Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phát triển nông thôn...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phát triển nông thôn

.DOC
13
2193
98

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Câu 1: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày nội dung: Phạm vi, đối tượng áp dụng của Thông tư và phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí giao thông? Câu 2: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch; phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí giao thông? Câu 3: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày nội dung: Phạm vi, đối tượng áp dụng của Thông tư và phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Thuỷ lợi? Câu 4: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Trường học và tiêu chí Giáo dục? Câu 5: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình 1 bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Giao thông và tiêu chí Văn hoá? Câu 6: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Thuỷ lợi và tiêu chí Trường học? Câu 7: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí Chợ nông thôn? Câu 8: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Trường học và tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá? Câu 9: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập và tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên? Câu 10: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình 2 bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh? Câu 11: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Thuỷ lợi và tiêu chí Hộ nghèo? Câu 12: Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phương pháp xác định đạt chuẩn tiêu chí Trường học và tiêu chí Y tế? Câu 13: Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXDBNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của liên bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch; trình tự lập và quản lý quy hoạch nông thôn mới; quản lý, thanh quyết toán kinh phí quy hoạch? Câu 14: Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXDBNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của liên bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, Anh (chị) hãy trình bày các nội dung: trình tự lập và quản lý quy hoạch nông thôn mới; lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới; lập đồ án quy hoạch nông thôn mới 3 Câu 15: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Anh(chị) hãy cho biết những quy định về đặt tên, biểu tượng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; những điều cấm trong việc đạt tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; bảo hộ đối với tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? Câu 16: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Anh (chị) hãy nêu những điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam và đối với cá nhân là người nước ngoài; Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? Câu 17: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Anh (chị) hãy cho biết khi thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã việc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện ở cơ quan nào; Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? Câu 18: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Anh (chị) hãy nêu quy định Công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp? Câu 19: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Anh (chị) hãy cho biết khi đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hồ sơ, trình tự được thực hiện như thế nào? Nội dung của giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? 4 Câu 20: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Anh (chị) hãy cho biết những quy định đối với hợp tác, liên hiệp hợp tác xã khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp; các quy định về công tác kế toán, kiểm toán và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? Câu 21: Theo quy định tại Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã, Anh, (chị) hãy cho biết những chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nói chung, nội dung của những chính sách? Câu 22: Anh, chị hãy cho biết tên những chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã? Câu 23: Việc cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được được quy định như thế nào tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã? Câu 24: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã, Anh (Chị) hãy cho biết thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? Câu 25: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã, Anh 5 (Chị) hãy cho biết tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản xử lý như thế nào? Chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác, liên hiệp hợp tác xã? Câu 26: Anh (chị) hãy trình bày các hoạt động ngành nghề nông thôn; công nhận nghề, làng nghề, quản lý chất lượng sản phẩm ngành nghề được quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Thế nào là nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống; Nội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn quy định tại Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn? Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết, Hồ sơ để đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được quy định tại Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn? Câu 28: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống; Trình tự xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được quy định tại Thông tư số 116/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 6 Câu 29: Anh (chị) hãy cho biết những chính sách khuyến khích về phát triển ngành nghề nông thôn; trình bày nội dung của chính sách về mặt bằng sản xuất và đào tạo nhân lực được quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết những chính sách khuyến khích về phát triển ngành nghề nông thôn; trình bày nội dung của chính sách về: đầu tư, tín dụng; xúc tiến thương mại và Khoa học công nghệ được quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Câu 31: Anh (chị) hãy trình bày căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn; nội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn; việc thực hiện xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn được quy định tại Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Câu 32: Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, anh (chị) hãy trình bày: Các tiêu chí quy định xã nông thôn mới, gồm những lĩnh vực nào? nội dung các tiêu chí thuộc lĩnh vực Hạ tầng kinh tế - xã hội; Chỉ tiêu theo vùng của mỗi tiêu chí được phân ra làm mấy vùng, là những vùng nào; Chỉ tiêu đạt huyện nông thôn mới và tỉnh nông thôn mới? 7 Câu 33: Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Anh (chị) hãy nêu nội dung, các chỉ tiêu của mỗi tiêu chí trong lĩnh vực quy hoạch và lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội đối với Vùng Đồng bằng Sông Hồng? Câu 34: Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Anh (chị) hãy nêu nội dung, các chỉ tiêu của mỗi tiêu chí trong lĩnh vực kinh tế và tổ chức sản xuất, lĩnh vực văn hóa - xã hội - môi trường đối với Vùng Đồng bằng Sông Hồng? Câu 35: Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Anh (chị) hãy nêu nội dung, các chỉ tiêu của mỗi tiêu chí trong lĩnh vực quy hoạch và lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội đối với Vùng Đông Nam bộ? Câu 36: Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Anh (chị) hãy nêu nội dung, các chỉ tiêu của mỗi tiêu chí trong lĩnh vực 8 kinh tế và tổ chức sản xuất, lĩnh vực văn hóa - xã hội - môi trường đối với vùng Đông Nam bộ? Câu 37: Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Anh (chị) hãy nêu nội dung, các chỉ tiêu của mỗi tiêu chí trong lĩnh vực quy hoạch và lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội đối với Trung du Miền núi phía Bắc? Câu 38: Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Anh (chị) hãy nêu nội dung, các chỉ tiêu của mỗi tiêu chí trong lĩnh vực kinh tế và tổ chức sản xuất, lĩnh vực văn hóa - xã hội - môi trường đối với vùng Trung du Miền núi phía Bắc? Câu 39: Căn cứ vào Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, anh (chị) hãy cho biết nội dung, chỉ tiêu chung các tiêu chí thuộc lĩnh vực Hạ tầng kinh tế - xã hội và Hệ thống chính trị của cả nước? Chỉ tiêu đạt huyện nông thôn mới và tỉnh nông thôn mới? Câu 40: Anh (chị) hãy trình bày những mục tiêu, thời gian, phạm vi thực hiện, vốn và nguồn vốn thực hiện, trách nhiệm của địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 9 dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20102020. Câu 41: Anh (chị) hãy trình bày những mục tiêu, thời gian, phạm vi thực hiện, trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Câu 42: Anh (chị) hãy cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ có mấy nội dung? gồm những nội dung nào? Nêu mục tiêu, nội dung, phân công quản lý thực hiện của nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới? Câu 43: Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Anh (chị) hãy cho biết có những giải pháp chủ yếu nào để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020? Nêu nội dung giải pháp về nguyên tắc cơ chế hỗ trợ và giải pháp điều hành, quản lý chương trình. 10 Câu 44: Anh (chị) hãy nêu nội dung giải pháp về cơ chế huy động vốn được quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Câu 45: Anh (chị) hãy nêu nội dung giải pháp về cơ chế đầu tư được quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Câu 46: Anh (chị) hãy trình bày những mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; trình bày nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới được quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Câu 47: Anh (chị) hãy trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng được quy định tại Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 48: Anh (chị) hãy nêu vị trí, chức năng; nội dung nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng về phát triển nông thôn được quy định tại Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11 Câu 49: Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNNBNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Câu 50: Anh (chị) hãy trình bày chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng được quy định tại Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc bổ sung một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và đổi tên Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn. Câu 51. Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXDBNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc lập quy hoạch, lấy ý kiến đối với với đồ án quy hoạch, trình tự lập và quản lý, thực hiện quy hoạch nông thôn mới? Câu 52. Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 về nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; Anh (chị) hãy cho biết những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2015? 12 13
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan