Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phòng chống tệ nạn xã hội ...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phòng chống tệ nạn xã hội (phần thi trắc nghiệm)

.DOC
39
1825
70

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC Lĩnh vực chuyên ngành: Phòng chống tệ nạn xã hội (Phần thi Trắc nghiệm) Phương án 1 1 Luật phòng chống ma tuý số: Ngày 09 tháng 23/2000/QH10 được Quốc hội 12 năm 2001 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào ? Stt Câu hỏi Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4 Ngày 09 tháng Ngày 09 tháng 12 năm 2002 12 năm 1999 Ngày 09 tháng 12 năm 2000 2 Luật phòng chống ma tuý số: Ngày 01 tháng 23/2000/QH10 có hiệu lực thi 6 năm 2001 hành từ ngày, tháng, năm nào ? Ngày 01 tháng 6 năm 2003 Ngày 01 tháng 6 năm 2000 Ngày 01 tháng 6 năm 2002 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số Ngày 03 tháng điều của Luật phòng chống ma 6 năm 2005 tuý được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào ? Ngày 03 tháng 6 Ngày 03 tháng năm 2006 6 năm 2008 Ngày 03 tháng 6 năm 2007 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma tuý có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Ngày 01 tháng 01 năm 2009 Ngày 01 tháng 03 năm 2009 Ngày 01 tháng 04 năm 2009 Ngày 01 tháng 02 năm 2009 5 Các hình thức cai nghiện ma tuý? Cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện Cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện, cai nghiện ma túy tại cộng đồng Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện, cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng 6 Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng là? Từ 6 tháng đến 12 tháng Từ 6 tháng đến 9 tháng Từ 9 tháng đến 12 tháng Từ 9 tháng đến 15 tháng 7 Người nghiện ma tuý tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ nếu họ có độ tuổi. Từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi Từ đủ 10 tuổi đến dưới 16 tuổi Từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi Từ đủ 10 tuổi đến dưới 16 tuổi 8 Người nghiện ma tuý đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ nếu họ có độ tuổi: Từ đủ 16 tuổi Từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi Từ đủ 16 tuổi trở lên Từ đủ 18 tuổi 9 Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý; Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý; Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý. 10 Trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma tuý nào phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma tuý khác để quản lý và chữa bệnh Người chưa thành niên; Phụ nữ; Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; Người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự. 11 Trách nhiệm của Giám đốc Sở Triển khai Lao động – Thương binh và Xã thành lập Chi cục hội đối với Chi cục phòng chống phòng chống tệ nạn tệ nạn xã hội? xã hội; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội theo phân cấp; chỉ đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 12 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt ngày 12/11/2013 của Chính phủ vi phạm hành chính quy định về nội dung gì? trong lĩnh vực phòng, chống ma túy và an ninh trật tự. Người chưa thành niên Người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Triển khai thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội theo phân cấp Triển khai thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội; ; chỉ đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội theo phân cấp; chỉ đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực mại dâm, ma túy. 13 Biên chế hàng năm của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội do cơ quan nào quyết định giao ? Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cục phòng chống tệ nạn xã hội 14 Một trong những nhiệm vụ của Thường xuyên nắm Điều trị thay thế Chi cục phòng chống tệ nạn xã tình hình để xây bằng thuốc hội là gì ? dựng kế hoạch, Methadone chương trình, biện pháp, các dự án về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố 15 Chi cục phòng chống tệ nạn xã Bộ Lao động Cục phòng hội là cơ quan quản lý nhà nước Thương binh và Xã chống tệ nạn xã trực thuộc ? hội hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng UBND thành phố Tổ chức cai nghiện tập trung UBND thành phố Sở Lao động Thương binh và Xã hội Ngày 16 tháng 9 năm 1994 Ngày 16 tháng 10 năm 1994 Ngày 16 tháng 8 năm 1994 17 Thẩm quyền ban hành quyết Cục phòng định thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội chống tệ nạn xã hội ? Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội UBND thành phố 18 Quyết định số 688/ 2009/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được ban hành ngày, tháng, năm nào ? Ngày 22 tháng 05 năm 2009 Ngày 22 tháng 07 năm 2009 Ngày 22 tháng 06 năm 2009 Ngày 22 tháng 04 năm 2009 19 Một trong những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ? Trồng cây có chứa chất ma tuý Cai nghiện tại gia đình Cai nghiện tập trung Uống thuốc Methadone 16 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội được thành lập ngày, tháng, năm nào ? Ngày 16 tháng 7 năm 1994 20 Cá nhân, gia đình có trách nhiệm gì trong phòng chống ma túy ? Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác; tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh; Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác; tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. 21 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổ chức và phối Phòng ngừa, các tổ chức thành viên, các tổ hợp với cơ quan có ngăn chức khác trong phạm vi nhiệm thẩm quyền tuyên chặn người của vụ, quyền hạn của mình có trách truyền, giáo dục tổ chức mình và nhiệm gì trong phòng chống ma nhân dân kiến thức, mọi công dân túy ? pháp luật về phòng, tham gia tệ nạn chống ma tuý; xây ma tuý; Giám dựng môi trường sát hoạt động xã hội lành mạnh, phòng, chống văn minh; Phòng ma tuý ở cơ ngừa, ngăn chặn quan, nhà người của tổ chức trường, các cơ mình và mọi công sở giáo dục khác dân tham gia tệ nạn và địa bàn dân ma tuý; Giám sát cư; hoạt động phòng, chống ma tuý ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư; Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Giám sát hoạt động phòng, chống ma tuý ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư; Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. 22 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ban hành ngày, tháng, năm nào? 23 Một trong những hoạt động của Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân là gì? ngày 26 tháng 6 năm 2006 ngày 29 tháng 6 năm 2006 ngày 28 tháng 6 năm 2006 ngày 27 tháng 6 năm 2006 Yêu cầu cơ quan bưu điện mở bưu kiện, bưu phẩm để kiểm tra khi có căn cứ cho rằng trong bưu kiện, bưu phẩm đó có chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc Tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng Giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện 24 Gia đình có trách nhiệm gì trong công tác cai nghiện ma túy ? Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và chính quyền cơ sở; Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội Báo cho chính quyền cơ sở về người nghiện ma tuý trong gia đình mình và tình trạng nghiện của người đó Báo cho chính quyền cơ sở về người nghiện ma tuý trong gia đình mình và tình trạng nghiện của người đó; giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và chính quyền cơ sở; theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội; hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội 25 Người nghiện ma tuý có trách nhiệm gì trong công tác cai nghiện ma túy ? Tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú Tự đăng ký hình 26 Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma tuý có trách nhiệm gì ? Chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc; Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện Tuân thủ nội quy và chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc thức cai nghiện Tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú; tự đăng ký hình thức cai nghiện; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện Tuân thủ nội quy , chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc; Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện 27 Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma tuý có trách nhiệm gì trong công tác cai nghiện ma túy ? Chỉ đạo cơ quan lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan công an, y tế, giáo dục và đào tạo cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý và người đã cai nghiện ma tuý; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng Lập kế hoạch tổ chức cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma tuý tại địa phương; Chỉ đạo cơ quan lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan công an, y tế, giáo dục và đào tạo cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý và người đã cai nghiện ma tuý Lập kế hoạch tổ chức cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma tuý tại địa phương; Chỉ đạo cơ quan lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan công an, y tế, giáo dục và đào tạo cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý và người đã cai nghiện ma tuý; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng 28 Một trong những trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác quản lý nhà nước về phòng chống ma túy là gì ? Chủ trì tổ chức cai nghiện ma tuý tập trung tại các Trung tâm GDLĐXH 29 Một trong những nội dung Quản Xây dựng và tổ lý nhà nước về phòng, chống ma chức thực hiện tuý? chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma tuý; Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý; Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phòng, chống ma tuý; Ban hành, sửa đổi, bổ sung, công bố danh mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần Xây dựng Quy trình cai nghiện ma túy Tổ chức công tác giám định chất ma tuý và tiền chất Chủ trì tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng Điều trị cai nghiện tại gia đình Điều trị cai nghiện tại cộng đồng Điều trị cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tập trung 30 Một trong những trách nhiệm của Bộ Y tế trong công tác quản lý nhà nước về phòng chống ma túy ? Tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng Hướng dẫn, chỉ đạo việc thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc 31 Nhà nước Việt Nam có thể từ chối tương trợ tư pháp trong các trường hợp nào ? Yêu cầu tương trợ tư pháp không phù hợp với các điều ước quốc tế về phòng, chống ma tuý mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và pháp luật Việt Nam; Việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt Nam Yêu cầu tương trợ tư pháp không phù hợp pháp luật Việt Nam Ban hành danh Giải quyết các mục, quy chế quản lý vấn đề xã hội sau cai nghiện thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện quy chế đó. Việc thực hiện Yêu cầu tương yêu cầu tương trợ tư trợ tư pháp không phù hợp với các pháp gây tổn hại đến điều ước quốc tế về phòng, chống chủ quyền, an ninh ma tuý mà Việt Nam ký kết hoặc quốc gia hoặc lợi ích tham gia và pháp luật Việt Nam quan trọng khác của Việt Nam 32 Những hành vi phạm nào bị xử lý hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự ? Thực hiện không đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý; cản trở, chống đối, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hành công vụ Sử dụng tài sản, phương tiện của mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép về ma tuý Sử dụng tài sản, phương tiện của mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép về ma tuý; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý; cản trở, chống đối, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hành công vụ 33 Một trong những trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác quản lý nhà nước về phòng chống ma túy ? Thống kê, đánh giá tình hình cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma tuý và tiền chất phục vụ đấu tranh chống tội phạm về ma tuý Tổ chức công tác giám định chất ma tuý và tiền chất Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý 34 Anh (chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) có hiệu lực kể từ ngày nào? 01/01/2007 35 Anh (chị) hãy cho biết, Luật Sống hòa nhập Phòng, chống nhiễm vi rút gây với cộng đồng và ra hội chứng suy giảm miễn dịch xã hội; được điều mắc phải ở người (HIV/AIDS) trị và chăm sóc sức quy định người nhiễm HIV có khoẻ; được học văn những quyền nào sau đây? hoá, học nghề, làm việc; được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS; được bán máu mà không bị bắt buộc xét nghiệm 01/01/2006 01/7/2007 01/01/2005 Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; được điều trị và chăm sóc sức khoẻ; học văn hoá, học nghề, làm việc; được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS; được từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS 36 Theo quy định của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) người nhiễm HIV có những nghĩa vụ nào sau đây? Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho cán bộ quản lý công việc của mình biết và thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV 37 Anh (chị) hãy cho biết, Điều Điều 4 mấy trong Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) quy định quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV? 38 Anh (chị) hãy cho biết Luật Điều 6 Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), tại Điều nào quy định trách nhiệm trong phòng, chống HIV/AIDS? Không thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác Giữ bí mật kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình; từ chối khám bệnh, chữa bệnh, điều trị bằng thuốc kháng HIV Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết và thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV Điều 7 Điều 3 Điều 5 Điều 7 Điều 8 Điều 5 39 Anh (chị) hãy cho biết Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) quy định chính sách của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS tại Điều nào sau đây ? 40 Căn cứ Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS): Anh (chị) hãy cho biết một trong những nội dung nào sau đây quy định hợp tác quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS ? Điều 5 Nhà nước mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi 41 Anh (chị) hãy cho biết Luật Khám bệnh, Phòng, chống vi rút gây ra hội chữa bệnh cho chứng suy giảm miễn dịch mắc người nhiễm HIV phải ở người (HIV/AIDS) quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm nào sau đây? Điều 7 Điều 9 Điều 6 Chủ tịch nước qui định việc phối hợp thực hiện phòng, chống HIV/AIDS qua đường biên giới Không khuyến khích hợp tác với các, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS Không khuyến khích hợp tác với các tổ chức quốc tế trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS Mai táng, hoả táng cho người chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS Không bắt buộc xét nghiệm HIV, trừ trường hợp quy định tại Điều 28 của Luật này Truyền máu, sản phẩm máu, ghép mô, bộ phận cơ thể có HIV cho người khác 42 Anh (chị) hãy cho biết mục đích của thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trong Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) là gì? Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV Thông tin, giáo dục, truyền thông cho học sinh, sinh viên, học viên hiểu biết về HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức, tránh xa căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS nhằm giúp cho người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ biết được quyền, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình và của người nhiễm HIV trong phòng, chống HIV/AIDS Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS nhằm đưa thông tin, hình ảnh kỳ thị về người nhiễm HIV 43 Anh (chị) hãy cho biết Luật Cán bộ, công Phòng, chống vi rút gây ra hội chức, viên chức, chứng suy giảm miễn dịch mắc người lao động phải ở người (HIV/AIDS) quy định ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho một trong những đối tượng nào sau đây? Mọi người đều có quyền ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS như nhau Người sử dụng ma túy, người bán dâm Học sinh, sinh viên 44 Anh (chị) hãy cho biết Luật Người mắc các Phòng, chống vi rút gây ra hội bệnh hiểm nghèo chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không quy định ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống HIV/ AIDS cho một trong những đối tượng nào sau đây? Người có quan Người nhiễm HIV và hệ tình dục đồng gia đình họ giới Phụ nữ mang thai 45 Anh (chị) hãy cho biết Luật Vợ hoặc chồng Phòng, chống vi rút gây ra hội của người được xét chứng suy giảm miễn dịch mắc nghiệm phải ở người (HIV/AIDS) không quy định thông báo kết quả xét nghiệm HIVdương tính cho một trong những đối tượng nào sau đây? Người được xét nghiệm Tổ trưởng tổ dân phố của người được xét nghiệm Người có trách nhiệm chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở y tế, bao gồm trưởng khoa, trưởng phòng, điều dưỡng viên trưởng nơi người nhiễm HIV điều trị, nhân viên y tế được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người nhiễm HIV tại cơ sở y tế 46 Anh (chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) quy định việc Phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở nội dung nào sau đây? Cơ sở y tế có trách nhiệm tư vấn, theo dõi, xét nghiệm HIV Phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, cho con bú được tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Cơ sở y tế có các biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con Phụ nữ mang thai phải được xét nghiệm HIV có thu phí 47 Anh (chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm gì trong phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc? Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao động nhiễm HIV Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân; Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao động nhiễm HIV; Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan