Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thủy lợi...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thủy lợi

.DOC
11
1792
56

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: THỦY LỢI Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày quy định về vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng được quy định tại Quyết định số 1898/2008/QĐUBND ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày vị trí, chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; vị trí, chức năng và tổ chức bộ máy, biên chế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; 1 Câu 4: Hãy trình bày vị trí, chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thủy lợi được quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Câu 5: Hãy nêu Đối tượng miễn Thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều Nghị định số 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi? Câu 6: Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Nghị định Chính phủ số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi một số điều Nghị định số 143/NĐ-CP là gì? Câu 7: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Nghị định Chính phủ số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi một số điều Nghị định số 143/NĐ-CP là gì? 2 Câu 8: Hãy nêu nguồn tài chính của doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi hoặc tổ chức hợp tác dùng nước; nhiệm vụ của Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thuỷ lợi và tổ chức hợp tác dùng nước được quy định tại Pháp lệnh số 32/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/4/200 về khai thác và bảo vệ Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi? Câu 9: Hãy nêu quyền, nhiệm vụ của Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thuỷ lợi và tổ chức hợp tác dùng nước trong khai thác công trình thuỷ lợi được quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu 10: Hãy nêu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt đối với công trình thủy lợi; phạm vi vùng phụ cận của công trình thuỷ lợi được quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/4/2001 Câu 11: Hãy nêu nội dung quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/4/2001 ? Câu 12: Hãy trình bày phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 ? Câu 13: Theo Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi ban hành kèm theo Quyết định số số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; những hoạt động nào trong phạm vi bảo vệ công 3 trình thuỷ lợi khi tiến hành phải có giấy phép và căn cứ để cấp giấy phép? Câu 14: Nội dung hồ sơ xin cấp phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Quyết định 57/NQ-CP ngày 15/12/2010? Câu 15: Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi ban hành Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi như thế nào? Câu 16: Trình tự cấp giấy phép được quy định tại Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Quyết định 57/NQ-CP ngày 15/12/2010? Câu 17: Hồ sơ đề nghị cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Quyết định 57/NQ-CP ngày 15/12/2010? 4 Câu 18: Chi cục Thủy lợi Hải Phòng được thành lập theo Quyết định của cơ quan nào? Tại quyết định đó đã quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thủy lợi Hải Phòng như thế thào? Câu 19: Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Chi cục thủy lợi Hải phòng đã quy định tổ chức bộ máy của Chi cục và trách nhiệm thi hành của các cơ quan, đơn vị như thế nào? Câu 20: Hãy trình bày yêu cầu đối với tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi là doanh nghiệp; yêu cầu đối với tổ chức hợp tác dùng nước và cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi được quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi? Câu 21: Hãy trình bày trách nhiệm về việc tuân thủ điều kiện năng lực trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi được quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi; và trình bày trách nhiệm triển khai Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT. Câu 22: Hãy nêu nội dung, yêu cầu của công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi; các loại hình tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được quy định tại Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi? 5 Câu 23: Nguồn kinh phí hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được quy định như thế nào tại Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi. Câu 24: Hãy trình bày quy định về căn cứ phân cấp, điều kiện thực hiện phân cấp và việc thực hiện phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được quy định tại Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi? Câu 25: Hãy trình bày Nguyên tắc tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và Thẩm quyền quyết định mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được quy định tại Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Câu 26: Quy định trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi và những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu 27: Theo Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, anh (chị) hãy trình bày các tiêu chí phân cấp đê và các hành vi bị nghiêm cấm. Câu 28: Anh (chị) hãy nêu Nguyên tắc hoạt động trong lĩnh vực đê điều, Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực đê điều, quy định về 6 phạm vi bảo vệ đê điều được quy định tai Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Câu 29: Theo Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, các từ ngữ sau đây được hiểu như thế nào: Đê, Đê điều, Đê sông, Đê biển, Đê cửa sông, Đê bao, Đê bối, Đê chuyên dùng, Kè bảo vệ đê, Cống qua đê, Công trình phụ trợ, Chân đê, Cửa khẩu qua đê, Phân lũ, Làm chậm lũ, Công trình đặc biệt, Hộ đê, Bãi sông, Bãi nổi, cù lao, Lòng sông, Mực nước lũ thiết kế, Lưu lượng lũ thiết kế. Câu 30: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đê điều của Chi cục trưởng, Trưởng đoàn thanh tra của Chi cục chuyên ngành về đê điều? Quy định về mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều ? Câu 31: Anh (chị) hãy nêu các hoạt động liên quan đến đê điều phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép được quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Trách nhiệm lập và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; Nội dung công bố và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê. Câu 32: Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước về đê điều được quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Câu 33: Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ đê điều của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều; các quy định khi xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều được quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006. 7 Câu 34: Anh (chị) hãy nêu quyền hạn và trách nhiệm của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý đê nhân dân được quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Câu 35: Anh (chị) hãy nêu quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về việc xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông. Câu 36: Anh, (chị) hãy nêu những quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê và trách nhiệm tổ chức hộ đê. Câu 37. Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều theo quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Câu 38. Anh (chị) hãy cho biết Trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ được quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Câu 39: Hãy trình bày quy định về cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chuyên trách quản lý đê điều được quy định tại Quy chế Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 902/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Câu 41: Theo quy định tại Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi; các từ ngữ sau đây được hiểu như thế nào: Đặt 8 hàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Cơ quan đặt hàng; Đơn vị nhận đặt hàng; Sản phẩm đặt hàng; Giá, đơn giá, hợp đồng, hồ sơ đặt hàng. Câu 42: Chính sách đối với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và việc ngân sách nhà nước cấp bù do thực hiện miễn thủy lợi phí được quy định bổ sung tại Nghị định Chính phủ số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi một số điều Nghị định 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi? Câu 43: Hãy nêu phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Thẩm quyền quyết định mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được quy định tại Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi. Câu 44: Quy định thực hiện quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của các bộ ngành quy định tại Nghị định Chính phủ số 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 và Nghị định Chính phủ số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi một số điều Nghị định 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003? Câu 45: Hãy trình bày nhiệm vụ quản lý nhà nước của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLTBNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 9 tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Câu 46: Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi được quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi như thế nào? Câu 47: Yêu cầu về năng lực đối với các tổ chức quản lý, vận hành trạm bơm điện cố định quy định tại Thông tư số 40/2011/TTBNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi? Câu 48: Hãy nêu Đối tượng miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi một số điều Nghị định số 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Câu 49: Hãy trình bày quy định về cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chuyên trách quản lý đê điều được quy định tại Quy chế Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 902/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Câu 50: Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 đã quy định về nguyên tắc và căn cứ để lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; nội dung quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông 10 có đê; điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê như thế nào? Câu 51: Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 đã quy định về: nguyên tắc và căn cứ để lập quy hoạch đê điều; căn cứ để lập quy hoạch đê điều; nội dung quy hoạch đê điều; điều chỉnh quy hoạch đê điều như thế nào? Câu 51: Hãy nêu Đối tượng miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi một số điều Nghị định số 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi? Câu 52: Anh (chị) cho biết trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? 11
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan