Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Công chức - Viên chức Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất l...

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng (phần thi viết)

.DOC
7
2040
138

Mô tả:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (Phần thi viết) Câu 1. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, hãy cho biết: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là gì? căn cứ để xây dựng tiêu chuẩn? căn cứ để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật? Câu 2. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, hãy cho biết: Chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn được qui định thế nào? Nêu quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn. Câu 3. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, hãy cho biết: Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy được qui định thế nào? Nêu quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy. Câu 4. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, hãy cho biết: Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn; Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn; Loại tiêu chuẩn được quy định như thế nào? Câu 5. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, hãy cho biết: Hệ thống quy chuẩn và ký hiệu quy chuẩn; Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, công bố quy chuẩn; Loại quy chuẩn được quy định như thế nào? Câu 6. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật như thế nào? Câu 7. Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; Hội, hiệp hội được quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật như thế nào? 1 Câu 8. Hãy nêu trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia được qui định như thế nào theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật? Câu 9. Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, hãy nêu nội dung thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia ? Câu 10. Hãy nêu trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật được qui định như thế nào theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật? Câu 11. Nội dung thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ quy chuẩn kỹ thuật được qui định tại Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật như thế nào? Câu 12. Các tổ chức chứng nhận sự phù hợp; Điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận sự phù hợp được quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật như thế nào? Câu 13. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Chất lượng sản phẩm hàng hoá là gì? Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá? Câu 14. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người sản xuất? Câu 15. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người nhập khẩu? 2 Câu 16. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của nguời xuất khẩu? Câu 17. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người bán hàng? Câu 18. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng? Câu 19. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp? Câu 20. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp? Câu 21. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nghề nghiệp? Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Câu 22. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết việc: Công bố tiêu chuẩn áp dụng; Công bố sự phù hợp; Đánh giá sự phù hợp được qui định như thế nào? Câu 23 Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết việc: Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp; Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá được qui định như thế nào? Câu 24. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường; Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất được qui định như thế nào? 3 Câu 25. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất được qui định như thế nào? Câu 26. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá xuất khẩu; Biện pháp xử lý hàng hoá xuất khẩu không bảo đảm điều kiện xuất khẩu được qui định như thế nào? Câu 27. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu; Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu được qui định như thế nào? Câu 28. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; Chi phí, lệ phí phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu được qui định như thế nào? Câu 29. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường được qui định như thế nào? Câu 30. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường được qui định như thế nào? Câu 31. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá được qui định như thế nào? 4 Câu 32. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Đoàn kiểm tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra được qui định như thế nào? Câu 33. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Kiểm soát viên chất lượng; Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm soát viên chất lượng được qui định như thế nào? Câu 34. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Phân công trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nhiệm vụ và đối tượng thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hoá được qui định như thế nào? Câu 35. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Hình thức giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Kiểm tra, thử nghiệm, giám định để giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm hoặc giám định trong giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá được qui định như thế nào? Câu 36. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Nguyên tắc bồi thường thiệt hại; Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức đánh giá sự phù hợp khi cung cấp kết quả sai được qui định như thế nào? 5 Câu 37. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại được qui định như thế nào? Câu 38. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ được qui định như thế nào? Câu 39. Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hãy cho biết: Trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ quản lý ngành, lĩnh vực được qui định như thế nào? Câu 40. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu chuẩn đo lường là gì ? hệ thống chuẩn đo lường của từng lĩnh vực đo? yêu cầu cơ bản đối với chuẩn đo lường? yêu cầu đối với chuẩn quốc gia? Câu 41. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu phương tiện đo là gì ? các loại phương tiện đo? yêu cầu cơ bản đối với phương tiện đo? yêu cầu cơ bản đối với phương tiện đo nhóm 1? yêu cầu cơ bản đối với phương tiện đo nhóm 2? Câu 42. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu đối tượng và nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đo lường? xử lý vi phạm pháp luật về đo lương? Câu 43. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu Đo lường là gì? Hoạt động đo lường là gì? Phạm vi điều chỉnh? đối tượng áp dụng? Nguyên tắc hoạt động của đo lường ? 6 Câu 44. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường? hình thức kiểm tra nhà nước về đo lường? cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường? Câu 45. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu hệ đơn vị đo Quốc tế là gì ? Sử dụng đơn vị đo? Câu 46. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm là gì ? nêu các nguyên tắc hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm? điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm? Câu 47. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu Phép đo là gì ? Các loại phép đo? yêu cầu cơ bản đối với phép đo? yêu cầu về đo lương đối với phép đo nhóm 1? yêu cầu về đo lương đối với phép đo nhóm 2? Câu 48. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường? nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường? Câu 49. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về đo lường. Câu 50. Theo quy định của Luật Đo lường năm 2011, hãy nêu xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra nhà nước về đo lường. 7
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan