Tài liệu Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tai công ty cao su sao vàng

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 367 |
  • Lượt tải: 79

Mô tả:

Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tai công ty Cao Su Sao Vàng
B¸o c¸o thùc tËp Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¶i tu©n theo c¸c quy luËt kinh tÕ trong ®ã quy luËt c¹nh tranh ®îc coi lµ quy luËt ®Æc thï. ViÖt Nam nãi riªng vµ c¸c níc trong khu vùc nãi chung ®øng trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× hä ph¶i dµnh ®îc th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ víi sù bung ra cña nhiÒu lo¹i së h÷u thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, th× s¶n xuÊt kinh doanh ®· thùc sù trë thµnh chiÕn trêng trªn mÆt trËn kinh tÕ nãng báng víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp. Vµ chÊt lîng s¶n phÈm ngµy nay ®· trë thµnh mét trong nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Thªm vµo ®ã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi, ®· t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt cña nÒn kinh tÕ. §êi sèng x· héi ngµy cµng ®îc n©ng cao, nhu cÇu cña con ngêi víi hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng, kh«ng nh÷ng vÒ sè lîng mµ vÒ c¶ chÊt lîng. ChÝnh v× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt lîng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng t×m cho m×nh mét gi¶i ph¸p tèi u nhÊt ®Ó ®¹t ®îc chÊt lîng s¶n phÈm cao, tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. §ã lµ con ®êng duy nhÊt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. ChÊt lîng s¶n phÈm thùc sù ®· trë thµnh ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu nhÊt ®Ó c¸c doanh nghiÖp dµnh ®îc chiÕn th¾ng trªn th¬ng trêng. C«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ còng kh«ng n»m ngoµi vßng quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, tËp thÓ toµn c«ng ty ®· nç lùc phÊn ®Êu t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng cao, tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng, vµ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Tuy vËy ®Ó t¹o cho m×nh mét thÕ ®øng v÷ng ch¾c trªn th¬ng trêng c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn vµ trªn c¬ së nh÷ng lý thuyÕt ®· ®îc häc ë trêng vµ thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu t¹i c«ng ty em chän ®Ò tµi: “ Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm tai c«ng ty Cao Su Sao Vµng” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luận văn tèt nghiÖp cña m×nh NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 1 B¸o c¸o thùc tËp Chuyªn ®Ò ®îc hoµn thµnh gåm 3 ch¬ng Ch¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Sao Su Sao Vµng Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc tr¹ng cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt lîng t¹i c«ng ty Cao Su Sao Vµng Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Cao Su Sao Vµng I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1/ Sù ra ®êi vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty Do tÇm quan träng c«ng nghiÖp cao su trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn trong kÕ ho¹ch kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ 3 n¨m (1958-1960) §¶ng vµ chÝnh phñ ®· phª duyÖt ph¬ng ¸n khu c«ng nghiÖp Thîng §×nh gåm 3 nhµ m¸y: Cao Su- Xµ Phßng – Thuèc L¸ n»m ë phÝa Nam Hµ Néi thuéc quËn Thanh Xu©n ngµy nay. C«ng ty Cao Su Sao Vµng ®îc khëi c«ng x©y dùng n¨m 1958, c«ng ty b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt n¨m 1960. S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i s¨m lèp « t« xe m¸y, xe ®¹p, s¨m lèp m¸y bay qu©n sù, c¸c lo¹i b¨ng t¶i ®ai truyÒn ®éng, èng chÞu ¸p lùc vµ trang thiÕt bÞ b»ng cao su, Víi truyÒn thèng h¬n 40 n¨m s¶n xuÊt, s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n gi÷ ®îc uy tÝn, chÊt lîng trªn thÞ trêng ®· ®îc xuÊt khÈu sang mét sè níc nh: Cu Ba, §øc, ba Lan , Nga… Ta cã thÓ chia sù ph¸t triÓn cña C«ng ty theo 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1: Tõ 1960-1986 ®©y lµ thêi k× cña nhµ m¸y ho¹t ®éng trong c¬ chÕ h×nh thµnh bao cÊp, nhÞp ®é s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lu«n t¨ng trëng. S¨m lèp “Sao Vµng” cã mÆt ë kh¾p n¬i trªn ®Êt níc vµ cßn xuÊt khÈu sang c¸c níc §«ng ¢u. Cã thÓ nãi r»ng ë thêi k× nµy, s¶n phÈm cña c«ng ty lµ mét mãn hµng quý hiÕm ®îc ph©n ph¸t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh÷ng ngêi d©n cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm nµy ph¶i mua gi¸ rÊt ®¾t. Nh×n chung ë thêi k× nµy, s¶n phÈm cña c«ng ty cßn ®¬n ®iÖu, chñng lo¹i nghÌo nµn, Ýt ®îc c¶i tiÕn v× kh«ng cã ®èi thñ NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 2 B¸o c¸o thùc tËp c¹nh tranh, bé m¸y gi¸n tiÕp th× c«ng kÒnh, ngêi ®«ng nhng ho¹t ®éng tr× trÖ, kÐm hiÖu qu¶, thu nhËp cña ngêi lao ®éng thÊp, ®êi sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. - Giai ®o¹n 2: Tõ 1987-1990. Giai ®o¹n nµy cïng víi nhiÒu híng chung cña ®Êt níc, nhµ m¸y ®ang trong thêi k× qu¸ ®é, chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng. §©y lµ thêi k× th¸ch thøc vµ cùc k× gian nan, nã quyÕt ®Þnh sù tån vong cña doanh nghiÖp x· héi chñ nghÜa. Do vËy, c¸c nhµ m¸y kh«ng tr¸nh khái bì ngì, khã kh¨n trong viÕc ®æi míi c¬ chÕ, thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý. Song víi truyÒn thèng Sao vµng lu«n to¶ s¸ng, víi ®éi ngò l·nh ®¹o n¨ng ®éng, cã kinh nghiÖm, C«ng ty ®· ®Þnh híng ®óng ®¾n r»ng “Nhu cÇu tiªu thô s¨m lèp ë ViÖt Nam lµ lín nhÊt”, nghÜa lµ ph¶i s¶n xuÊt lµm sao ®Ó thÞ trêng chÊp nhËn ®îc. N¨m 1990, s¶n xuÊt dÇn æn ®Þnh, thu nhËp cña ngêi lao ®éng cã chiÒu híng t¨ng lªn ®· cho thÊy nhµ m¸y cã thÓ tån t¹i vµ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ míi. - Giai ®o¹n 3: Tõ 1991 – Nay. Nhµ m¸y ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt – kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã doanh thu, c¸c kho¶n népp cho ng©n s¸ch n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, thu nhËp cña ngêi lao ®éng dÇn ®îc n©ng cao vµ ®êi sèng ®îc c¶i thiÖn. Tõ nh÷ng thµnh tÝch vÎ vang nhµ m¸y ®· gÆt h¸i ®îc c¸c kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, cô thÓ lµ: Theo quyÕt ®Þnh sè 645/CN ngµy 27/8/1992 cña Bé C«ng nghiÖp nÆng ®æi tªn nhµ m¸y thµnh C¤NG TY CAO SU SAO Vµng. Ngµy 1/1/1993 nhµ m¸y chÝnh thøc ®îc sö dông con dÊu mang tªn c«ng ty cao su sao vµng 2/ Nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc cña c«ng ty S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc tÆng nhiÒu huy ch¬ng vµng t¹i héi chî Quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp vµ héi chî Th¬ng M¹i Quèc tÕ tæ chøc t¹i trung t©m triÓn l·m Gi¶ng Vâ – Hµ Néi. Trong 3 n¨m 1995, 1996, 1997, th«ng qua cuéc b×nh chän “10 s¶n phÈm trong níc ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng nhÊt” S¨m lèp Sao Vµng lu«n ®îc b×nh chän ®¹t danh hiÖu “TOPTEN” – mÆt hµng chÊt lîng cao. Hai n¨m liÒn 1996, 1997 ®îc Bé khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng tÆng “Gi¶i b¹c – Gi¶i thëng chÊt lîng ViÖt Nam”. §Æc biÖt n¨m 1999 C«ng ty vinh dù ®ãn nhËn chøng chØ ISO 9002 – HÖ tiªu chuÈn Quèc tÕ. N¨m 2000 C«ng ty liªn tôc ®îc ngêi tiªu dïng b×nh chän hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 3 B¸o c¸o thùc tËp TÝnh ®Õn nay, C«ng ty ®· cã 42 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Víi sù næ lùc v¬n lªn, víi tinh thÇn ®oµn kÕt cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn, hiÖn nay C«ng ty ®· lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh cã hiÖu qu¶ cña Hµ Néi, xøng ®¸ng lµ con chim ®Çu ®µn cña nghµnh chÕ phÈm cao su ë níc ta. So víi n¨m 1960, n¨m 2002 C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch to lín ®¸ng khÝch lÖ. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng n¨m 1960 : 2.459.422(®) 2002 : 335.325(tr®) Lùc lîng lao ®éng n¨m 1960 :262 ngêi 2002 : 2106 ngêi 3/ C¸c truyÒn thèng v¨n ho¸ ,ho¹t ®éng phóc lîi cña c«ng ty - Do s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nªn trËt trù trÞ an ®îc gi÷ v÷ng, tiÓu ®oµn tù vÖ C«ng ty liªn tôc ®îc tÆng danh hiÖu lµ ®¬n vÞ “QuyÕt Th¾ng ”. Hëng øng phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa C«ng ty ®· nhËn phông dìng hai bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, C«ng ty còng ®· ®Çu t h¬n mét tØ ®ång ®Ó s÷a ch÷a, c¶i t¹o n©ng cÊp khu tËp thÓ, 100% c¸n bé c«ng nh©n ®îc hëng chÕ ®é ®i du lÞch, tham quan nghØ m¸t hµng n¨m. - Hµng n¨m, C«ng ty ñng hé 20 triÖu ®ång cho c©u l¹c bé hu trÝ ho¹t ®éng nh»m hç trî c¶i thiÖn thªm ®iÒu kiÖn sèng cho nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· nghØ hu. - C«ng ty Cao Su Sao Vµng ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ Níc khen tÆng nhiÒu phÇn thëng cao quý trong 42 n¨m qua v× ®· cã nh÷ng ®ãng gãp xuÊt s¾c v× sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc vµ x©y dùng ®Êt níc. Trong ®ã cã Hu©n Ch¬ng Lao ®éng h¹ng nhÊt vÒ thµnh tÝch xuÊt s¾c trong 10 n¨m ®æi míi. Nh vËy qua tõng thêi k× th¨ng trÇm cña lÞch sö, nhÊt lµ cuéc ®Êu tranh ch«ng MÜ cøu níc vµ sù chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy gian nan, quyÕt liÖt, C«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ®Ó l¹i trong lßng kh¸ch hµng sù mÕn mé. Ch¾c ch¾n C«ng ty Cao Su Sao Vµng sÏ cßn ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch h¬n n÷a tríc sù biÕn ®éng cu¶ thÞ trêng. II/.Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña c«ng ty. 1 /TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 4 B¸o c¸o thùc tËp Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc C«ng ty Cao Su Sao Vµng cã n¨ng lùc thiÕt bÞ s¶n xuÊt lín, Hµng n¨m cã thÓ cung cÊp cho thÞ trêng tõ 6 – 7 triÖu bé s¨m lèp xe ®¹p; 400.000 – 500.000 bé lèp xe m¸y; tõ 100.000 – 120.000 bé lèp « t«, m¸y kÐo vµ c¸c s¶n phÈm cao su kü thuËt kh¸c. C«ng ty ho¹t ®éng díi sù qu¶n lý thèng nhÊt cña tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam thuéc bé C«ng nghiÖp nÆng vµ trong khu«n khæ quy ®Þnh cña luËt ph¸p. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm cao su. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt kinh doanh cã l¹i ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ níc giao vµ bæ sung. C«ng ty cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n ë ng©n hµng, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty cã thÓ liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc, ®îc phÐp tham gia vµo ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i xuÊt nhËp khÈu, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ bªn ngoµi. C«ng ty cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nh: c«ng nghÖ kü thuËt, cung øng vËt t, tiÒn l¬ng, lao ®éng, kÕ to¸n tµi chÝnh, tiªu thô s¶n phÈm, qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm, tæ chøc m¹ng líi th«ng tin trong vµ ngoµi níc, b¶o vÖ m«i trêng… §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt Lèp xe ®îc h×nh thµnh theo c¸c bíc sau: ChuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu: Cao su sèng (cê rÕp), c¸c ho¸ chÊt, vi mµnh, d©y thÐp tanh. - Cao su èng ®em c¾t nhá theo kû thuËt, sÊy tù nhiªn. Sau ®ã ®em ®i s¬ luyÖn, môc ®Ých lµ gi¶m tÝnh ®µn håi, t¨ng ®é dÎo cña cao su sèng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh hçn luyÖn, c¸n tr¸ng Ðp suÊt, lu ho¸ sau nµy. - C¸c ho¸ chÊt ®em sµng sÊy theo ®óng yªu cÇu kû thuËt, sau ®ã ®îc c©n ®ong ®o ®Õm theo bµi phèi liÖu ®îc tÝnh to¸n tríc, ®em trén cao su ®· s¬ luyÖn . Phèi liÖu: Theo ®¬n pha chÕ cña bµi phèi liÖu, cao su sau khi s¬ luyÖn, ®îc trén víi c¸c ho¸ chÊt ®· ®îc sµng sÊy thµnh phèi liÖu ®em sang c«ng ®o¹n hçn luyÖn. Hçn luyÖn: Cao su vµ c¸c ho¸ chÊt sau khi ®· ®îc chän ®em hçn luyÖn nh»m môc ®Ých lµm ph©n t¸n ®ång ®Òu c¸c chÊt pha chÕ vµ cao su sèng. Trong NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 5 B¸o c¸o thùc tËp c«ng ®o¹n nµy mÉu ®îc lÊy ra ®em thÝ nghiÖm nhanh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng mÎ luyÖn. NhiÖt luyÖn: Môc ®Ých n©ng cao nhiÖt vµ ®é dÎo, ®é ®ång nhÊt cña phèi liÖu sau khi ®· ®îc s¬ hçn luyÖn vµ t¹o ra c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cÇn thiÕt cho c¸c bíc tiÕp theo. C¸n h×nh mÆt lèp: C¸n hçn hîp cao su thµnh b¨ng dµi cã h×nh d¸ng, kÝch thíc cña b¸n thµnh phÈm mÆt lèp xe. Qu¸ tr×nh nµy gåm hai bíc: NhiÖt luyÖn vµ c¸n mÆt lèp. ChÕ t¹o vµnh tanh: D©y thÐp tanh ®îc ®¶o tanh vµ c¾t theo chiÒu dµi ®îc thiÕt kÕ tõ tríc. Sau ®ã ®em ren r¨ng hai ®Çu råi lång vµo èng nèi vµ ®îc rËp ch¾c l¹i, cuèi cïng ®em c¾t ba via thµnh vµnh tanh vµ ®îc ®a sang kh©u thµnh h×nh lèp xe. ChÕ t¹o cèt h¬i: Cèt h¬i ®îc chÕ t¹o ®Ó phôc vô cho kh©u lu hãc gåm c¸c c«ng ®o¹n chÝnh: Cao su sau kghi ®îc nhiÖt luyÖn, ®îc lÊy ra thµnh h×nh cèt h¬i. Thµnh h×nh vµ ®Þnh h×nh lèp: GhÐp c¸c b¸n thµnh phÈm: Vµnh tanh v¶i mµnh c¸n tr¸ng, mÆt lèp t¹o thµnh h×nh thï ban ®Çu cña lèp xe. Qu¸ tr×nh ®îc h×nh thµnh theo c¸c bíc: vµnh mµnh ®em sÊy sau ®ã ®em c¸n tr¸ng vµo bÒ mÆt v¶i cao su ®· ®îc luyÖn theo tr×nh tù c¸c bíc ®· nãi trªn, tiÕp theo ®em xÐ v¶i theo kÝch thíc thi c«ng, v¶i ®îc c¾t vµ ®îc cuén vµo trong èng s¾t. Thµnh h×nh ®îc thùc hiÖn trªn m¸y thµnh h×nh, b¨ng v¶i mµnh ®îc quÊn vßng quanh hai vßng tanh víi kho¶ng c¸ch vµ gãc ®é nhÊt ®Þnh t¹o thµnh th©n lèp sau ®ã ®¾p mÆt lèp b»ng cao su vµo bªn trong th©n lèp. Lèp sau khi ®Þnh h×nh ®îc treo lªn gi¸ vµ ®îc ®a sang lu ho¸, c«ng ®o¹n gia c«ng nhiÖt ®Ó phôc håi l¹i tÝnh ®µn håi vµ mét sè tÝnh chÊt c¬ lÝ quÝ b¸u cña cao su. Lu ho¸ lèp: Lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Song khi lu ho¸ xong cao su, kh«i phôc l¹i mét sè tÝnh n¨ng c¬ lÝ quÝ b¸u nh ®µn håi… §ãng gãi nhËp kho: Lèp xe ®¹p sau khi lu ho¸ ®îc ®¸nh gi¸ chÊt lîng chØ nh÷ng chiÕc lèp ®¹t tiªu chuÈn míi ®îc ®ãng gãi nhËp kho. Nh×n chung, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ quy tr×nh s¶n xuÊt ng¾n. Do ®ã, viÖc s¶n xuÊt mét s¶n phÈm n»m khÐp kÝn trong mét ph©n xëng. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc, s¾p xÕp còng nh viÖc bè trÝ lao ®éng phï hîp. §ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn s¶n xuÊt cña C«ng ty vÉn rÊt ®a d¹ng (cã trªn 100 NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 6 B¸o c¸o thùc tËp mÆt hµng) nhng mçi xÝ nghiÖp tham gia mét hay nhiÒu lo¹i s¶n phÈm th× tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm còng ®Òu ®îc s¶n xuÊt tõ cao su. V× vËy quy tr×nh c«ng nghÖ lµ t¬ng ®èi gièng nhau. Trªn ®©y chØ lµ quy tr×nh s¶n xuÊt lèp xe ®¹p –s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty. 2/ §Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ: Trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng theo c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp. C«ng ty chØ cè g¾ng hoµn thµnh chØ tiªu mµ nhµ níc giao cho chø cha thùc sù quan t©m ®Õn vÊn ®Ò chÊt lîng, h¬n n÷a thêi k× ®ã cha cã ®èi thñ c¹nh tranh nªn C«ng tycha tËp trung vµo vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn c«ng nghÖ còng nh m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt. ChÝnh v× thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ thêi ®ã cßn gi¶n ®¬n cò kÜ, hÇu hÕt ®îc sö dông tõ khi thµnh lËp. Trong nh÷ng n¨m 90 C«ng ty ®· ®Çu t mét c¸ch ®¸ng kÓ cho viÖc ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ. C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®îc mua tõ NhËt, §µi Loan, Hµn Quèc, Nga…. Cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay C«ng ty ®· trang bÞ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt. xÝ nghiÖp s¶n xuÊt s¨m lèp « t« ®· cã trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Æc biÖt lµ ë kh©u mµng lèp « t« cña Trung Quèc, m¸y nèi ®Çu s¨m tù ®éng. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt lèp xe ®¹p ®îc ®Çu t mua c¸c m¸y míi nh m¸y thµnh h×nh, m¸y c¾t v¶i §µi Loan, m¸y lu ho¸ hai tÇng cña Trung Quèc. XÝ nghiÖp s¨m lèp xe m¸y ®îc x©y dùng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi nh÷ng thiÕt bÞ 70%-80% nhËp ngo¹i. Ngoµi ra C«ng ty cßn trang bÞ do phßng thÝ nghiÖm ho¸ lý ®Çy ®ñ thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o lêng, thö nghiÖm hiÖn ®¹i. Nh×n chung hiÖn nay trang thiÕt bÞ cña c«ng ty ®· t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, ®ång bé. Tuy nhiªn, vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®æi míi toµn bé c«ng nghÖ, vÉn ®ang sö dông mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc cã tuæi ®êi 30-40 n¨m. Do ®iÒu kiÖn c«ng ty vÉn cßn thiÕu vèn nªn ®µnh chÊp nhËn ®æi míi theo tõng bé phËn mét. Sau ®©y lµ b¶ng danh môc thiÕt bÞ xÝ nghiÖp cao su. BiÓu sè 1 : Danh môc thiÕt bÞ xÝ nghiÖp cao su S T T Tªn thiÕt bÞ sè l- níc îng s¶n xuÊt NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD Thêi TØ lÖ Thêi gian sö khÊu gian dông hao khÊu hao ChØ KÝch tiªu kÜ thíc thuËt 7 B¸o c¸o thùc tËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 B×nh nÐn khÝ 3M3 HÖ thèng èng h¬i nãng HÖ thèng khÝ nãng HÖ thèng èng níc HÖ thèng èng níc th¶i M¸y bµo B665 M¸y c¸n h×nh 4 trôc phi 230 M¸y c¸n tr¸n phi 450#1220 M¸y c¾t cao su sè 1 M¸y c¾t VLA M¸y c¨t v¶i n»m nghiªng SC223 M¸y c¾t VLA míi ®Çu tanh M¸y Ðp suÊt phi 115 M¸y läc níc PHD – 2A M¸y lu ho¸ cèt h¬i Butul M¸y lu ho¸ lèp xe ®¹p 2 tÇng M¸y luyÖn phi 450#1200 M¸y luyÖn phi 400 M¸y luyÖn phi 406#1200 M¸y luyÖn phi 400 M¸y luyÖn phi 560 M¸y luyÖn phi 560 M¸y nÐn khÝ 45P- 13 M¸y thµnh h×nh lèp xe M¸y thµnh h×nh lèp X§ CSBC M¸y tiÖn T6M12- 76105 M¸y tiÖn T6M16 M¸y xÐn v¶i 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 LX VN VN VN VN VN LX TQ TQ VN §L 09/01/90 09/01/61 01/11/77 01/01/59 01/01/59 01/01/82 01/01/70 01/01/58 01/01/76 01/11/95 01/07/98 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 20.73 16.67 28/11/98 28/1198 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 3 1 1 1 90 1 1 1 1 2 1 1 6 4 1 1 1 VN TQ VN VN TQ TQ TQ TQ TQ TQ LX BØ VN §L VN VN TQ 01/01/95 01/01/58 01/06/98 01/09/98 01/05/98 01/01/58 01/03/95 01/01/58 01/01/69 01/01/64 01/01/65 01/01/98 01/01/76 01/07/98 01/01/80 01/01/82 01/01/84 20.3 0.00 16.67 16.67 16.67 0.00 19.83 0.00 19.83 0.00 0.94 16.67 0.00 16.67 3.30 3.30 17.57 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 28/11/98 16kg 405kw 10kw 300m/h 420m/h 760m/h 200k/h 2.8kw 13c/h 40k/mÎ 40k/mÎ 40k/mÎ 516k/mÎ 91k/mÎ 45P13 3/ §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y vµ tæ chøc s¶n xuÊt. Tæ chøc ho¹t ®éng lµ tæ chøc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña con ngêi trong sù kÕt hîp gi÷a 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh lao ®éng (søc lao ®éng, c«ng cô lao ®éng, vµ ®èi tîng lao ®éng) vµ c¸c mèi quan hÖ qua l¹i giòa ngêi lao ®éng víi nhau nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ sö dông ®Çy ®ñ nhÊt c¸c t liÖu s¶n xuÊt ®ång thêi th«ng qua qu¸ tr×nh lao ®éng mµ con ngêi ®îc rÌn luyÖn ®Ó tiÕn tíi hoµn thiÖn m×nh. Tæ chøc lao ®éng cã vai trß quan träng, lµ c¬ së ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn cña x· héi, lµ sù kh¼ng ®Þnh ý nghÜa cña qóa tr×nh s¶n xuÊt. Bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng, C«ng ty cao su sao vµng ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý ®Ó phï hîp víi hoµn c¶nh cña c«ng ty, n©ng cao n¨ng lùc bé m¸y gi¸n tiÕp tham mu, chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh g¾n víi thÞ trêng. Ho¹t ®éng theo m« h×nh trùc tiÕp tham mu, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ Ban gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc phô tr¸ch chuyªn m«n) víi nghiÖp vô qu¶n lý vÜ m« tiÕp theo lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 8 B¸o c¸o thùc tËp vµ xÝ nghiÖp thµnh viªn. Cô thÓ, hiÖn t¹i Ban gi¸m ®èc C«ng ty gåm Gi¸m ®èc vµ 5 phã gi¸m ®èc cïng c¸c phßng ban, ®oµn thÓ, xÝ nghiÖp ®îc m« t¶ bëi s¬ ®å trang bªn. Trong ®ã: - Gi¸m ®èc c«ng ty: L·nh ®¹o chung toµn bé bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc c«ng ty trong ®Þnh híng x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. §iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ c¬ së thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt còng nh c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn cho s¶n xuÊt. KiÓm tra néi dung, phª duyÖt tµi liÖu cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ s¶n xuÊt (khi ®îc uû quyÒn). DuyÖt danh s¸ch c«ng nh©n ®îc ®µo t¹o n©ng bËc, kÕt qu¶ n©ng bËc. Gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng, kû luËt vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. - Phã gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch kinh doanh, ®êi sèng: Cã nhiÖm vô xem xÐt tån kho vµ yªu cÇu s¶n xuÊt. Ký hîp ®ång cung cÊp s¶n phÈm cho kh¸ch hµng, duyÖt nhu cÇu mua nguyªn vËt liÖu, duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu phô ®îc chÊp nhËn, ký ®¬n hµng, ký hîp ®ång mua nguyªn vËt liÖu (khi ®îc uû quyÒn). T×m hiÓu thÞ trêng, tiÕn hµnh tæ chøc tham gia c¸c héi chî, xem xÐt tæ chøc qu·ng m· s¶n phÈm,xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh më c¸c ®¹i lý. KiÓm tra néi dung phª duyÖt tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kinh doanh (khi ®îc uû quyÒn). Quan t©m ®Õn ®êi sèng cña CBCNV trong toµn c«ng ty, gióp cho hä an t©m s¶n xuÊt. - Phã gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch kû thuËt vµ xuÊt khÈu: Cã nhiÖm vô t×m hiÓu thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n phÈm cña C«ng ty. Xem xÐt nhu cÇu vµ n¨ng lùc ®¸p øng cña c«ng ty vÒ c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu. Gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kü thuËt. KiÓm tra néi dung, phª duyÖt tµi liÖu cã liªn quan ®Õn kû thuËt, c«ng t¸c xuÊt khÈu(khi ®îc uû quyÒn). - Phã gi¸m ®èc C«ng ty phô tr¸ch c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n t¹i chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh kiªm gi¸m ®èc Chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh: cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n t¹i chi nh¸nh Cao su Th¸i B×nh. §iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt, c«ng t¸c b¶o vÖ s¶n xuÊt còng nh kiÓm tra, phª duyÖt tµi liÖu cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ s¶n xuÊt cña chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh. NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 9 B¸o c¸o thùc tËp - BÝ th §¶ng uû vµ v¨n phßng §¶ng uû C«ng ty: Thùc hiÖn vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng ty th«ng qua v¨n phßng §¶ng uû. - Chñ tÞch c«ng ®oµn vµ v¨n phßng c«ng ®oµn C«ng ty: Lµm c«ng t¸c C«ng t¸c c«ng ®oµn cña c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm cïng gi¸m ®èc qu¶n lý lao ®éng trong c«ng ty th«ng qua v¨n phßng c«ng ®oµn. - C¸c phßng ban chøc n¨ng : §îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §øng ®Çu lµ c¸c trëng phßng chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc, ®ång thêicòng cã vai trß gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh víi chøc n¨ng chÝnh tham mu cho gi¸m ®èc vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty vÒ tæ chøc lao ®éng, tiÒn l¬ng, ®µo t¹o vµ c«ng t¸c v¨n phßng. §ã chÝnh lµ c«ng t¸c tæ chøc, s¾p xÕp bè trÝ CBCNV hîp lý trong toµn C«ng ty nh»m t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ Níc ®èi víi ngêi Lao ®éng. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, ®µo t¹o phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng giai ®o¹n trªn c¬ së thùc tÕ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. + Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô th«ng tin vµ kiÓm tra tµi s¶n cña C«ng ty víi hai mÆt cña nã lµ vèn vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã. Phßng n¾m v÷ng thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty víi b¹n hµng. + Phßng KÕ ho¹ch vËt t: Cã nhiÖm vô tæng hîp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt tµi chÝnh hµng n¨m vµ theo dâi thùc hiÖn mua b¸n vËt t, thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lµm ra. C¨n cø vµo nhu cÇu th«ng tin trªn thÞ trêng mµ phßng cã thÓ ®a ra kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, s¶n lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nh»m thu lîi cao nhÊt. B¶o ®¶m cung øng vËt t, qu¶n lý kho vµ cÊp ph¸t vËt t cho s¶n xuÊt. + Phßng §èi ngo¹i-XuÊt nhËp khÈu: NhËp khÈu c¸c vËt t, hµng ho¸, c«ng nghÖ cÇn thiÕt mµ trong níc cha s¶n xuÊt hoÆc s¶n xuÊt mµ kh«ng ®¹t yªu cÇu. XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty. + Phßng kü thuËt Cao su: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm míi, ®ång thêi cã nhiÖm vô x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt kiÓm tra chÊt lîng th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm nhanh trong s¶n xuÊt . KiÓm tra tæng h¬p nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng . + Phßng kü thuËt c¬ n¨ng : Phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng c¬ khÝ, n¨ng lîng, ®éng lùc vµ an toµn lao ®éng. NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 10 B¸o c¸o thùc tËp + Phßng x©y dùng c¬ b¶n : Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Nghiªn cøu vµ ®a ra c¸c dù ¸n kh¶ thi tr×nh gi¸m ®èc xem xÐt ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Çu t. + Phßng KCS : kiÓm tra chÊt lîng vËt t, hµng ho¸ ®Çu vµo, ®Çu ra. ThÝ nghiÖm nhanh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm. + Phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt : §«n ®èc, gi¸m s¸t tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt cã sè lîng hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng ®Ó c«ng ty cã ph¬ng ¸n kÞp thêi. + Phßng ®êi sèng : kh¸m ch÷a bÖnh cho c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch phßng dÞch, s¬ cÊp c¸c trêng hîp tai n¹n, ch¨m sãc søc khoÎ, c«ng t¸c y tÕ, m«i trêng lµm viÖc cña CBCNV trong toµn c«ng ty. + Phßng qu©n sù b¶o vÖ : B¶o vÖ tµi s¶n, vËt t, hµng ho¸ cña c«ng ty. Phßng, chèng ch¸y næ, x©y dùng, huÊn luyÖn lùc lîng tù vÖ hµng n¨m, thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù víi nhµ níc. - C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt : + XÝ nghiÖp cao su sè 1: S¶n xuÊt chñ yÕu lµ s¨m lèp xe m¸y, lèp xe ®¹p, b¨ng t¶i, d©y cuaroa, c¸c mÆt hµng cao su kÜ thuËt. + XÝ nghiÖp cao su sè 2: chuyªn s¶n xuÊt lèp xe ®¹p c¸c lo¹i, ngoµi ra cßn cã tæ s¶n xuÊt tanh xe ®¹p. + XÝ nghiÖp cao su sè 3: S¶n phÈm chÝnh lµ s¨m, yÕm, lèp « t«, lèp m¸y bay + XÝ nghiÖp cao su sè 4: Chuyªn s¶n xuÊt s¨m xe ®¹p, xe m¸y - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô trî, chñ yÕu cung cÊp n¨ng lîng, ®éng lùc, ®iÖn m¸y, vµ ¸nh s¸ng cho c«ng ty nh: + XÝ nghiÖp n¨ng lîng : Cung cÊp h¬i nÐn, h¬i nãng vµ níc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña toµn c«ng ty. + XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn : T¹o mét sè phô tïng thay thÕ, qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp ®iÖn n¨ng cña toµn c«ng ty. - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô nh»m phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh ®ång thêi còng tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nh: + Phßng tiÕp thÞ-b¸n hµng: c¨n cø vµo th«ng tin nhu cÇu trªn thÞ trêng, lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c tiÕp thÞ, më réng thÞ trêng, khuyÕn m¹i, giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty. Chuyªn kinh doanh c¸c s¶n phÈm cña c«ng NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 11 B¸o c¸o thùc tËp ty s¶n xuÊt víi mét hÖ thèng c¸c ®¹i lý t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc. + Xëng kiÕn thiÕt-bao b× : NhiÖm vô chÝnh lµ x©y dùng, xöa ch÷a c¸c c«ng tr×nh kiÕn thiÕt c¬ b¶n trong néi bé c«ng ty, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng s¹ch ®Ñp trong c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp trong c«ng ty. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã 4 ®¬n vÞ trùc thuéc lµ : + Nhµ m¸y Pin cao su Xu©n Hoµ : s¶n xuÊt chÝnh lµ c¸c lo¹i pin . + Chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh :Víi s¶n phÈm chÝnh lµ c¸c lo¹i s¨m lèp xe ®¹p. + XÝ nghiÖp luyÖn cao su Xu©n Hoµ : Chuyªn s¶n xuÊt b¸n thµnh phÈm cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong c«ng ty . + Nhµ m¸y cao su NghÖ An : Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¨m lèp xe ®¹p. 4/ §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu C«ng ty cao su sao vµng lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cao su nªn nguyªn liÖu chÝnh dïng cho s¶n xuÊt lµ cao su thiªn nhiªn. §Æc ®iÓm chñ yÕu vÒ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Nã ®îc thÓ hiÖn qua ®Æc thï cña s¶n phÈm cao su. §ã lµ sù kÕt hîp phøc t¹p cña c¸c nguyªn vËt liÖu, c¸c nguyªn tè ho¸ häc. Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cã thÓ chia lµm 11 nhãm chÝnh: Nhãm 1: Cao su thiªn nhiªn vµ cao su tæng hîp. Nhãm 2: ChÊt lu ho¸, chñ yÕu lµ lu huúnh (S). Nhãm 3: ChÊt xóc tiÕn U,xóc tiÕn D, axÝt stÎaric. Nhãm 4: ChÊt trî xóc tiÕn : ZNO, axÝt stÎaric. Nhãm 5: ChÊt phßng b·o : phßng b·o D, phßng b·o MB. Nhãm 6: ChÊt phßng tù lùu : AP. Nhãm 7: ChÊt ®én : than ®en, N330, N774, SiO2, bét than BaSO4, cao lanh, mµn ®á (Fe3O4). Nhãm 8: ChÊt lµm mÒm : parphin, antilux 654. Nhãm 9: V¶i m¶nh: v¶i m¶nh « t«, v¶i m¶nh xe m¸y, v¶i m¶nh xe ®¹p. Nhãm 10: tanh c¸c lo¹i. Nhãm 11: c¸c nguyªn liÖu kh¸c, nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty lµ tõ hai nguån chÝnh sau : NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 12 B¸o c¸o thùc tËp Nguån trong níc : cao su thiªn nhiªn tõ c¸c tØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam, dÇu nhùa t«ng, «xit kiÒm, xµ phßng v¶i lãt…Mçi n¨m c«ng ty ph¶i nhËp kho¶ng 3500 tÊn cao su thiªn nhiªn chÊt lîng lo¹i 1 vµ lo¹i 2. C«ng ty ®· ký hîp ®ång víi 1sè nhµ thÇu phô nh: XÝ nghiÖp DÖt v¶i CN, ho¸ chÊt VÜnh ThÞnh…víi nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ cao su. Nguån nhËp khÈu: hÇu hÕt c¸c nguyªn vËt liÖu cña ngµnh cao su doanh nghiÖp ®Òu ph¶i nhËp tõ níc ngoµi, chñ yÕu tõ NhËt B¶n, Nam TriÒu Tiªn vµ tríc kia lµ Liªn X«. ChÝnh do viÖc c«ng ty ph¶i thêng xuyªn ph¶i nhËp nguyªn vËt liÖu tõ níc ngoµi nªn c«ng ty phô thuéc vµo nhµ cung cÊp, dÔ bÞ g©y søc Ðp, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phô thuéc vµo thêi gian nhËp khÈu, thÞ trêng cung øng. Tuy cã nh÷ng khã kh¨n nh vËy nhng trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu, c«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi nh nhËp khÈu víi sè lîng lín, gi¸ c¶ sÏ rÎ h¬n vµ kh«ng ph¶i tr¶ chi phÝ trung gian. Nh÷ng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t cña c«ng ty, vµ ®ßi hái bé phËn tiÕp liÖu cña c«ng ty ph¶i nhanh nh¹y kÞp thêi phôc vô cho s¶n xuÊt. BiÓu sè 2: Nguyªn vËt liÖu ngo¹i nhËp cña c«ng ty ThÞ trêng cung øng Trung Quèc Hµn Quèc Trung Quèc, Hµn Quèc Hµn Quèc Mü, Ph¸p, NhËt In®«nªxia, M·lai, NhËt B¶n, Hµn Quèc Hµn Quèc Tªn nguyªn vËt liÖu V¶i m¶nh Cao su ChÊt phßng l·o ho¸ Tanh Silicol-silicat Axit’st earic Van «t«, xe m¸y §¬n tÝnh TÊn TÊn TÊn Than ®en TÊn TÊn TÊn TÊn Bé vÞ 1999 2000 2001 2002 542 775 60 521 650 550 780 575 795 60 256 4 30 90000 0 497 15 106 143700 0 520 20 158 192400 0 630 23 169 2000000 690. 392 800 467 Nh×n chung sè nguyªn vËt liÖu ngo¹i nhËp n¨m 2002 t¨ng lªn so víi c¸c n¨m tríc do yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 5/ §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Lao ®éng - ®ã lµ nguån nh©n lùc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp lµm ra s¶n phÈm cña c«ng ty. ChÊt lîng cña s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè lao ®éng. HiÖn NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 13 B¸o c¸o thùc tËp c«ng ty cao su sao vµng ®· cã mét ®éi ngò lao ®éng kh¸ ®«ng vµ ngµy cµng cã chÊt lîng, tr×nh ®é chuyªn m«n n©ng cao, ®¸p øng ®îc nhng tiªu chuÈn vÒ kü n¨ng kü x¶o. §Ó t×m hiÓu mét c¸ch cô thÓ vµ râ rµng vÒ ®Æc ®iÓm nµy cña chóng ta xem xÐt tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y qua b¶ng sau: BiÓu sè 3: T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty Lo¹i lao ®éng Tæng sè lao ®éng I. Theo tÝnh chÊt lao ®éng - Lao ®éng qu¶n lý - C«ng nh©n trùc tiÕp II. Theo giíi tÝnh - Nam - N÷ III. Theo tr×nh ®é v¨n ho¸ - Trªn ®¹i häc - §¹i häc - Cao ®¼ng - Trung cÊp - C«ng nh©n kü thuËt - Lao ®éng phæ th«ng N¨m 1999 Ngêi % 2066 100 N¨m 2000 Ngêi % 2064 100 N¨m 2001 Ngêi % 2084 100 N¨m 2002 Ngêi % 2106 100 320 1746 15,5 84,5 317 1747 323 1761 15,5 84,5 321 1785 15,24 84,76 1670 396 80,8 3 19,1 7 1672 392 1688 396 81 19 1702 404 80,81 19,19 2 260 128 39 1088 567 0,09 12,4 8 6,14 1,87 52,2 27,2 2 263 130 40 1102 568 0,09 12,49 6,17 1,19 52,33 27,68 1 240 122 37 1063 603 0,04 8 11,6 5,9 1,8 51,4 5 29,2 0 15,3 6 84,6 4 81 19 1 258 126 40 1072 567 0,04 8 12,5 6,1 1,94 51,9 4 27,4 3 Qua b¶ng ta thÊy tæng sè lao ®éng cña c«ng ty cã t¨ng nhÑ trong c¸c n¨m nhng kh«ng ®¸ng kÓ. Tõ 1999- 2002 cã thÓ do c«ng ty ®· chó ý vµo mÆt chÊt lîng h¬n. NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 14 B¸o c¸o thùc tËp Lao ®éng gi¸n tiÕp còng gi¶m dÇn. N¨m 1999, sè lao ®éng nµy chiÕm 15,5% th× n¨m 2002 lµ 15,24% VÒ c¬ cÊu lao ®éng, tû lÖ lao ®éng nam ngµy cµng t¨ng phï hîp víi ngµnh s¶n xuÊt ®éc h¹i nh cao su. N¨m 1999, tæng sè lao ®éng nam lµ 1670 ngêi chiÕm 80,83%, c¬ cÊu nh vËy ngµy cµng hîp lý h¬n. Bªn c¹nh ®ã, lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc ngµy cµng nhiÒu h¬n. N¨m 1999 chØ cã 240 ngêi, nhng n¨m 2002 lµ 263 ngêi. Lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp còng ngµy cµng nhiÒu h¬n, C«ng nh©n kü thuËt qua c¸c n¨m tuy cã t¨ng Ýt nhng ®ã lµ biÓu hiÖn tèt. Cßn l¹i sè lao ®éng thñ c«ng ngµy cµng gi¶m, n¨m 1999 lµ 603 ngêi chiÕm 29,205, nhng ®Õn 2002 chØ cßn 568 ngêi chiÕm 27,68%. Nh×n chung vÒ mÆt chÊt lîng lao ®«ng cña c«ng ty ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn h¬n. Sè c«ng nh©n bËc nghÒ cao chiÕm mét tû sè t¬ng ®èi lín. Cô thÓ lµ víi bËc nghÒ 5 vµ 6 chiÕm tíi 65,07% , cßn l¹i sè c«ng nh©n bËc nghÒ thÊp chiÕm rÊt Ýt chØ cã 8,42%. Song sè tuæi b×nh qu©n cña lao ®éng trong c«ng ty lµ t¬ng ®èi cao, ®iÒu nµy ®· h¹n chÕ vÒ mÆt søc khoÎ vµ tr×nh ®é lao ®éng. BiÓu sè 4: Tuæi trung b×nh lao ®éng qua c¸c n¨m N¨m Tuæi BQL§ 1998 40 1999 41 2000 2001 40 40 2002 39 6 / §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng tiªu thô cña c«ng ty Cao Su Sao Vµng ThÞ trêng trong níc: c«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ mét doanh nghiÖp lín cã mét qu¸ tr×nh kinh doanh l©u dµi nªn c«ng ty cã mét m¹ng líi tiªu thô kh¸ lín, bao gåm 5 chi nh¸nh vµ h¬n 200 ®¹i lý trªn c¶ níc, chiÕm lÜnh trªn 60% thÞ phÇn trong níc vÒ ngµnh cao su, ®Æc biÖt lµ s¨m lèp « t«, xe m¸y, xe ®¹p. MÆt kh¸c c«ng ty cã mét uy tÝn lín vÒ chÊt lîng s¶n phÈm v÷ng ch¾c cïng kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc c¹nh tranh më réng thÞ phÇn. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc ph©n phèi tiªu thô dÔ dµng trªn toµn quèc, mÆc dï cã sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña cao su miÒn nam vµ cao su §µ N½ng . ThÞ trêng träng ®iÓm cña c«ng ty vÉn lµ thi trêng miÒn B¾c, t¹i ®©y c«ng ty chiÕm thÞ trêng lín nhÊt. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®ang tõng bíc më réng thÞ phÇn cña m×nh ë miÒn Trung vµ miÒn Nam th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý vµ cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm.Tuy vËy ph¶i nãi r»ng, do m¹ng líi tiªu thô lín nªn viÖc qu¶n lý NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 15 B¸o c¸o thùc tËp lµ kh¸ khã kh¨n, khã kiÓm so¸t. ThÞ trêng s¶n phÈm cña c«ng ty cßn bÞ ¶nh hëng do yÕu tè thêi vô. ThÞ trêng níc ngoµi : Tõ tríc n¨m 1998, s¶n phÈm cña c«ng ty cã xuÊt khÈu sang mét sè níc nh CuBa, Anbani, M«ng cæ. Nhng khi liªn bang X« ViÕt cïng mét sè níc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u tan r· th× viÖc xuÊt khÈu kh«ng cßn ®îc tiÕp tôc n÷a. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ s¶n phÈm cña c«ng ty cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm cßn cao, kh«ng c¹nh tranh ®îc c¸c s¶n phÈm cña c¸c níc t b¶n. Ph¬ng híng cña c«ng ty lµ tõ nay ®Õn n¨m 2003 sÏ ®Çu t cho m¸y mãc thiÕt bÞ, chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, nhËp c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®Ó cho mét t¬ng lai gÇn s¶n phÈm cña c«ng ty cã chç ®øng trªn thÞ trêng vµ trªn thÕ giíi. BiÓu sè 5 : T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c n¨m 1999 – 2002 Sè lîng tiªu thô ChØ tiªu §VT 1999 2000 2001 Lèp xe ®¹p c¸c lo¹i S¨m xe ®¹p c¸c lo¹i Lèp «t« c¸c lo¹i S¨m «t« c¸c lo¹i Lèp xe m¸y c¸c lo¹i S¨m xe m¸y c¸c lo¹i Pin R20 ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc 6645014 7785590 104546 83830 463000 1071283 2967508 7595327 8568710 134804 94753 601397 1258262 3449006 7139607 8054587 142892 100438 637480 1333757 3655946 2002 7318097 8336497 151322 106363 675091 1412448 3871646 % 102,5 103,5 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng dÇn qua c¸c n¨m . ViÖt Nam lµ mét quèc gia mµ ph¬ng tiÖn giao th«ng chñ yÕu lµ xe ®¹p, xe m¸y vµ mét phÇn lµ «t« nªn nhu cÇu vÒ s¨m lèp c¸c lo¹i lµ rÊt lín. Cho ®Õn nay c«ng ty ®· cã ®Çy ®ñ chñng lo¹i lèp xe víi c¸c kiÓu d¸ng mÉu m· kh¸c nhau nh lèp ®á, lèp ®en, lèp hai mµu…víi chÊt l îng vµ gi¸ c¶ hîp lý. Bªn c¹nh ®ã hµng d¸n tem ®· h¹n chÕ ®îc hµng nhËp lËu g©y lòng lo¹n thÞ trêng. Lîng tiªu thô s¶n phÈm lèp xe ®¹p cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng . Cô thÓ n¨m :1999 tiªu thô ®îc 6645014 chiÕc 2000 tiªu thô ®îc 7595327 chiÕc t¨ng 14,3% 2001 tiªu thô ®îc 7139607 chiÕc 2002tiªu thô ®îc 7318097 chiÕc t¨ng 2,5% NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 16 B¸o c¸o thùc tËp Song trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang diÔn ra víi téc ®é nhanh, c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®îc c¶i thiÖn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ph¸t triÓn lµ «t«, xe m¸y. Do vËy s¶n lîng s¨m lèp xe ®¹p gi¶m nhÑ. N¨m 2000 tiªu thô s¨am xe ®¹p lµ 7595327 chiÕc, ®Õn n¨m 2001 chØ cßn 71397607 chiÕc gi¶m 10,4% nhng lîng tiªu thô s¨m lèp «t« , xe m¸y tiªu thô m¹nh . Cô thÓ n¨m: 1999 tiªu thô ®îc 104546 chiÕc lèp «t«. : 2000 tiªu thô ®îc 134804 chiÕc lèp «t« t¨ng 28,94% so víi n¨m 1998. : 2001 tiªu thô ®îc 142892 chiÕc lèp «t« t¨ng 5,9% so víi n¨m 1999 : 2002tiªu thô ®îc 151322 chiÕc lèp «t« t¨ng 5,9% so víi n¨m 2000 MÆt hµng s¨m lèp xe m¸y còng vËy, cã tèc ®é tiªu thô kh¸ cao vµ lµ mÆt hµng chiÕn lîc cña c«ng ty. Cô thÓ n¨m : 1999 tiªu thô ®îc 46300 chiÕc lèp xe m¸y. : 2000 tiªu thô ®îc 601397 chiÕc lèp xe m¸y t¨ng 28,94%so víi n¨m 1999. : 2001 tiªu thô ®îc 637480 chiÕc lèp xe m¸y t¨ng 5,9% so víi n¨m 2000 : 2002tiªu thô ®îc 675091 chiÕc lèp xe m¸y t¨ng 5,9% so víi n¨m 2001 Cô thÓ n¨m: 1999 tiªu thô ®îc 1071283 chiÕc s¨m xe m¸y. : 2000 tiªu thô ®îc 1258262 chiÕc s¨m xe m¸y t¨ng 17,45% so víi n¨m1999. : 2001 tiªu thô ®îc 1333757 chiÕc s¨m xe m¸y t¨ng 5,9% so víi n¨m 2000 : 2002 tiªu thô ®îc 1412448 chiÕc s¨m xe m¸y t¨ng 5,9% so víi n¨m 2001 - Pin R20 lµ mét mÆt hµng míi cña c«ng ty do chi nh¸nh t¹i Xu©n Hoµ s¶n xuÊt. Tuy s¶n phÈm nµy míi ®a ra thÞ trêng nhng tèc ®é tiªu thô kh¸ cao. Cô thÓ n¨m : 1999 tiªu thô ®îc 2967508 chiÕc. : 2000 tiªu thô ®îc 3449006 chiÕc t¨ng 12,72% so víi n¨m 1999 : 2001 tiªu thô ®îc 3655946 chiÕc t¨ng 5,9% so víi n¨m 2000 : 2002tiªu thô ®îc 3871646 chiÕc t¨ng 5,9% so víi n¨m 2001 MÆc dï ®· d¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng mõng nh trªn nhng trong t¬ng lai c«ng ty ph¶i thay ®æi c¶ trong kh©u s¶n xuÊt vµ kh©u tiªu thô ®Ó më réng thÞ trêng, s¶n phÈm cña c«ng ty cã søc c¹nh tranh cao, gi÷ ®îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng vµ b¹n hµng. NhÊt lµ thÞ trêng cao su sÏ cã nh÷ng biÕn ®éng lín do cã sù c¹nh tranh cña c¸c NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 17 B¸o c¸o thùc tËp doanh nghiÖp kh¸c nhau: Cao su VINA, Cao su §µ N½ng…vµ c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu tõ níc ngoµi. Trong nh÷ng n¨m tíi, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, trong ®ã sù gia t¨ng c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i, nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm cao su ( nhÊt lµ c¸c lo¹i s¨m lèp ) sÏ t¨ng nhanh chãng. Do ®ã ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm, C«ng ty Cao Su Sao Vµng cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cua c«ng ty, chóng t«i cã mét sè nhËn xÐt sau: - C«ng ty ®· x©y dùng ®îc m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm réng kh¾p t¹i hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ níc, sö dông nhiÒu lo¹i kªnh ph©n phèi ®a s¶n phÈm cña C«ng ty ®Õn c¸c thÞ trêng kh¸c xa h¬n ë miÒn Trung vµ miÒn Nam. Nhê ®ã ®· lµm cho nhiÒu ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty vµ hä cã thÓ dµng mua s¶n phÈm cña c«ng ty ngay t¹i ®Þa ph¬ng m×nh. - C¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch trong chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc phèi hîp mét c¸ch hîp lý, nhê vËy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®· ®¹t hiÖu qu¶ cao, gãp phÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè tån t¹i. §ã lµ m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cha ®îc ph©n bè ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng, n¬i dµy n¬i máng, c¸c kªnh ph©n phèi cha hoµn chØnh, ®Æc biÖt lµ kªnh ph©n phèi dµi. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua thùc tÕ lµ t¹i nh÷ng thÞ trêng c«ng ty míi x©m nhËp sè lîng c¸c ®¹i lý b¸n hµng cha nhiÒu, kh¶ n¨ng tiªu thô cßn h¹n chÕ vµ trong t¬ng lai gÇn th× nh÷ng thÞ trêng ë miÒn Trung vµ miÒn B¾c vÉn cßn lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng cña c«ng ty. V× vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. 7/ §Æc ®iÓm vÒ vèn Vèn lµ tiÒm lùc tµi chÝnh cña c«ng ty. Vèn cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ nh÷ng tiÕn bé x· héi, v× thÕ nã lµ nhan tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh øng dông khoa häc kü thuËt, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ. NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 18 Nguån vèn M· sè 300 310 311 312 313 314 315 B¸o c¸o thùc tËp A.nî ph¶i tr¶ Nî ng¾n h¹n Vay ng¾n h¹n Vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho nhµ níc 316 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 317 Ph¶i tr¶ ®¬n vÞ néi bé 318 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 320 Nî dµi h¹n 321 Vay dµi h¹n 330 Nî kh¸c 331 ChÝ phÝ ph¶i tr¶ 332 Tµi s¶n thõa chë xö lý 333 NhËn ký quü ,ký cîc ®µi h¹n 400 B. nguån vèn chñ së h÷u 410 Nguån vèn quü 411 Nguån vèn kinh doanh 412 Tµi s¶n cè ®inh ®· 413 Chªnh lÖch tû gi¸ 414 Quü ph¸t triÓn kinh doanh 415 Quü dù tr÷ 416 Quü cha ph©n phèi 417 Quü khen thëng phóc lîi 418 Nguån vèn ®Çu t XDCB 420 Nguån kinh phÝ 421 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 422 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 423 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc 424 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 430 Tæng céng nguån vèn Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 43.075.090.78 0 37.997.505.02 7 31.016.840.99 4 58972241.490 51.564.780795 41.086.842.632 1.719.479.637 938.204.361 302.097.989 3.110.898.918 909.983.128 4.920.877.753 4.920.877.753 156.708.000 156.708.000 25.467.248.35 5 25.427.248.35 5 23.620.760.91 0 2.040.700.042 2.711.256.250 279.129.432 4.914.323.934 100.307.521 1.191.094.890 7.003.745.440 403.715.255 403.715.255 36.633.908.818 36.593.908.818 31.999.124.991 304.232.500 458.165.877 3.715.057.633 117.327.817 40.000.000 600.621.234 458.165.877 40.000.000 747.700.334 95.606.150.308 40.000.000 40.000.000 NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 68.542.339.13 5 19 B¸o c¸o thùc tËp BiÓu sè 6: T×nh h×nh vèn cña c«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc vèn cña c«ng ty chñ yÕu tõ ng©n s¸ch nhµ níc. Nguån vèn nµy liªn tôc ®îc bæ xung tõ lîi nhuËn cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn huy ®éng vèn tÝn dông th¬ng m¹i… KÓ tõ ngµy thµnh lËp c«ng ty ®Õn nay, nhÊt lµ khi cã chÝnh s¸ch ®æi míi cña nhµ níc, c«ng ty Cao Su Sao Vµng ®· cã tiÕn bé ®¸ng kÓ nguån vè t¨ng lªn kh«ng ngõng. Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2002 th× c«ng ty cã tæng sè nguån vèn kinh doanh lµ 95.606.150.308 ®ång: Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh : 73.249.548.139 ®ång. Vèn lu ®éng : 22.356.602.169 ®ång. Tæng sè nî ph¶i tr¶ lµ : 58.972.241.490 ®ång §Ó cã thÓ ®Çu t vµo trang thiÕt bÞ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ phï hîp,C«ng ty thêng xuyªn huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi cña C«ng ty tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn h×nh thøc lËp sæ tiÕt kiÖm cho mçi thµnh viªn cã sè tiÒn ®Çu t vµo vèn cña C«ng ty, víi l·i suÊt lµ 0.4%(k× h¹n 6 th¸ng). Tuy sè l·i suÊt nµy thÊp h¬n so víi ng©n hµng nhng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn th× tr¸ch nhiÖm cña hä trong C«ng ty sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. §©y chÝnh lµ mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c«ng nh©n viªn vµ C«ng ty, t¹o ®îc sù tin tëng lÉn nhau. BiÓu sè 7: Sè vèn huy ®éng tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn ChØ tiªu ®¬n vÞ tÝnh 1999 Thu nhËp Ngh×n ®ång 546.000 b×nh qu©n Sè vèn TØ ®ång 13.5 huy ®éng 2000 2001 2002 584.000 612.000 650.000 13.6 13.78 14.39 Qua b¶ng ta thÊy vèn huy ®éng tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng dÇn theo c¸c n¨m. Trong khi sè lao ®éng th× gi¶m nhÑ tõ n¨m 1999 – 2002 song sè vèn huy ®éng ®îc trong n¨m 1999 lµ chØ cã 13.5 tØ nhng n¨m 2002 lµ14.39 ®ã lµ do C«ng ty ®· lµm ¨n cã hiÖu qu¶, khiÕn thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng cao, hä sÏ ®Çu t mµ kh«ng cÇn do dù. V× thÕ sè vèn huy ®éng tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong NguyÔn V¨n H¶i - §HKTQD 20
- Xem thêm -