Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành kế hoạch và đầu tư (phần t...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành kế hoạch và đầu tư (phần thi trắc nghiệm)

.DOC
32
1939
149

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Phần thi trắc nghiệm) TT 1 2 3 Câu hỏi Theo Thông tư 03/2009/TTBKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, biện pháp nào sau đây không được sử dụng làm bảo đảm dự thầu khi tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư? Theo Thông tư 03/2009/TTBKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương án nào dưới đây là thời hạn có hiệu lực của bảo đảm thực hiện đầu tư dự án? Theo Thông tư 03/2009/TTBKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung nào dưới đây không thuộc trách nhiệm của bên mời thầu trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư? Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4 Nộp thư bảo lãnh. Ký quỹ. Đặt cọc. Nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi dự án được bàn giao đất để xây dựng. Đăng tải thông báo mời thầu. Từ khi hợp đồng có Từ khi hợp đồng có Từ khi hợp đồng có hiệu hiệu lực đến khi hiệu lực đến khi dự án lực đến khi dự án được cấp hoàn tất công tác đầu hết thời hạn hoạt động. Giấy chứng nhận đầu tư tư xây dựng dự án Phê duyệt hồ sơ mời thầu. Gửi thư mời thầu đến nhà đầu tư trong danh sách đăng ký tham gia. Đề xuất hồ sơ mời thầu 4 Theo Thông tư 03/2009/TTBKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương án nào dưới đây là thời gian tối thiểu để nhà đầu tư trong nước chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với đấu thầu trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án? 15 ngày. 40 ngày. 30 ngày. 45 ngày. 5 Theo Thông tư 03/2009/TTBKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là thời điểm được công bố Danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư? Sau khi HĐND tỉnh thông qua. Sau khi Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt. Sau khi được Sở chuyên ngành đề nghị. Sau khi được UBND cấp huyện đề nghị 6 Theo Thông tư 03/2009/TTBKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án? Trong thời hạn công bố Danh mục dự án chỉ có duy nhất 1 nhà đầu tư đăng ký tham dự. Trong thời hạn công bố Danh mục dự án chỉ có duy nhất 1 nhà đầu tư đăng ký tham dự; Dự án cấp bách do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Dự án cấp bách do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Dự án cấp bách của địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 7 Theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ, dự án đầu tư nào dưới đây không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư? Dự án có vốn đầu tư, quy mô lớn. Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô Dự án có vốn đầu tư, vốn đầu tư dưới 7 tỷ quy mô nhỏ. đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 8 Theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, phương án nào dưới đây là nội dung thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện? Sự phù hợp với các quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất; tiến độ thực hiện dự án; giải pháp về môi trường; năng lực tài chính của nhà đầu tư. Sự phù hợp với các quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất; tiến độ thực hiện dự án; giải pháp về môi trường. Tiến độ thực hiện dự án; giải pháp về môi trường; năng lực tài chính của nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án; giải pháp về môi trường; năng lực tài chính của nhà đầu tư; nhu cầu sử dụng đất. 9 Theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ, quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gồm mấy bước? 11 bước. 8 bước. 9 bước. 10 bước. 10 11 Theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ, dự án trong nước có quy mô vốn đầu tư từ bao nhiêu tỷ đồng trở lên phải đăng ký đầu tư? Theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ, phương án đầy đủ nhất về nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư là phương án nào? Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhu cầu diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; tổng vốn đầu tư. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhu cầu diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; tổng vốn đầu tư; thời hạn thực hiện dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có). Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; địa điểm Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; thực hiện dự án đầu địa điểm thực hiện dự án tư, nhu cầu diện tích đầu tư, nhu cầu diện tích đất sử dụng; mục đất sử dụng; mục tiêu, quy tiêu, quy mô dự án mô dự án đầu tư; tổng vốn đầu tư; tổng vốn đầu đầu tư; thời hạn thực hiện tư; thời hạn thực dự án; tiến độ thực hiện dự hiện dự án; tiến độ án đầu tư; xác nhận các ưu thực hiện dự án đầu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu tư; thời gian thuê có); thời gian thuê đất. đất. Dự án có tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. 12 13 Theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ, đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì bao nhiêu ngày sau ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan? Theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ, dự án đầu tư phải được cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận sử dụng các loại vốn nhà nước nào để đầu tư? 7 ngày. 8 ngày. 9 ngày. 10 ngày. Vốn ngân sách nhà nước; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn của nhà đầu tư trong nước. Vốn ngân sách nhà nước; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Vốn ngân sách nhà nước; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn của nhà đầu tư Việt kiều. Vốn ngân sách nhà nước; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. 14 Theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ, cơ quan nào dưới đây không có chức năng thẩm định chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư? Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khác hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước không có Hội đồng quản trị. Nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước; Nhà đầu tư Nhà đầu tư trong nước. nước ngoài; Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư. Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam Dự án đầu tư có tổng đến dưới ba trăm tỷ mức đầu tư trên 300 đồng Việt Nam và tỷ đồng Việt Nam. không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng Việt Nam. Cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 15 Luật đầu tư áp dụng cho các đối tượng nào trong các trường hợp dưới đây? 16 Theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính phủ, đối với dự án đầu tư trong nước, trường hợp nào trong các trường hợp dưới đây không phải thực hiện đăng ký đầu tư? Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện 17 Theo quy định của Luật Đầu tư, thời hạn nào dưới đây là thời hạn hoạt động tối đa của dự án có vốn đầu tư nước ngoài? 30 năm. Ủy ban thường vụ Quốc hội 70 năm 40 năm. 50 năm. 18 Theo quy định của Luật Đầu tư, trường hợp nào trong các Sau 02 năm kể từ khi được trường hợp dưới đây bị thu cấp GCNĐT. hồi Giấy chứng nhận đầu tư? Sau 01 năm mà chưa triển khai dự án. Sau 01 năm mà chưa triển khai hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã cam kết và không có lý do chính đáng. Sau 02 năm kể từ khi được cấp GCNĐT mà chưa triển khai hoặc không có khả năng triển khai dự án mà không có lý do chính đáng. 19 Theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP, thẩm định dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, kinh doanh gồm những nội dung nào dưới đây? Tiến độ thực hiện dự án đầu tư; thời hạn của dự án đầu tư. Khả năng thu hồi vốn đầu tư; khả năng hoàn trả vốn vay và phương án hoàn trả vốn vay (nếu có). Hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội. Sự phù hợp của dự án đầu tư với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ (của cả nước hoặc của vùng hoặc của lãnh thổ) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Sự phù hợp của dự án đầu tư với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH trong từng thời kỳ (của cả nước hoặc của vùng hoặc của lãnh thổ) đã được cấp có thẩm quyền phê Sự phù hợp của việc duyệt; Sự phù hợp của việc đầu tư, kinh doanh đầu tư, kinh doanh vốn nhà vốn nhà nước; mục nước; mục tiêu đầu tư, hiệu tiêu đầu tư, hiệu quả quả đầu tư; phương thức đầu tư; phương thức quản lý phù hợp với từng quản lý phù hợp với nguồn vốn và loại dự án từng nguồn vốn và đầu tư. Sự phù hợp với loại dự án đầu tư. chính sách hỗ trợ đầu tư Sự phù hợp với (nếu có); Tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ dự án đầu tư; thời hạn của đầu tư (nếu có) dự án đầu tư. Khả năng thu hồi vốn đầu tư; khả năng hoàn trả vốn vay và phương án hoàn trả vốn vay (nếu có). Hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả tài chính và hiệu quả KT-XH. 20 21 22 23 Theo quy định của Luật đầu tư, nhà đầu tư được đầu tư phát triển kinh doanh thông qua các hình thức nào dưới đây: Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, loại cổ phần nào sau đây mà người sở hữu nó không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát? Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, loại cổ phần nào sau đây mà người sở hữu nó không được chuyển nhượng cho người khác? Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh Mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh. Mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh; Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. Tăng vốn đầu tư. Cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ phần ưu đãi cổ tức & cổ phần ưu đãi hoàn lại. 30 ngày 90 ngày 50 ngày 70 ngày doanh? 24 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam? 25 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, loại giấy tờ nào sau đây không yêu cầu phải có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn? Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Cá nhân từ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Dự thảo Điều lệ công ty. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Danh sách cổ đông sáng lập. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 26 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, loại giấy tờ nào sau đây không yêu cầu phải có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần? 27 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, loại giấy tờ nào sau đây không yêu cầu phải có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân? 28 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, nội dung nào sau đây không yêu cầu phải có trong dự thảo điều lệ công ty? 29 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện nào sao đây để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Giấy đề nghị đăng ký kinh Bản chính Giấy chứng doanh theo mẫu thống minh nhân dân, Hộ nhất do cơ quan đăng ký chiếu của cổ đông là cá kinh doanh có thẩm quyền nhân. quy định. Dự thảo Điều lệ công ty. Danh sách cổ đông sáng lập. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. Dự thảo Điều lệ công ty. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Ngành, nghề kinh doanh. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện. Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm hoạt động đầu tiên Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ. Vốn điều lệ đăng ký phải từ 100.000.000 đồng trở lên. Doanh nghiệp phải cung cấp lý lịch của người đại diện theo pháp luật được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã kiểm tra trực tiếp tại trụ sở về các nội dung đăng ký. 30 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, nội dung nào sau đây không có trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của phó giám đốc công ty. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của công ty. 31 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cam kết góp vốn? Trong thời hạn 10 ngày. Trong thời hạn 15 ngày. Trong thời hạn 20 ngày. Trong thời hạn 30 ngày. 32 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất là bao nhiêu % vốn điều lệ? Đại diện ít nhất 60% vốn điều lệ. Đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ. Đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ. Đại diện ít nhất 70% vốn điều lệ. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập là cá nhân. 33 34 35 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là bao nhiêu % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết? Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào sau đây công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát? Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt ở Việt Nam bao nhiêu ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật? Đại diện ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại diện ít nhất 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Có từ 11 thành viên trở lên. Có từ 9 thành viên trở lên. Có từ 8 thành viên trở lên. Có từ 10 thành viên trở lên. Trên 20 ngày. Trên 30 ngày. Trên 15 ngày. Trên 10 ngày. 36 37 38 39 Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung nào sau đây không yêu cầu phải có trong Giấy chứng nhận phần vốn góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất là bao nhiêu % số phiếu biểu quyết chấp thuận? Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, số lượng Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là bao nhiêu? Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có bao nhiêu thành viên dự họp? Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên của công ty. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty; Đại diện ít nhất 60% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Đại diện ít nhất 55% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Một đến ba. Hai đến bốn. Ba đến năm. Một đến bốn. Hai phần ba tổng số thành viên trở lên dự họp. Một phần hai tổng số thành viên trở lên dự họp. Ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Ba phần năm tổng số thành viên trở lên dự họp. 40 41 42 43 44 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh? Theo quy định của Luật đấu thầu năm 2005, ai là người phê duyệt kế hoạch đấu thầu? Đồng tiền dự thầu nào sau đây phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu? Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, Hồ sơ mời thầu được sử dụng trong hình thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây? Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, việc mở thầu được tiến hành vào thời điểm nào sau đây? 10 ngày. 15 ngày. 05 ngày. 30 ngày. Người có thẩm quyền. Chủ đầu tư. Bên mời thầu. Tư vấn đấu thầu. Đồng đô la Đồng tiền do nhà thầu tự đề xuất Đồng Việt Nam Đồng tiền được quy định trong hồ sơ mời thầu Chỉ định thầu Đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế trong nước, quốc tế Mua sắm trực tiếp. Được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu Chỉ được mở khi có mặt của đại diện cơ quan quản lý để chứng kiến sự công khai trong buổi mở thầu Chậm nhất sau 48 giờ sau thời điểm đóng thầu. Chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa. Khi có mặt đầy đủ các nhà thầu tham dự gói thầu 45 Việc khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo trong đấu thầu được thực hiện theo quy định nào của pháp luật? Luật Cạnh tranh Luật Dân sự Luật Hình sự Quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo 46 Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, các loại chi phí trong nước khi đấu thầu phải được chào bằng đồng tiền nào sau đây? Đồng tiền Việt Nam Đồng đô la Mỹ Đồng Euro Đồng tiền Việt Nam và đô la Mỹ 47 Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan nào sau đây chịu trách nhiệm về chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu? Nhà thầu Chủ đầu tư Tư vấn đấu thầu Chủ đầu tư và tư vấn đấu thầu. Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 5% giá dự thầu Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 7% giá dự thầu Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 3% giá dự thầu Nhà thầu Tư vấn đấu thầu Người phê duyệt kế hoạch đấu thầu Cả tư vấn đấu thầu và nhà thầu. 48 49 Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, Hồ sơ dự thầu (trừ gói thầu dịch vụ tư vấn) sẽ bị loại bỏ khi có lỗi số học trong trường hợp nào sau đây? Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ai là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kế hoạch đấu thầu? 50 Theo quy định của pháp luật đấu thầu, ngôn ngữ nào trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và các nhà thầu đối với đấu thầu quốc tế là phù hợp? Tiếng Việt, tiếng Pháp Tiếng Việt, tiếng Anh Tiếng Việt, tiếng Nga. Tiếng Anh. 51 Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm nào sau đây? Trước khi chủ đầu tư thành lập tổ chuyên gia đấu thầu. Trước thời điểm đóng thầu Trước khi người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu 52 Theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP, nhà thầu được gọi là tham gia đấu thầu nếu lựa chọn hình thức nào sau đây? Mua sắm trực tiếp Chỉ định thầu Đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế Tự thực hiện. 53 Theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP, kiến nghị của cơ quan, tổ chức nào sau đây được chủ đầu tư xem xét giải quyết trong đấu thầu: Kiến nghị của tư vấn đấu thầu Kiến nghị của nhà thầu tham gia đấu thầu Kiến nghị của nhà thầu không tham gia đấu thầu Kiến nghị của tổ chức xã hội. 54 Theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP, thời gian thực hiện hợp đồng nào sau đây được xem là đáp ứng một trong các điều kiện áp dụng chỉ định thầu: Có thời gian thực hiện Có thời gian thực hiện hợp hợp đồng không quá 20 đồng không quá 18 tháng tháng Có thời gian thực hiện hợp đồng không quá 24 tháng Có thời gian thực hiện hợp đồng không quá 36 tháng. 55 Theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP, quy định nào về giá trị bảo đảm dự thầu sau đây (đối với gói thầu quy mô nhỏ) là phù hợp với quy định: Giá trị bảo đảm dự thầu là 2% giá gói thầu Giá trị bảo đảm dự thầu là 3% giá gói thầu Giá trị bảo đảm dự thầu là 1% giá gói thầu Giá trị bảo đảm dự thầu là 2,5% giá gói thầu. 56 Theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP, trong đấu thầu quốc tế, đối với gói thầu xây lắp, giá đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm khoản tiền bằng giá trị nào sau đây: 10,5% giá dự thầu sau sửa lỗi và hiện chỉnh sai lệch của nhà thầu đó 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi và hiện chỉnh sai lệch của nhà thầu đó 10 % giá dự thầu sau sửa lỗi và hiện chỉnh sai lệch của nhà thầu đó 7% giá dự thầu sau sửa lỗi và hiện chỉnh sai lệch của nhà thầu đó. 57 Theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP, trong đấu thầu quốc tế, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, điểm của hồ sơ dự thầu của nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm bao nhiêu % số điểm tổng hợp của nhà thầu đó: 7,5% 10% 5% 8% 58 Theo quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP, đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là: 7 ngày 5 ngày 10 ngày 3 ngày. 59 Giá trị bảo đảm dự thầu nào sau đây được quy định trong hồ sơ mời thầu là phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu: Không vượt quá 4% giá gói thầu được duyệt Không vượt quá 5% giá gói thầu được duyệt Không vượt quá 3,5% giá gói thầu được duyệt Không vượt quá 3% giá gói thầu được duyệt 60 Dự án sử dụng bao nhiêu % vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu Từ 25% trở lên Từ 10% trở lên Từ 30% trở lên Từ 20% trở lên. 61 62 63 64 65 Theo quy định tại Nghị định 92/2006/NĐ-CP, thời hạn xem xét điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo định kỳ là bao nhiêu năm ? Theo quy định của Nghị định 92/2006/NĐ-CP, có mấy vùng kinh tế - xã hội phải lập quy hoạch tổng thể? Theo quy định của Nghị định 92/2006/NĐ-CP, cơ quan nào chịu trách nhiệm lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố? Căn cứ Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xác định thẩm quyền phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện? Căn cứ Nghị định 04/2008/NĐ-CP, xác định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố? 3 năm 5 năm 8 năm 10 năm 5 vùng 4 vùng 6 vùng 7 vùng Ủy ban nhân dân thành phố Hội đồng nhân dân thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư Cả ba phương án còn lại đều sai Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Thủ tướng Chính phủ Quốc hội Chính phủ Hội đồng nhân dân thành phố
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan