta phải chia làm nhiều giai đoạn hay nhiều bước để thực hiện. Ở đây có thể chia làm 3 bước như sau: Bước 1: Tạo tình huống có vấn đề Bước 2: Giải quyết vấn đề Bước 3: Nhận xét và đánh giá Những thuận lợi của dạy học dựa trên vấn đề -Tạo sự hứng thú, nhu cầu ham hiểu biết, ham học tập của sinh viên -Rèn luyện nhiều kỹ năng hữu ích cho sinh viên -Tiếp thu một lượng kiến thức lớn, phong phú và nhớ bài lâu Những khó khăn của dạy học dựa trên vấn đề - Phải đầu tư nhiều công sức, phải có năng lực sư phạm tốt - Tốn nhiều thời gian hơn so với các phương pháp thông thường - Không phải bài học nào cũng tạo ra được các tình huống có vấn đề. 1.6. Kết luận chương 1 Dạy học dựa trên vấn đề là một phương pháp giáo dục hiện đại trong đó người học đóng vai trò là trung tâm của quá trình hoạt động dạy học. Người học tiếp thu những kiến thức, kỹ năng mới thông qua một quá trình học tập dựa trên những câu hỏi, những vấn đề và những nhiệm vụ thực tiễn đã được giảng viên thiết kế và xây dựng. Dạy học dựa trên vấn đề giúp sinh viên phát huy tính chủ động học tập của mình tốt hơn và hiểu rõ hơn về bài học của mình. Qua các vấn đề được đưa ra, nó là nguồn động lực kích thích trí tò mò, óc sáng tạo, ham hiểu biết, muốn khám phá, nghiên cứu của người học, từ đó nó thúc đẩy các em đi tìm các lời giải, đáp án. Dạy học dựa trên vấn đề là một mô hình dạy học tích cực tạo cơ hội cho sinh viên sử dụng, vận dụng, thực hành và phát triển những kỹ năng cho bản thân như: kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và xử lý thông tin và giải quyết vấn đề. Từ đó tạo lập, hình thành các phẩm chất mới và cần thiết cho các em đó là phẩm chất của con người hiện đại, con người tự tin có tinh thần cầu tiến, năng nổ, sáng tạo và yêu công việc. Chương 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MODULE AN TOÀN ĐIỆN THEO HƯỚNG GIẢNG DẠY DỰA TRÊN VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN 2.1. Phân tích mục tiêu, nội dung module An toàn điện phù hợp với giảng dạy dựa trên vấn đề. 2.2. Nguyên tắc và quy trình thiết kế bài giảng module An toàn điện theo hướng giảng dạy dựa trên vấn đề 2.3. Thiết kế một số bài giảng theo hướng dạy học dựa trên vấn đề Nguyên tắc thiết kế bài giảng Việc thiết kế bài giảng bao gồm giáo án và toàn bộ những suy nghĩ, chuẩn bị về quá trình dạy học sẽ diễn ra trong giờ học. Giáo án được thể hiện ở trên giấy, phần còn lại nằm trong suy nghĩ của GV. Giáo án được xem như là bản kế hoạch dạy học của GV. Giáo án về mặt hình thức là một bài soạn cụ thể của GV, được trình bày bằng những đề mục, câu chữ ngắn gọn, rõ ràng theo một trình tự hợp lí. Trong giáo án không thể hiện được cảm xúc, tư tưởng, tình cảm của người dạy và người học. Giáo án cũng không thể trình bày hết những dự kiến, cũng như cách ứng xử của người dạy. Thiết kế bài giảng là một hoạt động đa diện, phức tạp, tốn nhiều công sức, trí tuệ của GV, tất cả những chuẩn bị, dự kiến, hình dung hoạt động thiết kế không được trình bày hết ở giáo án. Giáo án (là một bản kế hoạch cụ thể) chỉ thể hiện những sản phẩm cụ thể, rõ ràng của hoạt động thiết kế. Giáo án là một trong những sản phẩm của hoạt động thiết kế bài giảng được thể hiện bằng vật chất trước khi bài giảng được tiến hành. Từ những yếu tố trên, để thiết kế bài giảng cho module An toàn điện theo hướng giảng dạy dựa trên vấn đề tôi thực hiện và căn cứ theo các nguyên tắc như sau: Mục tiêu bài giảng cần đảm bảo bám sát mục đích chung của chương trình đào tạo và mục tiêu cụ thể của bài học. Nội dung bài giảng phải chính xác khoa học, đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế, có tính giáo dục Xây dựng vấn đề là yếu tố quan trọng mở đầu bài học để hướng người học vào việc học tập. Vấn đề được xây dựng phải có ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Phương tiện hỗ trợ giảng dạy- học tập. Trong các buổi báo cáo, thảo luận trên lớp cần chuẩn bị các thiết bị, các phương tiện phù hợp như: máy chiếu, các dụng cụ, mô hình hay hình ảnh cần thiết có liên quan để sinh viên tham gia hoạt động, thuyết trình. Quy trình thiết kế bài giảng Để phù hợp với điều kiện giảng dạy thực tế của lớp CD161DC, qui trình dạy học theo phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề được chia thành các bước như sau: 1. Xây dựng vấn đề: Giảng viên xây dựng nên những câu hỏi chính cần cho việc nghiên cứu, thảo luận, các nguồn tài liệu cần thiết để tham khảo. 2. Tổ chức lớp học để nghiên cứu vấn đề: chia lớp ra thành nhiều nhóm, giao vấn đề, thống nhất các qui định về thời gian, phân công, trình bày, đánh giá,...(có mẫu kèm theo) 3. Các nhóm tổ chức nghiên cứu, thảo luận để trả lời những câu hỏi được đặt ra của vấn đề. Yêu cầu đặt ra: - Đề tài được giao trước 1 tuần cho sinh viên. - Các nhóm thảo luận ở nhà và gửi cho giảng viên trước ngày báo cáo 3 ngày, giảng viên kiểm tra và định hướng phương án để nhóm soạn slide báo cáo (hoặc sinh viên trình bày trên bảng). - Các nhóm bắt buộc phải đặt các câu hỏi cho đề tài của các nhóm khác, các câu hỏi được thống kê và gửi cho giảng viên trước ngày báo cáo 2 ngày. 4. Tổ chức báo cáo và tiến hành đánh giá: các nhóm lên trình bày kết quả nghiên cứu của mình, GV tổ chức đánh giá (giảng viên soạn sẵn bảng đánh giá các thành viên trong nhóm giao cho nhóm trưởng). Bài giảng theo hướng dạy học dựa trên vấn đề GIÁO ÁN SỐ: 1 Thời gian thực hiện: 3 giờ Tên bài học trước: Không Thực hiện ngày: TÊN BÀI: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN - CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: - Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện - Giải thích được tác động của bụi và hoá chất lên cơ thể con người. - Trình bày được các biện pháp phòng chống của bụi và hoá chất. - Rèn được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Bảng , phấn -Khăn lau bảng, -Giáo trình, giáo án, bài giảng, máy chiếu Projector , máy tính HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hướng dẫn kiến thức lý thuyết liên quan: : thảo luận, làm việc nhóm - Đánh giá điểm: đánh giá theo nhóm và theo cá nhân I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian 1 phút Sỹ số lớp:............. Số học sinh vắng:..........., Tên:................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC T NỘI DUNG T 1 HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH Dẫn nhập -Thuyết trình và - Giới thiệu sơ lược về minh họa bằng ví -Lắng nghe mô đun an toàn điện dụ -Trả lời THỜI GIAN 4‘ -Đặt câu hỏi 2 Giới thiêu chủ đề Tên bài học: Khái quát chung về an toàn điện - Các biện pháp phòng hộ lao động Nội dung bài học: - Các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện - Đặc tính chung của hóa chất độc - Tác hại của hóa chất độc - Phân loại hóa chất độc hại, ý nghĩa tác hại của -Thuyết trình và -Lắng nghe, ghi minh họa bằng ví chép dụ 5‘ mỗi nhóm - Biện pháp cấp cứu khi bị nhiễm độc - Các biện pháp đề phòng chống nhiễm độc 3 Giải quyết vấn đề Nhóm 1 thuyết trình đề - Gọi sinh viên -Tập trung theo tài nhóm 1 lên báo cáo nhóm để báo cáo Tên đề tài: đề tài của nhóm đề tài được giao. CÁC PHƯƠNG PHÁP mình. -Thuyết trình báo PHÒNG TRÁNH TAI - Hướng dẫn Sv thực cáo trước lớp. NẠN VỀ ĐIỆN hiện nhiệm vụ, điều -Trả lời câu hỏi Phương án trả lời: khiển cuộc thảo của các nhóm -Dây dẫn điện: Phải sử luận. khác đưa ra. dụng loại đảm bảo chất - Nhận xét, Chốt lại lượng, tiết diện dây phải nội dung của đề tài 1 phù hợp với công suất sử dụng để tránh sự cố. -Cầu dao, cầu chì, áp-tômát, công tắc, ổ cắm: Phải đặt nơi khô ráo và nên đặt ở vị trí cao hơn sàn nhà 1,4 mét, để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và tránh khả năng ngập nước. -Sửa chữa điện trong nhà: Chỉ tiến hành sửa chữa khi 20’ đã cắt nguồn điện và treo bảng “Cấm đóng điện, có người đang làm việc”. Những mối nối giữa hai dây dẫn phải nối chắc chắn và được băng cách điện kỹ để tránh rò điện. -Lắp đặt dụng cụ, máy móc sử dụng điện: Phải thực hiện đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, phải nối đất an toàn cho vỏ thiết bị -Khi mạng điện trong nhà có nguy cơ bị ngập nước do úng lụt: Phải cắt ngay nguồn điện của gia đình, không chạm đến bất kỳ dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần -Khi có người bị điện hạ áp giật: +Phải nhanh chóng ngắt cầu dao, cầu chì, áp-tômát gần nhất, đồng thời hô to để mọi người đến trợ giúp. +Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào nạn nhân khi chưa tách nguồn điện và tránh xa những 20’ dây điện bị đứt rơi xuống đất. -Trường hợp chưa cắt được nguồn điện cần thực hiện ngay một trong các biện pháp sau: Dùng sào tre hay gỗ khô gạt dây điện ra khỏi nạn nhân, Đứng trên bàn (bằng gỗ) túm quần áo khô của nạn nhân để kéo ra khỏi nguồn điện, Dùng dao, búa có cán gỗ khô chặt đứt dây điện. Nhóm 2 thuyết trình đề tài Tên đề tài: ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC, CHO VÍ DỤ MINH HOẠ Phương án trả lời: Đặc tính chung của hóa chất độc: -Khi xâm nhập vào cơ thể 20’ dù chỉ một lượng nhỏ - Gọi sinh viên -Tập trung theo cũng gây nên tình trạng nhóm 2 lên báo cáo nhóm để báo cáo bệnh lý. đề tài của nhóm đề tài được giao. -Khi vượt quá giới hạn mình. -Thuyết trình báo cho phép, sức đề kháng - Hướng dẫn Sv thực cáo trước lớp. của cơ thể yếu, sẽ có nguy hiện nhiệm vụ, điều cơ gây bệnh. khiển cuộc thảo -Trả lời câu hỏi -Tính độc hại của các hoá luận. của các nhóm chất phụ thuộc vào các -Nhận xét nội dung khác đưa ra. loại hoá chất, nồng độ, của đề tài 2 thời gian tồn tại trong môi trường - Hoá chất có thể gây độc hại: CO, C2H2 , MnO, ZO2 , hơi sơn, hơi ôxid crom khi mạ, hơi các axit… - Có thể xâm nhập vào cơ 20’ thể qua đường hô hấp, đường tiêu hoá và qua việc tiếp xúc với da. Nhóm 3 thuyết trình đề tài - Gọi sinh viên Tên đề tài: nhóm 3 lên báo cáo -Tập trung theo TÁC HẠI CỦA HOÁ đề tài của nhóm nhóm để báo cáo CHẤT ĐỘC, CHO CÁC mình. đề tài được giao. VÍ DỤ MINH HOẠ - Hướng dẫn Sv thực Phương án trả lời: hiện nhiệm vụ, điều Hóa chất độc có thể gây khiển cuộc thảo hại cho người lao động luận. dưới các dạng sau: -Nhận xét nội dung -Vết tích nghề nghiệp như của đề tài 3 mụn cóc, mụn chai, da -Thuyết trình báo cáo trước lớp. -Trả lời câu hỏi của các nhóm khác đưa ra. biến màu,… -Nhiễm độc cấp tính khi nồng độ chất độc cao. -Bệnh nghề nghiệp: Khi nồng độ chất độc thấp dưới mức cho phép nhưng thời gian tiếp xúc với chất độc lâu làm cơ thể suy yếu, giảm sức đề kháng, gây các biến chứng,… Nhóm 4 thuyết trình đề tài Tên đề tài: - Gọi sinh viên -Tập trung theo PHÂN LOẠI HOÁ nhóm 4 lên báo cáo nhóm để báo cáo CHẤT ĐỘC HẠI, Ý đề tài của nhóm đề tài được giao. NGHĨA TÁC HẠI CỦA mình. MỖI NHÓM, CHO CÁC 20 - Hướng dẫn Sv thực -Thuyết trình báo VÍ DỤ MINH HOẠ hiện nhiệm vụ, điều cáo trước lớp. Phương án trả lời: khiển cuộc thảo -Trả lời câu hỏi Hóa chất độc hại thường luận. của các nhóm được phân thành các -Nhận xét nội dung khác đưa ra. nhóm sau: của đề tài 4 Nhóm 1: Chất gây bỏng da, kích thích niêm mạc, như axit đặc, kiềm đặc hay loãng.=> Nếu bị trúng độc nhẹ thì dùng nước lã dội rửa ngay. Chú ý bỏng nặng có thể gây choáng, mê man, nếu trúng mắt có thể bị mù Nhóm 2: Các chất kích thích đường hô hấp và phế quản: hơi clo Cl, NH3 , SO3 , NO, SO2, hơi fluo, hơi crôm vv... Các chất 20’ gây phù phổi: NO2 , NO3 , các chất này thường là sản phẩm hơi đốt cháy ở nhiệt độ trên 800 độ C. Nhóm 3: Các chất gây ngạt do làm loãng không khí, như: CO2 , C2H5 , CH4 , N2 , CO... Nhóm 4: Các chất độc đối với hệ thần kinh, như các loại hydro cacbua, các loại rượu, xăng, H2S , CS2 , vv... Nhóm 5: Các chất gây độc với cơ quan nội tạng như hydro cacbon, clorua metyl, bromua metyl vv...Chất gây tổn thương cho hệ tạo máu: benzen, phênôn. Các kim loại và á kim độc như chì, thuỷ ngân, mangan, hợp chất 15’ acsen, v.v... Nhóm 5 thuyết trình đề tài Tên đề tài: - Gọi sinh viên -Tập trung theo BIỆN PHÁP CẤP CỨU nhóm 5 lên báo cáo nhóm để báo cáo KHI BỊ NHIỄM ĐỘC đề tài của nhóm đề tài được giao. Phương án trả lời: mình. -Thuyết trình báo -Đưa bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc, thay quần - Hướng dẫn Sv thực cáo trước lớp. áo bị nhiễm độc, ủ ấm cho hiện nhiệm vụ, điều khiển cuộc thảo nạn nhân. -Cho ngay thuốc trợ tim, luận. hay hô hấp nhân tạo, nếu bị bỏng do nhiệt phải cấp cứu bỏng, rửa da bằng xà phòng, nơi bị thấm chất độc kiềm, axit phải rửa ngay bằng nước sạch -Nếu bệnh nhân bị nhiễm độc nặng thì phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhóm 6 thuyết trình đề tài Tên đề tài: CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG NHIỄM ĐỘC Phương án trả lời: Biện pháp chung đề phòng -Nhận xét nội dung của đề tài 5 -Trả lời câu hỏi của các nhóm khác đưa ra. về kỹ thuật: -Cấm để thức ăn, thức uống và hút thuốc gần khu vực sản xuất. -Các hoá chất phải bảo quản trong thùng kín, phải có nhãn rõ ràng. -Chú ý công tác phòng cháy chữa cháy. -Tự động hoá quá trình sản xuất hoá chất. -Tổ chức hợp lý hoá quá trình sản xuất: bố trí riêng các bộ phận toả ra hơi độc, đặt ở cuối chiều gió. - Gọi sinh viên nhóm 6 lên báo cáo -Tập trung theo đề tài của nhóm nhóm để báo cáo mình. đề tài được giao. - Hướng dẫn Sv thực hiện nhiệm vụ, điều -Thuyết trình báo khiển cuộc thảo cáo trước lớp. luận. -Trả lời câu hỏi -Nhận xét nội dung của các nhóm của đề tài 6 khác đưa ra. Phải thiết kế hệ thống thông gió hút hơi khí độc tại chỗ. Dụng cụ phòng hộ cá nhân -Tập trung theo -Phải trang bị đủ dụng cụ nhóm để báo cáo bảo hộ lao động: mặt nạ đề tài được giao. phòng độc, găng tay, ủng, -Thuyết trình báo khẩu trang,... cáo trước lớp. Biện pháp vệ sinh y tế -Trả lời câu hỏi -Xử lý chất thải trước khi của các nhóm đổ ra ngoài. khác đưa ra. -Có kế hoạch kiểm tra sức khoẻ định kỳ, phải có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. 4 Kết thúc vấn đề -Thuyết trình nhấn -Lắng nghe, ghi mạnh những nội chép lại nội dung bài thuyết dung quan trọng - Trả lời câu hỏi trình cho đầy đủ sau khi -Đặt câu hỏi Các nhóm chỉnh sửa 5’ đã trình bày và thảo luận Củng cố kiến thức + Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện + Giải thích được tác động của hoá chất với người 5 Hướng dẫn tự học Các nhóm chỉnh sửa lại -Giao bài tập về nhà Lắng nghe, ghi nội dung bài thuyết trình cho các nhóm cho đầy đủ sau khi đã -Nêu một số tài liệu trình bày và thảo luận tham khảo cho sinh Bài tập về nhà cho các viên đọc thêm nhóm: Nhóm 1: Đề tài: Bụi và cách phân loại bụi, ví dụ minh hoạ Nhóm 2: Đề tài: Tác hại của bụi với môi trường và con chép 5’ người, ví dụ minh hoạ Nhóm 3: Đề tài: Cách phòng chống bụi, ví dụ minh hoạ Nhóm 4 : Đề tài: Cháy nổ ? những nguyên nhân gây ra cháy nổ ? ví dụ minh hoạ Nhóm 5: Đề tài: Các biện pháp phòng chống cháy nổ, ví dụ minh hoạ Nhóm 6: Đề tài: Cách thức thoát khỏi chung cư hay nhà cao tầng khi xảy ra cháy nổ, ví dụ minh hoạ Lưu ý: Cho các ví dụ hay bài báo minh hoạ về người thật việc thật. Sau đó nhận xét (nguyên nhân và kết quả) và rút kinh nghiệm cho bản thân từ ví dụ hay bài báo trên. Một số tài liệu tham khảo: - Khoa Điện , Giáo trình An toàn điện, Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng An (Lưu hành nội bộ) - Trần Thị Kim Oanh, Phạm Thị Vân Anh, Giáo trình An toàn điện, Tổng cục dạy nghề,Hà Nội(2013). - T.S Quyền Huy Ánh ,Giáo trình An toàn điện, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp HCM - Hoàng Xuân Nguyên, Phạm Văn Bổng, Tạ Chí Công, Kim Xuân Phương, Nguyễn Quang Thuấn, Vũ Đình Thơm, Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao đông, Nxb Giáo dục Việt Nam (2009) - Internet , sách báo III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Ngày ... tháng ... năm 20 TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN 2.4. Kết luận chương 2 Từ thực tế giảng dạy, chúng tôi thiết kế, xây dựng các vấn đề học tập module An toàn điện để tiến hành thực nghiệm tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An (hệ Cao đẳng) bằng việc áp dụng các yếu tố dạy học tích cực trên cơ sở lý luận dạy học dựa trên vấn đề để nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của đề tài. Trong giáo án các vấn đề đã được thiết kế rõ ràng và cụ thể với những nội dung có tính bao quát, đó là những kiến thức quan trọng thường xảy ra trong hiện thực của cuộc sống ngày nay, từ việc mà các em sinh viên phải tìm hiểu và nắm vững các kiến thức về An toàn điện, thông qua việc người học tham gia thảo luận giải quyết vấn đề theo định hướng của giáo viên. Với sự chuẩn bị chi tiết và cụ thể trong mỗi giáo án đã định hướng tốt cho người học tham gia thảo luận giải quyết vấn đề. Các vấn đề ban đầu được đặt ra rất khái quát, thực tế, từ các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện, cách bảo hộ lao động cho đến dần dần đi sâu vào những vấn đề chi tiết hơn đó là tìm hiểu và phân tích về tác hại cũng như các nguyên nhân gây ra các tai nạn về lao động, các tai nạn về điện và cách giải quyết chúng. Sau đó các em hệ thống, khái quát hoá lại các kiến thức đã học và tích luỹ cho bản thân, xây dựng được những mối liên hệ giữa chúng với nhau từ đó có các biện pháp phòng tránh hợp lý. Quan trọng hơn hết là các em đã học được cách giải quyết vấn đề, các hợp tác, kết hợp nỗ lực làm việc cá nhân cùng với việc hợp tác làm việc trong nhóm. Chính điều này làm cho việc học của sinh viên trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và hấp dẫn hơn, kiến thức học được sẽ nhớ lâu hơn sau khi sinh viên giải quyết vấn đề. Việc đánh giá qua các tiêu chí cụ thể giúp các em xác định được công việc cần hoàn thành và nó giúp việc định hướng đánh giá các nhóm cùng với các thành viên trong nhóm. Việc đánh giá theo cách này này cho kết quả công bằng và khách quan. Từ các yếu tố trên phương pháp dạy học DTVĐ chúng ta có thể áp dụng này vào các trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề. Bằng hình thức kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm thì phương pháp này giúp sinh viên hiểu sâu và lâu hơn kiến thức các em đã được học. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi tốn nhiều thời gian chuẩn bị, học tập, nghiên cứu nên khi áp dụng thì cần lựa chọn các nội dung kiến thức phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thời lượng của chương trình. Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1. Mục đích thực nghiệm 3.2. Đối tượng thực nghiệm 3.3. Phương pháp thực nghiệm 3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm Mục đích của thực nghiệm sư phạm là để đánh giá giả thuyết khoa học của đề tài nghiên cứu cũng như tính chất lượng và sự hiệu quả của việc áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề ở các trường CĐ nghề hiện nay và sau đó tiến hành nhận xét, đánh giá tính khả thi của đề tài trong môi trường giảng dạy thực tế. Phương pháp thực nghiệm: Quan sát giờ học, tồ chức kiểm tra đánh giá Đánh giá kết quả thực nghiệm Bảng 3.14 Bảng tham số thống kê Nhóm Số SV X S2 S V (%) X  X m ĐC 39 5,74 0,51 0,71 12,4 5,74  0,02 TN 41 6,39 0,64 0,8 12,5 6,39  0,02
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan