Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thanh tra (phần thi viết)...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thanh tra (phần thi viết)

.DOC
10
2761
80

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: THANH TRA (Phần thi Viết) Câu 1: Theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII, anh, chị hãy nêu: Mục đích của hoạt động thanh tra; Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Nguyên tắc hoạt động thanh tra; Tổ chức của thanh tra sở? Câu 2: Anh, chị hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra? Tổ chức của thanh tra tỉnh theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII? Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII? Câu 4: Theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII, trình bày: Tổ chức thanh tra huyện; Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra huyện? Câu 5: Anh, chị hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII? Câu 6: Anh, chị trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra hành chính theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII? Câu 7: Anh, chị trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra bộ theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII? Câu 8: Anh, chị hãy trình bày thế nào là thanh tra nhà nước, thanh tra hành chính, thanh tra nhân dân, kế hoạch thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII? Căn cứ thanh tra lại theo quy định của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ? Câu 9: Theo quy định của Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại” anh, chị hãy trình bày: Thẩm quyền của Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân; Nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp Iuật về giải quyết tranh chấp thẩm quyền giải quyết khiếu nại? Câu 10: Anh, chị hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010? Câu 11: Anh, chị trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010? 2 Câu 12: Anh, chị hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010? Câu 13: Theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII, anh, chị hãy trình bày quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, hồ sơ thanh tra? Câu 14: Anh, chị hãy trình bày tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra ở xã, phường, thị trấn? Trách nhiệm của Uỷ ban nhân cấp xã trong việc lãnh đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010? Câu 15: Hãy nêu tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước? Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010? Câu 16: Anh, chị hãy trình bày các hành vi bị nghiêm cấm và các khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính không được thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII? Câu 17: Anh, chị hãy trình bày trình tự khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII? Câu 18: Anh, chị hãy trình bày: Nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc thụ lý giải quyết khiếu nại và thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu 3 nại theo quy định của Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại”; Nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo theo quy định của Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo”? Câu 19: Anh, chị hãy trình bày thẩm quyền thanh tra lại; Trách nhiệm của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra”? Câu 20: Anh, chị hãy trình bày: Nguyên tắc xác định thẩm quyền và Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII? Câu 21: Hãy trình bày: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII? Thời hiệu khiếu nại và quy định về rút khiếu nại theo quy định của quy định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII? Câu 22: Anh, chị hãy trình bày: Những hành vi bị nghiêm cấm; Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII? 4 Câu 23: Anh, chị hãy trình bày nội dung tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII? Câu 24: Anh, chị hãy trình bày: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo”? Câu 25: Anh, chị hãy trình bày: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định của Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo”? Câu 26: Theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005: Anh, chị trình bày các hành vi tham nhũng? Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thì cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền phải có trách nhiệm gì? Câu 27: Để thực hiện tốt có hiệu quả việc phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, theo anh, chị việc công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản; về tài chính và ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị cần phải tiến hành như thế nào? Câu 28: Trình bày nội dung công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005? Nêu ví dụ về các hình thức công 5 khai, minh bạch trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại địa phương anh, chị đang cư trú? Câu 29: Theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, anh, chị hãy trình bày các nội dung sau: Nguyên tắc xử lý tham nhũng; Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn? Câu 30: Theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, anh, chị trình bày Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm? Câu 31: Theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, anh, chị hãy trình bày các nội dung sau: Quy tắc đạo đức nghề nghiệp? Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng theo quy định của thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức? Câu 32: Anh, chị trình bày: Thẩm quyền của Thanh tra sở và nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo theo quy định của Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo”; Xử lý tố cáo trong trường hợp người tố cáo rút tố cáo theo quy định của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải quyết tố cáo”? Câu 33: Theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, anh, chị hãy cho biết: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 6 nhiệm gì khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách được quy định như thế nào? Câu 34: Theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, anh, chị hãy trình bày: Nội dung tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo; Trách nhiệm giải quyết tố cáo của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đối với hành vi tham nhũng? Câu 35: Theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, anh, chị trình bày vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng? Câu 36: Anh, chị trình bày các nội dung sau theo quy định của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải quyết tố cáo”: Tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo; Thông báo việc thụ lý tố cáo? Câu 37: Anh, chị hãy trình bày nội dung tiếp nhận, xử lý tố cáo tiếp và giải quyết lại tố cáo theo quy định của Thông tư số 06/2013/TTTTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải quyết tố cáo”? Câu 38: Theo quy định của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải quyết tố cáo” anh, chị hãy trình bày: Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo; Làm việc trực tiếp với người tố cáo; Làm việc trực tiếp với người bị tố cáo? Câu 39: Theo quy định của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải quyết tố 7 cáo” anh, chị hãy trình bày nội dung: Thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo; Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo? Câu 40: Anh, chị hãy trình bày quy định về báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo theo quy định của Thông tư số 06/2013/TTTTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải quyết tố cáo”? Câu 41: Anh, chị hãy trình bày nội dung quy định về Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và giám sát công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội khoá XII; Quyền của người giải trình theo quy định của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2012 của Chính phủ “Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao”? Câu 42: Trình bày: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân; Tổ chức Thanh tra nhân dân; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đối với Ban Thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII? Câu 43: Theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII, anh, chị trình bày: Thế nào là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực? Các quy định về việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo và hồ sơ vụ việc tố 8 cáo đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ? Câu 44: Anh, chị trình bày việc xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra; Xử lý hành vi không thực hiện yêu cầu kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; Thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khoá XII? Câu 45: Anh, chị hãy trình bày nội dung: Công khai bản kê khai tài sản và thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản theo quy định của Luật số 27/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khoá XII “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng”? Câu 46: Theo quy định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII, anh chị hãy trình bày: Quyết định hành chính và hình thức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính? Câu 47: Anh chị hãy trình bày nội dung: Yêu cầu giải trình theo quy định của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ “Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao”; Thẩm quyền thanh tra theo quy định của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng”? Câu 48: Theo quy định của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng”: Anh, chị hãy trình bày việc xác định các hành vi 9 tham nhũng được quy định tại các Khoản 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng? Câu 49: Theo quy định của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/17/2013 của Chính phủ “Về minh bạch tài sản, thu nhập” anh, chị trình bày: Mục đích, nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập; Trách nhiệm của Người có nghĩa vụ kê khai; Hình thức, thời điểm công khai Bản kê khai; Quyền hạn, trách nhiệm của người xác minh? Câu 50: Anh, chị trình bày quy định về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật theo Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII? 10
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan