Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Marketing - nghiên cứu thị trường...

Tài liệu Marketing - nghiên cứu thị trường

.PDF
84
377
83

Mô tả:

Marketing - Nghiên cứu thị trường
Nghiªn cøu thÞ tr−êng Ch−¬ng 2 Harcourt, Inc. Ch −¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghi ªn ccøu øu ttæng æng hhîp îp vÒ −êng Nghiªn vÒ thÞ thÞ tr tr−êng 1. Kh¸Ý niÖm vÒ thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu t/h vÒ thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 4. Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng 5. Lùa chän thÞ tr−êng môc tiªu Ch −¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghi ªn ccøu øu ttæng æng hhîp îp vÒ −êng Nghiªn vÒ thÞ thÞ tr tr−êng 1. Kh¸Ý niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.1. §Þnh nghÜa 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a DN vμ TT Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.1. §Þnh nghÜa KTCT: ThÞ tr−êng lμ lÜnh vùc l−u th«ng, ë ®ã hμng hãa thùc hiÖn ®−îc gi¸ trÞ ®· ®−îc t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt MARK: Kotler, P., thÞ tr−êng lμ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng ng−êi mua hiÖn t¹i vμ tiÒm n¨ng ®èi víi mét s¶n phÈm Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (1) - C¨n cø vμo vÞ trÝ hμng hãa trong t¸i s¶n xuÊt - C¨n cø vμo tÇm quan träng cña thÞ tr−êng - C¨n cø vμo tÝnh chÊt kinh doanh - C¨n cø vμo quan hÖ cung cÇu - C¨n cø vμo lÜnh vùc kinh doanh - C¨n cø vμo ®èi t−îng l−u th«ng - C¨n cø vμo ph¹m vi l−u th«ng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (2) Trong marketing . ThÞ tr−êng hiÖn t¹i . ThÞ tr−êng hçn hîp . ThÞ tr−êng tiÒm n¨ng . ThÞ tr−êng lý thuyÕt . ThÞ tr−êng thùc nghiÖm Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (2) Tμi Tμi nguyªn nguyªn ThÞ ThÞ tr−êng tr−êng tμi tμi nguyªn nguyªn TiÒn TiÒn tÖ tÖ ThÞ ThÞ tr−êng tr−êng ng−êi ng−êi s¶n s¶n xuÊt xuÊt Tμi Tμi nguyªn nguyªn TiÒn TiÒn tÖ tÖ ThuÕ, ThuÕ, DÞch DÞch vô, vô, hμng hμng tiÒn tiÒn tÖ tÖ DÞch DÞch vô, vô, ho¸ ho¸ ThuÕ ThuÕ tiÒn tiÒn tÖ tÖ ThÞ ThÞ tr−êng tr−êng Nhμ Nhμ n−íc n−íc ThÞ ThÞ tr−êng tr−êng ng−êi ng−êi tiªu tiªu dïng dïng ThuÕ, DÞch ThuÕ, DÞch vô, vô, hμng tiÒn hμng tiÒn tÖ tÖ ho¸ ho¸ DÞch ThuÕ, ThuÕ, DÞch vô, vô, hμng hμng tiÒn TiÒn tiÒn tÖ tÖ TiÒn tÖ tÖ TiÒn TiÒn tÖ tÖ ho¸ ThÞ ThÞ tr−êng tr−êngho¸ ng−êi ng−êi trung trung gian gian Hμng Hμng Hμng ho¸, ho¸, dÞch dÞch Hμng ho¸, ho¸, dÞch dÞch vô vô vô vô 1.2. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng (1) ThÞ tr−êng nh÷ng ng−êi trung gian ThÞ tr−êng c¸c nhμ s¶n xuÊt ThÞ tr−êng ng−êi tiªu dïng ThÞ tr−êng c¬ quan Nhμ n−íc C«ng ty ThÞ tr−êng quèc tÕ Mét sè kiÓu thÞ tr−êng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng 1.3. Mèi quan hÖ gi÷a DN vμ TT . Quan hÖ gi÷a DN vμ NTD . Hai chu tr×nh cña qu¸ tr×nh trao ®æi . Th«ng tin . Kinh tÕ . Marketing thóc ®Èy qu¸ tr×nh trao ®æi thuËn lîi nhÊt Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch −¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghi ªn ccøu øu ttæng æng hhîp îp vÒ −êng Nghiªn vÒ thÞ thÞ tr tr−êng 2. Néi dông nghiªn cøu t/h vÒ thÞ tr−êng 2.1. Nghiªn cøu kh¸ch hμng 2.2. Nghiªn cøu hμng hãa 2.3. X¸c ®Þnh quy m«, ®Æc tÝnh TT Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.1. Nghiªn cøu kh¸ch hμng . Kh¸ch hμng quyÕt ®Þnh sù tån tại của doanh nghiÖp . Môc tiªu: hiÓu biÕt kh¸ch hμng, nhu cÇu, thÞ hiÕu, l−îng cÇu ... a. X¸c ®Þnh kh¸ch hμng b. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh mua hμng c. Ph©n tÝch c¸c thãi quen mua hμng . Cña ng−êi tiªu dïng . Cña doanh nghiÖp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.2. Nghiªn cøu hμng hãa a. ChÊt l−îng hμng hãa b. N¨ng lùc c¹nh tranh cña hμng hãa c. Ph¹m vi sö dông cña hμng hãa Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 2. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr−êng 2.3. X¸c ®Þnh quy m« ®Æc tÝnh thÞ tr−êng a. X¸c ®Þnh quy m« cña thÞ tr−êng b. §Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng Tiªu dïng & Doanh nghiÖp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch −¬ng 2. Ch−¬ng 2. Nghi ªn ccøu øu ttæng æng hhîp îp vÒ −êng Nghiªn vÒ thÞ thÞ tr tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu 3.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp 3.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp 3.4. Ph©n tÝch th«ng tin 3.5. Giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 3.6. Sö dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu . QuyÕt ®Þnh th«ng tin cÇn thu thËp . §Þnh h−íng nghiªn cøu . Tr¸nh sai lÇm . §¹t ®−îc môc tiªu nghiªn cøu Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp . ¦u ®iÓm cña th«ng tin thø cÊp . Nh−îc ®iÓm cña th«ng tin thø cÊp . Nguån th«ng tin thø cÊp . Trong doanh nghiÖp . Ngoμi doanh nghiÖp . Yªu cÇu cña thu thËp th«ng tin thø cÊp Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp . ¦u ®iÓm cña th«ng tin s¬ cÊp . Nh−îc ®iÓm cña th«ng tin s¬ cÊp . KÕ ho¹ch nghiªn cøu t¹i hiÖn tr−êng 4 ph−¬ng ph¸p . §iÒu tra, pháng vÊn s©u. focus group . Ph−¬ng ph¸p quan s¸t . Ph−¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm . Ph−¬ng ph¸p m« pháng Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.4. Ph©n tÝch th«ng tin . Tæng quan . Tæng quan qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin . T¹i sao cÇn xö lý th«ng tin . Kü thuËt xö lý th«ng tin . Giíi thiÖu c¸c kü thuËt . Thùc hμnh chuyªn s©u víi phÇn mÒm SPSS Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003 Overview of the Stages of Data Analysis (Zikmund (Zikmund 1997) 1997) Editing Coding Data Entry Data Analysis Descriptive Analysis Univariate Analysis Bivariate Analysis Interpretation Multivariate Analysis Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu thÞ tr−êng 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr−êng 3.5. Giíi thiÖu kÕt qu¶ nghiªn cøu . B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu . Ng«n ng÷, thuËt ng÷ cÇn diÔn ®¹t ®Ó ng−êi ®äc hiÓu ®−îc Nguyªn lý Marketing ThS. NguyÔn V¨n Thoan - §H Ngo¹i th-¬ng - 2003
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan